Hana Dolinová Uherský Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hana Dolinová 572 615 360 hana.dolinova@ub.cz 2008-10-13 Uherský Brod"

Transkript

1 odbor sociální věcí VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE : TEL.: DATUM: MÍSTO:C 275/2006 OSV /08 Hana Dolinová Uherský Brod Návrh rozpočtu provozních výdajů OSV na rok 2009 : OrJ OdPa SpPo Text Rozp. sch. Kč Rozp. upr. Kč Návrh 2009 Kč Soc. dávky, Příspěvek na živobytí Soc. dávky, Doplatek na bydlení Soc. dávka, Mim. okamžitá pomoc Soc. dávky, Mim. okamž. pomoc os Soc. dávky, Příspěvek na zvl. pomůcky Soc. dávky, Př.na.úpr. a opr.bezb.bytu Soc. dávky, Přís.na zak.opr.mot.voz Soc. dávky, Přís. na prov.mot.voz Soc. dávky, Přís. na individ. dopr Soc. dávky, Přís. na péči Veř. fin. podpora soc. org Příspěvek PO Soc.služby př.č Komunitní plán soc. služeb města, ost.soc.pomoc, pomoc ost.skupinám.obyv Ost.soc,p., pomoc ost.sk.obyv. výchovně rekreační tábor pro děti ze soc. slabých rodin kom.č.1, př.č př.č. 3 Příspěvek na nízkopodlažní autobus kom.č.2 Prostor pro kontaktní centrum Charáč kom.č.3 Provoz kontaktního centra Charáč Chráněné bydlení pro obč. zdr. post. a chronicky a duševně nemocné Krizová pomoc, osoby v situaci ohrožení zdraví Noclehárna pro osoby bez přístřeší s využitím hygienického zařízení kom.č kom.č kom.č.6

2 Sociální bydlení pro rodiny s dětmi s nižšími příjmy Pracovník pro rodinné politiky podpora rodinám, posílení postavení rodiny Veřejný opatrovník pro výkon fce VO stan. soudem os. zbav. způs. k práv. úkon. Navýšení o pracovníka na komunitní plán soc. služeb města UB Klokánek zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nedokážu určit a prostor a prostor kom.č.7 kom.č.8 kom.č k.č. 10 Budova, prostor Celkem příl. č. 2 ORJ 2804 ODPA 4345 SPPO 5331 ( příloha č. 1 ) Příspěvek pro Sociální služby Uh.Brod 3,08 mil. Zde je možno počítat s dotací na službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež z MPSV ve výši asi Kč, stejně jako na pečovatelskou službu ve výši Kč. Po obdržení dotace bude příslušná částka vrácena do rozpočtu města v průběhu roku Na novou sociálně aktivizační službu Chůva je možno, vzhledem k podpoře vzniku této služby ve střednědobém plánu soc. služeb Zl.kraje, počítat i s pomocí dotace z KÚ. ORJ 2802 ODPA 4345 SPPO 5223 Veřejná finanční podpora 1,2 mil. Vycházím ze skutečného čerpání k dnešnímu dni a žádám o navýšení také vzhledem k předpokládané žádosti na provoz KC Charáč, sdružení Labradoří pac a další. ORJ 2805 ODPA 4349 SPPO 5166 (komentář č.1 ) Komunitní plán sociálních služeb města Uherského Brodu. V rámci prevence kriminality mládeže uspořádat prostřednictvím odborníků besedy, přednášky na téma : (výchovné působení rodičů, drogy a jiné návykové látky, zanedbávání povinné školní docházky, povinnosti rodičů., víkendové pobyty dysfunkčních rodin, dětí z problémových rodin ) Kč setkání seniorů, zdravotně postižených, rodina a děti, skupina osob sociálně vyloučených Kč

3 Dle pokynů metodičky komunitního plánování sociálních služeb Zlínského kraje, jsou součástí společných priorit zdejšího KP města kulturní aktivity nejen se skupinou seniorů, ale také rodin s dětmi, zdravotně postižených a nově vznikající skupiny osob, kterým hrozí sociální vyloučení cca částka na rok Kč ( komentář č.2 ) příspěvek na nízkopodlažní bus 1,5 mil. Pořízení nízkopodlažního autobusu je zařazeno mezi priority KP města UB pro skupinu osob zdravotně postižených, seniorů, ale také rodičů s malými dětmi, zejména ze vzdálenějších lokalit UB ( Havřice, Újezdec, Těšov, Olšava, Sídliště Větrná. ) (komentář č.3) KC Charáč - investice do prostoru Kč - na provoz Kč (Zařízení kontaktního místa pro osoby závislé na drogách. Navrhuji podílet se na nákladech provozu ve spolupráci s městem Bojkovice, neboť velká část klientů závislých na drogách je i ze správního obvodu Bojkovice ) (komentář č. 4 ) Návrh na úpravu bytového prostoru čp v průběhu roku 2009 pro chráněné bydlení 51 zákona o soc. službách ( podporované střednědobým plánem soc. služeb Zl.kraje - tedy i možnost podpory z EU fondů, MPSV, služba je také zařazena mezi priority KP sociálních služeb města Uh.Brodu ). Jedná se o pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění. Bydlení má formu skupinového nebo individuálního včetně osobního asistenta. Kapacita pro 4-5 klientů. Ze zkušeností kurátora pro dospělé se nedaří osoby umístit do ústavů soc. péče a pro dlouhé čekací doby 5-10 let. Stávají se tak osobami bez přístřeší. Opět ve spolupráci s městem Bojkovice.( Podobně tato služba funguje ve Valašském. Meziříčí ). Navrhuji vyčlenit částku na oddělení prostoru (patra) v uvedeném domě 2060, na zařízení pokojů klientů, místnost pro asistenty a personál provozovatele této služby cca Kč. ( komentář č. 5 ) Krizová pomoc 60 zákona o soc. službách ( jedná se o pobytovou službu na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života a přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci. Z praxe kurátora pro dospělé je analyzována potřeba zřídit zmíněnou službu. Tuto pomoc má zájem provozovat zdejší Charita, kde je služba zčásti již poskytována a pro letošní rok

4 získala Ch. od MPSV dotaci ve výši asi Kč. Navrhuji opět využít bytového prostoru v domě čp zkušebně pro 4 osoby a za finanční účasti města Bojkovice, případně dalších obcí. Odhaduji, že vzniknou náklady na oddělení prostoru od běžných nájemců formou omezení přístupu, vyčlenit prostor pro personál provozovatele této služby, vybavení pokoje cca Kč. ( komentář č. 6 ) Noclehárna 63 zákona o soc. službách ( jedná se o ambulantní službu osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Tato služba je na základě zkušeností kurátora pro dospělé velmi nutná, hodnotí neexistenci takové služby za časovanou bombu. V roce 2008 zaznamenává téměř 100% nárůst osob ohrožených sociálním vyloučením oproti roku Jedná se především o alkoholiky, závislé na návykových látkách, propuštěné z dětských domovů, výchovných ústavů, mentálně postižené, ohrožené domácím násilím, a to z UB, ale i okolních obcí( Hradčovice, Vlčnov, Bojkovice ). Téměř žádná z okolních obcí nevlastní ubytování pro zmíněné osoby. Ty se pak schází na místech veřejně přístupných ( nádraží, parky), což je nejen nevhodný příklad dětem a mládeži, ale přichází kritika na město, odbor sociálních věcí z řad občanů. Povinností kurátora je tyto osoby formou metod sociální práce (např. nácvik samostatnosti, změny myšlení) postupně zařadit do běžného života a bránit jejich sociálnímu vyloučení. Od obcí kurátor očekává a žádá vstřícný přístup co se ubytování týká, což je pro další sociální práci s klientem velmi důležité. V opačném případě je sociální práce kurátora znehodnocována, dochází ze strany klienta ke ztrátě důvěry a jeho sociálnímu vyloučení. I pro tuto službu navrhuji využít bytových prostorů v domě čp pro 3-4 osoby za finanční spoluúčasti okolních obcí. Náklady na oddělení prostoru patra, vybavení pokojů, sociální zařízení, prostoru pro personál provozovatele služby odhaduji na Kč. ( komentář č. 7 ) Sociální bydlení ve schváleném komunitním plánu soc. služeb UB je mezi priority zařazena tzv. výstavba startovacích bytů pro rodiny s nižšími příjmy. Městu Uh.Brod schází byty pro uvedené rodiny s dětmi. Ty nejsou schopni stávající výši měsíčního nájmu hradit, odbor soc. věcí navrhuje výstavbu či rekonstrukci starších bytů nebo vyčlenit byty pro nízkopříjmové rodiny ze stávajících bytů, případně zvolit variantu kompenzací nájmů. ( komentář č. 8 ) pracovníka prorodinné politiky Kč, prostor?? Jedná se návrh Ministerstva práce a soc. věcí v rámci prorodinné politiky, neboť je zaznamenáváno oslabení postavení rodiny, přestože rodina zůstává základním článkem společnosti, a proto je nutné ji podporovat. Nemůže být základem jen

5 distribuce dávek SSP, ale soustavné vytváření prostředí pro rodiny a možnost skloubit profesní dráhu s rodičovstvím. ( komentář č. 9 ) pracovníka pro výkon veřejného opatrovníka Kč, prostor?? V současné době vykonávají tuto funkci veřejného opatrovníka sociální pracovnice při běžné práci sociální pracovnice na odd. sociálních služeb. Funkce VO je velmi zodpovědná a náročná práce a nelze je plnit vedle běžné práce. VO musí zajistit veškerou péči o osobu opatrovance, jeho zdravotní péči, všechny jeho osobní potřeby, správu majetku, spolupracovat s lékaři, má občansko právní zodpovědnost za způsobenou škodu a trestní odpovědnost např. za porušení povinností při správě cizího majetku. Vzhledem k soudem avízovaným dalším návrhům na ustanovení obce VO, vyvstává potřeba personálně řešit výkon této funkce. ( komentář č. 10 ) posílit o jednoho pracovníka na KP sociálních služeb města UB Kč V současné době a v rámci schváleného Komunitního plánu sociálních služeb města Uherského Brodu pracuje na realizaci jednotlivých vytyčených priorit, na pokračujících jednáních s pracovními skupinami KP, vede jednání s poskytovateli sociálních služeb, zpracovává projekty na získání finančních prostředků od Nadací, kompletní zajišťování plánových akcí jedna pracovnice-koordinátorka KP. Jak vyplývá z projektu KP, je třeba pokračovat propojováním s KP sousedních obcí a správních i nesprávních území, iniciovat a navazovat na další projekty. Proto upozorňuji na potřebu dalšího pracovníka pro plnění úkolů realizaci priorit KP SS města Uh.Brodu a okolí. ( příloha č. 2) požadavek na prostor pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek S prosbou o vytipování prostoru v majetku města Uh.Brodu představila projekt Fondu ohrožených dětí, obyvatelka města paní Květoslava Josková. Toto zařízení slouží dětem vyžadujícím okamžitou pomoc ( viz ustanovení 42 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ). Poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen anebo se ocitly bez péče přiměřené jejich věku ( např. úmrtí rodičů ), dětem tělesně nebo duševně týraným nebo zneužívaným anebo dětem, které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohroženy jejich základní práva. O umístění v zařízení vyžadující okamžitou pomoc rozhoduje příslušný soud. Takovým zařízením jsou tzv. Klokánky, jež mají pověření Ministerstva práce a

6 sociálních věcí. Jejich úkolem je nabídnout dětem na přechodnou dobu rodinnou péči namísto ústavní výchovy do doby návratu zpět do rodiny nebo do náhradní rodinné péče. V K. je nepřetržitý provoz a do tohoto zařízení mohou přijmout i novorozence. Zařízení má dle ustanovení 46 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, přednost před výchovou ústavní. Paní Josková vyjmenovala potřeby k uskutečnění tohoto projektu, a to : prostor, vybavení, pomoc při zpracování projektu na získání finanční podpory z EU, Nadací a převzetí záštity. Odbor sociálních věcí proto d o p o r u č u j e podpořit tento projekt, a to vhodným prostorem v Uh.Brodě nebo v jeho částech. Ing. Ladislav Kryštof starosta Dolinová Hana pověřená vedením odboru sociálních věcí

7

8

9

10

11 Výchovně rekreační pobyt pro děti na Středisku enviromentální výchovy Maršov. Účelem VRP je získat a upevnit u dětí dovednosti v těchto oblastech : výchova ke zdravému životnímu stylu rozvoj a podpora sociálních kompetencí výchovné působení na děti s poruchami chování získání společenských a hygienických návyků a dovedností Cílová skupina : viz 6 zákona o SPOD viz 6 zákona o SPOD děti, u nichž se objevily výchovné problémy šikana, vandalizmus, experiment s návykovou látkou, záškoláctví, útěky z domova, děti páchající přestupky děti ze sociálně slabých, dysfunkčních rodin, kde rodiče dostatečně nezvládají svou výchovnou úlohu / zanedbané, nepodnětné prostředí, nízká sociokulturní úroveň rodiny/ Doba konání VRP : a/ červenec-srpen 2009, po dobu 5 dnů - pro děti s problémovým chováním b/ červenec srpen 2009, po dobu 5 dnů - pro děti ze sociálně slabých, dysfunkčních rodin, z nepodnětného prostředí / alkohol, návykové látky u rodiče, nedostatečné výchovné působení v rodině dlouhodobě nezaměstnaní, apod./ Počet dětí ve VRP - pro každou cílovou skupinu u 5 denního pobytu asi účastníků,pobyt dětí bez zákonných zástupců. Na uskutečnění VRP by se mohly podílet neziskové a příspěvkové organizace zaměřující se na prevenci sociálně-patologických jevů u dětí Nízkoprahové zařízení, LUISA, PPP, SVP Help, Městská policie, Dům dětí a mládeže Uherský Brod. Program : - důraz na posilování pozitivního chování, sociálních dovedností - komunikace s dětmi o problémech / beseda o prevenci užívání návykových látek, šikany a dalších sociálně-patologických jevů - získání návyků v oblasti péče o sebe, preference zdravého životního stylu - arteterapie / např.keramické, tvořivé dílny/ - muzikoterapie / hra na kytaru,..zpěv/ - ergoterapie pracovní aktivity - naučná stezka v přírodě / poznávání rostlin, posilování vztahu k přírodě../ - psychohry / zaměřené na posílení sebedůvěry, mezilidských vztahů apod./ - společenské hry, etapová hra, táborák, soutěže Povinnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí jsou stanoveny zákonem o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.

12 Sociálně právní ochranou se mimo jiné rozumí i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. ( viz ustanovení 1 písmene c ) OSPOD se proto zaměřuje zejména na děti uvedené v ust. 6 cit. zákona: a) jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti b) zanedbávají školní docházku, požívají alkohol, návykové látky c) opakovaně se dopouští útěků od rodičů g) jsou ohrožovány násilím mezi rodiči V rámci své poradenské a preventivní činnosti ( 11 písmene c) citovaného zákona ) je obec s rozšířenou působností povinna : c) pořádat přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. Dle výkladu zákona : Zákon umožňuje obci uskutečňovat tyto činnosti vedle individuální sociální práce také v podobě přednášek, kurzů a víkendových pobytů a zaměřovat je na různé skupiny obyvatelstva, které nějakou formu pomoci potřebují, třeba jen v podobě informací. Tak se tyto činnosti zaměřují např.na pomoc rodičům dětí s poruchami chování, na děti experimentující s drogami, na děti ze sociálně-potřebných rodin, z dysfunkčních rodin. Do působnosti komise pro SPOD ( ustanovení 38 odstavce 2 písmene c) citovaného zákona ) také spadá : c) doporučovat provedení opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně-patologickými jevy, a připravovat programy péče o problémové skupiny dětí. Obce v samostatné působnosti zpravidla v době školních prázdnin zřizují výchovné rekreační tábory pro děti (viz ustanovení 43 citovaného zákona ) (1) Výchovně-rekreační tábory pro děti jsou určeny zejména pro děti uvedené v 6 odst.1. Pobyt ve výchovně- rekreačním táboře se dítěti poskytuje na žádost zákonných zástupců nebo s jejich souhlasem (2) Účelem pobytu ve výchovně rekreačních táborech pro děti je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Dle výkladu zákona: VRT jsou určené také pro děti ze sociálně-potřebných rodin. Rozhodnutí o vydání pověření ke zřízení a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti spadá do působnosti komise SPOD ( ustanovení 38 odst.2, písm.a) cit. zákona ). Pořádání VRT je nutné zahrnout do rozpočtu obce a do předpokládaných výdajů zahrnout - náklady spojené s nájmem vhodného objektu, výdaje spojené s užíváním, ( spotřeba vody, elektřiny, plynu, včetně odvozu odpadků), zajištění hygien. podmínek, lůžkoviny, spotřeba potravin, lze vycházet z ustanovení 14 ( maximální výše úhrady za poskytování služby ) odst.2 písm.b) vyhlášky č. 505/2006 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pro zaměstnance zřizovatele VRT bude činnost ve VRT pracovní cestou, ostatní osoby činné ve VRT dohoda o provedení práce.

13 OSV žádal o informaci k pronájmu střediska na Maršově: - odbor školství - zatím neproběhla kolaudace budovy - ředitelka DDM UB se zatím nevyjádřila k podmínkám pronájmu budovy. Nelze proto vyčíslit provozní náklady, zatím jen odhadem mzdové náklady ve výši asi Kč.

14

15

16

17

18

19

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj 2003 2005 Byt na půl cesty Vstupní byt MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 2006 PODPOROVANÉ BYTY Dotační titul Ministerstva

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Obsah Úvod... 3 1. Sociodemografické údaje... 4 1.1 Demografické údaje... 4 1.1.1 Složení obyvatelstva... 5 1.1.2 Sňatky, rozvody, potraty...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více