ČEZ unplugged / únor 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČEZ unplugged / únor 2010"

Transkript

1

2 ČEZ unplugged / únor 2010 Poděkování Vřelé díky analytikům společnosti Candole Partners Valentině Ivan, Razvanu Grecovi a Ivanu Kotevovi za jejich pomoc při sepisování této studie a také těm z české energetické scény, kteří se semnou podělili o své poznatky. Zvláště děkuji Eriku Bestovi a Jamesi de Candelovi za jejich obohacující názory. Autor Jan Ondřich vede analytický tým při Candole Partners. Je absolventem London School of Economics and Political Science. 2

3 Obsah Úvod...4 Struktura trhu...5 Relevantní trh...5 Koncentrace trhu Přeshraniční obchod Regulace Závěr Analýza srovnatelných společností Provoz Ziskovost Finanční síla Efektivnost řízení Kde je vytvářena hodnota ČEZu? Závěr Shrnutí a doporučení Bibliografie

4 Úvod Stížnosti, že ČEZ zneužívá svoji tržní sílu, nejsou nové. Vyšetřování Evropské komise zahájené v prosinci 2009 těmto stížnostem přidává na váze. V této práci hodnotíme za pomoci teoretických nástrojů vývoj a charakteristiky českého energetického trhu a demonstrujeme, že potenciál pro zneužívání ze strany ČEZ reálně existuje. Pokusíme se zasadit působení ČEZu do kontextu jeho regionálního (středoevropského) a domácího trhu. Zastáváme názor, že struktura domácího trhu a politická rozhodnutí týkající se provozu firmy, učiněná doma i v zahraniční, vysvětlují pozoruhodnou ziskovost firmy od roku Identifikujeme pět strukturálních faktorů, které determinují ziskovost ČEZu. Tvrdíme, že úspěšná obnova českých produkčních kapacit ČEZu je pro udržení dosavadní ziskovosti firmy kritická, což ale neplatí o jejích zahraničních akvizicích. Docházíme k závěru, že budoucí hodnota firmy závisí na efektivní realizaci investičního programu v České republice. Zároveň tvrdíme, že neschopnost českých vlád čelit takovým rozhodnutím managementu, která mohou snižovat hodnotu firmy, představuje značné riziko. 4

5 Struktura trhu V této kapitole demonstrujeme, že existující struktura trhu má významný dopad na schopnost firem vytvářet zisk vyšší, než by bylo obvyklé v konkurenčním prostředí, tedy ekonomickou rentu. Tvrdíme, že ekonomickou rentu ČEZu lze přisoudit pěti strukturálním faktorům, které jsou určující pro tržní struktury v Česku a ve střední Evropě. Rozporujeme stanovisko ČEZu, že ČEZ musí pasivně akceptovat ceny existujícího konkurenčního trhu, aniž by prosazoval svoji dominantní pozici. Pěti zmíněnými strukturálními faktory, které jsou podle našeho názoru hlavními zdroji ekonomické renty ČEZu, jsou: (1) politické rozhodnutí vytvořit vertikálně integrovanou společnost (především spojit uhelné doly s produkčními aktivy, takže základním parametrem těchto uhelných elektráren jsou jejich fixní náklady); (2) rozhodnutí zvýšit českou jadernou kapacitu (nízké výrobní variabilní náklady); (3) moratorium na výstavbu jaderných elektráren v Německu (německá elektrárna, která stanovuje cenu, je s největší pravděpodobností plynová elektrárna); (4) nedostatečná integrace trhu, která sice umožňuje ČEZu prodávat za ceny stanovené německou mezní elektrárnou, ale zároveň činí dovoz levnější elektřiny z Polska obtížným a dovoz ze skandinávských zemí nemožným; (5) stoupající ceny komodit. Relevantní trh Který trh je relevantní pro ČEZ? Český nebo evropský? A jaké jsou důsledky každé z obou možností pro firmu? V této části srovnáme český, rakouský, švédský, finský, německý, francouzský, polský, slovenský a rumunský trh s použitím proměnných jako jsou tržní koncentrace ve výrobě a prodejích, palivový mix, tvorba cen, regulace, likvidita trhu, propojitelnost (přeshraniční toky elektřiny), převažující cena a její rozdíl ve srovnání s burzovní cenou EEX. Definice relevantního trhu má zásadní dopady na antimonopolní politiku, jakož i na přístup regulátorů k cenové tvorbě. Jestliže má nějaká společnost dominantní tržní pozici na relevantním trhu a je jí zároveň umožněno fungovat jako kdyby byl trh konkurenční, potom tato firma nutně využije svou sílu na úkor spotřebitelů. Evropské trhy s elektřinou mají svoje dominantní národní šampiony. Evropská komise se snaží řešit problém dominantního postavení na trhu podporou tržní integrace (umožňující přeshraniční toky elektřiny), což podle ní vytvoří liberalizovaný konkurenční trh, tedy trh osvobozený od obtěžující regulace. Evropské komise argumentuje, že vytvořením regionálních trhů (například středoevropského) se zvýší konkurence, a tím dojde ke snížení tržní síly národních šampiónů, a kromě toho se zvýší i efektivita díky lepší alokaci zdrojů, například s ohledem na palivový mix. Definovat relevantní trh je komplikované. Důvodem je komplexnost trhu s elektřinou vyplývající z faktu, že elektřina nemůže být skladována a nabídka a poptávka musí být 5

6 vyrovnávána v reálném čase. Kromě toho je obtížné analyzovat trhy s elektřinou kvůli nedostatku veřejně dostupných tržních dat, která jsou často kontrolována právě dominantními hráči na trhu. Jak uvádí studie London Economics (London Economics, 2007) týkající se patnácti trhů EU, účastníci trhu s elektřinou se vzhledem k výše uvedenému mohou chovat podobně či dokonce stejně, ať už mají tržní sílu, nebo ne. Vycházejme z předpokladu, že existuje likvidní regionální trh s elektřinou. Jestliže zde nejsou žádná omezení volného obchodu (ať už fyzická, jako například nedostatečná propojení, nebo politická, jako například tarify, nebo čistě administrativní), můžeme očekávat konvergenci cen elektřiny a vytváření regionální rovnovážné ceny jako výsledek fungování lokální nabídky a poptávky. Za tohoto předpokladu se elektřina prodává za cenu, která se rovná mezním nákladům na výrobu další MWh. Mezní výnosy se rovnají mezním nákladům a společnosti nejsou schopny produkovat ekonomickou rentu. Za těchto podmínek musí účastníci trhu takové ceny akceptovat. Buď elektřinu dodávají ( pokud se jejich mezní výrobní náklady rovnají existující tržní ceně), nebo nedodávají. Ve skutečnosti je situace ještě složitější díky podstatným nákladům výrobců na studený start-up, díky nutnosti držet pohotovostní rezervy a poskytovat systému podpůrné služby a díky dalším komplikacím způsobeným již zmíněnou skutečností, že elektřina nemůže být skladována a nabídka a poptávka se v reálném čase musí vyrovnat. Přesto by firmy soutěžící na dokonale volném trhu nebyly schopny generovat marže nad dlouhodobými mezními náklady systému a my bychom registrovali v podstatě jen marginální rozdíly v cenách mezi jednotlivými zeměmi. Jestliže však registrujeme trvalé cenové rozdíly mezi zeměmi a rozdíly ve schopnostech firem vytvářet marži nad mezními náklady, měli bychom předpoklad dokonale konkurenčního regionálního trhu odmítnout. Rovnovážná tržní cena při výrobě elektřiny je stanovena tzv. pravidlem merit order, tedy náběhem jednotlivých zdrojů podle mezních nákladů. Toto pravidlo předpokládá, že tržní cena se bude rovnat variabilním nákladům mezní elektrárny. Tím jsou myšleny variabilní náklady poslední elektrárny, jejíž mezní náklady na výrobu jedné dodatečné kwh se rovnají ceně dané specifickou poptávkou. Graf č. 1 ukazuje zjednodušenou křivku mezních nákladů pro Německo. Tato křivka ukazuje existující produkční kapacitu podle jednotlivých druhů paliva v závislosti na poptávce v konkrétním okamžiku. Z grafu je zřejmé, že obnovitelné zdroje a jaderné elektrárny mají nejnižší variabilní výrobní náklady a jsou následovány uhelnými elektrárnami, zdroji s kombinovaným plynovým cyklem a nakonec konvenčními plynovými elektrárnami. 6

7 Graf 1: Křivka mezních nákladů v Německu Zdroj: Ellersdorfer (2005) Německá křivka mezních nákladů je důležitá pro tvorbu cen elektřiny ve střední Evropě minimálně ze tří důvodů. Za prvé jde o samotnou velikost německého trhu. Za druhé, zlepšování přeshraničních propojení umožňuje cenovou arbitráž. A za třetí, německé mezní elektrárny mají relativně vyšší mezní náklady než elektrárny ve většině ostatních středoevropských trhů. Důsledkem této situace je, že cenotvornou mezní elektrárnou pro střední Evropu je německá uhelná nebo plynová elektrárna, protože podíl jaderné elektřiny k celkové německé výrobě je relativně nízký (Percebois, 2008). 7

8 Graf 2: Křivka mezních nákladů pro čtyři trhy s elektřinou v EU (Rakousko + Švýcarsko + Německo + Francie, pevné čáry) a pro trhy v EU (Rakousko + Švýcarsko + Německo + Francie + Česká republika + Polsko, čárkované čáry) v květnu 2006 a odpovídající poptávka po elektřině Zdroj: Haas (2008) Bez existence přeshraničních propojení by českou mezní elektrárnou pro většinu dne byly jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Vzhledem k tomu, že ČEZ pokrývá přibližně 60% potřeby uhlí z vlastních dolů což činí tyto elektrárny většinou fixed-cost zdroji (UBS, 2009) česká křivka mezních nákladů je odhadována výrazně pod německou křivkou. Graf č. 2 ilustruje rozdíl mezi křivkami mezních nákladů na středoevropských trzích při zahrnutí (souvislé čáry) a vyloučení (přerušované čáry) Německa. Tento rozdíl je způsoben relativně vysokým podílem plynových kapacit na německé výrobě. Bez mezinárodního obchodu by tedy čeští spotřebitelé realizovali výhody z relativně nízkých cen elektřiny způsobených nízkými variabilními náklady české mezní elektrárny. Avšak v důsledku propojení mezi Českou republikou a Německem je mezní elektrárnou pro Českou republiku německá uhelná elektrárna nebo německý kombinovaný plynový zdroj a česká cena tudíž závisí na variabilních nákladech této německé uhelné nebo kombinované plynové elektrárny. Protože zemní plyn je dodáván do Německa na základě dlouhodobých kontraktů, které vážou jeho cenu na cenu ropy, je cena české elektřiny vysoce korelována s cenou ropy, přestože se plyn 8

9 podílí pouze 2,1% na celkové produkční kapacitě v Česku. Rozdíl mezi českou a německou křivkou mezních nákladů může být označen jako ekonomická renta, což je marže nad mezními náklady českých elektráren. Tato marže představuje zisk, který ČEZ realizuje nad rámec normálního zisku v tomto odvětví. Zda a jakým způsobem ČEZ realizuje tuto rentu budeme dále analyzovat v části srovnávající konkurenty ČEZu. Náš výzkum vyvrací argument o dokonalé konkurenci a demonstruje, že nedostatečná přeshraniční kapacita společně s technickými a administrativními překážkami omezuje volný obchod. Ukazuje, že evropský trh zůstává poměrně koncentrovaný, a to navzdory kapacitě připojovacích bodů, a že největší firmy si udržují svoji tržní sílu. Řada studií uvádí, že modely, které jsou založeny na předpokladu oligopolního trhu spíše než na předpokladu dokonalé konkurence, jsou schopny lépe vysvětlit evropský trh s elektřinou. Obzvláště Cournot Competition se zdá být dobrou aproximací evropského trhu (Hobbs et al., 1999; Borenstein and Bushnell, 1999). Účastníci trhu jsou schopni generovat zisk převyšující jejich mezní náklady, což by nebyli schopni za předpokladu dokonalé konkurence. Studie, které zkoumaly strukturu evropského trhu s elektřinou, ukázaly, že existuje korelace mezi mírou tržní koncentrace a velikostí marže nad mezními výrobními náklady. Z toho lze dovodit, že evropský trh je možné charakterizovat jako trh oligopolní a nikoli jako trh dokonalé konkurence. Jinými slovy, evropská cena elektřiny není konkurenční cenou v tom smyslu, že by se rovnala firemním mezním nákladům. Studie provedená London Economics (2007) zjistila, že koncentrované trhy mají tendenci produkovat vysoké marže nad konkurenční cenu (ekonomickou rentu). Například francouzská marže (rozdíl mezi cenou a náklady) byla 194.6% a Lernerův index 1 byl 59,9% (údaje z roku 2005). V Německu, které patří k nejméně koncentrovaným trhům v Evropě, byla marže 15,2% v roce 2005 a Lernerův index 13,2% (London Economics, 2007). 1 Lernerův index je mírou firemní schopnosti realizovat tržní sílu. Je kalkulován jako rozdíl mezi cenou a mezními náklady v poměru k ceně L= (P-MC)/P. Na dokonale konkurenčním trhu je Lernerův index 0, a naopak v úplně monopolním prostředí se rovná 1. Čím vyšší je Lernerův index, tím větší je měřená tržní síla. 9

10 Tržní koncentrace Pro měření tržní koncentrace v České republice používáme index Herfindahl-Hirschman (HHI) 2 a poměrný ukazatel koncentrace First Four. Účelem je zjistit, zda struktura českého trhu vysvětluje schopnost ČEZu generovat ekonomickou rentu. Zdá se, že je tomu skutečně tak. HHI je používán regulátory včetně Evropské komise k měření tržní koncentrace v různých odvětvích. HHI ve výši 1000 se všeobecně považuje za konkurenční. Evropská komise obvykle zkoumá fúze na trzích, kde se HHI pohybuje mezi 1000 a 2000 a kde fúze mají za následek změnu HHI o více než 250. To samé platí pro případ, kde HHI je vyšší než 2000 a realizované transakce vedou ke změně o více než Ministerstvo spravedlnosti USA zkoumá každou fúzi společností s úrovní HHI mezi 1000 a 1800 a považuje trhy za nekonkurenční, jestliže HHI vystoupí nad tento limit. 4 Na základě toho tedy můžeme považovat trh za nekonkurenční, jestliže HHI je vyšší než Protože je obtížné interpretovat HHI index přímo, použili jsme navíc k prokázání uvedených skutečností poměrný ukazatel koncentrace First Four. Tabulka č. 1 ukazuje, že Česká republika má jeden z nejvíce koncentrovaných trhů v Evropě, hned po Francii. Protože existuje pozitivní asociace mezi mírou tržní koncentrace a schopností firmy produkovat ekonomickou rentu, můžeme vyvodit závěr, že potenciální ekonomická renta ČEZu je bližší této veličině u EDF, než u německých výrobců. Tabulka č. 1 Tržní koncentrace Země HHI na bázi HHI na bázi netto C4 (%) výroby instalované kapacity ČR 5,980 4, Německo 700 1, Finsko Švédsko Francie 7,933 6, Polsko 1,300 1, Rumunsko 904 1, Zdroj: Firemní zprávy, Candole Research výpočty I když některé studie uvádějí, že HHI a ukazatele koncentrace nemusí nejlépe vysvětlovat, zda účastníci trhu zneužívají svou tržní sílu v daný moment, jsou přesto užitečné pro srovnávání tržních struktur. Některé studie (Küpper et al., 2009; Boisseleau, 2004) uvádějí, že 2 Počítáme HHI jak na základě výroby, tak na základě instalované netto kapacity, abychom zohlednili potencionální zkreslení způsobené měnící se efektivností výroby, nutností udržovat pohotovostní rezervy a existencí elektráren, které musí být v provozu (must- run power plants ), (Boisseleau, 2004). 3 Commission Notice-Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the kontrol of concentrations between undertakings, DG COMP, 28 January U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines. 10

11 HHI nemusí být vhodným ukazatelem tržní koncentrace v elektrárenském sektoru, protože je citlivý na předpoklady o alokaci přeshraniční a přenosové kapacity (Küpper et al., 2009). London Economics (2007) ovšem tvrdí, že tradiční ukazatele tržní koncentrace jsou korelovány s ukazateli specifickými pro jednotlivá odvětví, jako např. Residual Supply Index 5 nebo Pivotal Supply Index 6. Proto se domníváme, že tradiční ukazatele jsou vhodné pro popisné účely, jakým je například ilustrace daného status quo, ale nikoli pro predikování tržních výstupů založených na struktuře trhu. Dále řada studií (London Economics, 2007; Percebois, 2008; Bun and Zachmann, 2009; Küpper and Willems, 2007) zjistila, že propojení nezbytně nesnižují tržní sílu rozhodujících hráčů. Percebois (2008) dokonce soudí, že ex ante alokační metody omezené kapacity připojovacích bodů mohou ve skutečnosti tržní sílu potvrzovat. Konkrétně tyto studie došly k závěru, že připojovací body mají malý vliv na tržní koncentraci tam, kde rozhodující hráči mají velké tržní podíly jako například ve Francii. Na druhé straně Německo s relativně nízkou tržní koncentrací je vnímáno jako citlivé k předpokladům připojovací a přenosové kapacity (London Economics, 2007). Domníváme se, že alokace připojovacích bodů nemá pravděpodobně významný vliv na tržní koncentraci v Česku, protože její struktura je velmi podobná francouzskému trhu a přeshraniční kapacita bude pravděpodobně alokována rozhodujícímu hráči alespoň proporcionálně k jeho podílu na místním trhu. Můžeme tedy považovat HHI za vhodný odhad tržní koncentrace v Česku. Přeshraniční obchod ČEZ často argumentuje tím, že relevantním trhem je trh evropský a nikoliv národní, protože elektřina může být obchodována přes hranice. Tento argument je zavádějící. Jak jsme vysvětlili výše, evropská cena je produktem spíše oligopolní tržní struktury než dokonalé konkurence. Evropský trh může existovat pouze tehdy, pokud disponuje volnou připojovací a přenosovou kapacitou. Připojovací kapacity jsou často přetížené (viz tabulka č. 2). To znamená, že poptávka po připojovací kapacitě daleko přesahuje nabídku skutečné kapacity, která je k dispozici. Například Central Allocation Office (organizace, která organizuje společné aukce kapacit připojovacích bodů pro Německo, Českou republiku, Polsko a Slovensko) uvádí, že požadavky na kapacitu připojovacích bodů pro rok 2010 převýšily 5,5x nabízené kapacity v roční aukci. Naše analýza měsíčních aukcí prokazuje podobné vzorce 5 Kontinuální ukazatel průměrného rozhodujícího vlivu tržního účastníka. 6 Binární ukazatel, zda daný dodavatel je rozhodující v danou hodinu. 11

12 Tabulka č.2 Aukce připojovaných bodů v roce 2010 Profil směru Celková požadovaná kapacita (MW) Celková slíbená kapacita (MW) Počet účastníků Počet nabídek Aukční cena (EUR/MW) Celkový podíl požadované/přislíb ené kapacity PSEO CEPS , VE-T CEPS , TPS CEPS 1, , CEPS PSEO n/a CEPS VE-T 1, , CEPS TPS 2, , Zdroj: Central Allocation Office, Candole Research výpočty Kromě tržní koncentrace analyzujeme míru konvergence cen elektřiny v námi vybraných zemích. Vysoké korelace a malé rozdíly mezi cenami naznačují, že obchodníci jsou schopni využít příležitosti arbitráže, zatímco převažující odchylky a nízké korelace mezi tržními cenami vedou k závěru, že obchodování mezi zeměmi zůstává obtížné. Abychom analyzovali tyto situace, použili jsme klouzavé průměry v řádu pět (5MA) pro denní závěrečné kotace na spotových trzích a futures trzích 7. Celkově jsme analyzovali více než 3000 vstupů v období let 2007 až Níže uvedená tabulka č. 3 podporuje naši tezi o důležitosti německého trhu pro české ceny. Česko-německý a francouzsko-německý trh jsou nejvíce korelované trhy. Tabulka č.3 Korelace spotových cen Německo ČR Francie Severské státy Polsko Německo ČR Francie Severské státy Polsko Zdroj: Firemní zprávy, Candole Research kalkulace Polský trh je více korelovaný s německým než s českým. To podporuje naše závěry z analýzy připojovacích bodů, že obchodování mezi Polskem a Českou republikou nemusí být tak snadné jako mezi Českou republikou a Německem. Podle očekávání je skandinávský trh relativně nekorelován s trhy střední Evropy. Naše analýza vede k závěru, že ČEZ je schopen pružně reagovat na měnící se podmínky nabídky a poptávky v Německu. 7 Analyzujeme ceny kontraktů pro jednoroční dodávky pro příští rok. Například ceny roku 2009 jsou pro futures kontrakty s dodávkou v roce

13 Český a německý spotový trh ovšem představují pouze zlomek celkového obchodu s elektřinou. Přibližně 80% celkového objemu je obchodováno na futures trzích. Proto jsme sestavili korelační matici pro tyto futures trhy (viz tabulka č. 4) vedle spotových trhů. Korelace trhu futures ukazuje podobný vzorec jako korelace spotového trhu. S výjimkou České republiky a Německa musí být výsledky pro ostatní země brány pouze jako indikativní, protože likvidita na jejich futures trzích je relativně nízká. Obchodovaný objem na futures trhu ve Francii je více než 4x menší než na spotovém trhu. Polsko je extrémním případem s nejnižší likviditou futures trhu z našeho výběru. Objem spotového trhu v Polsku převyšuje futures trh 24x. Tyto ceny jsou tedy zkreslené a mají nízkou vypovídací schopnost. Nízká likvidita futures trhů ve Francii a Polsku je způsobena skutečností, že většina elektřiny se v těchto zemích obchoduje mimo burzy (over the counter). Tabulka č. 4 Korelace cen futures Německo ČR Francie Severské státy Polsko Německo ČR Francie Severské státy Polsko Zdroj: Firemní zprávy, Candole Research výpočty S ohledem na nízkou likviditu těchto trhů se někteří autoři domnívají, že strategií rozhodujících účastníků trhu za účelem maximalizace jejich zisku může být zadržování výrobních kapacit pro omezení existující nabídky a tím zvýšení cen na spotovém trhu (Borenstein and Alii, 2002; Crampe, 2002). Percebois (2008) nachází důkazy této skutečnosti na francouzském trhu a dochází k závěru, že dominantní integrovaný hráč, který prodává většinu své produkce na dlouhodobé kontrakty, není motivován k intervencím pro snížení cen. Graf č. 3 opět prokazuje, že Německo je trhem, který stanoví ceny pro Českou republiku. Český forward trh má nejvyšší korelaci s německým trhem. Polský trh obchoduje většinu svého času s cenami nižšími než na českém trhu. 13

14 CANDOLE RESEARCH Graf č. 3: Forward trhy, jednoroční dodávky (2009, EUR/MWh) Německo ČR Polsko Francie Severské státy Zdroj: Burzy, výpočty Candole Research Graf č. 4: Ceny futures a odchylky (2009, EUR/MWh) Zdroj: Burzy, výpočty Candole Research 14

15 Tyto výsledky jsou předběžné v důsledku nízké likvidity polského trhu. Graf č. 4 ukazuje, že rozdělení českých a polských cen je nejblíže rozdělení německých future cen. Ceny Nordpoolu jsou nejméně volatilní a jsou většinou pod úrovní EEX. Na druhé straně Francie většinou obchoduje v cenách vyšších než EEX a její ceny patří k nejvíce volatilním. V poslední době se rozdíl mezi českými a polskými cenami snížil. Vysvětlením pro tento fakt je nerovnoměrné rozdělení a rozlišné časování dopadu ekonomické krize. Celkovým efektem této krize bylo snížení rozdílů mezi zeměmi v důsledku prudkého snížení poptávky. Snížení rozdílu mezi českými cenami a polskými cenami je vysvětlitelné kontrakcí reálného HDP (a tedy poptávky po elektřině) v České republice v roce 2009, zatímco HDP Polska v reálném vyjádření vzrostl (odhad EIU je 1,2%). Navíc polský zlotý posílil proti euru o 13,9% v meziročním srovnání (elektřina je v Polsku obchodována v místní měně, ale v České republice v euru). Lze tedy učinit závěr, že převažující rozdíly cen oproti EEX a nedostatečné kapacity přenosových sítí a nedostatečné kapacity připojovacích bodů ukazují, že není ještě možné mluvit o dobře integrovaném evropském trhu s elektřinou. To tedy znamená, že poměrové ukazatele koncentrace (například RSI nebo HHI) založené na místních trzích jsou stále relevantní pro stanovení tržní síly. Vysoká korelace mezi českými a německými cenami podporuje argument, že německá mezní elektrárna stanoví ceny, za něž ČEZ prodává elektřinu. Regulace Zatímco rozdíly mezi velkoobchodními cenami se zmenšují, stále zůstávají podstatné rozdíly v maloobchodním sektoru. Většina zemí používá pro regulaci distribuce a přenosu, které jsou považovány za přirozené monopoly, nějakou verzi regulace založené buď na cenovém stropu (metoda cenových limitů, price-cap), nebo na příjmovém stropu (metoda maximálních povolených výnosů, revenue-cap). Cenový rozdíl může být tedy způsoben rozdíly v parametrech, které regulátoři používají pro stanovení tarifů pro distribuci a přenos. Některé parametrické rozdíly v regulačních vzorcích mohou být vysvětleny objektivními charakteristikami systému. Příkladem je délka sítí, počet transformačních stanic, podpora pro obnovitelné zdroje a relativní cenové úrovně. Místní regulátoři mají významné pravomoci pro stanovení dalších parametrů, které ovlivňují kalkulaci finálních tarifů. Mezi ně patří uznání oprávněných nákladů, přecenění regulatorní báze aktiv, směrnice pro žádoucí investiční úroveň, požadované faktory účinnosti a kalkulace WACC. Graf č. 5 ukazuje ceny pro domácnosti a firemní zákazníky v roce 2009 ve vybraných zemích. 15

16 Graf č. 5 Konečné ceny pro domácnosti a firemní zákazníky (1.pololetí 2009, EUR/kWh bez daní) domácnosti firmy Německo ČR Finsko EU 27 Švédsko Francie Polsko Rumunsko Zdroj: Eurostat Je pozoruhodné, že české ceny pro domácnosti a firemní zákazníky patří k nevyšším v námi uvedeném výběru zemí. Domníváme se, že možným vysvětlením je skutečnost, že použitý způsob regulace využívající příjmový strop stimuluje investice do přenosové a distribuční sítě více, než regulační systémy v jiných zemích (Cambini and Rondi, 2009). Česká republika má jeden z nejsofistikovanějších regulačních režimů v Evropě. Český regulátor stanoví tarify pro distribuci a přenos s použitím metodologie motivačního příjmového stropu 8. Při použití této metodologie mohou firmy získávat návratnost svých investic, která se rovná váženému nákladu na použitý kapitál (WACC), což je sníženo faktorem efektivnosti. Jak WACC, tak faktor efektivnosti jsou stanoveny regulátorem pro dané regulační období. V rámci pravidel české regulace je WACC upravován ročně, aby odrážel změny v nákladech na kapitál. Faktor efektivnosti je stanovován pomocí analýzy srovnatelných společností (benchmarking) 9. 8 Regulátor nejprve stanoví celkovou hodnotu výnosů, kterou může firma realizovat během daného období na základě řady parametrů, včetně rentability regulované báze aktiv (RAB), která je stanovena jako regulovaný vážený průměr nákladu kapitálu x RAB. Výše stanovených výnosů je potom dělena očekávaným objemem elektřiny přenesené v daném období 9 Regulátoři obvykle používají Data Envelopment Analysis (DEA) nebo Corrected Ordinary Least Squares (COLS). 16

17 Zatímco řada regulačních parametrů je objektivních, stále existuje určitá pravomoc regulátorů stanovit hodnoty WACC, faktor efektivnosti, hodnoty regulační báze aktiv a povolené odpisy. WACC je zvláště citlivý na předpoklady týkající se kapitálové struktury, nákladů na cizí zdroje a kapitál a uvažovaného rizika investorů v daném odvětví. Hodnota faktoru efektivnosti může být ovlivněna takovými předpoklady, jako jsou například výběr srovnatelných společností, výběr vstupních proměnných a výběr metody benchmarkingu. Jak uvádí Planget (2006), v důsledku citlivosti veličin WACC a faktoru efektivnosti na různé předpoklady a na výběr analytických metod mohou být regulované tarify nakonec stanoveny stejně tak jednáním mezi regulátorem a operátorem, jako objektivními parametry. Můžeme dovozovat, že čím více je rozhodující hráč silnější na místním trhu, tím větší má vliv na regulátora. Relativně přátelský vztah českého regulátora k přenosovým a distribučním tarifům ovšem i tak vysvětluje pouze malou část celkové ziskovosti ČEZu, jak uvádíme dále. I když regulace nevytváří ziskovost ČEZu, docházíme k závěru, že přinejmenším nesnižuje marže realizované ve výrobních kapacitách ČEZu. Francie je v našem vzorku výjimkou a vyvrací naši domněnku o tom, že dominance rozhodujícího hráče zesiluje jeho pozici vůči regulátorovi. Přestože ceny na francouzském spotovém trhu jsou většinou vyšší, než hladina EEX, platí francouzští spotřebitelé v průměru méně než němečtí zákazníci 10. Důvodem je fakt, že francouzská regulace stále umožňuje domácnostem a malým podnikatelům, aby prostřednictvím regulovaných integrovaných tarifů využívali výhody vyplývající z palivového mixu, kde dominuje levná jaderná výroba a výroba v přečerpávacích elektrárnách. Přibližně 97% francouzských domácností využívá výhod těchto integrovaných tarifů (CRE, 2009). Tyto tarify jsou legální v rámci evropské legislativy, pokud nejsou diskriminační a pokud kryjí dlouhodobé mezní náklady systému. To znamená, že regulované tarify nesmí zamezovat vstupu nového operátora tím, že by stanovené ceny byly pod dlouhodobými mezními výrobními náklady. Evropská komise zkoumala francouzský tarifní systém a došla k závěru, že integrované tarify pro domácnosti a malé podnikatele jsou v souladu s evropskou legislativou. EK vyžaduje, aby Francie postupně odbourala pouze tarify nabízené velkým a středním společnostem, protože jsou příliš nízké na to, aby pokryly mezní výrobní náklady. Dále mají být odbourány takzvané TARTAM tarify, které umožňují určitým francouzským zákazníkům, kteří si vybrali kontrakty s tržními cenami namísto regulovaných kontraktů, aby se vrátili k regulovaným kontraktům (CRE and EC, 2009). 10 Pouze zhruba 50% francouzské spotřeby se obchoduje na burze. Druhá polovina se obchoduje mimo burzu (over the counter), (CRE, 2009) 17

18 Závěr Docházíme k závěru, že český trh s elektřinou zdaleka nepředstavuje konkurenční prostředí. Český trh je nejvíce koncentrovaným trhem z našeho vzorku zemí a vzhledem k přeplnění připojovacích bodů nebude tato koncentrace pravděpodobně mezinárodním obchodem snížena. Propojení s Německem umožňuje ČEZu prodávat svoji výrobu za cenu stanovenou německou mezní elektrárnou, což často bývá plynová nebo uhelná elektrárna. S ohledem na nízké variabilní náklady jaderných a hnědouhelných zdrojů ČEZu a dále s ohledem na významnou tržní koncentraci předpokládáme, že ČEZ realizuje marže nad svými mezními náklady, což generuje ekonomickou rentu. Celá řada studií, které analyzovaly evropský trh s elektřinou, došla k závěru, že trh je vlastně oligopolním trhem a rozhodující účastníci prodávají za ceny, které podstatně převyšují jejich mezní náklady. Stručně řečeno, argument ČEZu, že kontinentální cena elektřiny je cenou ustanovenou v rámci dokonalé soutěže, považujeme za neudržitelný. Česká republika má sofistikovaný systém regulace, který motivuje distribuční společnosti, aby investovaly do svých distribučních sítí, a která jim umožňuje realizovat zisky. Tato regulace však nevytváří příležitost pro ČEZ, aby dále zvyšoval svoji ekonomickou rentu, kterou získává díky svým výrobním aktivům. Níže ukazujeme relativně nepodstatný přínos regulované distribuce a neregulovaného obchodu k ziskovosti ČEZu. Avšak na rozdíl od francouzského regulačního systému český systém umožňuje ČEZu ponechat si ekonomickou rentu, kterou získává na svých výrobních aktivech. Schopnost ČEZu konzistentně realizovat tuto ekonomickou rentu znamená, že se zvyšuje výrobní přebytek ČEZu, zatímco spotřebitelský přebytek českých zákazníků, který by jinak existoval v podmínkách dokonalé soutěže, se snižuje (je přenášen na ČEZ). Tato situace se pravděpodobně nezmění, dokud zůstane velkoobchodní trh s elektřinou koncentrovaný. 18

POWER 2 ABUSE. CANDOLE RESEARCH Page 1 CANDOLE RESEARCH

POWER 2 ABUSE. CANDOLE RESEARCH Page 1 CANDOLE RESEARCH POWER 2 ABUSE CANDOLE RESEARCH Page 1 CANDOLE RESEARCH Power 2 Abuse Relevance market coupling a relevenatního trhu ČEZu Martin Bebiak Leden 2012 Překlad z anglického originálu Power 2 Abuse Poděkování

Více

Temelínomika. Temelinomika. CANDOLE RESEARCH Page 0 CANDOLE RESEARCH

Temelínomika. Temelinomika. CANDOLE RESEARCH Page 0 CANDOLE RESEARCH Temelinomika CANDOLE RESEARCH Page 0 CANDOLE RESEARCH Temelinomika Proč si ČEZ nemůže dovolit vybudovat Temelín 3 a 4 Autor: Ivan Kotev Překlad z anglického originálu Temelinomics Leden 2012 Poděkování

Více

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kapacitní trhy v EU Capacity Markets in EU Bakalářská práce Studijní program: Elektrotechnika,

Více

trh s elektrickou energií v evropě

trh s elektrickou energií v evropě > konvergence českého a německého trhu > růst cen napříč Evropou > hrozí úbytek výrobních kapacit > nedokonalé propojení brání sjednocení trhu trh s elektrickou energií v evropě Pro Energetickou burzu

Více

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR SHRNUTÍ...4. OBSAH VÝZNAM BCPP A JEJÍ PROPOJENÍ S ČESKOU EKONOMIKOU...5.

Více

Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ. Investiční doporučení - Změna z předchozího "kupovat" na "držet".

Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ. Investiční doporučení - Změna z předchozího kupovat na držet. Update: 1.3.2004 ČEZ a.s. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 180 170 160 150 Cena (Kč/akcii) 140 130 120 110 100 90 80 1.1.03 1.2.03 1.3.03 1.4.03 1.5.03 1.6.03 1.7.03 1.8.03 Datum 1.9.03 1.10.03 1.11.03

Více

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz Měšec.cz Investiční sborník 2007 finanční server Měšec.cz Praha, březen 2007 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 2 3. Tituly SPADu v 2006 a 2007... 6 4. Telekomunikace... 9 5. Energetika... 11 5.1 Vývoj cen elektřiny

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

EKONOMIE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PŘÍKLAD VĚTRNÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMIE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PŘÍKLAD VĚTRNÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMIE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PŘÍKLAD VĚTRNÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Ivana Ryvolová, VŠE v Praze, Alena Zemplinerová, CERGE-EI Úvod Před několika stoletími lidstvo používalo pouze obnovitelné

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací. Podklad pro přípravu nové NP VaVaI

Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací. Podklad pro přípravu nové NP VaVaI Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací Podklad pro přípravu nové NP VaVaI 2012 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 červenec 2010 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY. Diplomová práce. Bc.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY. Diplomová práce. Bc. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY Diplomová práce Bc. Matyáš Hančl 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Severomoravská plynárenská, a.s. 231-26/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Severomoravská plynárenská, a.s. 231-26/2013 231-26/2013 Doložení přiměřenosti výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů, akcií, emitovaných společností Severomoravská plynárenská, a.s., v souladu s ustanovením 183i a násl. obchodního

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních několik týdnů pro nás bylo nesmírně náročných, zejména z pohledu našich

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Autor: Bc.Rafael Aytekov FINANCE Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben,

Více

ANALÝZA DOPADU ZVAŽOVANÉHO ZAVEDENÍ SEKTOROVÝCH DANÍ na bankovní, energetický a telekomunikační sektor

ANALÝZA DOPADU ZVAŽOVANÉHO ZAVEDENÍ SEKTOROVÝCH DANÍ na bankovní, energetický a telekomunikační sektor 1 ANALÝZA DOPADU ZVAŽOVANÉHO ZAVEDENÍ SEKTOROVÝCH DANÍ na bankovní, energetický a telekomunikační sektor Analytický tým CYRRUS, a.s. Marek Hatlapatka Hlavní investiční stratég (hatlapatka@cyrrus.cz) Tomáš

Více

PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE (14. 12. 2011) Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví

PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE (14. 12. 2011) Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE (14. 12. 2011) Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize a

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU únor 2013 Obsah 1 Použité zkratky... 2 2 Úvod... 3 3 Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah

Více

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: EuroEnergy s.r.o.

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 80-578 8 vydání 08 / ročník 2008 / 23.4.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Předpoklady a efekty

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více