Plán inventur na rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán inventur na rok 2011"

Transkript

1 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2011 Účetní jednotka: Město Benešov nad Ploučnicí Identifikační číslo: Vydávající orgán: Rada města Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku závazků Města Benešova nad Ploučnicí se stanovuje tento plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Benešova nad Ploučnicí za rok I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví města, bude provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, bude ověřeno, zda zjištěný stav skutečně odpovídá stavu v účetnictví, včetně správného ocenění. 2. Stav majetku bude zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací obou metod v závislosti na druhu majetku a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavy porovnat s účetním stavem. 3. Za provedení inventarizace a dodržení příslušných ustanovení zákonů, prováděcích vyhlášek a směrnic odpovídají předsedové dílčích inventarizačních komisí, každý na svém svěřeném úseku a každý za svěřenou oblast. 4. Členové inventarizačních komisí jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a dle Směrnice o inventarizaci majetku a závazků města Benešova nad Ploučnicí. Za tímto účelem jsou povinni se s oběma předpisy seznámit. Hlavní inventarizační komise je povinna seznámit s touto směrnicí a závaznými vzorovými tiskopisy všechny členy inventarizačních komisí do Při inventarizaci se postupuje podle schválené Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Města Benešova nad Ploučnicí ze dne II. TERMÍNY Zahájení činností inventurních komisí pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 1 a 2 plánu inventur je ke dni a ukončení jejich činností je ke dni I. etapa inventarizace je prováděna ke dni , 1

2 a to od , II. etapa inventarizace je prováděna ke dni , a to od I. etapa 1. Inventury hmotného majetku pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů) uvedené v příloze č. 1 plánu inventur budou zahájeny dne a ukončeny dne HIK je po ukončení 1. etapy inventarizace povinna sepsat Inventarizační zprávu z I. etapy a to nejpozději do II. etapa 1. Inventury pro inventarizační položky uvedené v příloze č. 2 budou zahájeny Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne a nebudou k nim prováděny žádné inventarizační rozdíly. Jedná se o provedení převážně dokladových inventur. Zpracování soupisů bude ukončeno dne Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány nejpozději k datu zpracování účetní závěrky. 3. Inventarizační zpráva musí být zpracována do Za inventarizaci majetku na účtu 903 (Svěřený majetek PO města), odpovídají ředitelé všech příspěvkových organizací Města Benešova nad Ploučnicí. Inventuru svěřeného majetku a majetku nabytého pro svého zřizovatele, předloží ředitel do v jedné kopii. Na každou inventarizační položku v členění minimálně na syntetické účty musí být zpracován jeden inventurní soupis, v případě hmotného majetku bude přílohou dodatečného inventurního soupisu. III. POVINNOSTI DALŠÍCH OSOB Ukládá se: 1. všem vedoucím útvarů města Benešova nad Ploučnicí - vytvořit podmínky pro provedení inventarizace majetku a závazků na svých úsecích dle stanoveného časového harmonogramu, - umožnit práci v inventarizačních komisích jmenovaným zaměstnancům, - zabezpečit předání převodek všeho majetku ve svěřených prostorách a spravovaných úsecích ekonomickému odboru k provedení definitivních změn v evidenci majetku nejpozději do zabezpečit, aby v termínu nebyly prováděny žádné přesuny majetku v jednotlivých místnostech. 2. jednotlivým vedoucím zaměstnancům předložit HIK podklady pro provedení inventarizace majetku a závazků následovně: a) vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odborů a strážníkovi pověřenému řízením MěP, na kterých vznikají pohledávky k účtu 315 a podklady pro pohledávky, závazky, ostatní majetek pro dokladovou inventuru dle jednotlivých účtů k nejpozději do b) vedoucí odboru výstavby a investic a odboru správy majetku 2

3 - soupis nedokončených investic (pořízení dlouhodobého majetku) pro potřeby inventarizace k do zabezpečit u příspěvkových organizací Města Benešova nad Ploučnicí předložení výsledků inventarizace majetku vymezeného ve zřizovacích listinách k ekonomickému odboru po ukončení účetního období nejpozději do c) likvidační komisi - zpracovat a předložit likvidační protokoly majetku ekonomickému odboru k zaúčtování nejpozději do

4 IV. Jmenování komisí 1. K zajištění inventarizace pro rok 2011 se zřizují tyto inventarizační komise ve složení: Hlavní inventarizační komise HIK : Předseda HIK Vratislav Zíval Člen HIK Andrea Kulíková Člen HIK Jana Kolesová Člen HIK Bc. Jakub Zelený Člen HIK Martin Podolínský Dílčí inventarizační komise č DIK Předmět inventarizace DIK dle přílohy plánu inventur č. 1 Dílčí inventarizační komise č. 1 Organizace č správa Předseda DIK č. 1 Bc. Zdeňka Čvančarová Člen DIK č. 1 Zdeňka Svobodová Člen DIK č. 1 Andrea Hodačová Dílčí inventarizační komise č. 2 Organizace č. 360 Služby města Benešova nad Ploučnicí Předseda DIK č. 2 Ivan Neliba Člen DIK č. 2 Milan Pčolar Člen DIK č. 2 Petr Kořán 4

5 Dílčí inventarizační komise č. 3 Organizace č. 342 Klub důchodců Předseda DIK č. 3 Pavla Klomfarová Člen DIK č. 3 Edeltraud Fleischerová Dílčí inventarizační komise č. 4 Organizace č. 331 SDH Předseda DIK č. 4 Miroslav Buchta Člen DIK č. 4 Vladislav Žákovič Člen DIK č. 4 Jiří Štěpánek Člen DIK č. 4 Pavel Pilecký Dílčí inventarizační komise č. 5 Organizace č. 330 Městská knihovna Předseda DIK č. 5 Ivana Jandášová Člen DIK č. 5 Pavla Klomfarová Dílčí inventarizační komise č. 6 Organizace č. 300 Základní škola Předseda DIK č. 6 Mgr. Jaroslava Novotná Člen DIK č. 6 Eliška Prokopcová Člen DIK č. 6 Eva Utratilová Člen DIK č. 6 Jaroslav Štípek Člen DIK č. 6 Hana Svobodová 5

6 Dílčí inventarizační komise č. 7 Organizace č. 316 Mateřská škola Předseda DIK č. 7 Eva Fofoňková Člen DIK č. 7 Markéta Chvojková Člen DIK č. 7 Pavla Růžičková Dílčí inventarizační komise č. 8 Organizace č. 309 Školní družina Předseda DIK č. 8 Jana Zmeková Člen DIK č. 8 Jana Kapková Dílčí inventarizační komise č. 9 Organizace č. 318 RC Medvídek Ben Předseda DIK č. 9 Andrea Kulíková Člen DIK č. 9 Gabriela Macharová Dílčí inventarizační komise č. 10 Organizace č. 509 Víceúčelové kulturní zařízení Předseda DIK č. 10 Pavla Klomfarová Člen DIK č. 10 Ivana Jandášová 6

7 Dílčí inventarizační komise č. 11 Organizace č. 312 Školní jídelna Předseda DIK č. 11 Irena Iva Lacinová Kolářová Člen DIK č. 11 Eva Kosmatová Člen DIK č. 11 Marie Matějková Dílčí inventarizační komise č. 12 Organizace č. 314 ZUŠ Předseda DIK č. 12 Bc. Zdeňka Čvančarová Člen DIK č. 12 Andrea Hodačová Člen DIK č. 12 Zdeňka Svobodová Dílčí inventarizační komise č. Předmět inventarizace: dle přílohy plánu inventur č. 2 Předseda DIK č. Hana Kleinertová Člen DIK č. Lenka Sluková Člen DIK č. Monika Mansfeldová Přílohy: 1. Seznam inventurních soupisů I. etapa 2. Seznam inventurních soupisů II. etapa 7

8 Příloha plánu inventur č. 1 Seznam inventurních soupisů - inventarizační položky hmotného majetku SÚ Text Inventurní soupis č. Inventarizace majetku Města Benešova nad Ploučnicí - I. etapa Dodatečný inventurní soupis č. DIK č. 022 Samostatné movité věci a SMV A. II. 4. A. II Drobný dlouhodobý hmotný majetek A. II. 6. A. II Kulturní předměty A. II. 2. A. II Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek P. I. 2. P. I Majetek svěřený P. I. P. I 1-12 SÚ Příloha plánu inventur č. 2 Seznam inventurních soupisů - inventarizační položky ostatní Dodatečný Inventurní Text invent. soupis soupis č. č. Inventarizace majetku Města Benešova nad Ploučnicí - II. etapa DIK č. 0 Software A. I. 2 A. I Drobný dlouhodobý nehmotný majetek A. I. 5. A. I Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek A. I. 6. A. I Budovy a stavby A. II. 3. A. II. 3. 1,2,4,6,10, 031 Pozemky A. II. 1. A. II. 1. 1,2,4,6,10, 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek A. I. 7. A. I Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek A. II. 8. A. II Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem A. III. 1 A. III Majetkové účasti v osobách s podstat. vlivem A. III. 2. A. III Ostatní dlouhodobý finanční majetek A. III. 7. A. III. 7. 8

9 111 Pořízení materiálu B. I. 1. B. I Materiál na skladě B. I. 2. B. I. 2. Materiál na skladě (AÚ - 001) B. I B. I Materiál na skladě (AÚ ) B. I B. I Materiál na cestě B. I. 3. B. I Základní běžný účet ÚSC B. IV. 11. B. IV Běžné účty fondů ÚSC B. IV. 12. B. IV Běžné účty B. IV. 9. B. IV Jiné běžné účty B. IV. 5. B. IV Pokladna B. IV. 17. B. IV Peníze na cestě B. IV. 16. B. IV Ceniny B. IV. 15. B. IV Odběratelé B. II. 1. B. II Krátkodobé poskytnuté zálohy B. II. 4. B. II Jiné pohledávky z hlavní činnosti B. II. 5. B. II Dodavatelé D. IV. 5. D. IV Krátkodobé přijaté zálohy D. IV. 8. D. IV Závazky z dělené správy a kaucí D. IV. 9. D. IV Zaměstnanci D. IV. 14. D. IV Pohledávky za zaměstnanci B. II. 10. B. II Zúčtování s institucemi SZ a ZP D. IV. 16. D. IV Daň z příjmů D. IV. 17. D. IV. 17. ;342 Jiné přímé daně D. IV. 18. D. IV Daň z přidané hodnoty D. IV. 19. D. IV Pohledávky za ústřední rozpočty B. II. 16. B. II Pohledávky za územní rozpočty B. II. 17. B. II Přijaté zálohy na transfery D. IV. 30. D. IV Ostatní krátkodobé pohledávky B. II. 28. B. II Ostatní krátkodobé závazky D. IV. 34. D. IV Náklady příštích období B. II. 25. B. II Výdaje příštích období D. IV. 31. D. IV Výnosy příštích období D. IV. 32. D. IV Příjmy příštích období B. II. 26. B. II Dohadné účty aktivní B. II. 27. B. II Dohadné účty pasivní D. IV. 33. D. IV Jmění účetní jednotky C. I. 1. C. I. 1. 9

10 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku C. I. 3. C. I Oceňovací rozdíly při změně metody C. I. 6. C. I Jiné oceňovací rozdíly C. I. 7. C. I Ostatní fondy C. II. 6. C. II Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení C. III. 2. C. III Nerozdělení zisk, ztráta minulých let C. III. 3. C. III Dlouhodobé úvěry D. III. 1. D. III Dlouhodobé přijaté zálohy D. III. 5. D. III Ostatní dlouhodobé závazky D. III. 9. D. III Ostatní dlouhodobé pohledávky A. IV. 6. A. IV Výsledek hospodaření běžného účetního období C. III. 1. C. III Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek P. I. 1. P. I Ostatní majetek P. I. 3. P. I. 3. Ostatní majetek (AÚ - 100) - nalezený P. I P. I Ostatní majetek (AÚ - 200) - CO P. I P. I Ostatní majetek (AÚ - 3xx) P. I P. I Odepsané pohledávky P. II. 1. P. II DPP ve vztahu k jiným zdrojům P. IV. 8. P. IV Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva P. IV. P. IV. 951 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva P. IV. 14. P. IV. 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (AÚ - 1xx) P. IV. 14. P. IV Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt. zajištění P. VI. 10. P. VI Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům P. VII. 1. P. VII

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Plán inventur na rok 2014

Plán inventur na rok 2014 Plán inventur na rok 2014 Účetní jednotka: Obec Metylovice Identifikační číslo: 00535991 Vydávající orgán: Starosta obce Platnost: 15. 12. 2014 30. 01. 2015 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. účtu Druh Skutečný stav Účetní stav rozvah. inventury k 31.12.2014

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A

Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A SD - Kolejová doprava, a.s. Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A Účinnost ode dne: 1. 10. 2010

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Město Hostomice; IČO 00233269; Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce; IČO 70911088; 285 21 Zbraslavice 7 Název položky Sdružení (svaz, spolek,

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více