Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu."

Transkript

1 Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. J. A. Komenský Sviadnov

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova UČEBNÍ PLÁN.29 5 UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vyučovací předmět: Vlastivěda Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

3 5.6.1 Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Dopravní výchova Etická výchova Finanční gramotnost Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků ve škole Pravidla pro hodnocení žáka Základní pravidla pro použití klasifikace Základní pravidla pro použití slovního hodnocení Základní pravidla pro hodnocení chování Kritéria hodnocení ZÁVĚR PŘÍLOHA Standardy pro základní vzdělávání Standardy Český jazyk a literatura..212 Standardy Matematika.251 Standardy Anglický jazyk 275 3

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: CESTA ZA POZNÁNÍM Název a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Na Závodí 70, Sviadnov IČO: RED-IZO: Telefon: Webové stránky: Kontakty: Ředitelka školy: Mgr. Renata Kubalová, tel Koordinátor: Mgr. Simona Rodková, tel Název a adresa zřizovatele: Obecní úřad Sviadnov Na Drahách Sviadnov Telefon: Webové stránky: Kontakty: Starosta obce: David Novák, Mgr., Bc. tel Č.j.: /ZMS/ 414/2013 Platnost dokumentu od Mgr. Renata Kubalová ředitelka školy 4

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Jsme neúplnou vesnickou školou s ročníkem. Kapacita školy je 120 dětí. Škola vzdělává žáky v pěti samostatných třídách, jejichž průměrná naplněnost je žáků 15 na třídu. Jelikož obec Sviadnov sousedí s městem Frýdek-Místek, dochází do naší školy i děti z městské části Frýdku- Místku. Součástí základní školy je mateřská škola, která pracuje podle svého Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Jen si děti všimněte, co je krásy na světě. Charakteristika pedagogického sboru Na škole pracuje 6 učitelů včetně ŘŠ, asistentka pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a asistentka pro žáka se zdravotním postižením. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní pro učitelství 1. stupně. Ve spolupráci s třídními učitelkami péči o žáky zajišťuje výchovný poradce, který zároveň působí jako metodik prevence sociálně patologických jevů. Škola má jedno oddělení školní družiny s vychovatelkou. Charakteristika žáků Převážná většina žáků je ze Sviadnova. Školu navštěvují i žáci bydlící ve Frýdku-Místku, mezi nimiž jsou i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tyto děti k nám dochází již několik let a s jejich výukou máme bohaté zkušenosti. Na škole vzděláváme i dva žáky se zdravotním postižením. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce V letech se naše škola zúčastnila celostátního projektu Škola pro všechny. V současné době jsme zapojeni: do mezinárodního projektu Evropského sociálního fondu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ovoce do škol Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět Mléko do škol Buď O.K. Dopravní výchova 5

6 Celé Česko čte dětem Hasík Brzy budu školákem Zdravé zuby Děti podporují i dobročinné projekty zaměřené na pomoc handicapovaným osobám. Škola získala za splnění kritérií značky, které označují školy vstřícné zákonným zástupcům, certifikát a ceduli Rodiče vítáni. Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Na škole pracuje šestičlenná školská rada a rodičovské sdružení. Členové školské rady projevují o dění ve škole zájem a svými podněty přispívají k lepší komunikaci mezi školou a rodinou. Rodičovské sdružení pomáhá škole při různých školních i mimoškolních aktivitách (jarmarky, Den dětí, Den matek, dětský karneval apod.). Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně na třídních schůzkách nebo při individuálních konzultacích. Se svými aktivitami škola seznamuje rodiče i veřejnost prostřednictvím webových stránek školy. Pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě kvalitní vzájemná komunikace a zainteresování rodičů do procesu vzdělávání dětí jedním z hlavních cílů naší školy. Velmi dobrá spolupráce je s naší tělovýchovnou jednotou, místní knihovnou, Střediskem ekologické výchovy v Hatích, Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku, Školou života ve Frýdku-Místku, Muzeem Beskyd ve Frýdku Místku, HZS ve Frýdku-Místku, Poradnou pro ženy a dívky Frýdek-Místek, Renarkonem, o.p.s. Frýdek-Místek a PČR ve Frýdku Místku i v Ostravě a v neposlední řadě i se zřizovatelem. Autoevaluace školy Evaluace školy je systematickým hodnocením dosažených cílů podle předem stanovených kritérií. Provádí ji pracovníci školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce a poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vhledem k cílům plánovaným. Základním cílem autoevaluace je hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, kterých škola v určitém období dosáhla. Umožňuje autoregulaci školy a jejího systému vzdělávání zevnitř. Škola tak poznává své silné a slabé stránky a tohoto poznání využívá ke stálému zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. 6

7 Cíle Kritéria Zaměření autoevaluace Podmínky ke vzdělávání Udržení stávajících podmínek ke vzdělávání na škole Dostatek finančních zdrojů na zabezpečení chodu školy Spolupráce se zákonnými zástupci Zvýšení spolupráce se zákonnými zástupci. Spokojenost zákonných zástupců se školou. Naplněnost školy v rámci demografie obce a individuálních možností rodičů. Výsledky vzdělávání žáků Dosažení co nejkvalitnějších výsledků odpovídajících individuálním možnostem žáků. Postupné zlepšování jednotlivých žáků. Personální oblast Odborný růst pedagogických pracovníků. Vyhledávání, účast a využití DVPP ve výuce. Školní klima Spokojenost žáků ve škole. Spokojený žák. Nástroje Časový harmonogram Pozorování. Rozhovor. Průběžně. Rozhovor. Dotazník. Zápis do 1.ročníku. Třídní schůzky. 3x ročně rozhovor v rámci schůzek zákonných zástupců 1x ročně zápis 1x za dva roky dotazník Analýza žákovských prací. Testy Kalibro. Průběžně. 1x ročně testy Kalibro. Pozorování. Rozhovor. Průběžně. Pozorování. Dotazník. Rozhovor. Hospitace. Sociometrické testy. 1x za 3 roky základní dotazník pro žáky r. Škola a já. Průběžně pozorování a rozhovor. 7

8 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Náš Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V následující kapitole specifikujeme, jakým způsobem chceme ve vzdělávacím procesu realizovat své vlastní vzdělávací záměry. Popisujeme zde zaměření školy, vymezujeme společné výchovné a vzdělávací strategie, stanovujeme způsoby zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných a přinášíme přehled začlenění průřezových témat do výuky. Nejdůležitější aspekty výchovně vzdělávacího procesu, jeho zaměřenost, naše priority a vše, co budeme u žáků podporovat a rozvíjet, uvádíme v kapitole 3.1. Cíle základního vzdělávání vycházejí ze stále rostoucích potřeb společnosti, která na naše žáky klade větší a větší nároky. Jedním ze základních pilířů našich cílů bude osvojit u žáků strategie učení, a tím je motivovat k celoživotnímu vzdělávání. Žáky povedeme k tvořivému myšlení a řešení problémů, schopnosti spolupracovat a vážit si práce své i druhých. S tím souvisí také rozvoj všestranné a bezproblémové komunikace, ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Žáci by se měli stát zodpovědnou osobností, která bude umět uplatnit svá práva a zároveň plnit povinnosti. To vše dnešní společnosti vyžaduje. Všechny výše zmíněné cíle podrobně rozvádíme v jednotlivých klíčových kompetencích, které jsou nedílnou součástí ŠVP. 3.1 Zaměření školy Chceme, aby naše škola byla místem, kam budou žáci rádi chodit, kde výuka bude odrážet potřeby a zájmy žáků a kde se rodiče budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Naše priority: 1. Chceme, aby škola rozvíjela osobnost žáka prostřednictvím vzdělání: - posilovat zdravé sebevědomí a sebedůvěru žáka, - podněcovat jeho zájem a zvídavost. 2. Chceme být školou otevřenou, klidnou, se sdílnou atmosférou a pozitivním klimatem: každému se lépe přemýšlí a tvoří v prostředí porozumění a bezpečí. 3. Chceme, aby zdrojem poznání nebyly jen učebnice, ale život sám: všechno, co se dítě ve škole učí, by mělo vycházet z potřeby života a znovu se do něj vracet, učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě. 4. Chceme, aby nové, netradiční a efektivní metody práce podporovaly u dětí tvůrčí přístup k učení, tvořivost, rozvoj fantazie, komunikace, celoživotních dovedností: 8

9 projektové vyučování, skupinová práce, informační a komunikační technologie, veřejné vztahy(publicrelations). 5. Chceme, aby se žáci učili 9pozitivnímu přístupu k lidem: podezírání, nedůvěra či zloba do školy nepatří, plodí tytéž negativní postoje. 6. Chceme, aby se žáci učili dodržovat stanovená pravidla: demokratické chování, tolerance, spoluzodpovědnost, odpovědnost k sobě, důvěra a respekt k učitelům, všem ostatním zaměstnancům školy i spolužákům, dodržování pravidel školního řádu. 7. Chceme, aby se žáci učili vnímavosti k dětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním: vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, provádět co možná efektivní integraci dětí se specifickými poruchami učení přímo ve třídách základní školy. 8. Chceme, aby se žáci učili zdravému životnímu stylu: aktivně rozvíjet a chránit fyzické, psychické a sociální stavy, být za ně zodpovědný, podporovat sportovní výchovu, učit chránit životní prostředí. 9. Chceme, aby se žáci zdokonalovali v jazykových dovednostech: posílením výuky cizího jazyka připravovat děti pro budoucí život v Evropské unii, prostřednictvím internetu navazovat kontakty s žáky jiných národností. 10. Chceme pečovat o talentované žáky: využívat informačních a komunikačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat, zabezpečovat a rozvíjet individuální přístup k žákům. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou žáky k dosažení cílů základního vzdělávání, k rozvíjení kompetencí žáků. Použité metody jsou pro žáky zajímavé a motivují je s důrazem na propojování výuky s praktickými zkušenostmi. 9

10 Svým jednáním, chováním a osobním příkladem povedeme děti k naplnění těchto klíčových kompetencí. KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k celoživotnímu učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Co to znamená pro ZŠ Sviadnov Během výuky klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Vést žáky k reálnému sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Vést žáky k samostatnému organizování některých akcí ve škole i mimo vyučování. Žákům umožnit ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Navozovat takové situace, v níž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadávat žákům zajímavé a motivační domácí úkoly. Během výuky využívat kooperativní učení. Využívat kladného hodnocení a hodnotit to, co žák zvládá, ne to, co neumí. Aktivně využívat kooperativních a komunikačních dovedností při řešení problémů samotných žáku nebo společnosti (životní prostředí, ekonomika, ochrana lidského zdraví, vzdělání). Výuku vést tak, aby žáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používat netradiční úlohy (Kalibro, matematický Klokan, Testy dětských schopností), práce s chybou a sebehodnocení žáků. Při výuce motivovat žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Zdokonalovat žáky v práci s informacemi ze všech možných zdrojů ústních, tištěných, mediálních, počítačových. Informace vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáky vést úměrně věku k používání internetu, učí se vyrábět prezentace. Na ozdravném pobytu a v projektových dnechpoužívat k logickému řešení problému miniprojekty. 10

11 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující Umožnit prezentaci názorů a nápadů žáků ve školním časopise - občasníku. Podle schopností a dovedností zapojovat žáky do soutěží. Vést starší žáky k přípravě různých aktivit pro mladší spolužáky. Žáky vést k aktivnímu podílu na všech fázích činností plánování, příprava, realizace i hodnocení. K prezentaci školy využívat naše webové stránky. Vést žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu (ústně, písemně, výtvarnými a technickými prostředky). Obhajovat a vyargumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Příležitostně připravovat žákovské prezentace ve společných prostorách školy. Podporovat přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami, s dětmi v naší mateřské škole. Spolupracovat s ostatními spádovými školami a pomáhat žákům při začleňování se do nových kolektivů. Začleňovat metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vést žáky ke spolupráci při vyučování. Během vzdělávání používat skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozovat na praktických cvičeních a úkolech (při TV, mimoškolních akcích). Usilovat o to, aby žáci prokázali schopnosti střídat role ve skupině. Žáky vést k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. V projektových dnech prezentovat řešený projekt. Učit žáky základům kooperace, týmové práce, tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem. V třídních kolektivech si žáci společně stanovat pravidla chování. Ve školním řádu navazovat na pravidla chování vytvořená ve třídách, pracovat se školním řádem. Samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí. 11

12 svá práva a plnící své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít s ostatními lidmi KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii. Dodržovat mravní hodnoty a slušné jednání. Pěstovat ohleduplný a citlivý vztah k lidem, ke kulturním a etickým hodnotám. Rozpoznávat a upozorňovat na fyzické a psychické násilí. Rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí, mají možnost podle svého uvážení projevit vlastní pocity a nálady. Vést žáky ke správné organizaci denního režimu, seznamovat je se zdravým životním stylem, dbát na pohybové aktivity, využívat hygienické přestávky při učení apod. Chápat principy fungování demokracie v osobním životě, ve škole, společnosti. Respektovat rozdíly individuální, národnostní, kulturní, vytvářet pozitivní postoje k lidovým tradicím. Seznamovat žáky s multikulturní výchovou (porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur) Vytvářet podmínky pro adaptaci žáků z odlišného kulturního prostředí (pořádání různých kulturních a sportovních akcí) Vést žáky k respektování životního prostředí, podílení se na řešení problémů související s environmentální a etickou výchovou. Vést žáky k objektivnímu sebehodnocení. Výuku doplnit o exkurze a besedy. Formou projektové činnosti rozvíjet skupinové a individuální práce. Upevňovat znalost pracovních postupů, dovedností, používání různých nástrojů matriálů při všech činnostech, které žáci provádějí. Vést žáky k odpovědnému a ekonomickému nakládání s potřebnými materiály, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Pestrou nabídkou zájmových kroužků podněcovat u žáků zájem o různé obory. 12

13 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Na naší škole v současné době vzděláváme žáky se zdravotním postižením a žáky se sociálním znevýhodněním. S oběma skupinami žáků pracují vyškolené asistentky pedagoga (v souladu s právními předpisy). Obsah těchto dvou termínu vysvětluje Školský zákon č. 561/2004 Sb.: Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízení ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Žák se zdravotním postižením je integrován do běžné třídy. Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem (dále jen SPC) a pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP) je podle závěru jeho vyšetření vypracován individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), podle kterého se během školního roku s dítětem pracuje. Jsou v něm stanoveny konkrétní vzdělávací cíle, organizace výchovné, speciálně pedagogické a psychologické péče, učební dokumenty, způsoby hodnocení a klasifikace, nezbytné kompenzační pomůcky, učebnice, výukové programy, způsob spolupráce se zákonnými zástupci. Pokud budeme vzdělávat více žáků se zdravotním postižením, budeme u všech uplatňovat principy diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky. Žáci se sociálním znevýhodněním navštěvující naší školu jsou romského etnika, a proto se snažíme všem žákům věnovat specifickou péči, kterou potřebují. Důležitým činitelem při vzdělávání těchto žáků jsou třídní učitelky, které využívají odpovídající metody a formy práce a romská asistentka, která v počátcích základní devítileté povinné docházky pomáhá žákům aklimatizovat se na školní prostředí. S žáky pracuje individuálně s přihlédnutím k jejich výchovným a vzdělávacím možnostem, přispívá a podílí se na zlepšení komunikace mezi majoritní a minoritní skupinou. Spolupracuje s rodinou a také s pracovníky z odboru sociální péče. Žáci, u kterých se v budoucnu projeví známky některých specifických poruch učení či chování, budou se souhlasem zákonných zástupců posíláni ke specializovanému vyšetření v PPP. Na základě diagnostiky specifických poruch jim bude věnována péče, kterou jednotlivé specifické poruchy učení vyžadují. Důležitým vodítkem pro práci s žákem se specifickou, případně specifickými poruchami učení bude pro všechny učitele doporučení z PPP. Kromě IVP budeme uplatňovat především individuální přístup k žákovi, tzn. sledovat jeho individuální projevy, jeho unavitelnost, schopnost a délku soustředění, individuální tempo. V učivu se omezíme na takovou kvantitu, kterou žák zvládne, do výuky budeme zapojovat kratší písemná cvičení, preferovat doplňovací cvičení. Při hodnocení sešitů se budeme zaměřovat především na jeho obsah, nikoli úpravu. 13

14 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s PPP a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. Škola nadaným žákům zatím rozšířenou výuku některých předmětů nenabízí. 14

15 3.5 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Téma Ročník Bližší popis Výstupy 15 Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí ČJ AJ MA ICT 5. PRV 1-3. VL PŘ HV VV PČ PŘ TV Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení paměti, rozvoj řeči a ostatních dovedností pro učení, řešení problémů. Zjišťování informací o sobě samém, poznávání sebe sama podle chování ostatních jako reakce na mé chování. Můj vztah k sobě samému a k druhým lidem. Zdravé a vyrovnané sebepojetí. Moje psychika. používání různých způsobů učení přiměřeně situaci vyhledávání informací na internetu, využívání výukového SW zdokonalování se v daném tématu na základě různých metod a forem práce vyhodnocování problémů a objasňování vzniklé situace popisuje svou osobu po stránce fyzické a psychické kriticky se hodnotí, rozlišuje kladné a záporné vlastnosti odhaduje své možnosti a schopnosti Seberegulace a sebeorganizace ČJ ICT 5. PŘ PČ TV Cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle. Organizace vlastního času, plánování učení. Stanovování osobních cílů (aspirace) a kroků k jejich dosažení. rozumí sám sobě a druhým, zvládá vlastní chování osvojuje si chování podporující dobré vztahy učí se sebeovládání a sebekontrole účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu, odpočinek získává sociální dovednosti pro řešení složitých situací naslouchá a pomáhá druhým, respektuje je i jejich názory Psychohygiena ČJ ICT 5. PŘ TV Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, sociální dovednosti pro předcházení stresům a stresových situací v mezilidských i jiných vztazích, dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích. Sociální hry pro rozvoj komunikace. získává základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací učí se předcházet stresovým situacím zná prevenci před zdravotními riziky rozvíjí své přednosti, chápe význam motivace pro jakoukoli činnost

16 Kreativita ČJ MA 1., ICT 5. HV VV PČ Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, originalita, odlišný pohled na věc, tvořivost v mezilidských vztazích. vytváří nové postupy ve spolupráci s ostatními, tvořivě využívá nápadů kreativně pracuje s vlastní představivostí a fantazií Sociální rozvoj Téma Ročník Bližší popis Výstupy 16 Poznávání lidí ČJ AJ MA 1. ICT 5. PRV VL PŘ HV PČ TV Vzájemné poznávání se ve skupině, hledání a upevňování sociální pozice a role ve skupině, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí. buduje si sociální vztahy a pozici ve třídě, respektuje ostatní aktivně komunikuje s jinými lidmi,uvědomuje si nebezpečí při poznávání cizích lidí učí se řešit jednoduché situace související s mezilidskými vztahy v rodině, škole, společnosti Mezilidské vztahy ČJ PRV Péče o dobré vztahy, vytváření pozitivních vztahů, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování vzájemných odlišností a názorů, podpora, pomoc. Lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše třída, třídní klima. poznává kladné a záporné stránky osobnosti, učí se toleranci k individuálním zvláštnostem a odlišnostem učí se vcítit do prožívání a problémů druhých rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, získává návyky k utváření dobrých mezilidských vztahů ovládá dovednosti dobré komunikace, sociální dovednosti pro řešení konfliktů toleruje názory ostatních lidí,vyjadřuje vlastní názor,odsuzuje negativní lidské vlastnosti

17 Téma Ročník Bližší popis Výstupy Komunikace ČJ AJ MA 1. ICT 5. PRV VL PŘ HV VV PČ TV Řeč těla, zvuků a slov; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání. Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální; specifické komunikační dovednosti; dialog, komunikace v různých situacích; asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci. volí vhodné formy komunikace v závislosti na situaci a osobě, účinně komunikuje s ohledem na danou situaci konverzuje s lidmi pomocí internetu, telefonu a jiných možností, pokouší se o jednoduchou konverzaci s příslušníky jiných národů, rozvíjí jazykové prostředky a dovednosti mluveného i psaného projevu, rozšiřuje slovní zásobu a základní dovednosti dobré komunikace, uvědomuje si ochranu osobních dat užívá při komunikaci verbálních i neverbálních prvků, vhodně je kombinuje, naslouchá pozorně druhým kriticky reaguje na negativní jevy, vyjadřuje své názory, hodnotí názory své a svých spolužáků, aktivně se zapojuje do diskusí, interpretuje naučenou látku 17 Kooperace a kompetice AJ MA PŘ VV TV Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci. Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci. Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence ovládá základní dovednosti pro spolupráci, spolupracuje v kolektivu na svěřeném úkolu správně komunikuje (hovoří, naslouchá, přesvědčuje, vysvětluje, argumentuje, řeší konfliktní situace) zvládá zátěžové situace v soutěžích a v rámci konkurence (umět se prosadit, vyrovnat se s neúspěchem, adekvátně reagovat na kritiku, řešit konfliktní situace, umět zvládat návaly hněvu a vzteku)

18 Morální rozvoj Téma Ročník Bližší popis Výstupy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti ČJ AJ MA ICT 5. PRV VL PŘ VV PČ TV Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí. Problémy v mezilidských vztazích (lidé kolem nás třída, pracovní skupina, rodina, přátelé). řeší problémové situace, její různé typy, podmínky, principy, seznamuje se se způsoby řešení problémů ze života, učí se řešit problémy pomocí příkladů z literatury volí vhodné postupy při řešení problémů v mezilidských vztazích (komu a jak pomohou) realisticky odhaduje své možnosti (nepřeceňuje se ani se nepodceňuje) 18 Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ TV Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí odpovědnosti, spolehlivosti, spravedlnosti, respektování. Pomáhající a prosociální chování; dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne. vytváří si vlastní hodnoty řeší příčiny etického a neetického jednání chová se v souladu se základními mravními hodnotami, chápe odpovědnost za své činy

19 3.5.2 Výchova demokratického občana Téma Ročník Bližší popis Výstupy Občanská společnost a škola PRV 1. Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, uplatňování demokratických principů a hodnot v životě třídy, školy, vztah k domovu, vlasti, obci, městu, kraji učí se sebeúctě, sebedůvěře, samostatnosti, poznává hodnoty (spravedlnost, solidarita) je přístupný řádům, pravidlům, zákonům pro fungování třídy, koly pomáhá slabším, přijímá nezaviněné handicapy druhých HV VL ITC 5. Vztah k vlasti a domovu prostřednictvím kulturního bohatství země Škola model otevřeného partnerství zná multikulturní tradice své země, váží si jich a považuje je za největší bohatství země chová se asertivně, přistoupí na kompromis utváří si hodnoty spravedlnost, tolerance, svoboda, solidarita, odpovědnost, motivace k ohleduplnosti, sebekritice, vědomí svých práv a povinností 19 PRV 3. VL Spolupráce se správními orgány institucemi v obci má zájem o druhé, o okolí, o prostředí, v němž žije pochopí význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti Občan, občanská společnost a stát AJ PRV 2., 3. VL 4. PŘ Odpovědnost za postoje, spolupráce školy a rodiny, odpovědnost za činy, zájem o práci skupiny, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování zaujme vlastní stanovisko posuzuje klady spolupráce a význam pro školu a obec je motivován k ohleduplnosti, pomáhá slabším, hledá a nalézá konsenzus a má radost ze jeho dosažení PRV 1. VL 4., 5. TV ČJ 4. Aktivní postoj v obhajování a dodržování pravidel, komunikace demokratické vztahy ve třídě a škole Demokratické způsoby řešení konfliktů dodržuje pravidla her a soutěží reguluje své chování, jednoduše hodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáků, jedná v duchu fair play, uvědomuje si vlastní odpovědnost za svá rozhodnutí s vědomím jejich důsledků rozvíjí komunikativní, argumentační, formulační, prezentační schopnosti a dovednosti Formy participace občanů v politickém životě VL 4. ITC 5. Problematika obce, volební systémy, demokratické volby, volební právo Posuzování společenských jevů, událostí a problémů (lokálních, národních, evropských, celosvětových) chápe důležitost svobodných voleb (parlamentní, krajské a komunální) vnímá možnost volby jako základní princip demokracie srovnává jednotlivé odlišnosti v různých zemích světa

20 Téma Ročník Bližší popis Výstupy Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VL Ústava jako základní zákon země, demokracie, anarchie, spravedlnost, morálka, právo, právní stát, funkce demokracie. rozlišuje základní funkce demokracie spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka, odsuzuje diktátorské prvky, jedná v souladu s uznávanými mravními pravidly, uvědomuje si základní kategorie právního vědomí, na konkrétních příkladech ilustruje důležitost a význam právních norem i to, že neznalost zákona neomlouvá Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Téma Ročník Bližší popis Výstupy 20 Evropa a svět nás zajímá ČJ 1., 3. Zážitky z cest nejen po Evropě, srovnávání života dětí v jiných zemích, zvyky a tradice zemí, srovnávání životních stylů prostřednictvím vlastních zážitků a různých informačních zdrojů dokáže srovnat jednotlivé odlišnosti, hodnotit je a umí nalézat klady a zápory mezi jednotlivými poznatky uvědomuje si, že není jen občan své vlasti, Evropy ale i světa MA Seznámení s různými statistickými údaji prostřednictvím svých zážitků, různých médií, rozpoznávání odlišností v různých zemích (měna, fyz. veličiny, rozloha, počet obyvatel, apod.) dokáže získat, třídit, uspořádávat, zpracovat, kvantifikovat a srovnávat jednotlivé údaje AJ Prostřednictvím osobních zkušeností z Evropy a světa poznává tradice v jednotlivých zemích, reálie Evropy a světa, život dětí v těchto zemích, seznámení s písněmi, poezií a pohádkami nalézá odlišnosti v jednotlivých kulturách srovnává jednotlivé země, jejich životní styly a kulturní bohatství, poznává, že kultura lidi spojuje PRV PŘ Využití nejen osobních zážitků, ale i mnoha informací z jednotlivých předmětů a mediálních zdrojů, odhalení společných i odlišných znaků jednotlivých zemí v Evropě a světa, nutnost spolupráce při řešení složitých situací (příroda, mezinárodní vztahy, přírodní zdroje) registruje a třídí své informace nalézá řešení problémů organizuje a vyvozuje závěry při svých řešeních (projekty)

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více