Masarykova univerzita Lékařská fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Lékařská fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TEP KYČELNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Veronika Mrkvicová Autor: Michaela Polášková obor fyzioterapie Brno, duben 2009

2 Jméno a příjmení autora: Michaela Polášková Název bakalářské práce: Léčebně - rehabilitační plán a postup po TEP kyčelního kloubu Title of bachelor's thesis: Medical rehabilitation program and process in patients after total hip arthroplasty Pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Veronika Mrkvicová Rok obhajoby bakalářské práce: 2009 Souhrn: Tématem této bakalářské práce je léčebná rehabilitace po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Obecná část obsahuje anatomii, kineziologii, totální endoprotézy a aloplastiku kyčelního kloubu. Speciální část se zabývá léčebnou rehabilitací po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Poslední část, kazuistika, se věnuje rehabilitační problematice u konkrétního pacienta po aloplastice kyčelního kloubu. Summary : This bachelor thesis deals with medical rehabilitation after total hip arthroplasty. The general part includes anatomy and kinesiology of hip joint, total hip endoprostheses and hip joint arthroplasty. Special part deals with medical rehabilitation after total hip arthroplasty. The case study deals with the problems of rehabilitation by a particular patient after the hip alloplasty. Klíčová slova: kyčelní kloub, totální endoprotéza kyčelního kloubu, rehabilitace po TEP kyčle Key words: hip joint, total endoprosthesis of the hip joint, rehabilitation after total hip arthroplasty Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Veroniky Mrkvicové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne

4 Na úvod mé bakalářské práce bych chtěla zejména poděkovat za odborné vedení a pomoc Mgr. Mrkvicové a dále pacientce J.O. za její trpělivost a spolupráci při vyšetřování a provádění rehabilitace.

5 OBSAH ÚVOD OBECNÁ ČÁST ANATOMIE KYČELNÍHO KLOUBU, ARTICULATIO COXAE KOSTI KLOUBU KYČELNÍHO Kost pánevní (os coxae) Kost stehenní (femur) KLOUBNÍ PLOCHY KLOUBNÍ POUZDRO POMOCNÁ KLOUBNÍ ZAŘÍZENÍ Vazy kloubu kyčelního Svaly kloubu kyčelního a jejich inervace CÉVNÍ ZÁSOBENÍ KLOUBU KYČELNÍHO KINEZIOLOGIE KYČELNÍHO KLOUBU ZÁKLADNÍ POHYBY V KLOUBU KYČELNÍM A JEJICH ROZSAH KYČELNÍ KLOUB A CHŮZE ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU HISTORIE ENDOPROTÉZ KYČELNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU ČÁSTI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU TYPY TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ Cementované totální endoprotézy Necementované totální endoprotézy Hybridní totální endoprotézy Revizní totální endoprotézy MATERIÁLY TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ Kov Polyetylén Keramika KONTAKTY MEZI UMĚLOU KLOUBNÍ HLAVICÍ A JAMKOU VÝBĚR VHODNÉHO TYPU ENDOPROTÉZY VÝROBCI TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ ALOPLASTIKA KYČELNÍHO KLOUBU INDIKACE ALOPLASTIKY KYČELNÍHO KLOUBU Traumatická zlomenina krčku femuru Koxartróza Vývojová dysplazie kyčelního kloubu Idiopatická avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní Revmatoidní coxitida KONTRAINDIKACE IMPLANTACE ALOPLASTIKY... 33

6 1.6.3 OPERAČNÍ PŘÍSTUPY KE KYČELNÍMU KLOUBU Zadní přístup ke kyčelnímu kloubu Anterolaterální přístup ke kyčelnímu kloubu Bauerův transgluteální přístup ke kyčelnímu kloubu Rozšířený transgluteální přístup v naší modifikaci určený k výměně totální endoprotézy Miniinvazivní přístupy Operace pomocí navigace KOMPLIKACE ALOPLASTIKY Peroperační komplikace Časné pooperační komplikace Pozdní operační komplikace NOVÉ TYPY ENDOPROTÉZ SPECIÁLNÍ ČÁST KOMPLEXNÍ LÉČEBNÁ REHABILITACE U TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU PŘEDOPERAČNÍ FÁZE (PŘEDOPERAČNÍ REHABILITACE) HOSPITALIZAČNÍ FÁZE (ČASNÁ LÉČEBNÁ REHABILITACE) POSTHOSPITALIZAČNÍ FÁZE (NÁSLEDNÁ LÉČEBNÁ REHABILITACE) LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA REHABILITAČNÍ METODY PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KYČELNÍHO KLOUBU LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA BĚHEM HOSPITALIZAČNÍ FÁZE LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA BĚHEM POSTHOSPITALIZAČNÍ FÁZE Zásady a režimová opatření u pacientů po operaci TEP kyčelního kloubu FYZIKÁLNÍ TERAPIE MECHANOTERAPIE NEGATIVNÍ TERMOTERAPIE (KRYOTERAPIE) HYDROTERAPIE Vířivá koupel na DKK Hydrokinezioterapie MAGNETOTERAPIE FOTOTERAPIE Laser ELEKTROTERAPIE DISTANČNÍ ELEKTROTERAPIE ERGOTERAPIE... 58

7 2.5 PSYCHOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PO OPERACI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČLE NÁVRH PLÁNU UCELENÉ REHABILITACE KRÁTKODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ ÚDAJE JMÉNO PACIENTA VĚK, TĚLESNÉ PARAMETRY A POHLAVÍ NÁZEV KLINIKY A ODDĚLENÍ HOSPITALIZACE PACIENTA DIAGNÓZA PŘI PŘIJETÍ PACIENTA POPIS VYŠETŘENÍ ANAMNÉZA LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LÉČBA NEMOCNÉHO ORDINACE LÉČEBNÉ REHABILITACE PROCES LÉČEBNÉ REHABILITACE VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR REALIZACE LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍCH POSTUPŮ V PRŮBĚHU POBYTU NA KLINICE VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR A ZHODNOCENÍ PACIENTA PŘI UKONČENÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY... 89

8 Použité symboly a zkratky a. arteria aa. arteriae AGR antigravitační relaxace CG cévní gymnastika dex., dx. dexter DG dechová gymnastika DK dolní končetina DKK dolní končetiny ES elektrostimulace EG elektrogymnastika FT fyzikální terapie hod. hodina HK horní končetina HKK horní končetiny KFDR klinika funkční diagnostiky a rehabilitace kl. kloub LDK levá dolní končetina LTV léčebná tělesná výchova m. musculus mm. musculi n. nervus např. například OA osteoartróza obr. obrázek odd. oddělení PDK pravá dolní končetina PIR postizometrická relaxace

9 rhb rehabilitace RTG rentgen SIAS spina iliaca anterior superior sin. sinister SIPS spina iliaca posterior superior TEP totální endoprotéza tab. tabulka Th theraband tzv. takzvané UV ultrafialové v. vena

10 ÚVOD Degenerativní procesy poškozující kyčelní kloub přináší sebou chronickou bolest v kloubu a jeho pohybové omezení. Právě aloplastika kyčelního kloubu je možností jak se bolesti a pohybového omezení zbavit. Dnes je aloplastika kyčelního kloubu spolehlivou dlouhodobě vyzkoušenou operační léčbou onemocnění kyčle, jejíž bolest nereaguje na konzervativní léčbu. Totální endoprotéza pomáhá pacientům k navrácení se do normálního života i když s jistými omezeními. Pacienti nesmí zapomenout na nutnost dodržování doporučeného pohybového režimu i po ukončení rehabilitace a dbát na rady lékařů a fyzioterapeutů

11 1 OBECNÁ ČÁST 1.1 ANATOMIE KYČELNÍHO KLOUBU, ARTICULATIO COXAE Kyčelní kloub je spojením mezi kostí pánevní (os coxae) a kostí stehenní (femur) v dotyku na plochách povlečených chrupavkami. Jde o kloub jednoduchý. Podle tvaru kloubních ploch je to kloub kulovitý omezený (enarthrosis) neboli kloub ořechový (Čihák, 2001) KOSTI KLOUBU KYČELNÍHO Kost pánevní (os coxae) Kost pánevní (os coxae) je párovou kostí. Vzadu je kloubně spojena s kostí křížovou (os sacrum) a vpředu chrupavčitě spojena ve sponě stydké (symphysis pubica) s druhostrannou kostí pánevní. Kost pánevní se skládá z kosti kyčelní (os ilium), kosti sedací (os ischii) a kosti stydké (os pubis). Tyto tři kosti se spojují chrupavkou ve formě písmene Y v jamce kyčelního kloubu (cartilago ypsiloformis) (Čihák, 2001). Obrázky kosti pánevní z různých pohledů jsou uvedeny v Příloze I (Obr. 1, 2, 3) Kost stehenní (femur) Kost stehenní (femur) je jednou z nejsilnějších a největších kostí v lidském těle. Na této kosti rozeznáváme 4 části : hlavici kosti stehenní (caput femoris),

12 krček kosti stehenní (collum femoris), tělo kosti stehenní (corpus femoris) a kondyly kosti stehenní (condyli femoris). Důležitým poznatkem je kolodiafysární úhel a torsní úhel. Kolodiafysární úhel je úhel, který svírá krček kosti stehenní s tělem kosti stehenní. Jeho průměrnou hodnotou je 125. Torsním úhlem se rozumí pootočení krčku stehenní kosti o 10 dopředu vůči frontální rovině (Čihák, 2001). Obrázky femuru jsou uvedeny v příloze I (Obr. 4, 5) KLOUBNÍ PLOCHY Jamkou kyčelního kl. je acetabulum, okrouhlý útvar na zevní straně kosti pánevní o průměru kolem 5 cm. Vlastní styčnou kloubní plochu tvoří facies lunata na obvodu jamky. Na zadní straně acetabula, mezi neuzavřenými okraji facies lunata je zářez, incisura acetabuli. Vyhloubený střed acetabula, fossa acetabuli, se nestýká s hlavicí kyčelního kl. a je vyplněn tukovým polštářem, pulvinar acetabuli. Okraj jamky je doplněn a vyvýšen lemem vazivové chrupavky, labrum acetabuli. Hlavicí kyčelního kl. je část caput femoris s hyalinní chrupavkou, která tvoří vlastní styčnou kloubní plochu pro spojení s facies lunata (Čihák, 2001) KLOUBNÍ POUZDRO Pouzdro začíná při okrajích acetabula a upíná se na collum femoris; vpředu dosahuje na linea intertrochanterica, vzadu zůstává crista intertrochanterica mimo kloub, pro úpony svalů. (Čihák 2001)

13 1.1.4 POMOCNÁ KLOUBNÍ ZAŘÍZENÍ Vazy kloubu kyčelního Ligamentum iliofemorale Vaz, který probíhá na přední straně kyčelního kl. Rozbíhá se od spina iliaca anterior inferior a připevňuje se na linea intertrochanterica. Ukončuje extensi kyčelního kloubu a zabraňuje zaklonění trupu, přispívá tedy k udržení trupu ve vzpřímeném postoji. Ligamentum pubofemorale Vaz odstupuje od ramus superior ossis pubis, jde kaudálně a přechází na přední a spodní stranu pouzdra kyčelní kl. Omezuje abdukci a zevní rotaci v kloubu. (Čihák 2001) Ligamentum ischiofemorale Vaz, který probíhá po zadní straně kyčelního kl. Začíná na ventrální straně sedací kosti nad tuber ischiadicum a přechází do zadní části kloubního pouzdra. Omezuje addukci a vnitřní rotaci v kloubu. (Čihák 2001) Zona orbicularis Je vaz obkružující nejtenčí místo krčku femuru. Labrum glenoidale Je vazivový prstenec kolem okraje jamky kosti kyčelní. Labrum přemosťuje incisuru acetabuli a zvyšuje kapacitu kloubu

14 Ligamentum capitis femoris Jde o nitrokloubní vaz, který začíná od lig.transversum acetabuli a incisura acetabuli a upíná se na fovea capitis femoris. Ligamentum transversum acetabuli Je částí labrum glenoidale a přechází přes incisura acetabuli. (Čihák, 2001) Obrázky vazů kloubu kyčelního jsou uvedeny v Příloze I (Obr. 6, 7, 8, 9) Svaly kloubu kyčelního a jejich inervace Svaly kyčelního kl. můžeme dělit dle anatomických poznatků na svaly kyčelní (mm. coxae) a na svaly stehenní (mm. femoris) nebo dle převládající funkce na flexory, extenzory, abduktory, adduktory, zevní rotátory a vnitřní rotátory. Jak svaly tak i kyčelní kl. jsou inervovány z nervové pleteně, plexus lumbosacralis prostřednictvím 5 nervů (n. femoralis, n. obturatorius, n. gluteus superior, n. gluteus inferior, n. ischiadicus). Mm. coxae můžeme rozdělit do 3 skupin a to na : Vnitřní svaly kyčelní Zevní svaly kyčelní Pelvitrochanterické svaly Mm. femoris můžeme také rozdělit do 3 skupin a to na : Ventrální skupina Mediální skupina Dorzální skupina Obrázky svalů kyčelního kloubu jsou uvedeny v Příloze I (Obr. 10, 11, 12)

15 Jednotlivé svaly s jejich začátkem (origo), úponem (insertio) a inervací jsou uvedeny v Příloze I (Tabulka 1, 2, 3, 4, 5, 6). Přehled svalů zúčastněných na základních pohybech v kyčelním kloubu dle Čiháka (2001): flexory kyčelního kloubu svaly hlavní - m. iliopsoas, m. pectineus, m. rectus femoris svaly pomocné - m. sartorius, m. tensor fascie latae, m. gluteus medius et minimus, m. adductor, longus, brevis et magnus, m. gracilis extenzory kyčelního kloubu svaly hlavní - m. gluteus maximus, m. biceps femoris (caput longum), m. semitendinosus, m. semimembranosus svaly pomocné - m. adductor magnus (část od tuber ischiadicum), zadní části m. gluteus medius et minimus abduktory kyčelního kloubu svaly hlavní - m. gluteus medius svaly pomocné - m. gluteus minimus, m. tensor fascie latae, m. piriformis, při současné flexi ještě m. gluteus maximus a m. obturatorius internus adduktory kyčelního kloubu svaly hlavní - mm. adductores, magnus, longus, brevis, m. gracilis, m. pectineus svaly pomocné - m. gluteus maximus (kaudální snopce), m. obturatorius externus, m. quadratus femoris, m. iliopsoas (při flexi)

16 zevní rotátory kyčelního kloubu svaly hlavní - m. quadratus femoris, m. piriformis, m. gluteus maximus, oba mm. gemelli, oba mm. obturatorii svaly pomocné - mm. adductores - longus, brevis, magnus, m. pectineus, m. gluteus medius (zadní část), m. biceps femoris - caput longum, m. sartorius vnitřní rotátory kyčelního kloubu svaly hlavní : m. gluteus minimus (přední snopce), m. tensor fascie latae svaly pomocné : m. gluteus medius (přední snopce), m. gracilis, m. semitendinosus, m. semimembranosus CÉVNÍ ZÁSOBENÍ KLOUBU KYČELNÍHO Podle Bartoníčka (2004) : Cévy, které se na formování periartikulární cévní sítě podílejí, vytvářejí při úponech kloubního pouzdra cévní okruhy. Cévní okruh po obvodu acetabula vzniká z větví a. glutea superior et inferior, a. obturatoria, a. pudenda interna, a. circumflexa femoris medialis, i z drobných větviček odstupujících přímo z a. iliaca externa, resp. a. femoralis a a. profunda femoris. Cévní okruh při bázi krčku femuru vytvářejí především větve a. circumflexa femoris medialis et lateralis. Dále sem přispívají svalové větve a. glutea superior et inferior i a. perforans prima. Z obou okruhů odstupují dva typy artériích určených pro kloubní pouzdro. Povrchové arterie, které probíhají na povrchu pouzdra, vzájemně anastomozují, a tak propojují oba okruhy. Větvičky těchto cév prorážejí fibrózní vrstvu pouzdra, kterou vyživují, a zakončují se ve vrstvě synoviální. Hluboké arterie perforují pouzdro těsně při jeho úponu. Dále se větví a probíhají subsynoviálně jak v pouzdru, tak po povrchu kosti až k okrajům kloubní plochy. Zde na obou artikulujících

17 kostech, při okraji kloubní chrupavky, vytvářejí další anastomotický okruh, tzv. circulus vasculosus subsynovialis Hunteri. 1.2 KINEZIOLOGIE KYČELNÍHO KLOUBU ZÁKLADNÍ POHYBY V KLOUBU KYČELNÍM A JEJICH ROZSAH Jak už je zmíněno výše, kyčelní kl. je dle tvaru kloubních ploch kloubem kulovitým omezeným. Kloubní jamka je hluboká a proto se o její okraje zastavuje pohyb stehenní kosti. Z anatomického hlediska je tedy rozsah pohybů omezen. Pohyby v kyčelním kl. jsou možné ve třech rovinách : v rovině sagitální, frontální a horizontální. Konkrétní číselné údaje rozsahu pohybů (viz. Tab. 1) se liší dle různých autorů. Tab. 1 Základní pohyby a jejich rozsah dle Haladové (2005) Rovina těla Pohyb Rozsah pohybu do 90 při natažené DK flexe Sagitální do 130 při ohnuté DK extenze do 15 Frontální abdukce do 45 addukce do 30 Horizontální vnitřní rotace do 45 zevní rotace do 45 Poznámka : Údaje v tabulce jsou uvedeny ve [ ]. Střední polohou kyčelního kloubu je a mírnou zevní rotací. střední flexe s mírnou abdukcí

18 1.2.2 KYČELNÍ KLOUB A CHŮZE Každá DK v průběhu krokového cyklu prochází 3 pohybovými fázemi : švihová fáze, oporná fáze a fáze dvojí opory. Pohyby kyčelního kl. a zapojování svalů v jednotlivých fázích : Švihová fáze : V kyčli nastává flexe, mírná zevní rotace, addukce na počátku přecházející ke konci v abdukci. Ze svalů se při flexi zpočátku aktivují m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fascie latae, m. pectineus, krátká hlava m. biceps femoris, m. sartorius. V druhé polovině švihové fáze se aktivují adduktory a ke konci švihu i gluteální svaly. Oporná fáze : V této fázi dochází k extenzi, zevní rotaci přecházející do vnitřní rotace. Při kontaktu planty s opornou bází dochází k aktivaci gluteálních svalů a flexorů kolena. Ke konci fáze se aktivují adduktory stehna. Fáze dvojí opory : Představuje nulovou polohu kyvadla, je přechodem mezi fází švihovou a opornou (Véle, 2006). 1.3 ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU Endoprotézy kyčelního kloubu dělíme na 2 základní typy a to na endoprotézy částečné a totální. Mezi částečné endoprotézy patří cervikokapitální endoprotéza - ta nahrazuje pouze krček a hlavici femuru, jamka zůstává zachována. Tento typ endoprotézy se používá zejména při zlomeninách krčku femuru u starších lidí nebo při nádorovém onemocnění hlavičky femuru. Obrázky cervikokapitální endoprotézy jsou uvedeny v Příloze II (Obr. 13, 14) Úplné neboli totální endoprotézy jsou popsány níže v kapitole 1.5 Totální endoprotézy kyčelního kloubu

19 1.4 HISTORIE ENDOPROTÉZ KYČELNÍHO KLOUBU V roce 1826 byla provedena první rekonstrukční operace v oblasti kyčle, kterou provedl Rhea Barton. Snad nejstarší pokus o aloplastiku provedl v roce 1840 Carnochan v New Yorku, který nahradil temporomandibulární kloub upravenou dřevěnou destičkou. První kompletní aloplastika kyčelního kloubu byla navržena a provedena Glückem v roce Glück vytvořil umělou hlavici i jamku ze slonoviny a upevnil je směsí pemzy, kalafuny a sádry - první pokus o cementování. Přelom století znamenal rozšíření interpozičních artroplastik (Payer, Murphy). V roce 1912 vložil Jones jako interpozitum do kyčle zlatou fólii. Později Hoffa a Hübschner aplikovali do kyčle čepičky ze stříbra, zinku, magnézia a slonové kosti. Průlomem se stala Smith - Petersonova čepička na hlavici femuru z vitallia, chromkobaltové slitiny v roce Tyto vitalliové čepičky v modifikované podobě byly všeobecně používané v USA a v Evropě. V roce 1938 imlantoval Philip Willes první totální endoprotézu kyčelního kloubu. První implantaci cervikokapitální endoprotézy provedli v roce 1942 Bohlmann a Moore. Bratři Judetové v roce 1948 vyvinuli náhradu hlavice femuru z osakrylu (plastická hmota z metylmetakrylátu a plexiskla), dřík byl fixován v krčku femuru. V roce 1950 fixoval Thompson dřík v dřeňovém kanále. Ve 40 letech se začal problematikou totální náhrady kyčelního kloubu zabývat McKee. Jeho model vycházel z Thompsonovy náhrady. Sir John Charnleym se zasloužil o přínos v totálních endoprotézách zavedením akrylického cementu pro fixaci obou komponent. V roce 1958 použil kovového dříku s průměrem hlavice 22 mm a jamky z teflonu, která byla v roce 1962 nahrazena polyetylenem. Posléze přišel Müller s modifikovaným tvarem dříku v podobě banánu a zvětšeným průměrem hlavice na 32 mm. Podle Müllerova implantátu se začala v roce 1973 v Poldi Kladno vyrábět tuzemská endoprotéza označovaná jako Poldi - Čech. Vývojem necementovaných endoprotéz se zabýval ortoped Sivaš a to od roku O něco později přichází Salzer

20 s celokeramickou endoprotézou a Mittelmeier s endoprotézou kombinovanou kovem a keramikou. Významnou osobou v rozvoji necementovaných endoprotéz je Zweymüller, který od roku 1979 začíná užívat necementované endoprotézy fixované v diafýze femuru. Od roku 1984 jsou necementované dříky dostupné v celé řadě velikostí (Hart, 2001). 1.5 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU Totální endoprotéza (zkr. TEP) - úplné nahrazení kloubu, tj. hlavice i jamky. (Vokurka, 2007) ČÁSTI TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU Femorální komponenta nahrazuje hlavici a krček stehenní kosti. Skládá se z dříku, krčku dříku a z hlavičky. Femorální komponenta může být vyrobena z jednoho kusu (monoblok) nebo z více kusů (modulární endoprotéza). U modulární endoprotézy lze nasazovat hlavičku z různého materiálu nebo různé délky krčku. Acetabulární komponenta nahrazuje acetabulum pánevní kosti. Skládá se z jamky (skořápky) a z artikulační vložky (insert). Stejně jako u femorální komponenty lze využít jamku v podobě monobloku nebo jamku modulární. Jediným monoblokem je v dnešní době používaná cementovaná polyetylénová jamka. Všechny necementované jamky jsou v podobě modulární (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005)

21 Dřík Část endoprotézy, která se vkládá do femuru. Podle způsobu ukotvení se dělí na: Cementovaný dřík Pro výrobu cementovaného dříku se používá nerezavějící ocel a kobaltové slitiny. Dřík má oblý tvar, bývá opatřen cenralizérem pro zajištění centrálního uložení dříku ve dřeňové dutině. Pro výrobu cementovaného je nejvýhodnější hladký, leštěný povrch. Obrázky cementovaného dříku jsou uvedeny v Příloze II (Obr. 15, 16). Necementovaný dřík Necementovaný dřík se nejčastěji vyrábí z titanu a jeho slitin a je pokryt porézním drsným povrchem. Drsného povrchu lze dosáhnout např. pískováním, tryskáním, nanášením povlaku. Podle tvaru dříku se dělí na : dřík s anatomickým tvarem a rovný dřík (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005). Obrázek necementovaného dříku je uveden v Příloze II (Obr. 17). Hlavička Tato část endoprotézy je vyráběna z keramiky, slitiny kobaltu nebo nerezavějící oceli. Vyrábí se v mnoha velikostech a to od průměru 22 mm, 28 mm, až po 32 a 36 mm. U menších hlaviček je větší možnost její luxace a menší rozsah pohybu (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005)

22 Jamka Část endoprotézy, která se vkládá do acetabula. Podle způsobu ukotvení se také dělí na : Cementovaná jamka Je výhradně vyráběna z nízkotlakého vysokomolekulárního polyetylénu a slouží jako monoblok. Obrázky cementovaných jamek jsou uvedeny v Příloze II (Obr. 18, 19). Necementovaná jamka Je nejčastěji vyrobena ze slitiny titanu nebo slitiny kobaltu s porézním drsným povrchem, zřídka se používá k výrobě jamky keramika. Drsného povrchu se dosahuje stejným způsobem jako u necementovaného dříku. Do jamky se vkládá vložka z nízkotlakého vysokomolekulárního polyetylénu, ale v poslední době i vložka kovová nebo keramická. Typy necementovaných jamek: exact-fit, press-fit, závitořezné. Exact-fit jamka je stejné velikosti jako vyfrézovaná jamka kosti pánevní a lze ji fixovat šrouby. Press - fit jamka je o 2 mm větší než vyfrézovaná jamka, lze také fixovat šrouby. V případě závitořezné jamky je vyfrézovaná jamka opatřena závity, do kterých se závitořezná jamka zašroubuje (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005). Obrázek necementované jamky je uveden v Příloze II (Obr. 20). Umělá vložka Umělá vložka je vyráběna z nízkotlakého vysokomolekulárního polyetylénu, ale v poslední době se vyrábí i vložka kovová nebo keramická (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005)

23 1.5.2 TYPY TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ Totální endoprotézy dělíme dle jejich ukotvení do těchto základních skupin : Cementované Necementované Hybridní Dalším typem totálních endoprotéz jsou endoprotézy revizní Cementované totální endoprotézy Obě komponenty - umělá hlavička i dřík jsou fixovány do kosti pomocí kostního cementu. Kostní cement neboli polymetylmetakrylát (metylester kyseliny metakrylové) vznikne smícháním práškové a tekuté substance. Prášková substance se skládá z polymerizovaného polymetylmetakrylátu, katalyzátorů a u RTG kontrastních cementů ještě barium-sulfát. Tekutá složka obsahuje metylmetakrylátový monomer a stabilizátory spontánní polymerace v UV světle. Po smíchání těchto dvou složek vzniká řídká kašovitá směs, která po několika minutách tuhne až úplně ztvrdne. Při tom vzniká exotermická reakce a teplota cementu dosahuje C. Techniku cementování rozdělujeme do tří generací. Cementováním první generace označujeme manuální vtlačování cementu (prstem) do vyfrézované dřeňové dutiny. Jako cementování druhé generace se označuje retrográdní vyplnění femorálního kanálu pomocí cementovací pistole, uzavření dřeňové dutiny zátkou a použití pulzní laváže. O třetí generaci cementování se mluví v souvislosti s pulzní laváží, úpravou spongiózy rotujícím kartáčkem, mícháním cementu ve vakuu a snížením krvácení ze spongiózního kanálu v hypotenzní epidurální anestézii. Technika třetí generace je velmi nákladná, proto je

24 na našich pracovištích obtížně dostupná (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005) Necementované totální endoprotézy Hlavička a dřík se fixují na principu zaklínění (press-fit) nebo vrůstání kosti (ingrowth). Endoprotézy mají speciální úpravu povrchu a velikost musí přesně odpovídat vytvořené dutině v kosti. Při metodě zaklínění (press-fit) se využívá elastičnosti kosti, kdy se vtlačuje endoprotéza o 1-2mm větší než je průměr dutiny v kosti. Pro správné makroskopické zaklínění v kosti jsou po stranách komponenty modifikace povrchu (žlábky a podélná žebra). Fixace vrůstáním kosti (ingrowth) je založena na procesech osteointegrace a osteogeneze. Pro kontaktní osteogenezi je podmínkou osteoatraktivní materiál (titan a jeho slitiny) a strukturovaný povrch. Vazebné osteogeneze se dosáhne pomocí chemické kovalentní vazby mezi artificiálním hydroxyapatitem, jenž se nanáší na povrch endoprotézy a hydroxyapatitem, který je obsažen v minerální složce kosti. Fixace neboli stabilita cementované i necementované endoprotézy prochází během jejich životnosti dvěma stádii. Primární fixace (stabilita) je bezprostřední fixace po implantaci, závisí na správné operační technice a je omezena dobou 3 měsíců. Sekundární fixace (stabilita) probíhá u necementovaných endoprotéz vrůstáním kostních trámců do jejich povrchu. U cementovaných endoprotéz probíhá proces, který se nazývá endostální a kortikální remodelace (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005)

25 Hybridní totální endoprotézy Kombinace necementované a cementované endoprotézy. Nejčastěji se využívá necementované jamky a cementovaného dříku (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005) Revizní totální endoprotézy Jde o speciální endoprotézy, které se používají po uvolnění či selhání primární endoprotézy. Bývají velikostně větší a podobné primární náhradě. Podle Janíčka (2001) : Po letech dochází k uvolnění cca 20 % totálních endoprotéz. Nejčastěji se uvolňuje samostatná polyetylénová jamka, která je fixovaná v pánvi pomocí kostního cementu. Uvolnění cementované femorální komponenty je cca 30krát méně časté (Janíček, 2001; Hart, 2001; Dungl, 2005) MATERIÁLY TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ Kov K výrobě kovových endoprotéz se používají kobalt - chrom - molybdenové slitiny, titanové slitiny a nerezavějící ocel. Naopak necementované komponenty musí mít porézní povrch pro správný vrůst kosti do kovu (osteogenezi). Kovy musí splňovat tyto podmínky : nekarcinogenita, splnění nároků na pevnost a ohyb, biokompatibilita, nesmí produkovat volné ionty. Z kovu se vyrábí femorální komponenta (dřík s hlavičkou), jamka umělého kloubu i výplň jamky. Pro kontakt mezi kovovými částmi se používá kombinace matrix CoCrMo

26 a karbidů, to zajišťuje velmi nízký otěr. Otěr je až 200krát menší než u kombinace polyetylénu s kovem (Janíček, 2001; Hart, 2001) Polyetylén Je materiálem, ze kterého se nejčastěji vyrábí vložky umělých jamek, ale i celé acetabulum. Používá se nízkotlaký vysokomolekulární polyetylén. Otěrem vznikají částice o velikosti 7 mikronů. Vliv polyetylénových částic v těle se zkoumá, karcinogenní účinky nebyly prokázány. Tlakem na povrch polyethylénu vzniká deformace tzv. studené tečení. Oxidativní degradací probíhá stárnutí polyetylénu, zhoršují se jeho fyzikální a mechanické vlastnosti - zvyšuje se otěr, stává se křehčí a láme se. Tím dochází k uvolnění a nutnosti následné revizní operace (Janíček, 2001; Hart, 2001) Keramika Chemicky jde o oxid uhličitý Al 2 O 3. Má nízký koeficient tření, ale za to je velmi křehký materiál. Z tohoto materiálu se zhotovuje hlavička endoprotézy a výplň jamky. Používá se i kovový dřík, na který se nanáší keramika. Častou kombinací je keramická hlavička a polyetylénová vložka jamky, u které je otěr menší než u kovové hlavičky (Janíček, 2001; Hart, 2001)

27 1.5.4 KONTAKTY MEZI UMĚLOU KLOUBNÍ HLAVICÍ A JAMKOU Podle Rozkydala (2008) : Kov - polyetylén Keramika - polyetylén Keramika - keramika Kov - kov VÝBĚR VHODNÉHO TYPU ENDOPROTÉZY Podle Karpaše (2004) : Výběr jednotlivých typů endoprotéz závisí na zvyklosti pracoviště, věku pacienta, kvalitě kosti. Obecně platí, že u mladších pacientů implantujeme endoprotézy necementované, u pacientů vyššího věku protézy cementované VÝROBCI TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ Nejznámějším výrobcem totálních endoprotéz v ČR je Beznoska. Mezi zahraniční výrobce patří například : DePuy - Johnson & Johnson, Sulzer Medica, M.I.L., Zimmer, Biomet, Walter a další

28 1.6 ALOPLASTIKA KYČELNÍHO KLOUBU Aloplastika je podle Vokurky (2007) : operace využívající (syntetické) cizorodé materiály, zejména ve smyslu ortopedických endoprotéz INDIKACE ALOPLASTIKY KYČELNÍHO KLOUBU Obecnou indikací k aloplastice je bolest omezující či znemožňující chůzi pacienta. Mezi nejčastější příčiny implantace kyčelního kloubu patří : o Traumatická zlomenina krčku femuru o Degenerativní onemocnění kyčelního kloubu - koxartróza o Vrozené vady - zejména vrozené vykloubení kyčle o Aseptická kostní nekróza o Revmatoidní artritida o Onkologická příčina - nádor Traumatická zlomenina krčku femuru Jde o zlomeninu mezi hlavicí a tělem kosti stehenní. Implantace totální endoprotézy je řešením Pauwelsovy zlomeniny 3 typu, tj. kdy linie lomu svírá s pomyslnou horizontální čarou více než a 2 typ Pauwelsovy zlomeniny se řeší osteosyntézou (Müller, Müllerová, 1992)

29 Koxartróza Protože je artróza v současnosti nejčastější indikací k implantaci TEP kyčelního kl. a u mé pacientky byla právě těžká artróza kyčle indikací k TEP, věnuji se této problematice více. Osteoartróza kyčelního kl. (koxartróza) je degenerativní onemocnění vznikající na kloubní chrupavce synoviálních kloubů. Degenerativní proces postihuje hyalinní chrupavku, subchondrální kost, šlachy, vazy i synovie. Artrózu kyčelního kloubu rozdělujeme z hlediska příčin na primární a sekundární. Příčiny primární koxartrózy jsou neznámé. U sekundární koxartrózy jsou příčiny známé - například jsou to stavy po infekčních, metabolických, endokrinních a revmatických onemocněních, dále po vrozených vadách (dysplazie), po úrazech se změnou osy končetiny a po Morbus Perthes (Müller, Müllerová, 1992). Etiopatogeneze Mechanickým oděrem přetížené kloubní chrupavky vzniká drť, která dráždí synoviální membránu k produkci enzymů. Tyto enzymy likvidují jak deficitní tak zdravou tkáň. Tělo se snaží o reparaci tvorbou osteofytů. Vzniká subchondrální skleróza, deformity kloubu a kloubní štěrbina se zužuje. Nejčastějším místem vzniku jsou nosné klouby (kyčel, koleno), páteř a drobné klouby rukou (Müller, Müllerová, 1992). Rentgenový obraz Na RTG snímcích sledujeme postupné zužování kloubní štěrbiny, tvorbu osteofytů, v pozdějších stádiích tvorbu cyst, geód, nekróz a v závěru osérní ankylózu (Sosna, 2001). Stadia koxartrózy jsou uvedeny v Tab

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TEP KYČELNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Leona Placarová Autor: Silvie Majkusová

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II

Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II Cementované acetabulární komponenty kyčelního kloubu ALOPLASTIKA Popis implantátů Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Tato publikace má

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Protokol ke státní závěrečné zkoušce

Protokol ke státní závěrečné zkoušce Protokol ke státní závěrečné zkoušce Autor: Obor: XXXX Fyzioterapie Ústí nad Labem, květen 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Jméno: H. Š. Věk: Pohlaví: Výška: Váha: 66 let žena 166 cm 69 kg Dg. + rehabilitace: stav

Více

ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU

ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU MUDr. Miloš Matouš, PaedDr. Miluše Matoušová, prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrCs. ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

F/6 Totální endoprotéza kyčelního kloubu

F/6 Totální endoprotéza kyčelního kloubu Programy kvality a standardy léčebných postupů TEP kyčelního kloubu str. 1 Totální endoprotéza kyčelního kloubu Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé:

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

F/5 Totální endoprotéza kolenního kloubu

F/5 Totální endoprotéza kolenního kloubu Programy kvality a standardy léčebných postupů TEP kolenního kloubu str. 1 Totální endoprotéza kolenního kloubu Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé:

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Katedra ošetřovatelství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Katedra ošetřovatelství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Katedra ošetřovatelství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Lucie Ottová 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Lucie Ottová Studijní obor: Všeobecná

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí

Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí hlavně koleno Karel Boček O b s a h 1. Stavba kolene a některé vlastnosti 4. Nejčastější úrazy kolen 6. Způsoby léčby Stavba kolenního kloubu Stavba kolene 2

Více

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární Co nového v ortopedii malých zvířat? Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární medicíny v posledních letech, závratný rozvoj a to nejen v zahraničí, ale také u nás. V následujícím

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based" klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46 Obsah Předmluva 11 OBECNÁ ČÁST 1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo 15 1.1 Fáze diagnostického procesu 15 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí 15 1.3

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

S V A L O V Ý T E S T - obličej

S V A L O V Ý T E S T - obličej Programy kvality a standardy léčebných postupů Fyzioterapie Periferní paréza traumatické etiologie PŘ. F/9 str. 1 PŘÍLOHA Č. 1 Svalové testy Tabulka 1: Svalový test obličej T S V A L O V Ý T E S T - obličej

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Resurfacing kyčelního kloubu

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Resurfacing kyčelního kloubu Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Resurfacing kyčelního kloubu Vážená paní, Vážený pane, vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Rozsah znalostí pacientů o výkonu, komplikacích a režimu po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Iva Mynarčíková

Rozsah znalostí pacientů o výkonu, komplikacích a režimu po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Iva Mynarčíková Rozsah znalostí pacientů o výkonu, komplikacích a režimu po totální endoprotéze kyčelního kloubu Iva Mynarčíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Hlavním cílem této bakalářské práce je

Více

Edukační proces u pacienta po totální endoprotéze. Hana Colová

Edukační proces u pacienta po totální endoprotéze. Hana Colová Edukační proces u pacienta po totální endoprotéze Hana Colová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá edukačním procesem v předoperačním a pooperačním období u pacientů, kteří se

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Léňa. Kvíz - říjen 2013

Léňa. Kvíz - říjen 2013 Kvíz - říjen 2013 Léňa 1. Sportovní lezení nese s sebou i jistá rizika v podobě úrazů a poranění. Nejčastěji se týkají šlachového aparátu, především prstů, což je způsobeno přetížením a užíváním různých

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí Autor: Marie Švehlová, Bc. Eliška Švehlová 2.

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Artróza. Úvod do problematiky + kazuistika. MUDr. Eva Klimešová. Medicentrum České Budějovice

Artróza. Úvod do problematiky + kazuistika. MUDr. Eva Klimešová. Medicentrum České Budějovice Artróza Úvod do problematiky + kazuistika MUDr. Eva Klimešová Medicentrum České Budějovice Artróza Artróza je onemocnění charakterizované bolestí a snížením pohyblivosti kloubů. Postihuje až 80 % starších

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Strava a cvičení. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Strava a cvičení. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Strava a cvičení při artróze a osteoporóze PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Artróza 2. Příčiny artrózy 3. Příznaky artrózy 4. Projevy artrózy 5. Projevy obtíží 6. Prevence artrózy 7. Osteoporóza 8.

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Totální náhrada kyčelního kloubu

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Totální náhrada kyčelního kloubu Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Totální náhrada kyčelního kloubu Vážená paní, Vážený pane, vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Klinické zkušenosti léčby artrózy kyčelního kloubu. MUDr. Eva Klimešová - revmatolog Medicentrum České Budějovice

Klinické zkušenosti léčby artrózy kyčelního kloubu. MUDr. Eva Klimešová - revmatolog Medicentrum České Budějovice Klinické zkušenosti léčby artrózy kyčelního kloubu MUDr. Eva Klimešová - revmatolog Medicentrum České Budějovice Nejčastější onemocnění kloubů Primárně degenerativní onemocnění postihuje 12 % populace,

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Aplikace intramuskulární injekce

Aplikace intramuskulární injekce Mgr. Renata Vytejčková Aplikace intramuskulární injekce Vpravení léku do svalu Roztok, emulze, suspenze, olejnaté látky Objem 1 20 ml Účel: terapeutický nebo profylaktický Účinek lze očekávat za 10-15

Více

Operace umělého kyčelního kloubu. počítačově navigovaným systémem OrthoPilot

Operace umělého kyčelního kloubu. počítačově navigovaným systémem OrthoPilot Operace umělého kyčelního kloubu počítačově navigovaným systémem OrthoPilot Headline Subline Každý má možnost lepší péče Lidé se často obávají s lékaři otevřeně hovořit o svých zdravotních problémech,

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

v důsledku high-energy trauma (autonehody, sportovní úrazy).

v důsledku high-energy trauma (autonehody, sportovní úrazy). ZLOMENINY PROXIMÁLNÍHO FEMURU A JEJICH ŘEŠENÍ MUDr. Petr Hoza 1, 2, MUDr. Tomáš Hála 2, 3, 4, MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. 1 1 Ortopedické oddělení Pardubické Krajské nemocnice a. s. 2 Osteocentrum Pardubické

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve

Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve Na našem pracovišti provádíme léčbu pohybového aparátu metodou ACP pomocí injekční aplikace vlastní krevní plazmy obohacené aktivovanými krevními

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více