100 let pokroku v alergenové imunoterapii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let pokroku v alergenové imunoterapii"

Transkript

1 O a l e r g e n o v é i m u n o t e r a p i i č. 33 červen let pokroku v alergenové imunoterapii VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Sublingvální alergenová imunoterapie KVÍZ : Známe už odpovědi na otázky Leonarda Noona?

2 EDITORIAL 100 let alergenové imunoterapie Čteme-li mezi řádky první vědeckou práci, která kdy byla na téma alergenové imunoterapie (AIT) publikována, vidíme odhodlání lékaře oddaného svým pacientům, zvídavou a zkoumající mysl vědce, počátky klinických řešení... Od té doby a zvláště během uplynulých deseti let bylo vykonáno mnoho práce k převedení intuice Leonarda Noona do reality, ve které jsou mechanizmy, účinnost a bezpečnost alergenové imunoterapie ověřeny na základě vědeckých důkazů. Základní studie, farmaceutický vývoj a klinická hodnocení provedená v souladu se standardy 21. století vedly k vývoji prvních registrovaných sublingválních forem alergenové imunoterapie. Platí, že na pozadí vědy a nových technologií jsou lidé. Pokroku v oblasti AIT bylo dosaženo díky společnému úsilí vědců, klinických pracovníků a odborníků z farmaceutických společností. Tento pokrok je v zájmu velkého množství alergických pacientů, alergologů i četných dalších lékařských odborníků. Jde však o mnohem více společnost jako celek je rostoucí měrou informována o závažnosti alergického onemocnění a hledá řešení tohoto problému. V současné době se touto otázkou zabývají národní a evropské zdravotnické orgány i rozhodovací autority. Uměl by si Leonard Noon vůbec představit, jakým vývojem projde imunoterapie až do dnešní doby? Obsah VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Sublingvální alergenová imunoterapie 3 L. Mascarell (Francie) FÓRUM Inovační iniciativy v oblasti veřejného zdravotnictví 5 KVÍZ : Známe už odpovědi na otázky Leonarda Noona? 7 Profesor Cezmi A. Akdis Prezident EAACI Švýcarský institut pro výzkum alergií a astmatu (SIAF), Davos, Švýcarsko. Veškeré texty, grafické prvky a loga publikovaná v EXPRESSIONS jsou autorsky chráněna. Autorská práva k nim náleží (pokud není uvedeno jinak) pouze firmě Stallergenes. Jakékoli kopírování části nebo celého obsahu EXPRESSIONS (textů, fotografií, grafů, log nebo jiných elementů podléhajících autorským právům) pro jiné než osobní účely je bez písemného souhlasu firmy Stallergenes zakázáno a porušuje autorská práva podle článku L335-2 zákona o duševním vlastnictví. Expressions Stallergenes Ředitel publikace: Cécile Hilaire. Šéfredaktor: Lise Lemonnier. Zástupce šéfredaktora: Kirsten Vangsgaard. Redakční rada: Victor Alvà, Olivier de Beaumont, Marie David, Franco Frati, Jose-Luis Justicia, Philippe Moingeon, Paola Puccinelli, Jochen Sieber. Grafická úprava: Ektopic. Adaptace a produkce: Signature s.r.o. Manažeři vydání: Christiane Mura, Arielle le Masne. Redaktoři: Lydia Almela, Catherine Huzer, Estelle Pasquier. Vydavatel: Stallergenes, 6 rue Alexis de Tocqueville Antony Cedex, Francie CZ-GEN-DOC

3 Vùdecká problematika Sublingvální alergenová imunoterapie Laurent Mascarell, Antony (Francie) Alergenová imunoterapie (AIT) je jediná kauzální léčba respirační alergie 1. typu. Původní subkutánní aplikace AIT prokázala modifikaci alergického onemocnění a změnila tak léčbu alergie. Z hlediska bezpečnosti však bylo třeba hledat alternativu ve formě neinvazivní slizniční aplikace AIT. Sublingvální podání je nyní již pevně zavedenou a účinnou léčbou. První úspěšné studie zaměřené na alergenovou imunoterapii provedl Noon et al. v roce 1911 na pacientech se sennou rýmou [1, 2]. Je známo, že subkutánní alergenová imunoterapie (SCIT) snižuje jak časné, tak pozdní příznaky i nutnost podání další medikace při léčbě různých alergií 1. typu. Přes svou účinnost je aplikace SCIT limitována nevýhodami, mezi něž patří i nutnost opakovaných injekcí. Možnost indukce tolerance neinvazivní slizniční aplikací alergenů (tj. nazálně, perorálně a sublingválně) se proto v uplynulých dvou desetiletích stala centrem značného zájmu. Ovšem pouze u sublingválního podání bylo na základě mnoha dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií fáze III na velkém počtu pacientů alergických na pyly trav definitivně prokázáno, že se jedná o bezpečnou a účinnou léčbu podporující antigen specifickou toleranci u dospělých i dětí [2 6]. Tento článek diskutuje imunitní mechanizmy související s úspěšnou alergenovou imunoterapií včetně sublingválních/orálních imunitních mechanizmů, a to v souvislosti s bezpečností a účinností sublingvální alergenové imunoterapie (SLIT) jako alternativy ke SCIT. Mechanizmy působení SCIT ve srovnání se SLIT Buněčný zánět Z hlediska mechanizmu (Tabulka 1) inhibuje úspěšná SCIT/SLIT u alergie vyvolané pylem trav nebo roztoči zvýšenou stimulaci adhezních molekul (tj. ICAM-1) a tím brání mobilizaci buněk zánětu (tj. mastocytů, eozinofilů, bazofilů a neutrofilů) v cílových orgánech (kůže, nos, plíce) a uvolnění prozánětlivých mediátorů (tj. histaminu, TAME-esterázy, kininů, PGD2, myeloperoxidázy a sérového eozinofilního kationického proteinu) [2]. Protilátková odpověď Po aplikaci SCIT nebo SLIT u alergie vyvolané pylem trav/stromů nebo roztoči souvisí často zlepšení příznaků pacienta s rychlým zvýšením sérového alergen specifického IgG (nejčastěji jde o protilátky IgG1 a IgG4 s vysokou afinitou), zatímco na závěr imunoterapie je často zjištěno snížení sérového alergen specifického IgE [2, 7]. Protilátky IgG4 vykazují alergen specifické neutralizační vlastnosti, které inhibují vazbu komplexů alergen-ige na buňky zánětu a tím brání uvolnění histaminu [2, 7]. Buněčná odpověď Úspěšná SCIT přeorientuje u atopických pacientů alergen specifické buněčné odpovědi CD4 + T lymfocytů z Th2 na Th1 nejen na systémové úrovni, ale i v cílovém orgánu (nosní sliznice nebo kůže). Dochází tedy ke zvýšené akumulaci cytokinů Th1 (IFNγ, IL12) [2]. Kromě toho SCIT podporuje alergen specifické CD4 + regulační T lymfocyty, pravděpodobně Tr1 nebo buňky CD4 + CD25 +, a zároveň imunomodulační cytokiny (tj. IL10 a TGFβ) v krvi. Také SLIT indukuje systémové změny díky indukci IFNγ a /nebo alergen specifických CD4 + T lymfocytů produkujících IL10 v periferní krvi. Ještě významnější však je, že se po aplikaci SLIT objevují v ústní sliznici místní efektorové mechanizmy se zvýšeným počtem Foxp3 + T lymfocytů [8]. Tyto údaje dokládají, že SCIT a SLIT vykazují obdobné mechanizmy účinku. SLIT využívá výhody tolerance v oblasti ústní sliznice, zvláště díky atypické organizaci slizničního imunitního systému. Charakteristické mechanizmy sublingválního/orálního imunitního systému Stejně jako v kůži byly i v ústní sliznici objeveny Langerhansovy buňky, což jsou klíčové antigen prezentující buňky (APC) se schopností zachycovat alergen in vitro [9, 10]. Tyto buňky mají receptor s vysokou afinitou k IgE (FcεRI) i receptor TLR 4, který spouští indukci regulačních molekul, tj. IDO [indoleamin 2, 3-dioxygenáza], TGFβ a IL10, a podporuje vývoj CD4 + T lymfocytů produkujících IFNγ/IL10 [11]. Podrobná charakterizace orálních buněk APC u myší (tj. myši BALB/c) též potvrdila přítomnost Langerhansových buněk ve sliznici Sublingvální podání je nyní již pevně zavedenou a účinnou léčbou. 3

4 Tabulka 1. n Srovnání imunitních mechanizmů SCIT a SLIT Prozánětlivé buňky Odpověď specifických protilátek Odpovědi CD4 + T lymfocytů SCIT Omezení mobilizace a aktivace mastocytů, eozinofilů, bazofilů Zvýšení sérového IgG4 (blokující protilátky) Zvýšení a poté postupný pokles odpovědi sérových IgE Snížení odpovědi Th2 Indukce Th1 a regulačních T lymfocytů (systémová i lokální) SLIT Omezení mobilizace a aktivace mastocytů, eozinofilů, bazofilů Jen málo prozánětlivých buněk (tj. mastocytů) je umístěno v podslizničních tkáních (navíc daleko od místa aplikace) Zvýšení sérového IgG4 (blokující protilátky) Zvýšení a poté postupný pokles odpovědi sérových IgE Snížení odpovědi Th2 Indukce Th1 a regulačních T lymfocytů (systémová i lokální) Sublingvální/orální tolerogenní dendritické buňky vyvolávající supresivní odpověď Th1/ Treg 4 jako takové, ale odhalila i přítomnost myeloidních a plazmacytoidních APC v podslizničních tkáních [12]. Hlavně však byly v lamina propria detekovány makrofágům podobné tolerogenní buňky exprimující β-integrin (CD11b), které zachycují a transportují alergen ze sliznice do spádových lymfatických uzlin. Podporují tak in vivo vývoj supresivních CD4 + T lymfocytů produkujících supresivní IL10/IFNγ. Kromě orálních Langerhansových buněk se tedy při indukci tolerance pomocí SLIT předpokládá i zapojení sublingválních/orálních buněk podobných makrofágům, neboť tyto buňky byly zjištěny i ve sliznici lidských úst. Další výhodou SLIT je, že sublingvální sliznice má jen málo prozánětlivých buněk, tj. mastocytů a eozinofilů [13 15], díky čemuž existuje podstatně nižší riziko alergické reakce, než když je alergen aplikován injekčně. Závěry SLIT má vysoký profil bezpečnosti. Klinická účinnost SLIT byla doložena u alergické rýmy (vyvolané pyly trav/stromů a roztoči) u dospělých i dětí. SCIT a SLIT využívají obdobných imunitních mechanizmů: inhibice mobilizace buněk zánětu, indukce alergen specifického IgG4 s blokující aktivitou a imunitní odchylky CD4 + T lymfocytů z Th2 na Th1 s indukcí regulačních buněk (IL10, TGF-ß a Foxp3; systémově i lokálně). Orální sliznice je privilegované místo imunitní tolerance: tolerogenní Langerhansovy buňky (IL10, TGF- ß, IDO) a buňky podobné makrofágům podporují suprimující CD4 + T lymfocyty s produkcí IFNγ/IL10; prozánětlivé buňky (tj. mastocyty) jsou navíc umístěné v podslizničních tkáních daleko od místa podání alergenů. 1. Noon L. Lancet 1911; 2: Canonica G et al. Allergy 2009; 64: Dahl R et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: Didier A et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 120: Horak F et al. J Allergy Clin Immunol 2009; 124: Durham SR et al. J Allergy Clin Immunol 2010; 125: Francis JN et al. J Allergy Clin Immunol 2008; 121: Scadding GW et al. Clin Exp Allergy 2010; 40: Allam JP et al. J Allergy Clin Immunol 2003; 112: Allam J-P et al. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: Allam JP et al. J Allergy Clin Immunol 2008; 121: Mascarell L et al. J Allergy Clin Immunol 2008; 122: Marcucci F et al. Allergy 2007; 62: Allam JP et al. Allergy 2008; 63: Mascarell L et al. Clin Exp Allergy 2009; 39: James LK Durham SR. Clin Exp Allergy 2008; 38: Moingeon P et al. Allergy 2006; 61: Novak N et al. Trends Mol Med 2008; 14: Otázka pro profesora Stephena R. Durhama National Heart & Lung Institute, Imperial College Londýn (Velká Británie) Jak lze podle Vašeho názoru vysvětlit klinickou účinnost SLIT? Jakou roli hrají podle Vás prozánětlivé buňky v bezpečnostním profilu SLIT ve srovnání se SCIT? Byla prokázána účinnost SCIT i SLIT na alergickou rýmu, a to zvláště u sezónní polinózy [2]. Pokud jde o mechanizmus jejich působení, existují tam podobnosti i rozdíly. Bylo prokázáno, že obě metody potlačují alergický zánět v cílových orgánech, přičemž dochází k supresi periferních Th2 odpovědí (i když se nejedná o konzistentní poznatek), stimulaci fenotypových odpovědí Treg a později k imunitní odchylce ve prospěch odpovědi Th1 [16, 17]. SCIT i SLIT souvisejí se zvýšením periferní protilátkové odpovědi IgG4, IgG a IgA. Je zajímavé, že i když se zvýšení IgG a IgG4 u SCIT zdá být ve srovnání se SLIT desetinásobné, schopnost séra blokovat tvorbu komplexu alergen IgE se jeví podobná u obou druhů léčby, což by znamenalo, že sublingvální aplikace antigenu může vést k efektivnějším funkčním odpovědím IgG [8]. V nedávné době jsme prokázali zvýšení exprese Fox p3-pozitivních T lymfocytů v sublingvální sliznici po po 12měsíční léčbě léčbě SLIT (pyly trav) oproti placebu [8]. Zatímco SCIT i SLIT indukují systémové změny u T lymfocytů a protilátkových odpovědí, periferní změny tohoto typu jsou výraznější po SCIT. V protikladu s tím lokální aplikace vysokých dávek alergenu do klidného a tolerogenního prostředí sublingvální sliznice bez zánětu aktivuje další lokální mechanizmy, pravděpodobně prostřednictvím tolerogenních signálů z dendritických buněk působících místně a prostřednictvím regionálních lymfatických uzlin [17, 18]. Kromě toho snížená systémová biologická dostupnost po sublingvální aplikaci v kombinaci s relativním nedostatkem buněk zánětu v bukální sliznici může vysvětlit zvýšenou bezpečnost SLIT ve srovnání se SCIT.

5 FÓRUM Inovační iniciativy v oblasti veřejného zdravotnictví V celé Evropě i ve světě vzniká stále více iniciativ s cílem zvyšovat informovanost o alergických onemocněních a respiračních patologických stavech a omezit tak jejich negativní vliv na každodenní život pacientů. Uvedeme si několik příkladů. Finsko se připravuje na budoucnost programem Alergie Po úspěchu programu zaměřeného na astma v letech (70% snížení počtu dní hospitalizace z důvodu astmatu) se Finsko nyní zaměřuje na omezení vlivu alergií na společnost a omezení nákladů na léčbu alergií. Program má 6 hlavních cílů: Prevence rozvoje alergických příznaků (především bojem se znečištěním a kouřením v budovách), jejímž cílem je dosažení 20% snížení prevalence astmatu, alergické rýmy, ekzému a kontaktních alergií. Podpora indukce alergické tolerance spíše než striktní a někdy bezdůvodné vyloučení kontaktu s alergeny: cílem programu je omezit na polovinu eliminační diety předepsané v důsledku potravinových alergií. Zkvalitnění diagnózy alergie prostřednictvím optimalizované péče na specializovaných pracovištích. Omezení alergií jako nemocí z povolání na polovinu. Zvýšení rozpočtu pro prevenci a léčbu těžkých alergií a jejich exacerbací. Omezení nákladů spojených s alergickými stavy o 20 %. Česká republika: Informováním a osvětou ke kvalitnější léčbě astmatu Šíření znalostí a doporučení (ARIA, GINA) mezi lékaři a zdravotnickými pracovníky je důležitou součástí cílů ČIPA (Česká iniciativa pro astma). Cílem je informovat odbornou i laickou veřejnost o nových poznatcích v diagnostice, prevenci a léčbě astmatu a pomáhat je uvádět do praxe. ČIPA též poskytuje podporu astmatikům, a to především prostřednictvím osvětových programů zaměřených na léčbu. Podporuje dobrý vztah mezi pacientem Finsko se v současné době zaměřuje na omezení dopadu alergií na společnost. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V PRÁCI: Haahtela T et al. Allergy Programme Working Group. Finnish Allergy Programme time to act and change the course. Allergy 2008; 63:

6 a lékařem prostřednictvím svých internetových stránek, které například umožňují přímé položení otázek odborníkům online, mají oddíl často kladených otázek a umožňují přístup k interaktivním nástrojům, jako je online test kontroly astmatu. Každoročně jsou v rámci celosvětového dne astmatu organizovány kampaně pro zvyšování informovanosti a další aktivity zaměřené na širokou veřejnost, případně příležitostné jednorázové akce, jako je den spirometrie na ulici. Jsou organizovány informační kampaně zaměřené na učitele od mateřských až po střední školy a je podporován dialog mezi rodiči a učiteli dětí postižených alergiemi. ČIPA vydává odborné tiskové materiály nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost, sestavuje videoprogramy i televizní pořady o astmatu. Maďarská nadace Akce proti ambrózii Austrálie na cestě ke zdraví Jednou z klíčových součástí reformy zdravotnictví probíhající v Austrálii je prevence. Pozornost je zaměřena na souvislosti mezi chronickými onemocněními a rizikovým chováním (v případě astmatu se jedná o kouření a obezitu). Cílem je snaha omezit prevalenci těchto exogenních faktorů odpovědných za špatné zdraví velkého počtu Australanů, a to především sociálně slabších osob a původních obyvatel, kteří jsou i nadále nejvíce postiženými skupinami. Další inovací je zavedení elektronické zdravotní karty, která je dostupná prostřednictvím internetu. Karta vede pacienty k tomu, aby převzali odpovědnost za své vlastní zdraví, a usnadňuje sdílení informací mezi různými poskytovateli zdravotní péče. Ti tak budou mít snadný přístup k přesným informacím o anamnéze svých pacientů, včetně informací o užívaných léčivých přípravcích, výsledcích testů a alergiích, které umožní předcházet chybám v léčbě a zabrání provádění zbytečných testů. V Maďarsku je 2,5 milionů osob postižených respirační alergií (asi jedna čtvrtina populace), z nichž je 56 % alergických na pyl ambrózie. Tato alergie je hlavní příčinou alergické rýmy u dětí i dospělých a často je doprovázena senzibilizací na pelyněk a trávy. Nadace Akce proti ambrózii byla vytvořena z iniciativy pana Jánose Ádera, člena Evropského parlamentu. Cílem nadace je poskytovat podporu postiženým pacientům, kteří potřebují léčbu alergenovou imunoterapií (AIT). Po celé zemi nadace také podporuje vznik pracovišť zaměřených na léčbu AIT. Podle dr. Katalin Baloghové, členky Maďarské společnosti pro alergologii a klinickou imunologii (MAKIT Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság), je Maďarsko zemí nejvíce znečištěnou ambrózií v celé Evropě. I když jsou v současné době prováděné eradikační programy úspěšné, bude trvat léta, než uvidíme jakékoliv hmatatelné účinky na zdraví populace. Alergici často nejsou ochotni podstoupit symptomatickou léčbu, která může být opakovaná a zdlouhavá. Hledají trvalejší řešení, která zmírní jejich příznaky. Proto mají stále větší zájem o AIT. 6

7 KVÍZ : Známe už odpovědi na otázky Leonarda Noona? Londýn, rok 1911: Leonard Noon poprvé aplikuje pacientům s alergickou rýmou subkutánní injekční formu alergenové imunoterapie (v té době známou jako profylaktická inokulace ). Článek na toto téma publikovaný v časopise Lancet [1] již vznesl některé základní otázky týkající se nového modelu léčby: - jak účinná je alergenová imunoterapie (AIT) u alergické rýmy? - jak lze aplikaci AIT optimalizovat? - lze rýmu alergenovou imunoterapií definitivně vyléčit? Leonard Noon následně předává svou práci kolegovi Dr. Freemanovi na dobu své vynucené nepřítomnosti v řádu několika měsíců. Tuberkulóza mu však bohužel zabránila, aby se ke svému výzkumu vrátil. Této nemoci podlehl o pouhé dva roky později, ve věku 35 let. Práce Leonarda Noona však byla zanechána v dobrých rukou. Nejdříve v ní pokračovali lékaři z nemocnice St. Mary s Hospital v Londýně a poté řada dalších týmů po celém světě, což dokládají četné publikace o alergenové imunoterapii. Těchto 100 let základního a klinického výzkumu proběhlo ve znamení: - soustavného pokroku ve snaze pochopení mechanizmů alergie a její léčby, - vyšší informovanosti o vlivu alergické rýmy na každodenní život pacientů, - a samozřejmě ve znamení velkého pokroku v optimalizaci léčby, a to především díky vývoji sublingvální formy AIT. Největší dopad Noonova výzkumu byl však zaznamenán během uplynulých 10 let, a to díky vývoji nové kategorie léčivých přípravků: tablet pro sublingvální alergenovou imunoterapii. Jejich účinnost a bezpečnost je doložena v souladu se standardy 21. století, tj. v souladu s medicínou založenou na důkazech. Vybrali jsme několik nejvýznamnějších publikací vydaných v uplynulém desetiletí a zveme Vás k jejich průzkumu pomocí několika otázek níže (možná je jedna až všechny správné odpovědi). 1. Od 20. století představuje alergie zásadní zdravotní problém na všech pěti kontinentech. Podle Mezinárodní studie astmatu a alergií u dětí (ISAAC, studie fáze III) [2] je průměrná prevalence rinokonjunktivitidy u dětí ve věku 13 a 14 let přibližně: A 10 % B 15 % C 25 % Vliv alergické rýmy (AR) na kvalitu života pacientů je předmětem stále většího počtu studií [3, 4]. Tyto studie dokládají, že: A U studenta s AR je vyšší pravděpodobnost, že propadne u zkoušek B Sezónní AR a intermitentní AR může způsobit problémy se spánkem C Těžká AR narušuje spánek více než středně těžká AR Už Leonard Noon se hlouběji zaměřil na oční příznaky alergických pacientů. Která z následujících tvrzení o RTSS (celkové skóre příznaků rinokonjunktivitidy) jsou pravdivá? [5, 6] A Jedná se o celkové skóre příznaků, které je v praxi užitečné, ale nikdy se nepoužívá v klinických hodnoceních B Bere v úvahu 3 hlavní příznaky alergické rýmy C Bere v úvahu oční příznaky 7

8 4. Pylové extrakty použité Leonardem Noonem byly připraveny Dunbarovou metodou. Souběžně se standardizací přírodních alergenových extraktů se současný vývoj zaměřuje na využití rekombinantních alergenů [7] A Rekombinantní alergen z pylu břízy se nazývá rbetv1 B Bylo dokázáno, že alergenová imunoterapie na bázi rekombinantních alergenů je účinná při léčbě příznaků AR u pacientů alergických na pyl břízy C Alergenová imunoterapie pomocí rekombinantních alergenů nevyvolává žádnou specifickou imunitní odpověď Subkutánní aplikace byla prvním způsobem podání, který byl u alergenové imunoterapie použit. Její účinnost je však spojena s rizikem systémových nežádoucích účinků. Při SCIT je hlášena [8]: A Jedna systémová reakce na 100 injekcí B Jedna systémová reakce na injekcí C Jedna systémová reakce na injekcí Leonard Noon vznesl otázku účinnosti alergenové imunoterapie travními pyly již v roce Trvalo dalších téměř 100 let, než začala být tato technika hodnocena pomocí kritérií medicíny založené na důkazech. Podle přehledu literatury, který v roce 2010 provedl Calderon et al. [9] a který zahrnuje 33 randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií: A Kvalita studií je relativně stejná bez ohledu na metodu podání B Studie provedené se sublingválními tabletami s obsahem přírodních extraktů poskytují vysokou míru důkazů u dospělých i dětských pacientů C K závěrům u alergoidů nelze dospět, neboť k nim neexistuje dostatečné množství publikovaných dat Nyní je možné aplikovat alergenovou imunoterapii ve formě tablet s obsahem travních pylů. Tyto tablety: A Jsou účinné už v první pylové sezóně B Ve srovnání s placebem snižují skóre příznaků u dětí a dospívajících postižených AR způsobenou travními pyly C Byly hodnoceny v randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích Proč je k léčbě pacientů alergických na pyly trav vhodnější alergenová vakcína s obsahem směsi různých trav? [10] A Směs lépe reprezentuje přirozené podmínky expozice a senzibilizace B Směs poskytuje konzistentní a vyvážené složení hlavních a vedlejších alergenů při rozšiřování repertoáru epitopů T a B lymfocytů C Směs tomky, jílku, srhy, lipnice a bojínku představuje široce rozšířené druhy v celé Evropě a severní Americe 1- Noon L. Lancet 1911; 1: Aït-Khaled N et al. ISAAC Phase Three Study Group. Allergy 2009; 64: Walker S et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 120: Léger D et al. Arch Int Med 2006; 166: Didier A et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 120: Wahn U et al. J Allergy Clin Immunol 2009; 123: Pauli G et al. J Allergy Clin Immunol 2008; 122: Bernstein DI et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2010; 104: Calderon M et al. Allergy 2010; 65: Moingeon P et al. Clin Exp Allergy 2008; 8: Řešení: Otázka 1: B; Otázka 2: A, B, C; Otázka 3: C; Otázka 4: A, B; Otázka 5: B; Otázka 6: B, C; Otázka 7: A, B, C; Otázka 8: A, B, C

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I

O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I číslo 30 - červen 2009 Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientu KLINICKÉ ZÁLEŽITOSTI Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Rekombinantní alergeny

Rekombinantní alergeny Rekombinantní alergeny Vojtěch Thon Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně Univerzitní centrum pro alergologii a klinickou imunologii Pylové alergeny - nové horizonty: Rekombinantní

Více

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová Trendy v léčbě alergie MUDr. Petra Kubová Komplexní přístup k léčbě Režimová opatření eliminace alergenů Farmakoterapie Specifická alergenová imunoterapie Balneoterapie, speleoterapie, talasoterapie Režimová

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007 o. s. pro alergiky, astmatiky a ekzematiky Máša Karlovo náměstí 7, 120 00 Praha 2 Tel: 222162321, mobil:

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children VÁCLAVA GUTOVÁ Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň SOUHRN Diagnostikování astmatu je někdy obtížné, zvláště u

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Bílá kniha o alergii 2011 2012

Bílá kniha o alergii 2011 2012 2011 2012 Bílá kniha o alergii WAO White Book on Allergy 2011 2012 Executive summary RUBY PAWANKAR, GIORGIO WALTER CANONICA, STEPHEN T. HOLGATE, RICHARD F. LOCKEY WAO World Allergy Organisation A World

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingual tablets for specific immunotherapy of grass-pollen allergy PETR PANZNER Ústav imunologie a alergologie

Více

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN ZÁKLADNÍ ÚKOLY IMUNITNÍHO SYSTÉMU: - OBRANA PROTI PATOGENŮM - ODSTRAŇOVÁNÍ ABNOMÁLNÍCH BUNĚK (NÁDOROVÝCH, POŠKOZENÝCH ) BUŇKY IMUNITNÍHO

Více

KNIHA EFA. Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ. Připravil Erkka Valovirta

KNIHA EFA. Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ. Připravil Erkka Valovirta KNIHA EFA Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ Připravil Erkka Valovirta ientů žení pac u r d s e c ními á federa Evropsk i a onemocně m s alergie cest h íc ročí dýchac e 20. vý m je

Více

Air Purifiers 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU. -Nový produkt- MC707

Air Purifiers 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU. -Nový produkt- MC707 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU -Nový produkt- MC707 Obsah 1.- Statistika v oblasti alergií 2.- Co je nového? 3.- Hlavní rysy 4.- Produktové řady 5.- Cílové skupiny 6.- Závěr Statistika v oblasti alergií Air

Více

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Důležité informace pro olympioniky před Londýnem RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky OH LONDÝN 2012 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Chronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn)

Chronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn) hronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn) hronic Urticaria: lassification, Epidemiology and Therapy (Summary) TORSTEN ZUBERBIER pt. of ermatology and Allergy, entre harité,

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie. Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3.

Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie. Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3. Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3. LF UK Praha Definice alergické reakce (pylový alergen) Průnik alergenu přes

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka 27. duben 2012 Tomáš Komprda Ústav technologie potravin MENDELU v Brně Klasifikace nepříznivých reakcí na potraviny Pojmy

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety. Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety. Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let sp. zn. sukls213316/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let Udržovací léčba Extrakt alergenů

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOTERAPIE NEMOCÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOTERAPIE NEMOCÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH ALERGICKÁ RÝMA František Kopřiva Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc Prevalence alergické rýmy se v posledním desetiletí zvyšuje zvláště v dětské populaci. Její současná klasifikace je založena na hodnocení

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

(Smyšlený) název Koncentrace Léková forma. VASOBRAL, comprimé sécable. VASOBRAL, solution buvable en flacon. 0,10 g/1 g na 100 ml

(Smyšlený) název Koncentrace Léková forma. VASOBRAL, comprimé sécable. VASOBRAL, solution buvable en flacon. 0,10 g/1 g na 100 ml Příloha I Seznam názvů léčivého(léčivých) přípravku(ů), léková(é) forma(y), koncentrace, způsob(y) podání, držitel(é) rozhodnutí o registraci v členských státech 1 Členský stát (EHP) Držitel rozhodnutí

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Nemocnost dětí v Ostravě

Nemocnost dětí v Ostravě Nemocnost dětí v Ostravě M. Dostál, A. Pastorková, R.J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. 1 Studie zdravotního stavu dětí z Ostravy - Radvanic a Bartovic Cíl porovnat zdravotní stav dětí

Více

ALERGICKÁ RÝMA U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ

ALERGICKÁ RÝMA U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ ALERGICKÁ RÝMA U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je onemocnění, jehož zdravotní a sociální význam je dán vysokou prevalencí, negativním dopadem na

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOABAK 1 mg/ml, oční kapky, roztok Diclofenacum

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Pilotní studie Joalis Bambi Bronchi a Joalis Bambi Analerg

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Pilotní studie Joalis Bambi Bronchi a Joalis Bambi Analerg ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strana 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Pilotní studie Joalis Bambi Bronchi a Joalis Bambi Analerg Sledování alergických a astmatických projevů u pacientů užívajících potravinové doplňky Joalis Multicentrická,

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

ALERGICKÁ RÝMA. Příručka pro praxi:

ALERGICKÁ RÝMA. Příručka pro praxi: ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE Příručka pro praxi: ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Irena Krčmová, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové Prof. MUDr. Viktor

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*.

Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xolair 150 mg injekční roztok Omalizumabum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*. *Omalizumab

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně. Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno

Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně. Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno Alveolární surfaktant Povrchově aktivní vrstva pokrývající alveolus

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Účinnost léčby Iscadorem... 1 Aktuální údaje ze studií... 2 Léčba výtažky ze jmelí snižuje nejen vytváření metastáz... 2 Inhibice vytváření

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*.

Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xolair 150 mg injekční roztok Omalizumabum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*. *Omalizumab

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Celkové shrnutí vědeckého zhodnocení

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Alergické reakce Anesteziologie, urgentní

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) Příloha č. k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58867/00 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Alutard SQ Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) injekční suspenze

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

OPTIMÁLNÍ DÉLKA VÝLUČNÉHO KOJENÍ

OPTIMÁLNÍ DÉLKA VÝLUČNÉHO KOJENÍ Strategie zavádění nemléčných příkrmů 1 2 3 4 5 U zdravého prospívajícího kojence je doporučováno výlučné kojení do ukončeného 6. měsíce (6M). Některé děti výlučně kojené do 6M mohou mít snížené zásoby

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology ČESKÉ A SLOVENSKÉ VYDÁNÍ 26 Má význam kombinovat anti IgE terapii se specifickou alergenovou imunoterapií? Eckard Hamelmann, Claudia Rolinck Weninghaus

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

3. LÉKOVÁ FORMA oční kapky, roztok. Popis přípravku: Čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok bez viditelných nečistot.

3. LÉKOVÁ FORMA oční kapky, roztok. Popis přípravku: Čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok bez viditelných nečistot. Příloha č.2 ke sdělení sukls226244/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CROMOHEXAL 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dinatrii cromoglycas 20 mg v 1 ml roztoku. 3. LÉKOVÁ FORMA oční kapky,

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více