CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možné přínosy poetoterapie v sociální práci s dětmi, které jsou umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětském centru Zlín, p. o. Iveta Heclová Vedoucí práce: Mgr. Lenka Tkadlčíková Olomouc 2015

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci 2015

3 Děkuji Mgr. Lence Tkadlčíkové za odborné vedení mé práce, za její cenné rady a podporu při psaní a Mgr. Pavlíně Valouchové, Ph.D. za poskytnutí metodické pomoci. Dále děkuji Dětskému centru Zlín, p. o., za poskytování materiálových podkladů.

4 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 7 I. TEORETICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA PSYCHOTERAPIE Způsoby práce, cíle terapie, dovednosti terapeuta v dětské psychoterapii Charakteristika expresivních terapií BIBLIOTERAPIE Původ slova, definice biblioterapie Využití biblioterapie a techniky práce s textem s dětmi POETOTERAPIE Původ slova, definice biblioterapie Využití poetoterapie s dětmi Techniky psaní básní s dětmi SOCIÁLNÍ PRÁCE Koncept sociálního fungování a paradigmata sociální práce Náplň práce a požadavky na činnost sociálního pracovníka dle zákona Charakteristika ZDVOP dle zákona II. PRAKTICKÁ ČÁST METODOLOGIE VÝZKUMU Cíl, výzkumné otázky a kritéria Výzkumná strategie Výzkumný přístup Metody získávání dat Výzkumný vzorek Postup při sběru dat Zpracování dat Interpretace dat Výsledky analýzy dat Diskuze ZÁVĚR ZDROJE... 40

5 SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH ANOTACE PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č

6 SEZNAM ZKRATEK CAN Child abuse and neglect syndrom týraného zneužívaného a zanedbávaného dítěte DC FAS IFSW Dětské centrum Fetální alkoholový syndrom International Federation of Social Worker Mezinárodní federace sociálních pracovníků O. S. Občanské sdružení OSPOD Orgán sociálně právní ochrany dětí P. O. Příspěvková organizace PL SAS SPOD Psychiatrická léčebna Sociálně - aktivizační služby Sociálně právní ochrana dětí ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo

7 ÚVOD K napsání absolventské práce na toto téma mě inspirovala má souvislá dvouměsíční praxe v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), v Dětském centru Zlín, p. o. Děti jsou do tohoto zařízení umisťovány z různých důvodů, které by se daly souhrnně označit jako nestabilní rodinná péče. Sledovala jsem různé negativní dopady absence rodiny u těchto dětských klientů a na základě toho jsem se rozhodla zařadit do volnočasových aktivit ZDVOP poetoterapii. Cílem mé práce je zjištění možných přínosů této terapie na základě zpětné vazby a vnímání užitečnosti poetoterapie u klientů po absolvování a účasti na poetoterapeutických hodinách a poté na základě rozhovorů a reflexe pracovníků ve ZDVOP, DC Zlín, p. o. Identifikace přínosů probíhala polostrukturovanými rozhovory, v rámci kvalitativního výzkumu. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuji oblastem, jež jsou důležité pro pochopení problematiky daného tématu (své poznatky jsem čerpala pouze z uvedeného seznamu odborné literatury, zákonů, internetových zdrojů). V praktické části je popsáno zařízení ZDVOP a následně samotný průběh kvalitativního výzkumu, s nezbytnou diskuzí a závěrečným zhodnocením. Poetoterapie může být velmi dobrým nástrojem sociálního pracovníka/pracovníka v sociálních službách (ačkoli ne každý sociální pracovník/pracovník v sociálních službách absolvoval psychoterapeutický výcvik, může využít prvky vycházející z terapeutického paradigmatu sociální práce) pro sblížení se s dětmi. Spojení se sociální prací lze nalézt v povaze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Je to organizace, která je nápomocna ohroženým rodinám s dětmi, v případě jakékoli nepříznivé sociální situace. Dětské centrum Zlín, p. o., je zdravotnické zařízení, ale od má povinnost řídit se standardy kvality pro ZDVOP (OSPOD), které využívají zařízení, poskytující sociální služby. 7

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. CHARAKTERISTIKA PSYCHOTERAPIE Psychoterapie má za cíl léčbu, profylaxi a rehabilitaci poruch zdraví. Uskutečňuje se za pomocí psychologických prostředků, tedy prostředků komunikační a vztahové povahy. Probíhá jako interakce mezi terapeutem a pacientem. (Vymětal a kol. 2004: 20) Psychoterapie působí na duševní stav, chování, interpersonální vztahy i tělesné procesy člověka. Má za úkol usnadnit či přímo navodit nastolení žádoucí změny či znesnadnit vznik či rozvoj určité duševní poruchy zdraví. (Vymětal a kol. 2004: 20) Psychoterapii považujeme za aplikovaný obor, který v sobě zahrnuje i teoretickou část. Poslední dobou je tendence zdůrazňovat její transdisciplinární povahu, což znamená prolínání psychoterapie s ostatními obory, např. se speciální pedagogikou, sociální prací. (Vymětal a kol. 2004: 21) Pomáhající pracovníci (sociální pracovníci, pedagogové, speciální pedagogové, učitelé) si někdy kladou otázku, kde už začíná terapie a kde jde pouze o rozhovor, vedoucí k podpoře klienta. Většinou si to nastaví tak, že proces psychoterapie začíná až tehdy, kdy se pro to sami rozhodnout. Klienti to ale vnímají jinak. Už v momentě, kdy se nám rozhodnou sdělit své problémy, kdy nám přiznají svůj problém, kdy vyslyšíme jejich volání o pomoc., jde již o psychoterapii. Ubezpečování pracovníků o tom, že já jenom radím a žádnou terapii nedělám je tedy zbytečné, stejně jako víra v to, že klienti jsou s terapeutem ve vztahu pouze po dobu trvání konzultace. (Pötche 2011: 104) Navrátil definuje tuto nejasnou (i pro profesionály) odlišnost v kompetencích terapeuta a sociálního pracovníka. Sociální pracovník může využívat pouze prvky z terapeutického paradigmatu sociální práce, pokud neabsolvoval psychoterapeutický výcvik. Je mu umožněno provádění tzv. terapeutické intervence, ve které je zásadní komunikace a navázání vztahu s klientem. (podle Matoušek 2001: 187) 1.1. Způsoby práce, cíle terapie, dovednosti terapeuta v dětské psychoterapii Terapeut může s klientem pracovat individuálně/v rámci skupiny. Při práci s dítětem ve skupině si dítě může vyzkoušet, jaký účinek má na druhé jeho chování, jakým způsobem jej vrstevníci přijímají mezi sebe. Pro mnohé děti skupina postačí k podpoře jejich zdravého psychického vývoje. (Lanyadoová, Horneová a kol. 2005: 342) Dětská psychoterapie je snadnější, pokud se koná v místnosti, speciálně upravené pro terapii hrou. Prostředí by zde mělo zůstávat neměnné, aby dítě při každé návštěvě 8

9 mělo pocit, že to tam zná. Neméně důležitý je správný výběr hraček a materiálů. (Geldard 2008: s. 161) Jako médium můžeme použít knihy/příběhy, hlínu, konstrukce, kreslení, malbu prsty, imaginativní putování, imaginativní hru, figurky zvířátek, malbu/koláž, maňásky, plyšové hračky, pískoviště, loutky, pracovní listy. Záleží na věku dítěte, typu terapie, aktuálních terapeutických cílech. (Geldard 2008: 163) Cíle terapeuta při práci s dítětem se kryjí s obecnými cíli výchovy. Psychoterapie se uplatňuje tam, kde je výchova jednostranná a nepodporuje optimální vývoj dítěte. Cílem je tedy odstranění nežádoucích příznaků, které se u dítěte projevují. (Kratochvíl 2012: 17) Cíle dětské terapie se odvíjí od schopností rodičů spolupracovat s terapeutem, a to z důvodu, který je velmi prostý dítě je na rodičích plně závislé. (Vymětal 2003: 163) Psychoterapeut má za úkol umožnit dítěti lepší sebepoznání, kontrolu vlastního jednání a duševních dějů, získání přátel, objevení vlastních možností. Obecně lze říci, že terapeutická sezení mají směřovat k rozvoji osobnosti dítěte nedostatky učíme dítě odstraňovat, popřípadě kompenzovat. (Vymětal 2003: 166) Psychoterapeut dětí musí disponovat schopností dítěti rozumět a komunikovat s ním. Je velmi důležité umět rozpoznat různé verbální i neverbální signály. Pro úspěšnost sezení, je žádoucí, aby terapeut vzbudil u dítěte zvědavost, zájem a ambice. (Ronenová 2000: 18) Dalšími dovednostmi dětského terapeuta musí být schopnost pozorovat dítě, schopnost identifikovat odpor a přenos, schopnost podporovat pozitivní sebepojetí dítěte, schopnost napomoci dítěti v nacvičení nového způsobu chování. (Geldard 2008: 109): Při práci s jakoukoli cílovou skupinou musí mít terapeut základní odborné vzdělání, nutností je také určitá osobnostní vybavenost. (Müller 2014: 18) 1.2. Charakteristika expresivních terapií Slavík definuje expresi jako lidskou aktivitu, pomocí níž člověk může vyjádřit své vnitřní rozpoložení - dojmy, pocity, nálady. (podle Müller 2014: 63) Spojením slov terapie a exprese Müller (2014: 63) definuje expresivní terapie následovně: Jedná se o terapeutické využití specifických projevů (buď vnímáním a prožíváním jejich výsledků, nebo aktivní účastí na jejich procesu) vyvolaných specifickými médii a uskutečňovaných v rámci umělecké tvorby. Z toho vyplývá, že v expresivních terapiích se zaměřujeme na prožívání dojmů z daného díla, díky 9

10 kterému u klienta dochází k uvolnění, rozveselení apod. V klasické terapii nejde o dílo, ale o problém klienta. Müler dále uvádí, že klasifikaci expresivních terapií lze rozdělit dle příslušného média, jež je zde hlavním prostředkem a podněcovatelem žádoucím změn. Vymětal (2007: 59) píše o expresivních terapiích následovně: jsou to takové metody, při kterých se pacient vyjadřuje verbálně nebo neverbálně za pomoci specifického média (uměleckého, pohybového). Toto médium dopomáhá k vyjadřování specifických procesů a stavů vnitřního světa klienta, což by s pomocí jiných metod bylo jen těžce sdělitelné. Klient může prostřednictvím estetických činností najít své místo, svou optimální pozici. Je to ovlivněno obrácením se k prožitkové sféře života, životním hodnotám, svému vnitřnímu světu, sociálnímu okolí, světu představivosti a emocí. (Hlavsa 1986: 87) 10

11 2. BIBLIOTERAPIE 2.1. Původ slova, definice biblioterapie Původ slova biblia přešlo do latinského jazyka z řečtiny a označovalo Bibli, Písmo svaté. Později se jeho význam přenesl na knihy vůbec. (Kulka 2008: 69) Müller (2014: 198) nalézá původ biblioterapie ve spojení řeckých slov biblion = kniha a therapia = léčit. Je nutné zdůraznit, že therapia neznamenala v antickém Řecku pouze terapii, jak ji chápeme dnes, ale také léčení pomocí hudby (lyry) a slova (básní). Kulka definuje biblioterapii jako jakoukoli práci s vhodně programovanou četbou knih. Může využívat psaní kratších literárních útvarů (povídek, básní, biografií, novel). (Kulka 2008: 69) Svoboda definuje biblioterapii jako intervenci, při níž se využívá především psaný text. Aplikací tohoto textu lze dosáhnout navození žádoucího jednání klienta, individuálně a společensky žádoucím směrem. (podle Müller 2014: 198) Můžeme se setkat i s následující definicí od Šauerové (2013: 116): Smyslem biblioterapie je reflexe prožívané zátěžové situace na pozadí četby knihy, při níž dochází k uvolnění nahromaděného psychického napětí, k uvědomění si významu prožívané situace, k jejímu přijetí, vyrovnání, též k obnově radosti ze života, podpoře osobní spokojenosti. Biblioterapie má za cíl uspokojování kulturních potřeb, pomoc při využití volného času, podpoření duševní pohody jedince. (Vášová 1995: 62) Biblioterapie může probíhat jako vlastní psaní klientů, kdy klienti pomocí slov vyjádří své negativní emoce, což vede k osvobození kognitivních schopností od zátěže, ke zmírnění obav a rušivých myšlenek. Podle psychologa M. Liebermana je vyjádření pomocí psaní ozdravné, a to proto, že se změní způsob, jakým se mozek se stresujícími informacemi vyrovnává. (Beilock 2014: 152) 2.2. Využití biblioterapie a techniky práce s textem s dětmi Biblioterapie pro děti má prakticky stejnou podobu i hlavní cíle jako biblioterapie pro dospělé. (Geldard 2008: 220) Je ale třeba uvědomit si rozdílnou úroveň schopnosti porozumět psanému textu, na základě individuálního posouzení dítěte. Výhodou je obeznámení s úrovní jeho jazykových znalostí, s jazykovými prvky, které se v jeho řeči běžně vyskytují. V úvahu se musí brát také délka textu, kterou dítě dané věkové kategorie zvládne přečíst najednou. 11

12 Pro zjednodušení je možností dotázat se na knihy, které četlo v minulosti a které jej nejvíce zaujaly. Tak se lze seznámit s jeho vztahem ke čtení, od něhož se bude odvíjet i míra, do jaké bude potřeba dítě motivovat. Vždy je důležité, aby četba dítěti přinesla příjemný zážitek. (Daňová 2008: 53 55) U dítěte využíváme beletrii, ve které jsou popisovány problémy, za pomoci příběhu (Spiderman, Harry Potter, Metráček, Už zase skáču přes kaluže, My děti ze stanice Zoo) postavy hlavního hrdiny. Velmi užitečná je identifikace dítěte s postavami v literárním příběhu, dále lze využít rozpoznání témat, jež se opakovaně vyskytují v jeho životě strach ze samoty, ze zrady apod. (Geldard 2008: 220) Při biblioterapii nejde pouze o samotné čtení pohádky, ale její součástí jsou i další aktivity, vedoucí k rozvoji komunikaci dítěte, k otevření se dítěte pracovníkovi. Dítě je pak schopné samo nalézt různé možnosti řešení jeho problémové situace. (Valešová, Malecová 2011: 43) Techniky biblioterapie se odvíjí od jejího záměru. Lze využívat několik oblastí. Jestliže chce terapeut pozitivně působit na psychosomatiku, lze vhodně čerpat z knih, jež se vztahují k tematice zdravotního postižení. V dnešní době se čím dál častěji staví do popředí oblast relaxace, kdy terapeut vypráví klientovi příběh, pomocí něhož má nalézt vnitřní klid. U menších dětí mohou knihy podpořit jejich úroveň a vztah ke vzdělávání, jde o to nalézt vhodné a pro ně zajímavé téma. U dětí v mladším/starším školním věku může terapeut využít techniku tvůrčího psaní, která může být realizována zaznamenáváním si denních událostí, s nimiž se klient setkal (jedná se o tzv. psaní deníku). Při biblioterapii je možno využít naraci, kdy klient předčítá vlastní či cizí příběh, nebo lyriku, kdy se jedná již o psaní vlastního textu, společně s užitím dramatických prvků. Výtvarně založení klienti ocení techniku polyestetiky, kdy je možno vyrábět koláž, malovat malbu, vytvářet sochařský objekt apod. A dětem v adolescenci můžeme nabídnout možnost virtuální spolupráce, kdy mohou být s terapeutem v kontaktu pouze za pomocí internetu. (Müller 2014: ) 12

13 3. POETOTERAPIE 3.1. Původ slova, definice biblioterapie Slovo poetoterapie vzniklo spojením dvou slov: poezie básnictví, básnický výtvor, kouzlo, půvab, 1 terapie léčba, léčení, léčebný postup. 2 Mazza (2013: 107) považuje poetoterapii za interdisciplinární přístup, který se zaměřuje na práci s jazykem, pocity a vyjadřování klientů. K tomu jako hlavní prostředek využívá básní. Zdůrazňuje důležitost identifikace pocitů klienta, což, především při snaze o zapojení poetoterapie do skupinových terapeutických aktivit, může být poněkud problematické. Perlin (2009: 76) definuje poetoterapii jako interaktivní koncept mezi terapeutem a jeho/jejím klientem/klienty. Tato terapie může být provozována mezi terapeutem a jedním klientem či může být začleněna do skupinové terapie. Důvodem pro její indikaci je zvýšení sebevědomí klienta/klientů a uvědomění si a porozumění vlastním problémům. Pro efektivní provedení vyžaduje zkušeného terapeuta a klienta, který je motivován k interakci s terapeutem a který se chce spolupodílet na procesu celé terapie. Terapie poezií může často být, pokud je provedena profesionálně, velmi důležitým nástrojem k vytvoření a budování vztahu mezi terapeutem a klientem. Zde je nutné klást důraz na správné zvolení typu, příběhu a nálady básně, která bude odpovídat klientově situaci. (Chavis 2011: 104) Brooke (2006: 203) píše o poetoterapii jako o metodě kreativního umění, využívanou terapeuticky. Terapie poezií může být efektivní jako prostředek sdílení a ventilování emocí klienta - podporuje reflexi vlastních nálad, pocitů, nápadů, a tím dosahuje navození pozitivních emocí. Terapeutická sezení by měla odpovídat schopnostem, zájmům, potřebám a náladám jednotlivců či skupiny. Klienti pak mohou samotnou poezii číst, poslouchat, učit se nazpaměť či sám/samy tvořit. Poetoterapie je tedy využití básní při práci s klienty. Autoři se shodují na faktu, že poezie v tomto přístupu slouží především pro navázání vztahu mezi klientem a terapeutem. Stejně tak většina z nich poukazuje na fakt, že pro úspěch poetoterapie v praxi je velmi důležité zapojit do přípravy emoce a náladu klienta či klientů. Zapojení klienta 1 Slovník cizích slov (2015): Výsledek hledání slova terapie [on-line]. Dostupné z: 2 Slovník cizích slov (2015): Výsledek hledání slova poezie [on-line]. Dostupné z: 13

14 pomocí verbální komunikace - dotazování se na pocity; neverbální komunikace psaní a kreslení na tabuli, udržování očního kontaktu, korekce výrazu v obličeji. V opačném případě může být celé snažení zbytečné. (Mazza 2013: 71) 3.2. Využití poetoterapie s dětmi Dle autorů Colemana a Yeh (2011: 526) lze poetoterapii využívat u dětí od předškolního věku až do střední školy. Vždy však záleží na technice, která je při práci použitá. Pro mladší děti doporučují spíše formu předčítání básní a následné reakce posluchačů na přečtené dílo. Starší děti a adolescenti se již mohou zapojit do všech klasických poetoterapeutických technik. Bahman a Maffini (2008: 63) zdůrazňují pozitivní vliv poezie na vyjadřování emocí a nálad u dětí. Benefity poetoterapie mohou vést u dětí ke zlepšení jejich emocionální inteligence. V praxi lze využít terapii poezií při práci s dětmi jako nástroj pro osobní růst, vypořádání se s problémy jako je zvládání hněvu/strachu, umístěný v pěstounské péči, ztráta blízké osoby, neúplná rodina, schopnost zvládat rozličné problémy, špatná úroveň společenských vztahů. (Baraitser 2014: 86) Jedná se o účinnou metodu, kterou používají terapeuti při práci s dětmi. Hlavním důvodem využití je především schopnost porozumět situaci, zvládnutí nové strategie, jak se svými negativními emocemi vypořádat a zvážení jiné perspektivy. Přes čtení básní může dítě pochopit, jakým způsobem se jiní vypořádali s podobným problémem, které samo právě prožívá. Na základě zjištěných podobností pak může nabyté poznatky aplikovat na svou vlastní situaci (Baraitser 2014: 86) Mazza (2013: 61) podotýká, že při práci s dětmi v rámci poetoterapie je důležité využít více různých cest. Nezbytností je vykonávat terapii básněmi střídavě individuálně, s rodinou a v kolektivu. Modely a terapeutické techniky pro práci s dětmi mohou být navrženy jako preventivní čí léčebné, vždy v kontextu vývoje dítěte. Pro správnou práci s dítětem je důležité definovat techniky, které budu zaměřeny na oba typy konfliktů, se kterými se tento klient potýká konflikt s ostatními (externí) a konflikt sám se sebou (interní). Terapie básněmi může být při práci s dětmi velmi přínosná. Slova jsou používána hravě, síla poetického jazyka je může uchvátit a zaujmout. Avšak je důležité uvědomit si omezení cílové skupiny. Vždy záleží na věku klienta/klientů, poetoterapeut musí v rámci 14

15 své přípravy tento fakt zohlednit. Náročnost básní, se kterými je pracováno, by měla odpovídat věkové skupině. Stejně tak zvolené techniky, které budou na daném sezení vykonávány. (Green a kol. 2013: 310) 3.3. Techniky psaní básní s dětmi Je k dispozici několik technik, jež se mohou využívat v poetoterapeutické práci s dětmi. Terapeut může využít techniky tzv. čtení básně, kdy dítě čte verše napsané někým jiným, za účelem vytvoření si vztahu k práci autora a k porozumění, že nejsou jediné, kdo se s podobnými emocemi potýká. Po přečtení básně napíší děti vlastní báseň, kde mohou již vyjádřit své vlastní pocity a nálady. (Bahman, Maffini 2008: 63) Pro rozvoj empatie a vzájemného porozumění, slouží tzv. dvojhlasná báseň. Děti čtou báseň, která je určena pro dvě osoby. (Bahman, Maffini 2008: 63) Jako nástroj pro určení nálady a emocí dětí je možno využít techniky, jež nese název tvarová báseň. Jedná se o to, že děti si musí zvolit nějaký tvar (slza, blesk, srdce), který pro ně reprezentuje nějaký pocit. Následně k tomuto tvaru napíší báseň. (Bahman, Maffini 2008: 64) Podobnou technikou, sloužící ke zmapování psychického stavu dětí, je tzv. zkratková báseň. V tomto případě si děti zvolí některou z emocí, které jsou jim nabídnuty poetoterapeutem. Poté na každé počáteční písmeno z vybrané emoce složí verš. (Bahman, Maffini 2008: 65) Mazza (2013: 62) popisuje dvě další techniky. První z nich je zapojení dětí do hádky, kdy básní musí reprezentovat svůj názor/postoj. Po tomto následuje diskuze, vyhodnocení a plánování dalších činností, se záměrem řešení externích konfliktů dětí. Druhou z nich je využití básně 10 pozitivních věcí o mně, s cílem podpoření při interních konfliktech dětí. 15

16 4. SOCIÁLNÍ PRÁCE 4.1. Koncept sociálního fungování a paradigmata sociální práce Pro definování paradigmat sociální práce, je podstatné zmínit pojem sociálního fungování, který do sociální práce zavedla Bartlettová. Ve své knize The common base of social work praktice (1970) definuje sociální fungování jako interakci mezi lidmi a požadavky prostředí. Na jedné straně se jedná o schopnost člověka zvládat, na druhé straně o požadavky prostředí. Pokud jsou tyto strany v rovnováze, situace člověka je bezproblémová. Pokud mu ale kapacita zvládání chybí či nedostačuje, nebo nároky prostředí jsou nepřiměřené k jeho dovednostem, je situace problematická. Cílem sociální práce je potom opětovné nastolení rovnováhy. (Navrátil, Musil 2000: 140). Rozdělení sociální práce na tři rozdílná paradigmata je úsilím jednotlivců a institucí o rozdělení jejich širokého spektra aktivit, které dnes označujeme jako sociální práci. V praxi se tato paradigmata často překrývají, záleží na vzdělání sociálního pracovníka, kultuře organizace. (Šubrt 2014: 65) Navrátil označuje první paradigma jako terapeutické nebo také hovoří o tzv. terapeutické pomoci, kdy sociální fungování člověka závisí na jeho duševním zdraví a pohodě. Sociálním pracovník poskytuje klientům poznání jejich osobnostních deficit, vnitřního stavu jejich osobnosti. Hlavní důraz je kladen na komunikaci a vztah a to proto, že zejména komunikace umožňuje lidem lépe korigovat jejich vlastní pocity. Sociální pracovník by měl mít znalosti psychologie, popř. absolvovat terapeutický výcvik. (Navrátil 2001: 14 17) Druhým přístupem sociální práce je poradenské paradigma, kdy sociální fungování člověka ovlivňuje především jeho schopnost pracovat s problémy a pracovat přitom s odpovídajícími informacemi. Sociální pracovník poskytuje klientům poradenství, mediaci, podporu jejich osobnostního růstu, posilování skupin a komunit. Sociální pracovník by měl mít znalosti legislativy a veřejně správního systému. (Šubrt 2014: 65) Posledním přístupem je využití reformního paradigmatu, kdy sociální fungování člověka ovlivňuje především to, zda se aktuálně nachází v opresi či nikoli. Sociální pracovník má za úkol posilovat schopnosti a dovednosti klienta (jedná se o tzv. empowerment) a zvyšuje podíl různých skupin na tvorbě legislativního a společenského systému. Postupy sociálního pracovníka vychází především ze znalostí sociální psychologie a politologie. (Šubrt 2014: 65) 16

17 4.2. Náplň práce a požadavky na činnost sociálního pracovníka dle zákona Náplň práce, umožňující činnost sociálního pracovníka Dle 109 sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb. (Zákon 108/2006) 3 Vzdělání, umožňující činnost sociálního pracovníka Jsou 4 způsoby, jak získat potřebnou odbornost k výkonu povolání sociálního pracovníka. (Zákon 108/2006) 3 Prvním z nich je absolvování vzdělávacího kurzu v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe v rozsahu 10 let za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním (ukončeném nejpozději (Zákon 108/2006) 3 Druhým z nich je absolvování vzdělávacího kurzu v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe v rozsahu 5 let za podmínky ukončeného vysokoškolského studia, které není uvedeno v zákoně. (Zákon 108/2006) 3 Třetím z nich je absolvování vyššího odborného vzdělání v oborech, zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitativní a sociální činnost. (Zákon 108/2006) 3 Posledním je poté absolvování vysokoškolského vzdělání, získané v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, zaměřené na výše uvedené obory. (Zákon 108/2006) 3 Předpoklady, umožňující činnost sociálního pracovníka Zákon O sociálních službách definuje tři požadavky na činnost sociálního pracovníka. Jedná se o bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost (vydává registrující poskytovatel zdravotnických služeb v oboru všeobecné praktické lékařství). (Zákon 108/2006) 3 Tyto informace jsou převzaty z mé bakalářské práce Techniky poetoterapie v sociální práci s dětmi v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (v Dětském centru Zlín, p. o.),

18 Další vzdělávání, konkrétní možnosti sociálního pracovníka Vzhledem k neustále se měnícím faktorům (zákonné normy, společenské normy, psychologické trendy apod.) má sociální pracovník povinnost dalšího vzdělávání. Jeho zaměstnavatel mu musí zabezpečit 24 hodin vzdělání za kalendářní rok. (Zákon 108/2006) Toto vzdělání může mít následující formy (dokladem je vždy osvědčení): absolvování studia na vysoké či vyšší odborné škole, účast v akreditovaných kurzech, účast na odborných stážích v zařízeních sociálních služeb, účast na školících akcích. (Zákon 108/2006) Osobnostní vlastnosti, pomáhající sociálnímu pracovníkovi Sociální pracovník by měl být schopen klientovi aktivně naslouchat, s projevením schopnosti empatie a humoru, jelikož to podpoří jeho důvěryhodnost. Ve vztahu k sobě by měl mít jasně stanovené cíle, měl by být aktivně iniciativní a ve své práci samostatný. Důležitá je také motivovanost pro výkon jeho profese, slouží k zabránění syndromu vyhoření. Se syndromem vyhoření souvisí míra schopnosti odolnosti k neúspěchu, např. u nedobrovolných klientů se mu může často stát, že kýženého záměru intervence nedosáhne. Schopnost nést riziko a rozhodovat se jsou další předpoklady pro stabilní osobnost pomáhajících pracovníků, kteří musí za své činy odpovídat, musí aktivně projevovat svou jistou míru nedůvěry vůči autoritám odmítat stereotypy a unáhlené závěry. K tomuto využívá aktivní spolupráce s kolegy, např. v rámci interdisciplinárního týmu. (Gulová 2011: 36) Osobnost sociálního pracovníka ovlivňuje zpětná vazba od jeho kolegů, nadřízených i klientů, neboť na základě ní se může dozvědět, jak je vnímám, ať už v roli člověka nebo profesionála. Zvlášť důležitá je zpětná vazba od klientů, neboť právě ona působí jako motivace pro rozvoj jeho osobnosti. (Kopřiva, Šiklová 2006: 25) 18

19 4.3. Charakteristika ZDVOP dle zákona Typ zařízení: zařízení sociálně právní ochrany dětí (Zákon 359/1999) 4 Zřizovatel: obec, kraj, pověřené osoby. (Zákon 359/1999) 4 Cílovou skupinou je dítě, které se ocitlo bez jakékoli péče; které je ohroženo na zdraví či životě; které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku; které je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané; které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. (Zákon 359/1999) 4 Ochranou a pomocí se rozumí především uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, zajištění zdravotní péče a psychologické či jiné obdobné nutné péče (např. z důvodu nevyzvednutí dítěte ze školky; nalezení bezprizorního dítěte na ulici; náhlá hospitalizace či úmrtí rodičů dítěte, za předpokladu, že momentálně není znám nikdo z rodiny či blízkých, kdo by se o dítě postaral). (Zákon 359/1999) 4 Důvody umístění dítěte do ZDVOP: Dítě může být do ZDVOP umístěno na základě rozhodnutí soudu. 4 Druhou možností je umístění na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v tom případě je podmínkou návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností, doručený soudu, na nařízení předběžného opatření) to vše za předpokladu, že se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nepodaří do 24 hodin zajistit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem zařízení. 4 Třetí možností je umístění na základě žádosti zákonného zástupce, kdy o umístění nemůže požádat pěstoun ani jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte tyto osoby však mohou dát souhlas s pobytem dítěte ve smyslu 42 odst Poslední možností je umístění na základě žádost samotného dítěte. 4 Dokumentace ve ZDVOP 4 Tyto informace jsou převzaty z mé bakalářské práce Techniky poetoterapie v sociální práci s dětmi v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (v Dětském centru Zlín, p. o.),

20 Podle 42a zákona o sociálně právní ochraně dětí (Zákon č. 359/1999 Sb.) je zařízení povinno vést evidenci, která obsahuje jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, adresu místa trvalého pobytu, datum a čas přijetí dítěte do zařízení/datum jeho ukončení, důvod přijetí dítěte do zařízení. (Zákon č. 359/1999 Sb.) Chyba! Záložka není definována. Dále je zařízení povinnost vést dokumentaci, která obsahuje údaje uvedené v evidenci, kopii rozhodnutí soudu o umístění dítěte v zařízení, žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností o umístění dítěte v zařízení, doklad o přijetí dítěte a písemnou dohodu, záznamy o spolupráci s orgány SPOD, s dalšími orgány, právnickými nebo fyzickými osobami, záznamy o pomoci a léčbě poskytnuté dítěti, záznamy o přijatých opatřeních ve vztahu k dítěti, záznamy o poskytnuté lékařské péči (a jejich důvodech), kopie hlášení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o pobytu dítěte ve ZDVOP, další údaje potřebné pro poskytování SPOD.Chyba! Záložka není definována. Nedostatky zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí má dva nedostatky první z nich je rezignace na sjednocení úpravy služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, zahrnující především ústavní péči, kdy se zákon omezil pouze na dozor nad takovou náhradní péči o děti. Druhým nedostatkem v České republice je absence zákazu umisťování mladších dětí do ústavů, což vede k vysokému počtu dětí umístěných v kojeneckých ústavech/dětských domovech/zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. (Křístek, 2014, s ) 5 5 Tyto informace jsou převzaty z mé bakalářské práce Techniky poetoterapie v sociální práci s dětmi v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (v Dětském centru Zlín, p. o.),

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace; IČO: 70977151 se sídlem Dětská 361/2, 289 23 Milovice, zastoupené: Mgr. Petrou Černovskou, DiS., ředitelkou, je pověřená

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více