Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu."

Transkript

1 Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. J. A. Komenský Sviadnov

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova UČEBNÍ PLÁN.29 5 UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vyučovací předmět: Vlastivěda Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

3 5.6.1 Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Dopravní výchova Etická výchova Finanční gramotnost Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků ve škole Pravidla pro hodnocení žáka Základní pravidla pro použití klasifikace Základní pravidla pro použití slovního hodnocení Základní pravidla pro hodnocení chování Kritéria hodnocení ZÁVĚR PŘÍLOHA Standardy pro základní vzdělávání Standardy Český jazyk a literatura..212 Standardy Matematika.251 Standardy Anglický jazyk 275 3

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: CESTA ZA POZNÁNÍM Název a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Na Závodí 70, Sviadnov IČO: RED-IZO: Telefon: Webové stránky: Kontakty: Ředitelka školy: Mgr. Renata Kubalová, tel Koordinátor: Mgr. Simona Rodková, tel Název a adresa zřizovatele: Obecní úřad Sviadnov Na Drahách Sviadnov Telefon: Webové stránky: Kontakty: Starosta obce: David Novák, Mgr., Bc. tel Č.j.: /ZMS/ 414/2013 Platnost dokumentu od Mgr. Renata Kubalová ředitelka školy 4

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Jsme neúplnou vesnickou školou s ročníkem. Kapacita školy je 120 dětí. Škola vzdělává žáky v pěti samostatných třídách, jejichž průměrná naplněnost je žáků 15 na třídu. Jelikož obec Sviadnov sousedí s městem Frýdek-Místek, dochází do naší školy i děti z městské části Frýdku- Místku. Součástí základní školy je mateřská škola, která pracuje podle svého Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Jen si děti všimněte, co je krásy na světě. Charakteristika pedagogického sboru Na škole pracuje 6 učitelů včetně ŘŠ, asistentka pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a asistentka pro žáka se zdravotním postižením. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní pro učitelství 1. stupně. Ve spolupráci s třídními učitelkami péči o žáky zajišťuje výchovný poradce, který zároveň působí jako metodik prevence sociálně patologických jevů. Škola má jedno oddělení školní družiny s vychovatelkou. Charakteristika žáků Převážná většina žáků je ze Sviadnova. Školu navštěvují i žáci bydlící ve Frýdku-Místku, mezi nimiž jsou i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tyto děti k nám dochází již několik let a s jejich výukou máme bohaté zkušenosti. Na škole vzděláváme i dva žáky se zdravotním postižením. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce V letech se naše škola zúčastnila celostátního projektu Škola pro všechny. V současné době jsme zapojeni: do mezinárodního projektu Evropského sociálního fondu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ovoce do škol Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět Mléko do škol Buď O.K. Dopravní výchova 5

6 Celé Česko čte dětem Hasík Brzy budu školákem Zdravé zuby Děti podporují i dobročinné projekty zaměřené na pomoc handicapovaným osobám. Škola získala za splnění kritérií značky, které označují školy vstřícné zákonným zástupcům, certifikát a ceduli Rodiče vítáni. Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Na škole pracuje šestičlenná školská rada a rodičovské sdružení. Členové školské rady projevují o dění ve škole zájem a svými podněty přispívají k lepší komunikaci mezi školou a rodinou. Rodičovské sdružení pomáhá škole při různých školních i mimoškolních aktivitách (jarmarky, Den dětí, Den matek, dětský karneval apod.). Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně na třídních schůzkách nebo při individuálních konzultacích. Se svými aktivitami škola seznamuje rodiče i veřejnost prostřednictvím webových stránek školy. Pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě kvalitní vzájemná komunikace a zainteresování rodičů do procesu vzdělávání dětí jedním z hlavních cílů naší školy. Velmi dobrá spolupráce je s naší tělovýchovnou jednotou, místní knihovnou, Střediskem ekologické výchovy v Hatích, Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku, Školou života ve Frýdku-Místku, Muzeem Beskyd ve Frýdku Místku, HZS ve Frýdku-Místku, Poradnou pro ženy a dívky Frýdek-Místek, Renarkonem, o.p.s. Frýdek-Místek a PČR ve Frýdku Místku i v Ostravě a v neposlední řadě i se zřizovatelem. Autoevaluace školy Evaluace školy je systematickým hodnocením dosažených cílů podle předem stanovených kritérií. Provádí ji pracovníci školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce a poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vhledem k cílům plánovaným. Základním cílem autoevaluace je hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, kterých škola v určitém období dosáhla. Umožňuje autoregulaci školy a jejího systému vzdělávání zevnitř. Škola tak poznává své silné a slabé stránky a tohoto poznání využívá ke stálému zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. 6

7 Cíle Kritéria Zaměření autoevaluace Podmínky ke vzdělávání Udržení stávajících podmínek ke vzdělávání na škole Dostatek finančních zdrojů na zabezpečení chodu školy Spolupráce se zákonnými zástupci Zvýšení spolupráce se zákonnými zástupci. Spokojenost zákonných zástupců se školou. Naplněnost školy v rámci demografie obce a individuálních možností rodičů. Výsledky vzdělávání žáků Dosažení co nejkvalitnějších výsledků odpovídajících individuálním možnostem žáků. Postupné zlepšování jednotlivých žáků. Personální oblast Odborný růst pedagogických pracovníků. Vyhledávání, účast a využití DVPP ve výuce. Školní klima Spokojenost žáků ve škole. Spokojený žák. Nástroje Časový harmonogram Pozorování. Rozhovor. Průběžně. Rozhovor. Dotazník. Zápis do 1.ročníku. Třídní schůzky. 3x ročně rozhovor v rámci schůzek zákonných zástupců 1x ročně zápis 1x za dva roky dotazník Analýza žákovských prací. Testy Kalibro. Průběžně. 1x ročně testy Kalibro. Pozorování. Rozhovor. Průběžně. Pozorování. Dotazník. Rozhovor. Hospitace. Sociometrické testy. 1x za 3 roky základní dotazník pro žáky r. Škola a já. Průběžně pozorování a rozhovor. 7

8 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Náš Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V následující kapitole specifikujeme, jakým způsobem chceme ve vzdělávacím procesu realizovat své vlastní vzdělávací záměry. Popisujeme zde zaměření školy, vymezujeme společné výchovné a vzdělávací strategie, stanovujeme způsoby zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných a přinášíme přehled začlenění průřezových témat do výuky. Nejdůležitější aspekty výchovně vzdělávacího procesu, jeho zaměřenost, naše priority a vše, co budeme u žáků podporovat a rozvíjet, uvádíme v kapitole 3.1. Cíle základního vzdělávání vycházejí ze stále rostoucích potřeb společnosti, která na naše žáky klade větší a větší nároky. Jedním ze základních pilířů našich cílů bude osvojit u žáků strategie učení, a tím je motivovat k celoživotnímu vzdělávání. Žáky povedeme k tvořivému myšlení a řešení problémů, schopnosti spolupracovat a vážit si práce své i druhých. S tím souvisí také rozvoj všestranné a bezproblémové komunikace, ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Žáci by se měli stát zodpovědnou osobností, která bude umět uplatnit svá práva a zároveň plnit povinnosti. To vše dnešní společnosti vyžaduje. Všechny výše zmíněné cíle podrobně rozvádíme v jednotlivých klíčových kompetencích, které jsou nedílnou součástí ŠVP. 3.1 Zaměření školy Chceme, aby naše škola byla místem, kam budou žáci rádi chodit, kde výuka bude odrážet potřeby a zájmy žáků a kde se rodiče budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Naše priority: 1. Chceme, aby škola rozvíjela osobnost žáka prostřednictvím vzdělání: - posilovat zdravé sebevědomí a sebedůvěru žáka, - podněcovat jeho zájem a zvídavost. 2. Chceme být školou otevřenou, klidnou, se sdílnou atmosférou a pozitivním klimatem: každému se lépe přemýšlí a tvoří v prostředí porozumění a bezpečí. 3. Chceme, aby zdrojem poznání nebyly jen učebnice, ale život sám: všechno, co se dítě ve škole učí, by mělo vycházet z potřeby života a znovu se do něj vracet, učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě. 4. Chceme, aby nové, netradiční a efektivní metody práce podporovaly u dětí tvůrčí přístup k učení, tvořivost, rozvoj fantazie, komunikace, celoživotních dovedností: 8

9 projektové vyučování, skupinová práce, informační a komunikační technologie, veřejné vztahy(publicrelations). 5. Chceme, aby se žáci učili 9pozitivnímu přístupu k lidem: podezírání, nedůvěra či zloba do školy nepatří, plodí tytéž negativní postoje. 6. Chceme, aby se žáci učili dodržovat stanovená pravidla: demokratické chování, tolerance, spoluzodpovědnost, odpovědnost k sobě, důvěra a respekt k učitelům, všem ostatním zaměstnancům školy i spolužákům, dodržování pravidel školního řádu. 7. Chceme, aby se žáci učili vnímavosti k dětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním: vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, provádět co možná efektivní integraci dětí se specifickými poruchami učení přímo ve třídách základní školy. 8. Chceme, aby se žáci učili zdravému životnímu stylu: aktivně rozvíjet a chránit fyzické, psychické a sociální stavy, být za ně zodpovědný, podporovat sportovní výchovu, učit chránit životní prostředí. 9. Chceme, aby se žáci zdokonalovali v jazykových dovednostech: posílením výuky cizího jazyka připravovat děti pro budoucí život v Evropské unii, prostřednictvím internetu navazovat kontakty s žáky jiných národností. 10. Chceme pečovat o talentované žáky: využívat informačních a komunikačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat, zabezpečovat a rozvíjet individuální přístup k žákům. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou žáky k dosažení cílů základního vzdělávání, k rozvíjení kompetencí žáků. Použité metody jsou pro žáky zajímavé a motivují je s důrazem na propojování výuky s praktickými zkušenostmi. 9

10 Svým jednáním, chováním a osobním příkladem povedeme děti k naplnění těchto klíčových kompetencí. KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k celoživotnímu učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Co to znamená pro ZŠ Sviadnov Během výuky klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Vést žáky k reálnému sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Vést žáky k samostatnému organizování některých akcí ve škole i mimo vyučování. Žákům umožnit ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Navozovat takové situace, v níž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadávat žákům zajímavé a motivační domácí úkoly. Během výuky využívat kooperativní učení. Využívat kladného hodnocení a hodnotit to, co žák zvládá, ne to, co neumí. Aktivně využívat kooperativních a komunikačních dovedností při řešení problémů samotných žáku nebo společnosti (životní prostředí, ekonomika, ochrana lidského zdraví, vzdělání). Výuku vést tak, aby žáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používat netradiční úlohy (Kalibro, matematický Klokan, Testy dětských schopností), práce s chybou a sebehodnocení žáků. Při výuce motivovat žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Zdokonalovat žáky v práci s informacemi ze všech možných zdrojů ústních, tištěných, mediálních, počítačových. Informace vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáky vést úměrně věku k používání internetu, učí se vyrábět prezentace. Na ozdravném pobytu a v projektových dnechpoužívat k logickému řešení problému miniprojekty. 10

11 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující Umožnit prezentaci názorů a nápadů žáků ve školním časopise - občasníku. Podle schopností a dovedností zapojovat žáky do soutěží. Vést starší žáky k přípravě různých aktivit pro mladší spolužáky. Žáky vést k aktivnímu podílu na všech fázích činností plánování, příprava, realizace i hodnocení. K prezentaci školy využívat naše webové stránky. Vést žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu (ústně, písemně, výtvarnými a technickými prostředky). Obhajovat a vyargumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Příležitostně připravovat žákovské prezentace ve společných prostorách školy. Podporovat přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami, s dětmi v naší mateřské škole. Spolupracovat s ostatními spádovými školami a pomáhat žákům při začleňování se do nových kolektivů. Začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vést žáky ke spolupráci při vyučování. Během vzdělávání používat skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozovat na praktických cvičeních a úkolech (při TV, mimoškolních akcích). Usilovat o to, aby žáci prokázali schopnosti střídat role ve skupině. Žáky vést k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. V projektových dnech prezentovat řešený projekt. Učit žáky základům kooperace, týmové práce, tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem. V třídních kolektivech si žáci společně stanovat pravidla chování. Ve školním řádu navazovat na pravidla chování vytvořená ve třídách, pracovat se školním řádem. Samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí. 11

12 svá práva a plnící své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít s ostatními lidmi KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii. Dodržovat mravní hodnoty a slušné jednání. Pěstovat ohleduplný a citlivý vztah k lidem, ke kulturním a etickým hodnotám. Rozpoznávat a upozorňovat na fyzické a psychické násilí. Rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí, mají možnost podle svého uvážení projevit vlastní pocity a nálady. Vést žáky ke správné organizaci denního režimu, seznamovat je se zdravým životním stylem, dbát na pohybové aktivity, využívat hygienické přestávky při učení apod. Chápat principy fungování demokracie v osobním životě, ve škole, společnosti. Respektovat rozdíly individuální, národnostní, kulturní, vytvářet pozitivní postoje k lidovým tradicím. Seznamovat žáky s multikulturní výchovou (porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur) Vytvářet podmínky pro adaptaci žáků z odlišného kulturního prostředí (pořádání různých kulturních a sportovních akcí) Vést žáky k respektování životního prostředí, podílení se na řešení problémů související s environmentální a etickou výchovou. Vést žáky k objektivnímu sebehodnocení. Výuku doplnit o exkurze a besedy. Formou projektové činnosti rozvíjet skupinové a individuální práce. Upevňovat znalost pracovních postupů, dovedností, používání různých nástrojů matriálů při všech činnostech, které žáci provádějí. Vést žáky k odpovědnému a ekonomickému nakládání s potřebnými materiály, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Pestrou nabídkou zájmových kroužků podněcovat u žáků zájem o různé obory. 12

13 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Na naší škole v současné době vzděláváme žáky se zdravotním postižením a žáky se sociálním znevýhodněním. S oběma skupinami žáků pracují vyškolené asistentky pedagoga (v souladu s právními předpisy). Obsah těchto dvou termínu vysvětluje Školský zákon č. 561/2004 Sb.: Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízení ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Žák se zdravotním postižením je integrován do běžné třídy. Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem (dále jen SPC) a pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP) je podle závěru jeho vyšetření vypracován individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), podle kterého se během školního roku s dítětem pracuje. Jsou v něm stanoveny konkrétní vzdělávací cíle, organizace výchovné, speciálně pedagogické a psychologické péče, učební dokumenty, způsoby hodnocení a klasifikace, nezbytné kompenzační pomůcky, učebnice, výukové programy, způsob spolupráce se zákonnými zástupci. Pokud budeme vzdělávat více žáků se zdravotním postižením, budeme u všech uplatňovat principy diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky. Žáci se sociálním znevýhodněním navštěvující naší školu jsou romského etnika, a proto se snažíme všem žákům věnovat specifickou péči, kterou potřebují. Důležitým činitelem při vzdělávání těchto žáků jsou třídní učitelky, které využívají odpovídající metody a formy práce a romská asistentka, která v počátcích základní devítileté povinné docházky pomáhá žákům aklimatizovat se na školní prostředí. S žáky pracuje individuálně s přihlédnutím k jejich výchovným a vzdělávacím možnostem, přispívá a podílí se na zlepšení komunikace mezi majoritní a minoritní skupinou. Spolupracuje s rodinou a také s pracovníky z odboru sociální péče. Žáci, u kterých se v budoucnu projeví známky některých specifických poruch učení či chování, budou se souhlasem zákonných zástupců posíláni ke specializovanému vyšetření v PPP. Na základě diagnostiky specifických poruch jim bude věnována péče, kterou jednotlivé specifické poruchy učení vyžadují. Důležitým vodítkem pro práci s žákem se specifickou, případně specifickými poruchami učení bude pro všechny učitele doporučení z PPP. Kromě IVP budeme uplatňovat především individuální přístup k žákovi, tzn. sledovat jeho individuální projevy, jeho unavitelnost, schopnost a délku soustředění, individuální tempo. V učivu se omezíme na takovou kvantitu, kterou žák zvládne, do výuky budeme zapojovat kratší písemná cvičení, preferovat doplňovací cvičení. Při hodnocení sešitů se budeme zaměřovat především na jeho obsah, nikoli úpravu. 13

14 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s PPP a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. Škola nadaným žákům zatím rozšířenou výuku některých předmětů nenabízí. 14

15 3.5 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Téma Ročník Bližší popis Výstupy 15 Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí ČJ AJ MA ICT 5. PRV 1-3. VL PŘ HV VV PČ PŘ TV Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení paměti, rozvoj řeči a ostatních dovedností pro učení, řešení problémů. Zjišťování informací o sobě samém, poznávání sebe sama podle chování ostatních jako reakce na mé chování. Můj vztah k sobě samému a k druhým lidem. Zdravé a vyrovnané sebepojetí. Moje psychika. používání různých způsobů učení přiměřeně situaci vyhledávání informací na internetu, využívání výukového SW zdokonalování se v daném tématu na základě různých metod a forem práce vyhodnocování problémů a objasňování vzniklé situace popisuje svou osobu po stránce fyzické a psychické kriticky se hodnotí, rozlišuje kladné a záporné vlastnosti odhaduje své možnosti a schopnosti Seberegulace a sebeorganizace ČJ ICT 5. PŘ PČ TV Cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle. Organizace vlastního času, plánování učení. Stanovování osobních cílů (aspirace) a kroků k jejich dosažení. rozumí sám sobě a druhým, zvládá vlastní chování osvojuje si chování podporující dobré vztahy učí se sebeovládání a sebekontrole účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu, odpočinek získává sociální dovednosti pro řešení složitých situací naslouchá a pomáhá druhým, respektuje je i jejich názory Psychohygiena ČJ ICT 5. PŘ TV Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, sociální dovednosti pro předcházení stresům a stresových situací v mezilidských i jiných vztazích, dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích. Sociální hry pro rozvoj komunikace. získává základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací učí se předcházet stresovým situacím zná prevenci před zdravotními riziky rozvíjí své přednosti, chápe význam motivace pro jakoukoli činnost

16 Kreativita ČJ MA 1., ICT 5. HV VV PČ Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, originalita, odlišný pohled na věc, tvořivost v mezilidských vztazích. vytváří nové postupy ve spolupráci s ostatními, tvořivě využívá nápadů kreativně pracuje s vlastní představivostí a fantazií Sociální rozvoj Téma Ročník Bližší popis Výstupy 16 Poznávání lidí ČJ AJ MA 1. ICT 5. PRV VL PŘ HV PČ TV Vzájemné poznávání se ve skupině, hledání a upevňování sociální pozice a role ve skupině, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí. buduje si sociální vztahy a pozici ve třídě, respektuje ostatní aktivně komunikuje s jinými lidmi,uvědomuje si nebezpečí při poznávání cizích lidí učí se řešit jednoduché situace související s mezilidskými vztahy v rodině, škole, společnosti Mezilidské vztahy ČJ PRV Péče o dobré vztahy, vytváření pozitivních vztahů, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování vzájemných odlišností a názorů, podpora, pomoc. Lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše třída, třídní klima. poznává kladné a záporné stránky osobnosti, učí se toleranci k individuálním zvláštnostem a odlišnostem učí se vcítit do prožívání a problémů druhých rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, získává návyky k utváření dobrých mezilidských vztahů ovládá dovednosti dobré komunikace, sociální dovednosti pro řešení konfliktů toleruje názory ostatních lidí,vyjadřuje vlastní názor,odsuzuje negativní lidské vlastnosti

17 Téma Ročník Bližší popis Výstupy Komunikace ČJ AJ MA 1. ICT 5. PRV VL PŘ HV VV PČ TV Řeč těla, zvuků a slov; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání. Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální; specifické komunikační dovednosti; dialog, komunikace v různých situacích; asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci. volí vhodné formy komunikace v závislosti na situaci a osobě, účinně komunikuje s ohledem na danou situaci konverzuje s lidmi pomocí internetu, telefonu a jiných možností, pokouší se o jednoduchou konverzaci s příslušníky jiných národů, rozvíjí jazykové prostředky a dovednosti mluveného i psaného projevu, rozšiřuje slovní zásobu a základní dovednosti dobré komunikace, uvědomuje si ochranu osobních dat užívá při komunikaci verbálních i neverbálních prvků, vhodně je kombinuje, naslouchá pozorně druhým kriticky reaguje na negativní jevy, vyjadřuje své názory, hodnotí názory své a svých spolužáků, aktivně se zapojuje do diskusí, interpretuje naučenou látku 17 Kooperace a kompetice AJ MA PŘ VV TV Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci. Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci. Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence ovládá základní dovednosti pro spolupráci, spolupracuje v kolektivu na svěřeném úkolu správně komunikuje (hovoří, naslouchá, přesvědčuje, vysvětluje, argumentuje, řeší konfliktní situace) zvládá zátěžové situace v soutěžích a v rámci konkurence (umět se prosadit, vyrovnat se s neúspěchem, adekvátně reagovat na kritiku, řešit konfliktní situace, umět zvládat návaly hněvu a vzteku)

18 Morální rozvoj Téma Ročník Bližší popis Výstupy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti ČJ AJ MA ICT 5. PRV VL PŘ VV PČ TV Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí. Problémy v mezilidských vztazích (lidé kolem nás třída, pracovní skupina, rodina, přátelé). řeší problémové situace, její různé typy, podmínky, principy, seznamuje se se způsoby řešení problémů ze života, učí se řešit problémy pomocí příkladů z literatury volí vhodné postupy při řešení problémů v mezilidských vztazích (komu a jak pomohou) realisticky odhaduje své možnosti (nepřeceňuje se ani se nepodceňuje) 18 Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ TV Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí odpovědnosti, spolehlivosti, spravedlnosti, respektování. Pomáhající a prosociální chování; dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne. vytváří si vlastní hodnoty řeší příčiny etického a neetického jednání chová se v souladu se základními mravními hodnotami, chápe odpovědnost za své činy

19 3.5.2 Výchova demokratického občana Téma Ročník Bližší popis Výstupy Občanská společnost a škola PRV 1. Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, uplatňování demokratických principů a hodnot v životě třídy, školy, vztah k domovu, vlasti, obci, městu, kraji učí se sebeúctě, sebedůvěře, samostatnosti, poznává hodnoty (spravedlnost, solidarita) je přístupný řádům, pravidlům, zákonům pro fungování třídy, koly pomáhá slabším, přijímá nezaviněné handicapy druhých HV VL ITC 5. Vztah k vlasti a domovu prostřednictvím kulturního bohatství země Škola model otevřeného partnerství zná multikulturní tradice své země, váží si jich a považuje je za největší bohatství země chová se asertivně, přistoupí na kompromis utváří si hodnoty spravedlnost, tolerance, svoboda, solidarita, odpovědnost, motivace k ohleduplnosti, sebekritice, vědomí svých práv a povinností 19 PRV 3. VL Spolupráce se správními orgány institucemi v obci má zájem o druhé, o okolí, o prostředí, v němž žije pochopí význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti Občan, občanská společnost a stát AJ PRV 2., 3. VL 4. PŘ Odpovědnost za postoje, spolupráce školy a rodiny, odpovědnost za činy, zájem o práci skupiny, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování zaujme vlastní stanovisko posuzuje klady spolupráce a význam pro školu a obec je motivován k ohleduplnosti, pomáhá slabším, hledá a nalézá konsenzus a má radost ze jeho dosažení PRV 1. VL 4., 5. TV ČJ 4. Aktivní postoj v obhajování a dodržování pravidel, komunikace demokratické vztahy ve třídě a škole Demokratické způsoby řešení konfliktů dodržuje pravidla her a soutěží reguluje své chování, jednoduše hodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáků, jedná v duchu fair play, uvědomuje si vlastní odpovědnost za svá rozhodnutí s vědomím jejich důsledků rozvíjí komunikativní, argumentační, formulační, prezentační schopnosti a dovednosti Formy participace občanů v politickém životě VL 4. ITC 5. Problematika obce, volební systémy, demokratické volby, volební právo Posuzování společenských jevů, událostí a problémů (lokálních, národních, evropských, celosvětových) chápe důležitost svobodných voleb (parlamentní, krajské a komunální) vnímá možnost volby jako základní princip demokracie srovnává jednotlivé odlišnosti v různých zemích světa

20 Téma Ročník Bližší popis Výstupy Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VL Ústava jako základní zákon země, demokracie, anarchie, spravedlnost, morálka, právo, právní stát, funkce demokracie. rozlišuje základní funkce demokracie spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka, odsuzuje diktátorské prvky, jedná v souladu s uznávanými mravními pravidly, uvědomuje si základní kategorie právního vědomí, na konkrétních příkladech ilustruje důležitost a význam právních norem i to, že neznalost zákona neomlouvá Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Téma Ročník Bližší popis Výstupy 20 Evropa a svět nás zajímá ČJ 1., 3. Zážitky z cest nejen po Evropě, srovnávání života dětí v jiných zemích, zvyky a tradice zemí, srovnávání životních stylů prostřednictvím vlastních zážitků a různých informačních zdrojů dokáže srovnat jednotlivé odlišnosti, hodnotit je a umí nalézat klady a zápory mezi jednotlivými poznatky uvědomuje si, že není jen občan své vlasti, Evropy ale i světa MA Seznámení s různými statistickými údaji prostřednictvím svých zážitků, různých médií, rozpoznávání odlišností v různých zemích (měna, fyz. veličiny, rozloha, počet obyvatel, apod.) dokáže získat, třídit, uspořádávat, zpracovat, kvantifikovat a srovnávat jednotlivé údaje AJ Prostřednictvím osobních zkušeností z Evropy a světa poznává tradice v jednotlivých zemích, reálie Evropy a světa, život dětí v těchto zemích, seznámení s písněmi, poezií a pohádkami nalézá odlišnosti v jednotlivých kulturách srovnává jednotlivé země, jejich životní styly a kulturní bohatství, poznává, že kultura lidi spojuje PRV PŘ Využití nejen osobních zážitků, ale i mnoha informací z jednotlivých předmětů a mediálních zdrojů, odhalení společných i odlišných znaků jednotlivých zemí v Evropě a světa, nutnost spolupráce při řešení složitých situací (příroda, mezinárodní vztahy, přírodní zdroje) registruje a třídí své informace nalézá řešení problémů organizuje a vyvozuje závěry při svých řešeních (projekty)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Údaje o škole: - název školy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník - adresa školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více