Vrchotojanovický měsíčník 12/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 12/2013"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 12/2013 Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal co chce, ale spíš v tom, aby nikdy nedělal co nechce. J. J. ROUSSEAU Vážení spoluobčané. Přichází čas vánočních svátků, čas, kdy se scházíme se svými nejbližšími, abychom společně oslavili nejkrásnější svátky v roce a současně zavzpomínali na ty své nejdražší, kteří s námi u svátečního stolu již sedět nemohou. Dovolte mi popřát Vám jménem Zastupitelstva městyse, Rady městyse a úřadu městyse, abyste nastávající svátky prožili v klidu, ve štěstí, v radosti a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenost. Děkuji Vám za spolupráci v roce 2013 a těším se na další spolupráci v roce ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE JUDr. Miroslav Synek, starosta městyse Zastupitelstvo městyse - na svém 22. veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými mj.: souhlasilo s činností rady městyse od posledního zasedání zastupitelstva a vzalo na vědomí zprávy o kontrole plnění usnesení zastupitelstva městyse a o vyřizování připomínek ze zasedání zastupitelstva; schválilo rozpočet městyse Vrchotovy Janovice na rok 2014 jak byl předložen včetně dvou příloh; schválilo Směrnici pro schvalování účetní závěrky; souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene IV /18, Vrchotovy Janovice, TS, knn p.1268/ v předloženém znění; nepřijalo nabídku Ing. Karla Plucara na koupi rybníka Musík; souhlasilo s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Vodní nádrž Loužička - lokalita Vrchotovy Janovice" podle předloženého návrhu; souhlasilo s uzavřením Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě s firmou Compag Votice s.r.o. o odvozu a odstranění komunálního a tříděného odpadu; souhlasilo s realizováním rozpočtového opatření č. 9 k rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice na rok 2013 podle předloženého návrhu; souhlasilo s plánem jednání zastupitelstva na 1. pololetí února, 22. dubna a 24. června.

2 Rada městyse na svých zasedáních u uplynulém období mimo jiné: projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem a ČEZ Distribuce a.s. a doporučila zastupitelstvu městyse s uzavřením smlouvy podle návrhu souhlasit; zabývala se nabídkou Ing. Karla Plucara na odkoupení rybníka Musík v k.ú. Vrchotovy Janovice a dohodla, že nabídka bude předložena k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu městyse; byla informována ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice o zvýšení ceny obědů ve školní jídelně od 1.ledna 2014; rada projednala a zastupitelstvu doporučila schválit návrh Směrnice městyse Vrchotovy Janovice pro schvalování účetní závěrky; souhlasila s podáním žádosti Středočeskému Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 o poskytnutí dotace na projekt "Oprava chodníku Vrchotovy Janovice střed" a současně se zavázala spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu; souhlasila s podáním žádosti Středočeskému Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 o poskytnutí dotace na projekt "Rekonstrukce TATRA" a současně se zavázala spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu; souhlasila s podáním žádosti Středočeskému Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 o poskytnutí dotace na projekt "Kapličky Vrchotovy Janovice " a současně se zavázala spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu; doporučila zastupitelstvu souhlasit s návrhem termínů pro veřejná zasedání zastupitelstva městyse v 1. polovině roku 2014; souhlasila s plánem jednání rady městyse v období 1. pololetí roku 2014; zabývala se přípravou veřejného zasedání zastupitelstva a doporučila zastupitelstvu navržený program jednání schválit. Z komise životního prostředí rady městyse : -star- Projekt - "Obnova významného krajinného prvku - lipová alej Vrchotovy Janovice". Obsah projektu: Odstranění stromů s vadami růstu - tlakové větvení, zdvojení koruny, mechanické poškození. BYLO PROVEDENO. V roce 2014 bude následovat ošetření korun stromů a instalace bezpečnostních vazeb v termínu mimo období hnízdění ptactva. Dále bude pokračováno ve výsadbě nových stromků lip. Z toho vyplývá i povinnost 10 let o tuto novou výsadbu pečovat. Všechny tyto práce jsou dodavatelsky zajištěny firmou Green Project, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Technický dozor provádí Ing. Lukáš Kaprál, který je zároveň autorem projektu. V letošním roce byly vysazeny pouze 4 duby u cesty kolem rybníku Zrcadlo a 2 nižší kultivary stromků lip v Mrvici u kapličky. Dokončuje se projekt na dolní část obnovy třešňové aleje na Šancích. Zde je již vysazeno 21 stromků třešní a 7 stromků višní. Další výsadba bude pokračovat. Původní stromy třešní budou ošetřeny.

3 Jabloňová alej kolem cesty do Podolí je vzorně udržována a v příštím roce se počítá s dosadbou cca 7 stromků. Na obnovené cestě nad osadou Rudoltice bude provedena dosadba 4 ks dubů. Ve Vrchotových Janovicích bylo na veřejných prostranstvích provedeno odborné ošetření všech výsadeb (stromy a keře). Nedaří se nám udržet výsadbu jeřábů na staré cestě do Velké Lhoty. Soustavně zde dochází buď k poškození nebo následnému odstranění části výsadby. Hezké Vánoce a vše dobré v dalším roce přeje komise ŽP Rady městyse Z komise pro kulturu a sport rady městyse : Rozsvěcení vánočního stromu Tak jako každý rok, tak jsme se i letos sešli v pátečním podvečeru na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Po úvodních slovech o adventu nás všechny přivítal pan starosta JUDr. Miroslav Synek, popřál všem krásné vánoční svátky a na závěr jeho proslovu byl stromek slavnostně rozsvícen. Na scénu nastoupili žáci ZŠ a do vánoční nálady nás uvedli zazpívanými koledami. Děkujeme panu řediteli PhDr. Bohumíru Haškovi a paním učitelkám za milé vystoupení. Občanská komise pod vedením pana PaedDr. Josefa Kukly připravila pro všechny vánočky, kávu, punč nebo čaj pro zahřátí. Děkujeme paní Marii Mrázkové, Marii Novákové, Zdeňce Čechové, Janě Kramperové a Mgr. Jaroslavě Žižkové za přípravu občerstvení. V zasedací místnosti byl již tradičně připraven prodej vánočně laděných výrobků z dílen Diagnostického ústavu v Tloskově. Za pomoc s prodejem děkuji paní Pavlíně Kočové a panu Martinu Voříškovi. V nabídce byly svíčky různých barev, keramické zvonečky, vázičky, džbánky, sošky, kovové svícínky, ručně tkané koberce a další výrobky. Výtěžek z prodeje činil přes Kč. Zakoupením výrobků nejenže každý občan přispěl na další činnost chráněných dílen, ale také si domů donesl kus vánoční atmosféry. Jako novinka byly připraveny dvě výtvarné minidílničky pro děti, zdobení květináčků sušenými květinami a zdobení vánočních perníčků, které upekla paní Pavla Šachová. O provoz těchto dílen se starala Eliška Šmídová, Otakar Klika a paní Veronika Turtáková. V neposlední řadě patří poděkování panu Vlastimilu Petráškovi za zapůjčení a instalaci osvětlení a ozvučení a také zaměstnancům městyse, kteří se na přípravě rozsvěcení vánočního stromu podíleli. Mikulášská nadílka v sokolovně V sobotním odpoledni 7. prosince se v sokolovně sešly děti spolu se svými rodiči i prarodiči a všichni společně očekávali příchod Mikuláše a čerta. Po půlroční odluce k nám opět zavítali profesionálové Divadla VeTři, aby nám zpříjemnili sobotní předvánoční čas připraveným programem plným písniček, pohybu a tance, soutěží a her. Do děje byli vtažení nejen děti, ale i přítomní dospělí. Závěrem Mikuláš rozdával každému dítěti připravený balíček s nadílkou. Poděkování patří těm, kteří se nemalou měrou zasloužili o hladký průběh mikulášského odpoledne, a to zvláště panu Antonínu Dvořákovi, který poskytl zázemí pro celou akci, a paní Jitce Prokopové, která za pomoci Veroniky Turtákové, Anny Prokopové a Zuzany Prokopové organizačně zajistila celou akci. Mikulášské balíčky mohly být rozdávány zejména díky věcným cenám, jež obstarala paní Pavla Šachová, které patří velký dík za ceny. Dalšími sponzory byl obchod Marešovi a paní Veronika Turtáková. Sladkosti v balíčkách financoval úřad městyse. Mikulášská nadílka měla u nás letos v sokolovně premiéru, ale myslím, že se akce vydařila, účast dětí byla velmi hojná, všichni se naladili veselou sváteční atmosférou v očekávání nadcházejících svátků vánočních. Na další setkání s Divadlem VeTři se můžeme těšit začátkem května příštího roku na fotbalovém hřišti a začátkem prosince se sejdeme v sokolovně na další Mikulášské.

4 Zpráva o činnosti komise kultury a sportu Kulturní komise v roce 2013 připravila celkem 14 akcí, zejména pro děti. Nejhojnější účast byla na rozsvěcení vánočního stromu, lampiónovém průvodu, diskotéce pro děti, jarním dětském odpoledni na fotbalovém hřišti a na mikulášské nadílce. Poslední dvě akce probíhaly v režii Divadla VeTři, které vystupuje se svým profesionálně připraveným programem a vtáhne do děje všechny účastníky. Jednotlivé akce by nemohly být pořádány bez nezištné, soustavné a obětavé pomoci spoluobčanů, s nimiž komise kultury a sportu spolupracuje zcela pravidelně. Velké poděkování patří TJ Sokol Vrchotovy Janovice, zvláště pak panu Antonínu Dvořákovi, který v letošním roce jednak poskytl zázemí na pěti akcích, jednak se na nich aktivně podílel. Dále bych chtěla poděkovat paní Pavle Šachové, Jitce Prokopové a Veronice Turtákové, které se aktivně podílejí na přípravě jednotlivých akcí, a paní Leoně Molinkové, která pomáhá s prodejem výrobků z Ústavu sociální péče v Tloskově. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří jednotlivé akce finančně zajišťují a podporují. V první řadě je to Městys Vrchotovy Janovice, dále pak sponzoři: obchod Marešovi, TJ Sokol Vrchotovy Janovice a OS Vrchojan. Zvláštní poděkování patří paní Pavle Šachové, jež na jednotlivé akce průběžně zajišťovala věcné ceny. Na další setkávání na akcích se v příštím roce těší Ingeborg Kliková. Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * Compag Votice, s.r.o. oznámila, že svoz komunálních odpadů bude pro Vrchotovy Janovice v závěru roku 2013 změněn takto: namísto úterý bude svoz proveden v sobotu namísto úterý bude svoz proveden v pondělí * 2 * Provozní doba na úřadu městyse v závěru roku 2013 : pondělí 23. prosince - od 8.oo do 11.oo pátek 27. prosince - zavřeno pondělí 30. prosince - od 8.oo do 11.oo úterý 31. prosince - zavřeno Akce školy ZE ŠKOLY A ŠKOLKY V rámci mezinárodního Dne nekouření, který letos připadl na 21. listopad, proběhla na naší škole akce Mlsání místo kouření. Učitelé si s dětmi povídali o škodlivém vlivu kouření na zdraví člověka a zároveň byla výuka zpestřena občerstvením. Někteří žáci pojali občerstvení v duchu zdravého životního stylu, jiní přinesli netradiční pochutiny, další navštívili zdejší cukrárnu nebo si ve třídách připravili dobrůtkové hody. Děti si také vyzkoušely, teoreticky i prakticky, jaké množství potravin by mohly nakoupit za cenu, kterou stojí jedna krabička cigaret. Akce se zdařila, jistě si všichni pochutnali a snad si i uvědomili rizika spojená s kouřením.

5 Dne se konal tradiční Vánoční jarmark v Základní škole. Akce se jako vždy povedla, žáci ZŠ zazpívali tři vánoční koledy u ozdobeného stromku před školou a následně prodávali své krásné výrobky na jarmarku. I o pohoštění bylo postaráno a rodiče se mohli občerstvit v jídelně ZŠ, kde se vařila káva a podával zákusek. Po jarmarku se společně odešlo na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu u úřadu městyse. Myslím, že akce splnila očekávání a všichni byli spokojeni. Děkujeme za účast a těšíme se již na vystoupení jednotlivých žáků a tříd dne VELIKONOČNÍ AKADEMIE. Ze školky PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy Čekají nás nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Krásné vánoční období prožíváme i my, ve školce. Děti už dobře vědí, že toto období je vlastně čekání na Ježíška. Připravujeme se na jeho příchod i u nás - zdobíme školku, zdobili jsme stromeček (krásnou jedličku, kterou školce darovali Čechovi z Mrvice). V tomto předvánočním období jsme přivítali návštěvu Mikuláše (pan Lukáš Kohoutek) a Čertů (pánové Jan Vacek a Jiří Symůnek) ve společnosti Andělů (děvčata ze ZŠ Natálie Rezková a Denisa Babická). Děkujeme všem účinkujícím, také paní Marii Vackové, která všechny nalíčila, dále rodičům, ženám z DV Jednoty a paní Čiperové za přispění do balíčků pro děti. Mikuláš s dětmi promluvil, děti mu zazpívaly nebo přednesly básničky. Nejvíc se ale dětem líbilo, jak si čerti mezi ně sedli a hráli karty. Jak to bude u nás o Vánocích? S tím Vás seznámíme zase příště. Nyní všem čtenářům Měsíčníku přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014 hodně spokojenosti a zdraví. Za MŠ: Jana Muchová NAPSALI NÁM Zpráva o činnosti OS Vrchojan za rok 2013 V roce 2013 členové OS Vrchojan jako každoročně pořádali dvě burzy dětského oblečení a dětských potřeb, první burza se konala v březnu, druhá v září. Obě burzy si našly jak své pravidelné prodejce, tak své nakupující. Maminky zde prodávají dětské oblečení, které jiní ještě dobře využijí. Výtěžek z akcí byl použit na ceny pro děti na Drakiádě, kterou pro děti připravil Junák, a na lampiónovém průvodu. V sobotu 9. listopadu OS Vrchojan ve spolupráci s TJ Sokol zorganizoval již 4. ročník lampiónového průvodu, který šel od úřadu městyse na fotbalové hřiště, kde bylo pro každého dětského účastníka připraveno nejen občerstvení (párek a čaj), ale i tombola. Za spolupráci děkujeme všem, kteří se s námi na přípravě a konání jednotlivých akcí podíleli, zejména Úřadu městyse Vrchotovy Janovice a panu Vlastimilu Petráškovi za ozvučení a pořízení videozáznamu na průvodu. I v nadcházejícím roce připravíme akce pro děti a jejich rodiče za spolupráce dalších složek působících v obci. Na webových stránkách: v rubrice Kalendář akcí se můžete aktuálně dozvědět více o chystaných akcích v obci. Přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti v roce členové OS Vrchojan

6 PODBLANICKÉ EKOCENTRUM Ekorada na prosinec: Oblékejme se lépe! Na světě je nepřeberné množství značek oblečení, ale celkem málo oděvních řetězců. V ČR pouze 3 % oděvů pochází z tuzemské výroby, ostatní převážně z Asie a Indie. Proč? Skočili jsme na špek (nízké ceny a reklamu), jelikož jsme mlsní. Jíst mnoho špeku ale není zdravé. Že by to bylo tolik výhodné pro Asiaty či Indy? Průměrné džíny (včetně surovin na jejich výrobu) urazí po cestě k zákazníkovi asi 19 tisíc km. Jak si stojí zaměstnanci, kteří oděvy vyrábí? Jaké dopady to má na naše životní prostředí? Co ten špek tedy doopravdy stojí? Průměrná hodinová mzda v textilním průmyslu v Pákistánu je 0,23, v Německu 10,03 dolarů. Lidé v ČR utratí v průměru přibližně 3 % svého ročního výdělku na obuv a oblečení, což je zhruba 15 kg textilu ročně. Více jak 70 % ceny z oděvu připadne většinou nadnárodní společnosti (zpravidla s původem v Evropě či USA). To co kupujeme tak levně má velmi krátkou životnost a musíme to kupovat častěji. Tak pro koho je to výhodné? Jaké jsou podmínky dělníků ve vzdálených místech výroby textilu? Dlouhá pracovní doba (patnáct i více hodin denně po sedm dní v týdnu), mzdy nižší než zákonná minimální mzda a povinné přesčasy bez příplatků, chybějící ochranné pomůcky, neexistující pracovní smlouvy a neexistující sociální dávky, chabá bezpečnost práce a vážné i smrtelné úrazy, diskriminace žen či dětská práce. Jaký dopad má obchod s textilem na životní prostředí? Odpadní voda, pesticidy a hnojiva spojená s průmyslovou výrobou v zemědělství (např. bavlny), další toxické látky, emise, spotřeba energie a vody, doprava na velké vzdálenosti... Co s tím můžeme samostatně dělat? Rady pro eko-logický přístup k textilním výrobkům Kupujte méně věcí, které dále vydrží. Kvalitní oblečení vás chrání, hřeje, dobře vypadá, dlouho slouží a lze je opravovat nebo předělat na jinou užitečnou věc. Vyvarujte se levného nekvalitního textilu, který se rychle vyhodí, pochází z daleka a je vyráběn lidmi v zoufalých podmínkách. Upřednostněte vždy další využití oděvu nebo jeho odevzdání na sběrném místě před jeho vyhozením. Preferujte oděvy z vláken pěstovaných šetrným způsobem (např. z certifikované Biobavlny) a z malé dojezdové vzdálenosti. Také nakupování v secondhandech je chytré řešení, ne ostuda. Nebuďte chodící reklamou na výrobky, které jsou ekologicky škodlivé a přináší dělníkům utrpení. Oděvy perte na nižší teplotu, při naplnění celého bubnu pračky a s použitím optimálního množství ekologicky šetrného pracího prostředku. Minimalizujte nebo zrušte používání aviváže či pracích prášků s pomocnými látkami (parfémy aj.) Minimalizujte žehlení, ušetříte čas i energii. Prádlo sušte volně na vzduchu, ne v sušičce. Oprava a předělávky oblečení byly ještě před málo lety běžnou domácí činností, proč v tom nepokračovat? Pokud textil odevzdáme na sběrných místech, šetříme tím mnoho energie, vody aj., po vytřídění se textil dá využít buď jako oděv pro jiné lidi, nebo aspoň na hadry, izolace, koberce atp. Doporučuji:: % Cotton India (film na Youtube) Jednotlivci i instituce mají možnost odpovědným výběrem textilu dát najevo, že si váží životního prostředí i lidské práce a nepřímo tím ovlivňují i chování jiných. PhDr. Roman Andres ekoporadce, environmentální vzdělávání, výchova, osvěta Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim SPOLEČENSKÉ OKÉNKO - PŘIPRAVUJEME - ZVEME - NABÍZÍME BOHOSLUŽBY v kostele sv. Martina O VÁNOCÍCH: ŠTĚDRÝ DEN od 14.oo hodin

7 HOD BOŽÍ od 8.oo hodin KOLEDA od 15.oo hodin - v kapli zámku! NEDĚLE od 8.oo hodin SILVESTR od 18.oo hodin SOBOTA od 18.oo hodin JESLIČKY v kostele budou přístupné od 13 do 14 hod. a od 14 do 15 hod. Myslivecké sdružení Vrchotovy Janovice si Vás dovoluje pozvat na tradiční MYSLIVECKÝ PLES, který se uskuteční v sobotu 28. prosince 2013 od h. v sokolovně ve Vrchotových Janovicích. K tanci a poslechu zahraje HORVÁTH BAND. Je pro Vás připravena bohatá myslivecká tombola a spousta dalších cen. Myslivecké sdružení přeje všem občanům krásné a bohaté svátky vánoční plné klidu a pohody a šťastné vkročení do nového roku. Libor Zoul, předseda MS - Středa 8. ledna 2014 od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse - Klub seniorů pořádá své tradiční setkání dříve narozených. Plánujete účast na dalších plesích ve Vrchotových Janovicích? - hasiči pořádají v sobotu 25. ledna sportovci pořádají v sobotu 15. února maškarní bude uspořádán v sobotu 1. března 2014 a dětský karneval ve stejný den odpoledne vždy v sokolovně! KULTURA U SOUSEDŮ - např. - Votice Vánoční koncert Jany Arazimové - v ZUŠ Votice od 17 h. HUSŮV SBOR - bohoslužby : 24. prosince od 23.oo h., 25. prosince od 9.oo h., 31. prosince od 17.oo h. - Bystřice adventní koncert v kostele sv. Šimona a JUdy od 17 h. - Benešov Ctirads band - koncert v kostele sv. Mikuláše Na Karlově od 17 h Vlasta Horváth a Band - vánoční koncert v Atlas music club od 20 h. - Sedlčany - KDJS Kouzelná hvězda - velký vánoční koncert Yvetty Blanarovičové, od 15 h. nebo Štedrovečerní zpívání v Ratměřicích - v kostele sv. Havla od 16 h Zpívání u vánočního stromečku v Odlochovicích od 16 h. a v Sedlčanech v lednu 2014mimo jiné: 12/1 - Trampoty čerta Culínka - pro děti a rodiče 14/1 - Z louže pod okap - divadlo

8 27/1 - Miroslav Donutil - Cestou necestou = zábavný pořad PLACENÁ INZERCE - PROVÁDÍM MASÁŽE CELÉHO TĚLA - MOŽNOST SLUŽBY U VÁS DOMA - - VYSTAVÍM DÁRKOVÝ POUKAZ - NÍZKÉ CENY - TEL PO 16.HOD. Advent - je doba předvánoční a znamená to čas očekávání. Vánoce - jsou už přede dveřmi, děti se těší na dárky pod vánočním stromkem, i dospělí se těší na drobné maličkosti připravené pro ně jejich ratolestmi. Vánoční svátky - jsou svátky lásky, radostí i vzpomínání. K pohodě patří i tradiční večeře s kaprem a salátem, slavnostní přípitek, koledy, vůně františků a samozřejmě vánoční stromeček. Záře svíček doplňuje slavnostní ráz okamžiku. O vánočních svátcích je rodina pohromadě, o vánočních svátcích si můžeme odpouštět. Naše domácnosti zavoní vánočkami a vánočním cukrovím, ke kterým patří i netradiční nápoje, punč nebo námořnický grog. Přejeme Vám i Vašim blízkým, abyste vánoční dny prožili příjemně, ve spokojenosti a pohodě, do nového roku Vám všem přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Připojujeme i poděkování všem za pozornost a jedincům za aktivní spolupráci. Redakční rada novin V í t e, ž e... Štědrovečerní magie Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, prý byste si vynesli štěstí. Při samotné večeři počet strávníků má být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak každý dá do peněženky a ty zajistí dostatek financí na příští rok. Od svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře. Kdo to udělá, prý se už "příštích Vánoc nedožije". Oblíbenými zábavami bývá rozkrajování jablíček, pouštění ořechových skořápek nebo lití olova. Děvčata se v tento večer mohou zeptat, jestli se už budou vdávat - když za hlavu hodí botu, nebo odkup přijde její vyvolený - po zatřesení mladým stromkem na zahradě poslouchají, odkud se ozve první psí štěkání. Ježíšek Po štědrovečerní večeři nastává okamžik, na který se mnohé české děti těší celý rok. Rodina se shromáždí kolem rozsvíceného vánočního stromečku, pod nímž se kupí zabalené dárky. Podle tradice je sem nepozorovaně přinesl Ježíšek. Způsob, jakým k dětem přichází, zůstává obestřen tajemstvím. Ježíšek je zdrobnělinou pro Ježíše Krista, jehož dětství je o Vánocích zdůrazňováno. Děti Ježíškovi před Vánoci posílají dopis, ve kterém ho prosí o to, co by si přály pod stromečkem nalézt. Původně v českých zemích nosíval dárky sv. Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla až v devatenáctém století z Německa. České děti z obou tradic vytěžily maximum: dárky jim nosí jak Mikuláš, tak Ježíšek. Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, Marcela Čedíková - redaktor Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 12/2013 vychází 18. prosince

9 Uzávěrka příspěvků pro číslo 1/ ledna 2014 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

Vrchotojanovický měsíčník 12/2012

Vrchotojanovický měsíčník 12/2012 Vrchotojanovický měsíčník 12/2012 Kdo prokázal dobrodiní, ať mlčí; ať vypráví ten, kdo je přijal. LUCIUS ANNAEUS SENECA Vážení spoluobčané. Přichází čas vánočních svátků, čas, kdy se scházíme se svými

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 Vernisáž výstavy fotografií p. Hany Matějkové, kterou zahájil ředitel Rabasovy galerie, akad. malíř Václav Zoubek Výstavu můžete zhlédnout ve

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10-12/2010 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Nové zastupitelstvo si zvolilo starostu a 2 místostarosty 1.2. Poděkování

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY Vánoční číslo Pranostiky Na svatého Martina kouřívá se z komína, a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál V. ročník Prosinec 2011 Troskotovický kurýr Hodový speciál Ohlédnutí za Svatováclavskými hody Milí spoluobčané, dovolte, abych se na stránkách speciálního vydání troskotovického Kurýru podělila o velkou

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.06/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Vrchotojanovický měsíčník 01/2013

Vrchotojanovický měsíčník 01/2013 Vrchotojanovický měsíčník 01/2013 Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více