Protokol z informačního setkání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol z informačního setkání"

Transkript

1 Protokol z informačního setkání Nová organizační struktura českých úřadů práce Cílem setkání byla výměna informací o nové organizační struktuře úřadů práce v ČR se zaměřením na krajskou úroveň (kraj Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina). Dále byly prodiskutovány kooperace mezi krajskými a regionálními úrovněmi, zacílení, zprostředkování práce a servis pro podniky z hlediska krajských ředitelství v ČR a zemské pobočky v Rakousku. DATUM MÍSTO 14. listopad 2012, 10:00 až 14:30 hod. Zemská pobočka Servisu trhu práce Dolní Rakousko Hohenstaufengasse 1, 1013 Vídeň MODERÁTOR JAZYKY Walter Reiter, L&R Sozialforschung němčina, čeština

2 2 ÚČASTNÍCI Jméno Organizace Kontakt Beran Jiří Landesdirektorat für Südböhmen / Krajská pobočka ÚP v Českých Budějovicích Bürger Josef Landesdirektorat für Südmähren / Krajská pobočka ÚP v Brně Fakler Karl Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Grundtner Gerhard Landesgeschäftsstelle des AMS Wien / Zemská pobočka servisu trhu práce Vídeň Herzog Hubert Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Höklová Monika EC-Employment Consulting Horak Eva L&R Sozialforschung Hrdlička Jiří Landesdirektorat für Hochland / Krajská pobočka ÚP v Jihlavě Kočišová Dana Handelskammer Brno-Umland / OHK Brnovenkov Loukota Ivan Landesdirektorat für Südböhmen / Krajská pobočka ÚP v Českých Budějovicích Ocásek Pavel Landesdirektorat für Südmähren / Krajská pobočka ÚP v Brně Reiter Walter L&R Sozialforschung Rosenstingl Petra Landesgeschäftsstelle des AMS Oberösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Horního Rakouska Streicher Friedrich Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Tarabová Ivana TA-Service Vodrazka Martina Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Zauf Miroslav Landesdirektorat für Hochland / Krajská pobočka ÚP v Jihlavě

3 3 Přivítání Pánové Walter Reiter (L&R Sozialforschung) a Karl Fakler (Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko) přivítali přítomné zástupce a zástupkyně servisu trhu práce a úřadů práce na úrovni spolkových zemí, resp. krajů. Organizační schéma a kompetence českých úřadů práce spolupráce mezi krajskými ředitelstvími a regionálními kontaktními místy Ivan Loukota, Úřad práce České republiky, krajské ředitelství Jihočeského kraje Dnem bylo v ČR zrušeno 77 úřadů práce, které působily v okresech, a byl vytvořen Úřad práce České republiky. Některé změny nabyly právní moci až (kompetence, které přibyly až začátkem roku 2012, jsou v následujícím textu zvýrazněny šedou barvou). Právní subjektivitu má jen tento úřad. Úřad práce České republiky je správní instituce, která působí na celém území stáru a která má sídlo v Praze. Úřad práce řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je jeho nadřízeným správním orgánem. V rámci úřadu práce působí generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (celkem 14), do jejíž organizace je zapojeno cca 300 kontaktních míst. Rozsah kompetencí krajských poboček se kryje s územím krajů, pro které jsou zřízeny. Podmínky organizačního členění Úřadu práce jsou zakotveny ve stanovách a v organizačním řádu. Úkoly úřadu práce v oblastech: zprostředkování zaměstnání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpora, peněžní podpora osob s postižením / zdravotně postižených, sociální služby (včetně kontroly) a příspěvek na péči, pomoc v hmotné nouzi Ve správním řízení je úřad práce prvoinstanční institucí, o jejíchž usneseních rozhoduje ministerstvo jako odvolací instituce, pokud zákon nestanoví jinak. Pro zajištění spolupráce na trhu práce sestavuje úřad práce podle potřeby poradenská grémia. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo tvoří směrnice a kontroluje výkon státní správy, jakož i dodržování zákonných předpisů při plnění úkolů státní politiky zaměstnanosti. Tvoří celostátní koncepce a programy týkající se státní politiky zaměstnanosti, navrhuje principiální řešení základních problémů trhu práce. Kromě toho zaujímá stanovisko k návrhům a předlohám, které ovlivňují státní politiku zaměstnanosti. Zajišťuje vypracování analýz a prognóz vývoje pracovního trhu. Zajišťuje správu a poskytování prostředků pro realizaci státní politiky zaměstnanosti. Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím úřadu práce v oblasti sociální podpory, která není kryta ze sociálního pojištění. Úřad práce České republiky generální ředitelství Generální ředitelství zajišťuje podklady pro ministerstvo, na jejichž základě ministerstvo sestavuje koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti. Při poskytování materiální pomoci spolupracuje se správními institucemi, se samosprávnými územně správními celky, s Českou správou sociálního zabezpečení, s podpůrnými orgány, se státními zdravotními organizacemi i se zaměstnavateli. Zajišťuje materiální podporu, která je poskytována v rámci investičních pobídek k vytváření nových pracovních míst a pro přeškolování. Uděluje a odebírá právnickým a fyzickým osobám povolení ke zprostředkování práce. Vykovává kontrolní činnost podle zákonného rámce. Krajská pobočka Úřadu práce ČR Krajská pobočka sestavuje pro svůj kraj koncepce rozvoje zaměstnanosti, statistiky, analýzy a prognózy. Při poskytování materiální pomoci spolupracuje se správními institucemi, se samosprávnými územně správními celky, s Českou správou sociálního zabezpečení, s podpůrnými orgány, se státními zdravotními organizacemi i se zaměstnavateli. Zajišťuje a financuje projekty a akce, které souvisejí s rozvojem lidských zdrojů v oblasti trhu práce. Zajišťuje zprostředkování zaměstnání pro uchazeče o práci a zájemce o pracovní místa. Kontroluje vykonávání sociálních služeb. Krajská pobočka zajišťuje využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, poskytuje

4 4 prostředky určené na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí jak podporu v nezaměstnanosti, tak i prostředky na přeškolování. Dbá na to, aby zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob s postižením / zdravotním postižením, získali podporu. Zajišťuje, aby byly uspokojeny mzdové nároky nesplněné zaměstnavateli. Přiděluje uchazeče o práci do společného zprostředkování práce, tzn. do skupiny uchazečů, jimž úřad práce společně s pracovní agenturou zprostředkuje práci. Kontroluje výši průměrné měsíční čisté mzdy pro účely podpory v nezaměstnanosti a provádí u příjemců dávek finanční kontroly. Kontaktní místo Krajské pobočky Úřadu práce České republiky V záležitostech zprostředkování práce má kontaktní místo v obcích s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy a ve vybraných obcích, jejichž obecní úřad je pověřen samostatnou působností, následující funkce: Eviduje volná místa a podává informace o volných pracovních místech. Vede evidenci uchazečů o práci a zájemců o práci. Ověřuje správní rozhodnutí vydané v oblasti zprostředkování práce. Spolupracuje v oblasti výchovy a vzdělávání se zaměstnavateli a ostatními subjekty. Při aplikaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti provádí výběr uchazečů. S ohledem na podporu v nezaměstnanosti má kontaktní místo v obcích s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy a ve vybraných obcích, jejichž obecní úřad je pověřen samostatnou působností, následující funkce: Vyplácí pomoc v hmotné nouzi. Vyplácí peněžní podporu osobám s postižením / zdravotně postiženým. Poskytuje sociální služby a příspěvek na péči. Provádí sociální šetření, aby ověřilo směrodatné skutečnosti, na nichž se zakládají nároky na dávky, které nejsou hrazeny ze sociálního pojištění. Hierarchie krajské pobočky Úřadu práce České republiky Na nejvyšší příčce se nachází krajská pobočka s ředitelem krajské pobočky. Následuje kancelář krajské pobočky, právní a kontrolní oddělení, oddělení zaměstnanosti a oddělení sociálních dávek, které nejsou hrazeny ze sociálního pojištění. Hierarchie kontaktního místa Kontaktní místo s více než 25 zaměstnanci je členěno do následujících oddělení: sekretariát, oddělení zaměstnanosti a oddělení sociálních dávek, které nejsou hrazeny ze sociálního pojištění. V kontaktním místě s více než 25 zaměstnanci kromě toho spolupůsobí zaměstnanci krajské pobočky, kteří patří k následujícím skupinám / oddělením: referát ekonomické a vnitřní správy, referát informatiky, oddělení kontrolně právní, oddělení zaměstnanosti (nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, záležitosti cizinců, osob s omezenou pracovní schopností), referát trhu práce, referát projektů EU, oddělení nepojistných sociálních dávek, rekvalifikace a poradenství. Má-li kontaktní místo méně než 25 zaměstnanců, pak se toto členění neprovádí. Ve správním řízení ověřuje nároky na podporu v nezaměstnanosti. Ve správním řízení ověřuje nároky na prostředky na přeškolování. Provádí exekuci na přiznané podpory v nezaměstnanosti, resp. na prostředky na přeškolování. Zpracování řádné a mimořádné výplaty výpomocí. V záležitostech sociálních příspěvků, které nejsou kryty ze sociálního pojištění, realizuje kontaktní místo v obcích s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy a ve vybraných obcích, jejichž obecní úřad je pověřen samostatnou působností, následující funkce: Vyplácí dávky státní sociální pomoci.

5 5 Organizační schéma a kompetence rakouského servisu trhu práce spolupráce mezi zemskými a regionálními místy kooperace, kontrola, podpora při dosahování cílů Friedrich Streicher, servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko V servisu trhu práce se provádějí tři stěžejní procesy na všech úrovních servisu trhu práce: Podpora pracovních sil při hledání vhodných možností zaměstnání a při jejich přizpůsobení poptávce po pracovních silách (také prostřednictvím kvalifikací, podporou zaměstnanosti, aktivizujícími opatřeními a externím poradenstvím a péčí). Podpora podniků při hledání vhodných pracovních sil a při přizpůsobení pracovních sil (také kvalifikace, dotace mzdových nákladů). Informování lidí, institucí a veřejnosti o vývoji trhu práce a o profesním světě. Tyto tři stěžejní procesy doplňují procesy řízení a systémy podpory, čímž se model procesů servisu trhu práce kompletuje. Zákonem o servisu trhu práce ze dne 1. července 1994 byly úřady práce vyčleněny z gesce Spolkového ministerstva práce, zdraví a sociálních záležitostí a byl zřízen servis trhu práce (Arbeitsmarktservice) jako veřejnoprávní podnik služeb. Spolková organizace servisu trhu práce je tvořena: správní radou, představenstvem (2 osoby), spolkovou pobočkou. 9 zemských organizací servisu trhu práce je tvořeno: zemským ředitelstvím, zemským jednatelem / zemskou jednatelkou, zemskými pobočkami. 100 regionálních organizací je tvořeno: regionálním poradním sborem, vedoucím regionálních poboček, regionální pobočkou. Spolková organizace Realizace cílů stanovených politikou pracovního trhu Spolkového ministerstva práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele. Stěžejní programy politiky pracovního trhu pro servis trhu práce. Jednotná úprava organizace, personálu, vybavení, základní práce a statistiky. Kontrola vedení. Spolková organizace tedy vykonává skutečnou řídicí funkci. Zemská organizace Vypracování politických cílů pracovního trhu pro spolkovou zemi (r včetně rozdělení zadání zemské organizace pro regionální pobočky. Koordinace servisu trhu práce s ostatními zemskými zařízeními (spolková země, zařízení pro osoby s postižením atd.). Sestavení rozpočtu, rozdělování prostředků. Rámcové podmínky (budovy, personální zdroje, regionální vzdělávání zaměstnanců). Návod, podpora regionálních organizací (účetnictví, kontrola, nástroje, péče). Zemská organizace je organizována odlišně, dolnorakouská zemská organizace má následující oddělení: personální oddělení, vzdělávání zaměstnanců, servis pro uchazeče o práci, podpora (plány kurzů, smlouvy o poskytování podpory), servis pro podniky, nákup, nemovitosti, finance. Regionální organizace Operativní realizace směrnice spolkové a zemské organizace, stanovení principů politiky pracovního trhu pro oblast lokálních poboček včetně plánu opatření, výplata podpory v nezaměstnanosti, pomoci a jiných dávek, zprostředkování uchazečů o práci a obsazování volných míst (včetně (finančních) podpor) Regionální pobočky mají široké pole působnosti. Například určují místa kurzů a rozhodují o jejich počtu. Každá regionální pobočka má 2 nebo 3 oddělení s různými úkoly. Informační a servisní zóna (SZ): přihlášky, směrování klientů (informační zóna a centrum informací o profesích), obecné informace, pojištění pro případ nezaměstnanosti, zprostředkování. Poradenská zóna: po více než třech měsících neúspěšného hledání práce následuje poradenství klientů servisu trhu práce v poradenské zóně, zprostředkování, péče, podpora, zaměstnávání cizinců, servis pro podniky. Tři oddělení jsou v regionálních pobočkách, které mají vlastní oddělení servisu pro podniky. Servis pro podniky v Rakousku Karl Fakler, Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko Cíle a úkoly servisu pro podniky Akvizice volných míst (čím větší je nabídka míst, tím lepší je výběr pro klienty hledající práci)

6 6 Zprůhlednění poptávky po pracovních silách a nabídky pracovních sil: zveřejňování nabídky míst. Optimální matching (výběr nejvhodnějších uchazečů o práci). Obsazování volných míst => správná osoba pro správné místo (i za použití podnikových subvencí). Informace podnikům o trhu práce. Informace a vyřizování subvencí určených podnikům. Služby: informace Aktivní poskytování, nabízení a distribuce dat a faktů o: možnostech obsazování volných míst, podpůrných opatřeních pro podniky k obsazování volných míst (jako předběžný výběr nebo burzy práce), rámcové zákonné podmínky platné pro trh práce (např. právní důsledky odmítnutí práce, zákon o rovném nakládání). Služby: poradenství Podpora podniků při hledání pracovních sil, kvalifikování pracovních sil, zákon o zaměstnávání cizinců, získávání subvencí. poukazováním na různé možnosti postupu a volby (v předem stanoveném rámci) Průběh zprostředkování Pracovníci servisu trhu práce vedou rozhovor s podnikovým zákazníkem (telefonicky, osobně při návštěvách podniku, přes internet Podnik popíše volné pracovní místo a požadavky na nového pracovníka / pracovnici. Vypracuje se profil požadavků pro danou zakázku. Zaměstnanci servisu trhu práce dohodnou s podnikem individuálně nejúčinnější způsob výběru personálu pro dané volné místo. Zaměstnanec servisu trhu práce potvrdí zakázku. Podnik obdrží potvrzení zakázky, které obsahuje údaje o nahlášeném volném místu. Je-li zapotřebí provést opravu, je podnik vyzván, aby zkontaktoval se servisem trhu práce. Zaměstnanci servisu pro podniky provádějí výběr nejvhodnějších uchazečů pro danou pozici (matching). To znamená, že se profil požadavků na příslušné místo porovná s uvedenými kvalifikacemi uchazečů o práci. Počítačový systém servisu trhu práce umožňuje vyhledávání jak v celém Rakousku, tak i v celé Evropě. Zaměstnanci servisu trhu práce navrhnou podniku vhodné uchazeče. Osoby, které jsou pro nahlášené místo kvalifikovány, budou vyzvány, aby se představily v podniku. Podle požadavků podniku bude počet osob, které budou navrženy, omezen. Servis trhu práce ochotně zveřejní nabídku volných míst na svých internetových stránkách, kde mohou uchazeči vyhledávat sami. Zaměstnanci servisu trhu práce požádají podnik, aby poté, co proběhnou rozhovory s uchazeči, mu sdělil jejich výsledek. Pokud se nepodaří místo obsadit, prodiskutují společně nové strategie hledání, resp. se dohodnou časové intervaly, v nichž docházet k dalším kontaktům. Servis trhu práce žádá podnik, aby jej při úspěšném obsazení místa neprodleně informoval, aby se eliminovaly další nepotřebné předběžné rozhovory s uchazeči o práci. Po ukončení zakázky pracovník servisu trhu práce znovu kontaktuje podnik, aby se ujistil, že přání zákazníka bylo splněno, resp. aby se mohla zahájit práce na obsazení dalšího místa. Zprostředkování kvality: předběžný výběr Tuto službu lze podnikům nabízet navíc ke standardnímu zprostředkování jako speciální službu ve speciálních případech a pro speciální zákazníky. Jejím účelem je optimalizovat přesnost výběru a spokojenost zákazníka. PRŮBĚH: 1. Dohoda se zákazníkem. 2. Zveřejnění inzerátu: žádost o místo přímo v pobočce servisu trhu práce (obvykle bez uvedení názvu podniku). 3. Kontakt s uchazeči (prostudování podkladů od uchazečů a/nebo telefonické interview a/nebo osobní rozhovor a představení u poradce servisu trhu práce). 4. Předběžný výběr a prezentace vhodných uchazečů. VÝHODA PRO PODNIK: Podklady od uchazečů jsou po kontaktu poradce servisu trhu práce s uchazečem ještě jednou předběžně filtrovány. Redukce administrativní a časové zátěže. Zprostředkování kvality: Burzy práce Tyto služby lze nabídnout podniku, který si objedná obsazení více volných míst jednoho druhu, např. 10 řidičů nákladních vozidel. PRŮBĚH: 1. Uchazeči se sezvou k určitému termínu do prostor servisu trhu práce nebo podniku. 2. Podnik se představí a vysvětlí, jakou práci nabízí. 3. Rozhovory s uchazeči se vedou ihned na místě samém.

7 7 4. Poradce servisu trhu práce poskytuje podporu a provádí veškerá další opatření, např. podává informace o dalším průběhu přijímacího řízení uchazečům. VÝHODA PRO PODNIK: Redukce administrativní a časové náročnosti během přijímacího procesu. Návštěvy podniků Servis pro podniky je podnikům k dispozici se všemi svými různorodými službami. Dobrou možností prohloubení kontaktů s podnikem je jeho návštěva. Každý zaměstnanec servisu trhu práce navštěvuje strategicky významné podniky, o které se stará. Osobní kontakt a znalost podniku i jeho pracovních míst mají pro zprostředkování zásadní význam. Servis pro podniky ukazatele za Dolní Rakousko (rok 2011) Celkem v servisu pro podniky pracuje v Dolním Rakousku ve 22 regionálních pobočkách 101 zaměstnanec. Servisu trhu práce Dolního Rakouska nahlásilo podniků míst. Osobní kontakty s podniky: (Úkol pro zaměstnance na plný pracovní úvazek: 70 ročně). Zprostředkování kvality předběžný výběr : (Úkol pro zaměstnance na plný pracovní úvazek: 90 ročně). Zprostředkování kvality burza práce : 232 (není úkolováno) Teritoriální pakt o zaměstnanosti Karl Fakler, Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko Dolnorakouský Teritoriální pakt o zaměstnanosti 2011 až 2013 Teritoriální pakty o zaměstnanosti jsou smluvně sjednaná regionální partnerství sloužící k provázání politiky pracovního trhu a politiky zaměstnanosti s ostatními oblastmi politiky pro přispění k optimalizaci situace na pracovním trhu v regionech. Cílem této partnerské spolupráce je zvýšení efektivity využití finančních prostředků. Pakt o zaměstnanosti 2011 až 2013 Strategické cíle: Nástroje ke snížení míry nezaměstnanosti zaměřené na cílové skupiny. Dohodnutí a vyhodnocení společných cílů. Regionální charakter opatření. Důkladně se vypracují obsahy 2 až 3 témat politiky pracovního trhu. K cílovým skupinám patří ženy, starší lidé, mladí lidé, lidé s postižením, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, příjemci sociální pomoci (minimální zajištění podle potřebnosti). Partneři Servis trhu práce Dolního Rakouska, Spolkový úřad pro sociální záležitosti a osoby s postižením, zemská pobočka Dolní Rakousko, Svaz zástupců obcí strany lidové Dolního Rakouska, Asociace průmyslníků Dolního Rakouska, Komora dělníků a zaměstnanců Dolního Rakouska, Spolková země Dolní Rakousko, Rakouský odborový svaz Dolního Rakouska, Svaz sociálně demokratických zástupců obcí v Dolním Rakousku, Hospodářská komora Dolního Rakouska, Nově: Zemská školní rada pro Dolní Rakousko. Roční plán vedlejší ujednání 2011 Zdůvodnění charakteru paktu: Aby bylo možno v průběhu doby platnosti paktu reagovat na změny má Dolnorakouský pakt o zaměstnanosti pro léta 2011 až 2013 charakter procesu. Každý rok se zpracují nejdůležitější tematické aktuální otázky politiky pracovního trhu do vedlejšího ujednání a na této platformě se dohodne jejich řešení po dobu jednoho roku. V roce 2012 stály v popředí zájmu v oblasti osob mimo pracovní trh analýza cílové skupiny, adekvátní možnosti poradenství a zaměstnanosti s cílem integrace. Byla realizována opatření jako minimální zajištění podle potřebnosti (BMS), Fairnetzt (pracovní trénink) a analýza těžko dosažitelných klientů. V oblasti mladých lidí bylo centrálním tématem posílení učení, podpora při volbě profese, zprostředkování reálné náplně profese, možnosti dokončit vzdělání a získat závěrečné zkoušky. V rámci těchto cílů byla realizována opatření jako propojení programu Ověřování nadání a Analýza potenciálu, záchytná síť pro učně (mezipodnikové učňovské vzdělávání), učňovský paket atd. V oblasti zdraví se pakt zaměřil na dlouhodobé udržení pracovní schopnosti a snížení dostupnosti invalidního důchodu. Zde proběhl projekt fit2work. Cíle a zprostředkování uchazečů o práci v České republice Jiří Hrdlička, Úřad práce České republiky, Krajské ředitelství Vysočina Celostátní cíl: Zvýšení celkové míry zaměstnanosti ve věkové skupině mezi 20 a 64 lety na 75 %. Dílčí cíle:

8 8 Zvýšení míry zaměstnanosti žen ve věkové skupině mezi 20 a 64 roky na 65 %. Zvýšení míry zaměstnanosti starších zaměstnanců věkové skupiny mezi 55 a 64 roky na 55 %. Snížení míry nezaměstnanosti mladých osob věkové skupiny mezi 15 a 24 roky o jednu třetinu oproti roku Snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o jednu čtvrtinu oproti roku Cílové skupiny mezi klienty Nezaměstnaní, kteří jsou nepřetržitě v evidenci déle než 5 měsíců. Nezaměstnaní, kterým je vzhledem k jejich zdraví nebo věku (mladí lidé mladší 24 let, absolventi škol bez praxe, lidé nad 55 let), případně vzhledem k péči o dítě nutno věnovat zvýšenou pozornost při zprostředkování práce. Nezaměstnaní, kterým je sice rovněž nutno věnovat zvýšenou pozornost, avšak z jiného důvodu, který je omezuje na účasti na trhu práce. Jedná se o osoby, které jsou z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti ohroženy sociálním vyloučením. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ke zprostředkování práce pro nezaměstnané Existují dva zdroje financování aktivní politiky zaměstnanosti státní rozpočet a ESF. Rekvalifikace včetně zvolené rekvalifikace Cíl Získání nové kvalifikace nebo rozšíření kvalifikace. Rekvalifikace cílí na konkrétní nástup do zaměstnání klienta, odpovídá jak požadavkům trhu práce, tak i individuálním potřebám klienta. Rekvalifikace probíhá v akreditovaných kurzech. Volená rekvalifikace Klient si rekvalifikaci volí sám za předpokladu, že má konkrétní příslib zaměstnání. Během 3 let smí na toto přeškolení spotřebovat až Kč. Veřejně prospěšné práce Cíl časově omezené pracovní příležitosti, při nichž se upravují především veřejné prostory, parky atd. K těmto pracím patří také čištění a údržba veřejných budov, ulic a ostatních dopravních ploch, resp. ostatní obdobné činnosti ve prospěch obcí nebo státních zařízení. Doba provádění práce maximálně 12 po sobě následujících kalendářních měsíců pro účely dotace mzdových nákladů. Společensky užitečná pracoviště Cíl pracoviště, která zaměstnavatel rezervuje nebo sám zřídí, aby je podle dohody s úřadem práce obsadil nezaměstnaným. Spadají sem i pracoviště, která zřídí nezaměstnaný klient po dohodě s úřadem práce sám pro sebe, a založí tak firmu. Doba vyplácení dávky většinou 6 až 12 měsíců Účel: a) jednorázová dotace na pořízení strojů a zařízení b) dotace mzdových nákladů Chráněná pracoviště Cíl zřizování pracovišť pro osoby s postižením nebo se zdravotním omezením. Dlouhodobost minimální doba 3 roky. Účel: a) Dotace na pořízení strojů a zařízení a také na přestavbu pracoviště, aby vyhovovalo klientovi b) Příplatek na provozní náklady. Rozpočtové prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti Většina rozpočtových prostředků je k dispozici nástroji s označením regionální individuální projekty, prostředky se však čerpají jen zhruba z něco přes 20 %. Obdobný objem prostředků je určen na oblast veřejně prospěšných prací. Vyčerpá se 35,71 % těchto prostředků. V oblasti projektů Další vzdělávání pro je k dispozici téměř 49 milionů korun, z nichž se využije 15,3 %. Projekt Vzdělávejte se pro růst Podpora růstu českého hospodářství dalším vzděláváním a rozvojem lidských zdrojů se zaměřením na obě cílové skupiny: zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci. Rekvalifikace 1 miliarda Kč (Region Vysočina = 16 milionů Kč) Přizpůsobivost 1,3 miliardy Kč (Region Vysočina = 32 milionů Kč) Vzdělávejte se pro růst Regionu Vysočina 33 milionů Kč Vybrané obory s růstovým potenciálem sociální služby, strojírenství, stavebnictví, maloobchod, ubytování, stravování, pohostinství, odpadové hospodářství, cestovní ruch, energetika. Vzděláním ke stabilitě Cíl zachování zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců podniků, které jsou přechodně v problematické situaci. Přidělené prostředky 400 milionů Kč pro ČR s možností zdvojnásobení (Vysočina 17,6 milionů Kč do konce roku 2012). Příspěvky na vzdělávání (interní, externí lektoři) a pokračování výplaty mzdy / náhrada mzdových nákladů během doby školení. Doba poskytování 6 měsíců (v odůvodněných případech déle, maximálně však 12 měsíců). Regionální individuální projekty (RIP) Region Vysočina Do projektů RIP bylo zapojeno již klientů (ukončené projekty), profitovalo z nich absolventů kurzů. V současné době začíná nová fáze projektu regionálních individuálních projektů s novými projekty, např.: Šance pro mladé, Třetí kariéra, S dětmi to jde také.

9 9 Projekt DONEZ osobní docházka nezaměstnaných Cíl omezení ilegálního zaměstnávání a snížení administrativní zátěže úřadů práce. Metoda klienti mají povinnost se během běžné pracovní doby dostavit na poštu (Czech POINT). Cílová skupina nezaměstnaní, kteří jsou často a opakovaně evidováni, mladí lidé pod 26 let; klienti, jejichž pracovní poměr v posledních 6 měsících trval méně než 10 dnů. Počet nezaměstnaných, kteří byli do tohoto projektu zařazeni v Kraji Vysočina: při průběžném zařazování nezaměstnaných jde vždy o cca nezaměstnaných. Sankce neomluvená absence má za následek správní řízení. Poté mohou být klienti vyškrtnuti z registru nezaměstnaných úřadu práce, čímž ztratí nárok na většinu sociální podpory. Služby veřejnosti Cíl rozvoj profesních schopností a dovedností u osob, které dlouhodobě nevykonávají žádné zaměstnání a mají objektivní nebo subjektivní problémy se získáním vhodného pracovního místa. Služba je tedy zaměřena na sociální integraci. Cílová skupina osoby, které jsou registrovány déle než 1 rok. Počet zařazených osob v Kraji Vysočina je to cca 700 klientů a od začátku roku více než klientů. Činnosti manuální a administrativní charakter. Kdo odmítne veřejně prospěšnou práci, která nezabírá více než 20 hodin za týden, může být potrestán vyškrtnutím z registru nezaměstnaných. Cíle servisu trhu práce Rakousko Friedrich Streicher, Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko Management servisu trhu práce centrální nástroj řízení: BALANCED SCORECARD (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku) V servisu trhu práce se stanovují úkoly pouze v oblasti politiky trhu práce, nikoli v hospodářské politice, finanční politice nebo pro míru nezaměstnanosti. Balanced Score Card (BSC) v servisu trhu práce obsahuje: roční cílové ukazatele politiky pracovního trhu servis pro pracovní síly (SfA), servis pro podniky a dalších 24 výkonnostních indikátorů v následujících oblastech: spokojenost zákazníků, spokojenost zaměstnanců, indikátory procesů servis pro pracovní síly, indikátory procesů servis pro podniky, další výkonnostní indikátory. Indikátory BSC se měří průběžně a vstupují vždy s různou významností do celkového hodnocení. Nejvyšší významnost s 31,1 % má spokojenost zákazníků, za ní následuje servis pro pracovní síly s 21,5 %, stanovené cíle politiky pracovního trhu s 19,3 %, indikátor procesu servis pro podniky s 11,8 %, spokojenost zaměstnanců s 9,2 % a konečně další výkonnostní indikátory se 7,0 %. Cíle stanovené pro politiku pracovního trhu: K těmto stanoveným cílům patří například zaměstnání určitého počtu starších pracovních sil nebo dlouhodobě nezaměstnaných osob, kvalifikování osob, obsazování míst a získávání kvalifikovaných míst. V tomto kontextu se stanovují indikátory (BSC-), např.: délka nezaměstnanosti rychlý nástup do práce zaměstnání po školeních spokojenost uchazečů o práci spokojenost podniků stupeň zapojení servisu trhu práce do vzniku nových pracovních poměrů Tyto indikátory se sledují za 12 měsíců, platí pro každou regionální pobočku, jsou kvantifikovány a vyhodnocují se každý měsíc. Čím kratší je např. nezaměstnanost, tím vyšší je hodnota příslušného indikátoru. V celém Rakousku existuje 99 regionálních poboček, které jsou sloučeny do 6 skupin se srovnatelnou situací trhu práce (= do 6 clusterů). Ke každému clusteru patří 11 až 23 poboček. Jako příklady clusterů lze uvést velkoměsta, regionální centra, regiony se středními / slabšími příjmy, turistické regiony. Pro každý indikátor se měsíčně vypočítává hodnota (např.: doba nezaměstnanosti ve dnech). Tato hodnota se následně přepočítá pomocí metody vyhodnocení výkonnosti (Benchmark) na body. Díky tomu lze různé indikátory poté srovnávat. Jak se vytváří souvislost mezi hodnotou a body? Hodnota nejlepších 10 % za 1 cluster odpovídá nejlepší známce, a tudíž maximálnímu počtu bodů. Hodnota nejhorších 10 % za 1 cluster odpovídá dolní hranici a určuje hodnotu 0 bodů. Benchmarking se vypočítá pro každý z 6 clusterů, pro každý indikátor a zůstává beze změny po dobu 1 roku. Servis trhu práce Rakousko pomocí metody BSC dosáhlo možnosti vzájemného porovnávání všech 99 poboček. Systém dále umožňuje definovat silné stránky i optimalizační potenciály ( samoregulaci ). BSC umožňuje vedoucím pracovníkům průběžné určování vlastní pozice a managementu pak přenášení těžiště pro optimalizaci řízení organizace. Pro úspěch jsou důležité následující body. Převod stanovených úkolů na měřitelné ukazatele se děje prostřednictvím ročních cílových a pracovních programů

10 10 pro každou regionální pobočku, každé oddělení zemské pobočky a každou zemskou organizaci. Před vypracováním nových plánů převodu stanovených úkolů na měřitelné ukazatele se provádí ověření realizace ( lessons learned = retrospektiva projektu). Například bylo v roce 2010 zjištěno, že v oblasti kontrolingu je důležitá transparentnost, aby všichni zaměstnanci mohli nahlížet do intranetu. Dále se zpracovává měsíční přehled výkonnosti, srovnání plánovaných a skutečných hodnot, stanovení cesty k dosažení cíle. Kromě toho se provádí zdokumentování aktivit v databázi projektu. Pravidelné porady, jednání (komunikace) představují rovněž zásadní příspěvek k dosažení úspěchu. Komunikace probíhá prostřednictvím u, intranetu a vizualizací ( skulptura ). Úspěch se posiluje také motivováním (vytvářením pobídek). Servis trhu práce sestavuje měsíční žebříček a z něj pak vybírá tři osoby, které odvedly nejlepší výkony, a 3 nejlepší zlepšovatele, kterým uděluje prémie. K doprovodným aktivitám, které jsou pro úspěch důležité, patří specifické zvyšování kvalifikace, cílená podpora a nápomoc ze strany zemské pobočky, výměna osvědčených postupů a slavení úspěchů. Úspěch servisu trhu práce Rakousko externí srovnání S jinými podniky: Servis trhu práce Rakousko je vítězem příslušné kategorie v soutěži o státní cenu kvality za rok 2011 ( Řízení pomocí BSC systému vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku ) S jinými evropskými agenturami práce: Servis trhu práce Rakousko je v evropském srovnání v mnoha indikátorech na čele pelotonu, např. rychlé nabídky při nezaměstnanosti, spokojenost klientů, pracovních sil a zákazníků z řad podniků. Závěr informačního setkání Pan Walter Reiter poděkoval za účast a pozval všechny ke společnému obědu.

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 1/ září 2005 Z obsahu O česko-rakouské akademii expertů Shrnutí aktivit

Více

Regionální strategie zprostředkování a kooperace v Mistelbachu, Gänserndorfu a Břeclavi

Regionální strategie zprostředkování a kooperace v Mistelbachu, Gänserndorfu a Břeclavi Regionální strategie zprostředkování a kooperace v Mistelbachu, Gänserndorfu a Břeclavi Cílem propojení mezi mikroregiony bylo vzájemné informování o aktuální situaci na trhu práce v příhraničních okresech

Více

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č.

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č. EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti č.5/ únor 2007 Obsah Program akademie expertů 2007 v přehledu 2 Konference trhu práce v Brně,

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Protokol z workshopu pro rozvoj pilotního projektu

Protokol z workshopu pro rozvoj pilotního projektu Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Protokol z workshopu pro rozvoj pilotního projektu DATUM MÍSTO MODEROVÁNÍ JAZYKY 19. květen 2010, 10:00-14:30 hod RIZ Gründerzentrum, Hollabrunn Ausstellungsstraße

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Situace v Rakousku 3 Právní základ 3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Protokol k maloregionálnímu zasíťování Trh práce bez hranic zaměstnání bez omezení?

Protokol k maloregionálnímu zasíťování Trh práce bez hranic zaměstnání bez omezení? Protokol k maloregionálnímu zasíťování Trh práce bez hranic zaměstnání bez omezení? Cílem setkání byla výměna informací o situaci na trhu práce v rakousko-českém příhraničí od uvolnění rakouského trhu

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 11,0 10,0 10,5 9,5 Podíl

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 3 / květen 2006 Z obsahu Program akademie expertů 2006 v přehledu 2 Kariéra

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Sdělení náměstka generálního ředitele ÚP č. 20/2012 Název: Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím skarty (postup ve speciálních případech)

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014 Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji České Budějovice 30. dubna 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 11,7 10,7 Podíl nezaměstnaných na

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Dotazování podnikatelů - Slovensko

Dotazování podnikatelů - Slovensko Dotazování podnikatelů - Slovensko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo zástupce

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zápis z workshopu. Spolupráce mezi správami služeb zaměstnanosti a podniky

Zápis z workshopu. Spolupráce mezi správami služeb zaměstnanosti a podniky Zápis z workshopu Spolupráce mezi správami služeb zaměstnanosti a podniky Cílem semináře byla výměna zkušeností o možnostech spolupráce mezi správami služeb zaměstnanosti a podniky. Seminář byl zaměřen

Více

Manuál k provádění směrnic GŘ. platný od 13. února 2012

Manuál k provádění směrnic GŘ. platný od 13. února 2012 Ú ř a d p r á c e ČR Krajská pobočka v H r a d c i K r á l o v é Manuál k provádění směrnic GŘ č 4/2012 Postup a spolupráce pracovišť Úřadu práce ČR při poskytování finančního příspěvku na realizaci nástrojů

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

518/2004 Sb. VYHLÁKA

518/2004 Sb. VYHLÁKA 518/2004 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více