1. Obchodní podmínky 2. Základní ustanovení 3. Objednávka, uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Obchodní podmínky 2. Základní ustanovení 3. Objednávka, uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva"

Transkript

1 1. Obchodní podmínky společnosti Jatka Zbiroh spol. s r.o., IČ: , se sídlem Svrkyně 6, Svrkyně, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese popřípadě jiných internetových adresách, jejichž DNS záznamy směřují ke stejné internetové prezentaci 2. Základní ustanovení 2.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP ) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva ) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu. Dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na webové stránce a další související právní vztahy Prodávajícím se rozumí společnost Jatka Zbiroh spol. s r.o., IČ: , se sídlem Svrkyně 6, Svrkyně, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání Internetovým obchodem se rozumí internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese popřípadě jiných internetových adresách, jejichž DNS záznamy směřují ke stejné internetové prezentaci, a to prostřednictvím webového rozhraní založeného na protokolu http a https (dále jen webové rozhraní obchodu ) Webovou stránkou se rozumí webová stránka prodávajícího umístěná na adrese Adresou provozovny je adresa provozovny prodávajícího: Bezručova 347, Zbiroh OP jsou umístěny na internetových stránkách v sekci Podmínky a jsou přístupné všem kupujícím ve formátu umožňujícím jejich uchování a opakované zobrazování, a to ještě před odesláním objednávky Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy Komunikačním jazykem pro objednávku je čeština. Kupní smlouva i OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 3. Objednávka, uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva 3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Umístění zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit 3.2. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží jsou aktuální po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2 3.3. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně tohoto zboží uzavřít, a to i bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně OP) nebo nepotvrdili dodatečně objednávku (bod 3.8 OP) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a. objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) b. způsobu úhrady kupní ceny zboží c. údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a d. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako objednávka ) Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího ) Při objednávání zboží z webového rozhraní obchodu je kupující povinen uvádět v objednávce všechny požadované údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou považovány za správné a kupující nese odpovědnost i důsledky nesprávného uvedení údajů Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. telefonicky či písemně) Kupní smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webovém rozhraní obchodu tím, že požadované zboží vloží do košíku a objednávku odešle prodávajícímu (bod 3.6. OP). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž prodávající uvádí, že si neúčtuje žádné další poplatky Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s platnými OP ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky a že s nimi výslovně souhlasí Kupující bere na vědomí, že objednávka obsahuje pouze orientační/informativní hodnoty hmotnosti objednávaného zboží. Přípustný rozdíl hmotnosti u jednotlivých objednaných položek činí max. +/- 20% Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl Prodávající kupujícího upozorňuje, že se na kupní smlouvu v souladu s ust písm. g) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník či obč. zák. ) nepoužijí obecná ustanovení týkající se uzavírání smluv distančním způsobem a závazků ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory.

3 3.16. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 4. Cena zboží a platební podmínky 4.1. Ceny zboží a přepravy jsou smluvní a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků. Řídí se hodnotami platnými v den odeslání objednávky. Celková předpokládaná cena objednaného zboží a přepravy včetně daně z přidané hodnoty je uvedena v konečném soupisu objednávky. Skutečná celková cena objednaného zboží a přepravy včetně daně z přidané hodnoty bude vyčíslena dle skutečné váhy dodaného zboží, o čemž kupující obdrží doklad v souladu s bodem 4.6. OP Platba je prováděna v měně platné na území České republiky, tj. v korunách českých. Kupující je povinen zkontrolovat si správnost vrácených peněz při převzetí zboží a případné nedostatky a nesrovnalosti uplatnit u prodávajícího bezprostředně po zjištění nedostatku, nejpozději do doby odjezdu prodávajícího či kupujícího z místa dodání zboží Společně s kupní cenou se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží Kupní cena je splatná při převzetí zboží. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném kupujícím Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu zjednodušený daňový doklad - paragon. Paragon bude kupujícímu předán při předání zboží po zaplacení kupní ceny. Paragon bude obsahovat skutečně dodané množství, cenu zboží, upozornění že jde o zuživatelnou věc - zboží podléhající rychlé zkáze a dobu, po kterou lze zboží použít Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 5. Odstoupení od smlouvy 5.1. Od uzavřené kupní smlouvy lze odstoupit v případě, že tak stanoví zákon nebo tak bude ujednáno mezi prodávajícím a kupujícím Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané v internetovém obchodě je zbožím podléhajícím rychlé zkáze Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že kupující: a. neuhradí kupní cenu včas (bod 8.6 OP) b. nepřevezme objednané a doručované zboží c. neuvedl v objednávce všechny potřebné údaje pro plnění a doručení zboží 5.4. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nejpozději do 12:00 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni dodání zboží, který je uveden v objednávce V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bezodkladně po odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4 5.7. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započít proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 6. Přeprava a dodání zboží 6.1. Zboží si může kupující vyzvednout na adrese provozovny nebo na adrese sídla prodávajícího. Kupujícímu může být zboží prodávajícím doručeno i na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, pokud se tato adresa nachází v oblasti vyznačené prodávajícím v mapě umístěné na webovém rozhraní. Způsob dodání zboží je na volbě kupujícího, kterou provede v objednávce. Kupní smlouva může stanovit jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy Další práva a povinnosti při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v městě plnění a včas mu to oznámí. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednaném termínu (bod 6.7 OP), je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a manipulaci ve výši 500,- Kč a je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Právo na náhradu škody tím není dotčeno V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat množství zboží a jeho kvalitu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu. Převzetím zboží a jeho zaplacením, případně podpisem dodacího listu, kupující stvrzuje, že zásilka zboží byla provedena v souladu s objednávkou a splňovala všechny podmínky a náležitosti Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu z důvodu uvedení chybných údajů v objednávce či nepřítomnosti kupujícího na adrese uvedené v objednávce v době pokusu o dodání zboží Zboží bude doručeno kupujícímu doručeno na jím zvolenou adresu do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy, a to v době od 8:00 do 20:00. O konkrétním dni a hodině dodání bude kupující informován e- mailem na elektronickou adresu kupujícího. Přesnější vymezení času dodání zboží je možné telefonicky či SMS zprávou. Kupující bere na vědomí, že čas doručení je orientační a může se změnit v důsledku dopravních, povětrnostních či jiných podmínek. Pokud kupující zvolil jako místo doručení adresu provozovny nebo adresu sídla prodávajícího, bude o termínu připravenosti zboží k vyzvednutí informován em na elektronickou adresu kupujícího nebo telefonicky na telefon uvedený v objednávce. Kupující je v takovém případě povinen si zboží v určený den a dobu vyzvednout V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 7. Odpovědnost za vady, záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

5 7.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později. Věc je vadná, není-li odevzdána v ujednaném množství, jakosti a provedení Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující osobně u prodávajícího na adrese jeho provozovny Bezručova 347, Zbiroh. Za okamžik uplatnění práv z vady věci se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady je kupující povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to předložením paragonu vystaveného prodávajícím v souladu s bodem 4.6. OP Kupující bere na vědomí, že není vadou věci, pokud je odchylka v hmotnosti jednotlivých objednaných položek max. +/- 20% Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: - na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, - na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo - odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy Je-li vadné plněné nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, může prodávající dodat to, co chybí. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího Vadu věci spočívající v nedodání ujednaného množství je kupující povinen uplatnit nejpozději při předání zboží. Jinou vadu věci je kupující povinen uplatnit nejpozději v den následující po koupi, neboť se jedná o věc, která podléhá rychlé zkáze, jinak práva zaniknou Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím spotřebitelem takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny Ustanovení 2165 odst. 1 obč. zák. o právu uplatnit vady ve lhůtě 24 měsíců se dle ust písm. d) nepoužije, neboť to vyplývá z povahy zboží. 8. Další práva a povinnosti smluvních stran 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

6 8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením Prodávající je oprávněn odevzdání zboží odepřít, nezaplatí-li kupující kupní cenu při přebírání zboží. Prodávající je z tohoto důvodu rovněž oprávněn od kupní smlouvy odstoupit Kupující bere na vědomí, že dodané zboží je nutné zpracovat den následující po dodání zboží. Do té doby je nutné ho skladovat v chladu a temnu při teplotě max. +4 C vyjmuté z obalu, v němž bylo dáno a umístěné do jiného vhodného obalu. V případě, že zboží nebude od okamžiku převzetí skladováno v těchto podmínkách, nastanou v něm biologické procesy, které mohou mít vliv na kvalitu a zdravotní nezávadnost zboží. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku nedodržení uvedených skladovacích podmínek Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust odst. 2 občanského zákoníku. 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Kupující souhlasí se zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (elektronická adresa kupujícího) a telefonní číslo (dále vše společně jen jako osobní údaje ) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předány třetím osobám Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslanou na adresu prodávajícího nebo prostřednictvím u na adresu: 9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že by poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (bod 9.5 OP) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména, jsou-li osobní údaje nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, může: a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

7 b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo Požádá-li kupující o informaci o zpracování osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 10. Doručování Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího nebo na poštovní adresu uvedenou v objednávce Zpráva je doručena a. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, b. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: i. převzetím zásilky adresátem ii. odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku iii. převzít) zásilku převzít, uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení zásilky nedozvěděl. 11. Ustanovení společná a závěrečná Znění OP může prodávající bez předchozího upozornění měnit a doplňovat. Účinnosti nabývá nové znění OP umístěním na internetové stránky Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění OP Kupující podáním objednávky potvrzuje, že byl na OP upozorněn s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky, seznámil se s nimi a souhlasí s nimi Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení těchto OP neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, nebo se takovým stane, zůstávají OP jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou, neúčinnou nebo nevykonatelnou bude považována pouze ta jejich část, které se důvod neplatnosti, neúčinnosti nebo nevykonatelnosti přímo týká. Namísto tohoto/těchto ustanovení nastupuje/nastupují ustanovení,

8 jehož/jejichž smysl se neplatnému, neúčinnému nebo nevykonatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje Právní vztahy neupravené kupní smlouvou ani těmito OP se řídí právním řádem České republiky Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky Kontaktní údaje prodávajícího: a. adresa pro doručování: Svrkyně 6, Svrkyně b. adresa elektronické pošty: pro informace a reklamace c. adresa elektronické pošty: pro objednávky d. telefon: Tyto OP jsou platné a účinné od a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Ve Svrkyni dne

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech.

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech. Extra Gastro s.r.o. se sídlem Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 identifikační číslo: 291 55 568 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl 204762, vložka C pro prodej zboží

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti K+L NET, s.r.o., se sídlem Eliášova 12, Praha 6, identifikační číslo: 27886867, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky FLOPP CZ s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky FLOPP CZ s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky FLOPP CZ s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti FLOPP CZ s.r.o., IČ: 27587126, se sídlem Praha 8 - Ďáblice, Květnová

Více

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 868/18, PSČ 143 00 identifikační číslo: 290 46 661 společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Oldřich Spáčil Truhlářství, se sídlem Školní 254, Křenovice u Slavkova, 683 52, identifikační číslo: IČO: 18823530, DIČ: 400116423, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, OBCHODNÍ PODMÍNKY Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. se sídlem Vlašská 9/355 Praha 1, 118 40 Praha identifikační číslo: 68378114 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Šípek Team s.r.o. se sídlem Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1 Malá Strana identifikační číslo: 27125530 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, Praha 4 identifikační číslo: 24769444 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibleshop.cz Česká biblická společnost, o. s. Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8-Kobylisy IČ: 00570214

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BORRO CZECH spol. s r.o. se sídlem Kaštanová 75, Brno 620 00 identifikační číslo: 255 458 33 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o.

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o. Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 Identifikační číslo: 24769444 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FUTURO Praha s.r.o. se sídlem Na Hvížďalce 1034/30, 155 00 Praha 5 IČ: 25674129, DIČ: CZ25674129 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet Obchodní společnost NaStyl.cz/Martin Švec se sídlem Žitná 314/8, 779 00, Olomouc - Černovír identifikační číslo: 88216977 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce, pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Global Office s.r.o. se sídlem Chrastavská 327/23, Liberec 1, 460 01 identifikační číslo: 27327442, DIČ: CZ27327442 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265 OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod identifikační číslo: 60916265 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále KS). Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále KS). Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem Sexshopprozeny.cz je: Lucie Hejbalová se sídlem Nová cesta 757, Dobřichovice e-mail: infoexshopprozeny.cz identifikační číslo: 02522560 společnost zapsaná v živnostenském

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT

Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT OBCHODNÍ PODMÍNKY - bazény online AdWeb Info s.r.o. IČ: 25216198, DIČ: CZ25216198 Č.T.: +421 377 422 018, +421 608002802 Společnost je zapsána v OR KS v Plzni, Spis.zn. C9365 Korespondenční adresa : Chemická

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vydavatel Všeobecných obchodních podmínek 1.1. EXAC s.r.o. se sídlem Praha 5, Zbraslavská 27, PSČ 159 00, IČ: 455 38 140, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více