Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION SOUDRŽNOSTI Obec Božice, Božice, Obec, I!: Sestavená k : za období: 12/2013 v K", s p#esností na dv$ desetinná místa Okamžik sestavení: :54 hod. A K T I V A Syntetický B $ ž n é o b d o b í Minulé období!íslo a název položky ú"et Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferen"ní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon"ený dlouhodobý nehmotný majetek Uspo#ádací ú"et tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní p#edm$ty Stavby Samostatné movité v$ci a soubory movitých v$cí P$stitelské celky trvalých porost% Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokon"ený dlouhodobý hmotný majetek Uspo#ádací ú"et tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finan!ní majetek Majetkové ú"asti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové ú"asti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé p%j"ky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finan"ní majetek Po#izovaný dlouhodobý finan"ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan"ní majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finan"ní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv$r% Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ru"ení Dlouhodobé pohledávky z nástroj% spolufinanc.ze zahrani"í Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

33 A K T I V A Syntetický B! ž n é o b d o b í Minulé období "íslo a název položky ú#et Brutto Korekce Netto B. Ob!žná aktiva I. Zásoby Po$ízení materiálu Materiál na sklad! Materiál na cest! Nedokon#ená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Po$ízení zboží Zboží na sklad! Zboží na cest! Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky Odb!ratelé Sm!nky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní #innosti Poskytnuté návratné finan#ní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úv!r% Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zam!stnanci Zú#tování s institucemi soc.zabezpe#ení a zdr.pojišt!ní Da& z p$íjmu Jiné p$ímé dan! Da& z p$idané hodnoty Jiné dan! a poplatky Pohledávky za vybranými úst$edními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za ú#astníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ru#ení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finan#ního zajišt!ní Pohledávky z vydaných dluhopis% Krátkodobé pohledávky z nástroj% spolufinanc.ze zahrani#í Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady p$íštích období P$íjmy p$íštích období Dohadné ú#ty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finan"ní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné b!žné ú#ty B!žný ú#et Základní b!žný ú#et územních samosprávných celk% B!žné ú#ty fond% územních samosprávných celk% Ceniny Peníze na cest! Pokladna

34 P A S I V A Syntetický B! ž n é o b d o b í Minulé období "íslo a název položky ú#et P A S I V A C E L K E M C. Vlastní kapitál I. Jm!ní ú"etní jednotky a upravující položky Jm!ní ú#etní jednotky Transfery na po$ízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oce%ovací rozdíly p$i prvotním použití metody Jiné oce%ovací rozdíly Opravy minulých období II. Fondy ú"etní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospoda#ení Výsledek hospoda$ení b!žného úetního období Výsledek hospoda$ení ve schvalovacím $ízení Výsledek hospoda$ení minulých úetních období

35 P A S I V A Syntetický B! ž n é o b d o b í Minulé období "íslo a název položky úet D. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úv!ry P$ijaté návratné finanní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis% Dlouhodobé p$ijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruení Dlouhodobé sm!nky k úhrad! Dlouhodobé závazky z nástroj" spolufinanc.ze zahranií Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé p#ijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky Krátkodobé úv!ry Eskontované krátkodobé dluhopisy /sm!nky/ Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis" Jiné kratkodobé p"jky Dodavatelé Sm!nky k úhrad! Krátkodobé p#ijaté zálohy Závazky z d!lené správy a kaucí P#ijaté návratné finanní výpomoci krátkodobé P#ijaté zálohy daní Zam!stnanci Jiné závazky v"i zam!stnanc"m Zútování s institucemi soc.zabezpeení a zdrav.pojišt!ní Da$ z p#íjm" Jiné p#ímé dan! Da$ z p#idané hodnoty Jiné dan! a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným úst#edním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k úastník"m sdružení Krátkodobé závazky z ruení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanního zajišt!ní Závazky z upsaných nesplacených cenných papír" a podíl" Krátkodobé závazky z nástroj" spolufinanc.ze zahranií Krátkodobé p#ijaté zálohy na transfery Výdaje p#íštích období Výnosy p#íštích období Dohadné úty pasívní Ostatní krátkodobé závazky

36 V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION SOUDRŽNOSTI Obec Božice, Božice, Obec, I!: Sestavený k : za období: 12/2013 v K", s p#esností na dv$ desetinná místa Okamžik sestavení: :54 hod B $ ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Syntetický Hlavní Hospodá#ská Hlavní Hospodá#ská!íslo a název položky ú"et "innost "innost "innost "innost A. N Á K L A D Y C E L K E M I. Náklady z!innosti Spot#eba materiálu Spot#eba energie Spot#eba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace ob$žného majetku Zm$na stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganiza"ních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojišt$ní Jiné sociální pojišt$ní Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Da% silni"ní Da% z nemovitosti Jiné dan$ a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fond& Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zú"tování rezerv Tvorba a zú"tování opravných položek Náklady z vy#azených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z "innosti II. Finan!ní náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z p#ecen$ní reálnou hodnotou Ostatní finan"ní náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery V. Da" z p#íjm$ Da% z p#íjm& Dodate"né odvody dan$ z p#íjm&

37 B! ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Syntetický Hlavní Hospodá"ská Hlavní Hospodá"ská #íslo a název položky ú$et $innost $innost $innost $innost B. V 0 I. Výnosy z!inností Výnosy z prodeje vlastních výrobk% Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatk% Výnosy z místních poplatk% Jiné výnosy z vlastních výkon% Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vy"azených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku krom! pozemk% Výnosy z prodeje pozemk% #erpání fond% Ostatní výnosy z $inností II. Finan!ní výnosy Výnosy z prodeje cenných papír% a podíl% Úroky Kurzové zisky Výnosy z p"ecen!ní reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finan$ního majetku Ostatní finan$ní výnosy IV. Výnosy z transfer 0 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer% V. Výnosy ze sdílených daní a poplatk" Výnosy ze sdílené dan! z p"íjm% fyzických osob Výnosy ze sdílené dan! z p"íjm% právnických osob Výnosy ze sdílené dan! z p"idané hodnoty Výnosy ze sdílených spot"ebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatk% C. VÝSLEDEK HOSPODA#ENÍ 1. Výsledek hospoda"ení p"ed zdan!ním Výsledek hospoda"ení b!žného ú$etního období

38 P P Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti Obec Bo Bo Sestavená k : za období: 12/2013 v K!, s p"esností na dv# desetinná místa Okamžik sestavení: :54 hod. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Ú!etní jednotka nep"etržit# pokra!uje ve své!innosti a bude pokra!ovat i v následujícím ú!etním období. Ke dni se stala plátcem DPH. Žádná!innost není omezena. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona S ohledem na vyhlášku!.460/2012, kterou se m#ní vyhláška!.410/2009 Sb., došlo k díl!ím zm#nám v názvech a obsahovém vymezení n#kterých ú!t. S ú!inností od byly vydány nové standardy!.709 a!.710. Nové p"edpisy závazné od nemají zásadní vliv na vedení ú!etnictví a na konkrétní ú!etní postupy užívané ú!etní jednotkou, k výrazným zm#nám oproti p"edchozímu roku nedošlo. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Zpsob zaokrouhlování: Výkazy se p"edávají v K! a nezaokrouhlují se na tisíce. Ú!etní metody, které ú!etní jednotka používá, vycházejí ze zákona!.563/1991 Sb., o ú!etnictví, ve zn#ní pozd#jších p"edpis, vyhlášky!.410/2009 Sb., ve zn#ní pozd#jších p"edpis, $eských ú!etních standard!. 701 až 710 a metodiky JMK. Postup tvorby a použití opravných položek: Ú!etní jednotka o opravných položkách ú!tuje k daného ú!etního období. Nov# se od tvo"í opravné položky i k pohledávkám krátkodobým-312,315,316,317,318,351,361 a dlouhodobým-462,464,466,469. Odpisování majetku: Od se ú!tují odpisy k dlouhodobému majetku zpsobem rovnom#rným. O odpisech ú!tuje ú!etní jednotka!tvrtletn#. Tvorba a použití rezerv: Ú!etní jednotka o tvorb# a použití rezerv neú!tovala. Metoda!asového rozlišení: Ú!etní jednotka!asov# nerozlišuje nevýznamné!ástky v hodnot# do 10 tis.k! za položku a dále pravideln# se opakující platby. Rovn#ž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k!innosti roku b#žného (da%ové poradenství, p"ezkoumání hospoda"ení) nejsou!asov# rozlišovány. Ú!etní jednotka využívá metodu!asového rozlišení pro rozlišení náklad na transfery poskytnuté vlastním p"ísp#vkovým organizacím p"edpisem na celý rok. Ú!etní jednotka má stanovenou hladinu významnosti k p"ece%ování reálnou hodnotou a to!ástku 260 tis. nebo 0,3& aktiv. Ú!etní jednotka ú!tuje o zásobách zpsobem B.

39

40 A.4.Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu út v knize podrozvahových út P O L O Ž K A Podrozvahový Úetní období!íslo Název úet B"ŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek úetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek P.II. Vy!azené pohledávky a závazky Vy#azené pohledávky Vy#azené závazky P.III. Podmín"né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou Krátk.podm.pohl.z d$vodu úpl.užívání majetku jinou osobou Dlouh.podm.pohled.z d$vodu úpl.užívání majetku jin.osobou Kr.podm.pohl.z d$vodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Dl.podm.pohl.z d$vodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Krátk.podm.pohl.z d$vodu užívání majetku j.osobou z j.d$v Dlouh.podm.pohl.z d$vodu užívání majetku j.osobou z j.d$v P.IV. Další podmín"né pohledávky a ostatní podmín"ná aktiva Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Krátkodobé podmín%né pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmín%né pohledávky z jiných smluv Krátk.podmín.pohledávky z nástroj$ spolufin. ze zahranií Dlouh.podmín.pohledávky z nástroj$ spolufin. ze zahranií Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdroj$m Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdroj$m Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z p#ijatých zajišt%ní Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z p#ijatých zajišt%ní Kr.podmín.pohledávky ze soud.spor$,správ.#ízení a j.#íz Dl.podmín.pohledávky ze soud.spor$,správ.#ízení a j.#íz Ostatní krátkodobá podmín%ná aktiva Ostatní dlouhodobá podmín%ná aktiva P.V. Podmín"né závazky z d vodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmín%né závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmín%né závazky z leasingových smluv Krátk.podm.záv.z d$vodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.d$v Dl.podm.záv.z d$vodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.d$vodu Kr.podm.záv.z d$vodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výp$j Dl.podm.záv.z d$vodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výp$j Kr.podm.záv.z d$vodu užívání ciz.maj.nebo j.p#evz.z j.d Dl.podm.záv.z d$vodu užívání ciz.maj.nebo j.p#evz.z j.d P.VI. Další podmín"né závazky a ostatní podmín"ná pasiva Krátk.podmín%né závazky ze smluv o po#ízení dlouh.majetku Dlouh.podmín%né závazky ze smluv o po#ízení dlouh.majetku Krátkodobé podmín%né závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmín%né závazky z jiných smluv Krátk.podmín%né závazky z nástroj$ spolufin. ze zahranií Dlouh.podmín%né závazky z nástroj$ spolufin. ze zahranií Kr.podm.záv.vypl.z.práv.p#.a dal.in.moci zák.,výk.,soud Dl.podm.záv.vypl.z.práv.p#.a dal.in.moci zák.,výk.,soud Krátkodobé podmín%né závazky z poskytnutých zajišt%ní Dlouhodobé podmín%né závazky z poskytnutých zajišt%ní Kr.podmín.závazky ze soud.spor$,správ.#ízení a jin.#ízení Dl.podmín.závazky ze soud.spor$,správ.#ízení a jin.#ízení Ostatní krátkodobá podmín%ná pasiva Ostatní dlouhodobá podmín%ná pasiva P.VII. Vyrovnávací úty Vyrovnávací úet k podrozvahovým út$m

41 A.5.Informace podle 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Úetní období!íslo Název B"ŽNÉ MINULÉ 1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a p#ísp.na st.politiku.zam Splatné závazky ve#ejného zdravotního pojišt ní Evidované da%ové nedoplatky u místn p#ísl.finan.orgán&

42 A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona Ke dni sestavení úetní záv rky nejsou známy žádné skutenosti,které by nebyly zachyceny v úetní záv rce a p#itom mají vliv na finanní situaci úetní jednotky. Ke konci úetní záv rky neexistovaly takové podmínky i situace, v jejichž d&sledku by došlo k výrazné zm n pohledu na finanní situaci úetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona Ke dni sestavení úetní záv rky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v úetní záv rce s vlivem na finanní situaci úetní jednotky. Ke konci úetní záv rky neexistovaly takové nejisté podmínky i situace, v jejichž d&sledku by došlo k výrazné zm n pohledu na finanní situaci úetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst. 6 U úetní jednotky daná situce nenastala. A.9. Informace podle 66 odst. 8 Územní samosprávný celek není p#ísp vkovou organizací (ne#eší krytí investiního fondu), a proto se tato informace netýká naší úetní jednotky.

43 C.Doplující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3." P O L O Ž K A Úetní období íslo Název B ŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýš.stavu transfer! na po"íz.dlouh.maj.za b#ž.ú$.období C.2. Sníž.stavu transfer! na po"íz.dl.maj.ve v#c.a $as.souvisl

44 D.1. Informace o individuálním referenním množství mléka Netýká se naší úetní jednotky. D.2. In Netýká se naší úetní jednotky. D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv Netýká se naší úetní jednotky. D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech Netýká se naší úetní jednotky. D.5. Poet jednotlivých v!cí a soubor" majetku nebo seznam tohoto majetku Úetní jednotka má 13 ks p!edm"t# kulturní hodnoty ocen"né ve výši 1 K dle 25 odst.1 písm.k) zákona o úetnictví ve své úetní evidenci dle invent.seznamu. D.6. Celková vým!ra lesních pozemk" s lesním porostem Hodnota : Celková vým"ra lesních pozemk# s lesním porostem iní m2. D.7. Výše ocen!ní lesních porost" Hodnota : D.8. Ocen!ní lesních porost" jiným zp"sobem Netýká se naší úetní jednotky.

45 E.1. Doplující informace k položkám rozvahy K položce :!ástka: 0.00 Doplující informace: Ú etní jednotka splácí p$ijaté úv%ry a p j ky.

46 E.2. Doplující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce :!ástka: 0.00 Doplující informace:

47 E.3. Doplující informace k položkám p ehledu o p n žních tocích K položce :!ástka: 0.00 Doplující informace:

48 E.4. Doplující informace k položkám p ehledu o zm nách vlastního kapitálu K položce :!ástka: 0.00 Doplující informace:

49 Ostatní fondy F. Doplující informace k fond m ú etní jednotky P O L O Ž K A Ú!ETNÍ OBDOBÍ!íslo Název B " Ž N É G.I. Po!áte!ní stav fondu k G.II. Tvorba fondu Pebytky hospodaení z minulých let Píjmy b!ž. roku, které nejsou ur"eny k využití v b!ž.roce Pevody prostedk# z rozpo"tu b!hem roku do ú".pen!ž.fond# Ostatní tvorba fondu 0.00 G.III. erpání fondu 0.00 G.IV. Kone!ný stav fondu 0.00

50 Stavby P O L O Ž K A B Ž N É Ú E T N Í O B D O B Í OBDOBÍ íslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a ve!ejné osv"tlení G.5. Jiné inženýrské sít" G.6. Ostatní stavby Pozemky P O L O Ž K A B Ž N É Ú E T N Í O B D O B Í OBDOBÍ íslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastav"ná plocha H.5. Ostatní pozemky

51 I. Doplující informace k položce "A.II.4 Náklady z p ecen ní real.hodnotou" P O L O Ž K A Úetní období!íslo Název B"ŽNÉ MINULÉ I. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou I.1. Nákl.z p#ecen ní reál.hodnotou maj.ur.k prodeji dle I.2. Ostatní náklady z p#ecen ní reálnou hodnotou

52 J. Doplující informace k položce "B.II.4 Výnosy z p ecen ní real.hodnotou" P O L O Ž K A Úetní období!íslo Název B"ŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou J.1. Výn. z p#ecen ní reál.hodnotou maj.ur.k prodeji dle J.2. Ostatní výnosy z p#ecen ní reálnou hodnotou

53 K. Doplující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy P O L O Ž K A Úetní období!íslo Název B"ŽNÉ MINULÉ K. Ocen!ní dlouhodobého majetku ureného k prodeji K.1. Ocen#ní dlouh.nehm.majetku ureného k prodeji podle K.2. Ocen#ní dlouh.hmot.majetku ureného k prodeji podle

54 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNNÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK!, DOBROVOLNÝCH SVAZK! OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v K", s p#esností na dv$ desetinná místa) Rok M síc I"O Název a sídlo ú etní jednotky : Obec Božice Božice I. ROZPO TOVÉ P%ÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpo et Výsledek od rozpo et % po zm nách % po átku roku a b Da$ z píjm' fyz.osob ze záv. innosti a funk ních požitk' Da$ z píjm' fyz.osob ze sam.výd l. innosti Da$ z píjm' fyz.osob z kapitál.výnos' Da$ z píjm' právnických osob Da$ z píjm' právnických osob za obce Da$ z pidané hodnoty Odvody za odn tí p'dy ze zem d lského p'dního fondu Poplatky za odn tí pozemk' pln ní funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromaž(ování,sb ru,pepravy Poplatek ze ps' Poplatek za užívání veejného prostranství Odvod z loterií a podobných her krom z výher.hrac.pístro Odvod z výherních hracích pístroj' Správní poplatky Da$ z nemovitostí Neinvest.pij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo tu Neinv.pij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota.vzta Neinvesti ní pijaté transfery ze státních fond' Ostatní neinvesti.pijaté transfery ze stát.rozpo tu Neinvesti ní pijaté transfery od kraj' Pevody z rozpo tových ú t' Investi ní pijaté transfery ze státních fond' Ostatní investi ní pijaté transfery ze stát. rozpo tu ** Píjmy z poskytování služeb a výrobk' * Podpora ostatních produk ních inností strana 1

55 103 ** Lesní hospodáství Píjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerost! * Ostatní záležitosti t žebního pr!myslu a energetiky ** Záležitosti t žebního pr!myslu a energet Píjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú elem prodeje * Cestovní ruch Pijaté nekapitálové písp vky a náhrady * Ostatní služby ** Vnitní obchod, služby a cestovní ruch Píjmy z pronájmu majetku j.n * Vodní díla v zem d lské krajin ** Voda v zem d lské krajin Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí Pijaté nekapitálové písp vky a náhrady * Základní školy ** Zaízení pedškolní výchovy a základního Píjmy z poskytování služeb a výrobk! Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí Pijaté nekapitálové písp vky a náhrady * Základní um lecké školy ** Zájmové studium Píjmy z poskytování služeb a výrobk! Ostatní neda$ové píjmy jinde nezaazené * %innosti knihovnické ** Kultura Píjmy z poskytování služeb a výrobk! * Rozhlas a televize Píjmy z poskytování služeb a výrobk! * Ostatní záležitosti sd lovacích prostedk! ** Sd lovací prostedky Píjmy z poskytování služeb a výrobk! Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí Pijaté nekapitálové písp vky a náhrady * Ostatní t lovýchovná innost ** T lovýchova Píjmy z pronájmu majetku j.n * Využití volného asu d tí a mládeže Pijaté neinvesti ní dary strana 2

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2010 v K Rok M síc I O 2010 13 71249800 Název

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Vyřazení drobného dlouhodobého majetku je zaúčtováno na účet 401/028, k vyřazení dlouhodobého majetku nedošlo.

Vyřazení drobného dlouhodobého majetku je zaúčtováno na účet 401/028, k vyřazení dlouhodobého majetku nedošlo. P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Kostelec nad Vltavou, 104 39858 Kostelec nad Vltavou, Obec, IČ:00249769 Sestavená k : 31.12.2012 za období:

Více

Způsoby oceňování: nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou

Způsoby oceňování: nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti DSO, 67 69129 Dolní Věstonice, Obec, IČ:70960691 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

V04012K-2 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNENÍ ROZPOCTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU, DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

V04012K-2 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNENÍ ROZPOCTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU, DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí V04012K-2 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNENÍ ROZPOCTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU, DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kc, s presností na dve

Více

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody zejména z důvodů novely a v souladu s aktualizací metodiky JMK.

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody zejména z důvodů novely a v souladu s aktualizací metodiky JMK. P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Svazek znojemských vinařských obcí "Daníž", Znojemská 113 66902 Hnanice, Svazek obcí, IČ:68729235 Sestavená k :

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horská Kvilda; IČO 00573426;, 385 01 Horská Kvilda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 v Kč

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Dolní Studénky, 99 78820 Dolní Studénky, Obec, IČ:00635936 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč,

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí mikroregionu Podchřibí, se sídlem ve Skalce; IČO 70953121; 696 48 Skalka 69 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

Okamžik sestavení: 27.01.2014 17:34 hod. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Okamžik sestavení: 27.01.2014 17:34 hod. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Malé Přítočno, Kladenská 10 27351 Malé Přítočno, Obec, IČ:00663999 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti obec Dolní Věstonice, 67 69129 Dolní Věstonice, Obec, IČ:00283134 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu "Společná ČOV Hrušky - Týnec", 69156 Hrušky

Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu Společná ČOV Hrušky - Týnec, 69156 Hrušky Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Hrazany, Hrazánky 7 39901 Milevsko, Obec, IČ:00249670

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Hrazany, Hrazánky 7 39901 Milevsko, Obec, IČ:00249670 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Hrazany, Hrazánky 7 39901 Milevsko, Obec, IČ:00249670 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Huštěnovice, 92 68703, Obec, IČ:00290971 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Opatovice I; IČO 00640379; 286 01 Opatovice I 35 Obec nebo městská část hlavního města Prahy NACE: 000000 sestavena

Více

PŘílOHA ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBcí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘílOHA ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBcí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘílOHA ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBcí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Hradčovice; IČO 00290963; 68733 Hradčovice 168/ ; Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Březník, Březník 247 67574 Březník,, IČ:00289132 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Tvrdonice, nám. Míru 31 96 69153 Tvrdonice, Obec, IČ:00283631 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Chyšky, Chyšky 27 39853 Chyšky, Obec, IČ:00249718

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Chyšky, Chyšky 27 39853 Chyšky, Obec, IČ:00249718 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Chyšky, Chyšky 27 39853 Chyšky, Obec, IČ:00249718 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2009 v Kč

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Prostějovičky, Prostějovičky 67 79803 Prostějovičky,, IČ:00288667 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.8.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Skalice; IČO 00293474; 671 71 Skalice 92 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Zbýšov; IČO 75033569; 286 01 Zbýšov 23 Školské zařízení NACE: 000000 sestavena k 31.12.2012 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107 69155 Moravská Nová Ves, Městys, IČ:00283363 Sestavená k : 31.12.2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2010 v Kč Rok Měsíc IČO 2010 12 75070065

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Obory, Obory 18 26301 Obory,, IČ:00242926 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Božice, 380 67164 Božice, Obec, IČ:00292567 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na

Více

sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Mezihoří, 66 68334 Nemotice, Obec, IČ:75070065 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena

Více

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Bzenecko, Náměstí Svobody 73 69681 Bzenec, DSO, IČ:71249800 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY, 1 26301 Daleké Dušníky, Obec, IČ:00242071 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč,

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více