XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP listopadu 2006, Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary"

Transkript

1 Vám přináší XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP listopadu 2006, Karlovy Vary

2 Obsah Léčebně preventivní péče u nemocných se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem - projekt ATLET 4 Metabolický syndrom - diagnostika a léčba 5 Praktické aspekty metabolického syndromu 6 Doporučený postup ICHS 6 Doporučený postup ICHS - z pohledu specialisty 7 Obezita - realita každodenní ambulantní praxe 7 Možnosti kombinační terapie hypertenze v primární péči 8 Význam moderní farmakoterapie při léčbě obezity 9 Léčba aktutní bakteriální rhinosinusitidy 10 Algoritmus diagnostiky a péče o dementní pacienty 10 Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích pro praktické lékaře 11 Čtvrtek Doporučený postup - Bolesti hlavy 11 Doporučený postup: Chronická rána a její léčba 12 Plastický chirurg a chronická rána (potřeba a nutnost mezioborové spolupráce) 14 Možnosti místní léčby bércových vředů 14 Preanalytické chyby laboratorního vyšetření 14 Nejistota a pochyby v praxi 15 Předoperační vyšetření v geriatrii 15 Zásady bezpečné farmakoterapie v geriatrii 16 Inkontinencia moču u starších ľudí z pohľadu urológa 16 Beta-blokátory a ICHS 17 Kombinační léčba těžké arteriální hypertenze 18 Profylaxe migrény 19 Možnosti diagnostiky a léčby rinosinusitid 20 Pátek Komplikace a rizika alergické rýmy 21 2

3 Obsah Farmakoterapie bolesti v prvním kontaktu - Co je nového a důležitého? 22 Co nám přinesly DP farmakoterapie bolesti 22 Postupy praktických lékařů v gastroenterologii 23 Dolní dyspeptický syndrom z pohledu gastroenterologa 24 Dolní dyspeptický syndrom z pohledu praktického lékaře 25 Amlodipin + atorvastatin = racionální kombinace? 26 Amlodipin + atorvastatin = originální spojenec pro praxi? 26 Značení obalů potravin jako jeden z nástrojů prevence kardiovaskulárních onemocnění 27 Léčba a prevence infekcí dolních močových cest u žen 28 Pátek Novinky v patofyziologii chronické žilní insuficience 29 Chronická žilní insuficience z pohledu dermatologa 29 Diagnostika a léčba flebotrombosy v ambulantní praxi 29 Internet a elektronická komunikace v ordinaci PL 30 Přednemocniční neodkladná péče 31 Novinky v resuscitační péči 31 Praktický lékař a novinky v doporučených postupech resuscitace 31 Infekce urogenitálního traktu 32 Kompetence PL při terapii onemocnění prostaty 33 Standard softwaru pro ordinaci PL 33 Sobota Afektivní poruchy 34 Zpráva výboru Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně za roky Výroční zpráva 3

4 Kardiovaskulární onemocnění v praxi PL Léčebně preventivní péče u nemocných se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem - projekt ATLET Býma 1, S.; Doseděl 2, M.; Herber 3, O.; Karen 4, I.; Seifert 5, B. 1 Odd.praktického a rodinného lékařství, Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 2 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 3 Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze, praktický lékař Kralupy nad Vltavou 4 Praktický lékař Benátky nad Jizerou 5 Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze- vedoucí ústavu, praktický lékař Praha 8 Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou hlavní příčinou úmrtí ve většině evropských států. Česká republika (ČR) se řadí mezi státy s nejvyšší kardiovaskulární úmrtností. V roce 2004 činil jejich podíl na celkové úmrtnosti 51, 4 %. Tato onemocnění se také velkou měrou podílejí na nemocnosti, pracovní neschopnosti a stupňujících se výdajích ve zdravotnictví. Proto byly v souladu s evropskými doporučeními vypracovány v roce 2004 Společností všeobecného lékařství ČLS JEP ve spolupráci s příslušnými specialisty doporučené postupy (DP) pro praktické lékaře Prevence kardiovaskulárních onemocnění, Dyslipidemie. Pro sledování implementace uvedených DP byla v druhé polovině roku 2005 zahájena studie ATLET. Cílem studie ATLET je sledování poskytování LPP všeobecnými praktickými lékaři (PL) pacientům se zvýšeným rizikem aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění (KVO). Jedná se o observační, neintervenční, multicentrickou, nekomparativní, otevřenou studii realizovanou Společností všeobecného lékařství ČLS JEP ve spolupráci s Katedrou sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Základní otázky na které má studie odpovědět jsou následující: 1. Zda využívají PL při své LPP doporučené postupy Prevence KVO a Dyslipidemie 2. Jak PL diagnostikují pacienty se zvýšeným rizikem KVO 3. Jakým způsobem PL léčí pacienty se zvýšeným rizikem KVO 4. Zda PL při své LPP dosahují cílových hodnot doporučených v DP 5. Jaké další faktory se podílejí na dosažení cílových hodnot ukazatelů kvalitní LPP a preskripci jednotlivých skupin léčivých látek. Studie je koncipována jako sledování poskytované LPP u náhodně vybraných PL, a to u prvních 20 pacientů, kteří navštívili v daném období jejich ordinaci a u kterých byla indikována prevence KVO. Celkem je tak v první fázi sledována LPP 379 PL a 7512 pacientů. Údaje o poskytované LPP jsou v podobě anonymních dotazníků v pravidelných intervalech zasílány k centrálnímu zpracování. Projekt je plánován na 12 měsíců. Vzhledem k předběžnému uzavření první etapy studie se můžeme pokusit odpovědět na první dvě otázky studie: 1. Zda využívají PL při své LPP doporučených postupů (DP) 2. Jakým způsobem PL diagnostikují pacienty se zvýšeným rizikem KVO Sledovaná LPP s využitím DP v oblasti prevence KVO vychází z poznatků, že masový výskyt aterosklerotických KVO je úzce spjat s životním stylem a s ovlivnitelnými rizikovými faktory. Odstranění 4

5 Kardiovaskulární onemocnění v praxi PL nebo alespoň modifikace ovlivnitelných rizikových faktorů aterosklerózy má jednoznačný příznivý vliv na snížení kardiovaskulární mortality a morbidity jak u jedinců, kteří jsou již manifestním aterosklerotickým onemocněním postiženi, tak u jedinců, kteří jsou ještě asymptomatičtí. Metabolický syndrom - diagnostika a léčba Karen, I. Jedná se o soubor rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a které vedou předčasně k rozvoji aterosklerózy a diabetu 2. typu. Metabolický syndrom se vyvíjí v čase u jedinců s genetickou predispozicí při nevhodném životním stylu. Současná definice vychází z Raevenovy definice z roku 1988, kde základní triádu syndromu tvoří vyšší krevní tlak (TK) a typická dyslipidemie, tj. vyšší hladina triacylglycerolů (TG) a nižší HDL - cholesterol v lačné plazmě. Soubor rizikových faktorů zvaný MS představuje významný prozánětlivý, prokolagulační a proaterogenní stav. Většina expertů považuje za patofyziologický podklad MS inzulinovou rezistenci. Někteří experti považují za primární poruchu zvýšenou aktivitu SNS, která způsobuje ve svalech i jiných tkáních inzulinovou rezistenci. Pro nositele MS je však rozhodující ovlivnit oba mechanizmy, což v praxi znamená: a) zavedení zdravého životního stylu b) indikaci léků snižujících zvýšený tonus SNS c) indikaci léků snižující inzulinovou rezistenci DIAGNOSTIKA Abdominální obezita - pas: muži > 102 cm ženy > 88 cm TG 1, 7 mmol/l HDL - chol muži < 1 mmol/l, ženy < 1,3 mmol/l TK 130/ 85 mmhg glykémie nalačno 5,6 mmol/l 3 RF..mají MS, což je paradoxně možné např. i u štíhlých lidí (!!!), diabetiků, či hypertoniků, atd. Hypertenze je známá svou častou vazbou na diabetes a obezitu a je součástí syndromu inzulínorezistence již od první definice. V souvislosti s metabolickým syndromem považujeme za rizikový faktor, respektive diagnostické kritérium již tzv. vysoký normální krevní tlak, tj. 130/ 85 mm Hg (13). U pacientů s diabetickou nefropatií je progrese renální insuficience přímo závislá na výši krevního tlaku již od systolického TK 125 mm Hg a diastolického TK 70 mm Hg. Léčba hypertenze u metabolického syndromu musí být komplexní a zahrnovat i současné ovlivnění dalších rizikových faktorů, jako je diabetes mellitus, obezita a hyperlipidemie. Výskyt komplikací u pacientů s metabolickým syndromem je dán vystupňovaným kardiovaskulárním rizikem v důsledku působení kombinace několika rizikových faktorů metabolického syndromu. Je prokázáno, že náležitá léčba snižuje u pacientů s metabolickým syndromem a u diabetiků 2. typu kardiovaskulární riziko a incidenci fatálního i nefatálního infarktu myokardu. 5

6 Kardiovaskulární onemocnění v praxi PL Praktické aspekty metabolického syndromu Hamouz, Z. Metabolický syndrom, neboli Reavenův syndrom, je charakterizován přítomností periferní inzulinorezistence, intolerance glukózy, hyperinzulinismu, typické dyslipidemie, hypertenze a nadváhy. Příčinami jsou kromě genetické predispozice především nadvýživa a nedostatek pohybu. Prevalence syndromu v populaci České republiky činí cca % a stoupá s věkem. Asi 2/3 takzvaných esenciálních hypertenzí má inzulinorezistenci, která je do značné míry reverzibilní se změnou životního stylu. Pacienti s metabolickým syndromem jsou vysoce ohroženi především rozvojem diabetu druhého typu a vznikem kardiovaskulárních komplikací. Ty jsou způsobeny kromě dyslipidemie i změnami k rheologii krve a v oblasti hemostázy a fibrinolýzy. Inzulinorezistenci má 74 % pacientů s makroskopickými změnami koronárních tepen. Dyslipidemie metabolického syndromu je typická a je charakterizována nízkým HDL cholesterolem, vyššími triglyceridy a vyšším procentem malých denzních LDL částic. Hyperinzulinemie vede k rozvoji hypertenze, současně je zvýšen tonus sympatiku, odhadnutelný vyšší klidovou tepovou frekvencí. Metabolický syndrom je vysoce rizikovou chorobnou jednotkou, jejíž diagnóza sestává z několika dobře měřitelných parametrů. Patří k nim především obvod pasu (hranicí zůstává 102 cm u mužů a 88 cm u žen), vysoký krevní tlak, dyslipidemie a hodnota glykemie. Tyto hodnoty je schopna zjistit každá ordinace praktického lékaře a prostým dosazením veličin lze odhadnout rizikovost pacienta i pro kardiovaskulární riziko (SCORE). Po stanovení diagnózy diabetu pak již léčíme přímo na cílové hodnoty glykemie, TK a lipidů. Úkolem především praktických lékařů je osoby s metabolickým syndromem nacházet, diagnostikovat a léčit. V našich ordinacích léčíme 90 % hypertoniků, 16 % diabetiků, 40 % dyslipidemií a osoby s Met Sy denně procházejí našimi ordinacemi. Jsou to pacienti vysoce ohrožení a jeví se jako největší výzva pro náš obor do příštích let. Ischemická choroba srdeční Doporučený postup ICHS Býma, S. Ischemická choroba srdeční má široké spektrum klinických projevů od zcela asymptomatického onemocnění až po náhlou srdeční smrt. Jednotlivé klinické formy se mohou vzájemně různě kombinovat. Dělí se na akutní a chronické, které se zásadně liší svoji prognózou a léčebnými postupy. Klinické formy ischemické choroby srdeční Formy akutní Akutní koronární syndromy Nestabilní angina pectoris Akutní infarkt myokardu Náhlá srdeční smrt Formy chronické Asymptomatická ICHS Stabilní angina pectoris Stav po infarktu myokardu Dysrytmická forma ICHS Chronické srdeční selhání 6 Akutní formy ICHS představují bezprostřední ohrožení života, proto musí být nemocný neprodleně

7 Ischemická choroba srdeční hospitalizován, nejlépe na koronární jednotce nebo na jednotce intenzivní péče. Úlohou praktického lékaře je akutní formu ICHS správně rozpoznat, nebo na ni získat podezření, a zajistit co nejrychlejší převoz nemocného do nemocnice. O nemocné s chronickými formami ICHS pečuje praktický lékař podle potřeby ve spolupráci s internistou nebo s kardiologem. Vzhledem k nutnosti sjednocení postupů v oblasti prevence, diagnostiky a terapie byl vypracován DP ICHS, který bude na konferenci představen. Doporučený postup ICHS - z pohledu specialisty Hradec, J. Ischemická choroba srdeční je jedno z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v průmyslově rozvinutých zemích včetně České republiky. Je nejčastější příčinou závažné morbidity i mortality dospělé populace. V ČR je více než polovina všech hospitalizací dospělých na interních odděleních podmíněna kardiovaskulárními chorobami. Kardiovaskulární choroby jsou u nás také na prvním místě v příčinách úmrtí - umírá na ně více než lidí ročně, což představovalo např. v r ,4 % všech úmrtí. Přitom ICHS je příčinou přibližně 40 % všech úmrtí z kardiovaskulárních příčin. V posledních 20 letech pozorujeme v ČR významný pokles standardizované kardiovaskulární mortality o 35 %. Pokles standardizované mortality na ICHS je u nás dokonce ještě větší - takřka 50 % u mužů a 45 % u žen. Jeho příčiny nejsou zcela jasné. Nové a účinnější způsoby léčby jsou odpovědné pouze za část tohoto poklesu. Daleko větší význam zřejmě mají změny životního stylu, např. pokles kouření cigaret v některých skupinách obyvatelstva, zdravější stravovací návyky, ale také neustále se zlepšující detekce a účinnější léčba hypertenze a dyslipidémií, a obecně důslednější uplatňování zásad primární a sekundární prevence. Nutná spolupráce ve všech oblastech při řešení této problematiky mezi lékaři speciality a všeobecnými praktickými lékaři je obsahem sdělení. Obezita - realita každodenní ambulantní praxe Hlúbik, P. - FVZ Hradec Králové, Centrum pro poruchy výživy Hradec Králové Obezita patří k nejčastějším problémům, které řeší lékař v ambulantní praxi. Praktický každý druhý pacient z populačního hlediska trpí nadváhou, nebo jeho tělesná hmotnost přesahuje hranici stanovenou pro klasifikaci obezity, BMI přes 30,0 kg/m 2. Prevalence obezity a nadváhy stoupá v celosvětovém měřítku. ČR se řadí na přední místa ve frekvenci výskytu osob s obezitou, jak jednoznačně dokládají výsledky studie ATLET, realizované v roce 2005 v rámci běžné léčebně preventivní péče všeobecných praktických lékařů poskytované pacientům se zvýšeným rizikem onemocnění kardiovaskulárního aparátu. Obezitu je nutno chápat jako chronické onemocnění a současně rizikový faktor vzniku a rozvoje nejenom metabolických onemocnění. V ambulantní praxi je nutno přistupovat k řešení problému obezity cíleně s dlouhodobou perspektivou spolupráce lékaře a pacienta. Při zahájení vyšetřování je vhodné vypracovat algoritmus diagnosticko-léčebného postupu se stanovením reálných cílů. Při stanovení diagnózy se provádí antropometrické, biochemické, psychologické vyšetření, hodnocení stravovacích zvyklostí, vyhodnocení skóre hladu, hodnocení základního energetického výdeje. V rámci terapie je vhodné postupovat komplexně za využití změny stravovacích zvyklostí, postupného individuálního zvyšování výdeje energie. Při výběru farmakoterapie (sibutramin, event. orlistat) vycházíme z diagnostických závěrů a z kontraindikací. Indikace případné chirurgické terapie je jednoznačně stanovena. Nedílnou součástí úspěšné redukce nadměrné tělesné hmotnosti jsou pravidelné kontroly. 7

8 Kombinovaný blok Možnosti kombinační terapie hypertenze v primární péči Karen, I. Většina pacientů s hypertenzí potřebuje k dosažení cílových hodnot dva a více léků, přičemž přes 80 % pacientů s AH má poškození cílových orgánů či přidružená onemocnění. Cílové hodnoty u pacientů pouze s izolovanou AH a bez dalších poškození cílových orgánů či přidružených onemocnění je jen pouhých 20 % v naší populaci. Z uvedené tabulky lze názorně vidět cílové hodnoty léčené AH u jednotlivých přidružených onemocnění včetně velké skupiny vysoce rizikových pacientů s AH. V roce 2004 byl v ČR proveden dotazníkový průzkum s názvem TANDEM u PL, internistů, diabetologů, kardiologů. Hlavním cílem tohoto průzkumu je zhodnocení aktuálních diagnostických a terapeutických přístupů při léčbě hypertenze. Akce trvala od II do IX. 2004, přičemž vlastní sledování probíhalo 6 měsíců. Dalším cílem sledování bylo zjistit: při jaké úrovni TK se začíná s farmakologickou léčbou, která antihypertenziva se používají v první linii, ale i u specialistů, kteří se zúčastnili průzkumu, jaké léky se předepisují pacientům, kteří nereagují na prvotní léčbu. Závěrem lze říci, že výsledkem dotazníkové akce bylo mj. zjištěno, že: 8 1. Při kombinační terapii antihypertenzivy, v tomto případě s preferencí kombinace dlouhodobě působících ACEi a non DH Ca-blokátorů, dochází k lepší kontrole TK a dosažení cílových TK u pacientů, kteří měli buď krátkodobě působící ACEi či monoterapii k léčbě AH.

9 Kombinovaný blok 2. Na začátku sledování mělo kombinační AH terapii pouze 39 %, na konci sledování přes 80 % pacientů!!! 3. Na začátku sledování vstupovali pacienti s hodnotami TK v průměru 162/97 a na konci sledování po šestiměsíčním sledování a po intervenci kombinační antihypertenzivní terapie byly konečné průměrné cílové hodnoty TK 136/81. Nová evropská doporučení pro léčbu hypertenze z června 2003, dávají možnost zahájit léčbu monoterapií či kombinační terapií. U TK 160/100 a vyšších hodnotách doporučují zahájit rovnou kombinační terapií!!! Význam moderní farmakoterapie při léčbě obezity Brychta 1, T.; Brychtová 2, S.; Masný 1, O.; Lichnovská 3, R.; Yahia 3, R. 1 NZZ SPEA Olomouc s r.o., interní a diabetologické oddělení 2 Ústav patologické anatomie LF UP Olomouc 3 Ústav fyziologie LF UP Olomouc Obezita je nejčastějším metabolickým onemocněním dneška. Pacienti s nadváhou (BMI kg/m 2 ) či obezitou (BMI > 30 kg/m 2 ) mají ve srovnání s osobami s normální hmotností vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních (KV) a metabolických onemocnění. Patří mezi ně především hypertenze, ischemická choroba srdeční, diabetes 2. typu a dyslipidémie. Každé z těchto onemocnění znamená pro pacienta zvýšení rizika předčasné smrti. Většina doporučení léčby obezity zahrnuje kromě režimových opatření také zařazení farmakologické léčby, jelikož se prokázalo, že dosažení trvalého váhového úbytku pouhou dietou, cvičením a změnou chování, je obtížné. V moderní farmakoterapii obezity lze použít inhibitory střevních lipáz (orlistat) a centrálně působící selektivní inhibitor zpětného vstřebávání serotoninu a noradrenalinu (sibutramin). Sibutramin (Meridia), zvyšuje pocit sytosti a současně zvyšuje energetický výdej organismu. Sibutramin nepůsobí zvýšené uvolňování serotoninu s proximálních neuronů, takže nehrozí serotoninový syndrom (plicní hypertenze), nevede ke zvýšení uvolnění dopaminu v CNS, a tak není jeho podání spojeno se vznikem návyku, nemá sedativní účinky. Působí duálním mechanizmem, navozuje pocit sytosti, zvyšuje energetický výdej. Řada studií prokázala, že při snížení hmotnosti dosažené pomocí sibutraminu významně klesá hladina triglyceridů a zvyšuje se hladina HDL cholesterolu (studie Storm prokázala pokles hladiny triglyceridů o 16 % a zvýšení HDL o 21 %), čímž přesahuje efekt léčby fibráty. Potenciál léčebného prospěchu sibutraminu je nyní prověřován v klinické studii SCOUT (Sibutramie Cardiovascular OUTcomes). Je to historicky první prospektivní studie, která hodnotí dlouhodobou prospěšnost léčby nadváhy nebo obezity u pacientů s KV rizikem na sledované kardiovaskulární parametry. Do studie bylo od jejího zahájení v únoru roku 2003 zahrnuto více než 5000 pacientů. Tato dvojitě slepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická studie srovnává účinky snižování hmotnosti Meridií a placebem u pacientů s rizikem KV onemocnění na výskyt infarktu myokardu, mozkové příhody a KV mortalitu. Studie SCOUT zahrnuje více než 300 klinických pracovišť v 17 zemích světa. Trvalé snížení hmotnosti u obézních pacientů vede k významnému snížení rizika mortality u těchto nemocných. Sibutramin (Meridia) odpovídá nárokům kladeným na moderní farmaka při léčbě obezity, protože svým účinkem přispívá nejen k redukci hmotnosti, ale pomáhá také k dlouhodobému udržení hmotnostního poklesu. 9

10 Kombinovaný blok Léčba aktutní bakteriální rhinosinusitidy Matler, K. Akutní rhinosinusitida je zánětlivé postižení sliznice nosu a minimálně jedné PND. Mezi příznaky ABRS patří hnisavý výtok z nosu, bolest v oblasti zubů v horní čelisti, palpační citlivost v oblasti čelistní dutiny - tyto příznaky trvají obvykle 7 10 dnů. Nejčastějšími původci nacházenými v komunitě jsou nejčastěji Haemophilus influenzae (35 %), Streptococcus pneumoniae (34 %) a Moraxella catharalis (10 %). Od těchto mikrobiologických závěrů se pak odvíjí antibiotická léčba, jejímž cílem je eradikace bakterie z ložiska (zbavit sliznici zánětu, zkrátit symptomatické období, prevence závažných komplikací, snížení možnosti přechodu do chronicity). Do antibiotické terapie bychom v první linii měli zařadit amoxicilin nebo cotrimoxazol, ve druhé pak co-amoxicilin, clarithromycin nebo cefuroxime. Často kladenou otázkou je problematika rezistence na antibiotika. Podle nejnovějších poznatků (J. M. Blondeau, Therapy, 2005, 2(6), ) není vliv na rezistenci stejný u všech makrolidů. Jasně zde prokazuje, že rezistence narůstá v oblastech, kde je častá léčba azitromycinem; naopak u clarithromycinu tento jev nenacházíme. 10 Blok CNS Algoritmus diagnostiky a péče o dementní pacienty Jirák, R. - Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, Centrum pro Alzheimerovu chorobu První krok v péči o dementní pacienty je zjištění, zda nemocný vůbec demencí trpí. K tomu slouží jednak zhodnocení klinického obrazu a jeho vývoje (nutná důkladná objektivní anamnéza od nejbližších příbuzných a pečovatelů), jednak diagnostická kritéria, umožňující demenci diagnostikovat. V naší zemi jsou používána kritéria MSK-10, pro výzkumné účely se často používají kritéria Americké psychiatrické asociace DSM-IV. Pro jednotlivé základní typy demencí pak existují další klinická kritéria, užívaná k přesné diagnostice - např. pro Alzheimerovu chorobu NINCD-ADRDA a pro vaskulární demence. Jako snadno použitelný instrument orientační hodnoty se hodí třiceti položkový test MMSE (Mini-Mental State Examination) zaměřený na různé typy paměti, kde plný výkon představuje 30 bodů, pásmo bodů normu, pásmo bodů může znamenat lehkou poruchu poznávacích funkcí, pásmo od 24 bodů dolů již značí demenci (24 18 lehkou demenci, do 10 bodů střední demenci a pod 10 bodů těžkou demenci). Při zjištění přítomnosti demence je nutné pacienta předat psychiatrovi, neurologovi nebo geriatrovi ke stanovení typu demence a léčebného postupu (vhodná je týmová spolupráce těchto oborů). Specia- -listé by měli ve většině případů indikovat zobrazovací metody (CT nebo výjimečně MRI mozku) - - u Alzheimerovy choroby je obvyklá kodrtikosubkortikální atrofie odpovídající zpravidla tíži demence se selektivně zvýšenou atrofií hipokampů a amygdal. U frontotemporálních demencí je ložisková atrofie frontálních nebo temporálních laloků. Zobrazovacími metodami se rozpoznají vaskulární změny, a diferenciálně diagnosticky velmi významné tumory, nitrolební krvácení, normotenzní hydrocefalus. Praktický lékař může také velmi významně přispět k diagnostice demencí provedením důkladného

11 Blok CNS biochemického, hematologického a sérologického vyšetření. Význačné abnormity v biochemických a hematologických vyšetřeních mohou naznačovat možnost sekundárních demencí, např. v rámci jaterního selhání nebo urémie. Sérologické vyšetření může odhalit např. luetická onemocnění spojená s demencí (progresivní paralýza aj.), Lyme borreliózu, nebo i AIDS. Léčbu určí specialisté. Z farmakoterapie je léčba založená na důkazech jednak podání inhibitorů acetylcholinesteráz (donepezil, galantamin, rivastigmin) - a to u lehčích forem alzheimerovských demencí, a memantinu (látka parciálně blokující tzv. NMDA ionotropní receptory glutamátergního systému) u středních a pokročilejších demencí. V případě potřeby jsou symptomaticky používány látky, odstraňující poruchy chování nebo emotivity. Nedílná součást terapie je léčba interkurentních onemocnění, psychoterapeutické a nácvikové metody, a také práce s pečovateli nemocných. Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích pro praktické lékaře Smolík, P.; Pretl, M. Nespavost je jedním z velmi častých příznaků, se kterým se pacienti obracejí na praktického lékaře. Každou insomnii je třeba nejprve dokonale vyšetřit pro případné odhalení i jiné, někdy závažné nemoci. Uvádí se, že nespavostí trpí 5 35 % populace. Je několik klinických obrazů tohoto onemocnění, a rovněž při diagnóze a klasifikaci rozlišujeme obtíže při usínání, neklidný nebo nezotavující spánek a časté probouzení. Při diferenciální diagnostice nesmíme zapomínat na depresi, generalizovanou úzkostnou poruchu, případně abusus alkoholu, či některé léky. Dříve než praktický lékař předepíše hypnotika, měl by se snažit zasáhnout jinými prostředky (rady ke spánkové hygieně, relaxační cvičení, dietní opatření a další). Doporučený postup - Bolesti hlavy Skála, B.; Marková, J.; Keller, O.; Mastík, J.; Konštacký, S. Prvním nutným krokem k úspěšnému zvládnutí stavu bolesti hlavy je včasné a správné stanovení diagnózy a léčby. Je velmi důležité odlišit primární bolest hlavy, jako je například migréna nebo tenzní typ bolesti hlavy, od sekundární bolesti hlavy, která je způsobená organickým postižením mozku, jako je například cévní onemocnění mozku, nitrolební nádor, absces nebo meningoencefalitida, nebo jinou celkovou příčinou (infekční onemocnění, hypertenze, změny vnitřního prostředí a jiné). Standardem pro určení typu bolesti hlavy je inovovaný klasifikační systém IHS (1, 2). Systém dělí bolesti hlavy do dvou hlavních skupin - na primární bolesti hlavy, kategorie 1 4 a na sekundární bolesti hlavy, kategorie Primární bolesti hlavy nemají známý organický podklad, který by šel zobrazit pomocí CT či MRI či detekovat jinou metodou. Samotným problémem je zde právě bolest. Proto primární bolesti hlavy klasifikujeme podle jejich projevů. Etiologický princip zde není dosud možné uplatnit, protože mechanismus jejich vzniku dosud zůstává na úrovni jen částečně ověřených teorií. Ve skupině sekundárních bolestí hlavy je bolest projevem organického onemocnění. Proto lze v těchto skupinách klasifikovat podle etiologie, zařazení jednotlivých typů bolestí hlavy je založeno na znalosti příčiny vzniku obtíží. Bolest hlavy může být příznakem nebezpečného a akutního onemocnění zvláště v následujících případech: - náhlá, velmi silná bolest hlavy, jakou pacient ještě nezažil 11

12 Blok CNS - silná bolest hlavy, která narůstá, případně je provázena zvracením - silná bolest hlavy, která se objeví po tělesné námaze - bolesti hlavy doprovázené horečkou nebo zvracením - bolest hlavy doprovázená jakoukoliv neurologickou ložiskovou symptomatologií (paréza, poruchy řeči, obrna pohledu, porucha vědomí, poruchy rovnováhy, epileptický záchvat a další) - bolesti hlavy u pacientů s malignitou v anamnéze či HIV pozitivitou Ve všech těchto případech je nutné urychlené odeslání pacienta ke specialistovi nebo do nemocnice, kde budou provedena nezbytná vyšetření (CT, MRI, likvor, angiografie a další). literatura: 1. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The International Classification and diagnostic criteria of headache disorders. 2 nd edition. Cephalalgia, 2004, 24 (Suppl.1), p Opavský J., Keller O. et al.: Česká verze revidované mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-II) navržené a předložené Mezinárodní společností pro bolesti hlavy. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 68/101, 2005, 2, Doporučený postup: Chronická rána a její léčba Doporučený postup: Chronická rána a její léčba Karen, I. V posledních letech se zřetelně zvýšily znalosti o hojení ran a o faktorech s hojením spojenými. Výrazně se zdokonalily konzervativní i radikální způsoby ošetřování ran. Zavádějí se nové chirurgické a chirurgicko-plastické metody, ve zvýšené míře se používají rozmanitá biologická krytí. Péče o rány všeho druhu oslovuje a také zajímá lékaře všech možných oborů a specializací: dermatology, chirurgy, plastické chirurgy, internisty, flebology, angiology, geriatry a další specialisty, dále spadá do práce fyzioterapeutů, specializovaných sester, bakalářek a všeobecných sester. Významné místo v léčbě ran zaujímají praktičtí lékaři a sestry domácí péče, kteří se denně setkávají s pacienty trpícími chronickými ranami, zvláště bércovými vředy. Proto také většina problematiky tohoto doporučeného postupu pro primární péči bude věnována chronickým ranám - bércovým vředům. Pod pojmem rána se rozumí porušení integrity kožního povrchu, který tvoří bariéru mezi zevním a vnitřním prostředím. Akutní rány jsou defekty v normální zdravé tkáni. Zvláštní problematikou procesu hojení jsou charakterizovány chronické rány - vředy. Na rozdíl od ran akutních nevznikají většinou působením zevních traumatických faktorů, nýbrž lokálními poruchami výživy kůže, které mohou být vyvolány cévními nebo neurologickými poruchami či při dlouhodobém lokálním působení tlaku. Vřed může být též projevem systémového onemocnění, např. v důsledku nádorového procesu, infekčních onemocnění kůže nebo onemocnění krve. Podle stupně závažnosti může poškození postihovat všechny vrstvy kůže a zasahovat až ke kostem.

13 Doporučený postup: Chronická rána a její léčba Chronické rány vznikají většinou v troficky změněných tkáních předcházejícím onemocněním, nejčastěji cévního nebo žilního původu. Mohou vznikat také účinkem lokálně působících inzultů např. tlakem, zářením, apod. Chronické rány jsou v podstatě rány sekundárně se hojící výstavbou nové vaskularizované granulační tkáně. Jsou to všechny rány, jejichž hojení přesahuje dobu osmi týdnů. V praxi se tyto tři fáze hojení rány, zvláště u bércového vředu, označují zkráceně též jako fáze čištění, fáze granulační a epitelizační. Faktory ovlivňující hojení ran A) Systémové faktory a) Věk pacienta, b) Přidružená onemocnění, c) Stav výživy, d) Anémie, e) Centrální hypoxie, f) Imunita, g) Nádorová onemocnění, h) Léky, i) Spánek, j) Návyky. B) Místní faktory a) Porucha hemodynamiky, b) Hloubka rány, c) Velikost rány, d) Spodina rány, e) Mikrobiální infekce, f) Lokalizace rány, g) Okraje rány, h) Hypoxie rány. C) Psychologické faktory a) Úzkost, anxiozita, b) Deprese, c) Motivace nemocného, d) Strach z recidivy, e) Sociální izolace, f) Narušená kvalita života, g) Stresová situace. D) Kvalita ošetřování a) Klinická péče, b) Interdisciplinární péče, c) Standardní péče, d) Hospitalizační léčba, e) Ambulantní léčba, f) Následná péče, g) Rodinná péče. Samostatnou skupinou chronických ran se zvláštní problematikou z pohledu hojení jsou bércové vředy - ulcera cruris. Bércový vřed je definován jako ztráta kožní substance zasahující různě hluboko do tkání podkožních. Podle literárních studií se udává 1 % prevalence ulcerací v populaci produktivního věku a 4 5 % ve věkových skupinách nad sedmdesát roků. Algoritmus vyšet ení bércového v edu Bércový v ed Klinické vyšet ení (zhodnocení aspekcí) Funk ní zkoušky (žilního a arteriálního systému) Vyšet ení Dopplerovým p ístrojem Arteriální etiologie Chronická venózní insuficience Venózní etiologie Povrchové žíly Hluboké žíly (ev. spojovací žíly) (+ spojovací žíly) 13

14 Doporučený postup: Chronická rána a její léčba Plastický chirurg a chronická rána (potřeba a nutnost mezioborové spolupráce) Franců, M.; Melicharová, M. - Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno, Jihlavská 20 (výsledky prezenovány v rámci grantu NR/8456-/2005) Statistiky v zemích EU uvádějí prevalenci chronických ran kolem 1 % v populaci. Chronickou ránou se rozumí rána, která se nezhojí nebo nemá tendence ke zhojení do 4 týdnů. Nejčastěji jde o bércové vředy a dekubity. Samozřejmě, že mezi pacienty staršími je prevalance vyšší. Ekonomika léčby je dána cenou za jedno ošetření, frekvencí převazů, ale především celkovou délkou léčby. Plastická chirurgie nabízí možnosti řešení, které v indikovaných případech mohou výrazně urychlit léčbu. Vychází z obecně platných chirurgických přístupů: nekrektomie, zvládnutí infekce a následné uzavření defektu. To může být buď transplantací kožního štěpu nebo lalokovou plastikou. Operační metody mají své indikace a kontraindikace. Vlhká terapie rány a V. A. C. jsou využívány v kombinaci s chirurgickými postupy. Léčbu chronické rány nelze redukovat jen na lokální terapii, úspěch vyžaduje holistický přístup. Významnou roli při léčbě chronické rány hraje dobrá spolupráce mezi ošetřovatelskými týmy. Adekvátní léčba a mezioborová spolupráce při léčbě chronické rány zlepšuje kvalitu života pacienta, ale má i ekonomický význam. Možnosti místní léčby bércových vředů Švestková, S. Bércové vředy jsou jednou z nejčastějších forem chronických ran na dolních končetinách. 3 hlavní typy vředů na dolních končetinách jsou vředy: žilní, tepenné a neuropatické, resp. diabetické. Až 80 % bércových vředů je způsobeno žilním onemocněním, dalších 10 až 25 % arteriálním onemocněním, které se může vyskytovat i zároveň s onemocněním žilního systému. Žilní bércový vřed (ulcus cruris venosum) je nejzávažnější projev poruchy funkce žilního systému. Lepší pochopení současné patofyziologie vzniku bércového vředu vedlo k rozvoji nových postupů i při léčbě tohoto onemocnění. Kromě zlaté standardní kompresivní terapie může být při léčbě bércového vředu využito nových terapeutických postupů, jako jsou nové typy krytí na rány, místní a systémové léčebné prostředky, chirurgické postupy, biologicky vytvořené tkáně, matricové materiály a využití růstových faktorů. Vždy a za všech okolností si však musíme uvědomit, že bércový vřed, resp. chronická rána, většinou představuje poslední stadium pokročilé destrukce tkáně, vyvolané venózními či arteriálními poruchami nebo poruchami výměny látkové podmíněnými cévními chorobami, poškozeními vzniklými v důsledku déletrvajícího působení tlaku nebo záření, a přístup k nemocnému musí být vždy komplexní. Preanalytické chyby laboratorního vyšetření Cheníčková, M. - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. Řada faktorů v preanalytické fázi může významným způsobem ovlivnit výsledek, proto je nutné je co nejvíce eliminovat nebo správně interpretovat ve vztahu k laboratornímu výsledku. Preanalytický proces začíná indikací požadavků a přípravou pacienta na odběr. Faktory ovlivňující preanalytickou fázi: 1. biologické vlivy - ovlivnitelné - neovlivnitelné, 2. odběr materiálu, 3. transport materiálu, 4. skladování materiálu Nejvíce chyb se týká vlastního odběru biologického materiálu a jeho označení. Ve sdělení budou uvedeny obecné zásady pro správné zacházení s biologickým materiálem a budou prezentovány konkrétní příklady preanalytických chyb. 14

15 Nejistota a pochyby v praxi Nejistota a pochyby v praxi Interaktivní workshop Seifert, B.; Vojtíšková, J. Lékaři se musí často v praxi vyrovnávat s pocity nejistoty a s pochybami o správnosti svých rozhodnutí. Tyto fenomény pak nejvíce znají praktičtí lékaři, kteří se setkávají se záplavou nediferencovaných zdravotních problémů, pro které není v 1. linii dostupná suverénní diagnostika ani jednoznačná volba léčby, není jasná odpověď na otázky pacientů, ani nelze uspokojivě aplikovat doporučené postupy. Typickou skupinou pacientů, která nejspíše vyvolává u lékaře pocity nejistoty, je skupina osob s pro lékařskou vědu nevysvětlitelnými příznaky. Lékaři jsou ale vychováváni, aby měli jistotu v praxi. Práce s nejistotou je pro většinu praktických lékařů běžnou součástí každodenní praxe a lékařského umění. Na druhou stranu může být významným zdrojem stresu lékaře a může přispět k syndromu vyhoření. Je prokázáno, že míra tolerance nejistoty u lékaře se promítá také do jeho nákladů za vyšetření komplementu a specializovaná vyšetření. Přijměte pozvání na workshop, na kterém budeme sdílet své zkušenosti s nejistotou a hledat její příčiny a pokusíme se společně hledat postupy a strategie, které nám umožní co nejlépe s nejistotou a pochybami v našich praxích vycházet. Geriatrie Předoperační vyšetření v geriatrii Červený, R. Nové úhradové vyhlášky s regulačními opatřeními opět vznesly vlnu diskusí mimo jiné i k rozsahu předoperačních vyšetření. Je to proto, že dosavadní doporučení z roku 1997 už přesně nevyhovují a stejně tyto předpisy v praxi málokdo dodržuje. Předoperační vyšetření se provádí nestandardně a různorodě, ambulance odborných oddělení nemocnic dávají svým pacientům, které budou operovat, různá doporučení různým způsobem. Pokud provádí takto předimenzovaně nastavené předoperační vyšetření praktický lékař, tak se dostává díky regulacím výše zmíněných vyhlášek nad limity, a je za toto pokutován, aniž by za to mohl. Je to ale zčásti i proto, že operační oddělení, které si tyto služby u praktických lékařů objednávají, nedodržují dosud platné doporučení k provádění předoperačních vyšetření. A to už pomíjíme pravidlo vydané právním oddělením ČLK, které se obecně nedodržuje, že ten, kdo indikuje určitou zdravotní péči, vyšetření nebo předpis léčiv, toto i sám provádí a vyšetří (tedy odešle pacienta k laboratornímu odběru, na vyšetření komplementem - ultrazvuk, RTG a podobně), a nepřesouvá tuto činnost na jiné zdravotnické zařízení, nejčastěji na praktického lékaře. Bylo by tedy vhodné, aby poskytovatelé zdravotní péče opět více dodržovali v současnosti platné doporučení k předoperačním vyšetřením a podělili se tak spravedlivě, podle platných odborných i právních norem, na nákladech nutných k zvládnutí této péče o pacienta. Tím by zbytečně nedocházelo nadměrnému vyšetřování pacientů a zlepšením lidského přístupu by nedocházelo k posílání pacienta seniora mezi odborníky, nebo i k rušení dopředu naplánovaných operačních výkonů. 15

16 Geriatrie Zásady bezpečné farmakoterapie v geriatrii Topinková, E. V průběhu stárnutí dochází ke zhoršování adaptačních schopností i orgánových funkcí. Současně se stoupajícím věkem roste i počet především chronických a degenerativních chorob. To podmiňuje odlišnosti v symptomatologii i v průběhu nemocí ve stáří a ovlivňuje i terapeutickou hodnotu a účinek podávaných léčiv. Stárnoucí a starý organismus může odlišně reagovat na běžně užívaná léčiva, zvyšuje se výskyt polékových reakcí a nežádoucích účinků léků. Setkáváme se častěji se sníženou compliancí v užívání léků, zvláště jsou-li lékařem předepisovány komplikované lékové režimy. Trvale narůstající spotřeba farmak u seniorů a současné podávání několika léčiv znamená i zvýšené riziko lékových interakcí při polypragmazii. Roste i riziko podání nevhodného léčiva u pacienta s jeho kontraindikací v důsledku jiného onemocnění označované jako interakce léčivo - nemoc, a to zejména u polymorbidních seniorů. Předepsání léku a vydání receptu je nejčastějším lékařským výkonem. Cílem léčby by měla být individualizovaná, racionální, bezpečná a účinná preskripce realizovaná s co nejmenším počtem léčiv s co nejnižšími náklady. Lékař prvního kontaktu tak musí ovládat nejen specifika farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiv ve stáří, ale musí být obeznámen i s léky, které jsou u seniorů obecně spojené s vyšším rizikem (tzv. potenciálně nevhodná léčiva ve stáří ). Z uvedených důvodů byl vypracován doporučený postup geriatrie jehož součástí jsou i zásady bezpečné farmakoterapie ve stáří, které jsou obsahem příspěvku. Inkontinencia moču u starších ľudí z pohľadu urológa Marenčák, J. - Urologické oddelenie NsP Skalica, SR Inkontinencia moču (IM) v starobe patrí medzi tzv. geriatrické syndrómy a väčšinou má multifaktoriálne príčiny. Cieľom prednášky je poskytnúť súčasný diagnostický a liečebný algorytmus u starších jedincov s únikom moču. Prevalencia IM sa zvyšuje s vekom. Faktory zodpovedné za únik moču v staršej populácii: starnutím podmienené zmeny štruktúry a funkcie dolných močových ciest, centrálneho nervového systému, frekventnejšie sprievodné ochorenia (napr. diabetes mellitus, demencia, cievna mozgová príhoda atď.), ale aj znížená mobilita a manuálna šikovnosť horných končatín postihnutého jedinca, prístup k toalete a pod. Základná diagnostika IM v staršej populácii: starostlivá anamnéza (aj lieková), využitie dotazníkov a mikčného denníka, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia (krv, moč), určenie postmikčného reziduálneho moču (ultrasonograficky), ale aj zhodnotenie kognitívnych funkcií, mobility a faktorov prostredia. Únik moču spojený s: bolesťou, hematúriou, recidivujúcou symptomatickou infekciou močových ciest, s nálezom masy v oblasti panvy, ožiarením/ aktinoterapiou/ chirurgiou dolných močových ciest alebo panvovej oblasti, veľkým prolapsom u žien je potrebné konzultovať s odborným lekárom (urológom, gynekológom, chirurgom a pod.). Indikácia špeciálnych diagnostických postupov (zobrazovacie, endoskopické, urodynamické a pod.) je prísne individuálna - v staršom veku sú uprednostňované najmä minimálne invazívne vyšetrenia. Výber adekvátnej liečby úniku moču sa riadi typom (resp. typmi) IM a mal by sa tiež prispôsobiť aktuálnemu zdravotnému (fyzickému i psychickému) stavu konkrétneho pacienta. Liečba IM je často interdisciplinárny problém. Rozobraté konzervatívne i chirurgické možnosti liečby IM v staršej populácii. Veľmi 16

17 Geriatrie dôležité a efektívne sú režimové opatrenia (udržiavanie fyzickej zdatnosti/ sebestačnosti, dostatočný prísun tekutín - ako prevencia dehydratácie, dostupnosť toalety, jednoduché oblečenie a pod.). U starších jedincov (v dôsledku najmä vekom podmienených zmien vo farmakokinetike, ale aj pre polyfarmáciu) sú oveľa častejšie vedľajšie účinky medikamentóznej terapie úniku moču. Zvýšené riziko poškodenia kognitívnych funkcií bolo zaznamenané napr. po aplikácii anticholinergických preparátov pri urgentnej inkontinencii moču. Všeobecne platí, že začiatočná dávka liečiva by mala byť čo najnižšia a ďalšia medikácia by sa mala riadiť podľa účinnosti a tolerability podaného medikamentu. Vek samotný nie je kontraindikáciou pre chirurgickú liečbu IM, ale musí byť presne stanovené a uvážené riziko a rozsah plánovanej operácie. Kvalitná zdravotná starostlivosť počas a po operácii znižuje výskyt komplikácií (delírium, infekcie, dehydratácia, pády a pod.) u geriatrických pacientov. Ak je cielená liečba pacientov s IM neúspešná (dočasne/ trvale) je potrebné využiť pomôcky pre zachytenie unikajúceho moču (absorpčné, vnútorné/ vonkajšie zariadenia na zber moču, pesary a pod.) Starostlivosť o starších pacientov s únikom moču by sa mala riadiť pomerne presnými smernicami Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu, ktoré sú vypracované na základe medicíny založenej na dôkazoch a ktoré sú podľa potreby aktualizované. Betablokátory v ambulanci praktického lékaře Beta-blokátory a ICHS Souček, M. Terapie beta-blokátory hraje důležitou úlohu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění, po mnoho let jsou beta-blokátory používány pro své antiischemické, antiarytmické a antihypertenzní účinky. Beta-blokátory lze rozdělit podle různých kritérií, klinicky je nejdůležitější rozdělení na kardioselektivní a neselektivní, kdy kardioselektivní mají menší riziko nežádoucích účinků, jako jsou bronchokonstrikce, vazokonstrikce a poruchy lipidového spektra. K dispozici máme jasné důkazy z několika placebem kontrolovaných studií o benefitu jejich podávání u chronické ischemické choroby srdeční, časně u akutního koronárního syndromu a po infarktu myokardu. Mechanizmem antiischemického účinku je snížení nároků myokardu na kyslík snížením srdeční frekvence, kontraktility myokardu a snížením systolického krevního tlaku, dále prodloužení diastoly vede k lepší perfuzi myokardu. Důležitý je i jejich antiarytmický efekt ze zvýšení fibrilačního prahu. Zvláště účinné jsou beta-blokátory v léčbě pacientů s námahovou anginou pectoris, kdy zlepšují toleranci námahy a potlačují symptomatické i asymptomatické ischemické epizody. Všichni pacienti s chronickou ischemickou chorobou srdeční by měli dostávat beta-blokátor na ovlivnění ischemie a prevenci infarktu myokardu. Ve studii TIBBS byl bisoprolol a ve studii IMAGE metoprolol účinnější než nifedipin v léčbě námahové anginy pectoris. U pacientů s akutním infarktem myokardu beta-blokátory zmenšují velikost ischemického ložiska, snižují riziko život ohrožujících arytmií a ovlivňují celkovou mortalitu včetně náhlé smrti. Ve studii ISIS-1 vedlo podávání atenololu k významnému snížení sedmidenní mortality po infarktu myokardu. Ve studiích PAMI a CADILLAC byl prokázán efekt na snížení mortality, pokud jsou beta-blokátory použity před perkutánní koronární intervencí. 17

18 Betablokátory v ambulanci praktického lékaře 18 V sekundární prevenci po infarktu myokardu bylo v retrospektivní analýze studie Cooperative Cardiovascular Project s více než pacientů prokázáno významné snížení mortality při použití beta-blokátorů. Ve studii BHAT s propranololem proti placebu byla mortalita během 2 let po infarktu myokardu snížena o 25 %. Ve studii CAPRICORN u pacientů s dysfunkcí levé komory po infarktu myokardu podávání carvedilolu a ACE inhibitoru vedlo ke snížení celkové mortality. Benefit z podávání beta-blokátorů na snížení kardiovaskulárních příhod převýší jejich nežádoucí účinky, a to i u rizikových pacientů jako jsou diabetici, chronickou obstrukční plicní chorobou, ischemickou chorobou dolních končetin. Kombinační léčba těžké arteriální hypertenze Ceral, J. Těžká arteriální hypertenze začíná dle platné klasifikace krevního tlaku od hodnot 180/110 mm Hg. I u těžké hypertenze platí, že u většiny nemocných lze medikamentózní léčbou dosáhnout normalizace krevního tlaku. Nezbývá nám však, než používat kombinace léků. V případech, kde není možné dosáhnout snížení krevního tlaku pod 140/90 mm Hg kombinací tří antihypertenziv v dostatečných dávkách, kdy jedním z léků je diuretikum, mluvíme o rezistentní arteriální hypertenzi. Nedostatečná odpověď na léčbu bývá velmi často způsobena nedostatečnou spoluprací nemocného, chybně vedenou medikamentózní léčbu a nežádoucími účinky ostatních užívaných léčiv. Nespolupráce pacienta se může projevit jako nedodržování režimových opatření nebo vynechávání doporučených léků. Nedostatečné užívání léků je často velmi obtížné odhalit. Typicky nás na problém noncompliance může upozornit např. neobvykle vysoká tepová frekvence po nasazení betablokátoru. Běžnou příčinou obtíží v léčbě těžké hypertenze je nesprávná volba léků. Je nutné upřednostňovat takové léky a lékové formy, které zaručí dobrý účinek během celého dne při podání jednou denně. Časté je poddávkování léků, stejně jako nevýhodné kombinace antihypertenziv. Velmi obvyklou chybou je opomíjení diuretik v kombinační léčbě těžkých hypertoniků. Nedostatečný efekt antihypertenzní terapie může být způsoben také jinými současně užívanými léky. Některé z nich krevní tlak zvyšují, jiné interferují s účinkem antihypertenziv. Nejčastěji se jedná o nesteroidní antirevmatika, hormonální léčbu (především kortikoidy) a sympatikomimetika, která jsou často užívána jako dekongestiva. Ta jsou obsažena v řadě volně prodejných preparátů proti nachlazení. I v subpopulaci těžkých hypertoniků existuje fenomén bílého pláště. Překvapivě až 50 % pacientů nereagujících na trojkombinaci antihypertenzív má normální hodnoty při 24 hodinovém monitorování krevního tlaku. Proto by u těžkých hypertoniků nereagujících na trojkombinaci antihypertenziv mělo být provedeno monitorování TK. Teprve pokud se nám podaří vyloučit všechny výše zmíněné faktory, měla by být provedena vyšetření k vyloučení sekundární formy arteriální hypertenze. V léčbě těžké hypertenze jsou stejně jako u ostatních hypertoniků důležitá režimová opatření, na prvním místě je třeba zmínit redukci hmotnosti u obézních jedinců. Základem medikamentózní léčby těžkých hypertoniků byla měla být kombinace obsahující léky ze základních skupin antihypertenziv (diuretika, betablokátory, kalciové blokátory, ACE inhibitory a AT 1 blokátory), pro které existují doklady o dlouhodobém příznivém působení na zdraví pacientů. Nemá však smysl kombinovat ACE inhibitory a AT 1 blokátory s cílem snížení TK. U hypertoniků nereagujících na trojkombinaci používáme nejčastěji kombinaci: betablokátor + dihydropyridinový kalciový blokátor + ACE inhibitor (nebo AT 1 blokátor) + diuretikum. Před přidáním dalšího antihypertenziva již podáváme diuretikum vždy ve vyšší dávce. Pokud nedosáhneme normotenze výše uvedenou kombinací

19 Betablokátory v ambulanci praktického lékaře základních antihypertenziv, může být jako další hypotenzivum použit buď alfablokátor nebo centrálně působící látka. Těžká hypertenze je spojena s vysokým rizikem vzniku kardiovaskulárních příhod. Z tohoto důvodu má být antihypertenzní terapie doplněna o statin a o salicylát, který však nasazujeme výhradně při dosažení uspokojivé korekce krevního tlaku. U všech pacientů s těžkou hypertenzí je zcela zásadní postupně zajistit dosažení maximální kontroly krevního tlaku, což je rozhodující pro ovlivnění dlouhodobé prognózy nemocného. Profylaxe migrény Waberžinek, G. Hlavním cílem profylaxe migrény je redukce počtu a intenzity jednotlivých záchvatů. Profylaktická léčba nenahrazuje léčbu akutní! Dobrá odezva profylaxe je taková, která redukuje frekvenci i intenzitu o 50 %. Kdy indikujeme profylaktickou léčbu? Při nedostatečném efektu akutní léčby Při výskytu více než tří záchvatů migrény za měsíc Při neúměrných vedlejších projevech akutní léčby Vždy musí být vyloučeny bolesti hlavy z nadužívání analgetik, musí být známy komorbidity a kontraindikace podávání jednotlivých profylaktik. Optimální je aplikace profylaktika v jedné denní dávce. Tři druhy profylaxe migrény: Episodická profylaxe (je známý spouštěcí faktor, jako např. sexuální aktivita, cvičení apod., lék se užívá jen před exposicí) Subakutní profylaxe (např. spouštěcí faktor je menstruace, profylaxe se užívá určitou dobu před a během menstruace) Chronická profylaxe (pravidelné užívání profylaktik dlouhodobě) Základní pravidla chronické profylaktické léčby: Postupné zvyšování dávky, titrace Minimálně 3 8 týdnů užívání jednoho léku Při dobrém efektu pokračování léčby šest měsíců a individuálně i delší dobu Léčba aspoň v průběhu tří cyklů u menstruační migrény Léky první volby profylaxe migrény: Beta-blokátory (metoprolol, atenolol) Antikonvulsiva (valproáty, topiramát) Blokátory kalciového přetížení (flunarizin, cinnarizin) Léky druhé volby: Tricyklická antidepresiva (amitriptylin, dosulepin) SSRI (Deprex, Seropram, Zoloft aj.) Magnézium lacticum aj. V poslední době byly pozorovány velmi dobré výsledky s aplikací botulinotoxinu A do perikraniálních svalů v profylaxi migrény i tenzních bolestí hlavy. 19

20 Novinky pro praktické lékaře Možnosti diagnostiky a léčby rinosinusitid Chrobok, V. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice Definice rýmy Rinitida je zánět nosní sliznice, který charakterizují alespoň dva z uvedených symptomů: výtok z nosu, obstrukce nosu a kýchání/svědění nosu. Symptomy musí trvat nejméně jednu hodinu denně po dobu nejméně dvou týdnů. Diagnostické postupy: 1. Anamnéza je základním kamenem diagnostiky pro zjištění, zda se jedná o akutní (do 3 týdnů) či chronický zánět (nad 6 týdnů). V případě dlouhodobých potíží je vhodné rozlišit dvě skupiny nemocných kýchající a smrkající (vodnatá sekrece, větší potíže ve dne, často konjunktivitida), s ucpaným nosem (hustý hlen, zadní rýma, obstrukce nosu, symptomy stejné ve dne i v noci). 2. ORL vyšetření a endoskopie nosu, anemizace (vatový smotek s nafasolinem) nosních sliznic. 3. Rentgenové vyšetření: semiaxální rtg vedlejších nosních dutin, CT, (MRI). 4. Alergologické testy: kožní testy, vyšetření krve. 5. Cytologie, eventuelně histologie nosní sliznice. Eozinofily jsou charakteristické pro alergickou rinitidu a NARES, neutrofily znamenají bakteriální infekci. 6. Kultivace z nosních dutin: vyšší úspěšnost získáme při odběru ze středního nosního průduchu. 7. Mukociliární funkce: nazální mukociliární clearence (sacharinový test), frekvence ciliárních kmitů, elektronová mikroskopie. 8. Vyšetření nosní průchodnosti: maximální nosní inspirační průtok, rinomanometrie, akustická rinometrie. 9. Vyšetření čichu. Klasifikace a léčba rinitid (rinosinusitid): 1. Onemocnění mírné - příznaky neomezují denní činnost a spánek. Terapie většinou není nutná, případně jsou vhodná perorální nebo lokální antihistaminika. 2. Onemocnění středně těžké - příznaky omezují denní činnost nebo i spánek. Nemocný vyžaduje léčbu, doporučeny jsou nazální steroidy. 3. Onemocnění těžké - bez terapie není možná činnost ani spánek, vhodné podání antihistaminik a nazálních steroidů. U konzervativní léčby je třeba klást důraz na správné poučení nemocného při aplikaci nosních kapek a sprejů. Nekapat kapky ve stoje při záklonu hlavy, většinou zatékají pouze po spodině nosní dutiny do polykacích cest a neúčinkují v místě ostiomeatální jednotky. Vhodná je poloha v kleče s předklonem hlavy, na zádech se záklonem hlavy nebo na boku. Dále je třeba upozornit na dobu, za jak dlouho začíná lék aplikovaný do nosu účinkovat: sympatomimetika za min., anticholinergicka za minut, antihistaminika za 15 minut a kortikosteroidy za 12 hodin. V případě neúspěšné konzervativní (medikamentózní) léčby, lze přistoupit k léčbě chirurgické, ke které dnes využíváme metodu funkční endonazální chirurgie (FESS = functional endonasal sinus surgery). Metoda je funkční, jelikož funkčně ošetřujeme vývody vedlejších nosních dutin, kde je příčina vzniku zánětu, a co nejvíce šetříme sliznici nosu a vedlejších nosních dutin. Endonazální přístup znamená ošetření přes nitro nosní dutiny, tedy nemocný nemá jizvy na obličeji či dutině ústní (klasický zevní přístup). K pohledu do dutiny nosní a vedlejších nosních dutin využíváme endoskop nebo mikroskop, podle toho hovoříme endoskopické nebo mikroskopické endonazální chirurgii. 20

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM.

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. V. Chaloupka, J. Siegelová, L. Špinarová, H. Skalická, I. Karel, J. Leisser V poslední době se věnuje kardiovaskulární rehabilitaci zvýšená pozornost.

Více

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl.

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl. Medicína PRO PRAXI Suppl. E 2014 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-083-4 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň II. interní klinika LF UK

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

practicus Geriatrie SÚKL informuje - kontroly v ordinacích...čtěte na str. 28 č. 2/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus Geriatrie SÚKL informuje - kontroly v ordinacích...čtěte na str. 28 č. 2/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2010 t i p t o h o t o č í s l a SÚKL informuje - kontroly v ordinacích...čtěte na str. 28 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

Praktické lékárenství

Praktické lékárenství Praktické lékárenství Suppl. A 205 ISSN 803-5906 ISBN 978-80-747-05-3 ROČNÍK. Abstrakta IX. kongres Praktického lékárenství 29. 30. května 205, Clarion Congress Hotel Olomouc Česká farmaceutická společnost

Více

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá?

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá? Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 3/2013 O B S A H Č Í S L A ročník 12 nejčtenější časopis praktických lékařů příloha: Doporučený postup PREVENCE KVO ODBORNÉ ČLÁNKY

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE OLOMOUC 2003 KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE Univerzitní město Olomouc hostilo již tradičně

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Jirkalová DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried Štěpán Svačina a kol. Edice Asclepius Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 8/2010 t i p t o h o t o č í s l a Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Pozvánka na výroční

Více