Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem"

Transkript

1 Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pořadatelé, soutěžící, téma soutěže, účel soutěže: 1. Oficiálním pořadatelem je Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i. 2. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba kromě členů poroty a osob bezprostředně se podílejících na organizaci soutěže. 3. Tématem soutěže jsou fotografie rostlin. Dominantním motivem fotografie musí být rostlina, skupina rostlin nebo část rostliny (např. list, květ, případně pletiva, skupiny buněk či jednotlivé buňky na snímku z mikroskopu). Za rostliny se pro účely soutěže považují vyšší rostliny a řasy. Takto definované rostliny nezahrnují zejména lišejníky, houby a sinice. V případě pochybností může soutěžící konzultovat pořadatele prostřednictvím webové stránky soutěže (http://fotopribeh2009.avcr.cz, rubrika kontakt ). 4. Účelem soutěže je veřejná prezentace oceněných a dalších vybraných soutěžních příspěvků (soutěžní příspěvek je definován v bodě 8) formou výstav, uveřejňování v médiích a uveřejňování na internetu. Kategorie: 5. Soutěž bude rozdělena do tří kategorií: Junior: Soutěžící, kteří budou ke dni vyhlášení soutěže (1. června 2009) mladší než 20 let, tzn. narodili se po 1. červnu Účast soutěžících, kteří budou ke dni vyhlášení soutěže mladší 18 let, tzn. narodili se po 1. červnu 1991, je podmíněna písemným souhlasem jejich zákonného zástupce s podmínkami soutěže, který je třeba zaslat na adresu: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Rozvojová 263, Praha 6. Vědec: Soutěžící, kteří ukončili před dnem vyhlášení soutěže (1. června 2009) vysokoškolské studium biologie nebo příbuzných oborů (např. ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví, biochemie apod.) a k tomuto datu se věnují výzkumu v oboru biologie nebo v příbuzných disciplínách. Tato definice se vztahuje zejména na vědecké pracovníky výzkumných ústavů a vysokých škol a rovněž na studenty doktorského studia. Veřejnost: Všichni ostatní soutěžící, kteří nespadají do kategorií Junior a Vědec. 6. Soutěžící se sám zařadí do odpovídající kategorie při registraci (viz níže). V případě pochybností může konzultovat pořadatele prostřednictvím webové stránky soutěže (http://fotopribeh2009.avcr.cz, rubrika kontakt ). Pořadatelé si vyhrazují právo ve sporných případech zařadit soutěžícího do kategorie podle vlastního uvážení, a to po konzultaci s dotyčným soutěžícím.

2 Zasílání soutěžních příspěvků: 7. Doba konání soutěže je od 1. června 2009, 0:00 hodin do 15. září 2009, 24:00 hodin. 8. Soutěžní příspěvek se skládá z fotografie (téma viz bod 3) a příběhu. Příběhem se rozumí stručný text obsahující informace o rostlině (případně o skupině rostlin nebo části rostliny) zobrazené na fotografii například o její biologii, jejím významu pro přírodu, lidskou společnost, vědu či ochranu přírody nebo podobně. Každý příběh musí být opatřen krátkým titulkem. 9. Registrace soutěžících: Před zasíláním soutěžních příspěvků se musí soutěžící zaregistrovat na internetových stránkách soutěže (http://fotopribeh2009.avcr.cz, rubrika pošli foto ). Povinné registrační údaje jsou jméno, příjmení, datum narození, kontaktní poštovní adresa a . Nepovinně může soutěžící uvést název zaměstnavatele, případně školy, kterou studuje. Každý soutěžící se může zaregistrovat pouze jednou, registrace bude umožněna po celou dobu konání soutěže. Registrací vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je bez výhrad dodržovat. Zároveň bere na vědomí, že jakékoliv porušení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci. 10. Po registraci může soutěžící kdykoliv během konání soutěže zasílat svoje soutěžní příspěvky na příslušné internetové stránky (http://fotopribeh2009.avcr.cz, rubrika pošli foto ), a to výhradně prostřednictvím zde dostupného formuláře. Každý soutěžící může zaslat celkem nejvýše 5 příspěvků. Již zaslané příspěvky není možné dodatečně upravovat, smazat ani nahradit jinými. 11. Požadavky na soutěžní příspěvky: Do soutěže lze zaslat fotografie ne starší než tři roky, které nebyly dosud nikde zveřejněny s výjimkou osobních internetových stránek soutěžícího a nebyly zaslány do prvního ročníku soutěže Rostlina s příběhem v roce Fotografie musí mít rozlišení delší strany snímku nejméně 2000 pixelů, doporučené rozlišení delší strany snímku je 3200 pixelů nebo větší. V odůvodněných případech (např. menší rozlišovací schopnost použitého zobrazovacího zařízení) lze zaslat i fotografie, které tyto parametry nesplňují. Výsledný soubor musí být ve formátu JPEG, s pokud možno co nejmenší kompresí, maximální velikost 11 MB. Titulek příběhu může mít maximální délku 40 znaků včetně mezer, samotný příběh 500 znaků včetně mezer. Příběh musí být v českém nebo slovenském jazyce. Vyhodnocení soutěže: 12. Hodnocení poroty: Došlé příspěvky bude hodnotit porota složená z biologů a fotografů. Příspěvky budou hodnoceny anonymně. Kritérii pro hodnocení budou umělecká a informační hodnota a technická úroveň fotografie a kvalita doprovodného příběhu (především zajímavost uvedených informací o rostlině a literární úroveň textu).

3 Výsledky budou vyhlášeny 2. listopadu V každé kategorii budou uděleny první, druhá a třetí cena. Bude též vybráno několik dalších příspěvků z každé kategorie pro účely výstavy a větší počet dalších příspěvků pro zveřejnění na internetových stránkách soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit. 13. Veřejné hlasování: Po skončení soutěže vybere porota příspěvky, které postoupí do veřejného hlasování. Během hlasování budou tyto příspěvky zobrazeny na internetových stránkách soutěže, a to bez uvedení jmen autorů (pro zajištění anonymity hodnocení). Přesný způsob hlasování a termín jeho začátku a konce budou oznámeny v září Hlasování bude probíhat prostřednictvím internetu. Každý hlasující může hlasovat pouze jednou. Hlasy, u nichž vznikne důvodné podezření na pokus o manipulaci hlasování, budou vyřazeny. Soutěžící, který v určité kategorii získá nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem veřejného hlasování v této kategorii. Pokud v některé kategorii získají dva nebo více soutěžících shodný nejvyšší počet hlasů, vybere z nich vítěze porota soutěže. 14. Rozhodnutí pořadatele, zejména prostřednictvím poroty soutěže, jsou konečná a účastník nemá právní nárok na žádný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí. Použití soutěžních příspěvků, autorská práva: 15. Zasláním soutěžního příspěvku soutěžící prohlašuje, že je jediným autorem fotografie i doprovodného textu (dále jen dílo ), že dílo je nezávislé, bez vad a jeho užitím nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis. Porušení tohoto ustanovení ze strany soutěžícího bude mít za následek vyřazení dotyčného příspěvku ze soutěže. 16. Některé z došlých příspěvků budou podle uvážení pořadatele zveřejněny po skončení soutěže na jejích internetových stránkách. Po vyhlášení výsledků budou oceněné a další vybrané příspěvky vystaveny během Týdne vědy a techniky (2. až 6. listopadu 2009) v sídle Akademie věd České republiky a poté případně na dalších místech. Velkoformátové fotografie ze zaslaných souborů nechá zhotovit pořadatel na své náklady. Oceněné a další vybrané příspěvky budou rovněž poskytnuty k publikaci médiím. Pořadatel si u textů zveřejněných příspěvků vyhrazuje právo provést jazykovou korekturu a opravit drobné stylistické nedostatky a drobné věcné chyby. 17. Zasláním příspěvku poskytuje soutěžící pořadateli nevýhradní licenci oprávnění k výkonu práva užít autorovo dílo, a to: a) k rozmnožování díla dle 13 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen AutZ ) ve smyslu pořízení trvalých rozmnoženin díla, jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě a v libovolném počtu; b) k rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla dle 14 AutZ;

4 c) k vystavování díla dle 17 AutZ; d) ke sdělování díla veřejnosti dle 18 AutZ. Soutěžící poskytuje pořadateli licenci bez nároku na honorář za autorská práva. Licence se poskytuje pro území České republiky. Licence se poskytuje na dobu 5 let od zaslání příspěvku. Pořadatel není povinen licenci využít. Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části poskytnout třetí osobě. Ceny: 18. Ceny pro soutěžící, kteří budou oceněni v hodnocení poroty: V každé ze tří kategorií bude první cena ,- Kč, druhá cena 5 000,- Kč a třetí cena 3 000,- Kč. Soutěžící ocenění první cenou v každé kategorii získají rovněž roční vstupenku do Průhonického parku na rok Každý soutěžící oceněný první až třetí cenou v každé kategorii získá rovněž jednu volnou vstupenku do všech poboček Národního zemědělského muzea Praha. Soutěžící oceněný první cenou v kategorii Veřejnost získá rovněž roční předplatné časopisu GEO. Soutěžící oceněný první cenou v kategorii Vědec získá rovněž čtyřdílnou encyklopedii UNIVERSUM, kterou daruje mediální partner soutěže, časopis GEO. Soutěžící oceněný první cenou v kategorii Junior získá rovněž předplatné časopisu Živa na rok Ceny pro vítěze veřejného hlasování: Vítěz v každé ze tří kategorií obdrží jednu rodinnou roční permanentku (pro 2 dospělé a 2 děti) do Botanické zahrady hlavního města Prahy. 20. Slavnostní předání cen se uskuteční během vernisáže výstavy v sídle Akademie věd České republiky (Národní 3, Praha 1), a to 2. listopadu Ocenění soutěžící budou o předání cen předem vyrozuměni. Ceny nevyzvednuté do propadají. Udělené ceny jsou nepřevoditelné na jinou osobu. Ceny nelze vymáhat soudní cestou a věcné ceny není možné vyplatit v hotovosti.

5 Ostatní ustanovení: 21. Registrací v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu soutěže za účelem identifikace soutěžících a soutěžních příspěvků a prezentace výsledků soutěže, a to do odvolání tohoto souhlasu. Účastník soutěže souhlasí také s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit jména, příjmení, název zaměstnavatele či školy (pokud jej soutěžící uvedl při registraci dle bodu 9 pravidel), podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců a autorů dalších vybraných příspěvků ve sdělovacích prostředcích, na internetových stránkách pořadatele, na výstavě soutěžních příspěvků, v propagačních materiálech pořadatele a v propagačních materiálech a na internetových stránkách partnerů soutěže a mediálních partnerů soutěže. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Rozvojová 263, Praha 6. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních dat je registrováno Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace , číslo evidence Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže nebo soutěž zrušit bez uvedení důvodů. 23. Pořadatel nenese odpovědnost za selhání doručení, telefonů, lidská selhání nebo selhání počítačů či za chyby připojení, telefonů, telefonních linek nebo systémů, přetížení na internetu nebo na jakékoli webové stránce, za technické nebo mechanické vady či za jiné vady nebo chyby způsobené vybavením, programem, lidskou chybou nebo jiným způsobem, ani za jakoukoli újmu či škodu způsobenou na počítači účastníka nebo jakékoli jiné osoby související s účastí v soutěži nebo vzniklé v jejím důsledku. 24. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. června 2009.

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel aktivity Poznej Švéda (dále také jako soutěž a pravidla ). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více