Masarykova univerzita Lékařská fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Lékařská fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TEP KYČELNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Veronika Mrkvicová Autor: Michaela Polášková obor fyzioterapie Brno, duben 2009

2 Jméno a příjmení autora: Michaela Polášková Název bakalářské práce: Léčebně - rehabilitační plán a postup po TEP kyčelního kloubu Title of bachelor's thesis: Medical rehabilitation program and process in patients after total hip arthroplasty Pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Veronika Mrkvicová Rok obhajoby bakalářské práce: 2009 Souhrn: Tématem této bakalářské práce je léčebná rehabilitace po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Obecná část obsahuje anatomii, kineziologii, totální endoprotézy a aloplastiku kyčelního kloubu. Speciální část se zabývá léčebnou rehabilitací po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Poslední část, kazuistika, se věnuje rehabilitační problematice u konkrétního pacienta po aloplastice kyčelního kloubu. Summary : This bachelor thesis deals with medical rehabilitation after total hip arthroplasty. The general part includes anatomy and kinesiology of hip joint, total hip endoprostheses and hip joint arthroplasty. Special part deals with medical rehabilitation after total hip arthroplasty. The case study deals with the problems of rehabilitation by a particular patient after the hip alloplasty. Klíčová slova: kyčelní kloub, totální endoprotéza kyčelního kloubu, rehabilitace po TEP kyčle Key words: hip joint, total endoprosthesis of the hip joint, rehabilitation after total hip arthroplasty Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Veroniky Mrkvicové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne

4 Na úvod mé bakalářské práce bych chtěla zejména poděkovat za odborné vedení a pomoc Mgr. Mrkvicové a dále pacientce J.O. za její trpělivost a spolupráci při vyšetřování a provádění rehabilitace.

5 OBSAH ÚVOD OBECNÁ ČÁST ANATOMIE KYČELNÍHO KLOUBU, ARTICULATIO COXAE KOSTI KLOUBU KYČELNÍHO Kost pánevní (os coxae) Kost stehenní (femur) KLOUBNÍ PLOCHY KLOUBNÍ POUZDRO POMOCNÁ KLOUBNÍ ZAŘÍZENÍ Vazy kloubu kyčelního Svaly kloubu kyčelního a jejich inervace CÉVNÍ ZÁSOBENÍ KLOUBU KYČELNÍHO KINEZIOLOGIE KYČELNÍHO KLOUBU ZÁKLADNÍ POHYBY V KLOUBU KYČELNÍM A JEJICH ROZSAH KYČELNÍ KLOUB A CHŮZE ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU HISTORIE ENDOPROTÉZ KYČELNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU ČÁSTI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU TYPY TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ Cementované totální endoprotézy Necementované totální endoprotézy Hybridní totální endoprotézy Revizní totální endoprotézy MATERIÁLY TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ Kov Polyetylén Keramika KONTAKTY MEZI UMĚLOU KLOUBNÍ HLAVICÍ A JAMKOU VÝBĚR VHODNÉHO TYPU ENDOPROTÉZY VÝROBCI TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ ALOPLASTIKA KYČELNÍHO KLOUBU INDIKACE ALOPLASTIKY KYČELNÍHO KLOUBU Traumatická zlomenina krčku femuru Koxartróza Vývojová dysplazie kyčelního kloubu Idiopatická avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní Revmatoidní coxitida KONTRAINDIKACE IMPLANTACE ALOPLASTIKY... 33

6 1.6.3 OPERAČNÍ PŘÍSTUPY KE KYČELNÍMU KLOUBU Zadní přístup ke kyčelnímu kloubu Anterolaterální přístup ke kyčelnímu kloubu Bauerův transgluteální přístup ke kyčelnímu kloubu Rozšířený transgluteální přístup v naší modifikaci určený k výměně totální endoprotézy Miniinvazivní přístupy Operace pomocí navigace KOMPLIKACE ALOPLASTIKY Peroperační komplikace Časné pooperační komplikace Pozdní operační komplikace NOVÉ TYPY ENDOPROTÉZ SPECIÁLNÍ ČÁST KOMPLEXNÍ LÉČEBNÁ REHABILITACE U TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU PŘEDOPERAČNÍ FÁZE (PŘEDOPERAČNÍ REHABILITACE) HOSPITALIZAČNÍ FÁZE (ČASNÁ LÉČEBNÁ REHABILITACE) POSTHOSPITALIZAČNÍ FÁZE (NÁSLEDNÁ LÉČEBNÁ REHABILITACE) LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA REHABILITAČNÍ METODY PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KYČELNÍHO KLOUBU LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA BĚHEM HOSPITALIZAČNÍ FÁZE LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA BĚHEM POSTHOSPITALIZAČNÍ FÁZE Zásady a režimová opatření u pacientů po operaci TEP kyčelního kloubu FYZIKÁLNÍ TERAPIE MECHANOTERAPIE NEGATIVNÍ TERMOTERAPIE (KRYOTERAPIE) HYDROTERAPIE Vířivá koupel na DKK Hydrokinezioterapie MAGNETOTERAPIE FOTOTERAPIE Laser ELEKTROTERAPIE DISTANČNÍ ELEKTROTERAPIE ERGOTERAPIE... 58

7 2.5 PSYCHOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PO OPERACI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČLE NÁVRH PLÁNU UCELENÉ REHABILITACE KRÁTKODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ ÚDAJE JMÉNO PACIENTA VĚK, TĚLESNÉ PARAMETRY A POHLAVÍ NÁZEV KLINIKY A ODDĚLENÍ HOSPITALIZACE PACIENTA DIAGNÓZA PŘI PŘIJETÍ PACIENTA POPIS VYŠETŘENÍ ANAMNÉZA LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LÉČBA NEMOCNÉHO ORDINACE LÉČEBNÉ REHABILITACE PROCES LÉČEBNÉ REHABILITACE VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR REALIZACE LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍCH POSTUPŮ V PRŮBĚHU POBYTU NA KLINICE VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR A ZHODNOCENÍ PACIENTA PŘI UKONČENÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY... 89

8 Použité symboly a zkratky a. arteria aa. arteriae AGR antigravitační relaxace CG cévní gymnastika dex., dx. dexter DG dechová gymnastika DK dolní končetina DKK dolní končetiny ES elektrostimulace EG elektrogymnastika FT fyzikální terapie hod. hodina HK horní končetina HKK horní končetiny KFDR klinika funkční diagnostiky a rehabilitace kl. kloub LDK levá dolní končetina LTV léčebná tělesná výchova m. musculus mm. musculi n. nervus např. například OA osteoartróza obr. obrázek odd. oddělení PDK pravá dolní končetina PIR postizometrická relaxace

9 rhb rehabilitace RTG rentgen SIAS spina iliaca anterior superior sin. sinister SIPS spina iliaca posterior superior TEP totální endoprotéza tab. tabulka Th theraband tzv. takzvané UV ultrafialové v. vena

10 ÚVOD Degenerativní procesy poškozující kyčelní kloub přináší sebou chronickou bolest v kloubu a jeho pohybové omezení. Právě aloplastika kyčelního kloubu je možností jak se bolesti a pohybového omezení zbavit. Dnes je aloplastika kyčelního kloubu spolehlivou dlouhodobě vyzkoušenou operační léčbou onemocnění kyčle, jejíž bolest nereaguje na konzervativní léčbu. Totální endoprotéza pomáhá pacientům k navrácení se do normálního života i když s jistými omezeními. Pacienti nesmí zapomenout na nutnost dodržování doporučeného pohybového režimu i po ukončení rehabilitace a dbát na rady lékařů a fyzioterapeutů

11 1 OBECNÁ ČÁST 1.1 ANATOMIE KYČELNÍHO KLOUBU, ARTICULATIO COXAE Kyčelní kloub je spojením mezi kostí pánevní (os coxae) a kostí stehenní (femur) v dotyku na plochách povlečených chrupavkami. Jde o kloub jednoduchý. Podle tvaru kloubních ploch je to kloub kulovitý omezený (enarthrosis) neboli kloub ořechový (Čihák, 2001) KOSTI KLOUBU KYČELNÍHO Kost pánevní (os coxae) Kost pánevní (os coxae) je párovou kostí. Vzadu je kloubně spojena s kostí křížovou (os sacrum) a vpředu chrupavčitě spojena ve sponě stydké (symphysis pubica) s druhostrannou kostí pánevní. Kost pánevní se skládá z kosti kyčelní (os ilium), kosti sedací (os ischii) a kosti stydké (os pubis). Tyto tři kosti se spojují chrupavkou ve formě písmene Y v jamce kyčelního kloubu (cartilago ypsiloformis) (Čihák, 2001). Obrázky kosti pánevní z různých pohledů jsou uvedeny v Příloze I (Obr. 1, 2, 3) Kost stehenní (femur) Kost stehenní (femur) je jednou z nejsilnějších a největších kostí v lidském těle. Na této kosti rozeznáváme 4 části : hlavici kosti stehenní (caput femoris),

12 krček kosti stehenní (collum femoris), tělo kosti stehenní (corpus femoris) a kondyly kosti stehenní (condyli femoris). Důležitým poznatkem je kolodiafysární úhel a torsní úhel. Kolodiafysární úhel je úhel, který svírá krček kosti stehenní s tělem kosti stehenní. Jeho průměrnou hodnotou je 125. Torsním úhlem se rozumí pootočení krčku stehenní kosti o 10 dopředu vůči frontální rovině (Čihák, 2001). Obrázky femuru jsou uvedeny v příloze I (Obr. 4, 5) KLOUBNÍ PLOCHY Jamkou kyčelního kl. je acetabulum, okrouhlý útvar na zevní straně kosti pánevní o průměru kolem 5 cm. Vlastní styčnou kloubní plochu tvoří facies lunata na obvodu jamky. Na zadní straně acetabula, mezi neuzavřenými okraji facies lunata je zářez, incisura acetabuli. Vyhloubený střed acetabula, fossa acetabuli, se nestýká s hlavicí kyčelního kl. a je vyplněn tukovým polštářem, pulvinar acetabuli. Okraj jamky je doplněn a vyvýšen lemem vazivové chrupavky, labrum acetabuli. Hlavicí kyčelního kl. je část caput femoris s hyalinní chrupavkou, která tvoří vlastní styčnou kloubní plochu pro spojení s facies lunata (Čihák, 2001) KLOUBNÍ POUZDRO Pouzdro začíná při okrajích acetabula a upíná se na collum femoris; vpředu dosahuje na linea intertrochanterica, vzadu zůstává crista intertrochanterica mimo kloub, pro úpony svalů. (Čihák 2001)

13 1.1.4 POMOCNÁ KLOUBNÍ ZAŘÍZENÍ Vazy kloubu kyčelního Ligamentum iliofemorale Vaz, který probíhá na přední straně kyčelního kl. Rozbíhá se od spina iliaca anterior inferior a připevňuje se na linea intertrochanterica. Ukončuje extensi kyčelního kloubu a zabraňuje zaklonění trupu, přispívá tedy k udržení trupu ve vzpřímeném postoji. Ligamentum pubofemorale Vaz odstupuje od ramus superior ossis pubis, jde kaudálně a přechází na přední a spodní stranu pouzdra kyčelní kl. Omezuje abdukci a zevní rotaci v kloubu. (Čihák 2001) Ligamentum ischiofemorale Vaz, který probíhá po zadní straně kyčelního kl. Začíná na ventrální straně sedací kosti nad tuber ischiadicum a přechází do zadní části kloubního pouzdra. Omezuje addukci a vnitřní rotaci v kloubu. (Čihák 2001) Zona orbicularis Je vaz obkružující nejtenčí místo krčku femuru. Labrum glenoidale Je vazivový prstenec kolem okraje jamky kosti kyčelní. Labrum přemosťuje incisuru acetabuli a zvyšuje kapacitu kloubu

14 Ligamentum capitis femoris Jde o nitrokloubní vaz, který začíná od lig.transversum acetabuli a incisura acetabuli a upíná se na fovea capitis femoris. Ligamentum transversum acetabuli Je částí labrum glenoidale a přechází přes incisura acetabuli. (Čihák, 2001) Obrázky vazů kloubu kyčelního jsou uvedeny v Příloze I (Obr. 6, 7, 8, 9) Svaly kloubu kyčelního a jejich inervace Svaly kyčelního kl. můžeme dělit dle anatomických poznatků na svaly kyčelní (mm. coxae) a na svaly stehenní (mm. femoris) nebo dle převládající funkce na flexory, extenzory, abduktory, adduktory, zevní rotátory a vnitřní rotátory. Jak svaly tak i kyčelní kl. jsou inervovány z nervové pleteně, plexus lumbosacralis prostřednictvím 5 nervů (n. femoralis, n. obturatorius, n. gluteus superior, n. gluteus inferior, n. ischiadicus). Mm. coxae můžeme rozdělit do 3 skupin a to na : Vnitřní svaly kyčelní Zevní svaly kyčelní Pelvitrochanterické svaly Mm. femoris můžeme také rozdělit do 3 skupin a to na : Ventrální skupina Mediální skupina Dorzální skupina Obrázky svalů kyčelního kloubu jsou uvedeny v Příloze I (Obr. 10, 11, 12)

15 Jednotlivé svaly s jejich začátkem (origo), úponem (insertio) a inervací jsou uvedeny v Příloze I (Tabulka 1, 2, 3, 4, 5, 6). Přehled svalů zúčastněných na základních pohybech v kyčelním kloubu dle Čiháka (2001): flexory kyčelního kloubu svaly hlavní - m. iliopsoas, m. pectineus, m. rectus femoris svaly pomocné - m. sartorius, m. tensor fascie latae, m. gluteus medius et minimus, m. adductor, longus, brevis et magnus, m. gracilis extenzory kyčelního kloubu svaly hlavní - m. gluteus maximus, m. biceps femoris (caput longum), m. semitendinosus, m. semimembranosus svaly pomocné - m. adductor magnus (část od tuber ischiadicum), zadní části m. gluteus medius et minimus abduktory kyčelního kloubu svaly hlavní - m. gluteus medius svaly pomocné - m. gluteus minimus, m. tensor fascie latae, m. piriformis, při současné flexi ještě m. gluteus maximus a m. obturatorius internus adduktory kyčelního kloubu svaly hlavní - mm. adductores, magnus, longus, brevis, m. gracilis, m. pectineus svaly pomocné - m. gluteus maximus (kaudální snopce), m. obturatorius externus, m. quadratus femoris, m. iliopsoas (při flexi)

16 zevní rotátory kyčelního kloubu svaly hlavní - m. quadratus femoris, m. piriformis, m. gluteus maximus, oba mm. gemelli, oba mm. obturatorii svaly pomocné - mm. adductores - longus, brevis, magnus, m. pectineus, m. gluteus medius (zadní část), m. biceps femoris - caput longum, m. sartorius vnitřní rotátory kyčelního kloubu svaly hlavní : m. gluteus minimus (přední snopce), m. tensor fascie latae svaly pomocné : m. gluteus medius (přední snopce), m. gracilis, m. semitendinosus, m. semimembranosus CÉVNÍ ZÁSOBENÍ KLOUBU KYČELNÍHO Podle Bartoníčka (2004) : Cévy, které se na formování periartikulární cévní sítě podílejí, vytvářejí při úponech kloubního pouzdra cévní okruhy. Cévní okruh po obvodu acetabula vzniká z větví a. glutea superior et inferior, a. obturatoria, a. pudenda interna, a. circumflexa femoris medialis, i z drobných větviček odstupujících přímo z a. iliaca externa, resp. a. femoralis a a. profunda femoris. Cévní okruh při bázi krčku femuru vytvářejí především větve a. circumflexa femoris medialis et lateralis. Dále sem přispívají svalové větve a. glutea superior et inferior i a. perforans prima. Z obou okruhů odstupují dva typy artériích určených pro kloubní pouzdro. Povrchové arterie, které probíhají na povrchu pouzdra, vzájemně anastomozují, a tak propojují oba okruhy. Větvičky těchto cév prorážejí fibrózní vrstvu pouzdra, kterou vyživují, a zakončují se ve vrstvě synoviální. Hluboké arterie perforují pouzdro těsně při jeho úponu. Dále se větví a probíhají subsynoviálně jak v pouzdru, tak po povrchu kosti až k okrajům kloubní plochy. Zde na obou artikulujících

17 kostech, při okraji kloubní chrupavky, vytvářejí další anastomotický okruh, tzv. circulus vasculosus subsynovialis Hunteri. 1.2 KINEZIOLOGIE KYČELNÍHO KLOUBU ZÁKLADNÍ POHYBY V KLOUBU KYČELNÍM A JEJICH ROZSAH Jak už je zmíněno výše, kyčelní kl. je dle tvaru kloubních ploch kloubem kulovitým omezeným. Kloubní jamka je hluboká a proto se o její okraje zastavuje pohyb stehenní kosti. Z anatomického hlediska je tedy rozsah pohybů omezen. Pohyby v kyčelním kl. jsou možné ve třech rovinách : v rovině sagitální, frontální a horizontální. Konkrétní číselné údaje rozsahu pohybů (viz. Tab. 1) se liší dle různých autorů. Tab. 1 Základní pohyby a jejich rozsah dle Haladové (2005) Rovina těla Pohyb Rozsah pohybu do 90 při natažené DK flexe Sagitální do 130 při ohnuté DK extenze do 15 Frontální abdukce do 45 addukce do 30 Horizontální vnitřní rotace do 45 zevní rotace do 45 Poznámka : Údaje v tabulce jsou uvedeny ve [ ]. Střední polohou kyčelního kloubu je a mírnou zevní rotací. střední flexe s mírnou abdukcí

18 1.2.2 KYČELNÍ KLOUB A CHŮZE Každá DK v průběhu krokového cyklu prochází 3 pohybovými fázemi : švihová fáze, oporná fáze a fáze dvojí opory. Pohyby kyčelního kl. a zapojování svalů v jednotlivých fázích : Švihová fáze : V kyčli nastává flexe, mírná zevní rotace, addukce na počátku přecházející ke konci v abdukci. Ze svalů se při flexi zpočátku aktivují m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fascie latae, m. pectineus, krátká hlava m. biceps femoris, m. sartorius. V druhé polovině švihové fáze se aktivují adduktory a ke konci švihu i gluteální svaly. Oporná fáze : V této fázi dochází k extenzi, zevní rotaci přecházející do vnitřní rotace. Při kontaktu planty s opornou bází dochází k aktivaci gluteálních svalů a flexorů kolena. Ke konci fáze se aktivují adduktory stehna. Fáze dvojí opory : Představuje nulovou polohu kyvadla, je přechodem mezi fází švihovou a opornou (Véle, 2006). 1.3 ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU Endoprotézy kyčelního kloubu dělíme na 2 základní typy a to na endoprotézy částečné a totální. Mezi částečné endoprotézy patří cervikokapitální endoprotéza - ta nahrazuje pouze krček a hlavici femuru, jamka zůstává zachována. Tento typ endoprotézy se používá zejména při zlomeninách krčku femuru u starších lidí nebo při nádorovém onemocnění hlavičky femuru. Obrázky cervikokapitální endoprotézy jsou uvedeny v Příloze II (Obr. 13, 14) Úplné neboli totální endoprotézy jsou popsány níže v kapitole 1.5 Totální endoprotézy kyčelního kloubu

19 1.4 HISTORIE ENDOPROTÉZ KYČELNÍHO KLOUBU V roce 1826 byla provedena první rekonstrukční operace v oblasti kyčle, kterou provedl Rhea Barton. Snad nejstarší pokus o aloplastiku provedl v roce 1840 Carnochan v New Yorku, který nahradil temporomandibulární kloub upravenou dřevěnou destičkou. První kompletní aloplastika kyčelního kloubu byla navržena a provedena Glückem v roce Glück vytvořil umělou hlavici i jamku ze slonoviny a upevnil je směsí pemzy, kalafuny a sádry - první pokus o cementování. Přelom století znamenal rozšíření interpozičních artroplastik (Payer, Murphy). V roce 1912 vložil Jones jako interpozitum do kyčle zlatou fólii. Později Hoffa a Hübschner aplikovali do kyčle čepičky ze stříbra, zinku, magnézia a slonové kosti. Průlomem se stala Smith - Petersonova čepička na hlavici femuru z vitallia, chromkobaltové slitiny v roce Tyto vitalliové čepičky v modifikované podobě byly všeobecně používané v USA a v Evropě. V roce 1938 imlantoval Philip Willes první totální endoprotézu kyčelního kloubu. První implantaci cervikokapitální endoprotézy provedli v roce 1942 Bohlmann a Moore. Bratři Judetové v roce 1948 vyvinuli náhradu hlavice femuru z osakrylu (plastická hmota z metylmetakrylátu a plexiskla), dřík byl fixován v krčku femuru. V roce 1950 fixoval Thompson dřík v dřeňovém kanále. Ve 40 letech se začal problematikou totální náhrady kyčelního kloubu zabývat McKee. Jeho model vycházel z Thompsonovy náhrady. Sir John Charnleym se zasloužil o přínos v totálních endoprotézách zavedením akrylického cementu pro fixaci obou komponent. V roce 1958 použil kovového dříku s průměrem hlavice 22 mm a jamky z teflonu, která byla v roce 1962 nahrazena polyetylenem. Posléze přišel Müller s modifikovaným tvarem dříku v podobě banánu a zvětšeným průměrem hlavice na 32 mm. Podle Müllerova implantátu se začala v roce 1973 v Poldi Kladno vyrábět tuzemská endoprotéza označovaná jako Poldi - Čech. Vývojem necementovaných endoprotéz se zabýval ortoped Sivaš a to od roku O něco později přichází Salzer

20 s celokeramickou endoprotézou a Mittelmeier s endoprotézou kombinovanou kovem a keramikou. Významnou osobou v rozvoji necementovaných endoprotéz je Zweymüller, který od roku 1979 začíná užívat necementované endoprotézy fixované v diafýze femuru. Od roku 1984 jsou necementované dříky dostupné v celé řadě velikostí (Hart, 2001). 1.5 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU Totální endoprotéza (zkr. TEP) - úplné nahrazení kloubu, tj. hlavice i jamky. (Vokurka, 2007) ČÁSTI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU Femorální komponenta nahrazuje hlavici a krček stehenní kosti. Skládá se z dříku, krčku dříku a z hlavičky. Femorální komponenta může být vyrobena z jednoho kusu (monoblok) nebo z více kusů (modulární endoprotéza). U modulární endoprotézy lze nasazovat hlavičku z různého materiálu nebo různé délky krčku. Acetabulární komponenta nahrazuje acetabulum pánevní kosti. Skládá se z jamky (skořápky) a z artikulační vložky (insert). Stejně jako u femorální komponenty lze využít jamku v podobě monobloku nebo jamku modulární. Jediným monoblokem je v dnešní době používaná cementovaná polyetylénová jamka. Všechny necementované jamky jsou v podobě modulární (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005)

21 Dřík Část endoprotézy, která se vkládá do femuru. Podle způsobu ukotvení se dělí na: Cementovaný dřík Pro výrobu cementovaného dříku se používá nerezavějící ocel a kobaltové slitiny. Dřík má oblý tvar, bývá opatřen cenralizérem pro zajištění centrálního uložení dříku ve dřeňové dutině. Pro výrobu cementovaného je nejvýhodnější hladký, leštěný povrch. Obrázky cementovaného dříku jsou uvedeny v Příloze II (Obr. 15, 16). Necementovaný dřík Necementovaný dřík se nejčastěji vyrábí z titanu a jeho slitin a je pokryt porézním drsným povrchem. Drsného povrchu lze dosáhnout např. pískováním, tryskáním, nanášením povlaku. Podle tvaru dříku se dělí na : dřík s anatomickým tvarem a rovný dřík (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005). Obrázek necementovaného dříku je uveden v Příloze II (Obr. 17). Hlavička Tato část endoprotézy je vyráběna z keramiky, slitiny kobaltu nebo nerezavějící oceli. Vyrábí se v mnoha velikostech a to od průměru 22 mm, 28 mm, až po 32 a 36 mm. U menších hlaviček je větší možnost její luxace a menší rozsah pohybu (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005)

22 Jamka Část endoprotézy, která se vkládá do acetabula. Podle způsobu ukotvení se také dělí na : Cementovaná jamka Je výhradně vyráběna z nízkotlakého vysokomolekulárního polyetylénu a slouží jako monoblok. Obrázky cementovaných jamek jsou uvedeny v Příloze II (Obr. 18, 19). Necementovaná jamka Je nejčastěji vyrobena ze slitiny titanu nebo slitiny kobaltu s porézním drsným povrchem, zřídka se používá k výrobě jamky keramika. Drsného povrchu se dosahuje stejným způsobem jako u necementovaného dříku. Do jamky se vkládá vložka z nízkotlakého vysokomolekulárního polyetylénu, ale v poslední době i vložka kovová nebo keramická. Typy necementovaných jamek: exact-fit, press-fit, závitořezné. Exact-fit jamka je stejné velikosti jako vyfrézovaná jamka kosti pánevní a lze ji fixovat šrouby. Press - fit jamka je o 2 mm větší než vyfrézovaná jamka, lze také fixovat šrouby. V případě závitořezné jamky je vyfrézovaná jamka opatřena závity, do kterých se závitořezná jamka zašroubuje (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005). Obrázek necementované jamky je uveden v Příloze II (Obr. 20). Umělá vložka Umělá vložka je vyráběna z nízkotlakého vysokomolekulárního polyetylénu, ale v poslední době se vyrábí i vložka kovová nebo keramická (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005)

23 1.5.2 TYPY TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ Totální endoprotézy dělíme dle jejich ukotvení do těchto základních skupin : Cementované Necementované Hybridní Dalším typem totálních endoprotéz jsou endoprotézy revizní Cementované totální endoprotézy Obě komponenty - umělá hlavička i dřík jsou fixovány do kosti pomocí kostního cementu. Kostní cement neboli polymetylmetakrylát (metylester kyseliny metakrylové) vznikne smícháním práškové a tekuté substance. Prášková substance se skládá z polymerizovaného polymetylmetakrylátu, katalyzátorů a u RTG kontrastních cementů ještě barium-sulfát. Tekutá složka obsahuje metylmetakrylátový monomer a stabilizátory spontánní polymerace v UV světle. Po smíchání těchto dvou složek vzniká řídká kašovitá směs, která po několika minutách tuhne až úplně ztvrdne. Při tom vzniká exotermická reakce a teplota cementu dosahuje C. Techniku cementování rozdělujeme do tří generací. Cementováním první generace označujeme manuální vtlačování cementu (prstem) do vyfrézované dřeňové dutiny. Jako cementování druhé generace se označuje retrográdní vyplnění femorálního kanálu pomocí cementovací pistole, uzavření dřeňové dutiny zátkou a použití pulzní laváže. O třetí generaci cementování se mluví v souvislosti s pulzní laváží, úpravou spongiózy rotujícím kartáčkem, mícháním cementu ve vakuu a snížením krvácení ze spongiózního kanálu v hypotenzní epidurální anestézii. Technika třetí generace je velmi nákladná, proto je

24 na našich pracovištích obtížně dostupná (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005) Necementované totální endoprotézy Hlavička a dřík se fixují na principu zaklínění (press-fit) nebo vrůstání kosti (ingrowth). Endoprotézy mají speciální úpravu povrchu a velikost musí přesně odpovídat vytvořené dutině v kosti. Při metodě zaklínění (press-fit) se využívá elastičnosti kosti, kdy se vtlačuje endoprotéza o 1-2mm větší než je průměr dutiny v kosti. Pro správné makroskopické zaklínění v kosti jsou po stranách komponenty modifikace povrchu (žlábky a podélná žebra). Fixace vrůstáním kosti (ingrowth) je založena na procesech osteointegrace a osteogeneze. Pro kontaktní osteogenezi je podmínkou osteoatraktivní materiál (titan a jeho slitiny) a strukturovaný povrch. Vazebné osteogeneze se dosáhne pomocí chemické kovalentní vazby mezi artificiálním hydroxyapatitem, jenž se nanáší na povrch endoprotézy a hydroxyapatitem, který je obsažen v minerální složce kosti. Fixace neboli stabilita cementované i necementované endoprotézy prochází během jejich životnosti dvěma stádii. Primární fixace (stabilita) je bezprostřední fixace po implantaci, závisí na správné operační technice a je omezena dobou 3 měsíců. Sekundární fixace (stabilita) probíhá u necementovaných endoprotéz vrůstáním kostních trámců do jejich povrchu. U cementovaných endoprotéz probíhá proces, který se nazývá endostální a kortikální remodelace (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005)

25 Hybridní totální endoprotézy Kombinace necementované a cementované endoprotézy. Nejčastěji se využívá necementované jamky a cementovaného dříku (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005) Revizní totální endoprotézy Jde o speciální endoprotézy, které se používají po uvolnění či selhání primární endoprotézy. Bývají velikostně větší a podobné primární náhradě. Podle Janíčka (2001) : Po letech dochází k uvolnění cca 20 % totálních endoprotéz. Nejčastěji se uvolňuje samostatná polyetylénová jamka, která je fixovaná v pánvi pomocí kostního cementu. Uvolnění cementované femorální komponenty je cca 30krát méně časté (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005) MATERIÁLY TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ Kov K výrobě kovových endoprotéz se používají kobalt - chrom - molybdenové slitiny, titanové slitiny a nerezavějící ocel. Naopak necementované komponenty musí mít porézní povrch pro správný vrůst kosti do kovu (osteogenezi). Kovy musí splňovat tyto podmínky : nekarcinogenita, splnění nároků na pevnost a ohyb, biokompatibilita, nesmí produkovat volné ionty. Z kovu se vyrábí femorální komponenta (dřík s hlavičkou), jamka umělého kloubu i výplň jamky. Pro kontakt mezi kovovými částmi se používá kombinace matrix CoCrMo

26 a karbidů, to zajišťuje velmi nízký otěr. Otěr je až 200krát menší než u kombinace polyetylénu s kovem (Janíček, 2001; Hart, 2001) Polyetylén Je materiálem, ze kterého se nejčastěji vyrábí vložky umělých jamek, ale i celé acetabulum. Používá se nízkotlaký vysokomolekulární polyetylén. Otěrem vznikají částice o velikosti 7 mikronů. Vliv polyetylénových částic v těle se zkoumá, karcinogenní účinky nebyly prokázány. Tlakem na povrch polyethylénu vzniká deformace tzv. studené tečení. Oxidativní degradací probíhá stárnutí polyetylénu, zhoršují se jeho fyzikální a mechanické vlastnosti - zvyšuje se otěr, stává se křehčí a láme se. Tím dochází k uvolnění a nutnosti následné revizní operace (Janíček, 2001; Hart, 2001) Keramika Chemicky jde o oxid uhličitý Al 2 O 3. Má nízký koeficient tření, ale za to je velmi křehký materiál. Z tohoto materiálu se zhotovuje hlavička endoprotézy a výplň jamky. Používá se i kovový dřík, na který se nanáší keramika. Častou kombinací je keramická hlavička a polyetylénová vložka jamky, u které je otěr menší než u kovové hlavičky (Janíček, 2001; Hart, 2001)

27 1.5.4 KONTAKTY MEZI UMĚLOU KLOUBNÍ HLAVICÍ A JAMKOU Podle Rozkydala (2008) : Kov - polyetylén Keramika - polyetylén Keramika - keramika Kov - kov VÝBĚR VHODNÉHO TYPU ENDOPROTÉZY Podle Karpaše (2004) : Výběr jednotlivých typů endoprotéz závisí na zvyklosti pracoviště, věku pacienta, kvalitě kosti. Obecně platí, že u mladších pacientů implantujeme endoprotézy necementované, u pacientů vyššího věku protézy cementované VÝROBCI TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ Nejznámějším výrobcem totálních endoprotéz v ČR je Beznoska. Mezi zahraniční výrobce patří například : DePuy - Johnson & Johnson, Sulzer Medica, M.I.L., Zimmer, Biomet, Walter a další

28 1.6 ALOPLASTIKA KYČELNÍHO KLOUBU Aloplastika je podle Vokurky (2007) : operace využívající (syntetické) cizorodé materiály, zejména ve smyslu ortopedických endoprotéz INDIKACE ALOPLASTIKY KYČELNÍHO KLOUBU Obecnou indikací k aloplastice je bolest omezující či znemožňující chůzi pacienta. Mezi nejčastější příčiny implantace kyčelního kloubu patří : o Traumatická zlomenina krčku femuru o Degenerativní onemocnění kyčelního kloubu - koxartróza o Vrozené vady - zejména vrozené vykloubení kyčle o Aseptická kostní nekróza o Revmatoidní artritida o Onkologická příčina - nádor Traumatická zlomenina krčku femuru Jde o zlomeninu mezi hlavicí a tělem kosti stehenní. Implantace totální endoprotézy je řešením Pauwelsovy zlomeniny 3 typu, tj. kdy linie lomu svírá s pomyslnou horizontální čarou více než a 2 typ Pauwelsovy zlomeniny se řeší osteosyntézou (Müller, Müllerová, 1992)

29 Koxartróza Protože je artróza v současnosti nejčastější indikací k implantaci TEP kyčelního kl. a u mé pacientky byla právě těžká artróza kyčle indikací k TEP, věnuji se této problematice více. Osteoartróza kyčelního kl. (koxartróza) je degenerativní onemocnění vznikající na kloubní chrupavce synoviálních kloubů. Degenerativní proces postihuje hyalinní chrupavku, subchondrální kost, šlachy, vazy i synovie. Artrózu kyčelního kloubu rozdělujeme z hlediska příčin na primární a sekundární. Příčiny primární koxartrózy jsou neznámé. U sekundární koxartrózy jsou příčiny známé - například jsou to stavy po infekčních, metabolických, endokrinních a revmatických onemocněních, dále po vrozených vadách (dysplazie), po úrazech se změnou osy končetiny a po Morbus Perthes (Müller, Müllerová, 1992). Etiopatogeneze Mechanickým oděrem přetížené kloubní chrupavky vzniká drť, která dráždí synoviální membránu k produkci enzymů. Tyto enzymy likvidují jak deficitní tak zdravou tkáň. Tělo se snaží o reparaci tvorbou osteofytů. Vzniká subchondrální skleróza, deformity kloubu a kloubní štěrbina se zužuje. Nejčastějším místem vzniku jsou nosné klouby (kyčel, koleno), páteř a drobné klouby rukou (Müller, Müllerová, 1992). Rentgenový obraz Na RTG snímcích sledujeme postupné zužování kloubní štěrbiny, tvorbu osteofytů, v pozdějších stádiích tvorbu cyst, geód, nekróz a v závěru osérní ankylózu (Sosna, 2001). Stadia koxartrózy jsou uvedeny v Tab

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

ARTRÓZA. Markéta Vojtová

ARTRÓZA. Markéta Vojtová ARTRÓZA Markéta Vojtová Artróza (osteoartróza) 1 Degenerativní poškození kloubní chrupavky Poškození chrupavky ulcerace a zhrubnutí odlupování změny na kosti pod chrupavkou (cysty, trhlinky) Reakce na

Více

s přihlédnutím к fyzioterapeutické léčbě

s přihlédnutím к fyzioterapeutické léčbě Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Bakalářská práce Název: Problematika artrózy kyčelního kloubu s přihlédnutím к fyzioterapeutické léčbě Autorka: Veronika Bryscejnová Vedoucí práce: as. MUDr.

Více

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KYČELNÍHO KLOUBU

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KYČELNÍHO KLOUBU Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KYČELNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Veronika Mrkvicová

Více

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Hrubina M., Markvartová J., Razimová L. Ortopedické oddělení RHB oddělení JIP chirurgického oddělení Nemocnice Pelhřimov Edukace poučení pacienta Cíl prezentace:

Více

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů evizní systémy Katalog revizních implantátů AOPASTIKA Materiály pro výrobu implantátů Přehled materiálů MATEIÁ ISO ČSN DIN ASTM Korozivzdorná ocel 321 1730 výběr 17 3 W.Nr. 1.1 F 13 Grade 2 Korozivzdorná

Více

Efektivita časné fyzioterapie po operaci totální náhrady kyčelního kloubu

Efektivita časné fyzioterapie po operaci totální náhrady kyčelního kloubu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Efektivita časné fyzioterapie po operaci totální náhrady kyčelního kloubu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Marek Zeman Autor:

Více

Kazuistika pacienta po implantaci totální endoprotézy. kyčelního kloubu

Kazuistika pacienta po implantaci totální endoprotézy. kyčelního kloubu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Kazuistika pacienta po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ilona Kučerová Vypracovala:

Více

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ BIOMECHANIKA KLOUBY TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní chrupavka

Více

Soběstačnost a kvalita života u osob po operaci kyčle totální endoprotézou

Soběstačnost a kvalita života u osob po operaci kyčle totální endoprotézou UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. lékařská fakulta Klinika rehabilitačního lékařství studijní obor Ergoterapie Soběstačnost a kvalita života u osob po operaci kyčle totální endoprotézou Bakalářská práce Aneta

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TEP KYČELNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Leona Placarová Autor: Silvie Majkusová

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

KAZUISTIKA PACIENTA S ARTRÓZOU KYČELNÍHO KLOUBU A SYNDROMEM BOLESTIVÉHO RAMENE

KAZUISTIKA PACIENTA S ARTRÓZOU KYČELNÍHO KLOUBU A SYNDROMEM BOLESTIVÉHO RAMENE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Katedra fyzioterapie Bakalářská práce KAZUISTIKA PACIENTA S ARTRÓZOU KYČELNÍHO KLOUBU A SYNDROMEM BOLESTIVÉHO RAMENE vedoucí práce PhDr. Jitka

Více

LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP

LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KYČELNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Petr POSPÍŠIL

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Biomechanická studie patologicky vyvinutého kyčelního spojení z hlediska následných chirurgických operací

Biomechanická studie patologicky vyvinutého kyčelního spojení z hlediska následných chirurgických operací FSI VUT v Brně Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Biomechanická studie patologicky vyvinutého kyčelního spojení z hlediska následných chirurgických operací Doktorand: Ing. Michal Vaverka

Více

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Chůze - charakteristika Lidská bipedální lokomoce -vliv ontogeneze Cyklické střídání opěrné-stojné

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

MEDIN NÁHRADA MTP KLOUBU PALCE NOHY

MEDIN NÁHRADA MTP KLOUBU PALCE NOHY Operační technika MEDIN NÁHRADA MTP KLOUBU PALCE NOHY (PHflex) S. Popelka, R. Hromádka,V. Barták Totální náhrada MTP kloubu palce nohy Náhrada metatarzofalangeálního (MTP) kloubu palce nohy je konstruována

Více

Tejpování. Mgr. Jana Kuncová, DiS. Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015

Tejpování. Mgr. Jana Kuncová, DiS. Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015 Tejpování Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015 Mgr. Jana Kuncová, DiS Funkce tejpu Ochranná omezení pohybu kvůli ochraně poraněné tkáně a tím i zmírnění bolestivosti, při sportu jako prevence poranění

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty po totální endoprotéze kyčelního a kolenního kloubu

Ošetřovatelská péče o pacienty po totální endoprotéze kyčelního a kolenního kloubu VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Ošetřovatelská péče o pacienty po totální endoprotéze kyčelního a kolenního kloubu Bakalářská práce Autor: Nicol Málková Vedoucí práce:

Více

Necementovaný dřík - typ SF

Necementovaný dřík - typ SF Necementovaný dřík - typ SF Necementované femorální komponenty totální náhrady kyčelního kloubu ALOPLASTIKA Popis implantátu Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Necementovaný dřík totální

Více

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek OSTEOARTRÓZA diagnostika a léčba MUDr. Tomáš Šebek Oficiální definice: Osteoartróza je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky (chondropatie) a současnou odpovědí periartikulární kosti

Více

Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II

Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II Cementované acetabulární komponenty kyčelního kloubu ALOPLASTIKA Popis implantátů Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Tato publikace má

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

Edukace u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Monika Matušková

Edukace u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Monika Matušková Edukace u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu Monika Matušková Bakalářská práce 2011 *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je edukace pacientů s totální

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Tomáš Vašíček

Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Tomáš Vašíček Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu Tomáš Vašíček Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářskou práci na téma Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky)

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Úvod do fyzioterapie propedeutika I Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Definice - druh pasivního pohybu, působíme zevní silou malé intenzity po dlouhou dobu Indikace

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy léčebné rehabilitace Obecná část Amputace a protézy MUDr. Horák Stanislav 1. Úvod: PROTETIKA

Více

Klinická biomechanika kyčelního kloubu

Klinická biomechanika kyčelního kloubu Workshop Pokroky v biomedicínském inženýrství Laboratoř biomechaniky Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojní ČVUT v Praze 23.11.21 Přehled 1 Kyčelní kloub 2 Kontaktní tlak biomechanický

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Necementovaná jamka typ SF

Necementovaná jamka typ SF Necementovaná jamka typ SF Necementované femorální komponenty totální náhrady kyčelního kloubu ALOPLASTIKA Popis implantátů Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Necementovaná jamka totální

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU - dělíme na získané a vrozené Vrozené vady nohou Kososvislá noha (pes equinovarus) : noha vtočená dovnitř měkké tkáně a hlavně vazy jsou zkráceny na vnitřní straně a v plosce chůze

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Protokol ke státní závěrečné zkoušce

Protokol ke státní závěrečné zkoušce Protokol ke státní závěrečné zkoušce Autor: Obor: XXXX Fyzioterapie Ústí nad Labem, květen 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Jméno: H. Š. Věk: Pohlaví: Výška: Váha: 66 let žena 166 cm 69 kg Dg. + rehabilitace: stav

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness FITNESS posilovna práce na téma Diagnostika ve fitness David Tomšík (UČO: 200488) RVS CŽV MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně Fakulta sportovních studií 1 Obsah 1 Úvod...2 2 Metody získávání dat...2 2.1 Vstupní

Více

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Michal Vaverka, Martin Vrbka, Zdeněk Florian Anotace: Předložený článek se zabývá výpočtovým modelováním

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

F/5 Totální endoprotéza kolenního kloubu

F/5 Totální endoprotéza kolenního kloubu Programy kvality a standardy léčebných postupů TEP kolenního kloubu str. 1 Totální endoprotéza kolenního kloubu Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé:

Více

Poranění šlach. Léčba poraněných šlach

Poranění šlach. Léčba poraněných šlach Poranění šlach Šlachy ruky jsou struktury, které jsou pokračováním příslušných svalů horní končetiny a jsou napojeny na konce prstů a zápěstí. Tvoří tak na přední a zadní straně předloktí a ruky poměrně

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU

ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU MUDr. Miloš Matouš, PaedDr. Miluše Matoušová, prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrCs. ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ Lucie Slámová, Hana Jakšová FN Brno, Klinika úrazové chirurgie spinální jednotka, Rehabilitační

Více

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v geriatrii Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační prostředky Mgr. Libuše

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 4 4 2 4 6 IČZ smluvního ZZ 4 8 0 0 8 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 8 N 0 0 Název IČO NEMOS SOKOLOV s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Pánev - PELVIS Je složena: 2 kosti pánevní OSSA COXAE Kost křížová OS SACRUM

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

Fyzioterapie u pacientů se zlomeninou kosti stehenní v krčku

Fyzioterapie u pacientů se zlomeninou kosti stehenní v krčku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Fyzioterapie u pacientů se zlomeninou kosti stehenní v krčku bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Pavlína

Více

BEZNOSKA/ SVL/RP/N STANDARDNÍ CEMENTOVANÁ TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU 351002 S.V.L./N KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 2 L

BEZNOSKA/ SVL/RP/N STANDARDNÍ CEMENTOVANÁ TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU 351002 S.V.L./N KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 2 L Č. 103 Informace o zacházení, možnostech použití a případných omezení pro skupinu výrobků: Pro jedno použití BEZNOSKA/ SVL/RP/N STANDARDNÍ CEMENTOVANÁ TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU STERILE EO Identifikace

Více

Kinetická analýza. jak staticky tak dynamicky a určit situaci, která způsobuje krajní momenty a síly.

Kinetická analýza. jak staticky tak dynamicky a určit situaci, která způsobuje krajní momenty a síly. Kinetická analýza umožňuje určit velikost sil a momentů působících na kloub, které jsou vyvozeny vahou těla působením svalů kladením odporu měkkých tkání vně aplikovaným zatížením jak staticky tak dynamicky

Více

F/6 Totální endoprotéza kyčelního kloubu

F/6 Totální endoprotéza kyčelního kloubu Programy kvality a standardy léčebných postupů TEP kyčelního kloubu str. 1 Totální endoprotéza kyčelního kloubu Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé:

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného po amputaci DK. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného po amputaci DK. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného po amputaci DK Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Amputace 1 = snesení periferně uložené části těla, poslední terapeutická možnost V případě DK řada příčin: 1)

Více

Ligamenta cruciata - kruciální stabilizátory kolenního kloubu, funkční centrace kolene při sportovní zátěži!

Ligamenta cruciata - kruciální stabilizátory kolenního kloubu, funkční centrace kolene při sportovní zátěži! Ligamenta cruciata - kruciální stabilizátory kolenního kloubu, funkční centrace kolene při sportovní zátěži! Robert Frei Předolympijský medicínský seminář k ZOH 2014 v Soči 27.IX.2013, Praha! Stabilita

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

KVALITA ŽIVOTA U LIDÍ PO OPERACI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU

KVALITA ŽIVOTA U LIDÍ PO OPERACI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSTVÍ KVALITA ŽIVOTA U LIDÍ PO OPERACI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU Bakalářská práce Autor

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení soběstačnosti u pacientů po TEP kolene a kyčle Jana Boušková Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více