se o problém? I. Krčmová, B. Král

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se o problém? I. Krčmová, B. Král"

Transkript

1 Stáří a alergie jedná se o problém? I. Krčmová, B. Král Souhrn Ačkoliv vznik alergické rýmy či alergického bronchiálního astmatu bývá obvykle spojován s dětským věkem, nemusí tomu tak být zcela. Prevalence alergických onemocnění v seniorském věku je udávána kolem 5 %. Alergická onemocnění ve věku nad 65 let nezahrnují pouze alergická onemocnění dýchacích cest. Mezi časté obtíže jsou uváděny kožní alergické projevy a lékové alergie/ intolerance, alergie na hmyzí bodnutí. Pokud byla inhalačními alergeny testována populace nad 80 let, byly pozitivní prick testy ještě v 7 % testované seniorské skupiny. Alergická rýma provázena slizničním eozinofilním zánětem je lokálním projevem systémového alergického onemocnění. Jedná se o imunopatologický stav rizikový z hlediska rozvoje bronchiálního astmatu, proto je důležité seniorského rinitika odeslat k funkčnímu vyšetření plic. Fenotyp bronchiálního astmatu ve stáří není zásadně odlišný, ačkoliv imunosenescence modifikuje obraz bronchiálního astmatu. Negativní vliv na průběh bronchiálního astmatu má i přirozený pokles síly dýchacích svalů, zvýšená celková rigitida hrudního koše a pokles plicní elasticity v seniorském věku. Stupňovitá farmakoterapie bronchiálního astmatu k dosažení kontroly nad chorobou vyžaduje pravidelnou léčbu jak protizánětlivou, tak bronchodilatační. Snažíme se o jednoduchý léčebný režim s dávkováním maximálně 2krát denně. Významná je volba inhalačních léků s častou kontrolou správné techniky inhalace. Klíčová slova alergická onemocnění bronchiální astma seniorský věk Abstract Older age and allergy is this an issue? Even though the onset of allergic rhinitis and allergic bronchial asthma is usually being linked to childhood, this may not always be the case. The prevalence of allergic diseases reported in older age patients is about 5%. Allergic diseases in patients above 65 years of age include more than just the respiratory tract disorders. Allergic skin reactions, allergic drug intolerance and allergic reactions to insect bites are among the most frequent complaints. Inhalation allergy testing in a population of patients above 80 years of age resulted in positive prick tests in as many as 7% of the senior population. Allergic rhinitis associated with mucosal eosinophilic inflammation is a local sign of a systemic allergic disorder. This is a high risk immunopathological state particularly with respect to potential development of bronchial asthma; this is why it is imperative to refer an older patient with rhinitis for pulmonary function assessment. Older age bronchial asthma phenotype is not essentially different even though immunosenescence modifies the picture of bronchial asthma. Natural loss of respiratory muscle tone, increased rigidity of thoracic cage and a reduction of lung elasticity in older age all have a negative effect on the course of bronchial asthma. Stepwise approach to pharmacological asthma management requires continuous anti-inflammatory as well as bronchodilator treatment. We should aim for a simple regimen with no more than twice daily dosing. Important is the choice of inhalation agents and frequent inspections of the inhalation technique. Key words allergic diseases bronchial asthma older age Úvod Alergická onemocnění se mohou rozvinout v kterémkoliv věku. Není výjimečné diagnostikovat nově alergickou rýmu či astma ve věku nad 65 let. Prevalence alergických onemocnění v seniorském věku v České republice není známa. V roce 2008 jsme provedli dotazníkový průzkum v rámci ordinací ambulantních specialistů. Celkem byly získány údaje ze 191 ordinací, z nichž převahu činili alergologové (108), zbývající ordinace byly zastoupeny pneumology, otolaryngology. Na dotaz jaké je procentuální zastoupení pacientů ve věku nad 65 let, bylo nejčetněji uváděno číslo mezi 10 a 19 %. Další část dotazů směřovala k nejčastějšímu alergickému onemocnění alergické rýmě. Toto onemocnění je významným rizikovým faktorem pro vznik bronchiálního astmatu a v tomto kontextu se nemusí již jednat o zanedbatelnou diagnózu v rámci komorbidit seniora. Bylo zvažováno, zda je této diagnóze věnována dostatečná pozornost. Až téměř v 72 % bylo udáváno, že onemocnění je spíše podceněno (tab. 1). Je zajímavé, že na dotaz, zda seniorský rinitik preferuje samoléčbu alergické rýmy, bylo při sběru 40

2 Tab. 1. V rámci komorbidit u těchto pacientů ve věkové skupině 65 a výše diagnóza alergické rýmy: otázka počet procento je podceněna 49 25,65 je spíše podceněna ,02 je jí věnována dostatečná pozornost 34 17,80 nezodpovězeno 1 0,52 celkem ,00 Tab. 2. Pozorujete často u této věkové skupiny samoléčbu alergické rýmy? (např. volně prodejné nosní kapky ) počet procento ano ,20 ne 54 28,27 nezodpovězeno 1 0,52 celkem ,00 dat dosaženo souhlasu v 71 %. Jedná se tedy o úzkou korelaci s procentuálním podceněním alergické rýmy (tab. 2). Je však zřejmé, že volně prodejné dekongescenční kapky mají více kontraindikací než základní protizánětlivá léčba. Z obtíží, které rinitiky nad 65 let nejvíce obtěžovaly, byla nosní obstrukce, vodnatá sekrece, zatékání nosního sekretu. Tyto obtíže jsou typické pro alergickou rýmu, ale ve vyšším procentu (36 %) byl zastoupen pocit suché nosní sliznice (tab. 3). V seniorském věku je důležité si uvědomit, že pocit nosní suchosti a kongesci mohou způsobovat nežádoucí účinky léků, jako jsou diuretika, betablokátory, anxiolytika, léky proti vertigu. Nemusí se pouze jednat o atrofickou nosní sliznici, ale taktéž o nežádoucí účinek léku. Každopádně alergická onemocnění ve věku nad 65 let nezahrnují pouze alergická onemocnění dýchacích cest. Mezi časté obtíže jsou uváděny kožní alergické projevy a lékové alergie/ intolerance. Nezanedbatelnou skupinu taktéž tvoří alergie na hmyzí bodnutí (tab. 4). Diagnóza a léčba alergických onemocnění seniorů se neliší od léčby jiných věkových skupin. Je zatížena komorbiditami. Až polovina pacientů nad 75 let má více než 3 choroby a současně užívá více než 3 lékové skupiny. Taktéž fyziologické změny ve stáří mohou modifikovat obraz alergických onemocnění. Z tohoto důvodu v našem sdělení uvádíme určité odlišnosti alergické rýmy a bronchiálního astmatu ve stáří. Alergická rinitida Alergická rinitida je frekventním atopickým onemocněním, postihujícím až 30 % populace. Základní charakteristikou alergické rinitidy je chronický eozinofilní zánět. Alergická rinitida se rozvíjí na podkladě četných vlivů zevního prostředí u geneticky disponovaného jedince. Podstatou perzistující alergické rinokonjunktivitidy je zánětlivá buněčná infiltrace sliznice, která v sobě zahrnuje řadu imunitních pochodů. Jedná se o aktivaci, chemotaxi a trans endotelovou migraci buněk do submukózních vrstev s produkcí prozánětlivých cytokinů. Při neléčeném slizničním zánětu dochází ke stálé aktivaci, diferenciaci eozinofilních a bazofilních leukocytů, mastocytů, T lymfocytů a epiteliálních buněk. Je prodlouženo přežívání eozinofilů ve slizničních vrstvách, jsou uvolňovány mediátory aktivovaných buněk, z nichž významnou úlohu má histamin a cysteinylové leukotrieny. Opakovaným kontaktem s alergenem je v konečném důsledku slizniční eozinofilní zánět. Znakem Tab. 3. Který z příznaků alergické rýmy u těchto pacientů nejvíce převažuje? příznaky nevyskytly vyskytly nezodpovězeno celkem nosní obstrukce 46 (24,08 %) 144 (75,39 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) vodnatá sekrece 65 (34,03 %) 125 (65,45 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) kýchání 149 (78,01 %) 41 (21,47 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) zatékání nosního sekretu 102 (53,40 %) 88 (46,07 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) zaujetí hlavy 168 (87,96 %) 22 (11,52 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) suchá nosní sliznice 121 (63,35 %) 69 (36,13 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) celkem 651 (56,81 %) 489 (42,67 %) 6 (0,52 %) 1,146 (100,00 %) Tab. 4. Jakými dalšími nejčastějšími projevy alergie trpí tito pacienti? projevy výskyt ne ano nezodpovězeno celkem kožní alergické projevy 49 (25,65 %) 141 (73,82 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) potravinová alergie 113 (59,16 %) 77 (40,31 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) alergie na hmyzí bodnutí 140 (73,30 %) 50 (26,18 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) lékové alergie 57 (29,84 %) 133 (69,63 %) 1 (0,52 %) 191 (100,00 %) 41

3 zánětlivé nosní sliznice je specifická, při progresi i nespecifická hyperreaktivita. Vyšetření u alergologa s provedením kožních prick testů a vyšetřením specifického IgE může překvapit pozitivním nálezem a změnit přístup v léčbě seniorského rinitika [1 2]. Alergické vazby u seniorského rinitika Senioři tráví (zejména v zimním období) až 90 % svého času v prostředí budov. Proto je u seniorů pozorován posun senzitizace k tzv. alergenům interiérů. V této věkové skupině je více dokladována alergická vazba na roztoče, živočišné alergeny, plísně domovní. Dle sociálního zázemí můžeme zjistit i senzitizaci na exkrety švábů [3 4]. Alergeny domácích roztočů se vyskytují v různých částech těla roztočů, v sekretech a výměšcích. Roztoči se živí živočišnými lupy. Pro jejich růst je vyhovující teplota mezi 22 a 26 C a relativní vlhkost větší než 55 %. Jejich významným rezervoárem je lůžko a přikrývky. Je důležité poučit seniorského pacienta a jeho rodinu o správných režimových opatřeních, zvláště tehdy, pokud je pacient více upoután na lůžko. Ač domácí miláček může být významnou psychologickou podporou pro seniory, je důležité si uvědomit, že perzistující alergická rinitida může být udržována kontaktem s živočišnými alergeny. Významné senzitizace jsou schopny kočičí a psí alergeny. Taktéž chov exotického ptactva není v bytech seniorů vhodný, kromě další senzitizace dochází k nárůstu roztočů v interiérech. Nevhodné domovní prostředí se zvýšenou vlhkostí vede na nárůstu plísní. Pokud má však senior více projevy rinitidy se současným alergickým zánětem spojivek, v alergické vazbě bývá převažující vazba na pyly. Pylové alergeny pocházejí zejména ze stromovin, travin a plevelů. Pylová senzitizace narůstá více v oblastech s velkým automobilovým provozem. V letním i podzimním období se souběžně s pyly mohou uplatňovat i alergeny vzdušných plísní (Cladosporium, Alternaria) [5 6]. Léčba alergické rinitidy Alergická rýma již není dělena dle typu senzibilizace na alergickou rýmu sezónní a alergickou rýmu celoroční. Tato klasifikace postupem času ztrácí na významu. Nová klasifikace je založena na intenzitě a trvání příznaků (rinitida intermitentní či perzistující lehká až středně těžká/ těžká). Je zdůrazňován stupňovitý léčebný postup. Kromě terapie obsahuje plán léčby edukaci seniorského pacienta se snahou o snížení kontaktu s alergeny (např. bariérové textilní povlaky nepropustné pro roztoče). Specifická alergenová imunoterapie se u pacientů nad 65 let neaplikuje. Farmakoterapie alergické rýmy obsahuje několik terapeutických skupin. Léčba je stupňovitá ve zjednodušené formě můžeme říci, že u rýmy intermitentní (lehké, středně těžké až těžké) jsou základem v léčbě antihistaminika a dle odezvy na léčbu nazální kortikosteroidy. V současných terapeutických schématech nastupují tzv. antihistaminika nové generace (levocetirizin, desloratadin), která mají širší imunomodulační vlastnosti a vysokou afinitu a selektivitu k H1 receptorům. Je třeba zdůraznit, že antihistaminika I. generace (např. dithiaden), jsou léčbou překonanou a nevhodnou pro svoje působení na kognitivní funkce. U rýmy perzistující (středně těžké až těžké) zahajujeme léčbu vždy nazálními kortikosteroidy. Topické nosní kortikosteroidy jsou nejúčinnější lékovou skupinou užívanou k potlačení alergického zánětu na nosní sliznici. Nazálních kortikoidů není nutné se obávat ani v seniorském věku (ani z hlediska rozvoje katarakty či glaukomu). Naopak nevhodné jsou dekongescenční nosní kapky, které mají mnohem více kontraindikací než základní protizánětlivá léčba. V seniorském věku je důležité si uvědomit, že pocit nosní suchosti a kongesci způsobuji účinky léků jako jsou diuretika, betablokátory, anxiolytika, léky proti vertigu. Ač je zvlhčování nosní sliznice léčbou pouze symptomatickou, je ve stáří žádoucí [7 8]. Alergická rýma provázena slizničním eozinofilním zánětem je lokálním projevem systémového alergického onemocnění. Taktéž u seniorů se jedná o imunopatologický stav rizikový z hlediska rozvoje bronchiálního astmatu. Co je opomíjeno i seniorského rinitika odeslat k funkčnímu vyšetření plic. Spirometrie nám může odhalit nejčastější komorbiditu alergické rýmy bronchiální astma. Alergické bronchiální astma V České republice je uváděn počet až 800 tis. astmatiků. Pokud je v naší republice 14 % obyvatel ve věku nad 65 let, lze předpokládat v našich ordinacích péče o 112 tis. astmatických seniorů. Pravděpodobně tomu tak není. Průduškové astma je jednou z významných chronických nemocí dětského a dospělého věku. Se stárnutím naší populace můžeme očekávat jeho nárůst i v seniorském věku. Příznaky astmatu vedou k omezení aktivity seniorů. Cílem léčby astmatu je dosažení a dlouhodobé stabilizované udržení stavu, které označujeme jako astma pod kontrolou. Bronchiální astma se ve stáří vyznačuje nízkou senzitivitou pacientů k symptomům, starší pacienti díky komorbiditám nespecificky prezentují svou chorobu. Stejně tak podíl komorbidit znesnadňuje léčbu. Jsou určité specifické vlastnosti senia, které modifikují obraz bronchiálního astmatu ve stáří. K pochopení odlišného průběhu astmatu u seniorů je nutno si uvědomit imunologické a fyziologické změny ve stáří. Imunosenescence ve vztahu k bronchiálnímu astmatu Významnou obrannou linií pro bronchioly a alveolární prostor jsou alveolární makrofágy. V průběhu sénia je snížena jejich schopnost fagocytózy. Dochází k narušení kostimulačních faktorů a tím následně ke snížení prezentace 42

4 AB redukovaná odpověď na léčbu Obr. 1. Seniorské astma. věkem alterovaný imunitní systém = komplexní fenomén alterované plicní funkce morfologické a fyziologické abnormality imunogenních peptidů T lymfocytům. Postupně dochází k involuci thymu T lymfocyty neprocházejí diferenciací závislou na thymu a je postižen první krok aktivace T lymfocytů exprese znaku CD69. Tímto je snížena odpověď T lymfocytů vůči infekčním a zánětlivým podnětům. V průběhu stáří dochází k poklesu tvorby růstových faktorů (např. GM CSF) s negativním vlivem na funkci neutrofilů je alterována jejich funkce se snížením chemotaxe. V indukovaném sputu a v broncheoalveolární laváži byl zaznamenán ve skupině nad 65 let signifikantně vyšší obsah neutrofilů a neutrofilní elastázy. Právě zvýšení elastázy je uváděno jako významný faktor ve ztrátě elastinových vláken s poklesem plicní elasticity [10]. Alterací T lymfocytů je snížena produkce interleukinu IL 5, který je stimulem pro růst eozinofilů, jejich migraci a přežívání ve tkáních. V průběhu sénia je proto snížená akumulace eozinofilů ve tkáních exponovaných alergenu. Ač je u 75 % astmatických seniorů dokladována senzitizace na inhalační alergeny, ve stáří je snížena Th 2 cytokinová odpověď s poklesem hodnot celkového IgE, alergen- specifických IgE se snížením aktivace bazofilů, mastocytů [1,3]. Proto původně alergické astma může působit ve stáří jako astma nealergické reagující spíše na podněty nespecifické a infekční. Nejen imunosenescence však mění obraz astmatu ve stáří. Negativní vliv na průběh bronchiálního astmatu u seniora má i přirozený pokles síly dýchacích svalů, zvýšená celková rigitida hrudního koše a pokles plicní elasticity. Bránice je významným dechovým svalem a hrudní kyfóza ve stáří omezuje dechové úsilí bránice. S nutričním stavem seniora může být omezená funkce dalších dechových svalů. Kalcifikace kostálních chrupavek a kost vertebrálních kloubů, hrudní kyfóza s osteoporózou vede ke zvýšené rigiditě/ ztuhnutí hrudního koše. Tím klesá com pliance hrudního koše s věkem. V průběhu stárnutí dochází ke ztrátě plicní elasticity vlivem snížené syntézy kolagenu a působením neutrofilní elastázy je zvýšeně degradován kolagen. Nejedná se o symetrickou homogenní ztrátu elastických vláken, jedná se spíše o typ přestavby ztráta je více vyjádřena podél alveolů a dochází k homogenní dilataci alveolárních duktů. Proto termín senilní emfyzém je zavádějící nejedná se o emfyzém. Seniorský pacient má sníženou odpověď chemoreceptorů vůči hypoxii a sníženou vnímavost ventilačních poruch, což může vést k podcenění příznaků jak ze strany astmatika [11]. Obecně můžeme říci, že fenotyp bronchiálního astmatu ve stáří není zásadně odlišný, je však nutné si uvědomit výše uvedené faktory modifikující obraz choroby ve stáří (obr. 1). Často bývá obtížná diagnostika vůči obstrukční chorobě plicní, neboť výpovědní hodnota bronchodilatačního testu je omezena a přirozeně převažuje neutrofilní typ zánětu. Proto anamnéza se zaměřením na alergického choroby u pacienta a v rodině je důležitým vodítkem při stanovení diagnózy. Diferenciální diagnostika ve stáří se zásadně neliší od tohoto problému ve středním věku. Z hlediska plicních diagnóz bychom měli bronchiální astma odlišit od chronické obstrukční choroby plicní (zvláště u kuřáků). Podíl námahové dušnosti bývá kromě ischemické choroby srdeční někdy mylně přičítán nadváze či netrénovanosti seniorů. Kromě pátrání po dalších plicních postiženích (bronchiektázie, intersticiální plicní choroby, bronchogenní karcinom, tromboembolická nemoc) bychom měli myslet i na gastroezofageální reflux ve stáří či mikroaspirace ve spánku [12]. Léčba komorbidit ztěžuje obraz choroby. Ve staří jsou obvyklé bolestivé syndromy s užíváním nesteroidních antirevmatik a kyseliny acetylsalicylové, která je kromě této indikace vhodným antiagregačním lékem. Je třeba mít na paměti, že tyto léky mohou u geneticky disponovaných astmatiků způsobovat bronchospazmus. U seniorských astmatiků se současnou hypertenzní nemocí je stále diskutována otázka nasazení betablokátorů nové studie ukazují, že selektivní betablokátory nemají zásadní negativní průběh na bronchiální astma. Dráždivý kašel bývá někdy příznakem léčby ACE inhibitory a může být mylně považován za příznak astmatu. Tlumivý účinek psychofarmak může vést k podcenění zejména nočních dušností. Významné je nebezpečí inhibitorů monoaminoxydázy, které blokují degradaci katecholaminů. Tím je násoben účinek inhalačních b- mimetik se zvýšeným rizikem arytmií a hypertenzních krizí [12]. Stupňovitá farmakoterapie bronchiálního astmatu k dosažení kontroly nad chorobou vyžaduje pravidelnou léčbu jak protizánětlivou, tak bronchodilatační. Vlastní odpověď na antiastmatickou terapii může být změněna ve stáří stoupá nespecifická bronchiální hyperreaktitivita a současně je snížena odpověď na b 2 - mimetika. U seniorských astmatiků se vzhledem k vícečetným onemocněním snažíme o jednoduchý léčebný režim, maximálně s dávkováním léků 1 2krát denně. Důležitá je volba inhalačních léků. Do edukace správné inhalační techniky (pokud je to nutné) zapojujeme i rodinu, při následných návštěvách správnou inhalaci opětně kontrolujeme. Více obtížná je aplikace dáv- 43

5 kovacích aerosolů. Tyto léky doporučujeme podávat přes inhalační nástavec. V léčebném přístupu je významné si uvědomit, že dušnost ani kašel není příznak vyššího věku, ale příznak choroby. Ve stáří může sice bronchiální astma směřovat k horším variantám choroby, ale důležitý je osobní přístup seniora a jeho nejbližšího okolí. Pokud se vrátíme k naší otázce Alergie ve stáří jedná se o problém?, musíme konstatovat, že se o problém nejedná, pokud na etiologii obtíží myslíme a nebojíme se i seniorského pacienta odeslat při diagnostické suspekci k alergologickému vyšetření. Překvapivě někdy můžeme zjistit, že popisované noční dušnosti nejsou kardiální etiologie, ale nediagnostikované bronchiální astma. Literatura 1. Raherison C, Nejjari C, Marty ML et al. IgE level and Phadiatop in an elderly population from the PAQUID cohort: relationship to respiratory symptoms and smoking. Allergy 2004; 59 (9): Wöhrl S, Hayek B, Stingl G et al. Late onset of type- 1 allergic conjunctivitis in an elderly woman. Allergy 2003; 58 (11): King MJ, Lockey RF. Allergen prick- puncture skin testing in the elderly. Drugs Aging 2003; 20(14): Niemeijer NR, de Monchy JGR. Age- dependency of sensitization to aero allergens in asthmatics. Allergy 1992; 47: Huss K, Naumann PL, Mason PJ et al. Asthma severity, atopic status, allergen exposure and quality of life in elderly persons. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 86 (5): Mediaty A, Neuber K. Total and specific serum IgE decreases with age in patients with allergic rhinitis, asthma and insect allergy but not in patients with atopic dermatitis. Immunity Ageing 2005; 2: Little D. Allergies in the aging: Geriatric Rhinitis: Under- diagnosed and Undertreated. Geriatr Aging 2005; 8 (5): Slavin RG. Allergic rhinitis: Managing the adult spectrum. Allergy Asthma Proc 2006; 27 (1): Bellanti JA, Azem M, MacDowell Carneiro AL et al. Possible mechanisms of late life- onset allergic diseases and asthma in the senior citizen. Allergy Asthma Proc 2000; 21 (5): Vignola AM, Scichilone N, Bousquet J. Aging and asthma: pathophysiological mechanisms. Allergy 2003: 58 (3): Slavin RG, Haselkorn T, Zayed H et al. Asthma in the elderly Results from TENOR. J Allergy Clin Immunol 2004; 113 (2): S Wöhrl S, Stingl G. Underestimation of allergies in elderly patients. Lancet 2004; 363 (9404): 249. Doručeno do redakce Přijato po recenzi prim. MU Dr. Irena Krčmová, CSc. prof. MU Dr. Bohuslav Král, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové II. interní klinika FN Hradec Králové prim. MU Dr. Irena Krčmová, CSc. (1957) V letech absolvovala LF UK Praha. V roce 1986 složila atestaci I. stupně z vnitřního lékařství, 1992 složila spec. atestaci v oboru klinické imunologie a alergologie. V roce 1992 obhájila kandidátskou práci Imunologie u akutního infarktu myokardu. V roce 2000 jí byla udělena cena České lékařské společnosti J. E. Purkyně za soubor prací o specifické alergenové imunoterapii a hodnocení její účinnosti Cena Vladimíra Zavázala za rok Od roku 2002 se podílí na výuce studentů Univerzity Pardubice, LF UK v Hradci Králové, FaF UK v Hradci Králové. Od listopadu 2006 je zástupkyní pro LPP klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové. Od roku 1997 je lektorem České iniciativy pro astma. V roce 2010 jí byla udělena cena za nejlepší původní práci za rok 2009 v časopisu Alergie. Dr. Krčmová je autorkou nebo spoluautorkou 149 přednášek a 96 publikací v českých i zahraničních odborných časopisech a autorkou odborných kapitol v knize Alergologie. 44

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Česká dermatovenerologie

Česká dermatovenerologie Časopis České akademie dermatovenerologie ročník 1 číslo vydání 2 listopad 2011 cena 125 Kč Česká dermatovenerologie Téma čísla Atopický ekzém Dermatologie a ostatní obory Kožní projevy monoklonálních

Více

Milí čtenáři. Váš Jiří Novák

Milí čtenáři. Váš Jiří Novák Milí čtenáři. V tomto supplementu je souhrnně zpracován současný stav poznatků o šesti tématech, která byla diskutována v průběhu jedenácti ročníků Setkání lékařů ČR a SR. Přestože jde o problémy různorodé,

Více

practicus znalostní test 5 kredity ČLK nově na konci časopisu

practicus znalostní test 5 kredity ČLK nově na konci časopisu Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus číslo 3/2006 ročník 5 určeno všem praktickým lékařům Vydává Practicus s.r.o. www.practicus.cz Z obsahu: Léčba akné Antihistaminika Onemocnění

Více

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus t i p t o h o t o č í s l a č. 4/2012 Zdravotnická dokumentace - nová legislativa ročník 11 nejčtenější časopis praktických lékařů (CEGEDIM

Více

Alergie současné terapeutické možnosti

Alergie současné terapeutické možnosti Aktuální farmakoterapie 61 Alergie současné terapeutické možnosti Žaneta Tomčalová Lékárna Thomayerovy nemocnice, Praha Výskyt alergií celosvětově stoupá. V následujícím článku jsou zmiňovány současné

Více

Abstrakta. Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk. Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2

Abstrakta. Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk. Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2 Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2 1 Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha 2 Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha Granulomatóza z Langerhansových buněk

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA

KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA KLÍÈOVÁ SLOVA křehkost vyššího věku pohyb cvičení ve vyšším věku KEY WORDS frailty sarcopenia

Více

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI. 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě

Pediatrie PRO PRAXI. Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI. 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava. II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-093-3 Ročník 16 Abstrakta PEDIATRIE PRO PRAXI II. kongres pediatrů a dětských sester v Ostravě 5. 6. února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl.

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl. Medicína PRO PRAXI Suppl. E 2014 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-083-4 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň II. interní klinika LF UK

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI as. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Eva Havrdová, CSc. MUDr. Erik Herman prim. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Robert Mikulík doc. MUDr. Věra Pěničková, CSc. doc. MUDr. Jan Roth,

Více

Lékové alergie. abstrakta

Lékové alergie. abstrakta Lékové alergie PRACOVNÍ SKUPINA PRO LÉKOVÉ ALERGIE V ČSAKI Sedláčková L. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Farmakoterapie

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 2006 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 2005 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

Přínos detekce galaktomannanu pro diagnostiku aspergilózy

Přínos detekce galaktomannanu pro diagnostiku aspergilózy Je bakteriologická diagnóza zánětů dýchacího ústrojí možná a je vůbec potřebná? Magdalena Horníková Antibiotické středisko Nemocnice České Budějovice, a. s. Na etiologii onemocnění dýchacích cest se z

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře 1) Peptický vřed 2) Refluxní choroba jícnu 3) Prevence a léčba gastropatie z nesteroidních antirevmatik (antifl ogistik) 4) Dyspepsie horního typu GASTROENTEROLOGIE Aktualizované doporučené postupy pro

Více

Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b

Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b Význam přehledu Přesná diagnostika potravinové alergie není důležitá pouze pro správnou léčbu, ale také

Více

Chronicky nemocné dítě na základní škole

Chronicky nemocné dítě na základní škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Chronicky nemocné dítě na základní škole Vypracovala: Pavla Haršániová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 3 č í s lo 2 2 0 1 3 Atopická dermatitida Mýty a omyly v očkování Penicilinová antibiotika Sexuální medicína Hyperaktivní

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více