MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Aleš OTÝPKA WORLD HERITAGE světové klenoty přírody jako zdroj poznání Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vladimír Herber, CSc. Brno 2012

2 Jméno a příjmení autora: Aleš Otýpka Název bakalářské práce: World Heritage světové klenoty přírody jako zdroj poznání Název v angličtině: Word Heritage world jewels of nature as a source of knowledge Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Vladimír Herber, CSc. Rok obhajoby: 2012 Anotace Tato práce je ukázkou toho, jak lze vyuţít světoznámé chráněné oblasti World Heritage ve výuce středoškolské geografie. Hlavní částí práce je zpracování některých okruhů geografie pro výuku, a to pomocí prezentací, průvodních textů a projektů a aktivit. Práce obsahuje veškeré materiály tak, jak je s nimi ve výuce počítáno. Annotation This thesis is an illustration how to use world well-known reserve areas World heritage for education of secondary school grade geography. The body of the thesis consists of a compilation of some geographical areas for education with the aid of presentations, accessory texts and projects and activities. The thesis contains all material needed for the education. Klíčová slova: lokalita World Heritage, Rámcové vzdělávací programy, projekt Key words: World Heritage Area, General Education Programme, project

3

4

5 Prohlašuji tímto, ţe jsem zadanou bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením RNDr. Vladimíra Herbera, CSc. a uvedl v seznamu literatury veškerou pouţitou literaturu a další zdroje. V Brně dne:. vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování RNDr. Vladimíru Herberovi, CSc. za konzultace, které mi poskytl při vedení této práce, za jeho pomoc, ochotu a trpělivost.

7 1 ÚVOD Fyzickogeografická sféra Krajinná ekologie SEZNAM LOKALIT WORLD HERITAGE VYBRANÁ ÚZEMÍ Yellowstonský národní park Tropické deštné pralesy na Sumatře Národní park Havajské sopky Velká útesová bariéra METODICKÉ POKYNY Vulkanická činnost Průvodní text k prezentaci Vypracování projektů Pracovní listy a testy Přírodní oblasti Země Průvodní text k prezentaci Doprovodná aktivita Testy Ekologická rovnováha Průvodní text k prezentaci Testy ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY Vzorová řešení testů a pracovních listů Prezentace pro výuku... 54

8 1 ÚVOD Na začátek této práce mi dovolte vysvětlit, proč právě lokality WH jsou skvělým materiálem pro školství. Tyto lokality vybírá organizace UNESCO United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, do češtiny přeloţeno: Organizace pro vzdělávání, vědu a kulturu při OSN. Tedy organizace přímo se zabývající vzděláváním, kam spadá i školství. Samotné lokality Wolrd Heritage pak UNESCO popisuje takto: (Světové) Dědictví je naše dědictví z minulosti, z přítomnosti a to, co předáme budoucím generacím. Naše kulturní a přírodní dědictví jsou nenahraditelné zdroje ţivota a insiprace To, co dělá koncept Světového dědictví tak mimořádné, je jeho všeobecné vyuţití. Lokality Světového dědictví patří všem lidem na světě, nezávisle na tom, na jakém území se nachází UNESCO se snaţí podporovat poznání, ochranu a zachování kulturního a přírodního dědictví, majícího obrovskou hodnotu pro lidstvo, po celém světě... (http://whc.unesco.org) Také z těchto slov je patrno, ţe lokality World Heritage mají slouţit právě pro poznání nejen nám, ale i našim následovníkům, nejen pouze k ochraně kvůli samotné hodnotě těchto lokalit. Vyuţití World Heritage pro potřeby (nejen) gymnaziální výuky je tak zcela v souladu se záměrem UNESCO. Cílem této práce je naplnění snahy UNESCO, tedy vzdělávání. Program World Heritage v této práci působí jako doporučený a chráněný materiál nejen pro výuku. Celkové povědomí o vzácných a chráněných oblastí světa je důleţité nejen z hlediska školního, tj. vědomostí a přípravy na budoucí povolání, ale také z lidského, kdy si studenti uvědomují hodnotu přírody jako takovou. Hodnota přírody ze své podstaty je mnohem důleţitější, neţ jako má (uţitnou) hodnotu pro člověka. Myslím si, ţe i tohle je poslání UNESCO a následovně programu World Heritege. World Heritage je program celosvětového významu, nejedná se jen o mezinárodní úmluvy a právní nástroje ochrany. UNESCO poskytuje také materiální a finanční pomoc jednotlivým státům (lokality World Heritage zůstávají vlastnictvím státu, ve kterém se nacházejí). V současnosti existuje ve světě 183 lokalit World Heritage. (http://whc.unesco.org/en/faq) Ve všech školách, nejen na gymnáziích, se dnes vyuţívá tzv. Rámcových vzdělávacích programů. Rámcový vzdělávací program je společný pro všechny školy v České republice, pro Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy jej zpracovává Výzkumný ústav pedagogický v Praze. V něm jsou vymezeny mimo jiné povinné oblasti vzdělávání pro ţáky ve věku 3-19 let. Jejich součástí je proto i oblast týkající se geografie a ekologie. V této práci se budeme zabývat pouze fyzickou částí geografie a krajinnou ekologií. Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) jsou (povinným) zdrojem Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), podle kterého jednotlivé školy organizují svou výuku. RVP 3

9 vymezuje různá témata, ve kterých můţeme vyuţitím World Heritage (dále jen WH) jako příkladů dosáhnout vymezených cílů vzdělávání. V práci obsaţený výčet oblastí WH obsahuje krátký popis lokalit obsahující umístění a významnost lokality. Podle tohoto popisu je pak moţné vybrat vhodné lokality pro jednotlivá témata. V RVP (a následně v ŠVP) nacházíme několik konkrétních oblastí, které můţeme zařadit do výuky fyzické geografie nebo krajinné ekologie. Týká se to vzdělávacího oboru Geografie ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda a průřezového tématu Environmentální výchova (www.msmt.cz/uploads/vzdelavani/skolska_reforma/rvp/rvp-gymnazia.pdf). Vybrané lokace WH se pak budou vztahovat vţdy ke konkrétním tématům. Během výuky je vhodné pouţívat učebnici (na pročtení a seznámení se s jednotlivými tématy), poté bude následovat výuka pomocí učebních textů, powerpointovych prezentací a pracovních listů nebo projektů. Právě v nich jsou pouţity materiály o vybraných oblastech WH jako modelové příklady. Doplňky frontální výuky, tedy prezentace, projekty atp. jsou nástrojem nejen RVP, ale celkově moderního pojetí pedagogiky, proto je jich v této práci hojně vyuţito. Následuje výčet témat z RVP a jejich obecný, stručný popis. 1.1 Fyzickogeografická sféra a) sloţky fyzickogeografické sféry, jejich stav a vývoj b) vztahy a souvislosti jednotlivých sloţek fyzickogeografické sféry Ad a) Zde zařadíme tvary zemského povrchu. Lokality WH často obsahují tyto fyzickogeografické jevy v zachovalé a mnohdy vzácné formě. Ty pak je vyuţijeme jako příklady nejen samostatných jevů, ale také jednotlivých provázaných systémů. Dále zde patří základní přírodní oblasti světa, tzv. biomy (Valenta, 2004, str ) jejich rozlišení a elementární znaky. Lokality WH mohou dobře ilustrovat zachovalé typy zón a biomů. Ad b) V této oblasti rozebereme vztahy výše uvedených sloţek. Zaměříme se na srovnávání fyzickogeografických sloţek a vztahů mezi nimi. Jedná se o vliv činnosti člověka, rizika s ním spojená, klademe důraz na ţákovo pochopení a přisvojení si idei hodnotnosti přírodního dědictví a uvědomění si vlastní odpovědnosti 4

10 (www.msmt.cz/uploads/vzdelavani/skolska_reforma/rvp/rvp-gymnazia.pdf). Zde nám vyhrané lokality WH poslouţí jako příklad přírodní krajiny pro srovnání s člověkem pozměněnou krajinou. Toto téma můţeme také zařadit do průřezového tématu Environmentální výchova. 1.2 Krajinná ekologie a) krajina, typy přírodní krajiny,její stav a vývoj b) vztahy v přírodě, interakce člověka a přírody, prostorová koexistence c) ekologie a environmentalistika, ochrana přírody a nástroje ochrany přírody d) rizika pro ţivotní prostředí a jejich hodnocení Ad a) Tato oblast, týkající se krajiny, zahrnuje jak přírodní, tak pozměněnou krajinu. Ve školní výuce budou součástí jedné oblasti, v této práci se zaměříme pouze na přírodní krajinu. Typy, stav a vývoj typů krajin budeme demonstrovat na příkladech lokalit WH spíše neţ na schematických nakresech. Ad b) Lokality WH poslouţí jako ilustrace sloţitých a provázaných vztahů v přírodě, nejlépe se srovnáním s krajinou, kde jsou tyto vztahy narušené. Dále ţákům předvedeme, jaký vliv má činnost člověka na původní krajinu a jak je moţno tuto krajinu zachovat. Ad c) V této oblasti, zaměřující se na ekologii, environmentalistiku a ochranu přírody, vyuţijeme lokality WH jako příkladu jednoho moţného způsobu ochrany přírody. Poté provedeme srovnání s jinými příklady a rozebereme v nich důleţité, společné činitele. Ad d) V poslední části se zaměříme na jednotlivá rizika a hrozby jak přírodního, tak antropogenního původu, na ţivotní prostředí. Dále zde zhodnotíme jejich závaţnost a případné důsledky, pokusíme se ţáky najít nějaká řešení konkrétních problémů. 5

11 2 SEZNAM LOKALIT WORLD HERITAGE Argentina Los Glaciares JZ části Argentiny,horské štíty a ledovce, ledovcová jezera a další ledovcové útvary Národní park Iguazu hranice mezi Argentinou a Brazílií, polokruhový vodopád, subtropická vegetace, tapíři, vřešťani nebo oceloti Národní parky Ischigualasto a Talampaya střední část Argentiny, dva na sebe navazující národní parky v pouštní oblasti, obsahuje zkameněliny z období triasu poloostrov Valdés Patagonie, vyhlášen za účelem ochrany velryby jiţní, rypouše sloního a lachtana hřivnatého Austrálie Australské Alpy V Austrálie poblíţ města Sydney, pískovcové pohoří, 8 chráněných území, eukalyptové lesy, velká biodiverzita a mnoho endemických a ohroţených druhů Gondwandské deštné pralesy V pobřeţí Austrálie, několik chráněných území, geologické útvary a krátery štítových vulkánů, několik ohroţených druhů deštného pralesa Naracoorte a Riversleigh na J, resp. S V Austrálie, fosilie, důkazy vývoje australské fauny Národní park Purnululu Z Austrálie, pohoří Bungle - tvořené z devonských křemenných pískovců Ostrov Fraser blízko V pobřeţí Austrálie, největší ostrov z písku na světě, zbytky deštného pralesa a sladkovodní jezera v dunách Ostrovy Heard a McDonald mezi Austrálií a Antarktidou, jediné ostrovy s vulkanickou aktivitou v subantarktickém pásu, pozorování geomorfologických procesů Ostrov Macquarie na JV od Tasmánie na pomezí indoaustralské a pacifické tektonické desky, vynořený hřeben podmořského Macquarijského hřbetu a jediné místo na zemi, kde se na povrch dostávají horniny zemského pláště Pobřeţí Ningaloo Z pobřeţí Austrálie, korálový útes a skalní útvary, velká biodiverzita Queenslandské tropy SV pobřeţí Austrálie, tropické deštné pralesy, výskyt vačnatců, vzácné rostliny, zpěvní ptáci a další ohroţené druhy Souostroví Lorda Howea J Pacifik, SV od Austrálie unikátní, izolovaná fauna a flóra Velká útesová bariéra na SV Austrálie, korálové útesy, nespočet druhů rostlin a ţivočichů Ţraločí zátoka Z Austrálie, skládá se z části pobřeţí a přilehlých ostrovů, výskyt dugonga indického, stromatolitů a porosty mořských řas 6

12 Bangladéš Sundarbanské mangrové lesy v deltě Gangy, Brahmaputry a Meghny, ekologické procesy v magrovech, ohroţené druhy Belize Rezervace Belize Barrier Reef pobřeţí Belize, součástí je 7 území, největší útesová bariéra na severní polokouli, atoly, mangrovy nebo estuária, Bělorusko Les Belovezhskaya na rozvodí Černého a Baltského moře, stálezelené dřeviny a vzácní savci evropské přírody, například vydru nebo zubra Bolívie Národní park Noel Kempff Mercado jeden z největších národních parků v Amazonii, ekosystémy savan, lesů i tropických deštných pralesů Brazílie Brazilské atlantické ostrovy na V od Brazílie, marinní ekosystémy, tropičtí ptáci Komplex centrílní Amazonie Amazonská pánev, biodiverzita, říční ekosystémy, mnoho endemických druhů Lesy atlantického pobřeţí Discovery Coast V Brazílie, 8 oblastí, deštné pralesy, endemické druhy Lesy atlantického pobřeţí South-East JV Brazílie, specifické lesy, velká biodiverzita, několik biomů Národní prak Iquacu J Brazílie, vodopády, ohroţené a vzácné druhy Oblast Cerrado 2 území, střední Brazílie, tropické ekosystémy Oblast Pantanal 4 území, sladkovodní mokřady Bulharsko Národní park Pirin JZ Bulharsko, ledovcové útvary, vápenec Oblast Srebama SV Bulharsko, sladkovodní jezero, ohroţené druhy ptáků Černá Hora Národní park Durmitor ledovcové útvary, endemické druhy 7

13 Čína China Danxia JV Čína, 6 oblastí, erozní reliéf, ohroţené druhy Národní park Mount Sanqingshan V Číny, ţulové sloupy, specifické meteorologické podmínky Park Huanlong J Čína, ledovcové útvary, vápencové útvary Park Jiuzhaigou centrální Čína, lesní ekosystémy, vzácné organismy Park Wulingyuan JV Číny, pískovcové skály, jeskyně, ohroţené organismy Park Tří paralelních řek Yunnanu J Číny, 8 oblastí, biodiverzita, obrovská rozloha Sichuan Giant Panda Sanctuaries J Číny, původní prostředí pandy velké, červené pandy a leoparda South China Karst JV Číny, kerná pohoří, skalní útvary Dánsko Ilulissat Icefjord na Z pobřeţí Grónska, ledovce, důleţitá lokalita pro výzkum ledovců Demokratická republika Kongo Národní park Garamba savany a stepi, ohroţené druhy Národní park Kahuzi-Biega deštné pralesy, gorily Národní park Salonga - deštné pralesy, endemické a ohroţené druhy, Národní park Virunga různé druhy biomů, vzácné druhy Park Okapi Wildlife ohroţené druhy primátů a ptáků Dominika Národní park Morne Trois Pitons deštné pralesy s prvky vulkanické aktivity, specifické ekosystémy Egypt Wasi Al-Hitan S Egypta, fosilní zbytky vyhynulých velryb Ekvádor Gálapáţské ostrovy na Z od Ekvádoru, důleţité z hlediska studia evoluce, vzácné druhy Národní park Sangay JZ Ekvádor, rozmanité ekosystémy v blízkosti sopek, endemitní druhy 8

14 Etiopie Národní park Simien S Etiopie, erozní útvary, vzácné a endemitní druhy Filipíny Národní park Puerto-Princesa Subterranean River vápencové útvary, biodiverzita Národní park Tubbataha Reefs marinní ekosystémy, biodiverzita, laguny Finsko Souostroví Kvarken Z Finska, ledovcové útvary, změny reliéfu poklesem hladiny moře Francie Gulf of Porto na J od Francie (Korsika), skalní útvary, mořští ptáci Lagoons of New Caledonia na V od Austrálie, marinní ekosystémy, ohroţené druhy a korálové útesy The Pitons, cirques and remparts of Réunion island na V od Madagaskaru, endemické druhy, rozmanité ekosystémy Guinea Park Mount Nimba endemické druhy, šimpanzi Holandsko The Wadden Sea S Německa, pobřeţní ekosystémy, specifické podmínky Honduras Biosferická rezervace Río Platano deštné pralesy, původní organismy, domorodé kmeny Chorvatsko Národní park Plitvická jezera křídový a vápencový reliéf, geologické procesy Indie Národní park Kaziranga V Indie, vzácné druhy, málo dotčená příroda člověkem Národní park Keloadeo S Indie, vodní ptáci 9

15 Národní park Nanda Devi a Valley of Flowers S Indie, endemické horské byliny, ohroţené a vzácné druhy Národní park Sundarbanské mangrové lesy v deltě Gangy, Brahmaputry a Meghny, ekologické procesy v magrovech, ohroţené druhy Park Manas V Indie, aluviální stepi, deštné pralesy, ohroţené druhy Indonésie Národní park Komodo na JV od Bornea, sopečné ostrovy, výzkum evoluce, varani Národní park Lorentz Z cíp Nové Guinei, marinní a mokřadní ekosystémy Národní park Ujung Kulon S Jáva, deštné pralesy na sopečném podkladu Tropické deštné pralesy Sumatry 3 území, velká biodiverzita, ohroţené a vzácné druhy, endemické druhy, výzkum evoluce Island Surtsey na JZ od Islandu, společný ostrov, postup přírody na nový ostrov, bez zásahu člověka Itálie Dolomity S Itálie, horský reliéf, krasové útvary, fosilní nálezy Isole Eolie J Itálie, vulkanická činnost, geologická významnost Monte San Giorgio SZ Itálie, fosilní zbytky mořských ţivočichů Japonsko Ogasawara Islands na JZ od Japonska, kaloni, vzácné a ohroţené druhy Shirakami-Sanchi S Japonska, bukové lesy, vzácné druhy Shiretoko S Japonska, marinní i terestrické ekosystémy, ohroţené, vzácné i endemické druhy Yakushima JZ Japonska, japonský cedr, biodiverzita Jemen Socotra Archipelago SV Jemenu, biodiverzita, endemické vzácné a ohroţené druhy Jihoafrická Republika Park Cape Floral Region J JAR, 8 území, ekologické a biologické procesy, endemické druhy, výzkum evoluce 10

16 Park isimangaliso Wetland SV JAR, fluviální útvary, biodiverzita, marinní, mokřadní a ekosystémy savany VredefortDome SV JAR, geologická historie Země, studium dopadu meteoritu Kamerun Oblast Dja Faunal J Kamerunu, nejzachovalejší deštné pralesy v Africe, ohroţené druhy savců Kanada Joggins Fossil Cliffs JV Kanady, zkameněliny, vzácné ekosystémy Kluane/Wrangell - St. Elias/Glacier Bay/Tatsheshini-Alsek Z Kanada, ledovce a ledovcem utvářený reliéf Kanadské Skalisté hory JZ Kanada, 7 chráněných území, vápencové útvary, ledovce, fosílie Národní park Gros Morne V Kanady, oblast kontinentálního driftu, ledovcové útvary Národní Park Miguasha V Kanady, fosílie z doby devonu Národní park Nahani SZ Kanada, říční a boreální ekosystémy, vápencové jeskyně Národní park Wood Buffalo centrální Kanada, vnitrozemská delta, divocí bizoni Park Dinosaur Provincial JZ Kanada, fosílie dinosaurů staré 75 milionů let Park Waterton Glacier International Z Kanady, 2 oblasti, první mezinárodní park, hranice s USA, několik terestrických biomů Karibati Park Phoenix Islands mezi Austrálií a Severní Amerikou, marinní ekosystémy, vzácné a ohroţené druhy Kazachstán Saryarka SZ Kazachstán, migrace vodních ptáků, ohroţené druhy, stepní ekosystémy Keňa Kenya Lake Systems in the Great Rift Valley vodní ptáci, vzácné druhy, výzkum ekologických procesů Národní park Lake Turkana Z Keni, vodní ekosystémy, výzkum ekosystémů Národní park Mount Kenya Z Keni, vyhaslá sopka, ledovcové útvary 11

17 Kolumbie Národní park Los Katíos SZ Kolumbie, biodiverzita, endemitní a ohroţené druhy Park Malpelo poblíţ pobřeţí Kolumbie, marinní ekosystémy, vzácné druhy Korea Jeju Volcanic Island and Lava Tubes na J Korei, útvary způsobené vulkanickou činností Kostarika Národní park Cocos Island na J od Kostariky, deštné pralesy, marinní ekosystémy Národní park La Amistad ledovcové útvary, deštné pralesy Park Guanacaste biodiverzita, ohroţené druhy, ekologické procesy v ekosystémech Kuba Národní park Desembarco del Granma JV Kuba, kerný reliéf, goelogické procesy, pobřeţní útesy a mořské terasy Národní park Alejandro je Humboldt V Kuby, diverzita ekosystémů, mnoho endemických druhů Madagaskar Park Tsingy de Bemaraha Z Madagaskar, mangrové porosty, vzácné a ohroţené druhy Pralesy Atsinanana od S po J Madagaskaru, 6 území, pralesy, studium ekologických a biologických procesů Maďarsko Jeskyně Aggtelekského krasu a Slovenského krasu S Maďarska, výzkum geologické historie Malajsie Národní park Gunung Mulu Z Malajsie, velká biodiverzita, krasové útvary Park Kinabalu SZ Malajsie, různé biomy, velká biodiverzita Malawi Národní park Lake Malawi S Malawi, jezero, endemické druhy, výzkum evoluce 12

18 Mauretánie Národní park Banc d Arguin Z pobřeţí Mauretánie, pobřeţní a pouštní ekosystémy Mexiko Biosferická rezervace Monarchy stěhovavého střed Mexika, zimoviště motýla monarchy stěhovavého El Vizcaino SZ Mexika, pobřeţní laguny, ohroţené druhy Ostrovy a oblasti v Kalifornském zálivu SZ Mexika, různé biomy, vzácné druhy Sian Ka an S Yucatánu, tropické deštné pralesy, mangrovy a mokřady, biodiverzita Mongolsko Uvs Nuur Basin S Mongolska, vodní ptáci, stepní a další ekosystémy, ohroţené druhy Německo Karpatské bukové pralesy a německé bukové pralesy soubor lesů na území několika států, původní pralesy Evropy Messel Pit střed Německa, zachovalé fosílie savců The Wadden Sea S Německa, pobřeţní ekosystémy, specifické podmínky Nepál Národní park Chitwan S Mongolska, ohroţené druhy Národní parksagarmatha S Mongolska, Himaláje, vzácné druhy Niger Národní park W přechod mezi savanou a lesním porostem, biodiverzita Park Air and Ténéré S Nigeru, různé biomy Norsko West Norwegian Fjords JZ Norsko, ledovcové útvary, fjordy, marinní ekosystémy Nový Zéland Subantarktické ostrovy Nového Zélandu na JV od Nového Zélandu, 5 souostroví, biodiverzita, endemické druhy 13

19 Te Wahipounamu - JV ostrova, ledovcové útvary, ohroţené druhy Panama Národní park Coiba na JZ od Panamy, marinní ekosystémy, endemické druhy, ekologický výzkum Národní park Darien různé biomy a přechody mezi nimi, dva indiánské kmeny Národní park La Amistad ledovcové útvary, deštné pralesy Peru Národní park Huascarán ledovcové útvary, vzácné druhy Národní park Manú deštné pralesy, biodiverzita, ohroţené druhy Pobřeţí slonoviny Národní park Comoé nespočet druhů rostlin, specifická flora Národní Park Tai deštné pralesy, vzácné a ohroţené druhy Park Mount Nimba endemické druhy, šimpanzi Polsko Les Belovezhskaya na rozvodí Černého a Baltského moře, stálezelené dřeviny a vzácní savci evropské přírody, například vydru nebo zubra Portugalsko Laurisilva of Madeira na SZ od Portugalska, vavřínové lesy, endemické druhy Rumunsko Danube Delta SV Rumunska, delta řeky Dunaj, jezera a mokřady Rusko Altaj J Ruska, 3 území, různé biomy, které na sebe navazují Jezero Bajkal J Ruska, největší jezero světa, specifické ekosystémy, výzkum evoluce Kamčatské sopky V Ruska, mnoho činných sopek, diverzita Lesy Virgin Komi SZ Ruska, tundra a horská tundra, taiga, biodiverzita Park Wrangel Island SZ Ruska, biodiverzita, endemické druhy 14

20 Plošina Putorana S Ruska, subarktické a arktické ekosystémy Sikhote Alin JV Ruska, ohroţené druhy Uvs Nuur Basin S Mongolska, vodní ptáci, stepní a další ekosystémy, ohroţené druhy Západní Kavkaz JZ Ruska, zachovalé, biodiverzita, endemické druhy Senegal Národní park Niokolo-Koba Z Senegalu, savany, biodiverzita Park Djoudj SZ Senegal, mokřady, vzácné druhy ptáků Seychely Aldabra Atoll na S od Madagaskaru, korálové útesy Park Valée de Mai na SZ od Madagaskaru, endemické druhy Slovensko Jeskyně Aggtelekského krasu a Slovenského krasu S Maďarska, výzkum geologické historie Karpatské bukové pralesy a německé bukové pralesy soubor lesů na území několika států, původní pralesy Evropy Slovinsko Škocjanské jeskyně vápencové útvary Srí Lanka Centrální vysočina lesy hornatin, ohroţené druhy, biodiverzita Park Sinharaja deštný prales, vzácné a endemické druhy Středoafrická republika Národní park Manovo-Gounda St. Floris rozsáhlé savany, vzácné druhy Surinam Park Central Suriname S Surinamu, deštný prales, biodiverzita, vzácné a ohroţené druhy Svatá Lucie Park Pitons na S od Brazílie, geotermální jevy, korálové útesy, endemické a ohroţené druhy 15

21 Šalamounovy ostrovy East Renell na SV od Austrálie, korálový útes, endemické druhy Španělsko Národní park Doñana J Španělska, ekosystémy mokřadů, lagun a stálezelených lesů Národní park Garajonay na JZ od Španělska, vavřínové lesy Národní park Teide na JZ od Španělska, vulkanické útvary, geologické procesy Švédsko Souostroví Kvarken Z Finska, ledovcové útvary, změny reliéfu poklesem hladiny moře Švýcarsko Monte San Giorgio SZ Itálie, fosilní zbytky mořských ţivočichů Švýcarské Alpy Jungfrau-Aletsch ledovcové útvary, diverzita, horské ekosystémy Švýcarská tektonická oblast Sardona tektonické posuny, geologický výzkum Tanzánie Národní park Kilimanjaro S Tanzánie, vyhaslá sopka, ohroţené druhy Národní park Serengeti SZ Tanzánie, ekosystémy savany, migrace zvířat Národní park Ngorongoro Z Tanzánie, různé biomy, ohroţené druhy, výzkum evoluce člověka Park Selous Game J Tanzánie, různé biomy Thajsko Park Thungyai-Huai Kha Khaeng SZ Thajska, lesní ekosystémy, biodiverzita Park Dong Phayayen-Khao Yai SV Thajska, biodiverzita, ohroţené druhy, lesní ekosystémy Tunisko Národní park Ichekeul S Tuniska, mokřady, migrace ptactva Uganda Národní park Bwindi JZ Uganda, biodiverzita, ohroţené a vzácné druhy Národní park Rwenzori Mountains Z Uganda, ledovcové útvary, ohroţené druhy 16

22 Ukrajina Karpatské bukové pralesy a německé bukové pralesy soubor lesů na území několika států, původní pralesy Evropy Velká Británie Dorset and East Devon Coast S Anglie, skalní útvary, fosílie Giant's Causeway and Causeway Coast S Irsko, bazaltové útvary, geologický výzkum Gough and Inaccessible Islands - mezi Afrikou a Jiţní Amerikou, ostrovní a marinní ekosystémy, endemické druhy Henderson Island mezi Austrálií a Jiţní Amerikou, atoly, endemické druhy, výzkum evoluce Venezuela Národní park Canaima SV Venezuela, stolová hora, vodopády Vietnam Ha Long Bay JV pobřeţí Vietnamu, vápencové útvary, biologický výzkum Národní park Phong Nha-Ke Bang na V pobřeţí Vietnamu, krasové útvary USA Kluane/Wrangell - St. Elias/Glacier Bay/Tatsheshini-Alsek Z USA, ledovce a ledovcem utvářený reliéf Národní park Carlsbad Caverns centrální oblast USA, krasové útvary, biodiverzita, výzkum geologických a biologických procesů Národní park Evergaldes JV USA, pobřeţní ekosystémy, ohroţené druhy Národní park Grand Canyon JZ USA, geologický výzkum Národní park Great Smoky Mountains V USA, ekosystémy mírného pásu, ohroţené druhy Národní park Havajské sopky mezi Severní Amerikou a Asií, nejaktivnější sopky na světě, endemické druhy Národní park Mammoth Cave V USA, vápencové útvary, ohroţené druhy Národní park Olympic Z USA, diverzita, prales mírných šířek, endemické a ohroţené druhy Národní park Redwood Z USA, pobřeţní ekosystémy, ohroţené druhy 17

23 Národní park Yellowstone SZ USA, geotermální a vulkanické jevy Národní park Yosemite JZ USA, ledovcové útvary Park Waterton Glacier International Z USA, 2 oblasti, první mezinárodní park, hranice s Kanadou, několik terestrických biomů Zambie Viktoriiny vodopády jedny z největších vodopádů Zimbabwe Národní park Mana Pools a Sapi a Chewore Safari vzácné druhy Viktoriiny vodopády jendy z největších vodopádů 18

24 3 VYBRANÁ ÚZEMÍ Tato část práce obsahuje podrobnější popis lokalit WH, vybraných pro účely této práce. Najdete zde, proč byla tato témata vybrána a jaké konkrétní úkazy můţeme pouţít ve výuce, a také samozřejmě obecnou chrakteristiku oblasti. 3.1 Yellowstonský národní park Toto území jsem si vybral pro svou bakalářskou prácim protoţe je velmi známé, a ţáci si jej proto mohou snadno spojit s učivem. Obsahuje obrovské mnoţství útvarů a procesů spojených s geologickým vývojem oblasti, známé jsou geotermální jevy, například gejzíry. Také se zde nachází typičtí ţivočichové, kteří jsou ţákům dobře známí. Yellowstone byl zaloţen roku 1872, a v dnešní době zabírá území o rozloze asi 9000 km2. Nachází se ve Skalistých horách, a to na území států Wyoming, Idaho Montany. Velkou část parku zabírá lesní porost mírných zeměpisných šířek severní polokoule, jeden z mála téměř nedotčených lidskou činností. Jako světové dědictví byl vyhlášen roku Oblast národního parku je oblast s největší seismickou oblastí Skalistých hor. Nachází se zde tzv. horká skvrna, související s vulkanickou aktivitou (http://whc.unesco.org/en/list/28). Její průměrná výška činí 2000 m.n.m. a je ze tří stran lemována horami s výškou kolem 4000 m.n.m. Dnešní reliéf Yellowstonského národního parku je tvořen především magmatem rhyolitového sloţení který v minulosti překryl dřívější povrch. (poklady 5 kontinentu) Z fyzickogeografických jevů zde najdeme přes 200 gejzírů, 280 vodopádů, řeky Yellowstone, Madison, Gibbon, Snake a Lewis, tři kaňony, horké prameny a fumaroly nebo jezera. Odhaduje se zde na jednotlivých projevů geotermálních sil. National park service Z éry zalednění v pleistocénu pochází mnoţství útvarů ledovcového původu. Také zde lze nalézt zkameněliny asi 200 druhů rostlin od kapradin po sekvoje. Můţeme zde najít největší kalderu na světě o rozloze 3375 km2 z poslední velké vulkanické činnosti. Nachází se zde i největší aktivní gejzír na světě Steamboat Geyser, další, velmi známý je gejzír Old Faithful (http://whc.unesco.org/en/list/28). V oblasti lze nalézt společenstva polosuchých stepí aţ po horskou tundru. Lesní porost zabírá asi 80% rozlohy parku, zbytek zaujímá převáţně travní porost. Dominuje zde druh borovice pokroucené, dále zde roste asi 7 druhů listnatých stromů a přes druhů bylin. Roste zde také endemický druh trávy. Z nejznámějších ţivočichů zde ţijí medvěd grizzly, jelen wapiti, bizon nebo vlk. Časté jsou zde i lesní poţáry, většinou zaţehnuté úderem blesku. Nicméně dochází i k umělému zapalování lesů jako ochrany před nekontrolovatelným šířením. National park service 19

25 Zdejší ekosystémy jsou na poţáry adaptované. Například jedle douglaska má velmi silnou kůru, chránící strom před shořením, borovice pokroucená má šišky, které se otevírají a vypouští semena právě při poţáru (http://en.wikipedia.org/wiki/yellowstone_national_park). Do oblasti krajinné ekologie patří fakt, ţe zde není příroda vystavena téměř jakémukoliv působení člověka, vývoj tak prochází přirozeným vývojem a sukcesí. V parku se nachází stáda posledních, zcela divokých bizonů Velkých plání Severní Ameriky. Také je to útočiště několika vzácných a ohroţených druhů rostlin a ţivočichů, kteří se jinde uţ nevyskytují, nebo jen ve velmi omezené míře. Přestoţe se zde člověk snaţí nezasahovat, je zde jiţ zavlečeno několik nepůvodních druhů, není jich ale takové mnoţství. Naopak je zde povolen odchyt nepůvodních druhů ryb (http://whc.unesco.org/en/list/28). Yellowstone vyuţiji jako příklad pro výuku fyzické geografie, konkrétně geotermálních útvarů a jejich vznik. Toto téma je spojeno s vulkanickou činností a lokalitou WH Havajský národní park. 3.2 Tropické deštné pralesy na Sumatře Lokalita WH na Sumatře, chránící zdejší deštný prales je významná pro svoji rozlohu a mnoţství zde ţijících organismů. Toto území bylo vyhlášeno světovým dědictvím v roce Také je to dobrý příklad přírodní krajiny a její ochrany v Tichomořské oblasti. Také někteří ţivočichové jsou ţákům bezpochyby známí (http://whc.unesco.org/en/list/1167). Toto chráněné území se skládá ze tří národních parků, a z parku Gunung Leuser, Kerinci Seblat a Bukit Barisan. Celkově území zaujímá rozlohu kolem km2. Nicméně i tak se jedná pouze o zbytky původního obrovského pralesa. V oblasti Pacifiku se nalézá mnoho dalších lokalit s deštným pralesem, často je ale pozměněn nebo poničen činností člověka. Navíc je zde poměrně málo chráněných území tohoto typu (http://en.wikipedia.org/wiki/tropical_rainforest_heritage_of_sumatra, 2011). Lokalita leţí na území pohoří Bukit Barisan a v jeho okolí. Většina oblasti leţí ve výšce kolem m.n.m., a zachytává velké mnoţství sráţek, aţ 4 000mm za rok. Teplota se pohybuje kolem 23 C (Bateman & Eganová, 1994). Je to tedy velmi příznivé prostředí pro deštný prales. Nachází se zde četná jezera ledovcového nebo vulkanického původu a pobřeţní jezera. Z významných fyzickogeografických činitelů zde najdeme nejvýznamnější je kráterové jezero Gunung Tujuh, které je nejvýše poloţené jezero v jihovýchodní Asii. Také je zde sopka Mount Kerinci, v souvislosti s ní pak můţeme v okolí najít pozůstatky sopečné činnosti jako 20

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Květen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_25 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA KLIMA, BIOMY USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

BIOSFÉRA TEST. 1. Rozmístění vegetace na Zemi závisí hlavně na: a) zeměpisné šířce b) počasí c) rozložení pevnin a oceánů d) nadmořské výšce

BIOSFÉRA TEST. 1. Rozmístění vegetace na Zemi závisí hlavně na: a) zeměpisné šířce b) počasí c) rozložení pevnin a oceánů d) nadmořské výšce Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S1_D20_Z_FYZGEO_Biosfera_T Zeměpis Fyzická geografie Biosféra BIOSFÉRA TEST 1. Rozmístění

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA PŘÍRODNÍPOMĚRY SKANDINÁVIE Mgr. Iva Švecová DÁNSKO geografickévymezení nížinatá země S Evropy na Jutském poloostrově na

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení australská pevnina je nejsušší kontinent na obrovské ploše Oceánie vyvinuta

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA POVRCH USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová USA a Kanada - geografické vymezení USA kontinentální část v J polovině SA kontinentu

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA A F R I K A KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení nejteplejší světadíl 4 dobře vyvinutá klimatická pásma: rovníkové horké a vlhké, s

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci Šablona č. 01.31 Přírodopis iomy a jejich savci notace: Pracovní list s úkoly, které se týkají výskytu savců na Zemi. utor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci řeší úkoly v pracovním listu. Přiřazují

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ Materiál pro domácí VY_03_Z6E_25 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOSFÉRA živý obal Země BIOSFÉRA souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru FYTOGEOGRAFIE - zkoumá prostorové rozšíření

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA POLÁRNÍOBLASTI -ARKTIDA Mgr. Iva Svobodová Polární oblasti obecná charakteristika rozsáhlá území obklopující oba zemské póly přesněji vymezené polárním

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce s atlasem 35 minut Datum:... 1) Na fyzické mapě Afriky najdi 40 j.š. a od západu k východu popiš

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!''

Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!'' Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!'' Mapu vegetačních pásem najdeme ve školním atlase na str. 16-17 Název mapy: Biosféra a přírodní 1. Co znamená pojem biosféra...vše

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

USA- NÁRODNÍ PARKY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

USA- NÁRODNÍ PARKY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště USA- NÁRODNÍ PARKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu USA národní parky Autor Zdeněk Hrdina Datum 5.4.2014

Více

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ Jan Čeřovský IUCN- INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE MEZINÁRODNÍ UNIE PRO OCHRANU PŘÍRODY Založena 1948 1200 členských organizací

Více

Austrálie a Oceánie. Vypracoval:Jakub Maláč

Austrálie a Oceánie. Vypracoval:Jakub Maláč Austrálie a Oceánie Vypracoval:Jakub Maláč Austrálie Oficiální název : Australské společenství Hlavní město: Canberra Rozloha: 7.686.850 km2 Počet obyvatel: 20.000.150 Oficiální jazyk: Angličtina Státní

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

POLÁRNÍ OBLASTI. = živý obal Země. Vznikají tzv. VEGETAČNÍ PÁSY, které přibližně odpovídají pásům podnebným.

POLÁRNÍ OBLASTI. = živý obal Země. Vznikají tzv. VEGETAČNÍ PÁSY, které přibližně odpovídají pásům podnebným. = živý obal Země Vznikají tzv. VEGETAČNÍ PÁSY, které přibližně odpovídají pásům podnebným. POLÁRNÍ OBLASTI Antarktida, Grónsko, Arktida Zaledněné oblasti Arktida- mrož, tuleň nebo medvěd lední Antarktickou

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY PYRENEJSKÉHO POLOOSTROVA Mgr. Iva Švecová ŠPANĚLSKO geografické vymezení výhodná poloha mezi Středozemním

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_02

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Státní hranice a typy států podle polohy

Státní hranice a typy států podle polohy Státní hranice a typy států podle polohy HOR_52_INOVACE_8.Z.1 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( V/2 EU OPVK) 3. 10. 2011 Zeměpis 8. ročník; Státní hranice, typy států podle polohy 1 Státní hranice a typy států

Více

Edice Nejkrásnější místa světa. Francie Benátky. Itálie Madeira Chorvatsko Dalmácie Francouzská pobřeží. Baleárské ostrovy Národní parky USA a Kanady

Edice Nejkrásnější místa světa. Francie Benátky. Itálie Madeira Chorvatsko Dalmácie Francouzská pobřeží. Baleárské ostrovy Národní parky USA a Kanady Edice Nejkrásnější místa světa KÓD TITUL A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 Řecko Francie Benátky Kanada

Více

Národní parky západu Spojených států

Národní parky západu Spojených států Celkem 30 bodů Národní parky západu Spojených států Členové amerického hnutí American Park and Outdoor Art Association začali na konci 19. století prosazovat myšlenku, že je třeba nabídnout obyvatelům

Více

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Zeměpis 3. období 6. ročník Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ: Planeta Země a její krajiny (SPN 1997) Obecný zeměpis sešitové atlasy pro ZŠ (Kartografie Praha

Více

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie.

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie. Název: Oceánie Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Magmatismus a vulkanismus

Magmatismus a vulkanismus Magmatismus a vulkanismus Magma silikátová tavenina z astenosféry na povrchu se označuje láva podle místa tuhnutí hlubinná a podpovrchová tělesa výlevné a žilné horniny Hlubinná a podpovrchová tělesa batolit

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Projekt: Už víme, co jsme se naučili Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Metodický list Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20. Etiopie 5 Finsko cca 170 Odhad cca 20.- 30.000 Odhad Gambie 1 Ghana 16

Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20. Etiopie 5 Finsko cca 170 Odhad cca 20.- 30.000 Odhad Gambie 1 Ghana 16 ČEŠI V ZAHRANIČÍ 2007 Země Počet Poznámky Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20 Argentina cca 30.000 Odhad Austrálie 21.196 + 6.000 Sčítání lidu 2006 + odhad. Viz ad 8) Belgie cca 4.000 Odhad Belize

Více

Exogenní jevy (pochody)

Exogenní jevy (pochody) Exogenní jevy (pochody) snižují členitost zemského povrchu. činnost vody (koryta řek, krasové jevy, činnost mořské vody.) činnost větru činnost ledovců působení teplotních rozdílů (mrazové zvětrávání,...)

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více