Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Poskytovatel ) je poskytovatelem těchto služeb: Uchovávaní dat, Web hosting a Poskytování odborných školení (dále jen Služby ). 1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Objednatelem při poskytování Služeb. 2. Definice a interpretace Cena znamená cenu za poskytování Služby dle platného ceníku Poskytovatele zveřejněného na Internetové stránce platného v den přijetí objednávky. Internetová stránka znamená internetovou stránku Poskytovatele Objednatel znamená fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, která si u Poskytovatele objednala Služby a uzavřela Smlouvu. Fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy je podle příslušných právních předpisů považována za spotřebitele, může být Objednatelem pouze v případě, že s tím Poskytovatel bude souhlasit. Osobní údaje znamenají jakákoliv údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, na základě kterých je možné Objednatele přímo či nepřímo identifikovat. Poskytování odborných školení znamená poskytování vzdělávání v oblasti vytváření software v prostředí Oracle Application Express. Server znamená počítač trvale připojený k internetové síti, jehož prostřednictvím je poskytován Web hosting. Smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1

2 Uchovávaní dat znamená uchovávání množiny dat potřebných k vedení přehledu o objednávaných službách klienty Objednatele a k vystavení daňového dokladu za poskytnuté služby klientům Objednatele. Uzavření Smlouvy znamená přijetí a potvrzení objednávky Objednatele ze strany Poskytovatele zaslané Objednateli. Odesláním objednávky Objednatel výslovně stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Web hosting znamená poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem doménových jmen prostřednictvím Poskytovatele. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na Internetové stránce. 3. Předmět Smlouvy 3.1 Předmětem Smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli Službu a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služby sjednanou Cenu. 3.2 Smlouva se uzavírá na základě objednávky Služby ze strany Objednatele prostřednictvím Internetové stránky. Objednávka Objednatele je závazná. Potvrzení přijetí objednávky Služby je Objednateli zasláno em V případě Služby uvedené v bodě potvrzení Objednávky neznamená, že Objednatel má automaticky zajištěnou účast na vybraném školení. K tomu dochází až po řádném zaplacení Služby. 4. Platební podmínky 4.1 Objednavatel se zavazuje uhradit Cenu Služby na účet Poskytovatele na základě výzvy k zaplacení Služby obsažené v potvrzení přijetí objednávky dle čl Objednatel hradí Cenu Služby předem nejpozději do 20. dne předchozího kalendářního měsíce, nebude-li v daňovém dokladu dle bodu 4.4 stanovena jiná splatnost. To neplatí v případě Ceny Služby uvedené v bodě a za první měsíc, kdy je Objednatel povinen uhradit Cenu neprodleně po zaslání výzvy k zaplacení a v případě Služby uvedené v bodě 1.1.3, kdy je Objednatel povinen uhradit Cenu neprodleně po zaslání výzvy k zaplacení, nejpozději však jeden pracovní den před poskytnutím této Služby. 4.3 Objednatel bere na vědomí, že v případě objednávky Služby mu Služba nebude poskytnuta, pokud nebude uhrazena Cena způsobem uvedeným v tomto článku. 4.4 Poskytovatel vystaví daňový doklad obsahující všechny zákonem stanovené náležitosti na základě přijetí úhrady Ceny Služby a zašle Objednateli bližší informace o objednané Službě (zejména přístupové údaje ke Službám uvedeným v bodě a 1.1.2, program a místo školení ke Službě uvedené v bodě 1.1.3). 2

3 4.5 V případě řádného a včasného neuhrazení Ceny Služeb v případě prodloužení Smlouvy o další období je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Objednatele, přerušit poskytování Služeb, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužné Ceny v plné výši. V takovém případě má Poskytovatel právo požadovat od Objednatele manipulační poplatek za znovuzprovoznění Služby ve výši 500,- Kč bez DPH. 5. Práva a povinnosti Poskytovatele 5.1 V případě Služeb uvedených v bodě a je Poskytovatel povinen zajistit nepřetržitý provoz těchto Služeb. Výjimku tvoří skutečnosti, které Poskytovatel není schopen ovlivnit a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, přívodu elektřiny apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu Služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.). Poskytovatel je povinen včas informovat o plánovaných úkonech nezbytných pro zajištění chodu Služeb na své Internetové stránce. 5.2 Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na Serveru a zajišťovat průběžně správu Serveru pro optimální provoz Služeb uvedených v bodě a Poskytovatel je povinen zabezpečovat Služby uvedené v bodě a před narušením provozu třetí stranou či před zneužitím Služeb ze strany Objednatele. 5.4 Poskytovatel je oprávněn zrušit poskytnutí Služby uvedené v bodě nejpozději tři pracovní dny před sjednaným poskytnutím této Služby, pokud nebude naplněna minimální kapacita účastníku školení uvedená na Internetové stránce nebo v případě nemoci lektora. V tomto případě má Objednatel nárok na vrácení uhrazené Ceny, Objednatel a Poskytoval se však mohou domluvit na náhradním dni poskytnutí Služby. O zrušení poskytnutí této Služby bude Poskytovatel informovat Objednatele ovou zprávou nejpozději tři pracovní dny před sjednaným poskytnutím této Služby. Poskytovatel je dále oprávněn změnit místo konání školení a osobu lektora daného školení. O těchto změnách poskytování Služby bude Poskytovatel informovat Objednatele ovou zprávou nejpozději jeden pracovní den před sjednaným poskytnutím této Služby. 5.5 Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele nejpozději 15 dnů předem na skutečnost, že uplyne doba, pro kterou byla Cena Služby uhrazena. Upozornění zašle Poskytovatel Objednateli formou u. 6. Práva o povinnosti Objednatele 6.1 V případě poskytování Služeb uvedených v bodě a Objednatel zodpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umístí na Server. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití aplikace, skriptů či programů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků Serveru. 3

4 6.2 V případě, kdy Poskytovatel na základě upozornění vyzve Objednatele k odstranění vad Objednatelem provozované aplikace, je Objednatel povinen odstranit tyto technické vady aplikace neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Jestliže Objednatel není schopný z důvodu objektivních překážek odstranit vady do 24 hodin, je povinen odstranit aplikaci z provozu Serveru, pokud tak neučiní, má Poskytovatel právo jednostranně pozastavit poskytování Služeb uvedených v bodě a pro Objednatele do odstranění vad. Objednatel odpovídá za škodu způsobenou technickými vadami aplikace provozované Objednatelem třetím osobám i za škodu způsobenou Poskytovateli. 6.3 Objednatel se zavazuje, že obsah umístněný na Server neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním firmám a právům souvisejícím (např. pornografie, propagace násilí, rasismu, xenofobie, obsahující viry atd.). V těchto případech si Provozovatel vyhrazuje právo okamžitě bez předchozího upozornění Objednatele pozastavit poskytování Služeb uvedených v bodě a Objednatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k Službám uvedeným v bodě a a programovým prostředkům Serveru před zneužitím třetí stranou. 6.5 Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu Služeb uvedených v bodě a prostřednictvím technické podpory na Internetové stránce. 7. Doba trvání a ukončení Smlouvy 7.1 Smlouva na Služby uvedené v bodě se uzavírá na 1 (jeden) rok a Smlouva se automaticky prodlužuje o další 1 (jeden) rok, pokud Objednatel neodstoupí od Smlouvy nebo se nedohodne na ukončení Smlouvy. Smlouva na Služby uvedené v bodě se uzavírá na 1 (jeden) měsíc, nebylo-li domluveno jinak. Smlouva se automaticky prodlužuje o další měsíc, pokud Objednatel neodstoupí od Smlouvy nebo se nedohodne na ukončení Smlouvy. 7.2 Smlouvu lze ukončit (i) dohodou Poskytovatele a Objednatele nebo (ii) odstoupením od Smlouvy učiněném Poskytovatelem nebo Objednatelem v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami. 7.3 Poskytovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy když: a) bude Objednatel v prodlení s úhradou Ceny delší než 15 dnů; nebo b) dojde k hrubému porušení podmínek Smlouvy ze strany Objednatele. V případě, že Poskytovatel odstoupí od Smlouvy z výše uvedených důvodů, nevzniká Objednateli nárok na vrácení Ceny. 7.4 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě hrubého porušení povinností Poskytovatele plynoucích ze Smlouvy. V případě, že je předmětem Smlouvy 4

5 poskytnutí Služby uvedené v bodě 1.1.3, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu. V takovém případě je však Objednatel povinen uhradit Poskytovateli následující storno poplatky: 50 % Ceny Služby, pokud k odstoupení od Smlouvy dojde dva nebo jeden pracovní dny před sjednaným poskytnutím této Služby a 100 % Ceny Služby, pokud k odstoupení od Smlouvy dojde v sjednaný den poskytnutí této Služby. 7.5 Odstoupení od Smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze stran Smlouvy musí být učiněno písemnou formou. 7.6 V případě ukončení Smlouvy z důvodu neuhrazení Ceny ze strany Objednatele a z důvodu hrubého porušení podmínek Smlouvy ze strany Objednatele, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Objednatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací. 8. Ochrana Osobních údajů 8.1 V souvislosti s objednávkou Služeb může být Objednatel vyzván k poskytnutí Osobních údajů. Registrací na Internetové stránce projevuje Objednatel svůj souhlas se zpracováním a použitím Osobních údajů ze strany Poskytovatele v rozsahu a za podmínek níže uvedených. 8.2 Objednatel je oprávněn písemně požádat Poskytovatele o poskytnutí informace o Osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, jakožto i odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Objednatel je povinen poskytovat pouze pravdivé údaje o své osobě. 8.3 Objednatel registrací na Internetové stránce projevuje svůj souhlas se zasíláním e- mailů týkajících se Služeb. Zprávy týkající se Služeb jsou považovány za obchodní sdělení. Pokud Objednatel s jejich zasíláním nesouhlasí, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli. 8.4 Osobní údaje získané od Objednatele nejsou poskytovány třetím osobám. 9. Internetová stránka Poskytovatele 9.1 Přístup a používání Internetové stránky je bezplatné. 9.2 Objednatel nese odpovědnost za udržení svého přístupového jména a hesla na účet na Internetové stránce v tajnosti. Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití přístupového jména a hesla Objednatele. 9.3 Objednatel dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k Internetové stránce omezen nebo přerušen. 9.4 Poskytovatel je držitelem příslušných autorských práv v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 5

6 změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Obsah Internetové stránky nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Poskytovatele. 10. Závěrečná ustanovení 10.1 Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí právními předpisy České republiky Vztahy, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění Pro účely Všeobecných obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty, není-li stanoveno jinak Všeobecné obchodní podmínky, které jsou uveřejněny na Internetové stránce, si Poskytovatel vyhrazuje kdykoliv změnit. Pro Objednatele jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na Internetové stránce v den uzavření Smlouvy Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary 360 01 IČ: 29088542 Zapsána v OR sp. zn. C 23989

Více

VOP virtuální a dedikované servery Českého hostingu

VOP virtuální a dedikované servery Českého hostingu VOP virtuální a dedikované servery Českého hostingu Všeobecné obchodní podmínky služeb pronájmu virtuálních a dedikovaných serverů Českého hostingu platné od 3. 6. 2015. Smluvní strany THINline interactive

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování webhostingových služeb projektu UNIHOST.cz. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ

Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ Všeobecné smluvní podmínky služeb STATION.CZ 1. Smluvní strany Gransy s.r.o. se sídlem Bořivojova 35, Praha 3 Michle, 130 00 IČ: 28087755, DIČ: CZ28087755 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatelem je: (dále jen VOP ) MonkeyData s.r.o. IČ: 02731452 se sídlem: Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00

Více

Smluvní podmínky Webhostingových služeb

Smluvní podmínky Webhostingových služeb Smluvní podmínky Webhostingových služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní společnost Warnet.cz s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Smluvní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku)

Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými obchodními

Více

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz 1. Definice základních pojmů 1.1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Poskytovatelem je Milan Brych, sídlo: Na Koželužně 614, 345 06 Kdyně, IČO 76373461 www stránky

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro služby Internet Marketing

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro služby Internet Marketing Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro služby Internet Marketing 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Společnost HostingSolutions s.r.o. vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pro zajištění služby DOBRÝÚŘAD, internetového systému zpětné vazby provozovaného na www.dobry-urad.cz 1. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel:

Více

Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky

Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Článek I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů 1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,vop ) upravují vztahy při poskytování služby výuky IT kurzů.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací. COMFEEL s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací. COMFEEL s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti COMFEEL s.r.o. se sídlem č.p. 315, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou IČ 02849593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení I. 1 Obchodní společnost DÁRKY VŠEM, s.r.o., IČ 27423808, se sídlem Praha 2, PSČ 128 00, Vyšehradská 1349/2, pobočka Soběhrdy 28,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ADV Computers s.r.o. provozovatel sítě ADVnet Článek 1 Definice V těchto všeobecných smluvních podmínkách mají níže uvedené pojmy následující význam:

Více