FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání"

Transkript

1 FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí být vyuţit na tvorbu nového kurzu či na inovaci kurzu stávajícího, tvorbu metodiky, metodických pomůcek atd. Kurz bude moţno pilotně ověřit na určitém počtu účastníků, ale dále jiţ bude kurz poskytován komerčně. Lze vyškolit pedagogy lektory dalšího vzdělávání? Ano, ale pouze pro potřeby vedení kurzu dalšího vzdělávání. Kurz dalšího vzdělávání v této prioritní ose nesmí být zaměřen na pedagogické pracovníky jako na účastníky pilotního ověření. Jaké kurzy je možné vytvořit? Kurz by měl směřovat ke zvýšení konkurenceschopnosti a k lepšímu uplatnění na trhu práce. Nelze tedy podpořit např. kurzy zájmového vzdělávání. Dále nelze podpořit kurzy podnikového vzdělávání (kde účastníci kurzu pocházejí z jedné firmy, např. školení k obsluze nového stroje). Kdo je účastníkem dalšího vzdělávání? Osoba účastnící se dalšího vzdělávání (dle definice dalšího vzdělávání). Jedná se o osobu věkem v rozmezí let. V oblasti podpory 3.2 není za účastníka dalšího vzdělávání povaţován: účastník občanského vzdělávání, účastník zájmového vzdělávání, účastník dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Kdo může být účastníkem pilotního ověření? Ekonomicky aktivní jedinec účastnící se trhu práce. Účastníkem pilotního ověření nemůţe být: nezaměstnaný, student, absolvent školy, senior. Dále se kurz pilotního ověření nesmí zaměřovat výhradně na pracovníky jedné instituce, pak by se jednalo o podnikové vzdělávání. Z této prioritní osy jsou také vyjmuti pedagogičtí pracovníci, kterým je určena prioritní osa 1. 1 Vzdělávání dle zákona č. 563/2004 Sb. a vyhl. č. 317/2005 Sb. je vyloučeno. Pro účely dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je vymezena oblast podpory 1.3 OP VK. Pedagogičtí pracovníci (definováni dle výše uvedeného zákona) mohou být vzděláváni pouze v intencích opatření 4.3 výzvy. 1

2 Mohou být cílovou skupinou senioři a lze podpořit projekt zaměřený např. na vzdělávání seniorů v dovednostech práce na PC? Nelze, protoţe OP VK podporuje vzdělávání pro konkurenceschopnost a senioři jiţ nejsou součástí konkurenčního prostředí na trhu práce. Je nějakým způsobem omezen či nastaven maximální počet účastníků pilotního ověření kurzů, nebo je přípustný jakýkoli žadatelem navržený počet lidí? Maximální počet účastníků pilotáţe je 30 osob, viz Prováděcí dokument k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze k , příloha č. 5, bod 2. Pilotní ověřování. Lze podpořit projekt, který bude vytvářet vzdělávací program dle úplné kvalifikace (již schválené) a výstupem bude získání výučního listu? Nelze podpořit. Lze si tedy předchozí odpověď vyložit tak, že je možné podpořit vzdělávací programy zaměřené na dílčí kvalifikace? Ano, vzdělávací programy zaměřené na dílčí kvalifikace je moţné podpořit. Může být grantový projekt zaměřen na tvorbu kvalifikačního standardu do NSK? Nebo bude veškerou tvorbu všech kvalifikačních standardů řešit systémový projekt MŠMT? Tuto problematiku opravdu bude řešit systémový projekt MŠMT. Může být v podporovaných aktivitách realizace zkoušek dle hodnotících standardů NSK, pokud má instituce autorizaci? Ano, zkoušky jsou moţné, pokud tomu bude předcházet vytvoření vzdělávacího programu a pilotní ověřování. V opačném případě nelze. U kurzů zaměřených na vzdělávání lektorů tj. podporovaná aktivita Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků mohou být v projektu pouze nabízeny již existující kurzy, nebo tady platí také podmínka jen tvorba a pilotní ověřování. Nabídnout existující kurzy jako takové je moţné, ale nelze podpořit nabídku ve smyslu propagace/reklama+marketing. Tato prioritní osa podporuje nabídku dalšího vzdělávání ve smyslu sortiment (jeho šíře a kvalita). Je možná pilotáž až po akreditaci? Ano, je to moţné. Nepřímé náklady ( NN ) Podrobná specifikace a pravidla pro NN jsou blíţe specifikována v aktuální verzi Příručky pro ţadatele OP VK, Příručky pro příjemce OP VK. Procento NN pro určení jejich výše v projektu je pevně stanovená veličina (viz text 4. výzvy JčK pro oblast podpory 3.2, str. 8). 2

3 Přímé náklady (+ křížové financování) + NN = celkové způsobilé výdaje projektu Příklad: Celkové způsobilé přímé výdaje Kč Z toho křížové financování Kč Základ pro výpočet NN Kč % nepřímých výdaje dle výzvy 18 % Kč Celkové způsobilé výdaje Kč Co vše patří do nepřímých nákladů? Náklady, které nelze zařadit mezi přímé náklady jsou uvedeny v Příručce pro příjemce v kapitole Nepřímé náklady (verze 7, str. 62 a dále). Nepřímé náklady tak lze vyuţít pouze na náklady zde uvedené. Tyto náklady se v rozpočtu zahrnují do kapitoly Nepřímé náklady, do ţádné jiné kapitoly je není moţné zařadit. Jsou pracovní pozice hrazené z kapitoly Nepřímé náklady součástí realizačního týmu v části Realizační tým projektové žádosti? Ano, v této části projektové ţádosti se uvádí všichni pracovníci realizačního týmu, bez ohledu na zařazení do přímých i nepřímých nákladů. V rozpočtu jsou však mzdové náklady dle povahy pracovní pozice striktně odděleny (přímé náklady a nepřímé náklady). Jak postupovat v případě, kdy pracovník realizačního týmu vykonává v rámci jedné pracovní pozice činnosti zahrnované do přímých i nepřímých nákladů? Je doporučováno, aby došlo k rozdělení úvazku pracovní pozice tak, aby činnosti patřící do NN byly částí úvazku pracovní pozice v rámci kapitoly Nepřímé náklady a činnosti patřící do přímých nákladů byly částí úvazku pracovní pozice v rámci kapitoly Osobní náklady. Je možné zahrnout veškeré administrativní pracovní pozice rovnou do nepřímých nákladů bez složitého rozdělování úvazků dle náplně práce? Není; nepřímé výdaje mohou být vynaloţeny pouze v souladu s Příručkou pro příjemce. Z nepřímých výdajů tak lze hradit pouze činnosti, jejichţ výčet obsahuje Příručka pro příjemce. Jak rozdělit nepřímé náklady mezi příjemce a jeho finanční partnery? Platí, ţe rozdělení NN mezi příjemce a partnery určuje sám příjemce. Tzn., ţe příjemce si veškeré prostředky na NN z celkového rozpočtu ponechá ve svém rozpočtu či část NN rozdělí také na finanční partnery. Je nutné realizovat výběrové řízení u zakázek, které svou povahou patří do nepřímých nákladů? Závazné postupy v Příručce pro příjemce nerozlišují zakázky pořízené v rámci přímých a nepřímých nákladů. Příjemce je tedy povinen dodrţet všechna relevantní ustanovení Příručky pro příjemce, a to i v případech, kdy zadává zakázky financované z nepřímých nákladů projektu. K dodávkám, pořízeným v rámci nepřímých nákladů, však příjemce jiţ nedokládá poskytovateli podpory ţádné dokumenty, proto nedokládá ani provedení výběrového řízení. 3

4 Veřejná podpora de - minimis Po je moţno subjektu poskytovat tzv. podporu de minimis, jejíţ limit se bude počítat standardním způsobem pro de minimis, tj. bez ovlivnění, zda subjekt čerpal podporu podle Českého přechodného rámce (podpora získaná v rámci Českého přechodného rámce se do de-minimis nezapočítává). Ve sledovaném tříletém fiskálním období je moţno poskytnout podporu de minimis do limitu 200 tis. EUR (tříletým obdobím se rozumí období současné k poskytnutí podpory a dvě předcházející účetní období). Veřejná podpora a příjmy projektu. U projektů zakládající veřejnou podporu nevzniká povinnost odečítat příjmy, a to ani bankovní poplatky generované na projektovém účtu. Budou podporovány zahraniční stáže? Zahraniční cesty či stáţe mohou být do projektu zahrnuty pouze v případě, ţe nebude moţné dané informace/poznatky získat jiným způsobem. Ţadatel musí v klíčových aktivitách projektu přesně popsat kam, na jak dlouho, kdo a proč se dané akce musí účastnit, včetně uvedení přínosu zahraniční cesty/stáţe pro výstupy projektu. Pracovní aktivity během pobytu v zahraničí (vzdělávání /přednáška/výměna zkušeností apod.) musí trvat alespoň 6 hodin denně. Tato podmínka neplatí v den příjezdu a den odjezdu. Popis konkrétních odborných aktivit, které budou na dané zahraniční cestě/stáţi účastníkem vykonávány, je rovněţ nezbytný. Doplňkové aktivity (kulturní, společenské, poznávací aktivity pod.) nejsou povoleny. Zahraniční cesty se mohou zúčastnit pouze zástupci cílové skupiny a členové realizačního týmu se vztahem k cílové skupině nebo k vytváření výstupů (metodik, programů apod.). Zahraniční cesty se nemohou zúčastnit členové realizačního týmu, kteří se podílejí pouze na administrativním řízení projektu. Co jsou to tzv. per-diems? Jedná se o pojem, který představuje cestovní náhrady pro zahraniční experty. Uplatní se v případě krátkodobé spolupráce např. u expertů přizvaných na konference, vzdělávací kurzy, krátkodobě hostujících zahraničních specialistů apod. Nejedná se o však o vyplácení cestovních náhrad např. dlouhodobě hostujícím učitelům a expertům, kteří s příjemcem uzavřeli pracovní smlouvu (či jinou obdobnou smlouvu/dohodu) dle českých právních předpisů. Je možné (v rámci povinného závěrečného auditu) provést jeden až dva audity průběžně a zakončit je závěrečným? Není to moţné. Způsobilým výdajem je pouze závěrečný audit. Aktualizováno k

Metodický výklad výzvy

Metodický výklad výzvy Příloha č. 5 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Zdůvodnění výzvy: Metodický výklad výzvy

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství

Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro jednání ekonomických ministrů Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1.

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více