ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE Zpracoval:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:"

Transkript

1 ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ Telefon

2 I. ÚVODEM Zpracovaný analytický materiál vychází ze svědeckých výpovědí pracovníků, kteří se zúčastnili útlumu a následné likvidace organizace Karlovarské divadlo, která byla příspěvkovou organizací Města Karlovy Vary. Autor byl až do podzimu 2006 členem finančního výboru Města Karlovy Vary. Cílem analýzy je odborná podpora orgánů činných v trestním řízení. Je založena na principu časové osy, která definuje skutečnosti, které se staly. Je vodítkem pro trestní řízení a nalezení odpovědnosti za skutky, které v letech 2003 až 2008 byly a jsou v rozporu s Trestním zákonem České republiky. II. OBDOBÍ DO Město Karlovy Vary po opravě svého divadla v roce uskutečnilo převod veškerého majetku spojeného s Karlovarským divadlem na vzniklou příspěvkovou organizaci. Nemovitý majetek zpočátku nebyl odpisován, neboť se jedná o historickou památku. Nerealizován byl odpis ve výši 21 milionů Kč dlouhodobého a krátkodobého majetku, který nebyl zřizovatelem (investor Město Karlovy Vary) a jeho úřadem (Magistrát města Karlovy Vary specifikován). Jednalo se fakticky o inventář divadla (od záchodových štětek po titulkovací stroje). Magistrát dodal daný soupis až v lednu roku Rozpis 21 milionů Kč na položky musela realizovat účetní divadla. V rámci tohoto rozpisu došlo k umělému nadhodnocení inventáře z důvodu skutečnosti, že výše uvedená částka zahrnovala poddodávky terénních prací. Je otázkou, proč nebyly součástí dlouhodobého investičního majetku a zda se nejednalo o fiktivní práce. Zaúčtováním dochází k hlubokému hospodářskému propadu (účetní ztrátě) z titulu jednorázově provedené operace (inventář je dán do spotřeby). Náměstkyně primátora pro kulturu Makkiehová (ODS) zahajuje útok na hospodaření divadla a jeho ředitele Ing. Koťátka (profesí ekonom). Dané jednání nemá ekonomickou logiku, ztráta je fiktivní a jejím viníkem je magistrát města Karlovy Vary. Dochází k dvojímu vedení, když řízením divadla je politicky pověřena Makkiehová. III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2003 Účetní divadla je zpracována řádná roční závěrka, komplexní inventarizace majetku a závazků. Ředitel divadla souběžně zabezpečuje řádný nezávislý audit. V jeho rámci jsou zjištěny nedostatky v evidenci majetku (inventáře). V únoru roku 2004 odchází z funkce ředitel Ing. Koťátko a řízením divadla je pověřena náměstkyně města pro kulturu Makkiehová. Celá situace dostává charakter politického řešení situace a snahy o zametení stop rekonstrukce divadla financované ze zpětně vymahatelných prostředků Státního rozpočtu České republiky a fondu Evropské unie PHARE. Koncepce ředitele Koťátka spočívající v restrukturalizaci divadla a snížení nákladů (především personálních, kdy soubor 20 herců je obsluhován dalšími 60 režijními pracovníky) není realizován. Auditor podává závěrečnou zprávu, ve které konstatuje hrubé nedostatky v účetnictví, odpovědnost za vedení majetku ze strany magistrátu města a faktické zkreslení hospodářského výsledku za hospodářský rok Orgány města zprávu auditora Doc. Ing. Jandy, CSc. (auditor a učitel Vysoké školy ekonomické v Praze) neakceptují a na svém jednání č.5 dne berou na vědomí nedostatky v inventarizaci majetku, pohledávek a závazků a schvalují zápis o provedené inventarizaci. Vlastními silami a ve své podstatě závisle na politické moci. -1-

3 ČASOVÁ OSA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO PRÁVNÍ ŘEŠENÍ Zahájení práce na ekonomice divadla Roční závěrka, inventarizace a nezávislý audit Období politického řízení, nestandardní transakce Forma likvidace (druhý bod žaloby) Způsob nájmu divadla, podmínky (čtvrtý bod)? Období předávání majetku Městem Karlovy Vary Únor 2004 Odchod ředitele Vstup do likvidace bez mimořádné účetní závěrky, inventarizace a nezávislého auditu (první bod žaloby) Proces faktického zlikvidování divadla (likvidační zůstatek, řešení zůstatku, proces ocenění majetku a nakládání s majetkem) (třetí bod žaloby) Další cesta Zpracoval Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců -2-

4 IV. OBDOBÍ DO Po odchodu ředitele Ing. Koťátka přichází nekompetentní řízení Makkiehové a nehospodárné a neefektivní hospodaření s majetkem. Radě města a jeho výborům nejsou předkládány účetní závěrky, vše funguje na principu nutnosti likvidace divadla a jeho souboru z důvodu nízké úrovně produkce. Není akceptována koncepce spočívající neziskové organizace Karlovarské divadlo (zajištění produkce), samostatného divadelního souboru formou neziskové organizace a externích představení. V rámci činnosti dochází Makkiehovou k objednávání fiktivních služeb divadlu (doprava, úklidové služby, poradenské služby v oblasti PR) a osobnímu využívání veřejných prostředků (občerstvení, pohoštění), odvozu inventáře bez řádného převodu a vyjmutí z majetku divadla, jmenovanou. Systém řízení je založen na chaosu. Jmenovaná bere stálý plat za řízení divadla a je přítomna v řádu hodin. Základní koncepcí se stává nájem divadla. O transformaci rozhoduje zastupitelstvo na svém jednání č.4 dne (zřizování a rušení příspěvkových organizací je podle 84d) Zákona 120/2000 o obcích v kompetenci zastupitelstva). Je rozhodnuto o zrušení divadla ke dni a o jednání o pronájmu. V. LIKVIDACE DIVADLA Likvidace divadla je zahájena k Její součástí by měla být mimořádná účetní závěrka a inventarizace majetku, závazků a pohledávek. K odchází z divadla účetní (do funkce nastoupila ), která měla jediná přehled o hospodářské činnosti divadla. Je otázkou jakým způsobem byla provedena likvidace Řešení vyrovnání závazků a pohledávek, ocenění nepotřebného majetku, jeho prodej, převod potřebného majetku, jeho evidence, zajištění a řešení likvidačního zůstatku. Otevřena zůstává otázka efektivnosti celé operace. Opravy a udržování zůstávají po pronájmu divadla na financování města z kapitoly kultura a vnitřní věci. Stejně tak energie. Stejně tak placení zaměstnanců magistrátu. Stejně tak provoz divadla Husovka. Jaká je vlastně ekonomika celé operace nikdo neví. Pravdou zůstane, že kdyby byla realizována restrukturalizace divadla, jeho provoz by byl dnes levnější. Karlovy Vary navíc ztratily svůj vlastní divadelní soubor a ve svém důsledku poškodily značku města a jeho historický odkaz. VI. PRONÁJEM DIVADLA Zastupitelstvo města rozhoduje o pronájmu divadla Divadlu na zábradlí manželů Heřmánkových a svým usnesením na 9. jednání dne rozhoduje o poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace na období od do (doba pronájmu) ve výši 60 milionů Kč. Jaké bude další politické řešení ví málokdo. VII. ZÁVĚREM Veškeré výše uvedené skutečnosti směřují k jednoznačnému závěru. V rámci hospodaření a řízení příspěvkové organizace Karlovarské divadlo došlo k závažnému porušení trestního práva České republiky. S ohledem na 67 Trestního zákona odstavec c) činí promlčecí doba u trestní sazby na nejméně tři léta minimálně pět let. Při souběžně podaném trestním oznámení se je nezbytné zaměřit především na naplnění skutkové podstaty následujících trestných činnů. -3-

5 158 Zneužívání pravomoci veřejného činitele (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch, b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti podniku nebo organizace, nebo c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. 250 Podvod (1) Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikolimalou. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. Porušování povinnosti při správě cizího majetku 255 (1) Kdo jinému způsobí škodu nikoli malou tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženu povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo b) způsobí-li takovým činem značnou škodu. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 255a (1) Kdo z vědomé nedbalosti [ 5 písm. a)] jinému způsobí značnou škodu tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody až na tři roky bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. V Karlových Varech dne 13. dubna 2008 Ing. Erik Maca -4-

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Odbor hospodářské kriminality detašované pracoviště Příbram Žežická 498,

Více

Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jeho další použití a šíření je podmíněno písemným souhlasem

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu Accounting and tax specifics of the particular sports club Alena Vrbská Plzeň

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Na zpracování příručky se podíleli členové Výboru pro veřejný sektor

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 205 09/22 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

NÁMITKY ÚSTAVNÍ SOUD. k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u Ústavního soudu JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO. MINISTERSTVA FINANCÍ Odbor Kontrola

NÁMITKY ÚSTAVNÍ SOUD. k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u Ústavního soudu JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO. MINISTERSTVA FINANCÍ Odbor Kontrola ÚSTAVNÍ SOUD JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO NÁMITKY k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u Ústavního soudu MINISTERSTVA FINANCÍ Odbor Kontrola Čj. 17/104 871/2011 Brno, 17. leden 2012 Výtisk č. 4 O B

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003 http://denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Stanovisko Ministerstva financí

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 632/2011 O P R O V E D E N É M A U D I T U ---------------------------------------------------------------------------- AUDITORSKÉ KONTROLE ÚČETNICTVÍ

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o prodeji části podniku společnosti Zlínská vodárenská, a.s. *** II. PLNĚNÍ EKONOMICKÝCH DŮSLEDKŮ PRODEJE ČÁSTI PODNIKU

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCH ČiNNOSTÍ Stejnopis č.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín podle ustanovení

Více

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV Prostějov, 19. 3. 2014 předkládá: Ing. Vladimír Průša jednatel DSP, s.r.o. Domovní správa

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Právní posouzení Nadace pro rozvoj regionu v likvidaci a posouzení vazeb podřízených subjektů a některých uzavřených smluv.

Právní posouzení Nadace pro rozvoj regionu v likvidaci a posouzení vazeb podřízených subjektů a některých uzavřených smluv. Právní posouzení Nadace pro rozvoj regionu v likvidaci a posouzení vazeb podřízených subjektů a některých uzavřených smluv. ( Určeno pro vnitřní potřebu Ministerstva pro místní rozvoj ČR) Zpracovala: Advokátní

Více

ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2013 VII. volební období Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského a Františka Laudáta na vydání ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech

Více