XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP listopadu 2006, Karlovy Vary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary"

Transkript

1 Vám přináší XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP listopadu 2006, Karlovy Vary

2 Obsah Léčebně preventivní péče u nemocných se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem - projekt ATLET 4 Metabolický syndrom - diagnostika a léčba 5 Praktické aspekty metabolického syndromu 6 Doporučený postup ICHS 6 Doporučený postup ICHS - z pohledu specialisty 7 Obezita - realita každodenní ambulantní praxe 7 Možnosti kombinační terapie hypertenze v primární péči 8 Význam moderní farmakoterapie při léčbě obezity 9 Léčba aktutní bakteriální rhinosinusitidy 10 Algoritmus diagnostiky a péče o dementní pacienty 10 Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích pro praktické lékaře 11 Čtvrtek Doporučený postup - Bolesti hlavy 11 Doporučený postup: Chronická rána a její léčba 12 Plastický chirurg a chronická rána (potřeba a nutnost mezioborové spolupráce) 14 Možnosti místní léčby bércových vředů 14 Preanalytické chyby laboratorního vyšetření 14 Nejistota a pochyby v praxi 15 Předoperační vyšetření v geriatrii 15 Zásady bezpečné farmakoterapie v geriatrii 16 Inkontinencia moču u starších ľudí z pohľadu urológa 16 Beta-blokátory a ICHS 17 Kombinační léčba těžké arteriální hypertenze 18 Profylaxe migrény 19 Možnosti diagnostiky a léčby rinosinusitid 20 Pátek Komplikace a rizika alergické rýmy 21 2

3 Obsah Farmakoterapie bolesti v prvním kontaktu - Co je nového a důležitého? 22 Co nám přinesly DP farmakoterapie bolesti 22 Postupy praktických lékařů v gastroenterologii 23 Dolní dyspeptický syndrom z pohledu gastroenterologa 24 Dolní dyspeptický syndrom z pohledu praktického lékaře 25 Amlodipin + atorvastatin = racionální kombinace? 26 Amlodipin + atorvastatin = originální spojenec pro praxi? 26 Značení obalů potravin jako jeden z nástrojů prevence kardiovaskulárních onemocnění 27 Léčba a prevence infekcí dolních močových cest u žen 28 Pátek Novinky v patofyziologii chronické žilní insuficience 29 Chronická žilní insuficience z pohledu dermatologa 29 Diagnostika a léčba flebotrombosy v ambulantní praxi 29 Internet a elektronická komunikace v ordinaci PL 30 Přednemocniční neodkladná péče 31 Novinky v resuscitační péči 31 Praktický lékař a novinky v doporučených postupech resuscitace 31 Infekce urogenitálního traktu 32 Kompetence PL při terapii onemocnění prostaty 33 Standard softwaru pro ordinaci PL 33 Sobota Afektivní poruchy 34 Zpráva výboru Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně za roky Výroční zpráva 3

4 Kardiovaskulární onemocnění v praxi PL Léčebně preventivní péče u nemocných se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem - projekt ATLET Býma 1, S.; Doseděl 2, M.; Herber 3, O.; Karen 4, I.; Seifert 5, B. 1 Odd.praktického a rodinného lékařství, Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 2 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 3 Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze, praktický lékař Kralupy nad Vltavou 4 Praktický lékař Benátky nad Jizerou 5 Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze- vedoucí ústavu, praktický lékař Praha 8 Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou hlavní příčinou úmrtí ve většině evropských států. Česká republika (ČR) se řadí mezi státy s nejvyšší kardiovaskulární úmrtností. V roce 2004 činil jejich podíl na celkové úmrtnosti 51, 4 %. Tato onemocnění se také velkou měrou podílejí na nemocnosti, pracovní neschopnosti a stupňujících se výdajích ve zdravotnictví. Proto byly v souladu s evropskými doporučeními vypracovány v roce 2004 Společností všeobecného lékařství ČLS JEP ve spolupráci s příslušnými specialisty doporučené postupy (DP) pro praktické lékaře Prevence kardiovaskulárních onemocnění, Dyslipidemie. Pro sledování implementace uvedených DP byla v druhé polovině roku 2005 zahájena studie ATLET. Cílem studie ATLET je sledování poskytování LPP všeobecnými praktickými lékaři (PL) pacientům se zvýšeným rizikem aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění (KVO). Jedná se o observační, neintervenční, multicentrickou, nekomparativní, otevřenou studii realizovanou Společností všeobecného lékařství ČLS JEP ve spolupráci s Katedrou sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Základní otázky na které má studie odpovědět jsou následující: 1. Zda využívají PL při své LPP doporučené postupy Prevence KVO a Dyslipidemie 2. Jak PL diagnostikují pacienty se zvýšeným rizikem KVO 3. Jakým způsobem PL léčí pacienty se zvýšeným rizikem KVO 4. Zda PL při své LPP dosahují cílových hodnot doporučených v DP 5. Jaké další faktory se podílejí na dosažení cílových hodnot ukazatelů kvalitní LPP a preskripci jednotlivých skupin léčivých látek. Studie je koncipována jako sledování poskytované LPP u náhodně vybraných PL, a to u prvních 20 pacientů, kteří navštívili v daném období jejich ordinaci a u kterých byla indikována prevence KVO. Celkem je tak v první fázi sledována LPP 379 PL a 7512 pacientů. Údaje o poskytované LPP jsou v podobě anonymních dotazníků v pravidelných intervalech zasílány k centrálnímu zpracování. Projekt je plánován na 12 měsíců. Vzhledem k předběžnému uzavření první etapy studie se můžeme pokusit odpovědět na první dvě otázky studie: 1. Zda využívají PL při své LPP doporučených postupů (DP) 2. Jakým způsobem PL diagnostikují pacienty se zvýšeným rizikem KVO Sledovaná LPP s využitím DP v oblasti prevence KVO vychází z poznatků, že masový výskyt aterosklerotických KVO je úzce spjat s životním stylem a s ovlivnitelnými rizikovými faktory. Odstranění 4

5 Kardiovaskulární onemocnění v praxi PL nebo alespoň modifikace ovlivnitelných rizikových faktorů aterosklerózy má jednoznačný příznivý vliv na snížení kardiovaskulární mortality a morbidity jak u jedinců, kteří jsou již manifestním aterosklerotickým onemocněním postiženi, tak u jedinců, kteří jsou ještě asymptomatičtí. Metabolický syndrom - diagnostika a léčba Karen, I. Jedná se o soubor rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a které vedou předčasně k rozvoji aterosklerózy a diabetu 2. typu. Metabolický syndrom se vyvíjí v čase u jedinců s genetickou predispozicí při nevhodném životním stylu. Současná definice vychází z Raevenovy definice z roku 1988, kde základní triádu syndromu tvoří vyšší krevní tlak (TK) a typická dyslipidemie, tj. vyšší hladina triacylglycerolů (TG) a nižší HDL - cholesterol v lačné plazmě. Soubor rizikových faktorů zvaný MS představuje významný prozánětlivý, prokolagulační a proaterogenní stav. Většina expertů považuje za patofyziologický podklad MS inzulinovou rezistenci. Někteří experti považují za primární poruchu zvýšenou aktivitu SNS, která způsobuje ve svalech i jiných tkáních inzulinovou rezistenci. Pro nositele MS je však rozhodující ovlivnit oba mechanizmy, což v praxi znamená: a) zavedení zdravého životního stylu b) indikaci léků snižujících zvýšený tonus SNS c) indikaci léků snižující inzulinovou rezistenci DIAGNOSTIKA Abdominální obezita - pas: muži > 102 cm ženy > 88 cm TG 1, 7 mmol/l HDL - chol muži < 1 mmol/l, ženy < 1,3 mmol/l TK 130/ 85 mmhg glykémie nalačno 5,6 mmol/l 3 RF..mají MS, což je paradoxně možné např. i u štíhlých lidí (!!!), diabetiků, či hypertoniků, atd. Hypertenze je známá svou častou vazbou na diabetes a obezitu a je součástí syndromu inzulínorezistence již od první definice. V souvislosti s metabolickým syndromem považujeme za rizikový faktor, respektive diagnostické kritérium již tzv. vysoký normální krevní tlak, tj. 130/ 85 mm Hg (13). U pacientů s diabetickou nefropatií je progrese renální insuficience přímo závislá na výši krevního tlaku již od systolického TK 125 mm Hg a diastolického TK 70 mm Hg. Léčba hypertenze u metabolického syndromu musí být komplexní a zahrnovat i současné ovlivnění dalších rizikových faktorů, jako je diabetes mellitus, obezita a hyperlipidemie. Výskyt komplikací u pacientů s metabolickým syndromem je dán vystupňovaným kardiovaskulárním rizikem v důsledku působení kombinace několika rizikových faktorů metabolického syndromu. Je prokázáno, že náležitá léčba snižuje u pacientů s metabolickým syndromem a u diabetiků 2. typu kardiovaskulární riziko a incidenci fatálního i nefatálního infarktu myokardu. 5

6 Kardiovaskulární onemocnění v praxi PL Praktické aspekty metabolického syndromu Hamouz, Z. Metabolický syndrom, neboli Reavenův syndrom, je charakterizován přítomností periferní inzulinorezistence, intolerance glukózy, hyperinzulinismu, typické dyslipidemie, hypertenze a nadváhy. Příčinami jsou kromě genetické predispozice především nadvýživa a nedostatek pohybu. Prevalence syndromu v populaci České republiky činí cca % a stoupá s věkem. Asi 2/3 takzvaných esenciálních hypertenzí má inzulinorezistenci, která je do značné míry reverzibilní se změnou životního stylu. Pacienti s metabolickým syndromem jsou vysoce ohroženi především rozvojem diabetu druhého typu a vznikem kardiovaskulárních komplikací. Ty jsou způsobeny kromě dyslipidemie i změnami k rheologii krve a v oblasti hemostázy a fibrinolýzy. Inzulinorezistenci má 74 % pacientů s makroskopickými změnami koronárních tepen. Dyslipidemie metabolického syndromu je typická a je charakterizována nízkým HDL cholesterolem, vyššími triglyceridy a vyšším procentem malých denzních LDL částic. Hyperinzulinemie vede k rozvoji hypertenze, současně je zvýšen tonus sympatiku, odhadnutelný vyšší klidovou tepovou frekvencí. Metabolický syndrom je vysoce rizikovou chorobnou jednotkou, jejíž diagnóza sestává z několika dobře měřitelných parametrů. Patří k nim především obvod pasu (hranicí zůstává 102 cm u mužů a 88 cm u žen), vysoký krevní tlak, dyslipidemie a hodnota glykemie. Tyto hodnoty je schopna zjistit každá ordinace praktického lékaře a prostým dosazením veličin lze odhadnout rizikovost pacienta i pro kardiovaskulární riziko (SCORE). Po stanovení diagnózy diabetu pak již léčíme přímo na cílové hodnoty glykemie, TK a lipidů. Úkolem především praktických lékařů je osoby s metabolickým syndromem nacházet, diagnostikovat a léčit. V našich ordinacích léčíme 90 % hypertoniků, 16 % diabetiků, 40 % dyslipidemií a osoby s Met Sy denně procházejí našimi ordinacemi. Jsou to pacienti vysoce ohrožení a jeví se jako největší výzva pro náš obor do příštích let. Ischemická choroba srdeční Doporučený postup ICHS Býma, S. Ischemická choroba srdeční má široké spektrum klinických projevů od zcela asymptomatického onemocnění až po náhlou srdeční smrt. Jednotlivé klinické formy se mohou vzájemně různě kombinovat. Dělí se na akutní a chronické, které se zásadně liší svoji prognózou a léčebnými postupy. Klinické formy ischemické choroby srdeční Formy akutní Akutní koronární syndromy Nestabilní angina pectoris Akutní infarkt myokardu Náhlá srdeční smrt Formy chronické Asymptomatická ICHS Stabilní angina pectoris Stav po infarktu myokardu Dysrytmická forma ICHS Chronické srdeční selhání 6 Akutní formy ICHS představují bezprostřední ohrožení života, proto musí být nemocný neprodleně

7 Ischemická choroba srdeční hospitalizován, nejlépe na koronární jednotce nebo na jednotce intenzivní péče. Úlohou praktického lékaře je akutní formu ICHS správně rozpoznat, nebo na ni získat podezření, a zajistit co nejrychlejší převoz nemocného do nemocnice. O nemocné s chronickými formami ICHS pečuje praktický lékař podle potřeby ve spolupráci s internistou nebo s kardiologem. Vzhledem k nutnosti sjednocení postupů v oblasti prevence, diagnostiky a terapie byl vypracován DP ICHS, který bude na konferenci představen. Doporučený postup ICHS - z pohledu specialisty Hradec, J. Ischemická choroba srdeční je jedno z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v průmyslově rozvinutých zemích včetně České republiky. Je nejčastější příčinou závažné morbidity i mortality dospělé populace. V ČR je více než polovina všech hospitalizací dospělých na interních odděleních podmíněna kardiovaskulárními chorobami. Kardiovaskulární choroby jsou u nás také na prvním místě v příčinách úmrtí - umírá na ně více než lidí ročně, což představovalo např. v r ,4 % všech úmrtí. Přitom ICHS je příčinou přibližně 40 % všech úmrtí z kardiovaskulárních příčin. V posledních 20 letech pozorujeme v ČR významný pokles standardizované kardiovaskulární mortality o 35 %. Pokles standardizované mortality na ICHS je u nás dokonce ještě větší - takřka 50 % u mužů a 45 % u žen. Jeho příčiny nejsou zcela jasné. Nové a účinnější způsoby léčby jsou odpovědné pouze za část tohoto poklesu. Daleko větší význam zřejmě mají změny životního stylu, např. pokles kouření cigaret v některých skupinách obyvatelstva, zdravější stravovací návyky, ale také neustále se zlepšující detekce a účinnější léčba hypertenze a dyslipidémií, a obecně důslednější uplatňování zásad primární a sekundární prevence. Nutná spolupráce ve všech oblastech při řešení této problematiky mezi lékaři speciality a všeobecnými praktickými lékaři je obsahem sdělení. Obezita - realita každodenní ambulantní praxe Hlúbik, P. - FVZ Hradec Králové, Centrum pro poruchy výživy Hradec Králové Obezita patří k nejčastějším problémům, které řeší lékař v ambulantní praxi. Praktický každý druhý pacient z populačního hlediska trpí nadváhou, nebo jeho tělesná hmotnost přesahuje hranici stanovenou pro klasifikaci obezity, BMI přes 30,0 kg/m 2. Prevalence obezity a nadváhy stoupá v celosvětovém měřítku. ČR se řadí na přední místa ve frekvenci výskytu osob s obezitou, jak jednoznačně dokládají výsledky studie ATLET, realizované v roce 2005 v rámci běžné léčebně preventivní péče všeobecných praktických lékařů poskytované pacientům se zvýšeným rizikem onemocnění kardiovaskulárního aparátu. Obezitu je nutno chápat jako chronické onemocnění a současně rizikový faktor vzniku a rozvoje nejenom metabolických onemocnění. V ambulantní praxi je nutno přistupovat k řešení problému obezity cíleně s dlouhodobou perspektivou spolupráce lékaře a pacienta. Při zahájení vyšetřování je vhodné vypracovat algoritmus diagnosticko-léčebného postupu se stanovením reálných cílů. Při stanovení diagnózy se provádí antropometrické, biochemické, psychologické vyšetření, hodnocení stravovacích zvyklostí, vyhodnocení skóre hladu, hodnocení základního energetického výdeje. V rámci terapie je vhodné postupovat komplexně za využití změny stravovacích zvyklostí, postupného individuálního zvyšování výdeje energie. Při výběru farmakoterapie (sibutramin, event. orlistat) vycházíme z diagnostických závěrů a z kontraindikací. Indikace případné chirurgické terapie je jednoznačně stanovena. Nedílnou součástí úspěšné redukce nadměrné tělesné hmotnosti jsou pravidelné kontroly. 7

8 Kombinovaný blok Možnosti kombinační terapie hypertenze v primární péči Karen, I. Většina pacientů s hypertenzí potřebuje k dosažení cílových hodnot dva a více léků, přičemž přes 80 % pacientů s AH má poškození cílových orgánů či přidružená onemocnění. Cílové hodnoty u pacientů pouze s izolovanou AH a bez dalších poškození cílových orgánů či přidružených onemocnění je jen pouhých 20 % v naší populaci. Z uvedené tabulky lze názorně vidět cílové hodnoty léčené AH u jednotlivých přidružených onemocnění včetně velké skupiny vysoce rizikových pacientů s AH. V roce 2004 byl v ČR proveden dotazníkový průzkum s názvem TANDEM u PL, internistů, diabetologů, kardiologů. Hlavním cílem tohoto průzkumu je zhodnocení aktuálních diagnostických a terapeutických přístupů při léčbě hypertenze. Akce trvala od II do IX. 2004, přičemž vlastní sledování probíhalo 6 měsíců. Dalším cílem sledování bylo zjistit: při jaké úrovni TK se začíná s farmakologickou léčbou, která antihypertenziva se používají v první linii, ale i u specialistů, kteří se zúčastnili průzkumu, jaké léky se předepisují pacientům, kteří nereagují na prvotní léčbu. Závěrem lze říci, že výsledkem dotazníkové akce bylo mj. zjištěno, že: 8 1. Při kombinační terapii antihypertenzivy, v tomto případě s preferencí kombinace dlouhodobě působících ACEi a non DH Ca-blokátorů, dochází k lepší kontrole TK a dosažení cílových TK u pacientů, kteří měli buď krátkodobě působící ACEi či monoterapii k léčbě AH.

9 Kombinovaný blok 2. Na začátku sledování mělo kombinační AH terapii pouze 39 %, na konci sledování přes 80 % pacientů!!! 3. Na začátku sledování vstupovali pacienti s hodnotami TK v průměru 162/97 a na konci sledování po šestiměsíčním sledování a po intervenci kombinační antihypertenzivní terapie byly konečné průměrné cílové hodnoty TK 136/81. Nová evropská doporučení pro léčbu hypertenze z června 2003, dávají možnost zahájit léčbu monoterapií či kombinační terapií. U TK 160/100 a vyšších hodnotách doporučují zahájit rovnou kombinační terapií!!! Význam moderní farmakoterapie při léčbě obezity Brychta 1, T.; Brychtová 2, S.; Masný 1, O.; Lichnovská 3, R.; Yahia 3, R. 1 NZZ SPEA Olomouc s r.o., interní a diabetologické oddělení 2 Ústav patologické anatomie LF UP Olomouc 3 Ústav fyziologie LF UP Olomouc Obezita je nejčastějším metabolickým onemocněním dneška. Pacienti s nadváhou (BMI kg/m 2 ) či obezitou (BMI > 30 kg/m 2 ) mají ve srovnání s osobami s normální hmotností vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních (KV) a metabolických onemocnění. Patří mezi ně především hypertenze, ischemická choroba srdeční, diabetes 2. typu a dyslipidémie. Každé z těchto onemocnění znamená pro pacienta zvýšení rizika předčasné smrti. Většina doporučení léčby obezity zahrnuje kromě režimových opatření také zařazení farmakologické léčby, jelikož se prokázalo, že dosažení trvalého váhového úbytku pouhou dietou, cvičením a změnou chování, je obtížné. V moderní farmakoterapii obezity lze použít inhibitory střevních lipáz (orlistat) a centrálně působící selektivní inhibitor zpětného vstřebávání serotoninu a noradrenalinu (sibutramin). Sibutramin (Meridia), zvyšuje pocit sytosti a současně zvyšuje energetický výdej organismu. Sibutramin nepůsobí zvýšené uvolňování serotoninu s proximálních neuronů, takže nehrozí serotoninový syndrom (plicní hypertenze), nevede ke zvýšení uvolnění dopaminu v CNS, a tak není jeho podání spojeno se vznikem návyku, nemá sedativní účinky. Působí duálním mechanizmem, navozuje pocit sytosti, zvyšuje energetický výdej. Řada studií prokázala, že při snížení hmotnosti dosažené pomocí sibutraminu významně klesá hladina triglyceridů a zvyšuje se hladina HDL cholesterolu (studie Storm prokázala pokles hladiny triglyceridů o 16 % a zvýšení HDL o 21 %), čímž přesahuje efekt léčby fibráty. Potenciál léčebného prospěchu sibutraminu je nyní prověřován v klinické studii SCOUT (Sibutramie Cardiovascular OUTcomes). Je to historicky první prospektivní studie, která hodnotí dlouhodobou prospěšnost léčby nadváhy nebo obezity u pacientů s KV rizikem na sledované kardiovaskulární parametry. Do studie bylo od jejího zahájení v únoru roku 2003 zahrnuto více než 5000 pacientů. Tato dvojitě slepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická studie srovnává účinky snižování hmotnosti Meridií a placebem u pacientů s rizikem KV onemocnění na výskyt infarktu myokardu, mozkové příhody a KV mortalitu. Studie SCOUT zahrnuje více než 300 klinických pracovišť v 17 zemích světa. Trvalé snížení hmotnosti u obézních pacientů vede k významnému snížení rizika mortality u těchto nemocných. Sibutramin (Meridia) odpovídá nárokům kladeným na moderní farmaka při léčbě obezity, protože svým účinkem přispívá nejen k redukci hmotnosti, ale pomáhá také k dlouhodobému udržení hmotnostního poklesu. 9

10 Kombinovaný blok Léčba aktutní bakteriální rhinosinusitidy Matler, K. Akutní rhinosinusitida je zánětlivé postižení sliznice nosu a minimálně jedné PND. Mezi příznaky ABRS patří hnisavý výtok z nosu, bolest v oblasti zubů v horní čelisti, palpační citlivost v oblasti čelistní dutiny - tyto příznaky trvají obvykle 7 10 dnů. Nejčastějšími původci nacházenými v komunitě jsou nejčastěji Haemophilus influenzae (35 %), Streptococcus pneumoniae (34 %) a Moraxella catharalis (10 %). Od těchto mikrobiologických závěrů se pak odvíjí antibiotická léčba, jejímž cílem je eradikace bakterie z ložiska (zbavit sliznici zánětu, zkrátit symptomatické období, prevence závažných komplikací, snížení možnosti přechodu do chronicity). Do antibiotické terapie bychom v první linii měli zařadit amoxicilin nebo cotrimoxazol, ve druhé pak co-amoxicilin, clarithromycin nebo cefuroxime. Často kladenou otázkou je problematika rezistence na antibiotika. Podle nejnovějších poznatků (J. M. Blondeau, Therapy, 2005, 2(6), ) není vliv na rezistenci stejný u všech makrolidů. Jasně zde prokazuje, že rezistence narůstá v oblastech, kde je častá léčba azitromycinem; naopak u clarithromycinu tento jev nenacházíme. 10 Blok CNS Algoritmus diagnostiky a péče o dementní pacienty Jirák, R. - Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, Centrum pro Alzheimerovu chorobu První krok v péči o dementní pacienty je zjištění, zda nemocný vůbec demencí trpí. K tomu slouží jednak zhodnocení klinického obrazu a jeho vývoje (nutná důkladná objektivní anamnéza od nejbližších příbuzných a pečovatelů), jednak diagnostická kritéria, umožňující demenci diagnostikovat. V naší zemi jsou používána kritéria MSK-10, pro výzkumné účely se často používají kritéria Americké psychiatrické asociace DSM-IV. Pro jednotlivé základní typy demencí pak existují další klinická kritéria, užívaná k přesné diagnostice - např. pro Alzheimerovu chorobu NINCD-ADRDA a pro vaskulární demence. Jako snadno použitelný instrument orientační hodnoty se hodí třiceti položkový test MMSE (Mini-Mental State Examination) zaměřený na různé typy paměti, kde plný výkon představuje 30 bodů, pásmo bodů normu, pásmo bodů může znamenat lehkou poruchu poznávacích funkcí, pásmo od 24 bodů dolů již značí demenci (24 18 lehkou demenci, do 10 bodů střední demenci a pod 10 bodů těžkou demenci). Při zjištění přítomnosti demence je nutné pacienta předat psychiatrovi, neurologovi nebo geriatrovi ke stanovení typu demence a léčebného postupu (vhodná je týmová spolupráce těchto oborů). Specia- -listé by měli ve většině případů indikovat zobrazovací metody (CT nebo výjimečně MRI mozku) - - u Alzheimerovy choroby je obvyklá kodrtikosubkortikální atrofie odpovídající zpravidla tíži demence se selektivně zvýšenou atrofií hipokampů a amygdal. U frontotemporálních demencí je ložisková atrofie frontálních nebo temporálních laloků. Zobrazovacími metodami se rozpoznají vaskulární změny, a diferenciálně diagnosticky velmi významné tumory, nitrolební krvácení, normotenzní hydrocefalus. Praktický lékař může také velmi významně přispět k diagnostice demencí provedením důkladného

11 Blok CNS biochemického, hematologického a sérologického vyšetření. Význačné abnormity v biochemických a hematologických vyšetřeních mohou naznačovat možnost sekundárních demencí, např. v rámci jaterního selhání nebo urémie. Sérologické vyšetření může odhalit např. luetická onemocnění spojená s demencí (progresivní paralýza aj.), Lyme borreliózu, nebo i AIDS. Léčbu určí specialisté. Z farmakoterapie je léčba založená na důkazech jednak podání inhibitorů acetylcholinesteráz (donepezil, galantamin, rivastigmin) - a to u lehčích forem alzheimerovských demencí, a memantinu (látka parciálně blokující tzv. NMDA ionotropní receptory glutamátergního systému) u středních a pokročilejších demencí. V případě potřeby jsou symptomaticky používány látky, odstraňující poruchy chování nebo emotivity. Nedílná součást terapie je léčba interkurentních onemocnění, psychoterapeutické a nácvikové metody, a také práce s pečovateli nemocných. Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích pro praktické lékaře Smolík, P.; Pretl, M. Nespavost je jedním z velmi častých příznaků, se kterým se pacienti obracejí na praktického lékaře. Každou insomnii je třeba nejprve dokonale vyšetřit pro případné odhalení i jiné, někdy závažné nemoci. Uvádí se, že nespavostí trpí 5 35 % populace. Je několik klinických obrazů tohoto onemocnění, a rovněž při diagnóze a klasifikaci rozlišujeme obtíže při usínání, neklidný nebo nezotavující spánek a časté probouzení. Při diferenciální diagnostice nesmíme zapomínat na depresi, generalizovanou úzkostnou poruchu, případně abusus alkoholu, či některé léky. Dříve než praktický lékař předepíše hypnotika, měl by se snažit zasáhnout jinými prostředky (rady ke spánkové hygieně, relaxační cvičení, dietní opatření a další). Doporučený postup - Bolesti hlavy Skála, B.; Marková, J.; Keller, O.; Mastík, J.; Konštacký, S. Prvním nutným krokem k úspěšnému zvládnutí stavu bolesti hlavy je včasné a správné stanovení diagnózy a léčby. Je velmi důležité odlišit primární bolest hlavy, jako je například migréna nebo tenzní typ bolesti hlavy, od sekundární bolesti hlavy, která je způsobená organickým postižením mozku, jako je například cévní onemocnění mozku, nitrolební nádor, absces nebo meningoencefalitida, nebo jinou celkovou příčinou (infekční onemocnění, hypertenze, změny vnitřního prostředí a jiné). Standardem pro určení typu bolesti hlavy je inovovaný klasifikační systém IHS (1, 2). Systém dělí bolesti hlavy do dvou hlavních skupin - na primární bolesti hlavy, kategorie 1 4 a na sekundární bolesti hlavy, kategorie Primární bolesti hlavy nemají známý organický podklad, který by šel zobrazit pomocí CT či MRI či detekovat jinou metodou. Samotným problémem je zde právě bolest. Proto primární bolesti hlavy klasifikujeme podle jejich projevů. Etiologický princip zde není dosud možné uplatnit, protože mechanismus jejich vzniku dosud zůstává na úrovni jen částečně ověřených teorií. Ve skupině sekundárních bolestí hlavy je bolest projevem organického onemocnění. Proto lze v těchto skupinách klasifikovat podle etiologie, zařazení jednotlivých typů bolestí hlavy je založeno na znalosti příčiny vzniku obtíží. Bolest hlavy může být příznakem nebezpečného a akutního onemocnění zvláště v následujících případech: - náhlá, velmi silná bolest hlavy, jakou pacient ještě nezažil 11

12 Blok CNS - silná bolest hlavy, která narůstá, případně je provázena zvracením - silná bolest hlavy, která se objeví po tělesné námaze - bolesti hlavy doprovázené horečkou nebo zvracením - bolest hlavy doprovázená jakoukoliv neurologickou ložiskovou symptomatologií (paréza, poruchy řeči, obrna pohledu, porucha vědomí, poruchy rovnováhy, epileptický záchvat a další) - bolesti hlavy u pacientů s malignitou v anamnéze či HIV pozitivitou Ve všech těchto případech je nutné urychlené odeslání pacienta ke specialistovi nebo do nemocnice, kde budou provedena nezbytná vyšetření (CT, MRI, likvor, angiografie a další). literatura: 1. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The International Classification and diagnostic criteria of headache disorders. 2 nd edition. Cephalalgia, 2004, 24 (Suppl.1), p Opavský J., Keller O. et al.: Česká verze revidované mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-II) navržené a předložené Mezinárodní společností pro bolesti hlavy. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 68/101, 2005, 2, Doporučený postup: Chronická rána a její léčba Doporučený postup: Chronická rána a její léčba Karen, I. V posledních letech se zřetelně zvýšily znalosti o hojení ran a o faktorech s hojením spojenými. Výrazně se zdokonalily konzervativní i radikální způsoby ošetřování ran. Zavádějí se nové chirurgické a chirurgicko-plastické metody, ve zvýšené míře se používají rozmanitá biologická krytí. Péče o rány všeho druhu oslovuje a také zajímá lékaře všech možných oborů a specializací: dermatology, chirurgy, plastické chirurgy, internisty, flebology, angiology, geriatry a další specialisty, dále spadá do práce fyzioterapeutů, specializovaných sester, bakalářek a všeobecných sester. Významné místo v léčbě ran zaujímají praktičtí lékaři a sestry domácí péče, kteří se denně setkávají s pacienty trpícími chronickými ranami, zvláště bércovými vředy. Proto také většina problematiky tohoto doporučeného postupu pro primární péči bude věnována chronickým ranám - bércovým vředům. Pod pojmem rána se rozumí porušení integrity kožního povrchu, který tvoří bariéru mezi zevním a vnitřním prostředím. Akutní rány jsou defekty v normální zdravé tkáni. Zvláštní problematikou procesu hojení jsou charakterizovány chronické rány - vředy. Na rozdíl od ran akutních nevznikají většinou působením zevních traumatických faktorů, nýbrž lokálními poruchami výživy kůže, které mohou být vyvolány cévními nebo neurologickými poruchami či při dlouhodobém lokálním působení tlaku. Vřed může být též projevem systémového onemocnění, např. v důsledku nádorového procesu, infekčních onemocnění kůže nebo onemocnění krve. Podle stupně závažnosti může poškození postihovat všechny vrstvy kůže a zasahovat až ke kostem.

13 Doporučený postup: Chronická rána a její léčba Chronické rány vznikají většinou v troficky změněných tkáních předcházejícím onemocněním, nejčastěji cévního nebo žilního původu. Mohou vznikat také účinkem lokálně působících inzultů např. tlakem, zářením, apod. Chronické rány jsou v podstatě rány sekundárně se hojící výstavbou nové vaskularizované granulační tkáně. Jsou to všechny rány, jejichž hojení přesahuje dobu osmi týdnů. V praxi se tyto tři fáze hojení rány, zvláště u bércového vředu, označují zkráceně též jako fáze čištění, fáze granulační a epitelizační. Faktory ovlivňující hojení ran A) Systémové faktory a) Věk pacienta, b) Přidružená onemocnění, c) Stav výživy, d) Anémie, e) Centrální hypoxie, f) Imunita, g) Nádorová onemocnění, h) Léky, i) Spánek, j) Návyky. B) Místní faktory a) Porucha hemodynamiky, b) Hloubka rány, c) Velikost rány, d) Spodina rány, e) Mikrobiální infekce, f) Lokalizace rány, g) Okraje rány, h) Hypoxie rány. C) Psychologické faktory a) Úzkost, anxiozita, b) Deprese, c) Motivace nemocného, d) Strach z recidivy, e) Sociální izolace, f) Narušená kvalita života, g) Stresová situace. D) Kvalita ošetřování a) Klinická péče, b) Interdisciplinární péče, c) Standardní péče, d) Hospitalizační léčba, e) Ambulantní léčba, f) Následná péče, g) Rodinná péče. Samostatnou skupinou chronických ran se zvláštní problematikou z pohledu hojení jsou bércové vředy - ulcera cruris. Bércový vřed je definován jako ztráta kožní substance zasahující různě hluboko do tkání podkožních. Podle literárních studií se udává 1 % prevalence ulcerací v populaci produktivního věku a 4 5 % ve věkových skupinách nad sedmdesát roků. Algoritmus vyšet ení bércového v edu Bércový v ed Klinické vyšet ení (zhodnocení aspekcí) Funk ní zkoušky (žilního a arteriálního systému) Vyšet ení Dopplerovým p ístrojem Arteriální etiologie Chronická venózní insuficience Venózní etiologie Povrchové žíly Hluboké žíly (ev. spojovací žíly) (+ spojovací žíly) 13

14 Doporučený postup: Chronická rána a její léčba Plastický chirurg a chronická rána (potřeba a nutnost mezioborové spolupráce) Franců, M.; Melicharová, M. - Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno, Jihlavská 20 (výsledky prezenovány v rámci grantu NR/8456-/2005) Statistiky v zemích EU uvádějí prevalenci chronických ran kolem 1 % v populaci. Chronickou ránou se rozumí rána, která se nezhojí nebo nemá tendence ke zhojení do 4 týdnů. Nejčastěji jde o bércové vředy a dekubity. Samozřejmě, že mezi pacienty staršími je prevalance vyšší. Ekonomika léčby je dána cenou za jedno ošetření, frekvencí převazů, ale především celkovou délkou léčby. Plastická chirurgie nabízí možnosti řešení, které v indikovaných případech mohou výrazně urychlit léčbu. Vychází z obecně platných chirurgických přístupů: nekrektomie, zvládnutí infekce a následné uzavření defektu. To může být buď transplantací kožního štěpu nebo lalokovou plastikou. Operační metody mají své indikace a kontraindikace. Vlhká terapie rány a V. A. C. jsou využívány v kombinaci s chirurgickými postupy. Léčbu chronické rány nelze redukovat jen na lokální terapii, úspěch vyžaduje holistický přístup. Významnou roli při léčbě chronické rány hraje dobrá spolupráce mezi ošetřovatelskými týmy. Adekvátní léčba a mezioborová spolupráce při léčbě chronické rány zlepšuje kvalitu života pacienta, ale má i ekonomický význam. Možnosti místní léčby bércových vředů Švestková, S. Bércové vředy jsou jednou z nejčastějších forem chronických ran na dolních končetinách. 3 hlavní typy vředů na dolních končetinách jsou vředy: žilní, tepenné a neuropatické, resp. diabetické. Až 80 % bércových vředů je způsobeno žilním onemocněním, dalších 10 až 25 % arteriálním onemocněním, které se může vyskytovat i zároveň s onemocněním žilního systému. Žilní bércový vřed (ulcus cruris venosum) je nejzávažnější projev poruchy funkce žilního systému. Lepší pochopení současné patofyziologie vzniku bércového vředu vedlo k rozvoji nových postupů i při léčbě tohoto onemocnění. Kromě zlaté standardní kompresivní terapie může být při léčbě bércového vředu využito nových terapeutických postupů, jako jsou nové typy krytí na rány, místní a systémové léčebné prostředky, chirurgické postupy, biologicky vytvořené tkáně, matricové materiály a využití růstových faktorů. Vždy a za všech okolností si však musíme uvědomit, že bércový vřed, resp. chronická rána, většinou představuje poslední stadium pokročilé destrukce tkáně, vyvolané venózními či arteriálními poruchami nebo poruchami výměny látkové podmíněnými cévními chorobami, poškozeními vzniklými v důsledku déletrvajícího působení tlaku nebo záření, a přístup k nemocnému musí být vždy komplexní. Preanalytické chyby laboratorního vyšetření Cheníčková, M. - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. Řada faktorů v preanalytické fázi může významným způsobem ovlivnit výsledek, proto je nutné je co nejvíce eliminovat nebo správně interpretovat ve vztahu k laboratornímu výsledku. Preanalytický proces začíná indikací požadavků a přípravou pacienta na odběr. Faktory ovlivňující preanalytickou fázi: 1. biologické vlivy - ovlivnitelné - neovlivnitelné, 2. odběr materiálu, 3. transport materiálu, 4. skladování materiálu Nejvíce chyb se týká vlastního odběru biologického materiálu a jeho označení. Ve sdělení budou uvedeny obecné zásady pro správné zacházení s biologickým materiálem a budou prezentovány konkrétní příklady preanalytických chyb. 14

15 Nejistota a pochyby v praxi Nejistota a pochyby v praxi Interaktivní workshop Seifert, B.; Vojtíšková, J. Lékaři se musí často v praxi vyrovnávat s pocity nejistoty a s pochybami o správnosti svých rozhodnutí. Tyto fenomény pak nejvíce znají praktičtí lékaři, kteří se setkávají se záplavou nediferencovaných zdravotních problémů, pro které není v 1. linii dostupná suverénní diagnostika ani jednoznačná volba léčby, není jasná odpověď na otázky pacientů, ani nelze uspokojivě aplikovat doporučené postupy. Typickou skupinou pacientů, která nejspíše vyvolává u lékaře pocity nejistoty, je skupina osob s pro lékařskou vědu nevysvětlitelnými příznaky. Lékaři jsou ale vychováváni, aby měli jistotu v praxi. Práce s nejistotou je pro většinu praktických lékařů běžnou součástí každodenní praxe a lékařského umění. Na druhou stranu může být významným zdrojem stresu lékaře a může přispět k syndromu vyhoření. Je prokázáno, že míra tolerance nejistoty u lékaře se promítá také do jeho nákladů za vyšetření komplementu a specializovaná vyšetření. Přijměte pozvání na workshop, na kterém budeme sdílet své zkušenosti s nejistotou a hledat její příčiny a pokusíme se společně hledat postupy a strategie, které nám umožní co nejlépe s nejistotou a pochybami v našich praxích vycházet. Geriatrie Předoperační vyšetření v geriatrii Červený, R. Nové úhradové vyhlášky s regulačními opatřeními opět vznesly vlnu diskusí mimo jiné i k rozsahu předoperačních vyšetření. Je to proto, že dosavadní doporučení z roku 1997 už přesně nevyhovují a stejně tyto předpisy v praxi málokdo dodržuje. Předoperační vyšetření se provádí nestandardně a různorodě, ambulance odborných oddělení nemocnic dávají svým pacientům, které budou operovat, různá doporučení různým způsobem. Pokud provádí takto předimenzovaně nastavené předoperační vyšetření praktický lékař, tak se dostává díky regulacím výše zmíněných vyhlášek nad limity, a je za toto pokutován, aniž by za to mohl. Je to ale zčásti i proto, že operační oddělení, které si tyto služby u praktických lékařů objednávají, nedodržují dosud platné doporučení k provádění předoperačních vyšetření. A to už pomíjíme pravidlo vydané právním oddělením ČLK, které se obecně nedodržuje, že ten, kdo indikuje určitou zdravotní péči, vyšetření nebo předpis léčiv, toto i sám provádí a vyšetří (tedy odešle pacienta k laboratornímu odběru, na vyšetření komplementem - ultrazvuk, RTG a podobně), a nepřesouvá tuto činnost na jiné zdravotnické zařízení, nejčastěji na praktického lékaře. Bylo by tedy vhodné, aby poskytovatelé zdravotní péče opět více dodržovali v současnosti platné doporučení k předoperačním vyšetřením a podělili se tak spravedlivě, podle platných odborných i právních norem, na nákladech nutných k zvládnutí této péče o pacienta. Tím by zbytečně nedocházelo nadměrnému vyšetřování pacientů a zlepšením lidského přístupu by nedocházelo k posílání pacienta seniora mezi odborníky, nebo i k rušení dopředu naplánovaných operačních výkonů. 15

16 Geriatrie Zásady bezpečné farmakoterapie v geriatrii Topinková, E. V průběhu stárnutí dochází ke zhoršování adaptačních schopností i orgánových funkcí. Současně se stoupajícím věkem roste i počet především chronických a degenerativních chorob. To podmiňuje odlišnosti v symptomatologii i v průběhu nemocí ve stáří a ovlivňuje i terapeutickou hodnotu a účinek podávaných léčiv. Stárnoucí a starý organismus může odlišně reagovat na běžně užívaná léčiva, zvyšuje se výskyt polékových reakcí a nežádoucích účinků léků. Setkáváme se častěji se sníženou compliancí v užívání léků, zvláště jsou-li lékařem předepisovány komplikované lékové režimy. Trvale narůstající spotřeba farmak u seniorů a současné podávání několika léčiv znamená i zvýšené riziko lékových interakcí při polypragmazii. Roste i riziko podání nevhodného léčiva u pacienta s jeho kontraindikací v důsledku jiného onemocnění označované jako interakce léčivo - nemoc, a to zejména u polymorbidních seniorů. Předepsání léku a vydání receptu je nejčastějším lékařským výkonem. Cílem léčby by měla být individualizovaná, racionální, bezpečná a účinná preskripce realizovaná s co nejmenším počtem léčiv s co nejnižšími náklady. Lékař prvního kontaktu tak musí ovládat nejen specifika farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiv ve stáří, ale musí být obeznámen i s léky, které jsou u seniorů obecně spojené s vyšším rizikem (tzv. potenciálně nevhodná léčiva ve stáří ). Z uvedených důvodů byl vypracován doporučený postup geriatrie jehož součástí jsou i zásady bezpečné farmakoterapie ve stáří, které jsou obsahem příspěvku. Inkontinencia moču u starších ľudí z pohľadu urológa Marenčák, J. - Urologické oddelenie NsP Skalica, SR Inkontinencia moču (IM) v starobe patrí medzi tzv. geriatrické syndrómy a väčšinou má multifaktoriálne príčiny. Cieľom prednášky je poskytnúť súčasný diagnostický a liečebný algorytmus u starších jedincov s únikom moču. Prevalencia IM sa zvyšuje s vekom. Faktory zodpovedné za únik moču v staršej populácii: starnutím podmienené zmeny štruktúry a funkcie dolných močových ciest, centrálneho nervového systému, frekventnejšie sprievodné ochorenia (napr. diabetes mellitus, demencia, cievna mozgová príhoda atď.), ale aj znížená mobilita a manuálna šikovnosť horných končatín postihnutého jedinca, prístup k toalete a pod. Základná diagnostika IM v staršej populácii: starostlivá anamnéza (aj lieková), využitie dotazníkov a mikčného denníka, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia (krv, moč), určenie postmikčného reziduálneho moču (ultrasonograficky), ale aj zhodnotenie kognitívnych funkcií, mobility a faktorov prostredia. Únik moču spojený s: bolesťou, hematúriou, recidivujúcou symptomatickou infekciou močových ciest, s nálezom masy v oblasti panvy, ožiarením/ aktinoterapiou/ chirurgiou dolných močových ciest alebo panvovej oblasti, veľkým prolapsom u žien je potrebné konzultovať s odborným lekárom (urológom, gynekológom, chirurgom a pod.). Indikácia špeciálnych diagnostických postupov (zobrazovacie, endoskopické, urodynamické a pod.) je prísne individuálna - v staršom veku sú uprednostňované najmä minimálne invazívne vyšetrenia. Výber adekvátnej liečby úniku moču sa riadi typom (resp. typmi) IM a mal by sa tiež prispôsobiť aktuálnemu zdravotnému (fyzickému i psychickému) stavu konkrétneho pacienta. Liečba IM je často interdisciplinárny problém. Rozobraté konzervatívne i chirurgické možnosti liečby IM v staršej populácii. Veľmi 16

17 Geriatrie dôležité a efektívne sú režimové opatrenia (udržiavanie fyzickej zdatnosti/ sebestačnosti, dostatočný prísun tekutín - ako prevencia dehydratácie, dostupnosť toalety, jednoduché oblečenie a pod.). U starších jedincov (v dôsledku najmä vekom podmienených zmien vo farmakokinetike, ale aj pre polyfarmáciu) sú oveľa častejšie vedľajšie účinky medikamentóznej terapie úniku moču. Zvýšené riziko poškodenia kognitívnych funkcií bolo zaznamenané napr. po aplikácii anticholinergických preparátov pri urgentnej inkontinencii moču. Všeobecne platí, že začiatočná dávka liečiva by mala byť čo najnižšia a ďalšia medikácia by sa mala riadiť podľa účinnosti a tolerability podaného medikamentu. Vek samotný nie je kontraindikáciou pre chirurgickú liečbu IM, ale musí byť presne stanovené a uvážené riziko a rozsah plánovanej operácie. Kvalitná zdravotná starostlivosť počas a po operácii znižuje výskyt komplikácií (delírium, infekcie, dehydratácia, pády a pod.) u geriatrických pacientov. Ak je cielená liečba pacientov s IM neúspešná (dočasne/ trvale) je potrebné využiť pomôcky pre zachytenie unikajúceho moču (absorpčné, vnútorné/ vonkajšie zariadenia na zber moču, pesary a pod.) Starostlivosť o starších pacientov s únikom moču by sa mala riadiť pomerne presnými smernicami Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu, ktoré sú vypracované na základe medicíny založenej na dôkazoch a ktoré sú podľa potreby aktualizované. Betablokátory v ambulanci praktického lékaře Beta-blokátory a ICHS Souček, M. Terapie beta-blokátory hraje důležitou úlohu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění, po mnoho let jsou beta-blokátory používány pro své antiischemické, antiarytmické a antihypertenzní účinky. Beta-blokátory lze rozdělit podle různých kritérií, klinicky je nejdůležitější rozdělení na kardioselektivní a neselektivní, kdy kardioselektivní mají menší riziko nežádoucích účinků, jako jsou bronchokonstrikce, vazokonstrikce a poruchy lipidového spektra. K dispozici máme jasné důkazy z několika placebem kontrolovaných studií o benefitu jejich podávání u chronické ischemické choroby srdeční, časně u akutního koronárního syndromu a po infarktu myokardu. Mechanizmem antiischemického účinku je snížení nároků myokardu na kyslík snížením srdeční frekvence, kontraktility myokardu a snížením systolického krevního tlaku, dále prodloužení diastoly vede k lepší perfuzi myokardu. Důležitý je i jejich antiarytmický efekt ze zvýšení fibrilačního prahu. Zvláště účinné jsou beta-blokátory v léčbě pacientů s námahovou anginou pectoris, kdy zlepšují toleranci námahy a potlačují symptomatické i asymptomatické ischemické epizody. Všichni pacienti s chronickou ischemickou chorobou srdeční by měli dostávat beta-blokátor na ovlivnění ischemie a prevenci infarktu myokardu. Ve studii TIBBS byl bisoprolol a ve studii IMAGE metoprolol účinnější než nifedipin v léčbě námahové anginy pectoris. U pacientů s akutním infarktem myokardu beta-blokátory zmenšují velikost ischemického ložiska, snižují riziko život ohrožujících arytmií a ovlivňují celkovou mortalitu včetně náhlé smrti. Ve studii ISIS-1 vedlo podávání atenololu k významnému snížení sedmidenní mortality po infarktu myokardu. Ve studiích PAMI a CADILLAC byl prokázán efekt na snížení mortality, pokud jsou beta-blokátory použity před perkutánní koronární intervencí. 17

18 Betablokátory v ambulanci praktického lékaře 18 V sekundární prevenci po infarktu myokardu bylo v retrospektivní analýze studie Cooperative Cardiovascular Project s více než pacientů prokázáno významné snížení mortality při použití beta-blokátorů. Ve studii BHAT s propranololem proti placebu byla mortalita během 2 let po infarktu myokardu snížena o 25 %. Ve studii CAPRICORN u pacientů s dysfunkcí levé komory po infarktu myokardu podávání carvedilolu a ACE inhibitoru vedlo ke snížení celkové mortality. Benefit z podávání beta-blokátorů na snížení kardiovaskulárních příhod převýší jejich nežádoucí účinky, a to i u rizikových pacientů jako jsou diabetici, chronickou obstrukční plicní chorobou, ischemickou chorobou dolních končetin. Kombinační léčba těžké arteriální hypertenze Ceral, J. Těžká arteriální hypertenze začíná dle platné klasifikace krevního tlaku od hodnot 180/110 mm Hg. I u těžké hypertenze platí, že u většiny nemocných lze medikamentózní léčbou dosáhnout normalizace krevního tlaku. Nezbývá nám však, než používat kombinace léků. V případech, kde není možné dosáhnout snížení krevního tlaku pod 140/90 mm Hg kombinací tří antihypertenziv v dostatečných dávkách, kdy jedním z léků je diuretikum, mluvíme o rezistentní arteriální hypertenzi. Nedostatečná odpověď na léčbu bývá velmi často způsobena nedostatečnou spoluprací nemocného, chybně vedenou medikamentózní léčbu a nežádoucími účinky ostatních užívaných léčiv. Nespolupráce pacienta se může projevit jako nedodržování režimových opatření nebo vynechávání doporučených léků. Nedostatečné užívání léků je často velmi obtížné odhalit. Typicky nás na problém noncompliance může upozornit např. neobvykle vysoká tepová frekvence po nasazení betablokátoru. Běžnou příčinou obtíží v léčbě těžké hypertenze je nesprávná volba léků. Je nutné upřednostňovat takové léky a lékové formy, které zaručí dobrý účinek během celého dne při podání jednou denně. Časté je poddávkování léků, stejně jako nevýhodné kombinace antihypertenziv. Velmi obvyklou chybou je opomíjení diuretik v kombinační léčbě těžkých hypertoniků. Nedostatečný efekt antihypertenzní terapie může být způsoben také jinými současně užívanými léky. Některé z nich krevní tlak zvyšují, jiné interferují s účinkem antihypertenziv. Nejčastěji se jedná o nesteroidní antirevmatika, hormonální léčbu (především kortikoidy) a sympatikomimetika, která jsou často užívána jako dekongestiva. Ta jsou obsažena v řadě volně prodejných preparátů proti nachlazení. I v subpopulaci těžkých hypertoniků existuje fenomén bílého pláště. Překvapivě až 50 % pacientů nereagujících na trojkombinaci antihypertenzív má normální hodnoty při 24 hodinovém monitorování krevního tlaku. Proto by u těžkých hypertoniků nereagujících na trojkombinaci antihypertenziv mělo být provedeno monitorování TK. Teprve pokud se nám podaří vyloučit všechny výše zmíněné faktory, měla by být provedena vyšetření k vyloučení sekundární formy arteriální hypertenze. V léčbě těžké hypertenze jsou stejně jako u ostatních hypertoniků důležitá režimová opatření, na prvním místě je třeba zmínit redukci hmotnosti u obézních jedinců. Základem medikamentózní léčby těžkých hypertoniků byla měla být kombinace obsahující léky ze základních skupin antihypertenziv (diuretika, betablokátory, kalciové blokátory, ACE inhibitory a AT 1 blokátory), pro které existují doklady o dlouhodobém příznivém působení na zdraví pacientů. Nemá však smysl kombinovat ACE inhibitory a AT 1 blokátory s cílem snížení TK. U hypertoniků nereagujících na trojkombinaci používáme nejčastěji kombinaci: betablokátor + dihydropyridinový kalciový blokátor + ACE inhibitor (nebo AT 1 blokátor) + diuretikum. Před přidáním dalšího antihypertenziva již podáváme diuretikum vždy ve vyšší dávce. Pokud nedosáhneme normotenze výše uvedenou kombinací

19 Betablokátory v ambulanci praktického lékaře základních antihypertenziv, může být jako další hypotenzivum použit buď alfablokátor nebo centrálně působící látka. Těžká hypertenze je spojena s vysokým rizikem vzniku kardiovaskulárních příhod. Z tohoto důvodu má být antihypertenzní terapie doplněna o statin a o salicylát, který však nasazujeme výhradně při dosažení uspokojivé korekce krevního tlaku. U všech pacientů s těžkou hypertenzí je zcela zásadní postupně zajistit dosažení maximální kontroly krevního tlaku, což je rozhodující pro ovlivnění dlouhodobé prognózy nemocného. Profylaxe migrény Waberžinek, G. Hlavním cílem profylaxe migrény je redukce počtu a intenzity jednotlivých záchvatů. Profylaktická léčba nenahrazuje léčbu akutní! Dobrá odezva profylaxe je taková, která redukuje frekvenci i intenzitu o 50 %. Kdy indikujeme profylaktickou léčbu? Při nedostatečném efektu akutní léčby Při výskytu více než tří záchvatů migrény za měsíc Při neúměrných vedlejších projevech akutní léčby Vždy musí být vyloučeny bolesti hlavy z nadužívání analgetik, musí být známy komorbidity a kontraindikace podávání jednotlivých profylaktik. Optimální je aplikace profylaktika v jedné denní dávce. Tři druhy profylaxe migrény: Episodická profylaxe (je známý spouštěcí faktor, jako např. sexuální aktivita, cvičení apod., lék se užívá jen před exposicí) Subakutní profylaxe (např. spouštěcí faktor je menstruace, profylaxe se užívá určitou dobu před a během menstruace) Chronická profylaxe (pravidelné užívání profylaktik dlouhodobě) Základní pravidla chronické profylaktické léčby: Postupné zvyšování dávky, titrace Minimálně 3 8 týdnů užívání jednoho léku Při dobrém efektu pokračování léčby šest měsíců a individuálně i delší dobu Léčba aspoň v průběhu tří cyklů u menstruační migrény Léky první volby profylaxe migrény: Beta-blokátory (metoprolol, atenolol) Antikonvulsiva (valproáty, topiramát) Blokátory kalciového přetížení (flunarizin, cinnarizin) Léky druhé volby: Tricyklická antidepresiva (amitriptylin, dosulepin) SSRI (Deprex, Seropram, Zoloft aj.) Magnézium lacticum aj. V poslední době byly pozorovány velmi dobré výsledky s aplikací botulinotoxinu A do perikraniálních svalů v profylaxi migrény i tenzních bolestí hlavy. 19

20 Novinky pro praktické lékaře Možnosti diagnostiky a léčby rinosinusitid Chrobok, V. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice Definice rýmy Rinitida je zánět nosní sliznice, který charakterizují alespoň dva z uvedených symptomů: výtok z nosu, obstrukce nosu a kýchání/svědění nosu. Symptomy musí trvat nejméně jednu hodinu denně po dobu nejméně dvou týdnů. Diagnostické postupy: 1. Anamnéza je základním kamenem diagnostiky pro zjištění, zda se jedná o akutní (do 3 týdnů) či chronický zánět (nad 6 týdnů). V případě dlouhodobých potíží je vhodné rozlišit dvě skupiny nemocných kýchající a smrkající (vodnatá sekrece, větší potíže ve dne, často konjunktivitida), s ucpaným nosem (hustý hlen, zadní rýma, obstrukce nosu, symptomy stejné ve dne i v noci). 2. ORL vyšetření a endoskopie nosu, anemizace (vatový smotek s nafasolinem) nosních sliznic. 3. Rentgenové vyšetření: semiaxální rtg vedlejších nosních dutin, CT, (MRI). 4. Alergologické testy: kožní testy, vyšetření krve. 5. Cytologie, eventuelně histologie nosní sliznice. Eozinofily jsou charakteristické pro alergickou rinitidu a NARES, neutrofily znamenají bakteriální infekci. 6. Kultivace z nosních dutin: vyšší úspěšnost získáme při odběru ze středního nosního průduchu. 7. Mukociliární funkce: nazální mukociliární clearence (sacharinový test), frekvence ciliárních kmitů, elektronová mikroskopie. 8. Vyšetření nosní průchodnosti: maximální nosní inspirační průtok, rinomanometrie, akustická rinometrie. 9. Vyšetření čichu. Klasifikace a léčba rinitid (rinosinusitid): 1. Onemocnění mírné - příznaky neomezují denní činnost a spánek. Terapie většinou není nutná, případně jsou vhodná perorální nebo lokální antihistaminika. 2. Onemocnění středně těžké - příznaky omezují denní činnost nebo i spánek. Nemocný vyžaduje léčbu, doporučeny jsou nazální steroidy. 3. Onemocnění těžké - bez terapie není možná činnost ani spánek, vhodné podání antihistaminik a nazálních steroidů. U konzervativní léčby je třeba klást důraz na správné poučení nemocného při aplikaci nosních kapek a sprejů. Nekapat kapky ve stoje při záklonu hlavy, většinou zatékají pouze po spodině nosní dutiny do polykacích cest a neúčinkují v místě ostiomeatální jednotky. Vhodná je poloha v kleče s předklonem hlavy, na zádech se záklonem hlavy nebo na boku. Dále je třeba upozornit na dobu, za jak dlouho začíná lék aplikovaný do nosu účinkovat: sympatomimetika za min., anticholinergicka za minut, antihistaminika za 15 minut a kortikosteroidy za 12 hodin. V případě neúspěšné konzervativní (medikamentózní) léčby, lze přistoupit k léčbě chirurgické, ke které dnes využíváme metodu funkční endonazální chirurgie (FESS = functional endonasal sinus surgery). Metoda je funkční, jelikož funkčně ošetřujeme vývody vedlejších nosních dutin, kde je příčina vzniku zánětu, a co nejvíce šetříme sliznici nosu a vedlejších nosních dutin. Endonazální přístup znamená ošetření přes nitro nosní dutiny, tedy nemocný nemá jizvy na obličeji či dutině ústní (klasický zevní přístup). K pohledu do dutiny nosní a vedlejších nosních dutin využíváme endoskop nebo mikroskop, podle toho hovoříme endoskopické nebo mikroskopické endonazální chirurgii. 20

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ XXXV. Výročná konferencia SSVPL Vysoké Tatry 16. 10. 2014 MUDr. Otto Herber, praktický lékař AMTK Dlouhodobé monitorování TK umožňující jeho objektivizaci

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR Od 1.1.2010 byl vyhláškou MZ ČR vydán kód 01201...což znamená: PÉČE O STABILIZOVANÉHO

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ Ve svém sdělení bych vás chtěla seznámit s principem ambulantního monitorování TK a s jeho využitím u hypertenzních diabetiků. Nesprávně bývá toto

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

NDP. aneb. Národní diabetologický program

NDP. aneb. Národní diabetologický program NDP aneb Národní diabetologický program 2011 Základní teze Zlepšení prevence diabetu 2. typu. Jedná se o celonárodní záležitost, jíž je třeba věnovat intenzivní pozornost ze strany státních orgánů, hygienické

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující se relativním

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více