Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí"

Transkript

1 Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy

2 Sociáln-právní ochrana dtí

3 Vcné vymezení sociáln-právní ochrany dtí Role státu mocenský zásah do základních rodiovských práv!! Vymezení zákona na bázi Úmluvy o právech dítte abstraktní pojmy

4 Vymezení podle 1 zákona o SPO Ochrana práva dítte na píznivý vývoj a ádnou výchovu Ochrana oprávnných zájm dítte, vetn ochrany jeho jmní Psobení smující k obnov narušených funkcí rodiny

5 Sociáln-právní ochrana v kontextu pée o dti Role SPO v sociálním systému Státní sociální podpora Systém hmotné nouze Sociální služby Ústavní pée

6 Legislativní rámec sociálnprávní ochrany dtí Zákon o sociáln-právní ochran dtí Zákon. 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí, ve znní pozdjších pedpis Významná novela úinná k

7 Související zákony Zákon o rodin Správníád Obanský soudníád Trestní zákon, trestníád Zákon o ústavní a ochranné výchov Zákon o soudnictví ve vcech mládeže Zákon o péi o zdraví lidu

8 Základní principy sociáln-právní ochrany ást první: úvodní ustanovení Vymezení subjektu SPO: orgány SPO Vymezení objektu SPO: nezletilé dti Úad pro mezinárodnprávní ochranu dtí

9 Základní principy sociáln-právní ochrany ást druhá: základní zásady sociáln-právní ochrany Vymezení okruhu dtí, na nž se SPO zamuje Oprávnní/povinnost oznámení Povinnost orgán poskytnout pomoc!! Právo dítte na informace

10 Základní principy sociáln-právní ochrany ást tetí: Opatení sociáln-právní ochrany Preventivní a poradenskáinnost Opatení na ochranu dtí Svení dítte do pée jiných osob než rodi Zprostedkování osvojení a pstounské pée Ústavní a ochranná výchova Pée o dti vyžadující zvýšenou pozornost Sociáln-právní ochrana ve vztahu k cizin Sociáln-právní ochrana ve zvláštních pípadech

11 Preventivní a poradenskáinnost Preventivníinnost: vyhledávání, projednávání, poradenství (obecní úad) Oznamovací povinnost Postih Záznam o úraze

12 Preventivní a poradenskáinnost Poradenství Role OÚRP Role KÚ pevážn NRP!! 12: povinnost využití poradenského zaízení

13 Opatení na ochranu dtí Rozhodovacíinnost OÚRP Souinnost se soudy?? Míra rozhodovací pravomoci OSPOD 16a: pijetí dítte do pée (kauza!)

14 Svení dítte do pée fyzických osob Rozhodování OSPOD Rozhodování UMPOD (!!) Sledování dtí v péi jiných fyzických osob než rodi (podle poteby, 3/6 msíc)

15 Zprostedkování náhradní rodinné pée!!pesné vymezení systému NRP Zákaz zprostedkování mimo systém NRP Systém NRP v R: vícestupovost, nepružnost, neprchodnost Role OÚRP, KÚ, MPSV, UMPOD Pstounská pée na pechodnou dobu

16 Ústavní a ochranná výchova Vymezení kompetencí rezort, spolupráce Sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy (práva a povinnosti) Pobyt dítte mimo ústav

17 Pée o dti vyžadující zvýšenou pozornost Role obecního úadu Role OÚRP!! Základní význam v oblasti prevence Návštvy dtí ve vazb/vzení

18 Sociáln-právní ochrana ve vztahu k cizin Ochrana dtí cizinc v R Zajišování návratu dtí ze zahranií Role UMPOD, aktuální situace

19 Sociáln-právní ochrana ve zvláštních pípadech Nezbytná opatení Role obecního úadu Role OÚRP Rozsah nezbytných opatení

20 Zaízení sociáln-právní ochrany Zizovatel: povená osoba/kraj/obec Typy zaízení Odborné poradenství pée o dti Sociáln-výchovnáinnost Zaízení pro dti vyžadující okamžitou pomoc Výchovn-rekreaní tábory Zaízení pstounské pée Souasná úprava, povování

21 Zaízení pro dti vyžadující okamžitou pomoc Pvodn zamýšlená úprava X souasný stav Podmínky zizování a provozu zaízení Píspvek na úhradu pobytu a pée Státní píspvek pro zizovatele ZDVOP

22 Zaízení pro výkon pstounské pée Souasná situace finanní možnosti zizovatel Pesné podmínky poskytování pée

23 Povování k výkonu sociálnprávní ochrany dtí Proces povování Úel povování Podmínky vydání povení (X akreditace)

24 Povinnosti orgán sociáln-právní ochrany dtí Vzájemné sdílení informací Vzájemné dožádání Povinnosti dalších právnických a fyzických osob Vedení evidence a spisové dokumentace (nahlížení!!) Mlenlivost orgán sociáln-právní ochrany

25 Pestupky a správní delikty Pestupky fyzických osob Správní delikty právnických osob

26 Vymezení jednotlivých skupin ohrožených dtí dva základní okruhy vymezující dti, které jsou pedmtem SPO: 2 zákona o SPO: vymezení podle pobytového statutu dítte 6 zákona o SPO: vymezení podle sociálnprávní situace dítte

27 2 zákona o SPO Dít má na územír: má trvalý pobyt, povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území eské republiky po dobu nejmén 90 dn, podalo návrh na zahájeníízení o udlení mezinárodní ochrany, nebo je oprávnno trvale pobývat pobývá s rodiem, který podal žádost o udlení oprávnní k pobytu za úelem poskytnutí doasné ochrany na území eské republiky

28 2, odst. 3 zákona o SPO Minimální vymezení pée o dti bez pobytového statutu Poskytování SPO podle 37 a 42 zákona o SPO Obecní úad, obecní úad obce s rozšíenou psobností Zaízení pro dti vyžadující okamžitou pomoc

29 Vymezení z hlediska pée o dít!!! výsadní právo garantované Úmluvou o právech dítte a zákonem o rodin (pée rodiny, rodi) narušení možné jen v pesn vymezených pípadech 1) vymezení podle peovatelské osoby (rodiovská zodpovdnost)?? rodiovská práva X dtská práva 2) vymezení podle náhradního peovatele (NRP)?? Sledování PP X adopce

30 Vymezení hlediska chování dítte Sociáln-patologické jevy, trestnáinnost: zahálivý nebo nemravný život (zanedbávají školní docházku, nepracují, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný in neboin, který by jinak byl trestným inem, opakovan nebo soustavn páchají pestupky nebo jinak ohrožují obanské soužití)?? ešení píiny X dsledku chování dtí?

31 Útky Vymezení hlediska chování dítte které se opakovan dopouští útk od rodi nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovdných za výchovu dítte?? Píina útk?? Možnost sanace rodiny

32 Vymezení podle kvality pée o dít Spáchaný trestný in nebo podezení?? Rozdíly ve statistickém sledování?? Presumpce neviny Dti svdci domácího násilí!! Významná novelizace Umisování do zaízení (etnost, délka trvání)

33 Vymezení podle statutu Nezletilí cizinci bez doprovodu žadatelé o azyl!! Dti, které nejsou žadateli o azyl Podmínka trvání a intenzity psobení negativních vliv otázka vyhodnocení situace

34 Orgány sociáln-právní ochrany dtí Obecní úad obce s rozšíenou psobností Obecní úad Krajský úad Ministerstvo práce a sociálních vcí Úad pro mezinárodnprávní ochranu dtí

35 Další subjekty sociáln-právní ochrany Kraj v samostatné psobnosti Obec v samostatné psobnosti Komise pro sociáln-právní ochranu dtí Povené osoby

36 Kraj a obec v samostatné psobnosti Pevážn preventivní a koncepníinnost Zajišování podmínek pro výkon SPO Zizování zaízení sociáln-právní ochrany dtí

37 Obecní úad Pevážn pímý výkon sociáln-právní ochrany Minimální rozhodovací pravomoc Provázanost s OÚRP

38 Obecní úad obce s rozšíenou psobností Nejvýznamnjší souást systému SPO Nejvíce úkol podle zákona o SPO (prevence až ukládáním opatení) Rozsáhlá rozhodovací pravomoc!! Poty pracovník!!

39 Krajský úad Nadízený metodický a kontrolní orgán OÚRP Samostatná role: zprostedkování NRP, povování k výkonu SPO, výplata státního píspvku

40 Ministerstvo práce a sociálních vcí Ústední metodický a koordinaní orgán sociáln-právní ochrany dtí Odvolací orgán Samostatné úkoly (NRP, povování, finance)

41 Úad pro mezinárodnprávní ochranu dtí Organizaní složka státu, podléhá MPSV Orgán SPO X ústední orgán Hlavní úkoly: NRP, únosy, výživné Aktuální situace, transformace Úadu

42 Komise pro sociáln-právní ochranu Zizuje starosta obce s rozšíenou psobností Úkoly komise Paralela s pípadovými konferencemi

43 Poradní sbory Novelizace zákona o SPO Zizuje hejtman a ministr Aktuální situace poradních sbor

44 Aktuální trendy v oblasti sociálnprávní ochrany dtí Koncepce pée o ohrožené dti a dti žijící mimo vlastní rodinu Personální zajištní SPO Transformace náhradní rodinné pée Prohlubování spolupráce mezi rezorty

45 Mgr. Kristýna Kotalová Oddlení sociáln-právní ochrany dtí Odbor rodinné politiky a rovnosti žen a muž Ministerstvo práce a sociálních vcí Tel

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní

Více

j. NPÚ-310/14594/2013, Píloha. 2 editel ÚPS Organizaní schéma Územní památkové správy v Praze Kancelá editele - oddlení OBJEKTY - pímo ízené editelem ÚPS Úsek námstka editele ÚPS Správa SZ Beznice Správa

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více