CorporateGuard POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CorporateGuard POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ"

Transkript

1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ Vztah Pojistitele, Pojistníka a Pojištěné osoby v souvislosti s pojištěním odpovědnosti manažerů se řídí (1) Pojistnou smlouvou; (2) smluvními ujednáními k Pojistné smlouvě a (3) těmito podmínkami. Dokumenty (2) a (3) tvoří nedílnou součást Pojistné smlouvy. Pojistná smlouva nebo podmínky se mohou rovněž odvolávat na dotazník vyplněný Pojištěným(i) osobami. Tyto podmínky mají přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, od kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi podmínkami a Pojistnou smlouvou mají přednost ustanovení Pojistné smlouvy. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními k Pojistné smlouvě a těmito podmínkami mají přednost smluvní ujednání. 1. POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST Toto pojištění se sjednává pro případ povinnosti Pojištěných osob k náhradě újmy v souvislosti s výkonem funkce Člena orgánu. V případech dle čl. 1.1 (ii) a 1.2 těchto pojistných podmínek se toto pojištění vztahuje i na povinnost Společnosti k náhradě újmy. Toto pojištění se sjednává jako škodové. Za pojistnou událost ve smyslu tohoto pojištění se považuje Nárok, který byl poprvé proti Pojištěnému uplatněn během Pojistné doby, pokud byl Pojistiteli oznámen v souladu s Pojistnou smlouvou a těmito pojistnými podmínkami a pokud byly splněny další podmínky pro poskytnutí pojistného plnění. V případě pojistné události poskytne Pojistitel pojistné plnění v následujícím rozsahu: 1.1 Povinnost členů statutárních orgánů a dalších manažerů k náhradě újmy Pojistitel: (i) uhradí za každou Pojištěnou osobu nebo každé Pojištěné osobě náhradu jakékoliv Škody, avšak pouze v rozsahu, v jakém nebyla Pojištěná osoba odškodněná Společností; a (ii) poskytne pojistné plnění Společnosti v rozsahu Škody, kterou Společnost nahradila za Pojištěnou osobu, v případě, že by jinak Pojistitel poskytl pojistné plnění Pojištěné osobě nebo za Pojištěnou osobu. 1.2 Nárok související s cennými papíry Pojistitel uhradí za Společnost Škodu vyplývající z Nároku souvisejícího s cennými papíry. 1.3 Šetření Pojistitel uhradí Náklady na šetření každé Pojištěné osoby. 1.4 Zásah regulatorního orgánu Pojistitel uhradí Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu každé Pojištěné osoby, avšak pouze do výše sublimitu uvedeného v Pojistné smlouvě. 1.5 Nevýkonní členové orgánů Pojistitel uhradí za každého Nevýkonného člena orgánu, který tuto funkci vykonává v průběhu Pojistné doby, Škodu v rozsahu Dodatečného limitu. Celkové pojistné plnění za všechny Nevýkonné členy orgánu je však omezeno sublimitem uvedeným v Pojistné smlouvě. 1.6 Vydávací (extradiční) řízení Pojistitel uhradí Náklady v souvislosti s extradičním řízením každé Pojištěné osoby. 1.7 Působení ve společnosti mimo skupinu Pojistitel uhradí za každou Pojištěnou osobu nebo každé Pojištěné osobě náhradu Škody v souvislosti s výkonem funkce Člena orgánu společnosti mimo skupinu, avšak pouze v rozsahu, v jakém nebyla Pojištěná osoba odškodněná Společností. Pojistitel poskytne pojistné plnění Společnosti v rozsahu Škody, kterou Společnost nahradila za Pojištěnou osobu v souvislosti s výkonem funkce Člena orgánu společnosti mimo skupinu, pokud by jinak poskytl pojistné plnění Pojištěné osobě. 1.8 Náklady na obranu v souvislosti s újmou na zdraví a/nebo škodou na majetku Pojistitel uhradí Náklady právního zastoupení každé Pojištěné osoby proti Nároku souvisejícímu s Újmou na zdraví a/nebo škodou na majetku, a to až do výše sublimitu uvedeného v Pojistné smlouvě; výluka 3.3 (Újma na zdraví a/nebo škoda na majetku) není tímto ustanovením dotčena. 1.9 Majetek a osobní svoboda Pojistitel uhradí (i) Náklady na kauci, (ii) Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě a (iii) Osobní a rodinné výdaje každé Pojištěné osoby. Pojištění se na Osobní a rodinné výdaje vztahuje, pouze pokud Pojištěná osoba uzavřela smlouvu s poskytovatelem dané služby před vydáním příslušného rozhodnutí omezujícího její dispozice s majetkem a pokud Pojištěná osoba vyčerpala peněžité prostředky nepostižené tímto rozhodnutím. Pojistitel bude hradit Osobní a rodinné výdaje, které vzniknou po uplynutí 30 dnů od oznámení takového rozhodnutí až do jeho zrušení, nejpozději však do 12 měsíců ode dne jeho vydání, a to až do výše sublimitu uvedeného v Pojistné smlouvě Náklady na zachování pověsti Pojistitel uhradí Náklady na zachování pověsti každé Pojištěné osoby Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy výhradně ve formě finančního plnění. Pojistné plnění ve formě naturální restituce se vylučuje. 2. ROZŠIŘUJÍCÍ USTANOVENÍ 2.1 Nová dceřiná společnost Toto pojištění se vztahuje i na každou společnost, která se stane Dceřinou společností v průběhu Pojistné doby. Na společnost, jejíž celková aktiva převyšují 25 % konsolidovaných celkových aktiv Pojistníka ke dni počátku tohoto pojištění, se toto pojištění vztahuje pouze po dobu 60ti dnů ode dne, kdy se tato společnost stala Dceřinou společností, avšak pouze v případě, že Pojistník poskytne Pojistiteli o této společnosti v průběhu Pojistné doby relevantní údaje. Na žádost Pojistníka může být trvání pojištění podle tohoto rozšiřujícího ustanovení prodlouženo, pokud Pojistník poskytne v uvedené 60ti denní lhůtě Pojistiteli informace dostatečné k posouzení příslušného rizika souvisejícího s pojištěním této společnosti a Pojistník akceptuje změny Pojistné smlouvy navržené Pojistitelem a uhradí dodatečné pojistné. Toto rozšiřující ustanovení se však nevztahuje na jakoukoliv společnost, která má své cenné papíry obchodovatelné na jakémkoliv trhu nebo burze ve Spojených státech amerických, na jejich územích nebo územích pod jejich správou. Toto rozšiřující ustanovení se vztahuje pouze na: i) Porušení povinností, ke kterým došlo nebo údajně došlo; ii) události, které jsou předmětem Šetření, na Zásah regulatorního orgánu, vydávací (extradiční) řízení nebo Řízení proti majetku a osobní svobodě, která byla zahájena nebo probíhala; v době, kdy byla příslušná společnost Dceřinou společností. 2.2 Lhůta pro zjištění a oznámení nároků Pojistník může oznámit pojistnou událost ve Lhůtě pro zjištění a oznámení nároků, která je: (i) automaticky v délce 12 měsíců ode dne uplynutí Pojistné doby; nebo (ii) v délce uvedené v Pojistné smlouvě, pokud Pojistník oznámí Pojistiteli v písemné formě, že má zájem o poskytnutí dodatečné Lhůty pro zjištění a oznámení nároků a uhradí dodatečné pojistné nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí Pojistné doby. Lhůtu pro zjištění a oznámení nároků (i) lze uplatnit pouze v případě, že tato Pojistná smlouva není obnovena či nahrazena jinou pojistnou smlouvou, (ii) nelze předčasně ukončit, (iii) nelze uplatnit, pokud dojde k Transakci Doživotní pojištění pro bývalé členy orgánů Pojistitel poskytne neomezenou Lhůtu pro zjištění a oznámení nároků jakékoliv Pojištěné osobě, která před koncem Pojistné doby odstoupila z funkce nebo funkci přestala vykonávat z důvodu dosažení věku, pokud toto pojištění nebylo prodlouženo nebo obnoveno nebo pokud takové prodloužené nebo obnovené pojištění neposkytuje ochranu těmto Pojištěným osobám. Toto pojištění se však na takové Pojištěné osoby nevztahuje v případě, že Pojištěná osoba z funkce odstoupila nebo funkci přestala vykonávat v souvislosti s Transakcí. 3. VÝLUKY Toto pojištění se nevztahuje na jakékoliv Nároky či Škody: 3.1 Protiprávní jednání vyplývající z, založené na nebo jinak související se: (i) získáním osobního prospěchu nebo výhody, na kterou Pojištěná osoba nemá právní nárok; nebo (ii) jakýmkoli úmyslně nepoctivým či podvodným jednáním či úmyslně nepoctivým či podvodným opomenutím, včetně úmyslného trestného činu, kterého se Pojištěná osoba dopustila, pokud tyto skutečnosti vyplývají ze soudního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu anebo se k nim Pojištěná osoba v písemné formě přizná. Tato výluka se však nevztahuje na Pojištěnou osobu, která se uvedeného jednání nebo opomenutí nedopustila. 3.2 Předchozí nároky a události (i) vyplývající z, založené na nebo jinak související se skutečností nebo Porušením povinností, které jsou tvrzeny nebo obsaženy v Nároku, který byl již oznámen nebo mohl být oznámen podle této Pojistné smlouvy nebo jakékoliv jiné pojistné smlouvy, kterou tato Pojistná smlouva nahrazuje; nebo (ii) vyplývající z, založené na nebo jinak související s ukončeným nebo probíhajícím civilním, trestním, rozhodčím, správním nebo regulatorním řízením či šetřením nebo rozhodčím řízením před Datem kontinuity uvedeným v Pojistné smlouvě nebo vyplývající ze stejných nebo v zásadě stejných skutečností, na kterých byl tento spor, řízení či šetření založeno. 3.3 Újma na zdraví a/nebo škoda na majetku které jsou Újmou na zdraví a/nebo škodou na majetku s výjimkou Nároku na náhradu za citovou újmu v důsledku Porušení pracovněprávních předpisů; tato výluka se nevztahuje na pojištění podle rozšiřujícího ustanovení 1.8 (Náklady na obranu v souvislosti s újmou na zdraví a/nebo škodou na majetku) a na Škodu vzniklou v souvislosti s řízením, jehož předmětem je usmrcení osoby z hrubé nedbalosti ( Corporate manslaughter ). 3.4 Nároky mezi pojištěnými ve vztahu ke Spojeným státům americkým strana 1

2 vyplývající z, založené na nebo jinak související s Nároky ve vztahu ke Spojeným státům americkým, které jsou uplatněny přímo nebo jménem: (i) Pojištěného; nebo (ii) Společnosti mimo skupinu, ve které Pojištěná osoba vykonávala nebo vykonává funkci Člena orgánu společnosti mimo skupinu. Tato výluka se však nevztahuje na: (a) jakékoliv Nároky proti Pojištěné osobě: (i) uplatněné přímo nebo nepřímo nebo ve formě hromadné žaloby majitelem Cenných papírů nebo společníkem či akcionářem Společnosti nebo Společnosti mimo skupinu, ledaže jsou takové Nároky uplatněny na podnět, se souhlasem nebo za dobrovolné účasti (nepožadované právními předpisy), za spolupráce nebo s přispěním jakékoliv Pojištěné osoby; (ii) za Porušení pracovněprávních předpisů uplatněné jakoukoliv Pojištěnou osobou; (iii) uplatněné Pojištěnou osobou z titulu spoluodpovědnosti nebo povinnosti k náhradě újmy, pokud takový Nárok přímo vyplývá z jiného Nároku, na který se vztahuje toto pojištění; (iv) uplatněné jakýmkoliv bývalým Členem orgánu nebo zaměstnancem Společnosti nebo Společnosti mimo skupinu; (v) uplatněné přímo nebo nepřímo za Společnost nebo Společnost mimo skupinu insolvenčním, nuceným nebo obdobným správcem či likvidátorem Společnosti nebo Společnosti mimo skupinu; (b) Náklady právního zastoupení jakékoliv Pojištěné osoby; nebo (c) případy, kdy Pojištěná osoba vyvíjí jakoukoliv činnost, na kterou se vztahuje ochrana dle ustanovení 18 U.S.C. 1514(A) (ochrana pro tzv. Whistleblowers dle zákona Spojených států amerických Sarbanes-Oxley z roku 2002) nebo jakéhokoli obdobného právního předpisu na ochranu osob, které zpřístupní informace o činnosti odporující právním předpisům. 3.5 Transakce vyplývající z, založené na nebo jinak související s jakýmkoli jednáním nebo opomenutím po datu účinnosti Transakce. 4. DEFINICE 4.1 Cenné papíry znamenají jakékoliv cenné papíry, které představují podíl na základním kapitálu Společnosti nebo dluhové cenné papíry vydané Společností. 4.2 Člen orgánu znamená jakoukoli fyzickou osobu, která byla, je nebo se v průběhu Pojistné doby stane statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčí rady, členem správní rady, prokuristou nebo jiným výkonným, dozorčím nebo obdobným orgánem Společnosti nebo jeho členem podle jakéhokoliv právního řádu. 4.3 Člen orgánu společnosti mimo skupinu znamená fyzickou osobu, která byla, je nebo se v průběhu Pojistné doby stane na žádost nebo pokyn Společnosti členem orgánu Společnosti mimo skupinu. 4.4 Datum kontinuity znamená datum uvedené v Pojistné smlouvě, které je shodné s dnem počátku prvního pojištění odpovědnosti manažerů mezi Pojistníkem a Pojistitelem. 4.5 Dceřiná společnost znamená subjekt, ve kterém Pojistník přímo nebo nepřímo prostřednictvím jednoho či více subjektů: (i) rozhoduje o složení statutárního orgánu; nebo (ii) disponuje nadpoloviční většinou hlasů plynoucích z účasti na tomto subjektu; nebo vlastní nadpoloviční podíl na základním kapitálu tohoto subjektu, a to v den nebo přede dnem počátku tohoto pojištění nebo pro účely článku 2.1 těchto pojistných podmínek (Nová dceřiná společnost) v průběhu Pojistné doby. 4.6 Dodatečný limit znamená částku plnění uvedenou v Pojistné smlouvě, která se vztahuje na každého Nevýkonného člena orgánu, pokud (i) byl vyčerpán Limit pojistného plnění; (ii) bylo vyčerpáno plnění z jakéhokoliv jiného pojištění odpovědnosti manažerů bez ohledu na to, zda je stanoveno jako dodatečné plnění k Limitu pojistného plnění podle tohoto pojištění nebo jinak; a (iii) tento Nevýkonný člen orgánu nemá nárok na jakoukoli jinou náhradu takové Škody. 4.7 Lhůta pro zjištění a oznámení nároků znamená lhůtu bezprostředně následující po uplynutí Pojistné doby, během které může být Pojistiteli oznámena v písemné formě existence Nároku, který byl poprvé uplatněn během takové lhůty: (i) a který vyplývá z Porušení povinností, ke kterému došlo před uplynutím Pojistné doby; nebo (ii) který se, v případě Šetření, Zásahu regulatorního orgánu, vydávacího (extradičního) řízení nebo Řízení proti majetku a osobní svobodě Pojištěné osoby týká, resp. vyplývá z jakékoliv události, ke které došlo před uplynutím Pojistné doby. Tato lhůta se uplatní pouze v případě, že tato Pojistná smlouva nebude obnovena či nahrazena jinou pojistnou smlouvou. 4.8 Limit pojistného plnění znamená částku uvedenou v Pojistné smlouvě, která je horní hranicí pojistného plnění, které Pojistitel poskytne z tohoto pojištění. 4.9 Osobní a rodinné výdaje znamenají níže uvedené přiměřené hotové výdaje, které vznikají Pojištěné osobě v případě rozhodnutí soudu zatímní povahy vydaného v Řízení proti majetku a osobní svobodě a které Pojistitel hradí přímo poskytovateli těchto služeb: (i) školné a další náklady související se vzděláním nezletilých osob, vůči kterým má Pojištěná osoba vyživovací povinnost; (ii) výdaje spojené s bydlením; (iii) výdaje na energie včetně nákladů na telefon a internet; (iv) výdaje na osobní pojištění, zejména pojištění životní, úrazové a pro případ nemoci. Pojistné plnění podle tohoto rozšiřujícího ustanovení je omezeno sublimitem ve výši Kč na jednu Pojištěnou osobu. Celkové pojistné plnění podle tohoto rozšiřujícího ustanovení je omezeno částkou Kč bez ohledu na počet pojistných událostí, nárokovaného pojistného plnění či počet Pojištěných osob. Osobní a rodinné výdaje však nezahrnují plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv 4.10 Náklady na kauci znamenají přiměřené náklady na kauci nebo jiný obdobný finanční nástroj (ne však tento nástroj jako takový) sloužící k zajištění splnění určité povinnosti ( Bail Bond and Civil Bond Premium ) Pojištěnou osobou ve výši stanovené soudem v řízení o Nároku Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě znamenají přiměřené poplatky, náklady a výdaje vynaložené Pojištěnou osobou s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě za účelem obrany proti Řízení proti majetku a osobní svobodě Náklady na šetření znamenají přiměřené poplatky, náklady a výdaje na právního zástupce angažovaného Pojištěnou osobou s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě s hlavním účelem zastupovat Pojištěné osoby v souvislosti s jakýmkoli Šetřením. Náklady na šetření však nezahrnují plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv 4.13 Náklady na zachování pověsti znamenají přiměřené poplatky, náklady a výdaje vynaložené s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě na PR konzultanta, angažovaného Pojištěnou osobou za účelem zmírnění nepříznivých dopadů nebo potenciálních nepříznivých dopadů na pověst Pojištěné osoby v souvislosti s Nárokem. Tyto náklady jsou pojištěním kryty, jen pokud jsou vynaloženy na zveřejnění nálezů nebo závěrů konečného rozhodnutí soudu o takovém Nároku, které zprošťují Pojištěnou osobu povinnosti k náhradě újmy Náklady právního zastoupení znamenají: (i) přiměřené poplatky, náklady a výdaje vynaložené Pojištěným nebo za Pojištěného s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě na šetření, obranu, včetně využití opravných prostředků nebo smírné řešení Nároku poté, co byl tento Nárok vznesen; a (ii) přiměřené poplatky, náklady a výdaje vynaložené s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě na kvalifikované odborníky/autorizované znalce angažované právními zástupci za účelem přípravy ocenění, zprávy, odhadu, posouzení, znaleckého posudku, odborného vyjádření nebo napadnutí/vyvrácení důkazů v souvislosti s obranou proti Nároku, na který se vztahuje toto pojištění. Pokud v odůvodněných případech nelze v souvislosti s Nárokem obdržet souhlas Pojistitele s vynaložením Nákladů právního zastoupení předem, poskytne Pojistitel dodatečný souhlas s jejich vynaložením a pojistné krytí pro tyto náklady až do výše dvaceti procent (20%) Limitu pojistného plnění. Náklady právního zastoupení však nezahrnují plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv Pojištěné osoby, náhradu za ztrátu času Pojištěné osoby nebo jakékoliv 4.15 Náklady v souvislosti s extradičním řízením znamenají přiměřené poplatky, náklady a výdaje, které byly vynaloženy s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě: (i) v souvislosti s jakýmkoliv vydávacím (extradičním) řízením nebo s řízením o souvisejícím opravném prostředku, v souvislosti s žádostí o soudní přezkoumání určení/vymezení území pro účely jakýchkoli vydávacích (extradičních) předpisů, v souvislosti s námitkou nebo opravným prostředkem proti jakémukoliv rozhodnutí vydanému v rámci vydávacího (extradičního) řízení příslušným státním orgánem nebo v souvislosti s podáním k Evropskému soudu pro lidská práva nebo obdobnému soudu v jakékoliv jurisdikci; (ii) a na jakéhokoliv akreditovaného/autorizovaného krizového manažera a/nebo daňového poradce a na PR konzultanta, pokud tyto náklady Pojištěná osoba vynaloží výlučně a přímo v souvislosti s vydávacím (extradičním) řízením vedeným proti Pojištěné osobě Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu znamenají přiměřené poplatky, náklady a výdaje vynaložené s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě s hlavním účelem na (i) zastupování Pojištěné osoby právními poradci v souvislosti se Zásahem regulatorního orgánu nebo na (ii) přípravu zprávy nebo odpovědi (nebo jakékoli doplňující zprávy nebo odpovědi, je-li to nevyhnutelné) Orgánu veřejné správy v reakci na Zásah regulatorního orgánu. Náklady v souvislosti se zásahem strana 2

3 regulatorního orgánu však nezahrnují plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv 4.17 Nárok (i) (a) výzvu nebo požadavek v písemné formě, občanské, správní nebo regulatorní řízení, mediaci nebo rozhodčí řízení včetně protinávrhů, kterými je uplatňován nárok na náhradu újmy nebo jinou formu náhrady; (b) trestní řízení; (c) Nárok související s cennými papíry; uplatněné nebo vedené proti Pojištěnému z důvodu Porušení povinností; (ii) Šetření; (iii) vydávací (extradiční) řízení; (iv) Řízení proti majetku a osobní svobodě; (v) Zásah regulatorního orgánu Nárok související s cennými papíry znamená jakýkoli Nárok uplatněný proti Pojištěnému: (i) ve kterém je tvrzeno porušení právních předpisů (psaného nebo obyčejového práva), pravidel a zásad upravujících Cenné papíry, koupi, prodej nebo zprostředkování koupě či prodeje Cenných papírů nebo jejich registraci, uplatněný: a) jakoukoli osobou v souvislosti s koupí nebo prodejem či zprostředkováním koupě nebo prodeje Cenných papírů Společnosti; nebo b) majitelem Cenných papírů v souvislosti s výnosem z Cenných papírů, na který má nárok; nebo (ii) odvozeně za Společnost majitelem Cenných papírů Společnosti. Za Nárok související s cennými papíry se však nepovažuje jakékoli správní nebo regulatorní řízení proti Společnosti nebo Šetření záležitostí Společnosti. Odchylně od předchozí věty platí, že Nárok související s cennými papíry může zahrnovat rovněž správní nebo regulatorní řízení proti Společnosti, avšak pouze za předpokladu, že takové řízení bylo současně zahájeno a je po celou dobu současně vedeno rovněž proti Pojištěné osobě. Za Nárok související s cennými papíry se nepovažuje ani Nárok uplatněný Členem orgánu nebo Zaměstnancem Společnosti vyplývající z, založený na nebo související se ztrátou na výnosech, či nemožnosti tyto výnosy realizovat, z Cenných papírů (včetně cenného papíru opravňujícího jeho majitele k prodeji nebo koupi podkladového aktiva (warrants) nebo opcí) Nárok ve vztahu ke Spojeným státům americkým znamená Nárok uplatněný ve Spojených státech amerických nebo řešený orgány nebo řídící se právem Spojených států amerických, jejich území nebo území pod jejich správou Nevýkonný člen orgánu znamená člena dozorčí rady nebo jiného obdobného orgánu Společnosti podle příslušného právního řádu, který není součástí výkonného manažerského týmu, není zaměstnancem Společnosti nebo jiného příslušného subjektu ve skupině, ani není se Společností jakýmkoli jiným způsobem propojený Orgán veřejné správy znamená jakýkoliv regulatorní orgán, orgán státní správy nebo místní samosprávy, vládní orgán, vládní agenturu, oficiální obchodní orgán nebo jakýkoliv jiný orgán, který má zákonnou pravomoc prošetřovat záležitosti Společnosti nebo Pojištěné osoby Pojistitel znamená AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v Rejstříku společností pod číslem , jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Pojistná doba znamená dobu určenou v Pojistné smlouvě, na kterou bylo toto pojištění sjednáno a která začíná datem uvedeným v Pojistné smlouvě a končí datem uvedeným v Pojistné smlouvě nebo datem, kdy dojde k předčasnému ukončení Pojistné smlouvy Pojistná smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi Pojistitelem a Pojistníkem na základě těchto pojistných podmínek Pojistník znamená právnickou osobu uvedenou v Pojistné smlouvě, která uzavřela Pojistnou smlouvu s Pojistitelem a která je povinna platit pojistné Pojištěná osoba znamená fyzickou osobu, která byla, je nebo se v průběhu Pojistné doby stane: (i) Členem orgánu, ne však externí auditor, insolvenční nebo obdobný správce Společnosti; (ii) Zaměstnancem Společnosti, který jedná v manažerské nebo kontrolní funkci a zároveň není odpovědný podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce nebo podle jiných obdobných právních předpisů upravujících odpovědnost zaměstnanců; (iii) de facto ředitelem (de facto director) Společnosti nebo předpokládaným ředitelem (prospective director) uvedeným v jakémkoliv prospektu vydaném za účelem kotování cenných papírů na burze nebo v obdobném prospektu vydaném Společností; (iv) Členem orgánu společnosti mimo skupinu; avšak pouze v rozsahu, v jakém taková osoba jedná v pozici Pojištěné osoby; (v) Pojištěnou osobou je taktéž manžel/manželka, registrovaný partner nebo dědic či právní nástupce osob uvedených v písmenech (i) až (iv), avšak pouze v souvislosti s jednáním Pojištěné osoby Pojištěný znamená Společnost a Pojištěnou osobu Pokuty a penále znamenají pokuty a penále, které je možné v souladu s právními předpisy pojistit a které je Pojištěná osoba povinna zaplatit správnímu nebo regulatornímu orgánu v důsledku Porušení povinností, kromě pokut, penále a jiných sankcí vyplývajících z porušení právních předpisů upravujících daně a poplatky a peněžitých sankcí uložených v rámci trestního řízení nebo řízení o přestupcích; na pojištění pokut a penále se vztahuje sublimit uvedený v Pojistné smlouvě Porušení povinností (a) pokud jde o jakoukoliv Pojištěnou osobu: (i) skutečné nebo údajné jednání nebo opomenutí, kterým Pojištěná osoba porušila povinnost, kterou jí ukládají právní předpisy, stanovy, zakladatelské nebo obdobné dokumenty Společnosti, a kterého se Pojištěná osoba dopustila v postavení uvedeném v definici Pojištěné osoby, nebo jakákoliv skutečnost vznesená proti Pojištěné osobě pouze z důvodu takové její funkce; nebo (ii) Porušení pracovněprávních předpisů; (b) pokud jde o Společnost, jakékoliv skutečné nebo údajné jednání nebo opomenutí ze strany Společnosti, avšak pouze ve vztahu k Cenným papírům, ke kterému došlo kdekoli na území celého světa před koncem Pojistné doby. Trvající nebo opakované Porušení povinností je považováno za jedno Porušení povinností, které nastalo v okamžiku, kdy došlo k prvnímu takovému Porušení povinností Porušení pracovněprávních předpisů znamená skutečné nebo údajné jednání, pochybení nebo opomenutí související s jakýmkoliv pracovním poměrem jakéhokoliv bývalého, současného, budoucího nebo potenciálního Zaměstnance nebo Pojištěné osoby jakékoliv Společnosti Řízení proti majetku a osobní svobodě znamená jakékoliv řízení vedené proti Pojištěné osobě Orgánem veřejné správy za účelem: (i) zbavení Pojištěné osoby funkce Člena orgánu; (ii) vyvlastnění, zabavení, propadnutí nebo převodu vlastnických práv a držby, obstavení nebo omezení práv Pojištěné osoby k jejím nemovitostem nebo osobnímu majetku; (iii) zřízení zástavního práva nebo jiného zatížení nemovitosti nebo jiného osobního majetku Pojištěné osoby; (iv) dočasného nebo trvalého zákazu Pojištěné osoby být jmenována do funkce Člena orgánu nebo tuto funkci vykonávat; (v) omezení místa pobytu či pohybu Pojištěné osoby nebo jejího zadržení, zatčení nebo vazby Společnost znamená Pojistníka nebo jakoukoli Dceřinou společnost Společnost mimo skupinu znamená jakýkoliv subjekt vyjma subjektu, který: (i) je Dceřinou společností; nebo (ii) je bankou, clearingovou společností, úvěrovým ústavem, osobou (správcovskou společností) podnikající v oblasti kolektivního investování do cenných papírů, investiční společností, investičním poradcem, resp. manažerem, investičním nebo podílovým fondem, private equity společností nebo rizikovým investičním fondem, obchodníkem s cennými papíry, pojišťovnou nebo jakýmkoliv jiným obdobným subjektem; nebo (iii) obchoduje své cenné papíry na burze nebo trhu cenných papírů ve Spojených státech amerických a v souladu s článkem 13 zákona o burze cenných papírů z roku 1934 platného na území Spojených států amerických (U.S. Securities Exchange Act) je povinen předkládat zprávy Komisi pro cenné papíry a burzu ve Spojených státech amerických (United States Securities and Exchange Commission) Šetření znamená jakékoliv formální slyšení, prověrku, šetření nebo dotaz ze strany Orgánu veřejné správy ohledně záležitostí Společnosti nebo Společnosti mimo skupinu nebo Pojištěné osoby takové Společnosti, pokud je Pojištěná osoba: (i) povinna dostavit se před Orgán veřejné správy, předat mu dokumenty, odpovědět na jeho dotazy nebo se zúčastnit výslechu u Orgánu veřejné správy; (ii) označena v písemné formě vyšetřujícím Orgánem veřejné správy jako osoba, která má být vyslýchána, prošetřována nebo dotazována vyjma šetření nebo dotazů v rámci běžné dozorové činnosti pro příslušné odvětví. Šetření se považuje za zahájené, když Pojištěná osoba poprvé obdrží výzvu ke splnění těchto povinností nebo je takto označena Škoda (a) jakoukoli peněžitou částku, kterou je Pojištěný v důsledku Nároku právně povinen uhradit na základě soudního rozhodnutí, rozhodčího nálezu nebo smíru dosaženého a uzavřeného s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě; (b) Náklady právního zastoupení; strana 3

4 (c) jakoukoli jinou přiznanou náhradu újmy, včetně sankčních a exemplárních náhrad újem (punitive and exemplary damages); d) přiznanou náhradu nákladů (včetně výdajů a nákladů právního zastoupení osoby uplatňující příslušný Nárok); (e) úroky z výše uvedených částek. Škoda zahrnuje rovněž Pokuty a penále udělené Pojištěné osobě, a to v rozsahu, v jakém je možné tyto pokuty dle právních předpisů pojistit, a příslušný násobek vícenásobné náhrady újmy (multipled portion of multiple damages). Škoda dále zahrnuje Náklady na Šetření, Náklady na kauci, Náklady na zachování pověsti, Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu, Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě, Náklady v souvislosti s extradičním řízením a Osobní a rodinné výdaje. Škoda však nezahrnuje smluvní pokuty, daně a poplatky, jakékoliv sankce nebo újmy v souvislosti s přihlášením pohledávky v insolvenčním řízení v nesprávné výši nebo s uvedením nesprávného zajištění na základě zákona 182/2006 Sb., insolvenční zákon, nebo jiného právního předpisu insolvenční zákon nahrazující, mzdy nebo jiné odměny za výkon práce, jakékoliv výhody poskytované v souvislosti se zaměstnáním (employee benefits) a jakékoliv částky, které nelze podle právních předpisů pojistit Újma na zdraví a/nebo škoda na majetku (a) úraz, nemoc, smrt, psychickou nebo citovou újmu; nebo (b) ztrátu, poškození nebo zničení jakéhokoliv majetku, včetně nemožnosti jej užívat Transakce znamená případ, kdy: (i) Pojistník převede veškerý svůj majetek nebo jeho podstatnou část na jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu nebo skupinu osob jednajících ve shodě, nebo dojde k fúzi Pojistníka a takové osoby nebo skupiny osob; (ii) jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě získá podíl na hlasovacích právech umožňující zvolit nebo jmenovat většinu členů statutárního orgánu Pojistníka; nebo (iii) dojde k likvidaci, konkursu, insolvenci či jinému řízení řešícímu úpadek Pojistníka Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zaměstnanec znamená fyzickou osobu, která je nebo se stane minulým, stávajícím, budoucím nebo možným zaměstnancem Společnosti, včetně zaměstnanců na částečný pracovní úvazek, sezonních zaměstnanců nebo brigádníků Společnosti n a základě jakéhokoli pracovněprávního poměru, kromě členů kontrolních orgánů, poradců a konzultantů, dodavatelů, externích právních, daňových nebo účetních poradců, zástupců nebo agentů Společnosti Zásah regulatorního orgánu znamená (i) inspekci, návštěvu nebo kontrolu Orgánu veřejné správy v prostorách Společnosti, která se poprvé uskutečnila během Pojistné doby a během které došlo k předložení, revizi, pořízení kopií nebo zabavení dokumentů nebo výslechu jakékoliv Pojištěné osoby, (ii) veřejné oznámení vztahující se ke skutečnostem podle bodu (i) výše, (iii) jakékoliv formální oznámení v písemné formě adresované Orgánu veřejné správy týkající se podezření ze závažného porušení právních nebo procesních povinností Pojištěnou osobou, (iv) doručení formálního oznámení v písemné formě Orgánu veřejné správy Pojištěnému během Pojistné doby, pokud toto oznámení právně vynucuje na Pojištěném vypracování nebo předložení dokumentů Orgánu veřejné správy, zodpovězení dotazů Orgánu veřejné správy nebo účast na výslechu ze strany Orgánu veřejné správy. 5. NÁROKY 5.1 Oznámení nároků a skutečností Pojištění podle těchto pojistných podmínek se vztahuje pouze na Nároky, které byly proti Pojištěnému poprvé uplatněny během Pojistné doby nebo během případné Lhůty pro zjištění a oznámení Nároků nebo na související Nároky a relevantní skutečnosti ve smyslu článku 5.2 níže, avšak pouze za podmínky, že tyto Nároky byly oznámeny Pojistiteli neprodleně poté, co se Pojištěný o příslušném Nároku poprvé dozvěděl, ne však později, než: (i) v průběhu Pojistné doby nebo případné Lhůty pro zjištění a oznámení Nároků, nebo (ii) během šedesáti (60) dnů po uplynutí Pojistné doby nebo případné Lhůty pro zjištění a oznámení Nároků, a to za předpokladu, že příslušné oznámení bylo Pojistiteli doručeno do šedesáti (60) dnů ode dne, kdy byl příslušný Nárok vůči Pojištěnému poprvé vznesen. Pojištěný může během Pojistné doby informovat Pojistitele v písemné formě o jakékoliv skutečnosti, u které lze důvodně očekávat, že bude příčinou Nároku. Toto oznámení musí obsahovat důvody, proč lze Nárok očekávat, a všechny relevantní informace, týkající se zejména dat, dotčených osob, Porušení povinností, Pojištěného a osoby, která by mohla Nárok uplatňovat. Pokud Pojistitel takové oznámení přijme, bude každý pozdější Nárok, který bude následně uplatněn vůči Pojištěnému a který lze připsat těmto relevantním skutečnostem, považován za uplatněný v průběhu Pojistné doby. Jakákoliv oznámení vztahující se k Nárokům nebo relevantním skutečnostem podle předchozího odstavce, musí být učiněna v písemné formě a doručena Pojistiteli na následující adresu: AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, V Celnici 1031/4, Praha Související nároky a skutečnosti Pokud byl Nárok nebo relevantní skutečnosti oznámeny tak, jak je požadováno dle těchto pojistných podmínek, pak jakýkoliv navazující Nárok, který vyplývá z, je založen na nebo je připisován skutečnostem, jednáním, pochybením nebo opomenutím uvedeným v dříve oznámeném Nároku nebo relevantní skutečnosti, bude posuzován, jako kdyby byl oznámen Pojistiteli v době, kdy byl první takový Nárok nebo skutečnost oznámeny. Jakýkoliv Nárok nebo série Nároků, které vyplývají z, jsou založeny na nebo jsou připisovány nepřetržitým, opakovaným nebo souvisejícím jednáním, pochybením nebo opomenutím (bez ohledu na to, jestli byly způsobeny jediným Pojištěným nebo více Pojištěnými, a bez ohledu na to, jestli byly směřovány k nebo ovlivnily jednu nebo více osob nebo subjektů), budou pro účely pojištění na základě těchto pojistných podmínek považovány za jeden a ten samý Nárok. 5.3 Obrana proti uplatněnému nároku a smírné řešení sporu Všichni Pojištění jsou povinni na svůj vlastní náklad (i) poskytnout Pojistiteli veškerou potřebnou součinnost, kterou od nich lze rozumně požadovat, (ii) spolupracovat s Pojistitelem při šetření, obraně, narovnání/smírném řešení nebo odvolání se proti Nároku nebo relevantní skutečnosti a (iii) poskytnout Pojistiteli veškeré relevantní informace ohledně jakéhokoliv Nároku nebo relevantní skutečnosti, které od nich Pojistitel může rozumně požadovat. Každý Pojištěný je povinen vykonat všechny rozumné, přiměřené a náležité kroky směřující ke zmenšení jakékoliv Škody, a to v případě jakéhokoliv Nároku. Pojistitel není povinen vést obranu proti jakémukoliv Nároku jménem nebo za Pojištěného, avšak Pojištěný má povinnost vést obranu proti jakémukoliv Nároku, který byl vůči němu vznesen. Pojištěný je povinen na svůj náklad učinit veškeré náležité kroky k šetření důsledků jakéhokoliv Nároku. Pojistitel je oprávněn (dle své volby) přímo nebo prostřednictvím externího právního poradce, který jedná na základě pokynů/instrukcí ze strany Pojistitele, dohlížet na jakékoliv řízení. Pojistitel si dále vyhrazuje právo účastnit a zapojit se do jednání o, resp. do obrany proti jakémukoliv Nároku v kterékoliv jeho fázi, včetně jednání o smírném řešení Nároku. V případě existence zásadního rozporu nebo konfliktu mezi zájmy jednotlivých Pojištěných bude Pojistitel v nevyhnutelném rozsahu souhlasit s jejich odděleným právním zastoupením. Pokud bude vůči Pojištěné osobě vznesen Nárok ze strany Společnosti, Pojistitel nebude mít povinnost komunikovat ohledně tohoto Nároku s jakoukoliv jinou Pojištěnou osobou nebo Společností. Pouze ta narovnání/ smírná řešení sporu, rozhodnutí, Náklady právního zastoupení, Náklady na šetření, Náklady na kauci, Náklady na zachování pověsti, Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu, Náklady v souvislosti s extradičním řízením, Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě a náklady a výdaje, které byly předem v písemné formě odsouhlaseny Pojistitelem (přičemž Pojistitel nemůže svůj souhlas bezdůvodně odepřít), je na základě pojištění dle těchto pojistných podmínek možné uhradit jako Škodu. Příslušný Pojištěný je povinen uhradit Pojistiteli zpět pojistné plnění, které bylo poskytnuto za Nároky nebo Škody, na které se toto pojištění nevztahuje. 5.4 Souhlas pojistitele Pojistitel poskytne pojistné plnění pod podmínkou, že Pojištěný: (i) bez předchozího souhlasu Pojistitele v písemné formě neuzná ani nepřevezme jakoukoliv povinnost k náhradě újmy; (ii) neprovede jakékoliv jednání, kterým by činil jakoukoliv jinou otázku v této souvislosti nespornou; (ii) neuzná nebo smírně nevyřeší jakýkoliv nárok (včetně nároku na náhradu nákladů); (iv) nebude souhlasit s jakýmkoliv rozhodnutím ve vztahu k Nároku; (v) využije všechny dostupné nástroje, které má k obraně proti jakémukoliv Nároku, včetně dostupných opravných prostředků; (vi) bez předchozího souhlasu Pojistitele v písemné formě nevynaloží jakékoliv náklady. Pokud se Pojistitel mohl plně účastnit obrany vůči Nároku a jakýchkoli projednávání souvisejících se smírným vyřešením Nároku, není oprávněn odepřít bezdůvodně souhlas s vyřešením Nároku smírnou cestou nebo s vydaným rozsudkem. Toto pojištění se vztahuje pouze na řízení, rozhodnutí a smírná řešení sporů vyplývající z Nároků, vůči kterým byla vedena obrana v souladu s těmito pojistnými podmínkami. 5.5 Rozvržení Pojistitel bude hradit výlučně Škodu vyplývající z Nároku, na který se vztahuje toto pojištění. Pokud se Nárok týká skutečností a osob, na které se toto pojištění vztahuje, a zároveň i skutečností a osob, na které se toto pojištění nevztahuje, Pojištěný a Pojistitel vynaloží rozumné úsilí nezbytné pro určení přiměřeného a spravedlivého rozdělení (rozvržení) Škody, která je předmětem tohoto pojištění, a to s ohledem na právní a finanční rizika připsatelná skutečnostem, na které se toto pojištění vztahuje a na které se toto pojištění nevztahuje. 5.6 Úhrada nákladů Pojistitel uhradí jakékoliv Náklady právního zastoupení, Náklady na šetření, Náklady na kauci, Náklady na zachování pověsti, Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu, Náklady v souvislosti s extradičním řízením, Náklady na obranu v řízení strana 4

PI PRO PRÁVNICKÉ PROFESE POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH PROFESÍ

PI PRO PRÁVNICKÉ PROFESE POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH PROFESÍ PI PRO PRÁVNICKÉ PROFESE POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH PROFESÍ Důležité upozornění Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí Vaší pojistné smlouvy. Prosím, přečtěte

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STAŽENÍ VÝROBKŮ Z TRHU

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STAŽENÍ VÝROBKŮ Z TRHU POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STAŽENÍ VÝROBKŮ Z TRHU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním stažení výrobků z trhu se řídí (1) pojistnou smlouvou,

Více

Pojistné podmínky pro pojištění ekologické újmy

Pojistné podmínky pro pojištění ekologické újmy Pojistné podmínky pro pojištění ekologické újmy ACE European Group Ltd, organizační složka IBC, Pobřežní 620/3 186 00 Praha 8 IČ 27893723 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění

Pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění Pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění ACE European Group Ltd, organizační složka IBC, Pobřežní 620/3 186 00 Praha 8 IČ 27893723 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Odpovědnost zaměstnance

Odpovědnost zaměstnance Odpovědnost zaměstnance Pojistné podmínky AODIFKHODKHMHK AGHPADGMGLEJCK ABOHFFFJCLKNOK DDLLDLDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

70.21.07 01.2014 verze 02. Odpovědnost zaměstnance pojištění odpovědnosti zaměstnance

70.21.07 01.2014 verze 02. Odpovědnost zaměstnance pojištění odpovědnosti zaměstnance 70.21.07 01.2014 verze 02 Odpovědnost zaměstnance pojištění odpovědnosti zaměstnance Obsah strana Informace pro klienta 1. Informace o pojistiteli 2 2. Důležité upozornění 2 3. Doba trvání pojištění, pojistná

Více

Citibank Europe plc, organizační složka STANDARDNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ Platné od 1. ledna 2014

Citibank Europe plc, organizační složka STANDARDNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ Platné od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka STANDARDNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ Platné od 1. ledna 2014 Těmito Standardními podmínkami pro poskytování úvěrů ( Standardní úvěrové podmínky ) se řídí veškeré

Více

Odpovědnost zaměstnance

Odpovědnost zaměstnance Odpovědnost zaměstnance Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFKHODKHMHK AGHPADGMGLEJCK ABOHFFFJCLKNOK DDLLDLDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb společností RSM TACOMA a.s. (dále jen Podmínky ) upravují

Více

PRŮVODNÍ DOKUMENT PRO KLIENTY PD/141201

PRŮVODNÍ DOKUMENT PRO KLIENTY PD/141201 D.A.S. Rechtsschutz AG se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko, číslo zápisu v obchodním rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni: FN 53574 k, provozující pojišťovací

Více

PRŮVODNÍ DOKUMENT PRO KLIENTY D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. PD/140101

PRŮVODNÍ DOKUMENT PRO KLIENTY D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. PD/140101 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika, (BB Centrum, budova Beta), IČO 61860701, obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, číslo vložky

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OBČANŮ A PODNIKATELŮ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OBČANŮ A PODNIKATELŮ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OBČANŮ A PODNIKATELŮ Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení...1 Článek 2: Vznik a trvání pojištění...1 Článek 3: Změna pojištění...1 Článek 4: Zánik pojištění a odstoupení

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů T099/13 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Vznik a trvání pojištění 1 Článek 3: Změna pojištění 1 Článek 4: Zánik pojištění a odstoupení

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů T099/13 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Vznik a trvání pojištění 1 Článek 3: Změna pojištění 1 Článek 4: Zánik pojištění a odstoupení

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů T099/13 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Vznik a trvání pojištění 1 Článek 3: Změna pojištění 1 Článek 4: Zánik pojištění a odstoupení

Více

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Obáváte se dlouhých a nákladných soudních sporů? Chcete spolehlivě ochránit nejen Vaše zájmy, ale i zájmy Vašich blízkých v nepříjemných a nečekaných životních situacích? Uvítáte

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Tento dokument představuje produktové obchodní podmínky pro poskytování podnikatelských úvěrů (dále jen Podmínky ), které

Více

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany Pojištění právní ochrany Poučení subjektů údajů a pojistné podmínky POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ V souvislosti s plněním povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, si

Více

TYTO POJISTNÉ PODMÍNKY UPRAVUJÍ POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ PLATEBNÍ KARTY A MOBILNÍHO TELEFONU POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ A PLATEBNÍ KARTY

TYTO POJISTNÉ PODMÍNKY UPRAVUJÍ POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ PLATEBNÍ KARTY A MOBILNÍHO TELEFONU POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ A PLATEBNÍ KARTY TYTO POJISTNÉ PODMÍNKY UPRAVUJÍ POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ PLATEBNÍ KARTY A MOBILNÍHO TELEFONU ÚVOD POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ A PLATEBNÍ KARTY POJISTNÉ PODMÍNKY 01. 01. 2014 Tyto pojistné podmínky jsou

Více

Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2115882 o pojištění právní ochrany řidiče

Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2115882 o pojištění právní ochrany řidiče Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2115882 o pojištění právní ochrany řidiče D.A.S. Rechtsschutz AG se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko, číslo zápisu v obchodním

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1. 1. 2014

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1. 1. 2014 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1. 1. 2014 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním úrazu a nemoci se řídí (1) pojistnou smlouvou (2) smluvními ujednáními

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED POJISTITEL Toto pojištění poskytuje pojišťovna, společnost s ručením omezeným se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Veškeré bankovní transakce, služby a obchodní vztahy banky Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, francouzské «société anonyme» se sídlem 9, Quai du Président Paul Doumer,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I pro pojištění investic v zahraničí proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více