MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov"

Transkript

1 MĚSTYS KOMÁROV Nám. Míru 204, Komárov Směrnice k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku pro rok Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví (především 6,7,29 a 30) ve znění platných předpisů, v souladu se zněním zákona 250/2000 Sb. a Účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. 2. Inventarizace veškerého majetku a závazků bude provedena k datu Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti a cenin bude provedena k datu Inventarizovány budou všechny rozvahové a podrozvahové účty podle jednotlivých analytických účtů. Inventarizován bude hmotný investiční majetek nad ,- Kč, drobný hmotný investiční majetek od 2.000,- do ,- Kč. Drobný hmotný investiční majetek do 2.000,- Kč bude veden v operativní evidenci. Dále bude inventarizován nehmotný majetek nad ,- Kč a drobný nehmotný majetek od 7.000,- do ,- Kč. 5. Inventarizace bude provedena podle středisek a podle jednotlivých účtů bude vyhotoven sumář inventarizačních soupisů za celou organizaci. 6. Druhy inventarizace: a) fyzická - u majetku hmotné, popř. nehmotné povahy b) dokladová - u závazků či pohledávek a u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventarizaci. 7. Skutečné stavy budou zaznamenány v inventarizačních soupisech, které musí být podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace. Jednotlivé inventarizační soupisy musí být označeny číslem a názvem účtu. Inventarizační soupisy musí být provedeny v originále, každá strana musí mít vlastní součet na ní uvedených položek a tato každá strana je opatřena i podpisy všech členů inventarizační komise. 8. Inventarizační rozdíly: Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventarizací, se považují výlučně případy, kdy: a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem,

2 b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. 9. Rozdíly se proúčtují vždy do nákladů, popř. výnosů, s výjimkou: a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, b) chybějících cenných papírů, kdy zjištěný úbytek se proúčtuje v oddělené analytické evidenci " Cenné papíry v umořovacím řízení"a zahájí se umořovací řízení, c) přebytku investičního hmotného a nehmotného majetku, kdy je nutno účtovat ve prospěch účtu Fond investičního majetku u rozpočtových organizací a u příspěvkových organizací složeným účetním zápisem ve prospěch účtu oprávek (ve výši jeho opotřebení) a ve prospěch účtu Fond investičního majetku (ve výši jeho zůstatkové ceny). Přebytek neodpisovaného hmotného investičního majetku zaúčtují příspěvkové organizace na vrub účtů majetku a ve prospěch účtu Fond investičního majetku. Inventarizační rozdíly musí být proúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 10. Inventarizační soupisy: a) fyzická inventarizace - inventarizační soupisy v závislosti na druhu inventarizovaného majetku musí minimálně obsahovat: - číslo a název účtu, který je inventarizován, - datum, ke kterému se inventarizace provádí, - název organizace (razítko), střediska, - pořadové číslo položky v soupisu, - inventární číslo majetku, - název majetku, - údaje o množství v technických jednotkách - skutečný stav, - cena za jednotku množství v Kč, - údaje v Kč - skutečný stav, - údaje v Kč - účetní stav, - rozdíl v Kč mezi skutečným a účetním stavem (manko, přebytek), - celkové součty v Kč, - datum provedení inventarizace, - jméno a podpis pracovníka (pracovníků) odpovědného za provedení inventarizace. b) dokladová inventarizace - inventarizační soupisy musí minimálně obsahovat: - číslo a název účtu, který je inventarizován, - datum, ke kterému se inventarizace provádí, - název organizace (razítko), střediska, - čísla účetních dokladů, kterými byly jednotlivé položky tvořící zůstatek účtu zaúčtovány, - položky tvořící zůstatek účtu v Kč rozepsány podle povahy zúčtování na str. MD a DAL, - vyčíslení celkových obratů a zůstatku účtu, - textová část, - datum provedení inventarizace,

3 - jméno a podpis pracovníka (pracovníků) odpovědného za provedení inventarizace. U obou druhů inventarizací majetek, jehož ocenění je vyjádřeno v cizí měně, musí zde být rovněž oceněn mimo v Kč také v cizí měně. 11. K této směrnici je vyhotovena příloha č.1,ve které jsou tyto hlavní údaje: a) Složení hlavní inventarizační komise. Pracovníci této komise provedou proškolení pracovníků dílčích inventarizačních komisí s obsahem této směrnice a jsou odpovědni za konečné a včasné projednání výsledků inventarizace a za vyhotovení závěrečného protokolu z provedené inventarizace ve smyslu obsahu této směrnice. Protokol v jednom vyhotovení (originál) předají účtárně organizace k zúčtování. b) Jména pracovníků dílčích inventarizačních komisí, kteří jsou odpovědni za provedení inventarizací. c) Jednotlivým dílčím inventarizačním komisím je zde přidělen majetek a závazky podle čísel a názvů účtů, který budou inventarizovat. Současně je zde určeno datum provedení jednotlivých inventarizací a označení střediska, na kterém budou tyto inventarizace provádět. Radim Š í m a místostarosta

4 Příloha č. l Hlavní inventarizační komise: předseda: Radim Šíma členové: Drahoslava Hůrková, Petra Pelikánová Dílčí inventarizační komise: 1. Hasiči: předseda: Bc. Ondřej Holman členové: David Macourek, Antonín Čepelák 2. Vnitřní správa: předseda: Ing. Jan Křikava členové: Radim Šíma, Eva Vokáčová 3. Sklad OÚ, elektro, trubkosklad: předseda: Jaroslav Klekner členové: Pavel Hošek, Jan Smetana 4. Knihovna: předseda: Bc. Zdeňka Bublová členové: Jitka Prokopová, Jaroslav Klekner 5. Kleštěnice: předseda: Jiří Fajraizl členové: Mgr. Josef Zeman, Martin Sábel st. 6. DPS: předseda: Ing. Eva Királyová členové: Josef Gregor, Jan Smetana 7. Pečovatelská služba: předseda: Drahoslava Hůrková členové: Jaroslava Jíchová, Klára Moutelíková 8. Muzeum předseda: Bc. Ondřej Holman členové: Ing. Josef Erdinger, Libuše Hošková, František Hegen

5 9. ZŠ TGM Komárov předseda: Mgr. Josef Zeman členové: Mgr. Jiří Veverka, Jana Popelková 10. MŠ Komárov předseda: Mgr. Jiří Veverka členové: Lenka Vaníčková, Petra Pelikánová Likvidační komise pro inventury pro rok 2014: předseda: Ing. Pavel Houdek členové: Ing. Jaroslav Jonák, Bohuslav Ernest Komárov, Radim Š í m a místostarosta

6 Doporučený postup při inventarizaci: Předseda inventarizační komise se spojí s vedoucím inventované jednotky. V termínu do provede komise inventarizaci dle směrnice. Porovná stav letošního roku se stavem roku 2013 (soupisy mají k dispozici vedoucí jednotek). Do záznamu inventarizační komise uvede přírůstky, úbytky, zejména pak návrh na vyřazení majetku, případně chyby v inventárních číslech, označení majetku, apod.). Záznamy o provedení inventarizace předají předsedové dílčích inventarizačních komisí do oznámeného termínu slečně Pelikánové, účetní Úřadu městyse Komárov. Vypracované inventurní seznamy budou zkontrolovány účetní, a to do 15. ledna 2015.

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 10. INVENTARIZACE MAJETKU ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/214/2008 Mgr. Karel Handlíř,

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1782 ze dne 23.10.2012 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2012 Rada hlavního

Více

Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A

Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A SD - Kolejová doprava, a.s. Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A Účinnost ode dne: 1. 10. 2010

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace a všechno kolem

Inventarizace a všechno kolem Inventarizace a všechno kolem Problematika správného provedení inventarizace je velmi často opomíjená. Přitom pouze jejím kvalitním provedením je možné zjistit aktuální a správný stav majetku, který účetní

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

SMĚRNICE U-6 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ. Obce Psáry

SMĚRNICE U-6 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ. Obce Psáry SMĚRNICE U-6 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obce Psáry Čl. I Úvodní ustanovení Povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena: - v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném

Více

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice Vnitřní předpis č. 9/2012 Města Řevnice K zajištění finančního hospodaření Města Řevnice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 505/2002

Více

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011.

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. Město Broumov Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Legislativní rámec Povinnost inventarizace

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 1 Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 VNITŘNÍ NORMA O INVENTARIZACI Platnost od: 22.12.2011 Schváleno v zastupitelstvu: 22.12.2011, zápis 7 b) Obsah: 1. Úvodní ustanovení 1.1. Legislativní

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS 1. Úvodní ustanovení ( Příloha č.1 k Příkazu starosty SH ČMS č. 1/2011) 1.1. Zásady pro provádění inventarizace jsou stanoveny 29

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 Předpis Soustavy ekonomických informací INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

Financování obcí zprávy 4/2005

Financování obcí zprávy 4/2005 Financování obcí zprávy 4/2005 bsah: 1. Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2005 pro obce, města a DS a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru 1 1.1 Roční závěrka 2005 obce,

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost

Obec Doudleby Doudleby 6, 370 07 České Budějovice Soubor vnitřních směrnic obce pro ekonomickou činnost Soubor vnitřních směrnic 1-18/2015 (obsahuje vnitřní kontrolní systém, jehož hlavní součásti jsou červeně vyznačeny) Obsah: číslo směrnice text stránka (odkaz) 1 Obecná ustanovení, organizační členění

Více