100 let pokroku v alergenové imunoterapii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let pokroku v alergenové imunoterapii"

Transkript

1 O a l e r g e n o v é i m u n o t e r a p i i č. 33 červen let pokroku v alergenové imunoterapii VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Sublingvální alergenová imunoterapie KVÍZ : Známe už odpovědi na otázky Leonarda Noona?

2 EDITORIAL 100 let alergenové imunoterapie Čteme-li mezi řádky první vědeckou práci, která kdy byla na téma alergenové imunoterapie (AIT) publikována, vidíme odhodlání lékaře oddaného svým pacientům, zvídavou a zkoumající mysl vědce, počátky klinických řešení... Od té doby a zvláště během uplynulých deseti let bylo vykonáno mnoho práce k převedení intuice Leonarda Noona do reality, ve které jsou mechanizmy, účinnost a bezpečnost alergenové imunoterapie ověřeny na základě vědeckých důkazů. Základní studie, farmaceutický vývoj a klinická hodnocení provedená v souladu se standardy 21. století vedly k vývoji prvních registrovaných sublingválních forem alergenové imunoterapie. Platí, že na pozadí vědy a nových technologií jsou lidé. Pokroku v oblasti AIT bylo dosaženo díky společnému úsilí vědců, klinických pracovníků a odborníků z farmaceutických společností. Tento pokrok je v zájmu velkého množství alergických pacientů, alergologů i četných dalších lékařských odborníků. Jde však o mnohem více společnost jako celek je rostoucí měrou informována o závažnosti alergického onemocnění a hledá řešení tohoto problému. V současné době se touto otázkou zabývají národní a evropské zdravotnické orgány i rozhodovací autority. Uměl by si Leonard Noon vůbec představit, jakým vývojem projde imunoterapie až do dnešní doby? Obsah VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Sublingvální alergenová imunoterapie 3 L. Mascarell (Francie) FÓRUM Inovační iniciativy v oblasti veřejného zdravotnictví 5 KVÍZ : Známe už odpovědi na otázky Leonarda Noona? 7 Profesor Cezmi A. Akdis Prezident EAACI Švýcarský institut pro výzkum alergií a astmatu (SIAF), Davos, Švýcarsko. Veškeré texty, grafické prvky a loga publikovaná v EXPRESSIONS jsou autorsky chráněna. Autorská práva k nim náleží (pokud není uvedeno jinak) pouze firmě Stallergenes. Jakékoli kopírování části nebo celého obsahu EXPRESSIONS (textů, fotografií, grafů, log nebo jiných elementů podléhajících autorským právům) pro jiné než osobní účely je bez písemného souhlasu firmy Stallergenes zakázáno a porušuje autorská práva podle článku L335-2 zákona o duševním vlastnictví. Expressions Stallergenes Ředitel publikace: Cécile Hilaire. Šéfredaktor: Lise Lemonnier. Zástupce šéfredaktora: Kirsten Vangsgaard. Redakční rada: Victor Alvà, Olivier de Beaumont, Marie David, Franco Frati, Jose-Luis Justicia, Philippe Moingeon, Paola Puccinelli, Jochen Sieber. Grafická úprava: Ektopic. Adaptace a produkce: Signature s.r.o. Manažeři vydání: Christiane Mura, Arielle le Masne. Redaktoři: Lydia Almela, Catherine Huzer, Estelle Pasquier. Vydavatel: Stallergenes, 6 rue Alexis de Tocqueville Antony Cedex, Francie CZ-GEN-DOC

3 Vùdecká problematika Sublingvální alergenová imunoterapie Laurent Mascarell, Antony (Francie) Alergenová imunoterapie (AIT) je jediná kauzální léčba respirační alergie 1. typu. Původní subkutánní aplikace AIT prokázala modifikaci alergického onemocnění a změnila tak léčbu alergie. Z hlediska bezpečnosti však bylo třeba hledat alternativu ve formě neinvazivní slizniční aplikace AIT. Sublingvální podání je nyní již pevně zavedenou a účinnou léčbou. První úspěšné studie zaměřené na alergenovou imunoterapii provedl Noon et al. v roce 1911 na pacientech se sennou rýmou [1, 2]. Je známo, že subkutánní alergenová imunoterapie (SCIT) snižuje jak časné, tak pozdní příznaky i nutnost podání další medikace při léčbě různých alergií 1. typu. Přes svou účinnost je aplikace SCIT limitována nevýhodami, mezi něž patří i nutnost opakovaných injekcí. Možnost indukce tolerance neinvazivní slizniční aplikací alergenů (tj. nazálně, perorálně a sublingválně) se proto v uplynulých dvou desetiletích stala centrem značného zájmu. Ovšem pouze u sublingválního podání bylo na základě mnoha dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií fáze III na velkém počtu pacientů alergických na pyly trav definitivně prokázáno, že se jedná o bezpečnou a účinnou léčbu podporující antigen specifickou toleranci u dospělých i dětí [2 6]. Tento článek diskutuje imunitní mechanizmy související s úspěšnou alergenovou imunoterapií včetně sublingválních/orálních imunitních mechanizmů, a to v souvislosti s bezpečností a účinností sublingvální alergenové imunoterapie (SLIT) jako alternativy ke SCIT. Mechanizmy působení SCIT ve srovnání se SLIT Buněčný zánět Z hlediska mechanizmu (Tabulka 1) inhibuje úspěšná SCIT/SLIT u alergie vyvolané pylem trav nebo roztoči zvýšenou stimulaci adhezních molekul (tj. ICAM-1) a tím brání mobilizaci buněk zánětu (tj. mastocytů, eozinofilů, bazofilů a neutrofilů) v cílových orgánech (kůže, nos, plíce) a uvolnění prozánětlivých mediátorů (tj. histaminu, TAME-esterázy, kininů, PGD2, myeloperoxidázy a sérového eozinofilního kationického proteinu) [2]. Protilátková odpověď Po aplikaci SCIT nebo SLIT u alergie vyvolané pylem trav/stromů nebo roztoči souvisí často zlepšení příznaků pacienta s rychlým zvýšením sérového alergen specifického IgG (nejčastěji jde o protilátky IgG1 a IgG4 s vysokou afinitou), zatímco na závěr imunoterapie je často zjištěno snížení sérového alergen specifického IgE [2, 7]. Protilátky IgG4 vykazují alergen specifické neutralizační vlastnosti, které inhibují vazbu komplexů alergen-ige na buňky zánětu a tím brání uvolnění histaminu [2, 7]. Buněčná odpověď Úspěšná SCIT přeorientuje u atopických pacientů alergen specifické buněčné odpovědi CD4 + T lymfocytů z Th2 na Th1 nejen na systémové úrovni, ale i v cílovém orgánu (nosní sliznice nebo kůže). Dochází tedy ke zvýšené akumulaci cytokinů Th1 (IFNγ, IL12) [2]. Kromě toho SCIT podporuje alergen specifické CD4 + regulační T lymfocyty, pravděpodobně Tr1 nebo buňky CD4 + CD25 +, a zároveň imunomodulační cytokiny (tj. IL10 a TGFβ) v krvi. Také SLIT indukuje systémové změny díky indukci IFNγ a /nebo alergen specifických CD4 + T lymfocytů produkujících IL10 v periferní krvi. Ještě významnější však je, že se po aplikaci SLIT objevují v ústní sliznici místní efektorové mechanizmy se zvýšeným počtem Foxp3 + T lymfocytů [8]. Tyto údaje dokládají, že SCIT a SLIT vykazují obdobné mechanizmy účinku. SLIT využívá výhody tolerance v oblasti ústní sliznice, zvláště díky atypické organizaci slizničního imunitního systému. Charakteristické mechanizmy sublingválního/orálního imunitního systému Stejně jako v kůži byly i v ústní sliznici objeveny Langerhansovy buňky, což jsou klíčové antigen prezentující buňky (APC) se schopností zachycovat alergen in vitro [9, 10]. Tyto buňky mají receptor s vysokou afinitou k IgE (FcεRI) i receptor TLR 4, který spouští indukci regulačních molekul, tj. IDO [indoleamin 2, 3-dioxygenáza], TGFβ a IL10, a podporuje vývoj CD4 + T lymfocytů produkujících IFNγ/IL10 [11]. Podrobná charakterizace orálních buněk APC u myší (tj. myši BALB/c) též potvrdila přítomnost Langerhansových buněk ve sliznici Sublingvální podání je nyní již pevně zavedenou a účinnou léčbou. 3

4 Tabulka 1. n Srovnání imunitních mechanizmů SCIT a SLIT Prozánětlivé buňky Odpověď specifických protilátek Odpovědi CD4 + T lymfocytů SCIT Omezení mobilizace a aktivace mastocytů, eozinofilů, bazofilů Zvýšení sérového IgG4 (blokující protilátky) Zvýšení a poté postupný pokles odpovědi sérových IgE Snížení odpovědi Th2 Indukce Th1 a regulačních T lymfocytů (systémová i lokální) SLIT Omezení mobilizace a aktivace mastocytů, eozinofilů, bazofilů Jen málo prozánětlivých buněk (tj. mastocytů) je umístěno v podslizničních tkáních (navíc daleko od místa aplikace) Zvýšení sérového IgG4 (blokující protilátky) Zvýšení a poté postupný pokles odpovědi sérových IgE Snížení odpovědi Th2 Indukce Th1 a regulačních T lymfocytů (systémová i lokální) Sublingvální/orální tolerogenní dendritické buňky vyvolávající supresivní odpověď Th1/ Treg 4 jako takové, ale odhalila i přítomnost myeloidních a plazmacytoidních APC v podslizničních tkáních [12]. Hlavně však byly v lamina propria detekovány makrofágům podobné tolerogenní buňky exprimující β-integrin (CD11b), které zachycují a transportují alergen ze sliznice do spádových lymfatických uzlin. Podporují tak in vivo vývoj supresivních CD4 + T lymfocytů produkujících supresivní IL10/IFNγ. Kromě orálních Langerhansových buněk se tedy při indukci tolerance pomocí SLIT předpokládá i zapojení sublingválních/orálních buněk podobných makrofágům, neboť tyto buňky byly zjištěny i ve sliznici lidských úst. Další výhodou SLIT je, že sublingvální sliznice má jen málo prozánětlivých buněk, tj. mastocytů a eozinofilů [13 15], díky čemuž existuje podstatně nižší riziko alergické reakce, než když je alergen aplikován injekčně. Závěry SLIT má vysoký profil bezpečnosti. Klinická účinnost SLIT byla doložena u alergické rýmy (vyvolané pyly trav/stromů a roztoči) u dospělých i dětí. SCIT a SLIT využívají obdobných imunitních mechanizmů: inhibice mobilizace buněk zánětu, indukce alergen specifického IgG4 s blokující aktivitou a imunitní odchylky CD4 + T lymfocytů z Th2 na Th1 s indukcí regulačních buněk (IL10, TGF-ß a Foxp3; systémově i lokálně). Orální sliznice je privilegované místo imunitní tolerance: tolerogenní Langerhansovy buňky (IL10, TGF- ß, IDO) a buňky podobné makrofágům podporují suprimující CD4 + T lymfocyty s produkcí IFNγ/IL10; prozánětlivé buňky (tj. mastocyty) jsou navíc umístěné v podslizničních tkáních daleko od místa podání alergenů. 1. Noon L. Lancet 1911; 2: Canonica G et al. Allergy 2009; 64: Dahl R et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: Didier A et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 120: Horak F et al. J Allergy Clin Immunol 2009; 124: Durham SR et al. J Allergy Clin Immunol 2010; 125: Francis JN et al. J Allergy Clin Immunol 2008; 121: Scadding GW et al. Clin Exp Allergy 2010; 40: Allam JP et al. J Allergy Clin Immunol 2003; 112: Allam J-P et al. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: Allam JP et al. J Allergy Clin Immunol 2008; 121: Mascarell L et al. J Allergy Clin Immunol 2008; 122: Marcucci F et al. Allergy 2007; 62: Allam JP et al. Allergy 2008; 63: Mascarell L et al. Clin Exp Allergy 2009; 39: James LK Durham SR. Clin Exp Allergy 2008; 38: Moingeon P et al. Allergy 2006; 61: Novak N et al. Trends Mol Med 2008; 14: Otázka pro profesora Stephena R. Durhama National Heart & Lung Institute, Imperial College Londýn (Velká Británie) Jak lze podle Vašeho názoru vysvětlit klinickou účinnost SLIT? Jakou roli hrají podle Vás prozánětlivé buňky v bezpečnostním profilu SLIT ve srovnání se SCIT? Byla prokázána účinnost SCIT i SLIT na alergickou rýmu, a to zvláště u sezónní polinózy [2]. Pokud jde o mechanizmus jejich působení, existují tam podobnosti i rozdíly. Bylo prokázáno, že obě metody potlačují alergický zánět v cílových orgánech, přičemž dochází k supresi periferních Th2 odpovědí (i když se nejedná o konzistentní poznatek), stimulaci fenotypových odpovědí Treg a později k imunitní odchylce ve prospěch odpovědi Th1 [16, 17]. SCIT i SLIT souvisejí se zvýšením periferní protilátkové odpovědi IgG4, IgG a IgA. Je zajímavé, že i když se zvýšení IgG a IgG4 u SCIT zdá být ve srovnání se SLIT desetinásobné, schopnost séra blokovat tvorbu komplexu alergen IgE se jeví podobná u obou druhů léčby, což by znamenalo, že sublingvální aplikace antigenu může vést k efektivnějším funkčním odpovědím IgG [8]. V nedávné době jsme prokázali zvýšení exprese Fox p3-pozitivních T lymfocytů v sublingvální sliznici po po 12měsíční léčbě léčbě SLIT (pyly trav) oproti placebu [8]. Zatímco SCIT i SLIT indukují systémové změny u T lymfocytů a protilátkových odpovědí, periferní změny tohoto typu jsou výraznější po SCIT. V protikladu s tím lokální aplikace vysokých dávek alergenu do klidného a tolerogenního prostředí sublingvální sliznice bez zánětu aktivuje další lokální mechanizmy, pravděpodobně prostřednictvím tolerogenních signálů z dendritických buněk působících místně a prostřednictvím regionálních lymfatických uzlin [17, 18]. Kromě toho snížená systémová biologická dostupnost po sublingvální aplikaci v kombinaci s relativním nedostatkem buněk zánětu v bukální sliznici může vysvětlit zvýšenou bezpečnost SLIT ve srovnání se SCIT.

5 FÓRUM Inovační iniciativy v oblasti veřejného zdravotnictví V celé Evropě i ve světě vzniká stále více iniciativ s cílem zvyšovat informovanost o alergických onemocněních a respiračních patologických stavech a omezit tak jejich negativní vliv na každodenní život pacientů. Uvedeme si několik příkladů. Finsko se připravuje na budoucnost programem Alergie Po úspěchu programu zaměřeného na astma v letech (70% snížení počtu dní hospitalizace z důvodu astmatu) se Finsko nyní zaměřuje na omezení vlivu alergií na společnost a omezení nákladů na léčbu alergií. Program má 6 hlavních cílů: Prevence rozvoje alergických příznaků (především bojem se znečištěním a kouřením v budovách), jejímž cílem je dosažení 20% snížení prevalence astmatu, alergické rýmy, ekzému a kontaktních alergií. Podpora indukce alergické tolerance spíše než striktní a někdy bezdůvodné vyloučení kontaktu s alergeny: cílem programu je omezit na polovinu eliminační diety předepsané v důsledku potravinových alergií. Zkvalitnění diagnózy alergie prostřednictvím optimalizované péče na specializovaných pracovištích. Omezení alergií jako nemocí z povolání na polovinu. Zvýšení rozpočtu pro prevenci a léčbu těžkých alergií a jejich exacerbací. Omezení nákladů spojených s alergickými stavy o 20 %. Česká republika: Informováním a osvětou ke kvalitnější léčbě astmatu Šíření znalostí a doporučení (ARIA, GINA) mezi lékaři a zdravotnickými pracovníky je důležitou součástí cílů ČIPA (Česká iniciativa pro astma). Cílem je informovat odbornou i laickou veřejnost o nových poznatcích v diagnostice, prevenci a léčbě astmatu a pomáhat je uvádět do praxe. ČIPA též poskytuje podporu astmatikům, a to především prostřednictvím osvětových programů zaměřených na léčbu. Podporuje dobrý vztah mezi pacientem Finsko se v současné době zaměřuje na omezení dopadu alergií na společnost. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V PRÁCI: Haahtela T et al. Allergy Programme Working Group. Finnish Allergy Programme time to act and change the course. Allergy 2008; 63:

6 a lékařem prostřednictvím svých internetových stránek, které například umožňují přímé položení otázek odborníkům online, mají oddíl často kladených otázek a umožňují přístup k interaktivním nástrojům, jako je online test kontroly astmatu. Každoročně jsou v rámci celosvětového dne astmatu organizovány kampaně pro zvyšování informovanosti a další aktivity zaměřené na širokou veřejnost, případně příležitostné jednorázové akce, jako je den spirometrie na ulici. Jsou organizovány informační kampaně zaměřené na učitele od mateřských až po střední školy a je podporován dialog mezi rodiči a učiteli dětí postižených alergiemi. ČIPA vydává odborné tiskové materiály nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost, sestavuje videoprogramy i televizní pořady o astmatu. Maďarská nadace Akce proti ambrózii Austrálie na cestě ke zdraví Jednou z klíčových součástí reformy zdravotnictví probíhající v Austrálii je prevence. Pozornost je zaměřena na souvislosti mezi chronickými onemocněními a rizikovým chováním (v případě astmatu se jedná o kouření a obezitu). Cílem je snaha omezit prevalenci těchto exogenních faktorů odpovědných za špatné zdraví velkého počtu Australanů, a to především sociálně slabších osob a původních obyvatel, kteří jsou i nadále nejvíce postiženými skupinami. Další inovací je zavedení elektronické zdravotní karty, která je dostupná prostřednictvím internetu. Karta vede pacienty k tomu, aby převzali odpovědnost za své vlastní zdraví, a usnadňuje sdílení informací mezi různými poskytovateli zdravotní péče. Ti tak budou mít snadný přístup k přesným informacím o anamnéze svých pacientů, včetně informací o užívaných léčivých přípravcích, výsledcích testů a alergiích, které umožní předcházet chybám v léčbě a zabrání provádění zbytečných testů. V Maďarsku je 2,5 milionů osob postižených respirační alergií (asi jedna čtvrtina populace), z nichž je 56 % alergických na pyl ambrózie. Tato alergie je hlavní příčinou alergické rýmy u dětí i dospělých a často je doprovázena senzibilizací na pelyněk a trávy. Nadace Akce proti ambrózii byla vytvořena z iniciativy pana Jánose Ádera, člena Evropského parlamentu. Cílem nadace je poskytovat podporu postiženým pacientům, kteří potřebují léčbu alergenovou imunoterapií (AIT). Po celé zemi nadace také podporuje vznik pracovišť zaměřených na léčbu AIT. Podle dr. Katalin Baloghové, členky Maďarské společnosti pro alergologii a klinickou imunologii (MAKIT Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság), je Maďarsko zemí nejvíce znečištěnou ambrózií v celé Evropě. I když jsou v současné době prováděné eradikační programy úspěšné, bude trvat léta, než uvidíme jakékoliv hmatatelné účinky na zdraví populace. Alergici často nejsou ochotni podstoupit symptomatickou léčbu, která může být opakovaná a zdlouhavá. Hledají trvalejší řešení, která zmírní jejich příznaky. Proto mají stále větší zájem o AIT. 6

7 KVÍZ : Známe už odpovědi na otázky Leonarda Noona? Londýn, rok 1911: Leonard Noon poprvé aplikuje pacientům s alergickou rýmou subkutánní injekční formu alergenové imunoterapie (v té době známou jako profylaktická inokulace ). Článek na toto téma publikovaný v časopise Lancet [1] již vznesl některé základní otázky týkající se nového modelu léčby: - jak účinná je alergenová imunoterapie (AIT) u alergické rýmy? - jak lze aplikaci AIT optimalizovat? - lze rýmu alergenovou imunoterapií definitivně vyléčit? Leonard Noon následně předává svou práci kolegovi Dr. Freemanovi na dobu své vynucené nepřítomnosti v řádu několika měsíců. Tuberkulóza mu však bohužel zabránila, aby se ke svému výzkumu vrátil. Této nemoci podlehl o pouhé dva roky později, ve věku 35 let. Práce Leonarda Noona však byla zanechána v dobrých rukou. Nejdříve v ní pokračovali lékaři z nemocnice St. Mary s Hospital v Londýně a poté řada dalších týmů po celém světě, což dokládají četné publikace o alergenové imunoterapii. Těchto 100 let základního a klinického výzkumu proběhlo ve znamení: - soustavného pokroku ve snaze pochopení mechanizmů alergie a její léčby, - vyšší informovanosti o vlivu alergické rýmy na každodenní život pacientů, - a samozřejmě ve znamení velkého pokroku v optimalizaci léčby, a to především díky vývoji sublingvální formy AIT. Největší dopad Noonova výzkumu byl však zaznamenán během uplynulých 10 let, a to díky vývoji nové kategorie léčivých přípravků: tablet pro sublingvální alergenovou imunoterapii. Jejich účinnost a bezpečnost je doložena v souladu se standardy 21. století, tj. v souladu s medicínou založenou na důkazech. Vybrali jsme několik nejvýznamnějších publikací vydaných v uplynulém desetiletí a zveme Vás k jejich průzkumu pomocí několika otázek níže (možná je jedna až všechny správné odpovědi). 1. Od 20. století představuje alergie zásadní zdravotní problém na všech pěti kontinentech. Podle Mezinárodní studie astmatu a alergií u dětí (ISAAC, studie fáze III) [2] je průměrná prevalence rinokonjunktivitidy u dětí ve věku 13 a 14 let přibližně: A 10 % B 15 % C 25 % Vliv alergické rýmy (AR) na kvalitu života pacientů je předmětem stále většího počtu studií [3, 4]. Tyto studie dokládají, že: A U studenta s AR je vyšší pravděpodobnost, že propadne u zkoušek B Sezónní AR a intermitentní AR může způsobit problémy se spánkem C Těžká AR narušuje spánek více než středně těžká AR Už Leonard Noon se hlouběji zaměřil na oční příznaky alergických pacientů. Která z následujících tvrzení o RTSS (celkové skóre příznaků rinokonjunktivitidy) jsou pravdivá? [5, 6] A Jedná se o celkové skóre příznaků, které je v praxi užitečné, ale nikdy se nepoužívá v klinických hodnoceních B Bere v úvahu 3 hlavní příznaky alergické rýmy C Bere v úvahu oční příznaky 7

8 4. Pylové extrakty použité Leonardem Noonem byly připraveny Dunbarovou metodou. Souběžně se standardizací přírodních alergenových extraktů se současný vývoj zaměřuje na využití rekombinantních alergenů [7] A Rekombinantní alergen z pylu břízy se nazývá rbetv1 B Bylo dokázáno, že alergenová imunoterapie na bázi rekombinantních alergenů je účinná při léčbě příznaků AR u pacientů alergických na pyl břízy C Alergenová imunoterapie pomocí rekombinantních alergenů nevyvolává žádnou specifickou imunitní odpověď Subkutánní aplikace byla prvním způsobem podání, který byl u alergenové imunoterapie použit. Její účinnost je však spojena s rizikem systémových nežádoucích účinků. Při SCIT je hlášena [8]: A Jedna systémová reakce na 100 injekcí B Jedna systémová reakce na injekcí C Jedna systémová reakce na injekcí Leonard Noon vznesl otázku účinnosti alergenové imunoterapie travními pyly již v roce Trvalo dalších téměř 100 let, než začala být tato technika hodnocena pomocí kritérií medicíny založené na důkazech. Podle přehledu literatury, který v roce 2010 provedl Calderon et al. [9] a který zahrnuje 33 randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií: A Kvalita studií je relativně stejná bez ohledu na metodu podání B Studie provedené se sublingválními tabletami s obsahem přírodních extraktů poskytují vysokou míru důkazů u dospělých i dětských pacientů C K závěrům u alergoidů nelze dospět, neboť k nim neexistuje dostatečné množství publikovaných dat Nyní je možné aplikovat alergenovou imunoterapii ve formě tablet s obsahem travních pylů. Tyto tablety: A Jsou účinné už v první pylové sezóně B Ve srovnání s placebem snižují skóre příznaků u dětí a dospívajících postižených AR způsobenou travními pyly C Byly hodnoceny v randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích Proč je k léčbě pacientů alergických na pyly trav vhodnější alergenová vakcína s obsahem směsi různých trav? [10] A Směs lépe reprezentuje přirozené podmínky expozice a senzibilizace B Směs poskytuje konzistentní a vyvážené složení hlavních a vedlejších alergenů při rozšiřování repertoáru epitopů T a B lymfocytů C Směs tomky, jílku, srhy, lipnice a bojínku představuje široce rozšířené druhy v celé Evropě a severní Americe 1- Noon L. Lancet 1911; 1: Aït-Khaled N et al. ISAAC Phase Three Study Group. Allergy 2009; 64: Walker S et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 120: Léger D et al. Arch Int Med 2006; 166: Didier A et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 120: Wahn U et al. J Allergy Clin Immunol 2009; 123: Pauli G et al. J Allergy Clin Immunol 2008; 122: Bernstein DI et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2010; 104: Calderon M et al. Allergy 2010; 65: Moingeon P et al. Clin Exp Allergy 2008; 8: Řešení: Otázka 1: B; Otázka 2: A, B, C; Otázka 3: C; Otázka 4: A, B; Otázka 5: B; Otázka 6: B, C; Otázka 7: A, B, C; Otázka 8: A, B, C

Rekombinantní alergeny:

Rekombinantní alergeny: O a l e r g e n O V É i m u n o t e r a p i i Č. 26 červen 2007 Rekombinantní alergeny: důležité otázky v roce 2006 Klinická problematika Sublinguální desenzibilizace v pediatrii Vážená paní doktorko,

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň Proč stoupá počet alergiků? Proč je tolik dětí s ekzémem? Proč je naše dítě alergické, když my nejsme? Antibiotika?

Více

Sublingvální alergenová imunoterapie u dětských pacientů

Sublingvální alergenová imunoterapie u dětských pacientů O alergenové imunoterapii Č. 28 listopad 2008 Sublingvální alergenová imunoterapie u dětských pacientů Klinická problematika Sublingvální imunoterapie (SLIT) u dětských pacientů: nové slibné směry vývoje

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Léčba na základě důkazů

Léčba na základě důkazů O ALERGENOVÉ IMUNOTERAPII Č. 32 leden 211 Léčba na základě důkazů KLINICKÁ PROBLEMATIKA Léčba na základě důkazů VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Využití hmotnostní spektrometrie pro důkladnou charakterizaci alergenů

Více

O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I

O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I číslo 30 - červen 2009 Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientu KLINICKÉ ZÁLEŽITOSTI Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň 1. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu. 2. Imunoterapie hmyzím jedem. 3. Indikační kritéria imunoterapie. Doporučený

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21 Obsah Seznam zkratek... 15 Předmluva k 5. vydání... 21 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému... 23 1.1 Hlavní funkce imunitního systému... 23 1.2 Antigeny... 23 1.3 Druhy imunitních mechanismů...

Více

Použití komponent v diagnostice alergií

Použití komponent v diagnostice alergií Použití komponent v diagnostice alergií RNDr. Petr Šotkovský, Ph.D. Tel.: +420 724 756 980 Email: petr.sotkovsky@thermofisher.com ImmunoCAP Směsi 80 Extrakty přes 600 Komponenty přes 100 Značení komponent

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

IMUNOTERAPIE U ALERGIE A ASTMATU

IMUNOTERAPIE U ALERGIE A ASTMATU IMUNOTERAPIE U ALERGIE A ASTMATU doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Účinnost injekční alergenové imunoterapie u alergické rhinitidy a astmatu byla jednoznačně

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět Veřejné zdravotnictví Doporučená literatura Jílek : Základy imunologie, Anyway s.r.o., 2002 Stites : Základní a klinická imunologie,

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Rekombinantní alergeny

Rekombinantní alergeny Rekombinantní alergeny Vojtěch Thon Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně Univerzitní centrum pro alergologii a klinickou imunologii Pylové alergeny - nové horizonty: Rekombinantní

Více

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Milan Trojánek Klinika infekčních nemocí 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

Více

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Mgr. Manuela Trojáčková Ph.D. a kolektiv Laboratoř klinické imunologie a alergologie Laboratoře AGEL a.s., Nový Jičín ALERGIE epidemie 21. století Alergická onemocnění

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová Trendy v léčbě alergie MUDr. Petra Kubová Komplexní přístup k léčbě Režimová opatření eliminace alergenů Farmakoterapie Specifická alergenová imunoterapie Balneoterapie, speleoterapie, talasoterapie Režimová

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Laboratorní diagnostika potravinové alergie

Laboratorní diagnostika potravinové alergie Laboratorní diagnostika potravinové alergie Martin Liška Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň-Lochotín Základní pojmy Nežádoucí reakce na potraviny (NRP) = pojem, zahrnující celou řadu reakcí na potraviny,

Více

Marcela Vlková Jana Nechvátalová. FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno

Marcela Vlková Jana Nechvátalová. FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno Marcela Vlková Jana Nechvátalová FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno Leukocytární subpopulace CD45 CD45 Lymfocytární subpopulace Fenotypizace základní subpopulace T a B lymfocytů a NK buněk subpopulace základních

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007 o. s. pro alergiky, astmatiky a ekzematiky Máša Karlovo náměstí 7, 120 00 Praha 2 Tel: 222162321, mobil:

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

Souhrn údajů o přípravku. Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml

Souhrn údajů o přípravku. Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Staloral 300 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml IR (Index reaktivity):

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Antigeny: kompletní (imunogen) - imunogennost - specificita nekompletní (hapten) - specificita antigenní determinanty (epitopy)

Více

Azelastinový nosní sprej - Situační ošetření alergické i nealergické rinitidy. Účinný prostředek s rychlým působením zlepšující kvalitu života

Azelastinový nosní sprej - Situační ošetření alergické i nealergické rinitidy. Účinný prostředek s rychlým působením zlepšující kvalitu života TISKOVÁ ZPRÁVA Azelastinový nosní sprej - Situační ošetření alergické i nealergické rinitidy Účinný prostředek s rychlým působením zlepšující kvalitu života Ucpaný nos, časté kýchání, svědění v nose a

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children VÁCLAVA GUTOVÁ Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň SOUHRN Diagnostikování astmatu je někdy obtížné, zvláště u

Více

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Zařazov azování alergiků do pracovního procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Pachnerovy dny

Více

Rejstříky ročník 4/2002

Rejstříky ročník 4/2002 Rejstříky ročník 4/2002 OBSAHOVÝ REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ REJSTŘÍK OBSAHOVÝ REJSTŘÍK Editorial 1, 93, 185, 267 Obsah 3, 97, 189, 269 Revize alergologického názvosloví stanovisko EAACI 186 Cena MUDr.

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

ČLENĚNÍ IMUNOLOGIE. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 19

ČLENĚNÍ IMUNOLOGIE. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 19 zkoumá činnost, funkci význam imunitního systému vykonává tyto funkce rozpoznat - vlastní, cizí (vlastní toleruje a na cizí odpovídá ) udržuje imunologickou rovnováhu vykonává imunologickou kontrolu (vyhledává

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

IMUNITA PROTI INFEKCÍM. Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol

IMUNITA PROTI INFEKCÍM. Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol IMUNITA PROTI INFEKCÍM Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol Brána vstupu Nástroje patogenicity Únikové mechanismy Množství Geny regulující imunitní reakce Aktuální kondice hostitele Epiteliální bariéry

Více

Alergenová imunoterapie v léčbě průduškového astmatu

Alergenová imunoterapie v léčbě průduškového astmatu Alergenová imunoterapie v léčbě průduškového astmatu Allergen immunotherapy in the treatment of bronchial asthma PETR POHUNEK Dětská pneumologie, Pediatrická klinika, UK 2. LF a FN Motol, Praha SOUHRN

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Obsah prezentace Chřipka: výskyt onemocnění závažnost chřipky Očkování proti

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014

J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014 J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014 1 Program 1. Úvod, obecné představení projektu Nutrivigilance (prof. J. Ruprich, 35 min.) 10:00 hod 2. Potraviny nového typu (Doc. V. Ostrý, 20 min.) 3. Web Nutrivigilance

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základnz kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve Rozšiřuje témata: Proteiny přehled pro fyziologii

Více

Air Purifiers 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU. -Nový produkt- MC707

Air Purifiers 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU. -Nový produkt- MC707 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU -Nový produkt- MC707 Obsah 1.- Statistika v oblasti alergií 2.- Co je nového? 3.- Hlavní rysy 4.- Produktové řady 5.- Cílové skupiny 6.- Závěr Statistika v oblasti alergií Air

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingual tablets for specific immunotherapy of grass-pollen allergy PETR PANZNER Ústav imunologie a alergologie

Více

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně Petr Lesný Co student medicíny ve škole nezíská Praktické dovednosti Empatii Schopnost práce s informacemi Lékařská informatika Schopnost

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci:

Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci: Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci: 1. Otázka: Proč je histamin monoamin odbouráván diaminooxidázou a ne monoaminooxidázou? Odbourávání histaminu v buňkách střevní sliznice diaminooxidasou

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES) DOPORUČENÍ RADY ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 152 odst. 4 druhý pododstavec této

Více

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Důležité informace pro olympioniky před Londýnem RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky OH LONDÝN 2012 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011 Dne 30. 11. 2010 od 17:30 hodin Restaurace Větruše Fibichova 392 Ústí nad Labem Moderuje: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:30 Úvodní slovo Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:45 Astma kazuistiky a novinky v léčbě

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

nejsou vytvářeny podle genetické přeskupováním genových segmentů Variabilita takto vytvořených což je více než skutečný počet sloučenin v přírodě

nejsou vytvářeny podle genetické přeskupováním genových segmentů Variabilita takto vytvořených což je více než skutečný počet sloučenin v přírodě PROTILÁTKY Specifické rozpoznání v imunitním systému zprostředkují speciální proteinové molekuly jediné, které nejsou vytvářeny podle genetické matrice, ale nahodilým přeskupováním genových segmentů Variabilita

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více