USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného"

Transkript

1 USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného /5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče v roce II. Zastupitelstvo města volí jako ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče Ing. Zuzanu Kratochvílovou a Ing. Josefa Klímu. 2/5/ZM/2016 Informace o činnosti rady města I. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od do /5/ZM/2016 Záměr prodeje části pozemku tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat část pozemku p. č. 727/1 - ostatní plocha o výměře do 500 m 2, obec Třebíč a k. ú. Račerovice. 4/5/ZM/2016 Záměr prodeje části pozemku - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat část pozemku p. č. 890/112 - ostatní plocha o výměře do 180 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč. 5/5/ZM/2016 Záměr prodeje části pozemku - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat část pozemku p. č. 406/1 - ostatní plocha o výměře do 240 m 2, obec 1

2 Třebíč a k. ú. Týn u Třebíče. 6/5/ZM/2016 Záměr prodeje části pozemku - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat část pozemku p. č. 7/19 - zahrada o výměře do 240 m 2, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří. 7/5/ZM/2016 Záměr prodeje části pozemku - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat část pozemku p. č. 7/19 - zahrada o výměře do 132 m 2, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří. 8/5/ZM/2016 Záměr prodeje pozemku - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat pozemek p. č. 387/13 - zahrada o výměře 27 m 2, obec Třebíč a k. ú. Sokolí. 9/5/ZM/2016 Záměr prodeje pozemků - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat pozemek p. č. 820/92 - zahrada o výměře 155 m 2 a pozemek p. č. 820/93 - zahrada o výměře 150 m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč. 2

3 10/5/ZM/2016 Směna částí pozemků - tady nic není o směně části pozemku p. č. 1964/380 - ostatní plocha o výměře do 38 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, ve vlastnictví tady nic není, za část pozemku p. č. 1964/365 - ostatní plocha o výměře do 38 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, ve vlastnictví města Třebíče s tím, že tady nic není vybudují na části pozemku p. č. 1964/380 nové parkoviště se stejným počtem parkovacích míst jako mělo stávající parkoviště a s tím, že o konečné směně rozhodne po oddělení předmětných částí pozemků na základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě s tímto předmětem. 11/5/ZM/2016 Směna částí pozemků - tady nic není směnit část pozemku p. č. 407/3 - lesní pozemek o výměře do 325 m 2, obec Třebíč a k. ú. Sokolí, ve vlastnictví tady nic není, za část pozemku p. č. 643/1 - ostatní plocha o výměře do 235 m 2, ve vlastnictví města Třebíče, obec Třebíč a k. ú. Sokolí s tím, že o konečné směně rozhodne zastupitelstvo města po oddělení předmětné části pozemku na základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby bude souhlasit s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě s tímto předmětem, za podmínky zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy na a přes část pozemku p. č. 643/1 ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 401/2, 406/1, 401/5, st. 51, na němž stojí stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 2, 665/4, 401/4, st. 50, na němž stojí stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 1, 406/9, 406/8, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 3, 665/1, 406/12, st. 184, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 5, 406/13, 406/2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 6 a města Třebíče včetně veřejnosti, vše v obci Třebíč a k. ú. Sokolí. 12/5/ZM/2016 Prodej části pozemku - tady nic není prodat část pozemku p. č. 643/1, v obci Třebíč a k. ú. Sokolí, za kupní cenu 200 Kč/m 2 tady nic není, s tím, že o konečném prodeji rozhodne po oddělení předmětné části pozemku na 3

4 základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tímto předmětem, za podmínky zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy na a přes část pozemku p. č. 643/1 ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 401/2, 406/1, 401/5, st. 51, na němž stojí stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 2, 665/4, 401/4, st. 50, na němž stojí stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 1, 406/9, 406/8, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 3, 665/1 a města Třebíče včetně veřejnosti, vše v obci Třebíč a k. ú. Sokolí. 13/5/ZM/2016 Prodej části pozemku - Diecézní charita Brno prodat část pozemku p. č. 820/1 - orná půda o výměře do 570 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu 350 Kč/m 2 Diecézní charitě Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno - Černá Pole, IČ , s tím, že o konečném prodeji rozhodne po oddělení předmětné části pozemku na základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tímto předmětem. 14/5/ZM/2016 Prodej části pozemku - Neumann - GP prodat část pozemku p. č. 779/1, oddělenou geometrickým plánem č /2016, zpracovaným firmou Geoding, spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 779/10 o výměře 47 m 2, obec Třebíč a k. ú. Račerovice, za kupní cenu 150 Kč/m 2 tady nic není. 15/5/ZM/2016 Prodej části pozemku - tady nic není - GP prodat část pozemku p. č. 106/10, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří, oddělenou geometrickým plánem č /2016, zpracovaným firmou Geoding, spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 106/33 o výměře 159 m 2, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří, za kupní cenu 175 Kč/m 2 tady nic není 4

5 16/5/ZM/2016 Prodej části pozemku - tady nic není - GP prodat část pozemku p. č. 779/1, oddělenou geometrickým plánem č /2015, zpracovaným firmou Geoding, spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, označenou jako díl "c+d" o výměře 213 m 2, díl "c+d" byl sloučen do pozemku st. 47, vše obec Třebíč a k. ú. Račerovice, za kupní cenu 150 Kč/m 2 tady nic není 1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadatelce. 17/5/ZM/2016 Prodej částí pozemků - tady nic není - GP prodat část pozemku p. č. 112/60 a část pozemku p. č. 573/2, oddělené geometrickým plánem č /2016, zpracovaným Ing. Rostislavem Louckým, Mládežnická 979, Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 573/4 o výměře 19 m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Podklášteří, za kupní cenu Kč/m 2 tady nic není 18/5/ZM/2016 Prodej pozemku - tady nic není prodat pozemek p. č. 565/97 - zahrada o výměře 301 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu 350 Kč/m 2 tady nic není 1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadatelce. 19/5/ZM/2016 Prodej pozemků - tady nic není prodat pozemek p. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 a pozemek p. č. 605/19 - orná půda o výměře 377 m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu 150 Kč/m 2 tady nic není 5

6 20/5/ZM/2016 Prodej části pozemku a pozemku - Lesy ČR prodat část pozemku p. č. 1926/1 - vodní plocha, oddělenou geometrickým plánem č /2016, zpracovaným firmou OGIS s. r. o., Brusy 301, Zastávka u Brna, označenou jako pozemek p. č. 1926/1 o výměře 969 m 2 a pozemek p. č. 1926/4 - vodní plocha o výměře m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu Kč Lesům České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ sdělit usnesení zastupitelstva města Lesům ČR. 21/5/ZM/2016 Výkup pozemků - Lesy ČR nabýt pozemek p. č. 1529/4 - vodní plocha o výměře m 2, pozemek p. č. 1529/5 - vodní plocha o výměře 611 m 2 a pozemek p. č. 1529/6 - vodní plocha o výměře 319 m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu ve výši Kč, od Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ sdělit usnesení zastupitelstva města Lesům ČR. 22/5/ZM/2016 Zástavní smlouva č Z2 pro SFŽP zrušit zástavní smlouvu a smlouvu o převzetí ručitelského závazku č uzavřenou dne se Státním fondem životního prostředí ČR, jejímž předmětem je pozemek p. č. st zast. plocha a nádvoří o výměře 712 m 2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 965 na ul. Sedlákova v Třebíči, vše v k. ú. a obci Třebíč, v ceně Kč - ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR, za účelem poskytnutí půjčky pro Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, Kubišova 1172, IČ , na akci "ČOV Třebíč - intenzifikace". I zastavit nemovitou věc - pozemek p. č. st zast. plocha a nádvoří o výměře 712 m 2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 965 na ul. Sedlákova v Třebíč, vše v k. ú. a obci Třebíč, v ceně Kč - ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR, a to vše za účelem poskytnutí půjčky pro Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, Kubišova 1172, IČ , na akci "ČOV Třebíč - intenzifikace". 6

7 II uzavřít smlouvu o převzetí ručitelského závazku ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR ve znění bodu 4. věty první zástavní smlouvy č Z2, která je přílohou č. 2 podkladového materiálu k 22/5/ZM/2016. IV. Zastupitelstvo města schvaluje text zástavní smlouvy č Z2, která je přílohou č. 2 podkladového materiálu k 22/5/ZM/2016. V. Zastupitelstvo města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit zrušení zástavní smlouvy a smlouvy o převzetí ručitelského závazku č a zajistit uzavření nové zástavní smlouvy a smlouvy o převzetí ručitelského závazku č Z2. Termín: /5/ZM/2016 Přijetí daru pozemku a části pozemku - Kraj Vysočina nabýt formou daru pozemek p. č. 995/3 - ostatní plocha o výměře 622 m 2 a část pozemku p. č. 2429, oddělenou geometrickým plánem č /2016, zpracovaným, firmou Geoding, spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 2429/1 o výměře 1277 m 2, vše v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, IČ , do vlastnictví města Třebíče sdělit usnesení zastupitelstva města Kraji Vysočina. 24/5/ZM/2016 Výkup pozemku a související zbudované infrastruktury - Treinvest 1. o úplatném nabytí pozemku p. č. 863/12 - orná půda o výměře m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu Kč od Treinvest s. r. o., Krupská 33/20, Teplice, IČ , 2. dle 84 odst. 4 zákona o obcích si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o nabytí inženýrských sítí a pozemních komunikací, mimo jiné souvisejících s nemovitostí uvedenou v bodě 1. tohoto rozhodnutí, tj. SO 04 veřejného osvětlení páteřní komunikace, SO 08a napojení na křižovatku ul. Znojemská, SO 08b páteřní komunikace vč. chodníků, SO 09 veřejné kanalizace (dešťové a splaškové) + retenční nádrže, SO 09 veřejného vodovodu, vše na pozemcích p. č. 863/12, p. č. 863/19, p. č. 865/5, p. č. 863/1, p. č. 863/2, p. č. 865/9, p. č. 867/1, p. č. 853/14, p. č. 863/13, p. č. 863/17, p. č. 863/15, vše obec a k. ú. Třebíč, dle přílohy č. 2 a č. 3 k podkladovému materiálu k 24/5/ZM/2016, 3. o úplatném nabytí SO 04 veřejného osvětlení páteřní komunikace, SO 08a napojení na křižovatku ul. Znojemská, SO 08b páteřní komunikace vč. chodníků, SO 09 veřejné kanalizace (dešťové a splaškové) + retenční nádrže, SO 09 veřejného vodovodu, vše na pozemcích p. č. 863/12, p. č. 863/19, p. č. 865/5, p. č. 863/1, p. č. 863/2, p. č. 865/9, p. č. 867/1, p. č. 853/14, p. č. 863/13, p. č. 863/17, p. č. 863/15, vše obec a k. ú. Třebíč, 7

8 dle přílohy č. 2 a č. 3 k podkladovému materiálu k 24/5/ZM/2016, za kupní cenu Kč od Treinvest s. r. o., Krupská 33/20, Teplice, IČ /5/ZM/2016 Záměr prodeje stavebního pozemku na ul. Švabinského - aukce o záměru prodeje stavebního pozemku p. č ostatní plocha o výměře 559 m 2, obec a k. ú. Třebíč, ve výběrovém řízení formou aukce, s vyvolávací cenou ve výši Kč. I podmínky výběrového řízení, které jsou přílohou č. 1 podkladového materiálu k 25/5/ZM/2016. Vyvolávací cena činí Kč pro stavební pozemek. II výběrovou komisi ve složení Ing. Pavel Janata, Mgr. Pavel Pacal, Vladimír Malý, Milan Zeibert, Mgr. Julie Dolejší, Ing. Alexandra Svobodová, Ing. Zuzana Kratochvílová a Mgr. Pavel Kraus. IV. Zastupitelstvo města ukládá 1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje stavebního pozemku na úřední desce města. Termín: /5/ZM/2016 Žádost o možnost splácení dlužného nájemného umožnit tady nic není, splácení dluhu na nájemném za byt č. 14 v domě č. p. 672 na ul. Bezručova v Třebíči v celkové výši Kč s příslušenstvím v měsíčních splátkách po 500 Kč počínaje měsícem zářím 2016 za podmínky, že uzavře s městem Třebíčí do dohodu o splátkách sdělit rozhodnutí zastupitelstva města žadatelce. Termín: /5/ZM/2016 Žádost o dotaci VaK Třebíč - Technická a dopravní infrastruktura obytné lokality "Na Kopcích" Třebíč poskytnout investiční dotaci ve výši Kč společnosti VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172, Třebíč, IČ , na akci "Technická a dopravní infrastruktura obytné lokality Na Kopcích v Třebíči, sektor B3, B6, R6" a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 27/5/ZM/

9 1. Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy. Termín: /5/ZM/2016 Charita - dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 09/22/2056/16 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 28/5/ZM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření dodatku. Termín: /5/ZM/2016 Finanční dar - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč poskytnout finanční dar ve výši Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČ , a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 29/5/ZM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit poskytnutí finančního daru. Termín: /5/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 12/2016 rozpočtové opatření č. 12/2016 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 30/5/ZM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit realizaci rozpočtového opatření. Termín: /5/ZM/2016 Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče" dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 31/5/ZM/2016 a Výzvu k podávání žádostí o 9

10 dotace na financování provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče pro rok 2017 dle přílohy č. 3 podkladového materiálu k 31/5/ZM/ Martině Machalové 1.1. aplikovat Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče. Termín: /5/ZM/2016 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 32/5/ZM/ Markétě Kabátkové 1.1. zajistit vyhlášení Programu na podporu sportovních organizací pro rok Termín: /5/ZM/2016 Schválení zadání Změn XIX Územního plánu sídelního útvaru Třebíč I. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky projednání návrhu zadání Změn XIX Územního plánu sídelního útvaru Třebíč dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 33/5/ZM/2016. I Zadání Změn XIX Územního plánu sídelního útvaru Třebíč dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 33/5/ZM/2016. I 1. Dagmaře Pacalové 1.1. administrativně zajistit zpracování návrhu Změn XIX Územního plánu sídelního útvaru Třebíč. Termín: /5/ZM/2016 Udělení Ceny města Třebíče udělit Cenu města Třebíče Miroslavu Donutilovi, tady nic není. 1. Markétě Kabátkové 1.1. zajistit slavnostní předání uděleného ocenění. Termín: /5/ZM/

11 Revitalizace Karlova náměstí zpracování projektové dokumentace vyššího stupně (pro územní a stavební řízení) Revitalizace Karlova náměstí dle varianty studie 9A, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k 35/5/ZM/2016, se zohledněním výsledků ankety, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k 35/5/ZM/ zadat zpracování projektové dokumentace dle přijatého usnesení. Termín: Ing. Pavel Janata v. r. Vladimír Malý v. r. starosta místostarosta 11

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 11.05.2017 1/3/ZM/2017 Zahájení, schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 3/2017 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 11.04.2019 1/2/ZM/2019 Zahájení, schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 2/2019 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 03.11.2016 1/6/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 6/2016 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Třebíče konaného dne

USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Třebíče konaného dne USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 15.05.2014 1/3/ZM/2014 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 3/2014 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 08.12.2016 1/7/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 7/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 7. zasedání

Více

PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne

PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne 12.12.2013 1/8/ZM/2013 Zahájení 8. zasedání Zastupitelstva města Třebíče v roce 2013 program 8. zasedání Zastupitelstva města Třebíče

Více

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané 04.10.2016 1/22/RM/2016 Zahájení a schválení programu 22. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 22. schůze Rady města Třebíče. 2/22/RM/2016

Více

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne 19.01.2017 1/2/RM/2017 Zahájení a schválení programu 2. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 2. schůze Rady města Třebíče v roce 2017.

Více

USNESENÍ 13. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 13. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 13. schůze Rady města Třebíče konané dne 01.06.2017 1/13/RM/2017 Zahájení a schválení programu 13. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 13. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané 20.09.2016 1/21/RM/2016 Zahájení a schválení programu 21. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 21. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané dne 09.09.2014 1/22/RM/2014 Zahájení a schválení programu 22. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 22. schůze Rady města Třebíče. 2/22/RM/2014

Více

USNESENÍ 12. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 12. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 12. schůze Rady města Třebíče konané dne 24.05.2016 1/12/RM/2016 Zahájení a schválení programu 12. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 12. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané 10.01.2017 1/1/RM/2017 Zahájení a schválení programu 1. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 1. schůze Rady města Třebíče v roce 2017.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ 28. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 28. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 28. schůze Rady města Třebíče konané 25.11.2016 1/28/RM/2016 Zahájení a schválení programu 28. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 28. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče, konaného dne

PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče, konaného dne PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče, konaného dne 22.09.2011 1/5/ZM/2011 Zpráva o činnosti rady města I. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti rady města od 22.06.2011

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne 13.10.2015 1/23/RM/2015 Zahájení a schválení programu 23. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 23. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané 12.07.2016 1/16/RM/2016 Zahájení a schválení programu 16. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 16. schůze Rady města Třebíče. 2/16/RM/2016

Více

PŘEHLED USNESENÍ 2. Zastupitelstva města Třebíče konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 2. Zastupitelstva města Třebíče konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 2. Zastupitelstva města Třebíče konající se dne 20.03.2014 1/2/ZM/2014 Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 2/2014 a volba ověřovatelů zápisu program

Více

USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne 01.03.2016 1/5/RM/2016 Zahájení a schválení programu 5. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 5. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

N Á V R H U S N E S E N Í

N Á V R H U S N E S E N Í Město Uherské Hradiště N Á V R H U S N E S E N Í 8. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7.12.2015 Záměry města podle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů I.

Více

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne 30. 06.2015 1/15/RM/2015 Zahájení a schválení programu 15. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 15. schůze Rady města Třebíče

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané 14.11.2016 1/27/RM/2016 Zahájení a schválení programu 27. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 27. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 21.09.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Kateřina Čechová, Zdeněk Gürtler, Ing. Ivo Kiška, Ing. Tomáš Kupka, Mgr. Vladimír Švidrnoch,

Více

PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne

PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne 30.01.2014 1/1/ZM/2014 Zahájení a schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 1/2014 a volba ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané 23.08.2016 1/18/RM/2016 Zahájení a schválení programu 18. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 18. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 1/ Zastupitelstvo města 11/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 12.9.2018 309/20/ZM/2018 Strategický plán rozvoje města Štramberka včetně akčního plánu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne 4.6.2018 Zastupitelstvo města pod číslem usnesení: 17/3/352 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, usnesení

Více

USNESENÍ 23. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 23. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 23. schůze Rady města Třebíče konané 18.10.2016 1/23/RM/2016 Zahájení a schválení programu 23. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 23. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne 29.03.2016 1/7/RM/2016 Zahájení a schválení programu 7. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 7. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.7.2016 75/10/ZM/2016 Jednací řád zastupitelstva města jednací řád zastupitelstva

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města č. 17 ze dne 13.09.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.09.2015 1/21/RM/2015 Zahájení a schválení programu 21. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 21. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení 29. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 20. srpna 2018 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 29. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 20. srpna 2018 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 29. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 20. srpna 2018 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 29/1: ZM schvaluje předložený program 29. zasedání Zastupitelstva

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 05.09.2018 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Zdeněk Gürtler, Ing. Tomáš Kupka, Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E USNESENÍ Zastupitelstvo městské části 7. jednání datum konání: 10.06.2019 čís. 0104/2019/ - 0120/2019/...... Pavel Novotný,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 05. 2015 Bod pořadu jednání: MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního

Více

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 27.5.2019 68/6/ZM/2019 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 11.03.2019, 14.03.2019,

Více

Zastupitelstvo města Červený Kostelec. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Červený Kostelec. Usnesení z 3. zasedání Červený Kostelec Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec konané dne 25.4.2019 Z-2019/3/1-3. Červený Kostelec 25.4.2019 Kontrola plnění úkolů z jednání ZM I. bere na věd om í kontrolu

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 11.12.2017 332/21/ZM/2017 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 6. 9. 2017, 20.

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne 30.10.2014 1/27/RM/2014 Zahájení a schválení programu 27. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 27. schůze Rady města Třebíče v roce 2014.

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Zápis hlasování jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání:

Zápis hlasování jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání: Zápis hlasování jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod 11.9.2017 Datum konání: 11. 9. 2017 121 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE. číslo 02/2016 ze dne a

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE. číslo 02/2016 ze dne a číslo 02/2016 ze dne 07. 06. a 21. 06. 2016 Usnesení č. 021/16-Z02 ze dne 07. 06. 2016: schvaluje zveřejněný program dnešního zasedání zastupitelstva. Program jednání: 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 8.3.2017 146/13/ZM/2017 Regulace provozování hazardních her - OZV I. Zastupitelstvo

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 14. 6. 2017, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne 27.3.2017 Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.3.2017 I. Projednalo a schvaluje: Usnesení č. 15/I/1/III/2017

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

USNESENÍ 25. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 25. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 25. schůze Rady města Třebíče konané dne 09.11.2015 1/25/RM/2015 Zahájení a schválení programu 25. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 25. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 6.11.2017 11:31 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 2. 11. 2017 13:00 (usn. č. 0569/16 - usn. č.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 13. 3. 2017 Podmínky vyhledání nejvhodnějšího nájemce na byt č. 638/9, Dukelská ul. (mat. č. 96/2017) Usnesení č. 96/2017 vyhlášení výběrového řízení

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.06.2015 1/14/RM/2015 Zahájení a schválení programu 14. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 14. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od 5. 6. 2017 do 18. 8. 2017 Usnesení č. 56/19Z/2014 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.) A ) r o z

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.3.2019 37/3/ZM/2019 Volba přísedících Okresního soudu v Trutnově I. Zastupitelstvo

Více

Rada města Velké Meziříčí

Rada města Velké Meziříčí Rada města Velké Meziříčí PŘEHLED USNESENÍ z 15. schůze rady města Velké Meziříčí, která se konala dne 29.5.2019 535/15/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019 I. Rada

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více