se o problém? I. Krčmová, B. Král

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se o problém? I. Krčmová, B. Král"

Transkript

1 Stáří a alergie jedná se o problém? I. Krčmová, B. Král Souhrn Ačkoliv vznik alergické rýmy či alergického bronchiálního astmatu bývá obvykle spojován s dětským věkem, nemusí tomu tak být zcela. Prevalence alergických onemocnění v seniorském věku je udávána kolem 5 %. Alergická onemocnění ve věku nad 65 let nezahrnují pouze alergická onemocnění dýchacích cest. Mezi časté obtíže jsou uváděny kožní alergické projevy a lékové alergie/ intolerance, alergie na hmyzí bodnutí. Pokud byla inhalačními alergeny testována populace nad 80 let, byly pozitivní prick testy ještě v 7 % testované seniorské skupiny. Alergická rýma provázena slizničním eozinofilním zánětem je lokálním projevem systémového alergického onemocnění. Jedná se o imunopatologický stav rizikový z hlediska rozvoje bronchiálního astmatu, proto je důležité seniorského rinitika odeslat k funkčnímu vyšetření plic. Fenotyp bronchiálního astmatu ve stáří není zásadně odlišný, ačkoliv imunosenescence modifikuje obraz bronchiálního astmatu. Negativní vliv na průběh bronchiálního astmatu má i přirozený pokles síly dýchacích svalů, zvýšená celková rigitida hrudního koše a pokles plicní elasticity v seniorském věku. Stupňovitá farmakoterapie bronchiálního astmatu k dosažení kontroly nad chorobou vyžaduje pravidelnou léčbu jak protizánětlivou, tak bronchodilatační. Snažíme se o jednoduchý léčebný režim s dávkováním maximálně 2krát denně. Významná je volba inhalačních léků s častou kontrolou správné techniky inhalace. Klíčová slova alergická onemocnění bronchiální astma seniorský věk Abstract Older age and allergy is this an issue? Even though the onset of allergic rhinitis and allergic bronchial asthma is usually being linked to childhood, this may not always be the case. The prevalence of allergic diseases reported in older age patients is about 5%. Allergic diseases in patients above 65 years of age include more than just the respiratory tract disorders. Allergic skin reactions, allergic drug intolerance and allergic reactions to insect bites are among the most frequent complaints. Inhalation allergy testing in a population of patients above 80 years of age resulted in positive prick tests in as many as 7% of the senior population. Allergic rhinitis associated with mucosal eosinophilic inflammation is a local sign of a systemic allergic disorder. This is a high risk immunopathological state particularly with respect to potential development of bronchial asthma; this is why it is imperative to refer an older patient with rhinitis for pulmonary function assessment. Older age bronchial asthma phenotype is not essentially different even though immunosenescence modifies the picture of bronchial asthma. Natural loss of respiratory muscle tone, increased rigidity of thoracic cage and a reduction of lung elasticity in older age all have a negative effect on the course of bronchial asthma. Stepwise approach to pharmacological asthma management requires continuous anti-inflammatory as well as bronchodilator treatment. We should aim for a simple regimen with no more than twice daily dosing. Important is the choice of inhalation agents and frequent inspections of the inhalation technique. Key words allergic diseases bronchial asthma older age Úvod Alergická onemocnění se mohou rozvinout v kterémkoliv věku. Není výjimečné diagnostikovat nově alergickou rýmu či astma ve věku nad 65 let. Prevalence alergických onemocnění v seniorském věku v České republice není známa. V roce 2008 jsme provedli dotazníkový průzkum v rámci ordinací ambulantních specialistů. Celkem byly získány údaje ze 191 ordinací, z nichž převahu činili alergologové (108), zbývající ordinace byly zastoupeny pneumology, otolaryngology. Na dotaz jaké je procentuální zastoupení pacientů ve věku nad 65 let, bylo nejčetněji uváděno číslo mezi 10 a 19 %. Další část dotazů směřovala k nejčastějšímu alergickému onemocnění alergické rýmě. Toto onemocnění je významným rizikovým faktorem pro vznik bronchiálního astmatu a v tomto kontextu se nemusí již jednat o zanedbatelnou diagnózu v rámci komorbidit seniora. Bylo zvažováno, zda je této diagnóze věnována dostatečná pozornost. Až téměř v 72 % bylo udáváno, že onemocnění je spíše podceněno (tab. 1). Je zajímavé, že na dotaz, zda seniorský rinitik preferuje samoléčbu alergické rýmy, bylo při sběru 40

2 Tab. 1. V rámci komorbidit u těchto pacientů ve věkové skupině 65 a výše diagnóza alergické rýmy: otázka počet procento je podceněna 49 25,65 je spíše podceněna ,02 je jí věnována dostatečná pozornost 34 17,80 nezodpovězeno 1 0,52 celkem ,00 Tab. 2. Pozorujete často u této věkové skupiny samoléčbu alergické rýmy? (např. volně prodejné nosní kapky ) počet procento ano ,20 ne 54 28,27 nezodpovězeno 1 0,52 celkem ,00 dat dosaženo souhlasu v 71 %. Jedná se tedy o úzkou korelaci s procentuálním podceněním alergické rýmy (tab. 2). Je však zřejmé, že volně prodejné dekongescenční kapky mají více kontraindikací než základní protizánětlivá léčba. Z obtíží, které rinitiky nad 65 let nejvíce obtěžovaly, byla nosní obstrukce, vodnatá sekrece, zatékání nosního sekretu. Tyto obtíže jsou typické pro alergickou rýmu, ale ve vyšším procentu (36 %) byl zastoupen pocit suché nosní sliznice (tab. 3). V seniorském věku je důležité si uvědomit, že pocit nosní suchosti a kongesci mohou způsobovat nežádoucí účinky léků, jako jsou diuretika, betablokátory, anxiolytika, léky proti vertigu. Nemusí se pouze jednat o atrofickou nosní sliznici, ale taktéž o nežádoucí účinek léku. Každopádně alergická onemocnění ve věku nad 65 let nezahrnují pouze alergická onemocnění dýchacích cest. Mezi časté obtíže jsou uváděny kožní alergické projevy a lékové alergie/ intolerance. Nezanedbatelnou skupinu taktéž tvoří alergie na hmyzí bodnutí (tab. 4). Diagnóza a léčba alergických onemocnění seniorů se neliší od léčby jiných věkových skupin. Je zatížena komorbiditami. Až polovina pacientů nad 75 let má více než 3 choroby a současně užívá více než 3 lékové skupiny. Taktéž fyziologické změny ve stáří mohou modifikovat obraz alergických onemocnění. Z tohoto důvodu v našem sdělení uvádíme určité odlišnosti alergické rýmy a bronchiálního astmatu ve stáří. Alergická rinitida Alergická rinitida je frekventním atopickým onemocněním, postihujícím až 30 % populace. Základní charakteristikou alergické rinitidy je chronický eozinofilní zánět. Alergická rinitida se rozvíjí na podkladě četných vlivů zevního prostředí u geneticky disponovaného jedince. Podstatou perzistující alergické rinokonjunktivitidy je zánětlivá buněčná infiltrace sliznice, která v sobě zahrnuje řadu imunitních pochodů. Jedná se o aktivaci, chemotaxi a trans endotelovou migraci buněk do submukózních vrstev s produkcí prozánětlivých cytokinů. Při neléčeném slizničním zánětu dochází ke stálé aktivaci, diferenciaci eozinofilních a bazofilních leukocytů, mastocytů, T lymfocytů a epiteliálních buněk. Je prodlouženo přežívání eozinofilů ve slizničních vrstvách, jsou uvolňovány mediátory aktivovaných buněk, z nichž významnou úlohu má histamin a cysteinylové leukotrieny. Opakovaným kontaktem s alergenem je v konečném důsledku slizniční eozinofilní zánět. Znakem Tab. 3. Který z příznaků alergické rýmy u těchto pacientů nejvíce převažuje? příznaky nevyskytly vyskytly nezodpovězeno celkem nosní obstrukce 46 (24,08 %) 144 (75,39 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) vodnatá sekrece 65 (34,03 %) 125 (65,45 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) kýchání 149 (78,01 %) 41 (21,47 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) zatékání nosního sekretu 102 (53,40 %) 88 (46,07 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) zaujetí hlavy 168 (87,96 %) 22 (11,52 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) suchá nosní sliznice 121 (63,35 %) 69 (36,13 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) celkem 651 (56,81 %) 489 (42,67 %) 6 (0,52 %) 1,146 (100,00 %) Tab. 4. Jakými dalšími nejčastějšími projevy alergie trpí tito pacienti? projevy výskyt ne ano nezodpovězeno celkem kožní alergické projevy 49 (25,65 %) 141 (73,82 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) potravinová alergie 113 (59,16 %) 77 (40,31 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) alergie na hmyzí bodnutí 140 (73,30 %) 50 (26,18 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) lékové alergie 57 (29,84 %) 133 (69,63 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) 41

3 zánětlivé nosní sliznice je specifická, při progresi i nespecifická hyperreaktivita. Vyšetření u alergologa s provedením kožních prick testů a vyšetřením specifického IgE může překvapit pozitivním nálezem a změnit přístup v léčbě seniorského rinitika [1 2]. Alergické vazby u seniorského rinitika Senioři tráví (zejména v zimním období) až 90 % svého času v prostředí budov. Proto je u seniorů pozorován posun senzitizace k tzv. alergenům interiérů. V této věkové skupině je více dokladována alergická vazba na roztoče, živočišné alergeny, plísně domovní. Dle sociálního zázemí můžeme zjistit i senzitizaci na exkrety švábů [3 4]. Alergeny domácích roztočů se vyskytují v různých částech těla roztočů, v sekretech a výměšcích. Roztoči se živí živočišnými lupy. Pro jejich růst je vyhovující teplota mezi 22 a 26 C a relativní vlhkost větší než 55 %. Jejich významným rezervoárem je lůžko a přikrývky. Je důležité poučit seniorského pacienta a jeho rodinu o správných režimových opatřeních, zvláště tehdy, pokud je pacient více upoután na lůžko. Ač domácí miláček může být významnou psychologickou podporou pro seniory, je důležité si uvědomit, že perzistující alergická rinitida může být udržována kontaktem s živočišnými alergeny. Významné senzitizace jsou schopny kočičí a psí alergeny. Taktéž chov exotického ptactva není v bytech seniorů vhodný, kromě další senzitizace dochází k nárůstu roztočů v interiérech. Nevhodné domovní prostředí se zvýšenou vlhkostí vede na nárůstu plísní. Pokud má však senior více projevy rinitidy se současným alergickým zánětem spojivek, v alergické vazbě bývá převažující vazba na pyly. Pylové alergeny pocházejí zejména ze stromovin, travin a plevelů. Pylová senzitizace narůstá více v oblastech s velkým automobilovým provozem. V letním i podzimním období se souběžně s pyly mohou uplatňovat i alergeny vzdušných plísní (Cladosporium, Alternaria) [5 6]. Léčba alergické rinitidy Alergická rýma již není dělena dle typu senzibilizace na alergickou rýmu sezónní a alergickou rýmu celoroční. Tato klasifikace postupem času ztrácí na významu. Nová klasifikace je založena na intenzitě a trvání příznaků (rinitida intermitentní či perzistující lehká až středně těžká/ těžká). Je zdůrazňován stupňovitý léčebný postup. Kromě terapie obsahuje plán léčby edukaci seniorského pacienta se snahou o snížení kontaktu s alergeny (např. bariérové textilní povlaky nepropustné pro roztoče). Specifická alergenová imunoterapie se u pacientů nad 65 let neaplikuje. Farmakoterapie alergické rýmy obsahuje několik terapeutických skupin. Léčba je stupňovitá ve zjednodušené formě můžeme říci, že u rýmy intermitentní (lehké, středně těžké až těžké) jsou základem v léčbě antihistaminika a dle odezvy na léčbu nazální kortikosteroidy. V současných terapeutických schématech nastupují tzv. antihistaminika nové generace (levocetirizin, desloratadin), která mají širší imunomodulační vlastnosti a vysokou afinitu a selektivitu k H1 receptorům. Je třeba zdůraznit, že antihistaminika I. generace (např. dithiaden), jsou léčbou překonanou a nevhodnou pro svoje působení na kognitivní funkce. U rýmy perzistující (středně těžké až těžké) zahajujeme léčbu vždy nazálními kortikosteroidy. Topické nosní kortikosteroidy jsou nejúčinnější lékovou skupinou užívanou k potlačení alergického zánětu na nosní sliznici. Nazálních kortikoidů není nutné se obávat ani v seniorském věku (ani z hlediska rozvoje katarakty či glaukomu). Naopak nevhodné jsou dekongescenční nosní kapky, které mají mnohem více kontraindikací než základní protizánětlivá léčba. V seniorském věku je důležité si uvědomit, že pocit nosní suchosti a kongesci způsobuji účinky léků jako jsou diuretika, betablokátory, anxiolytika, léky proti vertigu. Ač je zvlhčování nosní sliznice léčbou pouze symptomatickou, je ve stáří žádoucí [7 8]. Alergická rýma provázena slizničním eozinofilním zánětem je lokálním projevem systémového alergického onemocnění. Taktéž u seniorů se jedná o imunopatologický stav rizikový z hlediska rozvoje bronchiálního astmatu. Co je opomíjeno i seniorského rinitika odeslat k funkčnímu vyšetření plic. Spirometrie nám může odhalit nejčastější komorbiditu alergické rýmy bronchiální astma. Alergické bronchiální astma V České republice je uváděn počet až 800 tis. astmatiků. Pokud je v naší republice 14 % obyvatel ve věku nad 65 let, lze předpokládat v našich ordinacích péče o 112 tis. astmatických seniorů. Pravděpodobně tomu tak není. Průduškové astma je jednou z významných chronických nemocí dětského a dospělého věku. Se stárnutím naší populace můžeme očekávat jeho nárůst i v seniorském věku. Příznaky astmatu vedou k omezení aktivity seniorů. Cílem léčby astmatu je dosažení a dlouhodobé stabilizované udržení stavu, které označujeme jako astma pod kontrolou. Bronchiální astma se ve stáří vyznačuje nízkou senzitivitou pacientů k symptomům, starší pacienti díky komorbiditám nespecificky prezentují svou chorobu. Stejně tak podíl komorbidit znesnadňuje léčbu. Jsou určité specifické vlastnosti senia, které modifikují obraz bronchiálního astmatu ve stáří. K pochopení odlišného průběhu astmatu u seniorů je nutno si uvědomit imunologické a fyziologické změny ve stáří. Imunosenescence ve vztahu k bronchiálnímu astmatu Významnou obrannou linií pro bronchioly a alveolární prostor jsou alveolární makrofágy. V průběhu sénia je snížena jejich schopnost fagocytózy. Dochází k narušení kostimulačních faktorů a tím následně ke snížení prezentace 42

4 AB redukovaná odpověď na léčbu Obr. 1. Seniorské astma. věkem alterovaný imunitní systém = komplexní fenomén alterované plicní funkce morfologické a fyziologické abnormality imunogenních peptidů T lymfocytům. Postupně dochází k involuci thymu T lymfocyty neprocházejí diferenciací závislou na thymu a je postižen první krok aktivace T lymfocytů exprese znaku CD69. Tímto je snížena odpověď T lymfocytů vůči infekčním a zánětlivým podnětům. V průběhu stáří dochází k poklesu tvorby růstových faktorů (např. GM CSF) s negativním vlivem na funkci neutrofilů je alterována jejich funkce se snížením chemotaxe. V indukovaném sputu a v broncheoalveolární laváži byl zaznamenán ve skupině nad 65 let signifikantně vyšší obsah neutrofilů a neutrofilní elastázy. Právě zvýšení elastázy je uváděno jako významný faktor ve ztrátě elastinových vláken s poklesem plicní elasticity [10]. Alterací T lymfocytů je snížena produkce interleukinu IL 5, který je stimulem pro růst eozinofilů, jejich migraci a přežívání ve tkáních. V průběhu sénia je proto snížená akumulace eozinofilů ve tkáních exponovaných alergenu. Ač je u 75 % astmatických seniorů dokladována senzitizace na inhalační alergeny, ve stáří je snížena Th 2 cytokinová odpověď s poklesem hodnot celkového IgE, alergen- specifických IgE se snížením aktivace bazofilů, mastocytů [1,3]. Proto původně alergické astma může působit ve stáří jako astma nealergické reagující spíše na podněty nespecifické a infekční. Nejen imunosenescence však mění obraz astmatu ve stáří. Negativní vliv na průběh bronchiálního astmatu u seniora má i přirozený pokles síly dýchacích svalů, zvýšená celková rigitida hrudního koše a pokles plicní elasticity. Bránice je významným dechovým svalem a hrudní kyfóza ve stáří omezuje dechové úsilí bránice. S nutričním stavem seniora může být omezená funkce dalších dechových svalů. Kalcifikace kostálních chrupavek a kost vertebrálních kloubů, hrudní kyfóza s osteoporózou vede ke zvýšené rigiditě/ ztuhnutí hrudního koše. Tím klesá com pliance hrudního koše s věkem. V průběhu stárnutí dochází ke ztrátě plicní elasticity vlivem snížené syntézy kolagenu a působením neutrofilní elastázy je zvýšeně degradován kolagen. Nejedná se o symetrickou homogenní ztrátu elastických vláken, jedná se spíše o typ přestavby ztráta je více vyjádřena podél alveolů a dochází k homogenní dilataci alveolárních duktů. Proto termín senilní emfyzém je zavádějící nejedná se o emfyzém. Seniorský pacient má sníženou odpověď chemoreceptorů vůči hypoxii a sníženou vnímavost ventilačních poruch, což může vést k podcenění příznaků jak ze strany astmatika [11]. Obecně můžeme říci, že fenotyp bronchiálního astmatu ve stáří není zásadně odlišný, je však nutné si uvědomit výše uvedené faktory modifikující obraz choroby ve stáří (obr. 1). Často bývá obtížná diagnostika vůči obstrukční chorobě plicní, neboť výpovědní hodnota bronchodilatačního testu je omezena a přirozeně převažuje neutrofilní typ zánětu. Proto anamnéza se zaměřením na alergického choroby u pacienta a v rodině je důležitým vodítkem při stanovení diagnózy. Diferenciální diagnostika ve stáří se zásadně neliší od tohoto problému ve středním věku. Z hlediska plicních diagnóz bychom měli bronchiální astma odlišit od chronické obstrukční choroby plicní (zvláště u kuřáků). Podíl námahové dušnosti bývá kromě ischemické choroby srdeční někdy mylně přičítán nadváze či netrénovanosti seniorů. Kromě pátrání po dalších plicních postiženích (bronchiektázie, intersticiální plicní choroby, bronchogenní karcinom, tromboembolická nemoc) bychom měli myslet i na gastroezofageální reflux ve stáří či mikroaspirace ve spánku [12]. Léčba komorbidit ztěžuje obraz choroby. Ve staří jsou obvyklé bolestivé syndromy s užíváním nesteroidních antirevmatik a kyseliny acetylsalicylové, která je kromě této indikace vhodným antiagregačním lékem. Je třeba mít na paměti, že tyto léky mohou u geneticky disponovaných astmatiků způsobovat bronchospazmus. U seniorských astmatiků se současnou hypertenzní nemocí je stále diskutována otázka nasazení betablokátorů nové studie ukazují, že selektivní betablokátory nemají zásadní negativní průběh na bronchiální astma. Dráždivý kašel bývá někdy příznakem léčby ACE inhibitory a může být mylně považován za příznak astmatu. Tlumivý účinek psychofarmak může vést k podcenění zejména nočních dušností. Významné je nebezpečí inhibitorů monoaminoxydázy, které blokují degradaci katecholaminů. Tím je násoben účinek inhalačních b- mimetik se zvýšeným rizikem arytmií a hypertenzních krizí [12]. Stupňovitá farmakoterapie bronchiálního astmatu k dosažení kontroly nad chorobou vyžaduje pravidelnou léčbu jak protizánětlivou, tak bronchodilatační. Vlastní odpověď na antiastmatickou terapii může být změněna ve stáří stoupá nespecifická bronchiální hyperreaktitivita a současně je snížena odpověď na b 2 - mimetika. U seniorských astmatiků se vzhledem k vícečetným onemocněním snažíme o jednoduchý léčebný režim, maximálně s dávkováním léků 1 2krát denně. Důležitá je volba inhalačních léků. Do edukace správné inhalační techniky (pokud je to nutné) zapojujeme i rodinu, při následných návštěvách správnou inhalaci opětně kontrolujeme. Více obtížná je aplikace dáv- 43

5 kovacích aerosolů. Tyto léky doporučujeme podávat přes inhalační nástavec. V léčebném přístupu je významné si uvědomit, že dušnost ani kašel není příznak vyššího věku, ale příznak choroby. Ve stáří může sice bronchiální astma směřovat k horším variantám choroby, ale důležitý je osobní přístup seniora a jeho nejbližšího okolí. Pokud se vrátíme k naší otázce Alergie ve stáří jedná se o problém?, musíme konstatovat, že se o problém nejedná, pokud na etiologii obtíží myslíme a nebojíme se i seniorského pacienta odeslat při diagnostické suspekci k alergologickému vyšetření. Překvapivě někdy můžeme zjistit, že popisované noční dušnosti nejsou kardiální etiologie, ale nediagnostikované bronchiální astma. Literatura 1. Raherison C, Nejjari C, Marty ML et al. IgE level and Phadiatop in an elderly population from the PAQUID cohort: relationship to respiratory symptoms and smoking. Allergy 2004; 59 (9): Wöhrl S, Hayek B, Stingl G et al. Late onset of type- 1 allergic conjunctivitis in an elderly woman. Allergy 2003; 58 (11): King MJ, Lockey RF. Allergen prick- puncture skin testing in the elderly. Drugs Aging 2003; 20(14): Niemeijer NR, de Monchy JGR. Age- dependency of sensitization to aero allergens in asthmatics. Allergy 1992; 47: Huss K, Naumann PL, Mason PJ et al. Asthma severity, atopic status, allergen exposure and quality of life in elderly persons. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 86 (5): Mediaty A, Neuber K. Total and specific serum IgE decreases with age in patients with allergic rhinitis, asthma and insect allergy but not in patients with atopic dermatitis. Immunity Ageing 2005; 2: Little D. Allergies in the aging: Geriatric Rhinitis: Under- diagnosed and Undertreated. Geriatr Aging 2005; 8 (5): Slavin RG. Allergic rhinitis: Managing the adult spectrum. Allergy Asthma Proc 2006; 27 (1): Bellanti JA, Azem M, MacDowell Carneiro AL et al. Possible mechanisms of late life- onset allergic diseases and asthma in the senior citizen. Allergy Asthma Proc 2000; 21 (5): Vignola AM, Scichilone N, Bousquet J. Aging and asthma: pathophysiological mechanisms. Allergy 2003: 58 (3): Slavin RG, Haselkorn T, Zayed H et al. Asthma in the elderly Results from TENOR. J Allergy Clin Immunol 2004; 113 (2): S Wöhrl S, Stingl G. Underestimation of allergies in elderly patients. Lancet 2004; 363 (9404): 249. Doručeno do redakce Přijato po recenzi prim. MU Dr. Irena Krčmová, CSc. prof. MU Dr. Bohuslav Král, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové II. interní klinika FN Hradec Králové prim. MU Dr. Irena Krčmová, CSc. (1957) V letech absolvovala LF UK Praha. V roce 1986 složila atestaci I. stupně z vnitřního lékařství, 1992 složila spec. atestaci v oboru klinické imunologie a alergologie. V roce 1992 obhájila kandidátskou práci Imunologie u akutního infarktu myokardu. V roce 2000 jí byla udělena cena České lékařské společnosti J. E. Purkyně za soubor prací o specifické alergenové imunoterapii a hodnocení její účinnosti Cena Vladimíra Zavázala za rok Od roku 2002 se podílí na výuce studentů Univerzity Pardubice, LF UK v Hradci Králové, FaF UK v Hradci Králové. Od listopadu 2006 je zástupkyní pro LPP klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové. Od roku 1997 je lektorem České iniciativy pro astma. V roce 2010 jí byla udělena cena za nejlepší původní práci za rok 2009 v časopisu Alergie. Dr. Krčmová je autorkou nebo spoluautorkou 149 přednášek a 96 publikací v českých i zahraničních odborných časopisech a autorkou odborných kapitol v knize Alergologie. 44

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA Autor: Michael Paprota Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Obtížně léčitelné astma (OLA) je takový typ astmatu, u kterého je obtížné nebo až nemožné

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

Kazuistika. asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Kazuistika. asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Kazuistika asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Kazuistika astmatický pacient Pacientka 21 let, atopička přichází k praktickému lékaři s dechovými obtížemi a kašlem. PL ji indikuje

Více

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Zařazov azování alergiků do pracovního procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Pachnerovy dny

Více

ALERGICKÁ RÝMA. Příručka pro praxi:

ALERGICKÁ RÝMA. Příručka pro praxi: ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE Příručka pro praxi: ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Irena Krčmová, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové Prof. MUDr. Viktor

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Dětské astma po třiceti letech

Dětské astma po třiceti letech Dětské astma po třiceti letech Childhood asthma thirty years later VÍT PETRŮ, JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, HANA KOLÁŘOVÁ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha SOUHRN Prospektivní

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 3.7.005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Možnosti prevence před poškozením zdraví u expozice profesionálním alergenům

Možnosti prevence před poškozením zdraví u expozice profesionálním alergenům Možnosti prevence před poškozením zdraví u expozice profesionálním alergenům MUDr. B. Dlouhá, MUDr. K. Švábová, CSc., D. Havlová, MUDr. L. Rychlá SZÚ, CPL 22. konzultační den 17.4.2008 Alergie v populaci

Více

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children VÁCLAVA GUTOVÁ Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň SOUHRN Diagnostikování astmatu je někdy obtížné, zvláště u

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.5.2006 12 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Pylová. alergie. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa.

Pylová. alergie. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Pylová alergie Požádejte o radu svého alergologa. Více informací o pylové alergii naleznete také na www.jsem-alergik.cz Informujte se STALLERGENES

Více

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Irena Krčmová, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Irena Krčmová, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové KLINICKÉ ASPEKTY ALERGICKÉ RÝMY MUDr. Irena Krčmová, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové Alergická rýma je nejčastějším atopickým onemocněním, které postihuje 10 30% populace.

Více

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Jana Kratěnová, Centrum hygieny životního prostředí, SZÚ Praha, Česká republika 22. konzultační

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2007 46 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

ALERGICK Á RÝMA PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová. Alergologická ambulance, Plzeň

ALERGICK Á RÝMA PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová. Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICK Á RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je onemocnění významné pro vysokou prevalenci, negativní dopad na kvalitu života pacientů a možnost vzniku závažných komplikací.

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Obsah. Oslabení dýchacího systému 1 / 6

Obsah. Oslabení dýchacího systému 1 / 6 Oslabení dýchacího systému 1 / 6 Obsah OSLABENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU - ASTHMA... 2 PROJEVY... 2 ETIOLOGIE A PŘÍČINY VZNIKU... 3 Faktory podmiňující vznik astmatu... 3 Rozdělení astmatu... 4 Klasifikace tíže

Více

Patofyziologie dýchacího systému

Patofyziologie dýchacího systému Patofyziologie dýchacího systému Respira ní systém - fyziologie Hlavní funkce na úrovni plic: ventilace difuze perfuze Alveolární ventilace V A = (V T -V D ) x f V T.dechový objem (tidal volume) V D.mrtvý

Více

Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN

Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN Agenda Význam respiračních chorob Diagnostika CHOPN Vztah spirometrie a jiných parametrů Souvislosti FEV1, FVC s jinými orgány Význam spirometrie

Více

ATOPIE A ALERGIE A T O P I E. MUDr. Eva Vernerová. Ústav imunologie UK 2. lékařská fakulta a FN Motol, Praha

ATOPIE A ALERGIE A T O P I E. MUDr. Eva Vernerová. Ústav imunologie UK 2. lékařská fakulta a FN Motol, Praha ATOPIE A ALERGIE A T O P I E MUDr. Eva Vernerová Ústav imunologie UK 2. lékařská fakulta a FN Motol, Praha ATOPIE vyšší koncentrace FcεR1 na jejich povrchu atopos zvláštní, cizí GENETICKÁ PREDISPOZICE

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 6. 2013 Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském

Více

OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE SV Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s alergologickým a imunologickým onemocněním A. ALERGOLOGIE

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. července 2014 2 Souhrn Činnost oboru alergologie a klinická imunologie ve Zlínském kraji

Více

Medicína C2009 PRO PRAXI. www.solen.cz ISBN 978-80-87327-10-4. Repetitorium. Alergie. Med. Pro Praxi 2009; 6(suppl. C) www.medicinapropraxi.

Medicína C2009 PRO PRAXI. www.solen.cz ISBN 978-80-87327-10-4. Repetitorium. Alergie. Med. Pro Praxi 2009; 6(suppl. C) www.medicinapropraxi. Medicína PRO PRAXI C2009 www.solen.cz ISBN 978-80-87327-10-4 Alergie Med. Pro Praxi 2009; 6(suppl. C) www.medicinapropraxi.cz Slovo úvodem C3 Slovo úvodem Nárůst prevalence alergických onemocnění v populaci

Více

Diagnostika. Vyšetření plicních funkcí Spirometrie

Diagnostika. Vyšetření plicních funkcí Spirometrie ATIASTMATIKA Astma Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest Opakované reverzibilní obstrukce průdušek (astmatické záchvaty) Výraznější potíže při výdechu Status asthmaticus: dlouhodobější obstrukce

Více

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň 1. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu. 2. Imunoterapie hmyzím jedem. 3. Indikační kritéria imunoterapie. Doporučený

Více

POSTAVENÍ KORTIKOSTEROIDŮ V KOMPLEXNÍ TERAPII ALERGICKÉ RÝMY

POSTAVENÍ KORTIKOSTEROIDŮ V KOMPLEXNÍ TERAPII ALERGICKÉ RÝMY POSTAVENÍ KORTIKOSTEROIDŮ V KOMPLEXNÍ TERAPII ALERGICKÉ RÝMY MUDr. Hana Fišerová ORL klinika UK 2 LF, Fakultní nemocnice v Motole, Praha Alergická rýma (AR) patří k nejčastějším onemocněním horních cest

Více

Rejstříky ročník 4/2002

Rejstříky ročník 4/2002 Rejstříky ročník 4/2002 OBSAHOVÝ REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ REJSTŘÍK OBSAHOVÝ REJSTŘÍK Editorial 1, 93, 185, 267 Obsah 3, 97, 189, 269 Revize alergologického názvosloví stanovisko EAACI 186 Cena MUDr.

Více

Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent

Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent 286 Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent MUDr. Irena Krčmová, CSc., MUDr. Jakub Novosad, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Více

ATOPIE A ALERGIE A T O P I E. MUDr. Eva Vernerová. Ústav imunologie UK 2. lékařská fakulta a FN Motol, Praha

ATOPIE A ALERGIE A T O P I E. MUDr. Eva Vernerová. Ústav imunologie UK 2. lékařská fakulta a FN Motol, Praha ATOPIE A ALERGIE A T O P I E MUDr. Eva Vernerová Ústav imunologie UK 2. lékařská fakulta a FN Motol, Praha ATOPIE vyšší koncentrace FcεR1 na jejich povrchu atopos zvláštní, cizí GENETICKÁ PREDISPOZICE

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc v intenzivní péči - up to date 2010

Chronická obstrukční plicní nemoc v intenzivní péči - up to date 2010 Chronická obstrukční plicní nemoc v intenzivní péči - up to date 2010 Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

5. 19.2.- Astma ve zvláštních situacích, Astmaforum( symposium pro specialisty), Telč

5. 19.2.- Astma ve zvláštních situacích, Astmaforum( symposium pro specialisty), Telč Přednášky MUDr.Bronislava Ph.D Alergologie, interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno Přednášky 1999. MUDr.Bronislava Ph.D 1. 14.1- Vývoj alergie a astmatu v dospělosti a ve stáří ČSAKI- slavnostní

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Bílá kniha o alergii 2011 2012

Bílá kniha o alergii 2011 2012 2011 2012 Bílá kniha o alergii WAO White Book on Allergy 2011 2012 Executive summary RUBY PAWANKAR, GIORGIO WALTER CANONICA, STEPHEN T. HOLGATE, RICHARD F. LOCKEY WAO World Allergy Organisation A World

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 9. 8. 2007 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.1.2005 58 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství

Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Syndrom RAO/IAD

Více

Alergie. na domácí. zvířata? Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa.

Alergie. na domácí. zvířata? Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Alergie na domácí Požádejte o radu svého alergologa. zvířata? Vše o respirační alergii a možnostech řešení naleznete také na www.jsem-alergik.cz

Více

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň Proč stoupá počet alergiků? Proč je tolik dětí s ekzémem? Proč je naše dítě alergické, když my nejsme? Antibiotika?

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

ALERGICKÁ RÝMA U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ

ALERGICKÁ RÝMA U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ ALERGICKÁ RÝMA U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je onemocnění, jehož zdravotní a sociální význam je dán vysokou prevalencí, negativním dopadem na

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem

Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem The Patient with Ischemic Heart Disease and Bronchial Asthma Tomáš Sýkora Alergologie-Vnitřní lékařství, Pardubice Souhrn Jsou rozebrány diagnostické

Více

Alergická rýma klinické aspekty a léčba

Alergická rýma klinické aspekty a léčba Hlavní téma 177 Alergická rýma klinické aspekty a léčba Irena Krčmová Ústav klinické imunologie a alergologie FN, Hradec Králové Alergická rýma patří mezi nejčastější alergická onemocnění, která postihují

Více

Chronická rýma a astma

Chronická rýma a astma Chronická rýma a astma Allergic Rhinitis and Asthma Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň SOUHRN Alergická rýma a astma jsou dvě onemocnění jednoho systému dýchacích cest. Mají mnoho společných

Více

Astma a fyzická zátěž. Vratislav Sedlák

Astma a fyzická zátěž. Vratislav Sedlák Astma a fyzická zátěž Vratislav Sedlák Astma a fyzická zátěž astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění, v patogenezi hrají roli různé zánětlivé buňky a jejich produkty, typická je variabilita

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová Trendy v léčbě alergie MUDr. Petra Kubová Komplexní přístup k léčbě Režimová opatření eliminace alergenů Farmakoterapie Specifická alergenová imunoterapie Balneoterapie, speleoterapie, talasoterapie Režimová

Více

Antihistaminika HISTAMIN HISTAMIN. Poznámky ke cvičením z Farmakologie II ZAŘAZENÍ, KLASIFIKACE. výskyt : základní funkce v lidském organismu

Antihistaminika HISTAMIN HISTAMIN. Poznámky ke cvičením z Farmakologie II ZAŘAZENÍ, KLASIFIKACE. výskyt : základní funkce v lidském organismu Antihistaminika Poznámky ke cvičením z Farmakologie II Mgr. Barbora Ondráčková PharmDr. Ondřej Zendulka Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D. Tento studijní materiál slouží výhradně pro výuku praktických cvičení

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Jana Kratěnová 1, Marek Malý 2 Státní zdravotní ústav, Praha Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

Opatanol oční kapky a jejich přínos v léčbě sezónních alergických konjunktivitid

Opatanol oční kapky a jejich přínos v léčbě sezónních alergických konjunktivitid Opatanol oční kapky a jejich přínos v léčbě sezónních alergických konjunktivitid Opatanol Ophthalmic Solution for the Treatment of Seasonal Allergic Conjunctivitis TOMÁŠ JUREČKA, RADOMÍRA HOLÍNKOVÁ, ZUZANA

Více

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání MUDr.Helena Kazmarová MUDr.Helena Veselská Odborná skupina hygieny ovzduší Centrum hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz http://www.szu.cz/chzp/ovzdusi/index.htm

Více

MMO zdravotní ukazatele

MMO zdravotní ukazatele MMO zdravotní ukazatele Vybrané demografické ukazatele a ukazatele zdravotního stavu v letech 5 až 9 (srovnání Ostrava, MSK a ČR) vše zdroj ÚZIS Počet živě narozených na obyvatel 5 6 7 8 9 MS kraj 9,73

Více

2. Hofirek I., Novotná B., Syndrom vaskulitidy v diferenciální diagnose chronické urtikarie. Klinická imunologie a alergologie 1995 (4), 3: 106

2. Hofirek I., Novotná B., Syndrom vaskulitidy v diferenciální diagnose chronické urtikarie. Klinická imunologie a alergologie 1995 (4), 3: 106 1. Publikace astma bronchiale v graviditě 1. Novotná B., Astma bronchiale v těhotenství- užití budesonidu. Alergologie a klinická imunológia (SR), 1997; (7) 3 : 3 2. Novotná B., Astma bronchiale v těhotenství.

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Úvodní slovo. Vážení přátelé,

Úvodní slovo. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Úvodní slovo Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat všem, kteří svými dary nebo pomocí a důvěrou podpořili v roce 2007 činnost Nadačního fondu Astma. Koncem roku 2006 jsme při jednání

Více

Desatero léčby astmatu. Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni

Desatero léčby astmatu. Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni Desatero léčby astmatu Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni Léčba astmatu Rozpor mezi možnostmi a realitou Astma je dnes velmi dobře léčitelné onemocnění (více než 95% nemocných reaguje

Více

Profesionální alergická onemocnění v ČR

Profesionální alergická onemocnění v ČR Profesionální alergická onemocnění v ČR Occupational allergic diseases in the Czech Republic BEATRICA DLOUHÁ, DANA HAVLOVÁ, ZDEŇKA FENCLOVÁ, JAROMÍR ŠAMÁNEK, LUDMILA BEČVÁŘOVÁ, LENKA RYCHLÁ, MICHAELA ČERSTVÁ

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21 Obsah Seznam zkratek... 15 Předmluva k 5. vydání... 21 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému... 23 1.1 Hlavní funkce imunitního systému... 23 1.2 Antigeny... 23 1.3 Druhy imunitních mechanismů...

Více

IMUNOTERAPIE U ALERGIE A ASTMATU

IMUNOTERAPIE U ALERGIE A ASTMATU IMUNOTERAPIE U ALERGIE A ASTMATU doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Účinnost injekční alergenové imunoterapie u alergické rhinitidy a astmatu byla jednoznačně

Více

-Odhaduje se celosvětově asi 150 miliónů astmatiků. Mezi dětmi je asi 10% výskyt.

-Odhaduje se celosvětově asi 150 miliónů astmatiků. Mezi dětmi je asi 10% výskyt. Otázka: Asthma bronchiale Předmět: Ošetřovatelství Přidal(a): Kristýna Charakteristika: Je to chronické zánětlivé celoživotní onemocnění DC se: Záchvaty výdechové dušnosti, která je způsobena přechodným

Více

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOTERAPIE NEMOCÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOTERAPIE NEMOCÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH ALERGICKÁ RÝMA František Kopřiva Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc Prevalence alergické rýmy se v posledním desetiletí zvyšuje zvláště v dětské populaci. Její současná klasifikace je založena na hodnocení

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 10. 7. 2013 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více

M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni

M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni Mastocyt: druhé housle nebo dirigent? aneb Tři sestry M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni Tři sestry M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni A.P. Čechov, statek u Moskvy Mastocyt Tři sestry Matka: Nar.

Více

Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii

Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii 15.11.4 DOPLŇUJÍCÍ LITERATURA K FES Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii 15.2.1 Poznámky k anatomii splanchnokrania (teorie) 15.4 Rhinosinusitis chron. 15.4.1 Systematika rinosinusitid 15.4.2

Více

AKTUÁLNÍ FARMAKOTERAPIE APIE

AKTUÁLNÍ FARMAKOTERAPIE APIE AKTUÁLNÍ FARMAKOTERAPIE APIE Alergická rýma doc. MUDr. František Kopřiva, Ph. D. Prevalence alergické rýmy se v posledním desetiletí zvyšuje zvláště v dětské populaci. Její současná klasifikace je založena

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6. 10. 2014 9 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2013 Activity

Více

Astma bronchiale rizikové faktory. Alergie nezná hranic MUDr.Petra Kubová

Astma bronchiale rizikové faktory. Alergie nezná hranic MUDr.Petra Kubová Astma bronchiale rizikové faktory Alergie nezná hranic MUDr.Petra Kubová Dědičnost alergie a AB Polygenní multifaktoriální dědičnost Riziko vzniku alergie: Alergie u sourozence 30 % Alergie u jednoho z

Více

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR H. Kazmarová, H. Velická, V. Puklová (SZÚ Praha) Ovzduší a zdraví Rozsah dostupných informací

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více