ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1"

Transkript

1 ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1 Zuzana Truhlářová, Jana Levická, Jana Machová Anotace: Zařízení p děti vyžadující okažitou pooc jsou specifická tí, že jejich jednoznačné zařazení do jedné z fore institutu náhradní výchovy je více než pbleatické. Tato zařízení jsou určena p děti vyžadující okažitou pooc", ale jak dlouho trvá poskytování takovéto pooci není nikde přesně stanoveno. Autorky se v textu pto zaýšlí nad tí, co to je okažitá pooc". Následné pak se zabývají povnání původního účelu této instituce s výsledky jejich výzkuného šetření, které bylo zaěřené do této oblasti. Při realizaci výzkuného šetření byla použita kvantitativní výzkuná strategie, konkrétně technika analýzy dat. Klíčová slova: děti, okažitá pooc, výzkuné šetření, dinná péče, sociálně-právní ochrana dětí, zařízení p děti vyžadující okažitou pooc. Úvod O počátcích institutu ochrany dětí v českých zeích je ožné uvažovat od vydání říšského zákona doovského v ce 1863, kdy se obce usely začít starat o své" potřebné, tedy i děti potřebující ochranu a pooc. Po vzniku saostatného československého státu byla sociálně-právní ochrana dětí předěte státního záju, ve dvacátých letech 20. století se objevily její první právní úpravy, např. zákon č. 256/1921 Sb o ochraně dětí v cizí péči a dětí neanželských, a vládní nařízení č. 29/1930 Sb., k pvedení cit. zákona. Se zěnou politické situace v zei se ěnil i způsob nahlížení na ochranu dětí. Zejéna v 50. letech 20. století se sociálně-právní ochrana dětí soustředila na hadné poručenství a opatvnictví, a pokud nebylo ožné dítě předat do péče širší diny, byla upřednostňována tzv. kolektivní péče". V ce 1963 byl přijat zákon č. 94/1963 o dině, který,, upravil neobyčejně oderně některé zákonné nory týkající se vztahu dičů a dětí a hlavně ožnosti náhradní dinné péče, předevší osvojení" (Dunovský; Dytrych; Matějček 1995, s. 37). Zákon o dině obnovil ožnost pěstounské péče, která byla z ideologických důvodů zrušena v ce 1951, upravil zásahy státních orgánů (soudů a nádních výborů) do dinných vzta- ' Článek vznikl v ráci specifického výzkuu č. 1/2011 Pilotní studie ůvné právního vědoí sociálních pracovníků, řešeného na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové.

2 hů způsobe odpovídající době svého vzniku, ale nic neěnil na organizační uspořádání sociálně-právní ochrany dětí. V 70. letech byla sociálně-právní ochrana dětí se zavedení systéu sociálního zabezpečení zařazena jako součást systéu sociální péče. V 80. letech byly příslušnýi právníi předpisy (zejéna zákone č. 1/1988 Sb.) upraveny kopetence zejéna tehdejších okresních úřadů ve vztahu k zákonu o dině. Po listopadové revoluci v ce 1989 se současně se zěněnou politickou situací v zei zěnil také náhled na sociálně- -právní ochranu dětí. V září 1990 byla jéne České a Slovenské federativní republiky (ČSFR) podepsána Úluva o právech dítěte z listopadu V článku 3 Úluvy je pak zaveden poje záje dítěte" jako přední hledisko při jakékoliv činnosti týkající se dětí. V ce 1993 byla přijata Ústava České republiky (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.), která jako součást ústavního pořádku ČR uvádí Listinu základních práv a svobod. Tyto dva předpisy jsou základe právního řádu České republiky a současně také sociálně-právní ochrany dětí. V červnu 1999 předložila vláda Parlaentu ČR k pjednání návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí (jako Sněovní tisk číslo 260) s cíle oddělit sociálně-právní ochranu dětí od sociální péče a vyezit kopetence a nástje p její zabezpečení s důraze na generální působnost státu. Stát je odpovědný za ochranu práv dětí při zachování dičovské zodpovědnosti ta, kde nejsou práva dětí ohžena. Zákon určuje, kdo je pověřen výkone sociálně-právní ochrany dětí a uožňuje přenést část jejího výkonu i na další pověřené fyzické i právnické osoby v určité zsahu. Klade důraz na prevenci a poradenství při zásahu veřejných orgánů do práv jedinců, stanovuje pravidla p zpstředkování osvojení a pěstounské péče. V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí je také zaveden institut zařízení p děti vyžadující okažitou pooc" (dále jen ZDVOP). Zařízení p děti vyžadující okažitou pooc jsou zvláštní druhe zařízení, poskytující ochranu a pooc ohžený děte na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platné znění. Zavedena byla s účinností od a znaenala v té době nepochybně velkou zěnu v poskytování sociálně-právní ochrany dětí v ČR, zejéna v povnání s poskytování ústavní výchovy děte. Od té doby byl zákon o sociálně-právní ochraně dětí několikrát novelizován a charakter ZDVOP se ěnil. Radikálně se zěnila i právní úprava a charakter jiných ústavních zařízení. Dle našeho názoru se způsob poskytování pooci děte v obou typech zařízení veli přiblížil, zdílnost ovše zůstává v právních úpravách a nácích kladených zákone na zařízení saotná. Původní záěre, p který byla ZDVOP do systéu náhradní péče zavedena, bylo vytvořit instituci poskytující okažitou pooc ohžený děte.

3 Konstatujee, že poje okažitá pooc" nebyl a není dosud nikde definován, zejéna z pohledu délky poskytování okažité pooci". Pto zastáváe názor, že poje okažitá pooc" v kontextu zákona o sociálně-právní ochraně dětí je zavádějící, ptože podle současné právní úpravy ohou děti v ZDVOP v krajní případě pobývat od nazení až do zletilosti. Abycho doložily oprávněnost našeho tvrzení, v následující části našeho příspěvku krátce přiblížíe legislativní úpravu vztahující se ke ZDVOP a pdiskutujee terín okažitá pooc". Následně budee inforovat o výsledcích výzkuného šetření. Zařízení p děti vyžadující okažitou pooc V červnu ku 1999 předložila vláda Poslanecké sněovně Parlaentu ČR návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí, označený jako Sněovní tisk č V toto návrhu byla představena ZDVOP jako zařízení, která poskytují ochranu a pooc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohženy, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, anebo o dítě, které se ocitlo v pstředí nebo situaci, kdy jsou závažný způsobe ohžena jeho základnípráva"(www.psp.cz). Původní záěre zřízení ZDVOP bylo zavést nový druh instituce, která by byla alternativou k zařízení ústavní. Zatíco zákon o ústavní a ochranné výchově stanovuje p dětské doovy a dět- ské doovy se školou uspořádání do tzv. dinných jednotek" a upravuje též kapacitu těchto zařízení, zákon o sociálně-právní ochraně dětí žádné dinné" uspořádání ani kapacitu ZDVOP neupravuje. Sthá právní úprava ZDVOP nestanovila p tato zařízení ž á d n é povinnosti, nebyly stanoveny iniální požadavky na péči poskytovanou těito zařízeníi, ani na kvalifikaci jejich zaěstnanců. Podbnější úpravu ZDVOP přinesla teprve novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 134/26 Sb., která jednak stanovila způsob péče o ohžené děti spočívající v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče zdravotnický zařízení a v psychologické a jiné obdobné nutné péči", dále stanovila způsob, jaký ohou být děti do ZDVOP uístěné a povinnosti zřizovatele ZDVOP p jejich pvoz. Stanovila zařízení povinnost vést potřebnou evidenci uístěných dětí a zavedla nový způsob příspěvku státu na pvoz ZDVOP - státní příspěvek p zřizovatele zařízení p děti vyžadující okažitou pooc. Zřizovateli ZDVOP ohou být obce, kraje, nebo fyzické či právnické osoby, které ají pověření krajského úřadu ke zřizování ZDVOP (největší zřizovatel ZDVOP v ČR je Fond ohžených dětí). Zákon o sociálně-právní ochraně dětí neupravuje ožnost státu ovlivňovat počet a kapacitu ZDVOP, takže záleží pouze na saotných zřizovatelích, kolik ZDVOP a s jakou kapacitou se zhodnou zřídit. ZDVOP

4 je pbleatické zařadit pod náhradní dinnou péči, ačkoliv zákon o dině označuje jejich péči za dinnou". Nejsou však ani zařízeníi ústavníi. Státní příspěvek p zřizovatele zařízení p děti vyžadující okažitou pooc Tento institut byl do zákona o sociálně-právní ochraně dětí zaveden novelou č. 134/26 Sb. s účinností od Státní příspěvek p zřizovatele ZDVOP (dále jen státní příspěvek) byl výsledke požadavků nestátních organizací - zřizovatelů ZDVOP - na finanční pooc ze strany státu na činnost jinak státe plně hrazenou v ústavních zařízeních. Státní příspěvek vyplácejí krajské úřady, jejichž ístní příslušnost určuje sídlo zřizovatele ZDVOP, nikoliv sídlo zařízení saotného. Největší plátce státního příspěvku je Magistrát hl.. Prahy. Z Ročního výkazu o výkonu sociálně- -právní ochrany dětí za k 29 (www. psv.cz) vyplývá, že k bylo v České republice registváno 46 zařízení p děti vyžadující okažitou pooc s celkovou kapacitou 593 íst, přito Magistrát hl.. Prahy ke stejnéu datu registval 23 ZDVOP, jejichž sídla s kapacitou 471 íst jsou prakticky na celé úzeí ČR. Nák na tuto dávku nespočívá v počtu lůžek či jiné vyezení kapacity ZDVOP, ale v doložení počtu dětí, který byl v dané období kalendářního ěsíce poskytnut pobyt a péče v ZDVOP (v současné době je vyplácen státní příspěvek podle stáří uístěných dětí v ěsíční výši takto: Kč na dítě ve věku do 6 let, Kč na dítě ve věku od 6 do 15 let, 24 3 Kč na nezaopatřené dítě nad 15 let a Kč na dítě nad 15 let, které není nezaopatřené). P posouzení náku na státní příspěvek předkládají zřizovatelé doklady pkazující vznik náku na státní příspěvek, předepsané zákone o sociálně-právní ochraně dětí v platné znění. Z těchto podkladů lze vyčíst určitá data apující činnost ZDVOP, zejéna délku pobytu dětí v ZDVOP, dále jaký způsobe jsou děti nejčastěji do ZDVOP uisťovány, a zejéna počet dětí, na které je státní příspěvek vyplácen. Toto byla také kritéria, na která jse se zaěřily při své výzkuné šetření. Okažitá pooc Název zařízení p děti vyžadující okažitou pooc" vzbuzuje představu 0 poskytování akutní pooci děte, které se ocitly bez potřebné péče, nebo jsou nějaký způsobe ohžené. Tuto představu podporuje i saotný význa slova okažitý, jehož ekvivalente je také neodkladný. Ve vztahu k práci autorů Levické a Zeana (1998) je vysvětlován poje okažitá pooc" jako pooc, která usí být poskytnuta neodkladně, tedy ihned. S podobný vyezení okažité pooci je ožné se setkat 1 v ráci krizové intervence. Podobně i při poskytování okažité pooci" ZDVOP je jasné, že pooc je potřebné poskytnout

5 co nejrychleji, nejlépe ihned. Pblée se tedy nejeví doba vhodná p začátek poskytnutí okažité pooci, ale délka jejího trvání. Ze saé podstaty okažité pooci se předpokládá, že by tato pooc ěla trvat jen po dobu nevyhnutelnou p zajištění vhodnějšího uspořádání dlouhodobé péče o dítě. Dále pak by se ělo p dítě hledat jiné řešení, nejlépe v kontextu dinné péče (Bursová 2010). P poskytnutí okažité pooci relevantníi důvody nejen podle Levické a Zeana (1998), ale i podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platné znění, jsou situace, kdy se nezletilé dítě ocitlo bez jakékoliv péče, nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohžen nebo narušen. Jak jse již upozornily, poje okažitá pooc" není dosud definován, a pto, vycházejíce ze zákona, se pokusíe přiřadit u několik význaů. Na poje okažitá pooc" je třeba nahlížet ze tří pohledů: a) v če spočívá okažitá pooc, b) jak rychle ůže být pooc dítěti poskytnuta a c) jak dlouho by taková pooc ěla trvat. a) V če spočívá okažitá pooc? Zákon o sociálně-právní ochraně dětí stanoví v ustanovení 42, že ZDVOP zajišťují dítěti o c h r a n u a péči, která spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče zdravotnický zařízení a v psychologické a jiné obdobné nutné péči". ZDVOP usí být schopna zajistit poskytnutí okažité pooci nepřetržitě. b) Jak rychle lze okažitou pooc poskytnout? Podle zákona o sociálně- p r á v n í o c h r a n ě dětí ůže Z D V O P poskytnout dítěti pooc okažitě, tedy i v případech, kdy ještě nebylo vydáno zhodnutí soudu. V některých případech, kdy s dočasný pobyte dítěte v ZDVOP souhlasí jeho zákonný zástupce, neusí vůbec k zhodnutí soudu dojít. Napti tou do ústavních zařízení ůže být dítě podle zákona o výkonu ústavní a ochranné výchovy přijato až na základě zhodnutí soudu (s výjikou diagnostických ústavů). Okažitá pooc ůže být v případě ústavních zařízení poskytnuta okažitě pouze v případě nařízení předběžného opatření podle ustanovení 76 a) občanského soudního řádu. c) Jak dlouho á/ůže okažitá pooc trvat? V původní vládní návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí se uvádí, že dítě se do ZDVOP uisťuje pouze na dobu do zhodnutí soudu o návrhu okresního úřadu na nařízení předběžného opatření, jehož podání bylo nezbytný opatření po intervenci příslušného orgánu" (www.psp.cz). V důvodové zprávě k touto návrhu je doba trvání pobytu dítěte v ZDVOP upřesněna jako nezbytná, zpravidla krátká - tedy do zajištění odpovídající péče o díté ústavní péčí nebo péčí jiné osoby než diče. Návrh soudu na vydání předběžného opatření před nařízení ústavní výchovy nebo před svěření dítěte do péče ZDVOP podle občanského soudního řádu podává obecní úřad obce s zšířenou působností bezodkladně v pří-

6 padě, že se nezletilé dité ocitlo bez jakékoliv péče, nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohženy nebo narušeny. V takové případě je soudu předložen návrh na předběžné opatření podle ust. 76 a) občanského soudního řádu a soud je povinen o toto návrhu zhodnout bezodkladně, nejpozději do 24 hodin. Podle stejného právního předpisu ůže být soude nařízeno také předběžné opatření podle ust. 76 odst. 1 pís. b), o odevzdání dítěte do péče druhého z dičů nebo do péče toho, koho označí soud. P zhodnutí o toto předběžné opatření občanský soudní řád ukládá lhůtu bezodkladně, nebo nejdéle do 7 dnů od podání návrhu. Z toho vyplývá, že podle původního záěru by okažitá pooc" ěla trvat pouze několik dnů. Novelou zákona o dině, přijatou v ce 22 v souvislosti s přijetí zákona o výkonu ústavní a ochranné výchovy, je soudců dána ožnost uístit dítě do péče ZDVOP. Současně zákon o dině ukládá soudců povinnost zkouat před nařízení ústavní výchovy, zda nelze zajistit péči o dítě náhradní dinnou péčí nebo dinnou péčí v zařízení p děti vyžadující okažitou pooc". Tí byl úplně popřen původní sysl ZDVOP a okažitá pooc na základě této novely ůže trvat teoreticky od uístění dítěte do zařízení p děti vyžadující okažitou pooc až do jeho zletilosti. Výsledky výzkuného šetření Ve snaze zjistit relevantní údaje, které by ná uožnily zhodnout, zda ZDVOP je ožné zařadit ezi fory náhradní dinné péče anebo spíše ezi fory ústavní péče a také zjistit inforace o to, jak je realizována okažitá pooc" v praxi, jse pvedly výzkuné šetření. Jako hlavní cíl jse si stanovily zkrýt vybrané aspekty fungování ZDVOP. Následně jse pak forulovaly dílčí cíle výzkuného šetření. Cíl č. 1: Zjistit kapacitu jednotlivých zařízení. Cíl č. 2: Zjistit, zda existují zdíly v délce pobytu dítěte v ZDVOP v závislosti od právního titulu uístění dítěte. Cíl č. 3: Zjistit, jak dlouho (v průěru) trvá okažitá pooc poskytovaná dítěti v ZDVOP. Použitá etodologie P výzkuné šetření byla použita kvantitativní strategie. Kvantitativní výzku pbíhá více struktuvaně a používá spíše deduktivní postupy vědecké etody. Soustřeďuje se na popis variability přede definovaných pěnných, které vyezují, co budee pozovat a zachycovat." (Hendl 25, s. 63) Zejéna sekundární analýza dat nashážděných p účely posouzení náku na státní příspěvek p zřizovatele ZDVOP vyplacený za období 1. pololetí ku 29 a 1. pololetí ku 2010 Magistráte hl.. Prahy. Data byla získána poocí studia dokuentů doložených zřizovateli ZDVOP Magistrátu hl.. Prahy p účely posouzení náku na státní příspěvek, tj. zhodnutí soudu (zsudky a předběžná opatření), žádosti úřadů obcí

7 s zšířenou působností o uístění dětí do ZDVOP, dohody zákonných zástupců se ZDVOP o svěření dětí do péče zařízení, vyjádření orgánů sociálně-právní ochrany dětí o důvodnosti pobytu dětí v ZDVOP, hlášení zřizovatelů o zěnách opti předcházejícíu kalendářníu období a opisy těchto hlášení, vytvořené Magistráte hl.. Prahy p jednotlivá ZDVOP za každý kalendářní ěsíc ve sledované období. Data byla shažďována v průběhu ěsíce ledna 2011 předevší z opisů hlášení zěn za období leden-červen 29 a leden-červen 2010 od všech zřizovatelů, kteří za tato období uplatnili nák na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy (z etického důvodu názvy zřizovatelů neuvádíe). V opisu hlášení zěn Magistrát hl.. Prahy eviduje, od jakého data se každé dítě v ZDVOP nachází a na základě jakého právního titulu bylo v to dané kalendářní ěsíci v ZDVOP uístěno. V případě, že v některé opisu hlášení zěn nebyla poznaenána data potřebná p výzkuné šetření, doplnily jse tento údaj přío z evidence dokuentů ke každéu vyplácenéu dítěti, jež je vedena Magistráte hl.. Prahy. U délky pobytu byly počítány ukončené kalendářní ěsíce pobytu. V případě přeístění dítěte do jiného ZDVOP, které je součástí výzkuného šetření, byla sečtena celková délka pobytu. Dílčí cíl č. 1: Zjistit kapacitu jednotlivých zařízení Celke bylo u Magistrátu hl.. Prahy za období leden-červen 29 a leden-červen 2010 zkouáno 4724 uplatněných ěsíčních náků na státní příspěvek. Z podkladů p posouzení náku na státní příspěvek nelze vyčíst počet dětí, které v ZDVOP skutečně pobývaly, ale počet dětí, na které byl uplatněn nák na státní příspěvek, tj. počet ěsíčních náků na státní příspěvek. Některá ZDVOP ohou vedle poskytování okažité pooci podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí současně poskytovat děte sociální služby podle příslušného zákona - na tyto děti nák na státní příspěvek nevzniká a nejsou předěte řízení o státní příspěvku. Předěte výzkuného šetření bylo 26 zařízení p děti vyžadující okažitou pooc (v tabulce č. 1 označených píseny A-Z), která byla zřízena čtyři zřizovateli ZDVOP se sídle v hl.. Praze. Jak již bylo řečeno, žádné liity p počet dětí, které by oezovaly kapacitu ZDVOP, nejsou stanoveny. Z tabulky č. 1 vyplývá, že v některých případech byl uplatněn nák na státní příspěvek p větší počet dětí, než je kapacita ZDVOP (šedá barva), někde dokonce p více dětí, než vůbec připouští liit p ústavní zařízení podle zákona o ústavní a ochranné výchově, tj. 48 íst (tučné píso). Může se jednat o přechodný stav, kdy je např. do ZDVOP uístěna početnější souzenecká skupina. Může také nastat situace, že nějaké dítě ukončí pobyt v ZDVOP a jiné je na jeho ísto uístěno - pak zřizovatel uplatňuje nák na poěrnou část státního příspěvku

8 Tab. č. 1: Počty détí, na které zřizovatelé uplatnili v uvedených obdobích nák na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy p jednotlivá ZDVOP ÍNI f X X X X x x x X x x x f M CM X X X X x x x x x x x >- vo X X X X x x x x x x VO NO X X X X X x x > NO X X X o NO o tv o> rv o fn NO vo NO 1- rv NO NO CO co IN NO NO rv rv rv r CO in 0c iv iv rv o o T O IV rv O rr, NO NO NO rv NO IV 2 T 2 oo o o oo co - o ^ T ťn NO rv iv oo oo - O rm O rv T (N IV O - oo CO co oo IV IV IV X 9 vo V "T s T in T $ NO NO in NO in vo in vo vo O co oo rv rv IV rv t u. O rvi iv rv oo T IV UJ - X X X x x x x X X x X O 3 u rv IÄ o» T co ÍN 3 ^ ^r s t 3 S *T T IV t NO o in rv co in (N < O no O T O t CO ^ O O 5 co kapacita 1.09 $ > S 5 O o O IV. 10 V.10 V1.10 x" ísto číselného údaje - ZDVOP v toto období bylo zrušeno (v tabulce pod označení.e"); nebo naopak ještě nebylo zřízeno (v tabulce pod označení V-Ž")

9 na obě děti. Podle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (www.psv. cz) je třeba za dobu pobytu a péče dítěti v zařízení třeba považovat dobu, po kteu nedošlo ke zěně nebo zrušení zhodnutí soudu, nebo nebyla žádost obecního úřadu obce s zšířenou působností odvolána (zrušena)". V důsledku takového výkladu je státní příspěvek vyplácen i na děti, které fakticky v ZDVOP nepobývají často i několik kalendářních ěsíců, neboť jsou již fakticky" ve svých nebo nových dinách, nebo na léčebných pobytech ve zdravotnických zařízeních apod. Adinistrativně" stále platí původní zhodnutí soudu o uístění dětí v ZDVOP, takže zřizovateli trvá nák na státní příspěvek, ačkoliv těto děte fakticky pobyt a péči neposkytuje. Na jejich ísto je fakticky" přijaté jiné dítě - na obě děti vzniká podle citovaného stanoviska MPSV ČR zřizovateli ZDVOP nák na státní příspěvek. Jak je zřejé z výše uvedených inforací, není ožné jednoznačně pokládat za relevantní údaje o kapacitě konkrétních ZDVOP, pto tyto výsledky pokládáe za orientační. Navzdory tou je považujee za dostatečné, abycho se na jejich základě pokusily otevřít diskusi o dvou závažných téatech. 1. O legislativních nedostatcích ohledně financování ZDVOP, které oentální právní stav uožňuje. Zřizovatel ůže uplatnit nák na příspěvek nejen na dítě, které á aktuálně v péči, ale i na dítě/děti, které jsou i několik ěsíců io péči ZDVOP. 2. O kapacitě jednotlivých zařízení. Jak je zřetelné z údajů v tabulce č. 1, plánovaná kapacita jednotlivých ZDVOP se většinou pohybuje v zpětí od 4 do 20 dětí. Šest ZDVOP á však kapacitu 40 a víc dětí, číž se blíží k zákone s t a n o v e n é u liitu a x i á l n í h o počtu dětí v jedno ústavní zařízení. V jedno případě je kapacita zařízení plánovaná na 56 dětí, což by v případě ústavní výchovy bylo pokládané za vážné porušení zákona. Jiný význa tato čísla získají, když se zaěříe na to, jak je překračována plánovaná kapacita v jednotlivých ZDVOP. Např. při kapacitě 4 bylo vykázaných až 8 dětí, při kapacitě 8 až 18, při kapacitě 20 to bylo 31 dětí a při kapacitě 48 (což je horní liit p ústavní výchovu) až 65. Plánovaná kapacita každého zařízení je přito ovlivněná dvěa základníi faktory, a to velikostí pstoru a počte personálu zabezpečujícího péči o klienta. Z uvedených zjištění p nás vyplývá základní otázka: Je v případě někdy až 1% navýšení kapacity ožné poskytovat stejně kvalitní péči7. A druhá, stejně důležitá: Je vůbec ožné ve vztahu k některý ZDVOP hovořit o náhradní dinné péči, když překračují liity stanovené p ústavní výchovu? Cíl č. 2: Zjistit, zda existují zdíly v délce pobytu dítěte v ZDVOP v závislosti od právního titulu uístění dítěte V následujících tabulkách je uvedena délka uístění dítěte v ZDVOP podle právního titulu, na jehož základě byl aktuálně poskytnut státní příspěvek. Nejkratší délka

10 pobytu byla zaznaenána 0 ukončených ěsíců u všech právních titulů, kě pravoocného zsudku soudu, kde nejkratší pobyt trval 1 ukončený kalendářní ěsíc. Nejdelší pobyt v ZDVOP se u jednotlivých právních titulů liší. Nejkratší dobu poskytování okažité" Tab. č. 2: absolutní relativní pooci jse zaznaenaly u dětí uístěných v ZDVOP na základě dohody se zákonný zástupce. Průěrná délka pobytu zde činí 3,3 ěsíce, přičež nejkratší doba pobytu netrvala ani jeden celý kalendářní ěsíc. Jako nejdelší pobyt jse zaznaenaly 23 ukončené kalendářní ěsíce. Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili ěsíční náky na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy za období 1. pololetí 29 a 1. pololetí 2010 na základě dohody se zákonný zástupce dítěte průěrná počet ukončených ěsíců pobytu v ZDVOP délka pobytu N edián 5 ěsíců celke 3, X Obdobnou variantou je uístění dítěte na základě žádosti úřadu obce s zšířenou působností. Orgán sociálně-právní ochrany dětí je v toto případě povinen zajistit souhlas zákonného zástupce dítěte s pobyte dítěte v ZDVOP, nebo podat návrh soudu na vydání předběžného opatření. Jako nejdelší dobu pobytu jse zaznaenaly 30 ukončených kalendářních ěsíců. Tab. č. 3: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na něž zřizovatelé ZDVOP uplatnili ěsíční náky na státní přípěvek u Magistrátu hl.. Prahy za období 1. pololetí 29 a 1. pololetí 2010 na základě žádosti obecního úřadu obce s zšířenou působností absolutní relativní průěrná počet ukončených ěsíců pobytu v ZDVOP délka pobytu N " edián 5 ěsíců celke 6, X

11 Poslední právní titule, na jehož základě je ožné dítě uístit do ZDVOP a poskytnout zřizovateli státní příspěvek, je zhodnutí soudu. P účely svého výzkuného šetření jse zdělily zhodnutí soudu do dvou skupin, a sice na předběžná opatření a na pravoocné zsudky soudu. Předběžné opatření by z povahy svého účelu neělo být dlouhodobý řešení. P účely našeho šetření jse nezlišovaly druhy předběžných opatření podle jednotlivých ustanovení občanského soudního řádu. Průěrná délka pobytu dětí uístěných v ZDVOP na základě předběžného opatření činí téěř 6 ukončených kalendářních ěsíců, nicéně 32% z těchto dětí pobývá v ZDVOP déle než 6 ěsíců. Nejdelší pobyt byl zaznaenán v délce 33 ukončených kalendářních ěsíců. Tab. č. 4: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili ěsíční náky na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy za období 1. pololetí 29 a 1. pololetí 2010 na základě předběžného opatřeni soudu absolutní relativní průěrná počet ukončených ěsíců pobytu v ZDVOP délka pobytu N * edián 5 ěsíců celke 5, X Nejpočetnější skupinou, která současně vykazuje nejdelší průěrnou délku pobytu v ZDVOP, jsou děti uístěné v ZDVOP na základě pravoocných zsudků soudu. Tab. č. 5: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili ěsíční náky na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy za období 1. pololetí 29 a 1. pololetí 2010 na základě pravoocného zsudku soudu absolutní relativní průěrná počet ukončených ěsíců pobytu v ZDVOP délka pobytu N celke 24, X edián je délka pobytu ěsíců

12 Většina dětí uístěných v ZDVOP na základě pravoocného zsudku soudu (77%) je zde po dobu delší než 12 ěsíců. Cíl č. 3: Zjistit, jak dlouho (v průěru) trvá okažitá pooc poskytovaná dítěti v ZDVOP Zřizovatelé ZDVOP p účely posouzení náku na státní příspěvek uvádějí datu uístění dítěte do ZDVOP. Původní záěre při zavádění ZDVOP do systéu sociálně-právní ochrany dětí bylo poskytovat ohžený děte pooc do doby, než soud zhodne o návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí na další péči o dítě. Po pzkouání 4724 uplatněných ěsíčních náků na státní příspěvek je zřejé, že průěrná délka poskytování okažité" pooci děte v ZDVOP v počtu 13,3 ukončených kalendářních ěsíců s původní záěre nekoresponduje. Nejkratší pobyt dítěte v ZDVOP byl vykázán v počtu několika hodin - tedy ani ne jeden den. Nejdelší pobyt dětí jse zaznaenaly u dvou souzenců, a to v délce 106 ukončených kalendářních ěsíců, tj. 8 let a 10 ěsíců. Děti byly uístěny v ZDVOP na základě pravoocných zsudků. Zajíavostí je, že každý z těchto dvou souzenců (dvojčat) je uístěný v jiné ZDVOP a jejich pobyt zde trvá dosud. Tab. č. 6: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili ěsíční náky na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy za období 1. pololetí 29 a 1. pololetí 2010 absolutní relativní průěrná počet ukončených ěsíců pobytu dítěte v ZDVOP délka pobytu N celke 13, * edián je 7-12 ěsíců X Závěr Jak jse již uvedly v úvodu našeho příspěvku, zavedení ZDVOP do systéu české sociálně-právní ochrany dětí pokládáe za pozitivní prvek, uožňující, aby v případě potřeby byla dítěti/děte poskytnuta okažitá, bezodkladná pooc. Vzhlede ke zěná, které postupně upravily fungování tohoto typu zařízení, vznikla v nás pochybnost, zda je ožné v současnosti pokládat ZDVOP za jednu z fore náhradní dinné péče. Tato pochybnost byla uocněna i výsledky našich výzkuných zjištění. Překračování kapacity, velké počty dětí ve více ZDVOP, neúěrná délka pobytu,

13 která v jedno případě v čase našeho šetření dosáhla téěř 9 let, a zejéna zdělení souzenců - dvojčat do dvou různých ZDVOP, to jsou fakta, která nás nutí k zayšlení nad tí, zda ZDVOP jsou skutečně zařízeníi plnícíi původní záěr, a to poskytování okažité, bezodkladné pooci ohženéu dítěti - a to v čase nezbytně nutné. V současné době je připravován vládní návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jehož součástí je i podstatná úprava zařízení p děti vyžadující okažitou pooc. Z výsledků výzkuného šetření vyplývá, že díky růstu počtu dětí uístěných v ZDVOP na základě pravoocného zsudku soudu, jejichž pobyt v ZDVOP je dlouhodobý, se postupné kapacita jednotlivých ZDVOP zaplňuje a nedostává se volných lůžek p děti, který byla původně ZDVOP určena - tedy vyžadující okažitou" krátkodobou pooc. Zvyšuje se tí již tak vysoký počet dětí uístěných v institucionální péči. Původníu záěru odpovídá pouze třetina (33 %) dětí, na které byl vyplacen státní příspěvek na základě žádosti obecního úřadu obce s zšířenou působností, nebo na základě dohody ZDVOP se zákonný zástupce dítěte. Stát by ěl ít ožnost regulovat počet ZDVOP a jejich kapacitu, a to např. pstřednictví krajských úřadů. Zřizovatelů by ěla být uložena povinnost přede konzultovat zřízení nového ZDVOP s příslušný krajský úřade, který by záěr zřizovatele posuzoval z hlediska potřeb svého regionu, popř. ve spolupráci s jiný krajský úřade, v ráci jehož regionu á zřizovatel úysl zřídit nové ZDVOP. Některá ZDVOP jsou současné registvána jako poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/26 Sb. - ale ani zákon o sociálních službách, ani zákon o sociálně-právní ochraně dětí neřeší duplicitu financování poskytovaných služeb z obou systéů jední poskytovatele. Stát tak vlastně nepřío podporuje institucionální péči o děti na úkor péče dinné. Literatura: BURSOVÁ, J. Rodina a dieťa s entálny postihnutí, Zborník z II. edzinádnej vedeckej konferencie, Tradície a inovácie vo výchove a vzdelaní odernej generácie učiteľov V. Ružobek : Verbu, 2010, s. 28. ISBN DUNOVSKÝ, J.; DYTRYCH, Z.; MATĚJ- ČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané díté. Praha : Grada Publishing, s. HENDL, J. Kvalitativní výzku. Praha : Portál, s. LEVICKÁ, J.; ZEMAN, K. Sociálnoprávna ochrana detí a ládeže. Trnava: FzaSP, s. Právní předpisy: Sdělení Federálního inisterstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. - Úluva o právech dítěte. Zákon č. 94/1963 Sb., o dině, v platné znění.

14 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platné znění. Zákon č. 109/22 Sb., o výkonu ústavní výchovy n e b o o c h r a n n é výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o zěně dalších zákonů, v platné znění. Divadelní Zákon č.108/26 Sb., o sociálních službách, v platné znění. Internetové zdje: [online], [cit ]. [online], [cit ]. představení

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

1/ ZÁKON Č. 326/1999 SB. O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2/ ZÁKON Č. 109/ 2002 SB. O VÝKONU ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE

1/ ZÁKON Č. 326/1999 SB. O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2/ ZÁKON Č. 109/ 2002 SB. O VÝKONU ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE 1/ ZÁKON Č. 326/1999 SB. O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2/ ZÁKON Č. 109/ 2002 SB. O VÝKONU ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A O PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PÉČI VE ŠKOLSKÝCH

Více

Základy podnikání II. Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi

Základy podnikání II. Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi Základy podniká II. Vytváře zaěstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi Obsah Osob a exter analýzy: 1. Forulace vize cílů 2. WOT analýza 3. Vision board 4. LEPT/PET analýza

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Místně a věcně příslušným soudem je okresní soud, který je místně příslušný pro obvod navrhovatele (ustanovení 74 odst. 4 občanského soudního řádu).

Místně a věcně příslušným soudem je okresní soud, který je místně příslušný pro obvod navrhovatele (ustanovení 74 odst. 4 občanského soudního řádu). Metodický pokyn MPSV ze dne 2.11.1995 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování pomoci ohroženým dětem (upravený podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Účinnost od: 1.1.2016

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 234/2012 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více