Protokol z informačního setkání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol z informačního setkání"

Transkript

1 Protokol z informačního setkání Nová organizační struktura českých úřadů práce Cílem setkání byla výměna informací o nové organizační struktuře úřadů práce v ČR se zaměřením na krajskou úroveň (kraj Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina). Dále byly prodiskutovány kooperace mezi krajskými a regionálními úrovněmi, zacílení, zprostředkování práce a servis pro podniky z hlediska krajských ředitelství v ČR a zemské pobočky v Rakousku. DATUM MÍSTO 14. listopad 2012, 10:00 až 14:30 hod. Zemská pobočka Servisu trhu práce Dolní Rakousko Hohenstaufengasse 1, 1013 Vídeň MODERÁTOR JAZYKY Walter Reiter, L&R Sozialforschung němčina, čeština

2 2 ÚČASTNÍCI Jméno Organizace Kontakt Beran Jiří Landesdirektorat für Südböhmen / Krajská pobočka ÚP v Českých Budějovicích Bürger Josef Landesdirektorat für Südmähren / Krajská pobočka ÚP v Brně Fakler Karl Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Grundtner Gerhard Landesgeschäftsstelle des AMS Wien / Zemská pobočka servisu trhu práce Vídeň Herzog Hubert Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Höklová Monika EC-Employment Consulting Horak Eva L&R Sozialforschung Hrdlička Jiří Landesdirektorat für Hochland / Krajská pobočka ÚP v Jihlavě Kočišová Dana Handelskammer Brno-Umland / OHK Brnovenkov Loukota Ivan Landesdirektorat für Südböhmen / Krajská pobočka ÚP v Českých Budějovicích Ocásek Pavel Landesdirektorat für Südmähren / Krajská pobočka ÚP v Brně Reiter Walter L&R Sozialforschung Rosenstingl Petra Landesgeschäftsstelle des AMS Oberösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Horního Rakouska Streicher Friedrich Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Tarabová Ivana TA-Service Vodrazka Martina Landesgeschäftsstelle des AMS Niederösterreich / Zemská pobočka servisu trhu práce Dolního Rakouska Zauf Miroslav Landesdirektorat für Hochland / Krajská pobočka ÚP v Jihlavě

3 3 Přivítání Pánové Walter Reiter (L&R Sozialforschung) a Karl Fakler (Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko) přivítali přítomné zástupce a zástupkyně servisu trhu práce a úřadů práce na úrovni spolkových zemí, resp. krajů. Organizační schéma a kompetence českých úřadů práce spolupráce mezi krajskými ředitelstvími a regionálními kontaktními místy Ivan Loukota, Úřad práce České republiky, krajské ředitelství Jihočeského kraje Dnem bylo v ČR zrušeno 77 úřadů práce, které působily v okresech, a byl vytvořen Úřad práce České republiky. Některé změny nabyly právní moci až (kompetence, které přibyly až začátkem roku 2012, jsou v následujícím textu zvýrazněny šedou barvou). Právní subjektivitu má jen tento úřad. Úřad práce České republiky je správní instituce, která působí na celém území stáru a která má sídlo v Praze. Úřad práce řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je jeho nadřízeným správním orgánem. V rámci úřadu práce působí generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (celkem 14), do jejíž organizace je zapojeno cca 300 kontaktních míst. Rozsah kompetencí krajských poboček se kryje s územím krajů, pro které jsou zřízeny. Podmínky organizačního členění Úřadu práce jsou zakotveny ve stanovách a v organizačním řádu. Úkoly úřadu práce v oblastech: zprostředkování zaměstnání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpora, peněžní podpora osob s postižením / zdravotně postižených, sociální služby (včetně kontroly) a příspěvek na péči, pomoc v hmotné nouzi Ve správním řízení je úřad práce prvoinstanční institucí, o jejíchž usneseních rozhoduje ministerstvo jako odvolací instituce, pokud zákon nestanoví jinak. Pro zajištění spolupráce na trhu práce sestavuje úřad práce podle potřeby poradenská grémia. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo tvoří směrnice a kontroluje výkon státní správy, jakož i dodržování zákonných předpisů při plnění úkolů státní politiky zaměstnanosti. Tvoří celostátní koncepce a programy týkající se státní politiky zaměstnanosti, navrhuje principiální řešení základních problémů trhu práce. Kromě toho zaujímá stanovisko k návrhům a předlohám, které ovlivňují státní politiku zaměstnanosti. Zajišťuje vypracování analýz a prognóz vývoje pracovního trhu. Zajišťuje správu a poskytování prostředků pro realizaci státní politiky zaměstnanosti. Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím úřadu práce v oblasti sociální podpory, která není kryta ze sociálního pojištění. Úřad práce České republiky generální ředitelství Generální ředitelství zajišťuje podklady pro ministerstvo, na jejichž základě ministerstvo sestavuje koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti. Při poskytování materiální pomoci spolupracuje se správními institucemi, se samosprávnými územně správními celky, s Českou správou sociálního zabezpečení, s podpůrnými orgány, se státními zdravotními organizacemi i se zaměstnavateli. Zajišťuje materiální podporu, která je poskytována v rámci investičních pobídek k vytváření nových pracovních míst a pro přeškolování. Uděluje a odebírá právnickým a fyzickým osobám povolení ke zprostředkování práce. Vykovává kontrolní činnost podle zákonného rámce. Krajská pobočka Úřadu práce ČR Krajská pobočka sestavuje pro svůj kraj koncepce rozvoje zaměstnanosti, statistiky, analýzy a prognózy. Při poskytování materiální pomoci spolupracuje se správními institucemi, se samosprávnými územně správními celky, s Českou správou sociálního zabezpečení, s podpůrnými orgány, se státními zdravotními organizacemi i se zaměstnavateli. Zajišťuje a financuje projekty a akce, které souvisejí s rozvojem lidských zdrojů v oblasti trhu práce. Zajišťuje zprostředkování zaměstnání pro uchazeče o práci a zájemce o pracovní místa. Kontroluje vykonávání sociálních služeb. Krajská pobočka zajišťuje využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, poskytuje

4 4 prostředky určené na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí jak podporu v nezaměstnanosti, tak i prostředky na přeškolování. Dbá na to, aby zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob s postižením / zdravotním postižením, získali podporu. Zajišťuje, aby byly uspokojeny mzdové nároky nesplněné zaměstnavateli. Přiděluje uchazeče o práci do společného zprostředkování práce, tzn. do skupiny uchazečů, jimž úřad práce společně s pracovní agenturou zprostředkuje práci. Kontroluje výši průměrné měsíční čisté mzdy pro účely podpory v nezaměstnanosti a provádí u příjemců dávek finanční kontroly. Kontaktní místo Krajské pobočky Úřadu práce České republiky V záležitostech zprostředkování práce má kontaktní místo v obcích s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy a ve vybraných obcích, jejichž obecní úřad je pověřen samostatnou působností, následující funkce: Eviduje volná místa a podává informace o volných pracovních místech. Vede evidenci uchazečů o práci a zájemců o práci. Ověřuje správní rozhodnutí vydané v oblasti zprostředkování práce. Spolupracuje v oblasti výchovy a vzdělávání se zaměstnavateli a ostatními subjekty. Při aplikaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti provádí výběr uchazečů. S ohledem na podporu v nezaměstnanosti má kontaktní místo v obcích s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy a ve vybraných obcích, jejichž obecní úřad je pověřen samostatnou působností, následující funkce: Vyplácí pomoc v hmotné nouzi. Vyplácí peněžní podporu osobám s postižením / zdravotně postiženým. Poskytuje sociální služby a příspěvek na péči. Provádí sociální šetření, aby ověřilo směrodatné skutečnosti, na nichž se zakládají nároky na dávky, které nejsou hrazeny ze sociálního pojištění. Hierarchie krajské pobočky Úřadu práce České republiky Na nejvyšší příčce se nachází krajská pobočka s ředitelem krajské pobočky. Následuje kancelář krajské pobočky, právní a kontrolní oddělení, oddělení zaměstnanosti a oddělení sociálních dávek, které nejsou hrazeny ze sociálního pojištění. Hierarchie kontaktního místa Kontaktní místo s více než 25 zaměstnanci je členěno do následujících oddělení: sekretariát, oddělení zaměstnanosti a oddělení sociálních dávek, které nejsou hrazeny ze sociálního pojištění. V kontaktním místě s více než 25 zaměstnanci kromě toho spolupůsobí zaměstnanci krajské pobočky, kteří patří k následujícím skupinám / oddělením: referát ekonomické a vnitřní správy, referát informatiky, oddělení kontrolně právní, oddělení zaměstnanosti (nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, záležitosti cizinců, osob s omezenou pracovní schopností), referát trhu práce, referát projektů EU, oddělení nepojistných sociálních dávek, rekvalifikace a poradenství. Má-li kontaktní místo méně než 25 zaměstnanců, pak se toto členění neprovádí. Ve správním řízení ověřuje nároky na podporu v nezaměstnanosti. Ve správním řízení ověřuje nároky na prostředky na přeškolování. Provádí exekuci na přiznané podpory v nezaměstnanosti, resp. na prostředky na přeškolování. Zpracování řádné a mimořádné výplaty výpomocí. V záležitostech sociálních příspěvků, které nejsou kryty ze sociálního pojištění, realizuje kontaktní místo v obcích s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy a ve vybraných obcích, jejichž obecní úřad je pověřen samostatnou působností, následující funkce: Vyplácí dávky státní sociální pomoci.

5 5 Organizační schéma a kompetence rakouského servisu trhu práce spolupráce mezi zemskými a regionálními místy kooperace, kontrola, podpora při dosahování cílů Friedrich Streicher, servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko V servisu trhu práce se provádějí tři stěžejní procesy na všech úrovních servisu trhu práce: Podpora pracovních sil při hledání vhodných možností zaměstnání a při jejich přizpůsobení poptávce po pracovních silách (také prostřednictvím kvalifikací, podporou zaměstnanosti, aktivizujícími opatřeními a externím poradenstvím a péčí). Podpora podniků při hledání vhodných pracovních sil a při přizpůsobení pracovních sil (také kvalifikace, dotace mzdových nákladů). Informování lidí, institucí a veřejnosti o vývoji trhu práce a o profesním světě. Tyto tři stěžejní procesy doplňují procesy řízení a systémy podpory, čímž se model procesů servisu trhu práce kompletuje. Zákonem o servisu trhu práce ze dne 1. července 1994 byly úřady práce vyčleněny z gesce Spolkového ministerstva práce, zdraví a sociálních záležitostí a byl zřízen servis trhu práce (Arbeitsmarktservice) jako veřejnoprávní podnik služeb. Spolková organizace servisu trhu práce je tvořena: správní radou, představenstvem (2 osoby), spolkovou pobočkou. 9 zemských organizací servisu trhu práce je tvořeno: zemským ředitelstvím, zemským jednatelem / zemskou jednatelkou, zemskými pobočkami. 100 regionálních organizací je tvořeno: regionálním poradním sborem, vedoucím regionálních poboček, regionální pobočkou. Spolková organizace Realizace cílů stanovených politikou pracovního trhu Spolkového ministerstva práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele. Stěžejní programy politiky pracovního trhu pro servis trhu práce. Jednotná úprava organizace, personálu, vybavení, základní práce a statistiky. Kontrola vedení. Spolková organizace tedy vykonává skutečnou řídicí funkci. Zemská organizace Vypracování politických cílů pracovního trhu pro spolkovou zemi (r včetně rozdělení zadání zemské organizace pro regionální pobočky. Koordinace servisu trhu práce s ostatními zemskými zařízeními (spolková země, zařízení pro osoby s postižením atd.). Sestavení rozpočtu, rozdělování prostředků. Rámcové podmínky (budovy, personální zdroje, regionální vzdělávání zaměstnanců). Návod, podpora regionálních organizací (účetnictví, kontrola, nástroje, péče). Zemská organizace je organizována odlišně, dolnorakouská zemská organizace má následující oddělení: personální oddělení, vzdělávání zaměstnanců, servis pro uchazeče o práci, podpora (plány kurzů, smlouvy o poskytování podpory), servis pro podniky, nákup, nemovitosti, finance. Regionální organizace Operativní realizace směrnice spolkové a zemské organizace, stanovení principů politiky pracovního trhu pro oblast lokálních poboček včetně plánu opatření, výplata podpory v nezaměstnanosti, pomoci a jiných dávek, zprostředkování uchazečů o práci a obsazování volných míst (včetně (finančních) podpor) Regionální pobočky mají široké pole působnosti. Například určují místa kurzů a rozhodují o jejich počtu. Každá regionální pobočka má 2 nebo 3 oddělení s různými úkoly. Informační a servisní zóna (SZ): přihlášky, směrování klientů (informační zóna a centrum informací o profesích), obecné informace, pojištění pro případ nezaměstnanosti, zprostředkování. Poradenská zóna: po více než třech měsících neúspěšného hledání práce následuje poradenství klientů servisu trhu práce v poradenské zóně, zprostředkování, péče, podpora, zaměstnávání cizinců, servis pro podniky. Tři oddělení jsou v regionálních pobočkách, které mají vlastní oddělení servisu pro podniky. Servis pro podniky v Rakousku Karl Fakler, Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko Cíle a úkoly servisu pro podniky Akvizice volných míst (čím větší je nabídka míst, tím lepší je výběr pro klienty hledající práci)

6 6 Zprůhlednění poptávky po pracovních silách a nabídky pracovních sil: zveřejňování nabídky míst. Optimální matching (výběr nejvhodnějších uchazečů o práci). Obsazování volných míst => správná osoba pro správné místo (i za použití podnikových subvencí). Informace podnikům o trhu práce. Informace a vyřizování subvencí určených podnikům. Služby: informace Aktivní poskytování, nabízení a distribuce dat a faktů o: možnostech obsazování volných míst, podpůrných opatřeních pro podniky k obsazování volných míst (jako předběžný výběr nebo burzy práce), rámcové zákonné podmínky platné pro trh práce (např. právní důsledky odmítnutí práce, zákon o rovném nakládání). Služby: poradenství Podpora podniků při hledání pracovních sil, kvalifikování pracovních sil, zákon o zaměstnávání cizinců, získávání subvencí. poukazováním na různé možnosti postupu a volby (v předem stanoveném rámci) Průběh zprostředkování Pracovníci servisu trhu práce vedou rozhovor s podnikovým zákazníkem (telefonicky, osobně při návštěvách podniku, přes internet Podnik popíše volné pracovní místo a požadavky na nového pracovníka / pracovnici. Vypracuje se profil požadavků pro danou zakázku. Zaměstnanci servisu trhu práce dohodnou s podnikem individuálně nejúčinnější způsob výběru personálu pro dané volné místo. Zaměstnanec servisu trhu práce potvrdí zakázku. Podnik obdrží potvrzení zakázky, které obsahuje údaje o nahlášeném volném místu. Je-li zapotřebí provést opravu, je podnik vyzván, aby zkontaktoval se servisem trhu práce. Zaměstnanci servisu pro podniky provádějí výběr nejvhodnějších uchazečů pro danou pozici (matching). To znamená, že se profil požadavků na příslušné místo porovná s uvedenými kvalifikacemi uchazečů o práci. Počítačový systém servisu trhu práce umožňuje vyhledávání jak v celém Rakousku, tak i v celé Evropě. Zaměstnanci servisu trhu práce navrhnou podniku vhodné uchazeče. Osoby, které jsou pro nahlášené místo kvalifikovány, budou vyzvány, aby se představily v podniku. Podle požadavků podniku bude počet osob, které budou navrženy, omezen. Servis trhu práce ochotně zveřejní nabídku volných míst na svých internetových stránkách, kde mohou uchazeči vyhledávat sami. Zaměstnanci servisu trhu práce požádají podnik, aby poté, co proběhnou rozhovory s uchazeči, mu sdělil jejich výsledek. Pokud se nepodaří místo obsadit, prodiskutují společně nové strategie hledání, resp. se dohodnou časové intervaly, v nichž docházet k dalším kontaktům. Servis trhu práce žádá podnik, aby jej při úspěšném obsazení místa neprodleně informoval, aby se eliminovaly další nepotřebné předběžné rozhovory s uchazeči o práci. Po ukončení zakázky pracovník servisu trhu práce znovu kontaktuje podnik, aby se ujistil, že přání zákazníka bylo splněno, resp. aby se mohla zahájit práce na obsazení dalšího místa. Zprostředkování kvality: předběžný výběr Tuto službu lze podnikům nabízet navíc ke standardnímu zprostředkování jako speciální službu ve speciálních případech a pro speciální zákazníky. Jejím účelem je optimalizovat přesnost výběru a spokojenost zákazníka. PRŮBĚH: 1. Dohoda se zákazníkem. 2. Zveřejnění inzerátu: žádost o místo přímo v pobočce servisu trhu práce (obvykle bez uvedení názvu podniku). 3. Kontakt s uchazeči (prostudování podkladů od uchazečů a/nebo telefonické interview a/nebo osobní rozhovor a představení u poradce servisu trhu práce). 4. Předběžný výběr a prezentace vhodných uchazečů. VÝHODA PRO PODNIK: Podklady od uchazečů jsou po kontaktu poradce servisu trhu práce s uchazečem ještě jednou předběžně filtrovány. Redukce administrativní a časové zátěže. Zprostředkování kvality: Burzy práce Tyto služby lze nabídnout podniku, který si objedná obsazení více volných míst jednoho druhu, např. 10 řidičů nákladních vozidel. PRŮBĚH: 1. Uchazeči se sezvou k určitému termínu do prostor servisu trhu práce nebo podniku. 2. Podnik se představí a vysvětlí, jakou práci nabízí. 3. Rozhovory s uchazeči se vedou ihned na místě samém.

7 7 4. Poradce servisu trhu práce poskytuje podporu a provádí veškerá další opatření, např. podává informace o dalším průběhu přijímacího řízení uchazečům. VÝHODA PRO PODNIK: Redukce administrativní a časové náročnosti během přijímacího procesu. Návštěvy podniků Servis pro podniky je podnikům k dispozici se všemi svými různorodými službami. Dobrou možností prohloubení kontaktů s podnikem je jeho návštěva. Každý zaměstnanec servisu trhu práce navštěvuje strategicky významné podniky, o které se stará. Osobní kontakt a znalost podniku i jeho pracovních míst mají pro zprostředkování zásadní význam. Servis pro podniky ukazatele za Dolní Rakousko (rok 2011) Celkem v servisu pro podniky pracuje v Dolním Rakousku ve 22 regionálních pobočkách 101 zaměstnanec. Servisu trhu práce Dolního Rakouska nahlásilo podniků míst. Osobní kontakty s podniky: (Úkol pro zaměstnance na plný pracovní úvazek: 70 ročně). Zprostředkování kvality předběžný výběr : (Úkol pro zaměstnance na plný pracovní úvazek: 90 ročně). Zprostředkování kvality burza práce : 232 (není úkolováno) Teritoriální pakt o zaměstnanosti Karl Fakler, Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko Dolnorakouský Teritoriální pakt o zaměstnanosti 2011 až 2013 Teritoriální pakty o zaměstnanosti jsou smluvně sjednaná regionální partnerství sloužící k provázání politiky pracovního trhu a politiky zaměstnanosti s ostatními oblastmi politiky pro přispění k optimalizaci situace na pracovním trhu v regionech. Cílem této partnerské spolupráce je zvýšení efektivity využití finančních prostředků. Pakt o zaměstnanosti 2011 až 2013 Strategické cíle: Nástroje ke snížení míry nezaměstnanosti zaměřené na cílové skupiny. Dohodnutí a vyhodnocení společných cílů. Regionální charakter opatření. Důkladně se vypracují obsahy 2 až 3 témat politiky pracovního trhu. K cílovým skupinám patří ženy, starší lidé, mladí lidé, lidé s postižením, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, příjemci sociální pomoci (minimální zajištění podle potřebnosti). Partneři Servis trhu práce Dolního Rakouska, Spolkový úřad pro sociální záležitosti a osoby s postižením, zemská pobočka Dolní Rakousko, Svaz zástupců obcí strany lidové Dolního Rakouska, Asociace průmyslníků Dolního Rakouska, Komora dělníků a zaměstnanců Dolního Rakouska, Spolková země Dolní Rakousko, Rakouský odborový svaz Dolního Rakouska, Svaz sociálně demokratických zástupců obcí v Dolním Rakousku, Hospodářská komora Dolního Rakouska, Nově: Zemská školní rada pro Dolní Rakousko. Roční plán vedlejší ujednání 2011 Zdůvodnění charakteru paktu: Aby bylo možno v průběhu doby platnosti paktu reagovat na změny má Dolnorakouský pakt o zaměstnanosti pro léta 2011 až 2013 charakter procesu. Každý rok se zpracují nejdůležitější tematické aktuální otázky politiky pracovního trhu do vedlejšího ujednání a na této platformě se dohodne jejich řešení po dobu jednoho roku. V roce 2012 stály v popředí zájmu v oblasti osob mimo pracovní trh analýza cílové skupiny, adekvátní možnosti poradenství a zaměstnanosti s cílem integrace. Byla realizována opatření jako minimální zajištění podle potřebnosti (BMS), Fairnetzt (pracovní trénink) a analýza těžko dosažitelných klientů. V oblasti mladých lidí bylo centrálním tématem posílení učení, podpora při volbě profese, zprostředkování reálné náplně profese, možnosti dokončit vzdělání a získat závěrečné zkoušky. V rámci těchto cílů byla realizována opatření jako propojení programu Ověřování nadání a Analýza potenciálu, záchytná síť pro učně (mezipodnikové učňovské vzdělávání), učňovský paket atd. V oblasti zdraví se pakt zaměřil na dlouhodobé udržení pracovní schopnosti a snížení dostupnosti invalidního důchodu. Zde proběhl projekt fit2work. Cíle a zprostředkování uchazečů o práci v České republice Jiří Hrdlička, Úřad práce České republiky, Krajské ředitelství Vysočina Celostátní cíl: Zvýšení celkové míry zaměstnanosti ve věkové skupině mezi 20 a 64 lety na 75 %. Dílčí cíle:

8 8 Zvýšení míry zaměstnanosti žen ve věkové skupině mezi 20 a 64 roky na 65 %. Zvýšení míry zaměstnanosti starších zaměstnanců věkové skupiny mezi 55 a 64 roky na 55 %. Snížení míry nezaměstnanosti mladých osob věkové skupiny mezi 15 a 24 roky o jednu třetinu oproti roku Snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o jednu čtvrtinu oproti roku Cílové skupiny mezi klienty Nezaměstnaní, kteří jsou nepřetržitě v evidenci déle než 5 měsíců. Nezaměstnaní, kterým je vzhledem k jejich zdraví nebo věku (mladí lidé mladší 24 let, absolventi škol bez praxe, lidé nad 55 let), případně vzhledem k péči o dítě nutno věnovat zvýšenou pozornost při zprostředkování práce. Nezaměstnaní, kterým je sice rovněž nutno věnovat zvýšenou pozornost, avšak z jiného důvodu, který je omezuje na účasti na trhu práce. Jedná se o osoby, které jsou z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti ohroženy sociálním vyloučením. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ke zprostředkování práce pro nezaměstnané Existují dva zdroje financování aktivní politiky zaměstnanosti státní rozpočet a ESF. Rekvalifikace včetně zvolené rekvalifikace Cíl Získání nové kvalifikace nebo rozšíření kvalifikace. Rekvalifikace cílí na konkrétní nástup do zaměstnání klienta, odpovídá jak požadavkům trhu práce, tak i individuálním potřebám klienta. Rekvalifikace probíhá v akreditovaných kurzech. Volená rekvalifikace Klient si rekvalifikaci volí sám za předpokladu, že má konkrétní příslib zaměstnání. Během 3 let smí na toto přeškolení spotřebovat až Kč. Veřejně prospěšné práce Cíl časově omezené pracovní příležitosti, při nichž se upravují především veřejné prostory, parky atd. K těmto pracím patří také čištění a údržba veřejných budov, ulic a ostatních dopravních ploch, resp. ostatní obdobné činnosti ve prospěch obcí nebo státních zařízení. Doba provádění práce maximálně 12 po sobě následujících kalendářních měsíců pro účely dotace mzdových nákladů. Společensky užitečná pracoviště Cíl pracoviště, která zaměstnavatel rezervuje nebo sám zřídí, aby je podle dohody s úřadem práce obsadil nezaměstnaným. Spadají sem i pracoviště, která zřídí nezaměstnaný klient po dohodě s úřadem práce sám pro sebe, a založí tak firmu. Doba vyplácení dávky většinou 6 až 12 měsíců Účel: a) jednorázová dotace na pořízení strojů a zařízení b) dotace mzdových nákladů Chráněná pracoviště Cíl zřizování pracovišť pro osoby s postižením nebo se zdravotním omezením. Dlouhodobost minimální doba 3 roky. Účel: a) Dotace na pořízení strojů a zařízení a také na přestavbu pracoviště, aby vyhovovalo klientovi b) Příplatek na provozní náklady. Rozpočtové prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti Většina rozpočtových prostředků je k dispozici nástroji s označením regionální individuální projekty, prostředky se však čerpají jen zhruba z něco přes 20 %. Obdobný objem prostředků je určen na oblast veřejně prospěšných prací. Vyčerpá se 35,71 % těchto prostředků. V oblasti projektů Další vzdělávání pro je k dispozici téměř 49 milionů korun, z nichž se využije 15,3 %. Projekt Vzdělávejte se pro růst Podpora růstu českého hospodářství dalším vzděláváním a rozvojem lidských zdrojů se zaměřením na obě cílové skupiny: zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci. Rekvalifikace 1 miliarda Kč (Region Vysočina = 16 milionů Kč) Přizpůsobivost 1,3 miliardy Kč (Region Vysočina = 32 milionů Kč) Vzdělávejte se pro růst Regionu Vysočina 33 milionů Kč Vybrané obory s růstovým potenciálem sociální služby, strojírenství, stavebnictví, maloobchod, ubytování, stravování, pohostinství, odpadové hospodářství, cestovní ruch, energetika. Vzděláním ke stabilitě Cíl zachování zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců podniků, které jsou přechodně v problematické situaci. Přidělené prostředky 400 milionů Kč pro ČR s možností zdvojnásobení (Vysočina 17,6 milionů Kč do konce roku 2012). Příspěvky na vzdělávání (interní, externí lektoři) a pokračování výplaty mzdy / náhrada mzdových nákladů během doby školení. Doba poskytování 6 měsíců (v odůvodněných případech déle, maximálně však 12 měsíců). Regionální individuální projekty (RIP) Region Vysočina Do projektů RIP bylo zapojeno již klientů (ukončené projekty), profitovalo z nich absolventů kurzů. V současné době začíná nová fáze projektu regionálních individuálních projektů s novými projekty, např.: Šance pro mladé, Třetí kariéra, S dětmi to jde také.

9 9 Projekt DONEZ osobní docházka nezaměstnaných Cíl omezení ilegálního zaměstnávání a snížení administrativní zátěže úřadů práce. Metoda klienti mají povinnost se během běžné pracovní doby dostavit na poštu (Czech POINT). Cílová skupina nezaměstnaní, kteří jsou často a opakovaně evidováni, mladí lidé pod 26 let; klienti, jejichž pracovní poměr v posledních 6 měsících trval méně než 10 dnů. Počet nezaměstnaných, kteří byli do tohoto projektu zařazeni v Kraji Vysočina: při průběžném zařazování nezaměstnaných jde vždy o cca nezaměstnaných. Sankce neomluvená absence má za následek správní řízení. Poté mohou být klienti vyškrtnuti z registru nezaměstnaných úřadu práce, čímž ztratí nárok na většinu sociální podpory. Služby veřejnosti Cíl rozvoj profesních schopností a dovedností u osob, které dlouhodobě nevykonávají žádné zaměstnání a mají objektivní nebo subjektivní problémy se získáním vhodného pracovního místa. Služba je tedy zaměřena na sociální integraci. Cílová skupina osoby, které jsou registrovány déle než 1 rok. Počet zařazených osob v Kraji Vysočina je to cca 700 klientů a od začátku roku více než klientů. Činnosti manuální a administrativní charakter. Kdo odmítne veřejně prospěšnou práci, která nezabírá více než 20 hodin za týden, může být potrestán vyškrtnutím z registru nezaměstnaných. Cíle servisu trhu práce Rakousko Friedrich Streicher, Servis trhu práce, Zemská pobočka Dolní Rakousko Management servisu trhu práce centrální nástroj řízení: BALANCED SCORECARD (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku) V servisu trhu práce se stanovují úkoly pouze v oblasti politiky trhu práce, nikoli v hospodářské politice, finanční politice nebo pro míru nezaměstnanosti. Balanced Score Card (BSC) v servisu trhu práce obsahuje: roční cílové ukazatele politiky pracovního trhu servis pro pracovní síly (SfA), servis pro podniky a dalších 24 výkonnostních indikátorů v následujících oblastech: spokojenost zákazníků, spokojenost zaměstnanců, indikátory procesů servis pro pracovní síly, indikátory procesů servis pro podniky, další výkonnostní indikátory. Indikátory BSC se měří průběžně a vstupují vždy s různou významností do celkového hodnocení. Nejvyšší významnost s 31,1 % má spokojenost zákazníků, za ní následuje servis pro pracovní síly s 21,5 %, stanovené cíle politiky pracovního trhu s 19,3 %, indikátor procesu servis pro podniky s 11,8 %, spokojenost zaměstnanců s 9,2 % a konečně další výkonnostní indikátory se 7,0 %. Cíle stanovené pro politiku pracovního trhu: K těmto stanoveným cílům patří například zaměstnání určitého počtu starších pracovních sil nebo dlouhodobě nezaměstnaných osob, kvalifikování osob, obsazování míst a získávání kvalifikovaných míst. V tomto kontextu se stanovují indikátory (BSC-), např.: délka nezaměstnanosti rychlý nástup do práce zaměstnání po školeních spokojenost uchazečů o práci spokojenost podniků stupeň zapojení servisu trhu práce do vzniku nových pracovních poměrů Tyto indikátory se sledují za 12 měsíců, platí pro každou regionální pobočku, jsou kvantifikovány a vyhodnocují se každý měsíc. Čím kratší je např. nezaměstnanost, tím vyšší je hodnota příslušného indikátoru. V celém Rakousku existuje 99 regionálních poboček, které jsou sloučeny do 6 skupin se srovnatelnou situací trhu práce (= do 6 clusterů). Ke každému clusteru patří 11 až 23 poboček. Jako příklady clusterů lze uvést velkoměsta, regionální centra, regiony se středními / slabšími příjmy, turistické regiony. Pro každý indikátor se měsíčně vypočítává hodnota (např.: doba nezaměstnanosti ve dnech). Tato hodnota se následně přepočítá pomocí metody vyhodnocení výkonnosti (Benchmark) na body. Díky tomu lze různé indikátory poté srovnávat. Jak se vytváří souvislost mezi hodnotou a body? Hodnota nejlepších 10 % za 1 cluster odpovídá nejlepší známce, a tudíž maximálnímu počtu bodů. Hodnota nejhorších 10 % za 1 cluster odpovídá dolní hranici a určuje hodnotu 0 bodů. Benchmarking se vypočítá pro každý z 6 clusterů, pro každý indikátor a zůstává beze změny po dobu 1 roku. Servis trhu práce Rakousko pomocí metody BSC dosáhlo možnosti vzájemného porovnávání všech 99 poboček. Systém dále umožňuje definovat silné stránky i optimalizační potenciály ( samoregulaci ). BSC umožňuje vedoucím pracovníkům průběžné určování vlastní pozice a managementu pak přenášení těžiště pro optimalizaci řízení organizace. Pro úspěch jsou důležité následující body. Převod stanovených úkolů na měřitelné ukazatele se děje prostřednictvím ročních cílových a pracovních programů

10 10 pro každou regionální pobočku, každé oddělení zemské pobočky a každou zemskou organizaci. Před vypracováním nových plánů převodu stanovených úkolů na měřitelné ukazatele se provádí ověření realizace ( lessons learned = retrospektiva projektu). Například bylo v roce 2010 zjištěno, že v oblasti kontrolingu je důležitá transparentnost, aby všichni zaměstnanci mohli nahlížet do intranetu. Dále se zpracovává měsíční přehled výkonnosti, srovnání plánovaných a skutečných hodnot, stanovení cesty k dosažení cíle. Kromě toho se provádí zdokumentování aktivit v databázi projektu. Pravidelné porady, jednání (komunikace) představují rovněž zásadní příspěvek k dosažení úspěchu. Komunikace probíhá prostřednictvím u, intranetu a vizualizací ( skulptura ). Úspěch se posiluje také motivováním (vytvářením pobídek). Servis trhu práce sestavuje měsíční žebříček a z něj pak vybírá tři osoby, které odvedly nejlepší výkony, a 3 nejlepší zlepšovatele, kterým uděluje prémie. K doprovodným aktivitám, které jsou pro úspěch důležité, patří specifické zvyšování kvalifikace, cílená podpora a nápomoc ze strany zemské pobočky, výměna osvědčených postupů a slavení úspěchů. Úspěch servisu trhu práce Rakousko externí srovnání S jinými podniky: Servis trhu práce Rakousko je vítězem příslušné kategorie v soutěži o státní cenu kvality za rok 2011 ( Řízení pomocí BSC systému vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku ) S jinými evropskými agenturami práce: Servis trhu práce Rakousko je v evropském srovnání v mnoha indikátorech na čele pelotonu, např. rychlé nabídky při nezaměstnanosti, spokojenost klientů, pracovních sil a zákazníků z řad podniků. Závěr informačního setkání Pan Walter Reiter poděkoval za účast a pozval všechny ke společnému obědu.

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 1/ září 2005 Z obsahu O česko-rakouské akademii expertů Shrnutí aktivit

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Kontaktní pracoviště Cheb konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Bc. Natalie Bláhová, vedoucí referátu trhu práce Cheb Situace na trhu práce v okrese Cheb k 31.8.2014 bylo

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Regionální strategie zprostředkování a kooperace v Mistelbachu, Gänserndorfu a Břeclavi

Regionální strategie zprostředkování a kooperace v Mistelbachu, Gänserndorfu a Břeclavi Regionální strategie zprostředkování a kooperace v Mistelbachu, Gänserndorfu a Břeclavi Cílem propojení mezi mikroregiony bylo vzájemné informování o aktuální situaci na trhu práce v příhraničních okresech

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 11,0 10,0 10,5 9,5 Podíl

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Kontaktní pracoviště Česká Lípa Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa Fax: 950 108 402, e-mail: posta@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_238_VES_18 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Situace v Rakousku 3 Právní základ 3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 17. Agentury práce a jejich činnosti Mgr. Zuzana Válková

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem Jednání poradního sboru 16. 1. 2014 Krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. Vlastislav Hlaváč, 16. 1. 2014 Nezaměstnanost - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let k 31. 12. 2013 činil 11,47

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Tel.: 950 175 415 724 034 416 Zlín, 9.9.2013 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013 Vývoj nezaměstnanosti v

Více

Protokol z workshopu pro rozvoj pilotního projektu

Protokol z workshopu pro rozvoj pilotního projektu Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Protokol z workshopu pro rozvoj pilotního projektu DATUM MÍSTO MODEROVÁNÍ JAZYKY 19. květen 2010, 10:00-14:30 hod RIZ Gründerzentrum, Hollabrunn Ausstellungsstraße

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014 Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji České Budějovice 30. dubna 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 11,7 10,7 Podíl nezaměstnaných na

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č.

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č. EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti č.5/ únor 2007 Obsah Program akademie expertů 2007 v přehledu 2 Konference trhu práce v Brně,

Více