Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary"

Transkript

1 školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Nutriční asistent Motivační název Nutriční asistent Datum Verze druhá Platnost od počínaje prvním, druhým a třetím ročníkem Forma studia denní forma vzdělávání Název RVP Počet týdnů Datum Platnost Koordinátor Délka studia v letech: Mgr. Jaroslava Hrudkajová 4.0 Název školy Adresa Poděbradská 2, Karlovy Vary IČ REDIZO Kontakty Ředitel Marie Velichová Mgr. Hana Švejstilová Telefon Fax www zdravkakv.cz Zřizovatel Adresa Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88, Karlovy Vary IČ Telefon www Doplňující údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou 2

3 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy Škola Název ŠVP, Poděbradská 2, Karlovy Nutriční asistent Kód a název oboru Délka studia v letech: 4.0 Platnost od počínaje prvním, druhým a třetím Forma studia denní forma vzdělávání Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická v Karlových Varech vznikla v roce 1949 a je odbornou školou poskytující střední vzdělání s výučním listem, s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání a vzdělávání dospělých v různých zdravotnických oborech. Má významné místo v zajišťování vzdělanosti v našem kraji. Je centrem celoživotního učení, které poskytuje vzdělávání absolventům základních a středních škol, zdravotnickým pracovníkům a zájemcům o rekvalifikaci. Škola spolupracuje se zdravotnickými, lázeňskými a sociálními institucemi v regionu a s Úřadem práce. V Karlovarském kraji jsme jedinou školou tohoto rozsahu, úzce spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Chebu tak, aby naši absolventi pokryli potřebu jednotlivých pracovišť v celé oblasti. V současné době studuje v oborech střední školy kolem 460 žáků a v oborech vyšší odborné školy asi 150 studentů. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v těchto oborech: Zdravotnický asistent (denní a dálková forma) Asistent zubního technika (denní forma) Nutriční asistent (denní forma) Zdravotnické lyceum (denní forma) Laboratorní asistent (denní forma) Masér sportovní a rekondiční (denní forma) Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v těchto oborech: Ošetřovatel (denní a večerní forma) Od školního roku 2010/2011 se u všech oborů střední školy počínaje prvním ročníkem zahajuje výuka podle školních vzdělávacích programů. Škola poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v těchto oborech: Diplomovaný zubní technik (denní forma) Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma) Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma) Diplomovaná dentální hygienistka (denní forma) Diplomovaný nutriční terapeut (denní forma) Vyšší odborné studium je určené jak pro absolventy maturitních oborů středních zdravotnických škol, tak také jiných středních škol. 3

4 Profil absolventa 3 Profil absolventa Škola Název ŠVP, Poděbradská 2, Karlovy Nutriční asistent Kód a název oboru Délka studia v letech: 4.0 Platnost od počínaje prvním, druhým a třetím Forma studia denní forma vzdělávání Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízení, ve státních zdravotních ústavech a úřadech státní správy provádějících státní zdravotní dozor a v komunitní péči. Uplatní se také jako odborný pracovník v zařízeních zajišťujících nutriční a dietetickou péči zejména v dietních jídelnách, klinických a ambulantních zdravotnických zařízeních, edukačních centrech, lázeňských a léčebných ústavech, sanatoriích, zařízeních sociální péče a geriatrické péče, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných a ve stacionářích. Pod odborným dohledem nutričního terapeuta poskytuje činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Klíčové kompetence Absolvent je vzdělán tak, aby: -získal odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání a uvědomoval si význam celoživotního učení a byl připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; -měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodoval o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; -měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a uměl je srovnávat se svými představami a předpoklady; -využíval a vyhodnocoval informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využíval poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; -vhodně komunikoval s potenciálními zaměstnavateli, prezentoval svůj odborný potenciál a své profesní cíle; -znal obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; -vyjadřoval se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentoval; -uvědomoval si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupoval s aktivní tolerancí k identitě druhých; -uznával hodnotu života, uvědomoval si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních -uměl číst s porozuměním texty různého stylu a žánru a efektivně zpracovával získané informace,rozuměl ikonickým textům a vytvářel různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); -formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; -dosáhnul jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce, byl jej schopen využívat pro řešení standartních i běžných pracovních řečových situací; -měl základní znalosti o fungování demokratické společnosti a o evropské integraci; -přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhal předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým; -jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; -uvědomoval si svoji národní identitu, svá lidská práva, respektoval práva druhých lidí i kulturní odlišnosti příslušníků jiných národností a etnik, nepodléhal rasismu, xenofobii, intoleranci, diskriminaci; 4

5 Profil absolventa -získal všeobecný kulturní rozhled a chápal význam umění pro život; -uměl efektivně používat matematické vědomosti a dovednosti pro řešení reálných situací; -osvojil si důležité přírodovědné poznatky, které mu umožní lépe porozumět přírodním jevům a procesům, vztahu člověka a přírody a některým odborným problémům oboru, -zasazoval se o udržitelnost života na Zemi a o udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, technologických a sociálních přístupů k problematice ochrany životního prostředí; -aplikoval zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti; -osvojil si dovednosti potřebné pro sebehodnocení a sebeřízení i zvládání náročných pracovních a životních situací(prevence syndromu vyhoření); -ctíl život jako nejvyšší hodnotu; -osvojil si základní poznatky z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství, uměl je vhodně využívat v osobním, popřípadě pracovním životě; -byl připraven a ochoten se dále vzdělávat. Odborné kompetence Provádět činnosti specifické ošetřovatelské péče při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy pod odborným dohledem nutričního terapeuta a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, tzn. aby absolventi: zpracovávali nutriční propočty; zpracovávali dokumentaci o nutričním příjmu pacientů; posuzovali stav výživy u pacientů s nekomplikovaným onemocněním; sestavovali předpis stravy pro jednotlivé diety a celé zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče; zpracovávali podklady pro přípravu léčebné výživy; podíleli se na edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé výživy a léčebné výživy; podíleli se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení potravin určených pro zvláštní výživu; podíleli se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků; podíleli se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby; pracovali se zdravotnickou dokumentací. Sestavovat pod odborným dohledem nutričního terapeuta a na základě indikace lékaře individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet u pacientů s nekomplikovaným onemocněním. Absolvent je veden k tomu, aby: Dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků)i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. Usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). Jednal ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: 5

6 Profil absolventa znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Klíčové kompetence Kompetence k učení cíl učení Kompetence k řešení problémů řešení problémů Komunikativní kompetence komunikace Personální a sociální kompetence kompetence personální a sociální Občanské kompetence a kulturní povědomí občanské kompetence Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám pracovní uplatnění a podnikatelské aktivity Matematické kompetence kompetence matematické Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi práce s počítačem Odborné kompetence Provádět činnosti specifické ošetřovatelské péče při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy pod odborným dohledem nutričního terapeuta a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem činnosti specifické ošetřovatelské péče Sestavovat pod odborným dohledem nutričního terapeuta a na základě indikace lékaře individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet u pacientů s nekomplikovaným onemocněním sestavování individuálních nutričních plánů pod odborným dohledem Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci bezpečnost práce Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb kvalita práce, výrobků či služeb Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 6

7 Profil absolventa ekonomické jednání v souladu se strategií udržitelného rozvoje 7

8 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Škola Název ŠVP, Poděbradská 2, Karlovy Nutriční asistent Kód a název oboru Délka studia v letech: 4.0 Platnost od počínaje prvním, druhým a třetím Forma studia denní forma vzdělávání Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky (dívky i chlapce) a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. 1. Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program připravuje žáky pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou vykonávat činnosti v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a vyhlášky č. 424/,2004 Sb. MZ, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Vzděláváni se proto zaměřuje zejména na dokonalé zvládnutí nutričních postupů a na vytvoření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Žáci jsou vedeni k pečlivosti i odpovědnosti za kvalitu své práce. Zároveň jsou vzděláváni tak, aby získali pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život, byli schopni se dále vzdělávat a úspěšně se vyrovnávat s problémy. Důležitým aspektem je výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti prevence nemoci. Vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, kterém mu umožní lépe se adaptovat na nové podmínky. Odborné vzdělávání poskytuje žákům základní odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných dovedností v rámci nutriční péče. Nedílnou součástí odborného vzdělávání jsou cvičení a praktická výuka ve školních laboratořích a ve zdravotnických a dalších zařízeních poskytujících zdravotnickou péči(např. sociálních) a odborná praxe. Vzdělávací program připravuje žáky pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat nutriční péči v rámci ošetřovatelského procesu a to pod odborným dohledem nutričního terapeuta. Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí nutričních postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce, k ochotě a trpělivosti při poskytování nutriční péče jednání s pacienty/klienty. Zároveň jsou vzděláváni tak, aby získali pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život, byli schopni se dále vzdělávat a úspěšně se vyrovnávat s problémy. žáků k péči o vlastní zdraví a k Odborné vzdělávání poskytuje žákům základní odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných nutričních dovedností. Nedílnou součástí odborného vzdělávání jsou cvičení a praktická výuka ve zdravotnických a dalších zařízeních poskytujících zdravotnickou péči (např. sociálních). 2. Charakteristika obsahových složek Jazykové vzdělávání Jazykové vzdělání je zaměřeno hlavně na rozvoj komunikativních dovedností žáků, učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce a efektivně pracovat s textem jako zdrojem informací rozvíjí čtenářskou gramotnost i jako formativním prostředkem. Vzdělání v cizím jazyce umožňuje žákům řešit běžné každodenní životní situace v cizojazyčném prostředí. Dává jim také možnost komunikovat v cizím jazyce i v odborné oblasti v rámci jejich zaměření. Dobrá znalost cizího jazyka umožňuje absolventům studium na vysokých školách v České republice i v zahraničí a zároveň napomáhá k lepšímu uplatnění na trhu práce. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělání se realizuje především v předmětech český jazyk, literatura, anglický jazyk a německý jazyk. 8

9 Charakteristika ŠVP Společenskovědní a ekonomické vzdělávání Tato oblast vzdělávání je zaměřena na přípravu žáka na aktivní občanský život, vede žáky ke slušnosti i odpovědnosti vůči společnosti a směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků. Učí žáky řešit problémové životní situace. Nezbytnou součástí je kultivace politického, sociálního, právního a ekonomického vědomí žáků a rovněž rozvoj mediální a finanční gramotnosti. Obsah této složky vzdělávání je realizován v předmětech občanská nauka, dějepis, ekonomika a psychologie a komunikace. Přírodovědné vzdělávání Tato oblast vzdělávání je zaměřena na využívání přírodovědných poznatků a dovedností k ochraně zdraví a přírody, zlepšování kvality a prodlužování délky života. Žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení a logickému uvažování, analyzují a řeší jednoduché přírodovědné problémy. Učí se pozorovat a zkoumat přírodu, zpracovat a vyhodnocovat získané údaje, posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organizmy. Získávají informace, které jim pomohou rozpoznat příčiny a následky přírodních (fyzikálně-chemických) dějů a posuzovat souvislosti mezi nimi. Žáci si osvojují nejdůležitější chemické a fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě,odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. Přírodovědné vzdělávání je realizováno v předmětech - chemie, fyzika, biologie a ekologie. Matematické vzdělávání Tato složka vzdělávání je zaměřena na podporu všeobecného a odborného vzdělávání žáků. Vede k rozvoji myšlení žáků a používání matematiky v běžných životních situacích v osobním i profesním životě. Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví má za cíl žákům poskytnout vědomosti a dovednosti, které povedou žáky ke zdravému způsobu života a odpovědnosti za své tělesné a duševní zdraví. Je kladen důraz na vytvoření pozitivního vztahu žáků k pohybovým aktivitám, které jsou důležité pro rozvoj tělesné zdatnosti a mohou odstranit pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Vzdělávání obsahuje také informace o zásadách správné výživy a životosprávy, dodržování psychohygieny a zátěži stresem. Důležitou součástí je výchova proti závislostem na alkoholu, tabáku a jiných návykových látkách, na hracích automatech, proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Tato oblast vzdělávání je realizována především v předmětech tělesná výchova, občanská nauka, biologie, psychologie a komunikace, výchova ke zdraví. Odborné vzdělávání Odborné vzdělávání zahrnuje oblast vzdělávání, které žáka připravuje pro výkon povolání nutričního asistenta. Poskytuje žákům znalosti z klinických předmětů, vede žáky k užívání odborné terminologie a poskytuje jim vědomosti z oblasti veřejného zdraví a prevence nemocí. Další oblastí v rámci tohoto vzdělávání jsou odborné znalosti a praktické dovednosti z oblasti nutriční péče u nemocných dětí, dospělých a seniorů v klinické a komunitní péči. Nedílnou součástí odborného vzdělávání je také oblast sociálních vztahů, dovedností. V této oblasti se utváří profesní a sociální kompetence žáků, jejich vztah k nemocným. Žáci jsou vedeni k řešení konkrétních problémů a situací. Odborné vědomosti a dovednosti si žáci upevní v reálném prostředí stravovací jednotky v rámci praktického vyučování a odborné praxe. 3. Realizace klíčových kompetencí Klíčové kompetence si žáci osvojují během celého studia. Vzájemně se prolínají a doplňují v celém spektru společenskovědních a odborných předmětů. Jedná se o kompetence, které jsou použitelné v běžném občanském životě, zároveň s nimi jsou formovány postoje, způsoby jednání, chování žáků a dodržování návyků. Občanské kompetence Tyto kompetence jsou rozvíjeny především v oblasti společenskovědních předmětů, ale k formování osobnosti žáka dochází rovněž v praktické části vzdělávání. Na nich se podílí demokratické klima školy, třídní kolektiv ve spolupráci s třídním učitelem a rodinou žáka. 9

10 Charakteristika ŠVP Žáci jsou vedeni k odpovědnému, samostatnému a iniciativnímu jednání nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu celku. Jednají v souladu se zásadami společenského chování a přispívají k uplatňování demokratických hodnot občanského života. Kompetence k učení V této oblasti jsou žáci vedeni k získání pozitivního vztahu k učení a vzdělávání, aby ovládali různé techniky učení, uplatňovali rozličné způsoby práce s textem, využívali nejrůznější informační zdroje, aby byli schopni se samostatně a efektivně učit, poznají možnosti dalšího vzdělávání ve zvoleném oboru. Kompetence k řešení problémů V této oblasti jsou žáci vedeni k získání schopností, které vedou k samostatnému řešení pracovních a mimopracovních problémů. Jsou schopni problém rozpoznat, nalézt různé způsoby řešení a ověřit si je v praxi. Komunikativní kompetence Tato oblast je během vzdělávání výrazně podporována, vzhledem k potřebnosti komunikativních dovedností při výkonu zdravotnického povolání tak, aby byli žáci schopni se vyjadřovat v písemné i ústní formě. Prezentují své myšlenky srozumitelně, souvisle, jazykově správně. V rámci komunikace využívají prostředků informačních technologií. Účastní se diskusí, během kterých dovedou kultivovaně obhajovat své názory a postoje. Ve zdravotnickém prostředí při komunikaci znají a užívají odbornou terminologii a komunikační prostředky vyjadřující empatii. Personální a sociální kompetence V této oblasti jsou žáci vedeni k poznání svých vlastních osobních schopností a ty dále rozvíjet. Jsou schopni přijímat a odpovědně plnit zadané úkoly nejen samostatně, ale i v rámci týmové spolupráce. Jsou schopni se adaptovat na měnící se pracovní a životní podmínky, připraveni řešit své sociální a ekonomické záležitosti. Kompetence k pracovnímu uplatnění V této oblasti jsou žáci vedeni k pochopení nutnosti a důležitosti celoživotního vzdělávání a možnosti maximálně využít svoje osobnostní a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Matematické kompetence V této oblasti vzdělávání směřuje k efektivnímu využití matematických dovedností v běžných životních situacích. Kompetence k využití informací a informačních a komunikačních technologií V oblasti těchto kompetencí jsou žáci vedeni k využívání různých zdrojů informací a k jejich efektivnímu využití, ale i uvědomění si nutnosti ověření informací z různých zdrojů. V oblasti počítačových technologií žáci pracují s osobním počítačem a jeho běžným základním programovým vybavením. 4. Realizace odborných kompetencí Odborné kompetence vycházejí z kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání nutričního asistenta. Jde o soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů, které jsou požadovány u absolventů oboru nutriční asistent. Odborné kompetence žáci získávají v odborných předmětech a v rámci odborné praxe. V této oblasti je kladen důraz na posilování následujících kompetencí aby absolventi: - vykonávali adminstrativní a provozní činnosti, zpracovali nutriční propočty (sestavovali předpisy stravy pro jednotlivé diety) - podíleli se na přejímání, kontrole a manipulaci a uložení výživných doplňků - podíleli se na práci s klientem - zpracovávali dokumentaci o nutričním příjmu a posuzovali stav výživy u pacientů s nekomplikovaným onemocněním - poskytovali edukaci jedincům, rodinám a skupinám v oblasti léčebné a zdravé výživy - sestavovali individiální jídelní plány, včetně propočtu biologické a energetické hodnoty - připravovali stravu v souladu s poznatky léčebné výživy 10

11 Charakteristika ŠVP - pracovali s informačním systémem zdravotnického zařízení - ovládali vědomosti a dovednosti potřebné pro studium nutričního oboru - získali náhled do problematiky oboru nacházejícího uplatnění ve zdravotnctví a především lázeňství - ovládali alespoň jeden cizí jazyk a byli schopni ho využívat pro řešení standardních i typických profesních řečových situací - aplikovali zásady péče o zdraví a správné životosprávy a aktivně usilovali o zdokonalování své tělesné zdatnosti - osvojili si základní poznatky z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství - uměli využívat jako zdroj informací prostředky informační a komunikační techniky a zárověň byli ochotni se dále vzdělávat a sledovat trendy - užívali odbornou terminologii - uplatnili teoretické poznatky v praxi a orientovali se v systému nutriční péče - dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci nutričního terapeuta jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem - chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů a pacientů) - znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevenci - osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci - znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) - byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout - chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti - dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta - efektivně hospodařili s finančními prostředky v rámci ekonomiky podniků nebo zdravotnického zařízení - nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 5. Realizace průřezových témat Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, manuálních a intelektových dovedností pro jejich pracovní uplatnění. Zahrnuje jednak učivo obecně-odborného, jednak učivo specificky odborně zaměřené na výživu a nutriční zaměření na jednotlivce. Podstatou odborné výuky je adekvátní podpora výživou v prevenci nemoci i dietoterapii. Výuka je zaměřena na respektování práv a potřeb jednotlivce i na požadavky veřejného stravování a hospitalizace. Zahrnuje teoretické vědomosti z anatomie, fyziologie, patologie, kliniky nemocí a dietologie, léčebné výživy, domácí a primární péče a profesní etiky. Dále zahrnuje vybrané sociální disciplíny, které umožňují lépe pochopit chování zdravých a nemocných osob. Jedná se např.o psychologii, komunikaci, zdravotnické právo. Odborné vzdělání nutričního asistenta v rámci mezipředmětových vztahů prohlubuje a navazuje na vybrané poznatky z přírodních a aplikovaných věd (biochemie, chemie potravin, epidemiologie a hygieny). Součástí výuky je osvojení zásad a dovedností předlékařské první pomoci. zahrnuje nezbytné teoretické poznatky a praktické dovednosti týkající se péče o zdraví pacientů - klientů v primární klinické i v následné péči. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou společensky důležité oblasti vzdělávání, které pro svůj význam pro dnešní lidi prostupují celým kurikulem. Během celého studia jsou aplikována v jednotlivých předmětech tato průřezová témata : Občan v demokratické společnosti Toto průřezové téma prolíná celým školním vzdělávacím programem a slouží k výchově k demokratickému občanství. Nezbytnou podmínkou pro jeho realizaci je demokratické klima ve škole, které je vstřícné k učitelům a žákům. Cílem je pozitivní působení na vytváření a upevňování postojů a hodnotovou orientaci žáků. Při naplňování tohoto tématu považujeme za prioritní, aby žáci vystupovali slušně a zdvořile, byli tolerantní vůči svému okolí,dostatečně informovaní a disponovali kritickým myšlením, vážili si materiálních a duchovních hodnot, angažovali se nejen pro vlastní prospěch, ale i ve prospěch celku. Lze je nalézt ve všech předmětech ve vhodných tematických celcích, ve všech ročnících včetně praktického vyučování. V oblasti výchovy k odpovědnému a aktivnímu občanství je prioritní rozvoj osobnosti, komunikace a schopnost řešit problémy, společnost a sociální skupiny, kultura a náboženství, historický vývoj společnosti (především v 19. a 20. století), 11

12 Charakteristika ŠVP stát, politický systém, politika, současný svět, mediální výchova, morální výchova a tolerance, solidarita, právní výchova. Tato témata budou realizována především v občanské nauce, ekonomice, českém jazyce, literatuře, v cizích jazycích, psychologii a komunikaci. Pro realizaci průřezového tématu občan v demokratické společnosti využijeme především aktivizačních metod a forem výuky, např. problémové učení, diskuze, řízený rozhovor na aktuální témata, řešení modelových situací, skupinové vyučování, samostatná práce k zadanému tématu. Jde o takové formy a metody práce, které posilují prosociální chování a zodpovědnosti za své jednání. Za vhodný doplněk považujeme exkurze na zdravotnická pracoviště, vlastivědnou exkurzi do Prahy, besedy se zástupci státní správy a samosprávy, účast žáků na sportovních, kulturních a soutěžních akcích. Multikulturní výchovu lze podpořit studijními pobyty v německém Muchenbergu a v Londýně. Hodnotový žebříček žáků, komunikativní dovednosti, schopnost samostatně řešit problémy jsou pozitivně formovány v průběhu praktického vyučování. Člověk a životní prostředí Průřezové téma člověk a životní prostředí přispívá k pochopení postavení člověka v přírodě a vlivů prostředí na jeho zdraví a život. Žáci získají informaci o zákonitostech přírody,o vztazích člověka k prostředí, současných globálních a regionálních problémech lidstva. Hlavním cílem je vychovat člověka, který svou činností přispívá k ochraně životního prostředí a jedná podle zásad trvale udržitelného rozvoje. Žáci si byli vědomi odpovědnosti za své zdraví a osvojili si zásady zdravého životního stylu, zapojovali se aktivně do ochrany životního prostředí. Chápou vlastní odpovědnost za své jednání a snaží se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů.toto průřezové téma se prolíná především předměty přírodovědného charakteru (biologií a ekologií, chemií, fyzikou). O problémech environmentální výchovy se hovoří také ve společenskovědních předmětech. V odborných předmětech je téma zaměřeno především na kvalitu pracovního prostředí, na vliv pracovních činností na životní prostředí a na zdraví člověka, na úsporu materiálu a energií, na třídění odpadů, hospodárné jednání a chování, aby žáci dbali zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. K doplnění environmentální výchovy slouží projekty, diskusní fóra, třídění odpadů a ekologicky zaměřené exkurze. Člověk a svět práce Základním cílem tohoto průřezového tématu je příprava absolventa, který má určitý odborný profil, ale který se dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Žáci jsou v průběhu studia vedeni k získávání nejen odborných znalostí a dovedností, ale získávají rovněž poznatky a dovednosti, které souvisejí s jejich uplatněním na trhu práce a umožňují jim lépe se orientovat ve své profesi a vedou k dalšímu vzdělávání. Žáci se učí orientovat na trhu práce v našem regionu, naučí se vyhledávat a posuzovat informace o možnostech dalšího vzdělávání a pracovních příležitostech. Naučí se prezentovat sami sebe v písemné i ústní podobě při jednání se zaměstnavatelem. Dostávají informace o podmínkách uzavírání pracovního poměru a svých zaměstnaneckých právech a povinnostech. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za vlastní život, k pochopení významu vzdělávání a celoživotní učení pro život, jsou motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a ekonomické samostatnosti. Téma se prolíná několika předměty a zasahuje složku všeobecného i odborného vzdělávání. Je začleněno především v předmětech ekonomika, základy společenských věd, psychologie a komunikace, jazyk český, literatura. Téma člověk a svět práce je nedílnou součástí předmětů odborných předmětů a odborné praxe. Tedy předmětů, ve kterých žáci získávají informace o reálných pracovních podmínkách. Výuka je doplněna o exkurzi a besedu na Úřadu práce,které pomohou žákům v orientaci na pracovním trhu. Důležitou součástí je rovněž spolupráce žáků, třídních učitelů a výchovných poradců. Informační a komunikační technologie Průřezové téma informační a komunikační technologie prolíná všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Cílem tématu je naučit žáky prakticky a efektivně používat základní a aplikační programové vybavení počítače při studiu i v běžném životě. Za důležité považujeme naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. Rozvíjejí se znalosti v oblasti softwarového a hardwarového vybavení počítačů. Žáci jsou schopni používat běžné textové a tabulkové editory, pracovat s obrázky a fotografiemi. Komunikují pomocí elektronické pošty, pracují s internetem, orientují se na webových stránkách. Těžištěm tohoto průřezového tématu je předmět informační a komunikační technologie. Výuka probíhá ve speciálně upravených učebnách jen se skupinou žáků, kteří jsou vedeni k aktivní práci s počítačovou technikou a programovým vybavením (aktivizační metody výuky, projekty). Ostatní předměty využívají dovednosti žáků při práci s počítačovou technikou pro vyhledávání informací, událostí, odkazů a k jejich zpracování. Pro výuku cizích jazyků, přírodovědných i odborných předmětů se používá výukových programů. Zadaná témata, projekty, samostatné práce ve složce 12

13 Charakteristika ŠVP odborného i všeobecného vzdělávání jsou žáky zpracovávány pomocí počítačových programů. Žáci svoje práce pomocí počítačové techniky také prezentují. Učí se tak nejen informace pomocí počítačové techniky efektivně vyhledávat a zpracovávat, ale také prezentovat před ostatními. Žáci jsou schopni pracovat s moderní technikou a jsou lépe vybaveni nejen pro trh práce, ale i svůj osobní život. 6. Organizace výuky Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Součástí studia je praktická výuka, která se realizuje jednak formou cvičení ve škole, jednak formou praktického vyučování v zdravotnických pracovištích a dalších zařízeních poskytujících zdravotnickou péči (např. sociálních) pod odborným vedením učitele nebo pověřeného pracovníka, který je způsobilý k výkonu povolání nutričního asistenta a zároveň k vedení odborné praktické výuky žáků středních škol podle platných právních předpisů. Náplň praktické výuky je dána učební osnovou, její organizační zabezpečení je v kompetenci ředitele školy. Kromě toho vykonávají žáci denního studia ve 3. ročníku odbornou praxi na vybraných pracovištích v celkovém rozsahu 4 týdnů. Odborná praxe musí být vykonána v období školního vyučování a je zajištěna Dohodou o odborné praxi. Je součástí předmětu Nutriční a dietologická péče. Odborná praxe je povinná- bez absolvování praxe nelze postoupit do vyššího ročníku. Ve druhém ročníku je zařazen týdenní sportovní kurz. Tento kurz bude zaměřen na plnění osnov tělesné výchovy v oblasti lyžování či turistiky. Kurz může být organizován společně pro žáky jiných oborů. Účast žáků je podmíněna finančními možnostmi rodičů, a proto bude kurz realizován, pokud bude naplněn. Žáci se během studia zúčastní odborných exkurzí do zdravotnických a sociálních zařízení a do výrobních závodů, mohou se zúčastnit poznávacích a vzdělávacích zájezdů do zahraničí. Výuka je doplňována různými přednáškami a besedami. Na výuku odborných předmětů, které jsou organizovány jako praktické cvičení (první pomoc, nutriční a dietologická péče, příprava pokrmů), je třída dělena na skupiny. V případě všeobecně vzdělávacích předmětů je třída dělena na skupiny v cizích jazycích, informačních a komunikačních technologiích, tělesné výchově. Žáci zpracovávají různé projekty v rámci některých předmětů a zapojují se do projektů školy (např. Den bez tabáku, Dny zdraví apod.). 7. Metody a formy výuky Za základní formy výuky ve všech předmětech je považováno frontální a skupinové vyučování. Vyučující sám volí odpovídající formu prezentace učiva podle tématu, kterému vyučuje. Z hlediska vyučovacích metod může vyučující volit metodu slovní, názornou, praktickou nebo některou z metod aktivizačních. Důraz je kladen na řízené rozhovory se žáky, diskuze, podle aktuální nabídky zařazujeme besedy se žáky (např.odborníci z oblasti zdravotnictví, političtí vězni aj.). Při výuce je využíváno moderní didaktické techniky, která umožňuje zpestřit výuku a využít výukové programy. Využívány jsou také techniky, které vedou k samostatnému učení a práci žáků. Žáci jsou vedeni k prezentaci a obhajobě samostatné práce. V oblasti odborného vzdělávání je kladen důraz na dostatečné praktické procvičení ošetřovatelských výkonů, edukačních postupů a komunikativních dovedností žáků. Své odborné kompetence si žáci posilují v rámci odborné praxe, která je nedílnou součástí vzdělávacího procesu žáků. Cílem je naučit žáky pracovat samostatně i v týmu, získávat informace z různých zdrojů, pracovat s nimi, ověřovat si je, nacházet vztahy mezi jednotlivými předměty. V průběhu této činnosti se rozvíjejí klíčové kompetence. K samostatným učebním činnostem slouží žákům knihovna, která je bohatě zásobena nejen odbornou literaturou, ale i beletrií. Cílem výše uvedených vyučovacích metod a forem výuky je podpořit aktivitu, spolupráci žáků, usnadnit jim učení, rozvíjet tvořivost, samostatnost a zodpovědnost žáků v procesech učení, podporují rozvoj komunikativních a personálních kompetencí. 8. Zdravotní požadavky pro uchazeče Uchazeč musí pro přípravu a výkon zdravotnického povolání splňovat požadavky stanovené vyhláškou č.470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka. Předpokladem pro výkon epidemiologicky závažných činností při praktické výuce a výkonu povolání nutriční asistent je splnění podmínek pro vydání zdravotního průkazu. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. 13

14 Charakteristika ŠVP K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. 9. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a navazujícími prováděcími vyhláškami v platném znění. Vzdělávací program je určen pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku, jsou zdravotně způsobilí ke studiu a kteří splnili kritéria přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou: - výsledky vzdělávání v 1. pololetí posledního ročníku základní školy - přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky (testy scio) - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče Uchazeči jsou přijímáni v pořadí podle počtu bodů získaných za přijímací zkoušky a výsledky vzdělávání v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ do počtu stanoveného ředitelkou školy. 10. Způsob ukončení vzdělávání: Ukončování studia žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a navazujícími prováděcími vyhláškami v platném znění. Dokladem o získání středního odborného vzdělání s maturitou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Vzdělávání v oboru nutriční asistent je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (žák si může zvolit pouze cizí jazyk, který je vyučován ve škole) nebo matematiky. Zkouška z českého a cizího jazyka se skládá ze tří částí. Obsahuje vždy část písemnou, didaktický test a část ústní. Zkouška z matematiky je konána formou didaktického testu. Profilovou část maturitní zkoušky tvoří praktická zkouška z bloku předmětů Nutriční a dietologická péče a Výživa a léčebná výživa, ústní zkouška z předmětu Klinika nemocí. Nepovinnou profilovou maturitní zkoušku lze konat z těchto předmětů: blok předmětů somatologie a biologie (ústní zkouška), chemie (ústní zkouška). 11. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví V době teoretického i praktického vyučování škola dodržuje podmínky bezpečnosti a ochrany při práci a požární ochrany (včetně činností, které souvisí se vzděláváním např. návštěvy výstav, kulturních představení ) podle platných právních předpisů. Škola je povinna zajišťovat nezávadný technický stav budovy školy a technických zařízení. Pravidelně je prováděna jejich údržba a technická kontrola. Revize zařízení jsou prováděny pravidelně v souladu správními předpisy (elektrická zařízení a přístroje, hromosvod, kotelna, hasící přístroje a hydranty, plynová zařízení, nářadí v tělocvičně a posilovně). Škola respektuje a dodržuje specifické podmínky pro práci mladistvých, které jsou stanoveny právními normami a vedou ke zvýšení ochrany zdraví žáků. Na začátku každého školního roku a před činnostmi, kterých se žáci v souvislosti s vyučováním účastní, jsou žáci prokazatelně poučení nutnosti dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Žáci jsou prokazatelným způsobem seznámeni se školním řádem a zásadami bezpečného chování. Při výuce v odborných učebnách jsou žáci opět prokazatelným způsobem seznámeni s jejich provozními řády, které jsou důsledně dodržovány. V chemické laboratoři, v kuchyňkách jsou při výuce důsledně používány ochranné pracovní prostředky. Před zahájením praktické výuky v rámci předmětu nutriční a dietologická péče jsou všichni žáci 3. ročníků poučeni bezpečnostním technikem o předpisech a nařízeních, která se týkají dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Na počátku každého školního roku jsou žáci poučeni také o ochraně proti virové hepatitidě typu B, proti AIDS a o infekcích způsobených MRSA. Při zahájení vyučování na jednotlivých odděleních je skupina žáků poučena o konkrétních pravidlech BOZP a PO na daném pracovišti (prokazatelný zápis v denících praxe a v třídní knize). Při výuce nutriční a dietologické péče jsou žáci i učitelé povinni používat předepsaný ochranný pracovní oděv a pracovní obuv s atestem pracovní obuvi. Praní pracovních oděvů se řídí platnými právními předpisy. Před nástupem žáků na praktické vyučování do zdravotnických zařízeních je provedena kontrola očkování žáků proti virové hepatitidě typu B (očkování je zařazeno do očkovacího kalendáře). Proškolení zaměstnanců školy v oblasti PO a BOZP se řídí platnými právními předpisy. Každé dva roky se všichni zaměstnanci školy účastní preventivní lékařské prohlídky u závodního lékaře. Školní úrazy jsou evidovány, registrovány a odškodňovány. Počet školních úrazů je sledován. 14

15 Charakteristika ŠVP Škola sleduje a zajišťuje ochranu žáků před šikanou, násilím a jinými negativními vlivy (kouření, používání návykových látek..).škola má vypracovaný preventivní program preventistou školy. V této souvislosti je v prostorách školy zajištěn o přestávkách pedagogický dohled. 12. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Škola se věnuje i vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SPU). To jsou ve smyslu školského zákona žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a žáci nadaní. Charakter naších studijních oborů neumožňuje vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Žáci s SPU Specifické poruchy učení jsou ve výuce zohledňovány na základě vyšetření a doporučení z pedagogicko psychologických poraden. Žáci s těmito poruchami a žáci se zdravotním znevýhodněním jsou vedeni v péči výchovné poradkyně, která má specializované studium pro práci s těmito žáky. Je pro ně vypracován individuální vzdělávací plán (dále IVP), který obsahuje mimo jiné doporučené metody a formy výuky, které nejsou v rozporu s charakterem školy, (vychází ze Školského zákona 561/2006 a 6 Vyhlášky č. 73/2005). Cílem IVP je zaměřit se na charakter oboru vzdělání a požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání vzhledem k míře zdravotního znevýhodnění, přínos vzdělávání v daném oboru pro sociální uplatnění a možnost pracovního uplatnění tohoto absolventa v regionu. Žáci s SPU jsou však při výuce zohledňováni pouze v souladu s požadavky a charakterem státní maturitní zkoušky, a to vzhledem k tomu, že spadají do skupiny I-SPU-O, kde mají v podstatě pouze navýšen časový limit pro zpracování zkoušky o 25%.Třídní učitelé a všichni vyučující, kteří žáka učí, žák sám i rodiče jsou obeznámeni se specifickými postupy, které je nutno akceptovat, jejich používání povolí ředitelka školy a všechny strany stvrdí svým podpisem. Individuální vzdělávací plán se stává součástí dokumentace žáka. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou většinou průměrně, ale často i nadprůměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi je velmi vysoký, a proto je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Žáci se SPU jsou významně ohroženi školní neúspěšností, neboť postižení je skryté. Proto je nutné volit vhodně nejen metody a formy výuky, ale i komunikace. Žáci by měli přicházet ze škol poskytujících základní vzdělání s vytvořeným systémem nápravných kompenzačních postupů. Nadaní žáci Cílem ŠVP je podchytit nadané žáky, podporovat je a soustavně s nimi pracovat, využívat samostudium, intenzivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Tito žáci mohou mít řadu problémů v sociálních vztazích. Typická je dysproporce v úrovni odlišných činností či různých oblastech vzdělávání. Pomalé tempo práce pro ně bývá demotivující. Tito žáci se projevují často jako silné osobnosti, což činí obtíže zejména v sociálně komunikativní oblasti. Konflikty v komunikaci mohou přerůst až v šikanu nadaného žáka nebo naopak v přizpůsobení se skupinovým normám a snížení výkonnosti a tím dalšího rozvoje žáka. Škola proto umožní vzdělávání žáka s výjimečnými schopnostmi podle IVP. Žáci se sociálním znevýhodněním Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídním učitelem i ostatními vyučujícími eviduje též žáky se sociálním znevýhodněním. Těmto žákům je umožněno půjčování základní studijní literatury z literárního fondu školy. V případě potřeby je žákovi poskytnuta pomoc ze Školské rady (např. příspěvek na lyžařský výcvik, bezplatné půjčování učebnic,ze školní knihovny, pomoc v náročné životní situaci spojené s finanční nouzí úmrtí rodičů, ztráty bydlení, atp.). Současně může být žákům poskytnuta jednorázová nevratná finanční pomoc z fondu Školské rady, pokud bude žákova žádost na schůzi Školské rady schválena. Žáci z jiného kulturního prostředí mohou mít např. komunikační problémy (nedostatečné znalosti češtiny, problémy s osvojováním nové slovní zásoby včetně odborné terminologie, s porozuměním výkladu učitele nebo čtenému textu apod.), nebo nedostatky polytechnického a psychomotorického charakteru v důsledku jiných životních zkušeností, což může činit problémy v praktickém vyučování, zejména v odborném výcviku. Chování těchto žáků může být ovlivněno jinými kulturními, náboženskými nebo rodinnými tradicemi, etickými normami a hodnotami. Specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky. Žáky s rizikovým chování nelze na zdravotnické škole vzdělávat vzhledem k zodpovědnosti, kterou k pacientům budou mít, a vzhledem k závažnosti následků, které by mohli svým nestandardním chováním způsobit. Soustavnou a cílenou pozornost je třeba věnovat prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků, např. besedami na vhodná témata. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci se specifickými poruchami chování, žáci 15

16 Charakteristika ŠVP se zdravotním znevýhodněn, žáci se sociálním znevýhodněn i žáci ohrožení sociálně patologickými jevy. Tito žáci jsou zařazeni do běžné třídy a vzdělávají se podle IVP. Podobný přístup je i k žákům s vývojovými poruchami chování, zejména s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (syndrom ADHD). Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků. Všechny tyto skupiny žáků pracují podle IVP, který vypracuje výchovná poradkyně ve spolupráci se školským poradenským zařízeními, třídním učitelem a odbornými učiteli. Praktickou část vyučování je možné uzpůsobit podle individuálních potřeb žáka a možností školy. To ovšem pouze v případě, že uzpůsobené podmínky bude možné aplikovat na souvislou praxi ve zdravotnickém zařízení. Podmínky pro uskutečňování praktického vyučování jsou stanoveny právním předpisem. 13. Další vzdělávací aktivity Přírodovědný klokan: této soutěže se pravidelně účastní žáci 1. a 2. ročníku naší školy. Prověřují si znalosti z fyziky, chemie, biologie. Sportovní aktivity: žáci školy reprezentují školu v různých meziškolních soutěžích. Pro žáky prvních ročníků je pořádán lyžařský výcvikový kurz, kterého se účastní žáci na základě svého zájmu. Ve druhém ročníku je zařazen týdenní sportovní kurz. Tento kurz bude zaměřen na plnění osnov tělesné výchovy v oblasti lyžování či turistiky. Kurz může být organizován společně pro žáky jiných oborů. Účast žáků je podmíněna finančními možnostmi rodičů, a proto bude kurz realizován, pokud bude naplněn. Kroužky: pro žáky připravena řada zajímavých kroužků, ve kterých lze trávit volný čas a také si rozšiřovat své obzory. Každoročně se počet kroužků mění podle zájmu žáků a finančních možností školy např. kroužky sportovně orientované, dramatický kroužek, kroužek aromaterapie. Exkurze: žáci studijního oboru nutriční asistent během studia absolvují povinné exkurze, které jsou zařazeny do výuky jednotlivých ročníků. Jedná se zpravidla o exkurze,které doplňují odbornou část vzdělávání, např. exkurze na ošetřovací jednotku, centrální kuchyně, do lázní, RZP, LDN, do okolních zdravotnických a sociálních zařízeních, FN Plzeň. Velmi oblíbená mezi žáky je literárně-historická exkurze do Prahy. V rámci somatologie a biologie navštěvují žáci Muzeum hygieny v Drážďanech. Do výuky jsou podle možností a potřeby zařazovány exkurze na špičková pracoviště v nemocnicích. V rámci občanské výchovy využíváme pro zpestření a obohacení výuky služeb Eurocentra Karlovy Vary. Žáci se zde dozví užitečné informace o fungování Evropské unie. Kulturní akce: v průběhu školního roku jsou do výuky zařazována filmová, divadelní a koncertní představení podle aktuální nabídky kin a divadel. Pro žáky jsou vybírána taková představení, která obohatí jejich kulturní přehled a souvisejí s učivem, které je prezentováno v osnovách. Žáci navštěvují výstavy uměleckého i technického charakteru a výstavy, které jsou zaměřeny na zdravotnickou techniku a rehabilitační pomůcky. Prezentační akce: žáci spolupracují s vyučujícími při prezentaci školy na veřejnosti. Jednak jde o prezentaci školy v rámci dne otevřených dveří, ale také na Výstavě Škola, na kterém škola pravidelně ukazuje svou činnost. Své dovednosti žáci prezentují také na ukázkách první pomoci pro žáky základních škol. Světový den bez tabáku: v rámci prevence sociálních a patologických jevů je každoročně pořádán Světový den bez tabáku. Akce je připravena ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Vybrané vyučovací hodiny jsou tematicky zaměřeny na boj proti kouření a vybraní žáci provádějí na veřejnosti osvětu. SOČ Charitativní akce: žáci se zapojují do charitativních sbírek např. Srdíčkový den, Květinový den a další. Kariérové poradenství: je zaměřeno především na žáky čtvrtých ročníků, je pro ně organizována návštěva na Úřadu práce, mohou se zúčastnit veletrhu vysokých škol Gaudeamus. Zahraniční studijní pobyty: pravidelně je pro žáky organizován jednodenní poznávací zájezd do Vídně (zpravidla v období před Vánocemi a v jarních měsících). Skupina žáků a vyučujících vyjíždí na studijní pobyty ve Velké Británii. Zahraniční spolupráce: škola spolupracuje se zdravotnickou školou v německém Muchenbergu. 14. Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - dle 3,4,5,6 Vyhlášky MŠMT č.13/2005 a 69 školského zákona č.561/2004. Podmínky pro hodnocení: - žáci musí být seznámeni s obsahem učiva na začátku školního roku; - žáci a jejich zákonní zástupci musí být seznámeni s pravidly hodnocení a ověřování znalosí, dovedností a kompetencí 16

17 Charakteristika ŠVP v jednotlivých předmětech na začátku školního roku; - výsledná známka ze zkoušení (ústního, písemného apod.) musí být žákovi oznámena a zdůvodněna; - žáci mají právo požadovat od vyučujícího odůvodnění klasifikace či hodnocení; - žáci mají právo využívat sebehodnocení, srovnávání výsledků své činnosti; - hodnocení a klasifikace musí odpovídat úrovni střední školy a pravidlům klasifikace stanoveným tímto programem; - prospěch slabých žáků řešit individuálně ve spolupráci se zákonným zástupcem žáka, vyučujícími, výchovnou poradkyní, ředitelkou školy; - známky jsou zapisovány elektronicky; - ověřování znalostí musí být rovnoměrně rozloženo na celé klasifikační období; - způsob hodnocení a váhu jednotlivých známek pro výsledné hodnocení stanoví vyučující jednotlivých předmětů podle vlastního uvážení a záměrů na začátku školního roku a žáky s tím seznámí; - podrobná pravidla hodnocení jednotlivých předmětů jsou stanovena v úvodních charakteristikách příslušných předmětů; Prospěch žáků v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech těmito stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Pravidla hodnocení žáka při ověřování znalostí hodnotí se: - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, zákonitostí a vzájemných souvislostí, schopnost vyjádřit se samostatná, ucelená, logická interpretace; - kvalita a rozsah ústních dovedností a schopnost vykonávat je v souladu s dalšími požadavky; - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických zadání; - schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky při praktických činnostech, v mezipředmětových souvislostech; - aktivita žáka, jeho přístup k činnostem, zájem o ně, vztah k nim; - kvalita myšlení, logika, samostatnost, tvořivost, iniciativa, kreativita; - přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného projevu; - kvalita výsledků činnosti; - osvojení účinných metod samostatného studia. Chování žáků se hodnotí těmito stupni hodnocení: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Chování se klasifikuje podle toho, jak žák dodržuje pravidla chování a školní řád. Celkové hodnocení žáků na vysvědčení je vyjádřeno stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) nehodnocen(a) Žák prospěl s vyznamenáním: není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,5 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. Žák prospěl: není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný. Žák neprospěl: je-li klasifikace v některém povinném předmětu hodnocena stupněm 5 nedostatečný. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. 17

18 Charakteristika ŠVP Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák, který na konci II.pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci I.pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v I.pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Má-li žák nebo jeho zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na konci I.nebo II.pololetí, může do 3 pracovních dnů, ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitelku o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém písemně se žákem nebo jeho zákonným zástupcem. Při absenci vyšší než 20% hodin ze stanovených 100% učebními osnovami za klasifikační období, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy přezkoušen doklasifikován před třídou nebo ředitelka školy nařídí komisionální zkoušky před komisí. Zkouška bude složena z témat v daném klasifikačním období. Komisionální zkouška ( 69 zákona 561/2004 Sb., 6 vyhlášky č.13/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná.li opravné zkoušky b) koná-li komisionální přezkoušení (rozdílové zkoušky změna oboru, přijetí do vyššího ročníku,) c) požádá-li žák nebo jeho zákonný zástupce o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení d) ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení e) ředitelka školy může nařídit komisionální přezkoušení žáka jestliže žák má prokazatelně nepřítomnost ve vyučování vyšší než 20% z celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaného předmětu stanovených platným učebním dokumentem a z celkového počtu odučených hodin (Školský zákon č. 561/2004 Sb., Školní řád, bod č. 13) Termín komisionální zkoušky určí ředitelka školy. V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka podle písmene c) nebo písm. d) může být žák v příslušném pololetí komisionálně přezkoušen z daného předmětu pouze jednou. Komisionální zkoušku může žák v jednom dni konat pouze jednu. Pravidla konání komisionální zkoušky: a) komise pro komisionální zkoušku je tříčlenná - předseda ředitel školy nebo jím pověřený učitel - zkoušející učitel vyučující žáka v daném předmětu - přísedící učitel školy, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu členy komise jmenuje ředitel školy b) vyhlášení výsledků - výsledek komisionální zkoušky oznámí předseda žákovi po poradě komise po ukončení zkoušky - výsledek žákovi oznámí před celou komisí - písemně oznámí škola výsledek komisionální zkoušky následující den zasláním oznámení s podpisem ředitele školy c) podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitelka školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole Obecná kritéria kritéria klasifikace žáků a) Stupeň 1 (výborný) - žák samostatně, tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení zadaných úkolů 18

19 Charakteristika ŠVP - ovládá požadované poznatky (dle učebních osnov), fakta, zákonitosti a dokáže je bezchybně prezentovat - využívá mezipředmětových souvislostí, logicky odvozuje, aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu - projev ústní i písemný je správný, přesný a výstižný - výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, chování kultivované, je schopen využívat samostudia b) Stupeň 2 (chvalitebný) - žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně, úplně - osvojené poznatky uplatňuje samostatně nebo na základě menších podnětů učitele - logicky odvozuje, chápe a uplatňuje mezipředmětové souvislosti na základě menších podnětů učitele - ústní a písemný projev s menšími nedostatky nebo nepřesnostmi, které na podnět učitele dokáže uvést na pravou míru - je schopen samostatně a produktivně pracovat - výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky c) Stupeň 3 (dobrý) - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů a faktu mezery, které nejsou zásadní - požadované činnosti nevykonává přesně, chyby dokáže za pomoci učitele korigovat - chybí samostatnost, tvořivost, logická úvaha - ústní i písemný projev má nedostatky - je schopen pracovat podle návodu učitele - mezipředmětové souvislosti chápe, ale nedokáže je správně uplatnit - pracuje s dopomocí učitele d) Stupeň 4 (dostatečný) - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů a pojmů závažné mezery - při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový, má značné nedostatky - v uplatňování osvojených poznatků a při řešení samostatných úkolů má závažné chyby - není schopen samostatné práce, opakuje chyby - v logickém myšlení má závažné nedostatky, není tvořivý - písemný a ústní projev se závažnými chybami a nepřesnostmi - pod vedením učitele není schopen některé nedostatky opravit - není schopen samostatného studia - není schopen mezipředmětových vazeb e) Stupeň 5 (nedostatečný) - žák si neosvojil požadované poznatky, ve znalostech má zásadní mezery - své vědomosti nedokáže uplatnit ani s pomocí učitele - není samostatný, aktivní - vyskytují se závažné chyby logického rázu - má závažné nedostatky v přesnosti, správnosti - kvalita výsledků jeho činnosti je nevyhovující a nesplňující požadavky stanovené učebním plánem - neprojevuje zájem o nápravu - nechápe mezipředmětové souvislosti Specifická kritéria hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou součástí charakteristiky těchto předmětů 15. Hodnocení žáků a diagnostika Kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou přesně stanovena ve školním řádu. Během hodnocení a pedagogické diagnostiky jsou dodržovány následující zásady: - hodnocení žáka má mít motivační charakter (má být hodnocen momentální výkon žáka a také v kontextu hodnocení třídy, žáci mají možnost pohovnat své výkony navzájem). - zpětná vazba (je při hodnocení žáků nezastupitelná, hraje velkou roli, pravidla pro hodnocení výkonů žáků musí být stanovena předem, zvláště u samostatných prací,projektů). - práce s chybou (na chyby je třeba upozornit, ale nedělat z nich tragédii, žák se má z chyby poučit a chyby v budoucnu co 19

20 Charakteristika ŠVP nejméně opakovat. Je vhodné důkladně zvážit závažnost chyb. Odlišit chyby, které zásadně ovlivní výsledek snažení žáka a které celkový výsledek výrazně neovlivní, mají jen doprovodný charakter). - stanovit pravidla klasifikace předem (jednotná pravidla klasifikace vycházejí z klasifikačního řádu školy, slouží k základnímu přehledu žáků v této oblasti a umožňují předcházení zbytečných nedorozumění). - slovní hodnocení (nedílnou součástí hodnocení výkonů žáků je právě slovní hodnocení, které umožní zhodnotit předvedený výkon v širším kontextu. V tomto směru je pro posílení motivace žáka efektivnější pochvala něž veřejné pokárání za špatně provedený výkon). - hodnocení a diagnostika má být pro žáka návodem, jak se učit efektivně, jaké je třeba volit metody učení a opakování, jakých nedostatků se vyvarovat. - při hodnocení žáků se specifickými poruchami učení je nutné zvolit citlivý způsob hodnocení výkonu žáka. Je nezbytné žákům stanovit delší časový prostor pro vypracování zadaného úkolu a při hodnocení zvážit vynaložené úsilí žáka na splnění nebo částečné splnění zadaného úkolu. - hodnocení odborné praxe má specifický charakter a řídí se kriterii podrobně uvedenými ve školním řádě. OP 3. a 4. ročníku, její průběh, hodnotí odborné učitelky, které ji průběžně kontrolují. Současně hodnotí teoretické znalosti a odborné činnosti. Součástí hodnocení jsou vypracované kazuistiky. 4.1 Podmínky realizace Materiální podmínky A/ SOUPIS UČEBEN Výuka žáků oboru nutriční asistent je realizována v budově školy Poděbradská 2, výjimečně probíhá i v budově školy Zahradní 21. Obě budovy jsou propojené krytou spojovací chodbou a přemístění studentů z jedné budovy do druhé je rychlé a snadné. Žáci mohou využívat všechny kmenové učebny, tělocvičny a učebny IKT v obou budovách. Nábytek v učebnách vyhovuje hygienickým potřebám uvedených v platné vyhlášce. Dle finančních možností školy je prováděna průběžná rekonstrukce jednotlivých učeben. Jejich materiální vybavení je obnovováno a doplňováno podle potřeb a finančních možností. Učebna anatomie a fyziologie, budova školy Poděbradská 2 Učebna má kapacitu 30 míst. Je vybavena dostupnou audiovizuální technikou PC, dataprojektor, interaktivní tabule, DVD a videorekordér, vizualizér, plátno pro filmovou projekci. K dispozici je žákům řada výukových modelů lidského těla a jeho částí, videokazet, výukových CD a DVD disků, filmů s odbornou i všeobecnou tematikou. Při výuce mohou žáci využít i literaturu z odborné knihovny. Speciální pomůcky pro výuku jsou uloženy v kabinetu příslušejícímu k učebně. Žákům je k dispozici kopírovací zařízení. Chemická a biochemická laboratoř, budova školy Poděbradská 2 Laboratoř má kapacitu 12 pracovních míst. Laboratoř je vybavena moderní výukovou technikou PC, dataprojektor, interaktivní tabule, vizualizér. K výuce slouží moderní výukové pomůcky. Zázemí laboratoře tvoří kabinet se speciálními pomůckami, kde jsou také pomůcky k výuce připravovány. Učebny informačních a komunikačních technologií Učebna IKT v budově školy Poděbradská 2 18 pracovních míst u PC s možností připojení na internet a tiskárnou. Vybavení doplňuje dataprojektor a videorekordér. Učebna IKT v budově školy Zahradní pracovních míst u PC s možností připojení na internet a tiskárnou. Jazykové učebny, obě v budově školy Poděbradská 2 1. jazyková učebna - 16 pracovních míst. Učebna je vybavena potřebnou audiovizuální výukovou technikou PC, DVD a videorekordér a propojením každého studenta s vyučujícím individuálně pomocí sluchátek. 2. jazyková učebna 22 pracovních míst. Učebna je také vybavena potřebnou audiovizuální výukovou technikou PC, videorekordér a propojením každého studenta s vyučujícím individuálně pomocí sluchátek. Učebna pro výuku masáží a konceptu bazální stimulace, budova školy Zahradní 21 20

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnické lyceum

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Zdravotnické lyceum - profil absolventa

Zdravotnické lyceum - profil absolventa Zdravotnické lyceum - profil absolventa Kmenový obor: 78-42-M Lyceum Studijní obor: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení a certifikace: 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum úplné střední odborné maturitní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na Průhoně

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U jezu

Více