MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Aleš OTÝPKA WORLD HERITAGE světové klenoty přírody jako zdroj poznání Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vladimír Herber, CSc. Brno 2012

2 Jméno a příjmení autora: Aleš Otýpka Název bakalářské práce: World Heritage světové klenoty přírody jako zdroj poznání Název v angličtině: Word Heritage world jewels of nature as a source of knowledge Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Vladimír Herber, CSc. Rok obhajoby: 2012 Anotace Tato práce je ukázkou toho, jak lze vyuţít světoznámé chráněné oblasti World Heritage ve výuce středoškolské geografie. Hlavní částí práce je zpracování některých okruhů geografie pro výuku, a to pomocí prezentací, průvodních textů a projektů a aktivit. Práce obsahuje veškeré materiály tak, jak je s nimi ve výuce počítáno. Annotation This thesis is an illustration how to use world well-known reserve areas World heritage for education of secondary school grade geography. The body of the thesis consists of a compilation of some geographical areas for education with the aid of presentations, accessory texts and projects and activities. The thesis contains all material needed for the education. Klíčová slova: lokalita World Heritage, Rámcové vzdělávací programy, projekt Key words: World Heritage Area, General Education Programme, project

3

4

5 Prohlašuji tímto, ţe jsem zadanou bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením RNDr. Vladimíra Herbera, CSc. a uvedl v seznamu literatury veškerou pouţitou literaturu a další zdroje. V Brně dne:. vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování RNDr. Vladimíru Herberovi, CSc. za konzultace, které mi poskytl při vedení této práce, za jeho pomoc, ochotu a trpělivost.

7 1 ÚVOD Fyzickogeografická sféra Krajinná ekologie SEZNAM LOKALIT WORLD HERITAGE VYBRANÁ ÚZEMÍ Yellowstonský národní park Tropické deštné pralesy na Sumatře Národní park Havajské sopky Velká útesová bariéra METODICKÉ POKYNY Vulkanická činnost Průvodní text k prezentaci Vypracování projektů Pracovní listy a testy Přírodní oblasti Země Průvodní text k prezentaci Doprovodná aktivita Testy Ekologická rovnováha Průvodní text k prezentaci Testy ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY Vzorová řešení testů a pracovních listů Prezentace pro výuku... 54

8 1 ÚVOD Na začátek této práce mi dovolte vysvětlit, proč právě lokality WH jsou skvělým materiálem pro školství. Tyto lokality vybírá organizace UNESCO United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, do češtiny přeloţeno: Organizace pro vzdělávání, vědu a kulturu při OSN. Tedy organizace přímo se zabývající vzděláváním, kam spadá i školství. Samotné lokality Wolrd Heritage pak UNESCO popisuje takto: (Světové) Dědictví je naše dědictví z minulosti, z přítomnosti a to, co předáme budoucím generacím. Naše kulturní a přírodní dědictví jsou nenahraditelné zdroje ţivota a insiprace To, co dělá koncept Světového dědictví tak mimořádné, je jeho všeobecné vyuţití. Lokality Světového dědictví patří všem lidem na světě, nezávisle na tom, na jakém území se nachází UNESCO se snaţí podporovat poznání, ochranu a zachování kulturního a přírodního dědictví, majícího obrovskou hodnotu pro lidstvo, po celém světě... (http://whc.unesco.org) Také z těchto slov je patrno, ţe lokality World Heritage mají slouţit právě pro poznání nejen nám, ale i našim následovníkům, nejen pouze k ochraně kvůli samotné hodnotě těchto lokalit. Vyuţití World Heritage pro potřeby (nejen) gymnaziální výuky je tak zcela v souladu se záměrem UNESCO. Cílem této práce je naplnění snahy UNESCO, tedy vzdělávání. Program World Heritage v této práci působí jako doporučený a chráněný materiál nejen pro výuku. Celkové povědomí o vzácných a chráněných oblastí světa je důleţité nejen z hlediska školního, tj. vědomostí a přípravy na budoucí povolání, ale také z lidského, kdy si studenti uvědomují hodnotu přírody jako takovou. Hodnota přírody ze své podstaty je mnohem důleţitější, neţ jako má (uţitnou) hodnotu pro člověka. Myslím si, ţe i tohle je poslání UNESCO a následovně programu World Heritege. World Heritage je program celosvětového významu, nejedná se jen o mezinárodní úmluvy a právní nástroje ochrany. UNESCO poskytuje také materiální a finanční pomoc jednotlivým státům (lokality World Heritage zůstávají vlastnictvím státu, ve kterém se nacházejí). V současnosti existuje ve světě 183 lokalit World Heritage. (http://whc.unesco.org/en/faq) Ve všech školách, nejen na gymnáziích, se dnes vyuţívá tzv. Rámcových vzdělávacích programů. Rámcový vzdělávací program je společný pro všechny školy v České republice, pro Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy jej zpracovává Výzkumný ústav pedagogický v Praze. V něm jsou vymezeny mimo jiné povinné oblasti vzdělávání pro ţáky ve věku 3-19 let. Jejich součástí je proto i oblast týkající se geografie a ekologie. V této práci se budeme zabývat pouze fyzickou částí geografie a krajinnou ekologií. Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) jsou (povinným) zdrojem Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), podle kterého jednotlivé školy organizují svou výuku. RVP 3

9 vymezuje různá témata, ve kterých můţeme vyuţitím World Heritage (dále jen WH) jako příkladů dosáhnout vymezených cílů vzdělávání. V práci obsaţený výčet oblastí WH obsahuje krátký popis lokalit obsahující umístění a významnost lokality. Podle tohoto popisu je pak moţné vybrat vhodné lokality pro jednotlivá témata. V RVP (a následně v ŠVP) nacházíme několik konkrétních oblastí, které můţeme zařadit do výuky fyzické geografie nebo krajinné ekologie. Týká se to vzdělávacího oboru Geografie ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda a průřezového tématu Environmentální výchova (www.msmt.cz/uploads/vzdelavani/skolska_reforma/rvp/rvp-gymnazia.pdf). Vybrané lokace WH se pak budou vztahovat vţdy ke konkrétním tématům. Během výuky je vhodné pouţívat učebnici (na pročtení a seznámení se s jednotlivými tématy), poté bude následovat výuka pomocí učebních textů, powerpointovych prezentací a pracovních listů nebo projektů. Právě v nich jsou pouţity materiály o vybraných oblastech WH jako modelové příklady. Doplňky frontální výuky, tedy prezentace, projekty atp. jsou nástrojem nejen RVP, ale celkově moderního pojetí pedagogiky, proto je jich v této práci hojně vyuţito. Následuje výčet témat z RVP a jejich obecný, stručný popis. 1.1 Fyzickogeografická sféra a) sloţky fyzickogeografické sféry, jejich stav a vývoj b) vztahy a souvislosti jednotlivých sloţek fyzickogeografické sféry Ad a) Zde zařadíme tvary zemského povrchu. Lokality WH často obsahují tyto fyzickogeografické jevy v zachovalé a mnohdy vzácné formě. Ty pak je vyuţijeme jako příklady nejen samostatných jevů, ale také jednotlivých provázaných systémů. Dále zde patří základní přírodní oblasti světa, tzv. biomy (Valenta, 2004, str ) jejich rozlišení a elementární znaky. Lokality WH mohou dobře ilustrovat zachovalé typy zón a biomů. Ad b) V této oblasti rozebereme vztahy výše uvedených sloţek. Zaměříme se na srovnávání fyzickogeografických sloţek a vztahů mezi nimi. Jedná se o vliv činnosti člověka, rizika s ním spojená, klademe důraz na ţákovo pochopení a přisvojení si idei hodnotnosti přírodního dědictví a uvědomění si vlastní odpovědnosti 4

10 (www.msmt.cz/uploads/vzdelavani/skolska_reforma/rvp/rvp-gymnazia.pdf). Zde nám vyhrané lokality WH poslouţí jako příklad přírodní krajiny pro srovnání s člověkem pozměněnou krajinou. Toto téma můţeme také zařadit do průřezového tématu Environmentální výchova. 1.2 Krajinná ekologie a) krajina, typy přírodní krajiny,její stav a vývoj b) vztahy v přírodě, interakce člověka a přírody, prostorová koexistence c) ekologie a environmentalistika, ochrana přírody a nástroje ochrany přírody d) rizika pro ţivotní prostředí a jejich hodnocení Ad a) Tato oblast, týkající se krajiny, zahrnuje jak přírodní, tak pozměněnou krajinu. Ve školní výuce budou součástí jedné oblasti, v této práci se zaměříme pouze na přírodní krajinu. Typy, stav a vývoj typů krajin budeme demonstrovat na příkladech lokalit WH spíše neţ na schematických nakresech. Ad b) Lokality WH poslouţí jako ilustrace sloţitých a provázaných vztahů v přírodě, nejlépe se srovnáním s krajinou, kde jsou tyto vztahy narušené. Dále ţákům předvedeme, jaký vliv má činnost člověka na původní krajinu a jak je moţno tuto krajinu zachovat. Ad c) V této oblasti, zaměřující se na ekologii, environmentalistiku a ochranu přírody, vyuţijeme lokality WH jako příkladu jednoho moţného způsobu ochrany přírody. Poté provedeme srovnání s jinými příklady a rozebereme v nich důleţité, společné činitele. Ad d) V poslední části se zaměříme na jednotlivá rizika a hrozby jak přírodního, tak antropogenního původu, na ţivotní prostředí. Dále zde zhodnotíme jejich závaţnost a případné důsledky, pokusíme se ţáky najít nějaká řešení konkrétních problémů. 5

11 2 SEZNAM LOKALIT WORLD HERITAGE Argentina Los Glaciares JZ části Argentiny,horské štíty a ledovce, ledovcová jezera a další ledovcové útvary Národní park Iguazu hranice mezi Argentinou a Brazílií, polokruhový vodopád, subtropická vegetace, tapíři, vřešťani nebo oceloti Národní parky Ischigualasto a Talampaya střední část Argentiny, dva na sebe navazující národní parky v pouštní oblasti, obsahuje zkameněliny z období triasu poloostrov Valdés Patagonie, vyhlášen za účelem ochrany velryby jiţní, rypouše sloního a lachtana hřivnatého Austrálie Australské Alpy V Austrálie poblíţ města Sydney, pískovcové pohoří, 8 chráněných území, eukalyptové lesy, velká biodiverzita a mnoho endemických a ohroţených druhů Gondwandské deštné pralesy V pobřeţí Austrálie, několik chráněných území, geologické útvary a krátery štítových vulkánů, několik ohroţených druhů deštného pralesa Naracoorte a Riversleigh na J, resp. S V Austrálie, fosilie, důkazy vývoje australské fauny Národní park Purnululu Z Austrálie, pohoří Bungle - tvořené z devonských křemenných pískovců Ostrov Fraser blízko V pobřeţí Austrálie, největší ostrov z písku na světě, zbytky deštného pralesa a sladkovodní jezera v dunách Ostrovy Heard a McDonald mezi Austrálií a Antarktidou, jediné ostrovy s vulkanickou aktivitou v subantarktickém pásu, pozorování geomorfologických procesů Ostrov Macquarie na JV od Tasmánie na pomezí indoaustralské a pacifické tektonické desky, vynořený hřeben podmořského Macquarijského hřbetu a jediné místo na zemi, kde se na povrch dostávají horniny zemského pláště Pobřeţí Ningaloo Z pobřeţí Austrálie, korálový útes a skalní útvary, velká biodiverzita Queenslandské tropy SV pobřeţí Austrálie, tropické deštné pralesy, výskyt vačnatců, vzácné rostliny, zpěvní ptáci a další ohroţené druhy Souostroví Lorda Howea J Pacifik, SV od Austrálie unikátní, izolovaná fauna a flóra Velká útesová bariéra na SV Austrálie, korálové útesy, nespočet druhů rostlin a ţivočichů Ţraločí zátoka Z Austrálie, skládá se z části pobřeţí a přilehlých ostrovů, výskyt dugonga indického, stromatolitů a porosty mořských řas 6

12 Bangladéš Sundarbanské mangrové lesy v deltě Gangy, Brahmaputry a Meghny, ekologické procesy v magrovech, ohroţené druhy Belize Rezervace Belize Barrier Reef pobřeţí Belize, součástí je 7 území, největší útesová bariéra na severní polokouli, atoly, mangrovy nebo estuária, Bělorusko Les Belovezhskaya na rozvodí Černého a Baltského moře, stálezelené dřeviny a vzácní savci evropské přírody, například vydru nebo zubra Bolívie Národní park Noel Kempff Mercado jeden z největších národních parků v Amazonii, ekosystémy savan, lesů i tropických deštných pralesů Brazílie Brazilské atlantické ostrovy na V od Brazílie, marinní ekosystémy, tropičtí ptáci Komplex centrílní Amazonie Amazonská pánev, biodiverzita, říční ekosystémy, mnoho endemických druhů Lesy atlantického pobřeţí Discovery Coast V Brazílie, 8 oblastí, deštné pralesy, endemické druhy Lesy atlantického pobřeţí South-East JV Brazílie, specifické lesy, velká biodiverzita, několik biomů Národní prak Iquacu J Brazílie, vodopády, ohroţené a vzácné druhy Oblast Cerrado 2 území, střední Brazílie, tropické ekosystémy Oblast Pantanal 4 území, sladkovodní mokřady Bulharsko Národní park Pirin JZ Bulharsko, ledovcové útvary, vápenec Oblast Srebama SV Bulharsko, sladkovodní jezero, ohroţené druhy ptáků Černá Hora Národní park Durmitor ledovcové útvary, endemické druhy 7

13 Čína China Danxia JV Čína, 6 oblastí, erozní reliéf, ohroţené druhy Národní park Mount Sanqingshan V Číny, ţulové sloupy, specifické meteorologické podmínky Park Huanlong J Čína, ledovcové útvary, vápencové útvary Park Jiuzhaigou centrální Čína, lesní ekosystémy, vzácné organismy Park Wulingyuan JV Číny, pískovcové skály, jeskyně, ohroţené organismy Park Tří paralelních řek Yunnanu J Číny, 8 oblastí, biodiverzita, obrovská rozloha Sichuan Giant Panda Sanctuaries J Číny, původní prostředí pandy velké, červené pandy a leoparda South China Karst JV Číny, kerná pohoří, skalní útvary Dánsko Ilulissat Icefjord na Z pobřeţí Grónska, ledovce, důleţitá lokalita pro výzkum ledovců Demokratická republika Kongo Národní park Garamba savany a stepi, ohroţené druhy Národní park Kahuzi-Biega deštné pralesy, gorily Národní park Salonga - deštné pralesy, endemické a ohroţené druhy, Národní park Virunga různé druhy biomů, vzácné druhy Park Okapi Wildlife ohroţené druhy primátů a ptáků Dominika Národní park Morne Trois Pitons deštné pralesy s prvky vulkanické aktivity, specifické ekosystémy Egypt Wasi Al-Hitan S Egypta, fosilní zbytky vyhynulých velryb Ekvádor Gálapáţské ostrovy na Z od Ekvádoru, důleţité z hlediska studia evoluce, vzácné druhy Národní park Sangay JZ Ekvádor, rozmanité ekosystémy v blízkosti sopek, endemitní druhy 8

14 Etiopie Národní park Simien S Etiopie, erozní útvary, vzácné a endemitní druhy Filipíny Národní park Puerto-Princesa Subterranean River vápencové útvary, biodiverzita Národní park Tubbataha Reefs marinní ekosystémy, biodiverzita, laguny Finsko Souostroví Kvarken Z Finska, ledovcové útvary, změny reliéfu poklesem hladiny moře Francie Gulf of Porto na J od Francie (Korsika), skalní útvary, mořští ptáci Lagoons of New Caledonia na V od Austrálie, marinní ekosystémy, ohroţené druhy a korálové útesy The Pitons, cirques and remparts of Réunion island na V od Madagaskaru, endemické druhy, rozmanité ekosystémy Guinea Park Mount Nimba endemické druhy, šimpanzi Holandsko The Wadden Sea S Německa, pobřeţní ekosystémy, specifické podmínky Honduras Biosferická rezervace Río Platano deštné pralesy, původní organismy, domorodé kmeny Chorvatsko Národní park Plitvická jezera křídový a vápencový reliéf, geologické procesy Indie Národní park Kaziranga V Indie, vzácné druhy, málo dotčená příroda člověkem Národní park Keloadeo S Indie, vodní ptáci 9

15 Národní park Nanda Devi a Valley of Flowers S Indie, endemické horské byliny, ohroţené a vzácné druhy Národní park Sundarbanské mangrové lesy v deltě Gangy, Brahmaputry a Meghny, ekologické procesy v magrovech, ohroţené druhy Park Manas V Indie, aluviální stepi, deštné pralesy, ohroţené druhy Indonésie Národní park Komodo na JV od Bornea, sopečné ostrovy, výzkum evoluce, varani Národní park Lorentz Z cíp Nové Guinei, marinní a mokřadní ekosystémy Národní park Ujung Kulon S Jáva, deštné pralesy na sopečném podkladu Tropické deštné pralesy Sumatry 3 území, velká biodiverzita, ohroţené a vzácné druhy, endemické druhy, výzkum evoluce Island Surtsey na JZ od Islandu, společný ostrov, postup přírody na nový ostrov, bez zásahu člověka Itálie Dolomity S Itálie, horský reliéf, krasové útvary, fosilní nálezy Isole Eolie J Itálie, vulkanická činnost, geologická významnost Monte San Giorgio SZ Itálie, fosilní zbytky mořských ţivočichů Japonsko Ogasawara Islands na JZ od Japonska, kaloni, vzácné a ohroţené druhy Shirakami-Sanchi S Japonska, bukové lesy, vzácné druhy Shiretoko S Japonska, marinní i terestrické ekosystémy, ohroţené, vzácné i endemické druhy Yakushima JZ Japonska, japonský cedr, biodiverzita Jemen Socotra Archipelago SV Jemenu, biodiverzita, endemické vzácné a ohroţené druhy Jihoafrická Republika Park Cape Floral Region J JAR, 8 území, ekologické a biologické procesy, endemické druhy, výzkum evoluce 10

16 Park isimangaliso Wetland SV JAR, fluviální útvary, biodiverzita, marinní, mokřadní a ekosystémy savany VredefortDome SV JAR, geologická historie Země, studium dopadu meteoritu Kamerun Oblast Dja Faunal J Kamerunu, nejzachovalejší deštné pralesy v Africe, ohroţené druhy savců Kanada Joggins Fossil Cliffs JV Kanady, zkameněliny, vzácné ekosystémy Kluane/Wrangell - St. Elias/Glacier Bay/Tatsheshini-Alsek Z Kanada, ledovce a ledovcem utvářený reliéf Kanadské Skalisté hory JZ Kanada, 7 chráněných území, vápencové útvary, ledovce, fosílie Národní park Gros Morne V Kanady, oblast kontinentálního driftu, ledovcové útvary Národní Park Miguasha V Kanady, fosílie z doby devonu Národní park Nahani SZ Kanada, říční a boreální ekosystémy, vápencové jeskyně Národní park Wood Buffalo centrální Kanada, vnitrozemská delta, divocí bizoni Park Dinosaur Provincial JZ Kanada, fosílie dinosaurů staré 75 milionů let Park Waterton Glacier International Z Kanady, 2 oblasti, první mezinárodní park, hranice s USA, několik terestrických biomů Karibati Park Phoenix Islands mezi Austrálií a Severní Amerikou, marinní ekosystémy, vzácné a ohroţené druhy Kazachstán Saryarka SZ Kazachstán, migrace vodních ptáků, ohroţené druhy, stepní ekosystémy Keňa Kenya Lake Systems in the Great Rift Valley vodní ptáci, vzácné druhy, výzkum ekologických procesů Národní park Lake Turkana Z Keni, vodní ekosystémy, výzkum ekosystémů Národní park Mount Kenya Z Keni, vyhaslá sopka, ledovcové útvary 11

17 Kolumbie Národní park Los Katíos SZ Kolumbie, biodiverzita, endemitní a ohroţené druhy Park Malpelo poblíţ pobřeţí Kolumbie, marinní ekosystémy, vzácné druhy Korea Jeju Volcanic Island and Lava Tubes na J Korei, útvary způsobené vulkanickou činností Kostarika Národní park Cocos Island na J od Kostariky, deštné pralesy, marinní ekosystémy Národní park La Amistad ledovcové útvary, deštné pralesy Park Guanacaste biodiverzita, ohroţené druhy, ekologické procesy v ekosystémech Kuba Národní park Desembarco del Granma JV Kuba, kerný reliéf, goelogické procesy, pobřeţní útesy a mořské terasy Národní park Alejandro je Humboldt V Kuby, diverzita ekosystémů, mnoho endemických druhů Madagaskar Park Tsingy de Bemaraha Z Madagaskar, mangrové porosty, vzácné a ohroţené druhy Pralesy Atsinanana od S po J Madagaskaru, 6 území, pralesy, studium ekologických a biologických procesů Maďarsko Jeskyně Aggtelekského krasu a Slovenského krasu S Maďarska, výzkum geologické historie Malajsie Národní park Gunung Mulu Z Malajsie, velká biodiverzita, krasové útvary Park Kinabalu SZ Malajsie, různé biomy, velká biodiverzita Malawi Národní park Lake Malawi S Malawi, jezero, endemické druhy, výzkum evoluce 12

18 Mauretánie Národní park Banc d Arguin Z pobřeţí Mauretánie, pobřeţní a pouštní ekosystémy Mexiko Biosferická rezervace Monarchy stěhovavého střed Mexika, zimoviště motýla monarchy stěhovavého El Vizcaino SZ Mexika, pobřeţní laguny, ohroţené druhy Ostrovy a oblasti v Kalifornském zálivu SZ Mexika, různé biomy, vzácné druhy Sian Ka an S Yucatánu, tropické deštné pralesy, mangrovy a mokřady, biodiverzita Mongolsko Uvs Nuur Basin S Mongolska, vodní ptáci, stepní a další ekosystémy, ohroţené druhy Německo Karpatské bukové pralesy a německé bukové pralesy soubor lesů na území několika států, původní pralesy Evropy Messel Pit střed Německa, zachovalé fosílie savců The Wadden Sea S Německa, pobřeţní ekosystémy, specifické podmínky Nepál Národní park Chitwan S Mongolska, ohroţené druhy Národní parksagarmatha S Mongolska, Himaláje, vzácné druhy Niger Národní park W přechod mezi savanou a lesním porostem, biodiverzita Park Air and Ténéré S Nigeru, různé biomy Norsko West Norwegian Fjords JZ Norsko, ledovcové útvary, fjordy, marinní ekosystémy Nový Zéland Subantarktické ostrovy Nového Zélandu na JV od Nového Zélandu, 5 souostroví, biodiverzita, endemické druhy 13

19 Te Wahipounamu - JV ostrova, ledovcové útvary, ohroţené druhy Panama Národní park Coiba na JZ od Panamy, marinní ekosystémy, endemické druhy, ekologický výzkum Národní park Darien různé biomy a přechody mezi nimi, dva indiánské kmeny Národní park La Amistad ledovcové útvary, deštné pralesy Peru Národní park Huascarán ledovcové útvary, vzácné druhy Národní park Manú deštné pralesy, biodiverzita, ohroţené druhy Pobřeţí slonoviny Národní park Comoé nespočet druhů rostlin, specifická flora Národní Park Tai deštné pralesy, vzácné a ohroţené druhy Park Mount Nimba endemické druhy, šimpanzi Polsko Les Belovezhskaya na rozvodí Černého a Baltského moře, stálezelené dřeviny a vzácní savci evropské přírody, například vydru nebo zubra Portugalsko Laurisilva of Madeira na SZ od Portugalska, vavřínové lesy, endemické druhy Rumunsko Danube Delta SV Rumunska, delta řeky Dunaj, jezera a mokřady Rusko Altaj J Ruska, 3 území, různé biomy, které na sebe navazují Jezero Bajkal J Ruska, největší jezero světa, specifické ekosystémy, výzkum evoluce Kamčatské sopky V Ruska, mnoho činných sopek, diverzita Lesy Virgin Komi SZ Ruska, tundra a horská tundra, taiga, biodiverzita Park Wrangel Island SZ Ruska, biodiverzita, endemické druhy 14

20 Plošina Putorana S Ruska, subarktické a arktické ekosystémy Sikhote Alin JV Ruska, ohroţené druhy Uvs Nuur Basin S Mongolska, vodní ptáci, stepní a další ekosystémy, ohroţené druhy Západní Kavkaz JZ Ruska, zachovalé, biodiverzita, endemické druhy Senegal Národní park Niokolo-Koba Z Senegalu, savany, biodiverzita Park Djoudj SZ Senegal, mokřady, vzácné druhy ptáků Seychely Aldabra Atoll na S od Madagaskaru, korálové útesy Park Valée de Mai na SZ od Madagaskaru, endemické druhy Slovensko Jeskyně Aggtelekského krasu a Slovenského krasu S Maďarska, výzkum geologické historie Karpatské bukové pralesy a německé bukové pralesy soubor lesů na území několika států, původní pralesy Evropy Slovinsko Škocjanské jeskyně vápencové útvary Srí Lanka Centrální vysočina lesy hornatin, ohroţené druhy, biodiverzita Park Sinharaja deštný prales, vzácné a endemické druhy Středoafrická republika Národní park Manovo-Gounda St. Floris rozsáhlé savany, vzácné druhy Surinam Park Central Suriname S Surinamu, deštný prales, biodiverzita, vzácné a ohroţené druhy Svatá Lucie Park Pitons na S od Brazílie, geotermální jevy, korálové útesy, endemické a ohroţené druhy 15

21 Šalamounovy ostrovy East Renell na SV od Austrálie, korálový útes, endemické druhy Španělsko Národní park Doñana J Španělska, ekosystémy mokřadů, lagun a stálezelených lesů Národní park Garajonay na JZ od Španělska, vavřínové lesy Národní park Teide na JZ od Španělska, vulkanické útvary, geologické procesy Švédsko Souostroví Kvarken Z Finska, ledovcové útvary, změny reliéfu poklesem hladiny moře Švýcarsko Monte San Giorgio SZ Itálie, fosilní zbytky mořských ţivočichů Švýcarské Alpy Jungfrau-Aletsch ledovcové útvary, diverzita, horské ekosystémy Švýcarská tektonická oblast Sardona tektonické posuny, geologický výzkum Tanzánie Národní park Kilimanjaro S Tanzánie, vyhaslá sopka, ohroţené druhy Národní park Serengeti SZ Tanzánie, ekosystémy savany, migrace zvířat Národní park Ngorongoro Z Tanzánie, různé biomy, ohroţené druhy, výzkum evoluce člověka Park Selous Game J Tanzánie, různé biomy Thajsko Park Thungyai-Huai Kha Khaeng SZ Thajska, lesní ekosystémy, biodiverzita Park Dong Phayayen-Khao Yai SV Thajska, biodiverzita, ohroţené druhy, lesní ekosystémy Tunisko Národní park Ichekeul S Tuniska, mokřady, migrace ptactva Uganda Národní park Bwindi JZ Uganda, biodiverzita, ohroţené a vzácné druhy Národní park Rwenzori Mountains Z Uganda, ledovcové útvary, ohroţené druhy 16

22 Ukrajina Karpatské bukové pralesy a německé bukové pralesy soubor lesů na území několika států, původní pralesy Evropy Velká Británie Dorset and East Devon Coast S Anglie, skalní útvary, fosílie Giant's Causeway and Causeway Coast S Irsko, bazaltové útvary, geologický výzkum Gough and Inaccessible Islands - mezi Afrikou a Jiţní Amerikou, ostrovní a marinní ekosystémy, endemické druhy Henderson Island mezi Austrálií a Jiţní Amerikou, atoly, endemické druhy, výzkum evoluce Venezuela Národní park Canaima SV Venezuela, stolová hora, vodopády Vietnam Ha Long Bay JV pobřeţí Vietnamu, vápencové útvary, biologický výzkum Národní park Phong Nha-Ke Bang na V pobřeţí Vietnamu, krasové útvary USA Kluane/Wrangell - St. Elias/Glacier Bay/Tatsheshini-Alsek Z USA, ledovce a ledovcem utvářený reliéf Národní park Carlsbad Caverns centrální oblast USA, krasové útvary, biodiverzita, výzkum geologických a biologických procesů Národní park Evergaldes JV USA, pobřeţní ekosystémy, ohroţené druhy Národní park Grand Canyon JZ USA, geologický výzkum Národní park Great Smoky Mountains V USA, ekosystémy mírného pásu, ohroţené druhy Národní park Havajské sopky mezi Severní Amerikou a Asií, nejaktivnější sopky na světě, endemické druhy Národní park Mammoth Cave V USA, vápencové útvary, ohroţené druhy Národní park Olympic Z USA, diverzita, prales mírných šířek, endemické a ohroţené druhy Národní park Redwood Z USA, pobřeţní ekosystémy, ohroţené druhy 17

23 Národní park Yellowstone SZ USA, geotermální a vulkanické jevy Národní park Yosemite JZ USA, ledovcové útvary Park Waterton Glacier International Z USA, 2 oblasti, první mezinárodní park, hranice s Kanadou, několik terestrických biomů Zambie Viktoriiny vodopády jedny z největších vodopádů Zimbabwe Národní park Mana Pools a Sapi a Chewore Safari vzácné druhy Viktoriiny vodopády jendy z největších vodopádů 18

24 3 VYBRANÁ ÚZEMÍ Tato část práce obsahuje podrobnější popis lokalit WH, vybraných pro účely této práce. Najdete zde, proč byla tato témata vybrána a jaké konkrétní úkazy můţeme pouţít ve výuce, a také samozřejmě obecnou chrakteristiku oblasti. 3.1 Yellowstonský národní park Toto území jsem si vybral pro svou bakalářskou prácim protoţe je velmi známé, a ţáci si jej proto mohou snadno spojit s učivem. Obsahuje obrovské mnoţství útvarů a procesů spojených s geologickým vývojem oblasti, známé jsou geotermální jevy, například gejzíry. Také se zde nachází typičtí ţivočichové, kteří jsou ţákům dobře známí. Yellowstone byl zaloţen roku 1872, a v dnešní době zabírá území o rozloze asi 9000 km2. Nachází se ve Skalistých horách, a to na území států Wyoming, Idaho Montany. Velkou část parku zabírá lesní porost mírných zeměpisných šířek severní polokoule, jeden z mála téměř nedotčených lidskou činností. Jako světové dědictví byl vyhlášen roku Oblast národního parku je oblast s největší seismickou oblastí Skalistých hor. Nachází se zde tzv. horká skvrna, související s vulkanickou aktivitou (http://whc.unesco.org/en/list/28). Její průměrná výška činí 2000 m.n.m. a je ze tří stran lemována horami s výškou kolem 4000 m.n.m. Dnešní reliéf Yellowstonského národního parku je tvořen především magmatem rhyolitového sloţení který v minulosti překryl dřívější povrch. (poklady 5 kontinentu) Z fyzickogeografických jevů zde najdeme přes 200 gejzírů, 280 vodopádů, řeky Yellowstone, Madison, Gibbon, Snake a Lewis, tři kaňony, horké prameny a fumaroly nebo jezera. Odhaduje se zde na jednotlivých projevů geotermálních sil. National park service Z éry zalednění v pleistocénu pochází mnoţství útvarů ledovcového původu. Také zde lze nalézt zkameněliny asi 200 druhů rostlin od kapradin po sekvoje. Můţeme zde najít největší kalderu na světě o rozloze 3375 km2 z poslední velké vulkanické činnosti. Nachází se zde i největší aktivní gejzír na světě Steamboat Geyser, další, velmi známý je gejzír Old Faithful (http://whc.unesco.org/en/list/28). V oblasti lze nalézt společenstva polosuchých stepí aţ po horskou tundru. Lesní porost zabírá asi 80% rozlohy parku, zbytek zaujímá převáţně travní porost. Dominuje zde druh borovice pokroucené, dále zde roste asi 7 druhů listnatých stromů a přes druhů bylin. Roste zde také endemický druh trávy. Z nejznámějších ţivočichů zde ţijí medvěd grizzly, jelen wapiti, bizon nebo vlk. Časté jsou zde i lesní poţáry, většinou zaţehnuté úderem blesku. Nicméně dochází i k umělému zapalování lesů jako ochrany před nekontrolovatelným šířením. National park service 19

25 Zdejší ekosystémy jsou na poţáry adaptované. Například jedle douglaska má velmi silnou kůru, chránící strom před shořením, borovice pokroucená má šišky, které se otevírají a vypouští semena právě při poţáru (http://en.wikipedia.org/wiki/yellowstone_national_park). Do oblasti krajinné ekologie patří fakt, ţe zde není příroda vystavena téměř jakémukoliv působení člověka, vývoj tak prochází přirozeným vývojem a sukcesí. V parku se nachází stáda posledních, zcela divokých bizonů Velkých plání Severní Ameriky. Také je to útočiště několika vzácných a ohroţených druhů rostlin a ţivočichů, kteří se jinde uţ nevyskytují, nebo jen ve velmi omezené míře. Přestoţe se zde člověk snaţí nezasahovat, je zde jiţ zavlečeno několik nepůvodních druhů, není jich ale takové mnoţství. Naopak je zde povolen odchyt nepůvodních druhů ryb (http://whc.unesco.org/en/list/28). Yellowstone vyuţiji jako příklad pro výuku fyzické geografie, konkrétně geotermálních útvarů a jejich vznik. Toto téma je spojeno s vulkanickou činností a lokalitou WH Havajský národní park. 3.2 Tropické deštné pralesy na Sumatře Lokalita WH na Sumatře, chránící zdejší deštný prales je významná pro svoji rozlohu a mnoţství zde ţijících organismů. Toto území bylo vyhlášeno světovým dědictvím v roce Také je to dobrý příklad přírodní krajiny a její ochrany v Tichomořské oblasti. Také někteří ţivočichové jsou ţákům bezpochyby známí (http://whc.unesco.org/en/list/1167). Toto chráněné území se skládá ze tří národních parků, a z parku Gunung Leuser, Kerinci Seblat a Bukit Barisan. Celkově území zaujímá rozlohu kolem km2. Nicméně i tak se jedná pouze o zbytky původního obrovského pralesa. V oblasti Pacifiku se nalézá mnoho dalších lokalit s deštným pralesem, často je ale pozměněn nebo poničen činností člověka. Navíc je zde poměrně málo chráněných území tohoto typu (http://en.wikipedia.org/wiki/tropical_rainforest_heritage_of_sumatra, 2011). Lokalita leţí na území pohoří Bukit Barisan a v jeho okolí. Většina oblasti leţí ve výšce kolem m.n.m., a zachytává velké mnoţství sráţek, aţ 4 000mm za rok. Teplota se pohybuje kolem 23 C (Bateman & Eganová, 1994). Je to tedy velmi příznivé prostředí pro deštný prales. Nachází se zde četná jezera ledovcového nebo vulkanického původu a pobřeţní jezera. Z významných fyzickogeografických činitelů zde najdeme nejvýznamnější je kráterové jezero Gunung Tujuh, které je nejvýše poloţené jezero v jihovýchodní Asii. Také je zde sopka Mount Kerinci, v souvislosti s ní pak můţeme v okolí najít pozůstatky sopečné činnosti jako 20

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy David Šebesta, Miloš Fňukal, Milan Tláskal Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Regionální geografie anglosaské Ameriky,

Více

Biosferické rezervace

Biosferické rezervace Biosferické rezervace Biospheres reservation of UNESCO Libuše Všetečková Bakalářská práce 2006 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta Technologická Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu bakalářské

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n 12/2011-1/2012n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 32 n CENA 40 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAŽSKÉ LESY INFORMUJÍ Pražské lesy se nacházejí především

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Institut tropů a subtropů. Katedra ekonomického rozvoje

Česká zemědělská univerzita v Praze. Institut tropů a subtropů. Katedra ekonomického rozvoje Česká zemědělská univerzita v Praze Institut tropů a subtropů Katedra ekonomického rozvoje TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ A JEHO INDIKÁTORY NA PŘÍKLADU SPOJENÝCH STÁTŮ MEXICKÝCH Diplomová práce Diplomantka:

Více

P Ř Í R U Č K A k 3. vydání učebnice ZEMĚPIS SVĚTA 3

P Ř Í R U Č K A k 3. vydání učebnice ZEMĚPIS SVĚTA 3 P Ř Í R U Č K A k 3. vydání učebnice ZEMĚPIS SVĚTA 3 Josef Herink Milan Holeček Milan Jeřábek Vít Vilímek Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o. PRAHA 2008 Autoři: RNDr. Josef Herink, RNDr.

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ PŘÍRUČKA k učebnici zeměpisu PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ Pavel Červinka Josef Herink Milan Holeček Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1 tel.: 224 933 996, 603

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Stanislav Petr

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Stanislav Petr UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Stanislav Petr Vymezení, specifika a současné problémy tropických deštných lesů Bakalářská práce Zásady pro vypracování: Cílem práce

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

III FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections

III FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections Pavel V a l t r KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech SEVERNÍ AMERIKA vč. Grónska III FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections NORTH AMERICA incl. Greenland Aktualizace

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda Soubor pracovních listů pro žáky CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi Voda Voda Soubor pracovních listů pro žáky 2013 Realizátor: Seductus, s.r.o. Vladimíra

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

turismu Iveta Hamarneh rozdělení světa podle metodiky UNWTO a charakteristika jednotlivých států

turismu Iveta Hamarneh rozdělení světa podle metodiky UNWTO a charakteristika jednotlivých států Iveta Hamarneh turismu M rozdělení světa podle metodiky UNWTO a charakteristika jednotlivých států nejdynamičtěji rostoucí region turismu Asie a Pacifik a jeho potenciál předpoklady turismu v regionech

Více

KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech. II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections

KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech. II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections Pavel V a l t r KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA vč. Karibských ostrovů a Galapág II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections SOUTH AND MIDDLE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKOLOGICKÁ STOPA VÝROBKU

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKOLOGICKÁ STOPA VÝROBKU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství EKOLOGICKÁ STOPA VÝROBKU diplomová práce Autor: Vedoucí diplomové práce: Bc. Zdeněk Zátopek

Více

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Ostrava 2009 Název: PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Autor: Doc. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. Recenzenti: Doc. Ing. Rudolf BÁLEK,

Více

Deforestace v oblasti Bolívie

Deforestace v oblasti Bolívie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Deforestace v oblasti Bolívie Tomáš KEJÍK Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. Olomouc 2013 Prohlašuji,

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry Geologický vývoj Laurasie od ní se oddělila severoamerická litosférická deska (jádro: kanadský štít) Gondwana od

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Přírodní krásy Asie Samuel Toman Vojtěch Kočárník Jakub Stádník 2014 1) Úvod ( V. Kočárník) Obsah 2) Jižní Asie - 1.1 Himaláje - 1.2 Kobra

Více

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ vědecký časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost

Více

P Ř Í R U Č K A k 3. vydání učebnice zeměpisu SOUČASNÝ SVĚT

P Ř Í R U Č K A k 3. vydání učebnice zeměpisu SOUČASNÝ SVĚT P Ř Í R U Č K A k 3. vydání učebnice zeměpisu SOUČASNÝ SVĚT Josef Herink Milan Holeček Václav Valenta Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o. PRAHA 2010 Autoři: RNDr. Josef Herink, RNDr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií David ČOLAS Dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí a místní komunity Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

Biodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizik

Biodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizik MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA RECETOX VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO CHEMII ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A EKOTOXIKOLOGII Biodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizik Diplomová práce Petra

Více

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města...

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města... LIDÉ NA PLANETĚ Obyvatelstvo světa: - na Zemi dnes ţije 7 miliard obyvatel (11/2011). - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více neţ polovina lidstva ţije na pobřeţí a v níţinách. - Ukazatelem

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Deforestace a její vliv na životní prostředí. Martin Nedbálek

Deforestace a její vliv na životní prostředí. Martin Nedbálek Deforestace a její vliv na životní prostředí Martin Nedbálek Bakalářská práce 2006 Prohlašuji, že jsem na celé bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. Ve Zlíně, 12. 06.

Více

Definice biomu. Existuje několik typů členění biomů, které se v mnoha ohledech docela liší.

Definice biomu. Existuje několik typů členění biomů, které se v mnoha ohledech docela liší. Biomy Definice biomu představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají

Více