Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva třetí etapy projektu"

Transkript

1 Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing. Vladimír Matějvský Praha, Divize paliv a maziv

2 OBSAH ÚVOD... 3 MOTOROVÉ OLEJE VE III. ETAPĚ PROJEKTU... 3 KONTROLY STAVU SKLADOVANÉHO PALIVA SMN VÝSLEDKY HODNOCENÍ VLIVU POUŢÍTÍ PALIVA SMN 30 NA MOTOROVÝ OLEJ... 5 HODNOCENÍ VLIVU POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA OPOTŘEBENÍ MOTORU... 6 Obsah železa... 6 Obsah mědi... 7 Obsah lva... 7 HODNOCENÍ PRŮNIKU PALIVA SMN 30 DO MOTOROVÉHO OLEJE... 8 Obsah esteru... 8 Viskzita leje... 8 HODNOCENÍ VLIVU PALIVA SMN 30 NA CHEMICKÉ ZMĚNY MOTOROVÉHO OLEJE... 9 Nerzpustné látky ve směsném rzpuštědle HEO... 9 Diagnstika infračervenu spektrmetrií... 9 VÝSLEDKY HODNOCENÍ DALŠÍCH VLIVŮ POUŢITÍ PALIVA SMN VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA EMISE A KOUŘIVOST VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA ZANÁŠENÍ VSTŘIKOVACÍCH TRYSEK VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA ZANÁŠENÍ PALIVOVÝCH FILTRŮ VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA ZANÁŠENÍ OLEJOVÝCH FILTRŮ VLIV POUŢÍVÁNÍ PALIVA SMN 30 NA TĚSNĚNÍ A HADICE ZÁVĚRY Z PROVOZNÍCH ZKOUŠEK PALIVA SMN SEZNAM PŘÍLOH /14

3 ÚVOD Splečnst Prel, a.s. Lvsice, jak kmpetenční centrum pr výrbu a vývj bipaliv v rámci skupiny AGROFERT HOLDING, prvedla pr pdpru vyuţití methylesterů mastných kyselin rzsáhlé a dluhdbé prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 v reálném prvzu při phnu vzidel. Paliv SMN 30 dle ČSN bsahuje minimálně 30 %V/V methylesterů řepkvéh leje (MEŘO) a je určen pr phn vznětvých mtrů, které jsu pr tent druh paliva určeny dle technické dkumentace výrbce vzidla. Pr vzidla, kde výrbce vzidla nevydá zásadní nesuhlas, je puţití SMN 30 na rzhdnutí majitele vzidla, který vyuţívá niţší ceny paliva a reference renmvané splečnsti neb jinéh prvzvatele. Přestţe měl tent prjekt prkázat účelnst bezpečnéh puţití SMN 30 ve vzidlech splečnstí PENAM a Kstelecké uzeniny, rzsáhlst sledvání umţňuje širší vyuţitelnst, především pr dbrné infrmvání mtristické veřejnsti a prfesinálních dpravců. Třetí etapa prbíhala d ledna 2010 d září 2010 a cílem tét etapy prjektu byl dplnění výsledků zjištěných v předchzích etapách prjektu dluhdbý vliv paliva SMN 30 na mtry splňující přísnější emisní limity, a t především z hlediska délky výměnnéh intervalu palivvéh a lejvéh filtru, resp. mtrvéh leje Přehled vzidel v III. etapě sledvání: IVECO Stralis, typ AS 440S45, mdel Aktive Space r.v.2007 (K26) Kstelecké uzeniny - Mtr F3AE3681A řadvý 6V - Výkn 332kW při 2100t/min - Zdvihvý bjem 10308cm 3 - Emisní limit pdle ES 2001/27B2 EURO 5 Renault Premium T 4X2 r.v (K27) - Kstelecké uzeniny - Mtr DCI 11 C+J01 řadvý 6V - Výkn 303kW při 1900t/min - Zdvihvý bjem 11116cm3 - Emisní limit pdle ES 2001/27A EURO 3 Škda Octavia mdel SK351 r.v.2008 (PR28) - Prel - Mtr 1,9 TDI PD, typ BXE - Výkn 77kW - Emisní limit EURO 4. Mtrvé leje ve III. etapě prjektu Urania FE SAE 5W-30 pr Ivec Stralis (K26) Mgul Diesel DTT Extra SAE 15W-40 pr Renault 420 DCI (K27) Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30 pr Škda Octavia 1,9TDI PD (PR28) Mtrvé leje byly puţívány při výměně a pr dplňvání v průběhu intervalu výměny. Bliţší identifikace byla uvedena ve zprávě k II.etapě prjektu. 3/14

4 Kntrly stavu skladvanéh paliva SMN 30 Pr prvz vzidel ve splečnsti Kstelecké uzeniny byla puţita směsná mtrvá nafta SMN 30 dle ČSN d Param Pardubice a Čepr Šlapanv. S kaţdu ddávku byl ddán atest kvality, který je zalţen u prvzvatele vzidel. Výdej byl z vnitrpdnikvéh výdejníh stjanu prvzvatele ze samstatné nadzemní nádrţe, kde byl prveden p rce prvzvání preventivní čištění skladvací nádrţe s dstraněním kalu bsahující větší mnţství vdy a nečistt. Paliv byl kntrlván v bdbí sledvání jak namátkvým dběrem ze sledvaných vzidel, tak pravidleným dběrem z výdejníh stjanu. Vzidl Škda Octavia tankval paliv SMN 30 ve veřejné síti čerpacích stanic v České republice. Kntrla paliva ve vzidle nebyla z technických důvdů v běţném prvzu mţná, ale nedšl k ţádným anmáliím, které by si vyţádaly mimřádnu kntrlu vlastnstí paliva. Inspekčními prhlídkami v dhdnutém harmngramu nebyly zjištěny dchylky v kvalitě paliva v prvnání s jakstní nrmu, dknce i vzrky debrané ze sledvaných vzidel vyhvují v parametru xidační stabilita, cţ je pr bezpečné puţití velmi důleţité. Hdncení kvality paliva SMN 30 v průběhu sledvání ve III.etapě prjektu Č.vz materiál materiál specifikace K26 K27 p p SMN30 K26 K27 čištění čištění M180/ výdej závěr. závěr. nádrţe nádrţe 2J KU prhlídka prhlídka SMN30 SMN30 hladina dn datum dběru prdukt SMN30 SMN30 SMN30 SMN30 kal SMN30 SMN30 SMN30 Vda pdle Karl Fischera (m) (mg/kg) ,40% Vzhled vzrku vlná vda ne ne ne kal u dna neprůhl. ne ne ne mechanické nečistty ne ne ne kal u dna an ne ne ne Čísl kyselsti (mg KOH/g) 0,15 0,15 0, ,13 0,14 Methylestery mastných kyselin (m) (% m/m) 30,5 30,5 30,2 30, ,3 30,7 30,5 Oxidační stabilita Rancimat (110 C), hd ,9 18,2 2, ,4 12,9 4/14

5 VÝSLEDKY HODNOCENÍ VLIVU POUŢÍTÍ PALIVA SMN 30 NA MOTOROVÝ OLEJ Sledvání parametrů a změn vlastnstí mtrvéh leje byl základním diagnstickým nástrjem hdncení vlivu směsné mtrvé nafty SMN 30 na mtr. Obsah esteru v mtrvém leji je při prvzu na paliv s bsahem bislţky (včetně mtrvé nafty pdle ČSN EN 590) zcela běţný a je čast mezujícím faktrem pr prdluţené intervaly výměny. Obsah d 1% je pvaţván za nevýznamný, d 1% d 2% je ještě malý, d 2% d 3% je zvýšený a nad 4% je varující, přičemţ jiţ d zvýšenéh bsahu esteru v mtrvém leji není vhdné dluhdbější prvzvání. Rizikem je jak tvrba úsad, ředění či p následné degradaci zahušťvání leje, tak neznámé interakce s mtrvým lejem, včetně vlivnění pvrchvých vlastnstí a detergentní účinnsti leje. Pkles viskzity více neţ jednu viskzitní třídu je varující, přičemţ ještě hdnta kinematické viskzity pr mazání spalvacíh mtru (bez významnéh ptřebení) je dle praktických zkušenstí mezi 5 aţ 8mm 2 /s při 100 C. Tat hdnta můţe být jiţ vlivněna degradací estervé slţky a tedy příslušným zahuštěním, prt je becně pvaţvána za bezpečnu mez hdnta 8mm 2 /s při 100 C, příp. pkles max. jednu viskzitní třídu. Míru přirzené degradace je skln k vytváření karbnvých úsad (parametr karbnizační zbytek) a zvyšvání mnţství nečistt nerzpustných ve směsném rzpuštědle HEO (n-heptan/ethanl/kyselina lejvá). Stanvené nečistty v HEO jsu mj. xidační prdukty, těr, saze. Kntaminace leje bislţku rychlst degradace dále zvyšuje, ale průvdní jevy degradace jsu částečně dlišné d prvzu puze na rpnu mtrvu naftu. Další prváděné zkušky kntrlují bjektivitu diagnstiky leje a celéh prvzníh sledvání, případné nadměrné dplňvání leje neb dplnění leje dlišné kvality a nečekávané změny vlastnstí. Odběr vzrků prbíhal pdle dhdnutéh harmngramu inspekčních prhlídek, s aktualizacemi u vybraných vzidel dle kamţitých zjištění. V tabulkách jsu uvedeny identifikace debraných vzrků a výsledky hdncených parametrů v celém bdbí sledvání vzidel zařazených d III.etapy prjektu. Ve zvýrazněném slupci jsu parametry čerstvéh leje a vlev jsu zjištěné stavy lejvých náplní před zahájením sledvání p prvzu vzidel na standardní rpnu mtrvu naftu. IVECO Stralis (K26) mtrvý lej Urania FE 5W-30 Č.vz datum dběru stav tachmetru čerstvý Najet na mtrvý lej, km Kinematická viskzita při 40 C (mm 2 /s) 73,38 76,84 72,23 75,05 75,02 Kinematická viskzita při 100 C (mm 2 /s) 11,97 12,3 11,87 11,81 12,01 11,99 12,37 12,13 12,19 Viskzitní index Nečistty nerzpustné v HEO (% m/m) 0,57 1,05 0,23 0,56 0,83 1,07 1,05 Ţelez (mg/kg) Měď (mg/kg) 8 11 <6 <6 6 8, Chrm (mg/kg) 5 9,3 Hliník (mg/kg) 44 Olv (mg/kg) Křemík (mg/kg) Cnradsnův karbnizační zbytek (% m/m) 2,58 3,25 1,53 2,07 2,44 2,63 2,8 3,13 3,3 Estery z cizích příměsí (% m/m) <0,2 <0,2 1,3 2 2,6 3,3 3,8 3,9 Bd vzplanutí v tevřeném kelímku ( C) 222 Zinek (mg/kg) Vápník (mg/kg) TBN (mg KOH/g) 10,2 TAN (mg KOH/g) 4,4 5/14

6 Renault Premium (K27) mtrvý lej Mgul Diesel DTT Extra 15W-40 Č.vz datum dběru stav tachmetru čerstvý Najet na mtrvý lej, km Kinematická viskzita při 40 C (mm 2 /s) 92,79 103,3 92,45 91,64 94,85 Kinematická viskzita při 100 C (mm 2 /s) 12,9 14,34 12,91 12,66 12,64 13,12 13,62 13,06 Viskzitní index Nečistty nerzpustné v HEO (% m/m) 0,55 0,66 0,62 0,61 0,52 0,49 0,71 Ţelez (mg/kg) 8, Měď (mg/kg) 6,2 < ,6 8,9 5,2 Chrm (mg/kg) 7,4 Hliník (mg/kg) 15 Olv (mg/kg) <1 Křemík (mg/kg) <10 Cnradsnův karbnizační zbytek (% m/m) 1,73 1,14 1,95 1,9 1,9 1,83 1,78 1,82 Estery z cizích příměsí (% m/m) <0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 Bd vzplanutí v tevřeném kelímku ( C) TBN (mg KOH/g) 6,4 TAN (mg KOH/g) 3,6 Škda Octavia 1,9TDI PD (PR28) mtrvý lej Shell Helix Ultra VX 5W-30 Č.vz datum dběru stav tachmetru čerstvý Najet na mtrvý lej, km Kinematická viskzita při 40 C (mm 2 /s) 67,38 68,13 70,42 70,61 Kinematická viskzita při 100 C (mm 2 /s) 11,36 11,87 12,15 12,2 12,06 12,19 Viskzitní index Nečistty nerzpustné v HEO (% m/m) 0,75 0,20 0,22 0,92 0,84 Ţelez (mg/kg) Měď (mg/kg) Olv (mg/kg) Cnradsnův karbnizační zbytek (% m/m) 1,6 0,83 1,28 1,47 1,75 2,16 Estery z cizích příměsí (% m/m) <0,3 <0,3 <0,3 0,7 1,0 Zinek (mg/kg) IČ diagnstika, zůstatkvá ţivtnst v % Transmitance, % 71,1 59,9 56,2 47,4 Oxidace 1, ABS/0,1mm 0,025 0,031 0,183 0,294 Oxidace 2, ABS/0,1mm 0,091 0,14 0,238 0,298 Nitrace, ABS/0,1mm 0,085 0,113 0,196 0,195 Sulfatace, ABS/0,1mm 0 0 0,026 0,088 Obsah antixidantů, % 66,2 51, ,7 Vápník (mg/kg) Hdncení vlivu puţívání paliva SMN 30 na ptřebení mtru Vliv na ptřebení mtru byl sledván stanvením bsahu vybraných těrvých kvů v debraných vzrcích leje. Výsledky jsu uvedeny výše v tabulkách. Obsah ţeleza Je ukazatelem ptřebení mtru, především válců, pístních kruţků, vaček, rzvdů a dalších phybujících se částí mtru Ivec Stralis K26 s extrémně prdluţeným výměnným intervalem knečný vzrek bsahuje klem 200 mg ţeleza na 1 kg vzrku, cţ je becně varující hdnta, přest srvnatelná s hdntu p bdbném prběhu na mtrvu 6/14

7 naftu, čímţ lze přisudit zvýšené ptřebení dluhému intervalu výměny a kumulaci těru v náplni. Pr abrazívní účinky nedpručujeme prvzvat mtr s těmit hladinami těru, přičemţ vhdné je zkrácení intervalu výměny cca 20% bez hledu na druh paliva. Renault 420 DCI K27 v běţném i všech zkrácených intervalech výměny bsahují vzrky d 20mg ţeleza na 1 kg vzrku, cţ jsu hdnty charakteristické pr velmi dbrý technický stav mtru s minimálníh ptřebením. Z hlediska nečistt z ptřebení není třeba upravvat výměnný interval mtrvéh leje. Škda Octavia PR28 na knci prdluţenéh intervalu výměny je bsah ţeleza klem 150mg/kg ve varující blasti, ale hdnta je srvnatelná s bsahem ţeleza p předchzím prvzu na rpnu mtrvu naftu a stejném prběhu kilmetrů. Pr abrazívní účinky nedpručujeme prvzvat mtr s těmit hladinami těru, vhdné je zkrácení intervalu výměny cca 30% bez hledu na druh paliva neb puţívat běţný interval výměny s dpvídajícím druhem mtrvéh leje. Obsah mědi Je ukazatelem především mechanickéh případně krzívníh ptřebení kluzných ulţení mtru bsahující slitiny mědi: Obsah lva Zvýšený bsah mědi (klem 80mg/kg) zjištěný na knci výměnnéh intervalu u vzidla Ivec Stralis K26 ukazuje na pravděpdbně začínající zvýšené ptřebení neb důsledek becně dluhéh intervalu výměny. Vyšší tendence nárůstu byla zaznamenána p cca 120 tisíci kilmetrech, cţ je sice v suladu s tendencí nárůstu bsahu ţeleza, přest hdnta bsahu mědi zjištěná p prvze na mtrvu naftu byla niţší. Zda dšl ke zvýšenému ptřebení vlivem paliva neb vlivem dluhé dby výměny mtrvéh leje a přítmnsti abrazívních nečistt neb v důsledku nějaké anmálie nelze určit. Dsavadní výsledky v statních vzidlech vliv paliva vylučují. V statních vzidlech byl zjištěný bsah mědi d 20mg/kg p rce prvzu na paliv SMN 30, cţ dpvídá standardnímu nízkému ptřebení na knci běţnéh intervalu výměny. Je ukazatelem především krzívníh ptřebení kluzných ulţení mtru bsahující slitiny lva: Zvýšená hdnta (klem 100mg/kg) zjištěná na knci výměnnéh intervalu u vzidla Ivec Stralis K26 ukazuje na pravděpdbně začínající zvýšené ptřebení některéh z ulţení neb na důsledek becně dluhéh intervalu výměny. Zvýšená hdnta krespnduje s bdbnu úrvní bsahu mědi, cţ ptvrzuje pdezření zvýšenéh ptřebení kluzných ulţení a stejně tak je pdnětem pr zkrácení intervalu výměny leje. Obdbný stav a tendence nárůstu mnţství lva byly zjištěny ve vzrcích mtrvéh leje před zahájením zkušek při prvzu vzidla na standardní mtrvu naftu, prt nelze předpkládat vlivnění stavu mtru vlivem sledvanéh druhu paliva. V statních vzidlech je bsah lva nízký a pd hdntu bsahu mědi. Nebyl prkázán vliv puţití paliva SMN 30 pr phn sledvaných vzidel na krzívní napadení citlivějších částí mtru. 7/14

8 Hdncení průniku paliva SMN 30 d mtrvéh leje Obsah esteru Mnţství estervé slţky z nespálenéh paliva v mtrvém leji je závislé na stavu mtru, především na těsnsti spalvacíh prstru, na dbré čisttě a stavu vstřikvačů, resp. vstřikvacíh čerpadla, na prvzním reţimu, na fyzikálně-chemických vlastnstech paliva a na délce intervalu výměny mtrvéh leje. Výsledky jsu uvedeny výše v tabulkách. IVECO Stralis K26 - prvz dálkvý - překrčen 17% kilmetrvý ( 26 tisíc km) i časvý ( 2měsíce) prběh prti dpručené výměnné lhůtě mtrvéh leje - bsah esteru je hdncen jak zvýšený aţ varující, cţ dpvídá dluhému prběhu ve výměnném intervalu, který je umţněn pravidelným dplňváním čerstvéh leje v mnţství klem 0,2litrů/1000km, tzn. ţe během tak dluhéh intervalu výměny se dplní více neţ celá lejvá náplň Pr bezpečné nekntrlvané prvzvání dle tht parametru dpručujeme interval výměny mtrvéh leje zkrátit více neţ 30%. Renault Premium 420 DCI K27 - prvz dálkvý - prběh 6 výměn, jedna výměna dle dpručení výrbce mtru, dalších 5 preventivně zkrácených 17% - bsah esteru v mtrvém leji na knci všech prvedených výměn mtrvéh leje jak nevýznamný Pr bezpečné nekntrlvané prvzvání dle tht parametru dpručujeme zachvat interval výměny mtrvéh leje dle dpručení výrbce vzidla. Škda Octavia TDI PR28 - prvz kmbinvaný - překrčen 17% kilmetrvý prběh ( cca 5 tisíc km) prti dpručené výměnné lhůtě mtrvéh leje - bsah esteru v mtrvém leji i přes překrčení intervalu výměny mtrvéh leje je hdncen jak ještě malý Pr bezpečné nekntrlvané prvzvání dle tht parametru dpručujeme zachvat interval výměny mtrvéh leje dle dpručení výrbce vzidla. Viskzita leje Přítmnst estervé slţky v mtrvém leji sniţuje viskzitu a následným tepelně xidačním namáháním tét směsi se viskzita můţe nekntrlvaně zvyšvat, aţ k selhání mazání v důsledku nepřijatelných relgických vlastnstí. Ve všech vzidlech přítmnst 8/14

9 estervé slţky způsbila ještě přijatelné sníţení viskzity, ale ani při zvýšeném bsahu esteru (d 4%) nedšl ke sníţení viskzity viskzitní třídu. V ţádném ze sledvaných vzidel nedšl k nárůstu viskzity mtrvéh leje ani k výskytu prjevů degradace leje, pravděpdbně tent stav pzitivně vlivnily rychlé nájezdy (viz tabulky výsledků výše), relativně krátká dba namáhání, resp. dplňvání čerstvéh leje (ve vzidle K26). Hdncení vlivu paliva SMN 30 na chemické změny mtrvéh leje Karbnizační zbytek pdle Cnradsna Oxidací, tepelným namáháním a půsbením dalších vlivů při prvzu mtru (saze, těr, nespálené paliv) dchází k degradaci mtrvéh leje, která se prjevuje vyšším sklnem leje ke karbnizaci (tepelný rzklad bez přístupu vzduchu za vzniku karbnvých úsad). Výsledky jsu uvedeny výše v tabulkách. IVECO Stralis (K26) - zvýšená aţ varující hdnta s významným vlivem dluhéh intervalu výměny mtrvéh leje, hdnta zvýšená především přítmnstí sazí a těru v mtrvém leji. Zjištěná hdnta na knci intervalu výměny je srvnatelná s hdntu zjištěnu p prvzu na mtrvu naftu. Vzrky mtrvých lejů z statních sledvaných vzidel mají hdntu karbnizačníh zbytku jen mírně zvýšenu a na knci výměnnéh intervalu mají ještě malu rezervu d dsaţení varujících hdnt signalizujících ptřebu prvedení výměny leje z tht hlediska. Nerzpustné látky ve směsném rzpuštědle HEO Stanvují se sráţením přídavkem směsi n-heptanu se sráţedly, s následným dstředěním a ddělením sraţeniny vyským dstředivým zrychlením k překnání dispersníh účinku přísad mtrvých lejů. Hdnta je velmi dbrým ukazatelem kntaminace leje v důsledku tepelnéh namáhání, sučasně zahrnuje pevné nečistt jak jsu saze, prach a těr. Hdnty zjištěné u všech tří vzidel na knci intervalu výměny mtrvéh leje jsu jen mírně zvýšené a dpvídají intenzitě namáhání i délkám intervalu výměny. - Vliv puţití paliva SMN 30 na mnţství vzniklých nerzpustných látek v HEO je ve všech vzidlech srvnatelný s prvzem na mtrvu naftu. Diagnstika infračervenu spektrmetrií Diagnstika byla prvedena puze na řadě vzrků z vzidla Škda Octavia 1,9TDI PD, prtţe byl dplňván puze malé mnţství čerstvéh leje. Výsledky ukazují, ţe jiţ p nájezdu 23tis.km byla téměř vyčerpána (tj. rzlţena) antixidační přísada a existuje vyšší rizik nevratných změn leje a tvrby usazenin v mtru. Sučasně má tat přísada prtiděrvé účinky, cţ můţe p degradaci znamenat zhršení prtiděrvé chrany. Dle našich zkušenstí je tent stav zcela běţný nejen pr leje typu lw a mid SAPS (nízký bsah sulfátvéh ppela, fsfru a síry) určené pr prdluţené intervaly výměny, ale i becně pr dluhé intervaly výměny ke 30000km s jakýmkliv mtrvým lejem. Celkvá degradace p vyhdncení všech parametrů je ještě přijatelná a se zůstatkvu ţivtnstí 35%, cţ ukazuje i p dluhém intervalu výměny na dstatečnu rezervu celkvéh stavu mtrvéh leje. 9/14

10 VÝSLEDKY HODNOCENÍ DALŠÍCH VLIVŮ POUŢITÍ PALIVA SMN 30 Vliv puţívání paliva SMN 30 na emise a kuřivst Měření kuřivsti nákladních vzidel (K26 a K27) byl prváděn ve zkušebně měření emisí pr pravidelné technické kntrly vzidel v předepsaných rčních intervalech, a t měřením metdu vlné akcelerace pacimetrem. Prtkly jsu k dispzici u prvzvatelů vzidel. Dle prtklů je kuřivst p rčním prvzu nákladních vzidel Ivec Stralis K26 a Renault 420 DCI na paliv SMN 30 stejná jak na mtrvu naftu před zahájením zkušek, u bu vzidel je kuřivst velmi nízká, se značnu rezervu d pvlené hdnty a palivvá sustava je emisní zkušebnu hdncena bez závad. Objektivní prvnání emisí byl prveden s vzidlem Škda Octavia 1,9TDI v renmvané emisní zkušebně na válcvé brzdě, kdy byly prvnávány hdnty emisí při prvzu na rpnu naftu a paliv SMN30 metdu LD ECE Při vstupním a závěrečném měření byl prveden bjektivní prvnání vlivu paliva SMN 30 na emisní limity, kdyţ vzidl byl vţdy kntrlně testván s klasicku mtrvu naftu. Průběţné mnitrvání vlivu paliva SMN 30 na emise výfukvých plynů byl dplněn stejným měřením p půl rce prvzu. Dle vyjádření emisní zkušebny, která byla dlţená prtkly z uvedených emisních testů, sledvané vzidl Škda Octavia p více neţ 14 měsících prvzu na paliv SMN 30 splňuje s rezervu pţadavky emisních třídy, pr kteru je hmlgván. Emisní test na standardní mtrvu naftu ptrvzuje, ţe technický stav mtru se dluhdbým prvzem na paliv SMN 30 nezměnil a tedy, ţe se nezměnil technický stav palivvé sustavy, ani kvalita spalvání. Vliv puţívání paliva SMN 30 na zanášení vstřikvacích trysek Detailní vyhdncení stavu vzidla IVECO Stralis (K26) v sevisním středisku Agrtec Olmuc je uveden v přílze. Hdncení stavu palivvé sustavy vzidla Renault 420 DCI (K27) byl prváděn prvzvatelem vzidla mtrvu diagnstiku v externí servisní rganizaci. Nebyly zjištěny ţádné závady na palivvé sustavě, ani na mtru a prtkly z těcht měření jsu zalţeny u prvzvatele vzidla. Hdncení stavu mtru a vstřikvací sustavy vzidla Škda Octavia 1,9TDI PD (PR28) je p více neţ rce prvzvání na paliv SMN 30 bez změn, cţ je vyjádřen na základě hmlgačníh emisníh testu se standardní mtrvu naftu p uknčení sledvání a kntrlu funkcí mtru při tmt testu. 10/14

11 Vliv puţívání paliva SMN 30 na zanášení palivvých filtrů Pr hdncení zanášení palivvých filtrů byla zvlena jednduchá metda vizuální prhlídky nádby filtru a filtrační vlţky p tevření tělesa filtru. Palivvé filtry byly prvzvány d sníţení výknu neb nepravidelnéh chdu mtru v důsledku blkvání palivvéh filtru. Cílem byl dstatečně prvěřit dpručené a dříve dsahvané intervaly výměny. Během sledvanéh bdbí dšl pakvaně ve vzidle IVECO Stralis (K26) k mezení funkce palivvéh filtru před jeh standardní výměnu, a t pprvé ještě před zimním bdbím a pdruhé během zimníh bdbí. Vlţka palivvéh filtru při detailní inspekční prhlídce nebyla pkryta úsadami a na dně nádby filtru byly shledány v palivu nerzpustné mazlavé, ale nelepivé usazeniny ve velmi malém mnţství. Dstupná diagnstika a malé mnţství úsad neumţnily detailní analýzu a jejich identifikaci. V palivu ve filtru byl zjištěn větší mnţství vlhksti v prvnání s bsahem v palivvé nádrţi, takţe předpkládáme, ţe tímt dšl k neprůchdnsti palivvéh filtru, cţ byl zvýrazněn prvním pklesem venkvních teplt pd bd mrazu a prvními extrémními nízkými tepltami pd -25 C. V důsledku účinné filtrace paliva v tmt typu vzidla a mţné náhdné existence vlhkstí v tankvaném palivu bude preventivně nutné zkrátit interval výměny palivvéh filtru aţ na 50% intervalu dpručvanéh výrbcem vzidla. Ve vzidle Renault 420 DCI nedšl k mezení funkce palivvéh filtru, který byl měněn v preventivně 30% zkráceném intervalu. Vzhled palivvých filtrů ilustruje ftdkumentace z průběţných a ze závěrečných inspekčních prhlídek. Ve vzidle Škda Octavia 1,9TDI nedšl k mezení funkce palivvéh filtru, který nebyl měněn, ale také dsud nebyl dsaţen pţadvaný nájezd pr výrbcem vzidla plánvanu výměnu. Vliv puţívání paliva SMN 30 na zanášení lejvých filtrů Při vstupní inspekční prhlídce byly hdnceny stavy filtrů před zahájením prvzu nvě zařazených vzidel prvzvaných na rpnu mtrvu naftu. Dále byly hdnceny lejvé filtry ddané prvzvateli p prvedených výměnách mtrvéh leje. Hdncení se prváděl tevřením filtru a prhlídku stavu filtrační vlţky a určením tlušťky filtračníh kláče. Na základě vizuálníh hdncení stavu všech lejvých filtrů p prvedených výměnách mtrvéh leje lze knstatvat, ţe puţití směsné mtrvé nafty SMN 30 nemá vliv na větší tvrbu nečistt v prvnání s prvzem na rpnu mtrvu naftu. Vliv puţívání paliva SMN 30 na těsnění a hadice P rčním sledvaní nvějších vzidel vyšších emisních limitů na směsnu mtrvu naftu SMN 30 nebyly pzrvány ţádné netěsnsti v hadicvých spjeních ani pškzení hadic a dle sdělení prvzvatelů nemusely být ţádné hadice ani pryţvé díly měněny. Puţité materiály hadic a těsnění nvějších vzidel jsu zřejmě dbře dlné prti půsbení paliva SMN 30, prtţe výrbci pryţvých materiálů respektují přítmnst bislţek v palivu. 11/14

12 ZÁVĚRY Z PROVOZNÍCH ZKOUŠEK PALIVA SMN 30 Směsná mtrvá nafta SMN 30 byla v bdbí srpen 2008 aţ září 2010 puţívána k phnu smnácti sledvaných vzidel prvzvaných při běţné pdnikatelské činnsti. Ve třetí etapě prjektu byly splněny stanvené cíle pr věření ve vzidlech splňující přísnější emisní limity a ptvrzeny závěry první a druhé etapy prjektu. Dluhdbé sledvání. Prvzní sledvání prbíhal d srpna 2008 d září V tmt bdbí byla na všech vzidlech prvedena minimálně jedna výměna mtrvéh leje, ale na většině vzidel více sledvaných výměn. Prvěřen byl chvání vzidel v běţném prvzu za teplých i studených klimatických pdmínek. Základem sledvání byl hdncení vlivu paliva na mtrvý lej, především vliv na rychlst degradace, mnţství nespálenéh paliva (resp. bislţky) v leji vyjádřené jak bsah esteru, bsah těrvých kvů z ptřebení mtru a další důsledky, které by mhly mezit interval výměny leje a lejvéh filtru. Sledvána byla i bezpečná lhůta výměny palivvéh filtru a zjištění příčiny případné jejich blkace. Rzsáhlé sledvání. V prvzním sledvání se v uvedeném bdbí vystřídal 18 vzidel 3 značek, z th 1 sbní, 6 lehkých nákladních, 5 nákladních s chladícím agregátem a 6 tahačů, která splňují emisní limity EURO I aţ EURO V. Způsb vstřikvání paliva d mtrů sledvaných vzidel je d řadvých pístvých čerpadel p typ Cmmn-Rail, dále jeden mtr se vstřikváním systémem Pumpe-Düse. Pečlivě sledvaný celkvý prběh vzidel vysk překračuje 1 milin kilmetrů, na vzidlech byl prveden 34 sledvaných výměn lejů v mtrech a hdncen 231 vzrků paliv a lejů ve více neţ 1500 parametrech. V průběhu sledvání byl předčasně měněn palivvý filtr na 6 vzidlech, a t předčasně klem plviny plánvanéh intervalu výměny a z th častěji v první etapě sledvání, kdy byl prváděn skladvání paliva a jeh výdej d vzidel náhradním způsbem. Pkud byl mtr vybaven hrubým filtrem paliva a tent byl dkalván dle běţných zvyklstí, k mezení funkce jemnéh filtru paliva nebyl pzrván. Závěry III.etapy sledvání paliv SMN 30 umţnil bezprblémvý prvz a perabilitu v bdbí sledvání uvedených vzidel vyšších emisních limitů, průnik esteru z bislţky d mtrvéh leje při dluhdbém prvzu nehrzil mazání mtru a nedšl ke zvýšené degradaci mtrvéh leje nebyl zaznamenán krzívní napadení celvých částí a barevných kvů lţisek mtru ani při dluhdbém namáhání v dluhých intervalech výměny mtrvéh leje, stav mtrů dle bsahu těrvých kvů se prvzem na paliv SMN 30 významněji nezměnil za pdmínek zkušek nebyl dstupnými diagnstickými metdami zaznamenán zanášení vstřikvacích trysek a zhršení průběhu spalvání, a t ani při dluhdbém prvzu vzidel zanášení lejvých filtrů sledvaných vzidel byl přijatelné, jak při plném výměnném intervalu, tak při extrémně prdluţeném výměnném intervalu vzidla IVECO Stralis, lejvé filtry byly funkční a průchdné, bez větší vrstvy mnţství nečistt či usazenin 12/14

13 Zkrácení intervalu výměny palivvých filtrů Degradace bislţky z paliva nezpůsbuje předčasné zanášení palivvých filtrů, zaznamenané předčasné výměny byly v bu případech způsbeny přítmnu vlhkstí, přest pr zajištění trvalé perability a splehlivéh prvzu dpručujeme preventivně zkrátit interval výměny palivvéh filtru především u vzidla IVECO Stralis minimálně jednu třetinu. Vhdný interval výměny mtrvéh leje dle jedntlivých typů vzidel Výměnný interval mtrvéh leje vzidla IVECO Stralis km s palivem SMN 30 prběhl bez vlivnění stavu mtru, cţ byl umţněn pravidelným dplňváním čertsvéh leje, tak jak je běţné i při prvzu na klasicku mtrvu naftu. Přest p detailní analýze stavu leje v průběhu intervalu výměny becně nedpručujeme takt extremně dluhé intervaly výměny realizvat. Zkrácení intervalu výměny mtrvéh leje na km dpručujeme na základě uvedených zjištění degradaci leje, a t bez hledu na druh puţitéh paliva, cţ ptvrzuje stav mtrvéh leje při prvzu na mtrvu naftu před zahájením sledvání. Průnik paliva za uvedený vyský prběh kilmetrů je z phledu vyskéh prběhu relativně malý, přest abslutní bsah je hdncený jak zvýšený a především dluhdbě by tent bsah byl nepřijatelný. Ve vzidle Renault 420 DCI je dle výsledků zkušek mtrvéh leje zcela vhdný výměnný interval dle dpručení výrbce, prtţe i p tmt prběhu nedšl k významnějším změnám vlastnstí mtrvéh leje. Ve vzidle Škda Octavia 1,9TDI nebyla zjištěna dle diagnstiky mtrvéh leje ptřeba zkrácení intervalu výměny. Přest dpručujeme nepřekračvat interval výměny mtrvéh leje nad 12měsíců. Při puţití paliva SMN 30 v tmt typu mtru bude vhdnější puţít míst prdluţenéh intervalu výměny 30000km výrbcem vzidla alternativně dpručvaný interval výměny 15000km a mtrvý lej dpvídající specifikace pr tent reţim výměny. Důvdem je bezpečné puţívání paliva SMN 30 i v mtrech se zhršenu těsnstí, příp. v mtrech s méně významnými závadami palivvéh systému a především pr městský prvz těcht vzidel ve studenějším reţimu spalvání. 13/14

14 SEZNAM PŘÍLOH 1. Hdncení vlivu paliva SMN 30 na mtr IVECO Stralis dle servisní rganizace vzidel IVECO splečnsti Agrtec Olmuc. 2. Hdncení vlivu paliva SMN 30 na prvz vzidla Reault 420 DCI dle prvzvatele Kstelecké uzeniny Kstelec. 3. Ftdkumentace z inspekčních prhlídek. 14/14

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Ing. Miloš Auersvald a Ing. Vladimír Matějovský Závěrečná zpráva II. etapy projektu Provozní zkoušky směsné motorové nafty SMN 30

Ing. Miloš Auersvald a Ing. Vladimír Matějovský Závěrečná zpráva II. etapy projektu Provozní zkoušky směsné motorové nafty SMN 30 OBSAH ÚVOD... 2 PROGRAM DRUHÉ ETAPY PROVOZNÍCH ZKOUŠEK... 4 VOZIDLA SPOLEČNOSTI KOSTELECKÉ UZENINY, A.S. KOSTELEC U JIHLAVY... 4 VOZIDLA SPOLEČNOSTI PENAM, A.S. BRNO NA PROVOZNÍ JEDNOTCE OLOMOUC... 5 VOZIDLO

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Aditiva a mazací přípravky

Aditiva a mazací přípravky 460G Přísady d mtrvých lejů Přísada d leje benzínvých mtrů pr sbní a malá užitkvá vzidla s náplní d 6 l. Mikrdifuzní přísada, vyrbená na bázi těžkých uhlvdíků. Mísitelná se všemi druhy mtrvých lejů. Zajiš

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Systém kritických bodů, HACCP

Systém kritických bodů, HACCP C je HACCP? Systém kritických bdů, HACCP HACCP nejsu kritické bdy Preventivní systém pr zajištění zdravtní nezávadnsti Významné by měla být pdstata, tj. spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Přehled systémů vozidla

Přehled systémů vozidla Vlv FE Hybrid Vlv FE Hybrid Přehled systémů vzidla Mtr D7F Eur 5 Vznětvý mtr s paralelním hybridním systémem Tčivý mment 3 2 1 t./min 1. Elektrmtr 2. Vznětvý mtr 3. Hybridní režim Prvnání Parametry mtru

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Ú s t e c k ý k r a j

Ú s t e c k ý k r a j Smluvy závazku veřejné služby (ZVS) ve veřejné linkvé dpravě k zajištění základní dpravní bslužnsti (ZDO) příspěvek v rámci úvdníh semináře Babtie spl. s r.. k řešenému výzkumnému úklu MD ČR, Praha 16.

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Čistota vody a životní prostředí

Čistota vody a životní prostředí Čistta vdy a živtní prstředí Analytická suprava pr čisttáře a hspdáře Vážení chvatelé ryb, ČRS, Výbr územníh svazu pr Severní Mravu a Slezsk v Ostravě si Vám dvluje nabídnut analyticku sadu (resp. "čisttářsku

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Povinnosti při odpojování od soustav CZT

Povinnosti při odpojování od soustav CZT Pvinnsti při dpjvání d sustav CZT Při úvahách dpjení d tepláren a zřízení vlastní ktelny se běžně uvádějí a prvnávají eknmické náklady na paliv a sptřebu elektrické energie. Zapmíná se na náklady při zřizvání

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

F_PŘÍLOHA_1B_Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek

F_PŘÍLOHA_1B_Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek F_PŘÍLOHA_1B_Zkvalitnění vlastnstí krabic pr chranu písemných památek 1_Výzkum a vývj preventivních patření veducích k chraně knihvních fndů (zlepšení klimatických pdmínek a frem ulžení fndů a jejich mnitrvání)

Více

PREOL, a.s. Projekt náhrady motorové nafty ve skupině AGROFERT směsnou motorovou naftou SMN 30. Výsledky dlouhodobého provozního ověření

PREOL, a.s. Projekt náhrady motorové nafty ve skupině AGROFERT směsnou motorovou naftou SMN 30. Výsledky dlouhodobého provozního ověření PREOL, a.s. Člen skupiny SGS Projekt náhrady motorové nafty ve skupině AGROFERT směsnou motorovou naftou SMN 30 Výsledky dlouhodobého provozního ověření ve spolupráci s Ústavem paliv a maziv, a.s., AGROTEC,

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

www.elektapainting.cm pag. 1 di 5 MATERIA Jednslžkvý ptah na vdní bázi pr dekraci pdlah a stěn Vlastnsti prduktu MATERIA je jednslžkvá stěrka na vdní bázi a bázi syntetických mdifikvaných kplymerů pr dekraci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv 02-07.3 10.06.CZ Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením typpv1509-1- PV 1509 Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením DN 65 x 100 až 350 x 600 Pužítí Pjistný ventil plnzdvižný s přídavným

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko.

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko. Pjistná matematika Pdstata pjišťvny: se vzrůstajícím pčtem klientů, klesá pjistně technické rizik. Příklad: - Pravděpdbnst, ţe nastane pjistná událst, je 0,01 za jeden rk. Škda, která můţe nastat při tét

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Návštěvní řád. Pravidla pro kurzy a čerpání náhradních lekcí

Návštěvní řád. Pravidla pro kurzy a čerpání náhradních lekcí Návštěvní řád Prvzní zásady Před zahájením kurzu jsu rdiče infrmváni jeh průběhu, prvzních a hygienických zásadách, skladbě lekcí. Jsu seznámeni s pravidly pr mluvy a čerpání náhradních lekcí. Zavazují

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více