Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2730 ze dne k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hlm Prahy k Rada hlavního města Prahy I nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy k u všech subjektů hospodaření s majetkem hlm Prahy II požaduje 1 do odevzdání roční účetní uzávěrky proúčtovat zjištěné inventarizační rozdíly 2 při provádění inventarizace postupovat v souladu s platnými právními předpisy a "Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy k včetně harmonogramu předávání zpracované dokumentace na MHMP" uvedeným v příloze č 1 tohoto usnesení III ukládá 1 řediteli MHMP 1 zajistit provedení inventarizace majetku a závazků hlm Prahy k , kde subjektem hospodaření je hlm Praha (příslušný odbor MHMP, MP hlm Prahy, TSK hlm Prahy) Termín: stanovit postup inventarizace tohoto majetku 3 zřídit hlavní inventarizační komisi MHMP Termín: Termín: předložit Radě HMP zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků hlm Prahy, kde subjektem hospodaření je hlm Praha (příslušný odbor MHMP, MP hlm Prahy, TSK hlm Prahy) včetně návrhů na odstranění zjištěných nedostatků a vypořádání inventarizačních rozdílů Termín: Kontrolní termín: hlavním inventarizačním místům, MHMP BKR MHMP, MHMP OSI MHMP, MHMP OTV MHMP, MHMP OPA MHMP, MHMP OZV MHMP, MHMP RFD MHMP, MHMP SVM MHMP, MHMP ZSP MHMP, MHMP MZO MHMP, MHMP SMS MHMP, MHMP SUP MHMP, MHMP SLU MHMP 1 zřídit hlavní inventarizační komisi odboru MHMP Termín: provést kontrolu a aktualizaci seznamu inventarizačních míst uvedeného v příloze č 2 tohoto usnesení Termín:

2 3 při inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy, kde subjektem hospodaření je právnická osoba zřízená nebo založená hlm Prahou plnit úkoly hlavního inventarizačního místa Termín: označit a provést inventuru u nemovitostí, kde subjektem hospodaření je právnická osoba zřízená nebo založená hlm Prahou v počítačovém programu pro evidenci a správu nemovitostí IS SEM ENO Termín: ředitelům příspěvkových organizací zřízených hlm Prahou 1 provést inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy, kde subjektem hospodaření je právnická osoba zřízená hlm Prahou Termín: IV žádá 1 starosty MČ hl m Prahy 1 o zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hlm Prahy jehož správa je Statutem hlm Prahy svěřena městské části hlm Prahy Termín: o provedení kontroly a aktualizace seznamu inventarizačních míst uvedeného v příloze č 2 tohoto usnesení Termín: při inventarizaci postupovat v souladu s právními předpisy, ustanoveními Statutu hlm Prahy ( 17 a 20) a Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy k Termín: o zřízení hlavní inventarizační komise MČ a sdělení jejího složení odboru SVM MHMP Termín:

3 5 aby při nakládání s nemovitostmi a při jejich inventarizaci byl využíván počítačový program pro evidenci a správu nemovitostí IS SEM ENO Termín: statutární orgány a likvidátory státních podniků založených hlm Prahou 1 o provedení inventarizace majetku a závazků Termín: RNDr Tomáš Hudeček, PhD primátor hlm Prahy Jiří Vávra I náměstek primátora hlm Prahy Předkladatel: radní Vorlíčková Tisk: R15381 Provede: ředitel MHMP, hlavní inventarizační místa, MHMP BKR MHMP, MHMP OSI MHMP, MHMP OTV MHMP, MHMP OPA MHMP, MHMP OZV MHMP, MHMP RFD MHMP, MHMP SVM MHMP, MHMP ZSP MHMP, MHMP MZO MHMP, MHMP SMS MHMP, MHMP SUP MHMP, MHMP SLU MHMP, ředitelé příspěvkových organizací zřízených hlm Prahou Na vědomí: odborům MHMP

4 Příloha č 1 k usnesení Rady HMP č 2730 ze dne Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy k Usnesení Rady HMP č ze dne nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy k u všech subjektů hospodaření s majetkem hlm Prahy K zajištění a jednotnému postupu při inventarizaci u všech subjektů hospodaření a následnému zpracování výsledků inventarizace v digitální verzi vydává vlastník majetku hlm Praha Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy k Obsah: I Schéma a popis organizačního zajištění inventarizace II Základní ustanovení a charakteristika inventarizace III Dokumentace o inventarizaci předávaná na MHMP IV Inventura nemovitostí V Tabulky 1

5 I Schéma a popis organizačního zajištění inventarizace Komise Rady HMP inventarizační komise zřízená usnesením Rady HMP č1235 ze dne stanovuje a koordinuje průběh inventarizace, informuje Radu HMP Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP koordinuje inventarizaci, zpracovává ve spolupráci s odborem účetnictví MHMP závěrečnou zprávu o inventarizaci Odbor účetnictví MHMP sumarizuje výsledky inventarizace ve vazbě na účetnictví v působnosti hlmprahy, vymezen orgopatřením odborům MHMP majetek a závazky hlmprahy vymezen právnickým osobám zřízeným nebo založeným hlm Prahou ostatní majetek a závazky svěřen Statutem hlm Prahy městským částem v působnosti městských částí vymezen právnickým osobám zřízeným nebo založeným městskou částí A Hlavní inventarizační místa / hlavní inventarizační komise odpovídají za: 1) řádnou inventarizaci v jim přiřazených inventarizačních místech 2) metodické vedení inventarizačních míst 3) distribuci technických pomůcek na inventarizační místa 4) zpracování komplexního vyhodnocení inventarizace vč jim přiřazených inventarizačních míst 5) včasné a bezchybné předání dokumentů v předepsaném rozsahu a formě na MHMP hlm Praha hlavní invent komise zřízená ředitelem MHMP odbory MHMP, které mají přiřazeny právnické osoby zřízené, nebo založené hlm Prahou hlavní inventarizační komise zřízené řediteli odborů MHMP městské části hlavní inventarizační komise zřízené městskými částmi B Inventarizační místa / inventarizační komise odpovídají za: 1) řádné provedení inventarizace majetku a závazků hlm Prahy jim svěřeného nebo vymezeného 2) včasné a bezchybné předání dokumentů v požadovaném rozsahu a formě odpovídajícímu hlavnímu inventarizačnímu místu hlm Praha, příslušné odbory MHMP právnické osoby zřízené nebo založené hlm Prahou městské části právnické osoby zřízené nebo založené městskými částmi inventarizační komise inventarizační komise inventarizační komise inventarizační komise v odborech MHMP na úřadech MČ 2

6 Vlastník Hlavní město Praha stanovuje postup inventarizace majetku a závazků Prahy, kde subjektem hospodaření je: hlm hlavní město Praha příslušný odbor MHMP + MP hlm Prahy + TSK (hlavní činnost MHMP) právnická osoba zřízená nebo založená hlm Prahou městská část právnická osoba zřízená nebo založená městskou částí Jednotlivá inventarizační místa (inventarizační místo = účetní jednotka = subjekt hospodaření) jsou přiřazena k hlavním inventarizačním místům, která koordinují, metodicky řídí a zodpovídají za zabezpečení a provedení inventarizace na jednotlivých inventarizačních místech jim přiřazených Hlavní inventarizační místa posoudí potřebnost a využitelnost majetku jednotlivými subjekty hospodaření, zkontrolují, zda majetek, se kterým hospodaří, je vymezen subjektu hospodaření ve zřizovací (zakladatelské) listině a přijmou opatření k nápravě zjištěných nedostatků Hlavní inventarizační místa podle stanoveného postupu inventarizace předají na MHMP sumarizaci a dokumentaci o inventarizaci na inventarizačních místech jim přiřazených Na výše uvedených hlavních inventarizačních místech budou zpracovány plány inventur dle 5 vyhl č 270/2010 Sb, o inventarizaci majetku a závazků a zřízeny hlavní inventarizační komise Jejich úkolem mimo jiné bude metodické řízení inventarizačních komisí na inventarizačních místech v souladu s vydávanými Metodickými pokyny k inventarizaci, posouzení a vyjádření se k návrhu opatření na vypořádání vzniklých inventarizačních rozdílů a k návrhu na odstranění nedostatků zjištěných při inventarizaci Složení těchto komisí sdělí hlavní inventarizační místa odboru evidence, správy a využití majetku MHMP do Jmenovaní členové těchto komisí budou oprávněni obracet se s případnými dotazy na zainteresované odbory MHMP: odbor evidence, správy a využití majetku obecná problematika inventarizace (Helena Hanzlová, tel ) odbor účetnictví vazby na účetnictví, problematika právnických osob (příslušný metodik/čka) odbor informatiky technická podpora při počítačovém zpracování inventarizace a inventury nemovitostí (Ing V John, telefon ) V příloze č 2 k usnesení je uveden seznam inventarizačních míst platný k datu vydání metodického pokynu Hlavní inventarizační místo (MČ a odbory MHMP) odevzdá odboru SVM MHMP (oddevidence) platný (aktualizovaný) seznam dílčích inventarizačních míst (v tiskové podobě opatřený podpisem statut zástupce a razítkem hlavního inventarizačního místa, obsahujícího vždy přesný název dílčího inventarizačního místa (PO), IČ a kód inventar místa) V případě změny doloží též usnesení Zastupitelstva MČ/HMP, na základě kterého byla změna provedena Při nenahlášení změn či aktualizace platného seznamu inventarizačních míst bude považován v příloze uvedený seznam za platný Po uplynutí uvedeného termínu již nebude možné provést změny v číselníku evidenčních jednotek Termín: do Na závěr inventarizace zpracují hlavní inventarizační komise Inventarizační zprávu, která bude obsahovat podstatné skutečnosti o provedených inventurách, seznam všech 3

7 inventurních soupisů (VYK), zápisů a závěrů na všech inventarizačních místech jim přiřazených, vč vyjádření a řádného zdůvodnění zjištěných inventarizačních rozdílů a nedostatků s návrhem na jejich vypořádání (dle přiložených vzorů) Hlavní inventarizační místa předají dokumentaci o inventarizaci dle části III tohoto metodického pokynu Pokud tato inventarizační místa hospodaří s majetkem hlavního města Prahy, budou při jeho inventarizaci postupovat v souladu s postupem stanoveným Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy k Nedodržení a nesplnění postupu při inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy stanoveného Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy k bude posuzováno podle obecně závazné vyhlášky č 55/2000 Sb hlm Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Statut hlm Prahy ) nebo Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy příloha č 1 k usnesení Rady HMP č913 ze dne , ve znění usnesení Rady HMP č1132 ze dne , usnesení Rady HMP č1599 ze dne , usnesení Rady HMP č1600 ze dne , usnesení Rady HMP č1731 ze dne , usnesení Rady HMP č1872 ze dne , usnesení Rady HMP č1993 ze dne , usnesení Rady HMP č2068 ze dne , usnesení Rady HMP č10 ze dne , usnesení Rady HMP č52 ze dne , usnesení Rady HMP č204 ze dne , usnesení Rady HMP č320 ze dne , usnesení Rady HMP č734 ze dne , usnesení Rady HMP č1326 ze dne , usnesení Rady HMP č1442 ze dne , usnesení Rady HMP č1674 ze dne , usnesení Rady HMP č2341 ze dne II Základní ustanovení a charakteristika inventarizace Povinnost inventarizovat majetek a závazky je dána právními předpisy zákon č 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č 270/2010 Sb, o inventarizaci majetku a závazků vyhláška č410/2009 Sb, kterou se provádí některá ustanovení zákona č 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (rozhodný den), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem Periodická inventarizace je prováděna k rozvahovému dni, tj k Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje se, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle 25 zákona č 563/1991 Sb (rezervy, opravné položky a odpisy) V případě majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, je zjišťován skutečný stav fyzickou inventurou 4

8 Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů (tzn včetně závazků z již uzavřených smluv) Tam, kde nelze jeho existence vizuálně zjistit, je zjišťován skutečný stav inventurou dokladovou Rozdíly mezi zjištěným skutečným stavem a stavem v účetnictví: prokazatelné rozdíly rozdíl se dohledá a chyba se v účetnictví opraví, inventarizační rozdíly rozdíl, který nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem č 563/1991 Sb, kdy: skutečný stav je menší než stav v účetnictví schodek hotovost, ceniny manko ostatní majetek skutečný stav je větší než stav v účetnictví přebytek Inventarizační rozdíly se proúčtují do účetního období roku 2014 Povinnost zaúčtovat zjištěné inventarizační rozdíly do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků je uložena 30 odst 11 zákona o účetnictví Pokud se subjektům, které hospodaří s majetkem hlm Prahy, nepodaří zjištěné inventarizační rozdíly způsobem stanoveným podle zákona o účetnictví vypořádat (pouze ve výjimečných případech, kdy je k vypořádání rozdílů zjištěných fyzickou inventurou nutné rozhodnutí orgánu, které nebylo možno realizovat před sestavením účetní závěrky a rovněž výjimečně u rozdílů z dokladové inventury, které ze závažných důvodů nebylo možno vypořádat), je nutno zjištěné rozdíly označit u příslušných účtů v ORJ číslem 998 Termín pro vypořádání Vzhledem k ustanovením zákona o účetnictví by měl být tento způsob účtování používán jen zcela výjimečně a vždy řádně písemně zdůvodněn Určené označení ORJ je bezpodmínečně nutno dodržet z důvodu vazeb, které jsou pevně zabudovány v programu sběru dat o inventarizaci VYK sloupec 4 nevypořádané inventarizační rozdíly Sloupec 5 nápočet kontrolního čísla bude upřesněn v metodickém pokynu k účetní závěrce pro rok 2014 Při inventarizaci majetku a závazků k je nutno na INTRANETU na stránkách odboru účetnictví (odbory MHMP) a EXTRANET účetnictví 2014 sledovat metodické pokyny k roční účetní závěrce a vnitřní směrnice k používaným metodám v účetnictví Povinnost účetní jednotky prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků trvá po dobu pěti let po jejím provedení dle 29 odst 3 zák č 563/1991 Sb 5

9 III Dokumentace o inventarizaci předávaná na MHMP Právnické osoby zřízené hl městem Prahou Příslušným metodikům oddělení metodiky účetnictví odboru účetnictví MHMP sestavu 702 inventarizace rozvahových podrozvahových účtů prostřednictvím automatického zaslání na VYKAutomat (společně se sestavou 701 inventarizace pohledávek), sestavu 702 v tiskové podobě 1x, komentář v elektronické podobě pouze v případě, že organizace vykázala nevypořádaný inventarizační rozdíl z Prohlášení o provedené inventarizaci a komentáře k rozdílům /PO/ z tab B Hlavním inventarizačním místům příslušným odborům MHMP Termín: Prohlášení o provedené inventarizaci a komentář k rozdílům /tab B/ v tiskové (originál s podpisem statutárního zástupce a s razítkem organizace) i elektronické podobě Obsah těchto prohlášení bude bez dalšího podkladem ke zpracování závěrečné zprávy o inventarizaci, která je předkládána Radě HMP Termín:

10 Městské části za vlastní úřad a právnické osoby jimi zřízené Příslušným metodikům oddělení metodiky účetnictví odboru účetnictví MHMP sestavu 702 inventarizace rozvahových účtů prostřednictvím automatického zaslání na VYKAutomat (společně se sestavou 701 inventarizace pohledávek) za každou práv osobu jednotlivě a za vlastní městskou část sestavu 702 v tiskové podobě 1x za každou práv osobu jednotlivě a za vlastní městskou část komentář v elektronické podobě pouze v případě, že organizace vykázala nevypořádaný inventarizační rozdíl z Inventarizační zprávy /MČ/z tab A a Prohlášení o provedené inventarizaci a komentáře k rozdílům /PO MČ/z tab C, sumář sestavy 702 za seskupení městská část + hospodářská činnost Termín: Odboru evidence, správy a využití majetku v tiskové podobě: osobně na odd evidence (po telefonické domluvě k rukám H Hanzlové nebo Ing L Ženíškové), odboru SVM, Nám Franze Kafky 1, Praha 1 (3 patro, čdv 303) Inventarizační zpráva za MČ /tab A/ originál s podpisem statutárního zástupce a razítkem MČ Prohlášení o provedené inventarizaci a komentář k rozdílům /tab C/ za každou PO zřízenou MČ originál s podpisem odpovědné osoby a razítkem PO Výstupy z programu IS SEM ENO s razítkem a podpisy předsedy hlavní inventarizační komise a statutárního zástupce hlavního inventarizačního místa: Rekapitulaci cen inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví hlm Prahy tabulka č8 (třídění dle: typ objektu, třída majetku) Rekapitulaci cen inventurních soupisů nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví hlm Prahy tabulka č8 d ( podrozvahové účty) (třídění dle: typ objektu, třída majetku) Termín: V elektronické podobě: zaslat požadované dokumenty na adresu taba_název MČpdf obsahující nascanovaný originál Inventarizační zprávy za MČ /tab A/ (s podpisem statutárního zástupce a razítkem MČ) tabc_název MČpdf jeden soubor, obsahující nascanovaná Prohlášení o provedené inventarizaci a komentář k rozdílům /tab C/ za každou PO zřízenou MČ (vždy originál s podpisem odpovědné osoby a razítkem PO) Výstupy z programu IS SEM ENO s razítkem a podpisy předsedy hlavní inventarizační komise a statutárního zástupce hlavního inventarizačního místa: tab8_název MČpdf jeden pdf soubor obsahující nascanované originály tabulek 8 a 8d Termín: Obsah odevzdané dokumentace bude podkladem ke zpracování závěrečné zprávy o inventarizaci, která je předkládána Radě HMP 7

11 Odboru podnikatelských aktivit tabulku č 7 Prohlášení státních podniků a státních podniků v likvidaci Termín:

12 Hlavní inventarizační místa odbory MHMP Odboru evidence, správy a využití majetku V elektronické podobě: zaslat požadované dokumenty na adresu tabb_název odborupdf jeden soubor, obsahující nascanovaná Prohlášení o provedené inventarizaci a komentář k rozdílům /tab B/ za každou PO zřízenou HMP (vždy originál s podpisem odpovědné osoby a razítkem PO) Výstupy z programu IS SEM ENO s razítkem a podpisy předsedy hlavní inventarizační komise a statutárního zástupce hlavního inventarizačního místa: tab8_název odborupdf jeden pdf soubor obsahující nascanované originály tabulek 8 a 8d (Rekapitulace cen inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví hlm Prahy tabulka č8, a Rekapitulace cen inventurních soupisů nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví hlm Prahy tabulka č8 d ( podrozvahové účty) ) Termín: v tiskové podobě: osobně na odd evidence (po telefonické domluvě k rukám H Hanzlové nebo Ing L Ženíškové), odboru SVM, Nám Franze Kafky 1, Praha 1 (3 patro, čdv 303) Rekapitulaci cen inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví hlm Prahy tabulka č8 (třídění dle: typ objektu, třída majetku) Rekapitulaci cen inventurních soupisů nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví hlm Prahy tabulka č8 d ( podrozvahové účty) (třídění dle: typ objektu, třída majetku) IV Inventura nemovitostí Termín: Vzhledem k tomu, že hlm Praha je vlastníkem značného počtu nemovitostí a s těmito nemovitostmi podle daného předpisu (Statut hlm Prahy, zřizovací listina, smlouva aj) hospodaří a účtují o nich jak městské části, tak právnické osoby zřízené hlm Prahou nebo městskou částí, je inventarizaci nemovitostí věnována zvláštní pozornost Nemovitostmi se rozumí : budova, stavba, bytová jednotka, nebytová jednotka a pozemek U nemovitostí se provádí jak inventura fyzická, tak inventura dokladová (např porovnání s výpisem z Katastru nemovitostí) V inventurním soupisu nemovitostí jsou uvedeny a inventovány nemovitosti, které jsou ve vlastnictví hlm Prahy a subjektem hospodaření s nimi je hlm Praha (tj příslušné odbory MHMP + MP hlm Prahy a TSK hlm Prahy), právnické osoby zřízené nebo založené hlm Prahou, městské části a právnické osoby zřízené nebo založené městskou částí (to znamená jednotlivé inventarizační místo = účetní jednotka) Samostatně je zpracováván inventurní soupis nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví hlm Prahy a v účetnictví se vedou na podrozvahových účtech Všechna hlavní inventarizační místa označí v programu IS SEM ENO inventované nemovitosti a pomocí uvedeného programu pro evidenci a správu nemovitostí vytvoří inventurní soupis k uvedeným druhům nemovitostí (budova, stavba, bytová jednotka, nebytová jednotka, pozemek) a 9

13 Rekapitulaci cen inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví hlm Prahy tabulka č8 (třídění dle: typ objektu, třída majetku) Rekapitulaci cen inventurních soupisů nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví hlm Prahy tabulka č8 d (podrozvahové účty) (třídění dle: typ objektu, třída majetku) vzniklé soubory uchovávají na elektronických nosičích příp v písemné podobě minimálně po dobu 5 let Podrobný postup je popsán na IS SEM ENO uživatelská příručka obecná Instruktáž ke zpracování a vytvoření uvedených sestav v programu IS SEM ENO se uskuteční v průběhu ledna

14 V Tabulky Tabulka č 7 Prohlášení o provedení inventarizace státních podniků a státních podniků v likvidaci Inventarizační místo (název státního podniku, nebo státního podniku v likvidaci) IČO: Kód inventarizačního místa Hlavní inventarizační místo Vyřizuje: Telefon: Prohlašuji, že inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu 29 a 30 zákona č 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Datum Jméno a podpis statutárního orgánu: (likvidátora) Razítko: 11

15 Tabulka č 8 Tabulka č 8d 12

16 Městské části Tabulka A 13

17 Inventarizační zpráva (počet stran ) Název účetní jednotky: Sídlo: IČ: Kód invmísta: Datum vyhotovení: Druh provedené inventarizace Předmět inventarizace Datum zahájení inventarizace Datum ukončení inventarizace Datum, k němuž byla provedena inventarizace Seznam právních norem zákon č 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění upravujících inventarizaci pozdějších předpisů, v organizaci: vyhláška č 270/2010 Sb, o inventarizaci majetku a závazků, vyhláška č 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zč 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů Způsob inventur provedení Členové inventarizační komise HIK předseda: člen: člen: člen: 1 Vyhodnocení dodržení vyhlášky č 270/2010 Sb, a vnitřní směrnice k provedení inventarizace Naplnění plánu inventur: Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace: ANO/NE 14

18 Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb: 2 Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: účet výše Kč zdůvodnění návrh vypořádání Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: účet výše Kč zdůvodnění návrh vypořádání Podstatné skutečnosti: Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům: Seznam příloh: Podpis: Za HIK: předseda: člen: člen: člen: Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa: Podpis Příspěvkové organizace HMP Tabulka B 15

19 Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům (počet stran ) Název účetní jednotky: Sídlo: IČ: Kód invmísta: Datum vyhotovení: Druh provedené inventarizace Předmět inventarizace Datum zahájení inventarizace Datum ukončení inventarizace Datum, k němuž byla provedena inventarizace Seznam právních norem zákon č 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění upravujících inventarizaci pozdějších předpisů, v organizaci: vyhláška č 270/2010 Sb, o inventarizaci majetku a závazků, vyhláška č 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zč 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: účet výše Kč zdůvodnění návrh vypořádání Seznam zjištěných rozdílů neproúčtovaných do účetní závěrky /sl 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: účet 16

20 výše Kč zdůvodnění návrh vypořádání Podstatné skutečnosti: Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům: Seznam příloh: Podpis: Za HIK: předseda: člen: člen: člen: Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa: Podpis 17

21 Příspěvkové organizace MČ Tabulka C Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům (počet stran ) Název účetní jednotky: Sídlo: IČ: Kód invmísta: Datum vyhotovení: Druh provedené inventarizace Předmět inventarizace Datum zahájení inventarizace Datum ukončení inventarizace Datum, k němuž byla provedena inventarizace Seznam právních norem zákon č 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění upravujících inventarizaci pozdějších předpisů, v organizaci: vyhláška č 270/2010 Sb, o inventarizaci majetku a závazků, vyhláška č 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zč 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: účet výše Kč zdůvodnění návrh vypořádání Seznam zjištěných rozdílů neproúčtovaných do účetní závěrky /sl 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: 18

22 účet výše Kč zdůvodnění návrh vypořádání Podstatné skutečnosti: Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům: Seznam příloh: Podpis: Za DIK: předseda: člen: člen: člen: Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa: Podpis 19

23 Stránka 1 Příloha č 2 k usnesení Rady HMP č 2730 ze dne Evidenční jednotka kód IČ (Evidj) Evidenční jednotka název Druh právnické osoby (Evidj) ID evidenční jednotky Aktivní Hlavní evidenční jednotka název : HLMPRAHA BKR SPRÁVA SLUŽEB HLM PRAHY Příspěvková organizace 659 ano HLMPRAHA BKR Rozpočtová organizace 8 ano Hlavní evidenční jednotka název : HLMPRAHA MZO LESY HLM PRAHY Příspěvková organizace 7 ano Petřínské zahrady ano zahrada Kinských ano Lobkovická zahrada ano Stromovka ano Vrtbovská zahrada ano Hradčanské náměstí ano Letenské sady ano Vítkov ano obora Hvězda ano Šárka ano Košíře Motol Liboc Řepy ano V Chuchle ano Kamýk Hodkovičky Modřany ano Kunratice ano Hostivař ano Hloubětín ano Bohnice ano sběrné dvory ano kompostárny ano úsek sever ano úsek jih+východ ano úsek západ ano HLMPRAHA MZO Rozpočtová organizace ano Kamýk_Hodkovičky_Hloubětín ano Hlavní evidenční jednotka název : HLMPRAHA OIM HLMPRAHA OIM Rozpočtová organizace ano Hlavní evidenční jednotka název : HLMPRAHA OMI HLMPRAHA OMI Rozpočtová organizace 56 ano Hlavní evidenční jednotka název : HLMPRAHA OPA HLMPRAHA OPA Rozpočtová organizace ano Hlavní evidenční jednotka název : HLMPRAHA OVP HLMPRAHA OVP Rozpočtová organizace ano Hlavní evidenční jednotka název : HLMPRAHA OZV MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Příspěvková organizace 9 ano HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLMPRAHY Příspěvková organizace 245 ano MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ Příspěvková organizace 254 ano DIVADLO POD PALMOVKOU Příspěvková organizace 255 ano ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ Příspěvková organizace 257 ano HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ Příspěvková organizace 258 ano DIVADLO V DLOUHÉ Příspěvková organizace 259 ano MINOR Příspěvková organizace 260 ano DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA Příspěvková organizace 261 ano DIVADLO NA VINOHRADECH Příspěvková organizace 262 ano DIVADLO NA ZÁBRADLÍ Příspěvková organizace 263 ano GALERIE HLMPRAHY Příspěvková organizace 265 ano MUZEUM HLMPRAHY Příspěvková organizace 267 ano ZOO HLMPRAHY Příspěvková organizace 268 ano SYMFONICKÝ ORCHESTR HLMPRAHY FOK Příspěvková organizace 269 ano BOTANICKÁ ZAHRADA HLMPRAHY Příspěvková organizace 272 ano NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA VYŠEHRAD Příspěvková organizace 274 ano STUDIO YPSILON (STUDIO "Y") Příspěvková organizace 276 ano PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA Příspěvková organizace 277 ano HLMPRAHA OZV Rozpočtová organizace 1071 ano Hlavní evidenční jednotka název : HLMPRAHA PER HLMPRAHA PER Rozpočtová organizace ano Hlavní evidenční jednotka název : HLMPRAHA RFD TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HLM PRAHY Příspěvková organizace 419 ano ROPID Příspěvková organizace 478 ano HLMPRAHA RFD Rozpočtová organizace 910 ano Hlavní evidenční jednotka název : HLMPRAHA SLU HLMPRAHA SLU Rozpočtová organizace 734 ano Hlavní evidenční jednotka název : HLMPRAHA SMS GYMNÁZIUM JANA NERUDY, ŠKOLA HLM PRAHY Příspěvková organizace 25 ano AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLMPRAHY Příspěvková organizace 26 ano SPŠ STROJNICKÁ, ŠKOLA HLM PRAHY Příspěvková organizace 28 ano JEDLIČKŮV ÚSTAV A MŠ A ZŠ A SŠ Příspěvková organizace 43 ano

24 Stránka GYMNÁZIUM MILADY HORÁKOVÉ Příspěvková organizace ano GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠKOLA HLMPRAHY, Příspěvková organizace 288 ano ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLM PRAHY Příspěvková organizace 372 ano HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ Příspěvková organizace 533 ano VOŠ STAVEBNÍ A SPŠ STAVEBNÍ, P1 Příspěvková organizace 929 ano SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY Příspěvková organizace 930 ano KARLÍNSKÉ GYMNÁZIUM Příspěvková organizace 932 ano DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA P9 Příspěvková organizace 934 ano ZŠ A SŠ P2 Příspěvková organizace 935 ano GYMNÁZIUM, OMSKÁ 6, P10 Příspěvková organizace 938 ano MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM, JOSEFSKÁ, P1 Příspěvková organizace 941 ano ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI NA BULOVCE Příspěvková organizace 942 ano DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA, POBŘEŽNÍ Příspěvková organizace 943 ano GYMNÁZIUM, ŠPITÁLSKÁ, P9 Příspěvková organizace 944 ano MŠ SPECIÁLNÍ SLUNÍČKO Příspěvková organizace 945 ano DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA STUDENTSKÁ Příspěvková organizace 946 ano MŠ SPECIÁLNÍ, DRAHAŇSKÁ, P8 Příspěvková organizace 947 ano KONZERVATOŘ A VOŠ JAROSLAVA JEŽKA Příspěvková organizace 948 ano ZŠ SPECIÁLNÍ, P 10 Příspěvková organizace 952 ano DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA NEKLANOVA Příspěvková organizace 953 ano ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC PORUCHAMI CHOVÁNÍ Příspěvková organizace 958 ano ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC PORUCHAMI UČENÍ Příspěvková organizace 959 ano ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Příspěvková organizace 960 ano PP PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Příspěvková organizace 961 ano PP PORADNA PRO PRAHU 6 Příspěvková organizace 962 ano ZŠ A MŠ, ZA INVALIDOVNOU, P8 Příspěvková organizace 964 ano MŠ SPECIÁLNÍ, ŠTÍBROVA, P8 Příspěvková organizace 965 ano OBCHODNÍ AKADEMIE, KUBELÍKOVA, P3 Příspěvková organizace 966 ano ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ LUŽINY Příspěvková organizace 967 ano PP PORADNA PRO PRAHU 7 A 8 Příspěvková organizace 969 ano ZŠ PŘI PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI BOHNICE Příspěvková organizace 970 ano ZŠ TOLERANCE Příspěvková organizace 971 ano PP PORADNA PRO PRAHU 3 A 9 Příspěvková organizace 973 ano SŠ, ZŠ A MŠ Příspěvková organizace 974 ano ZŠ, PRÁČSKÁ Příspěvková organizace 975 ano TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLM PRAHY Příspěvková organizace 977 ano VOŠ GRAFICKÁ A SPŠ GRAFICKÁ Příspěvková organizace 978 ano OBCHODNÍ AKADEMIE, DUŠNÍ, P1 Příspěvková organizace 980 ano VOŠ A SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ FR KŘIŽÍKA Příspěvková organizace 981 ano VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ, MASNÁ, P1 Příspěvková organizace 982 ano MASARYKOVA STŘEDNÍ ŠKOLA CHEMICKÁ Příspěvková organizace 983 ano PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ Příspěvková organizace 984 ano ZŠ A MŠ PŘI VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICI Příspěvková organizace 985 ano ZÁKLADNÍ ŠKOLA, P5 Příspěvková organizace 988 ano ŠKOLNÍ JÍDELNA, ŠTEFÁNIKOVA, P5 Příspěvková organizace 989 ano PP PORADNA PRO PRAHU 5 Příspěvková organizace 991 ano ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZAHRÁDKA Příspěvková organizace 993 ano ZŠ, Praha 5, Pod Radnicí 5 Příspěvková organizace 994 ano MŠ SPECIÁLNÍ, ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ Příspěvková organizace 995 ano DDM PRAHA 4 HOBBY CENTRUM Příspěvková organizace 706 ano SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY Příspěvková organizace 799 ano SOU OBCHODNÍ, BELGICKÁ Příspěvková organizace 800 ano ČESKOSLOVANSKÁ AK OBCH DRBENEŠE, STŘEDNÍ Příspěvková organizace 801 ano ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ALOYSE KLARA Příspěvková organizace 802 ano ZUŠ ILJI HURNÍKA Příspěvková organizace 703 ano DDM PRAHA 12 Monet Příspěvková organizace 704 ano DDM JIŽNÍ MĚSTO Příspěvková organizace 705 ano DDM, U BOROVIČEK, P6 Příspěvková organizace 707 ano DDM PRAHA 3 ULITA Příspěvková organizace 708 ano DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DŮM UM Příspěvková organizace 709 ano ZUŠ, KLAPKOVA, P8 Příspěvková organizace 710 ano VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A STŘ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Příspěvková organizace 806 ano STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, RUSKÁ, P 10 Příspěvková organizace 807 ano DDM, ŠIMÁČKOVA, P7 Příspěvková organizace 718 ano DDM, ŠTEFÁNIKOVA, P5 Příspěvková organizace 719 ano SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB Příspěvková organizace 820 ano DDM, ROHOVÁ, P6 Příspěvková organizace 721 ano ZUŠ, DUNICKÁ, P4 Příspěvková organizace 722 ano DDM PRAHA 2 Příspěvková organizace 724 ano ZUŠ JIŽNÍ MĚSTO Příspěvková organizace 726 ano SOU KADEŘNICKÉ, KARLÍNSKÉ NÁM Příspěvková organizace 808 ano ZUŠ, TAUSSIGOVA, P8 Příspěvková organizace 730 ano

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2730 ze dne 7. 10. 2014

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2730 ze dne 7. 10. 2014 Stránka 1 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2730 ze dne 7. 10. 2014 Evidenční jednotka kód IČ (Evid.j.) Evidenční jednotka název Druh právnické osoby (Evid.j.) ID evidenční jednotky Aktivní Hlavní evidenční

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1782 ze dne 23.10.2012 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2012 Rada hlavního

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 3046 ze dne 27.11.2014 k návrhu působnosti členů Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy I. zrušuje usnesení

Více

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 01 - Rozvoj obce NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU ČÁST II. - BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace ODPA Text Návrh rozpočtu na

Více

5.2 Komentář k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012

5.2 Komentář k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012 5.2 Komentář k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012 Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1669 ze dne 25.10. 2011 byla v příloze č.1 a 2 usnesení schválena

Více

Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 v Kč

Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 v Kč Aktivní saldo Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 ostatní odvod z IF 5 970 948,51 fond Fin. vyp. PO HMP 50 537 985,28 státní rozpočet 4 790 429,67 ostatní 63 510 263,70

Více

Název Ulice PSČ Součást Telefon E-mail

Název Ulice PSČ Součást Telefon E-mail Mateřské školy obec, MČ Obvod: Praha 1 Praha 1 Obvod: Praha 2 Praha 2 Obvod: Praha 3 Praha 3 Mateřská škola Hellichova Hellichova 13 11800 257 312 707 Mateřská škola Letenská Letenská 5 11800 257 533 755

Více

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl. m. Prahy přednesených na 31. zasedání ZHMP dne 26.11.2009

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl. m. Prahy přednesených na 31. zasedání ZHMP dne 26.11.2009 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl. m. Prahy přednesených na 31. zasedání ZHMP dne 26.11.2009 (Schváleno v Radě HMP dne 1.12.2009) Termín vyřízení: 26.12.2009 P Í S E M

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 73 ze dne 24.1.2012 k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH Část normativní Opatření MŠMT, kterým se stanoví odlišnosti v organizaci

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Kapitola 01 - Rozvoj obce

Kapitola 01 - Rozvoj obce Kapitola 01 - Rozvoj obce v tis.kč Běžné výdaje Plnění počtu zaměst. prostředků na platy ODBORY SR 2012 UR 2012 Skuteč.k % plnění Skuteč.k Index limit Skuteč.k % plnění Počet zaměst. 12/31/2012 UR 12/31/2011

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Přehled o telefonním spojení do všech volebních místnosti na území hlavního města Prahy

Přehled o telefonním spojení do všech volebních místnosti na území hlavního města Prahy Přehled o telefonním spojení do všech volebních místnosti na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy podle ustanovení 11 odst. 1 písmene f) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 99/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 10. INVENTARIZACE MAJETKU ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/214/2008 Mgr. Karel Handlíř,

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 Předpis Soustavy ekonomických informací INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním

Více

Financování obcí zprávy 4/2005

Financování obcí zprávy 4/2005 Financování obcí zprávy 4/2005 bsah: 1. Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2005 pro obce, města a DS a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru 1 1.1 Roční závěrka 2005 obce,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více