^^^ pm P ^H^P ^K^4. ^^m2^^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "^^^ pm P ^H^P ^K^4. ^^m2^^"

Transkript

1 Lip?-- X

2 ^^^ m8 pm P ^H^P ^^m2^^ ^8 ^K^4

3 \

4 Presented to the UBRkKY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO from the estate of MR. AND MRS. G. V. KELTON

5 Josefa Koenského v CESTY PO SVTE, -v

6 VŠECKA PRÁVA VYHRAZE,NA. - Tiskem eské grafické spoleiwsli»unie«r Prare.

7 Josefa Koenskeho Cesty po svt. Plavba do Nového Svta. Amerika. VYDANÍ PRO MLÁDEŽ. S mnohými obrázky a barvotiskovými pílohami. NAKLADATELSTVÍ J. OTTY V PRAZE.

8

9 rtcj^yw Q^ilTlSIfi 1 cd anrbo nikdy více! Ta slova víila mi stále v hlav, když Amerika, chtj íc uctiti památku odvážného moíeplavce Krištofa Kolumba, pipravovala roku 1893 svtovou výstavu pi bezích jezera Michiganského (vyslov: Mišigenského) a vybízela zámoské hosty k návštv více než kdy jindy. Mne touha nesla I v zámoí Nového Svta. vidl jsem ped sebou v duchu vznešené obrazy kýžených krajin a národ, a nedokav toužil jsem po nich jako po rajském ovoci. A jako opeenec, jehož perut zmohutnly, dále odvažuje se v letu, tak i já vroucn jsem si toho žádal, abych, až poznám divliplné zem americké, mohl zaletti i v kraje árného vvxhodu asijského, kde pne se vysoko do oblak posvátná hora Fuži, a napájeti hrud vonným dechem tropického rostlinstva na sopeném souostroví Havajském, na smaragdové Jáv. rubínovém Cejlonu, prodlévati u nebetyných Himálaj, jejichž slávu nevylíí ani sto božských vk, pokoiti se ped

10 JOSEF KOEXSKÝ výtvory slavného umní staroindického a zadívati se vlastníma oima v rozvaliny a památníky zaniklé slávy pod egyptským nebem, zkrátka, ukoniti své dosavadní vycházky a výlety cestou kolem svta. Když jarem navraceli se v naše kraje opeení pvci z jihu a slavíci poali v luzích klokotati, chystal jsem již své skrovné vci cestovní a oekával jsem chvíli, kdy velé tužby a pání poaly se naplovati. Pvabná,,Havola", chlouba Severonmeckého lloydu, mla dne 23. kvtna 1893 opt nastoupiti cestu z Brém do Nového svta. Již dávno ped tím pinášela mi pošta ze všech konin svta plány lodí, všeliké prospekty a prvodní knihy, týkající se rznýcli zemí a moí, a tak již pedem pibývalo zkušeností, svrchovan potebných na dalekou pou kolem naší planety. Dne 20. máje hodina odjezdu odbila. Hlouek pátel vyprovázel mne a mého soudruha, p. Karla ezníka, statkáe z Kbelnice, na nádraží. Upímn tiskl jsem ruku všem, od nichž ml m dliti oceán na delší as. V šumu parního stroje zanikla slova louení. Za veerního šera pozdravil jsem opt milé Drážany, nevím již po kobkáté, za tmavé noci zase Lipsko. Ve snách vynoovala se mii dávná a tklivá povst o památné líp slovanské: Od té lípy Lipska jméno místo tomu udleno z vdnosti a k památce. Od té lípy Lipským zvalo se i jeho plemeno, za znak rodu si ji vzalo, za dmxtví,' za vno. A když kescanství zá vzešla, lípa ta v erb hrabat pešla z Míšn, kde se zi i dnes. Jana Kollár^,.Slávy dcera".

11 Ari-WriCKYM OCliAXEM. I další cestou po Nmecku doléhaly na mne sourodé zvuky našeho jazyka. Na mysl pišla mi slova: Kde jste se octly, milé zde bydli vších národy Slávu? Kde jsou národové ti, jejich kde knížata, msta]... ; Samo jméno parolodi,,havoly", po níž jsem^mél odplouti za oceán, pipomínalo mi neblahý osud zaniklého Slovanstva a zaplašovalo radostné chvíle pi vzpomínce na zámoské '^ zem a jejich pírodu." Reka Havola,[^jež do sebe Spiévu vnímá a^u Vrbna v Labi se rozplývá, zamnila se asem v,, Havel", ale slovanského pvodu svého pece zapíti nemže, tak jako,,havelluch", úrodný kraj pi bezích Havoliných, uvádný kdysi v knihách jako Havolský luh. Tam hostn a usazen byl již ped tisícem let slovanský kmen Wletv, zvaný Havolané nebo Stodorané, z kteréžto zem pišla prý do Cech knžna Drahomi. Za tmavé noci minul vlak starobylý Dvín neboli Magdeburg, založený již v šestém století proti polabským Slovanm, z rána projíždl široširým vesovištm, jež ruka lidská snaží se promovati v kraje a lány úrodnjší, a nežli jsem se nadál, vítal mne a mého soudruha v hotelu staroslavného msta Brém zástupce peplavního jednatelství,,kareš a Stocký", aby nám vydal peplavní lístk}' do Nového svta. Rychlolodi Severonmeckého lloydu byly za svtové výstavy v Chicagu (vyslov: Sikegu) stále peplnny, i bylo teba zamluviti si kabinu již nkolik nedl naped a pojistiti si závdavkem dobré místo na lodi. Ceny kaj utni ídí se podle polohy a velikosti kabiny, jakož i podle roního období a podle parolodi, po níž míníme cestu nastoupiti. Z té píiny vyžádal jsem si ped cestou u peplavní agentury píslušné cenníky a plány parolodi. Ze 76 parolodi, jež náležejí Severonmeckému lloydu, jest II rychlolodi. Ty plují po linii Bremy-New York (ti: ís^i Jork).

12 III. JOSEF KOENSKÝ Piložená tabulka udává jména plujících tch palác a oznauje zárove, kolik cestujících mohou v sebe jednotlivé rychlolodi pojati. Jméno lodi 1. tída II. tída i tída ' i.elbe< 142 Werra* Fulda< 146 Eider< >Ems« Aller« Travé* 2i4 9o ' Saale* Lahn«104 Spreec >HaveU Nejdražší místa jsou na,,havole" a sesterské,,sprév". Cena jedné kabiny pro dv osoby jest goo 1500 marek. t. j zl. Ob ty lodi Severonmeckého lloydu jsou nejsilnjší a nejrychlejší. Každá má síly za koní a mže uraziti za hodinu 19-6 námoské míle, t. j. asi 35 kilometr, poítáme-h, že I námoská míle jest pes i'8 km. Slovo lloyd jest název paroplavebního podnikatelst\a. Rakouský lloyd udržuje paroplavební spojení v Adrii, v Levant, erném a Rudém moi a ve vodách indických, ínskvch a žaponskych. Hlavním sídlem podnikatelstva jest Terst. Jinv spolek jest Lloyd londýnský. Byl založen pro pojišování korábu }:>roti neliodám a škodám zpsobeným na moi. Pojistné proti škodán. na moi platí\ali si londvnští kupci navzájem již ped mnoha lety, když scházívali se v jisté kavárn, jejíž majitelem byl pan Lloyd. Ze soukromé té spolenosti utvoil se pozdji pojišovací spolek veejný a pojmenoval se na památku eeného kavárníka jeho jménem.

13 ATLANTICKÝM OCEÁNEM. Scvonanccký llovd vzal poátek sviij v letech 1856, a o rok pozdji uvidli akcionái své dílo uskutenné. S dobrou potázala se bremská })aroplavební spolenost, že poala zaizovati vedle obyejných parník i rychlolodi. První rychlolod nazývala se,,líibe". Úspchy docílené zavedením rychlolodi dopadly nade vše oekávání, a doba peplavní zkrátila se znamenit. V osmi dnech a nkolika hodinách ociovali se moeplavci na piid Nového svta. Pednosti rychlolodi bremských zvlášt však vynikly, když roku 1891 zaízena byla na nich námoská pošta se zvláštním poštovním úadem na parolodi samé, kde zásylky a listy tídí se úedníky nmeckými a americkými. A nyní již k vábné,, Ha vole", jež nás daleko u výtoku Vesery oekává ve vší své spanilosti. Poznámku na peplavním lístku, že zvláštní vlak odveze nás dne 23. kvtna ped osmou hodinou ranní z Brém do Bremerhavenu, dobe si zapamatujeme a dostavíme se v pravý as se svými zavazadly na místo. Zavazadel nepotebujeme mnoho ani na cestu kolem svta. Já a mj soudruh nevzali jsme jich alespo více, nežli je teba na nkolikadenní pobyt do nkterých eských lázní. Vléci s sebou od samého poátku nkolikerý lehký oblek, svrchovan potebný v krajinách horkých, nebylo by moudré. Na to dosti asu v tropech samých, kde všudybyl krejí ían pi prvním vstoupení do hotelu, nech v Žaponsku, Šanghaji. Hongkonku, Singaporu nebo v Batavii, upomene picházejícího hosta na povinnosti v tropické pírod a obslouží ho ve tyiadvacíti hodinách žádoucím oblekem. Nezbytná ovšem bude znalost jazyka anglického a poukázka, svdící bankám tch vtších mst, jimiž na cest kolem svta budeme se ubírati. Za podpis vyplatí nám vyjmenované banky libovolné sumy, které ovšem nesmjí pevyšovati obnos vytknutý v poukázce.

14 JOSEF KOEXSKÝ Do Brém samých ca svobodného pístavu jejich mohou sice pi^ijíždti i mohutné koráby, ale námoský obr, jakým jest,,havola", nemže se tam pece ješt odvážiti. Ješt nežu se hnul vlak z nádraží bremského, rozdávala se úhledn upravená listina, obsahující v sob seznam kajutních pasažér, sestavený dle abecedního poádku. Jaká to smsice jmen, jejichž ráz prozrazoval brzy pvod nmecký, brzy švédský, dánský, anglický, ruský, polský, židovský a j. Cíl naší železniní jízdy brzy se ukázal, ale po,,havole'* nikde ani památky. Chápeme se svých skrovných vak a vstupujeme na chvíli na parník, jehož nmecké jméno znlo v pekladu,,sastnv navra*. Ten dopraví nás k zámoskému obru, kotvícímu na rozhraní vod Veseiných a Severního moe. Nedokav a ostýchav blížíme se již k toužené,,havole". víla. Již vynouje se její blostné tlo z hlubiny jako moská V nkolika minutách budeme jejími hosty.,,havola" vypadá jako obrnnec. Vzbuzuje v nás báze svými rozmry. Ale ím více se k ní blížíme, tím lépe vynikají ušlechtilé její obrysy. Tri ocelové stožáry vypínají se z ní do výše. Zvuky lodní kapely zaléhají už v uši a rozncují v nás touhu býti již na širém moi. Hudební fanfáry znjí na,,havole" mocnji a hlunji. Již padá mstek, po nmž za nedlouho pejde asi tisíc duší a ukryje se v prostorách,,havoliných". Ale,,Havola" stojí stále nepohnut v hlubinách klidného zálivu a jen o maliko ponouje své tlo níže pod hladinu. Což je tch nkolik set mravenc proti útrobám obrovského korábu, jemuž svujeme životy! Ped nkolika hodinami pohltil do sebe námoský ten kolos již kus uhelných dol, v okrouhlém ísle asi m^trii^kýcli cent. Spotebuj e denn uhlí asi 22 vagóny. 10

15 ATÍ-ANT.CKÝM OCEÁNEM. Kapitán Jíingst, jenž slavil roku 1892 svou stou plavbu z Brém do New Yorku, a dstojníci u vchodu rozestaveni vítají hosty, kteí po vyslovení ísla své kabiny a tídy ubírají se za prvodu lodních sluh na pravici nebo na levici. V kabin vikládá každý pasažér své vaky, prohledá spšn salon vyzdobený hedvábím a malbami, ch-ipe se dopis, telegram a posledních pozdrav, zasianých jemu pímo na samou lo, seznamuje se s polohou všelikých chodeb a zákoutí, a za chvíli vyhlíží s paluby do vodní plán. Mine hodina první, dnihá, a hosté a zavazadla vyloují se poád a poád z pevozních parník na,,havolu". Na palub rozestavují se etné stolice a lenošky. Pronajímají se cestujícím do Nového svta za poplatek ty marek, t. j. asi 2 zl. 40 kr. Každá lenoška opatena jest již jménem nájemcovýrn, jenž v prázdné chvíli bude se s ní sthovati po palub od výsluní k výsluní, od místa k místu jako šnek se svou skoápkou. Nkolik sedadel na,,havole" upevnných nestailo by pro pltetího sta pasažér první tídy. Kdyby se všickni pasažéi objevili na palub, sotva by se na ni vešli. Z té píiny není dovolen pístup hostm druhé tídy na palubu prvé tídy. a se Skvlostí a souladem,,hav()la" nás oslnila. Jenom s ní žádnou jinou na cestu do Nového svta!,,havola" jest v nejkrásnjším vku spanilá od hlavy do paty a vyšperkovaná všemi skvosty lodaského umní. Však stál ten mazánek Severonmeckého lloydu nkolik milion marek. Jen sesterská,,vspreva" mže se jí hrd postaviti po bok. Ve své sláv a královské nádhee potebuje,,havola" též hodn služebnictva. Pltetího sta lidí ošetuje její povrch a nitro. Jak chudobn proti ní vypadal asi staromodní,,savannah"! Tak jmenoval se parník, jenž po prvé nastupoval cestu pes Atlantický oceán z New Yorku do Liverpoolu (ti: Livrpúlu). To bylo ovšem již roku 1819.^ 11

16

17 ATL.\NTICKÝM OCEAXRM,,Savann;ili" jílul i pliil, a ani za ti nedle s\'éli(') cíle Pára doíla mu již po osniná( tid(mní plavb, a (jstatní nedopliil. kus cesty ponechal se vtrm. Po ptadvacíti dnech pirazil,,savannah" teprve ke behm evropským. Chudák! Paroh )di té doby byly ovšem kolové, a již dávno ped tím chtl slavný, ale nešastný náš Ressel dle uštpaných slov Tersanii moe šroubem provrtati. V tom však bránili mu sami opatrní úadové, zapovdvše mu užívati svtového vynálezu...havola" a všecky ostatní zámoské parolodi Severonmeckého lloydu pohybují se Resslovou vrtulí neboli šroubem. Ohromné stroje o síle koní otáejí obrovskou vrtulí, zhotovenou z pepevné slitiny bronzové, jako dtskou hrakou. A pece mí mohutný ocelový hídel její v délce tém 50 metr a prmr vrtule tém 7 metr. Obraty toho obra jsou tak rychlé, že kídla jeho se ped oima jen míhají. Páru, potebnou ke hnaní veškerých stroj, pipravuje na,,havole" 10 kotl. Divadlo, jež se odehrává ve 48 plamenných pecech, není mén píšerné nežli vypadaly výhn vybájených kyklop. Co nejdíve sestoupíme také do dsného toho pedpeklí, jen až,,havola" vyprostí se z tsných pout prlivu a brázditi si bude cestu v širém oceánu. K polednímu zaznl tikrát souladný akkord parních píšal. Za hlaholu Wagnerova pochodu louíme se s lidmi a s pevninou evropskou. Nespatíme jí díve, až teprve když novou Vesnou pitáhnou také ptáci z teplého jihu do našich kraj. Obrovská kotva o váze 28 metrických cent již dávno byla vyzdvižena z hlubin. Kapitán, dstojníci a lodní zízenci ujali se svých tžkých povinností, a již víil šroub v kalných vodách pi výtoku eky Vesery. Ostrovní behy, lemující nejzazší obzor, neopustí nás ani dnes. ani zítra. 13

18 JOSEF KOENSKV Zvuný hlas gongu hlaholí již po celé lodi a svolává etnou spolenost k poledním hodm. Ph hodech uplyne na,,havole*' mnoho asu. Poádek v jídeln jest následující: Sotva z rána oteveš oi a vykoupáš se v moské lázni na lodi, máš ped sebou aj, kávu nebo okoládu s erstvým peivem. Lodní peka neustává ve svém umní po celý týden a jde ruku v ruce s lodním cukráem. Nahlížeti do veejných dílen jejich jest pravou rozkoší. Tak je tam vše isto a spoádáno. Od hodiny osmé dává se snídan masitá, rovnající se našemu obdu. O jedné hodin vyzvání gong ke spolené snídani druhé, zvané lunch (vyslov: lan). Ten rovná se slavnostní hostin. Jídelní lístek, tištný v lodní tiskárn a vykrášlený vkusn krajináskými výjevy, obsahuje vše, co hrdlo ráí. O tvrté hodin roznáší se káva po palub nebo pedkládá se v salon pro kuáky. O šesté hodin pichází panstvo do jídelny jako do plesu pistrojené a zasedá optn k nádhernému posvícení, pi nmž pokrmm není konce^ Z kru nad námi se vznášejícího rozléhají se zvuky smycového orkestru a perušují chvílemi živý hovor, jenž se zatím rozproudil pi znamenitém apetytu a výborném vín rýnském. jinou O deváté veer aje a zákusk opt do sytosti. Limonády a krupovka roznášejí se chvíli. podle pání v každou Námoskv ten plovoucí hotel zásoben jest všemi vcmi potebnými k vezdejšímu životu, a spíže a sklepy tají v sob lahdky a nápoje všeho druhu. Co hosté na jediné zámoské té cest spotebují, jest úžasné. Z lidí, vynikajících jindy stídmostí, stávají se za nk» moské plavby praví nenasytové a jedlíci. 14

19 ATLANTICKÝM OCí-ANEM. Z potravin a nápoj, jimiž opatruje se zámoský kolos jako jest..havola", nezbývá po ukonení plavby mnoho. A pece obsííhoval ped odplutím asi: kg masa erstvého, 2.500,, nasoleného masa hovzího, 1.200,, nasoleného masa vepového, 500,, slaniny, 3.000,, konservovaného masa hovzího a skopového, 280 uzených kýt 250 kg rozliných salám 150,, erstvých ryb, 500,, uzených ryb, 400 kus drbeže, krabic všelikvxh konserv, kg zelí, kapusty a p./ 4.000,, luštnin, 2.000,. rýže, ,, mouky, erstvého chleba a suchar, 3.500,, cukru, 2.500,, pražené kávy, bank mléka a smetany, kg brambor, 4.500,, másla, 1.500,. soli, vajec, kg sušeného ovoce, 1.600,, sýra, ,, ledu (na nových lodích umle vyrábného), lahví vína šampaského, 3.200,, vína erveného a bílého, 2.500,, vína rýnského a moselského, 1.700,, lihovin, 7.000,, vod minerálních, ,, piva krompiva ze sud erstv epovaného. Ctitelé vína okoušeti mohou rýnské z velikých lahví, pinášených na tabuli dle cenníku po 2 až po 5 markách (i marka = 60 krejcar). 15

20 a 3

21 ATLANÍICKÝM OCEÁNEM. Milovníci piva^navštíví jx) slavné tabuli víícrní jídelnu tiídy druhé, kde baví se mnohem nenuceneji, popíjejíce z pohár plnných pímo od epu. Lodní kapela baví obecenstvo drahé tídy teprve potom, když vyerpala tištný program v salone tídy prvé. Rozjauje veselejším tónem spolenost tam shromáždnou a k tanci zhusta naladnou. Mnozí z nich dali se již beztoho do tance na palub, jakmile poprvé zahrála se skoná, a neustávají v americkém valíku, dokud nezaniknou poslední zvuky dechových nástroj. Osobní známosti šíí a množí se den ode dne, a nežli uplyne den drahý a tetí, ví se již o každém, kdo je, kam se ubírá a za jakým úelem. Paluba,.Havolina" upravena jest na veliký prospch obecenstva v pohodlnou promenádu. Rozmry toho obra, jenž má v délce pes 141 metr, v šíce asi 16 metr a ve výšce asi 11 metr, znázoruje nejlépe piložený diagram, pedstavující,,havolu" u pirovnání s vltavským parníkem, s nejmenší parolodí z floty neboli lodstva Severonmeckého lloydu a s korábem Kolumbovým. Za koncertu, provozovaného každého poledne na palub,,havoh'", pipadáme si býti jako ve velkomstském parku. Nkteí z pasažér tou piln z knih, jichž poskytuje v hojnosti lodní knihovna. Jiní piln zaznamenávají do svého denníku dojmy z cest a ukracují si dalekou plavbu hrou na piano, nebo prožijí všecky ostatní chvíle v samých hrách, jako jsou šach, domino, dáma a j. V hodech, zábav a he propaseme cestou mnohý maják, zajímavý stavbou a pekážkami, které se pi zbudování jeho vyškytaly. Tak na píklad ušla mnohým svtlárna, postavená za Veserou v širém moi na^dutém válci železném (kesonu), jenž byl zapuštn po velikém namáhání do písené výspy až 14 metr hluboko. Josefa Koenského: Cesty po svt 17 2

22 JOSEF KOENSKÝ Jasné svtlo toho majáku, záící daleko po pláni moské jako hvzda první velikosti, ukazuje již po více než deset let bezpenou cestu ze širého moe do Vesery. Píšerné zvuky zvonu, vyzvánné na majáku jako pohební hrana, bývají jediným znamením pro zbloudilé moeplavce, když boue zuí a hustá mlha zakrývá celý obzor. Jsou majáky pravými dobrodinci lidstva. Paprsky jejich, kmitající se ve tmách námoského života, rozehívají srdce zoufalých, oživují nadje tonoucích a dodávají síly a zmužilosti, když potácí se koráb v teskutém vlnobití. K majáku pohlíží se po dnes jako ke hvzd spásy. Tak bývalo již asi ti sta let ped naším letopotem, když proslulý maják neboli farus aleksandrinský, zbudovaný prý nádhern z bílého mramoru do ohromné výše, vyzaoval za noci jasné svtlo do veliké dáli. Za dne svítil jako padlý sníh b- lostným svým tlem mramorovým. Slavné to dílo, uctívané tehdy jako div svta, zaniklo již ped pltisíciletím, ale památka jeho žije posud, a ecké jeho jméno pharus obráží se posud v jazycích živoucích, znjíc brzy pkare, brzy faro. Tak zove se maják ve francouzštin, vlaštin a španlštin. I peslavný obr na Rhodu, jehož nohy dotýkaly prý se obou výbžk starobylého mola pístavního, dlouho tímal v pravici pochode svtla, až jej zniilo zemtesení po samé základy. Nemén památnými staly se majáky doby nynjší. Na milliony penz vydává se na jejich zízení a zachovávání, ale také na tisíce lidí jimi se zachrauje, a na tisíce korábu, jichž cena jde do milliard, šastn dochází kýženého pístavu. Služba na majáku, postaveném mnohdy uprosted boulivého moe, bývá ovšem krušná a plna strádání a zodpovdnosti. Postaí okamžik, a z nedbalosti strážcovy vyplyne zkáza a záhuba sterým životm. Strážce majáku ošetovati musí proto svtlo jako oko v hlav. Námoské map žádný maják neujde, a každý tam má své místeko a oznaení, a jich jenom samo Sti-edozemní 18

23 ATL.\NTICKÝM OCEÁNEM nuúc (Adrii a erné nioír v tu poítajíc) má hodné pies 900, Baltické a Severní moe s piléhajícím Švédskem, Norskem a Dánskem pes 500, Britanie s Irskem pes 600, pobeží francouzské pes 300, španlské a portugalské pes 200, pobeží Spojených stát severoamerických asi 500, Amerika stední a Indie Západní asi 90, Brasilie asi 40, ili a Peru v Tichém oceán asi 50, Žaponsko asi 80, ína asi 70, Ohnivá zem, kde pestává jihoamerický svt, toliko 2, pobeží africká asi 80, Austrálie, Tasmánie a Nový Zéland asi 80. V celém svt plane a plápolá za každé noci asi na pltvrta tisíce vtších oh vedle jedenácti tisíc menších a bezpen ídí cesty moeplavc, kteí znají jejich podobu, postavu, barvu jejich pruh za dne a barvu jejich svitu za tmy. Všecky vdomosti o nich chová v sob spis Ludolphv,,0 majácích a svtlech celého svta". Té knihy moeplavec nikdy se nespouští a ošetuje ji peliv jako lodní kompas. Druhého dne z rána ukázaly se již malebné skály anglického pobeží, zvané Doverské. Po nkolika letech spatil jsem kídové ty stny po druhé. Tehdy dailo se mi v prlivu zle. Po prvé okoušel jsem tam následky moské nemoci. Tentokrát však jest Dover a jeho pevnost, postavená v krkolomné výši, samá poesie- Také v líbezném ostrov Wightu (ti Uajtu), kde vavín, myrta, cypiš a cesmína puí, a kde stromovité íuchsie ukrv'- vají v bohatých svých kvtech a ratolestech útulné letohrádky, poznal jsem starého svého známého. Na blízku ostrova,.havola" zakotvila. Nkolik námoských mil v pozadí vynívaly vže Southamptonu.,,Havola" oekávala tam ješt pasažéry, dopravované z Londýna. Malý parníek piveze je k zakotvené..havole". 19

24 '.afei i

25 ATLANTICKÝM OCEANhM. Zaznly opt zviikv lodní kapely, a ])osl('(lní Iwropané piekrocují nuistek. Pejde jen nkolik minut, a,,havola" vy})r()stí se zase z mlkých a tsných vod. Zkušený lodivoda nás doprovází. Doprovodí,,Havolu" až k Jehlám, k osamlým skaliskm na nejzazším západ ostrova Wightu. Za hodinu poplujeme blízko nich. Jehly trí již ped námi a vábí k sob zrak všech zvdavc. Jsme u mety, od níž se mí plavba v širém oceánu. Do šedých bok Jehel složen3/ch z vápence vlny prudce buší, jeí a za sykotu se pní. Již dlouho odolávají tvrdá ta.skaliska vlnobití, ale osudu neujdou. Sama jsou již jenom troskami a zaniknou v hlubinách rozboueného moe. Díve poítalo se jich nkolik. Dnes vidti lze na tom míst ješt ti skaliska, podobná spíše ostrým dlátm nežli jehlám. Na jednom z nich postaven jest vysoký maják. Vyzauje svtlo ervené, chvílemi perývané. Plavba pi Jehlách jest za rozboueného moe velmi nebezpená. A tmi místy života a smrti, pi níž houfy rack chechtají se a kvílí, musí ubírati se zámoské koráby a hledati prchod ve zkázyplné soutsce mezi ostrovem Wightem a pobežím anglickým.

26 ak prošel druhý den. a schylovalo se k veeru. Po šestihodinné plavb (od Jehel poítajíce) v^-hlíželi jsme všickni z pravoboku lodi v tu stranu, kde blá se proslulý maják Eddystonský. Za tmavé noci rozlévala se Tam vlnobití bouí divoce a pohrává vysokým po moi elektrická záe svtláren Lizardských, a naposledy zaplanul paprslek na skalnatých Scillech. majákem jako kyvadlem. I srdnatá m\'sl otužilých strážc na majáku usazených podléhá tam rozilení. Také na,,havole" planou ti pedležitá svtla a svítí tam od západu slunce až do východu. Na pedním stožáru vztyena jest svítilna se svtlem bílým a vydává paprsky do dálky asi 5 námoských mil. t. j. asi 9 km. Na píd lodi záí po pravici svtlo zelené, po levici svtlo ervené. Svítí do dálky asi 2 námoských mil. Zjeví-li se významná ta ti svtla korábu plujícíma naproti, vyhne se na právo. irá tma a mlha, jež se po pláni moské rozhostila, ukonila všecka rozjímání.

27 ATLANTICKÝM OClvAM.M. Chvílemi zaznívaly ješt mlhové signály z,,havoly" vydávané. Ale od jiné parolodi nebyly optovány. Je Atlantický oceán piíliš široký, než aby locí s lodí astéji se potkávala. Nicmén znjí výstražné sirény za husté mlhy každých pt minut, a píšerné jejich zvuky zaléhají k nám až do ložnice, v níž nás plouhání vln ukolébá ve tvrdý spánek. Již tvoíme svt pro sebe a v odlouení od svta starého i nového jsme ponecháni sami sob. Nikdo již nás nevidí a neslyší. Po sedm dní a sedm nocí náležeti budeme široširému oceánu. Jenom na lilubokém dn oceánu spojuje se Evropa s Amerikou, a mžikem šíí se jejich myšlenky od behu ke behu. Asi tucet podmoských kabel položeno jest v hlubinách Atlantického oceánu a pipomínají svtu slavné jméno velikého dobrodince lidstva Morsea, jenž spojil svty silou elektromagnetickou a uinil mrtvé dráty živými nervy. Osm tch podmoských nerv vodí myšlenky mezi Velkou Britanií a Severní Amerikou. Dva vycházejí z Francie, dva spojují Portugaly a behy jihoamerické. Pešla noc první a druhá. Za té plavby okusila vtšina ze spolucestujících moské nemoci a nejsou z ní ješt vyhojeni, jakkoli jsme námoské boue ješt ani nepoznali. Hejna vodních opeenc opustila nás již u ostrova Wightu. Na širém moi objevují se již obyejn jenom po párku. Torej bílý, veliký jako husa, byl nám ješt vera vren, ale také ten již zmizel s oí. Pro svou neohrabanost nastupuje brzy cestu k pevnin, kdež hnízdí v etné spolenosti a za chze své sotva se batolí. jméno ulpas. Nmetí rybái dali mu vhodné Dále šel s námi blostný racek típrstý a sbíral odpadky ve víru lodního šroubu. Nejdále vyprovází nás buák obecný, nejmenší vodní ptáe, o malinko jen vtší nežli 23

28 JOSEF KOENSKÝ vrabec. Nžné jeho nožky míhají se za letu po hladin tak rychle, že se zdá, jakoby po vlnách bhal. Perut jeho tak se tepetají, že zdá se býti. spíše motýlem nežli ptákem. Také buák šedý, jehož mládata nasolují si Islandané na zimu, zabloudil z polárních krajin až v tento zempás v družinu svých píbuzných. a mísí se Vtších moských živoich, jako jest šviucha obecná, která doprovází mnohdy houfn koráb a svižnými vdné diváky k sob vábí, objevovalo se málo. Ješt vzácnji zjevovala se plískavice. Po velryb a vorvani marn napínal jsem zrak. kotrmelci Jako nedozírná pouš vypadalo moe za pochniurného jitra. Zdálo se, že život z nho zmizel. A pece jest oceán pln život posud nevyzpytovaných a vynášených jen ob as z velikých hlubin na denní svtlo. Postihnouti okem všecky moské divy, jevící se na samém dn hlubokého oceánu, ješt se nepodailo^ Bílý pedmt hozený do moe ztrácí se ve hloubce asi byl ješt ve hlubin 59 metr. zraku našemu již 30 metr a jen v pevzácném pípad postižen Že však slunení svtlo; vniká mnohem dále, o tom svdectví dává fotografická plotna, která i ve vodní hlubin 550 metr svtlem valn se zmnila. Ale což je to proti prmrné hloubce Atlantického oceánu, odhadované na 3600 metr, a což proti 'moským propastem, jejichž nejvtší hlubiny odhadují se daleko nad Sooo metr! A nad tmito propastmi vznáší se naše,,havola" a ne- a vodní spousty celého Atlantu jsou devtkrát roz- zbloudí, lehlejší nežli Evropa a zajímají tém tolik plochy jako celý starý svt. Pochopujeme odvahu i starosti Kolumbových moeplavc, když ubírali se tou bezmrnou plání a k neznámým krajm ídili plachty památných karavel, jejichž jména,, Santa Maria",,, Pinta" a,,nina" vyslovují se s úctou. 24

29 ATI.A.\TJCKYM OCKAXLM. Nejvtší z nich byla,, Santa Maria". Mla v délce asi 23 metry. Poprvé ona projela napí neznámým oceánem, ale hned po této plavb vzala již za své, a všecky podoby její pedvádné obrazem jsou jenom tušené. Jako vnost zdálo se Kolumbovým moeplavcm onch 42 dní skutené plavb3^ jichž bylo teba k dosažení behu ped tím nikdy nevídaných. My však dostijineme svého cíle po sedmidenní plavb od Jehel poítajíce, jiné pak rychlolodi o dvou vrtulích a dvakrát silnjších nežli má,,havola" dokonce již za pt dní a nkolik málo hodin. Jaké triumfy slaví tu Ressel mezi dvojicí dvtipného Watta, jenž stroj parou oživil, a šastného Fultona, jenž vidl za velikého jásotu lidu svou parolo po ece Hudsonu uhánti. Mužové tí národností pomáhali budovati dílo nesmrtelné sláv v: Skot, Iran a Cech. Den co den bedliv sledujeme na,,havoie" úinky páry a vítáme nedokav chvíli, jež pinese zprávu, o kolik námoských mil jsme blíže své pouti do Nového svta. O dvanácté hodin polední ustanovují lodní dstojníci zempisnou polohu a vypoítávají uraženou dráhu za prošlých 24 hodin. Chvíli na to ukonejšuje veejná zpráva naši zvdavost. U erného prkna pi schodišti zavšeného je hotová tlaenice. Každý nahlíží do plavecké zprávy a poznamenává si vrn do svého denníku: Severonmecký lloyd. Parník,;Havola". Kapitán Júngst.. Ve tvrtek dne 25. máje ^54' severní šíky a ii^io' západní délky. Uražená dráha: od Jehel 381 námoských mil. V širém moi: o den 21 hodin. 25

30 JOSEF KOEXSKÝ V pátek dne 26. máje. 49^20' s. š. a 22^35' z. d. Uražená dráha: 445 mil. V širém moi: i den 21 hodin. V sobotu dne 27. máje. 47O46' s. š. a 33^43' 7,. d. Uražená dráha: 452 mil. V širém moi: 2 dni 21 hodin. V nedli dne 28. máje ' s. š. a 43^25' z. d. Uražená dráha: 429 mil. V širém moi: 3 dni 21 hodin. V pondlí dne 29. máje. 42^44' s. š. a 53^9' z. d. Uražená dráha: 446 mil. V širém moi: 4 dni 21 hodin. V uter v dne 30. máje. 41^20' s. š. a 63O4' z. d. Uražená dráha: 450 mil. V sirém moi: 5 dní 21 hodin. Ve stedu dne 31. máje. 40O34' s. š. a 74^35' z- d- Uražená dráha: 480 mil. V širém moi: 6 dní 21 hodin. Do Sandy Hooku (u New Yorku) ješt 14 mil. Z Bremerhavenu až do New Yorku poítá se 3600 mil. t. j km. Uražená dráha 480 mil byla nejvtší, jíž dosáhla,,havola" na cest do Nového svta. Ke stanovení této dráhy slouží log. Starý log, vynalezený již roku 1607, ustoupil již dávno novjšímu. Nynjší log, užívaný na všech velikých parolodích. opaten jest šroubovými kídly. Kídla logu do moe hozeného otáejí se ve vod a oznaují ])ohyb ten pomocí šry na mosazném poitadle. 26

31

32 JOSEF KORENSKÝ Oekávané íslo, jež udává uraženou dráhu, poskytuje nejlepší píležitosti k sázkám. Na,,Havole" nemohlo býti jinak. Horlivý sbratel vždycky sežene deset osob, které by si vsadily po dolaru na nkteré z ísel o. I, 2, 3 až 9. Oznamuj e-li zpráva uraženou dráhu na p. 432, vyhrává ten, kdo vsadil na íslo 2. Smr neboli kurs, kterým se,,havola" ubírala, nebývá v každou roní dobu stejný. Za léta, když plují od Labradoru mnohé ledovce, zaboují parolodi hodn jižn, od m- síce srpna a po celou zimu pidržují se parolodi kursu severnjšího. Ledovce unášené proudem Golfickým dávno již tou dobou roztály, a ovzduší bývá jasné. Dráha letního kursu má v délce 3150 námoských mil, dráha zimního jest mnohem kratší, to jest asi 3056 mil od Jehel do Sandy Hooku. Chlad, jaký vanul ze studených konin Labradorských a Novofundlandských, pociovali jsme zvlášt pi poledníku. Z mrazivého vtru, jenž nás náhle zarazil, bylo patrno, že jsme na blízku plujících ledovc, s nimiž koráby nerady se utkav ají. Ledovce takové valí se proudem moským jako obrovské hory. Ale jen skrovnjší ást jich vynouje se nad hladinu. Mnohem vtší díl, víc než osmeronásobný, ukryt jest v hlubinách. A pece nezídka potkávají moeplavci ledové hory, k jejichž temenu bývá od hladiny moské více nežli sto metr. Den za dnem plynul na širém moi v jednotvárnosti. Jen když zbloudilé ptáe piletlo na palubu a hledalo v lanoví odpoinku a spasení, vyrušilo se panstvo z klidu a spchalo se podívat na zachránného opeence jako na div svta. Jednou piletla na stožár unavená vlaštovice, po druhé nkolik motýl otakárk. 28

33 ATL.\XT1CKÝM OCEAXEM. Ziveji bylo na,,havole", když roznesla se zpráva, že daleko na obzoru ukazuje se lo(t. Všecko pádí na palubu, každý ozbroj ujc se sklem, rozeznává již barvu komín a vlajku, a vyslovuje jméno spolenosti, již koráb náleží. Komíny žluté vští lo Severonmeckého lloydu, komíny erné s pruhem bílým oznaují paroplavební linii Inmanovu. Ve vlajkách umjí zkušení moeplavci ísti jako v knihách a mohou se dáti z daleka do ilého hovoru. Z té píiny opatuje se každá lod vlajkami všeho druhu, jež se dle poteb}^ vztyují. Lodí, které jsme mohli postehnouti za plavby širým Atlantem na dalekém obzoru, bylo mén nežli je prst na ruce. Toliko jediná mohla býti tikráte pozdravena vztyením vlajky. Po nkolika dnech uvidli jsme na širém moi tepetati se znak Severonmeckého lloydu, modrou kotvu s klíem na kíž položeným, a vzdali jsme navzájem' est blízkému parníku. Otoe, jež mohutná vrtule,,havolina" na celé té plavb v širém oceán bez pestání vykonává, jdou do statisíc. Nežli uzíme Nový svt, bude jich více nežli sedm set tisíc. Služba lodních dstojník jest sice krušná, ale odmna také pimená. Kapitán,,Havoly" na p. má 7000 marek roního služného, krom toho pak dostává za každé penechání své vlastní kabinv 600 marek odmnv. Nedle, již zažili jsme cestou do Nového svta toliko jednou, pinesla již z' rána svátení náladu. Ješt než se panstvo probudilo ze sna, vytruboval se na palub velebný chorál. Hymnus jeho znl slavn a blažen rozechvíval nás v polosnní. Vstáváme pozdji, než kdy jind3^ a oblékáme se v nedlní šat jako všichni ostatní. 20

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Orientaní bh v Anglii

Orientaní bh v Anglii Orientaní bh v Anglii 24.9. jsem s Vlakou (PZR) vyrazil do Readingu za naší milou orienakou Hankou a mám pro Vás radostnou zprávu: už brzo se nám Hanka vrátí. Asi. Nízkorozpotové letadlo s námi tžce drclo

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: prosinec 2012 Ročník:sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: USA Klíčová slova: New York, Kordillery, Chicago,

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm HISTORIE A KULTURA poátek historie starovkéíny spojený s dobou

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia 2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia Úvod Doba temna je za námi. Královští ddicové, kteí svými šarvátkami a pýchou zavinili pád msta Blue Moon, uprchli. Zkažení rádci a dvoané,

Více

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek 1.1. Základní pojmy V tomto uebním bloku budeme pracovat pouze s pirozenými ísly ( bez nuly ) a budeme studovat vztahy dlitelnosti mezi nimi. Seznámíme se s tmito základními pojmy: Název Dlitel, násobek

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/05 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 1 Ověřeno ve výuce: 27.9.2011 Třída: 3 Datum:27.9. 2011 1 Co píše o ptácích? Vzdělávací

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

ZVÍECÍ INSTINKT. literární scéná krátkého filmu. 2008 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

ZVÍECÍ INSTINKT. literární scéná krátkého filmu. 2008 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2008 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Kuchy - za kamny Malý hndý pejsek s velkýma ušima leží za starodávnými kamny s dlouhým komínem na dece z

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo 3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo O prvním červnovém víkendu Miletín opět hostil již třetí Národní oldskautské jamboree. Sešli se tu skauti

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání OBEC PERNINK Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004 o symbolech obce a jejich užívání Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 5. íjna 2004 usneslo vydat na základ 84 dost. 2 písm i) zákona.

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

Hotel Arnica Jídelní lístek

Hotel Arnica Jídelní lístek Jídelní lístek Studené předkrmy 0101 200g Sýrová studená mísa (sýr eidam,uzený sýr, hermelín,niva,másl) 70 Kč 0102 100g Salám s cibulí 35 Kč 0103 350g Velká studená mísa 115 Kč (šunkový salám,eidam,uzený

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více