BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998]"

Transkript

1 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998]

2 BURZA CENNÝCH Vybrané ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy burzovní komory 4 Významné události ve vývoji burzy 6 Rozhovor s generálním tajemníkem 8 Burza v roce Členství 12 Struktura trhu s cennými papíry 14 Obchodování 16 Příprava obchodování s deriváty 20 Informační a obchodní systém burzy 21 Efektivnost vlastní činnosti 22 Marketingové aktivity 23 Perspektivy dalšího rozvoje 24 Burzovní orgány 25 Zpráva dozorčí rady 28 Zpráva auditora 29 Účetní závěrka 30 Usnesení valné hromady 4 5 Přehled akcionářů a členů burzy 46 Použité zkratky a pojmy 47 Kontaktní údaje 48

3 Bu rza c e n n ý c h p a p ír ů P r a h a, a. s. by la ZALOŽENA V LISTOPADU JE NEJVÝ ZNAMNĚJŠÍM ORGANIZÁTOREM TRHU S CENNÝMI PAPÍRY V ČESKÉ REPUBLICE. VYCHÁZÍ Z ČLEN SKÉHO PRINCIPU, COŽ ZNAMENÁ, ŽE VŠECHNY OBCHODY UZAVŘENÉ NA BURZE JSOU REALIZOVÁ NY PROSTŘEDNICTVÍM ČLENSKÝCH FIREM. PA i I RLJ PRAHA, A.S. B u rza je v ý z n a m n ý m n á s t r o j e m t r ž n í h o USMĚRŇOVÁNÍ POHYBU VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA TRHU A JAKO JEHO REGULÁTOR UMOŽŇUJE, ABY SE KAPITÁLOVÉ PŘEBYTKY DO STÁVALY PRÁVĚ TAM, KDE JSOU Z EKONOMICKÉ HO HLEDISKA NEJVÍCE ŽÁDANÉ. P r o s t ř e d n ic t v ím d e n n íh o t i s k u, I n t e r n e t u A INFORMAČNÍCH AGENTUR BURZA ZVEŘEJŇUJE VÝSLEDKY BURZOVNÍCH OBCHODŮ. D ále provád í o sv ě t o v o u a p o r a d e n sk o u č in n o st URČENOU ÚČASTNÍKŮM KAPITÁLOVÉHO TRHU. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. ] 1

4 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA. A. S. ] VÝROČNÍ ZPRAVA 1998

5 A Z A T E L E Z á k l a d n í ú d a j e o o b c h o d o v á n í k Celkový objem obchod ů (mil. Kč) Prům ěrný d enní objem obchodů (mil. Kč) Index PX ,2 495,3 5 39,6 425,9 55 7,2 Tržní kapitalizace akcií a PL (mil. Kč) Počet em isí akcií a PL na hlavním trhu (ks) Počet em isí akcií a PL na vedlejším trhu *) (ks) Počet em isí akcií a PL na volném trhu (ks) Tržní kapitalizace dluhopisů (mil. Kč) Počet em isí dluhopisů na hlavním trhu (ks) Počet em isí dluhopisů na vedlejším trhu *) (ks) Počet em isí dluhopisů na volném trhu (ks) *) vedlejší trh zaveden od roku 1995 Roční objem obchodů (v mld. Kč) Denní objem obchodů (v mil. Kč) I m 1996 Index PX 50 (k ) 539,6 495,3 Tržní k apitalizace akcií + PL a dluhopisů (k ) (v mld. Kč) 425,9 394, i II I 198 I I i* a k c i e + PL d l u h o p i s y VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. 3

6 Ú V O D N I S L PŘEDSEDY BURZOVNI KOMORY P ro český kapitálový trh byl ROK ZÁSADNÍM PŘEDĚLEM, NEBOŤ DOŠLO K DŮLEŽITÝM SYSTÉ MOVÝM ZMĚNÁM, KTERÉ ZAHÁJILY OBRAT K JEHO STANDARDNÍMU uspořádání. P řestože se ČESKÁ EKONOMIKA V ROCE NEVYVÍJELA PODLE OČEKÁVÁNÍ A OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU OBDOBÍ ZAZNAMENALA POKLES NĚKTERÝCH DŮLEŽITÝCH EKONOMICKÝCH FAKTORŮ, Z POHLEDU KAPITÁLOVÉHO TRHU BYL TENTO ROK SPOJEN S VÝRAZNÝMI POZITIVNÍMI ZMĚNAMI, KTERÉ PŘISPĚLY K VYŠŠÍ TRANSPARENTNOSTI KAPITÁLOVÝCH OPERACÍ. D ůležitý posun zaznamenala I BURZA, KTERÉ SE PODAŘILO POSÍLIT SVOJI POZICI NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU. VÝRAZNĚ ZPRŮHLEDNILA BURZOVNÍ OBCHODY A ZAČALA PRACOVAT NA MOŽNÉM ZAPOJENÍ DO GLOBALIZAČNÍCH PROCESŮ PROBÍHAJÍCÍCH V RÁMCI E v r o p y. [ K roky k ozdravění Českého KAPITÁLOVÉHO TRHU N ejvýznam nějším krokem při nápravě poměrů a obnově důvěry dom ácích i zahraničních in vestorů v český kapitálový trh se jednoznačně stalo zahájení činnosti Komise pro cenné papíry, která se od začátku dubna 1998 ujala dozoru nad subjekty kapitálového trhu. Komise jako nezbytný nástroj dohledu a regulace nad kapitálovým trhem by m ěla přispět ke zprůhlednění operací na kapitálovém trhu, ke zvýšení ochrany investorů a k vytvoření standardních podm ínek běžných na zahraničních trzích. Komise se rovněž podílí na vytváření nových právních norem a zákonů v oblasti kapitálového trhu. Důležitou součástí čin n osti kom ise v roce 1998 byla i příprava podm ínek pro zahájení přelicencování všech subjektů působících na kapitálovém trhu, která by m ěla přispět k ozdravění našeho trhu. Rozsáhlými zm ěnam i prošel zákon o investičních fondech a investičních společnostech. Jeh o novela, schválená v červnu 1998, jistě přispěje ke zvýšení důvěry n ašich i zah ran ičn ích investorů v k olektiv ní investován í v České republice. Zvyšuje rovněž tran sp aren tn ost operací investičních společností, stanoví přesná pravidla pro o tev írán í p odílových fondů a snižuje m axim ální lim it pro m ajetkové účasti fondů ve společnostech. [ Systémové změny v činnosti burzy V průběhu roku 1998 burza přistoupila k m noha význam ným systém ovým zm ěnám ve své čin nosti. Burze se podařilo vyřešit problém nízkého objem u cenotvorných obchodů a zavedením nového ob ch od n íh o segm entu SPAD, řízeného cenou a s využitím funkce tvůrců trhu, byla posílena kurzotvorná funkce burzy. O bchodování v novém segm entu um ožnilo přesun obchodů s nejlikvid nějším i em isem i akcií do cenotv orného rám ce burzovního trhu. K vyšší transparent- 4 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. ] VÝROČNÍ ZTRAVA 1998

7 o v O n osti b u rzo vních obch od ů přispělo rovněž zvýšení nároků a požadavků kladených na členy burzy a em itenty. Burza posílila i svou preventivní funkci ve vztahu ke svým členům a přijala opatření, která elim inují m ožnost porušovat právní norm y. V souladu se zvyšujícími se požadavky na transparentnost, etiku jednání účastníků kapitálového trhu a kontrolovatelnost trhu burza novelizovala řadu stávajících předpisů, které byly doplněny kom plexem nových předpisů v souvislosti se zaváděním nových burzovních produktů a služeb. Jednalo se zejm éna o novelizaci pravidel členství, zásad inspekční činnosti, pravidel pro zveřejňování inform ací o uzavřených obchod ech aj. D louhodobější otázkou, jejím už řešení by burza chtěla napom oci, je využití kapitálového trhu jako alternativního zdroje financování podniků. Ú spěšném u vydávání prim árních em isí zatím brání zčásti legislativní překážky, ale i stav a připravenost podniků. [ P ražská burza v evropském kontextu Rok 1998 byl ve znam ení zahájení globalizačn ích procesů v rám ci kapitálových trhů v Evropě. Rovněž pražská burza usiluje o zapojení do p ropojeného evropského trhu s cenným i papíry při zachování svého dom ácího významu. Pro příští období si burza vytýčila dva prioritní strategické cíle. Prvním je její aktivní účast na harm onizaci české legislativy se standardy Evropské unie. D ruhým cílem je vytvoření op tim álních podm ínek, které by um ožňovaly jejím členům účast na globalizovaných západoevropských trzích. by um ožnit zahraničním investorům přístup na český trh prostřednictvím evropského systém u. Součástí strategie burzy pro následné období je i spolupráce s význam ným i kapitálovým i trhy střední a vých od ní Evropy, především s varšavskou, budapešťskou, bratislavskou a ljubljanskou burzou. Trvalým úkolem zůstává dotvořit transparentní prostředí s likvidním kurzotvorným trh em, které um ožní, aby burza co nejlépe plnila svou nezastupitelnou roli v české ekonom ice a přispěla ke zvýšení důvěry tuzem ských i zahraničních investorů v český kapitálový trh. Vývoj celého českého kapitálového trhu však závisí především na stavu české ekonom iky a burza může vždy být jen barom etrem celkové situace. Zám ěrem burzy je um ožnit členům kom fortní a snadný přístup na nově se vytvářející aliance na kapitálovém trhu Evropské unie, na kterém by m ohli obchod ovat s nejlikvidnějším i cennými papíry. Současně s m ožností jednoduchého přístupu členů na evropský trh usiluje burza o upevnění svého d om ácího významu a chtěla R N D r. P e t r B u d in sk ý, C S c. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. ]

8 VÝZNAMNÉ U D Z aložena B urza c en n ý c h papíru P raha, a. s. Z ah ájen o o b c h o d o v á n í se 7 emisemi c e n n ý c h p a p í r ů EM ISE A K CIÍ Z PRVNÍ VLNY K U PO N O V É P R IV A T IZ A C E U V ED EN Y NA BU R Z O V N Í TRH EM ISE A K C IÍ Z PRVNÍ V LN Y K U PO N O V É P R IV A T IZ A C E U V ED EN Y NA BU R Z O V N Í TRH AH ÁJEN V Y P O Č E T O F IC IÁ L N ÍH O B U R Z O V N ÍH O IN D E X U PX 50

9 OSTI ve v ý v o ji b u r z y EM ISE A K C IÍ Z D RUHÉ VLN Y K U PO N O V É P R IV A T IZ A C E U V ED EN Y NA B U R Z O V N Í T R H Y. V P R Ů B ĚH U ROKU V YŘ A Z EN A Z V O LN ÉH O TR H U BU RZY N E L IK V ID N Í EM ISE A K C IÍ I Z aved eny dva so u h rn n é i Z ah ájen o o b c h o d o v á n í v systému indexy PX-GLO B a PXL SPAD (S Y S T É M pro p odporu t r h u a 19 O B O R O V Ý C H IN D E X Ů. A K C IÍ A D L U H O P IS Ů ) Z aveden o nové členění burzovních V Š E C H N Y EM ISE A K C IÍ A P O D ÍL O V Ý C H LISTŮ U Z A V Ř E N Ý C H P O D ÍL O V Ý C H FO N D Ů Z H LA V N ÍH O A V E D L E JŠ ÍH O TRHU BURZY BY LY P Ř EV E D E N Y DO O B C H O D O V Á N Í V SYSTÉM U KOBOS. TR H Ů NA H LA V N Í A V ED L EJŠÍ (P Ů V O D N Ě K O T O V A N Ý T R H ) A V O LN Ý TRH (P Ů V O D N Ě N EK Ó T O V A N Ý T R H ) [ Z a h á je n o o b c h o d o v á n í v s y s t é m u KOBOS (průběžné o b c h o d o v á n í při PROMĚNLIVÉ CENĚ) S 5 EMISEMI AKCIÍ A 2 EMISEMI OBLIGACÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S, ] 7

10 ROZHO [ CO PŘIPRAVILA BURZA PRO ZKVALITNĚNÍ SVÝCH SLUŽEB? V roce 1998 pokračovala m odernizace autom atizovaného o b ch od n íh o systém u, jejím ž hlavním úkolem bylo d okon čení softwarové podpory nového ob ch od n íh o segm entu SPAD založeného na průběžné kotaci cen jm enovaným i tvůrci trhu. C ílem to h o to plně autom atizovaného systém u bylo zvýšit likviditu kurzotvorných obchodů, což se podařilo. Po zahájení obchod o vání ve SPAD v květnu 1998 se prům ěrný m ěsíční objem obchodů s akciem i na centrálním trhu burzy zvýšil sedmkrát. Osm nej likvidnějších em isí, zařazených do to h oto segm entu, se podílelo na všech transakcích uzavřených na centrálním trhu burzy více než 90 %. P ražská bu r za v r o c e ORGANIZOVALA o b c h o d o v á n í již Šestým ROKEM, KTERÝ PŘINESL ZLEPŠENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE A TRANSPARENTNOSTI [ J ak se v y v íj e l y b u r z o v n í o b c h o d y V UPLYNULÉM ROCE? V důsledku m noha aspektů dom ácích i m ezinárodních vlivů došlo k výraznějším u snížení cenové hladiny burzovních obchodů. To se prom ítlo v hod notě oficiáln íh o indexu PX 50, který m eziročně poklesl o 2 0,4 %. Naopak celkový objem obchod ů za rok 1998 zaznam enal m eziroční nárůst o 2 6,6 %. ČESKÉHO KAPITÁLOVÉHO TRHU. [ J a k ým z p ů s o b e m p ř is p ě l a b u r z a K OBNOVĚ DŮVĚRY INVESTORŮ V ČESKÝ KAPITÁLOVÝ TRH? Na otázky související s vývojem burzy v roce 1998 a perspektivam i jejíh o dalšího rozvoje odpovídá generální tajem ník Burzy cen n ý ch papírů Praha, a. s., Ing. Pavel H ollm an n. Burza zvýšila kontrolu dodržování burzovních předpisů, a to jak ze strany členských firem, tak i em itentů. D ůsledně dbá na plnění povinností všech zainteresovaných účastníků kapitálového trhu. Od ledna 1999 vstoupila v platnost novela Pravidel členství na burze, která zavádí další standardní prvky běžné na kapitálových trzích vyspělých evropských států. Nová pravidla člen- 8 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA. A S. ] VÝROČNÍ ZPRAVA 1998

11 V O R S GENERÁLNÍM TAJEMNÍKEM ství zvyšují nároky a požadavky na členské firmy, rozšiřují obecné podm ínky členství stanovením m inim ální výše hotovostních prostředků, což napom áhá dodržování závazků členské firm y vůči svým klientům. Nová pravidla rozšiřují a konkretizují zásady jed nání člena s klienty s ohledem na respektován í je jic h zájm ů. D ůležitým u stan ovením předpisu je rovněž zavedení definice zakázané m anipulace trhu. [ J a k s e v y v íjí Člen ská z á k l a d n a? Co BURZA DĚLÁ PRO ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI TRHU? N ejen v souvislosti s novým i pravidly členství, ale především s prověřením předpokladů pro další výkon čin n osti jednotlivých členů burzy Kom isí pro cenné papíry a s ohledem na současnou situaci na trhu došlo sice k poklesu počtu členů, ale na druhou stranu, a to je podstatné, to znam ená výrazné zkvalitnění a zvýšení úrovně členů burzy. V příštím období se na trhu udrží jen společnosti, které budou splňovat náročné p odm ín ky, je jic h ž p ln ě n í je k on trolován o inspekcí burzy. [ J a kým z p ů s o b e m se bu rza po d íl í NA DALŠÍM ROZVOJI ČESKÉHO KAPITÁLOVÉHO TRHU? Burza je de facto připravena po technické i organizační stránce na obchod ování s deriváty. V prosinci 1998 byl schválen nový burzovní index PX-D, který se stane jedním z podkladových aktiv derivátových obchodů. Rovněž pracujem e na přípravě nového obchod n íh o segm entu, který bude podporovat o b ch o dování s dluhopisy na centrálním trhu burzy. Kromě těch to obchod ně-technických záležitostí se velm i intenzivně podílím e na přípravných p racích v souvislosti s n ov elizací zákonů týkajících se kapitálového trhu. Rovněž nezapom ín ám e na podporu p rim árn ích em isí a snažím e se přispět ke zlepšení podm ínek pro jejich vydávání. V oblasti zahraničních vztahů zůstává jednou z priorit burzy intenzivní snaha o těsnější zapojen í burzy do m ezinárodních struktur v souladu s nezvratným trendem globalizace kapitálových trhů. Rovněž se zvýšily nároky na emise obchodované na prestižním hlavním trhu burzy, kdy od ledna 1998 došlo ke zpřísnění základních kritérií pro zařazení em isí na hlavní trh. Pro příští období je snahou burzy rozšířit počet titulů obchodovaných na prestižních trzích burzy a zvýšit transparentnost všech burzovních trhů. Připravovaná novela Podmínek přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu by m ěla zpřísnit standardní inform ační povinnosti, spojené s um ístěním emisí na hlavním a vedlejším trhu burzy. V návaznosti na redukci počtu em isí na volném trhu v roce 1997 připravila burza vyřazení dalších n elik v id n ích em isí z kurzotvorného obchodování. [ J a k s e v y v íje l y tr a n sa k č n í NÁKLADY BURZY V UPLYNULÉM ROCE? Jed n ím z rozhodujících cílů burzy je sam ozřejm ě udržení nízkých tran sak čích nákladů. Realizovali jsm e řadu interních opatření vedoucích ke snížení nákladů na provoz burzy při současn ém rozšiřování p o skytovaných služeb. Vzhledem k vysoké efektivnosti činnosti burzy se tato opatření neprom ítla do výše burzovních poplatků, které zůstaly na stejné cenové hladině i pro rok VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA, A S. ] 9

12 B U R Z A 5. leden 1. duben [ 3 5 SPOLEČNOSTÍ BYLO PŘEVEDENO Z HLAVNÍHO NA VEDLEJŠÍ TRH Z DŮVODU NOVĚ STANOVENÉ VYŠE LIKVIDITY NA CENTRÁLNÍM TRHU. 16. březen ZÁKLADĚ NOVÉHO HARMONOGRAMU BURZOVNÍHO DNE BYLA PRODLOUŽENA DOBA OBCHODOVÁNÍ DO HODIN A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKU OBCHODOVÁNÍ BYLO POSUNUTO Z NA HODIN. V s t o u p i l v p l a t n o s t z á k o n o K o m is i PRO CENNÉ PAPÍRY, KTERÝ UMOŽNIL ZŘÍZENÍ NOVÉHO ORGÁNU PRO DOZOR NAD KAPITÁLO VÝM TRHEM. 30. duben [ U s k u t e č n i l a s e 6. Rá d n á v a l n á h r o m a d a BURZY, KTERÁ ZVOLILA NOVÉ SLOŽENÍ BURZOVNÍ KOMORY A DOZORČÍ RADY A NA KTERÉ ODSTOUPIL Z FUNKCE DOSAVADNÍ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK BURZY ING. JlŘ Í FRANC. 7. květen R N D r. P e t r B u d i n s k ý, C S c. b y l z v o l e n NOVÝM PŘEDSEDOU BURZOVNÍ KOMORY a I n g. J o s e f K o t r b a m ís t o p ř e d s e d o u b u r z o v n í k o m o r y. I n g. P a v e l H o l l m a n n b y l p o v ě ř e n VÝKONEM FUNKCE GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA BURZY 25. květen : B y l o z a h á j e n o o b c h o d o v á n í v s e g m e n t u SPAD s e m i s í a k c i í K o m e r č n í b a n k y. V š e c h n y e m i s e a k c i í a p o d í l o v ý c h i.is t ů UZAVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ Z HLAVNÍ! A VEDLEJŠÍHO TRHU BURZY BYLY PŘEVEDENY DO OBCHODOVÁNÍ V SYSTÉMU KOBOS. ; E m i s e a k c i í s p o l e č n o s t i U n i p e t r o l b y l a ZAŘAZENA DO SPAD.

13 V ROCE červen [ Em ise a k c ií S P T T E L E C O M a Č E Z b y ly ZAŘAZENY DO SEGMENTU SPAD. 26. červen [ Z á s t u p c i b u r z y a d o d a v a t e l s k é f i r m y P r o m P a r t n e r s, s. r. o., p o d e p s a l i P r o t o k o l 0 PŘEVZETÍ SYSTÉMU PRO OBCHODOVÁNÍ S DERIVÁTY. 20. červenec [ D a l Sí d v ě e m i s e a k c i í, Č e s k é s p o ř i t e l n y A RIF, BYLY ZAŘAZENY DO SEGMENTU S P A D. 28. srpen [ N a c e n t r á l n í m t r h u b u r z y b y l o o d z a h á j e n í Č i n n o s t i b u r z y v r o c e 1993 d o s a ž e n o REKORDNÍHO OBJEMU OBCHODŮ V HODNOTÉ 1 995,1 m i l. Kč. N a t o m t o v y s o k é m OBJEMU CENTRÁLNÍHO TRHU SE 97 % PODÍLELY OBCHODY UZAVŘENÉ V NOVÉM SEGMENTU SPAD. 21. říjen [ I n c. P a v e l H o l l m a n n b y l j m e n o v á n GENERÁLNÍM TAJEMNÍKEM BURZY NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. 26. říjen [ D a l š í d v é e m i s e a k c i í, IPS a Č e s k é r a d i o k o m u n i k a c e, BYLY ZAŘAZENY DO SEGMENTU SPAD. 16. prosinec [ S ÚČINNOSTI OD 1. LEDNA 1999 BYLO SCHVÁ LENO ZRUŠENÍ AUTOMATIZOVANÝCH OBCHODŮ S BLOKY CENNÝCH PAPÍRŮ. B y l a s c h v á l e n a n o v e l a b u r z o v n í h o p ř e d p i s u P r a v i d l a č l e n s t v í n a b u r z e, k t e r á u p r a v u j e OBECNÉ PODMÍNKY ČLENSTVÍ NA BURZE PODROBNĚJI NEŽ PŘEDCHOZÍ VERZE A ZAVÁDÍ RADU NOVÝCH DŮLEŽITÝCH USTANOVENÍ. B y l s c h v á l e n n o v ý i n d e x PX-D, k t e r ý b y l ZKONSTRUOVÁN JAKO PODKLADOVÉ AKTIVUM ZA ÚČELEM OBCHODOVÁNÍ S DERIVÁTY NA BURZE. 23. září [ G e o r g e J e d l i č k a z e s p o l e č n o s t i E x p a n d i a F i n a n c e, a. s., b y l z v o l e n m í s t o p ř e d s e d o u BURZOVNÍ KOMORY. NAHRADIL IN G. JOSEFA K o t r b u, k t e r ý z f u n k c e o d s t o u p i l. 8 ^ ^. njen [ B y l o d o s a z e n o h i s t o r i c k é h o m i n i m a 3 1 6,0 b o d u v č a s o v é ř a d é h o d n o t i n d e x u PX 50 z a č í n a j í c í 5. d u b n a VÝROČNÍ ZTRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A S. ] 11

14 Č L E N S T [ P ř ísn ější p o d m ín k y [ D ů sled n á k o n t r o l a V roce 1998 došlo k výrazném u zpřísnění podm ínek členství a zvýšení požadavků kladených na členy burzy, které se prom ítlo ve dvou předpisech, jež m ěly výrazný vliv na transparentnost obchodování. Potřeba vyšší transparentnosti aktivit členů burzy vedla k návrhu zm ěn Pravidel vedení evidence obchodů, neobchod ních převodů a cenných papírů. Návrh byl v březnu schválen burzovní kom orou. Burza zvýšila dozor nad činností členů burzy a zpřísnila postihy za zjištěná porušení zákona o burze a burzovních předpisů. Opakovanými kontrolam i burza důsledně vym áhala nápravu zjištěných nedostatků. Posilovala se i preventivní funkce burzy, tzn. že inspekce burzy upozorňovala členy na m ožná porušení právních předpisů, konzultovala opatření přijím aná k odstranění nedostatků a zobecňovala své výsledky do návrhů úprav výše uvedených burzovních předpisů. Delší dobu připravovaná novela Pravidel členství na burze, schválená burzovní kom orou v prosinci, p o d ro b n ěji sp ecifiku je obecn é podm ínky členství na burze. Jednou z význam ných úprav v ní obsažených je povinnost člena udržovat pohotově likvidní prostředky ve výši 5 m il. Kč. Dále výrazně rozšiřuje inform ační povinnost členských firem, stanovuje náležitosti obchodní dokum entace a nové zásady jed nání s klienty. Po široké diskusi byla stanovena om ezení pro obchod ování zam ěstnanců člena burzy a byla popsána m anipulace trhem. Předpis upravuje postavení člena burzy, kterém u burzovní kom o ra pozastavila členství na burze a stanovuje povinnost členů zrušit objednávky zadané do o b ch od n íh o systém u v případě zániku nebo zrušení členství. [ M éně č len ů Z důvodu zvyšujících se nároků na členské firmy a v souvislosti s přípravou přelicencování subjektů Kom isí pro cenné papíry, ale i vlivem současné hospodářské situace, došlo k poklesu počtu členů burzy. V průběhu roku byl přijat jeden nový člen burzy, druhý nový člen získal členství postoupením členství. V průběhu roku, zejm éna v jeh o závěru, ukončilo členství na vlastní žádost 16 společností, jedné společnosti zaniklo členství z důvodu neplnění obecných podm ínek členství a 2 členové byli trvale vyloučeni z burzovního obchodu. Počet členů se snížil z 88, které m ěla burza k , na 71 k [ S t r u k t u r a a k c io n á ř ů Přijetím uvedených úprav se členové burzy zavázali vytvořit pro své klienty prostředí, ve kterém jim budou poskytovat služby na úrovni obvyklých standardů včetně záruk za řádné plnění jejich pokynů. Struktura akcionářů se v roce 1998 podstatně nezm ěnila. V ýznam ným obchodem s akciem i burzy byl převod akcií, tj. 4,5 2 % ve vlastnictví Agrobanky Praha, a. s., na GE Capital Bank, a. s., která n en í obchod u jícím členem burzy. Celkově zm ěnilo m ajitele 4,8 % akcií. K m ěla burza 58 akcionářů, z nichž 19 společností nebylo členy burzy. BURZA CENNÝCH rapírů PRAHA, A. S. ] VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998

15 V I [ Zm ěny v č l e n s k é z á k la d n ě v r o c e 1998 P řijetí nových členů od 23. března BENET GROUP, a. s. od 30. července C.S. Brokers burzovní, a. s. - převodem členství ze společnosti Zvěřina a Bělohlávek, s. r. o. U končení členství na vlastní žádost k 29. lednu k 31. lednu k 12. březnu BURZOVNÍ SPOLEČNOST EGRETTA, s. r. o. IB Austria Securities Praha, a. s. Zvěřina a Bělohlávek, s. r. o. - převod členství na C.S. Brokers burzovní, a. s. k 1. dubnu k 14. dubnu k 20. dubnu k 30. dubnu k 24. červnu k 30. červnu k 15. srpnu k 13. říjnu k 9. listopadu k 15. listopadu k 26. listopadu k 14. prosinci k 30. prosinci k 31. prosinci ICEBERG, a. s. M erx, a. s. C.S. Brokers burzovní, a. s. TEG, a. s. Agrobanka Praha, a. s. Silas Broker, s. r. o. CIM EX TRADING, a. s. KOMERO, s. r. o. EB Brokers, a. s. Procap Securities, a. s. RH FIN, a. s. CZECHONA, s. r. o. Expandia Finance, a. s. AKRO CAPITAL, a. s. HYPO-BANK CZ, a. s. Katnek Securities, a. s. NEWTON STOCK INVESTMENT, a. s. PROSPER FINANCE, a. s. Zánik č le n s tv í k 24. říjnu Pragobanka, a. s. - odebrání bankovní licence T rv a lé v y lo u če n í z b u rz o v ního OBCHODU k 10. lednu Velkom oravská banka, a. s. k 19. lednu COOP BANKA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA. A. S. ] 13

16 S T R U K T U S C E NNÝMI PAP í RY [ H lavní a v e d l e jš í tr h V ROCE 1998 SE NA PRAŽSKÉ BURZE O BC H O D O V A LO S CEN NÝM I PAPÍRY NA TŘECH t r z í c h : h l a v n í m, v e d l e j š í m A V O LN ÉM. Na hlavním a vedlejším trhu burzy se, v souladu s Podmínkami přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu, obchodovalo s cenným i papíry, které byly přijaty k obchod ování burzovním výborem pro kotaci a které splnily základní podm ínky přijetí. U cen n ých papírů podniků a bank byla splněna podm ínka m inim álníh o objem u emise vydané na základě veřejné nabídky a u cenných papírů investičních a podílových fondů podmínka m inim álního základního jm ění. V roce 1998 platila pro společnosti obchodované na hlavním trhu burzy navíc podm ínka likvidity stanovená výborem pro kotaci, a to ve výši 1 m il. Kč prům ěrného d enního objem u obchodů na centrálním trhu za sledované období 12 m ěsíců. Pro společnosti obchodované na vedlejším trhu burzy podm ínka likvidity stanovena nebyla. Po přijetí na hlavní a vedlejší trh m ěli em itenti povinnost poskytovat burze čtvrtletně ekonom ické inform ace. O skutečnostech, které m ohly m ít vliv na zm ěnu kurzu jejich cen ného papíru, m ěli inform ovat průběžně. Vývoj počtu emisí o b ch o d o v a n ý ch na hlavním a vedlejším trhu (stav k ) akcie +PL dluhopisy K bylo na základě rozhodnutí burzovního výboru pro kotaci přeřazeno z hlavního na vedlejší trh burzy 35 em isí akcií a podílových listů, jejich ž prům ěrný d en ní objem obchodů na centrálním trhu byl nižší než 1 m il. Kč. Během roku byly přijaty k obchod ování na hlavním trhu 4 em ise státních dluhopisů a 1 em ise b an kovních dluhopisů. Na vedlejší trh bylo přijato 6 em isí akcií a 1 em ise dluhopisů. V průběhu roku burzovní výbor pro kotaci pozorně sledoval plnění inform ačních povinností u ložených sp olečn ostem obch od ovan ý m na hlavním a vedlejším trhu. Společnosti, které nedodržely stanovené povinnosti, byly burzovním výborem sankcionovány. Na hlavním trhu bylo uloženo 5 n eveřejných výtek, na vedlejším trhu 27 neveřejných výtek. Na návrh výboru uložila burzovní kom ora 3 výtky se zveřejněním. Pro opakované n ep ln ěn í povin ností byla jedna společnost vyřazena z ved lejšího trhu. [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA. A. S. ] VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998

17 H U V o l n ý t r h Registrace cenných papírů na volném trhu burzy se projednávala na základě žádosti, kterou je podle Podmínek pro registraci cenného papíru k obchodování na volném trhu burzy oprávněn podat člen burzy. O žádosti rozhoduje generální tajem ník burzy a em itentovi neplynou z této registrace vůči burze žádné povinnosti. Registrací cenných papírů na volném trhu nepřebírá burza žádné závazky ani neručí za jakékoliv škody vzniklé v důsledku n ep osk ytnutí inform ací o důležitých skutečnostech. Podm ínkou registrace na volném trhu burzy byl m inim ální objem em ise cenných papírů ve výši 50 m il. Kč. Na volném trhu bylo v průběhu roku 1998 registrováno celkem 5 nových emisí akcií a podílových listů a 15 nových em isí dluhopisů. G enerální tajem n ík rozhodl o zrušení registrace u emisí cenných papírů, u kterých byla zrušena veřejná obchod ovatelnost nebo které přestaly splňovat jiné podm ínky stanovené obecně závaznými předpisy nebo burzovními předpisy. Celkem se jednalo o 25 emisí cenných papírů. K se na burze obchodovalo celkem s em isem i cen n ých papírů, z toho na hlavním trhu byly 43 em ise (10 emisí akcií a podílových listů, 33 em ise dluhopisů) a na vedlejším trhu 99 em isí (96 em isí akcií a podílových listů a 3 em ise dluhopisů). N e jv ý z n a m n ě jš í z m ě n y n a ROTOVANÝCH TRZÍCH V ROCE leden 35 společností bylo převedeno z hlavního na vedlejší trh burzy z důvodu nově stanovené výše likvidity na centrálním trhu. 15. leden Emise akcií společnosti C entex, a. s. byla převedena z volného trhu na vedlejší trh. 26. únor Akcie společnosti Hotel Fórum, a. s. byly trvale vyloučeny z burzovního obchodu z důvodu dlouhodobého neplnění inform ační povinnosti em itenta. 28. květen Bylo zahájeno obchodování s dluhopisy KOB VAR/05 na hlavním trhu burzy. 4. červen Akcie investičního fondu KVANTO IPF byly převedeny z volného trhu burzy na vedlejší trh. 25. červen O bchodování s akciem i Teplárny Brno, a. s. na vedlejším trhu burzy bylo na vlastní žádost em itenta ukončeno a emise byla převedena na volný trh. 1. červenec Akcie 2. spořitelního privatizačního investičního fondu, a. s. byly převedeny z volného trhu burzy na vedlejší trh. 9. červenec Akcie Keramiky Horní Bříza, a. s. byly převedeny z volného na vedlejší trh burzy. 6. srpen Emise akcií společnosti ŠKODA PRAHA, a. s. byla převedena z volného na vedlejší trh. 13. srpen Bylo zahájeno obchod ování s novou em isí dluhopisů D.S. LEASING VAR/ říjen Akcie společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a. s. byly převedeny z volného trhu na vedlejší trh burzy. 19. říjen Bylo ukončeno obchod ování s akciem i společnosti Assidom án Sepap, a. s. na vedlejším trhu burzy. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA, A. S. ]

18 O B C H B ě h e m r o k u z a j i s t i l a BURZA PRO SVÉ CLENY DEN BEZPRO BLÉM O VÉH O o b c h o d o v á n í. P o k r a č o v a l y PRÁCE NA ZD OKON A LO VÁN Í SLUŽEB BURZY, KTERÉ PŘISPĚLY K VYŠŠÍM U KO M FO RTU O BC H O D O V Á N Í A V POROVNÁNÍ S PŘED CH ÁZEJÍCÍM O B D O B ÍM DOŠLO KE ZVÝŠENÍ SPO L E H L I VOSTI A B EZ PO RU C H O V O STI O B C H O D N ÍH O SYSTÉM U. V květnu bylo zahájeno obchodování v novém segm entu SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů), který postupně převzal rozhodující část kurzotv orných obch od ů s akciem i. O bchodování ve SPAD je, na rozdíl od všech předcházejících obch od n ích segm entů, řízeno cenou a využívá funkci tvůrců trhu pro průběžnou kotaci cen nabídky a poptávky. Celý projekt SPAD byl vyvíjen vlastním i kapacitam i burzy bez nároků na investice. Burza realizací SPAD význam ně přispěla ke zvýšení cenové transparentnosti trhu, neboť v souladu s očekáváním došlo k výrazném u nárůstu podílu centrálního trhu na celkových o b jem ech obchodů s akciem i. Podíl cenotvorných obchod ů s akciem i na celkových objem ech obchod ů s akciem i se zvýšil z 9,75 % v březnu, před zavedením SPAD, na 56,7 % ve čtvrtém čtvrtletí Osm nejlikvidnějších em isí, zařazených do SPAD, se podílelo na všech transakcích uzavřených na centrálním trhu burzy více než 9 0 %. Pro zlepšení m ožností vazby obchodů členů burzy na zahraniční investory prodloužila burza dobu obchod ování a ukončení obchod ního dne posunula ze 14:00 hod. na 16:00 hod. s ú činností od 16. března. V souvislosti se zavedením SPAD byl od 25. května rozšířen další kurzotvorný segm ent KOBOS (průběžné obchod ování při prom ěnlivé ceně) na všechny em ise akcií a podílových listů z hlavního a vedlejšího trhu. V srpnu burza zavedla d vojnásobné autom atizované zasílání dávek obchodů uzavřených ve SPAD a v rám ci přím ých obchodů do Střediska cenných papírů. T oto systém ové opatření snížilo počet suspendovaných obchodů a tím um ožnilo členům burzy vyšší garanci uskutečnění objednávek je jich klientů v požadovaném term ínu. Burza rovněž rozšířila funkce pro zkvalitnění dohledu nad obchod ováním (SDO) a dohled rozšířila i na další ob ch od n í segm enty. Vyšší úroveň dohledu má za cíl elim inovat co nejvíce n eob vyklých transakcí a ve spolupráci s Kom isí pro 16 [ BURZA CENNÝCH PArÍRÚ PRAHA, A. S. ] VÝROČNÍ ZPRAVA 1998

19 O D O V Á N I cenné papíry tak trvale přispívat k transparentnosti celého kapitálového trhu. V roce 1998 bylo m ožno na burze uzavírat ob chody v násled ujících segm entech: obchod ování při pevné ceně (fixing) průběžné obchod ování při prom ěnlivé ceně (KOBOS) průběžné obchod ování při pevné ceně (dodatečné objednávky) systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) Burzovní systém dále um ožnil uzavírat obchody v rám ci přím ých obchodů s bloky cenných papírů se všem i cenným i papíry z hlavního, vedlejšíh o a volného trhu, kromě cenných papírů, se kterým i se obchod u je ve SPAD. Přímé obchody nejsou vázány na platný kurz. Z důvodu m inim álníh o využívání autom atizovaných obchodů s bloky cenných papírů (blokové obchody), které byly dříve využívány především Fondem národního m ajetku v procesu privatizace, byl tento segm ent k 31. prosinci zrušen. [ H o d n o c e n í v ý s l e d k ů o b c h o d o v á n í v r o c e 1998 obchodů v KOBOS (6,059 mld. Kč) se m eziročně snížil o 7,9 % a objem obchodů ve fixingu (5,518 mld. Kč) o 64,3 %. Příznivě se zm ěnila struktura obchodů s akciem i a PL. Podíl centrálního trhu na celkovém objem u obchodů vzrostl z 8,9 % v roce 1997 na 41,7 % v roce O bjem přím ých a blokových obchodů m eziročně poklesl o 5 5,2 %, když dosáhl hod noty 100,575 m ld. Kč. O ficiální burzovní index PX 50 uzavřel rok 1998 na hod notě 394,2 bodu a m eziročně poklesl o 20,4 %. Rovněž globální index PX-GLOB ztratil 20,2 % hod noty z konce roku O negativní tendenci svědčí i fakt, že pokles vykázalo 16 z 19 oborových indexů. Z důvodu poklesu cenové h lad in y se tržn í kapitalizace snížila 0 16,0 % (ze 4 9 5,7 mld. Kč k na 416,2 mld. Kč z ). Podíl hlavního a vedlejšího trhu na této hod notě činil 83,8 %. T rh d l u h o p i s ů Na celkovém o b jem u ob ch od ů ve výši 68 7,6 mld. Kč se bankovní dluhopisy podílely 41,4 %, státní dluhopisy 33,1 %, podnikové dluhopisy 24,7 %. Na kom unální dluhopisy připadlo 0,5 % a na hypoteční zástavní listy 0,4 % ročn íh o objem u. Celkový roční ob jem obchodů dosáhl hodnoty 8 6 0,2 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 1997 došlo k nárůstu o 2 6,6 %. Zatím co objem obchodů na trhu dluhopisů (6 8 7,6 mld. Kč) se m eziročně zvýšil o 58,7 %, objem obchodů na trhu akcií a podílových listů (PL) ve výši 172,6 mld. Kč zaznam enal propad o 29,9 %. Podíl akcií a PL na celkovém o b je m u obch od ů se proto snížil z 36,2 5 % v roce 1997 na 20,1 % v roce Rekordního denního objem u obchodů na centrálním trhu ve výši 1,995 mld. Kč bylo dosaženo 28. srpna. O ficiální index PX 50 zaznamenal nejnižší historickou hodnotu 316 bodů 8. října. T rh a k c i í a p o d í l o v ý c h l is t ů O bjem obchodů na kurzotvorném centrálním trhu m eziročně vzrostl o 226,9 % a dosáhl hodnoty 72,0 1 9 mld. Kč. Z to h o na obchody uzavřené ve SPAD připadá 6 0,4 4 2 mld. Kč. O bjem Tržní kapitalizace m eziročně vzrostla o 13,9 % ze 174,0 m ld. Kč na konci roku 1997 na 198,1 mld. Kč k Podíl hlavního a vedlejšího trhu na této hod notě činil 72,9 %. V y p o ř á d á n í b u r z o v n í c h o b c h o d ů Vypořádání burzovních obchodů zajišťuje pro burzu již od počátku své čin n o sti d ceřiná společnost UNIVYC, a. s. Během roku 1998 UNIVYC vypořádal 867 tis. převodů cenných papírů v celkovém objem u m ld. Kč. Z to h o 486 tis. převodů o objem u 711 mld. Kč tvořily burzovní obchody včetně přím ých obchodů. UNIVYC dále pro své členy zabezpečoval vyp ořád ání m im oburzovních transakcí, což představovalo 58 tis. převodů za 693 mld. Kč. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 [ BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. ]

20 O B C H O D O V A N Í Peněžní vypořádání obchodů s cenným i papíry UNIVYC realizoval prostřednictvím platebních příkazů k převodům p en ěžn ích prostředků Clearingovém u centru České národní banky. U zaknih ov an ých cen n ý ch papírů UNIVYC zajišťoval zm ěnu m ajitele cenných papírů přev odním i příkazy Středisku cen n ý ch papírů. UNIVYC zaznam enával vypořádání převodů listin n ý ch cenných papírů ve vlastní evidenci. Fyzicky byly cenné papíry uloženy ve sm luvním depozitáři UNIVYCU - Kom erční bance, a. s. Během roku UNIVYC zprostředkoval výplatu výnosů 20 em isí cenných papírů v celkovém objem u přes 1,417 mld. Kč. Službu registrace a vypořádání prim ární em ise cenných papírů prostřednictvím UNIVYCU využili obchod níci u 2 prim árních em isí dluhopisů. UNIVYC zajišťoval pro členy burzy správu prostředků soustředěných v G arančním fondu burzy, který se při zavedení obchodování v systému SPAD koncem května rozdělil na fond pro fixing a KOBOS a fond SPAD. P ůjčován! c enných papírů Mezi význam né aktivity UNIVYCU patřilo v roce 1998 půjčování cen n ých papírů, které bylo zahájeno v březnu. V p očátečním období bylo m ožné p ů jčit si p rostřed nictv ím UNIVYCU 6 em isí cenných papírů vložených zapůjčovateli do poolu. Ke konci roku se nabídka zapůjčitelných em isí rozšířila na 10. Ve všech případech se jednalo o em ise akcií z hlavního trhu burzy. Prům ěrné m ěsíční čerpání vyhrazených cen ných papírů vzrostlo z počátečn ích 2,62 % v březnu na 20,1 % v prosinci 1998 při prům ěrné délce výpůjčky 9 dnů. Ke konci roku již bylo do systému přihlášeno 24 zapůjčovatelů a 42 vypůjčovatelů cen n ý ch papírů. Objemy obchodů podle typu trhu a typu cenného papíru Dluhopisy Akcie Podílové listy Celkem objem (mld. Kč) počet (tis. ks) objem (mld. Kč) počet (tis. ks) objem (mld. Kč) počet (tis. ks) objem (mld. Kč) počet (tis. ks) CT 0, , , Hlavní trh PO 598, , , BO 0, , , Celkem 5 9 8, , , CT 0, , , , V ed lejší tr h PO 2, , , , BO - - 0, , Celkem 2, , , , CT 0, , , , Volný trh PO 8 7, , , , BO 0, , , , Celkem 87, , , , CT 0, , , , Celkem PO 6 8 7, , , , BO 0, , , , Celkem 687, , , , CT - centrální trh PO - přímé obchody BO - blokové obchody [ BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA, A. S. ] VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více