Sociální služby v Ostravě za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby v Ostravě za rok 2005"

Transkript

1 IX. Příloha dotazník Sociální služby v Ostravě za rok 2005 Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je získat základní informace o sociálních službách ve městě Ostrava za uplynulý rok Naším přáním je získat co nejvěrnější celkový přehled o sociálních službách a jejich poskytovatelích. Proto Vás žádáme o pečlivé a pravdivé zodpovězení otázek dotazníku a o dodržení následujícího postupu: 1. Dotazník, prosím, vyplňte za každé zařízení, které provozujete, zvlášť. Pokud má Vaše organizace zřízeno ústředí (centrálu) a sociální služby poskytuje ve více zařízeních (pobočkách, střediscích), byly dotazníky v tištěné podobě distribuovány do všech zařízení, v elektronické podobě pak na dostupné ové adresy statutárních zástupců či kontaktních osob, příp. u velkých organizací dle předchozí telefonické domluvy. 2. Dotazník máte možnost vyplnit a zaslat v tištěné nebo v elektronické podobě. Na jednotlivé otázky v dotazníku odpovídejte tak, že z nabídky odpovědí označíte křížkem tu nejvhodnější nebo budete mít prostor pro vypsání odpovědi. Některé otázky umožňují vybrat ne jednu, ale několik možností současně. 3. Vyplněný dotazník, prosím, zašlete nejpozději do buď v zalepené obálce s označením Dotazník poskytovatelů na adresu: Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb, 30. dubna 3130/2d, Ostrava, nebo na e- mailovou adresu: Děkujeme za Vaše zkušenosti a názory a také ochotu a čas. Mgr. Michaela Valdmanová Koncepční a analytický pracovník a kontaktní osoba pro zpracování dotazníku I. Základní údaje 1. Název zařízení: Adresa zařízení: PSČ: Telefon: Rok vzniku zařízení: Vedoucí zařízení: web: 2. Název zřizovatele (majitele) zařízení: Adresa zřizovatele: PSČ: Telefon: IČ: Rok vzniku organizace: web: 1

2 3. Statutární zástupce organizace: Jméno a příjmení: Telefon: Funkce (ředitel, předseda, majitel atd.): 4. Právní forma organizace: vypište: občanské sdružení obecně prospěšná společnost nadace nadační fond právnická osoba církve fyzická osoba příspěvková organizace statutárního města Ostravy organizační složka statutárního města Ostravy příspěvková organizace městského obvodu městský obvod zařízení kraje zařízení MPSV jiná možnost (prosím, vypište): 5. Vaše zařízení je: pobočkou (jedním ze středisek vaší organizace) ústředím (organizace má několik dalších poboček) pobočkou i ústředím současně (organizace má jen vaše zařízení) 6. Kolik má vaše organizace celkem v Ostravě poboček? Vypište: A kolik jich má mimo území Ostravy? Vypište: 7. Ústředí (centrála) vaší organizace se nachází: na území města Ostravy mimo území města Ostravy, ale v rámci Moravskoslezského kraje mimo území města Ostravy, i mimo rámec Moravskoslezského kraje 8. Vaše organizace vyvíjí činnost: pouze na území města Ostravy také mimo území města Ostravy, ale jen v rámci Moravskoslezského kraje také mimo území města Ostravy, nad rámec Moravskoslezského kraje 9. Ve kterém městském obvodu se vaše zařízení nachází? Obvod (prosím, vypište či vyberte): Lokalita mimo obvody města (prosím, vypište): vypište: 2

3 10. Pokud se pokusíte zařadit podle nové typologie Zákona o sociálních službách, tak vaše zařízení patří mezi: (můžete volit více variant) centra denních služeb denní stacionáře týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení azylové domy domy na půl cesty zařízení pro krizovou pomoc nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny terapeutické komunity sociální poradny sociálně terapeutické dílny centra sociálně rehabilitačních služeb pracoviště rané péče II. Poskytované sociální služby 11. Vaše zařízení poskytuje sociální služby: specializované - určené jen jedné vymezené skupině uživatelů kombinované - určené různým skupinám uživatelů 12. Jaké formy služeb vaše zařízení poskytuje? (můžete volit více variant) pobytové (spojené s ubytováním) ambulantní (osoby do zařízení dochází, jsou doprovázeny či dopravovány) terénní (poskytovány v přirozeném sociálním prostředí) 13. Označte ty městské obvody, které pokrývá vaše zařízení svou nabídkou služeb: (můžete volit více variant) Hošťákovice Krásné Pole Mariánské Hory a Hulváky Michálkovice Nová Bělá Ostrava-Jih Plesná Poruba Pustkovec Slezská Ostrava Svinov Vítkovice Hrabová Lhotka Martinov Moravská Ostrava a Přívoz Nová Ves Petřkovice Polanka nad Odrou Proskovice Radvanice a Bartovice Stará Bělá Třebovice 3

4 14. Jaký typ sociální služby vaše zařízení poskytuje? V prvním sloupci označte sociální službu, která odpovídá vaší hlavní náplni v roce 2005, v druhém sloupci službu, která pro vás představovala vedlejší či doplňkovou činnost. Můžete volit více variant současně (detailní popis typu služeb viz. Primární [1] sociální poradenství [2] sociálně-zdravotní služby [3] sociální rehabilitace [4] osobní asistence [5] pečovatelská služba [6] průvodcovská, předčitatelská, tlumočnická služ. [7] služby rané péče [8] podporované bydlení [9] odlehčovací služby [10] centra denních služeb [11] stacionáře denní [12] stacionáře týdenní [13] domovy pro osoby se zdravotním postižením [14] domovy pro seniory [15] azylové domy [16] domy na půl cesty [17] chráněné bydlení [18] kontaktní centra [19] telefonická krizová intervence [20] krizová pomoc [21] nízkoprahová denní centra [22] nízkoprahová zařízení pro děti a mládež [23] noclehárny [24] služby následné péče a doléčovací [25] sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi [26] terapeutické komunity [27] terénní programy [28] jiná Sekundární 15. Které činnosti při poskytování služeb zajišťujete? (můžete volit více variant) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy poskytnutí ubytování, případně přenocování pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti sociální poradenství zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí telefonická krizová pomoc nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 4

5 16. Je vaše zařízení bezbariérové? zcela jen z části není vůbec 17. Vyvinuli jste nějakou formu evidence počtu uživatelů vámi poskytovaných sociálních služeb? ne ano 18. Pokud nějakou evidencí disponujete, k jakým číslům jste za rok 2005 dospěli? Prosím, uveďte jednotlivé sociální služby a k nim i počty uživatelů služeb. 19. Uveďte, prosím, počet uživatelů, kterým jste během roku 2005 poskytli sociální služby. Uveďte počet fyzických osob bez ohledu na to, jak často či opakovaně využívali vašich služeb: (zvolte si podle typu vašeho zařízení příslušné kolonky) Počet ubytovaných uživatelů Počet uživatelů docházejících do zařízení Počet uživatelů doprovázených nebo dopravovaných do zařízení Počet uživatelů oslovených v terénu v jejich přirozeném prostředí Počet telefonických kontaktů Počet ových kontaktů 20. Dokážete přibližně odhadnout počet všech interakcí s uživateli služeb za rok 2005? (za interakci považujeme jakoukoliv intervenci nebo aktivitu uskutečněnou ve prospěch klienta a to i opakovanou vůči téže osobě) Počet interakcí: 5

6 21. Uveďte maximální počet uživatelů, kteří mohou využít vašich služeb v jednom dni, aniž by došlo k ohrožení či jinému omezení kvality poskytovaných služeb (zvolte si podle typu vašeho zařízení jednu z kolonek) Počet ubytovaných uživatelů (lůžek) Počet uživatelů docházejících do zařízení Počet uživatelů doprovázených nebo dopravovaných do zařízení Počet uživatelů oslovených v terénu v jejich přirozeném prostředí Počet telefonických kontaktů Počet ových kontaktů 22. Vedete si evidenci zájemců o službu, které jste museli z kapacitních důvodů odmítnout (pořadníky, čekací seznamy)? ano ne 23. Daří se vám uspokojit poptávku zájemců o služby, které provozujete? rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 24. Největší nápor a zájem o vaše služby zaznamenáváte v měsíci: (můžete volit více variant) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. III. Uživatelé služeb 25. Uživatelé vašich služeb pochází převážně: přímo z městského obvodu, v němž je Vaše zařízení i ze sousedících obvodů města i ze vzdálenějších obvodů města i z míst mimo město, ale v rámci Moravskoslezského kraje i z míst přesahující Moravskoslezský kraj 6

7 26. Jaké skupině uživatelů ve Vašem zařízení poskytujete sociální služby? (označte, prosím, pouze cílové skupiny, na které se zaměřujete přímo; můžete volit více variant) [1] osoby s mentálním postižením [2] osoby s tělesným postižením [3] osoby se zrakovým postižením [4] osoby se sluchovým postižením [5] osoby s kombinovaným postižením [6] osoby s civilizačním onemocněním [7] osoby HIV+ a nemocní AIDS [8] osoby s duševním onemocněním [9] osoby závislé na alkoholu [10] osoby závislé na drogách [11] osoby s jinými závislostmi [12] děti a rodina [13] děti a mládež ohrožená delikvencí [14] oběti násilí a trestných činů [15] senioři [16] senioři s Alzheimerovou chorobou [17] osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a z výkonu vazby [18] osoby bez přístřeší [19] etnické skupiny [20] uprchlíci, cizinci [21] osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu vazby [22] osoby s onkologickou diagnózou [23] osoby ohrožené domácím násilím [24] sociální okolí osob závislých na drogách [25] potenciální uživatelé návykových látek [26] nezaměstnaní [27] osoby s partnerskými problémy [28] děti vyžadující okamžitou pomoc [29] osoby provozující prostituci [30] osoby, kterým byl uložen dohled [31] osoby, vůči nimž je vedeno trestní řízení [32] osoby, kterým byl soudem uložen alternativní trest [33] osoby po ukončení ústavní a ochranné výchovy [34] jiná skupina [35] jiná skupina 27. Uživateli služeb, které poskytujete, jsou: (můžete volit více variant) pouze ženy pouze muži ženy i muži 28. Pokuste se uvést, kolik procent z uživatelů vašich služeb jsou ženy? Ženy: 7

8 29. Z hlediska rodičovství jsou uživateli vašich služeb: (můžete volit více variant) výhradně matky s dětmi výhradně otcové s dětmi matky i otcové s dětmi (neupřednostňujete jednoho z rodičů) ani jedna z těchto kategorií 30. Jaké je věkové složení uživatelů Vašich služeb? Uveďte Váš odhad v procentech: (postupujte tak, že postupně rozdělte sto procent mezi jednotlivé věkové kategorie) mladší děti (do 6 let) děti (7 15 let) mládež (16 18 let) mladí dospělí (19-26 let) dospělí (27-64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) % 31. Vaše zařízení poskytuje služby uživatelům ve věkové kategorii: všem věkovým kategoriím vybrané věkové kategorii, v rozmezí od: let do: let 32. Pokuste se, prosím, uvést, kolik zájemců o službu jste museli v roce 2005 odmítnout? Počet zájemců 33. Pokuste se, prosím, odhadnout, kolik potencionálních uživatelů služeb z vaší cílové skupiny v Ostravě asi celkem může být? Počet zájemců 34. V případě, že se na vámi poskytovanou službu či služby musí čekat, uveďte, prosím, počet žadatelů a průměrnou čekací dobu: NÁZEV SLUŽBY POČET ŽADATELŮ PRŮMĚRNÁ ČEKACÍ DOBA 8

9 35. Jaké důvody podle vás brání tomu, aby potencionální uživatelé mohli čerpat sociální služby? (můžete volit více variant) o nabídce spektra služeb vůbec neví nedokáží si konkrétní službu vyhledat neví, kde se služba poskytuje neví, kdy se služba poskytuje neví, čím mohou služby jeho situaci zlepšit neorientují se v nabídce služeb neprojevují o služby žádný zájem zájem o službu převyšuje možnosti poskytovatelů služby jsou finančně nedostupné jiný důvod (vypište): 36. Převážná většina uživatelů vašich služeb se nachází v situaci: hmotné nouze (příjem nepostačuje k zajištění základních životních podmínek) nepříznivá sociální situace (oslabení nebo ztráta schopnosti péče o vlastní osobu či soběstačnosti) akutní krize 37. Uživatelé se na finanční úhradě služeb:(můžete volit více variant) spolupodílí - poměrnou stanovenou částkou spolupodílí - jen částkou symbolickou (participativní) spolupodílí - hradí si jen služby přesahující běžný standard nepodílí se vůbec - veškeré služby jsou zdarma podílí se úplně tj. v rozsahu skutečných nákladů na služby 38. Uveďte, prosím, oblasti, se kterými uživatelé Vašich služeb potřebují především pomoci: (v prvním sloupci prioritní označte tři oblasti, o kterých si myslíte, že jsou pro uživatele Vaší služby nejdůležitější, ve druhém sloupci označte všechny možnosti, které připadají v úvahu) [1] informovanost [2] péče o vlastní osobu [3] vedení domácnosti [4] ubytování/bydlení [5] stravování [6] zaměstnání [7] dopravní obslužnost [8] vztahy [9] emoční podpora [10] bezpečnost [11] finance [12] náplň volného času [13] jiná oblast PRIORITNÍ DALŠÍ 9

10 39. Napadají Vás další služby, které v Ostravě uživatelům chybí? (prosím, vypište) IV. Financování sociálních služeb 40. Uveďte, prosím, finanční částku a název organizace, od které jste získali finanční prostředky pro vámi poskytované služby na rok NÁZEV POSKYTOVATELE FIN. ČÁSTKY FINANČNÍ ČÁSTKA Veřejné zdroje Městské obvody (ÚMOb) (prosím, vypište názvy ÚMOb) Statutární město Ostrava sociální péče (prosím, uveďte podle oblasti) zdravotnictví prevence kriminality a protidrog. prevence handicapované děti a mládež školství tělovýchova a sport, vol. čas dětí a ml. jiná než výše uvedená oblast Krajský úřad MSK Úřad vlády ČR Státní dotace na lůžko Zdravotní pojišťovny Úřad práce Ministerstvo Jiné veřejné zdroje Neveřejné zdroje Nadace Sponzorské dary Výtěžky ze sbírek Jiné neveřejné zdroje Úhrady uživatelů soc. služeb Přímé platby uživatelů Vlastní výdělečná činnost Vlastní výdělečná činnost 10

11 Fondy EU Fondy Evropské unie Jiné zdroje (prosím, vypište) CELKEM 41. Kolik z celkové částky jste vynaložili na: na neinvestiční výdaje na investiční výdaje V. Personální zajištění 42. Kolik je ve Vašem zařízení pracovníků, kteří jsou: (uveďte přepočtené pracovní úvazky, např. 0,3+0,2+1=1,5 úvazku a to ke dni ) stálí zaměstnanci externí zaměstnanci dobrovolní pracovníci 43. A kolik máte v zařízení pracovníků fyzicky (absolutně)? (bez přepočtení úvazků, k ) stálí zaměstnanci externí zaměstnanci dobrovolní pracovníci 44. Uveďte, prosím, kolik zaměstnanců a dobrovolníků poskytuje přímé služby klientům: (opět, prosím, v přepočtených úvazcích): stálí zaměstnanci externí zaměstnanci dobrovolní pracovníci 45. Pro zabezpečení chodu zařízení je zpravidla zapotřebí zaměstnanců různých profesí. Uveďte, zda je profesní složení zaměstnanců Vašeho zařízení vyhovující: ano ne (prosím, napište, které profese Vám chybí) 11

12 46. Odpovídá profesní složení zaměstnanců personálním standardům kvality sociálních služeb? určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne nevím 47. S jakými problémy jste se v roce 2005 v personální oblasti nejvíce potýkali? 48. Kolik hodin celkem vaši zaměstnanci strávili v roce 2005 na školeních a vzdělávacích kurzech? V. Doplňující otázky 49. Účastnili se zástupci vašeho zařízení komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava? ne ano (prosím, vypište či vyberte název pracovní skupiny, případně podskupiny, do které byli zapojeni) vypište: 50. Pokud se zástupci vašeho zařízení neúčastnili komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava, máte zájem se do tohoto procesu zapojit? ne ano (prosím, uveďte název pracovní skupiny, nebo podskupiny, o jejíž činnost máte zájem): Pracovní skupina Senioři Pracovní skupina Občané s duševním onemocněním Pracovní skupina Občané s mentálním postižením Pracovní skupina Občané s jiným zdravotním postižením Pracovní podskupina Občané se zrakovým postižením Pracovní podskupina Občané se sluchovým postižením Pracovní podskupina Občané s civilizačním onemocněním Pracovní podskupina Občané s kombinovaným a tělesným postižením 12

13 Pracovní skupina Děti a rodina Pracovní skupina Občané společensky nepřizpůsobení Pracovní skupina Romské etnikum Pracovní skupina Prevence kriminality a protidrogové prevence 51. Uskutečnili jste v roce 2005 průzkum potřeb uživatelů či jejich spokojenosti s poskytovanými službami? ano ne 52. Pokud byste měli bilancovat, co pro vás znamenal rok 2005 jako pro poskytovatele sociálních služeb, označili byste ho z hlediska úspěšnosti: zcela úspěšný úspěšný z větší části úspěšný z menší části neúspěšný 53. Co nejvíce postrádáte v oblasti poskytování sociálních služeb ve městě Ostrava? 54. Pokud chcete něco sdělit k poskytování sociálních služeb v Ostravě nebo k tomuto dotazníku, prosím, využijte tohoto prostoru: 55. Na závěr Vás prosím o uvedení údajů o osobě, která dotazník vyplnila, včetně kontaktu, pro případné doplnění či objasnění: Jméno: Kontakt: Děkujeme Vám za spolupráci a trpělivost. 13

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Úvodní slovo Komunitní plán je strategickým dokumentem a vznikl díky aktivnímu zapojení členů pracovní skupiny. Při jeho

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více