Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva třetí etapy projektu"

Transkript

1 Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing. Vladimír Matějvský Praha, Divize paliv a maziv

2 OBSAH ÚVOD... 3 MOTOROVÉ OLEJE VE III. ETAPĚ PROJEKTU... 3 KONTROLY STAVU SKLADOVANÉHO PALIVA SMN VÝSLEDKY HODNOCENÍ VLIVU POUŢÍTÍ PALIVA SMN 30 NA MOTOROVÝ OLEJ... 5 HODNOCENÍ VLIVU POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA OPOTŘEBENÍ MOTORU... 6 Obsah železa... 6 Obsah mědi... 7 Obsah lva... 7 HODNOCENÍ PRŮNIKU PALIVA SMN 30 DO MOTOROVÉHO OLEJE... 8 Obsah esteru... 8 Viskzita leje... 8 HODNOCENÍ VLIVU PALIVA SMN 30 NA CHEMICKÉ ZMĚNY MOTOROVÉHO OLEJE... 9 Nerzpustné látky ve směsném rzpuštědle HEO... 9 Diagnstika infračervenu spektrmetrií... 9 VÝSLEDKY HODNOCENÍ DALŠÍCH VLIVŮ POUŢITÍ PALIVA SMN VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA EMISE A KOUŘIVOST VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA ZANÁŠENÍ VSTŘIKOVACÍCH TRYSEK VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA ZANÁŠENÍ PALIVOVÝCH FILTRŮ VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA ZANÁŠENÍ OLEJOVÝCH FILTRŮ VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA TĚSNĚNÍ A HADICE ZÁVĚRY Z PROVOZNÍCH ZKOUŠEK PALIVA SMN SEZNAM PŘÍLOH /14

3 ÚVOD Splečnst Prel, a.s. Lvsice, jak kmpetenční centrum pr výrbu a vývj bipaliv v rámci skupiny AGROFERT HOLDING, prvedla pr pdpru vyuţití methylesterů mastných kyselin rzsáhlé a dluhdbé prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 v reálném prvzu při phnu vzidel. Paliv SMN 30 dle ČSN bsahuje minimálně 30 %V/V methylesterů řepkvéh leje (MEŘO) a je určen pr phn vznětvých mtrů, které jsu pr tent druh paliva určeny dle technické dkumentace výrbce vzidla. Pr vzidla, kde výrbce vzidla nevydá zásadní nesuhlas, je puţití SMN 30 na rzhdnutí majitele vzidla, který vyuţívá niţší ceny paliva a reference renmvané splečnsti neb jinéh prvzvatele. Přestţe měl tent prjekt prkázat účelnst bezpečnéh puţití SMN 30 ve vzidlech splečnstí PENAM a Kstelecké uzeniny, rzsáhlst sledvání umţňuje širší vyuţitelnst, především pr dbrné infrmvání mtristické veřejnsti a prfesinálních dpravců. Třetí etapa prbíhala d ledna 2010 d září 2010 a cílem tét etapy prjektu byl dplnění výsledků zjištěných v předchzích etapách prjektu dluhdbý vliv paliva SMN 30 na mtry splňující přísnější emisní limity, a t především z hlediska délky výměnnéh intervalu palivvéh a lejvéh filtru, resp. mtrvéh leje Přehled vzidel v III. etapě sledvání: IVECO Stralis, typ AS 440S45, mdel Aktive Space r.v.2007 (K26) Kstelecké uzeniny - Mtr F3AE3681A řadvý 6V - Výkn 332kW při 2100t/min - Zdvihvý bjem 10308cm 3 - Emisní limit pdle ES 2001/27B2 EURO 5 Renault Premium T 4X2 r.v (K27) - Kstelecké uzeniny - Mtr DCI 11 C+J01 řadvý 6V - Výkn 303kW při 1900t/min - Zdvihvý bjem 11116cm3 - Emisní limit pdle ES 2001/27A EURO 3 Škda Octavia mdel SK351 r.v.2008 (PR28) - Prel - Mtr 1,9 TDI PD, typ BXE - Výkn 77kW - Emisní limit EURO 4. Mtrvé leje ve III. etapě prjektu Urania FE SAE 5W-30 pr Ivec Stralis (K26) Mgul Diesel DTT Extra SAE 15W-40 pr Renault 420 DCI (K27) Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30 pr Škda Octavia 1,9TDI PD (PR28) Mtrvé leje byly puţívány při výměně a pr dplňvání v průběhu intervalu výměny. Bliţší identifikace byla uvedena ve zprávě k II.etapě prjektu. 3/14

4 Kntrly stavu skladvanéh paliva SMN 30 Pr prvz vzidel ve splečnsti Kstelecké uzeniny byla puţita směsná mtrvá nafta SMN 30 dle ČSN d Param Pardubice a Čepr Šlapanv. S kaţdu ddávku byl ddán atest kvality, který je zalţen u prvzvatele vzidel. Výdej byl z vnitrpdnikvéh výdejníh stjanu prvzvatele ze samstatné nadzemní nádrţe, kde byl prveden p rce prvzvání preventivní čištění skladvací nádrţe s dstraněním kalu bsahující větší mnţství vdy a nečistt. Paliv byl kntrlván v bdbí sledvání jak namátkvým dběrem ze sledvaných vzidel, tak pravidleným dběrem z výdejníh stjanu. Vzidl Škda Octavia tankval paliv SMN 30 ve veřejné síti čerpacích stanic v České republice. Kntrla paliva ve vzidle nebyla z technických důvdů v běţném prvzu mţná, ale nedšl k ţádným anmáliím, které by si vyţádaly mimřádnu kntrlu vlastnstí paliva. Inspekčními prhlídkami v dhdnutém harmngramu nebyly zjištěny dchylky v kvalitě paliva v prvnání s jakstní nrmu, dknce i vzrky debrané ze sledvaných vzidel vyhvují v parametru xidační stabilita, cţ je pr bezpečné puţití velmi důleţité. Hdncení kvality paliva SMN 30 v průběhu sledvání ve III.etapě prjektu Č.vz materiál materiál specifikace K26 K27 p p SMN30 K26 K27 čištění čištění M180/ výdej závěr. závěr. nádrţe nádrţe 2J KU prhlídka prhlídka SMN30 SMN30 hladina dn datum dběru prdukt SMN30 SMN30 SMN30 SMN30 kal SMN30 SMN30 SMN30 Vda pdle Karl Fischera (m) (mg/kg) ,40% Vzhled vzrku vlná vda ne ne ne kal u dna neprůhl. ne ne ne mechanické nečistty ne ne ne kal u dna an ne ne ne Čísl kyselsti (mg KOH/g) 0,15 0,15 0, ,13 0,14 Methylestery mastných kyselin (m) (% m/m) 30,5 30,5 30,2 30, ,3 30,7 30,5 Oxidační stabilita Rancimat (110 C), hd ,9 18,2 2, ,4 12,9 4/14

5 VÝSLEDKY HODNOCENÍ VLIVU POUŢÍTÍ PALIVA SMN 30 NA MOTOROVÝ OLEJ Sledvání parametrů a změn vlastnstí mtrvéh leje byl základním diagnstickým nástrjem hdncení vlivu směsné mtrvé nafty SMN 30 na mtr. Obsah esteru v mtrvém leji je při prvzu na paliv s bsahem bislţky (včetně mtrvé nafty pdle ČSN EN 590) zcela běţný a je čast mezujícím faktrem pr prdluţené intervaly výměny. Obsah d 1% je pvaţván za nevýznamný, d 1% d 2% je ještě malý, d 2% d 3% je zvýšený a nad 4% je varující, přičemţ jiţ d zvýšenéh bsahu esteru v mtrvém leji není vhdné dluhdbější prvzvání. Rizikem je jak tvrba úsad, ředění či p následné degradaci zahušťvání leje, tak neznámé interakce s mtrvým lejem, včetně vlivnění pvrchvých vlastnstí a detergentní účinnsti leje. Pkles viskzity více neţ jednu viskzitní třídu je varující, přičemţ ještě hdnta kinematické viskzity pr mazání spalvacíh mtru (bez významnéh ptřebení) je dle praktických zkušenstí mezi 5 aţ 8mm 2 /s při 100 C. Tat hdnta můţe být jiţ vlivněna degradací estervé slţky a tedy příslušným zahuštěním, prt je becně pvaţvána za bezpečnu mez hdnta 8mm 2 /s při 100 C, příp. pkles max. jednu viskzitní třídu. Míru přirzené degradace je skln k vytváření karbnvých úsad (parametr karbnizační zbytek) a zvyšvání mnţství nečistt nerzpustných ve směsném rzpuštědle HEO (n-heptan/ethanl/kyselina lejvá). Stanvené nečistty v HEO jsu mj. xidační prdukty, těr, saze. Kntaminace leje bislţku rychlst degradace dále zvyšuje, ale průvdní jevy degradace jsu částečně dlišné d prvzu puze na rpnu mtrvu naftu. Další prváděné zkušky kntrlují bjektivitu diagnstiky leje a celéh prvzníh sledvání, případné nadměrné dplňvání leje neb dplnění leje dlišné kvality a nečekávané změny vlastnstí. Odběr vzrků prbíhal pdle dhdnutéh harmngramu inspekčních prhlídek, s aktualizacemi u vybraných vzidel dle kamţitých zjištění. V tabulkách jsu uvedeny identifikace debraných vzrků a výsledky hdncených parametrů v celém bdbí sledvání vzidel zařazených d III.etapy prjektu. Ve zvýrazněném slupci jsu parametry čerstvéh leje a vlev jsu zjištěné stavy lejvých náplní před zahájením sledvání p prvzu vzidel na standardní rpnu mtrvu naftu. IVECO Stralis (K26) mtrvý lej Urania FE 5W-30 Č.vz datum dběru stav tachmetru čerstvý Najet na mtrvý lej, km Kinematická viskzita při 40 C (mm 2 /s) 73,38 76,84 72,23 75,05 75,02 Kinematická viskzita při 100 C (mm 2 /s) 11,97 12,3 11,87 11,81 12,01 11,99 12,37 12,13 12,19 Viskzitní index Nečistty nerzpustné v HEO (% m/m) 0,57 1,05 0,23 0,56 0,83 1,07 1,05 Ţelez (mg/kg) Měď (mg/kg) 8 11 <6 <6 6 8, Chrm (mg/kg) 5 9,3 Hliník (mg/kg) 44 Olv (mg/kg) Křemík (mg/kg) Cnradsnův karbnizační zbytek (% m/m) 2,58 3,25 1,53 2,07 2,44 2,63 2,8 3,13 3,3 Estery z cizích příměsí (% m/m) <0,2 <0,2 1,3 2 2,6 3,3 3,8 3,9 Bd vzplanutí v tevřeném kelímku ( C) 222 Zinek (mg/kg) Vápník (mg/kg) TBN (mg KOH/g) 10,2 TAN (mg KOH/g) 4,4 5/14

6 Renault Premium (K27) mtrvý lej Mgul Diesel DTT Extra 15W-40 Č.vz datum dběru stav tachmetru čerstvý Najet na mtrvý lej, km Kinematická viskzita při 40 C (mm 2 /s) 92,79 103,3 92,45 91,64 94,85 Kinematická viskzita při 100 C (mm 2 /s) 12,9 14,34 12,91 12,66 12,64 13,12 13,62 13,06 Viskzitní index Nečistty nerzpustné v HEO (% m/m) 0,55 0,66 0,62 0,61 0,52 0,49 0,71 Ţelez (mg/kg) 8, Měď (mg/kg) 6,2 < ,6 8,9 5,2 Chrm (mg/kg) 7,4 Hliník (mg/kg) 15 Olv (mg/kg) <1 Křemík (mg/kg) <10 Cnradsnův karbnizační zbytek (% m/m) 1,73 1,14 1,95 1,9 1,9 1,83 1,78 1,82 Estery z cizích příměsí (% m/m) <0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 Bd vzplanutí v tevřeném kelímku ( C) TBN (mg KOH/g) 6,4 TAN (mg KOH/g) 3,6 Škda Octavia 1,9TDI PD (PR28) mtrvý lej Shell Helix Ultra VX 5W-30 Č.vz datum dběru stav tachmetru čerstvý Najet na mtrvý lej, km Kinematická viskzita při 40 C (mm 2 /s) 67,38 68,13 70,42 70,61 Kinematická viskzita při 100 C (mm 2 /s) 11,36 11,87 12,15 12,2 12,06 12,19 Viskzitní index Nečistty nerzpustné v HEO (% m/m) 0,75 0,20 0,22 0,92 0,84 Ţelez (mg/kg) Měď (mg/kg) Olv (mg/kg) Cnradsnův karbnizační zbytek (% m/m) 1,6 0,83 1,28 1,47 1,75 2,16 Estery z cizích příměsí (% m/m) <0,3 <0,3 <0,3 0,7 1,0 Zinek (mg/kg) IČ diagnstika, zůstatkvá ţivtnst v % Transmitance, % 71,1 59,9 56,2 47,4 Oxidace 1, ABS/0,1mm 0,025 0,031 0,183 0,294 Oxidace 2, ABS/0,1mm 0,091 0,14 0,238 0,298 Nitrace, ABS/0,1mm 0,085 0,113 0,196 0,195 Sulfatace, ABS/0,1mm 0 0 0,026 0,088 Obsah antixidantů, % 66,2 51, ,7 Vápník (mg/kg) Hdncení vlivu puţívání paliva SMN 30 na ptřebení mtru Vliv na ptřebení mtru byl sledván stanvením bsahu vybraných těrvých kvů v debraných vzrcích leje. Výsledky jsu uvedeny výše v tabulkách. Obsah ţeleza Je ukazatelem ptřebení mtru, především válců, pístních kruţků, vaček, rzvdů a dalších phybujících se částí mtru Ivec Stralis K26 s extrémně prdluţeným výměnným intervalem knečný vzrek bsahuje klem 200 mg ţeleza na 1 kg vzrku, cţ je becně varující hdnta, přest srvnatelná s hdntu p bdbném prběhu na mtrvu 6/14

7 naftu, čímţ lze přisudit zvýšené ptřebení dluhému intervalu výměny a kumulaci těru v náplni. Pr abrazívní účinky nedpručujeme prvzvat mtr s těmit hladinami těru, přičemţ vhdné je zkrácení intervalu výměny cca 20% bez hledu na druh paliva. Renault 420 DCI K27 v běţném i všech zkrácených intervalech výměny bsahují vzrky d 20mg ţeleza na 1 kg vzrku, cţ jsu hdnty charakteristické pr velmi dbrý technický stav mtru s minimálníh ptřebením. Z hlediska nečistt z ptřebení není třeba upravvat výměnný interval mtrvéh leje. Škda Octavia PR28 na knci prdluţenéh intervalu výměny je bsah ţeleza klem 150mg/kg ve varující blasti, ale hdnta je srvnatelná s bsahem ţeleza p předchzím prvzu na rpnu mtrvu naftu a stejném prběhu kilmetrů. Pr abrazívní účinky nedpručujeme prvzvat mtr s těmit hladinami těru, vhdné je zkrácení intervalu výměny cca 30% bez hledu na druh paliva neb puţívat běţný interval výměny s dpvídajícím druhem mtrvéh leje. Obsah mědi Je ukazatelem především mechanickéh případně krzívníh ptřebení kluzných ulţení mtru bsahující slitiny mědi: Obsah lva Zvýšený bsah mědi (klem 80mg/kg) zjištěný na knci výměnnéh intervalu u vzidla Ivec Stralis K26 ukazuje na pravděpdbně začínající zvýšené ptřebení neb důsledek becně dluhéh intervalu výměny. Vyšší tendence nárůstu byla zaznamenána p cca 120 tisíci kilmetrech, cţ je sice v suladu s tendencí nárůstu bsahu ţeleza, přest hdnta bsahu mědi zjištěná p prvze na mtrvu naftu byla niţší. Zda dšl ke zvýšenému ptřebení vlivem paliva neb vlivem dluhé dby výměny mtrvéh leje a přítmnsti abrazívních nečistt neb v důsledku nějaké anmálie nelze určit. Dsavadní výsledky v statních vzidlech vliv paliva vylučují. V statních vzidlech byl zjištěný bsah mědi d 20mg/kg p rce prvzu na paliv SMN 30, cţ dpvídá standardnímu nízkému ptřebení na knci běţnéh intervalu výměny. Je ukazatelem především krzívníh ptřebení kluzných ulţení mtru bsahující slitiny lva: Zvýšená hdnta (klem 100mg/kg) zjištěná na knci výměnnéh intervalu u vzidla Ivec Stralis K26 ukazuje na pravděpdbně začínající zvýšené ptřebení některéh z ulţení neb na důsledek becně dluhéh intervalu výměny. Zvýšená hdnta krespnduje s bdbnu úrvní bsahu mědi, cţ ptvrzuje pdezření zvýšenéh ptřebení kluzných ulţení a stejně tak je pdnětem pr zkrácení intervalu výměny leje. Obdbný stav a tendence nárůstu mnţství lva byly zjištěny ve vzrcích mtrvéh leje před zahájením zkušek při prvzu vzidla na standardní mtrvu naftu, prt nelze předpkládat vlivnění stavu mtru vlivem sledvanéh druhu paliva. V statních vzidlech je bsah lva nízký a pd hdntu bsahu mědi. Nebyl prkázán vliv puţití paliva SMN 30 pr phn sledvaných vzidel na krzívní napadení citlivějších částí mtru. 7/14

8 Hdncení průniku paliva SMN 30 d mtrvéh leje Obsah esteru Mnţství estervé slţky z nespálenéh paliva v mtrvém leji je závislé na stavu mtru, především na těsnsti spalvacíh prstru, na dbré čisttě a stavu vstřikvačů, resp. vstřikvacíh čerpadla, na prvzním reţimu, na fyzikálně-chemických vlastnstech paliva a na délce intervalu výměny mtrvéh leje. Výsledky jsu uvedeny výše v tabulkách. IVECO Stralis K26 - prvz dálkvý - překrčen 17% kilmetrvý ( 26 tisíc km) i časvý ( 2měsíce) prběh prti dpručené výměnné lhůtě mtrvéh leje - bsah esteru je hdncen jak zvýšený aţ varující, cţ dpvídá dluhému prběhu ve výměnném intervalu, který je umţněn pravidelným dplňváním čerstvéh leje v mnţství klem 0,2litrů/1000km, tzn. ţe během tak dluhéh intervalu výměny se dplní více neţ celá lejvá náplň Pr bezpečné nekntrlvané prvzvání dle tht parametru dpručujeme interval výměny mtrvéh leje zkrátit více neţ 30%. Renault Premium 420 DCI K27 - prvz dálkvý - prběh 6 výměn, jedna výměna dle dpručení výrbce mtru, dalších 5 preventivně zkrácených 17% - bsah esteru v mtrvém leji na knci všech prvedených výměn mtrvéh leje jak nevýznamný Pr bezpečné nekntrlvané prvzvání dle tht parametru dpručujeme zachvat interval výměny mtrvéh leje dle dpručení výrbce vzidla. Škda Octavia TDI PR28 - prvz kmbinvaný - překrčen 17% kilmetrvý prběh ( cca 5 tisíc km) prti dpručené výměnné lhůtě mtrvéh leje - bsah esteru v mtrvém leji i přes překrčení intervalu výměny mtrvéh leje je hdncen jak ještě malý Pr bezpečné nekntrlvané prvzvání dle tht parametru dpručujeme zachvat interval výměny mtrvéh leje dle dpručení výrbce vzidla. Viskzita leje Přítmnst estervé slţky v mtrvém leji sniţuje viskzitu a následným tepelně xidačním namáháním tét směsi se viskzita můţe nekntrlvaně zvyšvat, aţ k selhání mazání v důsledku nepřijatelných relgických vlastnstí. Ve všech vzidlech přítmnst 8/14

9 estervé slţky způsbila ještě přijatelné sníţení viskzity, ale ani při zvýšeném bsahu esteru (d 4%) nedšl ke sníţení viskzity viskzitní třídu. V ţádném ze sledvaných vzidel nedšl k nárůstu viskzity mtrvéh leje ani k výskytu prjevů degradace leje, pravděpdbně tent stav pzitivně vlivnily rychlé nájezdy (viz tabulky výsledků výše), relativně krátká dba namáhání, resp. dplňvání čerstvéh leje (ve vzidle K26). Hdncení vlivu paliva SMN 30 na chemické změny mtrvéh leje Karbnizační zbytek pdle Cnradsna Oxidací, tepelným namáháním a půsbením dalších vlivů při prvzu mtru (saze, těr, nespálené paliv) dchází k degradaci mtrvéh leje, která se prjevuje vyšším sklnem leje ke karbnizaci (tepelný rzklad bez přístupu vzduchu za vzniku karbnvých úsad). Výsledky jsu uvedeny výše v tabulkách. IVECO Stralis (K26) - zvýšená aţ varující hdnta s významným vlivem dluhéh intervalu výměny mtrvéh leje, hdnta zvýšená především přítmnstí sazí a těru v mtrvém leji. Zjištěná hdnta na knci intervalu výměny je srvnatelná s hdntu zjištěnu p prvzu na mtrvu naftu. Vzrky mtrvých lejů z statních sledvaných vzidel mají hdntu karbnizačníh zbytku jen mírně zvýšenu a na knci výměnnéh intervalu mají ještě malu rezervu d dsaţení varujících hdnt signalizujících ptřebu prvedení výměny leje z tht hlediska. Nerzpustné látky ve směsném rzpuštědle HEO Stanvují se sráţením přídavkem směsi n-heptanu se sráţedly, s následným dstředěním a ddělením sraţeniny vyským dstředivým zrychlením k překnání dispersníh účinku přísad mtrvých lejů. Hdnta je velmi dbrým ukazatelem kntaminace leje v důsledku tepelnéh namáhání, sučasně zahrnuje pevné nečistt jak jsu saze, prach a těr. Hdnty zjištěné u všech tří vzidel na knci intervalu výměny mtrvéh leje jsu jen mírně zvýšené a dpvídají intenzitě namáhání i délkám intervalu výměny. - Vliv puţití paliva SMN 30 na mnţství vzniklých nerzpustných látek v HEO je ve všech vzidlech srvnatelný s prvzem na mtrvu naftu. Diagnstika infračervenu spektrmetrií Diagnstika byla prvedena puze na řadě vzrků z vzidla Škda Octavia 1,9TDI PD, prtţe byl dplňván puze malé mnţství čerstvéh leje. Výsledky ukazují, ţe jiţ p nájezdu 23tis.km byla téměř vyčerpána (tj. rzlţena) antixidační přísada a existuje vyšší rizik nevratných změn leje a tvrby usazenin v mtru. Sučasně má tat přísada prtiděrvé účinky, cţ můţe p degradaci znamenat zhršení prtiděrvé chrany. Dle našich zkušenstí je tent stav zcela běţný nejen pr leje typu lw a mid SAPS (nízký bsah sulfátvéh ppela, fsfru a síry) určené pr prdluţené intervaly výměny, ale i becně pr dluhé intervaly výměny ke 30000km s jakýmkliv mtrvým lejem. Celkvá degradace p vyhdncení všech parametrů je ještě přijatelná a se zůstatkvu ţivtnstí 35%, cţ ukazuje i p dluhém intervalu výměny na dstatečnu rezervu celkvéh stavu mtrvéh leje. 9/14

10 VÝSLEDKY HODNOCENÍ DALŠÍCH VLIVŮ POUŢITÍ PALIVA SMN 30 Vliv puţívání paliva SMN 30 na emise a kuřivst Měření kuřivsti nákladních vzidel (K26 a K27) byl prváděn ve zkušebně měření emisí pr pravidelné technické kntrly vzidel v předepsaných rčních intervalech, a t měřením metdu vlné akcelerace pacimetrem. Prtkly jsu k dispzici u prvzvatelů vzidel. Dle prtklů je kuřivst p rčním prvzu nákladních vzidel Ivec Stralis K26 a Renault 420 DCI na paliv SMN 30 stejná jak na mtrvu naftu před zahájením zkušek, u bu vzidel je kuřivst velmi nízká, se značnu rezervu d pvlené hdnty a palivvá sustava je emisní zkušebnu hdncena bez závad. Objektivní prvnání emisí byl prveden s vzidlem Škda Octavia 1,9TDI v renmvané emisní zkušebně na válcvé brzdě, kdy byly prvnávány hdnty emisí při prvzu na rpnu naftu a paliv SMN30 metdu LD ECE Při vstupním a závěrečném měření byl prveden bjektivní prvnání vlivu paliva SMN 30 na emisní limity, kdyţ vzidl byl vţdy kntrlně testván s klasicku mtrvu naftu. Průběţné mnitrvání vlivu paliva SMN 30 na emise výfukvých plynů byl dplněn stejným měřením p půl rce prvzu. Dle vyjádření emisní zkušebny, která byla dlţená prtkly z uvedených emisních testů, sledvané vzidl Škda Octavia p více neţ 14 měsících prvzu na paliv SMN 30 splňuje s rezervu pţadavky emisních třídy, pr kteru je hmlgván. Emisní test na standardní mtrvu naftu ptrvzuje, ţe technický stav mtru se dluhdbým prvzem na paliv SMN 30 nezměnil a tedy, ţe se nezměnil technický stav palivvé sustavy, ani kvalita spalvání. Vliv puţívání paliva SMN 30 na zanášení vstřikvacích trysek Detailní vyhdncení stavu vzidla IVECO Stralis (K26) v sevisním středisku Agrtec Olmuc je uveden v přílze. Hdncení stavu palivvé sustavy vzidla Renault 420 DCI (K27) byl prváděn prvzvatelem vzidla mtrvu diagnstiku v externí servisní rganizaci. Nebyly zjištěny ţádné závady na palivvé sustavě, ani na mtru a prtkly z těcht měření jsu zalţeny u prvzvatele vzidla. Hdncení stavu mtru a vstřikvací sustavy vzidla Škda Octavia 1,9TDI PD (PR28) je p více neţ rce prvzvání na paliv SMN 30 bez změn, cţ je vyjádřen na základě hmlgačníh emisníh testu se standardní mtrvu naftu p uknčení sledvání a kntrlu funkcí mtru při tmt testu. 10/14

11 Vliv puţívání paliva SMN 30 na zanášení palivvých filtrů Pr hdncení zanášení palivvých filtrů byla zvlena jednduchá metda vizuální prhlídky nádby filtru a filtrační vlţky p tevření tělesa filtru. Palivvé filtry byly prvzvány d sníţení výknu neb nepravidelnéh chdu mtru v důsledku blkvání palivvéh filtru. Cílem byl dstatečně prvěřit dpručené a dříve dsahvané intervaly výměny. Během sledvanéh bdbí dšl pakvaně ve vzidle IVECO Stralis (K26) k mezení funkce palivvéh filtru před jeh standardní výměnu, a t pprvé ještě před zimním bdbím a pdruhé během zimníh bdbí. Vlţka palivvéh filtru při detailní inspekční prhlídce nebyla pkryta úsadami a na dně nádby filtru byly shledány v palivu nerzpustné mazlavé, ale nelepivé usazeniny ve velmi malém mnţství. Dstupná diagnstika a malé mnţství úsad neumţnily detailní analýzu a jejich identifikaci. V palivu ve filtru byl zjištěn větší mnţství vlhksti v prvnání s bsahem v palivvé nádrţi, takţe předpkládáme, ţe tímt dšl k neprůchdnsti palivvéh filtru, cţ byl zvýrazněn prvním pklesem venkvních teplt pd bd mrazu a prvními extrémními nízkými tepltami pd -25 C. V důsledku účinné filtrace paliva v tmt typu vzidla a mţné náhdné existence vlhkstí v tankvaném palivu bude preventivně nutné zkrátit interval výměny palivvéh filtru aţ na 50% intervalu dpručvanéh výrbcem vzidla. Ve vzidle Renault 420 DCI nedšl k mezení funkce palivvéh filtru, který byl měněn v preventivně 30% zkráceném intervalu. Vzhled palivvých filtrů ilustruje ftdkumentace z průběţných a ze závěrečných inspekčních prhlídek. Ve vzidle Škda Octavia 1,9TDI nedšl k mezení funkce palivvéh filtru, který nebyl měněn, ale také dsud nebyl dsaţen pţadvaný nájezd pr výrbcem vzidla plánvanu výměnu. Vliv puţívání paliva SMN 30 na zanášení lejvých filtrů Při vstupní inspekční prhlídce byly hdnceny stavy filtrů před zahájením prvzu nvě zařazených vzidel prvzvaných na rpnu mtrvu naftu. Dále byly hdnceny lejvé filtry ddané prvzvateli p prvedených výměnách mtrvéh leje. Hdncení se prváděl tevřením filtru a prhlídku stavu filtrační vlţky a určením tlušťky filtračníh kláče. Na základě vizuálníh hdncení stavu všech lejvých filtrů p prvedených výměnách mtrvéh leje lze knstatvat, ţe puţití směsné mtrvé nafty SMN 30 nemá vliv na větší tvrbu nečistt v prvnání s prvzem na rpnu mtrvu naftu. Vliv puţívání paliva SMN 30 na těsnění a hadice P rčním sledvaní nvějších vzidel vyšších emisních limitů na směsnu mtrvu naftu SMN 30 nebyly pzrvány ţádné netěsnsti v hadicvých spjeních ani pškzení hadic a dle sdělení prvzvatelů nemusely být ţádné hadice ani pryţvé díly měněny. Puţité materiály hadic a těsnění nvějších vzidel jsu zřejmě dbře dlné prti půsbení paliva SMN 30, prtţe výrbci pryţvých materiálů respektují přítmnst bislţek v palivu. 11/14

12 ZÁVĚRY Z PROVOZNÍCH ZKOUŠEK PALIVA SMN 30 Směsná mtrvá nafta SMN 30 byla v bdbí srpen 2008 aţ září 2010 puţívána k phnu smnácti sledvaných vzidel prvzvaných při běţné pdnikatelské činnsti. Ve třetí etapě prjektu byly splněny stanvené cíle pr věření ve vzidlech splňující přísnější emisní limity a ptvrzeny závěry první a druhé etapy prjektu. Dluhdbé sledvání. Prvzní sledvání prbíhal d srpna 2008 d září V tmt bdbí byla na všech vzidlech prvedena minimálně jedna výměna mtrvéh leje, ale na většině vzidel více sledvaných výměn. Prvěřen byl chvání vzidel v běţném prvzu za teplých i studených klimatických pdmínek. Základem sledvání byl hdncení vlivu paliva na mtrvý lej, především vliv na rychlst degradace, mnţství nespálenéh paliva (resp. bislţky) v leji vyjádřené jak bsah esteru, bsah těrvých kvů z ptřebení mtru a další důsledky, které by mhly mezit interval výměny leje a lejvéh filtru. Sledvána byla i bezpečná lhůta výměny palivvéh filtru a zjištění příčiny případné jejich blkace. Rzsáhlé sledvání. V prvzním sledvání se v uvedeném bdbí vystřídal 18 vzidel 3 značek, z th 1 sbní, 6 lehkých nákladních, 5 nákladních s chladícím agregátem a 6 tahačů, která splňují emisní limity EURO I aţ EURO V. Způsb vstřikvání paliva d mtrů sledvaných vzidel je d řadvých pístvých čerpadel p typ Cmmn-Rail, dále jeden mtr se vstřikváním systémem Pumpe-Düse. Pečlivě sledvaný celkvý prběh vzidel vysk překračuje 1 milin kilmetrů, na vzidlech byl prveden 34 sledvaných výměn lejů v mtrech a hdncen 231 vzrků paliv a lejů ve více neţ 1500 parametrech. V průběhu sledvání byl předčasně měněn palivvý filtr na 6 vzidlech, a t předčasně klem plviny plánvanéh intervalu výměny a z th častěji v první etapě sledvání, kdy byl prváděn skladvání paliva a jeh výdej d vzidel náhradním způsbem. Pkud byl mtr vybaven hrubým filtrem paliva a tent byl dkalván dle běţných zvyklstí, k mezení funkce jemnéh filtru paliva nebyl pzrván. Závěry III.etapy sledvání paliv SMN 30 umţnil bezprblémvý prvz a perabilitu v bdbí sledvání uvedených vzidel vyšších emisních limitů, průnik esteru z bislţky d mtrvéh leje při dluhdbém prvzu nehrzil mazání mtru a nedšl ke zvýšené degradaci mtrvéh leje nebyl zaznamenán krzívní napadení celvých částí a barevných kvů lţisek mtru ani při dluhdbém namáhání v dluhých intervalech výměny mtrvéh leje, stav mtrů dle bsahu těrvých kvů se prvzem na paliv SMN 30 významněji nezměnil za pdmínek zkušek nebyl dstupnými diagnstickými metdami zaznamenán zanášení vstřikvacích trysek a zhršení průběhu spalvání, a t ani při dluhdbém prvzu vzidel zanášení lejvých filtrů sledvaných vzidel byl přijatelné, jak při plném výměnném intervalu, tak při extrémně prdluţeném výměnném intervalu vzidla IVECO Stralis, lejvé filtry byly funkční a průchdné, bez větší vrstvy mnţství nečistt či usazenin 12/14

13 Zkrácení intervalu výměny palivvých filtrů Degradace bislţky z paliva nezpůsbuje předčasné zanášení palivvých filtrů, zaznamenané předčasné výměny byly v bu případech způsbeny přítmnu vlhkstí, přest pr zajištění trvalé perability a splehlivéh prvzu dpručujeme preventivně zkrátit interval výměny palivvéh filtru především u vzidla IVECO Stralis minimálně jednu třetinu. Vhdný interval výměny mtrvéh leje dle jedntlivých typů vzidel Výměnný interval mtrvéh leje vzidla IVECO Stralis km s palivem SMN 30 prběhl bez vlivnění stavu mtru, cţ byl umţněn pravidelným dplňváním čertsvéh leje, tak jak je běţné i při prvzu na klasicku mtrvu naftu. Přest p detailní analýze stavu leje v průběhu intervalu výměny becně nedpručujeme takt extremně dluhé intervaly výměny realizvat. Zkrácení intervalu výměny mtrvéh leje na km dpručujeme na základě uvedených zjištění degradaci leje, a t bez hledu na druh puţitéh paliva, cţ ptvrzuje stav mtrvéh leje při prvzu na mtrvu naftu před zahájením sledvání. Průnik paliva za uvedený vyský prběh kilmetrů je z phledu vyskéh prběhu relativně malý, přest abslutní bsah je hdncený jak zvýšený a především dluhdbě by tent bsah byl nepřijatelný. Ve vzidle Renault 420 DCI je dle výsledků zkušek mtrvéh leje zcela vhdný výměnný interval dle dpručení výrbce, prtţe i p tmt prběhu nedšl k významnějším změnám vlastnstí mtrvéh leje. Ve vzidle Škda Octavia 1,9TDI nebyla zjištěna dle diagnstiky mtrvéh leje ptřeba zkrácení intervalu výměny. Přest dpručujeme nepřekračvat interval výměny mtrvéh leje nad 12měsíců. Při puţití paliva SMN 30 v tmt typu mtru bude vhdnější puţít míst prdluţenéh intervalu výměny 30000km výrbcem vzidla alternativně dpručvaný interval výměny 15000km a mtrvý lej dpvídající specifikace pr tent reţim výměny. Důvdem je bezpečné puţívání paliva SMN 30 i v mtrech se zhršenu těsnstí, příp. v mtrech s méně významnými závadami palivvéh systému a především pr městský prvz těcht vzidel ve studenějším reţimu spalvání. 13/14

14 SEZNAM PŘÍLOH 1. Hdncení vlivu paliva SMN 30 na mtr IVECO Stralis dle servisní rganizace vzidel IVECO splečnsti Agrtec Olmuc. 2. Hdncení vlivu paliva SMN 30 na prvz vzidla Reault 420 DCI dle prvzvatele Kstelecké uzeniny Kstelec. 3. Ftdkumentace z inspekčních prhlídek. 14/14

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: HELOSATE 450 SL Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.1.0, vytvřená dne: 27.03.2015 Nahrazená verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: TESON Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Cuprzin prgress Čísl prduktu: 30004247(25) Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: BREAK-THRU SPU Čísl prduktu: 30004825(17) Aktuální verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 Nahrazená verze: 2.0.0, vytvřená dne: 03.09.2014 blast: CZ ODDÍL

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 Obsah Chemické listy 2010, číslo 2 a 3 ČÍSLO 2/2010 ÚVODNÍK 85 ČÍSLO 3/2010 ÚVODNÍK 137 REFERÁTY Metody předpovědi koloidní stability

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

Je technika stará jako lidstvo samo. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnoha tisíci lety zázračné působení sopečného kamene.

Je technika stará jako lidstvo samo. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnoha tisíci lety zázračné působení sopečného kamene. Je technika stará jak lidstv sam. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnha tisíci lety zázračné půsbení spečnéh kamene. Terapie hrkými kameny spjuje sílu tří elementů země, hně a vdy.

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Ultrabond P990 1K 279.02.2003

Ultrabond P990 1K 279.02.2003 Ultrabnd Jednslžkvé pružné bezrzpuštědlvé plyuretanvé lepidl k přímému pužití pr lepení všech typů parket a laminátvých pdlah 279.02.2003 OBLAST POUŽITÍ Lepení dřevěných parket, vlysů a laminátvých pdlahvých

Více