ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1"

Transkript

1 ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1 Zuzana Truhlářová, Jana Levická, Jana Machová Anotace: Zařízení p děti vyžadující okažitou pooc jsou specifická tí, že jejich jednoznačné zařazení do jedné z fore institutu náhradní výchovy je více než pbleatické. Tato zařízení jsou určena p děti vyžadující okažitou pooc", ale jak dlouho trvá poskytování takovéto pooci není nikde přesně stanoveno. Autorky se v textu pto zaýšlí nad tí, co to je okažitá pooc". Následné pak se zabývají povnání původního účelu této instituce s výsledky jejich výzkuného šetření, které bylo zaěřené do této oblasti. Při realizaci výzkuného šetření byla použita kvantitativní výzkuná strategie, konkrétně technika analýzy dat. Klíčová slova: děti, okažitá pooc, výzkuné šetření, dinná péče, sociálně-právní ochrana dětí, zařízení p děti vyžadující okažitou pooc. Úvod O počátcích institutu ochrany dětí v českých zeích je ožné uvažovat od vydání říšského zákona doovského v ce 1863, kdy se obce usely začít starat o své" potřebné, tedy i děti potřebující ochranu a pooc. Po vzniku saostatného československého státu byla sociálně-právní ochrana dětí předěte státního záju, ve dvacátých letech 20. století se objevily její první právní úpravy, např. zákon č. 256/1921 Sb o ochraně dětí v cizí péči a dětí neanželských, a vládní nařízení č. 29/1930 Sb., k pvedení cit. zákona. Se zěnou politické situace v zei se ěnil i způsob nahlížení na ochranu dětí. Zejéna v 50. letech 20. století se sociálně-právní ochrana dětí soustředila na hadné poručenství a opatvnictví, a pokud nebylo ožné dítě předat do péče širší diny, byla upřednostňována tzv. kolektivní péče". V ce 1963 byl přijat zákon č. 94/1963 o dině, který,, upravil neobyčejně oderně některé zákonné nory týkající se vztahu dičů a dětí a hlavně ožnosti náhradní dinné péče, předevší osvojení" (Dunovský; Dytrych; Matějček 1995, s. 37). Zákon o dině obnovil ožnost pěstounské péče, která byla z ideologických důvodů zrušena v ce 1951, upravil zásahy státních orgánů (soudů a nádních výborů) do dinných vzta- ' Článek vznikl v ráci specifického výzkuu č. 1/2011 Pilotní studie ůvné právního vědoí sociálních pracovníků, řešeného na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové.

2 hů způsobe odpovídající době svého vzniku, ale nic neěnil na organizační uspořádání sociálně-právní ochrany dětí. V 70. letech byla sociálně-právní ochrana dětí se zavedení systéu sociálního zabezpečení zařazena jako součást systéu sociální péče. V 80. letech byly příslušnýi právníi předpisy (zejéna zákone č. 1/1988 Sb.) upraveny kopetence zejéna tehdejších okresních úřadů ve vztahu k zákonu o dině. Po listopadové revoluci v ce 1989 se současně se zěněnou politickou situací v zei zěnil také náhled na sociálně- -právní ochranu dětí. V září 1990 byla jéne České a Slovenské federativní republiky (ČSFR) podepsána Úluva o právech dítěte z listopadu V článku 3 Úluvy je pak zaveden poje záje dítěte" jako přední hledisko při jakékoliv činnosti týkající se dětí. V ce 1993 byla přijata Ústava České republiky (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.), která jako součást ústavního pořádku ČR uvádí Listinu základních práv a svobod. Tyto dva předpisy jsou základe právního řádu České republiky a současně také sociálně-právní ochrany dětí. V červnu 1999 předložila vláda Parlaentu ČR k pjednání návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí (jako Sněovní tisk číslo 260) s cíle oddělit sociálně-právní ochranu dětí od sociální péče a vyezit kopetence a nástje p její zabezpečení s důraze na generální působnost státu. Stát je odpovědný za ochranu práv dětí při zachování dičovské zodpovědnosti ta, kde nejsou práva dětí ohžena. Zákon určuje, kdo je pověřen výkone sociálně-právní ochrany dětí a uožňuje přenést část jejího výkonu i na další pověřené fyzické i právnické osoby v určité zsahu. Klade důraz na prevenci a poradenství při zásahu veřejných orgánů do práv jedinců, stanovuje pravidla p zpstředkování osvojení a pěstounské péče. V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí je také zaveden institut zařízení p děti vyžadující okažitou pooc" (dále jen ZDVOP). Zařízení p děti vyžadující okažitou pooc jsou zvláštní druhe zařízení, poskytující ochranu a pooc ohžený děte na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platné znění. Zavedena byla s účinností od a znaenala v té době nepochybně velkou zěnu v poskytování sociálně-právní ochrany dětí v ČR, zejéna v povnání s poskytování ústavní výchovy děte. Od té doby byl zákon o sociálně-právní ochraně dětí několikrát novelizován a charakter ZDVOP se ěnil. Radikálně se zěnila i právní úprava a charakter jiných ústavních zařízení. Dle našeho názoru se způsob poskytování pooci děte v obou typech zařízení veli přiblížil, zdílnost ovše zůstává v právních úpravách a nácích kladených zákone na zařízení saotná. Původní záěre, p který byla ZDVOP do systéu náhradní péče zavedena, bylo vytvořit instituci poskytující okažitou pooc ohžený děte.

3 Konstatujee, že poje okažitá pooc" nebyl a není dosud nikde definován, zejéna z pohledu délky poskytování okažité pooci". Pto zastáváe názor, že poje okažitá pooc" v kontextu zákona o sociálně-právní ochraně dětí je zavádějící, ptože podle současné právní úpravy ohou děti v ZDVOP v krajní případě pobývat od nazení až do zletilosti. Abycho doložily oprávněnost našeho tvrzení, v následující části našeho příspěvku krátce přiblížíe legislativní úpravu vztahující se ke ZDVOP a pdiskutujee terín okažitá pooc". Následně budee inforovat o výsledcích výzkuného šetření. Zařízení p děti vyžadující okažitou pooc V červnu ku 1999 předložila vláda Poslanecké sněovně Parlaentu ČR návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí, označený jako Sněovní tisk č V toto návrhu byla představena ZDVOP jako zařízení, která poskytují ochranu a pooc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohženy, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, anebo o dítě, které se ocitlo v pstředí nebo situaci, kdy jsou závažný způsobe ohžena jeho základnípráva"(www.psp.cz). Původní záěre zřízení ZDVOP bylo zavést nový druh instituce, která by byla alternativou k zařízení ústavní. Zatíco zákon o ústavní a ochranné výchově stanovuje p dětské doovy a dět- ské doovy se školou uspořádání do tzv. dinných jednotek" a upravuje též kapacitu těchto zařízení, zákon o sociálně-právní ochraně dětí žádné dinné" uspořádání ani kapacitu ZDVOP neupravuje. Sthá právní úprava ZDVOP nestanovila p tato zařízení ž á d n é povinnosti, nebyly stanoveny iniální požadavky na péči poskytovanou těito zařízeníi, ani na kvalifikaci jejich zaěstnanců. Podbnější úpravu ZDVOP přinesla teprve novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 134/26 Sb., která jednak stanovila způsob péče o ohžené děti spočívající v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče zdravotnický zařízení a v psychologické a jiné obdobné nutné péči", dále stanovila způsob, jaký ohou být děti do ZDVOP uístěné a povinnosti zřizovatele ZDVOP p jejich pvoz. Stanovila zařízení povinnost vést potřebnou evidenci uístěných dětí a zavedla nový způsob příspěvku státu na pvoz ZDVOP - státní příspěvek p zřizovatele zařízení p děti vyžadující okažitou pooc. Zřizovateli ZDVOP ohou být obce, kraje, nebo fyzické či právnické osoby, které ají pověření krajského úřadu ke zřizování ZDVOP (největší zřizovatel ZDVOP v ČR je Fond ohžených dětí). Zákon o sociálně-právní ochraně dětí neupravuje ožnost státu ovlivňovat počet a kapacitu ZDVOP, takže záleží pouze na saotných zřizovatelích, kolik ZDVOP a s jakou kapacitou se zhodnou zřídit. ZDVOP

4 je pbleatické zařadit pod náhradní dinnou péči, ačkoliv zákon o dině označuje jejich péči za dinnou". Nejsou však ani zařízeníi ústavníi. Státní příspěvek p zřizovatele zařízení p děti vyžadující okažitou pooc Tento institut byl do zákona o sociálně-právní ochraně dětí zaveden novelou č. 134/26 Sb. s účinností od Státní příspěvek p zřizovatele ZDVOP (dále jen státní příspěvek) byl výsledke požadavků nestátních organizací - zřizovatelů ZDVOP - na finanční pooc ze strany státu na činnost jinak státe plně hrazenou v ústavních zařízeních. Státní příspěvek vyplácejí krajské úřady, jejichž ístní příslušnost určuje sídlo zřizovatele ZDVOP, nikoliv sídlo zařízení saotného. Největší plátce státního příspěvku je Magistrát hl.. Prahy. Z Ročního výkazu o výkonu sociálně- -právní ochrany dětí za k 29 (www. psv.cz) vyplývá, že k bylo v České republice registváno 46 zařízení p děti vyžadující okažitou pooc s celkovou kapacitou 593 íst, přito Magistrát hl.. Prahy ke stejnéu datu registval 23 ZDVOP, jejichž sídla s kapacitou 471 íst jsou prakticky na celé úzeí ČR. Nák na tuto dávku nespočívá v počtu lůžek či jiné vyezení kapacity ZDVOP, ale v doložení počtu dětí, který byl v dané období kalendářního ěsíce poskytnut pobyt a péče v ZDVOP (v současné době je vyplácen státní příspěvek podle stáří uístěných dětí v ěsíční výši takto: Kč na dítě ve věku do 6 let, Kč na dítě ve věku od 6 do 15 let, 24 3 Kč na nezaopatřené dítě nad 15 let a Kč na dítě nad 15 let, které není nezaopatřené). P posouzení náku na státní příspěvek předkládají zřizovatelé doklady pkazující vznik náku na státní příspěvek, předepsané zákone o sociálně-právní ochraně dětí v platné znění. Z těchto podkladů lze vyčíst určitá data apující činnost ZDVOP, zejéna délku pobytu dětí v ZDVOP, dále jaký způsobe jsou děti nejčastěji do ZDVOP uisťovány, a zejéna počet dětí, na které je státní příspěvek vyplácen. Toto byla také kritéria, na která jse se zaěřily při své výzkuné šetření. Okažitá pooc Název zařízení p děti vyžadující okažitou pooc" vzbuzuje představu 0 poskytování akutní pooci děte, které se ocitly bez potřebné péče, nebo jsou nějaký způsobe ohžené. Tuto představu podporuje i saotný význa slova okažitý, jehož ekvivalente je také neodkladný. Ve vztahu k práci autorů Levické a Zeana (1998) je vysvětlován poje okažitá pooc" jako pooc, která usí být poskytnuta neodkladně, tedy ihned. S podobný vyezení okažité pooci je ožné se setkat 1 v ráci krizové intervence. Podobně i při poskytování okažité pooci" ZDVOP je jasné, že pooc je potřebné poskytnout

5 co nejrychleji, nejlépe ihned. Pblée se tedy nejeví doba vhodná p začátek poskytnutí okažité pooci, ale délka jejího trvání. Ze saé podstaty okažité pooci se předpokládá, že by tato pooc ěla trvat jen po dobu nevyhnutelnou p zajištění vhodnějšího uspořádání dlouhodobé péče o dítě. Dále pak by se ělo p dítě hledat jiné řešení, nejlépe v kontextu dinné péče (Bursová 2010). P poskytnutí okažité pooci relevantníi důvody nejen podle Levické a Zeana (1998), ale i podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platné znění, jsou situace, kdy se nezletilé dítě ocitlo bez jakékoliv péče, nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohžen nebo narušen. Jak jse již upozornily, poje okažitá pooc" není dosud definován, a pto, vycházejíce ze zákona, se pokusíe přiřadit u několik význaů. Na poje okažitá pooc" je třeba nahlížet ze tří pohledů: a) v če spočívá okažitá pooc, b) jak rychle ůže být pooc dítěti poskytnuta a c) jak dlouho by taková pooc ěla trvat. a) V če spočívá okažitá pooc? Zákon o sociálně-právní ochraně dětí stanoví v ustanovení 42, že ZDVOP zajišťují dítěti o c h r a n u a péči, která spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče zdravotnický zařízení a v psychologické a jiné obdobné nutné péči". ZDVOP usí být schopna zajistit poskytnutí okažité pooci nepřetržitě. b) Jak rychle lze okažitou pooc poskytnout? Podle zákona o sociálně- p r á v n í o c h r a n ě dětí ůže Z D V O P poskytnout dítěti pooc okažitě, tedy i v případech, kdy ještě nebylo vydáno zhodnutí soudu. V některých případech, kdy s dočasný pobyte dítěte v ZDVOP souhlasí jeho zákonný zástupce, neusí vůbec k zhodnutí soudu dojít. Napti tou do ústavních zařízení ůže být dítě podle zákona o výkonu ústavní a ochranné výchovy přijato až na základě zhodnutí soudu (s výjikou diagnostických ústavů). Okažitá pooc ůže být v případě ústavních zařízení poskytnuta okažitě pouze v případě nařízení předběžného opatření podle ustanovení 76 a) občanského soudního řádu. c) Jak dlouho á/ůže okažitá pooc trvat? V původní vládní návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí se uvádí, že dítě se do ZDVOP uisťuje pouze na dobu do zhodnutí soudu o návrhu okresního úřadu na nařízení předběžného opatření, jehož podání bylo nezbytný opatření po intervenci příslušného orgánu" (www.psp.cz). V důvodové zprávě k touto návrhu je doba trvání pobytu dítěte v ZDVOP upřesněna jako nezbytná, zpravidla krátká - tedy do zajištění odpovídající péče o díté ústavní péčí nebo péčí jiné osoby než diče. Návrh soudu na vydání předběžného opatření před nařízení ústavní výchovy nebo před svěření dítěte do péče ZDVOP podle občanského soudního řádu podává obecní úřad obce s zšířenou působností bezodkladně v pří-

6 padě, že se nezletilé dité ocitlo bez jakékoliv péče, nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohženy nebo narušeny. V takové případě je soudu předložen návrh na předběžné opatření podle ust. 76 a) občanského soudního řádu a soud je povinen o toto návrhu zhodnout bezodkladně, nejpozději do 24 hodin. Podle stejného právního předpisu ůže být soude nařízeno také předběžné opatření podle ust. 76 odst. 1 pís. b), o odevzdání dítěte do péče druhého z dičů nebo do péče toho, koho označí soud. P zhodnutí o toto předběžné opatření občanský soudní řád ukládá lhůtu bezodkladně, nebo nejdéle do 7 dnů od podání návrhu. Z toho vyplývá, že podle původního záěru by okažitá pooc" ěla trvat pouze několik dnů. Novelou zákona o dině, přijatou v ce 22 v souvislosti s přijetí zákona o výkonu ústavní a ochranné výchovy, je soudců dána ožnost uístit dítě do péče ZDVOP. Současně zákon o dině ukládá soudců povinnost zkouat před nařízení ústavní výchovy, zda nelze zajistit péči o dítě náhradní dinnou péčí nebo dinnou péčí v zařízení p děti vyžadující okažitou pooc". Tí byl úplně popřen původní sysl ZDVOP a okažitá pooc na základě této novely ůže trvat teoreticky od uístění dítěte do zařízení p děti vyžadující okažitou pooc až do jeho zletilosti. Výsledky výzkuného šetření Ve snaze zjistit relevantní údaje, které by ná uožnily zhodnout, zda ZDVOP je ožné zařadit ezi fory náhradní dinné péče anebo spíše ezi fory ústavní péče a také zjistit inforace o to, jak je realizována okažitá pooc" v praxi, jse pvedly výzkuné šetření. Jako hlavní cíl jse si stanovily zkrýt vybrané aspekty fungování ZDVOP. Následně jse pak forulovaly dílčí cíle výzkuného šetření. Cíl č. 1: Zjistit kapacitu jednotlivých zařízení. Cíl č. 2: Zjistit, zda existují zdíly v délce pobytu dítěte v ZDVOP v závislosti od právního titulu uístění dítěte. Cíl č. 3: Zjistit, jak dlouho (v průěru) trvá okažitá pooc poskytovaná dítěti v ZDVOP. Použitá etodologie P výzkuné šetření byla použita kvantitativní strategie. Kvantitativní výzku pbíhá více struktuvaně a používá spíše deduktivní postupy vědecké etody. Soustřeďuje se na popis variability přede definovaných pěnných, které vyezují, co budee pozovat a zachycovat." (Hendl 25, s. 63) Zejéna sekundární analýza dat nashážděných p účely posouzení náku na státní příspěvek p zřizovatele ZDVOP vyplacený za období 1. pololetí ku 29 a 1. pololetí ku 2010 Magistráte hl.. Prahy. Data byla získána poocí studia dokuentů doložených zřizovateli ZDVOP Magistrátu hl.. Prahy p účely posouzení náku na státní příspěvek, tj. zhodnutí soudu (zsudky a předběžná opatření), žádosti úřadů obcí

7 s zšířenou působností o uístění dětí do ZDVOP, dohody zákonných zástupců se ZDVOP o svěření dětí do péče zařízení, vyjádření orgánů sociálně-právní ochrany dětí o důvodnosti pobytu dětí v ZDVOP, hlášení zřizovatelů o zěnách opti předcházejícíu kalendářníu období a opisy těchto hlášení, vytvořené Magistráte hl.. Prahy p jednotlivá ZDVOP za každý kalendářní ěsíc ve sledované období. Data byla shažďována v průběhu ěsíce ledna 2011 předevší z opisů hlášení zěn za období leden-červen 29 a leden-červen 2010 od všech zřizovatelů, kteří za tato období uplatnili nák na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy (z etického důvodu názvy zřizovatelů neuvádíe). V opisu hlášení zěn Magistrát hl.. Prahy eviduje, od jakého data se každé dítě v ZDVOP nachází a na základě jakého právního titulu bylo v to dané kalendářní ěsíci v ZDVOP uístěno. V případě, že v některé opisu hlášení zěn nebyla poznaenána data potřebná p výzkuné šetření, doplnily jse tento údaj přío z evidence dokuentů ke každéu vyplácenéu dítěti, jež je vedena Magistráte hl.. Prahy. U délky pobytu byly počítány ukončené kalendářní ěsíce pobytu. V případě přeístění dítěte do jiného ZDVOP, které je součástí výzkuného šetření, byla sečtena celková délka pobytu. Dílčí cíl č. 1: Zjistit kapacitu jednotlivých zařízení Celke bylo u Magistrátu hl.. Prahy za období leden-červen 29 a leden-červen 2010 zkouáno 4724 uplatněných ěsíčních náků na státní příspěvek. Z podkladů p posouzení náku na státní příspěvek nelze vyčíst počet dětí, které v ZDVOP skutečně pobývaly, ale počet dětí, na které byl uplatněn nák na státní příspěvek, tj. počet ěsíčních náků na státní příspěvek. Některá ZDVOP ohou vedle poskytování okažité pooci podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí současně poskytovat děte sociální služby podle příslušného zákona - na tyto děti nák na státní příspěvek nevzniká a nejsou předěte řízení o státní příspěvku. Předěte výzkuného šetření bylo 26 zařízení p děti vyžadující okažitou pooc (v tabulce č. 1 označených píseny A-Z), která byla zřízena čtyři zřizovateli ZDVOP se sídle v hl.. Praze. Jak již bylo řečeno, žádné liity p počet dětí, které by oezovaly kapacitu ZDVOP, nejsou stanoveny. Z tabulky č. 1 vyplývá, že v některých případech byl uplatněn nák na státní příspěvek p větší počet dětí, než je kapacita ZDVOP (šedá barva), někde dokonce p více dětí, než vůbec připouští liit p ústavní zařízení podle zákona o ústavní a ochranné výchově, tj. 48 íst (tučné píso). Může se jednat o přechodný stav, kdy je např. do ZDVOP uístěna početnější souzenecká skupina. Může také nastat situace, že nějaké dítě ukončí pobyt v ZDVOP a jiné je na jeho ísto uístěno - pak zřizovatel uplatňuje nák na poěrnou část státního příspěvku

8 Tab. č. 1: Počty détí, na které zřizovatelé uplatnili v uvedených obdobích nák na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy p jednotlivá ZDVOP ÍNI f X X X X x x x X x x x f M CM X X X X x x x x x x x >- vo X X X X x x x x x x VO NO X X X X X x x > NO X X X o NO o tv o> rv o fn NO vo NO 1- rv NO NO CO co IN NO NO rv rv rv r CO in 0c iv iv rv o o T O IV rv O rr, NO NO NO rv NO IV 2 T 2 oo o o oo co - o ^ T ťn NO rv iv oo oo - O rm O rv T (N IV O - oo CO co oo IV IV IV X 9 vo V "T s T in T $ NO NO in NO in vo in vo vo O co oo rv rv IV rv t u. O rvi iv rv oo T IV UJ - X X X x x x x X X x X O 3 u rv IÄ o» T co ÍN 3 ^ ^r s t 3 S *T T IV t NO o in rv co in (N < O no O T O t CO ^ O O 5 co kapacita 1.09 $ > S 5 O o O IV. 10 V.10 V1.10 x" ísto číselného údaje - ZDVOP v toto období bylo zrušeno (v tabulce pod označení.e"); nebo naopak ještě nebylo zřízeno (v tabulce pod označení V-Ž")

9 na obě děti. Podle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (www.psv. cz) je třeba za dobu pobytu a péče dítěti v zařízení třeba považovat dobu, po kteu nedošlo ke zěně nebo zrušení zhodnutí soudu, nebo nebyla žádost obecního úřadu obce s zšířenou působností odvolána (zrušena)". V důsledku takového výkladu je státní příspěvek vyplácen i na děti, které fakticky v ZDVOP nepobývají často i několik kalendářních ěsíců, neboť jsou již fakticky" ve svých nebo nových dinách, nebo na léčebných pobytech ve zdravotnických zařízeních apod. Adinistrativně" stále platí původní zhodnutí soudu o uístění dětí v ZDVOP, takže zřizovateli trvá nák na státní příspěvek, ačkoliv těto děte fakticky pobyt a péči neposkytuje. Na jejich ísto je fakticky" přijaté jiné dítě - na obě děti vzniká podle citovaného stanoviska MPSV ČR zřizovateli ZDVOP nák na státní příspěvek. Jak je zřejé z výše uvedených inforací, není ožné jednoznačně pokládat za relevantní údaje o kapacitě konkrétních ZDVOP, pto tyto výsledky pokládáe za orientační. Navzdory tou je považujee za dostatečné, abycho se na jejich základě pokusily otevřít diskusi o dvou závažných téatech. 1. O legislativních nedostatcích ohledně financování ZDVOP, které oentální právní stav uožňuje. Zřizovatel ůže uplatnit nák na příspěvek nejen na dítě, které á aktuálně v péči, ale i na dítě/děti, které jsou i několik ěsíců io péči ZDVOP. 2. O kapacitě jednotlivých zařízení. Jak je zřetelné z údajů v tabulce č. 1, plánovaná kapacita jednotlivých ZDVOP se většinou pohybuje v zpětí od 4 do 20 dětí. Šest ZDVOP á však kapacitu 40 a víc dětí, číž se blíží k zákone s t a n o v e n é u liitu a x i á l n í h o počtu dětí v jedno ústavní zařízení. V jedno případě je kapacita zařízení plánovaná na 56 dětí, což by v případě ústavní výchovy bylo pokládané za vážné porušení zákona. Jiný význa tato čísla získají, když se zaěříe na to, jak je překračována plánovaná kapacita v jednotlivých ZDVOP. Např. při kapacitě 4 bylo vykázaných až 8 dětí, při kapacitě 8 až 18, při kapacitě 20 to bylo 31 dětí a při kapacitě 48 (což je horní liit p ústavní výchovu) až 65. Plánovaná kapacita každého zařízení je přito ovlivněná dvěa základníi faktory, a to velikostí pstoru a počte personálu zabezpečujícího péči o klienta. Z uvedených zjištění p nás vyplývá základní otázka: Je v případě někdy až 1% navýšení kapacity ožné poskytovat stejně kvalitní péči7. A druhá, stejně důležitá: Je vůbec ožné ve vztahu k některý ZDVOP hovořit o náhradní dinné péči, když překračují liity stanovené p ústavní výchovu? Cíl č. 2: Zjistit, zda existují zdíly v délce pobytu dítěte v ZDVOP v závislosti od právního titulu uístění dítěte V následujících tabulkách je uvedena délka uístění dítěte v ZDVOP podle právního titulu, na jehož základě byl aktuálně poskytnut státní příspěvek. Nejkratší délka

10 pobytu byla zaznaenána 0 ukončených ěsíců u všech právních titulů, kě pravoocného zsudku soudu, kde nejkratší pobyt trval 1 ukončený kalendářní ěsíc. Nejdelší pobyt v ZDVOP se u jednotlivých právních titulů liší. Nejkratší dobu poskytování okažité" Tab. č. 2: absolutní relativní pooci jse zaznaenaly u dětí uístěných v ZDVOP na základě dohody se zákonný zástupce. Průěrná délka pobytu zde činí 3,3 ěsíce, přičež nejkratší doba pobytu netrvala ani jeden celý kalendářní ěsíc. Jako nejdelší pobyt jse zaznaenaly 23 ukončené kalendářní ěsíce. Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili ěsíční náky na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy za období 1. pololetí 29 a 1. pololetí 2010 na základě dohody se zákonný zástupce dítěte průěrná počet ukončených ěsíců pobytu v ZDVOP délka pobytu N edián 5 ěsíců celke 3, X Obdobnou variantou je uístění dítěte na základě žádosti úřadu obce s zšířenou působností. Orgán sociálně-právní ochrany dětí je v toto případě povinen zajistit souhlas zákonného zástupce dítěte s pobyte dítěte v ZDVOP, nebo podat návrh soudu na vydání předběžného opatření. Jako nejdelší dobu pobytu jse zaznaenaly 30 ukončených kalendářních ěsíců. Tab. č. 3: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na něž zřizovatelé ZDVOP uplatnili ěsíční náky na státní přípěvek u Magistrátu hl.. Prahy za období 1. pololetí 29 a 1. pololetí 2010 na základě žádosti obecního úřadu obce s zšířenou působností absolutní relativní průěrná počet ukončených ěsíců pobytu v ZDVOP délka pobytu N " edián 5 ěsíců celke 6, X

11 Poslední právní titule, na jehož základě je ožné dítě uístit do ZDVOP a poskytnout zřizovateli státní příspěvek, je zhodnutí soudu. P účely svého výzkuného šetření jse zdělily zhodnutí soudu do dvou skupin, a sice na předběžná opatření a na pravoocné zsudky soudu. Předběžné opatření by z povahy svého účelu neělo být dlouhodobý řešení. P účely našeho šetření jse nezlišovaly druhy předběžných opatření podle jednotlivých ustanovení občanského soudního řádu. Průěrná délka pobytu dětí uístěných v ZDVOP na základě předběžného opatření činí téěř 6 ukončených kalendářních ěsíců, nicéně 32% z těchto dětí pobývá v ZDVOP déle než 6 ěsíců. Nejdelší pobyt byl zaznaenán v délce 33 ukončených kalendářních ěsíců. Tab. č. 4: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili ěsíční náky na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy za období 1. pololetí 29 a 1. pololetí 2010 na základě předběžného opatřeni soudu absolutní relativní průěrná počet ukončených ěsíců pobytu v ZDVOP délka pobytu N * edián 5 ěsíců celke 5, X Nejpočetnější skupinou, která současně vykazuje nejdelší průěrnou délku pobytu v ZDVOP, jsou děti uístěné v ZDVOP na základě pravoocných zsudků soudu. Tab. č. 5: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili ěsíční náky na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy za období 1. pololetí 29 a 1. pololetí 2010 na základě pravoocného zsudku soudu absolutní relativní průěrná počet ukončených ěsíců pobytu v ZDVOP délka pobytu N celke 24, X edián je délka pobytu ěsíců

12 Většina dětí uístěných v ZDVOP na základě pravoocného zsudku soudu (77%) je zde po dobu delší než 12 ěsíců. Cíl č. 3: Zjistit, jak dlouho (v průěru) trvá okažitá pooc poskytovaná dítěti v ZDVOP Zřizovatelé ZDVOP p účely posouzení náku na státní příspěvek uvádějí datu uístění dítěte do ZDVOP. Původní záěre při zavádění ZDVOP do systéu sociálně-právní ochrany dětí bylo poskytovat ohžený děte pooc do doby, než soud zhodne o návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí na další péči o dítě. Po pzkouání 4724 uplatněných ěsíčních náků na státní příspěvek je zřejé, že průěrná délka poskytování okažité" pooci děte v ZDVOP v počtu 13,3 ukončených kalendářních ěsíců s původní záěre nekoresponduje. Nejkratší pobyt dítěte v ZDVOP byl vykázán v počtu několika hodin - tedy ani ne jeden den. Nejdelší pobyt dětí jse zaznaenaly u dvou souzenců, a to v délce 106 ukončených kalendářních ěsíců, tj. 8 let a 10 ěsíců. Děti byly uístěny v ZDVOP na základě pravoocných zsudků. Zajíavostí je, že každý z těchto dvou souzenců (dvojčat) je uístěný v jiné ZDVOP a jejich pobyt zde trvá dosud. Tab. č. 6: Délka pobytu dětí v ZDVOP, na které zřizovatelé ZDVOP uplatnili ěsíční náky na státní příspěvek u Magistrátu hl.. Prahy za období 1. pololetí 29 a 1. pololetí 2010 absolutní relativní průěrná počet ukončených ěsíců pobytu dítěte v ZDVOP délka pobytu N celke 13, * edián je 7-12 ěsíců X Závěr Jak jse již uvedly v úvodu našeho příspěvku, zavedení ZDVOP do systéu české sociálně-právní ochrany dětí pokládáe za pozitivní prvek, uožňující, aby v případě potřeby byla dítěti/děte poskytnuta okažitá, bezodkladná pooc. Vzhlede ke zěná, které postupně upravily fungování tohoto typu zařízení, vznikla v nás pochybnost, zda je ožné v současnosti pokládat ZDVOP za jednu z fore náhradní dinné péče. Tato pochybnost byla uocněna i výsledky našich výzkuných zjištění. Překračování kapacity, velké počty dětí ve více ZDVOP, neúěrná délka pobytu,

13 která v jedno případě v čase našeho šetření dosáhla téěř 9 let, a zejéna zdělení souzenců - dvojčat do dvou různých ZDVOP, to jsou fakta, která nás nutí k zayšlení nad tí, zda ZDVOP jsou skutečně zařízeníi plnícíi původní záěr, a to poskytování okažité, bezodkladné pooci ohženéu dítěti - a to v čase nezbytně nutné. V současné době je připravován vládní návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jehož součástí je i podstatná úprava zařízení p děti vyžadující okažitou pooc. Z výsledků výzkuného šetření vyplývá, že díky růstu počtu dětí uístěných v ZDVOP na základě pravoocného zsudku soudu, jejichž pobyt v ZDVOP je dlouhodobý, se postupné kapacita jednotlivých ZDVOP zaplňuje a nedostává se volných lůžek p děti, který byla původně ZDVOP určena - tedy vyžadující okažitou" krátkodobou pooc. Zvyšuje se tí již tak vysoký počet dětí uístěných v institucionální péči. Původníu záěru odpovídá pouze třetina (33 %) dětí, na které byl vyplacen státní příspěvek na základě žádosti obecního úřadu obce s zšířenou působností, nebo na základě dohody ZDVOP se zákonný zástupce dítěte. Stát by ěl ít ožnost regulovat počet ZDVOP a jejich kapacitu, a to např. pstřednictví krajských úřadů. Zřizovatelů by ěla být uložena povinnost přede konzultovat zřízení nového ZDVOP s příslušný krajský úřade, který by záěr zřizovatele posuzoval z hlediska potřeb svého regionu, popř. ve spolupráci s jiný krajský úřade, v ráci jehož regionu á zřizovatel úysl zřídit nové ZDVOP. Některá ZDVOP jsou současné registvána jako poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/26 Sb. - ale ani zákon o sociálních službách, ani zákon o sociálně-právní ochraně dětí neřeší duplicitu financování poskytovaných služeb z obou systéů jední poskytovatele. Stát tak vlastně nepřío podporuje institucionální péči o děti na úkor péče dinné. Literatura: BURSOVÁ, J. Rodina a dieťa s entálny postihnutí, Zborník z II. edzinádnej vedeckej konferencie, Tradície a inovácie vo výchove a vzdelaní odernej generácie učiteľov V. Ružobek : Verbu, 2010, s. 28. ISBN DUNOVSKÝ, J.; DYTRYCH, Z.; MATĚJ- ČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané díté. Praha : Grada Publishing, s. HENDL, J. Kvalitativní výzku. Praha : Portál, s. LEVICKÁ, J.; ZEMAN, K. Sociálnoprávna ochrana detí a ládeže. Trnava: FzaSP, s. Právní předpisy: Sdělení Federálního inisterstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. - Úluva o právech dítěte. Zákon č. 94/1963 Sb., o dině, v platné znění.

14 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platné znění. Zákon č. 109/22 Sb., o výkonu ústavní výchovy n e b o o c h r a n n é výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o zěně dalších zákonů, v platné znění. Divadelní Zákon č.108/26 Sb., o sociálních službách, v platné znění. Internetové zdje: [online], [cit ]. [online], [cit ]. představení

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

CSO Sustainability Index 2013: České neziskové organizace byly loni aktivnější při prosazování svých zájmů STR. 5

CSO Sustainability Index 2013: České neziskové organizace byly loni aktivnější při prosazování svých zájmů STR. 5 BUL LET IN 9 2014 CSO Sustainability Index 2013: České neziskové organizace byly loni aktivnější při prosazování svých zájů STR. 5 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Aktivní vysokoškoláci ají silného partnera

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

1/ ZÁKON Č. 326/1999 SB. O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2/ ZÁKON Č. 109/ 2002 SB. O VÝKONU ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE

1/ ZÁKON Č. 326/1999 SB. O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2/ ZÁKON Č. 109/ 2002 SB. O VÝKONU ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE 1/ ZÁKON Č. 326/1999 SB. O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2/ ZÁKON Č. 109/ 2002 SB. O VÝKONU ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A O PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PÉČI VE ŠKOLSKÝCH

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY O/9 Výtisk: 1 Skartační znak: A POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Odborný garant

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

RENTABILITA UCELENÝCH NÁKLADNÍCH VLAKŮ PROFITABILITY OF CARGO SHUTTLE TRAINS

RENTABILITA UCELENÝCH NÁKLADNÍCH VLAKŮ PROFITABILITY OF CARGO SHUTTLE TRAINS ENTABILITA UELENÝH NÁKLADNÍH VLAKŮ POFITABILITY OF AGO SHUTTLE TAINS Petr Nachtigall 1 Anotace: V toto článku je popsán nový způsob výpočtu rentability ucelených vlaků pro různé koodity, na jehož základě

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu Jana Barvíková Jana Paloncyová Externí spolupráce: Jana Machová - kapitoly 1., 4.1. VÚPSV, v.v.i.

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Možnosti obce ve výkonu sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou

Možnosti obce ve výkonu sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou Možnosti obce ve výkonu sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou Vyskytují se ve vaší obci případy zanedbávaných nebo týraných dětí? Vyrůstají některé děti v podmínkách, které ohrožují jejich zdravý

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti. Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti. Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti 17.2.2014 Obec & finance str. 46 Miloslav Macela MPSV - časopisy Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti 17.2.2014 Obec

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. V Praze dne 11. 4. 2008

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. V Praze dne 11. 4. 2008 SOS Česká republika Sdružení SOS dětských vesniček V Praze dne 11. 4. 2008 Věc: Návrh novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Na jaře roku 2007 byla iniciativou poslanců

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více