BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998]"

Transkript

1 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998]

2 BURZA CENNÝCH Vybrané ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy burzovní komory 4 Významné události ve vývoji burzy 6 Rozhovor s generálním tajemníkem 8 Burza v roce Členství 12 Struktura trhu s cennými papíry 14 Obchodování 16 Příprava obchodování s deriváty 20 Informační a obchodní systém burzy 21 Efektivnost vlastní činnosti 22 Marketingové aktivity 23 Perspektivy dalšího rozvoje 24 Burzovní orgány 25 Zpráva dozorčí rady 28 Zpráva auditora 29 Účetní závěrka 30 Usnesení valné hromady 4 5 Přehled akcionářů a členů burzy 46 Použité zkratky a pojmy 47 Kontaktní údaje 48

3 Bu rza c e n n ý c h p a p ír ů P r a h a, a. s. by la ZALOŽENA V LISTOPADU JE NEJVÝ ZNAMNĚJŠÍM ORGANIZÁTOREM TRHU S CENNÝMI PAPÍRY V ČESKÉ REPUBLICE. VYCHÁZÍ Z ČLEN SKÉHO PRINCIPU, COŽ ZNAMENÁ, ŽE VŠECHNY OBCHODY UZAVŘENÉ NA BURZE JSOU REALIZOVÁ NY PROSTŘEDNICTVÍM ČLENSKÝCH FIREM. PA i I RLJ PRAHA, A.S. B u rza je v ý z n a m n ý m n á s t r o j e m t r ž n í h o USMĚRŇOVÁNÍ POHYBU VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA TRHU A JAKO JEHO REGULÁTOR UMOŽŇUJE, ABY SE KAPITÁLOVÉ PŘEBYTKY DO STÁVALY PRÁVĚ TAM, KDE JSOU Z EKONOMICKÉ HO HLEDISKA NEJVÍCE ŽÁDANÉ. P r o s t ř e d n ic t v ím d e n n íh o t i s k u, I n t e r n e t u A INFORMAČNÍCH AGENTUR BURZA ZVEŘEJŇUJE VÝSLEDKY BURZOVNÍCH OBCHODŮ. D ále provád í o sv ě t o v o u a p o r a d e n sk o u č in n o st URČENOU ÚČASTNÍKŮM KAPITÁLOVÉHO TRHU. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. ] 1

4 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA. A. S. ] VÝROČNÍ ZPRAVA 1998

5 A Z A T E L E Z á k l a d n í ú d a j e o o b c h o d o v á n í k Celkový objem obchod ů (mil. Kč) Prům ěrný d enní objem obchodů (mil. Kč) Index PX ,2 495,3 5 39,6 425,9 55 7,2 Tržní kapitalizace akcií a PL (mil. Kč) Počet em isí akcií a PL na hlavním trhu (ks) Počet em isí akcií a PL na vedlejším trhu *) (ks) Počet em isí akcií a PL na volném trhu (ks) Tržní kapitalizace dluhopisů (mil. Kč) Počet em isí dluhopisů na hlavním trhu (ks) Počet em isí dluhopisů na vedlejším trhu *) (ks) Počet em isí dluhopisů na volném trhu (ks) *) vedlejší trh zaveden od roku 1995 Roční objem obchodů (v mld. Kč) Denní objem obchodů (v mil. Kč) I m 1996 Index PX 50 (k ) 539,6 495,3 Tržní k apitalizace akcií + PL a dluhopisů (k ) (v mld. Kč) 425,9 394, i II I 198 I I i* a k c i e + PL d l u h o p i s y VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. 3

6 Ú V O D N I S L PŘEDSEDY BURZOVNI KOMORY P ro český kapitálový trh byl ROK ZÁSADNÍM PŘEDĚLEM, NEBOŤ DOŠLO K DŮLEŽITÝM SYSTÉ MOVÝM ZMĚNÁM, KTERÉ ZAHÁJILY OBRAT K JEHO STANDARDNÍMU uspořádání. P řestože se ČESKÁ EKONOMIKA V ROCE NEVYVÍJELA PODLE OČEKÁVÁNÍ A OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU OBDOBÍ ZAZNAMENALA POKLES NĚKTERÝCH DŮLEŽITÝCH EKONOMICKÝCH FAKTORŮ, Z POHLEDU KAPITÁLOVÉHO TRHU BYL TENTO ROK SPOJEN S VÝRAZNÝMI POZITIVNÍMI ZMĚNAMI, KTERÉ PŘISPĚLY K VYŠŠÍ TRANSPARENTNOSTI KAPITÁLOVÝCH OPERACÍ. D ůležitý posun zaznamenala I BURZA, KTERÉ SE PODAŘILO POSÍLIT SVOJI POZICI NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU. VÝRAZNĚ ZPRŮHLEDNILA BURZOVNÍ OBCHODY A ZAČALA PRACOVAT NA MOŽNÉM ZAPOJENÍ DO GLOBALIZAČNÍCH PROCESŮ PROBÍHAJÍCÍCH V RÁMCI E v r o p y. [ K roky k ozdravění Českého KAPITÁLOVÉHO TRHU N ejvýznam nějším krokem při nápravě poměrů a obnově důvěry dom ácích i zahraničních in vestorů v český kapitálový trh se jednoznačně stalo zahájení činnosti Komise pro cenné papíry, která se od začátku dubna 1998 ujala dozoru nad subjekty kapitálového trhu. Komise jako nezbytný nástroj dohledu a regulace nad kapitálovým trhem by m ěla přispět ke zprůhlednění operací na kapitálovém trhu, ke zvýšení ochrany investorů a k vytvoření standardních podm ínek běžných na zahraničních trzích. Komise se rovněž podílí na vytváření nových právních norem a zákonů v oblasti kapitálového trhu. Důležitou součástí čin n osti kom ise v roce 1998 byla i příprava podm ínek pro zahájení přelicencování všech subjektů působících na kapitálovém trhu, která by m ěla přispět k ozdravění našeho trhu. Rozsáhlými zm ěnam i prošel zákon o investičních fondech a investičních společnostech. Jeh o novela, schválená v červnu 1998, jistě přispěje ke zvýšení důvěry n ašich i zah ran ičn ích investorů v k olektiv ní investován í v České republice. Zvyšuje rovněž tran sp aren tn ost operací investičních společností, stanoví přesná pravidla pro o tev írán í p odílových fondů a snižuje m axim ální lim it pro m ajetkové účasti fondů ve společnostech. [ Systémové změny v činnosti burzy V průběhu roku 1998 burza přistoupila k m noha význam ným systém ovým zm ěnám ve své čin nosti. Burze se podařilo vyřešit problém nízkého objem u cenotvorných obchodů a zavedením nového ob ch od n íh o segm entu SPAD, řízeného cenou a s využitím funkce tvůrců trhu, byla posílena kurzotvorná funkce burzy. O bchodování v novém segm entu um ožnilo přesun obchodů s nejlikvid nějším i em isem i akcií do cenotv orného rám ce burzovního trhu. K vyšší transparent- 4 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. ] VÝROČNÍ ZTRAVA 1998

7 o v O n osti b u rzo vních obch od ů přispělo rovněž zvýšení nároků a požadavků kladených na členy burzy a em itenty. Burza posílila i svou preventivní funkci ve vztahu ke svým členům a přijala opatření, která elim inují m ožnost porušovat právní norm y. V souladu se zvyšujícími se požadavky na transparentnost, etiku jednání účastníků kapitálového trhu a kontrolovatelnost trhu burza novelizovala řadu stávajících předpisů, které byly doplněny kom plexem nových předpisů v souvislosti se zaváděním nových burzovních produktů a služeb. Jednalo se zejm éna o novelizaci pravidel členství, zásad inspekční činnosti, pravidel pro zveřejňování inform ací o uzavřených obchod ech aj. D louhodobější otázkou, jejím už řešení by burza chtěla napom oci, je využití kapitálového trhu jako alternativního zdroje financování podniků. Ú spěšném u vydávání prim árních em isí zatím brání zčásti legislativní překážky, ale i stav a připravenost podniků. [ P ražská burza v evropském kontextu Rok 1998 byl ve znam ení zahájení globalizačn ích procesů v rám ci kapitálových trhů v Evropě. Rovněž pražská burza usiluje o zapojení do p ropojeného evropského trhu s cenným i papíry při zachování svého dom ácího významu. Pro příští období si burza vytýčila dva prioritní strategické cíle. Prvním je její aktivní účast na harm onizaci české legislativy se standardy Evropské unie. D ruhým cílem je vytvoření op tim álních podm ínek, které by um ožňovaly jejím členům účast na globalizovaných západoevropských trzích. by um ožnit zahraničním investorům přístup na český trh prostřednictvím evropského systém u. Součástí strategie burzy pro následné období je i spolupráce s význam ným i kapitálovým i trhy střední a vých od ní Evropy, především s varšavskou, budapešťskou, bratislavskou a ljubljanskou burzou. Trvalým úkolem zůstává dotvořit transparentní prostředí s likvidním kurzotvorným trh em, které um ožní, aby burza co nejlépe plnila svou nezastupitelnou roli v české ekonom ice a přispěla ke zvýšení důvěry tuzem ských i zahraničních investorů v český kapitálový trh. Vývoj celého českého kapitálového trhu však závisí především na stavu české ekonom iky a burza může vždy být jen barom etrem celkové situace. Zám ěrem burzy je um ožnit členům kom fortní a snadný přístup na nově se vytvářející aliance na kapitálovém trhu Evropské unie, na kterém by m ohli obchod ovat s nejlikvidnějším i cennými papíry. Současně s m ožností jednoduchého přístupu členů na evropský trh usiluje burza o upevnění svého d om ácího významu a chtěla R N D r. P e t r B u d in sk ý, C S c. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. ]

8 VÝZNAMNÉ U D Z aložena B urza c en n ý c h papíru P raha, a. s. Z ah ájen o o b c h o d o v á n í se 7 emisemi c e n n ý c h p a p í r ů EM ISE A K CIÍ Z PRVNÍ VLNY K U PO N O V É P R IV A T IZ A C E U V ED EN Y NA BU R Z O V N Í TRH EM ISE A K C IÍ Z PRVNÍ V LN Y K U PO N O V É P R IV A T IZ A C E U V ED EN Y NA BU R Z O V N Í TRH AH ÁJEN V Y P O Č E T O F IC IÁ L N ÍH O B U R Z O V N ÍH O IN D E X U PX 50

9 OSTI ve v ý v o ji b u r z y EM ISE A K C IÍ Z D RUHÉ VLN Y K U PO N O V É P R IV A T IZ A C E U V ED EN Y NA B U R Z O V N Í T R H Y. V P R Ů B ĚH U ROKU V YŘ A Z EN A Z V O LN ÉH O TR H U BU RZY N E L IK V ID N Í EM ISE A K C IÍ I Z aved eny dva so u h rn n é i Z ah ájen o o b c h o d o v á n í v systému indexy PX-GLO B a PXL SPAD (S Y S T É M pro p odporu t r h u a 19 O B O R O V Ý C H IN D E X Ů. A K C IÍ A D L U H O P IS Ů ) Z aveden o nové členění burzovních V Š E C H N Y EM ISE A K C IÍ A P O D ÍL O V Ý C H LISTŮ U Z A V Ř E N Ý C H P O D ÍL O V Ý C H FO N D Ů Z H LA V N ÍH O A V E D L E JŠ ÍH O TRHU BURZY BY LY P Ř EV E D E N Y DO O B C H O D O V Á N Í V SYSTÉM U KOBOS. TR H Ů NA H LA V N Í A V ED L EJŠÍ (P Ů V O D N Ě K O T O V A N Ý T R H ) A V O LN Ý TRH (P Ů V O D N Ě N EK Ó T O V A N Ý T R H ) [ Z a h á je n o o b c h o d o v á n í v s y s t é m u KOBOS (průběžné o b c h o d o v á n í při PROMĚNLIVÉ CENĚ) S 5 EMISEMI AKCIÍ A 2 EMISEMI OBLIGACÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S, ] 7

10 ROZHO [ CO PŘIPRAVILA BURZA PRO ZKVALITNĚNÍ SVÝCH SLUŽEB? V roce 1998 pokračovala m odernizace autom atizovaného o b ch od n íh o systém u, jejím ž hlavním úkolem bylo d okon čení softwarové podpory nového ob ch od n íh o segm entu SPAD založeného na průběžné kotaci cen jm enovaným i tvůrci trhu. C ílem to h o to plně autom atizovaného systém u bylo zvýšit likviditu kurzotvorných obchodů, což se podařilo. Po zahájení obchod o vání ve SPAD v květnu 1998 se prům ěrný m ěsíční objem obchodů s akciem i na centrálním trhu burzy zvýšil sedmkrát. Osm nej likvidnějších em isí, zařazených do to h oto segm entu, se podílelo na všech transakcích uzavřených na centrálním trhu burzy více než 90 %. P ražská bu r za v r o c e ORGANIZOVALA o b c h o d o v á n í již Šestým ROKEM, KTERÝ PŘINESL ZLEPŠENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE A TRANSPARENTNOSTI [ J ak se v y v íj e l y b u r z o v n í o b c h o d y V UPLYNULÉM ROCE? V důsledku m noha aspektů dom ácích i m ezinárodních vlivů došlo k výraznějším u snížení cenové hladiny burzovních obchodů. To se prom ítlo v hod notě oficiáln íh o indexu PX 50, který m eziročně poklesl o 2 0,4 %. Naopak celkový objem obchod ů za rok 1998 zaznam enal m eziroční nárůst o 2 6,6 %. ČESKÉHO KAPITÁLOVÉHO TRHU. [ J a k ým z p ů s o b e m p ř is p ě l a b u r z a K OBNOVĚ DŮVĚRY INVESTORŮ V ČESKÝ KAPITÁLOVÝ TRH? Na otázky související s vývojem burzy v roce 1998 a perspektivam i jejíh o dalšího rozvoje odpovídá generální tajem ník Burzy cen n ý ch papírů Praha, a. s., Ing. Pavel H ollm an n. Burza zvýšila kontrolu dodržování burzovních předpisů, a to jak ze strany členských firem, tak i em itentů. D ůsledně dbá na plnění povinností všech zainteresovaných účastníků kapitálového trhu. Od ledna 1999 vstoupila v platnost novela Pravidel členství na burze, která zavádí další standardní prvky běžné na kapitálových trzích vyspělých evropských států. Nová pravidla člen- 8 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA. A S. ] VÝROČNÍ ZPRAVA 1998

11 V O R S GENERÁLNÍM TAJEMNÍKEM ství zvyšují nároky a požadavky na členské firmy, rozšiřují obecné podm ínky členství stanovením m inim ální výše hotovostních prostředků, což napom áhá dodržování závazků členské firm y vůči svým klientům. Nová pravidla rozšiřují a konkretizují zásady jed nání člena s klienty s ohledem na respektován í je jic h zájm ů. D ůležitým u stan ovením předpisu je rovněž zavedení definice zakázané m anipulace trhu. [ J a k s e v y v íjí Člen ská z á k l a d n a? Co BURZA DĚLÁ PRO ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI TRHU? N ejen v souvislosti s novým i pravidly členství, ale především s prověřením předpokladů pro další výkon čin n osti jednotlivých členů burzy Kom isí pro cenné papíry a s ohledem na současnou situaci na trhu došlo sice k poklesu počtu členů, ale na druhou stranu, a to je podstatné, to znam ená výrazné zkvalitnění a zvýšení úrovně členů burzy. V příštím období se na trhu udrží jen společnosti, které budou splňovat náročné p odm ín ky, je jic h ž p ln ě n í je k on trolován o inspekcí burzy. [ J a kým z p ů s o b e m se bu rza po d íl í NA DALŠÍM ROZVOJI ČESKÉHO KAPITÁLOVÉHO TRHU? Burza je de facto připravena po technické i organizační stránce na obchod ování s deriváty. V prosinci 1998 byl schválen nový burzovní index PX-D, který se stane jedním z podkladových aktiv derivátových obchodů. Rovněž pracujem e na přípravě nového obchod n íh o segm entu, který bude podporovat o b ch o dování s dluhopisy na centrálním trhu burzy. Kromě těch to obchod ně-technických záležitostí se velm i intenzivně podílím e na přípravných p racích v souvislosti s n ov elizací zákonů týkajících se kapitálového trhu. Rovněž nezapom ín ám e na podporu p rim árn ích em isí a snažím e se přispět ke zlepšení podm ínek pro jejich vydávání. V oblasti zahraničních vztahů zůstává jednou z priorit burzy intenzivní snaha o těsnější zapojen í burzy do m ezinárodních struktur v souladu s nezvratným trendem globalizace kapitálových trhů. Rovněž se zvýšily nároky na emise obchodované na prestižním hlavním trhu burzy, kdy od ledna 1998 došlo ke zpřísnění základních kritérií pro zařazení em isí na hlavní trh. Pro příští období je snahou burzy rozšířit počet titulů obchodovaných na prestižních trzích burzy a zvýšit transparentnost všech burzovních trhů. Připravovaná novela Podmínek přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu by m ěla zpřísnit standardní inform ační povinnosti, spojené s um ístěním emisí na hlavním a vedlejším trhu burzy. V návaznosti na redukci počtu em isí na volném trhu v roce 1997 připravila burza vyřazení dalších n elik v id n ích em isí z kurzotvorného obchodování. [ J a k s e v y v íje l y tr a n sa k č n í NÁKLADY BURZY V UPLYNULÉM ROCE? Jed n ím z rozhodujících cílů burzy je sam ozřejm ě udržení nízkých tran sak čích nákladů. Realizovali jsm e řadu interních opatření vedoucích ke snížení nákladů na provoz burzy při současn ém rozšiřování p o skytovaných služeb. Vzhledem k vysoké efektivnosti činnosti burzy se tato opatření neprom ítla do výše burzovních poplatků, které zůstaly na stejné cenové hladině i pro rok VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA, A S. ] 9

12 B U R Z A 5. leden 1. duben [ 3 5 SPOLEČNOSTÍ BYLO PŘEVEDENO Z HLAVNÍHO NA VEDLEJŠÍ TRH Z DŮVODU NOVĚ STANOVENÉ VYŠE LIKVIDITY NA CENTRÁLNÍM TRHU. 16. březen ZÁKLADĚ NOVÉHO HARMONOGRAMU BURZOVNÍHO DNE BYLA PRODLOUŽENA DOBA OBCHODOVÁNÍ DO HODIN A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKU OBCHODOVÁNÍ BYLO POSUNUTO Z NA HODIN. V s t o u p i l v p l a t n o s t z á k o n o K o m is i PRO CENNÉ PAPÍRY, KTERÝ UMOŽNIL ZŘÍZENÍ NOVÉHO ORGÁNU PRO DOZOR NAD KAPITÁLO VÝM TRHEM. 30. duben [ U s k u t e č n i l a s e 6. Rá d n á v a l n á h r o m a d a BURZY, KTERÁ ZVOLILA NOVÉ SLOŽENÍ BURZOVNÍ KOMORY A DOZORČÍ RADY A NA KTERÉ ODSTOUPIL Z FUNKCE DOSAVADNÍ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK BURZY ING. JlŘ Í FRANC. 7. květen R N D r. P e t r B u d i n s k ý, C S c. b y l z v o l e n NOVÝM PŘEDSEDOU BURZOVNÍ KOMORY a I n g. J o s e f K o t r b a m ís t o p ř e d s e d o u b u r z o v n í k o m o r y. I n g. P a v e l H o l l m a n n b y l p o v ě ř e n VÝKONEM FUNKCE GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA BURZY 25. květen : B y l o z a h á j e n o o b c h o d o v á n í v s e g m e n t u SPAD s e m i s í a k c i í K o m e r č n í b a n k y. V š e c h n y e m i s e a k c i í a p o d í l o v ý c h i.is t ů UZAVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ Z HLAVNÍ! A VEDLEJŠÍHO TRHU BURZY BYLY PŘEVEDENY DO OBCHODOVÁNÍ V SYSTÉMU KOBOS. ; E m i s e a k c i í s p o l e č n o s t i U n i p e t r o l b y l a ZAŘAZENA DO SPAD.

13 V ROCE červen [ Em ise a k c ií S P T T E L E C O M a Č E Z b y ly ZAŘAZENY DO SEGMENTU SPAD. 26. červen [ Z á s t u p c i b u r z y a d o d a v a t e l s k é f i r m y P r o m P a r t n e r s, s. r. o., p o d e p s a l i P r o t o k o l 0 PŘEVZETÍ SYSTÉMU PRO OBCHODOVÁNÍ S DERIVÁTY. 20. červenec [ D a l Sí d v ě e m i s e a k c i í, Č e s k é s p o ř i t e l n y A RIF, BYLY ZAŘAZENY DO SEGMENTU S P A D. 28. srpen [ N a c e n t r á l n í m t r h u b u r z y b y l o o d z a h á j e n í Č i n n o s t i b u r z y v r o c e 1993 d o s a ž e n o REKORDNÍHO OBJEMU OBCHODŮ V HODNOTÉ 1 995,1 m i l. Kč. N a t o m t o v y s o k é m OBJEMU CENTRÁLNÍHO TRHU SE 97 % PODÍLELY OBCHODY UZAVŘENÉ V NOVÉM SEGMENTU SPAD. 21. říjen [ I n c. P a v e l H o l l m a n n b y l j m e n o v á n GENERÁLNÍM TAJEMNÍKEM BURZY NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. 26. říjen [ D a l š í d v é e m i s e a k c i í, IPS a Č e s k é r a d i o k o m u n i k a c e, BYLY ZAŘAZENY DO SEGMENTU SPAD. 16. prosinec [ S ÚČINNOSTI OD 1. LEDNA 1999 BYLO SCHVÁ LENO ZRUŠENÍ AUTOMATIZOVANÝCH OBCHODŮ S BLOKY CENNÝCH PAPÍRŮ. B y l a s c h v á l e n a n o v e l a b u r z o v n í h o p ř e d p i s u P r a v i d l a č l e n s t v í n a b u r z e, k t e r á u p r a v u j e OBECNÉ PODMÍNKY ČLENSTVÍ NA BURZE PODROBNĚJI NEŽ PŘEDCHOZÍ VERZE A ZAVÁDÍ RADU NOVÝCH DŮLEŽITÝCH USTANOVENÍ. B y l s c h v á l e n n o v ý i n d e x PX-D, k t e r ý b y l ZKONSTRUOVÁN JAKO PODKLADOVÉ AKTIVUM ZA ÚČELEM OBCHODOVÁNÍ S DERIVÁTY NA BURZE. 23. září [ G e o r g e J e d l i č k a z e s p o l e č n o s t i E x p a n d i a F i n a n c e, a. s., b y l z v o l e n m í s t o p ř e d s e d o u BURZOVNÍ KOMORY. NAHRADIL IN G. JOSEFA K o t r b u, k t e r ý z f u n k c e o d s t o u p i l. 8 ^ ^. njen [ B y l o d o s a z e n o h i s t o r i c k é h o m i n i m a 3 1 6,0 b o d u v č a s o v é ř a d é h o d n o t i n d e x u PX 50 z a č í n a j í c í 5. d u b n a VÝROČNÍ ZTRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A S. ] 11

14 Č L E N S T [ P ř ísn ější p o d m ín k y [ D ů sled n á k o n t r o l a V roce 1998 došlo k výrazném u zpřísnění podm ínek členství a zvýšení požadavků kladených na členy burzy, které se prom ítlo ve dvou předpisech, jež m ěly výrazný vliv na transparentnost obchodování. Potřeba vyšší transparentnosti aktivit členů burzy vedla k návrhu zm ěn Pravidel vedení evidence obchodů, neobchod ních převodů a cenných papírů. Návrh byl v březnu schválen burzovní kom orou. Burza zvýšila dozor nad činností členů burzy a zpřísnila postihy za zjištěná porušení zákona o burze a burzovních předpisů. Opakovanými kontrolam i burza důsledně vym áhala nápravu zjištěných nedostatků. Posilovala se i preventivní funkce burzy, tzn. že inspekce burzy upozorňovala členy na m ožná porušení právních předpisů, konzultovala opatření přijím aná k odstranění nedostatků a zobecňovala své výsledky do návrhů úprav výše uvedených burzovních předpisů. Delší dobu připravovaná novela Pravidel členství na burze, schválená burzovní kom orou v prosinci, p o d ro b n ěji sp ecifiku je obecn é podm ínky členství na burze. Jednou z význam ných úprav v ní obsažených je povinnost člena udržovat pohotově likvidní prostředky ve výši 5 m il. Kč. Dále výrazně rozšiřuje inform ační povinnost členských firem, stanovuje náležitosti obchodní dokum entace a nové zásady jed nání s klienty. Po široké diskusi byla stanovena om ezení pro obchod ování zam ěstnanců člena burzy a byla popsána m anipulace trhem. Předpis upravuje postavení člena burzy, kterém u burzovní kom o ra pozastavila členství na burze a stanovuje povinnost členů zrušit objednávky zadané do o b ch od n íh o systém u v případě zániku nebo zrušení členství. [ M éně č len ů Z důvodu zvyšujících se nároků na členské firmy a v souvislosti s přípravou přelicencování subjektů Kom isí pro cenné papíry, ale i vlivem současné hospodářské situace, došlo k poklesu počtu členů burzy. V průběhu roku byl přijat jeden nový člen burzy, druhý nový člen získal členství postoupením členství. V průběhu roku, zejm éna v jeh o závěru, ukončilo členství na vlastní žádost 16 společností, jedné společnosti zaniklo členství z důvodu neplnění obecných podm ínek členství a 2 členové byli trvale vyloučeni z burzovního obchodu. Počet členů se snížil z 88, které m ěla burza k , na 71 k [ S t r u k t u r a a k c io n á ř ů Přijetím uvedených úprav se členové burzy zavázali vytvořit pro své klienty prostředí, ve kterém jim budou poskytovat služby na úrovni obvyklých standardů včetně záruk za řádné plnění jejich pokynů. Struktura akcionářů se v roce 1998 podstatně nezm ěnila. V ýznam ným obchodem s akciem i burzy byl převod akcií, tj. 4,5 2 % ve vlastnictví Agrobanky Praha, a. s., na GE Capital Bank, a. s., která n en í obchod u jícím členem burzy. Celkově zm ěnilo m ajitele 4,8 % akcií. K m ěla burza 58 akcionářů, z nichž 19 společností nebylo členy burzy. BURZA CENNÝCH rapírů PRAHA, A. S. ] VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998

15 V I [ Zm ěny v č l e n s k é z á k la d n ě v r o c e 1998 P řijetí nových členů od 23. března BENET GROUP, a. s. od 30. července C.S. Brokers burzovní, a. s. - převodem členství ze společnosti Zvěřina a Bělohlávek, s. r. o. U končení členství na vlastní žádost k 29. lednu k 31. lednu k 12. březnu BURZOVNÍ SPOLEČNOST EGRETTA, s. r. o. IB Austria Securities Praha, a. s. Zvěřina a Bělohlávek, s. r. o. - převod členství na C.S. Brokers burzovní, a. s. k 1. dubnu k 14. dubnu k 20. dubnu k 30. dubnu k 24. červnu k 30. červnu k 15. srpnu k 13. říjnu k 9. listopadu k 15. listopadu k 26. listopadu k 14. prosinci k 30. prosinci k 31. prosinci ICEBERG, a. s. M erx, a. s. C.S. Brokers burzovní, a. s. TEG, a. s. Agrobanka Praha, a. s. Silas Broker, s. r. o. CIM EX TRADING, a. s. KOMERO, s. r. o. EB Brokers, a. s. Procap Securities, a. s. RH FIN, a. s. CZECHONA, s. r. o. Expandia Finance, a. s. AKRO CAPITAL, a. s. HYPO-BANK CZ, a. s. Katnek Securities, a. s. NEWTON STOCK INVESTMENT, a. s. PROSPER FINANCE, a. s. Zánik č le n s tv í k 24. říjnu Pragobanka, a. s. - odebrání bankovní licence T rv a lé v y lo u če n í z b u rz o v ního OBCHODU k 10. lednu Velkom oravská banka, a. s. k 19. lednu COOP BANKA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA. A. S. ] 13

16 S T R U K T U S C E NNÝMI PAP í RY [ H lavní a v e d l e jš í tr h V ROCE 1998 SE NA PRAŽSKÉ BURZE O BC H O D O V A LO S CEN NÝM I PAPÍRY NA TŘECH t r z í c h : h l a v n í m, v e d l e j š í m A V O LN ÉM. Na hlavním a vedlejším trhu burzy se, v souladu s Podmínkami přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu, obchodovalo s cenným i papíry, které byly přijaty k obchod ování burzovním výborem pro kotaci a které splnily základní podm ínky přijetí. U cen n ých papírů podniků a bank byla splněna podm ínka m inim álníh o objem u emise vydané na základě veřejné nabídky a u cenných papírů investičních a podílových fondů podmínka m inim álního základního jm ění. V roce 1998 platila pro společnosti obchodované na hlavním trhu burzy navíc podm ínka likvidity stanovená výborem pro kotaci, a to ve výši 1 m il. Kč prům ěrného d enního objem u obchodů na centrálním trhu za sledované období 12 m ěsíců. Pro společnosti obchodované na vedlejším trhu burzy podm ínka likvidity stanovena nebyla. Po přijetí na hlavní a vedlejší trh m ěli em itenti povinnost poskytovat burze čtvrtletně ekonom ické inform ace. O skutečnostech, které m ohly m ít vliv na zm ěnu kurzu jejich cen ného papíru, m ěli inform ovat průběžně. Vývoj počtu emisí o b ch o d o v a n ý ch na hlavním a vedlejším trhu (stav k ) akcie +PL dluhopisy K bylo na základě rozhodnutí burzovního výboru pro kotaci přeřazeno z hlavního na vedlejší trh burzy 35 em isí akcií a podílových listů, jejich ž prům ěrný d en ní objem obchodů na centrálním trhu byl nižší než 1 m il. Kč. Během roku byly přijaty k obchod ování na hlavním trhu 4 em ise státních dluhopisů a 1 em ise b an kovních dluhopisů. Na vedlejší trh bylo přijato 6 em isí akcií a 1 em ise dluhopisů. V průběhu roku burzovní výbor pro kotaci pozorně sledoval plnění inform ačních povinností u ložených sp olečn ostem obch od ovan ý m na hlavním a vedlejším trhu. Společnosti, které nedodržely stanovené povinnosti, byly burzovním výborem sankcionovány. Na hlavním trhu bylo uloženo 5 n eveřejných výtek, na vedlejším trhu 27 neveřejných výtek. Na návrh výboru uložila burzovní kom ora 3 výtky se zveřejněním. Pro opakované n ep ln ěn í povin ností byla jedna společnost vyřazena z ved lejšího trhu. [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA. A. S. ] VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998

17 H U V o l n ý t r h Registrace cenných papírů na volném trhu burzy se projednávala na základě žádosti, kterou je podle Podmínek pro registraci cenného papíru k obchodování na volném trhu burzy oprávněn podat člen burzy. O žádosti rozhoduje generální tajem ník burzy a em itentovi neplynou z této registrace vůči burze žádné povinnosti. Registrací cenných papírů na volném trhu nepřebírá burza žádné závazky ani neručí za jakékoliv škody vzniklé v důsledku n ep osk ytnutí inform ací o důležitých skutečnostech. Podm ínkou registrace na volném trhu burzy byl m inim ální objem em ise cenných papírů ve výši 50 m il. Kč. Na volném trhu bylo v průběhu roku 1998 registrováno celkem 5 nových emisí akcií a podílových listů a 15 nových em isí dluhopisů. G enerální tajem n ík rozhodl o zrušení registrace u emisí cenných papírů, u kterých byla zrušena veřejná obchod ovatelnost nebo které přestaly splňovat jiné podm ínky stanovené obecně závaznými předpisy nebo burzovními předpisy. Celkem se jednalo o 25 emisí cenných papírů. K se na burze obchodovalo celkem s em isem i cen n ých papírů, z toho na hlavním trhu byly 43 em ise (10 emisí akcií a podílových listů, 33 em ise dluhopisů) a na vedlejším trhu 99 em isí (96 em isí akcií a podílových listů a 3 em ise dluhopisů). N e jv ý z n a m n ě jš í z m ě n y n a ROTOVANÝCH TRZÍCH V ROCE leden 35 společností bylo převedeno z hlavního na vedlejší trh burzy z důvodu nově stanovené výše likvidity na centrálním trhu. 15. leden Emise akcií společnosti C entex, a. s. byla převedena z volného trhu na vedlejší trh. 26. únor Akcie společnosti Hotel Fórum, a. s. byly trvale vyloučeny z burzovního obchodu z důvodu dlouhodobého neplnění inform ační povinnosti em itenta. 28. květen Bylo zahájeno obchodování s dluhopisy KOB VAR/05 na hlavním trhu burzy. 4. červen Akcie investičního fondu KVANTO IPF byly převedeny z volného trhu burzy na vedlejší trh. 25. červen O bchodování s akciem i Teplárny Brno, a. s. na vedlejším trhu burzy bylo na vlastní žádost em itenta ukončeno a emise byla převedena na volný trh. 1. červenec Akcie 2. spořitelního privatizačního investičního fondu, a. s. byly převedeny z volného trhu burzy na vedlejší trh. 9. červenec Akcie Keramiky Horní Bříza, a. s. byly převedeny z volného na vedlejší trh burzy. 6. srpen Emise akcií společnosti ŠKODA PRAHA, a. s. byla převedena z volného na vedlejší trh. 13. srpen Bylo zahájeno obchod ování s novou em isí dluhopisů D.S. LEASING VAR/ říjen Akcie společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a. s. byly převedeny z volného trhu na vedlejší trh burzy. 19. říjen Bylo ukončeno obchod ování s akciem i společnosti Assidom án Sepap, a. s. na vedlejším trhu burzy. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA, A. S. ]

18 O B C H B ě h e m r o k u z a j i s t i l a BURZA PRO SVÉ CLENY DEN BEZPRO BLÉM O VÉH O o b c h o d o v á n í. P o k r a č o v a l y PRÁCE NA ZD OKON A LO VÁN Í SLUŽEB BURZY, KTERÉ PŘISPĚLY K VYŠŠÍM U KO M FO RTU O BC H O D O V Á N Í A V POROVNÁNÍ S PŘED CH ÁZEJÍCÍM O B D O B ÍM DOŠLO KE ZVÝŠENÍ SPO L E H L I VOSTI A B EZ PO RU C H O V O STI O B C H O D N ÍH O SYSTÉM U. V květnu bylo zahájeno obchodování v novém segm entu SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů), který postupně převzal rozhodující část kurzotv orných obch od ů s akciem i. O bchodování ve SPAD je, na rozdíl od všech předcházejících obch od n ích segm entů, řízeno cenou a využívá funkci tvůrců trhu pro průběžnou kotaci cen nabídky a poptávky. Celý projekt SPAD byl vyvíjen vlastním i kapacitam i burzy bez nároků na investice. Burza realizací SPAD význam ně přispěla ke zvýšení cenové transparentnosti trhu, neboť v souladu s očekáváním došlo k výrazném u nárůstu podílu centrálního trhu na celkových o b jem ech obchodů s akciem i. Podíl cenotvorných obchod ů s akciem i na celkových objem ech obchod ů s akciem i se zvýšil z 9,75 % v březnu, před zavedením SPAD, na 56,7 % ve čtvrtém čtvrtletí Osm nejlikvidnějších em isí, zařazených do SPAD, se podílelo na všech transakcích uzavřených na centrálním trhu burzy více než 9 0 %. Pro zlepšení m ožností vazby obchodů členů burzy na zahraniční investory prodloužila burza dobu obchod ování a ukončení obchod ního dne posunula ze 14:00 hod. na 16:00 hod. s ú činností od 16. března. V souvislosti se zavedením SPAD byl od 25. května rozšířen další kurzotvorný segm ent KOBOS (průběžné obchod ování při prom ěnlivé ceně) na všechny em ise akcií a podílových listů z hlavního a vedlejšího trhu. V srpnu burza zavedla d vojnásobné autom atizované zasílání dávek obchodů uzavřených ve SPAD a v rám ci přím ých obchodů do Střediska cenných papírů. T oto systém ové opatření snížilo počet suspendovaných obchodů a tím um ožnilo členům burzy vyšší garanci uskutečnění objednávek je jich klientů v požadovaném term ínu. Burza rovněž rozšířila funkce pro zkvalitnění dohledu nad obchod ováním (SDO) a dohled rozšířila i na další ob ch od n í segm enty. Vyšší úroveň dohledu má za cíl elim inovat co nejvíce n eob vyklých transakcí a ve spolupráci s Kom isí pro 16 [ BURZA CENNÝCH PArÍRÚ PRAHA, A. S. ] VÝROČNÍ ZPRAVA 1998

19 O D O V Á N I cenné papíry tak trvale přispívat k transparentnosti celého kapitálového trhu. V roce 1998 bylo m ožno na burze uzavírat ob chody v násled ujících segm entech: obchod ování při pevné ceně (fixing) průběžné obchod ování při prom ěnlivé ceně (KOBOS) průběžné obchod ování při pevné ceně (dodatečné objednávky) systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) Burzovní systém dále um ožnil uzavírat obchody v rám ci přím ých obchodů s bloky cenných papírů se všem i cenným i papíry z hlavního, vedlejšíh o a volného trhu, kromě cenných papírů, se kterým i se obchod u je ve SPAD. Přímé obchody nejsou vázány na platný kurz. Z důvodu m inim álníh o využívání autom atizovaných obchodů s bloky cenných papírů (blokové obchody), které byly dříve využívány především Fondem národního m ajetku v procesu privatizace, byl tento segm ent k 31. prosinci zrušen. [ H o d n o c e n í v ý s l e d k ů o b c h o d o v á n í v r o c e 1998 obchodů v KOBOS (6,059 mld. Kč) se m eziročně snížil o 7,9 % a objem obchodů ve fixingu (5,518 mld. Kč) o 64,3 %. Příznivě se zm ěnila struktura obchodů s akciem i a PL. Podíl centrálního trhu na celkovém objem u obchodů vzrostl z 8,9 % v roce 1997 na 41,7 % v roce O bjem přím ých a blokových obchodů m eziročně poklesl o 5 5,2 %, když dosáhl hod noty 100,575 m ld. Kč. O ficiální burzovní index PX 50 uzavřel rok 1998 na hod notě 394,2 bodu a m eziročně poklesl o 20,4 %. Rovněž globální index PX-GLOB ztratil 20,2 % hod noty z konce roku O negativní tendenci svědčí i fakt, že pokles vykázalo 16 z 19 oborových indexů. Z důvodu poklesu cenové h lad in y se tržn í kapitalizace snížila 0 16,0 % (ze 4 9 5,7 mld. Kč k na 416,2 mld. Kč z ). Podíl hlavního a vedlejšího trhu na této hod notě činil 83,8 %. T rh d l u h o p i s ů Na celkovém o b jem u ob ch od ů ve výši 68 7,6 mld. Kč se bankovní dluhopisy podílely 41,4 %, státní dluhopisy 33,1 %, podnikové dluhopisy 24,7 %. Na kom unální dluhopisy připadlo 0,5 % a na hypoteční zástavní listy 0,4 % ročn íh o objem u. Celkový roční ob jem obchodů dosáhl hodnoty 8 6 0,2 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 1997 došlo k nárůstu o 2 6,6 %. Zatím co objem obchodů na trhu dluhopisů (6 8 7,6 mld. Kč) se m eziročně zvýšil o 58,7 %, objem obchodů na trhu akcií a podílových listů (PL) ve výši 172,6 mld. Kč zaznam enal propad o 29,9 %. Podíl akcií a PL na celkovém o b je m u obch od ů se proto snížil z 36,2 5 % v roce 1997 na 20,1 % v roce Rekordního denního objem u obchodů na centrálním trhu ve výši 1,995 mld. Kč bylo dosaženo 28. srpna. O ficiální index PX 50 zaznamenal nejnižší historickou hodnotu 316 bodů 8. října. T rh a k c i í a p o d í l o v ý c h l is t ů O bjem obchodů na kurzotvorném centrálním trhu m eziročně vzrostl o 226,9 % a dosáhl hodnoty 72,0 1 9 mld. Kč. Z to h o na obchody uzavřené ve SPAD připadá 6 0,4 4 2 mld. Kč. O bjem Tržní kapitalizace m eziročně vzrostla o 13,9 % ze 174,0 m ld. Kč na konci roku 1997 na 198,1 mld. Kč k Podíl hlavního a vedlejšího trhu na této hod notě činil 72,9 %. V y p o ř á d á n í b u r z o v n í c h o b c h o d ů Vypořádání burzovních obchodů zajišťuje pro burzu již od počátku své čin n o sti d ceřiná společnost UNIVYC, a. s. Během roku 1998 UNIVYC vypořádal 867 tis. převodů cenných papírů v celkovém objem u m ld. Kč. Z to h o 486 tis. převodů o objem u 711 mld. Kč tvořily burzovní obchody včetně přím ých obchodů. UNIVYC dále pro své členy zabezpečoval vyp ořád ání m im oburzovních transakcí, což představovalo 58 tis. převodů za 693 mld. Kč. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. ]

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Tf BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Úvodní slovo předsedy burzovní kom ory 4 Zpráva generálního tajemníka Burza v podmínkách českého kapitálového trhu 7 Struktura trhu s cennými papíry 9 Základní údaje

Více

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Ing. Petr Koblic generální ředitel Burza cenných papírů Praha, a.s. OBSAH Profil společnosti...4 Významné události roku 2007...6 Významné události roku

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generální ředitelky 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2012 4 Klíčové údaje 5 Legislativa

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Úvodní slovo předsedy burzovní komory 3 O rganizace burzovního trhu 4 Burzovní orgány 5 Zahájení činnosti burzy 8 O rganizační schéma burzy 10

Úvodní slovo předsedy burzovní komory 3 O rganizace burzovního trhu 4 Burzovní orgány 5 Zahájení činnosti burzy 8 O rganizační schéma burzy 10 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA 1993 O B S A H Úvodní slovo předsedy burzovní komory 3 O rganizace burzovního trhu 4 Burzovní orgány 5 Zahájení činnosti burzy 8 O rganizační schéma burzy 10 Přehled členů burzy

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Obsah. Jihomoravská plynárenská

Obsah. Jihomoravská plynárenská Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) 19 152 EBITDA (mil. Kč) 1 340 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 244 Zisk po zdanění

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok 2000 Poslání společnosti Firemní strategie počítá s udržením podílu v prodeji motorové nafty, mazacích olejů a asfaltů na trhu České republiky a s rozšiřováním

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup vysoká kvalita poskytovaných služeb nejdynamičtěji se rozvíjející penzijní fond v ČR přímé komunikační kanály

Více