Primární ciliární dyskineze Část 1. Patogeneze a klinický obraz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární ciliární dyskineze Část 1. Patogeneze a klinický obraz"

Transkript

1 Primární ciliární dyskineze Část 1. Patogeneze a klinický obraz Primary ciliary dyskinesia Part 1. Pathogenesis and clinical presentation J. Djakow 1, T. Svobodová 1, J. Uhlík 2, Z. Kabelka 3, L. Smolíková 4, O. Cinek 1, P. Pohunek 1 1 Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 2 Ústav histologie a embryologie UK 2. LF, Praha 3 Klinika ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN Motol, Praha 4 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, Praha SOUHRN Primární ciliární dyskineze je dědičné onemocnění charakterizované abnormalitami ve struktuře nebo funkcí řasinek. Cílem tohoto souborného článku je podat přehled současných znalostí o primární ciliární dyskinezi se zaměřením především na patogenezi onemocnění a klinické příznaky. Primární ciliární dyskineze je častější, než se dříve předpokládalo, a řada pacientů uniká správné diagnóze. Klíčová slova: řasinky, primární ciliární dyskineze, situs viscerum inversus, chronické respirační onemocnění SUMMARY Primary ciliary dyskinesia is a hereditary disease characterized by abnormalities in ciliary structure or function. This review aims to summarize recent knowledge about primary ciliary dyskinesia targeting mainly the pathogenesis and clinical symptoms. PCD is more frequent than previously presumed and a number of patients do not have set correct diagnosis. Key words: cilia, primary ciliary dyskinesia, situs viscerum inversus, chronic respiratory disease Seznam zkratek PCD primární ciliární dyskineze OME otitis media with effusion, sekretorická otitida CF cystic fibrosis, cystická fibróza HSVM high speed videmicroscopy, vysokorychlostní videomikroskopie EM electron microscopy, elektronová mikroskopie Úvod Většina epitelových buněk vystýlajících dýchací cesty nese na svém povrchu řasinky, vysoce evolučně konzervované buněčné specializace, které se vyskytují téměř u všech organismů, jednobuněčnými zelenými řasami počínaje a člověkem konče. V dýchacích cestách je hlavní funkcí řasinek posunovat hlen a v něm zachycené nečistoty orálním směrem. To je možné díky tomu, že řasinky jsou orientovány stejným směrem (k dutině ústní), jejich pohyb je synchronizovaný, má přesně daný vzorec a společnou frekvenci. Vrozená porucha struktury a/nebo funkce řasinek je charakterizována termínem primární ciliární dyskineze (PCD). Jde o dědičné onemocnění, při kterém pacienti vinou chybějící nebo nedostatečné samočisticí funkce dýchacích cest trpí nejčastěji rekurentními či chronickými záněty horních i dolních dýchacích cest, chronickou Alergie 1/

2 rýmou a kašlem. Klinická zkušenost i dokumentované případy zachycené v adolescenci či dokonce v dospělosti signalizují, že řada pacientů uniká správné diagnóze nebo jsou diagnostikováni až v době rozvinutých komplikací (4). Struktura a funkce řasinek Struktura řasinek Řasinky jsou buněčné specializace s vysoce organizovanou strukturou. Na řasince se rozeznává část vybíhající nad povrch buňky (volná část řasinky) a bazální tělísko, které slouží k zakotvení řasinky v buňce. Volná část řasinky je spojena s bazálním tělískem přechodnou částí. Vnitřní strukturu řasinky tvoří axonema, která se skládá z mikrotubulů jednotlivých a uspořádaných do dubletů. Řasinky dýchacích cest mají evolučně konzervovanou strukturu 9 + 2, kde je pár centrálních mikrotubulů obklopen devíti periferními dublety mikrotubulů. Ty se skládají z mikrotubulů A (13 protofilament) a B (11 protofilament). Každý dublet je spojen s vedlejšími dvěma dublety nexinovými spojkami a je připojen k centrálnímu páru mikrotubulů radiálními paprsky. Centrální mikrotubuly se skládají každý ze 13 protofilament, které obsahují proteiny funkčně i biochemicky odlišné od proteinů ve vnějších dubletech. K mikrotubulu A každého periferního dubletu jsou připojena vnější a vnitřní dyneinová raménka (obr. 1). Typy řasinek Řasinky, které se vyskytují u člověka, lze rozdělit podle struktury a podle funkce. Podle struktury je dělíme na řasinky typu 9 + 2, které byly popsány v předchozím odstavci, a řasinky 9 + 0, u nichž se nevyvinul centrální pár mikrotubulů. Podle funkce lze řasinky dělit na pohyblivé a nepohyblivé. Zkombinujeme-li obě kritéria, získáme 4 typy lidských řasinek (8): 1) Pohyblivé řasinky typu 9 + 2, které lemují dýchací cesty, ependym mozkových komor a centrálního míšního kanálu, u žen vejcovody a u mužů ductuli efferentes. Jejich pohyb, který má přesně definovaný vzorec s určitou frekvencí, usnadňuje pohyb částic podél epitelu. Tento pohyb je významnou součástí mukociliárních obranných mechanismů. Obr. 1: A) Schéma struktury řasinky. B) Příčný průřez normálními lidskými řasinkami bronchiálního epitelu s dobře viditelnými dyneinovými raménky. 46 Alergie 1/2009

3 2) Nepohyblivé řasinky typu se nacházejí na povrchu vláskových buněk ve vnitřním uchu a slouží jako receptory sluchového a rovnovážného ústrojí. 3) Nepohyblivé řasinky typu se vyskytují téměř na všech buňkách obratlovců a mají funkci mechanoreceptorů, chemoreceptorů a fotoreceptorů, pracují tedy jako buněčné antény komunikující s extracelulárním prostředím. Nejčastěji je nalezneme na výstelce žlučovodů, pankreatických vývodů, ledvinných kanálků, ale i například na povrchu chondrocytů. Axonema typu také spojuje zevní a vnitřní segmenty tyčinek a čípků sítnice. 4) Nodální řasinky jsou pohyblivé, mají však strukturu a podílejí se především na determinaci laterality u embrya v časném stadiu vývoje v období gastrulace (11). Funkce řasinek Vnější dyneinová raménka jsou zodpovědná za frekvenci pohybu řasinky, vnitřní dyneinová raménka odpovídají za tvar ohybové křivky. Na svém konci dyneinová raménka nesou ATPázu. Pomocí hydrolýzy ATP se hlava dyneinového raménka posouvá podél sousedního mikrotubulu B. Centrální pár mikrotubulů komunikuje s radiálními paprsky a pomocí signálních molekul selektivně aktivuje dyneinová raménka postupně v různých částech axonemy (11). Tím je způsobeno ohýbání řasinky. Samotný pohyb řasinky pak vypadá tak, že se řasinka rychle ohýbá vpřed jakýmsi úderem a pomalejším pohybem se vrací zpět. Zároveň svým koncem opisuje křivku oválného tvaru. Mukociliární transport je účinný pouze tehdy, pohybují-li se řasinky koordinovaně s ostatními řasinkami na stejné buňce i na buňkách okolních a jsou-li orientovány stejným směrem. Frekvence pohybu řasinek je uváděna v rozmezí Hz, hlen je posouván rychlostí 4 mm/min. (10, 19). Epidemiologie Primární ciliární dyskineze se podle recentních údajů vyskytuje s četností okolo 1: živě narozených dětí (17). Na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol je v současnosti registrováno 24 pacientů s potvrzenou PCD a podle dostupných informací tento soubor tvoří většinu diagnostikovaných dětí s PCD v České republice. Z počtu známých nemocných s potvrzenou PCD v České republice vyplývá vypočtená prevalence zřetelně nižší, než by měla být prevalence očekávaná. Toto zjištění je podpořeno i porovnáním potvrzených případů v České republice s počty případů registrovaných v zemích EU s centralizovanou péčí o pacienty s PCD a standardizovaným diagnostickým algoritmem. Z toho rozdílu lze usuzovat, že řada pacientů v České republice zřejmě nemá stanovenu správnou diagnózu a jsou vedeni v různých ambulancích pod diagnózami jinými. V našem souboru pacientů je navíc průměrný věk při diagnóze 9,2 roku, zatímco Coren et al. (4) uvádějí průměrný věk při diagnóze 4,4 roku. Genetika Onemocnění PCD obvykle vykazuje autozomálně recesivní dědičnost. Dosud bylo rozpoznáno celkem 8 genů, jejichž mutace mají za důsledek poruchu řasinek (5,14,15). Většina případů PCD nicméně zůstává zatím geneticky neobjasněna. Mutace ve dvou nejčastěji mutovaných genech DNAH5 a DNAI1 jsou zodpovědné asi za 38 % případů onemocnění (21). S rozvíjejícími se možnostmi molekulárně genetických metod a se snižováním jejich ceny však genetické testování bude stále častěji slibným diagnostickým pomocníkem. Patofyziologie Při porušené struktuře nebo funkci řasinek není mukociliární clearance účinná. Stáza sekretu v dýchacích cestách je zodpovědná za většinu příznaků primární ciliární dyskineze. Porucha pohyblivosti řasinek ve vejcovodech je příčinou subfertility a vyššího rizika ektopické gravidity u žen s PCD. U mužů s PCD je snížená plodnost dána jednak poruchou pohyblivosti řasinek v ductuli efferentes a jednak poruchou pohyblivosti spermií, jejichž bičík je strukturálně velice podobný řasince a podléhá shodným strukturálním poruchám. V souvislosti s PCD byly identifikovány různé typy strukturálních defektů řasinek (19), z nichž nejčastější je defekt vnějších nebo vnitřních dyneinových ramének (podle různých autorů 60 80) (obr. 2). Z dalších strukturálních defektů se vyskytují numerické defekty, nejčastěji chybějící centrální pár mikrotubulů (9 + 0). U těchto defektů dochází k transpozici periferních dubletů tak, že výsledné uspořádání je Méně častými numerickými defekty jsou chybějící nebo nadbytečné periferní mikrotubuly nebo celé dublety (obr. 3). Nejméně obvyklé jsou defekty radiálních paprsků vedoucí k desorganizaci axonémy o normálním počtu mikrotubulů. U pacientů s PCD pozorujeme často náhodnou orientaci řasinek, kterou lze sledovat po vyhodnocení vzájemné polohy centrálních párů. Mnohými autory popisované složené Obr. 2: Příčný průřez řasinkami pacienta s PCD s chybějícími dyneinovými raménky, původní zvětšení x. Alergie 1/

4 Klinický obraz PCD Obr. 3: Příčný průřez řasinkami pacienta s PCD s kombinací chybění vnitřních dyneinových ramének a numerického defektu mikrotubulů. Hroty šipek - řasinky 9+2 s dislokacemi periferních dubletů; šipka řasinka 8+2, * řasinka 9+0, # - řasinka 9+0 s dislokací jednoho periferního dubletu do středu axonémy. Zmnoženou cytoplasmu kolem axonémy v řasince vlevo dole považujeme za sekundární změnu. Původní zvětšení x. cilie s mnohočetnými axonemami jsou považovány za sekundární jev způsobený tvorbou apikálních cytoplazmatických protruzí poškozenými řasinkovými buňkami (12). Vzácnými poruchami jsou defekty bazálních tělísek a úplná aplasie řasinek. Morillas et al. (15) uvádějí, že asi 15 % v současnosti diagnostikovaných pacientů nemá strukturální defekt, který by bylo možné odhalit pomocí elektronové mikroskopie. U těchto nemocných je diagnóza obvykle stanovena na základě klinického obrazu a podrobných funkčních studií cilií s tím, že je vždy nutno pečlivě odlišit případné změny sekundární. Předpokládá se, že s rozvojem genetické diagnostiky a s dalšími rozpoznanými genetickými defekty řasinek se bude zvyšovat počet pacientů s PCD, u nichž se nepodaří prokázat jasný strukturální defekt, a přesto mají funkci řasinek trvale porušenou. Bush et al. (16) zase uvádějí předpoklad, že bude přibývat diagnosticky hraničních případů primární ciliární dyskineze a že bude možné asociovat jednotlivé genetické mutace s různě vyjádřenými fenotypy, podobně jako je tomu v současnosti u cystické fibrózy. Prognóza Ve starším přehledu z roku 1998 Bush et al. udávají, že střední očekávaná délka života není zkrácena a že pacienti mají lepší prognózu, než pacienti s CF, kteří mají podobné respirační příznaky (2). Ke zhoršování FEV1 dochází přibližně o 0,8 % za rok (oproti 3,4 % u CF) (16). Noone et al. na velkém souboru severoamerických pacientů uvádějí, že asi 38 % dospělých pacientů ve věku nad 30 let dospěje k respiračnímu selhání, které definují tak, že jde o pacienty s FEV1 40 %, pacienty na čekací listině pro transplantaci plic nebo po transplantaci plic, pacienty na trvalé kyslíkové terapii nebo pacienty s desaturacemi oxyhemoglobinu 85 %) (16). Před narozením Již prenatálně může na možnost primární ciliární dyskineze upozornit ultrasonografické vyšetření prováděné v těhotenství ukazující u plodu situs viscerum inversus, který se u pacientů s PCD vyskytuje asi v polovině případů (3). Situs viscerum inversus, vyskytující se s incidencí přibližně 1:8000 porodů, není asociován pouze s PCD(6), ale může být způsoben také mutacemi v jiných genech nebo jeho příčina není zjištěna (9). Přesto by přítomnost dextrokardie, situs inversus či jiných poruch laterality měla vždy vzbudit pozornost vyšetřujícího lékaře. PCD může být výjimečně spojena také s dalšími vrozenými vadami (např. s hydrocefalem, s vývojovými vadami ledvin, srdce aj.), které mohou být také prokazatelné již před narozením. Novorozenecké období U více než 35 % pacientů je anamnesticky vypátratelným prvním příznakem syndrom respirační tísně (respiratory distress syndrome) (4), který přichází u donošených novorozenců bez jasného rizikového faktoru, jakým může být aspirace plodové vody, infekce apod. Noone et al. (16) uvádějí u dosud největšího studovaného souboru severoamerických pacientů, že se syndrom respirační tísně objevuje u 74 % pacientů. Také Ferkol et al. (7) uvádějí, že PCD tvoří část etiologicky neobjasněných případů respirační tísně novorozenců narozených v termínu a že by měla v tomto případě tato diagnóza vždy zvažována již neonatology. Pravděpodobně nejčastějším příznakem vůbec, který je ve shodě s jinými soubory udáván i v našem souboru prakticky ve 100 %, je trvalá rýma, typicky začínající již v novorozeneckém období a v různé intenzitě se projevující v průběhu celého života (3). Dětský věk U dětí je kromě již zmiňované rýmy častým příznakem kašel. Téměř vždy se jedná o vlhce znějící (produktivní) každodenní kašel (17). Děti s PCD mívají často i určitý stupeň bronchiální hyperreaktivity, mohou mít i obstrukční poslechový nález a nález obstrukční ventilační poruchy při spirometrii. Jsou tak nezřídka dlouho vedeny pod diagnózou atypické asthma bronchiale či asthma bronchiale nereagující na terapii (20). Významnou součástí klinického obrazu jsou opakované infekce horních a dolních dýchacích cest (rinosinusitidy, sinusitidy a bronchitidy). Noone et al. (16) uvádějí, že kombinace příznaků postižení horních a dolních dýchacích cest je podmínkou, bez níž nelze diagnózu PCD učinit. Upozorňují také na další důležitý příznak rekurentní nebo chronickou sekretorickou otitidu (OME), kterou nalezli až u 95 % vyšetřovaného souboru a která vyžadovala vícečetné intervence nebo antibiotickou léčbu. Otitidy typicky spontánně ustupují kolem 13 let věku. U pacientů s PCD může docházet také ke zhoršování sluchu (intermitentnímu nebo trvalému), jedná se přitom o poruchu převodní (3). 48 Alergie 1/2009

5 Nedojde-li k včasnému zahájení vhodné intenzivní terapie, rozvíjejí se u pacientů nevratné změny v dýchacích cestách. Nejčastějšími strukturálními změnami jsou bronchiektázie (16), dochází ale i k chronickým infiltrativním změnám a ke zmnožení plicního intersticia. Idiopatické bronchiektázie jsou zřídkakdy problematikou dětského věku, ale část těchto pacientů jistě tvoří nediagnostikovaní pacienti s PCD (18). Při spirometrickém vyšetření může být prokazatelná obstrukční porucha ventilace, která se zhoršuje s věkem (16). Adolescence a dospělost U dospělých je symptomatologie PCD podobná jako u dětí. K těmto příznakům se přidává infertilita nebo subfertilita. U mužů postižených PCD byla prokázána infertilita pouze v 50 % případů, sníženou pohyblivost spermií lze nicméně prokázat u většiny z nich. Ženy s PCD mohou být rovněž subfertilní a mají také vyšší pravděpodobnost mimoděložního těhotenství v důsledku dysfunkce řasinek vystýlajících vejcovody (3). Přidružené diagnózy PCD by měla být přinejmenším zvažována, pokud jsou již u pacienta stanoveny následující diagnózy (3): komplexní vrozená srdeční vada (1) především s poruchami laterality (9), polycystické onemocnění ledvin nebo jater, hydrocefalus, biliární atrezie, závažné onemocnění jícnu (atrezie, závažný reflux), retinální degenerace, včetně retinitis pigmentosa (13). Závěr Primární ciliární dyskineze je závažné vrozené onemocnění s rizikem trvalého poškození respiračního traktu. To je o to závažnější, čím později je nemoc diagnostikována. Prognózu kromě včasného stanovení diagnózy určuje především kvalita dlouhodobé komplexní péče. Současné poznatky ukazují, že problematika PCD je podstatně složitější a závažnější, než jak je obecně v odborné populaci vnímána. Klíčem k úspěchu je především dobré obecné povědomí o této nemoci a její včasný záchyt na základě diagnostického protokolu zahájeného při výskytu podezřelých příznaků. Je třeba si stále uvědomovat, že fenotypický obraz PCD je velice variabilní co do tíže i rozsahu postižení a zdaleka nelze očekávat, že se setkáme pouze s pacienty, kteří budou mít vyjádřeny všechny typické příznaky (tabulka 1). Aby bylo možné diagnostikovat PCD v co možná nejnižším věku, je třeba, aby byly k vyloučení diagnózy PCD odeslány všechny děti s nevysvětleným syndromem respirační tísně a časným nástupem rýmy, všechny děti s bronchiektáziemi nejasného původu, všechny děti s chronickým kašlem a/nebo atypickým astmatem, s chronickou rinitidou, chronickou sekretorickou otitidou a sourozenci dětí s diagnostikovanou PCD bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost příznaků (4). Práce je součástí řešení výzkumného záměru MZO a Tab. 1: Příznaky vedoucí k diagnóze. Většina nemocných má více symptomů, typická je kombinace onemocnění horních a dolních dýchacích cest % případů Přítomný příznak (podle Coren et al. [4]) Signifikantní neonatální respirační distress 67 Abnormální situs 69 Kašel po většinu dní 84 Produkce sputa 44 Rhinorhea od novorozeneckého období 76 Pískání (wheezing) 29 Sinusitis 11 Serózní otitis media 51 Porucha sluchu 25 Diagnóza PCD u sourozence 11 literaturya 1. Brueckner M. Heterotaxia, congenital heart disease, and primary ciliary dyskinesia. Circulation, (22): p Bush A, Cole P, Hariri Met al. Primary ciliary dyskinesia: diagnosis and standards of care. Eur Respir J, (4): p Bush A, Chodhari R, Collins N et al. Primary ciliary dyskinesia: current state of the art. Arch Dis Child, (12): p Coren ME, Meeks M, Morrison I, Buchdahl RM, Bush A. Primary ciliary dyskinesia: age at diagnosis and symptom history. Acta Paediatr, (6): p Duriez B, Duquesnoy P, Escudier E et al. A common variant in combination with a nonsense mutation in a member of the thioredoxin family causes primary ciliary dyskinesia. Proc Natl Acad Sci U S A, (9): p El Zein L, Omran H, Bouvagnet P. Lateralization defects and ciliary dyskinesia: lessons from algae. Trends Genet, (3): p Ferkol T, Leigh M. Primary ciliary dyskinesia and newborn respiratory distress. Semin Perinatol, (6): p Fliegauf M, Benzing T, Omran H. When cilia go bad: cilia defects and ciliopathies. Nat Rev Mol Cell Biol, (11): p Geremek M, Witt M. Primary ciliary dyskinesia: genes, candidate genes and chromosomal regions. J Appl Genet, (3): p Chilvers MA, Rutman A, O Callaghan C. Functional analysis of cilia and ciliated epithelial ultrastructure in healthy children and young adults. Thorax, (4): p Chodhari R, Mitchison HM, Meeks M. Cilia, primary ciliary dyskinesia and molecular genetics. Paediatr Respir Rev, (1): p Konrádová V. A study of the involution of kinocilia. Folia Morphol (Praha), (4): p Krawczynski MR, Dmenska H, Witt M. Apparent X-linked primary ciliary dyskinesia associated with retinitis pigmentosa and a hearing loss. J Appl Genet, (1): p Alergie 1/

6 14. Loges NT, Olbrich H, Fenske L et al., DNAI2 Mutations Cause Primary Ciliary Dyskinesia with Defects in the Outer Dynein Arm. Am J Hum Genet, Morillas HN, Zariwala M, Knowles MR. Genetic causes of bronchiectasis: primary ciliary dyskinesia. Respiration, (3): p Noone PG, Leigh MW, Sannuti A et al. Primary ciliary dyskinesia: diagnostic and phenotypic features. Am J Respir Crit Care Med, (4): p O Callaghan C, Chilvers M, Hogg C, Bush A, Lucas J. Diagnosing primary ciliary dyskinesia. Thorax, (8): p Shoemark A, Ozerovitch L, Wilson R. Aetiology in adult patients with bronchiectasis. Respir Med, (6): p Toledo MF, Adde FV. Discinesia ciliar primária na infância. J Pediatr (Rio J), (1): p Weinberger M, Abu-Hasan M. Pseudo-asthma: when cough, wheezing, and dyspnea are not asthma. Pediatrics, (4): p Zariwala MA, Knowles MR, Omran H. Genetic defects in ciliary structure and function. Annu Rev Physiol, : p prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. Pediatrická klinika UK 2. LF a FNM Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 Praha 5 Motol Alergie 1/2009

Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba

Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba Primární ciliární dyskineze Část 2. Diagnostika a léčba Primary ciliary dyskinesia Part 2. Diagnostics and therapy JANA Djakow 1, T. Svobodová 1, J. Uhlík 2, Z. Kabelka 3, L. Smolíková 4, O. Cinek 1, PETR

Více

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy)

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) (První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) prof. MUDr. JÁN BUCHANEC, DrSc. Klinika deti a dorastu JLF UK a MFN Martin Slovenská republika VEDOUCÍ REDAKTOR: doc. MUDr. OLDŘICH POZLER, CSc.

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 16/2010 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami.

Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami. Autoreferát disertační

Více

Nijmegen breakage syndrom opomíjená primární imunodeficience

Nijmegen breakage syndrom opomíjená primární imunodeficience Nijmegen breakage syndrom opomíjená primární imunodeficience Nijmegen breakage syndrome neglected primary immunodeficiency EVA KAFKOVÁ 1, PAVEL SEEMAN 2, ALEXANDRA MARTINČEKOVÁ 3, ZDEŇKA KŘENOVÁ 3, EVA

Více

Cystická fibróza a současné možnosti léčby pohledem farmaceuta

Cystická fibróza a současné možnosti léčby pohledem farmaceuta 234 Klinická farmacie Cystická fibróza a současné možnosti léčby pohledem farmaceuta Eliška Tajovská Nemocniční lékárna, FN Motol, Praha Cystická fibróza (CF) je závažné dědičné onemocnění, které představuje

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Hrbáčková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Hrbáčková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Jana Hrbáčková V tištěné verzi vložen originál zadání BP. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství

Více

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol.

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Jan Michalík, Jiří Zeman a kol. Vydala: Společnost pro mukopolysacharidosu, 2010 Chaloupky 35 772 00 Olomouc Tisk: Silueta Pardubice,

Více

Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11. Pořadatelka Terezie Pelikánová. Štěpánka Průhová, Jan Lebl. 1.

Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11. Pořadatelka Terezie Pelikánová. Štěpánka Průhová, Jan Lebl. 1. Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11 Pořadatelka Terezie Pelikánová Štěpánka Průhová, Jan Lebl 1. Úvod a definice Mírná forma diabetu u mladých lidí byla známa již v předinzulinové éře.

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla. Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě

Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla. Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě Veškeré informace uvedené v publikaci Zdraví plic v Evropě fakta a čísla pocházejí z European Lung White Book

Více

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění Romana Mauričová Bakalářská práce 2013/2014 * ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na matky pečující o dítě s cystickou

Více

STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI INT/3

STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI INT/3 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Interna str. 1 Standard léčebného plánu A. Identifikační údaje Autor: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci doporučeného

Více

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144 Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 ROČNÍK 19/2013 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální aspekty edukace jedinců s Downovým syndromem BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr.

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí

Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí 314 Přehledové články Klinické příznaky dědičných metabolických poruch u dětí doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství a Ústav dědičných metabolických poruch, 1. LF UK a

Více

Virové infekce genitálu

Virové infekce genitálu Virové infekce genitálu Tachezy, R. *, Hamšíková, E. *, Roubalová, K. +, Suchánková, A. + * Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení experimentální virologie, NRL pro papillomaviry, U nemocnice 1,

Více

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku Monika Pomklová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění varlat a samovyšetřování

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Abstrakta. Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk. Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2

Abstrakta. Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk. Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2 Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2 1 Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha 2 Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha Granulomatóza z Langerhansových buněk

Více

Přínos detekce galaktomannanu pro diagnostiku aspergilózy

Přínos detekce galaktomannanu pro diagnostiku aspergilózy Je bakteriologická diagnóza zánětů dýchacího ústrojí možná a je vůbec potřebná? Magdalena Horníková Antibiotické středisko Nemocnice České Budějovice, a. s. Na etiologii onemocnění dýchacích cest se z

Více

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI. 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI. 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-093-3 Ročník 16 Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií MONIKA KUNHARTOVÁ IV. ročník - prezenční studium Obor: Logopedie SYNDROMY SPOJENÉ S OROFACIÁLNÍMI ROZŠTĚPY Diplomová

Více