Vrchotojanovický měsíčník 12/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 12/2013"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 12/2013 Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal co chce, ale spíš v tom, aby nikdy nedělal co nechce. J. J. ROUSSEAU Vážení spoluobčané. Přichází čas vánočních svátků, čas, kdy se scházíme se svými nejbližšími, abychom společně oslavili nejkrásnější svátky v roce a současně zavzpomínali na ty své nejdražší, kteří s námi u svátečního stolu již sedět nemohou. Dovolte mi popřát Vám jménem Zastupitelstva městyse, Rady městyse a úřadu městyse, abyste nastávající svátky prožili v klidu, ve štěstí, v radosti a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenost. Děkuji Vám za spolupráci v roce 2013 a těším se na další spolupráci v roce ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE JUDr. Miroslav Synek, starosta městyse Zastupitelstvo městyse - na svém 22. veřejném zasedání přijalo usnesení, kterými mj.: souhlasilo s činností rady městyse od posledního zasedání zastupitelstva a vzalo na vědomí zprávy o kontrole plnění usnesení zastupitelstva městyse a o vyřizování připomínek ze zasedání zastupitelstva; schválilo rozpočet městyse Vrchotovy Janovice na rok 2014 jak byl předložen včetně dvou příloh; schválilo Směrnici pro schvalování účetní závěrky; souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene IV /18, Vrchotovy Janovice, TS, knn p.1268/ v předloženém znění; nepřijalo nabídku Ing. Karla Plucara na koupi rybníka Musík; souhlasilo s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Vodní nádrž Loužička - lokalita Vrchotovy Janovice" podle předloženého návrhu; souhlasilo s uzavřením Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě s firmou Compag Votice s.r.o. o odvozu a odstranění komunálního a tříděného odpadu; souhlasilo s realizováním rozpočtového opatření č. 9 k rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice na rok 2013 podle předloženého návrhu; souhlasilo s plánem jednání zastupitelstva na 1. pololetí února, 22. dubna a 24. června.

2 Rada městyse na svých zasedáních u uplynulém období mimo jiné: projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem a ČEZ Distribuce a.s. a doporučila zastupitelstvu městyse s uzavřením smlouvy podle návrhu souhlasit; zabývala se nabídkou Ing. Karla Plucara na odkoupení rybníka Musík v k.ú. Vrchotovy Janovice a dohodla, že nabídka bude předložena k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu městyse; byla informována ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice o zvýšení ceny obědů ve školní jídelně od 1.ledna 2014; rada projednala a zastupitelstvu doporučila schválit návrh Směrnice městyse Vrchotovy Janovice pro schvalování účetní závěrky; souhlasila s podáním žádosti Středočeskému Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 o poskytnutí dotace na projekt "Oprava chodníku Vrchotovy Janovice střed" a současně se zavázala spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu; souhlasila s podáním žádosti Středočeskému Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 o poskytnutí dotace na projekt "Rekonstrukce TATRA" a současně se zavázala spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu; souhlasila s podáním žádosti Středočeskému Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 o poskytnutí dotace na projekt "Kapličky Vrchotovy Janovice " a současně se zavázala spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu; doporučila zastupitelstvu souhlasit s návrhem termínů pro veřejná zasedání zastupitelstva městyse v 1. polovině roku 2014; souhlasila s plánem jednání rady městyse v období 1. pololetí roku 2014; zabývala se přípravou veřejného zasedání zastupitelstva a doporučila zastupitelstvu navržený program jednání schválit. Z komise životního prostředí rady městyse : -star- Projekt - "Obnova významného krajinného prvku - lipová alej Vrchotovy Janovice". Obsah projektu: Odstranění stromů s vadami růstu - tlakové větvení, zdvojení koruny, mechanické poškození. BYLO PROVEDENO. V roce 2014 bude následovat ošetření korun stromů a instalace bezpečnostních vazeb v termínu mimo období hnízdění ptactva. Dále bude pokračováno ve výsadbě nových stromků lip. Z toho vyplývá i povinnost 10 let o tuto novou výsadbu pečovat. Všechny tyto práce jsou dodavatelsky zajištěny firmou Green Project, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Technický dozor provádí Ing. Lukáš Kaprál, který je zároveň autorem projektu. V letošním roce byly vysazeny pouze 4 duby u cesty kolem rybníku Zrcadlo a 2 nižší kultivary stromků lip v Mrvici u kapličky. Dokončuje se projekt na dolní část obnovy třešňové aleje na Šancích. Zde je již vysazeno 21 stromků třešní a 7 stromků višní. Další výsadba bude pokračovat. Původní stromy třešní budou ošetřeny.

3 Jabloňová alej kolem cesty do Podolí je vzorně udržována a v příštím roce se počítá s dosadbou cca 7 stromků. Na obnovené cestě nad osadou Rudoltice bude provedena dosadba 4 ks dubů. Ve Vrchotových Janovicích bylo na veřejných prostranstvích provedeno odborné ošetření všech výsadeb (stromy a keře). Nedaří se nám udržet výsadbu jeřábů na staré cestě do Velké Lhoty. Soustavně zde dochází buď k poškození nebo následnému odstranění části výsadby. Hezké Vánoce a vše dobré v dalším roce přeje komise ŽP Rady městyse Z komise pro kulturu a sport rady městyse : Rozsvěcení vánočního stromu Tak jako každý rok, tak jsme se i letos sešli v pátečním podvečeru na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Po úvodních slovech o adventu nás všechny přivítal pan starosta JUDr. Miroslav Synek, popřál všem krásné vánoční svátky a na závěr jeho proslovu byl stromek slavnostně rozsvícen. Na scénu nastoupili žáci ZŠ a do vánoční nálady nás uvedli zazpívanými koledami. Děkujeme panu řediteli PhDr. Bohumíru Haškovi a paním učitelkám za milé vystoupení. Občanská komise pod vedením pana PaedDr. Josefa Kukly připravila pro všechny vánočky, kávu, punč nebo čaj pro zahřátí. Děkujeme paní Marii Mrázkové, Marii Novákové, Zdeňce Čechové, Janě Kramperové a Mgr. Jaroslavě Žižkové za přípravu občerstvení. V zasedací místnosti byl již tradičně připraven prodej vánočně laděných výrobků z dílen Diagnostického ústavu v Tloskově. Za pomoc s prodejem děkuji paní Pavlíně Kočové a panu Martinu Voříškovi. V nabídce byly svíčky různých barev, keramické zvonečky, vázičky, džbánky, sošky, kovové svícínky, ručně tkané koberce a další výrobky. Výtěžek z prodeje činil přes Kč. Zakoupením výrobků nejenže každý občan přispěl na další činnost chráněných dílen, ale také si domů donesl kus vánoční atmosféry. Jako novinka byly připraveny dvě výtvarné minidílničky pro děti, zdobení květináčků sušenými květinami a zdobení vánočních perníčků, které upekla paní Pavla Šachová. O provoz těchto dílen se starala Eliška Šmídová, Otakar Klika a paní Veronika Turtáková. V neposlední řadě patří poděkování panu Vlastimilu Petráškovi za zapůjčení a instalaci osvětlení a ozvučení a také zaměstnancům městyse, kteří se na přípravě rozsvěcení vánočního stromu podíleli. Mikulášská nadílka v sokolovně V sobotním odpoledni 7. prosince se v sokolovně sešly děti spolu se svými rodiči i prarodiči a všichni společně očekávali příchod Mikuláše a čerta. Po půlroční odluce k nám opět zavítali profesionálové Divadla VeTři, aby nám zpříjemnili sobotní předvánoční čas připraveným programem plným písniček, pohybu a tance, soutěží a her. Do děje byli vtažení nejen děti, ale i přítomní dospělí. Závěrem Mikuláš rozdával každému dítěti připravený balíček s nadílkou. Poděkování patří těm, kteří se nemalou měrou zasloužili o hladký průběh mikulášského odpoledne, a to zvláště panu Antonínu Dvořákovi, který poskytl zázemí pro celou akci, a paní Jitce Prokopové, která za pomoci Veroniky Turtákové, Anny Prokopové a Zuzany Prokopové organizačně zajistila celou akci. Mikulášské balíčky mohly být rozdávány zejména díky věcným cenám, jež obstarala paní Pavla Šachová, které patří velký dík za ceny. Dalšími sponzory byl obchod Marešovi a paní Veronika Turtáková. Sladkosti v balíčkách financoval úřad městyse. Mikulášská nadílka měla u nás letos v sokolovně premiéru, ale myslím, že se akce vydařila, účast dětí byla velmi hojná, všichni se naladili veselou sváteční atmosférou v očekávání nadcházejících svátků vánočních. Na další setkání s Divadlem VeTři se můžeme těšit začátkem května příštího roku na fotbalovém hřišti a začátkem prosince se sejdeme v sokolovně na další Mikulášské.

4 Zpráva o činnosti komise kultury a sportu Kulturní komise v roce 2013 připravila celkem 14 akcí, zejména pro děti. Nejhojnější účast byla na rozsvěcení vánočního stromu, lampiónovém průvodu, diskotéce pro děti, jarním dětském odpoledni na fotbalovém hřišti a na mikulášské nadílce. Poslední dvě akce probíhaly v režii Divadla VeTři, které vystupuje se svým profesionálně připraveným programem a vtáhne do děje všechny účastníky. Jednotlivé akce by nemohly být pořádány bez nezištné, soustavné a obětavé pomoci spoluobčanů, s nimiž komise kultury a sportu spolupracuje zcela pravidelně. Velké poděkování patří TJ Sokol Vrchotovy Janovice, zvláště pak panu Antonínu Dvořákovi, který v letošním roce jednak poskytl zázemí na pěti akcích, jednak se na nich aktivně podílel. Dále bych chtěla poděkovat paní Pavle Šachové, Jitce Prokopové a Veronice Turtákové, které se aktivně podílejí na přípravě jednotlivých akcí, a paní Leoně Molinkové, která pomáhá s prodejem výrobků z Ústavu sociální péče v Tloskově. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří jednotlivé akce finančně zajišťují a podporují. V první řadě je to Městys Vrchotovy Janovice, dále pak sponzoři: obchod Marešovi, TJ Sokol Vrchotovy Janovice a OS Vrchojan. Zvláštní poděkování patří paní Pavle Šachové, jež na jednotlivé akce průběžně zajišťovala věcné ceny. Na další setkávání na akcích se v příštím roce těší Ingeborg Kliková. Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * Compag Votice, s.r.o. oznámila, že svoz komunálních odpadů bude pro Vrchotovy Janovice v závěru roku 2013 změněn takto: namísto úterý bude svoz proveden v sobotu namísto úterý bude svoz proveden v pondělí * 2 * Provozní doba na úřadu městyse v závěru roku 2013 : pondělí 23. prosince - od 8.oo do 11.oo pátek 27. prosince - zavřeno pondělí 30. prosince - od 8.oo do 11.oo úterý 31. prosince - zavřeno Akce školy ZE ŠKOLY A ŠKOLKY V rámci mezinárodního Dne nekouření, který letos připadl na 21. listopad, proběhla na naší škole akce Mlsání místo kouření. Učitelé si s dětmi povídali o škodlivém vlivu kouření na zdraví člověka a zároveň byla výuka zpestřena občerstvením. Někteří žáci pojali občerstvení v duchu zdravého životního stylu, jiní přinesli netradiční pochutiny, další navštívili zdejší cukrárnu nebo si ve třídách připravili dobrůtkové hody. Děti si také vyzkoušely, teoreticky i prakticky, jaké množství potravin by mohly nakoupit za cenu, kterou stojí jedna krabička cigaret. Akce se zdařila, jistě si všichni pochutnali a snad si i uvědomili rizika spojená s kouřením.

5 Dne se konal tradiční Vánoční jarmark v Základní škole. Akce se jako vždy povedla, žáci ZŠ zazpívali tři vánoční koledy u ozdobeného stromku před školou a následně prodávali své krásné výrobky na jarmarku. I o pohoštění bylo postaráno a rodiče se mohli občerstvit v jídelně ZŠ, kde se vařila káva a podával zákusek. Po jarmarku se společně odešlo na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu u úřadu městyse. Myslím, že akce splnila očekávání a všichni byli spokojeni. Děkujeme za účast a těšíme se již na vystoupení jednotlivých žáků a tříd dne VELIKONOČNÍ AKADEMIE. Ze školky PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy Čekají nás nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Krásné vánoční období prožíváme i my, ve školce. Děti už dobře vědí, že toto období je vlastně čekání na Ježíška. Připravujeme se na jeho příchod i u nás - zdobíme školku, zdobili jsme stromeček (krásnou jedličku, kterou školce darovali Čechovi z Mrvice). V tomto předvánočním období jsme přivítali návštěvu Mikuláše (pan Lukáš Kohoutek) a Čertů (pánové Jan Vacek a Jiří Symůnek) ve společnosti Andělů (děvčata ze ZŠ Natálie Rezková a Denisa Babická). Děkujeme všem účinkujícím, také paní Marii Vackové, která všechny nalíčila, dále rodičům, ženám z DV Jednoty a paní Čiperové za přispění do balíčků pro děti. Mikuláš s dětmi promluvil, děti mu zazpívaly nebo přednesly básničky. Nejvíc se ale dětem líbilo, jak si čerti mezi ně sedli a hráli karty. Jak to bude u nás o Vánocích? S tím Vás seznámíme zase příště. Nyní všem čtenářům Měsíčníku přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014 hodně spokojenosti a zdraví. Za MŠ: Jana Muchová NAPSALI NÁM Zpráva o činnosti OS Vrchojan za rok 2013 V roce 2013 členové OS Vrchojan jako každoročně pořádali dvě burzy dětského oblečení a dětských potřeb, první burza se konala v březnu, druhá v září. Obě burzy si našly jak své pravidelné prodejce, tak své nakupující. Maminky zde prodávají dětské oblečení, které jiní ještě dobře využijí. Výtěžek z akcí byl použit na ceny pro děti na Drakiádě, kterou pro děti připravil Junák, a na lampiónovém průvodu. V sobotu 9. listopadu OS Vrchojan ve spolupráci s TJ Sokol zorganizoval již 4. ročník lampiónového průvodu, který šel od úřadu městyse na fotbalové hřiště, kde bylo pro každého dětského účastníka připraveno nejen občerstvení (párek a čaj), ale i tombola. Za spolupráci děkujeme všem, kteří se s námi na přípravě a konání jednotlivých akcí podíleli, zejména Úřadu městyse Vrchotovy Janovice a panu Vlastimilu Petráškovi za ozvučení a pořízení videozáznamu na průvodu. I v nadcházejícím roce připravíme akce pro děti a jejich rodiče za spolupráce dalších složek působících v obci. Na webových stránkách: v rubrice Kalendář akcí se můžete aktuálně dozvědět více o chystaných akcích v obci. Přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti v roce členové OS Vrchojan

6 PODBLANICKÉ EKOCENTRUM Ekorada na prosinec: Oblékejme se lépe! Na světě je nepřeberné množství značek oblečení, ale celkem málo oděvních řetězců. V ČR pouze 3 % oděvů pochází z tuzemské výroby, ostatní převážně z Asie a Indie. Proč? Skočili jsme na špek (nízké ceny a reklamu), jelikož jsme mlsní. Jíst mnoho špeku ale není zdravé. Že by to bylo tolik výhodné pro Asiaty či Indy? Průměrné džíny (včetně surovin na jejich výrobu) urazí po cestě k zákazníkovi asi 19 tisíc km. Jak si stojí zaměstnanci, kteří oděvy vyrábí? Jaké dopady to má na naše životní prostředí? Co ten špek tedy doopravdy stojí? Průměrná hodinová mzda v textilním průmyslu v Pákistánu je 0,23, v Německu 10,03 dolarů. Lidé v ČR utratí v průměru přibližně 3 % svého ročního výdělku na obuv a oblečení, což je zhruba 15 kg textilu ročně. Více jak 70 % ceny z oděvu připadne většinou nadnárodní společnosti (zpravidla s původem v Evropě či USA). To co kupujeme tak levně má velmi krátkou životnost a musíme to kupovat častěji. Tak pro koho je to výhodné? Jaké jsou podmínky dělníků ve vzdálených místech výroby textilu? Dlouhá pracovní doba (patnáct i více hodin denně po sedm dní v týdnu), mzdy nižší než zákonná minimální mzda a povinné přesčasy bez příplatků, chybějící ochranné pomůcky, neexistující pracovní smlouvy a neexistující sociální dávky, chabá bezpečnost práce a vážné i smrtelné úrazy, diskriminace žen či dětská práce. Jaký dopad má obchod s textilem na životní prostředí? Odpadní voda, pesticidy a hnojiva spojená s průmyslovou výrobou v zemědělství (např. bavlny), další toxické látky, emise, spotřeba energie a vody, doprava na velké vzdálenosti... Co s tím můžeme samostatně dělat? Rady pro eko-logický přístup k textilním výrobkům Kupujte méně věcí, které dále vydrží. Kvalitní oblečení vás chrání, hřeje, dobře vypadá, dlouho slouží a lze je opravovat nebo předělat na jinou užitečnou věc. Vyvarujte se levného nekvalitního textilu, který se rychle vyhodí, pochází z daleka a je vyráběn lidmi v zoufalých podmínkách. Upřednostněte vždy další využití oděvu nebo jeho odevzdání na sběrném místě před jeho vyhozením. Preferujte oděvy z vláken pěstovaných šetrným způsobem (např. z certifikované Biobavlny) a z malé dojezdové vzdálenosti. Také nakupování v secondhandech je chytré řešení, ne ostuda. Nebuďte chodící reklamou na výrobky, které jsou ekologicky škodlivé a přináší dělníkům utrpení. Oděvy perte na nižší teplotu, při naplnění celého bubnu pračky a s použitím optimálního množství ekologicky šetrného pracího prostředku. Minimalizujte nebo zrušte používání aviváže či pracích prášků s pomocnými látkami (parfémy aj.) Minimalizujte žehlení, ušetříte čas i energii. Prádlo sušte volně na vzduchu, ne v sušičce. Oprava a předělávky oblečení byly ještě před málo lety běžnou domácí činností, proč v tom nepokračovat? Pokud textil odevzdáme na sběrných místech, šetříme tím mnoho energie, vody aj., po vytřídění se textil dá využít buď jako oděv pro jiné lidi, nebo aspoň na hadry, izolace, koberce atp. Doporučuji:: % Cotton India (film na Youtube) Jednotlivci i instituce mají možnost odpovědným výběrem textilu dát najevo, že si váží životního prostředí i lidské práce a nepřímo tím ovlivňují i chování jiných. PhDr. Roman Andres ekoporadce, environmentální vzdělávání, výchova, osvěta Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim SPOLEČENSKÉ OKÉNKO - PŘIPRAVUJEME - ZVEME - NABÍZÍME BOHOSLUŽBY v kostele sv. Martina O VÁNOCÍCH: ŠTĚDRÝ DEN od 14.oo hodin

7 HOD BOŽÍ od 8.oo hodin KOLEDA od 15.oo hodin - v kapli zámku! NEDĚLE od 8.oo hodin SILVESTR od 18.oo hodin SOBOTA od 18.oo hodin JESLIČKY v kostele budou přístupné od 13 do 14 hod. a od 14 do 15 hod. Myslivecké sdružení Vrchotovy Janovice si Vás dovoluje pozvat na tradiční MYSLIVECKÝ PLES, který se uskuteční v sobotu 28. prosince 2013 od h. v sokolovně ve Vrchotových Janovicích. K tanci a poslechu zahraje HORVÁTH BAND. Je pro Vás připravena bohatá myslivecká tombola a spousta dalších cen. Myslivecké sdružení přeje všem občanům krásné a bohaté svátky vánoční plné klidu a pohody a šťastné vkročení do nového roku. Libor Zoul, předseda MS - Středa 8. ledna 2014 od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse - Klub seniorů pořádá své tradiční setkání dříve narozených. Plánujete účast na dalších plesích ve Vrchotových Janovicích? - hasiči pořádají v sobotu 25. ledna sportovci pořádají v sobotu 15. února maškarní bude uspořádán v sobotu 1. března 2014 a dětský karneval ve stejný den odpoledne vždy v sokolovně! KULTURA U SOUSEDŮ - např. - Votice Vánoční koncert Jany Arazimové - v ZUŠ Votice od 17 h. HUSŮV SBOR - bohoslužby : 24. prosince od 23.oo h., 25. prosince od 9.oo h., 31. prosince od 17.oo h. - Bystřice adventní koncert v kostele sv. Šimona a JUdy od 17 h. - Benešov Ctirads band - koncert v kostele sv. Mikuláše Na Karlově od 17 h Vlasta Horváth a Band - vánoční koncert v Atlas music club od 20 h. - Sedlčany - KDJS Kouzelná hvězda - velký vánoční koncert Yvetty Blanarovičové, od 15 h. nebo Štedrovečerní zpívání v Ratměřicích - v kostele sv. Havla od 16 h Zpívání u vánočního stromečku v Odlochovicích od 16 h. a v Sedlčanech v lednu 2014mimo jiné: 12/1 - Trampoty čerta Culínka - pro děti a rodiče 14/1 - Z louže pod okap - divadlo

8 27/1 - Miroslav Donutil - Cestou necestou = zábavný pořad PLACENÁ INZERCE - PROVÁDÍM MASÁŽE CELÉHO TĚLA - MOŽNOST SLUŽBY U VÁS DOMA - - VYSTAVÍM DÁRKOVÝ POUKAZ - NÍZKÉ CENY - TEL PO 16.HOD. Advent - je doba předvánoční a znamená to čas očekávání. Vánoce - jsou už přede dveřmi, děti se těší na dárky pod vánočním stromkem, i dospělí se těší na drobné maličkosti připravené pro ně jejich ratolestmi. Vánoční svátky - jsou svátky lásky, radostí i vzpomínání. K pohodě patří i tradiční večeře s kaprem a salátem, slavnostní přípitek, koledy, vůně františků a samozřejmě vánoční stromeček. Záře svíček doplňuje slavnostní ráz okamžiku. O vánočních svátcích je rodina pohromadě, o vánočních svátcích si můžeme odpouštět. Naše domácnosti zavoní vánočkami a vánočním cukrovím, ke kterým patří i netradiční nápoje, punč nebo námořnický grog. Přejeme Vám i Vašim blízkým, abyste vánoční dny prožili příjemně, ve spokojenosti a pohodě, do nového roku Vám všem přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Připojujeme i poděkování všem za pozornost a jedincům za aktivní spolupráci. Redakční rada novin V í t e, ž e... Štědrovečerní magie Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, prý byste si vynesli štěstí. Při samotné večeři počet strávníků má být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak každý dá do peněženky a ty zajistí dostatek financí na příští rok. Od svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře. Kdo to udělá, prý se už "příštích Vánoc nedožije". Oblíbenými zábavami bývá rozkrajování jablíček, pouštění ořechových skořápek nebo lití olova. Děvčata se v tento večer mohou zeptat, jestli se už budou vdávat - když za hlavu hodí botu, nebo odkup přijde její vyvolený - po zatřesení mladým stromkem na zahradě poslouchají, odkud se ozve první psí štěkání. Ježíšek Po štědrovečerní večeři nastává okamžik, na který se mnohé české děti těší celý rok. Rodina se shromáždí kolem rozsvíceného vánočního stromečku, pod nímž se kupí zabalené dárky. Podle tradice je sem nepozorovaně přinesl Ježíšek. Způsob, jakým k dětem přichází, zůstává obestřen tajemstvím. Ježíšek je zdrobnělinou pro Ježíše Krista, jehož dětství je o Vánocích zdůrazňováno. Děti Ježíškovi před Vánoci posílají dopis, ve kterém ho prosí o to, co by si přály pod stromečkem nalézt. Původně v českých zemích nosíval dárky sv. Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla až v devatenáctém století z Německa. České děti z obou tradic vytěžily maximum: dárky jim nosí jak Mikuláš, tak Ježíšek. Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, Marcela Čedíková - redaktor Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 12/2013 vychází 18. prosince

9 Uzávěrka příspěvků pro číslo 1/ ledna 2014 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Prosinec 2013 Motto: Učíme se pro život Obsah : Mikulášská nadílka......1 Pečeme Mince pies......2 Anglické vánoce.......3 Vánoční

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobyly, které se koná v pondělí 25. května 2015 od 20:00 hodin

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobyly, které se koná v pondělí 25. května 2015 od 20:00 hodin P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kobyly, které se koná v pondělí 25. května 2015 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kobylech. Program: 1/ Zahájení, schválení programu,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS NA BROUMOVSKU

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS NA BROUMOVSKU ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS NA BROUMOVSKU 9. 11. 2014 11. 1. 2015 (všední dny od 9-15 hodin, víkendy, prázdniny a svátky od 9 do 17 hodin) VÝSTAVA PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ V POLICI NAD METUJÍ

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Prosinec / 3 Bezva škola Studijní okénko o Tereza Hrošová (9.A) Sport o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Módní policie o

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více