CorporateGuard POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CorporateGuard POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ"

Transkript

1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ Vztah Pojistitele, Pojistníka a Pojištěné osoby v souvislosti s pojištěním odpovědnosti manažerů se řídí (1) Pojistnou smlouvou; (2) smluvními ujednáními k Pojistné smlouvě a (3) těmito podmínkami. Dokumenty (2) a (3) tvoří nedílnou součást Pojistné smlouvy. Pojistná smlouva nebo podmínky se mohou rovněž odvolávat na dotazník vyplněný Pojištěným(i) osobami. Tyto podmínky mají přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, od kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi podmínkami a Pojistnou smlouvou mají přednost ustanovení Pojistné smlouvy. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními k Pojistné smlouvě a těmito podmínkami mají přednost smluvní ujednání. 1. POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST Toto pojištění se sjednává pro případ povinnosti Pojištěných osob k náhradě újmy v souvislosti s výkonem funkce Člena orgánu. V případech dle čl. 1.1 (ii) a 1.2 těchto pojistných podmínek se toto pojištění vztahuje i na povinnost Společnosti k náhradě újmy. Toto pojištění se sjednává jako škodové. Za pojistnou událost ve smyslu tohoto pojištění se považuje Nárok, který byl poprvé proti Pojištěnému uplatněn během Pojistné doby, pokud byl Pojistiteli oznámen v souladu s Pojistnou smlouvou a těmito pojistnými podmínkami a pokud byly splněny další podmínky pro poskytnutí pojistného plnění. V případě pojistné události poskytne Pojistitel pojistné plnění v následujícím rozsahu: 1.1 Povinnost členů statutárních orgánů a dalších manažerů k náhradě újmy Pojistitel: (i) uhradí za každou Pojištěnou osobu nebo každé Pojištěné osobě náhradu jakékoliv Škody, avšak pouze v rozsahu, v jakém nebyla Pojištěná osoba odškodněná Společností; a (ii) poskytne pojistné plnění Společnosti v rozsahu Škody, kterou Společnost nahradila za Pojištěnou osobu, v případě, že by jinak Pojistitel poskytl pojistné plnění Pojištěné osobě nebo za Pojištěnou osobu. 1.2 Nárok související s cennými papíry Pojistitel uhradí za Společnost Škodu vyplývající z Nároku souvisejícího s cennými papíry. 1.3 Šetření Pojistitel uhradí Náklady na šetření každé Pojištěné osoby. 1.4 Zásah regulatorního orgánu Pojistitel uhradí Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu každé Pojištěné osoby, avšak pouze do výše sublimitu uvedeného v Pojistné smlouvě. 1.5 Nevýkonní členové orgánů Pojistitel uhradí za každého Nevýkonného člena orgánu, který tuto funkci vykonává v průběhu Pojistné doby, Škodu v rozsahu Dodatečného limitu. Celkové pojistné plnění za všechny Nevýkonné členy orgánu je však omezeno sublimitem uvedeným v Pojistné smlouvě. 1.6 Vydávací (extradiční) řízení Pojistitel uhradí Náklady v souvislosti s extradičním řízením každé Pojištěné osoby. 1.7 Působení ve společnosti mimo skupinu Pojistitel uhradí za každou Pojištěnou osobu nebo každé Pojištěné osobě náhradu Škody v souvislosti s výkonem funkce Člena orgánu společnosti mimo skupinu, avšak pouze v rozsahu, v jakém nebyla Pojištěná osoba odškodněná Společností. Pojistitel poskytne pojistné plnění Společnosti v rozsahu Škody, kterou Společnost nahradila za Pojištěnou osobu v souvislosti s výkonem funkce Člena orgánu společnosti mimo skupinu, pokud by jinak poskytl pojistné plnění Pojištěné osobě. 1.8 Náklady na obranu v souvislosti s újmou na zdraví a/nebo škodou na majetku Pojistitel uhradí Náklady právního zastoupení každé Pojištěné osoby proti Nároku souvisejícímu s Újmou na zdraví a/nebo škodou na majetku, a to až do výše sublimitu uvedeného v Pojistné smlouvě; výluka 3.3 (Újma na zdraví a/nebo škoda na majetku) není tímto ustanovením dotčena. 1.9 Majetek a osobní svoboda Pojistitel uhradí (i) Náklady na kauci, (ii) Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě a (iii) Osobní a rodinné výdaje každé Pojištěné osoby. Pojištění se na Osobní a rodinné výdaje vztahuje, pouze pokud Pojištěná osoba uzavřela smlouvu s poskytovatelem dané služby před vydáním příslušného rozhodnutí omezujícího její dispozice s majetkem a pokud Pojištěná osoba vyčerpala peněžité prostředky nepostižené tímto rozhodnutím. Pojistitel bude hradit Osobní a rodinné výdaje, které vzniknou po uplynutí 30 dnů od oznámení takového rozhodnutí až do jeho zrušení, nejpozději však do 12 měsíců ode dne jeho vydání, a to až do výše sublimitu uvedeného v Pojistné smlouvě Náklady na zachování pověsti Pojistitel uhradí Náklady na zachování pověsti každé Pojištěné osoby Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy výhradně ve formě finančního plnění. Pojistné plnění ve formě naturální restituce se vylučuje. 2. ROZŠIŘUJÍCÍ USTANOVENÍ 2.1 Nová dceřiná společnost Toto pojištění se vztahuje i na každou společnost, která se stane Dceřinou společností v průběhu Pojistné doby. Na společnost, jejíž celková aktiva převyšují 25 % konsolidovaných celkových aktiv Pojistníka ke dni počátku tohoto pojištění, se toto pojištění vztahuje pouze po dobu 60ti dnů ode dne, kdy se tato společnost stala Dceřinou společností, avšak pouze v případě, že Pojistník poskytne Pojistiteli o této společnosti v průběhu Pojistné doby relevantní údaje. Na žádost Pojistníka může být trvání pojištění podle tohoto rozšiřujícího ustanovení prodlouženo, pokud Pojistník poskytne v uvedené 60ti denní lhůtě Pojistiteli informace dostatečné k posouzení příslušného rizika souvisejícího s pojištěním této společnosti a Pojistník akceptuje změny Pojistné smlouvy navržené Pojistitelem a uhradí dodatečné pojistné. Toto rozšiřující ustanovení se však nevztahuje na jakoukoliv společnost, která má své cenné papíry obchodovatelné na jakémkoliv trhu nebo burze ve Spojených státech amerických, na jejich územích nebo územích pod jejich správou. Toto rozšiřující ustanovení se vztahuje pouze na: i) Porušení povinností, ke kterým došlo nebo údajně došlo; ii) události, které jsou předmětem Šetření, na Zásah regulatorního orgánu, vydávací (extradiční) řízení nebo Řízení proti majetku a osobní svobodě, která byla zahájena nebo probíhala; v době, kdy byla příslušná společnost Dceřinou společností. 2.2 Lhůta pro zjištění a oznámení nároků Pojistník může oznámit pojistnou událost ve Lhůtě pro zjištění a oznámení nároků, která je: (i) automaticky v délce 12 měsíců ode dne uplynutí Pojistné doby; nebo (ii) v délce uvedené v Pojistné smlouvě, pokud Pojistník oznámí Pojistiteli v písemné formě, že má zájem o poskytnutí dodatečné Lhůty pro zjištění a oznámení nároků a uhradí dodatečné pojistné nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí Pojistné doby. Lhůtu pro zjištění a oznámení nároků (i) lze uplatnit pouze v případě, že tato Pojistná smlouva není obnovena či nahrazena jinou pojistnou smlouvou, (ii) nelze předčasně ukončit, (iii) nelze uplatnit, pokud dojde k Transakci Doživotní pojištění pro bývalé členy orgánů Pojistitel poskytne neomezenou Lhůtu pro zjištění a oznámení nároků jakékoliv Pojištěné osobě, která před koncem Pojistné doby odstoupila z funkce nebo funkci přestala vykonávat z důvodu dosažení věku, pokud toto pojištění nebylo prodlouženo nebo obnoveno nebo pokud takové prodloužené nebo obnovené pojištění neposkytuje ochranu těmto Pojištěným osobám. Toto pojištění se však na takové Pojištěné osoby nevztahuje v případě, že Pojištěná osoba z funkce odstoupila nebo funkci přestala vykonávat v souvislosti s Transakcí. 3. VÝLUKY Toto pojištění se nevztahuje na jakékoliv Nároky či Škody: 3.1 Protiprávní jednání vyplývající z, založené na nebo jinak související se: (i) získáním osobního prospěchu nebo výhody, na kterou Pojištěná osoba nemá právní nárok; nebo (ii) jakýmkoli úmyslně nepoctivým či podvodným jednáním či úmyslně nepoctivým či podvodným opomenutím, včetně úmyslného trestného činu, kterého se Pojištěná osoba dopustila, pokud tyto skutečnosti vyplývají ze soudního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu anebo se k nim Pojištěná osoba v písemné formě přizná. Tato výluka se však nevztahuje na Pojištěnou osobu, která se uvedeného jednání nebo opomenutí nedopustila. 3.2 Předchozí nároky a události (i) vyplývající z, založené na nebo jinak související se skutečností nebo Porušením povinností, které jsou tvrzeny nebo obsaženy v Nároku, který byl již oznámen nebo mohl být oznámen podle této Pojistné smlouvy nebo jakékoliv jiné pojistné smlouvy, kterou tato Pojistná smlouva nahrazuje; nebo (ii) vyplývající z, založené na nebo jinak související s ukončeným nebo probíhajícím civilním, trestním, rozhodčím, správním nebo regulatorním řízením či šetřením nebo rozhodčím řízením před Datem kontinuity uvedeným v Pojistné smlouvě nebo vyplývající ze stejných nebo v zásadě stejných skutečností, na kterých byl tento spor, řízení či šetření založeno. 3.3 Újma na zdraví a/nebo škoda na majetku které jsou Újmou na zdraví a/nebo škodou na majetku s výjimkou Nároku na náhradu za citovou újmu v důsledku Porušení pracovněprávních předpisů; tato výluka se nevztahuje na pojištění podle rozšiřujícího ustanovení 1.8 (Náklady na obranu v souvislosti s újmou na zdraví a/nebo škodou na majetku) a na Škodu vzniklou v souvislosti s řízením, jehož předmětem je usmrcení osoby z hrubé nedbalosti ( Corporate manslaughter ). 3.4 Nároky mezi pojištěnými ve vztahu ke Spojeným státům americkým strana 1

2 vyplývající z, založené na nebo jinak související s Nároky ve vztahu ke Spojeným státům americkým, které jsou uplatněny přímo nebo jménem: (i) Pojištěného; nebo (ii) Společnosti mimo skupinu, ve které Pojištěná osoba vykonávala nebo vykonává funkci Člena orgánu společnosti mimo skupinu. Tato výluka se však nevztahuje na: (a) jakékoliv Nároky proti Pojištěné osobě: (i) uplatněné přímo nebo nepřímo nebo ve formě hromadné žaloby majitelem Cenných papírů nebo společníkem či akcionářem Společnosti nebo Společnosti mimo skupinu, ledaže jsou takové Nároky uplatněny na podnět, se souhlasem nebo za dobrovolné účasti (nepožadované právními předpisy), za spolupráce nebo s přispěním jakékoliv Pojištěné osoby; (ii) za Porušení pracovněprávních předpisů uplatněné jakoukoliv Pojištěnou osobou; (iii) uplatněné Pojištěnou osobou z titulu spoluodpovědnosti nebo povinnosti k náhradě újmy, pokud takový Nárok přímo vyplývá z jiného Nároku, na který se vztahuje toto pojištění; (iv) uplatněné jakýmkoliv bývalým Členem orgánu nebo zaměstnancem Společnosti nebo Společnosti mimo skupinu; (v) uplatněné přímo nebo nepřímo za Společnost nebo Společnost mimo skupinu insolvenčním, nuceným nebo obdobným správcem či likvidátorem Společnosti nebo Společnosti mimo skupinu; (b) Náklady právního zastoupení jakékoliv Pojištěné osoby; nebo (c) případy, kdy Pojištěná osoba vyvíjí jakoukoliv činnost, na kterou se vztahuje ochrana dle ustanovení 18 U.S.C. 1514(A) (ochrana pro tzv. Whistleblowers dle zákona Spojených států amerických Sarbanes-Oxley z roku 2002) nebo jakéhokoli obdobného právního předpisu na ochranu osob, které zpřístupní informace o činnosti odporující právním předpisům. 3.5 Transakce vyplývající z, založené na nebo jinak související s jakýmkoli jednáním nebo opomenutím po datu účinnosti Transakce. 4. DEFINICE 4.1 Cenné papíry znamenají jakékoliv cenné papíry, které představují podíl na základním kapitálu Společnosti nebo dluhové cenné papíry vydané Společností. 4.2 Člen orgánu znamená jakoukoli fyzickou osobu, která byla, je nebo se v průběhu Pojistné doby stane statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčí rady, členem správní rady, prokuristou nebo jiným výkonným, dozorčím nebo obdobným orgánem Společnosti nebo jeho členem podle jakéhokoliv právního řádu. 4.3 Člen orgánu společnosti mimo skupinu znamená fyzickou osobu, která byla, je nebo se v průběhu Pojistné doby stane na žádost nebo pokyn Společnosti členem orgánu Společnosti mimo skupinu. 4.4 Datum kontinuity znamená datum uvedené v Pojistné smlouvě, které je shodné s dnem počátku prvního pojištění odpovědnosti manažerů mezi Pojistníkem a Pojistitelem. 4.5 Dceřiná společnost znamená subjekt, ve kterém Pojistník přímo nebo nepřímo prostřednictvím jednoho či více subjektů: (i) rozhoduje o složení statutárního orgánu; nebo (ii) disponuje nadpoloviční většinou hlasů plynoucích z účasti na tomto subjektu; nebo vlastní nadpoloviční podíl na základním kapitálu tohoto subjektu, a to v den nebo přede dnem počátku tohoto pojištění nebo pro účely článku 2.1 těchto pojistných podmínek (Nová dceřiná společnost) v průběhu Pojistné doby. 4.6 Dodatečný limit znamená částku plnění uvedenou v Pojistné smlouvě, která se vztahuje na každého Nevýkonného člena orgánu, pokud (i) byl vyčerpán Limit pojistného plnění; (ii) bylo vyčerpáno plnění z jakéhokoliv jiného pojištění odpovědnosti manažerů bez ohledu na to, zda je stanoveno jako dodatečné plnění k Limitu pojistného plnění podle tohoto pojištění nebo jinak; a (iii) tento Nevýkonný člen orgánu nemá nárok na jakoukoli jinou náhradu takové Škody. 4.7 Lhůta pro zjištění a oznámení nároků znamená lhůtu bezprostředně následující po uplynutí Pojistné doby, během které může být Pojistiteli oznámena v písemné formě existence Nároku, který byl poprvé uplatněn během takové lhůty: (i) a který vyplývá z Porušení povinností, ke kterému došlo před uplynutím Pojistné doby; nebo (ii) který se, v případě Šetření, Zásahu regulatorního orgánu, vydávacího (extradičního) řízení nebo Řízení proti majetku a osobní svobodě Pojištěné osoby týká, resp. vyplývá z jakékoliv události, ke které došlo před uplynutím Pojistné doby. Tato lhůta se uplatní pouze v případě, že tato Pojistná smlouva nebude obnovena či nahrazena jinou pojistnou smlouvou. 4.8 Limit pojistného plnění znamená částku uvedenou v Pojistné smlouvě, která je horní hranicí pojistného plnění, které Pojistitel poskytne z tohoto pojištění. 4.9 Osobní a rodinné výdaje znamenají níže uvedené přiměřené hotové výdaje, které vznikají Pojištěné osobě v případě rozhodnutí soudu zatímní povahy vydaného v Řízení proti majetku a osobní svobodě a které Pojistitel hradí přímo poskytovateli těchto služeb: (i) školné a další náklady související se vzděláním nezletilých osob, vůči kterým má Pojištěná osoba vyživovací povinnost; (ii) výdaje spojené s bydlením; (iii) výdaje na energie včetně nákladů na telefon a internet; (iv) výdaje na osobní pojištění, zejména pojištění životní, úrazové a pro případ nemoci. Pojistné plnění podle tohoto rozšiřujícího ustanovení je omezeno sublimitem ve výši Kč na jednu Pojištěnou osobu. Celkové pojistné plnění podle tohoto rozšiřujícího ustanovení je omezeno částkou Kč bez ohledu na počet pojistných událostí, nárokovaného pojistného plnění či počet Pojištěných osob. Osobní a rodinné výdaje však nezahrnují plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv 4.10 Náklady na kauci znamenají přiměřené náklady na kauci nebo jiný obdobný finanční nástroj (ne však tento nástroj jako takový) sloužící k zajištění splnění určité povinnosti ( Bail Bond and Civil Bond Premium ) Pojištěnou osobou ve výši stanovené soudem v řízení o Nároku Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě znamenají přiměřené poplatky, náklady a výdaje vynaložené Pojištěnou osobou s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě za účelem obrany proti Řízení proti majetku a osobní svobodě Náklady na šetření znamenají přiměřené poplatky, náklady a výdaje na právního zástupce angažovaného Pojištěnou osobou s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě s hlavním účelem zastupovat Pojištěné osoby v souvislosti s jakýmkoli Šetřením. Náklady na šetření však nezahrnují plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv 4.13 Náklady na zachování pověsti znamenají přiměřené poplatky, náklady a výdaje vynaložené s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě na PR konzultanta, angažovaného Pojištěnou osobou za účelem zmírnění nepříznivých dopadů nebo potenciálních nepříznivých dopadů na pověst Pojištěné osoby v souvislosti s Nárokem. Tyto náklady jsou pojištěním kryty, jen pokud jsou vynaloženy na zveřejnění nálezů nebo závěrů konečného rozhodnutí soudu o takovém Nároku, které zprošťují Pojištěnou osobu povinnosti k náhradě újmy Náklady právního zastoupení znamenají: (i) přiměřené poplatky, náklady a výdaje vynaložené Pojištěným nebo za Pojištěného s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě na šetření, obranu, včetně využití opravných prostředků nebo smírné řešení Nároku poté, co byl tento Nárok vznesen; a (ii) přiměřené poplatky, náklady a výdaje vynaložené s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě na kvalifikované odborníky/autorizované znalce angažované právními zástupci za účelem přípravy ocenění, zprávy, odhadu, posouzení, znaleckého posudku, odborného vyjádření nebo napadnutí/vyvrácení důkazů v souvislosti s obranou proti Nároku, na který se vztahuje toto pojištění. Pokud v odůvodněných případech nelze v souvislosti s Nárokem obdržet souhlas Pojistitele s vynaložením Nákladů právního zastoupení předem, poskytne Pojistitel dodatečný souhlas s jejich vynaložením a pojistné krytí pro tyto náklady až do výše dvaceti procent (20%) Limitu pojistného plnění. Náklady právního zastoupení však nezahrnují plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv Pojištěné osoby, náhradu za ztrátu času Pojištěné osoby nebo jakékoliv 4.15 Náklady v souvislosti s extradičním řízením znamenají přiměřené poplatky, náklady a výdaje, které byly vynaloženy s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě: (i) v souvislosti s jakýmkoliv vydávacím (extradičním) řízením nebo s řízením o souvisejícím opravném prostředku, v souvislosti s žádostí o soudní přezkoumání určení/vymezení území pro účely jakýchkoli vydávacích (extradičních) předpisů, v souvislosti s námitkou nebo opravným prostředkem proti jakémukoliv rozhodnutí vydanému v rámci vydávacího (extradičního) řízení příslušným státním orgánem nebo v souvislosti s podáním k Evropskému soudu pro lidská práva nebo obdobnému soudu v jakékoliv jurisdikci; (ii) a na jakéhokoliv akreditovaného/autorizovaného krizového manažera a/nebo daňového poradce a na PR konzultanta, pokud tyto náklady Pojištěná osoba vynaloží výlučně a přímo v souvislosti s vydávacím (extradičním) řízením vedeným proti Pojištěné osobě Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu znamenají přiměřené poplatky, náklady a výdaje vynaložené s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě s hlavním účelem na (i) zastupování Pojištěné osoby právními poradci v souvislosti se Zásahem regulatorního orgánu nebo na (ii) přípravu zprávy nebo odpovědi (nebo jakékoli doplňující zprávy nebo odpovědi, je-li to nevyhnutelné) Orgánu veřejné správy v reakci na Zásah regulatorního orgánu. Náklady v souvislosti se zásahem strana 2

3 regulatorního orgánu však nezahrnují plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv 4.17 Nárok (i) (a) výzvu nebo požadavek v písemné formě, občanské, správní nebo regulatorní řízení, mediaci nebo rozhodčí řízení včetně protinávrhů, kterými je uplatňován nárok na náhradu újmy nebo jinou formu náhrady; (b) trestní řízení; (c) Nárok související s cennými papíry; uplatněné nebo vedené proti Pojištěnému z důvodu Porušení povinností; (ii) Šetření; (iii) vydávací (extradiční) řízení; (iv) Řízení proti majetku a osobní svobodě; (v) Zásah regulatorního orgánu Nárok související s cennými papíry znamená jakýkoli Nárok uplatněný proti Pojištěnému: (i) ve kterém je tvrzeno porušení právních předpisů (psaného nebo obyčejového práva), pravidel a zásad upravujících Cenné papíry, koupi, prodej nebo zprostředkování koupě či prodeje Cenných papírů nebo jejich registraci, uplatněný: a) jakoukoli osobou v souvislosti s koupí nebo prodejem či zprostředkováním koupě nebo prodeje Cenných papírů Společnosti; nebo b) majitelem Cenných papírů v souvislosti s výnosem z Cenných papírů, na který má nárok; nebo (ii) odvozeně za Společnost majitelem Cenných papírů Společnosti. Za Nárok související s cennými papíry se však nepovažuje jakékoli správní nebo regulatorní řízení proti Společnosti nebo Šetření záležitostí Společnosti. Odchylně od předchozí věty platí, že Nárok související s cennými papíry může zahrnovat rovněž správní nebo regulatorní řízení proti Společnosti, avšak pouze za předpokladu, že takové řízení bylo současně zahájeno a je po celou dobu současně vedeno rovněž proti Pojištěné osobě. Za Nárok související s cennými papíry se nepovažuje ani Nárok uplatněný Členem orgánu nebo Zaměstnancem Společnosti vyplývající z, založený na nebo související se ztrátou na výnosech, či nemožnosti tyto výnosy realizovat, z Cenných papírů (včetně cenného papíru opravňujícího jeho majitele k prodeji nebo koupi podkladového aktiva (warrants) nebo opcí) Nárok ve vztahu ke Spojeným státům americkým znamená Nárok uplatněný ve Spojených státech amerických nebo řešený orgány nebo řídící se právem Spojených států amerických, jejich území nebo území pod jejich správou Nevýkonný člen orgánu znamená člena dozorčí rady nebo jiného obdobného orgánu Společnosti podle příslušného právního řádu, který není součástí výkonného manažerského týmu, není zaměstnancem Společnosti nebo jiného příslušného subjektu ve skupině, ani není se Společností jakýmkoli jiným způsobem propojený Orgán veřejné správy znamená jakýkoliv regulatorní orgán, orgán státní správy nebo místní samosprávy, vládní orgán, vládní agenturu, oficiální obchodní orgán nebo jakýkoliv jiný orgán, který má zákonnou pravomoc prošetřovat záležitosti Společnosti nebo Pojištěné osoby Pojistitel znamená AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v Rejstříku společností pod číslem , jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Pojistná doba znamená dobu určenou v Pojistné smlouvě, na kterou bylo toto pojištění sjednáno a která začíná datem uvedeným v Pojistné smlouvě a končí datem uvedeným v Pojistné smlouvě nebo datem, kdy dojde k předčasnému ukončení Pojistné smlouvy Pojistná smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi Pojistitelem a Pojistníkem na základě těchto pojistných podmínek Pojistník znamená právnickou osobu uvedenou v Pojistné smlouvě, která uzavřela Pojistnou smlouvu s Pojistitelem a která je povinna platit pojistné Pojištěná osoba znamená fyzickou osobu, která byla, je nebo se v průběhu Pojistné doby stane: (i) Členem orgánu, ne však externí auditor, insolvenční nebo obdobný správce Společnosti; (ii) Zaměstnancem Společnosti, který jedná v manažerské nebo kontrolní funkci a zároveň není odpovědný podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce nebo podle jiných obdobných právních předpisů upravujících odpovědnost zaměstnanců; (iii) de facto ředitelem (de facto director) Společnosti nebo předpokládaným ředitelem (prospective director) uvedeným v jakémkoliv prospektu vydaném za účelem kotování cenných papírů na burze nebo v obdobném prospektu vydaném Společností; (iv) Členem orgánu společnosti mimo skupinu; avšak pouze v rozsahu, v jakém taková osoba jedná v pozici Pojištěné osoby; (v) Pojištěnou osobou je taktéž manžel/manželka, registrovaný partner nebo dědic či právní nástupce osob uvedených v písmenech (i) až (iv), avšak pouze v souvislosti s jednáním Pojištěné osoby Pojištěný znamená Společnost a Pojištěnou osobu Pokuty a penále znamenají pokuty a penále, které je možné v souladu s právními předpisy pojistit a které je Pojištěná osoba povinna zaplatit správnímu nebo regulatornímu orgánu v důsledku Porušení povinností, kromě pokut, penále a jiných sankcí vyplývajících z porušení právních předpisů upravujících daně a poplatky a peněžitých sankcí uložených v rámci trestního řízení nebo řízení o přestupcích; na pojištění pokut a penále se vztahuje sublimit uvedený v Pojistné smlouvě Porušení povinností (a) pokud jde o jakoukoliv Pojištěnou osobu: (i) skutečné nebo údajné jednání nebo opomenutí, kterým Pojištěná osoba porušila povinnost, kterou jí ukládají právní předpisy, stanovy, zakladatelské nebo obdobné dokumenty Společnosti, a kterého se Pojištěná osoba dopustila v postavení uvedeném v definici Pojištěné osoby, nebo jakákoliv skutečnost vznesená proti Pojištěné osobě pouze z důvodu takové její funkce; nebo (ii) Porušení pracovněprávních předpisů; (b) pokud jde o Společnost, jakékoliv skutečné nebo údajné jednání nebo opomenutí ze strany Společnosti, avšak pouze ve vztahu k Cenným papírům, ke kterému došlo kdekoli na území celého světa před koncem Pojistné doby. Trvající nebo opakované Porušení povinností je považováno za jedno Porušení povinností, které nastalo v okamžiku, kdy došlo k prvnímu takovému Porušení povinností Porušení pracovněprávních předpisů znamená skutečné nebo údajné jednání, pochybení nebo opomenutí související s jakýmkoliv pracovním poměrem jakéhokoliv bývalého, současného, budoucího nebo potenciálního Zaměstnance nebo Pojištěné osoby jakékoliv Společnosti Řízení proti majetku a osobní svobodě znamená jakékoliv řízení vedené proti Pojištěné osobě Orgánem veřejné správy za účelem: (i) zbavení Pojištěné osoby funkce Člena orgánu; (ii) vyvlastnění, zabavení, propadnutí nebo převodu vlastnických práv a držby, obstavení nebo omezení práv Pojištěné osoby k jejím nemovitostem nebo osobnímu majetku; (iii) zřízení zástavního práva nebo jiného zatížení nemovitosti nebo jiného osobního majetku Pojištěné osoby; (iv) dočasného nebo trvalého zákazu Pojištěné osoby být jmenována do funkce Člena orgánu nebo tuto funkci vykonávat; (v) omezení místa pobytu či pohybu Pojištěné osoby nebo jejího zadržení, zatčení nebo vazby Společnost znamená Pojistníka nebo jakoukoli Dceřinou společnost Společnost mimo skupinu znamená jakýkoliv subjekt vyjma subjektu, který: (i) je Dceřinou společností; nebo (ii) je bankou, clearingovou společností, úvěrovým ústavem, osobou (správcovskou společností) podnikající v oblasti kolektivního investování do cenných papírů, investiční společností, investičním poradcem, resp. manažerem, investičním nebo podílovým fondem, private equity společností nebo rizikovým investičním fondem, obchodníkem s cennými papíry, pojišťovnou nebo jakýmkoliv jiným obdobným subjektem; nebo (iii) obchoduje své cenné papíry na burze nebo trhu cenných papírů ve Spojených státech amerických a v souladu s článkem 13 zákona o burze cenných papírů z roku 1934 platného na území Spojených států amerických (U.S. Securities Exchange Act) je povinen předkládat zprávy Komisi pro cenné papíry a burzu ve Spojených státech amerických (United States Securities and Exchange Commission) Šetření znamená jakékoliv formální slyšení, prověrku, šetření nebo dotaz ze strany Orgánu veřejné správy ohledně záležitostí Společnosti nebo Společnosti mimo skupinu nebo Pojištěné osoby takové Společnosti, pokud je Pojištěná osoba: (i) povinna dostavit se před Orgán veřejné správy, předat mu dokumenty, odpovědět na jeho dotazy nebo se zúčastnit výslechu u Orgánu veřejné správy; (ii) označena v písemné formě vyšetřujícím Orgánem veřejné správy jako osoba, která má být vyslýchána, prošetřována nebo dotazována vyjma šetření nebo dotazů v rámci běžné dozorové činnosti pro příslušné odvětví. Šetření se považuje za zahájené, když Pojištěná osoba poprvé obdrží výzvu ke splnění těchto povinností nebo je takto označena Škoda (a) jakoukoli peněžitou částku, kterou je Pojištěný v důsledku Nároku právně povinen uhradit na základě soudního rozhodnutí, rozhodčího nálezu nebo smíru dosaženého a uzavřeného s předchozím souhlasem Pojistitele v písemné formě; (b) Náklady právního zastoupení; strana 3

4 (c) jakoukoli jinou přiznanou náhradu újmy, včetně sankčních a exemplárních náhrad újem (punitive and exemplary damages); d) přiznanou náhradu nákladů (včetně výdajů a nákladů právního zastoupení osoby uplatňující příslušný Nárok); (e) úroky z výše uvedených částek. Škoda zahrnuje rovněž Pokuty a penále udělené Pojištěné osobě, a to v rozsahu, v jakém je možné tyto pokuty dle právních předpisů pojistit, a příslušný násobek vícenásobné náhrady újmy (multipled portion of multiple damages). Škoda dále zahrnuje Náklady na Šetření, Náklady na kauci, Náklady na zachování pověsti, Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu, Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě, Náklady v souvislosti s extradičním řízením a Osobní a rodinné výdaje. Škoda však nezahrnuje smluvní pokuty, daně a poplatky, jakékoliv sankce nebo újmy v souvislosti s přihlášením pohledávky v insolvenčním řízení v nesprávné výši nebo s uvedením nesprávného zajištění na základě zákona 182/2006 Sb., insolvenční zákon, nebo jiného právního předpisu insolvenční zákon nahrazující, mzdy nebo jiné odměny za výkon práce, jakékoliv výhody poskytované v souvislosti se zaměstnáním (employee benefits) a jakékoliv částky, které nelze podle právních předpisů pojistit Újma na zdraví a/nebo škoda na majetku (a) úraz, nemoc, smrt, psychickou nebo citovou újmu; nebo (b) ztrátu, poškození nebo zničení jakéhokoliv majetku, včetně nemožnosti jej užívat Transakce znamená případ, kdy: (i) Pojistník převede veškerý svůj majetek nebo jeho podstatnou část na jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu nebo skupinu osob jednajících ve shodě, nebo dojde k fúzi Pojistníka a takové osoby nebo skupiny osob; (ii) jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě získá podíl na hlasovacích právech umožňující zvolit nebo jmenovat většinu členů statutárního orgánu Pojistníka; nebo (iii) dojde k likvidaci, konkursu, insolvenci či jinému řízení řešícímu úpadek Pojistníka Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zaměstnanec znamená fyzickou osobu, která je nebo se stane minulým, stávajícím, budoucím nebo možným zaměstnancem Společnosti, včetně zaměstnanců na částečný pracovní úvazek, sezonních zaměstnanců nebo brigádníků Společnosti n a základě jakéhokoli pracovněprávního poměru, kromě členů kontrolních orgánů, poradců a konzultantů, dodavatelů, externích právních, daňových nebo účetních poradců, zástupců nebo agentů Společnosti Zásah regulatorního orgánu znamená (i) inspekci, návštěvu nebo kontrolu Orgánu veřejné správy v prostorách Společnosti, která se poprvé uskutečnila během Pojistné doby a během které došlo k předložení, revizi, pořízení kopií nebo zabavení dokumentů nebo výslechu jakékoliv Pojištěné osoby, (ii) veřejné oznámení vztahující se ke skutečnostem podle bodu (i) výše, (iii) jakékoliv formální oznámení v písemné formě adresované Orgánu veřejné správy týkající se podezření ze závažného porušení právních nebo procesních povinností Pojištěnou osobou, (iv) doručení formálního oznámení v písemné formě Orgánu veřejné správy Pojištěnému během Pojistné doby, pokud toto oznámení právně vynucuje na Pojištěném vypracování nebo předložení dokumentů Orgánu veřejné správy, zodpovězení dotazů Orgánu veřejné správy nebo účast na výslechu ze strany Orgánu veřejné správy. 5. NÁROKY 5.1 Oznámení nároků a skutečností Pojištění podle těchto pojistných podmínek se vztahuje pouze na Nároky, které byly proti Pojištěnému poprvé uplatněny během Pojistné doby nebo během případné Lhůty pro zjištění a oznámení Nároků nebo na související Nároky a relevantní skutečnosti ve smyslu článku 5.2 níže, avšak pouze za podmínky, že tyto Nároky byly oznámeny Pojistiteli neprodleně poté, co se Pojištěný o příslušném Nároku poprvé dozvěděl, ne však později, než: (i) v průběhu Pojistné doby nebo případné Lhůty pro zjištění a oznámení Nároků, nebo (ii) během šedesáti (60) dnů po uplynutí Pojistné doby nebo případné Lhůty pro zjištění a oznámení Nároků, a to za předpokladu, že příslušné oznámení bylo Pojistiteli doručeno do šedesáti (60) dnů ode dne, kdy byl příslušný Nárok vůči Pojištěnému poprvé vznesen. Pojištěný může během Pojistné doby informovat Pojistitele v písemné formě o jakékoliv skutečnosti, u které lze důvodně očekávat, že bude příčinou Nároku. Toto oznámení musí obsahovat důvody, proč lze Nárok očekávat, a všechny relevantní informace, týkající se zejména dat, dotčených osob, Porušení povinností, Pojištěného a osoby, která by mohla Nárok uplatňovat. Pokud Pojistitel takové oznámení přijme, bude každý pozdější Nárok, který bude následně uplatněn vůči Pojištěnému a který lze připsat těmto relevantním skutečnostem, považován za uplatněný v průběhu Pojistné doby. Jakákoliv oznámení vztahující se k Nárokům nebo relevantním skutečnostem podle předchozího odstavce, musí být učiněna v písemné formě a doručena Pojistiteli na následující adresu: AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, V Celnici 1031/4, Praha Související nároky a skutečnosti Pokud byl Nárok nebo relevantní skutečnosti oznámeny tak, jak je požadováno dle těchto pojistných podmínek, pak jakýkoliv navazující Nárok, který vyplývá z, je založen na nebo je připisován skutečnostem, jednáním, pochybením nebo opomenutím uvedeným v dříve oznámeném Nároku nebo relevantní skutečnosti, bude posuzován, jako kdyby byl oznámen Pojistiteli v době, kdy byl první takový Nárok nebo skutečnost oznámeny. Jakýkoliv Nárok nebo série Nároků, které vyplývají z, jsou založeny na nebo jsou připisovány nepřetržitým, opakovaným nebo souvisejícím jednáním, pochybením nebo opomenutím (bez ohledu na to, jestli byly způsobeny jediným Pojištěným nebo více Pojištěnými, a bez ohledu na to, jestli byly směřovány k nebo ovlivnily jednu nebo více osob nebo subjektů), budou pro účely pojištění na základě těchto pojistných podmínek považovány za jeden a ten samý Nárok. 5.3 Obrana proti uplatněnému nároku a smírné řešení sporu Všichni Pojištění jsou povinni na svůj vlastní náklad (i) poskytnout Pojistiteli veškerou potřebnou součinnost, kterou od nich lze rozumně požadovat, (ii) spolupracovat s Pojistitelem při šetření, obraně, narovnání/smírném řešení nebo odvolání se proti Nároku nebo relevantní skutečnosti a (iii) poskytnout Pojistiteli veškeré relevantní informace ohledně jakéhokoliv Nároku nebo relevantní skutečnosti, které od nich Pojistitel může rozumně požadovat. Každý Pojištěný je povinen vykonat všechny rozumné, přiměřené a náležité kroky směřující ke zmenšení jakékoliv Škody, a to v případě jakéhokoliv Nároku. Pojistitel není povinen vést obranu proti jakémukoliv Nároku jménem nebo za Pojištěného, avšak Pojištěný má povinnost vést obranu proti jakémukoliv Nároku, který byl vůči němu vznesen. Pojištěný je povinen na svůj náklad učinit veškeré náležité kroky k šetření důsledků jakéhokoliv Nároku. Pojistitel je oprávněn (dle své volby) přímo nebo prostřednictvím externího právního poradce, který jedná na základě pokynů/instrukcí ze strany Pojistitele, dohlížet na jakékoliv řízení. Pojistitel si dále vyhrazuje právo účastnit a zapojit se do jednání o, resp. do obrany proti jakémukoliv Nároku v kterékoliv jeho fázi, včetně jednání o smírném řešení Nároku. V případě existence zásadního rozporu nebo konfliktu mezi zájmy jednotlivých Pojištěných bude Pojistitel v nevyhnutelném rozsahu souhlasit s jejich odděleným právním zastoupením. Pokud bude vůči Pojištěné osobě vznesen Nárok ze strany Společnosti, Pojistitel nebude mít povinnost komunikovat ohledně tohoto Nároku s jakoukoliv jinou Pojištěnou osobou nebo Společností. Pouze ta narovnání/ smírná řešení sporu, rozhodnutí, Náklady právního zastoupení, Náklady na šetření, Náklady na kauci, Náklady na zachování pověsti, Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu, Náklady v souvislosti s extradičním řízením, Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě a náklady a výdaje, které byly předem v písemné formě odsouhlaseny Pojistitelem (přičemž Pojistitel nemůže svůj souhlas bezdůvodně odepřít), je na základě pojištění dle těchto pojistných podmínek možné uhradit jako Škodu. Příslušný Pojištěný je povinen uhradit Pojistiteli zpět pojistné plnění, které bylo poskytnuto za Nároky nebo Škody, na které se toto pojištění nevztahuje. 5.4 Souhlas pojistitele Pojistitel poskytne pojistné plnění pod podmínkou, že Pojištěný: (i) bez předchozího souhlasu Pojistitele v písemné formě neuzná ani nepřevezme jakoukoliv povinnost k náhradě újmy; (ii) neprovede jakékoliv jednání, kterým by činil jakoukoliv jinou otázku v této souvislosti nespornou; (ii) neuzná nebo smírně nevyřeší jakýkoliv nárok (včetně nároku na náhradu nákladů); (iv) nebude souhlasit s jakýmkoliv rozhodnutím ve vztahu k Nároku; (v) využije všechny dostupné nástroje, které má k obraně proti jakémukoliv Nároku, včetně dostupných opravných prostředků; (vi) bez předchozího souhlasu Pojistitele v písemné formě nevynaloží jakékoliv náklady. Pokud se Pojistitel mohl plně účastnit obrany vůči Nároku a jakýchkoli projednávání souvisejících se smírným vyřešením Nároku, není oprávněn odepřít bezdůvodně souhlas s vyřešením Nároku smírnou cestou nebo s vydaným rozsudkem. Toto pojištění se vztahuje pouze na řízení, rozhodnutí a smírná řešení sporů vyplývající z Nároků, vůči kterým byla vedena obrana v souladu s těmito pojistnými podmínkami. 5.5 Rozvržení Pojistitel bude hradit výlučně Škodu vyplývající z Nároku, na který se vztahuje toto pojištění. Pokud se Nárok týká skutečností a osob, na které se toto pojištění vztahuje, a zároveň i skutečností a osob, na které se toto pojištění nevztahuje, Pojištěný a Pojistitel vynaloží rozumné úsilí nezbytné pro určení přiměřeného a spravedlivého rozdělení (rozvržení) Škody, která je předmětem tohoto pojištění, a to s ohledem na právní a finanční rizika připsatelná skutečnostem, na které se toto pojištění vztahuje a na které se toto pojištění nevztahuje. 5.6 Úhrada nákladů Pojistitel uhradí jakékoliv Náklady právního zastoupení, Náklady na šetření, Náklady na kauci, Náklady na zachování pověsti, Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu, Náklady v souvislosti s extradičním řízením, Náklady na obranu v řízení strana 4

5 proti majetku a osobní svobodě a Osobní a rodinné výdaje, na které se vztahuje toto pojištění, a to neprodleně poté, kdy obdrží dostatečně specifikované faktury nebo jiné relevantní doklady ohledně těchto nákladů. Pojistitel si vyhrazuje právo na vrácení již vyplacených záloh na náklady v případě, že vyjde dodatečně najevo, že Pojištěnému právo na pojistné plnění nevzniklo, a v rozsahu, ve kterém Pojištěnému právo na pojistné plnění nevzniklo. 5.7 Postup a pořadí plateb při výplatě pojistného plnění Pojistitel uhradí Škodu, na kterou se vztahuje toto pojištění, v pořadí, ve kterém byly požadavky na proplacení této Škody Pojistiteli předloženy. Pokud Pojistitel na základě svého vlastního uvážení určí, že Limit pojistného plnění nebude dostačující na pokrytí celé Škody, uhradí Škodu v následujícím pořadí: (i) Škoda Pojištěných osob, pokud Společnost příslušnou Pojištěnou osobu neodškodnila, (ii) pokud jde o zbývající část Limitu pojistného plnění, Pojistitel může požádat Pojistníka, aby si zvolil v písemné formě (a) pořadí a výši, ve kterých bude Škoda zaplacena, nebo (b) proplacení zbývající části Limitu pojistného plnění kterémukoli Pojištěnému, kterému tato Škoda vznikla, prostřednictvím Pojistníka. Za podmínek podle článku 6.1 těchto pojistných podmínek (Limit pojistného plnění), úhrada realizovaná v souladu s výše uvedeným pořadím plateb zprostí Pojistitele v plném rozsahu jeho povinností, které mu z tohoto pojištění vyplývají. 5.8 Subrogace Vzniklo-li v souvislosti s pojistnou událostí Pojištěnému proti jinému právo na náhradu újmy nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou pojistného plnění toto právo na Pojistitele, a to až do výše částek, které Pojistitel vyplatil. Pojištěný je povinen postupovat tak, aby Pojistitel mohl vůči jinému toto právo účinně uplatnit. Jakákoli částka, která byla takto získána nad rámec celkového plnění Pojistitele, bude Pojištěnému po odečtení nákladů na vymáhání těchto částek vrácena. 6. LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ A SPOLUÚČAST 6.1 Limit pojistného plnění Celková částka, kterou Pojistitel vyplatí na základě Pojistné smlouvy, je omezena Limitem pojistného plnění, s výjimkou pojištění podle článku 1.5 (Nevýkonní členové orgánů), kdy pojistné plnění může převýšit Limit pojistného plnění. Sublimity pojistného plnění uvedené v Pojistné smlouvě představují horní hranici pojistného plnění, které Pojistitel celkově vyplatí za Škodu, na kterou se tento sublimit vztahuje. Sublimity pojistného plnění jsou součástí celkového Limitu pojistného plnění a nezvyšují ho, s výjimkou pojištění dle článku 1.5. (Nevýkonní členové orgánů). Pojistitel není povinen poskytnout jakékoli pojistné plnění nad rámec těchto limitů pojistného plnění, a to bez ohledu na počet Pojištěných nebo výši Škody, přičemž toto omezení se vztahuje i na Nárok podle článku 5.2 těchto pojistných podmínek (Související nároky a skutečnosti). Limit zachraňovacích nákladů ve smyslu Občanského zákoníku je Kč. Tento limit se neuplatní, vynaložil-li Pojistník zachraňovací náklady se souhlasem Pojistitele, ač k nim nebyl jinak povinen. 6.2 Spoluúčast Pojistitel uhradí Škodu pouze ve výši, která přesahuje spoluúčast, jejíž výše je uvedena v Pojistné smlouvě. Spoluúčast pro Pojištěné osoby je nulová. Pro Společnost se spoluúčast uplatní pouze v případě že odškodnila Pojištěné osoby. Část Škody ve výši spoluúčasti nese Společnost a nesmí být pojištěna. Na Škodu vyplývající z Nároku, který je upraven v článku 5.2 těchto pojistných podmínek (Související nároky a skutečnosti), se spoluúčast uplatní pouze jednou. Pokud je kterákoliv Společnost oprávněna nebo požádána odškodnit Pojištěnou osobu, a do třiceti (30) dnů tak neučiní, ačkoli měla, uhradí Pojistitel pojistné plnění bez odečtení spoluúčasti a Společnost následně bez zbytečného odkladu Pojistiteli částku odpovídající spoluúčasti uhradí. 6.3 Jiná pojištění Toto pojištění se uplatní vždy pouze v rozsahu, v jakém není aplikováno jiné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy statutárních orgánů, pojištění profesní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (employment practices liability), pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo jiné obdobné pojištění nebo jakékoliv odškodnění, na které má Pojištěný nárok proti jiné osobě. Ve vztahu ke Společnosti mimo skupinu se toto pojištění uplatní pouze v rozsahu, v jakém není aplikováno (i) jakékoli odškodnění poskytované Společností mimo skupinu nebo (ii) jakékoli jiné pojištění uzavřené Společností mimo skupinu ve prospěch jejích Členů orgánů nebo zaměstnanců. Žádné oznámení, prohlášení nebo informace, poskytnutá jedním Pojištěným nebo za jednoho Pojištěného, ani žádná informace nebo vědomost, kterou disponuje jeden Pojištěný, nebudou pro účely aplikace ustanovení o odstoupení od pojistné smlouvy, odmítnutí nebo snížení pojistného plnění přisuzovány jinému Pojištěnému. Ve vztahu k pojištění podle článku 1.2 těchto pojistných podmínek Nárok v souvislosti s cennými papíry, pouze oznámení, prohlášení nebo vědomost jakékoliv osoby, která je ve funkci generálního ředitele (CEO), provozního ředitele (COO), finančního ředitele (CFO) nebo vedoucího právního oddělení Společnosti nebo osoby v jiné obdobné pozici bude přisuzována Společnosti a vědomost osob zastávajících obdobné pozice u Pojistníka bude přisuzována všem subjektům spadajícím pod definici Společnosti. 7.2 Účinnost pojištění ve vztahu k US Securities and Exchange Commission V případě jakékoli registrační nebo notifikační povinnosti u Komise pro cenné papíry a burzu Spojených států amerických (United States Security and Exchange Commission), poprvé vzniklé během Pojistné doby, se na jakékoli Nároky (i) vznesené na základě právních předpisů, nebo (ii) řešené soudními nebo jinými příslušnými orgány, nebo (iii) na území USA, nebo teritorií spadajících pod jejich správu, toto pojištění vztahuje pouze pod podmínkou, že Pojistník informoval Pojistitele o jakékoliv takové registrační nebo notifikační povinnosti a Pojistník akceptoval jakékoliv změny Pojistné smlouvy, včetně rozšíření o další výluky nebo navýšení pojistného. Ustanovení dle tohoto článku se nevztahuje na Cenné papíry nabývané nebo zcizované podle článku 144A zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 (Rule 144A of the Securities Act of 1933 (US)). 7.3 Řešení sporů Pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak, jakýkoliv spor vyplývající z Pojistné smlouvy, který nebyl smírně vyřešen do třiceti (30) dnů, bude předložen k rozhodnutí příslušným českým soudům. 7.4 Řešení stížností Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abyste obdrželi služby nejvyšší kvality. Pokud však přesto nebudete s těmito službami spokojeni, kontaktujte prosím: 1. Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, jehož prostřednictvím byla Pojistná smlouva uzavřena; nebo 2. AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, generální ředitel, V Celnici 1031/4, Praha 1, Tel.: , Fax: Abychom mohli Vaši stížnost rychle řešit, uvádějte vždy prosím číslo Pojistné smlouvy nebo pojistné události a jméno Pojistníka či Pojištěného. Vynasnažíme se vyřešit Váš problém, pokud Vám však nebudeme schopní vyhovět, máte právo se obrátit na Českou národní banku, na adrese Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Na Příkopě 28, Praha 1, Tel.: , Fax: Na Českou národní banku se můžete obracet i přímo. 7.5 Sankce Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud tak vyplývá z jakékoliv právní normy upravující embargo či jiné sankce, která Pojistiteli, jeho zřizovateli, mateřské společnosti či ovládající osobě v daném případě poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění neumožňuje či zakazuje a toto pojištění se na takovéto případy nevztahuje. 7.6 Postoupení Práva a povinnosti z Pojistné smlouvy nesmí být postoupeny na jinou osobu bez předchozího souhlasu Pojistitele v písemné formě. 7.7 Rozhodné právo Pojistná smlouva a tyto pojistné podmínky, včetně otázek jejich výkladu, platnosti nebo účinnosti, se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. 7.8 Definice, množná čísla a nadpisy Nadpisy odstavců v této Pojistné smlouvě a v těchto pojistných podmínkách, které tvoří její součást, slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají vliv na výklad jejich ustanovení. Slova a výrazy v jednotném čísle zahrnují příslušné tvary v čísle množném a naopak. Slova psaná tučně a s velkým začátečním písmenem mají zvláštní význam definovaný v části Definice těchto podmínek. Výrazy, které nejsou definovány, mají význam, který je jim běžně připisován. 7. OBECNÁ USTANOVENÍ 7.1 Oddělitelnost ustanovení pojistné smlouvy Při rozhodování o uzavření Pojistné smlouvy a podmínkách, za kterých bude toto pojištění poskytnuto, vycházel Pojistitel z informací uvedených v dotazníku, který tvoří nedílnou součást Pojistné smlouvy, a z jakýchkoliv dalších informací, které byly Pojistiteli poskytnuty v souvislosti s uzavřením Pojistné smlouvy nebo jakékoli jiné předchozí Pojistné smlouvy, kterou stávající Pojistná smlouva obnovuje nebo nahrazuje. strana 5

NEW CorporateGuard - AOC

NEW CorporateGuard - AOC POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s tímto pojištěním se řídí (1) pojistnou smlouvou, (2) smluvními ujednáními k pojistné smlouvě

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

ELITE - Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti managementu

ELITE - Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti managementu ELITE - Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti managementu ACE European Group Ltd, organizační složka IBC, Pobřežní 620/3 186 00 Praha 8 IČ 27893723 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PI RŮZNÉ PROFESE ELITE II - POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

PI RŮZNÉ PROFESE ELITE II - POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI PI RŮZNÉ PROFESE ELITE II - POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI Důležité Upozornění Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí Vaší pojistné smlouvy. Prosím, přečtěte si tyto pojistné

Více

Pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti v oblasti informačních technologií

Pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti v oblasti informačních technologií Pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti v oblasti informačních technologií DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí Vaší pojistné smlouvy. Prosím, přečtěte si tyto

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Cyberedge Pojištění kybernetických rizik

Cyberedge Pojištění kybernetických rizik Cyberedge Pojištění kybernetických rizik Vztah Pojistitele, Pojistníka a Pojištěného v souvislosti s pojištěním kybernetických rizik se řídí (1) Pojistnou smlouvou; (2) smluvními ujednáními k Pojistné

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ADVOKÁTŮ

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ADVOKÁTŮ DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ADVOKÁTŮ Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné. Vyplnění dotazníku nezavazuje ani žadatele ani pojistitele k uzavření pojistné smlouvy. Název společnosti

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440 IČ: 63 99 85 99, se sídlem Bezová

Více

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch S M L O U V A O V E D E N Í K U R Z U O B R A Z O V É S P E K T R O S K O P I E V O D N Í C H P L O C H O B J E D N A T E L Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A P O S K

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Smluvní strany icom Vision Holding, a.s. IČO 24729353 se

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014 www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Hrozby pro statutární orgán/manažery Nesprávné nastavení převodních cen Úroky, penále, pokuty, náklady řízení Náhrada škody

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI Číslo zástavní smlouvy: 24972 Číslo smlouvy: 139611834 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI (dále jen zástavní smlouva ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů

Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů Úvod Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění při hospitalizaci

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI. auditoři, daňoví poradci, účetní

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI. auditoři, daňoví poradci, účetní DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI auditoři, daňoví poradci, účetní Poznámka: Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a pojišťovací makléř s nimi bude takto zacházet. Budou předány pouze vybraným

Více

PI PRO PRÁVNICKÉ PROFESE POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH PROFESÍ

PI PRO PRÁVNICKÉ PROFESE POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH PROFESÍ PI PRO PRÁVNICKÉ PROFESE POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH PROFESÍ Důležité upozornění Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí Vaší pojistné smlouvy. Prosím, přečtěte

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více