Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů"

Transkript

1 REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 3/2003 Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, Praha 2 ISSN Svazek 43 Literární a technická redakce: publikační oddělení NLK tel Do čísla 3/2003 přispěli: Prof. MUDr. R. Bardfeld, CSc. MUDr. L. Kusá MUDr. J. Šišková Seznam excerpovaných časopisů Expert Opinion on Investigational Drugs Journal of Bone and Mineral Research Journal of Rheumatology New England Journal of Medicine Expert Opin.investig.Drugs J.bone and min.res. J.Rheum. New Engl.J.Med. Obsah: Referáty ze zahraniční literatury Přehledné články

2 Systematické roztřídění referátů A. Klinika 1. Revmatoidní artritida 2. Juvenilní chronická artritida 3. Reaktivní artritidy, revmatická horečka 4. Séronegativní spondartritidy, ankylozující spondylitida 5. Infekční a jiné artritidy 6. Dna a jiné krystalické artropatie 7. Osteoartróza kloubů a páteře 8. Difuzní choroby pojiva, systémové vaskulitidy 9. Nemoci svalstva 10. Nemoci kostí, osteoporóza 11. Mimokloubní revmatismus, fibromyalgie B. Etiopatogeneze C. Diagnostika D. Laboratorní výsledky 1. Imunologie, sérologie 2. Hematologie, morfologie 3. Biochemie 4. Rtg a jiné zobrazovací metody 5. Kloubní tekutiny 6. Experimentální studie E. Terapie 1. Analgetika 2. Nesteroidní antirevmatika 3. Léky modifikující chorobu (DMARDs) 4. Kortizonoidy 5. Farmakoterapie dny a hyperurikemie 6. Farmakoterapie osteoporózy 7. Ostatní farmakoterapie (SYSADOA) 8. Imunoterapie 9. Lokální terapie (intraartikulární injekce, masti, gely) 10. Fyzikální terapie a rehabilitace 11. Revmatochirurgie 12. Různé

3 R E F E R Á T Y A. KLINIKA 2. Juvenilní chronická artritida 12 OEN, K., MALLESON, P.N., CABRAL, D.A. a ost.: Rané činitelé předpovídající dlouhodobý výsledek u nemocných juvenilní revmatoidní artritidou: vztahy specifické pro podskupiny. /Early predictors of longterm outcome in patients with juvenile rheumatoid arthritis: Subset-specific correlations./ J.Rheum., 30, 2003, č. 3, s Schopnost předpovídat následky nemoci u dětí s chronickou artritidou je důležitým pomocníkem při volbě léčebných způsobů. Je však málo známo o faktorech, které předpovídají výsledek. Nejužitečnějšími prediktory se jeví ty, které se prokazují brzy v průběhu nemoci. Autoři zkoumali korelace dlouhodobého kloubního postižení a charakteristiky přítomné při nebo brzy po začátku onemocnění v multicentrické skupině nemocných juvenilní revmatoidní artritidou (JRA). Vyhodnocovali subtyp podle začátku nemoci, demografické a sérologické charakteristiky, HLA alely a radiografické známky poškození během prvních dvou let po začátku. Určovali také, zda jisté proměnlivé vlivy by mohly modifikovat subtyp podle začátku, nebo zda by na druhé straně prediktivní proměnné se mohly lišit mezi subtypy. Prolongovaná aktivní nemoc je sama o sobě nežádoucím výsledkem a má být považována za intervenující proměnnou, neboť jiná omezení jako neschopnost nebo poškození kloubu se mohou zvětšovat tak, jak narůstá trvání aktivní artritidy. Z těchto příčin je nutno brát v úvahu jak neschopnost, tak trvání aktivní nemoci, aby se docílilo ucelenějšího pochopení možných prediktorů dlouhodobého kloubního postižení. Do práce byli vybráni pacienti starší než 8 let věku, se začátkem artritidy víc než 5 let před zahájením studie. Bylo shromážděno množství dat od 393 pacientů. Byla provedena analýza pro celou skupinu a pro každý subtyp podle začátku. Výsledky ukázaly korelaci mužského pohlaví s horší neschopností při systémovém začátku JRA, ale menší neschopnost u RF-negativní JRA a kratší trvání aktivní nemoci při RF-pozitivním

4 JRA s polyartikulárním začátkem. Pozitivní antinukleární protilátky korelovaly s déle trvající aktivní nemocí u pacientů s pauciartikulárním začátkem JRA. Nižší věk při začátku předpovídal delší trvání aktivní nemoci při pauciartikulárním a RF-negativním polyartikulárním začátku JRA a menší trvání aktivní nemoci při systémovém začátku JRA. RASE (revmatoidní artritida sdružená se sdíleným epitopem) korelovala s menší neschopností při systémové JRA. Nebylo však korelace s konečným stavem u pacientů s RFpozitivní polyartikulární JRA. Autoři uzavírají konstatováním, že proměnné předpovídající dlouhodobý výsledek při JRA jsou specifické pro každý subtyp podle začátku nemoci. Nejdůležitějšími ranými prediktory byly věk při začátku nemoci a pohlaví pacienta. RASE se může sdružovat s příznivějším výsledkem při systémovém začátku nemoci. Bardfeld D. LABORATORNÍ VÝSLEDKY 4. Rtg a jiné zobrazovací metody 13 BLACK, A.J., REID, R., REID, D.M. a ost.: Vliv těhotenství na kostní minerální denzitu a biochemické markery kostního obratu u pacientky s juvenilní idiopatickou osteoporózou. Kazuistika. /Effect of pregnancy on bone mineral density and biochemical markers of bone turnover in a patient with juvenile idiopathic osteoporosis. Case report./ J.Bone Miner.Res., 18, 2003, č. 1, s Osteoporotické zlomeniny přicházejí vzácně během normálního těhotenství u člověka. Nedávná vyšetřování těhotných žen zahrnující biopsii vzorků kosti ukazovala na dvě fáze kostního obratu s resorpcí kosti hlavně v raném těhotenství a s formací kosti hlavně v pozdní graviditě. Nástup biochemických markerů kostního obratu učinil takové studie méně invazivními a kostní markery máme k měření jak kostní formace, tak resorpce. Tyto markery byly potvrzeny v četných klinických studiích. Duální energetická rentgenová absorpciometrie (DXA) byla přijata jako nejužitečnější měření kostní minerální denzity

5 (BMD). Je možné měřit kostní denzitu jak na axiálních, tak na periferních místech jako na předloktí pomocí této technologie. Juvenilní idiopatická osteoporóza (JIO) je vzácná nemoc, která se projevuje frakturami obratlů v bezprostředním prepubertálním věku; obyčejně se pozoruje uzdravení. Autoři podávají zprávu o 19leté těhotné ženě, u které byla dříve diagnostikována JIO. Utrpěla tři fraktury obratlů ve třetím trimestru těhotenství. Porodila císařským řezem v 38. týdnu gravidity. Během těhotenství se snížila spinální kostní minerální denzita o 25 %, na kyčlích o 10 % a na předloktí o 3 %. Markery kostní resorpce, volný pyridinolin a deoxypyridinolin (fpyd a fdpd) vzrostly během těhotenství. Markery kostní formace, pro kost specifická alkalická fosfatáza (BSAP), vzrostla během třetího trimestru. Hormon paratyreoidey (PTH) se měřil dvěma metodami, aby se určil možný vliv PTH fragmentů. PTH ( Roche) vykázal malou změnu během gravidity, zatímco pomocí Nicholsovy soupravy [(1-84) a (7-84) PTH fragmentu] se ukázal vzestup paralelně se změnami kostní resorpce. Kostní obrat této mladé ženy vykázal přehnanou odpověď na těhotenství s kostní resorpcí, která převyšovala kostní tvorbu. Fragmenty PTH mohly do jisté míry zprostředkovat tento efekt. Autoři uzavírají práci tak, že 19letá dívka s předcházející anamnézou JIO prodělala těhotenství a porod zdravého děvčete. Graviditu provázel výrazný úbytek BMD a potom došlo ke zmenšení tělesné výšky a ke změně postavy, což zavinily zlomeniny obratlů, a měla pak velké bolesti v zádech. Vysoký kostní obrat byl přítomen jak před, tak i po graviditě. Bardfeld E. TERAPIE 9. Lokální terapie (intraartikulární injekce, masti, gely) 14 UZIEL, Y., BERKOVITCH, M., GAZARIAN, M. a ost.: Zhodnocení krému s eutektickým lidocainem/pilocainem (EMLA ) aplikovaného pro injekci steroidu do kloubu u dětí s juvenilní revmatoidní artritidou: dvojslepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie. /Evaluation of eutectic Lidocaine/Prilocaine cream (EMLA ) for steroid joint injection in children with juvenile rheumatoid arthritis: A double blind,

6 randomized, placebo controlled trial./ J.Rheum., 30, 2003, č. 3, s Intraartikulární terapie s kortikosteroidy se velmi rozšířila za účelem zvládnutí zánětu kloubu u dětí s juvenilní revmatoidní artritidou (JRA). Avšak zavedení jehly a následující injekce steroidu do kloubu může být bolestivá a stresující, zvláště u malých dětí. Jelikož nemocní JRA mohou potřebovat opakované injekce, bezbolestný postup by usnadnil péči o pacienta. Proto u malých pacientů se prováděla artrocentéza v celkové anestezii, nebo byli tlumeni medikamenty typu propofolu nebo midazolamu, aby se zmenšila úzkost a bolest spojená se zákrokem. U větších dětí obvykle nebylo zapotřebí hluboké anestezie a může se jim, nebo ani nemusí, dávat lokální anestetikum před zavedením jehly. Účelem této práce bylo zhodnotit účinek krému s eutektickým lidocainem/prilocainem (EMLA ) ke zmenšení bolesti související s injekcí steroidu do kloubu u dětí s juvenilní artritidou. Šlo o randomizovanou, dvouslepou, placebem kontrolovanou paralelní studii. Bylo do ní náhodně zařazeno 31 dětí ve věku 8-18 roků, které byly indikovány k intraartikulární injekci do kolene. Děti byly náhodně rozděleny do dvou skupin a byl jim aplikován buď krém (2,5 g) s lidocainem/prilocainem, nebo krém s placebem na oblast injekce minut před zákrokem. Pacienti určovali bolest, spojenou s předcházejícím zavedením jehly a následující injekcí steroidu, za použití 10cm vizuální analogové škály. Ukázalo se, že není významného rozdílu mezi skupinou 17 nemocných, kteří dostali krém lidocain/prilocain, a skupinou s placebovým krémem (14 pacientů), když udávali bolest po zavedení jehly nebo po injekci steroidu. Byla však tendence ke sdružení nižších středních skóre s bolestí při injekci steroidu u skupiny lidocain/prilocain při srovnání s placebovou skupinou. Autoři dělají závěr, že aplikace 2,5 g krému s lidocainem/prilocainem na minut neměla statisticky významný analgetický efekt na bolest spojenou s injekcemi steroidů do kolen u dětí s juvenilní artritidou. Bardfeld 12. Různé

7 15 ASLI, B., WECHSLER, B., LEMAITRE, C.: Inhibice tumor necrosis faktoru α a ankylozující spondylitida. /Inhibition of tumor necrosis factor α and ankylosing spondylitis./ New Engl.J.Med., 348, 2003, č. 4, s V nedávných multicentrických pokusech se zjistilo, že 80 % nemocných aktivní ankylozující spondylitidou mělo dobrou odpověď na etanercept a podobné výsledky byly po infliximabu. Chybí však údaje o uveitidě. Nyní autoři referují o případu těžké uveitidy u 45letého muže, který se zlepšil po infliximabu.v r byla u pacienta stanovena diagnóza HLA-B-27 pozitivní ankylozující spondylitida. Od r měl rekurentní bilaterální přední uveitidu, která vedla k funkční slepotě pravého oka přes použití protizánětlivých léků včetně kortikosteroidů. V r měl perzistující zánět kloubu a oka, byl léčen prednizonem a metotrexátem. Oboustranná uveitida však recidivovala. V r byla tato léčba vysazena pro neúčinnost a alkoholickou hepatitidu. Pak dostával intravenózně cyklofosfamid, ale v r po 6 pulzech cyklofosfamidu došlo k těžké uveitidě na levém oku se zhoršením zraku a cystoidním makulárním edémem. Následovaly tři pulzy metylprednizolonu a podávání infliximabu po dobu 8 týdnů. Cystoidní makulární edém se zmenšil, zrak se zlepšil a oční zánět ustoupil. Denní dávka prednizonu byla pravidelně a rychle redukována, aniž by došlo k relapsu. Tyto nálezy naznačují, že inhibitory tumor necrosis factoru α mohou být účinné v léčbě uveitidy sdružené s ankylozující spondylitidou. Je tomu tak obdobně jako při uveitidě asociované s Crohnovou nemocí nebo s Behçetovou chorobou, jak o tom bylo nedávno referováno. (V této souvislosti je vhodné upozornit na publikaci Reiff A., Takei S., Sadeghi S. a ost.: Etanercept therapy in children with treatment-resistant uveitis v Arthr. and Rheum., 2001, 44, s ) Bardfeld 16 AGLE, M.L.A., ROSENKRANZ, M., LEHMAN, T.J.A.: Nové terapie pro ošetřování juvenilní revmatoidní artritidy (juvenilní idiopatické artritidy). /Novel therapies for the treatment of juvenile rheumatoid arthritis (juvenile idiopathic arthritis)./ Expert Opin.investig.Drugs, 12, 2003, č. 1, s

8 Většina dětí s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) odpovídá dobře na konvenční terapii. Avšak některé děti mají agresivnější průběh nemoci a bývají rezistentnější vůči standardnímu ošetřování. Pochopení imunopatogeneze JIA a příbuzných nemocí, které se zvětšilo během posledních 20 let, umožnilo významné terapeutické pokroky. V této zprávě autoři diskutují nedávno uvolněné léky, jakož i některé léčebné postupy, které jsou právě ve fázi vývoje. Biologické působky, jako anti-tnf a jiné inhibitory cytokinů, a ojedinělé léky, jako thalidomid, poskytují nové možnosti potlačit zánět u těžkých případů JIA se systémovým začátkem a docílit uspokojivého výsledku. Nejlepší terapie se musí zakládat na správném rozpoznání každého subtypu nemoci, na této odpovídající prognóze, jakož i na odpovědi na léčbu. Pauciartikulární začátek JIA je převážně snadno léčené onemocnění, které dobře odpovídá na NSAIDs. Promptní poznání této podskupiny je nutné, aby byla možná brzká intervence a minimalizace nebo prevence progrese nemoci. Při JIA s polyartikulárním začátkem je raná a agresivní intervence zahájena proto, aby udržela funkci a zabránila destrukci kosti a kloubu. Děti s JIA se systémovým začátkem mají velmi variabilní průběh nemoci. Optimální terapie je dosud nespolehlivá. V minulosti byla malá nabídka kromě kortikosteroidů pro děti s JIA se systémovým začátkem, která byla rezistentní vůči standardním lékům, jako NSAIDs a DMARDs. Nedávné pokroky v chápání molekulárních mechanismů a expresi cytokinů vedly k lepšímu dlouhodobému zvládání nemoci. Z NSAIDs používají dětští revmatologové všechny tyto léky, i když FDA schválila specificky pro děti jen kyselinu acetylsalicylovou, naproxen a ibuprofen. Nedávno byly použity u dětí selektivní inhibitory COX-2. Bezpečnost a účinnost rofecoxibu byla podrobně vylíčená ve formě abstraktu, kde se referuje o 21 dětech s JIA ve věku 2-5 let, které byly léčeny rofecoxibem v dávce 0,6 mg/kg/den. Existuje zpráva o jednom dítěti, u kterého se vyvinula pseudoporfyrie po celecoxibu. DMARDs hrají důležitou roli v moderní léčbě JIA. Pouze tři DMARDs se ukázaly jako účinné ve dvojslepých, placebem kontrolovaných studiích u dětí s JIA. Jsou to metotrexát (MTX), sulfasalazin a etanercept. MTX získal největší podporu v léčbě JIA.

9 Jelikož je poměrně toxický a vyžaduje pečlivé monitorování, je rezervován pro použití u dětí, které nereagovaly na NSAIDs. Autoři obvykle provádějí jaterní funkční testy co týden během prvých 3-6 týdnů a pak každý měsíc u všech dětí na MTX. Průběžné podávání kyseliny listové neblokuje jeho protizánětlivý efekt u RA a JIA. Studie dětí s JIA naznačují, že MTX podporuje rentgenové zlepšení a/nebo zpomaluje rtg progresi, jak bylo prokázáno na růstu karpálních kůstek. MTX je také užitečný při léčení nemocných uveitidou sdruženou s JIA. Je-li MTX používán v dávce mg/m 2 /týden, bývají vedlejší účinky mírné. Suplementace kyselinou listovou snižuje frekvenci vedlejších účinků. Nedávná kolaborativní studie s podáváním vyšších dávek MTX nezjistila významnou výhodu zvýšení dávky z 15 na 30 mg/týden s.c. nad hranici 6 měsíců. MTX se ukázal jako vhodná dlouhodobá základní léčba pro dětí s progresivní JIA. Nové léky leflunomid a mycophenalat mofetil (MMF) se již začaly zkoumat z hlediska jejich vhodnosti při JIA. Podle zkušenosti autorů byl leflunomid prospěšný u dětí s polyartikulárním začátkem JIA, které neměly adekvátní odpověď na MTX. Nicméně jaterní toxicita zůstává významnou záležitostí a testy na funkci jater musí být pečlivě monitorovány, kdykoliv se použije leflunomidu. Pokud jde o MMF, jediná pediatrická studie neukázala, že by byl účinný v léčbě JIA, je však dobře snášen. Anti-TNF se ukázal účinným při polyartikulární JIA. Nejčastěji používaný je etanercept a infliximab. Roku 1998 ukázala první otevřená studie s etanerceptem při polyartikulární JIA významný terapeutický prospěch (0,4 mg na kg, s.c., 2x týdně). Nevyskytly se žádné vážné nežádoucí příznaky. Tyto výsledky potvrdila pozdější placebem kontrolovaná, randomizovaná, zaslepená studie. Etanercept se sdružoval se setrvávajícím klinickým zlepšením trvajícím přes rok bez následných vedlejších účinků. Jsou však zprávy o větších vzplanutích JIA po počáteční dobré odpovědi na etanercept u některých dětí se systémovým začátkem JIA. Infekce zůstává dlouhodobou starostí při prolongovaném podávání etanerceptu. Takže děti, které užívaly etanercept, mají větší riziko infekce, podstupují-li operaci a náhradu kloubu nebo jiné ortopedické vpravování implantátů. Dobré výsledky poskytla i kombinovaná terapie etanerceptem s MTX při JIA.

10 S infliximabem (3 mg/kg, i.v., každých 4-8 týdnů) byla provedena otevřená studie u těžké polyartikulární JIA a ukázaly se dobré výsledky po dobu 6 měsíců. Velmi vysoké dávky infliximabu byly účinné (10-20 mg/kg, každé 2 týdny) při rezistentní JIA se systémovým začátkem. Přitom se však vyskytovaly těžké infekce. Se vzmáhajícím se používáním infliximabu při RA a JIA jsou větší starosti s vyšším rizikem oportunních infekcí, hlavně s reaktivací latentního mycobacterium tuberculosis. Studie jiných antagonistů TNF, jako plně humánní antitnf protilátky (adalimubab, Humara a CDP-571), jsou v proudu, ale výsledky při JIA nebyly ještě sděleny. Určité zkušenosti jsou s látkami, které blokují některé cytokiny. Antagonista rekombinantního lidského receptoru IL-1 (rhil1ra nebo anakindra) byl použit i u dětí, ale se slabou odpovědí, navíc se musel aplikovat denně injekčně, takže se zatím neujal. Nedávno se v multicentrické otevřené studii (v dávkování 1 mg/kg/den, s.c., po dobu 12 týdnů) ukázalo u polyartikulární JRA při současném podávní kortikosteroidů a MTX, že nejčastějším vedlejším účinkem byla vedlejší reakce na injekce, reakce nebyly vážné, klinické zlepšení JRA bylo zaznamenáno u 68 % pacientů. Pozornost byla věnována dále protilátce proti monoklonálnímu receptoru IL-6 (MRA). Studie JIA naznačuje, že IL-6 je větším mediátorem v imunopatogenezi JIA se systémovým začátkem. Zatím je zpráv o použití MRA při JIA nemnoho a jen na ojedinělých pacientech. Interferon β-1a (Avonex ) byl použit na malém počtu případů JIA. Nejlepší výsledky byly při dávkování 10 µg/m 2 i.m. co týden. Klinicky se zlepšili 3 ze 6 pacientů s polyartikulární formou, 2 se systémovým začátkem se nezlepšili. Nebyla zaznamenána toxicita léku. Je jedna zpráva o dobré odpovědi na interferon-γ. Dávkování bylo IU/kg/den po dobu 7 týdnů, pak 3x týdně po 3 měsíce a pak 2x týdně až po 2 roky. Zlepšení pozorovali u nepočetných nemocných se systémovou a pauciartikulární formou JIA. Časté byly vedlejší reakce, hlavně horečka a bolesti hlavy. Transplantace autologních hematopoetických kmenových buněk (AHSCT) byla použita k léčení těžkých případů JIA se systémovým začátkem. Klinická studie účinnosti AHSCT u dětí s refrakterní polyartikulární nebo systémovou JIA (progresivní aktivita nemoci

11 přes léčbu kortikosteroidy, MTX, CsA a anti TNF) byla provedena v Holandsku. Čtyři děti měly remisi trvající 6-18 měsíců. Komplikací bylo málo (závislost na transfuzi destiček a mírná infekce herpes zoster). Další studie byly spojeny s vyšší incidencí morbidity a mortality, s relapsy a infekčními komplikacemi. Došlo k úmrtí v souvislosti s transplantací (syndrom aktivace makrofágů). Nyní je registrováno 29 transplantovaných pacientů s JIA. Z nich 16 má remisi, aniž by užívali léky, 8 má částečnou remisi (jsou stále na NSAIDs nebo na malých dávkách steroidů) a jeden na transplantaci nereagoval příznivě. Skupina autorů sledovala vliv thalidomidu na systémovou formu JIA. Dařilo se jim vysadit steroidy a většinu jiných imunosupresiv. Sledují dále 15 dětí, některé i s polyartikulární JIA. Účinnost léku je jasná a toxicita minimální (primární přechodné parestezie). Pacienti, kteří jsou léčení thalidomidem, by měli být monitorováni vzhledem k neurotoxicitě. Také je třeba pamatovat na riziko teratogenicity u těhotných žen. Jsou nutné velké kontrolované studie, aby se zjistila bezpečnost a účinnost thalidomidu při léčení různých forem JIA. Experimentální modely na zvířatech jsou nyní nezbytnou součástí výzkumu nových léků. Autoři uzavírají práci konstatováním, že zůstává problémem léčení pacientů rezistentních na konvenční terapii. Tato skupina zahrnuje primárně JIA s polyartikulárním nebo systémovým začátkem. Nejlepší léčbu pro tyto pacienty bude teprve třeba vypracovat. Snad v tom pomůže pochopení genetických souvislostí, buněčných interakcí a imunomodulace. Zatím musí lékaři dělat všechno pro prevenci kloubních destrukcí a dlouhodobé neschopnosti. Jde především o rychlou diagnostiku a zahájení léčby. Zatímco zánětlivé projevy JIA a RA jsou podobné, není důvodu považovat obě nemoci za stejnou nemoc. Takže stále roste pravděpodobnost, že léčba, která je vhodná pro jednu, bude neúčinná u jiných entit. Autoři uvádějí celkem 85 citací z literatury a zvlášť upozorňují na několik prací, které zasluhují zájem, nebo dokonce mimořádný zájem čtenářů. Bardfeld PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

12 PLICNÍ POSTIŽENÍ U SYSTÉMOVÉHO ONEMOCNĚNÍ POJIVA MUDr. J. Šišková Nemocnice v Litomyšli, interní oddělení Atestační práce OBSAH I. Souhrn II. Úvod III. Varianty plicního postižení u systémových onemocnění pojiva IV. Diagnostické možnosti plicního postižení u systémových onemocnění pojiva V. Plicní postižení u jednotlivých systémových chorob Projevy u revmatoidní artritidy Projevy u SLE Projevy u Sjögrenova syndromu Projevy u systémové sklerodermie Projevy u polymyozitidy/dermatomyozitidy Projevy u MCTD Projevy u vaskulitid Projevy u antifosfolipidového sy Projevy u relabující polychondritidy Projevy u syndromu eozinofilie a myalgie VI. Terapie plicních procesů VII. Závěr I. SOUHRN Systémová autoimunitní onemocnění jsou klinicky charakterizována postižením řady různých orgánů s častou manifestací nejen v oblasti muskuloskeletálního aparátu, ale i v jiných systémech. Jedná se o značně heterogenní skupinu nemocí, jejichž spojujícím rysem je postižení krevních cév, pojivové tkáně a přítomnost různých druhů protilátek. Významným rysem je překrývání klinických či imunologických abnormalit. Jedná se o

13 chronická, invalidizující onemocnění, která však mohou probíhat někdy i pod obrazem těžkého postižení s fatálním koncem. Léčení je vždy dlouhodobé či celoživotní a spočívá v podávání kortikoidů a jiných látek s protizánětlivým a imunosupresivním účinkem. Pro tato onemocnění jsou užívány různé názvy, jako např. kolagenózy, systémová onemocnění pojiva, systémová autoimunitní onemocnění nebo systémová revmatická onemocnění. Jedním ze systémů, který může být v rámci systémových onemocnění pojiva poškozen, je dýchací systém. Postižení dýchacího systému může být přímo chorobným projevem systémového onemocnění, komplikací léčby, nebo koincidencí systémového a plicního onemocnění. Projevy mohou být různorodé podle postižených struktur - dýchacích cest, pleury, plicního intersticia, plicních alveolů, plicních cév, dýchacích svalů. Klíčová slova: autoimunitní choroby, plicní postižení, klinické projevy, revmatoidní artritida, dermatomyozitida, polymyozitida, vaskulitida, intersticiální plicní fibróza, systémový lupus erythematodes. II. ÚVOD Práce se zabývá postižením dýchacího systému u systémového onemocnění pojiva. Práce zmiňuje postižení u jednotlivých chorob, možnosti diagnostiky a terapie. Zmíněny jsou i choroby málo časté či vzácné, u kterých se však může postižení dýchacího systému vyskytnout. Výskyt plicních komplikací u systémových onemocnění pojiva je variabilní, nacházíme různou frekvenci postižení u jednotlivých systémových chorob a je i různá frekvence postižení dýchacího systému (pleury, intersticia, bronchiolů atd.) u každé dané klinické jednotky. Uvedené následující příklady tuto variabilitu dokazují. U revmatoidní artritidy je postižení pleury poměrně často klinicky němé, nacházíme ho často až při autoptickém vyšetření, a to až u 50 % pacientů.

14 Parenchymatózní revmatoidní uzly jsou většinou také klinicky němé a nacházejí se jako náhodný nález při rtg vyšetření. /1/ Výskyt difuzní intersticiální plicní fibrózy je udáván u 28 % pacientů s revmatoidní artritidou. Častěji se vyskytuje u mužů než u žen a u forem séropozitivních s delším trváním. Konstriktivní nebo obliterující bronchiolitida většinou špatně odpovídá na terapii a má špatnou prognózu. Izolovaná plicní arteritida je řídkou komplikací revmatoidní artritidy a je často spojena s dalšími plicními projevy, jako např. intersticiální fibrózou a nodulózou. /1/ U systémového lupusu erythematodes je závažnou komplikací pneumonitida. Dle provedeného CT sledování 48 pacientů mělo 38 % pacientů s normálním rtg nálezem abnormální nález na CT plic. Nález plicní hypertenze je taktéž závažnou komplikací systémového lupusu erythematodes a dle provedeného sledování se pravděpodobnost jejího vzniku zvyšuje s délku trvání základní choroby. /1/ Fibrotické změny a vaskulární léze, které se nacházejí u systémové sklerózy, se mohou vyskytovat buď současně, nebo může být přítomnost jenom jedné z nich. Vedle renální hypertenzní krize je postižení plic (fibróza a plicní hypertenze) nyní nejčastější příčinou smrti u systémové sklerózy. Často je plicní postižení dlouho klinicky němé, proto je třeba na ně pomýšlet a pravidelně (zpočátku v 6měsíčních intervalech) provádět alespoň screeningová vyšetření ke zjištění plicních funkcí, aby mohlo dojít k časnému záchytu prvních změn. U polymyozitidy není dušnost specifickým příznakem, ale je pak její závažnou komplikací. Nejzávažnější forma, difuzní alevolitida, s neproduktivním kašlem a rychlou progresí dušnosti je častěji pozorována zejména u pacientů s trna autoprotilátkami a může vyústit do ARDS. /1, 2/ U syndromu Churg-Straussové se rtg abnormality a plicní infiltráty nacházejí až u 70 % pacientů. /1, 2/ U Behcetova syndromu se arteriální aneuryzmata plicních arterií, arteriální a žilní trombózy a plicní infarkty nacházejí u méně než 5 % pacientů. Fatální průběh může mít hemoptýza, která je hlavní manifestací plicního postižení. /1, 2/

15 III. TYPY PLICNÍHO POSTIŽENÍ U SYSTÉMOVÉHO ONEMOCNĚNÍ POJIVA Jelikož u systémového onemocnění pojiva se nejedná pouze o postižení plicního parenchymu, ale i pleury a dýchacích cest, ev. dýchacích svalů, je výčet postižení u jednotlivých chorob pro přehled uveden v tabulkách přílohy. Podle klinických příznaků můžeme u plicního postižení v rámci systémových onemocnění pojiva pozorovat: Kašel - vyskytuje se u většiny chorob postihujících plíce. Je projevem postižení dýchacích cest nebo plicního parenchymu. Může být projevem: - asthma bronchiale - může se vyskytnout jednak v koincidenci se systémovými chorobami pojiva, jednak např. u syndromu Churg-Straussové je součástí klinického obrazu, - chronická bronchitida - zvýšený výskyt bronchitidy i bronchiektazií při zánětlivých revmatických onemocněních souvisí s chronickým celkovým zánětem, poruchou imunity při základní chorobě a dlouhodobou imunosupresivní léčbou. Vedle kašle můžeme pozorovat při vyšetření paličkovité prsty až u 70 % pacientů, oboustranné inspirační krepitace a v pokročilých stadiích i cyanózu. Dušnost - je dalším projevem postižení plic při systémových chorobách. Může být vyvolána oslabením dýchacího svalstva, postižením plic, postižením pohrudnice a postižením hrudní stěny. Dušnost jako následek metabolických poruch či postižení srdce není součástí tohoto tématu. K postižení dýchacích cest s vyvoláním dušnosti může dojít např. u relabující polychondritidy, kde kolaps chrupavek průdušnice a hlavních bronchů může zapříčinit inspirační a exspirační dušnost, která je spojena s hlasitými pískoty a hlubokým kašlem. Mírný stupeň obstrukce v horních cestách dýchacích se popisuje u 18 % autopsií pacientů s revmatoidní artritidou. Synovitida krikoarytenoidních kloubů může být příčinou supraglotického zúžení a dušnosti.

16 Mezi choroby plicního parenchymu, které vyvolávají dušnost, se řadí fibrotizující alveolitida a pneumonie často se vyskytující u vaskulitid, systémového lupus erythematodes, dermatomyozitidě, revmatoidní artritidě a po některých lécích. Vzácnější příčinou dušnosti je plicní hemoragie např. u Behcetova syndromu. Postižení hrudní stěny způsobuje dušnost proto, že pacient není schopen odpovídající plicní ventilace. Výrazná rigidita hrudní stěny se vyskytuje při pokročilé systémové skleróze a ankylozující spondylitidě. Při systémovém lupusu erythematodes se může vyskytnout porucha kontraktility bránice. IV. DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI PLICNÍHO POSTIŽENÍ U SYSTÉMOVÉHO ONEMOCNĚNÍ POJIVA a) Standardní snímek hrudníku (skiagram) - není přínosný z hlediska časného zachycení změn v plicním parenchymu. b) CT (počítačová tomografie) - principem metody je rotace rentgenové lampy kolem pacienta v transverzální rovině. Počítač zhotoví výsledný obraz, resp. vrstvy silné 8-10 mm v transverzální rovině. Pomocí CT je možno diagnostikovat změny, které není možné zachytit na rtg snímku hrudníku. Pomocí CT je možné rozpoznat: - nepravidelné lineární stíny (plicní fibróza, alveolitida atd.) - cystické změny - uzlovité stíny (RA, Wegenerova granulomatóza atd.) - alveolový typ změn (plicní hemoragie, eozinofilní pneumonie atd.). c) HRCT (počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schopností) - je obměnou CT, umožňuje detailnější posuzování struktur na úrovni lobulu. Tímto vyšetřením lze zobrazovat vrstvy šíře 1 mm. Metoda je schopna znázornit lobulus s peribronchiálními a vaskulárními strukturami, ztluštění interlobulárních sept, subpleurální fibrotizaci. HRCT vyšetření umožňuje dif. dg. rozlišit

17 i některá jiná onemocnění: sarkoidózu, intersticiální fibrózu, silikózu a histiocytózu X. Pomocí HRCT lze odlišit tzv. matnicové změny, které značí přítomnost aktivního zánětu, od retikulárních změn. Retikulární změny se připodobňují svým obrazem k plástvi medu a signalizují již ireverzibilní plicní postižení. Výše uvedené nálezy dobře korelují s histologickým obrazem při otevřené plicní biopsii a s odpovědí na terapii. d) Bronchoalveolární laváž (BAL) - při bronchoskopii se nejdříve aplikuje ml fyziologického roztoku do segmentálního bronchu (nejčastěji v oblasti středního laloku) s jeho následnou aspirací. Po instalaci tekutinu nasáváme zpět. Návratnost, tj. množství tekutiny získané zpět, se pohybuje od 20 do 70 %.Větší návratnost lze pozorovat u fibróz a zánětlivých onemocnění, malou návratnost u emfyzému. Bronchoalveolární tekutinu (BAT) vyšetřujeme cytologicky, mikrobiologicky, imunologicky a biochemicky. Příklady nálezů BAL u některých difuzních onemocnění pojiva: - Systémový lupus erythematodes a BAL V dif. buněčném rozpočtu lze zachytit jak neutrofilní, tak i lymfocytární alveolitidu. Význam vyšetření spočívá v průkazu časného postižení plicního intersticia. Z dif. dg. hlediska nelze toto vyšetření využít. - Revmatoidní artritida a BAL Dif. buněčný rozpočet je u pacientů s RA a přítomností intersticiálního plicního postižení charakterizován vzestupem neutrofilů. Kromě neutrofilní alveolitidy se však u pacientů s RA může vyskytovat také lymfocytární alveolitida. - Dermatomyozitida/polymyozitida a BAL Intersticiální plicní postižení se vyskytuje v širokém rozpětí od 5 do 64 % nemocných, nalézáme jak neutrofilní, tak lymfocytární alveolitidu. e) Plicní biopsie s následným cytologickým, příp. histologickým vyšetřením Podle techniky odběru rozlišujeme: - perkutánní aspirační biopsii

18 provedení: většinou pod kontrolou CT se punktuje periferní solitární léze tenkou jehlou (Menghiniho, Fransénovou) - transbronchiální plicní biopsie provedení: při bronchoskopii se získává excizními klíšťkami přes bronchiální stěnu část plicního parenchymu - otevřenou plicní biopsií del Klassena provedení: plicní parenchym je získáván na chirurgickém pracovišti transtorakální cestou f) Základní spirometrie - umožňuje základní rozlišení obstrukčního a restrikčního typu ventilační poruchy. Zvláště v počátečních stadiích intersticiálního plicního onemocnění je výtěžná tzv. zátěžová spirometrie. g) DLCO (difuzní kapacita plic pro CO) - vyšetřením zjišťujeme alveolokapilární výměnu plynů. Jde o vyjádření, jaké množství plynu za časovou jednotku (1 min.) přestoupí z alveolů do krve, vztaženo na tlak plynu v alveolech. h) Izotopové vyšetření galiem - informuje o rozsahu onemocnění. Galium se totiž kumuluje v místech buněčné proliferace a naopak nekumuluje se v místech, kde již původní alveolitida přešla do fibrózního stadia. Touto metodou lze tedy zachytit ještě reverzibilní zánětlivou komponentu intersticiálního procesu. Tam, kde byly již v terapii nasazeny kortikoidy, nemá smysl toto vyšetření indikovat, jelikož by bylo s největší pravděpodobností zcela negativní. /3/ V. PLICNÍ POSTIŽENÍ U JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMOVÝCH CHOROB Další text se bude věnovat postižení dýchacího systému u jednotlivých chorob. Revmatoidní artritida Revmatoidní artritida je chronické, destruktivní zánětlivé onemocnění charakterizované infiltrací kloubního prostředí zánětlivými buňkami a hypertrofií synoviální membrány. Pozorujeme

19 progresivní eroze kosti a chrupavky s místní dekalcifikací kosti a systémové rysy zahrnující výraznou tvorbu proteinů akutní fáze a produkci autoprotilátek. Klinicky se projevuje chronickou, symetrickou polyartritidou a variabilní přítomností systémových mimokloubních příznaků. /4/ Plicní postižení je relativně časté (tab. č. 1), ale nebývá vždy včasně diagnostikováno, protože může být příznakově nevýrazné, nebo se zamění za jiné plicní onemocnění. /5/ - Pleuritida - je většinou asymptomatická, pleurální výpotky jsou většinou transsudáty, někdy může předcházet před artritidou, většinou je však přítomna při vyšší celkové aktivitě, přetrvávající výpotky mohou vést k fibróze. /6, 7/ - Revmatoidní uzly - nacházíme většinou u séropozitivních pacientů s vyšší aktivitou choroby a při přítomnosti revmatických uzlů v jiné lokalizaci. Často jsou uloženy periferně-subpleurálně. Parenchymové revmatické uzly jsou většinou asymptomatické, při solitárním plicním uzlu se provádí biopsie k potvrzení diagnózy. /1, 7/ - Caplanův syndrom - je charakterizovaný plicní revmatoidní nodulózou a pneumokoniózou u revmatoidní artritidy. Uzly jsou mnohočetné a nacházejí se po celé periferii plicního pole. Rtg připomíná obraz masivní plicní fibrózy. Vyskytuje se u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli masivně vystaveni uhelnému prachu. Podobný obraz vzniká i při expozici křemičitému a azbestovému prachu. /1, 7/ - Difuzní intersticiální plicní fibróza - její výskyt je relativně častý. Pro diagnózu i časných stadií je metodou volby HRCT. Plicní fibróza je častější u žen, více se vyskytuje u séropozitivních pacientů s vysokou kloubní aktivitou. Při funkčním vyšetření se nachází porucha difuzní plicní kapacity a arteriální hyposaturace. Typický rtg obraz voštinovité plíce je konečným stadiem. Další (málo častá) postižení: - bronchiolitis obliterans - dobře reaguje na kortikosteroidy - konstriktivní bronchiolitida - má špatnou prognózu, neodpovídá na terapii - lékové toxické projevy na plicích - popisují se po solích zlata, penicilaminu, metotrexátu. /1, 7, 8/

20 Systémový lupus erythematodes Toto onemocnění je nejvýznačnějším představitelem celé skupiny systémového onemocnění pojiva. Probíhá chronicky jako zánětlivý proces postihující kůži, klouby, ledviny, serózní blány, plíce, oběhový systém, CNS a případně další orgány. Charakteristickým rysem je vedle multiorgánového poškození cyklický průběh choroby a přítomnost prokazatelných imunologických abnormalit, předně vysoce nadměrná tvorba autoprotilátek, jež mají různou specifičnost a mohou způsobovat přímé poškození buněk nebo vytváří cirkulující imunokomplexy, které hrají významnou úlohu jako podnět zánětu v různých lokalitách. /9/ Klinické projevy postižení respiračního systému jsou velmi různorodé (tab. č. 2). A) Akutní plicní choroba - se odvíjí od všeobecné klinické aktivity systémového onemocnění. Patří sem: 1) akutní lupusová pneumonitida - je charakterizována zvýšenými teplotami, kašlem, hypoxemií a na rtg objevením se skvrnitých alveolárních infiltrátů bez přítomnosti infekce. K zachycení co nejčasnějšího stadia postižení plicního parenchymu užíváme BAL s i dif. rozpočtem získaných buněk, příp. galiový scan. Na základě BAL rozlišujeme neutrofilní a lymfocytární alveolitidu. Histologicky se jedná o akutní zánětlivé alveolární poškození s intersticiálním edémem a případně i známkami akutní exsudativní alveolitidy. 2) alveolární krvácení - má podobné klinické příznaky a navíc dochází k akutnímu poklesu hemoglobinu, jenž je vyvolán krvácením do plic. Obě jednotky jsou méně časté, ale život ohrožující komplikace SLE, jsou důsledkem poškození alveolokapilární jednotky. /6, 7, 10/ 3) akutní reverzibilní hypoxemie - patogeneze tohoto syndromu je nejasná. Předpokládá se, že prokazatelně snížená oxygenační kapacita plic je vyvolána agregací neutrofilních leukocytů, jež obsahují též rozpadové produkty komplementu v plicních cévách. /2, 7, 8, 10/ B/ Chronické plicní onemocnění - postupuje nezávisle na aktivitě

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

SLEDOVÁNÍ A VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ DLOUHO DOBĚ UŽÍVAJÍCÍCH LÉKY S VÝZNAMNÝM RIZIKEM PLICNÍCH IMUNOPATOLOGICKÝCH A TOXICKÝCH REAKCÍ (AMIODARON,

SLEDOVÁNÍ A VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ DLOUHO DOBĚ UŽÍVAJÍCÍCH LÉKY S VÝZNAMNÝM RIZIKEM PLICNÍCH IMUNOPATOLOGICKÝCH A TOXICKÝCH REAKCÍ (AMIODARON, SLEDOVÁNÍ A VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ DLOUHO DOBĚ UŽÍVAJÍCÍCH LÉKY S VÝZNAMNÝM RIZIKEM PLICNÍCH IMUNOPATOLOGICKÝCH A TOXICKÝCH REAKCÍ (AMIODARON, METHOTREXÁT, SULFASALAZIN) [KAP. 6.9] Sekce intersticiálních

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Akutní intersticiální postižení plic

Akutní intersticiální postižení plic Akutní intersticiální postižení plic Vladimír Koblížek a Vladimír Bartoš Plicní klinika FN HK a LF UK HK Kongres ČSARIM Clarion Congress Hotel 6.10.2011 Plicní intersticium - norma Plicní intersticium

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2016): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insufícience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insufícience - etiopatogeneze,

Více

INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková

INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková Vyšetřovací metody v pneumologii Anamnéza a fyzikální vyšetření Funkční vyšetření plic (včetně krevních plynů) Vyšetřovací metody (laboratorní,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu Demyelinizační poruchy U pacientů s preexistujícími nebo nedávno vzniklými demyelinizačními poruchami, je nutné pečlivě zvážit prospěch a riziko anti-tnf terapie před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Terapie Verze č 2016 13. Biologická léčba Nové perspektivy v léčbě se rozvinuly v posledních letech s nástupem tzv. biologických léků. Tento název je používán

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO)

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) Verze č 2016 1. CO JE CRMO 1.1 Co je to CRMO? Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida (CRMO)

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

PLICNÍ ALVEOLÁRNÍ PROTEINÓZA kazuistika. Jan Brujevič KARIM FN Hradec Králové

PLICNÍ ALVEOLÁRNÍ PROTEINÓZA kazuistika. Jan Brujevič KARIM FN Hradec Králové PLICNÍ ALVEOLÁRNÍ PROTEINÓZA kazuistika Jan Brujevič KARIM FN Hradec Králové Plicní alveolární proteinóza ( PAP) Intersticiální plicní onemocnění Velmi vzácné, roční incidence 0,2-0,5/1 milion Hromadění

Více

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Význam tréninku respiračních svalů u neuromuskulárních onemocnění Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Dechová

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Normální kloub Kost Chrupavka Revmatoidní artritida Proliferace synoviálních buněk Infiltrace T a B lymfocyty, PB, Mø, F, NK, DC, EC... Zvýšená propustnost

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Blauův syndrom Verze č 2016 1. CO JE BLAUŮV SYNDROM/ JUVENILNÍ SARKOIDÓZA? 1.1 Co je to? Blauův syndrom je dědičné onemocnění. Pacienti trpí kombinací projevů:

Více

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA (HSP) Henochova-Schönleinova purpura (HSP) je systémová vaskulitida dětského věku s převážným

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Korelace prostého snímku a CT u nejčastějších změn plicní vaskularizace P. Eliáš, J. Brožík, L. Steinhart, J. Šťástek

Korelace prostého snímku a CT u nejčastějších změn plicní vaskularizace P. Eliáš, J. Brožík, L. Steinhart, J. Šťástek Korelace prostého snímku a CT u nejčastějších změn plicní vaskularizace P. Eliáš, J. Brožík, L. Steinhart, J. Šťástek Radiologická klinika, I. interní kardiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Skiagram

Více

Jiří Litzman Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně.

Jiří Litzman Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Imunokomplexové choroby Jiří Litzman Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Imunokomplexová onemocnění (III. typ imunopatologické reakce) (III. typ imunopatologické reakce)

Více

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Podobnosti a rozdíly mezi šesti nemocemi na otázky odpovídá Dr. Jessica Walsh Publikováno v jarním vydání čtvrtletníku amerických

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Patofyziologie dýchacího systému

Patofyziologie dýchacího systému Patofyziologie dýchacího systému Respira ní systém - fyziologie Hlavní funkce na úrovni plic: ventilace difuze perfuze Alveolární ventilace V A = (V T -V D ) x f V T.dechový objem (tidal volume) V D.mrtvý

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Autor: Nieslaniková E., Školitel: Gallo J., prof. MUDr. Ph.D., Lošťák J., MUDr. Registry kloubních náhrad se zaměřují na získávání a shromažďování informací

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ SARKOIDÓZOU: POTVRZENÍ VÝSLEDKŮ CELOGENOMOVÉ ASOCIAČNÍ STUDIE. Sťahelová A. 1, Mrázek F. 1, Kriegová E. 1, Hutyrová B. 2, Kubištová Z. 1, Kolek V.

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

TUBERKULÓZA (TB) A LATENTNÍ TUBERKULÓZNÍ INFEKCE (LTBI) U PACIENTŮ PŘED A PO TRANSPLANTACI SOLIDNÍCH ORGÁNŮ ČI HEMATOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK

TUBERKULÓZA (TB) A LATENTNÍ TUBERKULÓZNÍ INFEKCE (LTBI) U PACIENTŮ PŘED A PO TRANSPLANTACI SOLIDNÍCH ORGÁNŮ ČI HEMATOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK TUBERKULÓZA (TB) A LATENTNÍ TUBERKULÓZNÍ INFEKCE (LTBI) U PACIENTŮ PŘED A PO TRANSPLANTACI SOLIDNÍCH ORGÁNŮ ČI HEMATOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK (Doporučený postup diagnostiky a léčby) [KAP. 4.5] Sekce

Více

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001)

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) 1 PŘÍLOHY Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) Příloha 2. Výrazná deformita typu labutí šíje u 3. 5. prstu pravé ruky (obr. vlevo), u 4. prstu (obr. vpravo) (Topinková 2006) Příloha

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické procesy v dýchacím traktu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Fyziologie dýchání

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová Charakteristika onemocnění Jde o autoimunitní chorobu Je způsobené napadením myelinové pochvy nervů, axonů Provokujícím

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba

Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba Imunosupresíva v kontextu alo-sct PROFYLAXE GVHD v chronické medikaci Cyklosporin A Tacrolimus

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Poruchy respiračního systému. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Poruchy respiračního systému. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Poruchy respiračního systému Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Patofyziologické nálezy - obecně Změny objemů a kapacit Poruchy plicní poddajnosti Změny odporu dýchacích cest Zvýšení dechové

Více

závažné revmatoidní artritidy (onemocnění, které způsobuje zánět kloubů), kdy je přípravek MabThera podáván intravenózně spolu s methotrexátem;

závažné revmatoidní artritidy (onemocnění, které způsobuje zánět kloubů), kdy je přípravek MabThera podáván intravenózně spolu s methotrexátem; EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost rituximabum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek.

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem

Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem Dagmar Hetclová 1. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc Plicní arteriální hypertenze (PAH) plicní hypertenze

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Majeedův Verze č 2016 1. CO JE MAJEEDŮV SYNDROM? 1.1 Co je to? Majeedův syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění. Pacienti mají projevy chronické

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc ZÁNĚT - osnova Obecná charakteristika zánětu Klasifikace zánětu: podle průběhu podle příčiny podle patologicko-anatomického obrazu Odpověď

Více