Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION SOUDRŽNOSTI Obec Božice, Božice, Obec, I!: Sestavená k : za období: 12/2013 v K", s p#esností na dv$ desetinná místa Okamžik sestavení: :54 hod. A K T I V A Syntetický B $ ž n é o b d o b í Minulé období!íslo a název položky ú"et Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferen"ní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon"ený dlouhodobý nehmotný majetek Uspo#ádací ú"et tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní p#edm$ty Stavby Samostatné movité v$ci a soubory movitých v$cí P$stitelské celky trvalých porost% Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokon"ený dlouhodobý hmotný majetek Uspo#ádací ú"et tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finan!ní majetek Majetkové ú"asti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové ú"asti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé p%j"ky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finan"ní majetek Po#izovaný dlouhodobý finan"ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan"ní majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finan"ní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv$r% Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ru"ení Dlouhodobé pohledávky z nástroj% spolufinanc.ze zahrani"í Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

33 A K T I V A Syntetický B! ž n é o b d o b í Minulé období "íslo a název položky ú#et Brutto Korekce Netto B. Ob!žná aktiva I. Zásoby Po$ízení materiálu Materiál na sklad! Materiál na cest! Nedokon#ená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Po$ízení zboží Zboží na sklad! Zboží na cest! Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky Odb!ratelé Sm!nky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní #innosti Poskytnuté návratné finan#ní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úv!r% Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zam!stnanci Zú#tování s institucemi soc.zabezpe#ení a zdr.pojišt!ní Da& z p$íjmu Jiné p$ímé dan! Da& z p$idané hodnoty Jiné dan! a poplatky Pohledávky za vybranými úst$edními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za ú#astníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ru#ení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finan#ního zajišt!ní Pohledávky z vydaných dluhopis% Krátkodobé pohledávky z nástroj% spolufinanc.ze zahrani#í Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady p$íštích období P$íjmy p$íštích období Dohadné ú#ty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finan"ní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné b!žné ú#ty B!žný ú#et Základní b!žný ú#et územních samosprávných celk% B!žné ú#ty fond% územních samosprávných celk% Ceniny Peníze na cest! Pokladna

34 P A S I V A Syntetický B! ž n é o b d o b í Minulé období "íslo a název položky ú#et P A S I V A C E L K E M C. Vlastní kapitál I. Jm!ní ú"etní jednotky a upravující položky Jm!ní ú#etní jednotky Transfery na po$ízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oce%ovací rozdíly p$i prvotním použití metody Jiné oce%ovací rozdíly Opravy minulých období II. Fondy ú"etní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospoda#ení Výsledek hospoda$ení b!žného úetního období Výsledek hospoda$ení ve schvalovacím $ízení Výsledek hospoda$ení minulých úetních období

35 P A S I V A Syntetický B! ž n é o b d o b í Minulé období "íslo a název položky úet D. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úv!ry P$ijaté návratné finanní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis% Dlouhodobé p$ijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruení Dlouhodobé sm!nky k úhrad! Dlouhodobé závazky z nástroj" spolufinanc.ze zahranií Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé p#ijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky Krátkodobé úv!ry Eskontované krátkodobé dluhopisy /sm!nky/ Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis" Jiné kratkodobé p"jky Dodavatelé Sm!nky k úhrad! Krátkodobé p#ijaté zálohy Závazky z d!lené správy a kaucí P#ijaté návratné finanní výpomoci krátkodobé P#ijaté zálohy daní Zam!stnanci Jiné závazky v"i zam!stnanc"m Zútování s institucemi soc.zabezpeení a zdrav.pojišt!ní Da$ z p#íjm" Jiné p#ímé dan! Da$ z p#idané hodnoty Jiné dan! a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným úst#edním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k úastník"m sdružení Krátkodobé závazky z ruení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanního zajišt!ní Závazky z upsaných nesplacených cenných papír" a podíl" Krátkodobé závazky z nástroj" spolufinanc.ze zahranií Krátkodobé p#ijaté zálohy na transfery Výdaje p#íštích období Výnosy p#íštích období Dohadné úty pasívní Ostatní krátkodobé závazky

36 V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION SOUDRŽNOSTI Obec Božice, Božice, Obec, I!: Sestavený k : za období: 12/2013 v K", s p#esností na dv$ desetinná místa Okamžik sestavení: :54 hod B $ ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Syntetický Hlavní Hospodá#ská Hlavní Hospodá#ská!íslo a název položky ú"et "innost "innost "innost "innost A. N Á K L A D Y C E L K E M I. Náklady z!innosti Spot#eba materiálu Spot#eba energie Spot#eba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace ob$žného majetku Zm$na stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganiza"ních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojišt$ní Jiné sociální pojišt$ní Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Da% silni"ní Da% z nemovitosti Jiné dan$ a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fond& Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zú"tování rezerv Tvorba a zú"tování opravných položek Náklady z vy#azených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z "innosti II. Finan!ní náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z p#ecen$ní reálnou hodnotou Ostatní finan"ní náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery V. Da" z p#íjm$ Da% z p#íjm& Dodate"né odvody dan$ z p#íjm&

37 B! ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Syntetický Hlavní Hospodá"ská Hlavní Hospodá"ská #íslo a název položky ú$et $innost $innost $innost $innost B. V 0 I. Výnosy z!inností Výnosy z prodeje vlastních výrobk% Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatk% Výnosy z místních poplatk% Jiné výnosy z vlastních výkon% Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vy"azených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku krom! pozemk% Výnosy z prodeje pozemk% #erpání fond% Ostatní výnosy z $inností II. Finan!ní výnosy Výnosy z prodeje cenných papír% a podíl% Úroky Kurzové zisky Výnosy z p"ecen!ní reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finan$ního majetku Ostatní finan$ní výnosy IV. Výnosy z transfer 0 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer% V. Výnosy ze sdílených daní a poplatk" Výnosy ze sdílené dan! z p"íjm% fyzických osob Výnosy ze sdílené dan! z p"íjm% právnických osob Výnosy ze sdílené dan! z p"idané hodnoty Výnosy ze sdílených spot"ebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatk% C. VÝSLEDEK HOSPODA#ENÍ 1. Výsledek hospoda"ení p"ed zdan!ním Výsledek hospoda"ení b!žného ú$etního období

38 P P Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti Obec Bo Bo Sestavená k : za období: 12/2013 v K!, s p"esností na dv# desetinná místa Okamžik sestavení: :54 hod. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Ú!etní jednotka nep"etržit# pokra!uje ve své!innosti a bude pokra!ovat i v následujícím ú!etním období. Ke dni se stala plátcem DPH. Žádná!innost není omezena. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona S ohledem na vyhlášku!.460/2012, kterou se m#ní vyhláška!.410/2009 Sb., došlo k díl!ím zm#nám v názvech a obsahovém vymezení n#kterých ú!t. S ú!inností od byly vydány nové standardy!.709 a!.710. Nové p"edpisy závazné od nemají zásadní vliv na vedení ú!etnictví a na konkrétní ú!etní postupy užívané ú!etní jednotkou, k výrazným zm#nám oproti p"edchozímu roku nedošlo. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Zpsob zaokrouhlování: Výkazy se p"edávají v K! a nezaokrouhlují se na tisíce. Ú!etní metody, které ú!etní jednotka používá, vycházejí ze zákona!.563/1991 Sb., o ú!etnictví, ve zn#ní pozd#jších p"edpis, vyhlášky!.410/2009 Sb., ve zn#ní pozd#jších p"edpis, $eských ú!etních standard!. 701 až 710 a metodiky JMK. Postup tvorby a použití opravných položek: Ú!etní jednotka o opravných položkách ú!tuje k daného ú!etního období. Nov# se od tvo"í opravné položky i k pohledávkám krátkodobým-312,315,316,317,318,351,361 a dlouhodobým-462,464,466,469. Odpisování majetku: Od se ú!tují odpisy k dlouhodobému majetku zpsobem rovnom#rným. O odpisech ú!tuje ú!etní jednotka!tvrtletn#. Tvorba a použití rezerv: Ú!etní jednotka o tvorb# a použití rezerv neú!tovala. Metoda!asového rozlišení: Ú!etní jednotka!asov# nerozlišuje nevýznamné!ástky v hodnot# do 10 tis.k! za položku a dále pravideln# se opakující platby. Rovn#ž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k!innosti roku b#žného (da%ové poradenství, p"ezkoumání hospoda"ení) nejsou!asov# rozlišovány. Ú!etní jednotka využívá metodu!asového rozlišení pro rozlišení náklad na transfery poskytnuté vlastním p"ísp#vkovým organizacím p"edpisem na celý rok. Ú!etní jednotka má stanovenou hladinu významnosti k p"ece%ování reálnou hodnotou a to!ástku 260 tis. nebo 0,3& aktiv. Ú!etní jednotka ú!tuje o zásobách zpsobem B.

39

40 A.4.Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu út v knize podrozvahových út P O L O Ž K A Podrozvahový Úetní období!íslo Název úet B"ŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek úetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek P.II. Vy!azené pohledávky a závazky Vy#azené pohledávky Vy#azené závazky P.III. Podmín"né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou Krátk.podm.pohl.z d$vodu úpl.užívání majetku jinou osobou Dlouh.podm.pohled.z d$vodu úpl.užívání majetku jin.osobou Kr.podm.pohl.z d$vodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Dl.podm.pohl.z d$vodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Krátk.podm.pohl.z d$vodu užívání majetku j.osobou z j.d$v Dlouh.podm.pohl.z d$vodu užívání majetku j.osobou z j.d$v P.IV. Další podmín"né pohledávky a ostatní podmín"ná aktiva Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Krátkodobé podmín%né pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmín%né pohledávky z jiných smluv Krátk.podmín.pohledávky z nástroj$ spolufin. ze zahranií Dlouh.podmín.pohledávky z nástroj$ spolufin. ze zahranií Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdroj$m Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdroj$m Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z p#ijatých zajišt%ní Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z p#ijatých zajišt%ní Kr.podmín.pohledávky ze soud.spor$,správ.#ízení a j.#íz Dl.podmín.pohledávky ze soud.spor$,správ.#ízení a j.#íz Ostatní krátkodobá podmín%ná aktiva Ostatní dlouhodobá podmín%ná aktiva P.V. Podmín"né závazky z d vodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmín%né závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmín%né závazky z leasingových smluv Krátk.podm.záv.z d$vodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.d$v Dl.podm.záv.z d$vodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.d$vodu Kr.podm.záv.z d$vodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výp$j Dl.podm.záv.z d$vodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výp$j Kr.podm.záv.z d$vodu užívání ciz.maj.nebo j.p#evz.z j.d Dl.podm.záv.z d$vodu užívání ciz.maj.nebo j.p#evz.z j.d P.VI. Další podmín"né závazky a ostatní podmín"ná pasiva Krátk.podmín%né závazky ze smluv o po#ízení dlouh.majetku Dlouh.podmín%né závazky ze smluv o po#ízení dlouh.majetku Krátkodobé podmín%né závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmín%né závazky z jiných smluv Krátk.podmín%né závazky z nástroj$ spolufin. ze zahranií Dlouh.podmín%né závazky z nástroj$ spolufin. ze zahranií Kr.podm.záv.vypl.z.práv.p#.a dal.in.moci zák.,výk.,soud Dl.podm.záv.vypl.z.práv.p#.a dal.in.moci zák.,výk.,soud Krátkodobé podmín%né závazky z poskytnutých zajišt%ní Dlouhodobé podmín%né závazky z poskytnutých zajišt%ní Kr.podmín.závazky ze soud.spor$,správ.#ízení a jin.#ízení Dl.podmín.závazky ze soud.spor$,správ.#ízení a jin.#ízení Ostatní krátkodobá podmín%ná pasiva Ostatní dlouhodobá podmín%ná pasiva P.VII. Vyrovnávací úty Vyrovnávací úet k podrozvahovým út$m

41 A.5.Informace podle 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Úetní období!íslo Název B"ŽNÉ MINULÉ 1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a p#ísp.na st.politiku.zam Splatné závazky ve#ejného zdravotního pojišt ní Evidované da%ové nedoplatky u místn p#ísl.finan.orgán&

42 A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona Ke dni sestavení úetní záv rky nejsou známy žádné skutenosti,které by nebyly zachyceny v úetní záv rce a p#itom mají vliv na finanní situaci úetní jednotky. Ke konci úetní záv rky neexistovaly takové podmínky i situace, v jejichž d&sledku by došlo k výrazné zm n pohledu na finanní situaci úetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona Ke dni sestavení úetní záv rky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v úetní záv rce s vlivem na finanní situaci úetní jednotky. Ke konci úetní záv rky neexistovaly takové nejisté podmínky i situace, v jejichž d&sledku by došlo k výrazné zm n pohledu na finanní situaci úetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst. 6 U úetní jednotky daná situce nenastala. A.9. Informace podle 66 odst. 8 Územní samosprávný celek není p#ísp vkovou organizací (ne#eší krytí investiního fondu), a proto se tato informace netýká naší úetní jednotky.

43 C.Doplující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3." P O L O Ž K A Úetní období íslo Název B ŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýš.stavu transfer! na po"íz.dlouh.maj.za b#ž.ú$.období C.2. Sníž.stavu transfer! na po"íz.dl.maj.ve v#c.a $as.souvisl

44 D.1. Informace o individuálním referenním množství mléka Netýká se naší úetní jednotky. D.2. In Netýká se naší úetní jednotky. D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv Netýká se naší úetní jednotky. D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech Netýká se naší úetní jednotky. D.5. Poet jednotlivých v!cí a soubor" majetku nebo seznam tohoto majetku Úetní jednotka má 13 ks p!edm"t# kulturní hodnoty ocen"né ve výši 1 K dle 25 odst.1 písm.k) zákona o úetnictví ve své úetní evidenci dle invent.seznamu. D.6. Celková vým!ra lesních pozemk" s lesním porostem Hodnota : Celková vým"ra lesních pozemk# s lesním porostem iní m2. D.7. Výše ocen!ní lesních porost" Hodnota : D.8. Ocen!ní lesních porost" jiným zp"sobem Netýká se naší úetní jednotky.

45 E.1. Doplující informace k položkám rozvahy K položce :!ástka: 0.00 Doplující informace: Ú etní jednotka splácí p$ijaté úv%ry a p j ky.

46 E.2. Doplující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce :!ástka: 0.00 Doplující informace:

47 E.3. Doplující informace k položkám p ehledu o p n žních tocích K položce :!ástka: 0.00 Doplující informace:

48 E.4. Doplující informace k položkám p ehledu o zm nách vlastního kapitálu K položce :!ástka: 0.00 Doplující informace:

49 Ostatní fondy F. Doplující informace k fond m ú etní jednotky P O L O Ž K A Ú!ETNÍ OBDOBÍ!íslo Název B " Ž N É G.I. Po!áte!ní stav fondu k G.II. Tvorba fondu Pebytky hospodaení z minulých let Píjmy b!ž. roku, které nejsou ur"eny k využití v b!ž.roce Pevody prostedk# z rozpo"tu b!hem roku do ú".pen!ž.fond# Ostatní tvorba fondu 0.00 G.III. erpání fondu 0.00 G.IV. Kone!ný stav fondu 0.00

50 Stavby P O L O Ž K A B Ž N É Ú E T N Í O B D O B Í OBDOBÍ íslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a ve!ejné osv"tlení G.5. Jiné inženýrské sít" G.6. Ostatní stavby Pozemky P O L O Ž K A B Ž N É Ú E T N Í O B D O B Í OBDOBÍ íslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastav"ná plocha H.5. Ostatní pozemky

51 I. Doplující informace k položce "A.II.4 Náklady z p ecen ní real.hodnotou" P O L O Ž K A Úetní období!íslo Název B"ŽNÉ MINULÉ I. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou I.1. Nákl.z p#ecen ní reál.hodnotou maj.ur.k prodeji dle I.2. Ostatní náklady z p#ecen ní reálnou hodnotou

52 J. Doplující informace k položce "B.II.4 Výnosy z p ecen ní real.hodnotou" P O L O Ž K A Úetní období!íslo Název B"ŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou J.1. Výn. z p#ecen ní reál.hodnotou maj.ur.k prodeji dle J.2. Ostatní výnosy z p#ecen ní reálnou hodnotou

53 K. Doplující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy P O L O Ž K A Úetní období!íslo Název B"ŽNÉ MINULÉ K. Ocen!ní dlouhodobého majetku ureného k prodeji K.1. Ocen#ní dlouh.nehm.majetku ureného k prodeji podle K.2. Ocen#ní dlouh.hmot.majetku ureného k prodeji podle

54 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNNÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK!, DOBROVOLNÝCH SVAZK! OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v K", s p#esností na dv$ desetinná místa) Rok M síc I"O Název a sídlo ú etní jednotky : Obec Božice Božice I. ROZPO TOVÉ P%ÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpo et Výsledek od rozpo et % po zm nách % po átku roku a b Da$ z píjm' fyz.osob ze záv. innosti a funk ních požitk' Da$ z píjm' fyz.osob ze sam.výd l. innosti Da$ z píjm' fyz.osob z kapitál.výnos' Da$ z píjm' právnických osob Da$ z píjm' právnických osob za obce Da$ z pidané hodnoty Odvody za odn tí p'dy ze zem d lského p'dního fondu Poplatky za odn tí pozemk' pln ní funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromaž(ování,sb ru,pepravy Poplatek ze ps' Poplatek za užívání veejného prostranství Odvod z loterií a podobných her krom z výher.hrac.pístro Odvod z výherních hracích pístroj' Správní poplatky Da$ z nemovitostí Neinvest.pij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo tu Neinv.pij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota.vzta Neinvesti ní pijaté transfery ze státních fond' Ostatní neinvesti.pijaté transfery ze stát.rozpo tu Neinvesti ní pijaté transfery od kraj' Pevody z rozpo tových ú t' Investi ní pijaté transfery ze státních fond' Ostatní investi ní pijaté transfery ze stát. rozpo tu ** Píjmy z poskytování služeb a výrobk' * Podpora ostatních produk ních inností strana 1

55 103 ** Lesní hospodáství Píjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerost! * Ostatní záležitosti t žebního pr!myslu a energetiky ** Záležitosti t žebního pr!myslu a energet Píjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú elem prodeje * Cestovní ruch Pijaté nekapitálové písp vky a náhrady * Ostatní služby ** Vnitní obchod, služby a cestovní ruch Píjmy z pronájmu majetku j.n * Vodní díla v zem d lské krajin ** Voda v zem d lské krajin Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí Pijaté nekapitálové písp vky a náhrady * Základní školy ** Zaízení pedškolní výchovy a základního Píjmy z poskytování služeb a výrobk! Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí Pijaté nekapitálové písp vky a náhrady * Základní um lecké školy ** Zájmové studium Píjmy z poskytování služeb a výrobk! Ostatní neda$ové píjmy jinde nezaazené * %innosti knihovnické ** Kultura Píjmy z poskytování služeb a výrobk! * Rozhlas a televize Píjmy z poskytování služeb a výrobk! * Ostatní záležitosti sd lovacích prostedk! ** Sd lovací prostedky Píjmy z poskytování služeb a výrobk! Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí Pijaté nekapitálové písp vky a náhrady * Ostatní t lovýchovná innost ** T lovýchova Píjmy z pronájmu majetku j.n * Využití volného asu d tí a mládeže Pijaté neinvesti ní dary strana 2

sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Rožnov 55101 Jaroměř

sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Rožnov 55101 Jaroměř Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Mezihoří, 66 68334 Nemotice, Obec, IČ:75070065 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Veletiny; IČO 00542385; Veletiny 218, 687 33 Veletiny Zatím neurčeno

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

- 1 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 SVAZKU ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ DANÍŽ

- 1 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 SVAZKU ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ DANÍŽ Návrh pro jednání valné hromady svazku - 1 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 SVAZKU ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ DANÍŽ 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v tis. Kč Název Pův.rozpočet Uprav.rozp. Skutečnost

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Závěrečný účet obce Pičín za rok 2014 (sestavený dle ust. 17 zák.č.250/200 Sb.)

Závěrečný účet obce Pičín za rok 2014 (sestavený dle ust. 17 zák.č.250/200 Sb.) Závěrečný účet obce Pičín za rok 2014 (sestavený dle ust. 17 zák.č.250/200 Sb.) Plnění rozpočtu obce v roce 2014 (v Kč) Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Příjmy : 7.712.923,28 6.477.00 8.017.809,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 06.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t

Z á v ě r e č n ý ú č e t ÚSC: OBEC Mutěnice IČO: 00285145 Rozpočtový rok: 2014 Z á v ě r e č n ý ú č e t Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mutěnice návrh na závěrečný

Více

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2011 Svazek obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice IČ: 75070065 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2010 v Kč Rok Měsíc IČO 2010 12 00244813

Více

Zveřejněno na elektronické úřední desce obce dne:.

Zveřejněno na elektronické úřední desce obce dne:. Svazek obcí Mezihoří, emotice 66, 683 33 esovice Telefon: 517367 523 Bankovní spojení: 35-4452420207/0100 IČ: 75070065 Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří, se sídlem Nemotice 66 za rok 2010 - obsahuje:

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok:

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok: ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145 Rozpočtový rok: 2013 Závěrečný účet Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mutěnice návrh na závěrečný účet obce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2010 v K Rok M síc I O 2010 13 71249800 Název

Více

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22,

Více

Financování t ída 8-527 -531 282 281 812-53. Saldo-HV p ed konsolidací 527 531-282 -281-812 -53. Saldo-HV po konsolidaci 527 531-282 -281-812 -53

Financování t ída 8-527 -531 282 281 812-53. Saldo-HV p ed konsolidací 527 531-282 -281-812 -53. Saldo-HV po konsolidaci 527 531-282 -281-812 -53 Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podklad k návrhu státního záv re ného ú tu za DSO SMO Vltava - Jiho eský kraj I 69092061 Podkladem pro vypracování íselné ásti zprávy jsou ro ní ú etní a finan

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00269301 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více