Vývoj neinvazivní diagnostiky asthma bronchiale - zmny hladin marker v denním biorytmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj neinvazivní diagnostiky asthma bronchiale - zmny hladin marker v denním biorytmu"

Transkript

1 Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 03 Chemie Vývoj neinvazivní diagnostiky asthma bronchiale - zmny hladin marker v denním biorytmu Autor: Jan Pech O8B Gymnázium Nad Štolou 1 Praha 7 ÚOT VŠCHT Praha Vedoucí práce: Ing. Petr Kaer Ph.D. ÚOT VŠCHT Praha Praha, bezen 2007

2 Prohlašuji tímto, že jsem pedloženou práci vypracoval samostatn pod vedením Ing. Petra Kaera, Ph.D., za podpory lidí uvedených v podkování a uvedl jsem veškerou použitou literaturu v seznamu literatury. V Praze, dne Jan Pech, autor 2

3 Podkování Na tomto míst bych rád podkoval osobám bez jejichž podpory a pomoci by tato práce nevznikla. Rád bych podkoval Ing. Petrovi Kaerovi Ph.D. z ÚOT VŠCHT Praha, vedoucímu mé práce za podporu a cenné rady. Dále patí mj velký dík Kamile Syslové z ÚOT VŠCHT Praha za pomoc a podporu pi práci i bojích s technikou. MUDr. Jindišce Lebedové CSc. a Mgr. Hurtové z Ústavu pracovního lékaství 1.LF UK dkuji za zajištní odbr KVV. Musím podkovat též Prof. Ing. Liborovi ervenému DrSc., vedoucímu ÚOT VŠCHT Praha, za umožnní práce jeho skupin. Nemohu opomenout mé spolužaky Lenku Pokornou, Magdu Chorvátovou a Petru Dupalovou, které se mnou jako dobrovolnice absolvovaly odbry KVV. Za všestrannou pomoc a podporu musím podkovat též mým rodim. Mj dík patí též RNDr. Štpánce Selingerové a Ing. Han Kaerové z Gymnázia Nad Štolou, za podporu a pomoc s administrativou. 3

4 Obsah Abstrakt 5 Seznam zkratek 6 1. Úvod 7 2. Kondenzát vydechovaného vzduchu 9 3. Sledované látky 3.1. Leukotrieny isoprostan Stabilita leukotrien Asthma bronchiale Oxidativní stres Analytická instrumentace 6.1. HPLC/MS Hmotnostní spektrometr Použité pístroje, vybavení a chemikálie Experimentální ást 7.1. Odbr a zpracování vzork Píprava vzork pro HPLC/MS analýzu Optimalizace podmínek analýzy HPLC/MS analýza Výsledky a diskuse Závr 30 Literatura 31 4

5 Abstrakt Pedkládaná práce je souástí ešení širší problematiky Vývoj neinvazivní diagnostiky asthma bronchiale, který je realizován na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha ve spolupráci s Klinikou nemocí z povolání 1. LF UK a VFN. Cílem tohoto projektu je vyvinout spolehlivou, rychlou a nenáronou neinvazivní metodu pro diagnózu asthma bronchiale, využívající monitorování hladin biomarker - leukotrien v kondenzátu vydechovaného vzduchu pomocí vysoce citlivé a selektivní analytické metody - HPLC/MS. Pedkládaná práce si kladla za cíl popsat zmny hladin biomarker výše zmínného onemocnní v prbhu 24 hodin. Znalost tchto zmn je dležitá pro pesné urení diagnózy bez ohledu na dobu odbru kondenzátu vydechovaného vzduchu. Pro zpracování vzork byla úspšn aplikována již vyvinutá separaní metoda immunoafinitní extrakce a hmotnostn spektrometrické analýzy. Výsledkem experimentální ásti je popis vývoje hladin marker v prbhu 24 hodin. Bhem dne, kdy je tlo aktivní, dochází k rovnomrnému rstu hladin marker a ve spánku k jejich poklesu. Paraleln byl též zkoumán vývoj hladiny 8-isoprostanu jakožto markeru oxidativního stresu. Výsledky byly podobné markerm asthma bronchiale. Abstract This study is a part of wider research Development of Noninvasive Diagnostics of Asthma Bronchiale, conducted at the Department of Organic Technology of the Institute of Chemical Technology Prague in a collaboration with the Department of Occupational Diseases of the 1st Faculty of Medicine, Charles University Prague. The aim of the project is to develop a reliable fast and unassuming noninvasive method to diagnose asthma bronchiale, using monitoring of leucotrien biomarker levels in the exhaled breath condensate (EBC) by means of the High Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry instrumentation. The presented work tries to describe alterations of the asthma bronchiale biomarker levels during 24 hours. Knowledge of the daily shifts is important for the precise diagnose determination aside from a condensate collection time. EAC samples were successfully analyzed with already developed methods utilizing the immunoaffinit exctraction and the mass spectrometry analysis. The result of the experiment can be summarized in the following description of the biomarker level evolution during 24 hours: During daytime, when a body is active, levels of the biomarkers evenly grow, while during sleep they considerably decrease. Daily evolution of 8-isoprostan (an oxidative stress biomarker) level was studied in parallel. The results are similar to the asthma bronchiale biomarkers. 5

6 Seznam zkratek KVV kondenzát vydechovaného vzduchu LTA 4 leukotrien A 4 LTB 4 leukotrien B 4 LTC 4 leukotrien C 4 LTD 4 leukotrien D 4 LTE 4 leukotrien E 4 CysLTs cysteinylované leukotrieny (LTC 4, LTD 4, LTE 4 ) LTB 4 -d 4 - [6,7,14,15 2 H] leukotrien B 4 LTE 4 -d 3 - [20,20,20 2 H] leukotrien E 4 HPLC/MS vysokoúinná kapalinová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií COPD chronická obstrukní plicní nemoc GC plynová chromatografie ESI elektrosprejová ionizace APCI chemická ionizace za atmosférického tlaku MRM multiple reaction monitoring používaný mód hmotnostního spektrometru CID srážkov indukovaná disociace 6

7 1. Úvod Asthma bronchiale je onemocnní, jehož incidence v moderní populaci neustále roste jako dsledek zvyšujícího se potu alergen v životním prostedí. Ze stejného dvodu klesá i vk, kdy dochází k výskytu prvního astmatického záchvatu. Vasná diagnostika uvedeného onemocnní je dležitá z hlediska zahájení úinné terapie a minimalizace poškození pacienta. V souasné dob v praxi používané diagnostické metody spoívají v kombinaci invazivních a semi-invazivních metod, které jsou pro pacienta zatžující a v pípad dtí až stresující záležitostí. Analýza dechového kondenzátu (KVV) je pomrn novou metodou, která pedstavuje alternativní cestu, kterou je možné charakterizovat jako zcela neinvazivní a i pro dtského pacienta nezatžující diagnostickou metodu. Princip metody spoívá v kvantifikaci specifických látek - biomarker pro uvedené onemocnní, které se vyskytují v uvedené tlní tekutin a jejichž koncentraní hladina je v dsledku probíhající zántlivé reakce v dýchacích cestách a plicích významn zvýšena. K analýze dechového kondenzátu se používají biochemické metody, nebo metody využívající vysoce citlivé a specifické techniky na bázi hmotnostní spektrometrie. V souasné dob se problematika využití kondenzátu vydechovaného vzduchu jako zdroje biomarker celé ady plicních onemocnní nachází ve stavu, kdy byla popsána celá ada metodik jejich stanovení, ovšem výsledky uvedených studií vykazují znaný rozptyl, který je dán opomenutím celé ady specifických faktor, které je nutné respektovat pi zpracování a následné analýze této tlní tekutiny. Pedkládaná práce je souástí obsáhlejšího projektu vývoje neinvazivní diagnostické metody pro asthma bronchiale a dalších onemocnní (silikóza, azbestóza) jejichž markery jsou podobné markerm asthma bronchiale. Výzkum je provádn na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha ve spolupráci s Ústavem pracovního lékaství 1.LF UK. Do souasné doby byla vytvoena metoda pro stanovení biomarker zmínných onemocnní v KVV kombinující tzv. immunoafinitní extrakci - vysoce specifickou separaci biomarker bronchiálního astmatu založenou na principu reakce monoklonální protilátky s píslušným markerem a hmotnostn spektrometrické analýzu vysoce citlivé a selektivní analytické metody pro kvalitativní a kvantitativní stanovení daných marker. Cílem této práce je popsat vývoj hladin marker v prbhu dne jakožto jeden z dležitých aspekt pro správné vyhodnocení klinických výsledk a stanovení diagnózy. Hladina biomarker namená v KVV rzné denní dob se mže lišit, což by mohlo vést 7

8 ke zkreslení výsledk a tím až k nepesnému nebo dokonce chybnému stanovení diagnózy. Tento parametr je tedy nutné brát pi stanovení diagnózy v úvahu. 8

9 2. Kondenzát vydechovaného vzduchu Vyšetení vydechovaného vzduchu má dlouhou tradici. Již koncem 18. století jeho složení zkoumal francouzský chemik a léka Antoine Laurent de Lavoisier. S analýzou vydechovaného vzduchu se adu let bžn setkávají idii pi testování na požití alkoholu. Pro dech diabetik je typický charakteristický zápach zpsobený pítomností acetonu, kyseliny -hydroxymáselné a acetoacetátu.. Vydechovaný vzduch je však podstatn složitjší smsí látek, než by se mohlo zdát. Do souasnosti bylo ve vydechovaném vzduchu detekováno pes 200 látek a další pibývají. [1] Vydechovaný vzduch má dv fáze plynnou a kapalnou. V plynné fázi jsou obsaženy hlavn plyny uvolnné z krve a plyny pítomné ve vdechovaném vzduchu a dále tkavé látky uvolnné pi metabolických reakcích v lidském tle. Jde hlavn o oxid dusnatý, oxid uhliitý a oxid uhelnatý, vodu, peroxid vodíku a plynné uhlovodíky (ethan). V kapalné fázi, která je tvoena aerosolovými ásticemi strhávanými ze stn dýchacích cest a plicních sklípk, se nachází voda a mnoho složitých organických látek. Mezi nimi napíklad DNA, hormony (histamin, serotonin) a také velká skupina protein a metabolit kyseliny arachidonové. Práv metabolity kyseliny arachidonové tvoí skupinu látek, která nás zajímá. Nkteré z tchto látek (8-isoprostan, leukotrieny) jsou totiž citlivými markery a mediátory nkterých onemocnní - tedy substancemi, které svou pítomností nebo zvýšenou hladinou signalizují nastupující onemocnní ješt dlouho ped prvními klinickými píznaky nebo vypovídají o jeho rozsahu. [2,3] Vtšinu obsažených látek jak z plynné, tak z kapalné fáze - lze zkondenzovat dýcháním pes chladící zaízení. Tím získáme tzv. kondenzát vydechovaného vzduchu (KVV). V 1 ml KVV se nacházejí ádov desítky (1-200) pg pikogram výše zmínných metabolit kyseliny arachidonové. Jejich koncentrace pravdpodobn nejspolehlivji odráží jejich koncentraci v dýchacích cestách a sledováním jejich hladiny je možné hodnotit rozsah onemocnní a úspšnost léby. [2] V jiných pracích byly sledovány hodnoty tchto marker v rzných tlních tekutinách, napíklad v krevní plazm [3] nebo v moi [4]. Tyto koncentrace však vypovídají spíše o úhrnné tlní produkci než o obsahu v dýchacích cestách. 9

10 3. Sledované látky 3.1 leukotrieny Leukotrieny jsou spolen s prostaglandiny, prostacykliny, tromboxany souborn známé jako eikosanoidy (též ikosanoidy - ve všech pípadech jedná o C 20 -sloueniny). Jsou produkovány všemi savími bukami krom ervených krvinek a jsou to metabolity kyseliny arachidonové. Podobn jako hormony mají pi extrémn nízkých koncentracích znané fyziologické úinky. Zprostedkovávají napíklad: Zántlivou odpov Pocit bolesti a horeku Regulaci krevního tlaku Indukci srážení krve Kontrolu nkolika reprodukních funkcí, jako napíklad indukci porodních stah Regulaci cyklu spánku a bdní Od hormon se liší tím, že nejsou unášeny krevním eištm do místa úinku. Jsou to chemicky a biologicky nestálé látky (nkteré z nich se rozkládají in vitro 1 bhem nkolika minut), a díky tomu mají funkci spíše lokálních mediátor. Kyselina arachidonová (5,8,11,14-eikosatetraenová kyselina; viz obr. 1) je nenasycená mastná kyselina s 20 uhlíkovými atomy a tymi cis dvojnými vazbami. V tle je vázána ve fosfolipidech v bunných membránách. Psobením enzymu fosfolipázy A 2 je uvolována do organismu. inností enzymu 5-lipoxygenázy se kyselina arachidonová pemuje na nestabilní epoxidový leukotrien A 4 (LTA 4 ), který mže být dále pemován jednou ze dvou možných enzymatických drah. Psobením LTA 4 hydrolázy dochází ke vzniku leukotrienu B 4 (LTB 4 ), pípadn psobením enzymu LTC 4 syntetázy vzniká první len z tzv. cysteinylovaných leukotrien (cyslts) a to leukotrien C 4 (LTC 4 ). K cysteinylovaným leukotrienm dále adíme leukotrien D 4 (LTD 4 ) a leukotrien E 4 (LTE 4 ). V ad cyslts dochází k postupné pemn v ad LTC 4 LTD 4 LTE 4 následným psobením enzym glutamyltransferázy a dipeptidázy. Cys LTs se zejména uplatují v alergickém zántu. Jejich zdrojem jsou žírné buky a granulocyty. [1] 1 in vitro lat. ve skle, tj. ve zkumavce, za umlých laboratorních podmínek [5]. 10

11 COOH Kyselina arachidonová O 2 LYPOXYGENASA A 2 -H 2 O O COOH Leukotrien A 4 LEUKOTRIEN A4 HYDROLASA GLUTHION S TRANSFERASA H 2 O Gluthation OH OH COOH HOOC NH 2 O Leukotrien B 4 NH H N COOH S O GLUTAMYL TRANSFERASA OH COOH Leukotrien C 4 NH 2 H N COOH Kyselina glutamová S O OH COOH Leukotrien D 4 DIPEPTIDASA NH 2 Glycin S COOH OH COOH Leukotrien E 4 Obrázek 1: Schéma biosyntézy a pemn leukotrien 11

12 Cysteinylované leukotrieny LTC 4, LTD 4 a LTE 4 jsou nyní též považovány za složky pomalu reagujících látek anafylaxe 2, které se uvolují ze senzitizovaných plic po imunitní reakci. Tyto látky úinkují ve velmi malých koncentracích (až mol/l) a jsou napíklad krát úinnjší než histamin. Cysteinylované leukotrieny stahují hladké dýchací svalstvo, zvyšují propustnost cév, zužují dýchací cesty a stimulují tvorbu hlenu [6] ili zpsobují píznaky, které jsou popisovány v patofyziologii prduškové obstrukce 3. Na této skutenosti je postaven úinek moderních lék proti astmatu, které psobí jako vysoce selektivní antagonisté 4 cyslt 1 receptor. Uritá koncentrace leukotrien byla namena i v KVV zdravých lidí a rostla pímo úmrn se stupnm postižení bronchiálním astmatem [7]. Na rozdíl od koncentrace vydechovaného LTE 4, koncentrace vydechovaného LTB 4 má rostoucí tendenci u pacient s COPD 5 (99 pg/ml) [9] a u pacient s bronchiektazií 6 (80 pg/ml) [10] ve srovnání se zdravými lidmi (38 pg/ml) [9]. Koncentrace LTB 4 jsou rovnž zvýšené u fibrotik (76 pg/ml) [10]. Tyto zvýšené hodnoty potvrzují roli leukotrien v plicních zántlivých procesech. LTB 4 lze tedy považovat za marker probíhajícího akutního zántu isoprostan Další látkou, jejíž hladinu jsem se rozhodl sledovat je 8-isoprostan ze skupiny F2 isoprostan. Syntéza isoprostan bží na rozdíl od leukotrien dvma cestami: enzymatickou oxidací cyklooxigenázami a psobením volných kyslíkových radikál. Ve vtší míe vznikají isoprostany práv druhou cestou, tedy psobením volných kyslíkových radikál - neenzymatickou peroxidací membránových lipid, obsahujících kyselinu arachidonovou. Z toho je jasné, že isoprostany by mohly posloužit jako velmi citlivý marker oxidativního stresu. 7 2 anafylaxe prudká alergická reakce na cizorodé bílkoviny, která mže být i smrtelná [8]. 3 obstrukce pekážka, zamezení i ztížení prchodnosti dutým orgánem. Pí.: cizí tleso, kámen, hlen, nádor aj. [5]. 4 antagonisté opan psobící (nap. lék nebo sval) [5]. 5 COPD chronická obstrukní plicní nemoc. Chronické onemocnní, vznikající nejastji jako následek chronické bronchitidy, která postupn vedla k obstrukci ucpávání prdušek (opakované zánty, nadmrné množství hlenu. Dochází k poškozování plic (kašel, dušnost.) a nkdy též srdce [5] 6 bronchiektazie chorobné a trvalé rozšíení prdušek. nkdy je vrozené, astji vzniká jako následek nkterých (zejména opakovaných) zánt. V rozšíených prduškách probíhá tém stále zánt s infekcí (kašel s hojným vykašláváním, teploty a celkové píznaky chronického zántu ). Podávají se antibiotika a nkdy je nutné odstranní bronchiektazií operan [5] 7 oxidativní stres stav a dje vedoucí k vzniku velkého množství kyslíkových radikál, které mohou zpsobovat poškození bunk a tkání. Oxidativní stres je považován za patogenetický mechanismus pi mnohých chorobných stavech (zántech, ischémiích...) [5] 12

13 Obrázek 2: Struktura 8-isoprostanu 8 isoprostan (obrázek 2) byl detekován v KVV zdravých lidí, a to naznauje, že existuje jistý fyziologický limit míry postižení oxidativním stresem [11]. Podle mení provádných užitím GC/MS bylo zjištno, že u zdravých lidí jsou hodnoty 11 pg/ml KVV u muž a 7 pg/ml KVV u žen [11]. Bylo také zjištno, že pacienti s astmatem mají vyšší koncentrace 8 isoprostanu ve vydechovaném vzduchu a že hodnoty koncentrací korelují s rozsahem onemocnní [12]. Jak oráln, tak i inhalan podávané kortikosteroidy (látky bžn užívané pi léb astmatu) nedokázaly snížit hodnoty koncentrací namených u tžkých astmatik (až 50 pg/ml), to mže signalizovat, že léba kortikosteroidy nesnižuje oxidativní stres [12]. Zvýšené hodnoty 8-isoprostanu byly pozorovány též u kuák a pacient trpících COPD [11]. Podrobnjšímu sledování hladiny 8-isoprostanu se vnoval ve své práci [14] Chytil a zjistil souvislost hladiny 8-isoprostanu s postižením dalšími nemocemi na jejichž patogenezi se podílí oxidativní stres. Konkrétn se jedná o azbestózu, silokózu a mezoteliom pleury (druh rakoviny plic). 3.3 Stabilita leukotrien Leukotrieny jsou látky znan nestálé a snadno dochází k jejich degradaci. Je tedy nutné veškeré vzorky, ve kterých jsou obsažené, skladovat pi nízké teplot. Dle [1] bylo zjištno, že po dobu 2 msíc pi skladování pi 80 C nedocházelo k výrazné zmn v koncentraci sledovaných látek. Prbh odbourávání za laboratorní teploty byl odlišný u látek vyskytujících se v KVV a v mobilní fázi závisí mimo jiné na pítomných enzymatických systémech nicmén rychlost degradace sledovaných biomarker byla výrazná a poloas se pohyboval v jednotkách hodin za laboratorní teploty. V matrici KVV byla vedle rozpadu jednotlivých látek (velmi dobe patrného v mobilní fázi) sledována i jejich vzájemná pemna v ad LTC 4 LTD 4 LTE 4, která je katalyzována v KVV pítomnými enzymovými systémy. Rovnž poet cykl rozmrazení-zamrazení má negativní vliv na množství cys-lts detekovaných v KVV. Velmi nízká stabilita leukotrien v KVV je jeden z nejpravdpodobnjších dvodu pro rozdílné hodnoty uvádné v literatue. 13

14 Výše uvedené vlastnosti týkající se stability za rzných teplot isoprostany. platí také pro 4. Asthma Bronchiale Bronchiální astma se adí mezi plicní onemocnní, pi kterém dochází k intenzivnímu zúžení dýchacích cest v dsledku kontrakcí hladkého svalstva, edému mukózy 8 a pítomností vazkého hlenu v lumenu 9 bronch a bronchiol. Prchodnost dýchacích cest se v krátkých asových intervalech spontánn nebo v dsledku léby mní v závislosti na psobení uvolovaných místních spazmogen a vazoaktivních látek (histaminu, leukotrien a prostaglandin) v prbhu alergického procesu. Astma se podle vzniku píiny rozdluje na asthma atopické a astma neatopické. U atopického astmatu jsou spouštcím mechanismem alergické reakce xenobiotika. Cizorodými látkami mohou být inhalované ástice prach a pyl, páry, plyny nebo požité potraviny i léky. Tento druh asthmatu zpsobuje okamžitá hypersensitivita na daný alergen. To je doloženo i tím, že u více jak 75% astmatik se projevuje pozitivní kožní odpov na jeden nebo nkolik bžných alergen [13]. K astmatickému záchvatu pak dochází po inhalaci specifického alergenu. Naproti tomu u neatopického astmatu se nedají urit žádné vnjší alergeny, proto se tento proces považuje za endogenní, a astmatický záchvat mže být vyvolán chladem, infekcemi, stresem nebo tlesnou námahou. [14] K vyslovení správné diagnózy bronchiálního astmatu je poteba provést celou adu vyšetení. Vtšina dnes bžn používaných diagnostických metod jsou kombinací semiinvazivních a invazivních metod. Pi stanovení diagnostiky asthma bronchiale se nejprve pacientovi provádí spirometrické 10 mení ventilaní funkce plic. Pokud spirometrické vyšetení pináší normální výsledky, následuje bronchoprovokaní test nespecifickým podntem - podáním látek histaminu, nebo acetylcholinu. Bronchoprovokaní test velmi asto zatžuje pacienta a mže vést až k astmatickému záchvatu. Z tohoto dvodu jsou proti invazivním vyšetení asto vznášeny etické námitky s tím, že léka by ml lovku obtíže léit a ne je vyvolávat a to ani v zájmu stanovení diagnózy. Bronchoprovokaní test se specifickým podntem našel místo v pracovním lékaství, kdy je zapotebí prokázat profesionální pvod nemoci. Toto vyšetení se provádí jen na specializovaných pracovištích a 8 mukóza sliznice [5]. 9 lumen vnitek trubicovitého orgánu, zejména cévy, prdušky aj. [5]. 10 spirometrie metoda urená k vyšetení dechových funkcí plic [5]. 14

15 vyžaduje zvláštní opatrnost, protože úinek profesionálních dráždivých látek není pedvídatelný a mže vyvolat i tžkou klinickou reakci. Analýza dechového kondenzátu je pomrn novou metodou, která pedstavuje alternativní cestu, kterou je možné charakterizovat jako zcela neinvazivní a i pro dtského pacienta nezatžující diagnostickou metodu. Princip metody spoívá v kvantifikaci specifických látek - biomarker pro uvedené onemocnní, které se vyskytují v uvedené tlní tekutin a jejichž koncentraní hladina je v dsledku probíhající zántlivé reakce v dýchacích cestách a plicích významn zvýšena. K analýze dechového kondenzátu se používají biochemické metody, nebo metody využívající vysoce citlivé a specifické techniky na bázi hmotnostní spektrometrie. Biomarkery asthma bronchiale jsou cysteinylované leukotrieny tj. LTC 4, LTD 4 a LTE 4. Vzhledem k jejich probíhající vzájemné pemn pozorované i ve vzorku KVV (viz. kapitola 3.1) se jeví nejspolehlivjším stanovení jejich soutu tj. koncentrace tchto látek jako celku a nikoliv koncentrace jednotlivých leukotrien. 15

16 5. Oxidativní stres Oxidativní stres je proces vedoucí ke vzniku velkého množství volných kyslíkových radikál. Mezi choroby, na jejichž patogenezi se významn oxidativní stres podílí, patí mimo jiné azbestóza a silikóza asto ústící v rakovinu plic. Oxidativnímu stresu jsou také oproti nekuákm podstatn výraznji vystaveni kuáci. Volné radikály jsou všeobecn velmi reaktivní molekuly mající nepárové elektrony. Jsou produkovány kontinuáln v bukách jako produkt jejich metabolismu nebo únikem z mitochondriálního dýchacího cyklu. V mnoha reakcích vznikají ty nejreaktivnjší kyslíkové radikály nap.: superoxidový anion, peroxidový anion nebo hydroxylový radikál. Buky samy mají obsáhlou sadu antioxidaních mechanism, které zabraují tvorb tchto radikál a eliminují jejich niivý efekt. Reaktivní volné radikály, které vznikají uvnit buky, mohou oxidovat biomolekuly, ímž mohou buku poškodit nebo dokonce zniit. V patogenezi ady nemocí je psobení volných radikál zahrnuto, jenže chybí dostaten citlivá metoda pro detekci tchto velmi krátce žijících molekul pímo v živém systému. Díky tomuto analytickému problému je ada pedstav o psobení volných radikál nedokonalá i nevyjasnná. Proto u mnohých onemocnních není stále jasno, zdali jsou volné radikály píinou onemocnní nebo zda-li jsou formovány jako dsledek onemocnní. Z tohoto dvodu je dnes nutné nacházet biomarkery pro oxidativní stres, které mohou být využity v objasnní patogeneze chorob nebo mohou pomoci pi hledání mechanism psobení rzných xenobiotik [15]. 8-isoprostan se jeví jako jeden z tchto vhodných marker a vzhledem k tomu, že je, za pomoci naší metody, možné snadno stanovit jeho hladinu vedle leukotrien, byl pibrán jako další analyzovaná látka. 16

17 6.1 HPLC/MS Tato podivná zkratka v sob skrývá tandem dvojice velmi pesných instrumentálních analytických metod. HPLC High Performance Liquid Chromatography, esky vysokoúinná kapalinová chromatografie je jednou z velmi pesných a citlivých moderních metod separace látek. Umožuje dlení vtšiny organických i anorganických látek a užívá se hlavn pro separaci tepeln nestálých a málo tkavých látek. Na rozdíl od plynové chromatografie (GC - Gas Chromatography) zde hraje, krom typu a složení kolony, velkou roli také složení mobilní fáze. MS Mass Spectrometry, esky hmotnostní spektrometrie je fyzikáln-chemická metoda umožující urení hmotností atom a molekul dopadajících ve form iont na detektor. Ve spojení s HPLC nebo jiným druhem chromatografie je tato metoda vhodná pro stanovení stopových látek. Aby bylo možné látky analyzovat pomocí hmotnostní spektrometrie, je teba je nejprve pevést do plynné fáze a ionizovat je. Vzhledem k tomu, že na chromatografické kolon se látky nacházejí v kapalné fázi je toto spojení nároné, protože u starších typ ionizace (electron impact - ionizace nárazem elektronu nebo chemická ionizace) bylo nutné látky ped vlastní ionizací odpait, což mohl být s ohledem na jejich termickou stabilitu problém. Proto jsou nyní využívány novjší metody, které nevyžadují odpaení ped vlastní ionizací: ESI ionizace elektrosprejem [14] ESI umožuje souasn odpait rozpouštdlo a ionizovat látku, proto se velmi dobe hodí práv pro spojení HPLC s MS. Kapiky roztoku jsou vystikovány pi atmosférickém tlaku proti proudu ohátého dusíku, který pomáhá odpaování rozpouštdla, piemž je vloženo naptí 3-5 kv mezi výstupní kapiláru (tzv. jehlu) chromatografu a vnjší pláš elektrospreje. Díky povrchovému naptí, tlaku a vysokému elektrickému poli vytvoeného na povrchu roztoku vznikají malé nabité kapiky. Z tchto kapiek se krom rozpouštdla odpaují plynné ionty studované látky 11. Ty jsou dále vtahovány nabitou kapilárou a postupují do analyzátoru. Obrázek 3: Funkce ESI. Jet proud analytu s rozpouštdlem Needle tip hrot jehly pevzato 11 Jedná se o jev vypaování iont - Ion Evaporation IE [16] 17

18 APCI chemická ionizace za atmosférického tlaku Chemická ionizace za atmosférického tlaku má obdobnou instrumentaci jako elektrosprej s tím rozdílem, že dochází k reakci mezi ionizaním plynem a sledovanou látkou nejde tedy o pímou ionizaci - a stejn jako ESI se nejastji používá pi spojení s kapalinovou chromatografií. Zejména díky tmto ionizaním technikám bylo umožnno analyzovat látky vyšších molekulových hmotností, jejichž analýza byla ped tím dost obtížná nebo dokonce nemožná. Hmotnostní spektrometrie tak opouští ist chemické obory a bývá stále astji využívána všude tam, kde je nutné analyzovat rzné biologické materiály, ve kterých se studované látky vyskytují v koncentracích ádov pg/ml. Již dnes je tato technika využívána napíklad v toxikologii, pi analýze metabolit drog v tlních tekutinách nebo pi analýze protein. 6.2 Hmotnostní spektrometr Nyní bych se rád vnoval podrobnjšímu popisu instrumentace HPLC/MS. Budu vycházet z mnou používaného pístroje Varian 1200L. Základními jednotkami jsou pumpy mobilní fáze, vlastní HPLC kolona, asto se zaazenými pedkolonami a postkolonami, a vlastní hmotnostní spektrometr. Velmi užiteným pomocníkem je také autosampler a celé mení samozejm ídí poíta. Mobilní fáze je ze zásobních lahví erpána pumpami pes Obrázek 4: Hmotnostní spektrometr Varian 1200 L používaný pro analýzy s pipojeným ionizaním modulem pro APCI (pi analýzách však byl užíván ESI) foto: autor 18

19 degasser (odplyova) a v šestihlavém ventilu je k ní napichován vzorek. Následn mobilní fáze se vzorkem pokrauje na pedkolonu a kolonu. Za kolonou je zaazena ješt hlava pro pímé napíchnutí vzorku (direct inject), kterou je možné ovládat run a je tedy možné napíchnout vzorek i bez prchodu kolonou pímo do hmotnostního spektrometru. Tato hlava ústí do iontového zdroje (ESI nebo APCI) a do hmotnostního spektrometru (obrázek 4). Hmotnostní spektrometr se skládá z nasávací kapiláry (capillary), trojitého kvadrupólu (Q1, Q2, Q3), jehož funkce závisí na zvoleném modu, a citlivého detektoru (zlatá krabika). Uvnit spektrometru je neustále udržováno vakuum pomocí turbomolekulární pumpy (kruh uprosted). Na obrázku 5 mžete vidt schéma získané z ovládacího softwaru. Obrázek 5: Schéma hmotnostního spektrometru. Pevzato z ovládacího softwaru Varian. 19

20 6.3 Použité pístroje vybavení a chemikálie Pístroje Odbr KVV: Kondenzátor vydechovaného vzduchu (EcoScreen, Jaeger, Germany) HPLC/MS: Systém vysoce úinné kapalinové chromatografie s tandemovým hmotnostním spektrometrem sestávající z: dusíkový generátor (M 365, Peak Scientific, UK) autosampler (automatický dávkova) (Auto Sampler 410, Varian, USA) vysokotlaké pumpy pro HPLC (Pro Star 210, Varian, USA) HPLC kolona (Thermo Hypercarb: 100x2,1 mm, part. size 5 µm, Thermo, USA) hmotnostní spektrometr (1200 L, Varian, USA) dávkova pro direct inject (Pump 11, Harvard Apparatus, USA) Rozpouštdla Metanol LC/MS grade (Riedel de Haën, Nmecko) Voda LC/MS grade (Riedel de Haën, Nmecko) Acetonitril LC/MS grade (Riedel de Haën, Nmecko) Roztok NH 3 ve vod 28 % (Aldrich, USA) Plyny Vzduch technický (SIAD, R) Argon technický (SIAD, R) Dusík technický (SIAD, R) Standardy Leukotrien B 4 (Cayman Chemical, USA) [6, 7, 14, 15 2 H] Leukotrien B 4 (Cayman Chemical, USA) [20,20,20 2 H] Leukotrien E 4 (Biomol, USA) 8-isoprostan (Cayman Chemical, USA) [3,3,4,4 2 H] 8-isoprostan (Cayman Chemical, USA) Cysteinyl leukotriens (Biomol, USA) Sorbenty Imunoafinitní sorbent pro cysteinylované leukotrieny (Cayman Chemical, USA) Imunoafinitní sorbent pro 8-isoprostan (Cayman Chemicals, USA) 20

21 7.1 Odbr a zpracování vzork Pro analýzu byly získány 3 úplné sady vzork a jedna neúplná (chybí veerní a plnoní vzorek), odebrané v prbhu jednoho dne. Vzorky byly odebrány za pomoci pístroje EcoScreen (Jaeger, Nmecko) na Ústavu pracovního lékaství 1.LF UK v Praze. První odbr byl proveden v 7 hodin ráno, druhý v pl jedné odpoledne, tetí v šest hodin veer a tvrtý o plnoci. Zmínné asy nejsou s ohledem na dobu potebnou k odebrání KVV pesné. Na obrázku 6 mžete vidt schéma kondenzátoru vydechovaného vzduchu. Kondenzátor se skládá z náustku, jednocestného ventilu pro separaci vdechovaného a vydechovaného vzduchu (kondenzátorem prochází pouze vydechovaný vzduch), chladie, který užívá protiproudý chladící okruh, který umožuje provádt odbr pi -20 C, a pneumotachografu pístroje, který zaznamenává celkový objem vydechnutého vzduchu, prmrný objem jednoho výdechu a také stopuje as. Obrázek 6: Schéma kondenzátoru vydechovaného vzduchu. Pevzato z [1] Pro odbr byla zvolena doba 15 minut. Za tuto dobu byly získány 2 3 ml KVV. Na obrázku 7 mžete vidt kondenzátor vyjmutý z chladícího zaízení a na obrázku 8 vlastní prbh odbru. Nároky na pacienta pi odbru jsou minimální. Pacient pouze klidn dýchá, piemž je vyloueno dýchání nosem a nesmí dojít ke kontaminaci slinami. Bezprostedn po odbru byla ješt zmena spirometrie. Vzorek byl ihned po odebrání zmražen na -80 C. Skladování za takto nízkých teplot je klíová pro uchování sledovaných marker, protože v matrici KVV mže probíhat jednak 21

22 degradace molekul v dsledku vysoké (laboratorní) teploty, ale také jejich další pemny díky pítomným enzymatickým systémm. Obrázek 7 (vlevo): Kondenzátor se sbrnou nádobkou vyjmutý z chladící komrky Obrázek 8 (vpravo): Prbh odbru KVV. 2x foto: autor 7.2 Píprava vzork pro HPLC/MS analýzu Zamražené vzorky byly v termosce pevezeny z 1.LF UK na VŠCHT, kde byla zahájena jejich píprava pro analýzu. Vzhledem k velmi nízké koncentraci leukotrien v KVV (1 200pg/ml) bylo nutné látky ped vlastní analýzou separovat a zakoncentrovat. Ve stadiu pípravy je nyní separace pomocí tzv. imunomagnetické separace. Jde o metodu, kdy v prvním kroku je pipravena magnetická ástice (kulovitá mikroástice Fe 2 O 3, pokrytá inertním polymerem na bázi polyurethanu) Dynabead 280 M (DYNAL, Norsko) aktivovaná tosylovými reaktivními skupinami, jejímž prostednictvím je k povrchu navázána monoklonální protilátka (anti-cys-leukotrien). Tyto ástice jsou následn pidány ke KVV a tém okamžit probíhá reakce mezi leukotrieny a jejich antigeny. Pro zpracování byla ovšem zvolena starší osvdená metoda separace pomocí imunoafinitního sorbentu [1]. Základem této metody je vznik komplexu antigen-protilátka. Základní charakteristikou reakce mezi antigenem a protilátkou je její vysoká specifinost. Tedy pokud je k dispozici specifická protilátka monoklonální protilátka, mže být pi použití vhodné laboratorní techniky provedena extrakce sledovaného antigenu z biologického vzorku kvantitativn a tém exklusivn (minimální podíl nespecifických reakcí). 22

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii Miloslav Šanda Ionizace v MS Hmotnostní spektrometrie je fyzikáln chemická metoda, pi které se provádí separace iont podle jejich hmotnosti a náboje m/z

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob?

Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob? Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob? DANIELA PELCLOVÁ 1, ZDENKA FENCLOVÁ 1, TOMÁŠ NAVRÁTIL 2, ŠTĚPÁNKA VLČKOVÁ 1, KAMILA SYSLOVÁ 3, MAREK KUZMA 4, VLADIMÍR ŽDÍMAL 5, JAROSLAV SCHWARZ 5,

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS)

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS) 1 Úvod... 1 2 Cíle úlohy... 2 3 Předpokládané znalosti... 2 4 Autotest základních znalostí... 2 5 Základy práce se systémem GC-MS (EI)... 3 5.1 Parametry plynového chromatografu... 3 5.2 Základní charakteristiky

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm? Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013 http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob?

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami.

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami. Vzdlávací program Cestování bez bariér 2. Zdravovda a specifické poteby osob postižených civilizaními chorobami Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROSTEDÍ METODOU IMPEDANNÍ SPEKTROSKOPIE Miroslav Luák*, Ivo Kusák*, Luboš Pazdera*, Vlastimil Bílek** *Ústav fyziky, Fakulta stavební, Vysoké uení technické v Brn

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Biogenníaminy. pro HPLC. Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012

Biogenníaminy. pro HPLC. Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012 Bio-Rad Laboratories Munich Manufacturing Biogenníaminy pro HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012 Bio-Rad Laboratories München, Germany Biogenníaminy

Více

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin Téma KULTIVACE IN VITRO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: KULTIVACE IN VITRO Rostlinný materiál lze krom pirozených podmínek pstovat také v rzných umlých podmínkách. Jednou z tchto možností

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více