Vrchotojanovický měsíčník 12/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 12/2013"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 12/2013 Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal co chce, ale spíš v tom, aby nikdy nedělal co nechce. J. J. ROUSSEAU Vážení spoluobčané. Přichází čas vánočních svátků, čas, kdy se scházíme se svými nejbližšími, abychom společně oslavili nejkrásnější svátky v roce a současně zavzpomínali na ty své nejdražší, kteří s námi u svátečního stolu již sedět nemohou. Dovolte mi popřát Vám jménem Zastupitelstva městyse, Rady městyse a úřadu městyse, abyste nastávající svátky prožili v klidu, ve štěstí, v radosti a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenost. Děkuji Vám za spolupráci v roce 2013 a těším se na další spolupráci v roce ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE JUDr. Miroslav Synek, starosta městyse Zastupitelstvo městyse - na svém 22. veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými mj.: souhlasilo s činností rady městyse od posledního zasedání zastupitelstva a vzalo na vědomí zprávy o kontrole plnění usnesení zastupitelstva městyse a o vyřizování připomínek ze zasedání zastupitelstva; schválilo rozpočet městyse Vrchotovy Janovice na rok 2014 jak byl předložen včetně dvou příloh; schválilo Směrnici pro schvalování účetní závěrky; souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene IV /18, Vrchotovy Janovice, TS, knn p.1268/ v předloženém znění; nepřijalo nabídku Ing. Karla Plucara na koupi rybníka Musík; souhlasilo s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Vodní nádrž Loužička - lokalita Vrchotovy Janovice" podle předloženého návrhu; souhlasilo s uzavřením Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě s firmou Compag Votice s.r.o. o odvozu a odstranění komunálního a tříděného odpadu; souhlasilo s realizováním rozpočtového opatření č. 9 k rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice na rok 2013 podle předloženého návrhu; souhlasilo s plánem jednání zastupitelstva na 1. pololetí února, 22. dubna a 24. června.

2 Rada městyse na svých zasedáních u uplynulém období mimo jiné: projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem a ČEZ Distribuce a.s. a doporučila zastupitelstvu městyse s uzavřením smlouvy podle návrhu souhlasit; zabývala se nabídkou Ing. Karla Plucara na odkoupení rybníka Musík v k.ú. Vrchotovy Janovice a dohodla, že nabídka bude předložena k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu městyse; byla informována ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice o zvýšení ceny obědů ve školní jídelně od 1.ledna 2014; rada projednala a zastupitelstvu doporučila schválit návrh Směrnice městyse Vrchotovy Janovice pro schvalování účetní závěrky; souhlasila s podáním žádosti Středočeskému Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 o poskytnutí dotace na projekt "Oprava chodníku Vrchotovy Janovice střed" a současně se zavázala spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu; souhlasila s podáním žádosti Středočeskému Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 o poskytnutí dotace na projekt "Rekonstrukce TATRA" a současně se zavázala spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu; souhlasila s podáním žádosti Středočeskému Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 o poskytnutí dotace na projekt "Kapličky Vrchotovy Janovice " a současně se zavázala spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu; doporučila zastupitelstvu souhlasit s návrhem termínů pro veřejná zasedání zastupitelstva městyse v 1. polovině roku 2014; souhlasila s plánem jednání rady městyse v období 1. pololetí roku 2014; zabývala se přípravou veřejného zasedání zastupitelstva a doporučila zastupitelstvu navržený program jednání schválit. Z komise životního prostředí rady městyse : -star- Projekt - "Obnova významného krajinného prvku - lipová alej Vrchotovy Janovice". Obsah projektu: Odstranění stromů s vadami růstu - tlakové větvení, zdvojení koruny, mechanické poškození. BYLO PROVEDENO. V roce 2014 bude následovat ošetření korun stromů a instalace bezpečnostních vazeb v termínu mimo období hnízdění ptactva. Dále bude pokračováno ve výsadbě nových stromků lip. Z toho vyplývá i povinnost 10 let o tuto novou výsadbu pečovat. Všechny tyto práce jsou dodavatelsky zajištěny firmou Green Project, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Technický dozor provádí Ing. Lukáš Kaprál, který je zároveň autorem projektu. V letošním roce byly vysazeny pouze 4 duby u cesty kolem rybníku Zrcadlo a 2 nižší kultivary stromků lip v Mrvici u kapličky. Dokončuje se projekt na dolní část obnovy třešňové aleje na Šancích. Zde je již vysazeno 21 stromků třešní a 7 stromků višní. Další výsadba bude pokračovat. Původní stromy třešní budou ošetřeny.

3 Jabloňová alej kolem cesty do Podolí je vzorně udržována a v příštím roce se počítá s dosadbou cca 7 stromků. Na obnovené cestě nad osadou Rudoltice bude provedena dosadba 4 ks dubů. Ve Vrchotových Janovicích bylo na veřejných prostranstvích provedeno odborné ošetření všech výsadeb (stromy a keře). Nedaří se nám udržet výsadbu jeřábů na staré cestě do Velké Lhoty. Soustavně zde dochází buď k poškození nebo následnému odstranění části výsadby. Hezké Vánoce a vše dobré v dalším roce přeje komise ŽP Rady městyse Z komise pro kulturu a sport rady městyse : Rozsvěcení vánočního stromu Tak jako každý rok, tak jsme se i letos sešli v pátečním podvečeru na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Po úvodních slovech o adventu nás všechny přivítal pan starosta JUDr. Miroslav Synek, popřál všem krásné vánoční svátky a na závěr jeho proslovu byl stromek slavnostně rozsvícen. Na scénu nastoupili žáci ZŠ a do vánoční nálady nás uvedli zazpívanými koledami. Děkujeme panu řediteli PhDr. Bohumíru Haškovi a paním učitelkám za milé vystoupení. Občanská komise pod vedením pana PaedDr. Josefa Kukly připravila pro všechny vánočky, kávu, punč nebo čaj pro zahřátí. Děkujeme paní Marii Mrázkové, Marii Novákové, Zdeňce Čechové, Janě Kramperové a Mgr. Jaroslavě Žižkové za přípravu občerstvení. V zasedací místnosti byl již tradičně připraven prodej vánočně laděných výrobků z dílen Diagnostického ústavu v Tloskově. Za pomoc s prodejem děkuji paní Pavlíně Kočové a panu Martinu Voříškovi. V nabídce byly svíčky různých barev, keramické zvonečky, vázičky, džbánky, sošky, kovové svícínky, ručně tkané koberce a další výrobky. Výtěžek z prodeje činil přes Kč. Zakoupením výrobků nejenže každý občan přispěl na další činnost chráněných dílen, ale také si domů donesl kus vánoční atmosféry. Jako novinka byly připraveny dvě výtvarné minidílničky pro děti, zdobení květináčků sušenými květinami a zdobení vánočních perníčků, které upekla paní Pavla Šachová. O provoz těchto dílen se starala Eliška Šmídová, Otakar Klika a paní Veronika Turtáková. V neposlední řadě patří poděkování panu Vlastimilu Petráškovi za zapůjčení a instalaci osvětlení a ozvučení a také zaměstnancům městyse, kteří se na přípravě rozsvěcení vánočního stromu podíleli. Mikulášská nadílka v sokolovně V sobotním odpoledni 7. prosince se v sokolovně sešly děti spolu se svými rodiči i prarodiči a všichni společně očekávali příchod Mikuláše a čerta. Po půlroční odluce k nám opět zavítali profesionálové Divadla VeTři, aby nám zpříjemnili sobotní předvánoční čas připraveným programem plným písniček, pohybu a tance, soutěží a her. Do děje byli vtažení nejen děti, ale i přítomní dospělí. Závěrem Mikuláš rozdával každému dítěti připravený balíček s nadílkou. Poděkování patří těm, kteří se nemalou měrou zasloužili o hladký průběh mikulášského odpoledne, a to zvláště panu Antonínu Dvořákovi, který poskytl zázemí pro celou akci, a paní Jitce Prokopové, která za pomoci Veroniky Turtákové, Anny Prokopové a Zuzany Prokopové organizačně zajistila celou akci. Mikulášské balíčky mohly být rozdávány zejména díky věcným cenám, jež obstarala paní Pavla Šachová, které patří velký dík za ceny. Dalšími sponzory byl obchod Marešovi a paní Veronika Turtáková. Sladkosti v balíčkách financoval úřad městyse. Mikulášská nadílka měla u nás letos v sokolovně premiéru, ale myslím, že se akce vydařila, účast dětí byla velmi hojná, všichni se naladili veselou sváteční atmosférou v očekávání nadcházejících svátků vánočních. Na další setkání s Divadlem VeTři se můžeme těšit začátkem května příštího roku na fotbalovém hřišti a začátkem prosince se sejdeme v sokolovně na další Mikulášské.

4 Zpráva o činnosti komise kultury a sportu Kulturní komise v roce 2013 připravila celkem 14 akcí, zejména pro děti. Nejhojnější účast byla na rozsvěcení vánočního stromu, lampiónovém průvodu, diskotéce pro děti, jarním dětském odpoledni na fotbalovém hřišti a na mikulášské nadílce. Poslední dvě akce probíhaly v režii Divadla VeTři, které vystupuje se svým profesionálně připraveným programem a vtáhne do děje všechny účastníky. Jednotlivé akce by nemohly být pořádány bez nezištné, soustavné a obětavé pomoci spoluobčanů, s nimiž komise kultury a sportu spolupracuje zcela pravidelně. Velké poděkování patří TJ Sokol Vrchotovy Janovice, zvláště pak panu Antonínu Dvořákovi, který v letošním roce jednak poskytl zázemí na pěti akcích, jednak se na nich aktivně podílel. Dále bych chtěla poděkovat paní Pavle Šachové, Jitce Prokopové a Veronice Turtákové, které se aktivně podílejí na přípravě jednotlivých akcí, a paní Leoně Molinkové, která pomáhá s prodejem výrobků z Ústavu sociální péče v Tloskově. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří jednotlivé akce finančně zajišťují a podporují. V první řadě je to Městys Vrchotovy Janovice, dále pak sponzoři: obchod Marešovi, TJ Sokol Vrchotovy Janovice a OS Vrchojan. Zvláštní poděkování patří paní Pavle Šachové, jež na jednotlivé akce průběžně zajišťovala věcné ceny. Na další setkávání na akcích se v příštím roce těší Ingeborg Kliková. Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * Compag Votice, s.r.o. oznámila, že svoz komunálních odpadů bude pro Vrchotovy Janovice v závěru roku 2013 změněn takto: namísto úterý bude svoz proveden v sobotu namísto úterý bude svoz proveden v pondělí * 2 * Provozní doba na úřadu městyse v závěru roku 2013 : pondělí 23. prosince - od 8.oo do 11.oo pátek 27. prosince - zavřeno pondělí 30. prosince - od 8.oo do 11.oo úterý 31. prosince - zavřeno Akce školy ZE ŠKOLY A ŠKOLKY V rámci mezinárodního Dne nekouření, který letos připadl na 21. listopad, proběhla na naší škole akce Mlsání místo kouření. Učitelé si s dětmi povídali o škodlivém vlivu kouření na zdraví člověka a zároveň byla výuka zpestřena občerstvením. Někteří žáci pojali občerstvení v duchu zdravého životního stylu, jiní přinesli netradiční pochutiny, další navštívili zdejší cukrárnu nebo si ve třídách připravili dobrůtkové hody. Děti si také vyzkoušely, teoreticky i prakticky, jaké množství potravin by mohly nakoupit za cenu, kterou stojí jedna krabička cigaret. Akce se zdařila, jistě si všichni pochutnali a snad si i uvědomili rizika spojená s kouřením.

5 Dne se konal tradiční Vánoční jarmark v Základní škole. Akce se jako vždy povedla, žáci ZŠ zazpívali tři vánoční koledy u ozdobeného stromku před školou a následně prodávali své krásné výrobky na jarmarku. I o pohoštění bylo postaráno a rodiče se mohli občerstvit v jídelně ZŠ, kde se vařila káva a podával zákusek. Po jarmarku se společně odešlo na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu u úřadu městyse. Myslím, že akce splnila očekávání a všichni byli spokojeni. Děkujeme za účast a těšíme se již na vystoupení jednotlivých žáků a tříd dne VELIKONOČNÍ AKADEMIE. Ze školky PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy Čekají nás nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Krásné vánoční období prožíváme i my, ve školce. Děti už dobře vědí, že toto období je vlastně čekání na Ježíška. Připravujeme se na jeho příchod i u nás - zdobíme školku, zdobili jsme stromeček (krásnou jedličku, kterou školce darovali Čechovi z Mrvice). V tomto předvánočním období jsme přivítali návštěvu Mikuláše (pan Lukáš Kohoutek) a Čertů (pánové Jan Vacek a Jiří Symůnek) ve společnosti Andělů (děvčata ze ZŠ Natálie Rezková a Denisa Babická). Děkujeme všem účinkujícím, také paní Marii Vackové, která všechny nalíčila, dále rodičům, ženám z DV Jednoty a paní Čiperové za přispění do balíčků pro děti. Mikuláš s dětmi promluvil, děti mu zazpívaly nebo přednesly básničky. Nejvíc se ale dětem líbilo, jak si čerti mezi ně sedli a hráli karty. Jak to bude u nás o Vánocích? S tím Vás seznámíme zase příště. Nyní všem čtenářům Měsíčníku přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014 hodně spokojenosti a zdraví. Za MŠ: Jana Muchová NAPSALI NÁM Zpráva o činnosti OS Vrchojan za rok 2013 V roce 2013 členové OS Vrchojan jako každoročně pořádali dvě burzy dětského oblečení a dětských potřeb, první burza se konala v březnu, druhá v září. Obě burzy si našly jak své pravidelné prodejce, tak své nakupující. Maminky zde prodávají dětské oblečení, které jiní ještě dobře využijí. Výtěžek z akcí byl použit na ceny pro děti na Drakiádě, kterou pro děti připravil Junák, a na lampiónovém průvodu. V sobotu 9. listopadu OS Vrchojan ve spolupráci s TJ Sokol zorganizoval již 4. ročník lampiónového průvodu, který šel od úřadu městyse na fotbalové hřiště, kde bylo pro každého dětského účastníka připraveno nejen občerstvení (párek a čaj), ale i tombola. Za spolupráci děkujeme všem, kteří se s námi na přípravě a konání jednotlivých akcí podíleli, zejména Úřadu městyse Vrchotovy Janovice a panu Vlastimilu Petráškovi za ozvučení a pořízení videozáznamu na průvodu. I v nadcházejícím roce připravíme akce pro děti a jejich rodiče za spolupráce dalších složek působících v obci. Na webových stránkách: v rubrice Kalendář akcí se můžete aktuálně dozvědět více o chystaných akcích v obci. Přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti v roce členové OS Vrchojan

6 PODBLANICKÉ EKOCENTRUM Ekorada na prosinec: Oblékejme se lépe! Na světě je nepřeberné množství značek oblečení, ale celkem málo oděvních řetězců. V ČR pouze 3 % oděvů pochází z tuzemské výroby, ostatní převážně z Asie a Indie. Proč? Skočili jsme na špek (nízké ceny a reklamu), jelikož jsme mlsní. Jíst mnoho špeku ale není zdravé. Že by to bylo tolik výhodné pro Asiaty či Indy? Průměrné džíny (včetně surovin na jejich výrobu) urazí po cestě k zákazníkovi asi 19 tisíc km. Jak si stojí zaměstnanci, kteří oděvy vyrábí? Jaké dopady to má na naše životní prostředí? Co ten špek tedy doopravdy stojí? Průměrná hodinová mzda v textilním průmyslu v Pákistánu je 0,23, v Německu 10,03 dolarů. Lidé v ČR utratí v průměru přibližně 3 % svého ročního výdělku na obuv a oblečení, což je zhruba 15 kg textilu ročně. Více jak 70 % ceny z oděvu připadne většinou nadnárodní společnosti (zpravidla s původem v Evropě či USA). To co kupujeme tak levně má velmi krátkou životnost a musíme to kupovat častěji. Tak pro koho je to výhodné? Jaké jsou podmínky dělníků ve vzdálených místech výroby textilu? Dlouhá pracovní doba (patnáct i více hodin denně po sedm dní v týdnu), mzdy nižší než zákonná minimální mzda a povinné přesčasy bez příplatků, chybějící ochranné pomůcky, neexistující pracovní smlouvy a neexistující sociální dávky, chabá bezpečnost práce a vážné i smrtelné úrazy, diskriminace žen či dětská práce. Jaký dopad má obchod s textilem na životní prostředí? Odpadní voda, pesticidy a hnojiva spojená s průmyslovou výrobou v zemědělství (např. bavlny), další toxické látky, emise, spotřeba energie a vody, doprava na velké vzdálenosti... Co s tím můžeme samostatně dělat? Rady pro eko-logický přístup k textilním výrobkům Kupujte méně věcí, které dále vydrží. Kvalitní oblečení vás chrání, hřeje, dobře vypadá, dlouho slouží a lze je opravovat nebo předělat na jinou užitečnou věc. Vyvarujte se levného nekvalitního textilu, který se rychle vyhodí, pochází z daleka a je vyráběn lidmi v zoufalých podmínkách. Upřednostněte vždy další využití oděvu nebo jeho odevzdání na sběrném místě před jeho vyhozením. Preferujte oděvy z vláken pěstovaných šetrným způsobem (např. z certifikované Biobavlny) a z malé dojezdové vzdálenosti. Také nakupování v secondhandech je chytré řešení, ne ostuda. Nebuďte chodící reklamou na výrobky, které jsou ekologicky škodlivé a přináší dělníkům utrpení. Oděvy perte na nižší teplotu, při naplnění celého bubnu pračky a s použitím optimálního množství ekologicky šetrného pracího prostředku. Minimalizujte nebo zrušte používání aviváže či pracích prášků s pomocnými látkami (parfémy aj.) Minimalizujte žehlení, ušetříte čas i energii. Prádlo sušte volně na vzduchu, ne v sušičce. Oprava a předělávky oblečení byly ještě před málo lety běžnou domácí činností, proč v tom nepokračovat? Pokud textil odevzdáme na sběrných místech, šetříme tím mnoho energie, vody aj., po vytřídění se textil dá využít buď jako oděv pro jiné lidi, nebo aspoň na hadry, izolace, koberce atp. Doporučuji:: % Cotton India (film na Youtube) Jednotlivci i instituce mají možnost odpovědným výběrem textilu dát najevo, že si váží životního prostředí i lidské práce a nepřímo tím ovlivňují i chování jiných. PhDr. Roman Andres ekoporadce, environmentální vzdělávání, výchova, osvěta Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim SPOLEČENSKÉ OKÉNKO - PŘIPRAVUJEME - ZVEME - NABÍZÍME BOHOSLUŽBY v kostele sv. Martina O VÁNOCÍCH: ŠTĚDRÝ DEN od 14.oo hodin

7 HOD BOŽÍ od 8.oo hodin KOLEDA od 15.oo hodin - v kapli zámku! NEDĚLE od 8.oo hodin SILVESTR od 18.oo hodin SOBOTA od 18.oo hodin JESLIČKY v kostele budou přístupné od 13 do 14 hod. a od 14 do 15 hod. Myslivecké sdružení Vrchotovy Janovice si Vás dovoluje pozvat na tradiční MYSLIVECKÝ PLES, který se uskuteční v sobotu 28. prosince 2013 od h. v sokolovně ve Vrchotových Janovicích. K tanci a poslechu zahraje HORVÁTH BAND. Je pro Vás připravena bohatá myslivecká tombola a spousta dalších cen. Myslivecké sdružení přeje všem občanům krásné a bohaté svátky vánoční plné klidu a pohody a šťastné vkročení do nového roku. Libor Zoul, předseda MS - Středa 8. ledna 2014 od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse - Klub seniorů pořádá své tradiční setkání dříve narozených. Plánujete účast na dalších plesích ve Vrchotových Janovicích? - hasiči pořádají v sobotu 25. ledna sportovci pořádají v sobotu 15. února maškarní bude uspořádán v sobotu 1. března 2014 a dětský karneval ve stejný den odpoledne vždy v sokolovně! KULTURA U SOUSEDŮ - např. - Votice Vánoční koncert Jany Arazimové - v ZUŠ Votice od 17 h. HUSŮV SBOR - bohoslužby : 24. prosince od 23.oo h., 25. prosince od 9.oo h., 31. prosince od 17.oo h. - Bystřice adventní koncert v kostele sv. Šimona a JUdy od 17 h. - Benešov Ctirads band - koncert v kostele sv. Mikuláše Na Karlově od 17 h Vlasta Horváth a Band - vánoční koncert v Atlas music club od 20 h. - Sedlčany - KDJS Kouzelná hvězda - velký vánoční koncert Yvetty Blanarovičové, od 15 h. nebo Štedrovečerní zpívání v Ratměřicích - v kostele sv. Havla od 16 h Zpívání u vánočního stromečku v Odlochovicích od 16 h. a v Sedlčanech v lednu 2014mimo jiné: 12/1 - Trampoty čerta Culínka - pro děti a rodiče 14/1 - Z louže pod okap - divadlo

8 27/1 - Miroslav Donutil - Cestou necestou = zábavný pořad PLACENÁ INZERCE - PROVÁDÍM MASÁŽE CELÉHO TĚLA - MOŽNOST SLUŽBY U VÁS DOMA - - VYSTAVÍM DÁRKOVÝ POUKAZ - NÍZKÉ CENY - TEL PO 16.HOD. Advent - je doba předvánoční a znamená to čas očekávání. Vánoce - jsou už přede dveřmi, děti se těší na dárky pod vánočním stromkem, i dospělí se těší na drobné maličkosti připravené pro ně jejich ratolestmi. Vánoční svátky - jsou svátky lásky, radostí i vzpomínání. K pohodě patří i tradiční večeře s kaprem a salátem, slavnostní přípitek, koledy, vůně františků a samozřejmě vánoční stromeček. Záře svíček doplňuje slavnostní ráz okamžiku. O vánočních svátcích je rodina pohromadě, o vánočních svátcích si můžeme odpouštět. Naše domácnosti zavoní vánočkami a vánočním cukrovím, ke kterým patří i netradiční nápoje, punč nebo námořnický grog. Přejeme Vám i Vašim blízkým, abyste vánoční dny prožili příjemně, ve spokojenosti a pohodě, do nového roku Vám všem přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Připojujeme i poděkování všem za pozornost a jedincům za aktivní spolupráci. Redakční rada novin V í t e, ž e... Štědrovečerní magie Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, prý byste si vynesli štěstí. Při samotné večeři počet strávníků má být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak každý dá do peněženky a ty zajistí dostatek financí na příští rok. Od svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře. Kdo to udělá, prý se už "příštích Vánoc nedožije". Oblíbenými zábavami bývá rozkrajování jablíček, pouštění ořechových skořápek nebo lití olova. Děvčata se v tento večer mohou zeptat, jestli se už budou vdávat - když za hlavu hodí botu, nebo odkup přijde její vyvolený - po zatřesení mladým stromkem na zahradě poslouchají, odkud se ozve první psí štěkání. Ježíšek Po štědrovečerní večeři nastává okamžik, na který se mnohé české děti těší celý rok. Rodina se shromáždí kolem rozsvíceného vánočního stromečku, pod nímž se kupí zabalené dárky. Podle tradice je sem nepozorovaně přinesl Ježíšek. Způsob, jakým k dětem přichází, zůstává obestřen tajemstvím. Ježíšek je zdrobnělinou pro Ježíše Krista, jehož dětství je o Vánocích zdůrazňováno. Děti Ježíškovi před Vánoci posílají dopis, ve kterém ho prosí o to, co by si přály pod stromečkem nalézt. Původně v českých zemích nosíval dárky sv. Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla až v devatenáctém století z Německa. České děti z obou tradic vytěžily maximum: dárky jim nosí jak Mikuláš, tak Ježíšek. Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, Marcela Čedíková - redaktor Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 12/2013 vychází 18. prosince

9 Uzávěrka příspěvků pro číslo 1/ ledna 2014 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

Vrchotojanovický měsíčník 04/2014

Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. ALBERT EINSTEIN ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Zastupitelstvo městyse na svém posledním veřejném zasedání přijalo usnesení,

Více

Vrchotojanovický měsíčník 12/2010

Vrchotojanovický měsíčník 12/2010 Ženy chtějí, abys měl rozum jen proto, aby tě o něj mohly připravit. JIŘÍ ŽÁČEK I v mladé hlavě se někdy najde starý rozum. TATARSKÉ PŘÍSLOVÍ Zuřivost a hněv vrhá rozum do záhuby. VERGILIUS Vrchotojanovický

Více

Vrchotojanovický měsíčník 109/2014

Vrchotojanovický měsíčník 109/2014 Vrchotojanovický měsíčník 109/2014 Předsudky jsou jako hřebíky. Čím více se do nich buší, tím hlouběji zalézají a pevně drží. A.DUMAS ml. Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že jsem se ze zdravotních

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

Vrchotojanovický měsíčník 4/2012

Vrchotojanovický měsíčník 4/2012 Vrchotojanovický měsíčník 4/2012 Příležitost se nesnadno nabízí, ale lehce ztrácí. PUBLILIUS SYRUS ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 10. veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými:

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Vážení,.................................................... 2 Nastal čas konce roku, sváteční pohody, hodnocení

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech 6. - 8. 1. proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od 18.00 hod rozezní kostel

Více

Libuš a Písnice. 1 Při lampionovém průvodu MC Kuřátko se k nebi pouštěly balónky s tajnými přáními.

Libuš a Písnice. 1 Při lampionovém průvodu MC Kuřátko se k nebi pouštěly balónky s tajnými přáními. 1 2013 Libuš a Písnice ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY FOTOHÁDANKA Z HISTORIE CIZÍ JAZYKY V KLUBU JUNIOR ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 Při lampionovém průvodu

Více

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. JACK LONDON ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 14. veřejném zasedání

Více

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Prosinec 2007 číslo 5 Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus

Více

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 3 PROSINEC 2008 Sokolské oslavy vzniku ČSR Adventní pohlazení ve škole Drakiáda na Orlovně Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 5 2013 50. ročník www.vamberk-city.cz Instalace nových kontejnerů...str.5 Festival Vamberák podruhé...str.

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 5 2013 50. ročník www.vamberk-city.cz Instalace nových kontejnerů...str.5 Festival Vamberák podruhé...str. Vamberecký zpravodaj 5 2013 50. ročník V neděli 7. dubn bna se konal ji ž 13. ročník akc kce nazv zvan ané Otev írán ání studán ánky ky, kterou pořá řádá Obč bčan anské sdru- že ní tur istů města Vam-

Více

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu Zpravodaj číslo 1-2014 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Mžany - Pivovar Lindr Mžany dnes vzniká na místě bývalé hospody a divadla U Rybů, později hospody U Smrku. Plánovaný komplex počítá s obnovením divadla,

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Tisovské okénko. Dokončení na straně 2

Tisovské okénko. Dokončení na straně 2 Tisovské okénko Zpravodaj obce Tisová prosinec 2014 Pěšky na Pekárku bezpečně V polovině listopadu byl zkolaudován nový chodník z centra obce na Pekárku. Na jeho výstavbu obec obdržela dotaci ve výši 1,5

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 3 ROČNÍK XV. LISTOPAD 2007 ZDARMA PLNĚNÍ PROGRAMOVÝCH PRIORIT

ZPRAVODAJ ČÍSLO 3 ROČNÍK XV. LISTOPAD 2007 ZDARMA PLNĚNÍ PROGRAMOVÝCH PRIORIT OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3 ROČNÍK XV. LISTOPAD 2007 ZDARMA PLNĚNÍ PROGRAMOVÝCH PRIORIT Dne 30. ledna 2007 schválilo Zastupitelstvo obce Ostopovice programové priority pro volební období 2006 2010. Po

Více

KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1

KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Děti z MŠ Klecany v Kutné Hoře na Betlémování Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1 Klecanský zpravodaj leden 2013

Více

Zpravodaj. města Cvikova

Zpravodaj. města Cvikova Zpravodaj Přílohou města Cvikova Zpravodaj leden 2008 Zpravodaje města Cvikova jsou odjezdy autobusů města Cvikova ze Cvikova, které platí do 13. prosince 2008. K tomu si přečtěte vyjádření na první straně

Více