Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva třetí etapy projektu"

Transkript

1 Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing. Vladimír Matějvský Praha, Divize paliv a maziv

2 OBSAH ÚVOD... 3 MOTOROVÉ OLEJE VE III. ETAPĚ PROJEKTU... 3 KONTROLY STAVU SKLADOVANÉHO PALIVA SMN VÝSLEDKY HODNOCENÍ VLIVU POUŢÍTÍ PALIVA SMN 30 NA MOTOROVÝ OLEJ... 5 HODNOCENÍ VLIVU POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA OPOTŘEBENÍ MOTORU... 6 Obsah železa... 6 Obsah mědi... 7 Obsah lva... 7 HODNOCENÍ PRŮNIKU PALIVA SMN 30 DO MOTOROVÉHO OLEJE... 8 Obsah esteru... 8 Viskzita leje... 8 HODNOCENÍ VLIVU PALIVA SMN 30 NA CHEMICKÉ ZMĚNY MOTOROVÉHO OLEJE... 9 Nerzpustné látky ve směsném rzpuštědle HEO... 9 Diagnstika infračervenu spektrmetrií... 9 VÝSLEDKY HODNOCENÍ DALŠÍCH VLIVŮ POUŢITÍ PALIVA SMN VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA EMISE A KOUŘIVOST VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA ZANÁŠENÍ VSTŘIKOVACÍCH TRYSEK VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA ZANÁŠENÍ PALIVOVÝCH FILTRŮ VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA ZANÁŠENÍ OLEJOVÝCH FILTRŮ VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA TĚSNĚNÍ A HADICE ZÁVĚRY Z PROVOZNÍCH ZKOUŠEK PALIVA SMN SEZNAM PŘÍLOH /14

3 ÚVOD Splečnst Prel, a.s. Lvsice, jak kmpetenční centrum pr výrbu a vývj bipaliv v rámci skupiny AGROFERT HOLDING, prvedla pr pdpru vyuţití methylesterů mastných kyselin rzsáhlé a dluhdbé prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 v reálném prvzu při phnu vzidel. Paliv SMN 30 dle ČSN bsahuje minimálně 30 %V/V methylesterů řepkvéh leje (MEŘO) a je určen pr phn vznětvých mtrů, které jsu pr tent druh paliva určeny dle technické dkumentace výrbce vzidla. Pr vzidla, kde výrbce vzidla nevydá zásadní nesuhlas, je puţití SMN 30 na rzhdnutí majitele vzidla, který vyuţívá niţší ceny paliva a reference renmvané splečnsti neb jinéh prvzvatele. Přestţe měl tent prjekt prkázat účelnst bezpečnéh puţití SMN 30 ve vzidlech splečnstí PENAM a Kstelecké uzeniny, rzsáhlst sledvání umţňuje širší vyuţitelnst, především pr dbrné infrmvání mtristické veřejnsti a prfesinálních dpravců. Třetí etapa prbíhala d ledna 2010 d září 2010 a cílem tét etapy prjektu byl dplnění výsledků zjištěných v předchzích etapách prjektu dluhdbý vliv paliva SMN 30 na mtry splňující přísnější emisní limity, a t především z hlediska délky výměnnéh intervalu palivvéh a lejvéh filtru, resp. mtrvéh leje Přehled vzidel v III. etapě sledvání: IVECO Stralis, typ AS 440S45, mdel Aktive Space r.v.2007 (K26) Kstelecké uzeniny - Mtr F3AE3681A řadvý 6V - Výkn 332kW při 2100t/min - Zdvihvý bjem 10308cm 3 - Emisní limit pdle ES 2001/27B2 EURO 5 Renault Premium T 4X2 r.v (K27) - Kstelecké uzeniny - Mtr DCI 11 C+J01 řadvý 6V - Výkn 303kW při 1900t/min - Zdvihvý bjem 11116cm3 - Emisní limit pdle ES 2001/27A EURO 3 Škda Octavia mdel SK351 r.v.2008 (PR28) - Prel - Mtr 1,9 TDI PD, typ BXE - Výkn 77kW - Emisní limit EURO 4. Mtrvé leje ve III. etapě prjektu Urania FE SAE 5W-30 pr Ivec Stralis (K26) Mgul Diesel DTT Extra SAE 15W-40 pr Renault 420 DCI (K27) Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30 pr Škda Octavia 1,9TDI PD (PR28) Mtrvé leje byly puţívány při výměně a pr dplňvání v průběhu intervalu výměny. Bliţší identifikace byla uvedena ve zprávě k II.etapě prjektu. 3/14

4 Kntrly stavu skladvanéh paliva SMN 30 Pr prvz vzidel ve splečnsti Kstelecké uzeniny byla puţita směsná mtrvá nafta SMN 30 dle ČSN d Param Pardubice a Čepr Šlapanv. S kaţdu ddávku byl ddán atest kvality, který je zalţen u prvzvatele vzidel. Výdej byl z vnitrpdnikvéh výdejníh stjanu prvzvatele ze samstatné nadzemní nádrţe, kde byl prveden p rce prvzvání preventivní čištění skladvací nádrţe s dstraněním kalu bsahující větší mnţství vdy a nečistt. Paliv byl kntrlván v bdbí sledvání jak namátkvým dběrem ze sledvaných vzidel, tak pravidleným dběrem z výdejníh stjanu. Vzidl Škda Octavia tankval paliv SMN 30 ve veřejné síti čerpacích stanic v České republice. Kntrla paliva ve vzidle nebyla z technických důvdů v běţném prvzu mţná, ale nedšl k ţádným anmáliím, které by si vyţádaly mimřádnu kntrlu vlastnstí paliva. Inspekčními prhlídkami v dhdnutém harmngramu nebyly zjištěny dchylky v kvalitě paliva v prvnání s jakstní nrmu, dknce i vzrky debrané ze sledvaných vzidel vyhvují v parametru xidační stabilita, cţ je pr bezpečné puţití velmi důleţité. Hdncení kvality paliva SMN 30 v průběhu sledvání ve III.etapě prjektu Č.vz materiál materiál specifikace K26 K27 p p SMN30 K26 K27 čištění čištění M180/ výdej závěr. závěr. nádrţe nádrţe 2J KU prhlídka prhlídka SMN30 SMN30 hladina dn datum dběru prdukt SMN30 SMN30 SMN30 SMN30 kal SMN30 SMN30 SMN30 Vda pdle Karl Fischera (m) (mg/kg) ,40% Vzhled vzrku vlná vda ne ne ne kal u dna neprůhl. ne ne ne mechanické nečistty ne ne ne kal u dna an ne ne ne Čísl kyselsti (mg KOH/g) 0,15 0,15 0, ,13 0,14 Methylestery mastných kyselin (m) (% m/m) 30,5 30,5 30,2 30, ,3 30,7 30,5 Oxidační stabilita Rancimat (110 C), hd ,9 18,2 2, ,4 12,9 4/14

5 VÝSLEDKY HODNOCENÍ VLIVU POUŢÍTÍ PALIVA SMN 30 NA MOTOROVÝ OLEJ Sledvání parametrů a změn vlastnstí mtrvéh leje byl základním diagnstickým nástrjem hdncení vlivu směsné mtrvé nafty SMN 30 na mtr. Obsah esteru v mtrvém leji je při prvzu na paliv s bsahem bislţky (včetně mtrvé nafty pdle ČSN EN 590) zcela běţný a je čast mezujícím faktrem pr prdluţené intervaly výměny. Obsah d 1% je pvaţván za nevýznamný, d 1% d 2% je ještě malý, d 2% d 3% je zvýšený a nad 4% je varující, přičemţ jiţ d zvýšenéh bsahu esteru v mtrvém leji není vhdné dluhdbější prvzvání. Rizikem je jak tvrba úsad, ředění či p následné degradaci zahušťvání leje, tak neznámé interakce s mtrvým lejem, včetně vlivnění pvrchvých vlastnstí a detergentní účinnsti leje. Pkles viskzity více neţ jednu viskzitní třídu je varující, přičemţ ještě hdnta kinematické viskzity pr mazání spalvacíh mtru (bez významnéh ptřebení) je dle praktických zkušenstí mezi 5 aţ 8mm 2 /s při 100 C. Tat hdnta můţe být jiţ vlivněna degradací estervé slţky a tedy příslušným zahuštěním, prt je becně pvaţvána za bezpečnu mez hdnta 8mm 2 /s při 100 C, příp. pkles max. jednu viskzitní třídu. Míru přirzené degradace je skln k vytváření karbnvých úsad (parametr karbnizační zbytek) a zvyšvání mnţství nečistt nerzpustných ve směsném rzpuštědle HEO (n-heptan/ethanl/kyselina lejvá). Stanvené nečistty v HEO jsu mj. xidační prdukty, těr, saze. Kntaminace leje bislţku rychlst degradace dále zvyšuje, ale průvdní jevy degradace jsu částečně dlišné d prvzu puze na rpnu mtrvu naftu. Další prváděné zkušky kntrlují bjektivitu diagnstiky leje a celéh prvzníh sledvání, případné nadměrné dplňvání leje neb dplnění leje dlišné kvality a nečekávané změny vlastnstí. Odběr vzrků prbíhal pdle dhdnutéh harmngramu inspekčních prhlídek, s aktualizacemi u vybraných vzidel dle kamţitých zjištění. V tabulkách jsu uvedeny identifikace debraných vzrků a výsledky hdncených parametrů v celém bdbí sledvání vzidel zařazených d III.etapy prjektu. Ve zvýrazněném slupci jsu parametry čerstvéh leje a vlev jsu zjištěné stavy lejvých náplní před zahájením sledvání p prvzu vzidel na standardní rpnu mtrvu naftu. IVECO Stralis (K26) mtrvý lej Urania FE 5W-30 Č.vz datum dběru stav tachmetru čerstvý Najet na mtrvý lej, km Kinematická viskzita při 40 C (mm 2 /s) 73,38 76,84 72,23 75,05 75,02 Kinematická viskzita při 100 C (mm 2 /s) 11,97 12,3 11,87 11,81 12,01 11,99 12,37 12,13 12,19 Viskzitní index Nečistty nerzpustné v HEO (% m/m) 0,57 1,05 0,23 0,56 0,83 1,07 1,05 Ţelez (mg/kg) Měď (mg/kg) 8 11 <6 <6 6 8, Chrm (mg/kg) 5 9,3 Hliník (mg/kg) 44 Olv (mg/kg) Křemík (mg/kg) Cnradsnův karbnizační zbytek (% m/m) 2,58 3,25 1,53 2,07 2,44 2,63 2,8 3,13 3,3 Estery z cizích příměsí (% m/m) <0,2 <0,2 1,3 2 2,6 3,3 3,8 3,9 Bd vzplanutí v tevřeném kelímku ( C) 222 Zinek (mg/kg) Vápník (mg/kg) TBN (mg KOH/g) 10,2 TAN (mg KOH/g) 4,4 5/14

6 Renault Premium (K27) mtrvý lej Mgul Diesel DTT Extra 15W-40 Č.vz datum dběru stav tachmetru čerstvý Najet na mtrvý lej, km Kinematická viskzita při 40 C (mm 2 /s) 92,79 103,3 92,45 91,64 94,85 Kinematická viskzita při 100 C (mm 2 /s) 12,9 14,34 12,91 12,66 12,64 13,12 13,62 13,06 Viskzitní index Nečistty nerzpustné v HEO (% m/m) 0,55 0,66 0,62 0,61 0,52 0,49 0,71 Ţelez (mg/kg) 8, Měď (mg/kg) 6,2 < ,6 8,9 5,2 Chrm (mg/kg) 7,4 Hliník (mg/kg) 15 Olv (mg/kg) <1 Křemík (mg/kg) <10 Cnradsnův karbnizační zbytek (% m/m) 1,73 1,14 1,95 1,9 1,9 1,83 1,78 1,82 Estery z cizích příměsí (% m/m) <0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 Bd vzplanutí v tevřeném kelímku ( C) TBN (mg KOH/g) 6,4 TAN (mg KOH/g) 3,6 Škda Octavia 1,9TDI PD (PR28) mtrvý lej Shell Helix Ultra VX 5W-30 Č.vz datum dběru stav tachmetru čerstvý Najet na mtrvý lej, km Kinematická viskzita při 40 C (mm 2 /s) 67,38 68,13 70,42 70,61 Kinematická viskzita při 100 C (mm 2 /s) 11,36 11,87 12,15 12,2 12,06 12,19 Viskzitní index Nečistty nerzpustné v HEO (% m/m) 0,75 0,20 0,22 0,92 0,84 Ţelez (mg/kg) Měď (mg/kg) Olv (mg/kg) Cnradsnův karbnizační zbytek (% m/m) 1,6 0,83 1,28 1,47 1,75 2,16 Estery z cizích příměsí (% m/m) <0,3 <0,3 <0,3 0,7 1,0 Zinek (mg/kg) IČ diagnstika, zůstatkvá ţivtnst v % Transmitance, % 71,1 59,9 56,2 47,4 Oxidace 1, ABS/0,1mm 0,025 0,031 0,183 0,294 Oxidace 2, ABS/0,1mm 0,091 0,14 0,238 0,298 Nitrace, ABS/0,1mm 0,085 0,113 0,196 0,195 Sulfatace, ABS/0,1mm 0 0 0,026 0,088 Obsah antixidantů, % 66,2 51, ,7 Vápník (mg/kg) Hdncení vlivu puţívání paliva SMN 30 na ptřebení mtru Vliv na ptřebení mtru byl sledván stanvením bsahu vybraných těrvých kvů v debraných vzrcích leje. Výsledky jsu uvedeny výše v tabulkách. Obsah ţeleza Je ukazatelem ptřebení mtru, především válců, pístních kruţků, vaček, rzvdů a dalších phybujících se částí mtru Ivec Stralis K26 s extrémně prdluţeným výměnným intervalem knečný vzrek bsahuje klem 200 mg ţeleza na 1 kg vzrku, cţ je becně varující hdnta, přest srvnatelná s hdntu p bdbném prběhu na mtrvu 6/14

7 naftu, čímţ lze přisudit zvýšené ptřebení dluhému intervalu výměny a kumulaci těru v náplni. Pr abrazívní účinky nedpručujeme prvzvat mtr s těmit hladinami těru, přičemţ vhdné je zkrácení intervalu výměny cca 20% bez hledu na druh paliva. Renault 420 DCI K27 v běţném i všech zkrácených intervalech výměny bsahují vzrky d 20mg ţeleza na 1 kg vzrku, cţ jsu hdnty charakteristické pr velmi dbrý technický stav mtru s minimálníh ptřebením. Z hlediska nečistt z ptřebení není třeba upravvat výměnný interval mtrvéh leje. Škda Octavia PR28 na knci prdluţenéh intervalu výměny je bsah ţeleza klem 150mg/kg ve varující blasti, ale hdnta je srvnatelná s bsahem ţeleza p předchzím prvzu na rpnu mtrvu naftu a stejném prběhu kilmetrů. Pr abrazívní účinky nedpručujeme prvzvat mtr s těmit hladinami těru, vhdné je zkrácení intervalu výměny cca 30% bez hledu na druh paliva neb puţívat běţný interval výměny s dpvídajícím druhem mtrvéh leje. Obsah mědi Je ukazatelem především mechanickéh případně krzívníh ptřebení kluzných ulţení mtru bsahující slitiny mědi: Obsah lva Zvýšený bsah mědi (klem 80mg/kg) zjištěný na knci výměnnéh intervalu u vzidla Ivec Stralis K26 ukazuje na pravděpdbně začínající zvýšené ptřebení neb důsledek becně dluhéh intervalu výměny. Vyšší tendence nárůstu byla zaznamenána p cca 120 tisíci kilmetrech, cţ je sice v suladu s tendencí nárůstu bsahu ţeleza, přest hdnta bsahu mědi zjištěná p prvze na mtrvu naftu byla niţší. Zda dšl ke zvýšenému ptřebení vlivem paliva neb vlivem dluhé dby výměny mtrvéh leje a přítmnsti abrazívních nečistt neb v důsledku nějaké anmálie nelze určit. Dsavadní výsledky v statních vzidlech vliv paliva vylučují. V statních vzidlech byl zjištěný bsah mědi d 20mg/kg p rce prvzu na paliv SMN 30, cţ dpvídá standardnímu nízkému ptřebení na knci běţnéh intervalu výměny. Je ukazatelem především krzívníh ptřebení kluzných ulţení mtru bsahující slitiny lva: Zvýšená hdnta (klem 100mg/kg) zjištěná na knci výměnnéh intervalu u vzidla Ivec Stralis K26 ukazuje na pravděpdbně začínající zvýšené ptřebení některéh z ulţení neb na důsledek becně dluhéh intervalu výměny. Zvýšená hdnta krespnduje s bdbnu úrvní bsahu mědi, cţ ptvrzuje pdezření zvýšenéh ptřebení kluzných ulţení a stejně tak je pdnětem pr zkrácení intervalu výměny leje. Obdbný stav a tendence nárůstu mnţství lva byly zjištěny ve vzrcích mtrvéh leje před zahájením zkušek při prvzu vzidla na standardní mtrvu naftu, prt nelze předpkládat vlivnění stavu mtru vlivem sledvanéh druhu paliva. V statních vzidlech je bsah lva nízký a pd hdntu bsahu mědi. Nebyl prkázán vliv puţití paliva SMN 30 pr phn sledvaných vzidel na krzívní napadení citlivějších částí mtru. 7/14

8 Hdncení průniku paliva SMN 30 d mtrvéh leje Obsah esteru Mnţství estervé slţky z nespálenéh paliva v mtrvém leji je závislé na stavu mtru, především na těsnsti spalvacíh prstru, na dbré čisttě a stavu vstřikvačů, resp. vstřikvacíh čerpadla, na prvzním reţimu, na fyzikálně-chemických vlastnstech paliva a na délce intervalu výměny mtrvéh leje. Výsledky jsu uvedeny výše v tabulkách. IVECO Stralis K26 - prvz dálkvý - překrčen 17% kilmetrvý ( 26 tisíc km) i časvý ( 2měsíce) prběh prti dpručené výměnné lhůtě mtrvéh leje - bsah esteru je hdncen jak zvýšený aţ varující, cţ dpvídá dluhému prběhu ve výměnném intervalu, který je umţněn pravidelným dplňváním čerstvéh leje v mnţství klem 0,2litrů/1000km, tzn. ţe během tak dluhéh intervalu výměny se dplní více neţ celá lejvá náplň Pr bezpečné nekntrlvané prvzvání dle tht parametru dpručujeme interval výměny mtrvéh leje zkrátit více neţ 30%. Renault Premium 420 DCI K27 - prvz dálkvý - prběh 6 výměn, jedna výměna dle dpručení výrbce mtru, dalších 5 preventivně zkrácených 17% - bsah esteru v mtrvém leji na knci všech prvedených výměn mtrvéh leje jak nevýznamný Pr bezpečné nekntrlvané prvzvání dle tht parametru dpručujeme zachvat interval výměny mtrvéh leje dle dpručení výrbce vzidla. Škda Octavia TDI PR28 - prvz kmbinvaný - překrčen 17% kilmetrvý prběh ( cca 5 tisíc km) prti dpručené výměnné lhůtě mtrvéh leje - bsah esteru v mtrvém leji i přes překrčení intervalu výměny mtrvéh leje je hdncen jak ještě malý Pr bezpečné nekntrlvané prvzvání dle tht parametru dpručujeme zachvat interval výměny mtrvéh leje dle dpručení výrbce vzidla. Viskzita leje Přítmnst estervé slţky v mtrvém leji sniţuje viskzitu a následným tepelně xidačním namáháním tét směsi se viskzita můţe nekntrlvaně zvyšvat, aţ k selhání mazání v důsledku nepřijatelných relgických vlastnstí. Ve všech vzidlech přítmnst 8/14

9 estervé slţky způsbila ještě přijatelné sníţení viskzity, ale ani při zvýšeném bsahu esteru (d 4%) nedšl ke sníţení viskzity viskzitní třídu. V ţádném ze sledvaných vzidel nedšl k nárůstu viskzity mtrvéh leje ani k výskytu prjevů degradace leje, pravděpdbně tent stav pzitivně vlivnily rychlé nájezdy (viz tabulky výsledků výše), relativně krátká dba namáhání, resp. dplňvání čerstvéh leje (ve vzidle K26). Hdncení vlivu paliva SMN 30 na chemické změny mtrvéh leje Karbnizační zbytek pdle Cnradsna Oxidací, tepelným namáháním a půsbením dalších vlivů při prvzu mtru (saze, těr, nespálené paliv) dchází k degradaci mtrvéh leje, která se prjevuje vyšším sklnem leje ke karbnizaci (tepelný rzklad bez přístupu vzduchu za vzniku karbnvých úsad). Výsledky jsu uvedeny výše v tabulkách. IVECO Stralis (K26) - zvýšená aţ varující hdnta s významným vlivem dluhéh intervalu výměny mtrvéh leje, hdnta zvýšená především přítmnstí sazí a těru v mtrvém leji. Zjištěná hdnta na knci intervalu výměny je srvnatelná s hdntu zjištěnu p prvzu na mtrvu naftu. Vzrky mtrvých lejů z statních sledvaných vzidel mají hdntu karbnizačníh zbytku jen mírně zvýšenu a na knci výměnnéh intervalu mají ještě malu rezervu d dsaţení varujících hdnt signalizujících ptřebu prvedení výměny leje z tht hlediska. Nerzpustné látky ve směsném rzpuštědle HEO Stanvují se sráţením přídavkem směsi n-heptanu se sráţedly, s následným dstředěním a ddělením sraţeniny vyským dstředivým zrychlením k překnání dispersníh účinku přísad mtrvých lejů. Hdnta je velmi dbrým ukazatelem kntaminace leje v důsledku tepelnéh namáhání, sučasně zahrnuje pevné nečistt jak jsu saze, prach a těr. Hdnty zjištěné u všech tří vzidel na knci intervalu výměny mtrvéh leje jsu jen mírně zvýšené a dpvídají intenzitě namáhání i délkám intervalu výměny. - Vliv puţití paliva SMN 30 na mnţství vzniklých nerzpustných látek v HEO je ve všech vzidlech srvnatelný s prvzem na mtrvu naftu. Diagnstika infračervenu spektrmetrií Diagnstika byla prvedena puze na řadě vzrků z vzidla Škda Octavia 1,9TDI PD, prtţe byl dplňván puze malé mnţství čerstvéh leje. Výsledky ukazují, ţe jiţ p nájezdu 23tis.km byla téměř vyčerpána (tj. rzlţena) antixidační přísada a existuje vyšší rizik nevratných změn leje a tvrby usazenin v mtru. Sučasně má tat přísada prtiděrvé účinky, cţ můţe p degradaci znamenat zhršení prtiděrvé chrany. Dle našich zkušenstí je tent stav zcela běţný nejen pr leje typu lw a mid SAPS (nízký bsah sulfátvéh ppela, fsfru a síry) určené pr prdluţené intervaly výměny, ale i becně pr dluhé intervaly výměny ke 30000km s jakýmkliv mtrvým lejem. Celkvá degradace p vyhdncení všech parametrů je ještě přijatelná a se zůstatkvu ţivtnstí 35%, cţ ukazuje i p dluhém intervalu výměny na dstatečnu rezervu celkvéh stavu mtrvéh leje. 9/14

10 VÝSLEDKY HODNOCENÍ DALŠÍCH VLIVŮ POUŢITÍ PALIVA SMN 30 Vliv puţívání paliva SMN 30 na emise a kuřivst Měření kuřivsti nákladních vzidel (K26 a K27) byl prváděn ve zkušebně měření emisí pr pravidelné technické kntrly vzidel v předepsaných rčních intervalech, a t měřením metdu vlné akcelerace pacimetrem. Prtkly jsu k dispzici u prvzvatelů vzidel. Dle prtklů je kuřivst p rčním prvzu nákladních vzidel Ivec Stralis K26 a Renault 420 DCI na paliv SMN 30 stejná jak na mtrvu naftu před zahájením zkušek, u bu vzidel je kuřivst velmi nízká, se značnu rezervu d pvlené hdnty a palivvá sustava je emisní zkušebnu hdncena bez závad. Objektivní prvnání emisí byl prveden s vzidlem Škda Octavia 1,9TDI v renmvané emisní zkušebně na válcvé brzdě, kdy byly prvnávány hdnty emisí při prvzu na rpnu naftu a paliv SMN30 metdu LD ECE Při vstupním a závěrečném měření byl prveden bjektivní prvnání vlivu paliva SMN 30 na emisní limity, kdyţ vzidl byl vţdy kntrlně testván s klasicku mtrvu naftu. Průběţné mnitrvání vlivu paliva SMN 30 na emise výfukvých plynů byl dplněn stejným měřením p půl rce prvzu. Dle vyjádření emisní zkušebny, která byla dlţená prtkly z uvedených emisních testů, sledvané vzidl Škda Octavia p více neţ 14 měsících prvzu na paliv SMN 30 splňuje s rezervu pţadavky emisních třídy, pr kteru je hmlgván. Emisní test na standardní mtrvu naftu ptrvzuje, ţe technický stav mtru se dluhdbým prvzem na paliv SMN 30 nezměnil a tedy, ţe se nezměnil technický stav palivvé sustavy, ani kvalita spalvání. Vliv puţívání paliva SMN 30 na zanášení vstřikvacích trysek Detailní vyhdncení stavu vzidla IVECO Stralis (K26) v sevisním středisku Agrtec Olmuc je uveden v přílze. Hdncení stavu palivvé sustavy vzidla Renault 420 DCI (K27) byl prváděn prvzvatelem vzidla mtrvu diagnstiku v externí servisní rganizaci. Nebyly zjištěny ţádné závady na palivvé sustavě, ani na mtru a prtkly z těcht měření jsu zalţeny u prvzvatele vzidla. Hdncení stavu mtru a vstřikvací sustavy vzidla Škda Octavia 1,9TDI PD (PR28) je p více neţ rce prvzvání na paliv SMN 30 bez změn, cţ je vyjádřen na základě hmlgačníh emisníh testu se standardní mtrvu naftu p uknčení sledvání a kntrlu funkcí mtru při tmt testu. 10/14

11 Vliv puţívání paliva SMN 30 na zanášení palivvých filtrů Pr hdncení zanášení palivvých filtrů byla zvlena jednduchá metda vizuální prhlídky nádby filtru a filtrační vlţky p tevření tělesa filtru. Palivvé filtry byly prvzvány d sníţení výknu neb nepravidelnéh chdu mtru v důsledku blkvání palivvéh filtru. Cílem byl dstatečně prvěřit dpručené a dříve dsahvané intervaly výměny. Během sledvanéh bdbí dšl pakvaně ve vzidle IVECO Stralis (K26) k mezení funkce palivvéh filtru před jeh standardní výměnu, a t pprvé ještě před zimním bdbím a pdruhé během zimníh bdbí. Vlţka palivvéh filtru při detailní inspekční prhlídce nebyla pkryta úsadami a na dně nádby filtru byly shledány v palivu nerzpustné mazlavé, ale nelepivé usazeniny ve velmi malém mnţství. Dstupná diagnstika a malé mnţství úsad neumţnily detailní analýzu a jejich identifikaci. V palivu ve filtru byl zjištěn větší mnţství vlhksti v prvnání s bsahem v palivvé nádrţi, takţe předpkládáme, ţe tímt dšl k neprůchdnsti palivvéh filtru, cţ byl zvýrazněn prvním pklesem venkvních teplt pd bd mrazu a prvními extrémními nízkými tepltami pd -25 C. V důsledku účinné filtrace paliva v tmt typu vzidla a mţné náhdné existence vlhkstí v tankvaném palivu bude preventivně nutné zkrátit interval výměny palivvéh filtru aţ na 50% intervalu dpručvanéh výrbcem vzidla. Ve vzidle Renault 420 DCI nedšl k mezení funkce palivvéh filtru, který byl měněn v preventivně 30% zkráceném intervalu. Vzhled palivvých filtrů ilustruje ftdkumentace z průběţných a ze závěrečných inspekčních prhlídek. Ve vzidle Škda Octavia 1,9TDI nedšl k mezení funkce palivvéh filtru, který nebyl měněn, ale také dsud nebyl dsaţen pţadvaný nájezd pr výrbcem vzidla plánvanu výměnu. Vliv puţívání paliva SMN 30 na zanášení lejvých filtrů Při vstupní inspekční prhlídce byly hdnceny stavy filtrů před zahájením prvzu nvě zařazených vzidel prvzvaných na rpnu mtrvu naftu. Dále byly hdnceny lejvé filtry ddané prvzvateli p prvedených výměnách mtrvéh leje. Hdncení se prváděl tevřením filtru a prhlídku stavu filtrační vlţky a určením tlušťky filtračníh kláče. Na základě vizuálníh hdncení stavu všech lejvých filtrů p prvedených výměnách mtrvéh leje lze knstatvat, ţe puţití směsné mtrvé nafty SMN 30 nemá vliv na větší tvrbu nečistt v prvnání s prvzem na rpnu mtrvu naftu. Vliv puţívání paliva SMN 30 na těsnění a hadice P rčním sledvaní nvějších vzidel vyšších emisních limitů na směsnu mtrvu naftu SMN 30 nebyly pzrvány ţádné netěsnsti v hadicvých spjeních ani pškzení hadic a dle sdělení prvzvatelů nemusely být ţádné hadice ani pryţvé díly měněny. Puţité materiály hadic a těsnění nvějších vzidel jsu zřejmě dbře dlné prti půsbení paliva SMN 30, prtţe výrbci pryţvých materiálů respektují přítmnst bislţek v palivu. 11/14

12 ZÁVĚRY Z PROVOZNÍCH ZKOUŠEK PALIVA SMN 30 Směsná mtrvá nafta SMN 30 byla v bdbí srpen 2008 aţ září 2010 puţívána k phnu smnácti sledvaných vzidel prvzvaných při běţné pdnikatelské činnsti. Ve třetí etapě prjektu byly splněny stanvené cíle pr věření ve vzidlech splňující přísnější emisní limity a ptvrzeny závěry první a druhé etapy prjektu. Dluhdbé sledvání. Prvzní sledvání prbíhal d srpna 2008 d září V tmt bdbí byla na všech vzidlech prvedena minimálně jedna výměna mtrvéh leje, ale na většině vzidel více sledvaných výměn. Prvěřen byl chvání vzidel v běţném prvzu za teplých i studených klimatických pdmínek. Základem sledvání byl hdncení vlivu paliva na mtrvý lej, především vliv na rychlst degradace, mnţství nespálenéh paliva (resp. bislţky) v leji vyjádřené jak bsah esteru, bsah těrvých kvů z ptřebení mtru a další důsledky, které by mhly mezit interval výměny leje a lejvéh filtru. Sledvána byla i bezpečná lhůta výměny palivvéh filtru a zjištění příčiny případné jejich blkace. Rzsáhlé sledvání. V prvzním sledvání se v uvedeném bdbí vystřídal 18 vzidel 3 značek, z th 1 sbní, 6 lehkých nákladních, 5 nákladních s chladícím agregátem a 6 tahačů, která splňují emisní limity EURO I aţ EURO V. Způsb vstřikvání paliva d mtrů sledvaných vzidel je d řadvých pístvých čerpadel p typ Cmmn-Rail, dále jeden mtr se vstřikváním systémem Pumpe-Düse. Pečlivě sledvaný celkvý prběh vzidel vysk překračuje 1 milin kilmetrů, na vzidlech byl prveden 34 sledvaných výměn lejů v mtrech a hdncen 231 vzrků paliv a lejů ve více neţ 1500 parametrech. V průběhu sledvání byl předčasně měněn palivvý filtr na 6 vzidlech, a t předčasně klem plviny plánvanéh intervalu výměny a z th častěji v první etapě sledvání, kdy byl prváděn skladvání paliva a jeh výdej d vzidel náhradním způsbem. Pkud byl mtr vybaven hrubým filtrem paliva a tent byl dkalván dle běţných zvyklstí, k mezení funkce jemnéh filtru paliva nebyl pzrván. Závěry III.etapy sledvání paliv SMN 30 umţnil bezprblémvý prvz a perabilitu v bdbí sledvání uvedených vzidel vyšších emisních limitů, průnik esteru z bislţky d mtrvéh leje při dluhdbém prvzu nehrzil mazání mtru a nedšl ke zvýšené degradaci mtrvéh leje nebyl zaznamenán krzívní napadení celvých částí a barevných kvů lţisek mtru ani při dluhdbém namáhání v dluhých intervalech výměny mtrvéh leje, stav mtrů dle bsahu těrvých kvů se prvzem na paliv SMN 30 významněji nezměnil za pdmínek zkušek nebyl dstupnými diagnstickými metdami zaznamenán zanášení vstřikvacích trysek a zhršení průběhu spalvání, a t ani při dluhdbém prvzu vzidel zanášení lejvých filtrů sledvaných vzidel byl přijatelné, jak při plném výměnném intervalu, tak při extrémně prdluţeném výměnném intervalu vzidla IVECO Stralis, lejvé filtry byly funkční a průchdné, bez větší vrstvy mnţství nečistt či usazenin 12/14

13 Zkrácení intervalu výměny palivvých filtrů Degradace bislţky z paliva nezpůsbuje předčasné zanášení palivvých filtrů, zaznamenané předčasné výměny byly v bu případech způsbeny přítmnu vlhkstí, přest pr zajištění trvalé perability a splehlivéh prvzu dpručujeme preventivně zkrátit interval výměny palivvéh filtru především u vzidla IVECO Stralis minimálně jednu třetinu. Vhdný interval výměny mtrvéh leje dle jedntlivých typů vzidel Výměnný interval mtrvéh leje vzidla IVECO Stralis km s palivem SMN 30 prběhl bez vlivnění stavu mtru, cţ byl umţněn pravidelným dplňváním čertsvéh leje, tak jak je běţné i při prvzu na klasicku mtrvu naftu. Přest p detailní analýze stavu leje v průběhu intervalu výměny becně nedpručujeme takt extremně dluhé intervaly výměny realizvat. Zkrácení intervalu výměny mtrvéh leje na km dpručujeme na základě uvedených zjištění degradaci leje, a t bez hledu na druh puţitéh paliva, cţ ptvrzuje stav mtrvéh leje při prvzu na mtrvu naftu před zahájením sledvání. Průnik paliva za uvedený vyský prběh kilmetrů je z phledu vyskéh prběhu relativně malý, přest abslutní bsah je hdncený jak zvýšený a především dluhdbě by tent bsah byl nepřijatelný. Ve vzidle Renault 420 DCI je dle výsledků zkušek mtrvéh leje zcela vhdný výměnný interval dle dpručení výrbce, prtţe i p tmt prběhu nedšl k významnějším změnám vlastnstí mtrvéh leje. Ve vzidle Škda Octavia 1,9TDI nebyla zjištěna dle diagnstiky mtrvéh leje ptřeba zkrácení intervalu výměny. Přest dpručujeme nepřekračvat interval výměny mtrvéh leje nad 12měsíců. Při puţití paliva SMN 30 v tmt typu mtru bude vhdnější puţít míst prdluţenéh intervalu výměny 30000km výrbcem vzidla alternativně dpručvaný interval výměny 15000km a mtrvý lej dpvídající specifikace pr tent reţim výměny. Důvdem je bezpečné puţívání paliva SMN 30 i v mtrech se zhršenu těsnstí, příp. v mtrech s méně významnými závadami palivvéh systému a především pr městský prvz těcht vzidel ve studenějším reţimu spalvání. 13/14

14 SEZNAM PŘÍLOH 1. Hdncení vlivu paliva SMN 30 na mtr IVECO Stralis dle servisní rganizace vzidel IVECO splečnsti Agrtec Olmuc. 2. Hdncení vlivu paliva SMN 30 na prvz vzidla Reault 420 DCI dle prvzvatele Kstelecké uzeniny Kstelec. 3. Ftdkumentace z inspekčních prhlídek. 14/14

Ing. Miloš Auersvald a Ing. Vladimír Matějovský Závěrečná zpráva II. etapy projektu Provozní zkoušky směsné motorové nafty SMN 30

Ing. Miloš Auersvald a Ing. Vladimír Matějovský Závěrečná zpráva II. etapy projektu Provozní zkoušky směsné motorové nafty SMN 30 OBSAH ÚVOD... 2 PROGRAM DRUHÉ ETAPY PROVOZNÍCH ZKOUŠEK... 4 VOZIDLA SPOLEČNOSTI KOSTELECKÉ UZENINY, A.S. KOSTELEC U JIHLAVY... 4 VOZIDLA SPOLEČNOSTI PENAM, A.S. BRNO NA PROVOZNÍ JEDNOTCE OLOMOUC... 5 VOZIDLO

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR Sérlgická a mlekulárně bilgická IVD diagnstika firmy Rche první zkušensti v zařízení transfuzní služby v ČR Transfuzní a tkáňvé ddělení FN Brn RNDr. Eva Křížvá, Ph.D., MUDr. Eva Tesařvá, RNDr. Rita Pacasvá,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Záruka Opel Basic Economy

Záruka Opel Basic Economy Vydán 03/2013 Záruka Opel Basic Ecnmy Pkrytí prdluženu záruku Basic Ecnmy je d 6-ti let stáří vzu neb d 100 000 km nájezdu. Kryté jsu kmpnenty mtru, převdvky a rzvdvky. Detailní rzsah kmpnentů je sučástí

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Karviná PZ Nad Barborou Posouzení průzkumu. j Imagine the result. ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika. Číslo zakázky 140337Z022

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Karviná PZ Nad Barborou Posouzení průzkumu. j Imagine the result. ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika. Číslo zakázky 140337Z022 ARCADIS CZ a.s. divize Getechnika ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Karviná PZ Nad Barbru Psuzení průzkumu Čísl zakázky 140337Z022 Praha duben 2014 http://mapy.cz / http://kntaminace.cenia.cz/ Název zakázky: Čísl zakázky:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Testování, hodnocení a srovnání vzorků z českého a německého trhu. VŠCHT Praha

Testování, hodnocení a srovnání vzorků z českého a německého trhu. VŠCHT Praha Testvání, hdncení a srvnání vzrků z českéh a německéh trhu VŠCHT Praha Prvnat výrbky shdnéh marketingvéh frmátu ze SRN a z ČR Garant VŠCHT Praha Realizační tým: Realizace prjektu Záštita: prf. Ing. Karel

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více