LEDEN 2008 X. roník íslo 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2008 X. roník íslo 4"

Transkript

1 LEDEN 2008 X. roník íslo 4 Vánoce jsou za námi a my momentáln žijeme v roce A píští rok bude 2009 a další 2010 apod. Za pár chvil bude Valentýn (pekvápko!) a potom pijde... To uvidíte na konci roku :) Jinak taková informace, našli jsme kousek silonu v gulášku, který nám nabídli jednou v pátek na obd. Takže z toho usuzujeme, že paní kuchaky jsou velice náruživé rybáky. V tomto ísle se dozvíte opt plno zajímavostí, jako napíklad, že jsme si pekeln zapaili na rockovém koncert a další duchaplné lánky. Jako už minule, tak i dnes - nante tuné sele a s hlubokým nadechnutím se puste do tení! A jen tak báse: Pan uitel Timerider Pan uitel svtový Svým vzhledem nás osloví. Oholí si bradku - To je dvod k svátku. Valentýn se blíží, Nasadí si lyži, A už sviští z kopeka, Na bund má koleka. Jeho žena radši mlí, když z uší mu piercing trí - Pan uitel, to je svták... Omlouváme se, ale na jiné téma nás báse nenapadá!! Autorky MaKaRa - Vaše správná volba

2 2 Dušanovy zápisky Pozor, pozor! Na naší škole je nowý X-factor. Jmenuje se Skivánek, Jeník Skivánek. Co to? Omyl, pátelé, skandál, no to jsou móresy! Prd Skivánek, ale Straánek. No jasn, to už je lepší, vždy Honzíka fšeci známe. A kdo by neznal 1. semifinalistu soutže no prost pvecké soutže (nejmenuji, jelikož název mi byl krut utajen). Že už jsme s ním jednou mluvili? Ano, to bylo ovšem v jiný as a za jiných podmínek. Proto, vážení spoluobané, dovolte, abych za nowých podmínek svou chybu napravila! Kdy jsi jistil, že to, co vychází z tvojí papuly, se podobá zpvu? Já jsem to vlastn nezjistil, poád si íkám, jestli to je pravda, jestli to není mámení mysli. Jako malá (když mi rupne v bedn, nkdy i te) jsem si zpívala ped zrcadlem s hebenem v ruce, dláš to i ty, když máš ped vystoupením? Vlastn nikdy, ale dík za tip, nkdy to zkusím. Koho napadlo, že zrovna ty se necháš mordovat paní uitelkou Klimešovou a jednou se dostaneš na stupn vítz? Taky jsem uml jak vrána na romadúr. Co spolužáci, nezávidí? Malinko jo, ale oni urit v život taky nco dokážou, tomu vím. Podporuje t ve zpvu rodina? Jasn, to je mj nejvtší talisman, který mám poád u sebe, a je to zápas z házené nebo písemka z matiky. Uvažuješ o tom, že jednou z prken vyšoupneš i božského Káju Gotta? Jasn, já ho normáln vykopnu a bude. A jak to na soutži probíhalo? To už vám napíše Honza sám (teda pokud ho k tomu dokopu) Tak Lili se podailo m dokopat a nco vám eknu. Psal se rok 2007, vstával jsem v 7.00, cesta na autobus byla dlouhá a autobu- sem taky nebyla krátká: celá hodina a pl. Když jsme dorazili, tak jsme vidli velkou ervenou budovu, v které to všechno bylo. Vešli jsme a hned tam byla recepce, tam jsme se podepsali a dostali rozvrh a klí od pokoje 163 a v tom pokoji jsme se rozezpívali a šli do hledišt, kde na nás pišla ada asi o pl jedenácté. Potom jsem odzpíval a šel na obd. V jednu bylo vyhlášení, takže jsme mli mnoho asu na msto. V jednu jsme se tak vrátili na vyhlášení. Když ekli, že na druhém míst se umístil Jan Straánek, tak m to strašn potšilo. Potom už jsme jeli dom a doma dlouho oslavovali. Tak to je mj píbh z Olomouce- Žerotína Japanish Dkujeme za rozhovor. Mno, tak zatím papapapa Lili Tak jak jste pežili ty Vánoce plné stresu, povinností a nákup? Já celkem good. I dáreky byly super, teda až na sadu pánských ponožek, ješt k tomu íslo 43. No jo no, obas to ty babiky nevychytají. Já tady ale nejsem proto, abych si stžovala, ale proto, abych vám napsala, co se dje nového na naší školice. Krom velmi vypeených drbík, se kterými se jist setkáte na dalších stránkách, tady pro vás mám nemén vypeené slohovky našich osmák. Tentokrát to bylo líení na téma Vánoce. Pro nkteré to byla hraka, ale nkterým se kouilo z makoviek tak, že to vypadalo, jako by chtli podpálit naši milovanou školiku. Nejvíc podaené práce byly pouze dv, ale pkných prací byla spousta.

3 íslo 4 3 Urit jste na n zvdaví a já vám je ráda pedvedu. Paty Vánoní fantazie To nádherné slovo Vánoce. Neznám nikoho, kdo by je neml alespo trošku rád. Tu vni linoucí se po celém dom, zdobení krásné jedliky, která nás pímo vybízí navšet na ni voavé perníky, dárky a dáreky a spoustu dalšího, co k Vánocm neodmysliteln patí. Nejen my, ale také píroda má plné ruce práce. Jako mávnutím kouzelného proutku se promní ve studenou, le okouzlující zimu. Stromy se obalí do bílé krajky, rybníky zaínají zamrzat a zvíátka tvrd spí. Hotová fantazie, tak bych asi zjednodušila slova zima a Vánoce. Bohužel je tady i druhá stránka zimy, která je o nco mén radostná, ba dokonce smutnjší. Snhové jazyky, namrzlé vozovky, to vše má na svdomí nenahraditelné lidské životy. Ano, i taková dokáže být zima. Nemilosrdná a krutá. Vždycky, když zacinkal zvoneek a pán, na kterého celý rok ekám, narovnal dáreky ze svých ohromných saní pod naši jedliku, myslela jsem si, že nic krásnjšího neexistuje. Te už ale vím, že Vánoce nejsou jen o dárcích. Mnohem hezí totiž je, sejít se u štdroveerní veee ve zdraví a plném potu. To je ten nejkrásnjší dárek, co mžu dostat. V- ím, že na to asem pijdou všichni lidé a dají mi za pravdu. Patricie, 8.A Kouzlo Vánoc Z vyhátého pelíšku vylézám o pl deváté ráno s píjemným pocitem tepla po tle, cítím vni klasických vanilkových rohlík. Snídám a každé sousto si vychutnávám zvláš peliv. Po snídani následuje pár okoládek z adventního kalendáe. Idylka pro m ale koní. Je zima. A pro m to znamená nevystrit ven ani nos. Je ale Štdrý den a to pro m znamená každoroní vypuštní vánoního kapra, a dnes už vím, že jeho rybí život tím mže skonit. Další tradicí, kterou dodržujeme, je tatínkova jediná innost, a to opat- ení boroviky. Bez toho by prost nebyly Vánoce. Se zatnutými zuby a zaatými pstmi si navlékáme bundy a proti své vli opouštíme dm. Už te se zaínám klepat, protože vím, že m ten vtík, který kolem fouká, poádn ochladí. Po cest si všímám ozdobených svítících sloup, což mi opt pipomíná vánoní atmosféru. Drobná zrníka snhu se tpytí jako kapky rosy v tráv. Mám pocit, že to kolem není sníh, ale že stojím uprosted množství diamant. Celou cestu k nedalekému rybníku u lesíka si uvdomuji, že jsem promrzlý až do morku kostí. Už vím, pro se íká všude dobe, doma nejlíp. Ano, te už opt cítím tu známou vni domova, hejivé teplo, vánoní cukroví, mámin úsmv a v neposlední ad také smažené ízky, které pímo volají ke stolu. Nad hlavou mi záí zlaté prasátko, které dodává celé té nádhee jiskru a lesk. A to je to kouzlo Vánoc. Jakub, 8.A Vánoce Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Vždycky se sejde celá rodina a té správné atmosfée, zdá se, nic nechybí. Když se lovk projde, vidí, jak všechno ulehlo pod nádhernou bílou peinku, všude je to jako z obrázk pana Lady. Dti chodí bruslit, sákovat, koulovat se a tiše vykávají, jestli jim Ježíšek pinese to, co si pály. Babiky, a mohou i nemohou, utíkají do kostela, aby si pipomnly narození Ježíše Krista. Ddekové radji zstávají doma a Vánoce si užívají trochu jiným zpsobem: ujídáním cukroví, zdobením stromeku, posezením se známými a jinými píjemnými aktivitami. Maminky, babiky, tetiky, no prost všechny ženy se starají o to, aby bylo vše perfektn uklizeno, dárky úhledn zabaleny, dm vyzdoben krásnými vánoními ozdbkami a všechno bylo perfektní. Zato tatínkové shánjí co nejlevnjšího kapíka, zdobí venkovní stromky barevnými svtýlky a ujídají zásoby cukroví. Na Štdrý den je všechno jinak. Dodržuje se pst, abychom vidli zlaté prasátko (stejn jsem ho nikdy nevidla). Od rána panuje atmosféra plná oekávání, tatínek zabije kapra a nadlá z nj ízky, maminka pipravuje

4 4 Dušanovy zápisky bramborový salát, hrachovou polévku a smaží kapíka. Dti se dívají na pohádky a nemžou se dokat. Kdyby už byl veer. Pichází Štdrý veer, ozývají se koledy a celá rodina usedla ke stolu. Najednou zazvoní zvoneek a všichni se vrhnou na dáreky. Nakonec všichni usínají s pocitem blaha a jsou šastní, že se opt sešli.. Kristýna, 8. A Máme nabídku: Aljašský malamut PÉE Srst malamuta nevyžaduje píliš pée. K odstranní uvolnných chlup když líná používejte ídký heben s dvojitou adou kovových zub. POVAHA Pítulný, inteligentní, pátelský a vrný, nkdy ponkud dominantní. Malamut se pomrn rychle uí a má velkou výdrž. VÝCHOVA Pes svou pátelskou povahu by ml být vychováván písnji. Malamut potebuje tedy pána, který mu nedovolí ledacos, ale musí ho chválit. Pán by ml rozumt jeho povaze. Pod vedením takového pána je malamut schopný nauit se velmi mnoho - jednou z možností je dokonce i obratnost, i když na soutžní úrovni pedí malamuta nap. ováci. Tukan a Mini19 Zvíata, ta to s námi nemají lehké Jako každým rokem vymyslel pan uitel žákm devátých tíd nelehký slohový úkol: napsat popis dje, ale nejen tak ledajaký. Mli psát o tom, jak zvíata vidí nás, lidi, a jak se pi tom cítí, jak pitom dýchají, jak pitom vypadají Abychom se s vámi o tato umlecká díla mohli podlit, vybrali jsme pár silnjších kousk a pepsali je do školního asopisu Nechte si chutnat. Život ryby Ahoj! Jsem ryba a jmenuji se, no, asi ryba. Žiju v takové prhledné krabici, všude je plno rostlin a jiných ostatních rybiek. Nkteré jsou malé a poád narážejí do tch prhledných stn. No asi jako já. Jídla tu máme celkem málo, proto jednoho dne uteu. A hle! Au! Tomu íkám ráno. Zase jsem narazila do skla. Šmarjá! Njakou dobu plavu kolem hradu, dokud nezjistím, že mi nic nehrozí. Na dnešek jsem si domluvila návštvu s mojí kamarádkou rybkou, co žije v hradu, hned vedle jedné rostliny. No nic. Nco hodím na sebe, vezmu pár bublinek a jdu. Když jsem se piblížila k hradu, už m vítá maliká rybika Jéžiš, au! Nazdar! Vešla jsem do hradu, dala jí bublinky a zaali jsme jíst a povídat. Vyprávla mi, jak se mla dobe, když žila ve velkém akváriu. Hned jak to doekla, ozvaly se veliké rány. Vyplula jsem z hradu a vtom jsem uvidla hlavu, no ne, pímo velkou hlavu našeho poskytovatele jídla. Šmarjá, on uká na prhlednou stnu. Rozjela jsem se a narazila. Au! Vidím tmu. Vlastn nevidím nic. Ach jó, asi jsem v bezvdomí. Nebo jsem se utopila? Tu se rozsvítilo svtlo a chytli m do síky. Vytáhli m z vody a uslyšela jsem hlasy. Ty se o ty ryby vbec nestaráš. Druhý hlas: No a co? Vtom jsem ji uvidla. Velkou! Stála pode mnou. Byla to mísa osvobození. V krabici se o ní šíily historky. Nedokavostí jsem omdlela. Když jsem se probudila, ocitla jsem se v malé místnosti. Smrdí to tu a voda je tu kaln žlutá. Najedla jsem se dosyta hndé kaše. No nic. Asi tu budu žít. Jídla je tu dost a nikdo neklepe. Teba se o mn nkdy bude psát. David, 9.A Haf, haf. Nelino, Chito, nechte m, já nebudu vstávat. Nelino, slyšela jsi? Ona nebudu vstávat! Pánika Dáša íkala, že ji máme vzbudit, tak poj na to! Fuj, super, te se ani nemusím umývat, ranní hygiena byla provedena! Co si poád stžuje? Holky, tak se vám to povedlo. OK, vstávám, ale umyji se radši ješt jednou. A sama. Takhle je to u nás skoro každé ráno, my s Nelou jsme skvlá budící ísla. Ale, i když je mám ráda, nechápu jejich styl života! Když vstanou, jdou k takové veliké misce, strí do pusy njakou tyinku a zanou tam s ní posouvat. Pak jim jde od pusy bílá pna, jako kdyby mli vzteklinu. Pro se oblé-

5 íslo 4 5 kají? Pro jim nestaí srst? A jakým zpsobem jedí? Na tyhle otázky asi nikdy nenajdu odpov. Každý všední den v 6:55 dostanu pusu na umák od Kláry, ona si vezme batoh a jde pry. Kam ona jde? A nedala mi najíst! Celý den ekám s kruícím bichem, kdy se vrátí. Už je doma, ale vypadá vyerpan. Haf. Práv na m piletla tžká taška, s kterou ráno odcházela. Promi, Chito. No, neprominu, a mám stále hlad! Hrrr. Chito, já si s tebou te nebudu hrát. Jak to, že mi nerozumí? Pomoc! Asi umu hlady! Kláro, dala jsi Chit najíst? Dáša je moje záchrana. Jo, dala. Klára, 9.A Pi hodin djepisu byl uinn neuvitelný objev, a to pán uitelova váše k cepu. Cituji jeho slova: Tak tohleto je, milí pátel, úžasn nebezpená zbra. Používali jí sedláci za husitské revoluce, kteí s ní dokázali dokonale zacházet. A když se takový poádný sedlák rozpáhl a šikovn bacil, rytí ml nejmí otes mozku. V tu chvíli zaal pan uitel roztáet cep nad hlavou tídy, až celá tída vyvalila oi, a pan uitel mával a mával. Konec.!"# Amor m stelil do zadeku a v tu chvíli jsem ucítila tu...bolest? Dobrá, ucítila jsem ve svém srdci zalíbení a pochopení, ucítila jsem lásku, bohužel (nebo snad bohudík?) do toho nechutného bearovitého zahradníka, který bydlí pes ulici a vždycky tak nechutn civí na zadní ást mého tla... Byl Valentýn, lásky as. Z luku stílí šípy zas, zadeek mj pláe zas. A v srdci rozdunl se hlas, hlas lásky, ml by ho vzít as To byla krátká kulturní vložka. A te pímo k tématu Je Valentýn, všude samé zamilované páry a vy zase sedíte doma, cpete se okoládou a doufáte, že další rok tomu bude jinak. Že vy budete jedním z tch šastných zamilovaných pár (ehm doufáte zbyten )! Ale abyste nebyli smutní, máme tady pro vás takovou penosnou Poštu pro tebe, bohužel bez pošáka Ondeje I když, mohl by za nj zaskoit Ondra z 9.A. A abychom to vysvtlili. Jedná se o akci, kterou poádá spolenost BaK, tedy Barush a Klarush. Prost a jednoduše ve vestibulu budete mít položenou krásnou velkou ržovou, zaláskovanou bednu a do ní mžete všichni, bez rozdílu vku i pohlaví, házet vaše zamilované nebo nezamilované dopisy jak pro kamarády, tak pro kamarádky, nebo dokonce pro uitele i uitelky, klidn i pro paní kuchaky, uklízeky a ostatní personál naší školy. Hlavní je, napsat pro koho to je a do které tídy chodí... Od koho to je, není zas tak dležité, mžete být peci tajný ctitel. Do stedy 13. února mžete své dopisky, bonbónky, lízátka, plyšáky, páníka a další zamilované vciky házet do bedny lásky a pátelství. Nezapomete potšit své milé a udlejte jim radost. Pá Barush a Klarush PS: Omluva za sentimentalitu lánku :D

6 6 Dušanovy zápisky $ Dnes je den, kdy jsem se seznámila se svým nejlepší kamarádem Kywim... ale dnes zeme, bude to pomalé (jak íká Kalda)... mj pítel od vedle (tedy Kywi) už líná... zachlupatil polovinu klávesnice a... a už se sloupává a odhaluji jeho zelené maso... zelená krev pomalu stéká a kousek dále (skoro dva centimetry) na to pihlíží náš pítel, lesklé Jablko,... nemže mu pomoci, je nám líto! Mli jsme t rádi, tvá sladká chu v nás zstane napoád! Pan Džahoda Nkterá dcka tráví svj as na poítai a vbec nemyslí na uení. Hlavn ti starší! Vtšina by bez poítae nemohla žít. Napíklad já. Prost je to super vc. Nikoho by nebavilo se poád,,umt na telku nebo se uit a íst. Nuudaa. Na poítai mžete i íst i hrát hry. Dokonce i psát úkoly (teda jen referáty a další kraviny). Prost se tam nenudíte, protože se tam dá dlat všechno. Založíte si teba svj blog a napíšete njaký lánek nebo si zahrajete njakou hru. Což je vn nuda. Spíš si zajdete na chat, kde se seznámíte s njakým klukem nebo holkou. No a ješt lepší je ICQ a Skype. Pro ty mladší, kteí mají sourozence. :o( Urit vás ségra nebo b r á c h a v ž d y c k y z poítae vyhodí, ale z toho si nic nedlejte, protože ti závisláci nemžou bez poítae a bez ICQ být. Mi se to taky stává. Mám ségru a ta ekne: Mžeš tam jít jenom na deset minut a víc ne! To jsou ti starší. Lituji vás, ale máte smlu. Nkdy si íkám: Pro musím být mladší já a ne ségra! Pro existuje poíta? Protože by byla bez poítae nuda! No jo, nemám si na co stžovat. Teda jo. Pro už nemám svj pokoj?! Papa, Škorpík Výsledky turnaje v ping-pongu au lidi. Místo abyste váleli šunky u televize, tak jste dne nkteí pišli na turnaj ve stolním tenise. Zúastnilo se mnoho lidí. Hrálo se na malém sále i na velkém sále. A te vám eknu výsledky kategorie mladších žák. Na první píce se umístil Jan Falhar (Studénka), za ním byl Matj Janák. O tetí místo se podlili Marek Viteker a Jakub Groman (Studénka). A výsledky kategorie starší mládeže? Na prvním míst skonil Josef Šíp, který je z Petvaldu. Hned za ním se umístil žák naší školy, velmi známý Jií Chvostek. Na tetím míst se umístili Martin Weiss (Ostrava) a Tomáš Kotek (Petvald). Jestli byste se chtli píšt zúastnit, mžete, a i když budete poslední, nepjdete dom s prázdnou. Byl bych rád, kdybyste pišli zas. JURY

7 íslo 4 7 ())&$& ' Jednoho pevelice suchého dne se do naší vaší zem dostal homosapienský rod Yoghurtovc z Tstovc (te se to Jogurtovc). Zakladatem toho rodu byl kníže Tesco Yoghurt Tsto (trvanlivost ), který se roku 1122 stal Yoghurtovcem jak se patí! Nosil svj ryngoš z tsta, aby se stal králem všem Yoghutr. Jednoho dne svj ryngoš sundal, ale to dlat neml!! Protože ho našla jedna Houzska, která byla z pln jiného tsta, a to z tsta listového. Strhl se velký boj o ryngoš pana Yoghurtovce. Tento boj trval do roku 2000, kdy už jeho trvanlivost vypršela a Houzska ztvrdla a zplesnivla. Ale na trn nastoupila Akcitivia, protože chudé brambory sndly zbytek Yoghurtovce a pak mly potíže se zažíváním. A tak nastal klid, mír a harmonie. Konec Pan Džahoda a Kalda *+&"$," Rozhodli jsme se pro vás vyzpovídat pár bývalých žák z naší ytongové školy. Chtli zstat inkognito, a tak nezveejníme jejich jména, ale jen pezdívky, proto je možné, že je hned poznáte:d Takže první otázeka: Stýská se vám po naší škole? Žabák: Ani moc ne:d Míran: Jooo, miluju to tady. Pijdete nás nkdy navšívit? Žabák: Ne. Míran: Jo, stavím se, vole. Po kom z uitel se vám nejvíce stýská? Žabák: Po p. u. Kunzové. Míran: Po nikom. ím chcete být v budoucnosti? Žabák: Moderátor poasí. Míran: idi jeábu. Jak jste oslavili Silvestr? Žabák: Motal jsem se po Vsi. Míran: V lihu a se psem. Dkujeme za duchaplné odpovdi a pejeme vám do nového roku zdraví a vitalitu. Vaše MaKaRa!"#$ Ahoj lidi, jist všichni víte, že v sobotu 6. ledna k vám pišli 3 králové s písnikou My ti králové jdeme k vám atd. Když dozpívali, tak jste hodili do kasiky peníze a oni na dvee napsali posvcenou kídou známou zkratku K+M+B 2008 a ekli vám, na co se letos vybírají peníze. Pokud vám to neprozradili, tak se letos vybíralo na pjovnu zdravotnických poteb ve Staré Vsi, která bude na obecním úad. Na tuto pjovnu se vybralo pes 60 tisíc K. Když vám na dvee napsali K+M+B, tak si vtšina lidí myslela, že to symbolizuje jména ti král. Omyl je pravdou, ve skutenosti tato zkratka, která je napsaná po celé Staré Vsi, znamená,,a Bh žehná tomuto domu. Vtšina lidí si myslí, že být jeden ze ti král mže byt docela velká legrace, ale není, když se pt hodin plahoíte po vsi a jen a jen zpíváte furt dokola tu samou písniku a všichni jen brblali. A pak ti, co to organizují, mli teprve co dlat, když bylo tí král tak málo. Dokonce se stalo, že šli dva dospli a tetí král byl plyšový Sid z doby ledové. Ale jakmile to utrpení skonilo, tak šli všichni ke stolu na fae, kde dostali obd a svítící náramky, které byly symbolem podkování. A když se jim nechtlo ješt jít dom, tak mli možnost si zahrát hry nebo,,kalo. Terýk %" & ' No jo, jak jinak, budík zvoní, psi štkají, ráda bych ekla, že ptáci zpívají, sluníko svítí, ale to bych lhala!. Mrzlo, jako když praští, a zahlédnout v tomto poasí zpvného ptáka by byl zázrak. Takže cht necht jsem musela nebo spíš chtla jít do školy, protože

8 8 Dušanovy zápisky se jede na SLOVENSKO. Když už jsme se rznými zpsoby dopravili do školy a mlo se vyjet, pijel oslující autobus. Který ml opt klimatizaci (kterou jsme nepotebovali) a DVD pehráva, na kterém jsme cestou na Slovensko sledovali Madagaskar. A jak jsme se blížili k hranici, snžilo, snžilo, až to vypadalo nezdrav. Jelikož u nás tou dobou sníh ješt nebyl, mli jsme z toho Vánoce, které mly být až za 10 dní. Do Rakové jsme pijeli živí a zdraví. Nkteí aktivisté hned po píjezdu zaali vykupovat chlebíek. V jídeln tamjší školy na nás ekala svaina a samozejm paní editelka, která nás uvítala slavnostní eí. Než jsme se stihli trošiku usídlit, šli jsme vystupovat do kulturního domu pro dti základní školy v Rakové. Ach jo!! Pak jsme šli na obd a to byla dobrota. Promite, ale nevzpomínám si, co bylo. Hlavní je, že to bylo dobré. Pozdji jsme mli volný program. Já jsem teba hrál ping-pong. Nkteí malovali na sklo, na trika atd. Jakmile jsme pokali pár hodin, pesunuli jsme se na místo, kde jsme museli zase pedvést svoje parádní vystoupení. Podle mého názoru to bylo ješt lepší než pedtím. Dostali jsme dokonce dáreek v podob baky na vánoní stromek! První ást Klarushka a ta lepší REsTARD -""# Když jsme se probudili, mysleli jsme jen na to, že už brzo budou Vánoce a že je poslední den školy v roce Ovšem když jsme pišli do školy, vzpomnli jsme si, že dnes jedeme na koncert! Ano, ano, na rockový koncert! Naše zapšklá, z ytongu postavená škola nás vzala na ROCKOVÝ KONCERT! Ano, nejdive jsme se domnívali, že jedeme zase na njakou pednášku o drogách, ale když jsme dorazili na místo do naší krásné zakouené Ostravy, ekala na nás rocková kapela, sestavená z jedné zpvaky a tí hudebník. Koncert zapoali písní melák, jejímž autorem je všemi oblíbená kapela Divokej Bill. Dále koncert pokraoval všemi rzným písnmi a kapelami jako jsou Beatles, Nirvana nebo také písnmi od Voskovce a Wericha nebo Suchého a Šlitra. Všechno zakomponované do všem známého a asto probíraného tématu drogy. Bylo to velmi pouné, ale i zábavné. Poprvé v historii jsme se na školní akci nenudili a mohli jsme si i poádn zapait:d MaKaRa % &' Anglický název: Elfen lied Poet epizod: OVA Žánr: Romatika, Krvák, etchi Rok vydání: 2002 Z laborky utekla hrozba pro lidstvo! Jde o lovka rohatého, tzv. Diclonius, v samiím provedení. Diclonius je genetický mutant se zvláštním šestým smyslem, takovýma zasunovacíma prsvitnýma rukama z isté energie. Umí s nimi fígle jako podávat si vci, viset pomocí nich pár metr nad zemí, odrážet kulky, ale hlavn trhat rucéé a nohýý a hlavýý a páteéé! Diclonius obvykle nenávidí normální lidi za to, že je normální lidi nenávidí za to, že jsou jiní. Je tedy zcela pirozené, když naše rohatá Lucy pi opouštní výzkumného komplexu, kde na ní byly konány zrdné experimenty, ozdobila jinak nudné interiéry chodeb vesele naaranžovanými kousky roztrhaných mrtvol stráží a náhodných kolemjdoucích. Pak ji snajpr trefil do škeble z protitankové pušky a ona zmizla v moi. Nahotinky s ržovými vlasy, rohy a superschopnostmi uškubávají z lidí nepotebné

9 íslo 4 9 hlavy a plí je v pase. Mže být nco víc zábavné? Autoi si zjevn myslí, že mže, a tak je do hry pihozen Kouta, zástupce rodu lovka harémového v sam- ím provedení. Jde o klasického oumu s nulovou výjimeností, co má ale srdce vykované ve správné poloze, a tak se na nj lepí krasotinky. Protože je hodný, hahaha. Odkdy je hodný to, co ženské chtjí? No nic. Kouta pidrandí do msta za sestenkou, co ho tajn miluje, poddí obrovský opuštný barák a na pláži najde nahou ržovovlasou dívku s rohy, co umí íkat jenom "Nyuu" a porat se v pedsíce. Kouta postupn plní dm dalšími ženskými a snaží se vyrovnat velkému anime-harémovému guru Keitarovi. Nyuu se zase vbec netají s tím, že je obšlehnutá Chii z Chobits, a tak dlá roztomilé kukue a nemotorn se uí obléct si kalhotky, umýt podlahu atd. Samozejm je teba provázat ob djové linky, takže obas se Nyuu bouchne do hlavinky, zasvítí jí ošiška a kouká, kde by natrhala nožišky. A jak jinak, stává se to pesn v momentech, kdy za ní ábelská organizace vyšle njaké masakrovatelné zboží. Teoreticky tu máme propojení dvou oblíbených pánských anime žánr, ale funguje to, jak má? Ne. Abych pravdu ekla, když nepoítáme závr seriálu, kde se djové linky protnou a vše se vysvtlí, jde o strašliv schizofrenní pojetí. Pechody mezi krvavou lázní a roztomilou ecchi romantikou jsou píliš umlé a do oí bijící. Ob ásti si drží svoje klišé, takže krom netradiního spojení se nekoná naprosto žádná originalita. Vrcholnou fackou dobrému vkusu je pak tradiní sklouznutí do nejhoršího použitelného konce - vytvoení šastné rodinky. Nechci vyzrazovat dj, ale po krvavé lázni by lovk druhou Yumerii snad ani neekal. Dále m trápí naprostá plochost postav. Tvoí naprosto zabhlé stereotypy a akoliv se autoi snaží dodat každé z nich njaké trauma z minulosti, vbec jim to nedodává charakter. Spousta postav je tam i úpln zbyten a jejich patetické, stroze na- rtnuté zápletky psobí jako charakteristika až trapn. V harémovém anime by to možná nevadilo, ale když už se snažím napodobit tragické osudy utiskovaných dívek z Gunslinger Girl, musím se inspirovat i v jejich psychice. Jedinou výjimkou budiž Nana, druhá rohatá holina. Její utrpení má biblické rozmry. Prost musíte pobaven litovat stydlivou dívku pokaždé, když jí upadne noha :) Te jsem Elfen Lied hrozn zdrbal, ale musím piznat, že se na nj vbec nekouká špatn. lovk si sice íká, že je to povrchní hloupost a krade jiným, až z toho dívkám ržovjí tváe i vlasy, ale pak si stejn stelí ješt jednu epizodku. Už jen kvli tm pepleným vojákm a na škubánky natrhaným dtem. Mám ale trochu pocit, že kdyby bylo krváren o nco více, psobily by už hodn samoúeln a zaaly by nudit. Možná proto m nijak nevzrušily otevené náznaky na pokraování a každopádn mi není jasné, pro z Elfen Lied tolik lidí doslova blázní a pedhání se v absolutn kladném hodnocení. Je to sranda, ale nic svtoborného. V hodnocení je minimáln bod pidaný za ta rozkošná jatka. Džágoda ( " ) Pípad nadmutého králíka (upozornní: Newhodné pro dti a mladistwé) Jednoho dne šla slena Idy Jottowá (o které už z minulého dílu víte, že je to Elis) na výstavu králík, které šéfuje pan Krtek (Jií Hlka), Idin dda. Koupila si 20 los na kolo zvíat a velký pán v modrých trenýrkách (montérkách) jí z klícky vytáhnul pežraného králíka (Elišina Bobina). Slena Idy si

10 10 Dušanovy zápisky s velkým sebezapením svou cenu vyzvedla a odnesla si ji do Tesca, aby si slena králiice vybrala mrkev, která jí vyhovuje. Bobina se usadila u Idy na posteli a nechtla se hnout. Idy se rozhodla jít s Missis Bobou k veterináce Bobíšce Nožíkowé Bobíška zavrtla hlavou a slen Jottowé oznámila, že si musí králíka ve své ordinaci u teplouké košile, které mimochodem primá- oval Burdoslaw Weliký, nechat na ozdravný pobyt. To však byla jen záminka pro to, aby se mohla uskutenit vražda století. Naivní Idy chtla pro Bobinu to nejlepší, a proto ji v ordinaci nechala. Celý personál potvrdil Bobišce, aby králíka zabila!!! Hlavn její asistent Cholewy (Kub Cholew). Postupn králíka rozezávali nožem a bodali do Bobe widlikou. Když z Bobiny udlali paprikovou omáku, koupili ješt knedlík a dali panu primáovi dobrý obídek. Slena Idy byla z náhlé smrti tak sklíená, že ty 3 nechala soudit z kanibalismu. Idy bohužel vyhrála, a tak Bobíška, Burdoslaw a Cholewy šli do wjezení. Tento díl byl vnován pohebišti mrtvých králík!!! A proto nevraždte králíky!!! and Li-Li *+ Zdarec No je asi jasné, o em se tady bude psát... O rekordech samozejm... Sám newiiim, o em to bude, takže to bude napínavé... No te už vím o em to bude... Bude to o všemi milovaných hadech... A ti jsou napínaví... Nejvzácnjší hroznýšovitý had Nejvzácnjším hroznýšovitým hadem je psohlavec Cropaniv (Corallus cropanii), který je známý jen podle tí exemplá, ulovených nedaleko Sao Paula. Nejmohutnjší zmijovitý had Nejmohutnjším zmijovitým hadem nejenom Afriky, ale prakticky celého svta je bezesporu zmije gabunská (Bitis gabonica). Dorstá až pes dva metry a mže mít tlo silnjší než lidské stehno. Nejdelší chestýšovitý had Se svými až 360 cm je nejdelším chestýšovitým hadem americký koviná nmý (Lachesis muta), který má ješt jeden primát. Je to jediný chestýš na svt, který není živorodý, ale klade vejce. Obývá vlhí pralesy a žije pozemním zpsobem. Nejtžší jedovatý had Nejtžším jedovatým hadem je údajn chestýš kostkovaný (Crotalus adamanteus), který pi zhruba 2,5metrové délce mže dosáhnout až 13 kg. No takže to by byli hadi... Tak hlavn si Víte že... pette i píšt... Kalda Ahojky, tady Eva Jsem Eva Santariusová a tento rok chodím do kroužku školního asopisu. Mé záliby jsou jízda na kolekových bruslích, chodím do kroužku runích prací. Jsem narozena ve znamení Panny, i když se ke mn to znamení vbec nehodí. Jinak jsem holka, která má ráda ernou, punkový styl i rockový, ale nikdy ho nenosím, jen doma. Mám ráda psy a králíky. Sama mám králíka Toníka, pravým jménem Antonio Santarius. Má i svj rodný list, jsem jeho adoptivní matka. Mé nejoblíbenjší kámošky jsou Tereza Daová, Petra Molnárová. Ráda se dívám na televizi, nejradli mám kanál Jetix a seriál Naruto. Víc už nevím, co bych ekla, a vycucávat blbosti z prstu se mi nechce. AHOJ Mini19 Jmenuji se Sára Sýkorová a chodím do 5.A. Do Dušana chodím, protože jsem chtla vyzkoušet nco nového. Na 100 % jsem si jistá, že jsem neudlala chybu, protože jsou tu super lidi. Doma mám 3 zvíata. Psa Ariho, kocoura Montyho a papouška Kubíka. Mám úpln super sestenku Nelinku, které jsou teprve 2 roky. Taky mám super kámošky Denisu Korpasovou a Janu Kantorovou. Když jsem ješt nechodila do Dušana, tak jsem si ho etla skoro celý. Te už tu vždy jen kousek, protože už vím, co v nm bude. Moje

11 íslo 4 11 pezdívka v Dušanovi je ulíkbulík a v normálu jsem Sájinka. Myslím si, že do Dušana chodí jen fajn lidi a všichni tady spolu dobe vychází. Vedle m sedí dobe známá Elis-Lili a na druhé stran sedí moje dobrá a už zmiovaná kámoška Dena - Škorpik. To je o mn už asi vše. Papa! ulíkbulík!, Worms: Armageddon Tak další recenze patí snad jedné z nejznámjších her všech dob. Jedná se o hru Worms: Armageddon. Je to už tetí díl této ervií série. Ano, jak už jste z mých pedešlých vt pochopili, jedná se o akní hru, ve které hlavní úlohu hrají ervíci. Základní menu je velice jednoduché, mžete si tedy bu zahrát proti poítai nebo pes multiplayer s ostatními hrái. V nastavení si mžete nap. pojmenovat svj tým a vytvoit každému ervíkovi jméno, dále pak prostedí, ve kterém budete zápasit o svj holý život, potom teba sílu a dostupnost každé zbran. Zbrojní arzenál je velice bohatý a zban jsou velmi humorné, stejn tak jako celá tato hra. Mezi vaše pomcky na zneškodnní nepátel jsou klasické granáty, brokovnice, bazuka, ale také se tu objeví teba smradlavý skunk, který nepítele zamoí svým puchem a každé kolo nepíteli ubere 15 % jeho života. Mezi nevšední zbran patí teba speciální granát, který ped výbuchem oznámí srandovní vtu: Ále luja..., což znamená nco jako s Pánem Bohem. Pak je tu teba baseballka, kterou hlavn využijete na shození nepátelského erva ze skály pímo do vody. Zbraní je tu opravdu mnoho a všechny je tu vyjmenovat je nemožné, ale zminím se alespo ješt o legraním vybouchávacím banánu, ovece, která exploduje, rzných minách, navádcích stelách a spousty dalších. Mžete ale využívat i nástroje, které teba nepíteli neublíží, ale vám usnadní cestu k ervovi, když jste teba na špatn dostupném míst. Mezi takové vciky patí teba vystelovací lano, padák, bangue jumping, vrtaka, sváeka a další. Prostedí, ve kterých se úastníte boj, jsou rzná a pestrá. Jednou bojujete na oteveném prostranství, jindy v dolech, jindy teba na map, která je celá od drovaného sýru apod. Mžete hrát jednotlivé mise, ale i tak se úastnit kampan, kde se postupn prokousáváte k tžším a tžším levelm. Grafika je kreslená a velice jednoduchá, ale u téhle hry by jsem si ani jinou nedokázal pedstavit. Kamera je bájená. Zvuk a hudba si zaslouží také dobré hodnocení a to hlavn také kvli srandovním hláškám ervík. Mžete si tu nastavit rzné ei, které budou vaši miláci produkovat a celkov je na výbr kolem 25 rzn namluvených celých sad hlášek. Hratelnost je tedy opravdu parádní. Tahle hra m tedy velice chytla a nestydím se klidn íci, že by jsem si jí znova nainstaloval a hrál až do úplného vyerpání. Tahle hra totiž za to opravdu stojí. Ale nkolik mínus peci jen tato skvlá hra má. A není to nic jiného než málo zmn oproti minulému dílu Worms 2. Krom nových bitevních map, pár nových zbraní tu nic pevratného neekejte. Kdyby tato hra vyšla jako datadisk, tak budiž, ale s tmi pár zmnami, no nevím. Pro ty, co hráli druhý, stejn vynikající díl, nemá tento díl velký smysl. Ale pro ty, co ani jednu z erviích her nehráli, doporuuji. Hodnotím tak na 88 %. REsTARD (- Pozor! Po klidných vánoních svátcích pro vás máme opravdovou bombu, která vás urit probudí ze zimního spánku! Naše bomba ovšem nebude taková, do které musíte zadat njaký kód, ale zabíjet by urit mohla a jedno je jisté jednou zabíjet bude Dnešní píbh bude o Yellowstonském národním parku na severozápad USA, který bývá oznaován jako perla Ameriky. Yellowstonský národní park je jeden z nejpopulárnjších národních park v USA a nejstarší národní park na svt. Má rozlohu tém 9000 km a rozprostírá se ve Skalnatých horách. Svým pírodním bohatstvím nachází se zde 110 vodopád a velké množství horských prame-

12 12 Dušanovy zápisky n, ledovcových jezer, bublajících bahenních sopek, kaon, lávových proud a gejzír patí Yellowstonský park k nejoblíbenjším cílm turist ve Spojených státech. Park je jedinený v tom, že pedstavuje rozmanité pírodní divy všechny ve stejném parku. Park je typický svými bublajícími jezírky a víícími gejzíry. Tento park ron navštíví asi ti miliony turist, ovšem jen málo z nich tuší, že jim pod nohama tiká asovaná bomba Zem! Yellowstonský park v sob totiž skrývá supervulkán. O jeho pítomnosti v Yellowstone se dlouhá léta pouze spekulovalo. Až podrobnjší geologické przkumy a satelitní monitoring v druhé polovin 20. století podaly pímé dkazy o existenci supervulkánu v parku. Ten nevypadá jako typická sopka, protože po poslední mohutné erupci se tamní kráter po odtoku lávy zhroutil do sebe a vznikla kaldera sopené jezero. Kaldera mí 100 kilometr. Pokud je pod povrchem rozžhavené magma o objemu 125 km 3 a veškerý obsah Yellowstonské kaldery by byl vyvržen, došlo by k tzv. supererupci (stupe 8). Vdci vdí, že kaldera pod Yellowstonským parkem je 2500krát vtší než Svatá Helena (která pi výbuchu v roce 1980 vyvrhla asi 1 km 3 sopeného popela a lávy a pohbila 57 lidí) a 367krát vtší než výbuch sopky Krakatau v roce 1883, pi níž se v Indonésii zatemnila obloha a vlna tsunami zabila tém lidí. Výbuch sopky Krakatau také zniil všechny okolní ostrovy a samotný ostrov, na kterém sopka stála, rozdlil na 3 ásti a zbytek rozmetal po okolí, tato erupce byla slyšet až 2000 km daleko. Geologové na základ nových poznatk vyzvali vlády svtových velmocí, aby zaaly brát hrozbu supervulkán vážn a sestavili zvláštní týmy lidí, jejichž úkolem by mla být píprava krizových scéná pro pípad gigantické erupce. Experti se domnívají, že krizový plán se nebude píliš lišit od strategií vypracovaných pro pípad jaderné války. Jak by to vypadalo, kdyby Yellowstonský supervulkán vybuchl, se dotete v dalším díle asopisu. :) Louí se EvTy a Zelenooko.", I. stupe Richard ze 4.A kouká po Pavle ze 7.A. Tip pro nj: Je na tebe moc stará, nemyslíš? Dominika ze 4.A miluje z celého srdce Daniela z 6.A Tip pro ni: Rychle ho klofni, jede po nm víc holek. Viktor ze 4.A miluje Sylvu také ze 4.A Tip pro nj: Te jde o to, jestli miluje ona tebe. Marek a Tomáš ze 3.A se tahali o Vendulu také ze 3.A Tip pro n: Dávejte si pozor, možná se taháte zbyten. Zdenk ze 4.A miluje Veru také ze 4.A. Vydrží to vn? Myslíme, že ne. Tukan a Mini19 II. stupe Ve vestibulu se objevila tajemná ržová bedna plná ržové barvy jménem Emilka Všichni ji milujeme... Klárka z 9.A horliv sepisuje dopisy a dlá, jakože je tajný ctitel... Jak ubohé :D MaKaRa zase a opt zasahuje...ržový den nastane již brzy. Malý Honzík ze 7. tídy se bojí, že ho nikdo nemá rád. Michal z 8. tídy je internetový mág... Mjte ho rádi... Je neškodný. Postupn nám v tomto perném období uzavírání známek postupn umírají žáci... 9.A ochabuje... Kdo ví, kde je našim spolužákm konec. Dava je Einstein... Napsal provrku z matematiky na jedna a to ml víc štstí než rozumu... Upímn mu závidíme... Jirka ze 7. tídy je DJ. Po celou dobu, co sedí a horliv píše do asopisu, má na hlav sluchátka a mixuje hudbu do nejrznjších podob. Milujte se a pijte mošt, amor je tady!!! ANONYMNÍ PSTITEL KÁVY

13 íslo 4 13!, Inteligence žák naší školy stoupá s každým roníkem. V devátém roníku pak máme ty nejvysplejší jedince, kteí dosáhli nejvyššího stupn inteligence. Chcete se o tom pesvdit? Prosím, jak si rate pát. Tady máte ty prudké projevy intelektu v hodin a na písemce z djepisu. Prokop Diviš vynálezce bleskosfodu. Vidli jste nkdy, že by nkdo sfádl blesk? V. M. Kramerius vynálezce knihtisku Nebyl náhodou knihtisk vynalezen r Johannesem Gutenbergem? V. M. Kramerius parní stroj Ten s parním strojem neml moc spoleného, vynálezcem byl J. Watt, nebo ne? Bí Thámové vynalezli balón Takový ten ervený z Mc Donaldu? R divadlo Kotec Nebylo to náhodou divadlo v Kotcích? Samozejm ne pro psy. Bi Tkámové vytvoili horkovzdušný balon Možná spolupracovali s bratry Thámy. Vdecký pokrok 18. stol. pstovali rostliny, hodn nových vcí obvili. Pokrok byl velký. Nemám slov... Pokrok v medicín 18. stol. byla provedena 1. pitva Opravdu velký pokrok. Mimochodem, první pitvy se provádly už ve 13. stol. Kramerius byl spisovatel Kralického djepisu Kralický djepis? Když už tak Kralická bible, ale nevím nevím, co s ní má Kramerius, je z roku Vývoj divadla v 18.stol. divadlo se neustále vyvíjelo To jsme tedy nevdli. Matj Kopecký - zakladatel statuktity. Ehm...Co že to je ta statuktita? J. Dobrovský 1. eská expedice, Kramerius udlal nco s kronikou Jo, jasn, nco s kronikou. Ale tak byl to spisovatel, zakladatel eského novináství, majitel eského nakladatelství a vydavatel novin. Dobrovský loutkové divadlo Josef Dobrovský - eský vdec, historik, zakladatel slavistiky. Jen pro upesnní, slavistika opravdu není loutkové divadlo Netolické (Stavovské) divadlo Nebylo náhodou Nosticovo? Josef Domborský Oprava: Dobrovský. Košenka bleskosfod Košenka? Bleskosfod? Tak lovka s tímhle jménem neznám...

14 14 Dušanovy zápisky /0100 Tak a jsme tu zas, zdraví vás dda mráz. Škola se konen modernizujeee!!!:) Takže místo na Fidlovaku jsme si jeli zapait na koncerrt kapelyyy!!wow:) Navštívili jsme Rakovou! Bylo to velmi pouné a zajímavéé! Vidli jsme, že na Slovensku si opravdu nežiji špatn, v jídeln to jelo, žádné dlouhé fronty jako u nás!!! Jogurty už nebudou! Na léto plánuje tajné spoleenství školy obrovskou akci! Máte se na co tšit!! Timerider opt odcestoval asem! (Timerider - jezdec asu). Nenechte se rušit zvuky vrtaky, to se jenom zase hýbe škola! Nový rok nám pinesl i nco jiného než alkoholové opojeni. Tento rok je P ESTUPNYYY! Takže kdo má narozeniny 29. února, tak mže opt po tyech letech slavit:) Ze tídy 9. B tajemn zmizly hodiny. Nakonec se zjistilo, že nám je odcizila paní u. Šimi. Ovšem velice se hnváme, pro si paní u. vzala ty naše a ne ty od pana editele - museli jsme se otáet dozadu. Dkujeme za pochopení. Na Valentýna se peliv pipravte - pesnji na týden po nm. Pes Valentýna máme totiž jarní prázdniny. Ale když pijdete po prázdninách do školy, hned to pondlí bude valentýnské :) Led taje... Urit už máte doma skvlý kalendá Dušanových zápisk! Je prost bombastický, nádherný a vynikající... Pomalu nám pichází jaro a s ním i slunce, ptáci, mimina a srnky... MaKaRa - zpívající andlé, Juknte se na pár ftípk: Jaký je rozdíl mezi manželkou a závodní jídelnou? Žádný, obojí chutná nevábn. Podává doktor pacientovi ruku. Tak co Vám schází, pane Novák? Ticet korun pane doktore! Komise se ptá editele psychiatrické léebny: Pro vaši pacienti bhají po chodbách s volanty z aut? editel vytáhne z trezoru volant: Hned to zjistíme. Nasednte. Pes den to štká, v noci to plave. Co to je? Tchýnina zubní protéza... Ty jdeš od zubae a jsi tak veselý? To nechápu, že ti ten vyhlášený trha zub tak spravil náladu... No jasn, on tam nebyl. Pán u doktora povídá: Pane doktore já vbec necítím nohy. Doktor: Tak si uchnte k mým. K doktorovi se piplazí pacient, který má nž v zádech a naíká. Doktor na to: No, jo, chlape, ale dy jsou dv odpoledne, já zrovna koním, z toho dneska nic nebude. Pece mne takhle nenecháte!!! kií zoufale muž s nožem v zádech. Máte pravdu, ekne léka, vytáhne nž ze zad, bodne mu ho do oka a íká: Dojdte si na oní, tam mají do ty.

15 íslo Podruhé se na naší škole konal turnaj v sudoku. Tentokrát ne v pedvánoním ase, ale 9. ledna Ve školní jídeln se sešlo skoro 50 soutžících ze všech tíd, až na jednu výjimku, a to sedmáky. Soutžilo se ve tyech kategorích - od tch nejmenších až po naše mazáky. Nkteí byli velmi rychlí, ale ne vždy se jim podailo vše správn vyešit. Oproti loskému roku se ekalo až na poslední odevzdaná ešení. A výsledky? kategorie 1. a 2. tídy 1. místo Lukáš Palika - 1. A 2. místo Zuzana Višvaderová - 2. A 3. místo Jan ejka - 1. A kategorie 3. a 4. tídy 1. místo Adam Chmelíek - 4. A 2. místo Marek Vávra - 4. A 3. místo Vendula Hyneková - 3. A kategorie 5. a 6. tídy 1. místo Kristýna Holaová - 6. A 2. místo Hana Sýkorová - 6. A 3. místo Kristýna Londinová - 6. A kategorie 8. a 9. tídy 1. místo Kristýna Chvostková - 9. B 2. místo Lucie Pecová - 9. B 3. místo Jan Urbanec - 8. A A na závr nechybl samozejm borec na konec. Aby se ti, co odevzdali svá ešení dív, nenudili, ešili sudoku s výše uvedeným názvem. První ti místa si mezi sebou rozdlila dvata 6. tídy, a to v poadí od 1. místa: K. Holaová, Veronika Košcová a K. Londinová. Všem gratulujeme a slibujeme: jestliže bude z ad žák zájem o sudoku i v píštím roce - bude se konat jubilejní III. roník. Podkování patí také triu MaKaRa za pomoc pi organizaci turnaje. Sudoku Ahojky lidi, jsem tu zase a pináším vám vaše tolik oblíbené sudoku, které je nyní opravdu tžké. Jen doufám, že se na to nevykašlete jako minule, to by totiž byla opravdu moc velká škoda. Terýk Výhercem sudoku z minulého ísla se stává Kristýna Londinová ze 6. A.

16 16 Dušanovy zápisky 6 Známka, vydaná v edici Výroí osobností, zobrazuje Františka Kmocha v sokolském kroji. František Kmoch, eský kapelník a skladatel. Kmoch se svou hudbou objel celý svt a všude dosáhl velkého úspchu. Napsal asi pt set skladeb, zejména však upravoval lidské písn tak, že mnil pvodní... (Tajenka)... zpravidla na pochod. Jeho skladby posilovaly eské národní vdomí za Rakouska-Uherska i za fašistické okupace. BONBONIÉRA, BOTANIKA, BRANKÁ, BRAZÍLIE, BRKO, DEVORUBEC, CHIRURGIE, INDUKCE, JIHOZÁPAD, KROK, MED, OBNOS, OKOSTICE, OKURKA, POCTIVOST, REFERENT, RESPEKT, RÉVA, SEDMIKRÁSKA, SERVÍRKA, SIVEN, SLIB, SOLI, SOUVISLOST, SRST, STEVARDKA, ŠOVI- NISTA, UITEL, VATA, VEÍREK, VÝKAZ, ZAHRANIÍ, ZÁVIST, ZRÁD- CE, ŽENICH A E R R M CH I L O S Y C A B B Z J S K Z C Ž E N I CH T Í E R T R R A I O D R M I D F U R B É R A A S K H U R Á O U T A E I U I L N V Z K Ý O V A D K K V S N R N R K E Á Í E V Z I V C U É P A O O E Á G V T L R A Á S E E R E R V B K N I I T I Í K P L T E K H E N N M O S T S E E P A O S T A O P O C T I V O S T E U D S R Z D B I L S O A T S I N I V O Š T S E D M I K R Á S K A K I N A T O B Výhercem osmismrky z minulého ísla se stává paní uitelka Libuše Trybulovská a tajenka znla: závodní vz. Gratulujeme. Redakce se omlouvá za chybiku, která se vloudila do osmismrky. V seznamu slov pro vyškrtání chyblo slovo architekt. Dkujeme. Vydává ZŠ Stará Ves nad Ondejnicí pro vlastní potebu školy. Uzávrka píštího ísla 29. února Své píspvky vhazujte do schránky ve vestibulu školy.

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

íjen 2007 X. roník íslo 1

íjen 2007 X. roník íslo 1 íjen 2007 X. roník íslo 1 Dnes vychází první íslo Dušana pro rok 2007-08. Slavte, hodujte, nante tuné sele! Tento rok je pro Dušana jubilejní, desátý. Tudíž mžeme pedpokládat za njaký as velkou oslavu.

Více

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn

Více

! "#$#%&#'()* Almanach

! #$#%&#'()* Almanach 2 Almanach Banda vystrašených prck táhnoucí hranaté aktovky smrem škola. Pesn takhle jsme vypadali my v roce 1999. Každý vyfasoval vodové barviky, bonbónky, kvtinky a nadji, že z nho škola udlá inteligentního

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole !" #$"% &'()") )") *+,- *. Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala ONDEJ NEFF Na otázku: Jak jste se k tomuhle psaní dostal?" odpovídají autoi science fiction zpravidla rozpaitým ani nevím", i to se tak njak semlelo, bhsámví, jak vlastn". Ondej Neff je výjimkou z tohoto

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * Z AKTIVIT * KINOKLUB KSM * SLAVNOST HALÓ NOVIN * ESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * KONEC ORIONKY * KRIZE V OBUVNICTVÍ * PRACOVNÍ PODMÍNKY V BILLE * VZESTVÍ

Více