Dřevěné stavby průzkum, dokumentace ochrana, využití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dřevěné stavby průzkum, dokumentace ochrana, využití"

Transkript

1 září 2002 Rožnov pod Radhoštěm Sborník ze semináře Dřevěné stavby průzkum, dokumentace ochrana, využití Státní ústav památkové péče Praha Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. Státní památkový ústav v Ostravě Okresní úřad Vsetín

2 Sborník referátů - Rožnov pod Radhoštěm září 2002 Z výzkumu roubené architektury jižního Valašska. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., ÚEE FF MU Brno Valašské Klobouky. Dřevěnice čp.11 zrekonstruovaná pro kulturní aktivity ochránců přírody. Foto M.Válka Roubený dům patřil vedle hliněného domu k základním typům tradičního domu v českých zemích. Výrazné zastoupení roubeného stavitelství bylo dokumentováno na východní Moravě v její karpatské části, kryjící se s etnografickým regionem Valašska. V našem příspěvku se zaměříme na jižní část Valašska, které mělo určité specifické rysy dané historickým vývojem a kulturními vazbami. Oblast jižního Valašska lze vymezit různě. Na Komenského mapě Moravy (1624) je území od Slavičína a Brumova k Horní Lidči označeno jako Zálesí a název Zálesí a Zálesáci používá ještě Hanke (1786), ale pro daleko širší území, zasahující k severu až do okolí Vsetína na jih po Velkou nad Veličkou. Jinak se etnografická hranice vymezovala v 19. a ve 20.století na základě dialektu, jevů tradiční kultury (kroj) nebo povědomí obyvatel. Široce jižní Valašsko chápal historik J.Válek, který sem zahrnuje oblast kolem Vsetína, Vizovic, Zlína, Valašských Klobouk a Brumova. Naproti tomu J.Štika jižní Valašsko zvlášť nevyděluje, ale rozlišuje vlastní jádro Valašska od oblastí okrajových (Slavičínsko) a přechodných. V současných propagačních materiálech tvoří jižní hranici tohoto mikroregionu Vlárský průsmyk a město Bylnice- -Brumov, východně sahá ke Slavičínu a Vlachovicím a na sever za Horní Lideč. Východní hranici tvoří státní hranice se Slovenskem. Z hlediska přírodního do regionu zasahují z jihu Bílé Karpaty, prohlášené pro své přírodní bohatství za chráněnou krajinnou oblast a biosferickou rezervaci UNESCO. Severozápadní část regionu zabírají Vizovické vrchy a od severu přiléhají Javorníky, obojí náležející rovněž k pohořím karpatského oblouku. Při osídlování jižního Valašska sehrál důležitou roli Brumov, kde byl postaven na ostrohu nad údolím říčky Klobučky zeměpanský hrad, jehož posláním bylo chránit zemskou hranici a obchodní cestu Vlárským průsmykem do Uher. K brumovskému panství náležela řada sídel regionu, včetně Klobouk, které byly znovu vysazeny jako sídlo městského typu ve 14. století (první zpráva 1341). Valašské Klobouky se staly kulturním a hospodářským centrem celého jižního Valašska. Valašská kolonizace, jež se od konce 15.století podílela na hospodářském a kulturním obrazu východní Moravy a přilehlé části těšínského Slezska, na jižní Valašsko zasáhla jen v omezené míře. Proto J.Štika, který se valašskou kolonizací zabýval detailně, řadí jižní Valašsko z hlediska prvků salašnické kultury do oblasti tzv. polního salašnictví, jež sloužilo především potřebám zemědělského hospodaření. Domnívá se, že salašnický chov dobytka sem nepronikal ze severu, ze Vsatska, ale ze slovenského Trenčínska pro společné rysy obou subregionů. Jižní Valašsko nepoznamenala v takové míře ani tzv. pasekářská kolonizace, která dotvořila sídelní obraz východomoravských obcí na Rožnovsku, Vsetínsku a v horské části těšínského Slezska, vzhledem k tomu, že zdejší sídelní situace byla zkonsolidována už během kolonizace středověké. K výrazným dokladům tradiční kultury jižního Valašska náležel lidový dům. I když na Národopisné výstavě československé 1895 Valašsko reprezentovala osada ze Vsatska, instalovaná D.Jurkovičem, který v té době byl zaměstnán u vsetínského stavitele Urbánka, dům jižního Valašska prozkoumal záhy K.Chotek, přední československý etnograf, a zpracoval ve studii o starých typech valašského domu. Po druhé světové válce některé objekty z jižního Valašska dokumentoval se svými žáky architekt A.Kurial, vývoj interiéru na klobouckém Závrší zpracovala H.Johnová a jihovalašský domový materiál byl včleněn také do souborných prací věnovaných tradičnímu domu na Moravě či v bývalém Československu (V.Mencl, V.Frolec, J.Langer). V poslední době se regionem zabývala V.Kovářů, pracovnice památkové péče. V 60-tých letech 20.stol. probíhaly na Valašskokloboucku terénní výzkumy studentů etnografie brněnské univerzity. Znovu se na jižní Valašsko vrátili od roku 1999 jejich mladší kolegové, studenti Ústavu evropské etnologie, díky spolupráci navázané se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody KOSENKA ve Valašských Kloboukách. Oba výzkumy se lišily svou orientací, nicméně společné oběma byla dokumentace tradičních stavebních projevů. V r.1962 byl průzkum proveden ve Francově Lhotě, Návojné, Nedašově Lhotě a Pulčíně. Studenti podchytili zachované roubené stavby, jejich půdorysy a některé výtvarné prvky jako výzdoba štítů. Cena výzkumných zpráv je vysoká vzhledem k tomu, že většina objektů již neexistuje. Rozsáhlý kolektivní výzkum, provedený společně brněnskými a pražskými studenty etnografie, proběhl v r Byl realizován ve Francově Lhotě, Poteči, Pulčíně, Střelné, Študlově, Valašské Senici, Vlachově Lhotě, Vlachovicích, Návojné, Nedašově a Nedašově Lhotě. Ze 70-tých a 80-tých let 20.stol. byly ve sledovaném regionu prováděny výzkumy už jen v menší míře a jednotlivými studenty. Současný terénní výzkum se zaměřil přímo na Valašské Klobouky, z vesnických sídel na Poteč a Nedašovu Lhotu. Ve Valašských Kloboukách byly středem pozornosti dřevěnice čp.10 a 11 v Brumovské ul. a řemeslnicko rolnická Pechancova usedlost čp.62 v Komenského ulici, která svou dispo- 2

3 Dřevěné stavby Průzkum, dokumentace, ochrana, využití Valašské Klobouky. Roubené domy čp.10 a 11 v Broumovské ulici. Foto M.Válka zicí i vnitřním vybavením přináší cenné poznatky k vývoji lidového domu i bydlení ve městě. Těsně před asanací byl zdokumentován tzv. Fučkův mlýn čp.273, druhý z klobouckým vodních mlýnů. Průvodní zpráva seznamuje s postupnou devastací objektu, který byl zbaven své původní funkce a tak odsouzen k zániku, když všechny snahy o jeho revitalizaci vyšly na prázdno. Na základě dvouletého průzkumu v Poteči vznikla studentská práce, která zhodnotila nejen technický stav všech dochovaných roubených staveb v obci, ale zamýšlí se i nad možnostmi jejich záchrany různě modifikovanou revitalizací (muzejně expoziční, společenskou, ubytovací). Převážně z historického pohledu byla zpracována práce o zemědělské usedlosti čp.1 u Tomečků v Nedašově Lhotě na klobouckém Závrší. Během terénního výzkumu v roce 2003 byly v Poteči detailně zdokumentovány dva technické objekty, Krahulíkův mlýn na pohanku (původně obilný) a Hořákova sušárna ovoce. Roubený dům jižního Valašska náleží podle domové typologie ke karpatskému typu. Podle Chotkových popisů a pozdější literatury zde přetrvaly dvoudílné půdorysné formy, které V.Pražák pokládá za typické pro zdejší region a za důsledek valašské kolonizace. Dvoudílná domová dispozice měla jizbu a síň, s variantou rozdělené síně na síň a komoru v její zadní části. Topeniště s polodýmným provozem bylo situováno v jizbě a tvořila ho chlebová pec a otevřené ohniště, odkud dým unikal omazaným dřevěným nebo proutěným dymníkem do podstřeší. Nové bádání uvedené formy vysvětluje sociálními důvody a pauperizací obyvatelstva. Tyto reliktní formy postupně zanikaly v druhé polovině 19.století. Během našeho terénního výzkumu jsme se setkávali s trojdílným domem chlévního nebo komorového typu. Vytvořila se forma s malou kuchyní, situovanou v zadní části síně (Poteč čp.91, 95, Val. Klobouky čp.7) nebo vybudovanou na ploše jizby (Val. Klobouky čp.62). Podstatnou změnu doznalo topeniště. Mizí polodýmný provoz přístavbou zděných sporáků, buď jen omítnutých a olíčených vápnem, nebo kachlových přistavených do jizby nebo tak, že v kuchyni je umístěna litinová plotna a v jizbě kachlová kopka. Roubené stavitelství nebylo v regionu jen vesnickým jevem, ale ve svém architektonickém fondu ho mají zastoupeny také Valašské Klobouky, hospodářské a kulturní středisko jižního Valašska. V literatuře se často uvádí, že podstatná část jeho dřevěného bytového fondu padla za oběť až požáru, který v r.1896 zničil téměř celé město. Pohledem na indikační skicu stabilního katastru z r.1828 však zjistíme, že město je zde zakresleno v převážné míře jako zděné, a to nejen v případě měšťanských domů na náměstí, ale také pokud se jedná o místní části Staré Město, Sychrov, Madačov, Hodňov, Sbořisko, Žaboskřeky či Záhumí, obývané drobnými řemeslníky a rolníky, kde se roubené stavby dochovaly až do současnosti. Vysvětlení bude patrně souviset k protipožárním zabezpečením domů a s tím, že domy měly zděná topeniště s řádným komínem a na střeše šindelovou krytinu, pokud nebyly ještě v kožichu, tj. omazány hlínou. Proto indikační skica stabilního katastru Val. Klobouk není z hlediska stavebního materiálu směrodatná, jako např. v případě sousední Poteče. Až do současnosti se uchovala ve městě porůznu řada roubených staveb v různém stupni zachování, z nichž některé jsou včleněny do městské památkové zóny. Několik roubených objektů stojí v Brumovské ulici. Dřevěnici čp.11 vlastní ZO ČSOP Kosenka a po rekonstrukci v r.1989 slouží ke společenským a kulturním účelům. Původně řemeslnický dům, jehož poslední majitel se zabýval textilní výrobou, má trojdílnou dispozici jizba - síň (v zadní části byla průchozí kuchyně) - komora. Dům je orientován okapově ke komunikaci a místní svažitý terén vyrovnává podsklepení pod jizbou a síní. Restituce objektu se zaměřila na lokální zpevnění srubu, vybudování nové střešní konstrukce a její pokrytí šindelem. Zásahy do dispozičního řešení stavby se neprováděly. Vzhledem k předpokládanému společenskému využití objektu zde byly položeny inženýrské sítě (elektřina, voda, odpady), situované do zadní komorové části domu vytvářející provozní zázemí nutné při širších kulturních akcích. Ponecháním trámových stropů se záklopem, svlakových dveří s kováním a zámky si stavba uchovala patinu stáří a vysokou míru autenticity. Při rekonstrukci topeniště se jeho tvůrci vrátili ke staršímu typu otopného zařízení. Na základě konzultace s F.Papežem z městského muzea a s pracovníky Valašského muzea v přírodě v Rožnově p.r. byl zvolen tzv. študlovský vzor. Tvoří ho chlebová pec, zděný sporák a tzv. kútek, otevřené ohniště nadkryté komínem. Komín byl vybudován znovu v místech, kde stál původně, než byl přesunut do kuchyně v zadní části síně. O jeho původním umístění hovořil vyříznutý otvor ve stropním záklopu. K areálu náleží další hospodářské objekty, jako stodola a bývalá dílna s obytnými prostory v patře, kde jsou dnes pracovny Kosenky. Nedaleko od dřevěnice čp.11 se nachází roubený dům čp.7 na ulici Záhumení. Byl zakoupen nadací Jana Pivečky ze Slavičína, jehož předci jsou zde písemně doloženi už v 16.století. V nedávné době byl objekt rekonstruován za přispění státní památkové péče a předpokládá se jeho kulturně společenské využití v souvislosti s papučářskou tradicí Valašských Klobouk. Slavnostní otevření se konalo u příležitosti mikulášského jarmeku v roce Obnovena byla výměnou trámů zadní komorová část domu, dům získal novou střešní konstrukci, u předního štítu bylo obnoveno charakteristické ozdobné schodovité laťování, zadní štít zůstal hladký, zhlaví nových stropních trámů bylo vyprofilováno stejně jako u původních trámů nad jizbou. Stavba byla pokryta šindelem a rekonstrukce pokračovala opravou interiérů, kde byly obnoveny podlahy a vyzděno nové topeniště s kachlovými kamny. Nábytek byl vyroben podle starších předloh ze zlínského muzea. Přímo v městské centru, vedle majestátní historické budovy gymnázia se nachází hodnotná Pechancova dřevěnice čp.62. Na indikační skice stabilního katastru (1828) je dům označen jako zděný. Majetkové poměry zde byly poněkud složitější, a to ve vztahu k sousednímu číslu 61, proto budou vyžadovat dalšího šetření. Netypicky okapově orientovaná stavba s klasickou třídílnou dispozicí po nedávné smrti Johany Pechancové ( ), poslední obyvatelky, je opuštěna. Jak bylo výzkumem zjištěno, dům byl obydlím rodiny soukeníka, který řemeslo provozoval ještě v meziválečné době. J. Pechancová uvedla, kde stála v jizbě otcova stativa, tkalcovský stav, a zbytky soukenického náčiní odpočívají dosud na půdě. Vzhledem k tomu, že zde dožívala jako ne- 3

4 Sborník referátů - Rožnov pod Radhoštěm září 2002 kterém stavba stojí. Proto šanci na zachování mají památkově chráněné stavby a dřevěnice poučených vlastníků, kteří je využívají většinou k rekreačním účelům. Pro návrat dřeva jako stavebního materiálu v regionu zatím nedozrál čas. Valašské Klobouky. Okapově orientovaná dřevěnice čp.62 v Komenského ulici. Foto M.Válka provdaná dcera, nebyly v domě prováděny stavební úpravy a objekt ukazuje podobu tradičního bydlení 19.století. Oproti běžně rozšířené dispozici, potřeba zachovat komunikační funkci síně vedla k tomu, že kuchyně byla vestavěna do prostoru jizby, jak se s tím setkáváme i v jiných regionech (Rymice u Holešova, slovácký Vlčnov). Kuchyně má zachovánu kamennou podlahu a topeniště je tvořeno malým zděným sporákem (šporhert) a kotlem na ohřev vody. Vše je pod širokým komínem. Vedle v jizbě stojí kachlová kamna s troubou, pec byl zbourána v r.1929 (?), kdy matka po otcově smrti dělala v domě poslední stavební úpravy: zvětšila okna a nechala omítnou trámový strop. Jak vzpomínala J.Pechancová, letopočet na stropě žádný nenašli. V jizbě se zachovala až do dnešních dnů stará diagonální dispozici rozmístění nábytku se stolem v rohu proti topeništi. Zásuvkový prádelník (kostn) z výbavy matky - pocházela z rolnické rodiny z Lipiny - slouží k umístění devocionálií a rodinných památek. Stěny jizby zdobí rodinné fotografie (soukeník Jan Pechanec), barvotisky a náboženskými motivy, nejmladší součástí vybavení jsou skříně na šatstvo a moderní otopná tělesa. V síni s dusanou hliněnou podlahou se dochovala datovaná truhla z r.1795, ozdobená jednoduchou malbou, a dřevěná skříňka, almárka, na potraviny. Původní skladovací komora, přístupná ze síně, byla upravena k obytným účelům, jako obydlí pro provdanou dceru. V podstřeší (húra), rozděleném deskovými stěnami, jsou patrné stopy po dýmném provozu (udilo se zde maso) a prostor sloužil ke skladovacím účelům, jak ukazuje množství truhel na obilí a mouku (žigla) a dnes odložené zemědělské nářadí (dřevěné vidle, cepy, míchadla na povidla). Hospodářské budovy, chlév, kůlna a sklep, jsou postaveny ve dvoře kolmo k obytnému stavení. Ve dvoře byl situován ještě roubený výměnek a v zahradě stodola, ale obě stavby byly již dříve asanovány. Dům je v současné době neobýván a vyvstávají otázky o jeho zachování a využití. Roubené stavby, které na jižním Valašsku převažovaly ještě na počátku 20.století, postupně ustoupily zděným, takže v současnosti představují již jen reliktní stavební formu. Zachovalé objekty jsou obývány nejstarší generací nebo slouží už jen ke skladovacím účelům. Jejich historická hodnota není majiteli zohledňována, cenu má jen stavební místo, na Literatura a prameny F.V.Peřinka: Val.-Klobucký okres. Vlastivěda moravská. Brno J.Balhar: Popis okresního hejtmanství Uhersko-Brodského. Uherský Brod K.Chotek: Staré typy valašského domu. Národopisný věstník čsl. 11, 1916, s H.Johnová: Vývoj interiéru na Valašském Závrší. Národopisný věstník čsl. 32, 1951, s V.Pražák: K problematice základních půdorysných typů lidových staveb v Československu. Československá etnografie 6, 1958, s , J.Štika: Rozšíření karpatské salašnické kultury na Moravě. Český lid 48, 1961, s J.Štika: Moravské Valašsko. Jeho vznik a vývoj. Ostrava A.Kurial: Katalog lidové architektury I. Okres Gottvaldov. Brno V.Kovářů: Valašské Klobouky a jejich stavební vývoj (se zřetelem k místní řemeslné výrobě). In: Venkovské město 2. Uherské Hradiště 1987, s Zlínsko. Vlastivěda moravská. Brno 1995, s P.Odehnal: Jan Pivko Švec a klobucká dřevěnice čp.7. In: Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 1, 2000, s J.Langer: Lidová architektura v Karpatech. Veronica. Časopis ochránců přírody. 15 zvl. číslo Karpaty Krajina a lidé, 2002, s M.Kadlecová - P.Klemšová: Průzkum lidových staveb ve Valašských Kloboukách. Dřevěnice čp. 11 v Brumovské ulici. Val. Klobouky - Brno 2001, rkp. v archivu Ústavu evropské etnologie (ÚEE) FF MU Brno. R Bortel: Dokumentace a posuzování možné akvizice stavebního objektu č. p. 10 v katastru Valašské Klobouky. Brno 2001, rkp. v archivu UEE FF MU Brno. P.Chaloupková - A.Marešová: Fučkův mlýn č. p. 273, Valašské Klobouky. Brno 2002, rkp. v archivu UEE FF MU Brno. M. Janotková a H. Špičáková: Tradiční roubená architektura v Poteči. Brno 2002, rkp. v archivu ÚEE FF MU Brno. P.Havránek: Obec Nedašova Lhota na klobouckém Závrší. Brno 2002, rkp. v archivu ÚEE FF MU Brno. M.Kadlecová - P.Klemšová: Průzkum lidových staveb ve Valašských Kloboukách. Dřevěnice čp.62 na Komenského ulici. Val. Klobouky - Brno 2002, rkp. v archivu ÚEE FF MU Brno. R.Bečvová G.Zmeškalová: Zpráva z terénního výzkumu v obci Poteč. Brno 2003, rkp. v archivu ÚEE FF MU Brno. 4

5 Dřevěné stavby Průzkum, dokumentace, ochrana, využití Valašské Klobouky. Nároží srubu u dřevěnice čp.11. Foto M.Válka Valašské Klobouky. Zhlaví původního a nového stropního trámu u rekonstruované dřevěnice čp.7 na Záhumí. Foto M. Válka

6 Sborník referátů - Rožnov pod Radhoštěm září 2002 Vlkolínec, súčasť svetového kultúrneho dedičstva, dôvody vyhlásenia a problémy ochrany PhDr. Zuzana Liptayová, Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Š.N. Hýroša 1, Ružomberok Vlkolínec je pozoruhodne intaktne zachovaný sídelný celok, patriaci k typu stredoeurópskych sídiel s drevenou zrubovou architektúrou, rozšírených v horských a podhorských oblastiach. Urbanisticky prešiel iba nepatrnými zmenami a jeho historická a architektonická podoba je zachovaná. Predstavuje najzachovalejší a najucelenejší urbanistický celok pôvodných ľudových stavieb v širokom kontexte okolitých krajín. Vďaka periférnej polohe a čiastočnej izolovanosti zostal zachovaný nielen historický ráz sídla a okolitej prírody, ale aj vonkajší vzhľad objektov ľudovej architektúry, ako aj vnútorné usporiadanie väčšiny domov. Z hľadiska homogénnosti nie je porovnateľný súbor domov v rámci stredoeurópskeho územia. Pre tieto svoje špecifiká bol v decembri 1993 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (ďalej PRĽA) je mestskou časťou mesta Ružomberok. Leží v národnom parku Veľká Fatra, vo vnútorných Západných Karpatoch. Za PRĽA bol vyhlásený na základe uznesenia vlády SSR č.21 z Dominantou územia je prírodná scenéria s najvyšším končiarom - vrchom Sidorovo (Hýrová, Žiar) s nadmorskou výškou m. Vlkolínec sa nachádza na jeho úpätí vo výške 718m.n.m. Sídelnou osou hornej časti osady je potok tečúci zo severu na juh v drevených žľaboch, okolo vedie po oboch stranách miestna komunikácia. Na pomerne strmom svahu sú po oboch stranách miestnej komunikácie v pravidelnej uličnej zástavbe postavené roľnícke dvory. Radová zástavba v hornej, severnej časti obce bola počas vojny zničená požiarom. Približne v strede obce sa ulicovka rozvetvuje na dve navzájom kolmé komunikácie, pozdĺž ktorých zástavba pokračuje. Z hľadiska charakteru zástavby je Vlkolínec hromadnou obcou typu dvojradovej ulicovky s hlbokými dvormi s náznakom voľnej, nepravidelnej zástavby. Základným typom hospodárskeho dvora je roľnícky dvor, charakteristický pre úzke údolné a svahové osídlenie horských častí stredného Slovenska. Domy sú orientované štítom do ulice. Dlhé úzke dvory sú spoločné pre niekoľko obytných domov, postavených do hĺbky za sebou alebo oproti sebe. V pokračovaní pozdĺžnej osi domu sú radené hospodárske stavby. Stodoly sú orientované buď súbežne s osou domov, alebo kolmo na ne - stavané na celú šírku pozemku. Pri krátkych a širokých pozemkoch sú hospodárske stavby oproti domu. Dvory sú väčšinou otvorené, len niektoré sú uzavreté doštenými bránami s charakteristickou šindľovou strieškou. Situovanie obydlí v obci umožňovalo vzájomnú komunikáciu obyvateľstva, vzájomnú symbiózu roľníckej a domáckej remeselnej práce. V strede obce na rázcestí ulíc sa nachádza zrubová rumpálová studňa, ktorá je významným miestom spoločenského kontaktu. Medzi významné objekty ľudovej architektúry a sídelné dominanty patrí drevená zvonica v strede obce. Bola postavená v roku 1770 a jej funkciou bolo oznamovať čas modlitieb. Zvonením sa ohlasovali aj požiare a iné nebezpečie. V roku 1875 bol na východnom okraji obce postavený kostol Navštívenia Panny Márie, pôvodne ako kaplnka. Je to jednoloďová barokovo-klasicistická stavba s presbytériom a do priečelia vstavanou vežou. Dodnes patrí k najvýznamnejším miestam spoločenských kontaktov obyvateľov aj návštevníkov Vlkolínca. Po pravej strane cesty k cintorínu a kostolu sa nachádza murovaná budova bývalej školy, z konca 19.storočia, citlivo osadená do prostredia. Mimo intravilánu obce sa nachádzajú hospodárske stavby - senníky štále. Sú to jednopriestorové zrubové stavby so sedlovými strechami pokrytými šindľom. Senníky sú roztrúsené v krajine, na terasovitých políčkach a okolitých lúkach a dotvárajú tak typickú scenériu. Predmetom pamiatkovej ochrany z urbanistického hľadiska je zachovaná pôdorysná osnova sídelnej formy, parcelácia, ktorá je podriadená zákonitostiam tejto sídelnej formy, situovanie objektov v rámci parciel, dochovaný komunikačný systém Cieľom záchrany a obnovy Vlkolínca je v prvom rade zachrániť a obnoviť všetky schátralé a havarijné stavby, dostavať pôvodne zastavané parcely a začať s krokmi, ktoré budú viesť k zastaveniu trendu poklesu obyvateľstva, ba naopak, k jeho vzrastaniu. Dnes je tu len okolo 30 miestnych obyvateľov, väčšinou prestárlych. Vo Vlkolínci je zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 73 objektov ľudovej architektúry pod 36 evidenčnými číslami (118 pamiatkových objektov). Zapísané objekty kultúrne pamiatky predstavujú: domy, dvojdomy, hospodárske stavby stodoly,maštale, chlievy, sýpky, senníky, jeden plot a zrubovú zvonicu. Okrem kultúrnych pamiatok sú súčasťou PRĽA aj objekty dotvárajúce prostredie. Základným stavebným materiálom obytných domov aj hospodárskych stavieb je drevo. Výber materiálu bol podmienený okolitým prostredím lesov a hôr. Nový stavebný materiál - tehla - bol použitý len pri stavbe dvoch domov, postavených v druhej polovici 20.storočia. Steny domov sú zrubené z čiastočne alebo úplne kresaných drevených trámov vodorovne kladených na seba a spojených preplátovaním. Vyrovnanie zvažitého terénu je riešené vysokou kamennou podmurovkou. Pivnice pod objektami sa vyskytujú len ojedinele i napriek vyrovnávaniu terénnej nerovnosti pomerne vysokou podmurovkou. Funkciu pivnice tu prevzala zemiaková jama, obyčajne umiestnená v izbe. Špáry medzi trámami sú prekryté latkami trojúholníkového tvaru alebo machom a zamazané hlinou. Nerovnosti stien upravovali vytieraním hlinou, ktorá sa potom bielila a líčila. Zrub sa natieral dvakrát do roka (jar, jeseň). Typická farebnosť vlkolínskych zrubov je biela, modrá, žltá a svetlá okrová. Sokel je farebne odlíšený. Je murovaný z plochých kameňov spájaných blatom. Aj vnútorné steny zrubu sa vyrovnávali hlinou na hladko a po zaschnutí sa líčili. Kameň ako základný stavebný materiál sa používal len na stavbu komôr a sýpok. Strechy domov so šindľovou krytinou sú sedlové, ukončené štítmi s podlomenicou na šírku asi 5-tich radov šindľov. Hore sú štíty ukončené polkružím a kolíkom, spodné odoštenie polkružia je niekde ornamentálne zdobené maľbou a označené napr. letopočtom, menom staviteľa, monogramom, krížom a pod. Doskový štít má malé výzorníky, slúžiace na presvetlenie podstrešného priestoru, predtým na odvod dymu voľne sa rozplývajúceho v podstreší. Na tento účel slúžili aj otvory v streche umiestnené nad vstupom, približne v miestach, kde bolo vykurovacie teleso. Tieto otvory obdĺžnikového tvaru prekryté šindľovou strieškou sa lokálne nazývajú dýmniky. Konštrukcia krovu je hambálková, krokvy sú zapustené do odkvapových väzníc, ktoré ležia na stropných trámoch. Pôvodnou krytinou striech je štiepaný drevený šindeľ. Odkvapové žľaby na odvádzanie dažďovej vody sú dlabané z dreva. Vstup do domu u všetkých objektov je z dvorovej časti domu, je krytý širším podstreším, predĺženým o jeden alebo dva rady šindľov. Domy s vysokou podmurovkou na vstupnej strane majú priestor pred vchodom vyvýšený. Vstupné dvere tvorí rámová konštrukcia s doskovou výplňou. Okná sú umiestnené približne v polovici výšky zrubovej 6

7 Dřevěné stavby Průzkum, dokumentace, ochrana, využití steny. Okenné rámy sú drevené, zasadené do pevných rámov drevených ostení, niekde zvýraznené pastelovými farbami. Vo Vlkolínci sa zachovalo niekoľko typov obytných domov. Viac ako polovicu tvoria trojpriestorové domy s radením priestorov za sebou. Vstupnou miestnosťou je pitvor umiestnený v strede domu. Zadná časť pitvora slúži ako kuchyňa. Z pitvora sa na jednej strane vstupuje do izby, na druhej do komory. Ďaľším typom domu na Vlkolínci je dvojpriestorový, pozostávajúci zo vstupného priestoru - pitvora a z izby. Pripojením murovanej komory k takémuto typu domu vznikol potom dom so sýpkou. Prízemná časť využívaná ako komora, podstrešná ako sýpka. Možno o ňom hovoriť aj ako o trojpriestorovom, ktorého súčasťou je sýpka. Dom pozostáva z izby s drevenými zrubovými stenami, z pitvora a komory (so sýpkou v podstreší), ktoré majú steny s klenbou. Jednoduché typy troj a dvojpriestorových domov boli zrkadlovo symetricky spájané dohromady, čím vznikali dvojdomy. Zachovali sa aj dvojpriestorové domy (posledný postavený v roku 1924), domy s bočnou komorou a dvojdomy so spoločným pitvorom. Najväčším priestorom v dome bola izba, kde sa odohrával celý rodinný život. Pôvodne jediným vykurovaným priestorom bola izba, v ktorej bola umiestnená pec s ohniskom. Neskôr sa preniesla do zadnej časti pitvora. Pri priečke medzi izbou a pitvorom bývalo umiestnené otvorené ohnisko, na ktorom sa varilo. Dym unikal otvorom v povale - dýmnikom do podkrovia. V časti nad pitvorom bol priestor na údenie mäsa a šindľov, ktoré sa údili v tzv.klietkach. Z ohniska sa vykurovala aj chlebová pec, ktorá bola umiestnená v izbe. Začiatkom 20.stor. pôvodné vykurovanie nahrádzajú sporáky a murované pece, kde sa dym začína odvádzať komínom nad strechu. Objavuje sa komín. Hospodárske stavby sú sústredené za obytnými domami. Hospodársky dvor uzatvárajú na záhumní postavené rozmerné stodoly. Plnili funkciu pracovného priestoru, ale aj zásobárne. V tesnej blízkosti domu je dreváreň a maštaľ. Drevárne (kôlne) sú pristavené k domu napojením pultovej striešky na strechu zadného štítu domu. Maštale stoja samostatne, alebo sú konštrukčne spojené do jedného celku so stodolou. K stodole, ale najčastejšie k maštali, prislúchajú aj chlievy. Ovce sa ustajňovali v ovčínoch., samostatných zrubových stavbách, zvaných záčin. Pri stavbe hospodárskych objektov sa používalo niekoľko stavebných techník - konštrukcia zrubová (najmä maštale), rámová a stĺpiková, ako doplnok zrubovej (stodoly). Ťarchu veľkej strechy stodôl (humna) nesú väčšinou kamenné alebo drevené stĺpy. Výplň stien tvoria vodorovne kladené trámy zrubu, alebo dosky zasunuté v žliabku vyhĺbenom v stĺpiku. Neopracované ložné plochy driev umožňovali vytvorenie potrebných špár na vetranie. Pri postupnej revitalizácii obce rastie množstvo prípadov nerešpektovania jestvujúcej platnej legislatívy a svojvoľného uplatňovania vlastných záujmov pri bežnej údržbe alebo obnove objektov v PRĽA. Rozmohla sa nevhodná a zároveň nelegálna stavebná činnosť zasahujúca negatívne do pamiatkovej podstaty objektov ĽA, hlavne v interiéroch. Najväčšou hrozbou pri obnove pamiatok sa ukázali byť ich vlastníci, ktorí vedome ignorujú jestvujúce právne predpisy a svoje povinnosti. Druhou najväčšou hrozbou pre kultúrne pamiatky a prostredie PRĽA bol donedávna nečinný orgán štátnej pamiatkovej starostlivosti, teda Okresný úrad, odbor regionálneho rozvoja v Ružomberku. Technická infraštruktúra sa vo Vlkolínci začala budovať s cieľom zabezpečenia zodpovedajúcej kvality bývania a štandardu v existujúcich domoch pre súčasných stálych obyvateľov a s perspektívou dostavieb nových domov, oživením lokality, prinavrátením života do nej. Zámer postaviť nový dom na mieste pôvodných zastavaných častí vyjadrilo niekoľko vlastníkov, traja z nich začali v roku 2000, po spracovaní projektu a vydaní stavebného povolenia, so samotnou realizáciou výstavby (parcela č , 15694/1 a 15694/4). Vybudovaný je vodovod, upravený je centrálny priestor pamiatkovej rezervácie s vedením vody v drevených žľaboch, namontované sú výtokové stojany na pitnú vodu. Rozšírenie elektrickej siete a jej kabelizácia, ktorá sa realizovala od roku 1996, bola ukončená v novembri Kabelizácia elektrickej siete a jej rozšírenie bolo navrhnuté a realizované s cieľom postupného zavedenia elektrického vykurovania do domov a následného odstránenia komínových telies. Výsledný efekt, i napriek tomu, že si viacerí vlastníci objektov zaviedli elektrické vykurovanie (konektory), sa dosiaľ nedostavil. Stĺpy elektrického vedenia boli upravené na stĺpy verejného osvetlenia, nástrešníky sa odstraňujú postupne pri obnove strešnej krytiny. Po realizácii technickej infraštruktúry, financovanej zo Štátneho fondu životného prostredia (vodovod, kanalizácia, ČOV, elektrizačná sieť) sa začalo v roku 1999 s realizáciou prístupových komunikácií v Trlenskej doline, ktoré boli už dokončené a s realizáciou komunikácií v obci. Realizáciu komunikácií financuje v plnej výške mesto Ružomberok. Mesto Ružomberok vyčleňuje každoročne, podľa svojich možností, zo svojho rozpočtu cca 1,5 mil Sk (cca 15,8 mil. Sk za posledných 10 rokov) a venuje Vlkolíncu primeranú starostlivosť, ktorá však nie je dostatočná pre komplexné riešenie problematiky celej lokality. Z rozpočtu štátu bola za posledných 10 rokov vyčlenená suma vo výške 2,370 mil Sk, pričom žiadosti na obnovu objektov boli zhruba 10-násobné. Sú to zdroje len na obnovu objektov zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Pre reálnu postupnú záchranu samotných zhruba objektov (z toho asi 25 hospodárskych budov) by bolo potrebné v priebehu najbližších 3-4 rokov vyčleniť z prostriedkov štátu každoročne cca 2 mil Sk tak, aby sa zabezpečila aspoň základná údržba. Doposiaľ poskytované združené finančné príspevky mestské, krajské, z Fondu Pro Slovakia sa použili predovšetkým na výmenu strešnej krytiny, výmenu častí zrubovej konštrukcie, výmenu drevených podláh a ďalších stavebných úprav. V minulom roku sa podarilo mestu získať grant z prostriedkov PHARE ako 73% podiel nákladov na projekt Vlkolínec SKD UNESCO Humanizácia dopravného systému v kontexte rozvoja cestovného ruchu. V poslednom období je citeľná zvýšená aktivita a spolupráca miestnych občanov prezentovaných Výborom miestnej časti (vznikol v roku 1999), ktorý by mal zodpovedať za problematiku bežnej údržby a obnovy Vlkolínca s okolím, spolu s otázkami občiansko-právneho charakteru. V roku 2001 sa vytvorilo Občianske združenie Vlkolínec, ktorého aktivity by sa mali zasa prejaviť najmä v kultúrno-propagačnej oblasti a pri získavaní finančných prostriedkov a grantov z našich a zahraničných zdrojov. V obci je zriadená expozícia ľudového bývania a života vo Vlkolínci a na Liptove v tzv. Roľníckom dome (obj. č ), ktorého správcom je Liptovské múzeum v Ružomberku. V objekte za zvonicou v strede obce je Informačné stredisko patriace mestu, ktoré poskytuje základné informácie o lokalite, predávajú sa tu rôzne propagačné materiály, publikácie, ľudovoumelecké výrobky a pod.. Mesto Ružomberok zriadilo v roku 1989 funkciu správcu Vlkolínca, ktorý zabezpečuje prípravu a realizáciu obnovy objektov, stavebný dozor, materiálno-technické zabezpečenie obnovy, ale aj neustály styk s miestnymi obyvateľmi. 7

8 Sborník referátů - Rožnov pod Radhoštěm září 2002 Každoročne sa v mesiaci august uskutočňuje spoločenské podujatie Nedeľa na Vlkolínci, ktoré z finančnou pomocou Štátneho fondu kultúry organizuje už tradične mesto Ružomberok. Na záver je potrebné opätovne pripomenúť, že najzachovalejší a najucelenejší súbor ľudových stavieb na Slovensku sa stal výraznou časťou svetového kultúrneho dedičstva. Pre nás je to viac ako zaväzujúce. Toľkokrát opakované želanie, zachovať vo Vlkolínci génius loci - zachrániť ľudovú architektúru a prinavrátiť do obce život - by malo zjednotiť všetky dobré snahy, zosúladiť všetky aktivity a nájsť spôsob ako zachrániť a využívať túto výnimočnú lokalitu pri uchovaní jej doterajších kvalít. 8

9 Dřevěné stavby Průzkum, dokumentace, ochrana, využití Dřevěné venkovské stavby v kraji pod Zelenou horou Roman Tykal, MěÚ Měčín Želvice čp.12 U Vaníků, o.plzeň-jih, Foto:J.Hnízdil, 1924 Kraj pod Zelenou Horou tvoří kopcovitá krajina v podhůří Šumavy po obou stranách hranice nynějších okresů Klatovy a Plzeň-jih. Zelená Hora je výrazný vrch se zámkem a bývalým poutním kostelem Panny Marie nad městem Nepomukem, s bohatou historií počínající v raném středověku ve spojení s pobytem sv. Vojtěcha a působením významného cisterciáckého kláštera, který byl pod tímto vrchem založen v první polovině 12.století a zanikl na počátku husitských válek. Z hlediska typologie lidového domu se jedná o oblast patřící k domu jihozápadních Čech, tvořenou styčným pásmem domu podhůří Šumavy s domem v okolí Plzně. Původní venkovská zástavba zde byla, jak je patrné z indikačních skic i map Stabilního katastru, do poloviny 19.století převážně dřevěná. Zděné stavby se na tomto území vyskytovaly v poměrně malém množství a ve většině případů se jednalo o stavby vrchnostenské nebo o nově vystavěné objekty vznikající od konce 18.století již dle tehdejších nových protipožárních nařízení. O převaze dřeva jako stavebního materiálů svědčí zmínka z r.1761 o faře v Měčíně (KT) ve zprávě nepomuckého vikáře pražské konsistoři, ve které se uvádí: že to jen srub dřevěný, podobný leckteré sedlské chalupě, než-li obydlí farářskému. 1) Nová zděná barokní fara zde byla vystavěna až roku Jiným příkladem může být stavba roubené patrové lázeňské budovy z doby kolem roku 1750 v tehdy vznikajících malých lázních Letinech (PJ), která zanikla na konci 19. století. Také zápisy v pozemkových knihách z konce 18.století vypovídají mnohé o podobě zemědělských usedlostí v této oblasti. Například v zápisu na celolání rustikální dvůr čp. 15 ve vsi Chlum (PJ) se uvádí: K přítomnýmu dvoru selskýmu přináleží: Stavení. Jedna sednice, jedna kuchyň, dvě komory, jedna marštal, jeden chlív, jedna kolna, všecko od dřeva stavěný, doškama krytý v dobrém stavu. Dva malý chlívky ze dřeva v dobrém stavu. Jeden srub na obilí ze dřeva doškama krytý v dobrém stavu. Jeden novej chlív vedle srubu v prostředním stavu, jedna zděná kolna doškama krytá v dobrém stavu, jedna ze dřeva stavěná stodola ve špatným stavu. 2) Větší zemědělské usedlosti se v této oblasti skládaly ze štítově orientovaného roubeného přízemního komorového domu se zděným jádrem černé kuchyně a s připojenými roubenými chlévy v řadě. Roubeného špýcharu s roubenou valenou klenbou a menších chlívků na protější straně dvora, roubené stodoly s připojenou kolnou, situovanou většinou kolmo k těmto objektům na jeho zadní straně. Krytina všech těchto objektů bývala výhradně došková. Ke komunikaci pak celou usedlost uzavírala kamenná ohradní zeď, doplněná u větších usedlostí od přelomu 18. a 19.století zděnou půlkruhově zaklenutou vjezdovou bránou. Menší usedlosti tvořil obytný dům se stodůlkou připojenou v řadě nebo do úhlu, orientovaný jak štítově tak i v některých případech podélně ke komunikaci. Většinou také s roubeným špýcharem odpovídajícím svými rozměry velikosti hospodářství a s roubenými chlívky. Srubové stěny obytného domu a chlévů byly stavěny z hraněných nebo také nehraněných trámů kuláčů. V některých případech dávány do kožichu (tj. omazány silnou vrstvou hlíny smíchané s plevami a drobně nařezanou slámou), jindy pouze bíleny vápnem. Východně od Nepomuku se v některých vesnicích vyskytovaly ještě v 1. třetině 20.století stavby, které měly bíleny pouze spáry mezi roubením vyplněné hliněnou mazanicí. Z nich je do současnosti zachována chalupa čp.36 U Stržáků v Mohelnici (PJ). Roubené chlévy se u zdejších usedlostí začaly již od poloviny 19.století nahrazovat zděnými a dnes je již téměř nikde nena- 1) Památky dějepisné statku a města Měčína. Rukopis P. Romana Voříška, kaplana v Žinkovech z roku Archiv Národního muzea v Praze, Sbírka F - Měčín. 2) Státní oblastní archiv Klatovy, Fond velkostatku Žinkovy. Vodokrty, špýchar u čp.45, o.plzeň-jih. Foto:R.Tykal,

10 Sborník referátů - Rožnov pod Radhoštěm září 2002 Čmelíny čp.9 U Chalupských, o.plzeň-jih. Foto: J.Hnízdil, 1924 jdeme. Na fotografické dokumentaci chalupy čp.15 U Kubátů v Bílukách (KT) existovaly ještě v roce 1924 a brzy na to již byly nahrazeny zděnými jak dokládá fotografie z roku Poslední v této oblasti byly zbořeny roku 1993 ve statku čp.14 U Pešků v Měčíně. Na jejich výstavbu zde bylo druhotně použito dřevo značného stáří, pocházející nejspíše z přední obytné části této usedlosti, která byla při přestavbě nahrazena opět roubenou konstrukcí. Roubené špýchary s roubenou valenou klenbou byly ve starším období z důvodu své funkce uskladnění zásob pro celé hospodářství opatřovány silnou vrstvou hliněné omazávky, která je měla chránit především před požárem. Tato hliněná omazávka u nich nebývala původně opatřována vápenným nátěrem, jak je patrné ještě na starší fotografické dokumentaci z konce 19. a počátku 20.století. Střecha u nich byla vždy jednoduché konstrukce zvané na vláče (k hřebenové vaznici byly připevněny jednotlivé krokve tak, aby se v případě požáru dala celá došky krytá střecha snadno strhnout a tím zachránit celý špýchar před shořením. Od konce 19.století ztrácely tyto stavby na své důležitosti a jejich vnější hliněná omazávka přestávala být udržována. Z tohoto důvodu je dnes většina z nich již bez této omazávky nebo jen s jejími zbytky.v první třetině 20.století bývaly tyto špýchary při přestavbách jednotlivých usedlostí upravovány tak, aby se jejich vnější vzhled podobal co nejvíce zděné stavbě. Toho bylo docíleno pobitím jejich stěn zvenčí rákosem a nahozením vápennou omítkou, mnohdy i s fasádou členěnou jednoduchým dělením, které bylo obdobou fasády nově vystavěné obytné části. Mnohé z nich tak dodnes působí na první pohled dojmem zděné stavby. Stodoly byly v této oblasti do konce 19.století výhradně dřevěné, situované u větších zemědělských usedlostí pokud možno odděleně od ostatních objektů usedlosti. Bývaly většinou průjezdné, dvoupernové. Ve starší stavební fázi s nízkými srubovými stěnami a vysokým krovem, opatřené většinou sedlovou a v některých případech valbovou doškovou střechou. Na indikačních skicách Stabilního katastru z roku 1837 jsou v několika vesnicích v blízkém okolí Nepomuku zachyceny objekty stodol vícebokého půdorysu. 3) Jejich původní podoba se však dnes již nedá přesněji doložit, protože tyto stavby zanikly bez jakékoliv dokumentace již před koncem 19.století. Pouze u dvou z nich se zachovala fotografická dokumetace - Soběsuky (PJ) čp.18 U Roudů z roku 1924 a Vojovice (PJ) čp.9 U Velíšků z roku Z té je však patrné, že to tehdy již byly stavby obdélného půdorysu s vysokými doškovými střechami. Dá se ovšem také předpokládat, že jejich polygonální ukončení mohlo být v průběhu 19.století odstraněno. Podobná roubená stodola tohoto typu je dosud zachována v Radochově (PJ) u čp.17 a její dnešní stav je výsledkem etapového vývoje. Konstrukci krovu tvoří plné vazby, které jsou uprostřed rozpětí podpírány sloupy, vrcholová vaznice je zdvojená a zavětrování je provedeno šikmými pásky. Dle výsledků inventarizace památek lidové architektury prováděné v této oblasti SÚRPMO Praha v roce 1987 lze tuto stavbu na základě archaické konstrukce jejího jádra klást ještě do 17.století. Další podobná stodola je zachována v Novotníkách (PJ) u čp.18. Roubené stodoly novějšího typu s vyššími stěnami jsou zachovány ve Kbele (PJ) u čp.24, Kbelnici (PJ) u čp.5 a v Krasavcích (PJ) u čp.18. Obraz zdejších vesnických sídel doplňovaly drobné dřevěné sakrální stavby. Od konce 18. století to byly především sloupové zvoničky, umisťované na návsích, které byly později od poloviny 19.století postupně nahrazovány zděnými kapličkami a dřevěné kříže, umisťované jak uvnitř sídel v sousedství zvoniček, tak i v okolní krajině. Do současné doby se z původní venkovské dřevěné zástavby zdejších vesnic dochovaly vlivem několika stavebních vln, které probíhaly od konce 19.století do poloviny 20.století jen malé zbytky. Velký podíl na zániku těchto staveb měly také jejich časté požáry, zejména ve 20. a 30. letech 20.století, které bývaly majiteli často úmyslně zakládány, aby tak výhodným pojištěním získali peníze na stavbu nových objektů. Přesto se zde zachovaly některé stavby značného stáří, zejména roubené špýchary. Příkladem může být roubená komora u bývalého statku čp.9 v Měčíně (KT), nyní přemístěná do nově vznikající Expozice lidové architektury Okresního muzea Klatovy v Chanovicích u Horažďovic (KT). Dle dendrochronologického výzkumu bylo dřevo pro její vstupní dveře a jejich zárubně káceno v roce 1560 a dřevo na roubené stěny v letech Z regionální literatury je také známa datace 1611, která se nacházela na trámu obytné části usedlosti čp.6 U Králů v Měčíně až do jejího zboření v 30. letech 20.století. 4) Značného stáří je také výše zmíněná stodola u čp.17 v Radochovech (PJ) a některé části usedlosti čp. 14 v Měčíně (KT). 3) Indikační skicy Stabilního katastru - Nová Ves u Nepomuku (PJ), Soběsuky (PJ), Vojovice (PJ), Neurazy (PJ). Státní ústřední archiv v Praze, IS Klatovsko. 4) Farní věstník vikariátu Nepomuckého, ročník IV, 1933, č.5, s.6. 10

11 Dřevěné stavby Průzkum, dokumentace, ochrana, využití Polánka u Nepomuku čp.8 U Kutáků, o.plzeň- -jih. Foto: J.Hnízdil, 1924 Bzí, stodola u čp.5, o.plzeň-jih. Foto:R.Tykal, 1981 Vlčí, špýchar u čp.10, o.plzeň-jih. Foto:R.Tykal, 1975 Kbel, stodola u čp.24, o.plzeň-jih. Foto:R.Tykal Mohelnice čp.36 U Stržáků, o.plzeň-jih.fotor.tykal,

12 Sborník referátů - Rožnov pod Radhoštěm září 2002 Bíluky čp.2, o.klatovy. Foto: R.Tykal 1983 Nedanice čp.31 se špýcharem, o.klatovy. Foto: R.Tykal 2002 Hráz čp.7, o.klatovy. Foto: R.Tykal 1994 Lovčice čp.26, o.klatovy. Foto: R.Tykal

13 Dřevěné stavby Průzkum, dokumentace, ochrana, využití VPZ v Jakubovicích a dokumentace její roubené architektury Mgr. Veronika Hrbáčková, SPÚ Olomouc Chtěla bych Vás seznámit s dokumentací havarijního stavu roubené architektury ve VPZ Jakubovice na okrese Šumperk. Od Šumperka jsou Jakubovice vzdáleny asi 20 km, leží uprostřed kopců v poměrně značné nadmořské výšce 495 m, jsou typickou horskou vsí v té části Štítecka, která patří k Branenské vrchovině. Přestože se nachází v poměrně odlehlém a málo úrodném kraji, přes nepříznivé poměry patřily Jakubovice velikostí ke středně velkým vsím, které tvořily v 19. a 20.století českou výspu severní části Zábřežska i Šumperska. Obyvatelé se kromě nevýnosného zemědělství živili podomáckou výrobou a prodejem kartáčů, metlí, košů a nitěných knoflíků. V roce 1900 zde bylo 107 domů a 628 obyvatel vesměs české národnosti. K radikálnímu poklesu došlo až po druhé světové válce, kdy řada rodin hledala příhodnější zdroj obživy jinde. Od této doby vesnice jako celek upadala až na úroveň malé osady. V r.1991 zde žilo jen 174 obyvatel ve 49 domech. Oboustranná rozptýlená zástavba podél zvlněné stoupající komunikace a jejích přilehlých svahů se v tomto kraji vyznačuje především typickými přízemními celoroubenými nebo částečně roubenými a částečně zděnými usedlostmi. Jejich společnými znaky je chlévní, případně komorochlévní půdorys, kvelbené kamenné sklepy pod světnicí přístupné většinou z venku, výjimečně ze síně, a dále dřevěná pavláčka s jednoduše profilovanými či hladkými sloupky. V chalupách, kde pavláčka chybí je alespoň kryté zápraží. Pavláčka jako mizející prvek lidové architektury v tomto kraji byla pro průzkum zajímavá především svou variabilností. Její umístění u domu záleží na tom, jak je objekt v terénu postaven, zda v relativní rovině či ve svahu. Pavláčka bývá posazena na nízkém podezdění přímo na zemi nebo se nachází ve značné výšce - jakoby v patře, což je způsobeno vysokou kamennou podezdívkou dorovnávající svah, někdy nasedá přímo na kamennou podezdívku, jindy její bednění zasahuje až k zemi, čímž je pod pavláčkou tvořeno jakési další kryté zápraží sloužící např. k uskladnění dřeva. Pavláčka je u objektů většinou při okapové podélné stěně světnice, někdy při štítové stěně světnice a výjimečně zaujímá obě tyto strany. Je přístupná zvenku ze zápraží při hlavním vstupu do síně, nebo pokud je vyvýšená jakoby v patře, pak z interiéru domu opět ze síně. Pavláčka měla především komunikační funkci a druhotně sloužila také jiným účelům, např. k sušení zemědělských plodin. Roubenek s pavláčkou bylo v Jakubovicích v r.1997 devět, tři z nich však byly nepůvodní. Pro srovnání: v ostatních vybraných lokalitách Severozápadní Moravy, které byly také do průzkumu zahrnuty právě pro výskyt roubeného domu s pavláčkou - byly ve vedlejším Janoušově zaznamenány 2 takové objekty, v nedalekém Svébohově 7, v Crhově 4, v Písařově 3, v Jedlí 2, v Hrabenově 2, v Horních Studénkách, Bušíně, Bohdíkově, Březné, Drozdově, Hosticích, Štědrákově Lhotě, Rovensku a Kosově pouze po jednom. Mnohé z nich jsou ovšem již nepůvodní. V některých obcích jako např. v Drozdově a ve Svébohově byly zjištěny domky s pavláčkou již zaniklé. Obec Jakubovice byla pro VPZ (výzkum) vybrána proto, že šlo o jednu z nejzachovalejších vesnic v oblasti lidové architektury na okr. Šumperk, které se téměř nedotkla asanace původních roubených objektů a zároveň nová nevhodná výstavba. Archaičnost této obce spočívá v tom, že se zde dochovalo nebývalé množství roubených domků, které jako soubor nemají na okrese obdoby. Kromě barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie se schodištěm a ohradní zdí zde byla jedinou kulturní památkou zastupující lidovou architekturu roubená usedlost čp.100, která jako jediná v obci měla ve vrcholu štítu kuželový kabřinec s půlkruhovou malovanou záklopou a datací ( 1822 ) pod ní. Aby mohly být vypracovány eventuelní další návrhy k zapsání objektů za kulturní památky a mohly tak čerpat finance na rekonstrukci ze státního rozpočtu, přistoupilo se v roce 1997 v rámci VVÚ k plošnému průzkumu a dokumentaci dřevěných staveb. Byly zde zaznamenány dohromady dvě desítky roubených staveb. Všechny byly fotograficky zdokumentovány, avšak k podrobnějšímu průzkumu, který měl zahrnovat zaměření, archivní informace a dataci jednotlivých staveb pomocí dendrochronologie, bylo vybráno 8 usedlostí. Většina těchto staveb, které se dochovaly v původním stavu, je již řadu let neobývaná, s výjimkou dvou, z nichž jedna slouží k rekreaci a ve druhé bydlí stará paní. Téměř všechny objekty byly již v době návrhu VPZ v silně havarijním stavu: to co nenahlodal zub času, dokončili příležitostně zde přespávající bezdomovci. Kromě fotodokumentace původní zástavby včetně interiérů, měly být, jak už bylo výše uvedeno, ty nejohroženější stavby zaměřeny. Jelikož na PÚ t.č. prováděl zaměření jediný pracovník z útvaru stavebně - historických průzkumů, byl pro pracovní vytížení na svém oddělení, doslova zapůjčen pro náš účel jen na jedinou služební cestu, při niž provedl zaměření dvou objektů. (KP čp.100 byla zaměřena již v minulosti při průzkumech ze strany SÚRPMA.) Nešlo jen o časový pres tohoto jediného dne, ale i o ten fakt, že zaměření některých zbývajících roubenek, by znamenalo v první řadě pojistit se na život. U ostatních vybraných usedlostí byly proto provedeny jen schematické náčrtky a popis. Dostat se do výše uvedených chalup nebyl problém, a to nikoli proto, že by byli majitelé tak ochotni (i když většina byla), ale hlavně z toho důvodu, že jako sbory v dezolátním stavu nebyly většinou nijak zabezpečeny. Na tomto místě je třeba smutně konstatovat, že vztah vlastníků k rodným domkům svých předků, je na jedné straně podivně nostalgický (vzpomínají například, jak zde ještě donedávna žila jejich stařenka)a na druhé straně sobecky majetnický (nehodlají dům opravovat, neboť ho nehodlají užívat, ale nechtějí jej ani prodat potencionálním chalupářům, protože je to jejich a ať to spadne samo nebo držíme to kvůli parcele na stavění ). VVÚ byl též zaměřen na využití dendrochronologické metody v širším měřítku, což mělo přispět k snadnější dataci dřevěných lidových staveb a jejích prvků na okrese Šumperk. Odběr vzorků, jak známo, je možné v terénu provést třemi metodami: vývrtem, získáním kmenových kotoučů nebo přímým měřením šířek letokruhů pomocí lupy. Bohužel po shlédnutí všech 8 vytypovaných roubenek, specialista na dendrochronologii Ing.Kyncl konstatoval, že pro špatný stav dřeva nemůže být u většiny z nich momentálně použita žádná ze jmenovaných metod. Nejvhodnější pro tento účel by byla metoda odřezáním kmenových profilů roubení - v našem případě by bylo možné ji využít jen v případě rekonstrukce nebo případné demolice. Pro tento výzkum byly nakonec vybrány tři objekty v Jakubovicích: čp.33, 34, 66. Použity byly všechny tři metody. Šlo o vzorky ze stropnic nebo z trámů v nároží, kterých bylo dohromady 11. Přesto, že šlo o poměrně malé množství vzorků, byly všechny spolehlivě odatovány: čp.33 bylo zbudováno těsně po roce 1864, čp.34 v rozmezí let , čp.66 v l Dendrochronologické zpracování těchto odebraných vzorků bylo možné také díky tomu, že o rok dříve v r.1996 probíhal průzkum v Bludově, obci ležící v blízkosti Šumperka. Zde jsme měli k dispozici velké množství vzorků, a to ze sýpky zdejšího zámku, z domku správce zámku, ze statku čp. 126 a především ze zemědělské usedlosti čp.125. Zároveň s průzkumem v Jakubovicích, probíhal průzkum ve Svébohově, týkající se datování čp.2 a k němu příslušející roubené polygonální stodoly - bohužel t.č. již torza. Účelem dendrochronologického rozboru bylo rovněž získání materiálu pro sestavení místní absolutně odatované standardní chronologie Šumperska v co největším časovém rozpětí, což by oproti dosavadnímu stavu značně zlepšilo možnosti datování kulturněhistorických i národopisně důležitých objektů a jejich prvků. Dendrochronologická analýza všech zkoumaných objektů tak skutečně položila základ tvorby místní standardní chronologie. 13

14 Sborník referátů - Rožnov pod Radhoštěm září 2002 Před necelými desíti lety, kdy se zde zpracovával návrh na VPZ, se snad doufalo, že záchrana roubených usedlostí v Jakubovicích je možná. Postupem času se však ukázalo, že tato vize je utopií. Po skončení průzkumu a dokumentace (jsme rádi, že jsme aspoň toto stihli), spadly dvě chalupy (čp.54 a čp.72) a nakonec se sesunula i kulturní památka čp.100. V současné době je vypracován návrh na kulturní památku čp.66, právě ten objekt, který slouží k rekreaci. 14

15 Dřevěné stavby Průzkum, dokumentace, ochrana, využití Vodslivy čp.12 nejstarší roubený objekt na Benešovsku? PhDr. Libuše Váňová, Muzeum okresu Benešov - Vlašim Území benešovského okresu patří k těm oblastem středních Čech, kde je dosud v poměrně hojné míře doložena právě roubená architektura. Ať už se jedná o objekt s drážkovou konstrukcí zachycený v roce 1985 archeologickým výzkumem a datovaný do století 1), plaveckou hospodu v Živohošti z roku ), obytné stavení čp.4 v Přibyšicích z roku ), ale i hospodářské stavby zejména polygonální stodoly např. ve Veletíně při čp.8 z 1.poloviny 19.století 4), v Martinicích u Votic při čp.6 nebo v Podolí u Vojkova při čp.2 z přelomu století. Zajímavé jsou i roubené špýchary jeden z nejstarších se zachoval při usedlosti čp.2 v Karasově Lhotě; datum v nadpraží nese letopočet ), rokem 1789 pak je datován špýchar při čp.2 v Minarticích. Zdálo by se tedy, že je velmi obtížné, nalézt na přelomu druhého a třetího tisíciletí hodnotný a zajímavý objekt lidového stavitelství přímo v terénu.v rámci společných terénních výzkumů realizovaných od roku 1990 společně Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy a Muzeem okresu Benešov se tak stalo. Jednou z navštívených lokalit byla i obec Vodslivy. Zde se podařilo objevit dosud neznámé stavení čp.12. Jedná se o trojdílný dům komorového typu s roubenou světnicí. K ní byla patrně v další stavební etapě přistavěna zděná světnička přístupná z velké světnice. Světnice je z venkovní i vnitřní strany omítnutá a dochoval se v ní trámový strop s prkenným záklopem. V zadní oddělené části síně se nachází černá kuchyně. Ze síně je rovněž přístupná komora (v poslední době využívaná jako kuchyně). Prostory síně a světnice jsou zděné. V jedné ose s obytnými prostory se nachází kamenný chlév s přístupem ze zápraží. Objekt je opatřen polovalbovou střechou původně s doškovou, dnes eternitovou krytinou. Jednoduchá lomenice je složená z vertikálně kladených prken. U oken do světnice se dochovalo profilované dřevěné ostění do určité míry obdobné objektům v Přibyšicích čp.4, Brdečném čp.5 a Struhařově čp.10, případně Čechticích čp.80. Pec ve vybavení světnice byla zlikvidována a nahrazena sporákem; zachoval se zde pouze krbeček 6). Obec Vodslivy (o. Benešov) se nachází přibližně 17 km severovýchodně od Benešova a v minulosti náležela k panství Komorní Hrádek; někdy bývá také uváděna jako Vezlivy 7). A. Pinkas uvádí 8), že v roce 1600 bylo v Oclivech 7 rolnických a 2 chalupnické usedlosti a sice čp.9, 8, 17, 15, 2, 20, 3, 12 a z osadníků jmenuje Šlechtu, Bártu, Morávka, Biňu, Randu (Rendu BR), Baštu, Zedníka, Havlíka, Čubu, Procházku, Bareše, Kosinku (Košinku BR), Paveruku, Křivého (Křivu BR), Šestarců. V berní rule pro kraj kouřimský jsou pak z výše uvedených osob s většími či menšími obměnami ve jménech zmíněni Matěj Procházka, Václav Havlík, Anna Binka (Biňa), Jakub Morávak, Jan Bašta, Jan Křiva (Křivý), Jakub Renda (Randa) a Matěj Košinka (Kosinka) 9). Zároveň ze zápisů plyne, že některé usedlosti vyhořely roku 1655 druhou neděli po sv. Martinu. Rovněž nelze vyloučit poškození již v předchozím období třicetileté války. Zmíněná chalupa čp.12 je připomínána v roce 1622, kdy ji držel Zikmund Paveruka a po něm Václav Paveruka 10); posléze od roku 1641 Matěj Procházka, který je připomínán jako majitel ještě po polovině 17 století 11). Další zprávy se dochovaly až z počátku 18.století, kdy je jako majitel zmiňován Jan Daňků, který podle zápisu ze dne pobořenou a spálenou chalupu znovu vystavěl nákladem 10 kop míšeňských 12). Když se pak v roce 1718 Jan Daněk stal šafářem oborského dvora 13), přešla usedlost na jeho syna Jakuba. Záznamy nehovoří o použitém stavebním materiálu, lze se však právem domnívat, že ve zdejší lesnaté krajině bylo dřevo obvyklým stavebním materiálem, z něhož se budovaly především vesnické stavby. Naopak dispozici zjištěnou výzkumem potvrzují záznamy A. Pinkase, v nichž se hovoří o tom, že ve stavení čp.12 se v roce 1783 nalézala světnice, síň, komora a jedna plíveň, což bylo odhadnuto na 70 zlatých rýnských, stodola na 15 zlatých a celé hospodářství na 91 zlatý 78 krejcarů 14). Na základě poznatků zjištěných jak vlastním terénním výzkumem, tak i z písemných pramenů a literatury lze konstatovat, že objekt vznikl na počátku 18.století nejspíše před rokem Dosud však nebyl proveden stavebněhistorický průzkum objektu a rovněž nebylo využito možností dendrochronologického datování. Vzhledem k dané situaci by však jistě bylo vhodné uvažovat do budoucna o památkové ochraně objektu. A to i z toho důvodu, že, objekt vykazuje minimum stavebních stavebních zásahů. Nezanedbatelným důvodem je i skutečnost, že v poslední době podobné objekty rychle mizí za všechny lze připomenout chalupu čp. 80 v Čechticích (o. Benešov), která byla rovněž podchycena výše zmíněným výzkumem a před třemi lety zbourána. 1) Hejna 1985; Váňová, 1992, s. 12 2) Škabrada, 1977, s. 175n 3) Procházka Váňa, 4) Berková, 1993, s.48,49 5) Procházka, 1993, s ) Procházka Váňa, 1999, s ) Berní rula, 1952, s ) Pinkas, Rychta Oclivská, nedat, nestr. 9) Berní rula, 1952, s ) Pinkas, Rychta Oclivská, nedat., nestr. 11) Berní rula, 1952, s ) Pinkas, Rychta Oclivská, nedat., nestr. Vodislavy čp.12, o.benešov - detail roubení a okenního ostění. Foto: P.Kříž ) Oborský dvůr byl v té době nejspíše součástí říčanského panství. Alespoň tak lze interpretovat zmínku A. Sedláčka o tvrzích v okolí Říčan. u nynějšího dvoru Obory býval jakýsi opevněný dvůr. Ještě v 16.století spatřovala se tu zeď vysoká a v ní místo okrouhlé nemalé. Uvnitř byla r louka a na ní třešňové stromoví. Lidé povídali, že tu stával dvůr. Obora patřila odedávna klášteru ostrovskému a z popisů zbytků dvora seznati lze, jak důkladně se klášterní dvory stavěly. Sedláček, 1927, s ) Pinkas, Rychta Oclivská, nedat., nestr. 15

16 Sborník referátů - Rožnov pod Radhoštěm září 2002 Literatura: Berková, J.: Polygonální stodoly na Sedlecku a Voticku. In: Památky středních Čech 7/3, 1993 Haasová-Jelínková, M.: Berní rula. Kraj kouřimský, Praha 1952 Hejna, A.: Zpráva a předstihovém průzkumu v areálu staveniště kulturního zařízení MěstNV v Benešově. AÚ ČSAV č.j.3848/85 Pinkas, A.: Rychta oclivská, rkp., nestr. Muzeum okresu Benešov Procházka, L.: Stanislav Kofroň a dokumentace lidové architektury Sedlčanska. In: SVPP 33/1993, s Sedláček, A.: Hrady, zámky, tvrze království českého, sv. 15, Praha 1927 Škabrada, J.: Význam domu čp. 22 ze Živohoště pro poznání vývoje obytné místnosti pozdního středověku. In: SVPP 18/1977, s Váňová, L.: Středověký dům z Benešova u Prahy. In: Vesnický dům v století, Praha, ČVUT 1992, s Váňová, L. Váňa, R. Procházka, L.: Nález jednoho z nejstarších datovaných domu v okrese Benešov. In: Český lid 86/1999, 2, s Vodslivy (o. Benešov) čp.12 černá kuchyně zděného domu s roubenou Vodslivy (o. Benešov) čp.12 pec v roubené světnici. Foto: P.Kříž, 1996 Vodslivy čp.12, o.benešov - zděný dům s roubenou světnicí; jádro zřejmě starší než Foto:P.Kříž

17 Dřevěné stavby Průzkum, dokumentace, ochrana, využití Historický průzkum roubeného domu čp.7 ve Valašských Kloboukách Mgr. Petr Odehnal, Městské muzeum Valašské Klobouky Valašskokloboucký roubený dům čp.7 figuroval na mapě Městské památkové zóny z roku 1996 jako objekt navrhovaný k památkové ochraně. Jde o jeden z posledních roubených domů dokumentujících jednak valašskoklobouckou předměstskou architekturu, jednak tzv. předpožárovou architekturu. 1 Zápletka byla tradiční: nenajde-li se někdo, kdo o dům bude pečovat, bude stržen stejně jako již stodola na konci 70-tých let a chlév s přístřeškem počátkem 90-tých let 20.století. Už delší dobu se zabývám historií Valašských Klobouk a jihovalašského regionu vůbec, velkou pozornost jsem věnoval a věnuji především analýze klobouckých městských knih. 2 Právě při studiu těchto pramenů jsem se nejednou setkával se jmény Pivko, Pivečko či později Pivečka. Když se pak ukázalo, že s tímto jménem je po dlouhá staletí spojen právě dům čp.7, začala se rýsovat osoba či instituce, která by záchranu a případné další využití objektu mohla zaštítit: Jan Pivečka, respektive Nadace Jana Pivečky. Po několika setkáních s Janem Pivečkou jsem jako motivaci zpracoval jednak zjednodušenou formu rodokmenu Pivečků pro 16. až 18.století a tento navázal na již existující přehled rodiny od století 19-tého do současnosti, jednak - historický průzkum domu čp.7. 3 Následně vznikal záměr, aby objekt sloužil k prezentaci lidového bydlení s důrazem na 19. a počátek 20. století, k prezentaci obuvnických tradic Pivečků i jihovalašského regionu a především k uchování a dalšímu rozvíjení těchto tradic. S touto vizí Nadace Jana Pivečky počátkem roku 2001 dům zakoupila, již v únoru 2001 byl objekt zapsán na seznam památek, na 7.prosinec 2002 se připravuje slavnostní prezentace komplexně rekonstruovaného domu. Předkládaný příspěvek vychází z původního (již publikovaného) historického průzkumu, nicméně tato práce je významně doplněna, zejména o pasáž týkající se datování stávajícího objektu. Myslím, že historický průzkum jako hlavní impuls k tak rozsáhlému zájmu o zchátralý objekt lidové architektury je věcí mírně řečeno neobvyklou. Tuto práci lze vnímat i jako mikrohistorickou sondu, která poměrně dobře reflektuje osudy brumovského panství od konce století 16-tého do století 19-tého, zejména hospodářské krize a vzmachy kraje. Prvním známým hospodářem na usedlosti, která dostala roku 1771 čp.7, byl Toman Švec. V roce 1593 koupil za 44 zl. klobouckou předměstskou sirotčí usedlost po nebožtíku Tomanu Ševci jistý Jan Švec, zvaný Pivko (podoba Pifko je v pramenném zápisu přeškrtnuta), který se zároveň oženil s vdovou Johanou. Vzhledem k tomu, že při kupu nebyl položen žádný závdavek a smlouva o prodeji této čtvrtlánové usedlosti stanovila roční splátku na 2 zl., měl před sebou Jan Pivko teoretických 22 let splácení své usedlosti. Pokládané peníze náležely třem sirotám po zmiňovaném Tomanu Ševci: Kateřině, Mikulášovi a Janovi. O hospodářských potížích Pivka svědčí skutečnost, že poprvé položil splátku až v roce 1599, ač 13 zl., poté až v roce 1603 byť 5 a půl zlatého. K roku 1611 se pak dozvídáme, že díl sirotka Mikuláše (v zápise je jmenován Mikuláš Střeček) byl spokojen zahradou. Ostatní siroty zemřely. Zápis konstatuje, že usedlost byla doplacena přes všechny problémy (způsobené mimo jiné jistě i tatarským a bočkajovským vpádem) tedy byla splacena dříve, než jak teoreticky nabízela smlouva. V roce 1611 také stanul Jan Pivko před klobouckým soudem: stala se totiž nevole mezi Janem Pivkem a Daniele Knotkem: Knotek Pivkovi na poctivosti velice ublížil a zlodějů mu nadal, což ovšem neprokázal. Před právem a jinými poctivými lidmi ho tedy odprosil, že, co mluvil, v hrdlo lhal, za kterýžto vejstupek od purkmistra a úřadu hodně ztrestán jest. Kdyby byl spor znovu vyzvedáván a vyzvednutí prokázáno, narušitel klidu měl být trestán pokutou 10 kop grošů (polovina pokuty by náležela Jeho Milosti Pánu, polovina poctivé obci kloboucké). Johana přežila i svého druhého muže-ševce. Jan Pivko zemřel roku 1628, sirotčí usedlost byla zápisem z 16.června prodána jeho synu Matějovi za 50 zl. (vidíme, že Jan Pivko mírně navýšil hospodářskou hodnotu své usedlosti). Závdavku byly stanoveny 3 zl. (měl je dát o příštím svatém Janu), stejné výše byla i stanovená roční splátka. Ideální doba splatnosti tedy byla téměř 12 let (při poražení hospodářova podílu). Peníze náležely rovným dílem čtyřem nápadníkům: vdově Johaně a sirotám Matějovi (tedy novému hospodáři), Zuzaně a Kateřině. Malou Kateřinu nečekal dlouhý život. Tři zlaté byly zpětně roku 1633 zaplaceny od hojení Kateřiny sirotka, roku 1638 byly vydány další tři zlaté na vyživení Kateřiny, kdy v nemoci ležela a roku 1639 přišla splátka na Kateřinin pohřeb. (Poslední ze sirot po Janu Pivkovi, Zuzana, se v roce 1644 vdala.) Ani hospodaření Matěje Pivka nebylo nejúspěšnější: splátky usedlosti se opožďovaly. Za rok 1632 položil peníze až roku následujícího (i s penězi za rok 1633), od roku 1635 splácí za rok uplynulý, v roce 1638 již za rok předminulý a v roce 1641 se splátka opožďuje už o tři roky. Zápis z 18.února 1642 ovšem konstatuje, že podsedek je doplacen. Při dělení brumovského panství mezi pět dcer hraběnky Ester Forgáčové roku 1662 připadla usedlost Matěje Pivečka (!) k dílu Evy Erdödy, čteme také, že se živil jako švec. 4 - Hospodaření Jana Pivka a jeho syna Matěje lze - na základě rozsáhlých sond do hospodaření Klobouk a čtyř vesnic brumovského panství 5 - považovat za modelové pro soudobé předměstské usedlosti a pro polovinu usedlostí vesnických. 1) V červenci 1896 srovnal velký požár se zemí téměř polovinu města. 2) Například Odehnal, P.: Měšťané a předměšťané klobučtí. Příspěvek k poznání hospodářských poměrů poddaných na brumovském panství ve druhé polovině 16. století na základě rozboru pozemkových knih. ČMM 119, 2000, s Týž: Samospráva poddanského města Klobouky ve druhé polovině 16. století. VVM 53, 2001, č. 2, s Týž: Valašskokloboucké městské soudnictví v století. In: Zlínsko od minulosti k současnosti 18, 2001, s ) Odehnal, P.: Jan Pivko Švec a klobucká dřevěnice čp. 7. In: Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka, I, 1/2000, s Zde i přehled majitelů této usedlosti od roku Základními prameny jsou zmiňované gruntovní knihy: SokA Zlín, Archiv města Valašské Klobouky, i. č. 35 (f. 153); i. č. 36 (ff. 156 a-b); i. č. 37 (ff b, 394 a-b, 416, b); i. č. 38 (ff. 681, 686, 765, 1517). 4) MZA Brno, A 3, Stavovské rukopisy, i. č. 295 Trhový kvatern hradišťského kraje č. 1, 1643, f. 132b. 5) Analýza hospodaření Valašských Klobouk a čtyř vesnic rychty lipinské (Lipina, Mirošov, Smolina a Tichov) v 16. a 17.století je součástí mé připravované disertační práce. 17

18 Sborník referátů - Rožnov pod Radhoštěm září 2002 Roku 1665 dostal podsedek nového majitele. Vdova po Matěji Pivkovi, Anna Pivčička (!), se vdala za Daniele Šargoníka, který se stal novým hospodářem: podsedek ujal v 50 zl., pozůstalé siroty přijal za vlastní. Nejprve měla být vyplacena sirota Kateřina, pravděpodobně k zajištění jejího věna. (V této době se v zápisech kloboucké gruntovnice zmínky o závdavku vyskytují jen zřídka, zdá se však, že tentokrát byl závdavek roven podílu Kateřiny na usedlosti, jeho výši ovšem neznáme.) Rok 1663 přinesl nejen brumovskému panství kruté turecké řádění: řada usedlostí byla spálena, mnoho lidí bylo pobito, mnoho jich bylo pohany odvlečeno. - Roční splátka byla Šargoníkovi stanovena na pouhé dva zlaté, s vůlí vrchnosti, poněvadž léta těžká jsů. K roku 1676 je Daniel Šargoňů psán jako nebožtík a Anna Pivečkova podsedek Matěje Pivky smlouvou postupuje svému synovi Štěpánovi, v 50 zl., hospodářem však musel být Štěpán už roku 1670, kdy je jako hospodář uveden v lánovém rejstříku (Daniele Šargoňů naopak rejstřík mezi klobouckými hospodáři neuvádí, zemřel tedy ještě před rokem 1670?). 6 - Matka přenechala synovi i svůj starý podíl na podsedku. Závdavek položen nebyl, výši roční splátky smluvili na dva zlaté. Ze zápisu se také dozvídáme, že Anna Pivečkova chalůpku v témž gruntě postavenů má : její užívání a volnou dispozici s ní si doživotně vymínila. Štěpán Pivečko se oženil s Rozinou, která (již jako vdova) roku 1681 dodatečně prokázala, že její muž odkoupil od nápadníků 12 zl. Rozina toho roku prodala podsedek svému švagru, Matěji Pivečkovi, za 50 zl. (závdavku položil 9 zl., roční splátka byla stanovena na 2 zl.). Zápis uvádí mimo jiné Zuzanu, dceru Matěje Pivka a sestru Matěje Pivečka, nového hospodáře, v roce 1700 je zmíněna jako Zuzana Mlynaříčkova. K roku 1693 je Matěj Pivečko již mrtev: hospodaření na usedlosti se po něm ujala vdova Dorota, právě roku 1693 skoupila za 3 zlaté 6 zlatých nápadu. V roce 1715 se pak našlo, že Dorota Pivečkova svůj podsedek zaplatila a očistila. V již zmiňovaném roce 1715 koupil sobě a manželce tento podsedek od své matky Doroty František Pivečka, a to za 25 zl., bez závdavku. Protože prve stál podsedek 50 zl., Dorota nechala do smlouvy zapsat dodatek, aby tato hodnota podsedku nadále zůstávala, sobě si vymínila doživotní bydlení. Zápis z roku 1728 konstatuje, že Franz (!) dal matce 15 zl., 10 zl. se mu poráží, neboť matka od roku 1715 až dosud ještě rolí jest užívala : zbývající peníze má matce pokládat ročně po 2 zl. (k tomu je ještě poznamenáno, že v případě matčina úmrtí mají být peníze vynaloženy na pohřeb, dovětek pak zní, že na pohřeb bylo vynaloženo 6 zl.). Zdá se, že Dorota Pivečkova byla energická žena: z různých, nám většinou neznámých důvodů, byla dosud nejúspěšnějším hospodářem na podsedku. A nebylo to proto, že by doba byla klidná. Dorotino hospodaření se z velké části kryje s dobou kuruckých nájezdů, během nichž se dokonce svou statečností vyznamenala tak, že její čin zaznamenala tzv. Kráčalíkova kronika, která s odstupem tuto dobu popisuje. 7 Když kuruci u Klobouk jednou v noci přepadli, donaha vysvlékli a do krve zbili brumovského faráře, jeho zoufalé volání slyšela ve své chalupě vdova Dorota (většina obyvatel města i s farářem - se v té době skrývala v lesích!), s nějakou žebračkou ze špitálu donesla kněze do města, kde mu jeden františkán z Pruského velebnů svátost podál. Dalším hospodářem na usedlosti byl Matěj Pivečka, kterému byla zapsána roku 1751 (to už byl rok ženatý) po smrti otce, Františka Pivečky, a to ve 20 zlatých rýnských (z nich musel za 10 zl. vyplatit zastavenou roli). Jedním z rukojmích je Matějův bratranec Jan Pivečka, syn Jiřího Lavdatíka, který od roku 1744 hospodařil spolu se svým bratrem Františkem na nedaleké předměstské usedlosti, jež později dostala číslo popisné 16, od roku 1745 zde již František hospodaří sám: Jan pak seděl na usedlosti čp Smlouva zmiňuje i vdovu po Františku Pivečkovi, Annu, jíž bylo vymíněno doživotní bydlení, a jejich dcery Barboru, Kateřinu a Annu. Roku 1760 byl podsedek očištěn. Rok 1781 byl počátkem hospodaření Martina Pivečky, zatím stále svobodného syna předešlého hospodáře. Podsedek mu byl připsán ve 100 zl., z nichž 20 zl. náleželo jeho sestře Tereze (v roce 1789 bylo zapsáno, že Tereza byla náležitě vyplacena). Datování stavby domu mělo tři fáze. Prvotní bylo vágní typologické zařazení objektu k polovině 19.století (půdorysná dispozice domu, komín nadstavovaný na mohutné těleso dymníku apod.). Záhy se datace zpřesnila mezi léta 1828 a 1878, z nichž se dochoval mapový obraz města. Půdorys domu z roku 1828 ukazuje objekt jako čtvercový o stranách cca 7 m, přičemž k severozápadní stěně, k jejímu pravému rohu, přiléhal přístavek o velikosti asi 3,5 x 2,5 m (k severozápadu se od domu táhla malá zahrádka): celkem měl dům asi 58 m 2. Hlavní vstup byl orientován k cestě, k severovýchodu. Z jihovýchodní strany se k domu čp.7 přimykalo drobné čp.6. S odstupem asi 1,5 m stála za domem hospodářská budova, snad stodola, o půdorysu cca 8 x 3 m, se vstupem z jihovýchodní strany. Rohem se objekt dotýkal menší hospodářské stavby, asi také stodoly, stojící na parcele u sousedního čp.6, přičemž vstup byl orientován stejně, takže se k oběma stodolám jezdilo přes pozemek patřící k čp.6. - Ve svém okolí patřil dům čp. 7 k největším, nicméně červená barva, kterou je vybarven na indikační skice, ukazuje zřejmě jen na vyzděný komín, jehož vnější stěna byla součástí obvodového zdiva, stejně jako u sousedního čp O využití domu nás částečně informuje matrika výnosu pozemkového z roku 1820, podle které byly obývány světnice i komora. 9 Obývanou komorou se pravděpodobně myslí zmiňovaný přístavek. 10 Jako majitelka je v matrice zapsána Terezie Pi- 6) Daniel Šargoň je uveden jako hospodář i na přiznávacím listu z roku 1667: vrchnost správně přiznala jeho usedlost jako čtvrtlánovou (MZA Brno, D 1, Lánový rejstřík, i. č. 312, ff ; D 2, Rektifikační akta, i. č. 312, f. 36). 7) Městské muzeum Valašské Klobouky, archiv, opis tzv. Kráčalíkovy kroniky, bez evidence uložení. 8) MZA Brno, D 9, Stabilní katastr indikační skici, i. č (1828, 1878). 9) MZA Brno, D 7, Matrika výnosu pozemkového, M 25/H. 10) Bylo již řečeno, že když tuto usedlost v roce 1676 postupovala vdova Anna Pivečkova svému synu Štěpánovi, vymiňovala si k doživotnímu užívání a volné dispozici chalůpku, kterou v témž gruntě postavenů má. Je možné, že půdorys domu, jak jej známe z roku 1828, přetrvával již z druhé poloviny 17. století. 18

19 Dřevěné stavby Průzkum, dokumentace, ochrana, využití večková, 11 o osm let později jsou jako majitelé psáni Martin a Ondřej Pivečkovi. 12 Mapa z roku 1878 zachycuje čp. 7 ve zcela jiné podobě a takto je známe i dnes. Obdélníková dispozice o rozměrech 11,94 (resp. 11,7 - jihovýchodní strana) x 5,38 m (resp. 5,56 zadní štít, obytná část se tedy oproti dřívějšímu stavu zvětšila o více než 6 m 2 ) byla posunuta štítem o více než 5 m blíže k cestě, přičemž na dům zezadu navazovalo hospodářské stavení, mezi nímž a obytnou částí byl zastřešený průchod (vstup do domu byl ze severozápadní strany). Staveniště svažující se k severovýchodu bylo vyrovnáno kamennou podezdívkou, v jejíž hmotě byl zbudován drobný, valeně klenutý sklípek, přístupný z úrovně terénu od severovýchodu. 13 Na této podezdívce se nachází přízemní roubený dům obdélného půdorysu se sedlovou střechou a jednoduchou dispozicí (v centrální části je síň s oddělenou černou kuchyní, nalevo obytná světnice, napravo komora). - Hospodářský objekt široký asi 10 m pak i s průchodem - prodloužil půdorys domu až na 23 m. S více než metrovým odstupem je pak na indikační skice zakreslen objekt o velikosti 8 x 3 m, který sloužil asi jako stodola, v dalších letech byl ovšem nahrazen přímo na chlévy navazující stodolou, která dvůr ze zadní strany uzavřela. 14 Blíže k cestě se ale neposunulo jen čp.7, ale také zvětšené čp.6, které nadále přiléhalo k čp.7. Čp.6 je ovšem na indikační skice vyznačeno žlutě, kdežto u čp.7 zůstává červená barva, což je potřeba opět nejspíše interpretovat jako vyzděný komín. - Vidíme tedy, že mezi lety 1828 a 1878 se proměnil výrazně nejen dům čp. 7, ale i sousední čp.6. Příčinou této proměny mohl být buď zchátralý stav, nebo požár. Zásadním příspěvkem k datování stávajícího objektu byla dendrochronologická analýza Jitky Vrbové. 15 Během stavebněrekonstrukčních prací bylo v září 2001 z konstrukcí domu (ze srubu a z krovů) odebráno pět vzorků: ukázalo se, že jedle na stavbu roubení domu byly pokáceny na podzim roku 1874, jedle na krov byla pokácena na podzim roku Tímto byl zároveň určen i stavebník: byl jím Jan Pivečka, synovec Martina Pivečky držícího hospodářství od roku 1835, kterému byla usedlost připsána v roce Vnuk Martina Pivečky, Josef Pivečka, mistr cechu koželužského, opustil v roce 1860 Klobouky a usadil se ve Slavičíně v domě čp Třetí generace Pivečků ve Slavičíně spojila strojovou výrobu kůží s obuvnickým průmyslem a firma Japis (Jan Pivečka - Slavičín) se stala jedním z nejvýznamnějších hospodářských podniků na jižním Valašsku. Důstojným reprezentantem čtvrté slavičínské generace je mezinárodně uznávaný obuvnický odborník - Jan Pivečka. 11) Na jiném místě je Terezie Pivečková označena jako vdova (je možné, že právě ona obývala zmiňovaný přístavek), jde zřejmě o vdovu po Martinu Pivečkovi, který se usedlosti ujal roku ) Martin a Ondřej byli zjevně bratry. Roku 1835 pak byla usedlost připsána Martinu Pivečkovi. 13) Sklípek je dlouhý 4,75 m. Protože promrzal, byl před vstup před rokem 1940 postaven malý přístavek. 13) Sklípek je dlouhý 4,75 m. Protože promrzal, byl před vstup před rokem 1940 postaven malý přístavek. 14) Stodola ustoupila před rokem 1980 přípravě nové výstavby (čp. 888), počátkem 90. let 20. století byla majitelem stržena i hospodářská budova (býval zde chlév pro krávy a prase). Půdorysy obou staveb jsou dosud v terénu dobře patrné, stavby jsou zachyceny i fotografiemi (například Městské muzeum Valašské Klobouky, fotoarchiv, i. č. 5082). 15) Institucionálně byla zhotovitelem práce Dendrochronologická laboratoř Ústavu nauky o dřevě, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, zprávu vypracovala Mgr. Jitka Vrbová, PhD. Kompletní zpráva je připojena k tomuto textu jako příloha. - Provedená analýza byla u lidového objektu na okrese Zlín užita vůbec poprvé. 16) 80 let v koželužské zástěře. Slavičín

20 Sborník referátů - Rožnov pod Radhoštěm září 2002 Valašské Klobouky čp.7 - severozápadní pohled. Kresba R.Urla. 20

Jan Pešta. Rekonstrukce roubených staveb

Jan Pešta. Rekonstrukce roubených staveb Jan Pešta Rekonstrukce roubených staveb Jan Pešta Rekonstrukce roubených staveb Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Střechy a střešní krajina

Střechy a střešní krajina 20. - 22. září 2006 Jičín Sborník ze semináře Střechy a střešní krajina NPÚ ÚP Praha NPÚ, ú.o.p. v Pardubicích Královéhradecký kraj MěÚ Jičín SBORNÍK ze semináře STŘECHY A STŘEŠNÍ KRAJINA vytištěno v nákladu

Více

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti Z P R A V O D A J Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti 2009 Obrázek na přední straně obálky: Chalupy v Herálci, okres Žďár nad Sázavou. Kresba Karla Beneše, 5.

Více

SBORNÍK. Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče. Sloup 17. - 19.

SBORNÍK. Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče. Sloup 17. - 19. SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče Sloup 17. - 19. září 2009 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Více

Lidové stavby Libereckého kraje

Lidové stavby Libereckého kraje Lidové stavby Libereckého kraje Lidové stavby Libereckého kraje vydáno ke Dnům lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2014 Poděkování za podporu a spolupráci: Libereckému kraji, NPÚ, městům a obcím

Více

Vliv vinařství, chmelařství a sadařství na charakter vesnických sídel a lidových staveb (historie a současnost)

Vliv vinařství, chmelařství a sadařství na charakter vesnických sídel a lidových staveb (historie a současnost) o 14. - 16. září 2005 Šatov u Znojma Sborník ze semináře Vliv vinařství, chmelařství a sadařství na charakter vesnických sídel a lidových staveb (historie a současnost) NPÚ ÚP Praha NPÚ, ú.o.p. v Brně

Více

Zaniklá vesnice Habřinka

Zaniklá vesnice Habřinka Středoškolská odborná činnost 2004/2005 Obor 16 - Historie Zaniklá vesnice Habřinka Autor: Pavel Drnovský Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Septima C Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 500 02 Tel:

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvek k dějinám jihočeských šlechtických sídel. Archeologie Horní tvrze v Kestřanech Vedoucí práce:

Více

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a Schvalovací doložka: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA Pořizovatel: Obec Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa č.p. 116 starosta obce: Lubomír Mocl tel. 499 891 177 Projektant: kolektiv autorů zastoupený Doc. Ing. arch. Karlem

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem oddělení garantů území oddělení specialistů oddělení evidence, dokumentace a informací oddělení výzkumů a průzkumu Co je památková péče?

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010 Pražský sborník historický 39, 2011, s. 379-497 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010 Zdeněk Dragoun a kolektiv Přehled realizovaných výzkumů na konci prvního desetiletí 21. století celkem spolehlivě

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch

Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch Zpracováno pro úřad městyse v Kácově Září 2011 Vypracovalo občanské sdružení Památky pro život OBSAH 1. Popis výchozího stavu zámeckého

Více

Vesnické technické památky

Vesnické technické památky Sborník referátů ze semináře Vesnické technické památky Výrobní objekty Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Sborník referátů ze semináře Vesnické technické památky Výrobní objekty 14.-15.10.2003 Regionální

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Horský hotel Lesná. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz

Horský hotel Lesná. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz Horský hotel Lesná najdete na náhorní plošině vrcholové části Krušných hor v nadmořské výšce více než 900 m. Přestože se v jeho těsné blízkosti rozkládaly usedlosti osady Lesná, je dům situován do severní

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 V Lipníku nad Bečvou, srpen 2010 Zpracoval: Hana Švrčková, Lucie Složilová OBSAH: ÚVOD... 3 I. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ VÝVOJ

Více

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Michaela Vobůrková Bakalářská diplomová práce Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Více

Město, region a velké průmyslové zóny

Město, region a velké průmyslové zóny Město, region a velké průmyslové zóny seminář auúp ostrava 8. 9. října 2009 Foto Magistrát města Ostravy Strategická průmyslová zóna Ostrava Mošnov Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR MINISTERST

Více

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera Obsah 1.0 CHARAKTERISTIKA DANÉHO TYPU PAMÁTKY...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍLE PROJEKTU...4 1.3 PŮVODNÍ FUNKCE...5 1.4 NOVÁ FUNKCE KLÁŠTERA...7 1.5 STRUČNÝ POPIS OBJEKTŮ TYP PAMÁTKY...8 2.0 HLAVNÍ ADRESÁTI METODIKY

Více

OBNOVA PAMÁTEK 2007 REKONSTRUKCE NEBO KONZERVACE?

OBNOVA PAMÁTEK 2007 REKONSTRUKCE NEBO KONZERVACE? OBNOVA PAMÁTEK 2007 REKONSTRUKCE NEBO KONZERVACE? Praha 2007 Název: OBNOVA PAMÁTEK 2007 - REKONSTRUKCE NEBO KONZERVACE? Podnázev: sborník příspěvků k 7. konferenci Autoři: kolektiv Vydavatel: STUDIO AXIS,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více