ČEZ unplugged / únor 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČEZ unplugged / únor 2010"

Transkript

1

2 ČEZ unplugged / únor 2010 Poděkování Vřelé díky analytikům společnosti Candole Partners Valentině Ivan, Razvanu Grecovi a Ivanu Kotevovi za jejich pomoc při sepisování této studie a také těm z české energetické scény, kteří se semnou podělili o své poznatky. Zvláště děkuji Eriku Bestovi a Jamesi de Candelovi za jejich obohacující názory. Autor Jan Ondřich vede analytický tým při Candole Partners. Je absolventem London School of Economics and Political Science. 2

3 Obsah Úvod...4 Struktura trhu...5 Relevantní trh...5 Koncentrace trhu Přeshraniční obchod Regulace Závěr Analýza srovnatelných společností Provoz Ziskovost Finanční síla Efektivnost řízení Kde je vytvářena hodnota ČEZu? Závěr Shrnutí a doporučení Bibliografie

4 Úvod Stížnosti, že ČEZ zneužívá svoji tržní sílu, nejsou nové. Vyšetřování Evropské komise zahájené v prosinci 2009 těmto stížnostem přidává na váze. V této práci hodnotíme za pomoci teoretických nástrojů vývoj a charakteristiky českého energetického trhu a demonstrujeme, že potenciál pro zneužívání ze strany ČEZ reálně existuje. Pokusíme se zasadit působení ČEZu do kontextu jeho regionálního (středoevropského) a domácího trhu. Zastáváme názor, že struktura domácího trhu a politická rozhodnutí týkající se provozu firmy, učiněná doma i v zahraniční, vysvětlují pozoruhodnou ziskovost firmy od roku Identifikujeme pět strukturálních faktorů, které determinují ziskovost ČEZu. Tvrdíme, že úspěšná obnova českých produkčních kapacit ČEZu je pro udržení dosavadní ziskovosti firmy kritická, což ale neplatí o jejích zahraničních akvizicích. Docházíme k závěru, že budoucí hodnota firmy závisí na efektivní realizaci investičního programu v České republice. Zároveň tvrdíme, že neschopnost českých vlád čelit takovým rozhodnutím managementu, která mohou snižovat hodnotu firmy, představuje značné riziko. 4

5 Struktura trhu V této kapitole demonstrujeme, že existující struktura trhu má významný dopad na schopnost firem vytvářet zisk vyšší, než by bylo obvyklé v konkurenčním prostředí, tedy ekonomickou rentu. Tvrdíme, že ekonomickou rentu ČEZu lze přisoudit pěti strukturálním faktorům, které jsou určující pro tržní struktury v Česku a ve střední Evropě. Rozporujeme stanovisko ČEZu, že ČEZ musí pasivně akceptovat ceny existujícího konkurenčního trhu, aniž by prosazoval svoji dominantní pozici. Pěti zmíněnými strukturálními faktory, které jsou podle našeho názoru hlavními zdroji ekonomické renty ČEZu, jsou: (1) politické rozhodnutí vytvořit vertikálně integrovanou společnost (především spojit uhelné doly s produkčními aktivy, takže základním parametrem těchto uhelných elektráren jsou jejich fixní náklady); (2) rozhodnutí zvýšit českou jadernou kapacitu (nízké výrobní variabilní náklady); (3) moratorium na výstavbu jaderných elektráren v Německu (německá elektrárna, která stanovuje cenu, je s největší pravděpodobností plynová elektrárna); (4) nedostatečná integrace trhu, která sice umožňuje ČEZu prodávat za ceny stanovené německou mezní elektrárnou, ale zároveň činí dovoz levnější elektřiny z Polska obtížným a dovoz ze skandinávských zemí nemožným; (5) stoupající ceny komodit. Relevantní trh Který trh je relevantní pro ČEZ? Český nebo evropský? A jaké jsou důsledky každé z obou možností pro firmu? V této části srovnáme český, rakouský, švédský, finský, německý, francouzský, polský, slovenský a rumunský trh s použitím proměnných jako jsou tržní koncentrace ve výrobě a prodejích, palivový mix, tvorba cen, regulace, likvidita trhu, propojitelnost (přeshraniční toky elektřiny), převažující cena a její rozdíl ve srovnání s burzovní cenou EEX. Definice relevantního trhu má zásadní dopady na antimonopolní politiku, jakož i na přístup regulátorů k cenové tvorbě. Jestliže má nějaká společnost dominantní tržní pozici na relevantním trhu a je jí zároveň umožněno fungovat jako kdyby byl trh konkurenční, potom tato firma nutně využije svou sílu na úkor spotřebitelů. Evropské trhy s elektřinou mají svoje dominantní národní šampiony. Evropská komise se snaží řešit problém dominantního postavení na trhu podporou tržní integrace (umožňující přeshraniční toky elektřiny), což podle ní vytvoří liberalizovaný konkurenční trh, tedy trh osvobozený od obtěžující regulace. Evropské komise argumentuje, že vytvořením regionálních trhů (například středoevropského) se zvýší konkurence, a tím dojde ke snížení tržní síly národních šampiónů, a kromě toho se zvýší i efektivita díky lepší alokaci zdrojů, například s ohledem na palivový mix. Definovat relevantní trh je komplikované. Důvodem je komplexnost trhu s elektřinou vyplývající z faktu, že elektřina nemůže být skladována a nabídka a poptávka musí být 5

6 vyrovnávána v reálném čase. Kromě toho je obtížné analyzovat trhy s elektřinou kvůli nedostatku veřejně dostupných tržních dat, která jsou často kontrolována právě dominantními hráči na trhu. Jak uvádí studie London Economics (London Economics, 2007) týkající se patnácti trhů EU, účastníci trhu s elektřinou se vzhledem k výše uvedenému mohou chovat podobně či dokonce stejně, ať už mají tržní sílu, nebo ne. Vycházejme z předpokladu, že existuje likvidní regionální trh s elektřinou. Jestliže zde nejsou žádná omezení volného obchodu (ať už fyzická, jako například nedostatečná propojení, nebo politická, jako například tarify, nebo čistě administrativní), můžeme očekávat konvergenci cen elektřiny a vytváření regionální rovnovážné ceny jako výsledek fungování lokální nabídky a poptávky. Za tohoto předpokladu se elektřina prodává za cenu, která se rovná mezním nákladům na výrobu další MWh. Mezní výnosy se rovnají mezním nákladům a společnosti nejsou schopny produkovat ekonomickou rentu. Za těchto podmínek musí účastníci trhu takové ceny akceptovat. Buď elektřinu dodávají ( pokud se jejich mezní výrobní náklady rovnají existující tržní ceně), nebo nedodávají. Ve skutečnosti je situace ještě složitější díky podstatným nákladům výrobců na studený start-up, díky nutnosti držet pohotovostní rezervy a poskytovat systému podpůrné služby a díky dalším komplikacím způsobeným již zmíněnou skutečností, že elektřina nemůže být skladována a nabídka a poptávka se v reálném čase musí vyrovnat. Přesto by firmy soutěžící na dokonale volném trhu nebyly schopny generovat marže nad dlouhodobými mezními náklady systému a my bychom registrovali v podstatě jen marginální rozdíly v cenách mezi jednotlivými zeměmi. Jestliže však registrujeme trvalé cenové rozdíly mezi zeměmi a rozdíly ve schopnostech firem vytvářet marži nad mezními náklady, měli bychom předpoklad dokonale konkurenčního regionálního trhu odmítnout. Rovnovážná tržní cena při výrobě elektřiny je stanovena tzv. pravidlem merit order, tedy náběhem jednotlivých zdrojů podle mezních nákladů. Toto pravidlo předpokládá, že tržní cena se bude rovnat variabilním nákladům mezní elektrárny. Tím jsou myšleny variabilní náklady poslední elektrárny, jejíž mezní náklady na výrobu jedné dodatečné kwh se rovnají ceně dané specifickou poptávkou. Graf č. 1 ukazuje zjednodušenou křivku mezních nákladů pro Německo. Tato křivka ukazuje existující produkční kapacitu podle jednotlivých druhů paliva v závislosti na poptávce v konkrétním okamžiku. Z grafu je zřejmé, že obnovitelné zdroje a jaderné elektrárny mají nejnižší variabilní výrobní náklady a jsou následovány uhelnými elektrárnami, zdroji s kombinovaným plynovým cyklem a nakonec konvenčními plynovými elektrárnami. 6

7 Graf 1: Křivka mezních nákladů v Německu Zdroj: Ellersdorfer (2005) Německá křivka mezních nákladů je důležitá pro tvorbu cen elektřiny ve střední Evropě minimálně ze tří důvodů. Za prvé jde o samotnou velikost německého trhu. Za druhé, zlepšování přeshraničních propojení umožňuje cenovou arbitráž. A za třetí, německé mezní elektrárny mají relativně vyšší mezní náklady než elektrárny ve většině ostatních středoevropských trhů. Důsledkem této situace je, že cenotvornou mezní elektrárnou pro střední Evropu je německá uhelná nebo plynová elektrárna, protože podíl jaderné elektřiny k celkové německé výrobě je relativně nízký (Percebois, 2008). 7

8 Graf 2: Křivka mezních nákladů pro čtyři trhy s elektřinou v EU (Rakousko + Švýcarsko + Německo + Francie, pevné čáry) a pro trhy v EU (Rakousko + Švýcarsko + Německo + Francie + Česká republika + Polsko, čárkované čáry) v květnu 2006 a odpovídající poptávka po elektřině Zdroj: Haas (2008) Bez existence přeshraničních propojení by českou mezní elektrárnou pro většinu dne byly jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Vzhledem k tomu, že ČEZ pokrývá přibližně 60% potřeby uhlí z vlastních dolů což činí tyto elektrárny většinou fixed-cost zdroji (UBS, 2009) česká křivka mezních nákladů je odhadována výrazně pod německou křivkou. Graf č. 2 ilustruje rozdíl mezi křivkami mezních nákladů na středoevropských trzích při zahrnutí (souvislé čáry) a vyloučení (přerušované čáry) Německa. Tento rozdíl je způsoben relativně vysokým podílem plynových kapacit na německé výrobě. Bez mezinárodního obchodu by tedy čeští spotřebitelé realizovali výhody z relativně nízkých cen elektřiny způsobených nízkými variabilními náklady české mezní elektrárny. Avšak v důsledku propojení mezi Českou republikou a Německem je mezní elektrárnou pro Českou republiku německá uhelná elektrárna nebo německý kombinovaný plynový zdroj a česká cena tudíž závisí na variabilních nákladech této německé uhelné nebo kombinované plynové elektrárny. Protože zemní plyn je dodáván do Německa na základě dlouhodobých kontraktů, které vážou jeho cenu na cenu ropy, je cena české elektřiny vysoce korelována s cenou ropy, přestože se plyn 8

9 podílí pouze 2,1% na celkové produkční kapacitě v Česku. Rozdíl mezi českou a německou křivkou mezních nákladů může být označen jako ekonomická renta, což je marže nad mezními náklady českých elektráren. Tato marže představuje zisk, který ČEZ realizuje nad rámec normálního zisku v tomto odvětví. Zda a jakým způsobem ČEZ realizuje tuto rentu budeme dále analyzovat v části srovnávající konkurenty ČEZu. Náš výzkum vyvrací argument o dokonalé konkurenci a demonstruje, že nedostatečná přeshraniční kapacita společně s technickými a administrativními překážkami omezuje volný obchod. Ukazuje, že evropský trh zůstává poměrně koncentrovaný, a to navzdory kapacitě připojovacích bodů, a že největší firmy si udržují svoji tržní sílu. Řada studií uvádí, že modely, které jsou založeny na předpokladu oligopolního trhu spíše než na předpokladu dokonalé konkurence, jsou schopny lépe vysvětlit evropský trh s elektřinou. Obzvláště Cournot Competition se zdá být dobrou aproximací evropského trhu (Hobbs et al., 1999; Borenstein and Bushnell, 1999). Účastníci trhu jsou schopni generovat zisk převyšující jejich mezní náklady, což by nebyli schopni za předpokladu dokonalé konkurence. Studie, které zkoumaly strukturu evropského trhu s elektřinou, ukázaly, že existuje korelace mezi mírou tržní koncentrace a velikostí marže nad mezními výrobními náklady. Z toho lze dovodit, že evropský trh je možné charakterizovat jako trh oligopolní a nikoli jako trh dokonalé konkurence. Jinými slovy, evropská cena elektřiny není konkurenční cenou v tom smyslu, že by se rovnala firemním mezním nákladům. Studie provedená London Economics (2007) zjistila, že koncentrované trhy mají tendenci produkovat vysoké marže nad konkurenční cenu (ekonomickou rentu). Například francouzská marže (rozdíl mezi cenou a náklady) byla 194.6% a Lernerův index 1 byl 59,9% (údaje z roku 2005). V Německu, které patří k nejméně koncentrovaným trhům v Evropě, byla marže 15,2% v roce 2005 a Lernerův index 13,2% (London Economics, 2007). 1 Lernerův index je mírou firemní schopnosti realizovat tržní sílu. Je kalkulován jako rozdíl mezi cenou a mezními náklady v poměru k ceně L= (P-MC)/P. Na dokonale konkurenčním trhu je Lernerův index 0, a naopak v úplně monopolním prostředí se rovná 1. Čím vyšší je Lernerův index, tím větší je měřená tržní síla. 9

10 Tržní koncentrace Pro měření tržní koncentrace v České republice používáme index Herfindahl-Hirschman (HHI) 2 a poměrný ukazatel koncentrace First Four. Účelem je zjistit, zda struktura českého trhu vysvětluje schopnost ČEZu generovat ekonomickou rentu. Zdá se, že je tomu skutečně tak. HHI je používán regulátory včetně Evropské komise k měření tržní koncentrace v různých odvětvích. HHI ve výši 1000 se všeobecně považuje za konkurenční. Evropská komise obvykle zkoumá fúze na trzích, kde se HHI pohybuje mezi 1000 a 2000 a kde fúze mají za následek změnu HHI o více než 250. To samé platí pro případ, kde HHI je vyšší než 2000 a realizované transakce vedou ke změně o více než Ministerstvo spravedlnosti USA zkoumá každou fúzi společností s úrovní HHI mezi 1000 a 1800 a považuje trhy za nekonkurenční, jestliže HHI vystoupí nad tento limit. 4 Na základě toho tedy můžeme považovat trh za nekonkurenční, jestliže HHI je vyšší než Protože je obtížné interpretovat HHI index přímo, použili jsme navíc k prokázání uvedených skutečností poměrný ukazatel koncentrace First Four. Tabulka č. 1 ukazuje, že Česká republika má jeden z nejvíce koncentrovaných trhů v Evropě, hned po Francii. Protože existuje pozitivní asociace mezi mírou tržní koncentrace a schopností firmy produkovat ekonomickou rentu, můžeme vyvodit závěr, že potenciální ekonomická renta ČEZu je bližší této veličině u EDF, než u německých výrobců. Tabulka č. 1 Tržní koncentrace Země HHI na bázi HHI na bázi netto C4 (%) výroby instalované kapacity ČR 5,980 4, Německo 700 1, Finsko Švédsko Francie 7,933 6, Polsko 1,300 1, Rumunsko 904 1, Zdroj: Firemní zprávy, Candole Research výpočty I když některé studie uvádějí, že HHI a ukazatele koncentrace nemusí nejlépe vysvětlovat, zda účastníci trhu zneužívají svou tržní sílu v daný moment, jsou přesto užitečné pro srovnávání tržních struktur. Některé studie (Küpper et al., 2009; Boisseleau, 2004) uvádějí, že 2 Počítáme HHI jak na základě výroby, tak na základě instalované netto kapacity, abychom zohlednili potencionální zkreslení způsobené měnící se efektivností výroby, nutností udržovat pohotovostní rezervy a existencí elektráren, které musí být v provozu (must- run power plants ), (Boisseleau, 2004). 3 Commission Notice-Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the kontrol of concentrations between undertakings, DG COMP, 28 January U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines. 10

11 HHI nemusí být vhodným ukazatelem tržní koncentrace v elektrárenském sektoru, protože je citlivý na předpoklady o alokaci přeshraniční a přenosové kapacity (Küpper et al., 2009). London Economics (2007) ovšem tvrdí, že tradiční ukazatele tržní koncentrace jsou korelovány s ukazateli specifickými pro jednotlivá odvětví, jako např. Residual Supply Index 5 nebo Pivotal Supply Index 6. Proto se domníváme, že tradiční ukazatele jsou vhodné pro popisné účely, jakým je například ilustrace daného status quo, ale nikoli pro predikování tržních výstupů založených na struktuře trhu. Dále řada studií (London Economics, 2007; Percebois, 2008; Bun and Zachmann, 2009; Küpper and Willems, 2007) zjistila, že propojení nezbytně nesnižují tržní sílu rozhodujících hráčů. Percebois (2008) dokonce soudí, že ex ante alokační metody omezené kapacity připojovacích bodů mohou ve skutečnosti tržní sílu potvrzovat. Konkrétně tyto studie došly k závěru, že připojovací body mají malý vliv na tržní koncentraci tam, kde rozhodující hráči mají velké tržní podíly jako například ve Francii. Na druhé straně Německo s relativně nízkou tržní koncentrací je vnímáno jako citlivé k předpokladům připojovací a přenosové kapacity (London Economics, 2007). Domníváme se, že alokace připojovacích bodů nemá pravděpodobně významný vliv na tržní koncentraci v Česku, protože její struktura je velmi podobná francouzskému trhu a přeshraniční kapacita bude pravděpodobně alokována rozhodujícímu hráči alespoň proporcionálně k jeho podílu na místním trhu. Můžeme tedy považovat HHI za vhodný odhad tržní koncentrace v Česku. Přeshraniční obchod ČEZ často argumentuje tím, že relevantním trhem je trh evropský a nikoliv národní, protože elektřina může být obchodována přes hranice. Tento argument je zavádějící. Jak jsme vysvětlili výše, evropská cena je produktem spíše oligopolní tržní struktury než dokonalé konkurence. Evropský trh může existovat pouze tehdy, pokud disponuje volnou připojovací a přenosovou kapacitou. Připojovací kapacity jsou často přetížené (viz tabulka č. 2). To znamená, že poptávka po připojovací kapacitě daleko přesahuje nabídku skutečné kapacity, která je k dispozici. Například Central Allocation Office (organizace, která organizuje společné aukce kapacit připojovacích bodů pro Německo, Českou republiku, Polsko a Slovensko) uvádí, že požadavky na kapacitu připojovacích bodů pro rok 2010 převýšily 5,5x nabízené kapacity v roční aukci. Naše analýza měsíčních aukcí prokazuje podobné vzorce 5 Kontinuální ukazatel průměrného rozhodujícího vlivu tržního účastníka. 6 Binární ukazatel, zda daný dodavatel je rozhodující v danou hodinu. 11

12 Tabulka č.2 Aukce připojovaných bodů v roce 2010 Profil směru Celková požadovaná kapacita (MW) Celková slíbená kapacita (MW) Počet účastníků Počet nabídek Aukční cena (EUR/MW) Celkový podíl požadované/přislíb ené kapacity PSEO CEPS , VE-T CEPS , TPS CEPS 1, , CEPS PSEO n/a CEPS VE-T 1, , CEPS TPS 2, , Zdroj: Central Allocation Office, Candole Research výpočty Kromě tržní koncentrace analyzujeme míru konvergence cen elektřiny v námi vybraných zemích. Vysoké korelace a malé rozdíly mezi cenami naznačují, že obchodníci jsou schopni využít příležitosti arbitráže, zatímco převažující odchylky a nízké korelace mezi tržními cenami vedou k závěru, že obchodování mezi zeměmi zůstává obtížné. Abychom analyzovali tyto situace, použili jsme klouzavé průměry v řádu pět (5MA) pro denní závěrečné kotace na spotových trzích a futures trzích 7. Celkově jsme analyzovali více než 3000 vstupů v období let 2007 až Níže uvedená tabulka č. 3 podporuje naši tezi o důležitosti německého trhu pro české ceny. Česko-německý a francouzsko-německý trh jsou nejvíce korelované trhy. Tabulka č.3 Korelace spotových cen Německo ČR Francie Severské státy Polsko Německo ČR Francie Severské státy Polsko Zdroj: Firemní zprávy, Candole Research kalkulace Polský trh je více korelovaný s německým než s českým. To podporuje naše závěry z analýzy připojovacích bodů, že obchodování mezi Polskem a Českou republikou nemusí být tak snadné jako mezi Českou republikou a Německem. Podle očekávání je skandinávský trh relativně nekorelován s trhy střední Evropy. Naše analýza vede k závěru, že ČEZ je schopen pružně reagovat na měnící se podmínky nabídky a poptávky v Německu. 7 Analyzujeme ceny kontraktů pro jednoroční dodávky pro příští rok. Například ceny roku 2009 jsou pro futures kontrakty s dodávkou v roce

13 Český a německý spotový trh ovšem představují pouze zlomek celkového obchodu s elektřinou. Přibližně 80% celkového objemu je obchodováno na futures trzích. Proto jsme sestavili korelační matici pro tyto futures trhy (viz tabulka č. 4) vedle spotových trhů. Korelace trhu futures ukazuje podobný vzorec jako korelace spotového trhu. S výjimkou České republiky a Německa musí být výsledky pro ostatní země brány pouze jako indikativní, protože likvidita na jejich futures trzích je relativně nízká. Obchodovaný objem na futures trhu ve Francii je více než 4x menší než na spotovém trhu. Polsko je extrémním případem s nejnižší likviditou futures trhu z našeho výběru. Objem spotového trhu v Polsku převyšuje futures trh 24x. Tyto ceny jsou tedy zkreslené a mají nízkou vypovídací schopnost. Nízká likvidita futures trhů ve Francii a Polsku je způsobena skutečností, že většina elektřiny se v těchto zemích obchoduje mimo burzy (over the counter). Tabulka č. 4 Korelace cen futures Německo ČR Francie Severské státy Polsko Německo ČR Francie Severské státy Polsko Zdroj: Firemní zprávy, Candole Research výpočty S ohledem na nízkou likviditu těchto trhů se někteří autoři domnívají, že strategií rozhodujících účastníků trhu za účelem maximalizace jejich zisku může být zadržování výrobních kapacit pro omezení existující nabídky a tím zvýšení cen na spotovém trhu (Borenstein and Alii, 2002; Crampe, 2002). Percebois (2008) nachází důkazy této skutečnosti na francouzském trhu a dochází k závěru, že dominantní integrovaný hráč, který prodává většinu své produkce na dlouhodobé kontrakty, není motivován k intervencím pro snížení cen. Graf č. 3 opět prokazuje, že Německo je trhem, který stanoví ceny pro Českou republiku. Český forward trh má nejvyšší korelaci s německým trhem. Polský trh obchoduje většinu svého času s cenami nižšími než na českém trhu. 13

14 CANDOLE RESEARCH Graf č. 3: Forward trhy, jednoroční dodávky (2009, EUR/MWh) Německo ČR Polsko Francie Severské státy Zdroj: Burzy, výpočty Candole Research Graf č. 4: Ceny futures a odchylky (2009, EUR/MWh) Zdroj: Burzy, výpočty Candole Research 14

15 Tyto výsledky jsou předběžné v důsledku nízké likvidity polského trhu. Graf č. 4 ukazuje, že rozdělení českých a polských cen je nejblíže rozdělení německých future cen. Ceny Nordpoolu jsou nejméně volatilní a jsou většinou pod úrovní EEX. Na druhé straně Francie většinou obchoduje v cenách vyšších než EEX a její ceny patří k nejvíce volatilním. V poslední době se rozdíl mezi českými a polskými cenami snížil. Vysvětlením pro tento fakt je nerovnoměrné rozdělení a rozlišné časování dopadu ekonomické krize. Celkovým efektem této krize bylo snížení rozdílů mezi zeměmi v důsledku prudkého snížení poptávky. Snížení rozdílu mezi českými cenami a polskými cenami je vysvětlitelné kontrakcí reálného HDP (a tedy poptávky po elektřině) v České republice v roce 2009, zatímco HDP Polska v reálném vyjádření vzrostl (odhad EIU je 1,2%). Navíc polský zlotý posílil proti euru o 13,9% v meziročním srovnání (elektřina je v Polsku obchodována v místní měně, ale v České republice v euru). Lze tedy učinit závěr, že převažující rozdíly cen oproti EEX a nedostatečné kapacity přenosových sítí a nedostatečné kapacity připojovacích bodů ukazují, že není ještě možné mluvit o dobře integrovaném evropském trhu s elektřinou. To tedy znamená, že poměrové ukazatele koncentrace (například RSI nebo HHI) založené na místních trzích jsou stále relevantní pro stanovení tržní síly. Vysoká korelace mezi českými a německými cenami podporuje argument, že německá mezní elektrárna stanoví ceny, za něž ČEZ prodává elektřinu. Regulace Zatímco rozdíly mezi velkoobchodními cenami se zmenšují, stále zůstávají podstatné rozdíly v maloobchodním sektoru. Většina zemí používá pro regulaci distribuce a přenosu, které jsou považovány za přirozené monopoly, nějakou verzi regulace založené buď na cenovém stropu (metoda cenových limitů, price-cap), nebo na příjmovém stropu (metoda maximálních povolených výnosů, revenue-cap). Cenový rozdíl může být tedy způsoben rozdíly v parametrech, které regulátoři používají pro stanovení tarifů pro distribuci a přenos. Některé parametrické rozdíly v regulačních vzorcích mohou být vysvětleny objektivními charakteristikami systému. Příkladem je délka sítí, počet transformačních stanic, podpora pro obnovitelné zdroje a relativní cenové úrovně. Místní regulátoři mají významné pravomoci pro stanovení dalších parametrů, které ovlivňují kalkulaci finálních tarifů. Mezi ně patří uznání oprávněných nákladů, přecenění regulatorní báze aktiv, směrnice pro žádoucí investiční úroveň, požadované faktory účinnosti a kalkulace WACC. Graf č. 5 ukazuje ceny pro domácnosti a firemní zákazníky v roce 2009 ve vybraných zemích. 15

16 Graf č. 5 Konečné ceny pro domácnosti a firemní zákazníky (1.pololetí 2009, EUR/kWh bez daní) domácnosti firmy Německo ČR Finsko EU 27 Švédsko Francie Polsko Rumunsko Zdroj: Eurostat Je pozoruhodné, že české ceny pro domácnosti a firemní zákazníky patří k nevyšším v námi uvedeném výběru zemí. Domníváme se, že možným vysvětlením je skutečnost, že použitý způsob regulace využívající příjmový strop stimuluje investice do přenosové a distribuční sítě více, než regulační systémy v jiných zemích (Cambini and Rondi, 2009). Česká republika má jeden z nejsofistikovanějších regulačních režimů v Evropě. Český regulátor stanoví tarify pro distribuci a přenos s použitím metodologie motivačního příjmového stropu 8. Při použití této metodologie mohou firmy získávat návratnost svých investic, která se rovná váženému nákladu na použitý kapitál (WACC), což je sníženo faktorem efektivnosti. Jak WACC, tak faktor efektivnosti jsou stanoveny regulátorem pro dané regulační období. V rámci pravidel české regulace je WACC upravován ročně, aby odrážel změny v nákladech na kapitál. Faktor efektivnosti je stanovován pomocí analýzy srovnatelných společností (benchmarking) 9. 8 Regulátor nejprve stanoví celkovou hodnotu výnosů, kterou může firma realizovat během daného období na základě řady parametrů, včetně rentability regulované báze aktiv (RAB), která je stanovena jako regulovaný vážený průměr nákladu kapitálu x RAB. Výše stanovených výnosů je potom dělena očekávaným objemem elektřiny přenesené v daném období 9 Regulátoři obvykle používají Data Envelopment Analysis (DEA) nebo Corrected Ordinary Least Squares (COLS). 16

17 Zatímco řada regulačních parametrů je objektivních, stále existuje určitá pravomoc regulátorů stanovit hodnoty WACC, faktor efektivnosti, hodnoty regulační báze aktiv a povolené odpisy. WACC je zvláště citlivý na předpoklady týkající se kapitálové struktury, nákladů na cizí zdroje a kapitál a uvažovaného rizika investorů v daném odvětví. Hodnota faktoru efektivnosti může být ovlivněna takovými předpoklady, jako jsou například výběr srovnatelných společností, výběr vstupních proměnných a výběr metody benchmarkingu. Jak uvádí Planget (2006), v důsledku citlivosti veličin WACC a faktoru efektivnosti na různé předpoklady a na výběr analytických metod mohou být regulované tarify nakonec stanoveny stejně tak jednáním mezi regulátorem a operátorem, jako objektivními parametry. Můžeme dovozovat, že čím více je rozhodující hráč silnější na místním trhu, tím větší má vliv na regulátora. Relativně přátelský vztah českého regulátora k přenosovým a distribučním tarifům ovšem i tak vysvětluje pouze malou část celkové ziskovosti ČEZu, jak uvádíme dále. I když regulace nevytváří ziskovost ČEZu, docházíme k závěru, že přinejmenším nesnižuje marže realizované ve výrobních kapacitách ČEZu. Francie je v našem vzorku výjimkou a vyvrací naši domněnku o tom, že dominance rozhodujícího hráče zesiluje jeho pozici vůči regulátorovi. Přestože ceny na francouzském spotovém trhu jsou většinou vyšší, než hladina EEX, platí francouzští spotřebitelé v průměru méně než němečtí zákazníci 10. Důvodem je fakt, že francouzská regulace stále umožňuje domácnostem a malým podnikatelům, aby prostřednictvím regulovaných integrovaných tarifů využívali výhody vyplývající z palivového mixu, kde dominuje levná jaderná výroba a výroba v přečerpávacích elektrárnách. Přibližně 97% francouzských domácností využívá výhod těchto integrovaných tarifů (CRE, 2009). Tyto tarify jsou legální v rámci evropské legislativy, pokud nejsou diskriminační a pokud kryjí dlouhodobé mezní náklady systému. To znamená, že regulované tarify nesmí zamezovat vstupu nového operátora tím, že by stanovené ceny byly pod dlouhodobými mezními výrobními náklady. Evropská komise zkoumala francouzský tarifní systém a došla k závěru, že integrované tarify pro domácnosti a malé podnikatele jsou v souladu s evropskou legislativou. EK vyžaduje, aby Francie postupně odbourala pouze tarify nabízené velkým a středním společnostem, protože jsou příliš nízké na to, aby pokryly mezní výrobní náklady. Dále mají být odbourány takzvané TARTAM tarify, které umožňují určitým francouzským zákazníkům, kteří si vybrali kontrakty s tržními cenami namísto regulovaných kontraktů, aby se vrátili k regulovaným kontraktům (CRE and EC, 2009). 10 Pouze zhruba 50% francouzské spotřeby se obchoduje na burze. Druhá polovina se obchoduje mimo burzu (over the counter), (CRE, 2009) 17

18 Závěr Docházíme k závěru, že český trh s elektřinou zdaleka nepředstavuje konkurenční prostředí. Český trh je nejvíce koncentrovaným trhem z našeho vzorku zemí a vzhledem k přeplnění připojovacích bodů nebude tato koncentrace pravděpodobně mezinárodním obchodem snížena. Propojení s Německem umožňuje ČEZu prodávat svoji výrobu za cenu stanovenou německou mezní elektrárnou, což často bývá plynová nebo uhelná elektrárna. S ohledem na nízké variabilní náklady jaderných a hnědouhelných zdrojů ČEZu a dále s ohledem na významnou tržní koncentraci předpokládáme, že ČEZ realizuje marže nad svými mezními náklady, což generuje ekonomickou rentu. Celá řada studií, které analyzovaly evropský trh s elektřinou, došla k závěru, že trh je vlastně oligopolním trhem a rozhodující účastníci prodávají za ceny, které podstatně převyšují jejich mezní náklady. Stručně řečeno, argument ČEZu, že kontinentální cena elektřiny je cenou ustanovenou v rámci dokonalé soutěže, považujeme za neudržitelný. Česká republika má sofistikovaný systém regulace, který motivuje distribuční společnosti, aby investovaly do svých distribučních sítí, a která jim umožňuje realizovat zisky. Tato regulace však nevytváří příležitost pro ČEZ, aby dále zvyšoval svoji ekonomickou rentu, kterou získává díky svým výrobním aktivům. Níže ukazujeme relativně nepodstatný přínos regulované distribuce a neregulovaného obchodu k ziskovosti ČEZu. Avšak na rozdíl od francouzského regulačního systému český systém umožňuje ČEZu ponechat si ekonomickou rentu, kterou získává na svých výrobních aktivech. Schopnost ČEZu konzistentně realizovat tuto ekonomickou rentu znamená, že se zvyšuje výrobní přebytek ČEZu, zatímco spotřebitelský přebytek českých zákazníků, který by jinak existoval v podmínkách dokonalé soutěže, se snižuje (je přenášen na ČEZ). Tato situace se pravděpodobně nezmění, dokud zůstane velkoobchodní trh s elektřinou koncentrovaný. 18

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s.

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. VELKOOBCHODNÍ TRH S ELEKTŘINOU SPOJUJE ROZDÍLNÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A VÝROBCŮ A VYTVÁŘÍ CENU NA ZÁKLADĚ

Více

Energetický mix pro příští desetiletí

Energetický mix pro příští desetiletí Energetický mix pro příští desetiletí Alan Svoboda ředitel divize obchod, ČEZ a.s. 7. 10. 2011 Sasko český kongres, Drážďany, Německo HISTORICKÝ ENERGETICKÝ MIX V CELÉM REGIONU BYL PODOBNÝ Poměrná výroba

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Emisní povolenky a hospodářská soutěž

Emisní povolenky a hospodářská soutěž Emisní povolenky a hospodářská soutěž Ing. Martin Pecina, MBA předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Koncept systému emisních povolenek Definován směrnicí 2003/87/EC Klíčové prvky-národní alokační

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

únor 2013 Praha Jarní konference AEM JAN KANTA manažer útvaru Legislativa a trh

únor 2013 Praha Jarní konference AEM JAN KANTA manažer útvaru Legislativa a trh ENERGETIKA, OZE A TRH 26-27. únor 2013 Praha Jarní konference AEM JAN KANTA manažer útvaru Legislativa a trh PRO BUDOUCÍ ROZVOJ ČESKÉ ENERGETIKY BUDE ZÁSADNÍ IMPLEMENTACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE, Uhlí

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

V. Mezinárodní energetické regulační fórum

V. Mezinárodní energetické regulační fórum V. Mezinárodní energetické regulační fórum Posilování regulačního rámce versus liberalizace trhů s energií 26. března 2009 Praha Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Vývoj liberalizace

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST ENERGETIKY V ČESKÉ REPUBLICE

SOUČASNOST A BUDOUCNOST ENERGETIKY V ČESKÉ REPUBLICE SOUČASNOST A BUDOUCNOST ENERGETIKY V ČESKÉ REPUBLICE SEMINÁŘ ASOCIACÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČR POSLANECKÁ SNĚMOVNA, 15.9.2011 Martin Bursík, ekolog, konzultant v oblasti obnovitelných zdrojů energie přednáší

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence

Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence Elektřina, ČEZ a jeho evropská konkurence Datum: 28.11.2012 Přednášející: Tomáš Sýkora Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

zdroj:

zdroj: Seznam příloh Příloha č. 1: Distribuční společnosti na území ČR (obrázek) Příloha č. 2: Celkový vzorec pro výpočet povolených výnosů distribučních společností (vzorec) Příloha č. 3: Struktura růstu inflace

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 30.8.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, generální ředitel ČEZ

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o.

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AKVIZIČNÍ KAMPAŇ SKUPINY ČEZ Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AGENDA Trh s elektřinou v

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V EU A VE SVĚTĚ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PODPORU

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2009 Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Obsah Regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2009 a základní vlivy na změnu cen

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.

Více

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 29. listopadu 2013 Tisková zpráva k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 Energetický regulační úřad v souladu se

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Jak bude zítra? aneb Prognóza vývoje cen energií

Jak bude zítra? aneb Prognóza vývoje cen energií Seminář Asociace Energetických Manažerů Jak bude zítra? aneb Prognóza vývoje cen energií Ing. Jiří Michalik senior manažer zahraniční vztahy a legislativa MORAVIA ENERGO, a.s. 15. září 2008, Brno 1 MORAVIA

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN Edvard Sequens 3. září 2013 Praha Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Průměrný věk reaktorů

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Schéma sítí PS ČR Propojené přenosové soustavy Evropy Přenosová soustava České republiky

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835 Dopad vývoje cen na průmyslovéodběratele, srovnání cen v jednotlivých zemích ENEF -9.11. 2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská7, 170 00 Praha 7 Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz

Více

Transformace skupiny ČEZ a růstové příležitosti ve střední a východní Evropě

Transformace skupiny ČEZ a růstové příležitosti ve střední a východní Evropě SKUPINA ČEZ Transformace skupiny ČEZ a růstové příležitosti ve střední a východní Evropě Kongres Enko 2004 Bratislava, 19.října 2004 Alan Svoboda, místopředseda představenstva ČEZ, a.s. Zdroj: ČEZ, a.s.

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 Praha, 20. prosince 2007 PROGRAM Očekávané výsledky roku 2007 a 2008 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel Obchodní

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

MARKET COUPLING. ČEZ ESCO Energetický seminář Čestlice Luděk Horn ČEZ a. s., Trading

MARKET COUPLING. ČEZ ESCO Energetický seminář Čestlice Luděk Horn ČEZ a. s., Trading MARKET COUPLING ČEZ ESCO Energetický seminář Čestlice 20.10. 2016 Luděk Horn ČEZ a. s., Trading MARKET COUPLING - JINÁ FORMA ORGANIZACE EXPORTU A IMPORTU ELEKTŘINY Koncoví odběratelé mají zájem pokrýt

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o.

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. OSNOVA 1. ČEZ PRODEJ - VEDOUCÍ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU V ČR 2. VSTUP NA TRH SE ZEMNÍM PLYNEM 3. DUÁLNÍ NABÍDKA - LOGICKÝ

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty. Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO

Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty. Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO Výzvy a možnosti pro podnikatelské subjekty Konference Trendy v evropské energetice 22 říjen 2012 Ing. Jiří Feist, CSO PŮVODNÍ ZÁMĚR LIBERALIZACE TRHU BYL SPRÁVNÝ A MĚL VYTVOŘIT PROSTOR PRO TRŽNÍ PROSTŘEDÍ,

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR (MAF CZ) Na základě Nařízení EP a Rady (ES) č. 714/2009 ENTSO-E vypracovává Evropské hodnocení výrobní

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Libor Vošický, ředitel odboru obchody treasury České spořitelny Jakub Židoň, treasury České spořitelny Praha, 16. března 2011 Obsah prezentace 1. Čtyři základní otázky

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Jak nastavit energetický mix:

Jak nastavit energetický mix: Jak nastavit energetický mix: Křivka nákaldů, co ji ovlivňuje a v jakém horizontu. Září 2013 1 Květen 2013 Obsah 1. Fungování trhu, tvorba ceny a informace pro investiční rozhodování. 2. Krátkodobé mezní

Více

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu)

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Jiří Mlynář XVII. jarní konference AEM 27. 3. 2012 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Historický vývoj cen plynu > Ceny ve smlouvách s producenty z

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 Analýza současného dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek do roku 2020 Mgr. Jan

Více

ČESKÁ ENERGETIKA NA ROZCESTÍ (a ví (se) o tom vůbec?)

ČESKÁ ENERGETIKA NA ROZCESTÍ (a ví (se) o tom vůbec?) ČESKÁ ENERGETIKA NA ROZCESTÍ (a ví (se) o tom vůbec?) BIOMASA & ENERGETIKA 2012 ČZÚ, Suchdol, 27.11.2012 Martin Bursík, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Zakládající členové (založena 04/2012,

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Charakteristika monopolu

Charakteristika monopolu Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost monopolu regulace monopolu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Čistírna odpadních vod přirozený monopol. Radek Heger

Čistírna odpadních vod přirozený monopol. Radek Heger Čistírna odpadních vod přirozený monopol Radek Heger - Pomocné závody Tomáše Bati - SVIT - TOvárna obuvnických Materiálů - Kuponová privatizace - Přehled činností - diverzifikace EBITDA TOMA EBITDA 250

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více