Vývoj neinvazivní diagnostiky asthma bronchiale - zmny hladin marker v denním biorytmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj neinvazivní diagnostiky asthma bronchiale - zmny hladin marker v denním biorytmu"

Transkript

1 Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 03 Chemie Vývoj neinvazivní diagnostiky asthma bronchiale - zmny hladin marker v denním biorytmu Autor: Jan Pech O8B Gymnázium Nad Štolou 1 Praha 7 ÚOT VŠCHT Praha Vedoucí práce: Ing. Petr Kaer Ph.D. ÚOT VŠCHT Praha Praha, bezen 2007

2 Prohlašuji tímto, že jsem pedloženou práci vypracoval samostatn pod vedením Ing. Petra Kaera, Ph.D., za podpory lidí uvedených v podkování a uvedl jsem veškerou použitou literaturu v seznamu literatury. V Praze, dne Jan Pech, autor 2

3 Podkování Na tomto míst bych rád podkoval osobám bez jejichž podpory a pomoci by tato práce nevznikla. Rád bych podkoval Ing. Petrovi Kaerovi Ph.D. z ÚOT VŠCHT Praha, vedoucímu mé práce za podporu a cenné rady. Dále patí mj velký dík Kamile Syslové z ÚOT VŠCHT Praha za pomoc a podporu pi práci i bojích s technikou. MUDr. Jindišce Lebedové CSc. a Mgr. Hurtové z Ústavu pracovního lékaství 1.LF UK dkuji za zajištní odbr KVV. Musím podkovat též Prof. Ing. Liborovi ervenému DrSc., vedoucímu ÚOT VŠCHT Praha, za umožnní práce jeho skupin. Nemohu opomenout mé spolužaky Lenku Pokornou, Magdu Chorvátovou a Petru Dupalovou, které se mnou jako dobrovolnice absolvovaly odbry KVV. Za všestrannou pomoc a podporu musím podkovat též mým rodim. Mj dík patí též RNDr. Štpánce Selingerové a Ing. Han Kaerové z Gymnázia Nad Štolou, za podporu a pomoc s administrativou. 3

4 Obsah Abstrakt 5 Seznam zkratek 6 1. Úvod 7 2. Kondenzát vydechovaného vzduchu 9 3. Sledované látky 3.1. Leukotrieny isoprostan Stabilita leukotrien Asthma bronchiale Oxidativní stres Analytická instrumentace 6.1. HPLC/MS Hmotnostní spektrometr Použité pístroje, vybavení a chemikálie Experimentální ást 7.1. Odbr a zpracování vzork Píprava vzork pro HPLC/MS analýzu Optimalizace podmínek analýzy HPLC/MS analýza Výsledky a diskuse Závr 30 Literatura 31 4

5 Abstrakt Pedkládaná práce je souástí ešení širší problematiky Vývoj neinvazivní diagnostiky asthma bronchiale, který je realizován na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha ve spolupráci s Klinikou nemocí z povolání 1. LF UK a VFN. Cílem tohoto projektu je vyvinout spolehlivou, rychlou a nenáronou neinvazivní metodu pro diagnózu asthma bronchiale, využívající monitorování hladin biomarker - leukotrien v kondenzátu vydechovaného vzduchu pomocí vysoce citlivé a selektivní analytické metody - HPLC/MS. Pedkládaná práce si kladla za cíl popsat zmny hladin biomarker výše zmínného onemocnní v prbhu 24 hodin. Znalost tchto zmn je dležitá pro pesné urení diagnózy bez ohledu na dobu odbru kondenzátu vydechovaného vzduchu. Pro zpracování vzork byla úspšn aplikována již vyvinutá separaní metoda immunoafinitní extrakce a hmotnostn spektrometrické analýzy. Výsledkem experimentální ásti je popis vývoje hladin marker v prbhu 24 hodin. Bhem dne, kdy je tlo aktivní, dochází k rovnomrnému rstu hladin marker a ve spánku k jejich poklesu. Paraleln byl též zkoumán vývoj hladiny 8-isoprostanu jakožto markeru oxidativního stresu. Výsledky byly podobné markerm asthma bronchiale. Abstract This study is a part of wider research Development of Noninvasive Diagnostics of Asthma Bronchiale, conducted at the Department of Organic Technology of the Institute of Chemical Technology Prague in a collaboration with the Department of Occupational Diseases of the 1st Faculty of Medicine, Charles University Prague. The aim of the project is to develop a reliable fast and unassuming noninvasive method to diagnose asthma bronchiale, using monitoring of leucotrien biomarker levels in the exhaled breath condensate (EBC) by means of the High Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry instrumentation. The presented work tries to describe alterations of the asthma bronchiale biomarker levels during 24 hours. Knowledge of the daily shifts is important for the precise diagnose determination aside from a condensate collection time. EAC samples were successfully analyzed with already developed methods utilizing the immunoaffinit exctraction and the mass spectrometry analysis. The result of the experiment can be summarized in the following description of the biomarker level evolution during 24 hours: During daytime, when a body is active, levels of the biomarkers evenly grow, while during sleep they considerably decrease. Daily evolution of 8-isoprostan (an oxidative stress biomarker) level was studied in parallel. The results are similar to the asthma bronchiale biomarkers. 5

6 Seznam zkratek KVV kondenzát vydechovaného vzduchu LTA 4 leukotrien A 4 LTB 4 leukotrien B 4 LTC 4 leukotrien C 4 LTD 4 leukotrien D 4 LTE 4 leukotrien E 4 CysLTs cysteinylované leukotrieny (LTC 4, LTD 4, LTE 4 ) LTB 4 -d 4 - [6,7,14,15 2 H] leukotrien B 4 LTE 4 -d 3 - [20,20,20 2 H] leukotrien E 4 HPLC/MS vysokoúinná kapalinová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií COPD chronická obstrukní plicní nemoc GC plynová chromatografie ESI elektrosprejová ionizace APCI chemická ionizace za atmosférického tlaku MRM multiple reaction monitoring používaný mód hmotnostního spektrometru CID srážkov indukovaná disociace 6

7 1. Úvod Asthma bronchiale je onemocnní, jehož incidence v moderní populaci neustále roste jako dsledek zvyšujícího se potu alergen v životním prostedí. Ze stejného dvodu klesá i vk, kdy dochází k výskytu prvního astmatického záchvatu. Vasná diagnostika uvedeného onemocnní je dležitá z hlediska zahájení úinné terapie a minimalizace poškození pacienta. V souasné dob v praxi používané diagnostické metody spoívají v kombinaci invazivních a semi-invazivních metod, které jsou pro pacienta zatžující a v pípad dtí až stresující záležitostí. Analýza dechového kondenzátu (KVV) je pomrn novou metodou, která pedstavuje alternativní cestu, kterou je možné charakterizovat jako zcela neinvazivní a i pro dtského pacienta nezatžující diagnostickou metodu. Princip metody spoívá v kvantifikaci specifických látek - biomarker pro uvedené onemocnní, které se vyskytují v uvedené tlní tekutin a jejichž koncentraní hladina je v dsledku probíhající zántlivé reakce v dýchacích cestách a plicích významn zvýšena. K analýze dechového kondenzátu se používají biochemické metody, nebo metody využívající vysoce citlivé a specifické techniky na bázi hmotnostní spektrometrie. V souasné dob se problematika využití kondenzátu vydechovaného vzduchu jako zdroje biomarker celé ady plicních onemocnní nachází ve stavu, kdy byla popsána celá ada metodik jejich stanovení, ovšem výsledky uvedených studií vykazují znaný rozptyl, který je dán opomenutím celé ady specifických faktor, které je nutné respektovat pi zpracování a následné analýze této tlní tekutiny. Pedkládaná práce je souástí obsáhlejšího projektu vývoje neinvazivní diagnostické metody pro asthma bronchiale a dalších onemocnní (silikóza, azbestóza) jejichž markery jsou podobné markerm asthma bronchiale. Výzkum je provádn na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha ve spolupráci s Ústavem pracovního lékaství 1.LF UK. Do souasné doby byla vytvoena metoda pro stanovení biomarker zmínných onemocnní v KVV kombinující tzv. immunoafinitní extrakci - vysoce specifickou separaci biomarker bronchiálního astmatu založenou na principu reakce monoklonální protilátky s píslušným markerem a hmotnostn spektrometrické analýzu vysoce citlivé a selektivní analytické metody pro kvalitativní a kvantitativní stanovení daných marker. Cílem této práce je popsat vývoj hladin marker v prbhu dne jakožto jeden z dležitých aspekt pro správné vyhodnocení klinických výsledk a stanovení diagnózy. Hladina biomarker namená v KVV rzné denní dob se mže lišit, což by mohlo vést 7

8 ke zkreslení výsledk a tím až k nepesnému nebo dokonce chybnému stanovení diagnózy. Tento parametr je tedy nutné brát pi stanovení diagnózy v úvahu. 8

9 2. Kondenzát vydechovaného vzduchu Vyšetení vydechovaného vzduchu má dlouhou tradici. Již koncem 18. století jeho složení zkoumal francouzský chemik a léka Antoine Laurent de Lavoisier. S analýzou vydechovaného vzduchu se adu let bžn setkávají idii pi testování na požití alkoholu. Pro dech diabetik je typický charakteristický zápach zpsobený pítomností acetonu, kyseliny -hydroxymáselné a acetoacetátu.. Vydechovaný vzduch je však podstatn složitjší smsí látek, než by se mohlo zdát. Do souasnosti bylo ve vydechovaném vzduchu detekováno pes 200 látek a další pibývají. [1] Vydechovaný vzduch má dv fáze plynnou a kapalnou. V plynné fázi jsou obsaženy hlavn plyny uvolnné z krve a plyny pítomné ve vdechovaném vzduchu a dále tkavé látky uvolnné pi metabolických reakcích v lidském tle. Jde hlavn o oxid dusnatý, oxid uhliitý a oxid uhelnatý, vodu, peroxid vodíku a plynné uhlovodíky (ethan). V kapalné fázi, která je tvoena aerosolovými ásticemi strhávanými ze stn dýchacích cest a plicních sklípk, se nachází voda a mnoho složitých organických látek. Mezi nimi napíklad DNA, hormony (histamin, serotonin) a také velká skupina protein a metabolit kyseliny arachidonové. Práv metabolity kyseliny arachidonové tvoí skupinu látek, která nás zajímá. Nkteré z tchto látek (8-isoprostan, leukotrieny) jsou totiž citlivými markery a mediátory nkterých onemocnní - tedy substancemi, které svou pítomností nebo zvýšenou hladinou signalizují nastupující onemocnní ješt dlouho ped prvními klinickými píznaky nebo vypovídají o jeho rozsahu. [2,3] Vtšinu obsažených látek jak z plynné, tak z kapalné fáze - lze zkondenzovat dýcháním pes chladící zaízení. Tím získáme tzv. kondenzát vydechovaného vzduchu (KVV). V 1 ml KVV se nacházejí ádov desítky (1-200) pg pikogram výše zmínných metabolit kyseliny arachidonové. Jejich koncentrace pravdpodobn nejspolehlivji odráží jejich koncentraci v dýchacích cestách a sledováním jejich hladiny je možné hodnotit rozsah onemocnní a úspšnost léby. [2] V jiných pracích byly sledovány hodnoty tchto marker v rzných tlních tekutinách, napíklad v krevní plazm [3] nebo v moi [4]. Tyto koncentrace však vypovídají spíše o úhrnné tlní produkci než o obsahu v dýchacích cestách. 9

10 3. Sledované látky 3.1 leukotrieny Leukotrieny jsou spolen s prostaglandiny, prostacykliny, tromboxany souborn známé jako eikosanoidy (též ikosanoidy - ve všech pípadech jedná o C 20 -sloueniny). Jsou produkovány všemi savími bukami krom ervených krvinek a jsou to metabolity kyseliny arachidonové. Podobn jako hormony mají pi extrémn nízkých koncentracích znané fyziologické úinky. Zprostedkovávají napíklad: Zántlivou odpov Pocit bolesti a horeku Regulaci krevního tlaku Indukci srážení krve Kontrolu nkolika reprodukních funkcí, jako napíklad indukci porodních stah Regulaci cyklu spánku a bdní Od hormon se liší tím, že nejsou unášeny krevním eištm do místa úinku. Jsou to chemicky a biologicky nestálé látky (nkteré z nich se rozkládají in vitro 1 bhem nkolika minut), a díky tomu mají funkci spíše lokálních mediátor. Kyselina arachidonová (5,8,11,14-eikosatetraenová kyselina; viz obr. 1) je nenasycená mastná kyselina s 20 uhlíkovými atomy a tymi cis dvojnými vazbami. V tle je vázána ve fosfolipidech v bunných membránách. Psobením enzymu fosfolipázy A 2 je uvolována do organismu. inností enzymu 5-lipoxygenázy se kyselina arachidonová pemuje na nestabilní epoxidový leukotrien A 4 (LTA 4 ), který mže být dále pemován jednou ze dvou možných enzymatických drah. Psobením LTA 4 hydrolázy dochází ke vzniku leukotrienu B 4 (LTB 4 ), pípadn psobením enzymu LTC 4 syntetázy vzniká první len z tzv. cysteinylovaných leukotrien (cyslts) a to leukotrien C 4 (LTC 4 ). K cysteinylovaným leukotrienm dále adíme leukotrien D 4 (LTD 4 ) a leukotrien E 4 (LTE 4 ). V ad cyslts dochází k postupné pemn v ad LTC 4 LTD 4 LTE 4 následným psobením enzym glutamyltransferázy a dipeptidázy. Cys LTs se zejména uplatují v alergickém zántu. Jejich zdrojem jsou žírné buky a granulocyty. [1] 1 in vitro lat. ve skle, tj. ve zkumavce, za umlých laboratorních podmínek [5]. 10

11 COOH Kyselina arachidonová O 2 LYPOXYGENASA A 2 -H 2 O O COOH Leukotrien A 4 LEUKOTRIEN A4 HYDROLASA GLUTHION S TRANSFERASA H 2 O Gluthation OH OH COOH HOOC NH 2 O Leukotrien B 4 NH H N COOH S O GLUTAMYL TRANSFERASA OH COOH Leukotrien C 4 NH 2 H N COOH Kyselina glutamová S O OH COOH Leukotrien D 4 DIPEPTIDASA NH 2 Glycin S COOH OH COOH Leukotrien E 4 Obrázek 1: Schéma biosyntézy a pemn leukotrien 11

12 Cysteinylované leukotrieny LTC 4, LTD 4 a LTE 4 jsou nyní též považovány za složky pomalu reagujících látek anafylaxe 2, které se uvolují ze senzitizovaných plic po imunitní reakci. Tyto látky úinkují ve velmi malých koncentracích (až mol/l) a jsou napíklad krát úinnjší než histamin. Cysteinylované leukotrieny stahují hladké dýchací svalstvo, zvyšují propustnost cév, zužují dýchací cesty a stimulují tvorbu hlenu [6] ili zpsobují píznaky, které jsou popisovány v patofyziologii prduškové obstrukce 3. Na této skutenosti je postaven úinek moderních lék proti astmatu, které psobí jako vysoce selektivní antagonisté 4 cyslt 1 receptor. Uritá koncentrace leukotrien byla namena i v KVV zdravých lidí a rostla pímo úmrn se stupnm postižení bronchiálním astmatem [7]. Na rozdíl od koncentrace vydechovaného LTE 4, koncentrace vydechovaného LTB 4 má rostoucí tendenci u pacient s COPD 5 (99 pg/ml) [9] a u pacient s bronchiektazií 6 (80 pg/ml) [10] ve srovnání se zdravými lidmi (38 pg/ml) [9]. Koncentrace LTB 4 jsou rovnž zvýšené u fibrotik (76 pg/ml) [10]. Tyto zvýšené hodnoty potvrzují roli leukotrien v plicních zántlivých procesech. LTB 4 lze tedy považovat za marker probíhajícího akutního zántu isoprostan Další látkou, jejíž hladinu jsem se rozhodl sledovat je 8-isoprostan ze skupiny F2 isoprostan. Syntéza isoprostan bží na rozdíl od leukotrien dvma cestami: enzymatickou oxidací cyklooxigenázami a psobením volných kyslíkových radikál. Ve vtší míe vznikají isoprostany práv druhou cestou, tedy psobením volných kyslíkových radikál - neenzymatickou peroxidací membránových lipid, obsahujících kyselinu arachidonovou. Z toho je jasné, že isoprostany by mohly posloužit jako velmi citlivý marker oxidativního stresu. 7 2 anafylaxe prudká alergická reakce na cizorodé bílkoviny, která mže být i smrtelná [8]. 3 obstrukce pekážka, zamezení i ztížení prchodnosti dutým orgánem. Pí.: cizí tleso, kámen, hlen, nádor aj. [5]. 4 antagonisté opan psobící (nap. lék nebo sval) [5]. 5 COPD chronická obstrukní plicní nemoc. Chronické onemocnní, vznikající nejastji jako následek chronické bronchitidy, která postupn vedla k obstrukci ucpávání prdušek (opakované zánty, nadmrné množství hlenu. Dochází k poškozování plic (kašel, dušnost.) a nkdy též srdce [5] 6 bronchiektazie chorobné a trvalé rozšíení prdušek. nkdy je vrozené, astji vzniká jako následek nkterých (zejména opakovaných) zánt. V rozšíených prduškách probíhá tém stále zánt s infekcí (kašel s hojným vykašláváním, teploty a celkové píznaky chronického zántu ). Podávají se antibiotika a nkdy je nutné odstranní bronchiektazií operan [5] 7 oxidativní stres stav a dje vedoucí k vzniku velkého množství kyslíkových radikál, které mohou zpsobovat poškození bunk a tkání. Oxidativní stres je považován za patogenetický mechanismus pi mnohých chorobných stavech (zántech, ischémiích...) [5] 12

13 Obrázek 2: Struktura 8-isoprostanu 8 isoprostan (obrázek 2) byl detekován v KVV zdravých lidí, a to naznauje, že existuje jistý fyziologický limit míry postižení oxidativním stresem [11]. Podle mení provádných užitím GC/MS bylo zjištno, že u zdravých lidí jsou hodnoty 11 pg/ml KVV u muž a 7 pg/ml KVV u žen [11]. Bylo také zjištno, že pacienti s astmatem mají vyšší koncentrace 8 isoprostanu ve vydechovaném vzduchu a že hodnoty koncentrací korelují s rozsahem onemocnní [12]. Jak oráln, tak i inhalan podávané kortikosteroidy (látky bžn užívané pi léb astmatu) nedokázaly snížit hodnoty koncentrací namených u tžkých astmatik (až 50 pg/ml), to mže signalizovat, že léba kortikosteroidy nesnižuje oxidativní stres [12]. Zvýšené hodnoty 8-isoprostanu byly pozorovány též u kuák a pacient trpících COPD [11]. Podrobnjšímu sledování hladiny 8-isoprostanu se vnoval ve své práci [14] Chytil a zjistil souvislost hladiny 8-isoprostanu s postižením dalšími nemocemi na jejichž patogenezi se podílí oxidativní stres. Konkrétn se jedná o azbestózu, silokózu a mezoteliom pleury (druh rakoviny plic). 3.3 Stabilita leukotrien Leukotrieny jsou látky znan nestálé a snadno dochází k jejich degradaci. Je tedy nutné veškeré vzorky, ve kterých jsou obsažené, skladovat pi nízké teplot. Dle [1] bylo zjištno, že po dobu 2 msíc pi skladování pi 80 C nedocházelo k výrazné zmn v koncentraci sledovaných látek. Prbh odbourávání za laboratorní teploty byl odlišný u látek vyskytujících se v KVV a v mobilní fázi závisí mimo jiné na pítomných enzymatických systémech nicmén rychlost degradace sledovaných biomarker byla výrazná a poloas se pohyboval v jednotkách hodin za laboratorní teploty. V matrici KVV byla vedle rozpadu jednotlivých látek (velmi dobe patrného v mobilní fázi) sledována i jejich vzájemná pemna v ad LTC 4 LTD 4 LTE 4, která je katalyzována v KVV pítomnými enzymovými systémy. Rovnž poet cykl rozmrazení-zamrazení má negativní vliv na množství cys-lts detekovaných v KVV. Velmi nízká stabilita leukotrien v KVV je jeden z nejpravdpodobnjších dvodu pro rozdílné hodnoty uvádné v literatue. 13

14 Výše uvedené vlastnosti týkající se stability za rzných teplot isoprostany. platí také pro 4. Asthma Bronchiale Bronchiální astma se adí mezi plicní onemocnní, pi kterém dochází k intenzivnímu zúžení dýchacích cest v dsledku kontrakcí hladkého svalstva, edému mukózy 8 a pítomností vazkého hlenu v lumenu 9 bronch a bronchiol. Prchodnost dýchacích cest se v krátkých asových intervalech spontánn nebo v dsledku léby mní v závislosti na psobení uvolovaných místních spazmogen a vazoaktivních látek (histaminu, leukotrien a prostaglandin) v prbhu alergického procesu. Astma se podle vzniku píiny rozdluje na asthma atopické a astma neatopické. U atopického astmatu jsou spouštcím mechanismem alergické reakce xenobiotika. Cizorodými látkami mohou být inhalované ástice prach a pyl, páry, plyny nebo požité potraviny i léky. Tento druh asthmatu zpsobuje okamžitá hypersensitivita na daný alergen. To je doloženo i tím, že u více jak 75% astmatik se projevuje pozitivní kožní odpov na jeden nebo nkolik bžných alergen [13]. K astmatickému záchvatu pak dochází po inhalaci specifického alergenu. Naproti tomu u neatopického astmatu se nedají urit žádné vnjší alergeny, proto se tento proces považuje za endogenní, a astmatický záchvat mže být vyvolán chladem, infekcemi, stresem nebo tlesnou námahou. [14] K vyslovení správné diagnózy bronchiálního astmatu je poteba provést celou adu vyšetení. Vtšina dnes bžn používaných diagnostických metod jsou kombinací semiinvazivních a invazivních metod. Pi stanovení diagnostiky asthma bronchiale se nejprve pacientovi provádí spirometrické 10 mení ventilaní funkce plic. Pokud spirometrické vyšetení pináší normální výsledky, následuje bronchoprovokaní test nespecifickým podntem - podáním látek histaminu, nebo acetylcholinu. Bronchoprovokaní test velmi asto zatžuje pacienta a mže vést až k astmatickému záchvatu. Z tohoto dvodu jsou proti invazivním vyšetení asto vznášeny etické námitky s tím, že léka by ml lovku obtíže léit a ne je vyvolávat a to ani v zájmu stanovení diagnózy. Bronchoprovokaní test se specifickým podntem našel místo v pracovním lékaství, kdy je zapotebí prokázat profesionální pvod nemoci. Toto vyšetení se provádí jen na specializovaných pracovištích a 8 mukóza sliznice [5]. 9 lumen vnitek trubicovitého orgánu, zejména cévy, prdušky aj. [5]. 10 spirometrie metoda urená k vyšetení dechových funkcí plic [5]. 14

15 vyžaduje zvláštní opatrnost, protože úinek profesionálních dráždivých látek není pedvídatelný a mže vyvolat i tžkou klinickou reakci. Analýza dechového kondenzátu je pomrn novou metodou, která pedstavuje alternativní cestu, kterou je možné charakterizovat jako zcela neinvazivní a i pro dtského pacienta nezatžující diagnostickou metodu. Princip metody spoívá v kvantifikaci specifických látek - biomarker pro uvedené onemocnní, které se vyskytují v uvedené tlní tekutin a jejichž koncentraní hladina je v dsledku probíhající zántlivé reakce v dýchacích cestách a plicích významn zvýšena. K analýze dechového kondenzátu se používají biochemické metody, nebo metody využívající vysoce citlivé a specifické techniky na bázi hmotnostní spektrometrie. Biomarkery asthma bronchiale jsou cysteinylované leukotrieny tj. LTC 4, LTD 4 a LTE 4. Vzhledem k jejich probíhající vzájemné pemn pozorované i ve vzorku KVV (viz. kapitola 3.1) se jeví nejspolehlivjším stanovení jejich soutu tj. koncentrace tchto látek jako celku a nikoliv koncentrace jednotlivých leukotrien. 15

16 5. Oxidativní stres Oxidativní stres je proces vedoucí ke vzniku velkého množství volných kyslíkových radikál. Mezi choroby, na jejichž patogenezi se významn oxidativní stres podílí, patí mimo jiné azbestóza a silikóza asto ústící v rakovinu plic. Oxidativnímu stresu jsou také oproti nekuákm podstatn výraznji vystaveni kuáci. Volné radikály jsou všeobecn velmi reaktivní molekuly mající nepárové elektrony. Jsou produkovány kontinuáln v bukách jako produkt jejich metabolismu nebo únikem z mitochondriálního dýchacího cyklu. V mnoha reakcích vznikají ty nejreaktivnjší kyslíkové radikály nap.: superoxidový anion, peroxidový anion nebo hydroxylový radikál. Buky samy mají obsáhlou sadu antioxidaních mechanism, které zabraují tvorb tchto radikál a eliminují jejich niivý efekt. Reaktivní volné radikály, které vznikají uvnit buky, mohou oxidovat biomolekuly, ímž mohou buku poškodit nebo dokonce zniit. V patogenezi ady nemocí je psobení volných radikál zahrnuto, jenže chybí dostaten citlivá metoda pro detekci tchto velmi krátce žijících molekul pímo v živém systému. Díky tomuto analytickému problému je ada pedstav o psobení volných radikál nedokonalá i nevyjasnná. Proto u mnohých onemocnních není stále jasno, zdali jsou volné radikály píinou onemocnní nebo zda-li jsou formovány jako dsledek onemocnní. Z tohoto dvodu je dnes nutné nacházet biomarkery pro oxidativní stres, které mohou být využity v objasnní patogeneze chorob nebo mohou pomoci pi hledání mechanism psobení rzných xenobiotik [15]. 8-isoprostan se jeví jako jeden z tchto vhodných marker a vzhledem k tomu, že je, za pomoci naší metody, možné snadno stanovit jeho hladinu vedle leukotrien, byl pibrán jako další analyzovaná látka. 16

17 6.1 HPLC/MS Tato podivná zkratka v sob skrývá tandem dvojice velmi pesných instrumentálních analytických metod. HPLC High Performance Liquid Chromatography, esky vysokoúinná kapalinová chromatografie je jednou z velmi pesných a citlivých moderních metod separace látek. Umožuje dlení vtšiny organických i anorganických látek a užívá se hlavn pro separaci tepeln nestálých a málo tkavých látek. Na rozdíl od plynové chromatografie (GC - Gas Chromatography) zde hraje, krom typu a složení kolony, velkou roli také složení mobilní fáze. MS Mass Spectrometry, esky hmotnostní spektrometrie je fyzikáln-chemická metoda umožující urení hmotností atom a molekul dopadajících ve form iont na detektor. Ve spojení s HPLC nebo jiným druhem chromatografie je tato metoda vhodná pro stanovení stopových látek. Aby bylo možné látky analyzovat pomocí hmotnostní spektrometrie, je teba je nejprve pevést do plynné fáze a ionizovat je. Vzhledem k tomu, že na chromatografické kolon se látky nacházejí v kapalné fázi je toto spojení nároné, protože u starších typ ionizace (electron impact - ionizace nárazem elektronu nebo chemická ionizace) bylo nutné látky ped vlastní ionizací odpait, což mohl být s ohledem na jejich termickou stabilitu problém. Proto jsou nyní využívány novjší metody, které nevyžadují odpaení ped vlastní ionizací: ESI ionizace elektrosprejem [14] ESI umožuje souasn odpait rozpouštdlo a ionizovat látku, proto se velmi dobe hodí práv pro spojení HPLC s MS. Kapiky roztoku jsou vystikovány pi atmosférickém tlaku proti proudu ohátého dusíku, který pomáhá odpaování rozpouštdla, piemž je vloženo naptí 3-5 kv mezi výstupní kapiláru (tzv. jehlu) chromatografu a vnjší pláš elektrospreje. Díky povrchovému naptí, tlaku a vysokému elektrickému poli vytvoeného na povrchu roztoku vznikají malé nabité kapiky. Z tchto kapiek se krom rozpouštdla odpaují plynné ionty studované látky 11. Ty jsou dále vtahovány nabitou kapilárou a postupují do analyzátoru. Obrázek 3: Funkce ESI. Jet proud analytu s rozpouštdlem Needle tip hrot jehly pevzato 11 Jedná se o jev vypaování iont - Ion Evaporation IE [16] 17

18 APCI chemická ionizace za atmosférického tlaku Chemická ionizace za atmosférického tlaku má obdobnou instrumentaci jako elektrosprej s tím rozdílem, že dochází k reakci mezi ionizaním plynem a sledovanou látkou nejde tedy o pímou ionizaci - a stejn jako ESI se nejastji používá pi spojení s kapalinovou chromatografií. Zejména díky tmto ionizaním technikám bylo umožnno analyzovat látky vyšších molekulových hmotností, jejichž analýza byla ped tím dost obtížná nebo dokonce nemožná. Hmotnostní spektrometrie tak opouští ist chemické obory a bývá stále astji využívána všude tam, kde je nutné analyzovat rzné biologické materiály, ve kterých se studované látky vyskytují v koncentracích ádov pg/ml. Již dnes je tato technika využívána napíklad v toxikologii, pi analýze metabolit drog v tlních tekutinách nebo pi analýze protein. 6.2 Hmotnostní spektrometr Nyní bych se rád vnoval podrobnjšímu popisu instrumentace HPLC/MS. Budu vycházet z mnou používaného pístroje Varian 1200L. Základními jednotkami jsou pumpy mobilní fáze, vlastní HPLC kolona, asto se zaazenými pedkolonami a postkolonami, a vlastní hmotnostní spektrometr. Velmi užiteným pomocníkem je také autosampler a celé mení samozejm ídí poíta. Mobilní fáze je ze zásobních lahví erpána pumpami pes Obrázek 4: Hmotnostní spektrometr Varian 1200 L používaný pro analýzy s pipojeným ionizaním modulem pro APCI (pi analýzách však byl užíván ESI) foto: autor 18

19 degasser (odplyova) a v šestihlavém ventilu je k ní napichován vzorek. Následn mobilní fáze se vzorkem pokrauje na pedkolonu a kolonu. Za kolonou je zaazena ješt hlava pro pímé napíchnutí vzorku (direct inject), kterou je možné ovládat run a je tedy možné napíchnout vzorek i bez prchodu kolonou pímo do hmotnostního spektrometru. Tato hlava ústí do iontového zdroje (ESI nebo APCI) a do hmotnostního spektrometru (obrázek 4). Hmotnostní spektrometr se skládá z nasávací kapiláry (capillary), trojitého kvadrupólu (Q1, Q2, Q3), jehož funkce závisí na zvoleném modu, a citlivého detektoru (zlatá krabika). Uvnit spektrometru je neustále udržováno vakuum pomocí turbomolekulární pumpy (kruh uprosted). Na obrázku 5 mžete vidt schéma získané z ovládacího softwaru. Obrázek 5: Schéma hmotnostního spektrometru. Pevzato z ovládacího softwaru Varian. 19

20 6.3 Použité pístroje vybavení a chemikálie Pístroje Odbr KVV: Kondenzátor vydechovaného vzduchu (EcoScreen, Jaeger, Germany) HPLC/MS: Systém vysoce úinné kapalinové chromatografie s tandemovým hmotnostním spektrometrem sestávající z: dusíkový generátor (M 365, Peak Scientific, UK) autosampler (automatický dávkova) (Auto Sampler 410, Varian, USA) vysokotlaké pumpy pro HPLC (Pro Star 210, Varian, USA) HPLC kolona (Thermo Hypercarb: 100x2,1 mm, part. size 5 µm, Thermo, USA) hmotnostní spektrometr (1200 L, Varian, USA) dávkova pro direct inject (Pump 11, Harvard Apparatus, USA) Rozpouštdla Metanol LC/MS grade (Riedel de Haën, Nmecko) Voda LC/MS grade (Riedel de Haën, Nmecko) Acetonitril LC/MS grade (Riedel de Haën, Nmecko) Roztok NH 3 ve vod 28 % (Aldrich, USA) Plyny Vzduch technický (SIAD, R) Argon technický (SIAD, R) Dusík technický (SIAD, R) Standardy Leukotrien B 4 (Cayman Chemical, USA) [6, 7, 14, 15 2 H] Leukotrien B 4 (Cayman Chemical, USA) [20,20,20 2 H] Leukotrien E 4 (Biomol, USA) 8-isoprostan (Cayman Chemical, USA) [3,3,4,4 2 H] 8-isoprostan (Cayman Chemical, USA) Cysteinyl leukotriens (Biomol, USA) Sorbenty Imunoafinitní sorbent pro cysteinylované leukotrieny (Cayman Chemical, USA) Imunoafinitní sorbent pro 8-isoprostan (Cayman Chemicals, USA) 20

21 7.1 Odbr a zpracování vzork Pro analýzu byly získány 3 úplné sady vzork a jedna neúplná (chybí veerní a plnoní vzorek), odebrané v prbhu jednoho dne. Vzorky byly odebrány za pomoci pístroje EcoScreen (Jaeger, Nmecko) na Ústavu pracovního lékaství 1.LF UK v Praze. První odbr byl proveden v 7 hodin ráno, druhý v pl jedné odpoledne, tetí v šest hodin veer a tvrtý o plnoci. Zmínné asy nejsou s ohledem na dobu potebnou k odebrání KVV pesné. Na obrázku 6 mžete vidt schéma kondenzátoru vydechovaného vzduchu. Kondenzátor se skládá z náustku, jednocestného ventilu pro separaci vdechovaného a vydechovaného vzduchu (kondenzátorem prochází pouze vydechovaný vzduch), chladie, který užívá protiproudý chladící okruh, který umožuje provádt odbr pi -20 C, a pneumotachografu pístroje, který zaznamenává celkový objem vydechnutého vzduchu, prmrný objem jednoho výdechu a také stopuje as. Obrázek 6: Schéma kondenzátoru vydechovaného vzduchu. Pevzato z [1] Pro odbr byla zvolena doba 15 minut. Za tuto dobu byly získány 2 3 ml KVV. Na obrázku 7 mžete vidt kondenzátor vyjmutý z chladícího zaízení a na obrázku 8 vlastní prbh odbru. Nároky na pacienta pi odbru jsou minimální. Pacient pouze klidn dýchá, piemž je vyloueno dýchání nosem a nesmí dojít ke kontaminaci slinami. Bezprostedn po odbru byla ješt zmena spirometrie. Vzorek byl ihned po odebrání zmražen na -80 C. Skladování za takto nízkých teplot je klíová pro uchování sledovaných marker, protože v matrici KVV mže probíhat jednak 21

22 degradace molekul v dsledku vysoké (laboratorní) teploty, ale také jejich další pemny díky pítomným enzymatickým systémm. Obrázek 7 (vlevo): Kondenzátor se sbrnou nádobkou vyjmutý z chladící komrky Obrázek 8 (vpravo): Prbh odbru KVV. 2x foto: autor 7.2 Píprava vzork pro HPLC/MS analýzu Zamražené vzorky byly v termosce pevezeny z 1.LF UK na VŠCHT, kde byla zahájena jejich píprava pro analýzu. Vzhledem k velmi nízké koncentraci leukotrien v KVV (1 200pg/ml) bylo nutné látky ped vlastní analýzou separovat a zakoncentrovat. Ve stadiu pípravy je nyní separace pomocí tzv. imunomagnetické separace. Jde o metodu, kdy v prvním kroku je pipravena magnetická ástice (kulovitá mikroástice Fe 2 O 3, pokrytá inertním polymerem na bázi polyurethanu) Dynabead 280 M (DYNAL, Norsko) aktivovaná tosylovými reaktivními skupinami, jejímž prostednictvím je k povrchu navázána monoklonální protilátka (anti-cys-leukotrien). Tyto ástice jsou následn pidány ke KVV a tém okamžit probíhá reakce mezi leukotrieny a jejich antigeny. Pro zpracování byla ovšem zvolena starší osvdená metoda separace pomocí imunoafinitního sorbentu [1]. Základem této metody je vznik komplexu antigen-protilátka. Základní charakteristikou reakce mezi antigenem a protilátkou je její vysoká specifinost. Tedy pokud je k dispozici specifická protilátka monoklonální protilátka, mže být pi použití vhodné laboratorní techniky provedena extrakce sledovaného antigenu z biologického vzorku kvantitativn a tém exklusivn (minimální podíl nespecifických reakcí). 22

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie Diagnostika bronchiálního ho astmatu HPLC/MS analýzou Kamila Syslová Ústav organické technologie Bronchiální astma Civilizační onemocnění rostoucí počet případů snižující se věková hranice prvních projevů

Více

HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice

HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice Lukáš Chytil Ústav organické technologie VŠCHT Praha Medicinální diagnostika a hmotnostní spektrometrie Medicinální diagnostika: - Klasické

Více

VÝVOJ NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY Asthma bronchiale. KAMILA SYSLOVÁ a *, JAN PŘECH a, JINDŘIŠKA LEBEDOVÁ b, DANIELA PELCLOVÁ b a PETR KAČER a

VÝVOJ NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY Asthma bronchiale. KAMILA SYSLOVÁ a *, JAN PŘECH a, JINDŘIŠKA LEBEDOVÁ b, DANIELA PELCLOVÁ b a PETR KAČER a VÝVOJ NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY Asthma bronchiale KAMILA SYSLOVÁ a *, JAN PŘECH a, JINDŘIŠKA LEBEDOVÁ b, DANIELA PELCLOVÁ b a PETR KAČER a a Ústav organické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická,technická

Více

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii Miloslav Šanda Ionizace v MS Hmotnostní spektrometrie je fyzikáln chemická metoda, pi které se provádí separace iont podle jejich hmotnosti a náboje m/z

Více

MENÍ A INTERPRETACE SPEKTER BIOMOLEKUL. Miloslav Šanda

MENÍ A INTERPRETACE SPEKTER BIOMOLEKUL. Miloslav Šanda MENÍ A INTERPRETACE SPEKTER BIOMOLEKUL Miloslav Šanda Ionizaní techniky využívané k analýze biomolekul (biopolymer) MALDI : proteiny, peptidy, oligonukleotidy, sacharidy ESI : proteiny, peptidy, oligonukleotidy,

Více

Metoda analýzy kondenzátu vydechovaného vzduchu v pracovním lékařství

Metoda analýzy kondenzátu vydechovaného vzduchu v pracovním lékařství Metoda analýzy kondenzátu vydechovaného vzduchu v pracovním lékařství 1 PELCLOVÁ D, 1 FENCLOVÁ Z, 1 VLČKOVÁ Š, 1 LEBEDOVÁ J, 1 KLUSÁČKOVÁ P, 3 SYSLOVÁ K, 2 NAVRÁTIL T, 4 KUZMA M, 3 KAČER P 1 Univerzita

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Základy hmotnostní spektrometrie

Základy hmotnostní spektrometrie Základy hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Spektrometrické metody metody založen ené na interakci hmoty a záenz ení Hmotnostní spektrometrie je fyzikáln ln chemická metoda, která využívá

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272 Mení rychlosti výdechu Kat. íslo 204.3272 1. Popis pomcky Výdechomr (peak flow meter) je penosný mechanický pístroj, který byl navržen pro mení vrcholu výdechové prtokové rychlosti (PEFR - peak expiratory

Více

S P E K T R O M E T R I E 2. roník. 18.-19. listopadu 2009

S P E K T R O M E T R I E 2. roník. 18.-19. listopadu 2009 M I N I Š K O L A H M O T N O S T N Í S P E K T R O M E T R I E 2. roník 18.-19. listopadu 2009 Pro Miniškola a MS? Informace pro uživatele» o službách poskytovaných skupinou MS» o tom, jaká data a jak

Více

Inovace studia molekulární a bunné biologie

Inovace studia molekulární a bunné biologie Inovace studia molekulární a bunné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem eské republiky. Pedmt: LRR CHPB II./Chemie pro biology II. Tento projekt je spolufinancován

Více

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS)

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Více

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Hmotnostní analyzátory a detektory iont

Hmotnostní analyzátory a detektory iont Hmotnostní analyzátory a detektory iont Hmotnostní analyzátory Hmotnostní analyzátory Rozdlí ionty v prostoru nebo v ase podle jejich m/z Analyzátory Magnetický analyzátor (MAG) Elektrostatický analyzátor

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

Patofyziologie dýchacího systému

Patofyziologie dýchacího systému Patofyziologie dýchacího systému Respira ní systém - fyziologie Hlavní funkce na úrovni plic: ventilace difuze perfuze Alveolární ventilace V A = (V T -V D ) x f V T.dechový objem (tidal volume) V D.mrtvý

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

ISTÝ VZDUCH JE VELMI DLEŽITÝ

ISTÝ VZDUCH JE VELMI DLEŽITÝ ISTÝ VZDUCH JE VELMI DLEŽITÝ Vzduch, který dýcháme má klíový efekt na naše zdraví a pohodu. Jelikož trávíme prmrn více než 90% asu uvnit budov, má kvalita ovzduší velký význam. Pítomnost a velikost prachových

Více

T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie

T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - St?eda, Zá?í 10, 2014 http://biologie-chemie.cz/telni-tekutiny-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: T?lní tekutiny P?edm?t: Biologie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob?

Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob? Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob? DANIELA PELCLOVÁ 1, ZDENKA FENCLOVÁ 1, TOMÁŠ NAVRÁTIL 2, ŠTĚPÁNKA VLČKOVÁ 1, KAMILA SYSLOVÁ 3, MAREK KUZMA 4, VLADIMÍR ŽDÍMAL 5, JAROSLAV SCHWARZ 5,

Více

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Ovení možnosti uplatnní metody stabilizace/solidifikace pro odpad ze zpracování skládkového výluhu

Ovení možnosti uplatnní metody stabilizace/solidifikace pro odpad ze zpracování skládkového výluhu Ovení možnosti uplatnní metody stabilizace/solidifikace pro odpad ze zpracování skládkového výluhu Radka Novotná, Jií Hendrych, Jií Kroužek, Daniel Randula Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni

M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni Mastocyt: druhé housle nebo dirigent? aneb Tři sestry M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni Tři sestry M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni A.P. Čechov, statek u Moskvy Mastocyt Tři sestry Matka: Nar.

Více

Zpráva ze zahraniční odborné stáže

Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zahraniční odborná stáž byla realizována v rámci projektu ROZVOJ A POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI AKADEMICKÝMI A SOUKROMÝMI SUBJEKTY SE ZAMĚŘENÍM NA CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Software Xcalibur 1.3

Software Xcalibur 1.3 Software Xcalibur 1.3 LC-MS systém LCQ Classic Thermo Finnigan Obsah pednášky Uvedení pístroje do provozu Mení pímým nástikem do proudu mobilní fáze vedené pímo do iontového zdroje Ukonení práce s pístrojem

Více

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy Voda - seminární práce by Chemie -?tvrtek, Prosinec 19, 2013 http://biologie-chemie.cz/voda-seminarni-prace/ Otázka: Voda - seminární práce P?edm?t: Chemie P?idal(a): MrLuciprd VODA základní podmínka života

Více

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Obr. 1: Elektromagnetická vlna svtla Svtlo Z teorie elektromagnetického pole již víte, že svtlo patí mezi elektromagnetická vlnní, a jako takové tedy má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického

Více

Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU

Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU Obsah: strana: 1. Pedmt výcviku 1 2. Požadavky pi výuce 1 3. Terminologie 1 4. Potápská fyzika 2 5. Fyziologie, lékaské aspekty, dekomprese 2-3 6.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Využití vodíku z alternativních zdroj

Využití vodíku z alternativních zdroj 121 Využití vodíku z alternativních zdroj Ing. Aleš Doucek 1,2 ; Ing. Daniel Tenkrát, Ph.D. 1 ; Ing. Ondej Prokeš, Ph.D. 1 1 Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha; Technická 5,

Více

Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom)

Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) by Biologie - Sobota, Listopad 09, 2013 http://biologie-chemie.cz/rakovina-plic-karcinom-plic-bronchogenni-karcinom/ Otázka: Rakovina plic (=karcinom

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum PÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum Pette si pozorn celou píbalovou informaci díve, než zanete tento pípravek užívat. Ponechte si píbalovou informaci

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Anotace: Klí ová slova: Annotation: Key words:

Anotace: Klí ová slova: Annotation: Key words: Anotace: Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu tínápravového pívsu pro pepravu odvalovacích kontejner. Celková hmotnost pívsu je 27 000 kg. Tento výpoet je proveden pomocí metody konených

Více

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii!

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii! Duben 1., 2016 Propolis je všelék Co a k?emu je vlastn? propolis? P?i pokojové teplot? jde o hustou lepkavou hmotou žlutohn?dé barvy. V?ely ji získávají z prysky?ice, pupen? b?íz, borovic, smrk?, ale i

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření Rezort MZ (klinická toxikologie) Rezort MV a MSp (forenzní toxikologie)

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent

Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent 1) Ing. Petr Polívka, 2) Ing. Antonín Vokál, CSc., 2) Ing. Monika Kiselová 1) Centrum výzkumu ež s.r.o., Husinec-ež.p.130, 250 68 Husinec-ež http://www.cvrez.cz/

Více

Kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí Teoretický úvod

Kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí Teoretický úvod Kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí Teoretický úvod Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí se řadí mezi nejcitlivější separační metody určené ke kvantitativní

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová VYUŽITÍ BEZKOTAKTÍ VODIVOSTÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLEU Anna Hamplová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie Albertov 6, 128 43

Více

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS)

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS) 1 Úvod... 1 2 Cíle úlohy... 2 3 Předpokládané znalosti... 2 4 Autotest základních znalostí... 2 5 Základy práce se systémem GC-MS (EI)... 3 5.1 Parametry plynového chromatografu... 3 5.2 Základní charakteristiky

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Údaje o výrobku: Obchodní název pípravku: Použití látky/pípravku: Hasicí sprej pro hašení malých požár tídy A a B, vetn požár elektrických zaízení

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Moderní nástroje v analýze biomolekul

Moderní nástroje v analýze biomolekul Moderní nástroje v analýze biomolekul Definice Hmotnostní spektrometrie (zkratka MS z anglického Mass spectrometry) je fyzikálně chemická metoda. Metoda umožňující určit molekulovou hmotnost chemických

Více