^^^ pm P ^H^P ^K^4. ^^m2^^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "^^^ pm P ^H^P ^K^4. ^^m2^^"

Transkript

1 Lip?-- X

2 ^^^ m8 pm P ^H^P ^^m2^^ ^8 ^K^4

3 \

4 Presented to the UBRkKY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO from the estate of MR. AND MRS. G. V. KELTON

5 Josefa Koenského v CESTY PO SVTE, -v

6 VŠECKA PRÁVA VYHRAZE,NA. - Tiskem eské grafické spoleiwsli»unie«r Prare.

7 Josefa Koenskeho Cesty po svt. Plavba do Nového Svta. Amerika. VYDANÍ PRO MLÁDEŽ. S mnohými obrázky a barvotiskovými pílohami. NAKLADATELSTVÍ J. OTTY V PRAZE.

8

9 rtcj^yw Q^ilTlSIfi 1 cd anrbo nikdy více! Ta slova víila mi stále v hlav, když Amerika, chtj íc uctiti památku odvážného moíeplavce Krištofa Kolumba, pipravovala roku 1893 svtovou výstavu pi bezích jezera Michiganského (vyslov: Mišigenského) a vybízela zámoské hosty k návštv více než kdy jindy. Mne touha nesla I v zámoí Nového Svta. vidl jsem ped sebou v duchu vznešené obrazy kýžených krajin a národ, a nedokav toužil jsem po nich jako po rajském ovoci. A jako opeenec, jehož perut zmohutnly, dále odvažuje se v letu, tak i já vroucn jsem si toho žádal, abych, až poznám divliplné zem americké, mohl zaletti i v kraje árného vvxhodu asijského, kde pne se vysoko do oblak posvátná hora Fuži, a napájeti hrud vonným dechem tropického rostlinstva na sopeném souostroví Havajském, na smaragdové Jáv. rubínovém Cejlonu, prodlévati u nebetyných Himálaj, jejichž slávu nevylíí ani sto božských vk, pokoiti se ped

10 JOSEF KOEXSKÝ výtvory slavného umní staroindického a zadívati se vlastníma oima v rozvaliny a památníky zaniklé slávy pod egyptským nebem, zkrátka, ukoniti své dosavadní vycházky a výlety cestou kolem svta. Když jarem navraceli se v naše kraje opeení pvci z jihu a slavíci poali v luzích klokotati, chystal jsem již své skrovné vci cestovní a oekával jsem chvíli, kdy velé tužby a pání poaly se naplovati. Pvabná,,Havola", chlouba Severonmeckého lloydu, mla dne 23. kvtna 1893 opt nastoupiti cestu z Brém do Nového svta. Již dávno ped tím pinášela mi pošta ze všech konin svta plány lodí, všeliké prospekty a prvodní knihy, týkající se rznýcli zemí a moí, a tak již pedem pibývalo zkušeností, svrchovan potebných na dalekou pou kolem naší planety. Dne 20. máje hodina odjezdu odbila. Hlouek pátel vyprovázel mne a mého soudruha, p. Karla ezníka, statkáe z Kbelnice, na nádraží. Upímn tiskl jsem ruku všem, od nichž ml m dliti oceán na delší as. V šumu parního stroje zanikla slova louení. Za veerního šera pozdravil jsem opt milé Drážany, nevím již po kobkáté, za tmavé noci zase Lipsko. Ve snách vynoovala se mii dávná a tklivá povst o památné líp slovanské: Od té lípy Lipska jméno místo tomu udleno z vdnosti a k památce. Od té lípy Lipským zvalo se i jeho plemeno, za znak rodu si ji vzalo, za dmxtví,' za vno. A když kescanství zá vzešla, lípa ta v erb hrabat pešla z Míšn, kde se zi i dnes. Jana Kollár^,.Slávy dcera".

11 Ari-WriCKYM OCliAXEM. I další cestou po Nmecku doléhaly na mne sourodé zvuky našeho jazyka. Na mysl pišla mi slova: Kde jste se octly, milé zde bydli vších národy Slávu? Kde jsou národové ti, jejich kde knížata, msta]... ; Samo jméno parolodi,,havoly", po níž jsem^mél odplouti za oceán, pipomínalo mi neblahý osud zaniklého Slovanstva a zaplašovalo radostné chvíle pi vzpomínce na zámoské '^ zem a jejich pírodu." Reka Havola,[^jež do sebe Spiévu vnímá a^u Vrbna v Labi se rozplývá, zamnila se asem v,, Havel", ale slovanského pvodu svého pece zapíti nemže, tak jako,,havelluch", úrodný kraj pi bezích Havoliných, uvádný kdysi v knihách jako Havolský luh. Tam hostn a usazen byl již ped tisícem let slovanský kmen Wletv, zvaný Havolané nebo Stodorané, z kteréžto zem pišla prý do Cech knžna Drahomi. Za tmavé noci minul vlak starobylý Dvín neboli Magdeburg, založený již v šestém století proti polabským Slovanm, z rána projíždl široširým vesovištm, jež ruka lidská snaží se promovati v kraje a lány úrodnjší, a nežli jsem se nadál, vítal mne a mého soudruha v hotelu staroslavného msta Brém zástupce peplavního jednatelství,,kareš a Stocký", aby nám vydal peplavní lístk}' do Nového svta. Rychlolodi Severonmeckého lloydu byly za svtové výstavy v Chicagu (vyslov: Sikegu) stále peplnny, i bylo teba zamluviti si kabinu již nkolik nedl naped a pojistiti si závdavkem dobré místo na lodi. Ceny kaj utni ídí se podle polohy a velikosti kabiny, jakož i podle roního období a podle parolodi, po níž míníme cestu nastoupiti. Z té píiny vyžádal jsem si ped cestou u peplavní agentury píslušné cenníky a plány parolodi. Ze 76 parolodi, jež náležejí Severonmeckému lloydu, jest II rychlolodi. Ty plují po linii Bremy-New York (ti: ís^i Jork).

12 III. JOSEF KOENSKÝ Piložená tabulka udává jména plujících tch palác a oznauje zárove, kolik cestujících mohou v sebe jednotlivé rychlolodi pojati. Jméno lodi 1. tída II. tída i tída ' i.elbe< 142 Werra* Fulda< 146 Eider< >Ems« Aller« Travé* 2i4 9o ' Saale* Lahn«104 Spreec >HaveU Nejdražší místa jsou na,,havole" a sesterské,,sprév". Cena jedné kabiny pro dv osoby jest goo 1500 marek. t. j zl. Ob ty lodi Severonmeckého lloydu jsou nejsilnjší a nejrychlejší. Každá má síly za koní a mže uraziti za hodinu 19-6 námoské míle, t. j. asi 35 kilometr, poítáme-h, že I námoská míle jest pes i'8 km. Slovo lloyd jest název paroplavebního podnikatelst\a. Rakouský lloyd udržuje paroplavební spojení v Adrii, v Levant, erném a Rudém moi a ve vodách indických, ínskvch a žaponskych. Hlavním sídlem podnikatelstva jest Terst. Jinv spolek jest Lloyd londýnský. Byl založen pro pojišování korábu }:>roti neliodám a škodám zpsobeným na moi. Pojistné proti škodán. na moi platí\ali si londvnští kupci navzájem již ped mnoha lety, když scházívali se v jisté kavárn, jejíž majitelem byl pan Lloyd. Ze soukromé té spolenosti utvoil se pozdji pojišovací spolek veejný a pojmenoval se na památku eeného kavárníka jeho jménem.

13 ATLANTICKÝM OCEÁNEM. Scvonanccký llovd vzal poátek sviij v letech 1856, a o rok pozdji uvidli akcionái své dílo uskutenné. S dobrou potázala se bremská })aroplavební spolenost, že poala zaizovati vedle obyejných parník i rychlolodi. První rychlolod nazývala se,,líibe". Úspchy docílené zavedením rychlolodi dopadly nade vše oekávání, a doba peplavní zkrátila se znamenit. V osmi dnech a nkolika hodinách ociovali se moeplavci na piid Nového svta. Pednosti rychlolodi bremských zvlášt však vynikly, když roku 1891 zaízena byla na nich námoská pošta se zvláštním poštovním úadem na parolodi samé, kde zásylky a listy tídí se úedníky nmeckými a americkými. A nyní již k vábné,, Ha vole", jež nás daleko u výtoku Vesery oekává ve vší své spanilosti. Poznámku na peplavním lístku, že zvláštní vlak odveze nás dne 23. kvtna ped osmou hodinou ranní z Brém do Bremerhavenu, dobe si zapamatujeme a dostavíme se v pravý as se svými zavazadly na místo. Zavazadel nepotebujeme mnoho ani na cestu kolem svta. Já a mj soudruh nevzali jsme jich alespo více, nežli je teba na nkolikadenní pobyt do nkterých eských lázní. Vléci s sebou od samého poátku nkolikerý lehký oblek, svrchovan potebný v krajinách horkých, nebylo by moudré. Na to dosti asu v tropech samých, kde všudybyl krejí ían pi prvním vstoupení do hotelu, nech v Žaponsku, Šanghaji. Hongkonku, Singaporu nebo v Batavii, upomene picházejícího hosta na povinnosti v tropické pírod a obslouží ho ve tyiadvacíti hodinách žádoucím oblekem. Nezbytná ovšem bude znalost jazyka anglického a poukázka, svdící bankám tch vtších mst, jimiž na cest kolem svta budeme se ubírati. Za podpis vyplatí nám vyjmenované banky libovolné sumy, které ovšem nesmjí pevyšovati obnos vytknutý v poukázce.

14 JOSEF KOEXSKÝ Do Brém samých ca svobodného pístavu jejich mohou sice pi^ijíždti i mohutné koráby, ale námoský obr, jakým jest,,havola", nemže se tam pece ješt odvážiti. Ješt nežu se hnul vlak z nádraží bremského, rozdávala se úhledn upravená listina, obsahující v sob seznam kajutních pasažér, sestavený dle abecedního poádku. Jaká to smsice jmen, jejichž ráz prozrazoval brzy pvod nmecký, brzy švédský, dánský, anglický, ruský, polský, židovský a j. Cíl naší železniní jízdy brzy se ukázal, ale po,,havole'* nikde ani památky. Chápeme se svých skrovných vak a vstupujeme na chvíli na parník, jehož nmecké jméno znlo v pekladu,,sastnv navra*. Ten dopraví nás k zámoskému obru, kotvícímu na rozhraní vod Veseiných a Severního moe. Nedokav a ostýchav blížíme se již k toužené,,havole". víla. Již vynouje se její blostné tlo z hlubiny jako moská V nkolika minutách budeme jejími hosty.,,havola" vypadá jako obrnnec. Vzbuzuje v nás báze svými rozmry. Ale ím více se k ní blížíme, tím lépe vynikají ušlechtilé její obrysy. Tri ocelové stožáry vypínají se z ní do výše. Zvuky lodní kapely zaléhají už v uši a rozncují v nás touhu býti již na širém moi. Hudební fanfáry znjí na,,havole" mocnji a hlunji. Již padá mstek, po nmž za nedlouho pejde asi tisíc duší a ukryje se v prostorách,,havoliných". Ale,,Havola" stojí stále nepohnut v hlubinách klidného zálivu a jen o maliko ponouje své tlo níže pod hladinu. Což je tch nkolik set mravenc proti útrobám obrovského korábu, jemuž svujeme životy! Ped nkolika hodinami pohltil do sebe námoský ten kolos již kus uhelných dol, v okrouhlém ísle asi m^trii^kýcli cent. Spotebuj e denn uhlí asi 22 vagóny. 10

15 ATÍ-ANT.CKÝM OCEÁNEM. Kapitán Jíingst, jenž slavil roku 1892 svou stou plavbu z Brém do New Yorku, a dstojníci u vchodu rozestaveni vítají hosty, kteí po vyslovení ísla své kabiny a tídy ubírají se za prvodu lodních sluh na pravici nebo na levici. V kabin vikládá každý pasažér své vaky, prohledá spšn salon vyzdobený hedvábím a malbami, ch-ipe se dopis, telegram a posledních pozdrav, zasianých jemu pímo na samou lo, seznamuje se s polohou všelikých chodeb a zákoutí, a za chvíli vyhlíží s paluby do vodní plán. Mine hodina první, dnihá, a hosté a zavazadla vyloují se poád a poád z pevozních parník na,,havolu". Na palub rozestavují se etné stolice a lenošky. Pronajímají se cestujícím do Nového svta za poplatek ty marek, t. j. asi 2 zl. 40 kr. Každá lenoška opatena jest již jménem nájemcovýrn, jenž v prázdné chvíli bude se s ní sthovati po palub od výsluní k výsluní, od místa k místu jako šnek se svou skoápkou. Nkolik sedadel na,,havole" upevnných nestailo by pro pltetího sta pasažér první tídy. Kdyby se všickni pasažéi objevili na palub, sotva by se na ni vešli. Z té píiny není dovolen pístup hostm druhé tídy na palubu prvé tídy. a se Skvlostí a souladem,,hav()la" nás oslnila. Jenom s ní žádnou jinou na cestu do Nového svta!,,havola" jest v nejkrásnjším vku spanilá od hlavy do paty a vyšperkovaná všemi skvosty lodaského umní. Však stál ten mazánek Severonmeckého lloydu nkolik milion marek. Jen sesterská,,vspreva" mže se jí hrd postaviti po bok. Ve své sláv a královské nádhee potebuje,,havola" též hodn služebnictva. Pltetího sta lidí ošetuje její povrch a nitro. Jak chudobn proti ní vypadal asi staromodní,,savannah"! Tak jmenoval se parník, jenž po prvé nastupoval cestu pes Atlantický oceán z New Yorku do Liverpoolu (ti: Livrpúlu). To bylo ovšem již roku 1819.^ 11

16

17 ATL.\NTICKÝM OCEAXRM,,Savann;ili" jílul i pliil, a ani za ti nedle s\'éli(') cíle Pára doíla mu již po osniná( tid(mní plavb, a (jstatní nedopliil. kus cesty ponechal se vtrm. Po ptadvacíti dnech pirazil,,savannah" teprve ke behm evropským. Chudák! Paroh )di té doby byly ovšem kolové, a již dávno ped tím chtl slavný, ale nešastný náš Ressel dle uštpaných slov Tersanii moe šroubem provrtati. V tom však bránili mu sami opatrní úadové, zapovdvše mu užívati svtového vynálezu...havola" a všecky ostatní zámoské parolodi Severonmeckého lloydu pohybují se Resslovou vrtulí neboli šroubem. Ohromné stroje o síle koní otáejí obrovskou vrtulí, zhotovenou z pepevné slitiny bronzové, jako dtskou hrakou. A pece mí mohutný ocelový hídel její v délce tém 50 metr a prmr vrtule tém 7 metr. Obraty toho obra jsou tak rychlé, že kídla jeho se ped oima jen míhají. Páru, potebnou ke hnaní veškerých stroj, pipravuje na,,havole" 10 kotl. Divadlo, jež se odehrává ve 48 plamenných pecech, není mén píšerné nežli vypadaly výhn vybájených kyklop. Co nejdíve sestoupíme také do dsného toho pedpeklí, jen až,,havola" vyprostí se z tsných pout prlivu a brázditi si bude cestu v širém oceánu. K polednímu zaznl tikrát souladný akkord parních píšal. Za hlaholu Wagnerova pochodu louíme se s lidmi a s pevninou evropskou. Nespatíme jí díve, až teprve když novou Vesnou pitáhnou také ptáci z teplého jihu do našich kraj. Obrovská kotva o váze 28 metrických cent již dávno byla vyzdvižena z hlubin. Kapitán, dstojníci a lodní zízenci ujali se svých tžkých povinností, a již víil šroub v kalných vodách pi výtoku eky Vesery. Ostrovní behy, lemující nejzazší obzor, neopustí nás ani dnes. ani zítra. 13

18 JOSEF KOENSKV Zvuný hlas gongu hlaholí již po celé lodi a svolává etnou spolenost k poledním hodm. Ph hodech uplyne na,,havole*' mnoho asu. Poádek v jídeln jest následující: Sotva z rána oteveš oi a vykoupáš se v moské lázni na lodi, máš ped sebou aj, kávu nebo okoládu s erstvým peivem. Lodní peka neustává ve svém umní po celý týden a jde ruku v ruce s lodním cukráem. Nahlížeti do veejných dílen jejich jest pravou rozkoší. Tak je tam vše isto a spoádáno. Od hodiny osmé dává se snídan masitá, rovnající se našemu obdu. O jedné hodin vyzvání gong ke spolené snídani druhé, zvané lunch (vyslov: lan). Ten rovná se slavnostní hostin. Jídelní lístek, tištný v lodní tiskárn a vykrášlený vkusn krajináskými výjevy, obsahuje vše, co hrdlo ráí. O tvrté hodin roznáší se káva po palub nebo pedkládá se v salon pro kuáky. O šesté hodin pichází panstvo do jídelny jako do plesu pistrojené a zasedá optn k nádhernému posvícení, pi nmž pokrmm není konce^ Z kru nad námi se vznášejícího rozléhají se zvuky smycového orkestru a perušují chvílemi živý hovor, jenž se zatím rozproudil pi znamenitém apetytu a výborném vín rýnském. jinou O deváté veer aje a zákusk opt do sytosti. Limonády a krupovka roznášejí se chvíli. podle pání v každou Námoskv ten plovoucí hotel zásoben jest všemi vcmi potebnými k vezdejšímu životu, a spíže a sklepy tají v sob lahdky a nápoje všeho druhu. Co hosté na jediné zámoské té cest spotebují, jest úžasné. Z lidí, vynikajících jindy stídmostí, stávají se za nk» moské plavby praví nenasytové a jedlíci. 14

19 ATLANTICKÝM OCí-ANEM. Z potravin a nápoj, jimiž opatruje se zámoský kolos jako jest..havola", nezbývá po ukonení plavby mnoho. A pece obsííhoval ped odplutím asi: kg masa erstvého, 2.500,, nasoleného masa hovzího, 1.200,, nasoleného masa vepového, 500,, slaniny, 3.000,, konservovaného masa hovzího a skopového, 280 uzených kýt 250 kg rozliných salám 150,, erstvých ryb, 500,, uzených ryb, 400 kus drbeže, krabic všelikvxh konserv, kg zelí, kapusty a p./ 4.000,, luštnin, 2.000,. rýže, ,, mouky, erstvého chleba a suchar, 3.500,, cukru, 2.500,, pražené kávy, bank mléka a smetany, kg brambor, 4.500,, másla, 1.500,. soli, vajec, kg sušeného ovoce, 1.600,, sýra, ,, ledu (na nových lodích umle vyrábného), lahví vína šampaského, 3.200,, vína erveného a bílého, 2.500,, vína rýnského a moselského, 1.700,, lihovin, 7.000,, vod minerálních, ,, piva krompiva ze sud erstv epovaného. Ctitelé vína okoušeti mohou rýnské z velikých lahví, pinášených na tabuli dle cenníku po 2 až po 5 markách (i marka = 60 krejcar). 15

20 a 3

21 ATLANÍICKÝM OCEÁNEM. Milovníci piva^navštíví jx) slavné tabuli víícrní jídelnu tiídy druhé, kde baví se mnohem nenuceneji, popíjejíce z pohár plnných pímo od epu. Lodní kapela baví obecenstvo drahé tídy teprve potom, když vyerpala tištný program v salone tídy prvé. Rozjauje veselejším tónem spolenost tam shromáždnou a k tanci zhusta naladnou. Mnozí z nich dali se již beztoho do tance na palub, jakmile poprvé zahrála se skoná, a neustávají v americkém valíku, dokud nezaniknou poslední zvuky dechových nástroj. Osobní známosti šíí a množí se den ode dne, a nežli uplyne den drahý a tetí, ví se již o každém, kdo je, kam se ubírá a za jakým úelem. Paluba,.Havolina" upravena jest na veliký prospch obecenstva v pohodlnou promenádu. Rozmry toho obra, jenž má v délce pes 141 metr, v šíce asi 16 metr a ve výšce asi 11 metr, znázoruje nejlépe piložený diagram, pedstavující,,havolu" u pirovnání s vltavským parníkem, s nejmenší parolodí z floty neboli lodstva Severonmeckého lloydu a s korábem Kolumbovým. Za koncertu, provozovaného každého poledne na palub,,havoh'", pipadáme si býti jako ve velkomstském parku. Nkteí z pasažér tou piln z knih, jichž poskytuje v hojnosti lodní knihovna. Jiní piln zaznamenávají do svého denníku dojmy z cest a ukracují si dalekou plavbu hrou na piano, nebo prožijí všecky ostatní chvíle v samých hrách, jako jsou šach, domino, dáma a j. V hodech, zábav a he propaseme cestou mnohý maják, zajímavý stavbou a pekážkami, které se pi zbudování jeho vyškytaly. Tak na píklad ušla mnohým svtlárna, postavená za Veserou v širém moi na^dutém válci železném (kesonu), jenž byl zapuštn po velikém namáhání do písené výspy až 14 metr hluboko. Josefa Koenského: Cesty po svt 17 2

22 JOSEF KOENSKÝ Jasné svtlo toho majáku, záící daleko po pláni moské jako hvzda první velikosti, ukazuje již po více než deset let bezpenou cestu ze širého moe do Vesery. Píšerné zvuky zvonu, vyzvánné na majáku jako pohební hrana, bývají jediným znamením pro zbloudilé moeplavce, když boue zuí a hustá mlha zakrývá celý obzor. Jsou majáky pravými dobrodinci lidstva. Paprsky jejich, kmitající se ve tmách námoského života, rozehívají srdce zoufalých, oživují nadje tonoucích a dodávají síly a zmužilosti, když potácí se koráb v teskutém vlnobití. K majáku pohlíží se po dnes jako ke hvzd spásy. Tak bývalo již asi ti sta let ped naším letopotem, když proslulý maják neboli farus aleksandrinský, zbudovaný prý nádhern z bílého mramoru do ohromné výše, vyzaoval za noci jasné svtlo do veliké dáli. Za dne svítil jako padlý sníh b- lostným svým tlem mramorovým. Slavné to dílo, uctívané tehdy jako div svta, zaniklo již ped pltisíciletím, ale památka jeho žije posud, a ecké jeho jméno pharus obráží se posud v jazycích živoucích, znjíc brzy pkare, brzy faro. Tak zove se maják ve francouzštin, vlaštin a španlštin. I peslavný obr na Rhodu, jehož nohy dotýkaly prý se obou výbžk starobylého mola pístavního, dlouho tímal v pravici pochode svtla, až jej zniilo zemtesení po samé základy. Nemén památnými staly se majáky doby nynjší. Na milliony penz vydává se na jejich zízení a zachovávání, ale také na tisíce lidí jimi se zachrauje, a na tisíce korábu, jichž cena jde do milliard, šastn dochází kýženého pístavu. Služba na majáku, postaveném mnohdy uprosted boulivého moe, bývá ovšem krušná a plna strádání a zodpovdnosti. Postaí okamžik, a z nedbalosti strážcovy vyplyne zkáza a záhuba sterým životm. Strážce majáku ošetovati musí proto svtlo jako oko v hlav. Námoské map žádný maják neujde, a každý tam má své místeko a oznaení, a jich jenom samo Sti-edozemní 18

23 ATL.\NTICKÝM OCEÁNEM nuúc (Adrii a erné nioír v tu poítajíc) má hodné pies 900, Baltické a Severní moe s piléhajícím Švédskem, Norskem a Dánskem pes 500, Britanie s Irskem pes 600, pobeží francouzské pes 300, španlské a portugalské pes 200, pobeží Spojených stát severoamerických asi 500, Amerika stední a Indie Západní asi 90, Brasilie asi 40, ili a Peru v Tichém oceán asi 50, Žaponsko asi 80, ína asi 70, Ohnivá zem, kde pestává jihoamerický svt, toliko 2, pobeží africká asi 80, Austrálie, Tasmánie a Nový Zéland asi 80. V celém svt plane a plápolá za každé noci asi na pltvrta tisíce vtších oh vedle jedenácti tisíc menších a bezpen ídí cesty moeplavc, kteí znají jejich podobu, postavu, barvu jejich pruh za dne a barvu jejich svitu za tmy. Všecky vdomosti o nich chová v sob spis Ludolphv,,0 majácích a svtlech celého svta". Té knihy moeplavec nikdy se nespouští a ošetuje ji peliv jako lodní kompas. Druhého dne z rána ukázaly se již malebné skály anglického pobeží, zvané Doverské. Po nkolika letech spatil jsem kídové ty stny po druhé. Tehdy dailo se mi v prlivu zle. Po prvé okoušel jsem tam následky moské nemoci. Tentokrát však jest Dover a jeho pevnost, postavená v krkolomné výši, samá poesie- Také v líbezném ostrov Wightu (ti Uajtu), kde vavín, myrta, cypiš a cesmína puí, a kde stromovité íuchsie ukrv'- vají v bohatých svých kvtech a ratolestech útulné letohrádky, poznal jsem starého svého známého. Na blízku ostrova,.havola" zakotvila. Nkolik námoských mil v pozadí vynívaly vže Southamptonu.,,Havola" oekávala tam ješt pasažéry, dopravované z Londýna. Malý parníek piveze je k zakotvené..havole". 19

24 '.afei i

25 ATLANTICKÝM OCEANhM. Zaznly opt zviikv lodní kapely, a ])osl('(lní Iwropané piekrocují nuistek. Pejde jen nkolik minut, a,,havola" vy})r()stí se zase z mlkých a tsných vod. Zkušený lodivoda nás doprovází. Doprovodí,,Havolu" až k Jehlám, k osamlým skaliskm na nejzazším západ ostrova Wightu. Za hodinu poplujeme blízko nich. Jehly trí již ped námi a vábí k sob zrak všech zvdavc. Jsme u mety, od níž se mí plavba v širém oceánu. Do šedých bok Jehel složen3/ch z vápence vlny prudce buší, jeí a za sykotu se pní. Již dlouho odolávají tvrdá ta.skaliska vlnobití, ale osudu neujdou. Sama jsou již jenom troskami a zaniknou v hlubinách rozboueného moe. Díve poítalo se jich nkolik. Dnes vidti lze na tom míst ješt ti skaliska, podobná spíše ostrým dlátm nežli jehlám. Na jednom z nich postaven jest vysoký maják. Vyzauje svtlo ervené, chvílemi perývané. Plavba pi Jehlách jest za rozboueného moe velmi nebezpená. A tmi místy života a smrti, pi níž houfy rack chechtají se a kvílí, musí ubírati se zámoské koráby a hledati prchod ve zkázyplné soutsce mezi ostrovem Wightem a pobežím anglickým.

26 ak prošel druhý den. a schylovalo se k veeru. Po šestihodinné plavb (od Jehel poítajíce) v^-hlíželi jsme všickni z pravoboku lodi v tu stranu, kde blá se proslulý maják Eddystonský. Za tmavé noci rozlévala se Tam vlnobití bouí divoce a pohrává vysokým po moi elektrická záe svtláren Lizardských, a naposledy zaplanul paprslek na skalnatých Scillech. majákem jako kyvadlem. I srdnatá m\'sl otužilých strážc na majáku usazených podléhá tam rozilení. Také na,,havole" planou ti pedležitá svtla a svítí tam od západu slunce až do východu. Na pedním stožáru vztyena jest svítilna se svtlem bílým a vydává paprsky do dálky asi 5 námoských mil. t. j. asi 9 km. Na píd lodi záí po pravici svtlo zelené, po levici svtlo ervené. Svítí do dálky asi 2 námoských mil. Zjeví-li se významná ta ti svtla korábu plujícíma naproti, vyhne se na právo. irá tma a mlha, jež se po pláni moské rozhostila, ukonila všecka rozjímání.

27 ATLANTICKÝM OClvAM.M. Chvílemi zaznívaly ješt mlhové signály z,,havoly" vydávané. Ale od jiné parolodi nebyly optovány. Je Atlantický oceán piíliš široký, než aby locí s lodí astéji se potkávala. Nicmén znjí výstražné sirény za husté mlhy každých pt minut, a píšerné jejich zvuky zaléhají k nám až do ložnice, v níž nás plouhání vln ukolébá ve tvrdý spánek. Již tvoíme svt pro sebe a v odlouení od svta starého i nového jsme ponecháni sami sob. Nikdo již nás nevidí a neslyší. Po sedm dní a sedm nocí náležeti budeme široširému oceánu. Jenom na lilubokém dn oceánu spojuje se Evropa s Amerikou, a mžikem šíí se jejich myšlenky od behu ke behu. Asi tucet podmoských kabel položeno jest v hlubinách Atlantického oceánu a pipomínají svtu slavné jméno velikého dobrodince lidstva Morsea, jenž spojil svty silou elektromagnetickou a uinil mrtvé dráty živými nervy. Osm tch podmoských nerv vodí myšlenky mezi Velkou Britanií a Severní Amerikou. Dva vycházejí z Francie, dva spojují Portugaly a behy jihoamerické. Pešla noc první a druhá. Za té plavby okusila vtšina ze spolucestujících moské nemoci a nejsou z ní ješt vyhojeni, jakkoli jsme námoské boue ješt ani nepoznali. Hejna vodních opeenc opustila nás již u ostrova Wightu. Na širém moi objevují se již obyejn jenom po párku. Torej bílý, veliký jako husa, byl nám ješt vera vren, ale také ten již zmizel s oí. Pro svou neohrabanost nastupuje brzy cestu k pevnin, kdež hnízdí v etné spolenosti a za chze své sotva se batolí. jméno ulpas. Nmetí rybái dali mu vhodné Dále šel s námi blostný racek típrstý a sbíral odpadky ve víru lodního šroubu. Nejdále vyprovází nás buák obecný, nejmenší vodní ptáe, o malinko jen vtší nežli 23

28 JOSEF KOENSKÝ vrabec. Nžné jeho nožky míhají se za letu po hladin tak rychle, že se zdá, jakoby po vlnách bhal. Perut jeho tak se tepetají, že zdá se býti. spíše motýlem nežli ptákem. Také buák šedý, jehož mládata nasolují si Islandané na zimu, zabloudil z polárních krajin až v tento zempás v družinu svých píbuzných. a mísí se Vtších moských živoich, jako jest šviucha obecná, která doprovází mnohdy houfn koráb a svižnými vdné diváky k sob vábí, objevovalo se málo. Ješt vzácnji zjevovala se plískavice. Po velryb a vorvani marn napínal jsem zrak. kotrmelci Jako nedozírná pouš vypadalo moe za pochniurného jitra. Zdálo se, že život z nho zmizel. A pece jest oceán pln život posud nevyzpytovaných a vynášených jen ob as z velikých hlubin na denní svtlo. Postihnouti okem všecky moské divy, jevící se na samém dn hlubokého oceánu, ješt se nepodailo^ Bílý pedmt hozený do moe ztrácí se ve hloubce asi byl ješt ve hlubin 59 metr. zraku našemu již 30 metr a jen v pevzácném pípad postižen Že však slunení svtlo; vniká mnohem dále, o tom svdectví dává fotografická plotna, která i ve vodní hlubin 550 metr svtlem valn se zmnila. Ale což je to proti prmrné hloubce Atlantického oceánu, odhadované na 3600 metr, a což proti 'moským propastem, jejichž nejvtší hlubiny odhadují se daleko nad Sooo metr! A nad tmito propastmi vznáší se naše,,havola" a ne- a vodní spousty celého Atlantu jsou devtkrát roz- zbloudí, lehlejší nežli Evropa a zajímají tém tolik plochy jako celý starý svt. Pochopujeme odvahu i starosti Kolumbových moeplavc, když ubírali se tou bezmrnou plání a k neznámým krajm ídili plachty památných karavel, jejichž jména,, Santa Maria",,, Pinta" a,,nina" vyslovují se s úctou. 24

29 ATI.A.\TJCKYM OCKAXLM. Nejvtší z nich byla,, Santa Maria". Mla v délce asi 23 metry. Poprvé ona projela napí neznámým oceánem, ale hned po této plavb vzala již za své, a všecky podoby její pedvádné obrazem jsou jenom tušené. Jako vnost zdálo se Kolumbovým moeplavcm onch 42 dní skutené plavb3^ jichž bylo teba k dosažení behu ped tím nikdy nevídaných. My však dostijineme svého cíle po sedmidenní plavb od Jehel poítajíce, jiné pak rychlolodi o dvou vrtulích a dvakrát silnjších nežli má,,havola" dokonce již za pt dní a nkolik málo hodin. Jaké triumfy slaví tu Ressel mezi dvojicí dvtipného Watta, jenž stroj parou oživil, a šastného Fultona, jenž vidl za velikého jásotu lidu svou parolo po ece Hudsonu uhánti. Mužové tí národností pomáhali budovati dílo nesmrtelné sláv v: Skot, Iran a Cech. Den co den bedliv sledujeme na,,havoie" úinky páry a vítáme nedokav chvíli, jež pinese zprávu, o kolik námoských mil jsme blíže své pouti do Nového svta. O dvanácté hodin polední ustanovují lodní dstojníci zempisnou polohu a vypoítávají uraženou dráhu za prošlých 24 hodin. Chvíli na to ukonejšuje veejná zpráva naši zvdavost. U erného prkna pi schodišti zavšeného je hotová tlaenice. Každý nahlíží do plavecké zprávy a poznamenává si vrn do svého denníku: Severonmecký lloyd. Parník,;Havola". Kapitán Júngst.. Ve tvrtek dne 25. máje ^54' severní šíky a ii^io' západní délky. Uražená dráha: od Jehel 381 námoských mil. V širém moi: o den 21 hodin. 25

30 JOSEF KOEXSKÝ V pátek dne 26. máje. 49^20' s. š. a 22^35' z. d. Uražená dráha: 445 mil. V širém moi: i den 21 hodin. V sobotu dne 27. máje. 47O46' s. š. a 33^43' 7,. d. Uražená dráha: 452 mil. V širém moi: 2 dni 21 hodin. V nedli dne 28. máje ' s. š. a 43^25' z. d. Uražená dráha: 429 mil. V širém moi: 3 dni 21 hodin. V pondlí dne 29. máje. 42^44' s. š. a 53^9' z. d. Uražená dráha: 446 mil. V širém moi: 4 dni 21 hodin. V uter v dne 30. máje. 41^20' s. š. a 63O4' z. d. Uražená dráha: 450 mil. V sirém moi: 5 dní 21 hodin. Ve stedu dne 31. máje. 40O34' s. š. a 74^35' z- d- Uražená dráha: 480 mil. V širém moi: 6 dní 21 hodin. Do Sandy Hooku (u New Yorku) ješt 14 mil. Z Bremerhavenu až do New Yorku poítá se 3600 mil. t. j km. Uražená dráha 480 mil byla nejvtší, jíž dosáhla,,havola" na cest do Nového svta. Ke stanovení této dráhy slouží log. Starý log, vynalezený již roku 1607, ustoupil již dávno novjšímu. Nynjší log, užívaný na všech velikých parolodích. opaten jest šroubovými kídly. Kídla logu do moe hozeného otáejí se ve vod a oznaují ])ohyb ten pomocí šry na mosazném poitadle. 26

31

32 JOSEF KORENSKÝ Oekávané íslo, jež udává uraženou dráhu, poskytuje nejlepší píležitosti k sázkám. Na,,Havole" nemohlo býti jinak. Horlivý sbratel vždycky sežene deset osob, které by si vsadily po dolaru na nkteré z ísel o. I, 2, 3 až 9. Oznamuj e-li zpráva uraženou dráhu na p. 432, vyhrává ten, kdo vsadil na íslo 2. Smr neboli kurs, kterým se,,havola" ubírala, nebývá v každou roní dobu stejný. Za léta, když plují od Labradoru mnohé ledovce, zaboují parolodi hodn jižn, od m- síce srpna a po celou zimu pidržují se parolodi kursu severnjšího. Ledovce unášené proudem Golfickým dávno již tou dobou roztály, a ovzduší bývá jasné. Dráha letního kursu má v délce 3150 námoských mil, dráha zimního jest mnohem kratší, to jest asi 3056 mil od Jehel do Sandy Hooku. Chlad, jaký vanul ze studených konin Labradorských a Novofundlandských, pociovali jsme zvlášt pi poledníku. Z mrazivého vtru, jenž nás náhle zarazil, bylo patrno, že jsme na blízku plujících ledovc, s nimiž koráby nerady se utkav ají. Ledovce takové valí se proudem moským jako obrovské hory. Ale jen skrovnjší ást jich vynouje se nad hladinu. Mnohem vtší díl, víc než osmeronásobný, ukryt jest v hlubinách. A pece nezídka potkávají moeplavci ledové hory, k jejichž temenu bývá od hladiny moské více nežli sto metr. Den za dnem plynul na širém moi v jednotvárnosti. Jen když zbloudilé ptáe piletlo na palubu a hledalo v lanoví odpoinku a spasení, vyrušilo se panstvo z klidu a spchalo se podívat na zachránného opeence jako na div svta. Jednou piletla na stožár unavená vlaštovice, po druhé nkolik motýl otakárk. 28

33 ATL.\XT1CKÝM OCEAXEM. Ziveji bylo na,,havole", když roznesla se zpráva, že daleko na obzoru ukazuje se lo(t. Všecko pádí na palubu, každý ozbroj ujc se sklem, rozeznává již barvu komín a vlajku, a vyslovuje jméno spolenosti, již koráb náleží. Komíny žluté vští lo Severonmeckého lloydu, komíny erné s pruhem bílým oznaují paroplavební linii Inmanovu. Ve vlajkách umjí zkušení moeplavci ísti jako v knihách a mohou se dáti z daleka do ilého hovoru. Z té píiny opatuje se každá lod vlajkami všeho druhu, jež se dle poteb}^ vztyují. Lodí, které jsme mohli postehnouti za plavby širým Atlantem na dalekém obzoru, bylo mén nežli je prst na ruce. Toliko jediná mohla býti tikráte pozdravena vztyením vlajky. Po nkolika dnech uvidli jsme na širém moi tepetati se znak Severonmeckého lloydu, modrou kotvu s klíem na kíž položeným, a vzdali jsme navzájem' est blízkému parníku. Otoe, jež mohutná vrtule,,havolina" na celé té plavb v širém oceán bez pestání vykonává, jdou do statisíc. Nežli uzíme Nový svt, bude jich více nežli sedm set tisíc. Služba lodních dstojník jest sice krušná, ale odmna také pimená. Kapitán,,Havoly" na p. má 7000 marek roního služného, krom toho pak dostává za každé penechání své vlastní kabinv 600 marek odmnv. Nedle, již zažili jsme cestou do Nového svta toliko jednou, pinesla již z' rána svátení náladu. Ješt než se panstvo probudilo ze sna, vytruboval se na palub velebný chorál. Hymnus jeho znl slavn a blažen rozechvíval nás v polosnní. Vstáváme pozdji, než kdy jind3^ a oblékáme se v nedlní šat jako všichni ostatní. 20

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

VY_32_INOVACE_Z1.03. Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka

VY_32_INOVACE_Z1.03. Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.03 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie Asie Struný popis aktivity: Zápis a studijní

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1. Spotřeba obilovin v ČR Vypracujte

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ Anotace: V pracovním sešitě si žák při plynulém čtení procvičí názvy zajímavých rostlin. Umí pracovat s literárním textem. Zjišťuje zajímavé informace. Rozlišuje spisovná a nespisovná

Více

Obsah dokumentu. Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46

Obsah dokumentu. Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46 Obsah dokumentu Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46 Pořádáš novoroční oslavu roku 1600. Od každého hráče

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/! http://one.arch.tamu.edu/news/2012/1/9/locomotive-rails-1896/ Zdokonalený parní stroj skotského vynálezce Jamese Watta byl nejprve užit pi oderpávání

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

MFF Voda moře oceány 2009 program

MFF Voda moře oceány 2009 program MFF Voda moře oceány 2009 program Kavárna La Rue Hrnčířská 10/1, Ústí nad Labem pondělí 23.11.2009 18:00 20:00 Beseda a křest nové knihy Richarda Jaroňka Čelisti Afriky spojený s promítáním filmu Miroslava

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více