Protokol z informačního setkání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol z informačního setkání"

Transkript

1 Protokol z informačního setkání Nová organizační struktura českých úřadů práce Cílem setkání byla výměna informací o nové organizační struktuře úřadů práce v ČR se zaměřením na krajskou úroveň (kraj Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina). Dále byly prodiskutovány kooperace mezi krajskými a regionálními úrovněmi, zacílení, zprostředkování práce a servis pro podniky z hlediska krajských ředitelství v ČR a zemské pobočky v Rakousku. DATUM MÍSTO 14. listopad 2012, 10:00 až 14:30 hod. Zemská pobočka Servisu trhu práce Dolní Rakousko Hohenstaufengasse 1, 1013 Vídeň MODERÁTOR JAZYKY Walter Reiter, L&R Sozialforschung němčina, čeština

2 2 ÚČASTNÍCI Jméno Organizace Kontakt Beran Jiří Landesdirektorat für Südböhmen / Krajská pobočka ÚP v Českých Budějovicích Bürger Josef Landesdirektorat für Südmähren / Krajská pobočka ÚP v Brně Fakler Karl Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Grundtner Gerhard Landesgeschäftsstelle des AMS Wien / Zemská pobočka servisu trhu práce Vídeň Herzog Hubert Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Höklová Monika EC-Employment Consulting Horak Eva L&R Sozialforschung Hrdlička Jiří Landesdirektorat für Hochland / Krajská pobočka ÚP v Jihlavě Kočišová Dana Handelskammer Brno-Umland / OHK Brnovenkov Loukota Ivan Landesdirektorat für Südböhmen / Krajská pobočka ÚP v Českých Budějovicích Ocásek Pavel Landesdirektorat für Südmähren / Krajská pobočka ÚP v Brně Reiter Walter L&R Sozialforschung Rosenstingl Petra Landesgeschäftsstelle des AMS Oberösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Horního Rakouska Streicher Friedrich Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Tarabová Ivana TA-Service Vodrazka Martina Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Zauf Miroslav Landesdirektorat für Hochland / Krajská pobočka ÚP v Jihlavě

3 3 Přivítání Pánové Walter Reiter (L&R Sozialforschung) a Karl Fakler (Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko) přivítali přítomné zástupce a zástupkyně servisu trhu práce a úřadů práce na úrovni spolkových zemí, resp. krajů. Organizační schéma a kompetence českých úřadů práce spolupráce mezi krajskými ředitelstvími a regionálními kontaktními místy Ivan Loukota, Úřad práce České republiky, krajské ředitelství Jihočeského kraje Dnem bylo v ČR zrušeno 77 úřadů práce, které působily v okresech, a byl vytvořen Úřad práce České republiky. Některé změny nabyly právní moci až (kompetence, které přibyly až začátkem roku 2012, jsou v následujícím textu zvýrazněny šedou barvou). Právní subjektivitu má jen tento úřad. Úřad práce České republiky je správní instituce, která působí na celém území stáru a která má sídlo v Praze. Úřad práce řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je jeho nadřízeným správním orgánem. V rámci úřadu práce působí generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (celkem 14), do jejíž organizace je zapojeno cca 300 kontaktních míst. Rozsah kompetencí krajských poboček se kryje s územím krajů, pro které jsou zřízeny. Podmínky organizačního členění Úřadu práce jsou zakotveny ve stanovách a v organizačním řádu. Úkoly úřadu práce v oblastech: zprostředkování zaměstnání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpora, peněžní podpora osob s postižením / zdravotně postižených, sociální služby (včetně kontroly) a příspěvek na péči, pomoc v hmotné nouzi Ve správním řízení je úřad práce prvoinstanční institucí, o jejíchž usneseních rozhoduje ministerstvo jako odvolací instituce, pokud zákon nestanoví jinak. Pro zajištění spolupráce na trhu práce sestavuje úřad práce podle potřeby poradenská grémia. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo tvoří směrnice a kontroluje výkon státní správy, jakož i dodržování zákonných předpisů při plnění úkolů státní politiky zaměstnanosti. Tvoří celostátní koncepce a programy týkající se státní politiky zaměstnanosti, navrhuje principiální řešení základních problémů trhu práce. Kromě toho zaujímá stanovisko k návrhům a předlohám, které ovlivňují státní politiku zaměstnanosti. Zajišťuje vypracování analýz a prognóz vývoje pracovního trhu. Zajišťuje správu a poskytování prostředků pro realizaci státní politiky zaměstnanosti. Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím úřadu práce v oblasti sociální podpory, která není kryta ze sociálního pojištění. Úřad práce České republiky generální ředitelství Generální ředitelství zajišťuje podklady pro ministerstvo, na jejichž základě ministerstvo sestavuje koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti. Při poskytování materiální pomoci spolupracuje se správními institucemi, se samosprávnými územně správními celky, s Českou správou sociálního zabezpečení, s podpůrnými orgány, se státními zdravotními organizacemi i se zaměstnavateli. Zajišťuje materiální podporu, která je poskytována v rámci investičních pobídek k vytváření nových pracovních míst a pro přeškolování. Uděluje a odebírá právnickým a fyzickým osobám povolení ke zprostředkování práce. Vykovává kontrolní činnost podle zákonného rámce. Krajská pobočka Úřadu práce ČR Krajská pobočka sestavuje pro svůj kraj koncepce rozvoje zaměstnanosti, statistiky, analýzy a prognózy. Při poskytování materiální pomoci spolupracuje se správními institucemi, se samosprávnými územně správními celky, s Českou správou sociálního zabezpečení, s podpůrnými orgány, se státními zdravotními organizacemi i se zaměstnavateli. Zajišťuje a financuje projekty a akce, které souvisejí s rozvojem lidských zdrojů v oblasti trhu práce. Zajišťuje zprostředkování zaměstnání pro uchazeče o práci a zájemce o pracovní místa. Kontroluje vykonávání sociálních služeb. Krajská pobočka zajišťuje využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, poskytuje

4 4 prostředky určené na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí jak podporu v nezaměstnanosti, tak i prostředky na přeškolování. Dbá na to, aby zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob s postižením / zdravotním postižením, získali podporu. Zajišťuje, aby byly uspokojeny mzdové nároky nesplněné zaměstnavateli. Přiděluje uchazeče o práci do společného zprostředkování práce, tzn. do skupiny uchazečů, jimž úřad práce společně s pracovní agenturou zprostředkuje práci. Kontroluje výši průměrné měsíční čisté mzdy pro účely podpory v nezaměstnanosti a provádí u příjemců dávek finanční kontroly. Kontaktní místo Krajské pobočky Úřadu práce České republiky V záležitostech zprostředkování práce má kontaktní místo v obcích s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy a ve vybraných obcích, jejichž obecní úřad je pověřen samostatnou působností, následující funkce: Eviduje volná místa a podává informace o volných pracovních místech. Vede evidenci uchazečů o práci a zájemců o práci. Ověřuje správní rozhodnutí vydané v oblasti zprostředkování práce. Spolupracuje v oblasti výchovy a vzdělávání se zaměstnavateli a ostatními subjekty. Při aplikaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti provádí výběr uchazečů. S ohledem na podporu v nezaměstnanosti má kontaktní místo v obcích s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy a ve vybraných obcích, jejichž obecní úřad je pověřen samostatnou působností, následující funkce: Vyplácí pomoc v hmotné nouzi. Vyplácí peněžní podporu osobám s postižením / zdravotně postiženým. Poskytuje sociální služby a příspěvek na péči. Provádí sociální šetření, aby ověřilo směrodatné skutečnosti, na nichž se zakládají nároky na dávky, které nejsou hrazeny ze sociálního pojištění. Hierarchie krajské pobočky Úřadu práce České republiky Na nejvyšší příčce se nachází krajská pobočka s ředitelem krajské pobočky. Následuje kancelář krajské pobočky, právní a kontrolní oddělení, oddělení zaměstnanosti a oddělení sociálních dávek, které nejsou hrazeny ze sociálního pojištění. Hierarchie kontaktního místa Kontaktní místo s více než 25 zaměstnanci je členěno do následujících oddělení: sekretariát, oddělení zaměstnanosti a oddělení sociálních dávek, které nejsou hrazeny ze sociálního pojištění. V kontaktním místě s více než 25 zaměstnanci kromě toho spolupůsobí zaměstnanci krajské pobočky, kteří patří k následujícím skupinám / oddělením: referát ekonomické a vnitřní správy, referát informatiky, oddělení kontrolně právní, oddělení zaměstnanosti (nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, záležitosti cizinců, osob s omezenou pracovní schopností), referát trhu práce, referát projektů EU, oddělení nepojistných sociálních dávek, rekvalifikace a poradenství. Má-li kontaktní místo méně než 25 zaměstnanců, pak se toto členění neprovádí. Ve správním řízení ověřuje nároky na podporu v nezaměstnanosti. Ve správním řízení ověřuje nároky na prostředky na přeškolování. Provádí exekuci na přiznané podpory v nezaměstnanosti, resp. na prostředky na přeškolování. Zpracování řádné a mimořádné výplaty výpomocí. V záležitostech sociálních příspěvků, které nejsou kryty ze sociálního pojištění, realizuje kontaktní místo v obcích s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy a ve vybraných obcích, jejichž obecní úřad je pověřen samostatnou působností, následující funkce: Vyplácí dávky státní sociální pomoci.

5 5 Organizační schéma a kompetence rakouského servisu trhu práce spolupráce mezi zemskými a regionálními místy kooperace, kontrola, podpora při dosahování cílů Friedrich Streicher, servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko V servisu trhu práce se provádějí tři stěžejní procesy na všech úrovních servisu trhu práce: Podpora pracovních sil při hledání vhodných možností zaměstnání a při jejich přizpůsobení poptávce po pracovních silách (také prostřednictvím kvalifikací, podporou zaměstnanosti, aktivizujícími opatřeními a externím poradenstvím a péčí). Podpora podniků při hledání vhodných pracovních sil a při přizpůsobení pracovních sil (také kvalifikace, dotace mzdových nákladů). Informování lidí, institucí a veřejnosti o vývoji trhu práce a o profesním světě. Tyto tři stěžejní procesy doplňují procesy řízení a systémy podpory, čímž se model procesů servisu trhu práce kompletuje. Zákonem o servisu trhu práce ze dne 1. července 1994 byly úřady práce vyčleněny z gesce Spolkového ministerstva práce, zdraví a sociálních záležitostí a byl zřízen servis trhu práce (Arbeitsmarktservice) jako veřejnoprávní podnik služeb. Spolková organizace servisu trhu práce je tvořena: správní radou, představenstvem (2 osoby), spolkovou pobočkou. 9 zemských organizací servisu trhu práce je tvořeno: zemským ředitelstvím, zemským jednatelem / zemskou jednatelkou, zemskými pobočkami. 100 regionálních organizací je tvořeno: regionálním poradním sborem, vedoucím regionálních poboček, regionální pobočkou. Spolková organizace Realizace cílů stanovených politikou pracovního trhu Spolkového ministerstva práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele. Stěžejní programy politiky pracovního trhu pro servis trhu práce. Jednotná úprava organizace, personálu, vybavení, základní práce a statistiky. Kontrola vedení. Spolková organizace tedy vykonává skutečnou řídicí funkci. Zemská organizace Vypracování politických cílů pracovního trhu pro spolkovou zemi (r včetně rozdělení zadání zemské organizace pro regionální pobočky. Koordinace servisu trhu práce s ostatními zemskými zařízeními (spolková země, zařízení pro osoby s postižením atd.). Sestavení rozpočtu, rozdělování prostředků. Rámcové podmínky (budovy, personální zdroje, regionální vzdělávání zaměstnanců). Návod, podpora regionálních organizací (účetnictví, kontrola, nástroje, péče). Zemská organizace je organizována odlišně, dolnorakouská zemská organizace má následující oddělení: personální oddělení, vzdělávání zaměstnanců, servis pro uchazeče o práci, podpora (plány kurzů, smlouvy o poskytování podpory), servis pro podniky, nákup, nemovitosti, finance. Regionální organizace Operativní realizace směrnice spolkové a zemské organizace, stanovení principů politiky pracovního trhu pro oblast lokálních poboček včetně plánu opatření, výplata podpory v nezaměstnanosti, pomoci a jiných dávek, zprostředkování uchazečů o práci a obsazování volných míst (včetně (finančních) podpor) Regionální pobočky mají široké pole působnosti. Například určují místa kurzů a rozhodují o jejich počtu. Každá regionální pobočka má 2 nebo 3 oddělení s různými úkoly. Informační a servisní zóna (SZ): přihlášky, směrování klientů (informační zóna a centrum informací o profesích), obecné informace, pojištění pro případ nezaměstnanosti, zprostředkování. Poradenská zóna: po více než třech měsících neúspěšného hledání práce následuje poradenství klientů servisu trhu práce v poradenské zóně, zprostředkování, péče, podpora, zaměstnávání cizinců, servis pro podniky. Tři oddělení jsou v regionálních pobočkách, které mají vlastní oddělení servisu pro podniky. Servis pro podniky v Rakousku Karl Fakler, Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko Cíle a úkoly servisu pro podniky Akvizice volných míst (čím větší je nabídka míst, tím lepší je výběr pro klienty hledající práci)

6 6 Zprůhlednění poptávky po pracovních silách a nabídky pracovních sil: zveřejňování nabídky míst. Optimální matching (výběr nejvhodnějších uchazečů o práci). Obsazování volných míst => správná osoba pro správné místo (i za použití podnikových subvencí). Informace podnikům o trhu práce. Informace a vyřizování subvencí určených podnikům. Služby: informace Aktivní poskytování, nabízení a distribuce dat a faktů o: možnostech obsazování volných míst, podpůrných opatřeních pro podniky k obsazování volných míst (jako předběžný výběr nebo burzy práce), rámcové zákonné podmínky platné pro trh práce (např. právní důsledky odmítnutí práce, zákon o rovném nakládání). Služby: poradenství Podpora podniků při hledání pracovních sil, kvalifikování pracovních sil, zákon o zaměstnávání cizinců, získávání subvencí. poukazováním na různé možnosti postupu a volby (v předem stanoveném rámci) Průběh zprostředkování Pracovníci servisu trhu práce vedou rozhovor s podnikovým zákazníkem (telefonicky, osobně při návštěvách podniku, přes internet Podnik popíše volné pracovní místo a požadavky na nového pracovníka / pracovnici. Vypracuje se profil požadavků pro danou zakázku. Zaměstnanci servisu trhu práce dohodnou s podnikem individuálně nejúčinnější způsob výběru personálu pro dané volné místo. Zaměstnanec servisu trhu práce potvrdí zakázku. Podnik obdrží potvrzení zakázky, které obsahuje údaje o nahlášeném volném místu. Je-li zapotřebí provést opravu, je podnik vyzván, aby zkontaktoval se servisem trhu práce. Zaměstnanci servisu pro podniky provádějí výběr nejvhodnějších uchazečů pro danou pozici (matching). To znamená, že se profil požadavků na příslušné místo porovná s uvedenými kvalifikacemi uchazečů o práci. Počítačový systém servisu trhu práce umožňuje vyhledávání jak v celém Rakousku, tak i v celé Evropě. Zaměstnanci servisu trhu práce navrhnou podniku vhodné uchazeče. Osoby, které jsou pro nahlášené místo kvalifikovány, budou vyzvány, aby se představily v podniku. Podle požadavků podniku bude počet osob, které budou navrženy, omezen. Servis trhu práce ochotně zveřejní nabídku volných míst na svých internetových stránkách, kde mohou uchazeči vyhledávat sami. Zaměstnanci servisu trhu práce požádají podnik, aby poté, co proběhnou rozhovory s uchazeči, mu sdělil jejich výsledek. Pokud se nepodaří místo obsadit, prodiskutují společně nové strategie hledání, resp. se dohodnou časové intervaly, v nichž docházet k dalším kontaktům. Servis trhu práce žádá podnik, aby jej při úspěšném obsazení místa neprodleně informoval, aby se eliminovaly další nepotřebné předběžné rozhovory s uchazeči o práci. Po ukončení zakázky pracovník servisu trhu práce znovu kontaktuje podnik, aby se ujistil, že přání zákazníka bylo splněno, resp. aby se mohla zahájit práce na obsazení dalšího místa. Zprostředkování kvality: předběžný výběr Tuto službu lze podnikům nabízet navíc ke standardnímu zprostředkování jako speciální službu ve speciálních případech a pro speciální zákazníky. Jejím účelem je optimalizovat přesnost výběru a spokojenost zákazníka. PRŮBĚH: 1. Dohoda se zákazníkem. 2. Zveřejnění inzerátu: žádost o místo přímo v pobočce servisu trhu práce (obvykle bez uvedení názvu podniku). 3. Kontakt s uchazeči (prostudování podkladů od uchazečů a/nebo telefonické interview a/nebo osobní rozhovor a představení u poradce servisu trhu práce). 4. Předběžný výběr a prezentace vhodných uchazečů. VÝHODA PRO PODNIK: Podklady od uchazečů jsou po kontaktu poradce servisu trhu práce s uchazečem ještě jednou předběžně filtrovány. Redukce administrativní a časové zátěže. Zprostředkování kvality: Burzy práce Tyto služby lze nabídnout podniku, který si objedná obsazení více volných míst jednoho druhu, např. 10 řidičů nákladních vozidel. PRŮBĚH: 1. Uchazeči se sezvou k určitému termínu do prostor servisu trhu práce nebo podniku. 2. Podnik se představí a vysvětlí, jakou práci nabízí. 3. Rozhovory s uchazeči se vedou ihned na místě samém.

7 7 4. Poradce servisu trhu práce poskytuje podporu a provádí veškerá další opatření, např. podává informace o dalším průběhu přijímacího řízení uchazečům. VÝHODA PRO PODNIK: Redukce administrativní a časové náročnosti během přijímacího procesu. Návštěvy podniků Servis pro podniky je podnikům k dispozici se všemi svými různorodými službami. Dobrou možností prohloubení kontaktů s podnikem je jeho návštěva. Každý zaměstnanec servisu trhu práce navštěvuje strategicky významné podniky, o které se stará. Osobní kontakt a znalost podniku i jeho pracovních míst mají pro zprostředkování zásadní význam. Servis pro podniky ukazatele za Dolní Rakousko (rok 2011) Celkem v servisu pro podniky pracuje v Dolním Rakousku ve 22 regionálních pobočkách 101 zaměstnanec. Servisu trhu práce Dolního Rakouska nahlásilo podniků míst. Osobní kontakty s podniky: (Úkol pro zaměstnance na plný pracovní úvazek: 70 ročně). Zprostředkování kvality předběžný výběr : (Úkol pro zaměstnance na plný pracovní úvazek: 90 ročně). Zprostředkování kvality burza práce : 232 (není úkolováno) Teritoriální pakt o zaměstnanosti Karl Fakler, Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko Dolnorakouský Teritoriální pakt o zaměstnanosti 2011 až 2013 Teritoriální pakty o zaměstnanosti jsou smluvně sjednaná regionální partnerství sloužící k provázání politiky pracovního trhu a politiky zaměstnanosti s ostatními oblastmi politiky pro přispění k optimalizaci situace na pracovním trhu v regionech. Cílem této partnerské spolupráce je zvýšení efektivity využití finančních prostředků. Pakt o zaměstnanosti 2011 až 2013 Strategické cíle: Nástroje ke snížení míry nezaměstnanosti zaměřené na cílové skupiny. Dohodnutí a vyhodnocení společných cílů. Regionální charakter opatření. Důkladně se vypracují obsahy 2 až 3 témat politiky pracovního trhu. K cílovým skupinám patří ženy, starší lidé, mladí lidé, lidé s postižením, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, příjemci sociální pomoci (minimální zajištění podle potřebnosti). Partneři Servis trhu práce Dolního Rakouska, Spolkový úřad pro sociální záležitosti a osoby s postižením, zemská pobočka Dolní Rakousko, Svaz zástupců obcí strany lidové Dolního Rakouska, Asociace průmyslníků Dolního Rakouska, Komora dělníků a zaměstnanců Dolního Rakouska, Spolková země Dolní Rakousko, Rakouský odborový svaz Dolního Rakouska, Svaz sociálně demokratických zástupců obcí v Dolním Rakousku, Hospodářská komora Dolního Rakouska, Nově: Zemská školní rada pro Dolní Rakousko. Roční plán vedlejší ujednání 2011 Zdůvodnění charakteru paktu: Aby bylo možno v průběhu doby platnosti paktu reagovat na změny má Dolnorakouský pakt o zaměstnanosti pro léta 2011 až 2013 charakter procesu. Každý rok se zpracují nejdůležitější tematické aktuální otázky politiky pracovního trhu do vedlejšího ujednání a na této platformě se dohodne jejich řešení po dobu jednoho roku. V roce 2012 stály v popředí zájmu v oblasti osob mimo pracovní trh analýza cílové skupiny, adekvátní možnosti poradenství a zaměstnanosti s cílem integrace. Byla realizována opatření jako minimální zajištění podle potřebnosti (BMS), Fairnetzt (pracovní trénink) a analýza těžko dosažitelných klientů. V oblasti mladých lidí bylo centrálním tématem posílení učení, podpora při volbě profese, zprostředkování reálné náplně profese, možnosti dokončit vzdělání a získat závěrečné zkoušky. V rámci těchto cílů byla realizována opatření jako propojení programu Ověřování nadání a Analýza potenciálu, záchytná síť pro učně (mezipodnikové učňovské vzdělávání), učňovský paket atd. V oblasti zdraví se pakt zaměřil na dlouhodobé udržení pracovní schopnosti a snížení dostupnosti invalidního důchodu. Zde proběhl projekt fit2work. Cíle a zprostředkování uchazečů o práci v České republice Jiří Hrdlička, Úřad práce České republiky, Krajské ředitelství Vysočina Celostátní cíl: Zvýšení celkové míry zaměstnanosti ve věkové skupině mezi 20 a 64 lety na 75 %. Dílčí cíle:

8 8 Zvýšení míry zaměstnanosti žen ve věkové skupině mezi 20 a 64 roky na 65 %. Zvýšení míry zaměstnanosti starších zaměstnanců věkové skupiny mezi 55 a 64 roky na 55 %. Snížení míry nezaměstnanosti mladých osob věkové skupiny mezi 15 a 24 roky o jednu třetinu oproti roku Snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o jednu čtvrtinu oproti roku Cílové skupiny mezi klienty Nezaměstnaní, kteří jsou nepřetržitě v evidenci déle než 5 měsíců. Nezaměstnaní, kterým je vzhledem k jejich zdraví nebo věku (mladí lidé mladší 24 let, absolventi škol bez praxe, lidé nad 55 let), případně vzhledem k péči o dítě nutno věnovat zvýšenou pozornost při zprostředkování práce. Nezaměstnaní, kterým je sice rovněž nutno věnovat zvýšenou pozornost, avšak z jiného důvodu, který je omezuje na účasti na trhu práce. Jedná se o osoby, které jsou z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti ohroženy sociálním vyloučením. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ke zprostředkování práce pro nezaměstnané Existují dva zdroje financování aktivní politiky zaměstnanosti státní rozpočet a ESF. Rekvalifikace včetně zvolené rekvalifikace Cíl Získání nové kvalifikace nebo rozšíření kvalifikace. Rekvalifikace cílí na konkrétní nástup do zaměstnání klienta, odpovídá jak požadavkům trhu práce, tak i individuálním potřebám klienta. Rekvalifikace probíhá v akreditovaných kurzech. Volená rekvalifikace Klient si rekvalifikaci volí sám za předpokladu, že má konkrétní příslib zaměstnání. Během 3 let smí na toto přeškolení spotřebovat až Kč. Veřejně prospěšné práce Cíl časově omezené pracovní příležitosti, při nichž se upravují především veřejné prostory, parky atd. K těmto pracím patří také čištění a údržba veřejných budov, ulic a ostatních dopravních ploch, resp. ostatní obdobné činnosti ve prospěch obcí nebo státních zařízení. Doba provádění práce maximálně 12 po sobě následujících kalendářních měsíců pro účely dotace mzdových nákladů. Společensky užitečná pracoviště Cíl pracoviště, která zaměstnavatel rezervuje nebo sám zřídí, aby je podle dohody s úřadem práce obsadil nezaměstnaným. Spadají sem i pracoviště, která zřídí nezaměstnaný klient po dohodě s úřadem práce sám pro sebe, a založí tak firmu. Doba vyplácení dávky většinou 6 až 12 měsíců Účel: a) jednorázová dotace na pořízení strojů a zařízení b) dotace mzdových nákladů Chráněná pracoviště Cíl zřizování pracovišť pro osoby s postižením nebo se zdravotním omezením. Dlouhodobost minimální doba 3 roky. Účel: a) Dotace na pořízení strojů a zařízení a také na přestavbu pracoviště, aby vyhovovalo klientovi b) Příplatek na provozní náklady. Rozpočtové prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti Většina rozpočtových prostředků je k dispozici nástroji s označením regionální individuální projekty, prostředky se však čerpají jen zhruba z něco přes 20 %. Obdobný objem prostředků je určen na oblast veřejně prospěšných prací. Vyčerpá se 35,71 % těchto prostředků. V oblasti projektů Další vzdělávání pro je k dispozici téměř 49 milionů korun, z nichž se využije 15,3 %. Projekt Vzdělávejte se pro růst Podpora růstu českého hospodářství dalším vzděláváním a rozvojem lidských zdrojů se zaměřením na obě cílové skupiny: zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci. Rekvalifikace 1 miliarda Kč (Region Vysočina = 16 milionů Kč) Přizpůsobivost 1,3 miliardy Kč (Region Vysočina = 32 milionů Kč) Vzdělávejte se pro růst Regionu Vysočina 33 milionů Kč Vybrané obory s růstovým potenciálem sociální služby, strojírenství, stavebnictví, maloobchod, ubytování, stravování, pohostinství, odpadové hospodářství, cestovní ruch, energetika. Vzděláním ke stabilitě Cíl zachování zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců podniků, které jsou přechodně v problematické situaci. Přidělené prostředky 400 milionů Kč pro ČR s možností zdvojnásobení (Vysočina 17,6 milionů Kč do konce roku 2012). Příspěvky na vzdělávání (interní, externí lektoři) a pokračování výplaty mzdy / náhrada mzdových nákladů během doby školení. Doba poskytování 6 měsíců (v odůvodněných případech déle, maximálně však 12 měsíců). Regionální individuální projekty (RIP) Region Vysočina Do projektů RIP bylo zapojeno již klientů (ukončené projekty), profitovalo z nich absolventů kurzů. V současné době začíná nová fáze projektu regionálních individuálních projektů s novými projekty, např.: Šance pro mladé, Třetí kariéra, S dětmi to jde také.

9 9 Projekt DONEZ osobní docházka nezaměstnaných Cíl omezení ilegálního zaměstnávání a snížení administrativní zátěže úřadů práce. Metoda klienti mají povinnost se během běžné pracovní doby dostavit na poštu (Czech POINT). Cílová skupina nezaměstnaní, kteří jsou často a opakovaně evidováni, mladí lidé pod 26 let; klienti, jejichž pracovní poměr v posledních 6 měsících trval méně než 10 dnů. Počet nezaměstnaných, kteří byli do tohoto projektu zařazeni v Kraji Vysočina: při průběžném zařazování nezaměstnaných jde vždy o cca nezaměstnaných. Sankce neomluvená absence má za následek správní řízení. Poté mohou být klienti vyškrtnuti z registru nezaměstnaných úřadu práce, čímž ztratí nárok na většinu sociální podpory. Služby veřejnosti Cíl rozvoj profesních schopností a dovedností u osob, které dlouhodobě nevykonávají žádné zaměstnání a mají objektivní nebo subjektivní problémy se získáním vhodného pracovního místa. Služba je tedy zaměřena na sociální integraci. Cílová skupina osoby, které jsou registrovány déle než 1 rok. Počet zařazených osob v Kraji Vysočina je to cca 700 klientů a od začátku roku více než klientů. Činnosti manuální a administrativní charakter. Kdo odmítne veřejně prospěšnou práci, která nezabírá více než 20 hodin za týden, může být potrestán vyškrtnutím z registru nezaměstnaných. Cíle servisu trhu práce Rakousko Friedrich Streicher, Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko Management servisu trhu práce centrální nástroj řízení: BALANCED SCORECARD (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku) V servisu trhu práce se stanovují úkoly pouze v oblasti politiky trhu práce, nikoli v hospodářské politice, finanční politice nebo pro míru nezaměstnanosti. Balanced Score Card (BSC) v servisu trhu práce obsahuje: roční cílové ukazatele politiky pracovního trhu servis pro pracovní síly (SfA), servis pro podniky a dalších 24 výkonnostních indikátorů v následujících oblastech: spokojenost zákazníků, spokojenost zaměstnanců, indikátory procesů servis pro pracovní síly, indikátory procesů servis pro podniky, další výkonnostní indikátory. Indikátory BSC se měří průběžně a vstupují vždy s různou významností do celkového hodnocení. Nejvyšší významnost s 31,1 % má spokojenost zákazníků, za ní následuje servis pro pracovní síly s 21,5 %, stanovené cíle politiky pracovního trhu s 19,3 %, indikátor procesu servis pro podniky s 11,8 %, spokojenost zaměstnanců s 9,2 % a konečně další výkonnostní indikátory se 7,0 %. Cíle stanovené pro politiku pracovního trhu: K těmto stanoveným cílům patří například zaměstnání určitého počtu starších pracovních sil nebo dlouhodobě nezaměstnaných osob, kvalifikování osob, obsazování míst a získávání kvalifikovaných míst. V tomto kontextu se stanovují indikátory (BSC-), např.: délka nezaměstnanosti rychlý nástup do práce zaměstnání po školeních spokojenost uchazečů o práci spokojenost podniků stupeň zapojení servisu trhu práce do vzniku nových pracovních poměrů Tyto indikátory se sledují za 12 měsíců, platí pro každou regionální pobočku, jsou kvantifikovány a vyhodnocují se každý měsíc. Čím kratší je např. nezaměstnanost, tím vyšší je hodnota příslušného indikátoru. V celém Rakousku existuje 99 regionálních poboček, které jsou sloučeny do 6 skupin se srovnatelnou situací trhu práce (= do 6 clusterů). Ke každému clusteru patří 11 až 23 poboček. Jako příklady clusterů lze uvést velkoměsta, regionální centra, regiony se středními / slabšími příjmy, turistické regiony. Pro každý indikátor se měsíčně vypočítává hodnota (např.: doba nezaměstnanosti ve dnech). Tato hodnota se následně přepočítá pomocí metody vyhodnocení výkonnosti (Benchmark) na body. Díky tomu lze různé indikátory poté srovnávat. Jak se vytváří souvislost mezi hodnotou a body? Hodnota nejlepších 10 % za 1 cluster odpovídá nejlepší známce, a tudíž maximálnímu počtu bodů. Hodnota nejhorších 10 % za 1 cluster odpovídá dolní hranici a určuje hodnotu 0 bodů. Benchmarking se vypočítá pro každý z 6 clusterů, pro každý indikátor a zůstává beze změny po dobu 1 roku. Servis trhu práce Rakousko pomocí metody BSC dosáhlo možnosti vzájemného porovnávání všech 99 poboček. Systém dále umožňuje definovat silné stránky i optimalizační potenciály ( samoregulaci ). BSC umožňuje vedoucím pracovníkům průběžné určování vlastní pozice a managementu pak přenášení těžiště pro optimalizaci řízení organizace. Pro úspěch jsou důležité následující body. Převod stanovených úkolů na měřitelné ukazatele se děje prostřednictvím ročních cílových a pracovních programů

10 10 pro každou regionální pobočku, každé oddělení zemské pobočky a každou zemskou organizaci. Před vypracováním nových plánů převodu stanovených úkolů na měřitelné ukazatele se provádí ověření realizace ( lessons learned = retrospektiva projektu). Například bylo v roce 2010 zjištěno, že v oblasti kontrolingu je důležitá transparentnost, aby všichni zaměstnanci mohli nahlížet do intranetu. Dále se zpracovává měsíční přehled výkonnosti, srovnání plánovaných a skutečných hodnot, stanovení cesty k dosažení cíle. Kromě toho se provádí zdokumentování aktivit v databázi projektu. Pravidelné porady, jednání (komunikace) představují rovněž zásadní příspěvek k dosažení úspěchu. Komunikace probíhá prostřednictvím u, intranetu a vizualizací ( skulptura ). Úspěch se posiluje také motivováním (vytvářením pobídek). Servis trhu práce sestavuje měsíční žebříček a z něj pak vybírá tři osoby, které odvedly nejlepší výkony, a 3 nejlepší zlepšovatele, kterým uděluje prémie. K doprovodným aktivitám, které jsou pro úspěch důležité, patří specifické zvyšování kvalifikace, cílená podpora a nápomoc ze strany zemské pobočky, výměna osvědčených postupů a slavení úspěchů. Úspěch servisu trhu práce Rakousko externí srovnání S jinými podniky: Servis trhu práce Rakousko je vítězem příslušné kategorie v soutěži o státní cenu kvality za rok 2011 ( Řízení pomocí BSC systému vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku ) S jinými evropskými agenturami práce: Servis trhu práce Rakousko je v evropském srovnání v mnoha indikátorech na čele pelotonu, např. rychlé nabídky při nezaměstnanosti, spokojenost klientů, pracovních sil a zákazníků z řad podniků. Závěr informačního setkání Pan Walter Reiter poděkoval za účast a pozval všechny ke společnému obědu.

Protokol k maloregionálnímu zasíťování

Protokol k maloregionálnímu zasíťování Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Protokol k maloregionálnímu zasíťování Cílem exkurze byla výměna informací o fungování AMS na regionální úrovni ve Vídni a na zemské úrovni v Dolním Rakousku

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Definice a charakteristika pojmů... 3 2. Faktory charakterizující práci... 12 3. Kvalifikační standardy... 17 4. Trh práce... 20 5. Role státu na trhu práce... 24 6. Role EU na trhu práce... 31

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS.

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS. Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných Lenka Solomon, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nezaměstnanost se stala běžnou součástí dnešní společnosti založené na tržním hospodářství. Obecně

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2009 Jan Fišer UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI:

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více