VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o. s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

2 1 Výroční zpráva za rok 2014

3 2 Výroční zpráva za rok 2014 " Člověk má právo dívat se na druhého shora jen tehdy, když mu chce pomoct vstát." Gabriel García Márquez Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem spolupracovníkům, členům organizace, podporovatelům, partnerům, příznivcům a především dobrovolníkům za to, že aktivně přispěli k naplňování poslání a cílů dobrovolnického centra. Mgr. Ivana Tomečková předsedkyně spolku

4 3 Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje je nestátní neziskovou organizací, která vznikla s cílem realizovat dobrovolnické aktivity ve Vsetíně a okolí. Právní forma: spolek Datum registrace: , MV ČR Číslo registrace: VS/1-1/54254/03-R Sídlo organizace: Tyršova 1271, Vsetín Telefon: , webové stránky: IČO: Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Vsetín Číslo účtu: /0300 IČO: DIČ:CZ Organizační struktura Rada spolku: Předsedkyně spolku: Místopředsedkyně spolku: Místopředsedkyně spolku: Mgr. Ivana Tomečková Zdenka Ondrušková Martina Pohůnková Koordinátorka dobrovolnického centra: Externí účetnictví: Andrea Šmerdová Zdenka Ondrušková Odborná spolupráce: Mgr. Alena Střelcová psycholog, supervizor, lektor Poslání

5 4 Výroční zpráva za rok 2014 Posláním spolku je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do dobrovolnických aktivit. K naplnění tohoto účelu spolek zejména: realizuje a akredituje vlastní dobrovolnické programy s cílem pomáhat tam, kde je to potřeba zajišťuje dobrovolnou pomoc v organizacích, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do svých činností vyhledává a připravuje dobrovolníky, systematicky s nimi pracuje, koordinuje a podporuje jejich činnost provádí všechny administrativní úkony související s dobrovolnou službou vede databázi dobrovolníků a přijímajících organizací spolupracuje s orgány veřejné a státní správy, s masmédii spolupracuje s regionálními partnery, neziskovými organizacemi a dalšími dobrovolnickými centry a programy propaguje dobrovolnictví mezi širokou veřejností Dobrovolnické centrum je zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb a péče Vsetínska v pracovní skupině Rodina je členem Koalice dobrovolnických iniciativ v ČR je členem Asociace programu Pět P v ČR

6 5 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o činnosti Dobrovolnické centrum nabízí zájemcům možnost zapojit se do některého ze čtyř dobrovolnických programů. Dva dobrovolnické programy mají udělenou akreditaci MV ČR a řídí se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. U neakreditovaných programů nabízíme dobrovolníkům stejné podmínky pro jejich dobrovolnickou činnost, dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a po dobu výkonu činnosti jim dobrovolnické centrum poskytuje potřebné zázemí. Akreditované dobrovolnické programy Dobrovolnictví na Vsetínsku Prostřednictvím tohoto programu se dobrovolníci zapojují do dobrovolnické činnosti v přijímajících organizacích, které se zaměřují na pomoc a podporu různým cílovým skupinám. Spolupracujeme zejména s poskytovateli sociálních služeb. Smyslem práce dobrovolníků není nahradit zaměstnance zařízení, do kterého dobrovolníci docházejí, ale přinést něco navíc a tím umožnit rozšíření a zkvalitnění služeb, které tyto organizace poskytují. Dobrovolníci přináší nové podněty, zajímavé aktivity a kontakt s veřejným děním. Dobrovolníci mohou docházet také přímo do domácnosti klientů, napomáhají tomu, aby se tito lidé necítili opuštění, měli kontakt s běžným světem. V roce 2014 bylo v programu evidováno celkem 93 dobrovolníků, z toho 3 dobrovolníci navštěvovali klienty v domácnosti. Dobrovolníci v programu odpracovali více jak 7000 hodin.

7 6 Výroční zpráva za rok 2014 Charita Vsetín Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko, mimoškolní příprava Sidera Projekt Dobrovolnictví způsob aktivit v seniorském věku Zapojili jsme se do česko-slovenského výměnného dobrovolnického projektu Dobrovolnictví způsob aktivit v seniorském věku, který byl podpořen v rámci Programu celoživotního učení. Po dobu 4 týdnů vykonávala naše dobrovolnice dobrovolnou činnost v neziskových organizacích sociálního nebo zdravotního zaměření v Bratislavě a Nitře.

8 7 Výroční zpráva za rok 2014 Slovensko - výměnný dobrovolnický projekt

9 8 Výroční zpráva za rok 2014 Program Pět P Program Pět P je sociálně- preventivní volnočasový program pro děti postavený na principu dobrovolného vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Věnuje se znevýhodněným dětem a mládeži ve věku 7-15 let. Například jde o děti, které pocházejí ze sociálně slabých rodin, mají problematické rodinné zázemí, které jsou sociálně izolované, které nemají kamarády, nejsou schopny navazovat nebo si udržet přátelské vztahy, neumí komunikovat, které mají problémy s chováním, z jiných etnických skupin, děti s nedostatečným sebevědomím, nesamostatné, tělesně handicapované apod. Dítěti, které je do programu zařazeno se dobrovolník věnuje jedno odpoledne v týdnu nejméně 10 měsíců, schůzky trvají 2-3 hodiny. Dvojice se sama domlouvá na programu a náplni schůzek podle toho, co oba dva baví, mohou spolu sportovat, navštěvovat klubovny a nízkoprahová zařízení, různé kulturní a veřejné akce, popřípadě se i připravovat do školy. Mají také možnost zúčastnit se společných akcí pro děti a dobrovolníky, které program Pět P organizuje a kde se setkávají jednotlivé dvojice spolu. Program naplňuje cíle prevence sociálně patologických jevů, zabezpečením kvalitního trávení volného času chce přispět k rozvoji specifických schopností dětí a potlačit rozvoj negativních sociálních rysů. V roce 2014 naše organizace úspěšně absolvovala AUDIT kvality programu Pět P, koordinátorka programu Pět P absolvovala dvoudenní metodický kurz. Naše středisko programu Pět P je uznanou organizací pro realizaci mentoringového programu Pět P podle schválené metodiky a naplňuje formální i obsahové předpoklady pro úspěšnou sociálně preventivní práci zaměřenou na péči, prevenci, pomoc, přátelství a podporu dětem, mládeži a rodinám za spolupráce s proškolenými a odborně vedenými dobrovolníky. Program Pět P v roce 2014 v číslech Počet dvojic založených v roce 2014 (uzavřené smlouvy v roce 2014): 4 Celkový počet dvojic v roce 2014 (včetně založených v předchozích letech): 9 Počet realizovaných výcviků Pět P v roce 2014: 2x individuální výcvik Počet proškolených dobrovolníků v roce 2014: 2 Počet společných akcí v roce 2014: 2

10 9 Výroční zpráva za rok 2014 Pět P v Lesní zahradě Halenkov Pět P se v sobotu vydalo do ekocentra Kotva - Lesní zahrady Halenkov. Dozvěděli jsme se zde zajímavosti o přírodě, ekologii, zahradě, prošli jsme se po lese. Na programu bylo také pečení chleba podle způsobu našich babiček v peci, ve které se topí dřevem. Neakreditované dobrovolnické programy Dobrovolníci v nemocnici Posláním dobrovolnického programu, který je realizován ve Vsetínské nemocnici, je zlepšení kvality života a podpora pacientů hospitalizovaných na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných. Dobrovolník svými aktivitami odpoutává pacienta od jeho zdravotního stavu, přináší informace z dění mimo zařízení, motivuje k uzdravení.

11 10 Výroční zpráva za rok 2014 V dubnu 2014 zahájil svou činnost Klub LDN. Klub svými aktivitami rozšířil stávající program, který na oddělení funguje od roku Před zahájením činnosti klubu působili dobrovolníci především jako společníci u lůžka. Dobrovolnický klub nabízí pacientům pravidelné aktivity, které jim zpestřují pobyt v nemocnici, např. výtvarné tvoření, cvičení paměti, hraní společenských her. Ve spolupráci se základními školami pořádáme pro pacienty různá vystoupení. Klubových aktivit se pacienti účastní dle svého aktuálního zdravotního stavu, dobrovolníci spolupracují s personálem oddělení. Některé aktivity probíhají také přímo na pokojích pacientů (canisterapie, zpívání, předčítání, hraní společenských her). Canisterapie na oddělení LDN

12 11 Výroční zpráva za rok 2014 Dobrovolnictví pro město Program vznikl v roce 2013 v rámci projektu Dosluž dobrovolnická služba v obci realizovaného Národní sítí zdravých měst ČR. Vytvoření nového dobrovolnického programu bylo jednou z aktivit projektu zaměřeného na rozvoj dobrovolnictví v komunitě s důrazem na zapojení skupin znevýhodněných na trhu práce. Prostřednictvím tohoto programu se mohou dobrovolníci zapojit do akcí pořádaných městem, jedná se převážně o jednorázové akce pro veřejnost, při kterých dobrovolníci pomáhají s organizací, ale aktivně se zapojují i do průběhu akcí. Činnost je vhodná pro všechny, kteří by rádi občas pomohli, zajímá je prostředí, ve kterém žijí, chtějí získat nové zkušenosti, navázat kontakty. Do programu bylo v roce 2014 aktivně zapojeno 5 dobrovolníků. Pracovní terapie v Azylovém domě Elim S partnerskou organizací Elim Vsetín, o.p.s. jsme v roce 2014 navázali vzájemnou spolupráci při zapojování uživatelů sociální služby Azylový dům Elim Vsetín do dobrovolnické činnosti. Azylový dům poskytuje svým klientům možnost zapojit se do specifické pracovní terapie, založené na dobrovolné práci pro azylový dům i pro jiné neziskové organizace. Cílem této aktivity je zapojení lidí, kteří přišli o práci tak, aby vykonávali smysluplnou činnost, udržovali si pracovní návyky. V neposlední řadě je důležitá také snaha o změnu pohledu společnosti na lidi bez domova. Do projektu se v roce 2014 zapojilo 9 uživatelů, odpracovali celkem 978,5 hodin.

13 12 Výroční zpráva za rok 2014 Statistický přehled pohlaví dobrovolníků ženy muži sociální profil dobrovolníků student nezaměstnaný v důchodu ostatní

14 13 Výroční zpráva za rok 2014 Příprava dobrovolníků Příprava nových dobrovolníků obsahuje dvě složky, a to obecně dobrovolnickou a odbornou. V první části vstupní přípravy je dobrovolník seznámen s rolí, právy a povinnostmi dobrovolníka, včetně podmínek a pravidel dobrovolnické činnosti v organizaci, s častými situacemi, se kterými se může při výkonu dobrovolnické činnosti setkat apod. Odborná část je zaměřena na nácvik komunikačních a psychosociálních dovedností dobrovolníka, například: navázání prvního kontaktu s člověkem, komunikace s různými typy klientů. Supervize dobrovolníků Supervize dobrovolníků probíhá formou skupinových setkání v dobrovolnickém centru. Supervize plní funkci podpory, sdílení zkušeností, funkci zpětné vazby a kontroly kvality programu pro koordinátora. Supervize se konají pravidelně jednou za 3 měsíce. Případně je možno domluvit supervizi individuální. Vzdělávání dobrovolníků Po úvodním výcviku pokračuje následně i další vzdělávání dobrovolníků v průběhu jejich činnosti. Vzdělávání dobrovolníků probíhá formou přednášek na supervizích Přednáška Dobrovolnictví ve Francii Bohumila Zajícová Kurz Manipulace s invalidním vozíkem Radka Karásková Prevence kriminality páchané na seniorech nprap. Bc. Vladislav Malcharczik Přednášky na téma Dobrovolnictví pro veřejnost Úřad práce Vsetín Masarykovo gymnázium Vsetín Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s.

15 14 Výroční zpráva za rok Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Úřad práce Vsetín Střední škola Kostka Medializace aktivit dobrovolnického centra proběhla na stránkách Valašského deníku, týdeníku Jalovec, týdeníku 5plus2, ve Vsetínských novinách, v informačním dvouměsíčníku Vsetínská nemocnice a.s. informuje, v TV Beskyd. V roce 2014 jsme se zúčastnili těchto akcí: Den země 2014 Vsetín Zlínské jaro výstava Normální je pomáhat Mezinárodní konference Dobrovolnictví v obci jak na to? Jihlava Business Days 2014 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Výstava Rok pro LDN v prostorách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Žáci ZŠ Leskovec ve Vsetínské nemocnici

16 15 Výroční zpráva za rok 2014 Přijímající organizace Agarta o. s. ARPZPD v ČR, klub Auxilium Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Dětský domov a Základní škola Liptál Diakonie ČCE středisko Vsetín Domov Jitka, o.p.s. Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace Elim Vsetín, o.p.s. Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Vsetín Impuls Sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o. Letokruhy, o.p.s. Líska, o. s. Masarykova veřejná knihovna Vsetín Město Vsetín Naděje o. s., pobočka Vsetín Ovečka Vsetín, o.s. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. Salesiánské sdružení Vsetín, o. s. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní odbočka Vsetín Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace: Domov pro seniory Podlesí Domov se zvláštním režimem Pržno Domov pro seniory Karolinka Vsetínská nemocnice, a.s. Vzdělávací a komunitní centrum Integra o.p.s. Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm

17 16 Výroční zpráva za rok 2014 Finanční zpráva za rok 2014 Náklady Kč Zdroje krytí Kč Spotřeba materiálu Úroky 193,28 Spotřeba energie 1734,32 Přijaté příspěvky (dary) 87250,32 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 8300,96 Přijaté členské příspěvky 3300,00 Náklady na reprezentaci 2665 MV ČR ,00 Cestovné Zlínský kraj 80000,00 Ostatní služby 80210,32 Město Vsetín 70000,00 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění 40427,00 Ostatní daně a poplatky 2650,00 Ostatní pokuty a penále 221,00 Ostatní náklady: pojištění dobrovolníků, úrazové pojištění, bankovní poplatky 31845,00 Poskytnuté členské příspěvky 3500,00 Náklady celkem: ,60 Zdroje krytí celkem: ,60

18 17 Výroční zpráva za rok 2014 Přehled zdrojů krytí nákladů v roce 2014 (v Kč) Úroky z účtu 193,28 Přijaté dary 87250,32 Přijaté členské příspěvky 3300 MV ČR Zlínský kraj Město Vsetín Celkem: ,60 přehled zdrojů krytí nákladů v roce 2014 Úroky z účtu Přijaté dary Přijaté členské příspěvky MV ČR Zlínský kraj Město Vsetín

19 18 Výroční zpráva za rok 2014 Záměry pro následující rok Pokračovat v realizaci a rozvoji dobrovolnických programů a naplňovat tak poslání dobrovolnického centra. Prohlubovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci s přijímajícími organizacemi. Vytvářet a poskytovat profesionální zázemí dobrovolníkům a propagovat dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Realizovat projekt Ukážu ti svět, který finančně podpořila Nadace Terezy Maxové dětem. Cílem projektu a udržení a rozvoj dobrovolnické činnosti zaměřené na podporu a pomoc sociálně znevýhodněným dětem v ústavních zařízeních. Cílem projektu je rozvíjet u dětí v ústavní výchově prostřednictvím neformálního vztahu s dobrovolníkem schopnost navazovat a budovat sociální kontakty i mimo prostředí zařízení, přispět ke zkvalitnění trávení volného času dětí, rozvíjet jejich individuální schopnosti a dovednosti.

20 19 Výroční zpráva za rok 2014 Poděkování za podporu projektů Ministerstvu vnitra ČR Zlínskému kraji Městu Vsetín Poděkování za finanční a další podporu firmám MIT METAL spol. s r.o. OZE- BIOMASA, s.r.o. SONNENTOR s.r.o. Výroční zprávu zpracovaly: Andrea Šmerdová Zdenka Ondrušková Schváleno dne

Výroční zpráva r. 2012 Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s.

Výroční zpráva r. 2012 Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. Výroční zpráva r. 2012 Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. Úvodem Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě. (Ralp Waldo

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010

dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 Poslání Dobrovolnického centra, o.s. 2 Slovo předsedkyně Rady

Více

Přístup radnice k sociálním službám

Přístup radnice k sociálním službám Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dobrovolnické centrum Kladno, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci Dobrovolnického centra Kladno,o.s., dovolte mi Vás přivítat v úvodu Výroční zprávy za rok 2007, kterou

Více

Dobrovolníci v jihlavské nemocnici. Lenka Číhalová

Dobrovolníci v jihlavské nemocnici. Lenka Číhalová Dobrovolníci v jihlavské nemocnici Lenka Číhalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na význam dobrovolnictví v nemocnici. Dobrovolnictví je velký fenomén, díky

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,- Kč

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,- Kč Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ číslo UZ13_ ze dne 16. 04. 2013 Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,-

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Dobrovolnické centrum o.s. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ ROKU 2005: Mgr. Lenka Černá - předsedkyně Rady sdružení Jana Beranová - místopředsedkyně Rady sdružení Bc. Kamila Staňková - členka

Více