Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice"

Transkript

1 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: IČO: tel.: mail.: ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice roce 2014 Tato směrnice vymezuje základní zásady pro provádění inventarizace v naší škole. Konkrétní pravidla, jmenování jednotlivých komisí, stanovení termínů a zpřesnění zde uvedených postupů bude provedeno v Příloze k závaznému pokynu pro inventarizaci, který zpracuje předseda HIK, jmenovaný ředitelem školy. Inventarizace se provádí v souladu s 30 zákona 563/1991 Sb. účetnictví v platném znění, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení pro příspěvkové organizace. Inventarizace se provádí podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Smyslem inventarizace je: - prokázat fyzický stav majetku a závazků - prokázat reálnost ocenění majetku Článek 1 Odpovědnost za provedení inventarizace Vedoucím organizace je jmenován vedoucí hlavní inventarizační komise, který je povinen zabezpečit inventarizaci hospodářských prostředků a zodpovídá za její správné a včasné provádění Pro zajištění správného provádění inventarizace je vydána tato směrnice, která stanovuje: druhy majetku a závazků způsoby provádění inventarizace u jednotlivých druhů četnost a složení inventarizačních komisí povinnosti a pravomoci inventarizačních komisí časový harmonogram Závazný pokyn pro inventarizaci majetku ZŠ PJB Vlachovo Březí strana 1 z počtu 7

2 vedení dokumentace způsob projednání výsledků Článek 2 Příprava inventarizace Na přípravě inventarizace jsou povinni zúčastnit se všichni pracovníci jmenovaní: v hlavní inventarizační komisi (HIK) v dílčích inventarizačních komisích (DIK) ostatní pracovníci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventovaný majetek nachází Pracovníci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, musí být proškoleni vedoucím HIK o způsobu a cílech prováděných inventarizací a o kompetencích a odpovědnostech pracovníků dílčích inventarizačních komisí Při provádění inventarizací je třeba ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace předsedovi HIK. Článek 3 Metody provádění Inventarizace je prováděna obecně v těchto krocích: zjišťuje se skutečný stav kontrolované položky, a to buď fyzickou, nebo dokladovou inventurou - sestavují se inventurní soupisy, které obsahují: skutečné stavy, podpisové záznamy odpovědných osob, zahájení a ukončení inventury porovnává se zjištěný stav se stavem v účetnictví, resp. v anal. evidenci a účetnictví a vyčíslují se inventarizační rozdíly zjišťují se příčiny, vypořádávají a zúčtovávají se rozdíly do období, které bylo předmětem inventarizace Fyzická inventura (počítáním, vážením, měřením) a) hmotný majetek: Závazný pokyn pro inventarizaci majetku ZŠ PJB Vlachovo Březí strana 2 z počtu 7

3 DLHM ZŠ (dlouhodobý hmotný majetek základní školy) DLHM ŠJ (dlouhodobý hmotný majetek školní jídelny) umělecká díla sbírky všech kabinetů DDHM ZŠ (drobný dlouhodobý hmotný majetek základní školy) DDHM ŠJ (drobný dlouhodobý hmotný majetek školní jídelny) DHM I (drobný hmotný majetek ZŠ) DHM I (drobný hmotný majetek ŠJ) b) zásoby: DHM II (drobný hmotný majetek ZŠ) DHM II (drobný hmotný majetek ŠJ) potraviny ŠJ čistící prostředky ZŠ čistící prostředky ŠJ Dokladová inventura (prostřednictvím účetních dokladů, různých písemností, spisů, smluv, dohod popř. korespondence se odsouhlasují konečné zůstatky (KZ) příslušných účtů se seznamy sestavenými z těchto dokladů): D N M ZŠ (drobný nehmotný majetek ZŠ) D N M ŠJ (drobný nehmotný majetek ZŠ) závazky jedná se hlavně o účty: dodavatelé 324 přijaté zálohy-krátkodobé 378 krátkodobé závazky Závazný pokyn pro inventarizaci majetku ZŠ PJB Vlachovo Březí strana 3 z počtu 7

4 pohledávky - jedná se zejména o účty: 311 odběratelé 314 poskytnuté provozní zálohy 377 jiné pohledávky přechodné účty aktiv a pasiv Pokud nastane tento případ, sestavují se soupisy jednotlivých položek tvořících KZ těchto účtů. U účtů je kontrolována správnost časového rozlišení. U účtů 388 je prověřována správnost ocenění daného aktiva. Obdobně se postupuje u účtu 389. peníze na cestě bankovní účty Odsouhlasují se KZ všech bankovních účtů s bankovními výpisy. Případné rozdíly jsou dohledávány Fyzická a dokladová: pokladna ZŠ pokladna ŠJ V průběhu roku je prováděna inventarizace pokladen na základě vnitřního předpisu ředitele 3x a to na konci čtvrtletí. Zápisy jsou přiloženy do pokladních knih. Poslední inventarizace je prováděna v okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Po uzavření pokladní knihy k okamžiku sestavování účetní závěrky je vyhotoven inventurní soupis hotovosti podle jednotlivých druhů platidel a je provedeno porovnání fyzického a účetního stavu pokladny účet 261. Schodek se vždy předepisuje k úhradě. Závazný pokyn pro inventarizaci majetku ZŠ PJB Vlachovo Březí strana 4 z počtu 7

5 Článek 4 Dokumentace Dokladem o provedené inventarizaci je souhrn inventurních soupisů a závěrečná inventurní zpráva Dílčí evidenční subsystémy: evidence dlouhodobého majetku evidence zásob evidence pohledávek evidence závazků Dílčí finální produkty inventarizace Inventurní soupisy Inventarizační zápis Závěrečné inventurní soupisy budou již bez předmětů schválených k vyřazení t.j. předměty poškozené, nefunkční, ale i rozbité, a to s příslušným odůvodněním Inventurní soupisy jsou podepsány DIK a vedoucím HIK Inventarizační zápis je podepsán vedoucím HIK, ředitelem školy a účetní jakožto osobami odpovědnými za provedení inventarizace. Článek 5 Vypořádání inventarizačních rozdílů Inventarizačním rozdílem se rozumí v souladu s ČSÚ č : a) inventarizační manko zde se posuzuje případná hmotná zodpovědnost b) pokladní schodek - účtuje se vždy jako pohledávka vůči hmotně zodpovědné osobě c) inventarizační přebytek - posuzuje se případný bezdůvodný majetkový prospěch dle Obč. Zákoníku d) ztráty v rámci norem přirozených úbytků Skutečné stavy hospodářských prostředků se po zachycení v inventurních soupisech porovnají se zápisy o stavech těchto prostředků v účetnictví nebo operativní evidenci. Závazný pokyn pro inventarizaci majetku ZŠ PJB Vlachovo Březí strana 5 z počtu 7

6 Jestliže se při tomto porovnání zjistí rozdíly, budou vyčísleny v jednotkách množství i peněžních Inventarizační rozdíly se písemně zachytí v inventurních soupisech, inventarizačních zápisech a ve zvláštních přehledech - závěrečném vyhodnocení Inventarizační rozdíly zjištěné u hospodářských prostředků vedených v účetnictví, pokud je nelze ihned po zjištění vyúčtovat s konečnou platností, se zachytí na příslušném analytickém účtu nevypořádaných inventarizačních rozdílů, na němž se ponechají až do rozhodnutí o jeho vypořádání Kompenzace zjištěných inventarizačních rozdílů mezi jednotlivými druhy hospodářských prostředků není povolena. Článek 6 Prošetření rozdílů U všech mank, schodků a přebytků se pracovníci odpovědní za hospodářské prostředky vyjádří k jejich vzniku. V návrzích na konečné vypořádání inventarizačních rozdílů bude u zjištěných mank uvedeno, zda jsou zaviněná nebo nezaviněná a dále se bude postupovat podle ustanovení zákoníku práce Při prověřování vzniku inventarizačních rozdílů se provede: charakteristika inventurních rozdílů zjištění příčiny inventarizačních rozdílů zápis s vyjádřením hmotně odpovědných osob návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů Článek 7 Zhodnocení a přijetí nápravných opatření Mezi základní požadavky na vyhodnocení ukončené inventarizace jsou zařazeny především požadavky na: zajištění maximální ochrany majetku Závazný pokyn pro inventarizaci majetku ZŠ PJB Vlachovo Březí strana 6 z počtu 7

7 ověření vlastnických práv zamezení dalších ztrát na majetku opatření k lepšímu využití majetku O návrzích a opatřeních vzešlých z provedených inventur musí rozhodnout ředitel školy v takové lhůtě, aby bylo zabezpečeno jejich vyúčtování k běžného roku Pro opravy v inventurních soupisech a inventarizačních zápisech platí přiměřeně předpisy o opravách zápisů v účetních písemnostech. Týká-li se oprava skutečných stavů hospodářských prostředků, musí být poznámka o provedení opravy podepsána těmi členy inventarizační komise a pracovníky odpovědnými za hospodářské prostředky, kteří podepsali opravovanou písemnost. Dodatečné opravy v inventurních soupisech, týkající se skutečných stavů hospodářských prostředků, musí být písemně zdůvodněny. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. Schválil: Mgr. Michal Novotný ředitel školy Závazný pokyn pro inventarizaci majetku ZŠ PJB Vlachovo Březí strana 7 z počtu 7

SMĚRNICE U-6 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ. Obce Psáry

SMĚRNICE U-6 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ. Obce Psáry SMĚRNICE U-6 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obce Psáry Čl. I Úvodní ustanovení Povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena: - v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 10. INVENTARIZACE MAJETKU ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/214/2008 Mgr. Karel Handlíř,

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368

Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 1 Obec Dolní Krupá 582 71 Dolní Krupá 55 IČO 00267368 VNITŘNÍ NORMA O INVENTARIZACI Platnost od: 22.12.2011 Schváleno v zastupitelstvu: 22.12.2011, zápis 7 b) Obsah: 1. Úvodní ustanovení 1.1. Legislativní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011.

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. Město Broumov Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Legislativní rámec Povinnost inventarizace

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice Vnitřní předpis č. 9/2012 Města Řevnice K zajištění finančního hospodaření Města Řevnice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 505/2002

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 Předpis Soustavy ekonomických informací INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Inventarizace a všechno kolem

Inventarizace a všechno kolem Inventarizace a všechno kolem Problematika správného provedení inventarizace je velmi často opomíjená. Přitom pouze jejím kvalitním provedením je možné zjistit aktuální a správný stav majetku, který účetní

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1782 ze dne 23.10.2012 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2012 Rada hlavního

Více

Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti

Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti Bakalářská práce Autor: Karolína Strnadová Ekonomika a management malého a středního

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více