INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ."

Transkript

1 INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ. V tomto dokladu slova my a nás znamenají IZ Global Markets SRO, Sofie, pro naše klienty používáme oslovení Vy. IZ Global Markets SRO je licencovaný investiční zprostředkovatel, který nabízí investiční služby, zahrnující provedení klientských příkazů, obhospodařování individuálních portfolií s finančními prostředky, přijímání a předávání příkazů o provedení třetích osob. 1. Podmínky pro provedení příkazů. Tento dokument poskytne Vám potřebné informace, týkající se politiky a postupů při provedení příkazů v souladu se Směrnicí 2004/39/EU Evropského parlamentu a Rady pro trhy finančních nástrojů, týkající se proměny směrnic 85/611/EHS (Evropské Hospodářské společenství) a 93/6/EHS Rady a Směrnicí 2000/12/EU Evropského parlamentu a Rady o zrušení Směrnice 93/22/EHS Rady, zavedená do Bulharské republiky se Zákonem o trzích a finančních nástrojech (dále jen ZTFN). V souladu s požadavky těch aktů, ode dne každý Váš příkaz/objednávka bude obsahovat pokyn zda tu politiku přijímáte. My nemůžeme provádět příkazy ve vašem jméně bez Vašeho předchozího souhlasu s naší politikou. My máme povinnost provádět Vaše příkazy podle té politiky, a při žadosti z Vaší strany jsme povinní tohoto prokázat. Musíme Vás taky včasně oznámit v případě změny této politiky. 2. Aplikace. Povinnosti lepšího provedení se vykonávají vzhledem k některým nástrojům, popsaným v Příloze č.1, které Vy kupujete nebo prodáváte pomocí naší společnosti. Vy musíte pozorně přečíst b. 4 a 5 Přílohy č.1, týkající se způsobu zacházení Vaší objednávky, v případě zvláštních pokynů z Vaší strany. My se budeme snažit dosáhnout nejlepších výsledků při provedení Vaší objednávky. To pravidlo platí i v případech, když přijímáme a předáváme provedení objednávky externímu investičnímu zprostředkovateli. Tato politika je aplikována taky ohledně rozhodnutí, přijímaných při použití svěřenecké správy individuálních portfolií klientů podle našeho vlastního názoru, bez speciálních příkazů ze strany klienta.

2 3. Povinnost o dosažení nejlepšího výsledku. а) Dosažení nejlepšího výsledku Při realizaci příkazů ve vašem jméně, podnikneme veškeré přiměřené kroky k dosažení nejlepšího možného výsledku. Vezmeme v úvahu taky řadu faktorů, ukázaných v b. 3, písm. b. Provedeme Vaše příkazy na místech, určených na základě faktorů a kritérií, ukázaných v b. 3, písm. b a c. Budeme provádět objednávky, které mají jako předmět všechny finanční nástroje, ukázané v Příloze č. 1 a budeme se snažit dosáhnout nejlepších výsledků při provedení obchodů, s výjimkou případů, kdy: - jste způsobilou protistranou - máte speciální pokny pro provedení Vaší objednávky. Musíte brát v úvahu, že všechny Vaše speciální speciální pokyny, mohou zabránit naše činnosti a opatření pro dosažení nejlepšího výsledku při provedení Vašich příkazů v souladu s tou politikou, ve všech částech příkazů, týkající se speciálních pokynů. Předpokládá se, že jsme vyplnili své závazky vůči svým klientům v případě, že jsme provedli příkaz nebo zvláštní aspekt příkazu na základě Vašich speciálních pokynů. b) Faktory, určující výběr místa provedení. Na dosažení nejlepších výdledků, budeme brát v úvahu následující faktory při výběru místa provedení, ohledně největší přiměřenosti a vhodnosti: - možná cena a likvidita, za tuto cenu dostupná; - náklady, spojené s obchodem (t.j. odměny a poplatky za provedení objednávky na určitém místě, včetně nákladů na zúčtování a vypořádání), které Vy budete přímo nebo nepřímo zaplatit; - ryhlost provedení objednávky na jednotlivém trhu; - pravděpodobnost provedení objednávky a dokončení vypořádání (t.j. likvidita daného výrobku na trhu); - možnosti, které vybrané místo nabízí pro provedení složitých objednávek; - zúčtovácí a vypořádací podmínky; - veškeré jiné důvody, které mají vztah k provedení klientského příkazů.

3 Relativní význam popsaných faktorů se mění na základě typů různých finančních nástrojů. Pro neprofesionálního klienta ve finančním sektoru cena a náklady jsou obvykle nejvýznamnějšími faktory při hodnocení výsledků, ačkoliv i jiné faktory mohou být důležité, protože se mohou stát prostředkem pro dosažení nejlepší ceny. Nejlepší cena při provedení objednávky kupovat je nejnižší možná cena po odpočítání klientských nákladů. V případě, že existuje jenom jedno místo, kde se objednávka může provést, se predpokládá že je nejlepší výsledek při provedení dosažen na tomto místě. Nejlepší provedení objednávky je proces, ale není záručený výsledek. To znamená, že při provedení Vaší objednávky my podnikneme veškeré přiměřené kroky v souladu s tou politikou, ale nemůžeme záručit, že nejlepší cena bude dosažena za všech okolností; v každém jednotlivém případě jsou faktory, které vedou k různým výsledkům u jednotlivých obchodů. V některých situacích se ta pravidla nebudou aplikovat, například v případě velkých otřesů na trzích a/nebo při vnitřních nebo vnějších systémových havariích, když možnost o včasné (nebo vůbec) provedení objednávky je nejdůležitějším faktorem. V případě selhání systému je možno dojít k zrušení přístupu do kteréhokoli místa provedení. c) Kritéria pro provádění Jak už bylo ukázáno v b. 3, písm. b, my bereme v úvahu určitá kritéria na stanovení relativního významů faktorů při výběru místa provedení objednávky (v případě, že neexistuje jenom jedno místo). Kritéria, která bereme v úvahu, jsou : - Vaše zákaznické charakteristiky, včetně to, zda jste profesionálním nebo neprofesionálním klientem ve finančním sektoru; - charakteristiky Vaše objednávky například existuje li pokyn na omezení ztrát, omezení, týkající se trhu nebo kvantity, objemu zakázky a předpokladaného výsledku jejího provedení; - charakteristiky finančního nástroje ohledně objednávky, například kapitálové/nekapitálové cenné papíry, dariváty, konvertibilní nástroje a t.d., likvidní nebo ne, strukturované (standardizované) a t.d.

4 - charakteristiky místa provedení - vž. b. 3 písm. b a d ); - všelijaké jiné okolnosti, vztahující se v konkrétní chvíli d) Мísta provadění. Мísta provedění jsou regulované trhy, mnohostranné systémy obchodu (МSO), fungující jako burzy, stálé účastníci nebo makléři a další dodavatelé likvidity, v rámci Evropské unie a dalších států, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP) (členské státy Evropské unie, a taky Island, Lichtenštejnsko a Norsko ), nebo osoby, které vykonávají funkce, podobné výše uvedených v třetí zemi. Místa, která podle nás, jsou spolehlívá a kde my obyčejně provádíme své objednávky jsou: - а) pro akce, dluhopisy a další finanční prostředky s fixní sazbou, a pro deriváty k obchodování na regulovaném trhu: na regulovaném trhu; na МSO nebo makléřem, působující jako stálý účastník; - pro akce, dluhopisy a další finanční prostředky s fixní sazbou, a pro deriváty, které nejsou k obchodování na regulovaném trhu: - vhodným prodávajícím/kupujícím. - b) pro akce, podílové jednotky a podílové fondy - uzavřeného typu: podle stanovené pro akcie právní úpravy; - otevřeného typu: v souladu s podmínkami prospektu, a to: zápis/zpětné koupi prostřednictvím řídící společnosti za nabídnutou cenu (vytvořenou na základě čisté hodnoty aktiv) nebo koupě/proděj na regulovaném trhu, kde akcie/podíly jsou přijaté k obchodování. Příkazy klientů se mohou provádět i mimo regulovaný trh nebo mnohostrannou systému obchodu, kde jsou přijaté k obchodování, jenom v případech, že klient výslovně souhlasí s tím. Seznam základních míst pro provedení je ukázán v Příloze č. 2.

5 4. Závazky při přijímání a předávání přikazů. Závazky jsou aplikovány ohledně přijímání a předávání přikazů, jejichž předmětem jsou nástroje, přijaté k obchodování nebo jimiž se obchoduje mimo EHP, a taky ohledně objednávek, které předáváme k provedení jiným investičním zprostředkovatelům. My se zavazujeme podnikat v nejlepším zájmu klienta, když dáváme nebo předáváme objednávku pro provedení externímu investičnímu zprostředkovateli. K tomuto účelu my podnikneme veškeré přiměřené kroky k dosažení nejlepšího výsledku, vzhledem k faktorům a kritériím, ukázaným v b. 3, písm. b a c výše. My dosáhneme nejlepšího možného výsledku podáváním/předáváním objednávek pro provedení jiným zprostředkovatelům, odpovídající na požadavky ZTFN, týkající se nejlepšího provedení: - my rozumíme společnost/i, která pravděpodobně dosáhne nejlepšího výsledku pro naše klienty. My budeme ve větší míře spoléhat na společnosti, které jsou taky zavázany dodržovat požadavky ZTFN a Vyhlášky č. 38 o dosažení nejlepšího možného výsledku, a ujistíme se že jejich politika propříkazů pro provedení klientských je v souladu s naší politikou; - V případě že společnost není zavázaná dodržovat požadavky ZTFN a Vyhlášky č. 38 budeme do smlouvy zahrnovat ustanovení, které záručují dosažení nejlepšího výsledku; - Budeme hodnotit kvalitu provedení a nedostatky budeme odstraňovat. 5. Hodnocení provedení. My stále přehodnotíme nejlepší možné výsledky pro provedení příkazů našich klientů, budeme sledovat za účinnost té poltiky i v případech, pokud je to možné, budeme zjistěné nesrovnalosti odstraňovat. Jedenkrát ročně IZ Global Markets SRO provádí kontrolu té poltiky, včetně i ohledně toho zda zahrnutá do politiky místa pro provedení zajišťují nejlepší provedení příkazů klientů a zda jsou potřebné nějaké změny. 6. Další ustanovení. IZ Global Markets SRO se zavazuje, že bude neprodleně a přesně provádět klientské příkazy, a schodné příkazy podle jejich vstupu.

6 Tato politika o provedení klientských příkazů se může měnit a/nebo doplňovat. Platná úprava můžete najít na naši internetové stránce nebo v naši kanceláři v Sofii С, b. k. Manastirski livadi, ul. Majstor Aleksi Rilec č. 38. Tato pravidla jsou schválená rozhodnutím Jednateli IZ Global Markets SRO ze dne Za IZ Global Markets SRO: /Pavel Kočalka, / Jednatel/ /Čavdar Dragiev /Jednatel/

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva,

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn )

Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn ) Souhrn souvisejících dokumentů (dále jen Souhrn ) Souhrn obsahuje dokumenty, jejichž účelem je blíže specifikovat podmínky a způsob plnění těch komisionářských smluv, jejichž předmětem je obstarání koupě

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s.

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s. Pioneer Asset Management, a.s. VNITŘNÍ PŘEDPIS UPRAVUJÍCÍ POLITIKU PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (BEST EXECUTION) Konečná verze účinná od 1.10.2009 POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management,

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb Vážení klienti, děkujeme, že jste si pro správu svých financí vybrali právě Českou spořitelnu, a věříme, že naše služby budou

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1287/2006. ze dne 10. srpna 2006,

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1287/2006. ze dne 10. srpna 2006, 2.9.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 241/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování Bližší informace o investičních službách Objednávky a jejich vyřizování Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost

Více

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Toto oznámení se Vám předkládá v souladu s pravidly Úřadu pro finanční služby ( Financial Services Authority ) ( FSA ) a pravidly České

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) Obchodní podmínky pro produkty kolektivního investování a MiFID Obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : 346. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Číslo smlouvy: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES L 302/32 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více