Obsah. Předmluva Seznam ostatních zkratek Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10"

Transkript

1 Obsah Předmluva Seznam ostatních zkratek Seznam zkratek některých použitých právních předpisů âást I Teoretické aspekty oceàování Ocenûní, hodnota a cena, rozpor mezi odhadem a praxí Hodnota a cena, teorie a praxe Další problémy s hodnotou Potíže se specifickými situacemi Potíže s názvoslovím Základní poznatky o cenû OceÀování a úãetnictví Definice jednotlivých oceňovacích bází OceÀování pfii prvotním rozpoznání Ocenění a účetní zachycení nakupovaných aktiv Ocenění aktiv pořízených směnou Ocenění bezúplatně nabytých aktiv Ocenění vyráběných aktiv Specifika ocenění pohledávek a závazků OceÀování aktiv po prvotním rozpoznání ocenûní k rozvahovému dni Oceňování položek účetní závěrky na bázi historických nákladů Snížení hodnoty aktiv Oceňování položek účetní závěrky v reálných hodnotách Zjištění reálné hodnoty Vykázání dopadů přecenění na reálnou hodnotu Ocenûní aktiv pfii pozbytí Harmonizace úãetního v kaznictví Pohled na účetnictví malých a středních podniků Testování harmonizace českého účetnictví s mezinárodními standardy Je reálná hodnota skuteãnû reálná? Reálná hodnota pohledem do historie Reálná hodnota a účetní skandály (případ ENRON) Reálná hodnota: výhody a nevýhody

2 âást II OceÀování v úãetnictví v âeské republice Legislativní úprava úãetnictví v âr Dlouhodob majetek Nehmotný majetek Nehmotný majetek dle českých pravidel Nehmotný majetek dle IFRS Hmotný majetek Hmotný majetek a česká pravidla IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 40 Investice do nemovitostí Finanční leasingy podle IAS Zásoby Zásoby a česká účetní pravidla IAS 2 Zásoby Kalkulace nákladů Klasifikace nákladů v manažerském účetnictví Metody kalkulace Analýza bodu zvratu Finanãní nástroje âr Cenné papíry Akcie Akcie a česká účetní pravidla Akcie a IFRS Stanovení reálné hodnoty akcie Základní principy oceňování podniku Dluhopisy Dluhopisy a česká účetní pravidla Dluhopisy a IFRS Deriváty Pohledávky z obchodních vztahů Současná hodnota pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti Rezervy Pohled českých pravidel Rezervy dle IAS Úvěry DaÀové aspekty: splatná a odloïená daà Splatná daň z příjmů právnických osob Odložená daň z příjmů právnických osob Vlastní kapitál Úãetní závûrka Účetní uzávěrka Účetní závěrka

3 7.2.1 Účetní závěrka sestavená dle českých účetních pravidel Účetní závěrka sestavená dle IFRS Ověření účetní závěrky auditorem Zveřejnění účetní závěrky Výzkum zveřejňování v české praxi Anal za úãetní závûrky Analýza absolutních ukazatelů Poměrové ukazatele Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti Ukazatele kapitálového trhu Ukazatele na bázi cash-flow Zdrojová data v českých účetních výkazech Pyramidové rozklady Bankrotní a bonitní modely Ilustrativní příklad Vliv oceňovacích modelů na vybrané finančně-analytické ukazatele V zkum soudob ch trendû v oceàování a úãetnictví v âr âást III OceÀování pfii pfiemûnách spoleãností Pfiemûny obchodních spoleãností Fúze spoleãností Podnikové kombinace podle IFRS Metoda koupě (IFRS 3, verze 2004) Metoda akvizice (IFRS 3, verze 2009) Pfieshraniãní fúze a Evropská unie Regulace pfieshraniãních fúzí v âr Právní formy Rozhodný den Oceňování při přeshraničních fúzích Pfieshraniãní fúze a ãeská úãetní pravidla Ilustraãní pfiíklad pfieshraniãní fúze ãeské a slovenské spoleãnosti âást IV Pfievodní ceny Úvod Legislativní úprava pfievodních cen Mezinárodní pohled Regulace převodních cen v České republice Pfievodní ceny a trestnûprávní odpovûdnost statutárních orgánû

4 4 Souãasn pfiístup daàové správy Dokumentace k transferov m cenám Obsah dokumentace Modelová dokumentace Srovnávací analýza Faktory určující srovnatelnost Realizace srovnávací analýzy Srovnatelné nezávislé transakce Využívané přístupy ke srovnávací analýze Metody stanovení pfievodních cen Transakční metody Metoda srovnatelné nezávislé ceny (CUP) Metoda nákladů a přirážky (COST+) Metoda ceny při opětovném prodeji (R ) Ziskové metody Transakční metoda čistého rozpětí (TNMM) Metoda srovnatelných zisků (CPM) Metoda rozdělení zisku (PROFIT SPLIT) Agregovaný vs. transakční přístup Shrnutí uvedených metod Modelové transakce Prodej vlastních výrobků Prodej zboží Poskytování služeb Financování PfiedbûÏné cenové dohody Souhrnn pfiíklad licenãní poplatky âást V OceÀování v insolvenãních procesech Specifika odhadu hodnoty podniku a aktiv v insolvenãní situaci Insolvence jako specifická situace podniku (a jedince) Definice insolvence a úpadku, otázka finanãní tísnû (nouze) OceÀování aktiv v okamïiku finanãní tísnû a v dal ím v voji Odli nosti odhadû hodnoty od reálné hodnoty v insolvenãních procesech Charakteristika zkoumaného vzorku Rozpor odhadu a dosažené ceny v insolvenčním řízení Právní aspekty ocenění a zpeněžení majetku v insolvenčním zákoně Poznámka k rozporu mezi odhadem a skutečným výnosem

5 Shrnutí Summary Příloha 1 Typový účtový rozvrh pro podnikatele Příloha 2 Rozvaha Příloha 3a Výkaz zisku a ztráty druhové členění Příloha 3b Výkaz zisku a ztráty účelové členění Příloha 4 Přehled o peněžních tocích Příloha 5 Přehled změn ve vlastním kapitálu Příloha 6 Přehled platných Českých účetních standardů a jejich interpretací 384 Příloha 7 Přehled platných standardů IFRS a interpretací IFRIC Příloha 8 Vývoj měnového kursu Příloha 9 Indikátory pražské Burzy cenných papírů Příloha 10 Vývoj sazby PRIBOR Příloha 11 Vývoj sazby EURIBOR Příloha 12 Česko-anglická terminologie vybraných účetních pojmů Seznamy obrázků, grafů a tabulek Seznam použité literatury Právní předpisy O autorech Rejstřík

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

IFRS a české účetní předpisy

IFRS a české účetní předpisy a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly Srpen 2004 Projekt Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů financuje Evropská unie Tento projekt realizuje Ministerstvo

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Z P R Á V A S T A T U T Á R N Í H O O R G Á N U E M I T E N T A Č E S K É V I N A Ř S K É Z Á V O D Y a.s.

Z P R Á V A S T A T U T Á R N Í H O O R G Á N U E M I T E N T A Č E S K É V I N A Ř S K É Z Á V O D Y a.s. České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 140 16 IČ: 60193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 2357 Z P R Á V A S T A T U T Á R N Í H O O R G Á N U E M

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 01, verze

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více