ICT plán školy na školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán školy na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními školní druţiny. Škola má 2 odloučená pracoviště: - U Nových lázní 1103/12, Teplice, ve které jsou třídy a školní druţina - Školní jídelna Pod Doubravkou 1478/11, Teplice V budově U Nových lázní 1102/4 se nachází počítače ve sborovně, v kancelářích, kabinetu 1. stupně, v učebnách fyziky, přírodopisu a v učebnách jazyků, v hudebně a ve třídách 5.A, 4.B a 6.B. V učebně fyziky je vyuţíván téţ dataprojektor, vizualizér s promítacím plátnem. V učebně přírodopisu je pouţíván dataprojektor s promítacím plátnem a v jazykové učebně se vyuţívá pro výuku dataprojektor a interaktivní tabule Smart Board, taktéţ je tomu v učebnách jazyků a ve třídách 4.B, 5.A a 6.B. V této budově jsou ţákům k dispozici 2 učebny výpočetní techniky, ve kterých je umístěno 29 počítačových stanic pro ţáky a 2 počítačové stanice pro učitele, dataprojektory. V budově U Nových lázní 1103/12 jsou umístěny počítače v kanceláři zástupce ředitele školy, ve sborovně, v 1.B a v učebně, ve které je nainstalován dataprojektor a interaktivní tabule Smart Board. Všechny tyto počítače mají připojení k internetu. V budově školní jídelny se nachází pouze 1 počítač, který slouţí pro potřeby vedoucí školní jídelny, tento počítač není napojen na internet. 2. Stávající stav 1. Počet ţáků ve škole k Celkový počet ţáků z toho 1. stupeň z toho 2. stupeň Počet pedagogických pracovníků ve škole STÁVAJÍCÍ Celkový počet pedagogů bez ŠD 28 - z toho proškolených na úrovni Z ne /1 modul/ /2 moduly/ /všechny moduly/ z toho proškolených na úrovni S 0 1 ne - z toho proškolených na úrovni M 0 1 ne 1

2 3. Počet počítačových učeben, tříd, přípojných míst, pracovních stanic STÁVAJÍCÍ Počet počítačových učeben 1 2 ne Počet odborných učeben 11 Počet kmenových učeben 19 PC pouţívané ţáky v počítačových učebnách ne Z toho PC mladší 5ti let ne PC pouţívané učiteli PC stanice pouţívané ţáky v nepočítačových učebnách 10 8 Celkový počet přípojných míst ne 4. Standardní pracovní prostředí žáka Standardní pracovní prostředí ţáka v počítačové učebně v 1. patře se skládá z počítače, monitoru, klávesnice, myši a sluchátek s mikrofony. V učebně je k vyuţití tiskárna. Počítač: 15 ks přípojných stanic pro ţáky: procesor INTEL cpu DUAL-CORE, HDD 160 GB, ASUS LCD 17, sluchátka. Na počítačích je nainstalován operační systém MS Windows XP, Office 2007 a na všech stanicích je k dispozici internet. Standardní prostředí ţáka v počítačové učebně ve 3. patře se skládá z počítače, monitoru, klávesnice, myši, sluchátek s mikrofony. V učebně je téţ k vyuţití tiskárna. Počítač: 14 ks počítačových stanic pro ţáky: INTEL PENTIUM 750 MHz, RAM 128 MB, HDD 40 GB. Na počítačích je nainstalován operační systém MS Windows XP, Office Ţáci mají moţnost v obou učebnách v rámci výuky a přípravy na výuku pouţívat textový editor, grafický editor, tabulkový editor, prezentační editor, editor webových stránek apod. Ţáci mají moţnost uloţit si svá data na přenosné médium, také mají zajištěn diskový prostor pro uloţení svých dat. Dále v rámci výuky téměř všech předmětů lze vyuţít výukové programy a výukové informační zdroje. Je vypracován přehled výukových programů - viz příloha. 5. Standardní pracovní prostředí pedagogických pracovníků Standardní pracovní prostředí pedagogických pracovníků je MS Windows 7 Office - textový editor, grafický editor, tabulkový editor, prezentační editor, editor webových stránek, klient elektronické pošty apod. Pedagogičtí pracovníci mají moţnost uloţit si svá data na přenosné médium, také mají zajištěn diskový prostor pro uloţení svých dat. Všechna pedagogická pracoviště mají moţnost přímého vstupu na tiskárnu. Všechny počítače jsou připojeny na internet. 6. Prezentační technika Škola vyuţívá 6 interaktivních tabulí s dataprojektory, E-Beam Projektion v počítačové učebně v 1. patře a dataprojektor se stahovacím plátnem v učebně ve 3. patře. V učebně fyziky je vyuţíván dataprojektor a vizualizér a v učebně přírodopisu vyučující pracují s dataprojektorem. 2

3 7. Zajištění přípojných míst v budově školy V budovách je rozvedena síť LAN, na kterou jsou napojena všechna přípojná místa. V obou budovách je zajištěn rozvod strukturované kabeláţe UTP, komunikace mezi budovami je zajištěna pomocí bezdrátového spojení Wifi. Počítače spolu komunikují pomocí serveru. 8. Rychlost a způsob připojení školy do internetu Do internetové sítě se mohou ţáci a učitelé připojit přes modem ADSL II, provozovatel internetu je společnost O 2. Rychlost připojení je 4000/256 kb/s. Ţáci pouţívají internetové prohlíţeče Internet Explorer a Mozilla Firefox. Elektronická pošta se provádí pomocí software Microsoft Office Outlook. Ţáci vyuţívají internet pro přenos svých dat, zde si pomocí svého u přeposílají své práce (referáty, seminární práce apod.) domů a naopak. V případě, ţe ţák nevlastní doma tiskárnu a nemá ani přenosné médium, přepošle si svou práci pomocí u do učebny výpočetní techniky a zde má moţnost si tuto práci vytisknout na tiskárně. Ţáci i rodiče jsou pravidelně seznamováni s Pravidly k bezpečnějšímu uţívání internetu čj.: / Zajišťované serverové služby Komunikaci zajišťuje školní server, kaţdá stanice je přímo propojena se serverem. Operační systém a kancelářský software je zajišťován licencí School Agreement. Na serveru je spuštěna antivirová ochrana NOD Přístup ke schránce elektronické pošty, prostor pro webové prezentace školy Pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup ke schránce elektronické pošty a vytvořen prostor pro vystavení webové prezentace. Webové stránky jsou aktualizovány metodikem ICT a dalšími pedagogy. 11. Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání Pouţívání veškerého programového vybavení je v souladu s licenčními ujednáními. Software, který vyuţíváme na naší škole, je získáván legální cestou nákupem licencí, vyuţívání freeware apod. Operační systém a kancelářský software je zajišťován licencí School Agreement. 12. Porovnání stávajícího stavu se standardem Při porovnání stavu se standardem poţadovaných ukazatelů dle Metodického pokynu MŠMT č. j. : / lze konstatovat, ţe: - Poţadavku proškolených pedagogických pracovníků vyhovují pouze počty počty pedagogických pracovníků, kteří byli proškoleni na úrovni P, počet proškolených pedagogických pracovníků na úrovni Z není splněna z důvodu přijímání nových zaměstnanců, kteří toto školení neměli moţnost absolvovat, ale s výpočetní technikou pracují - Současný stav nesplňuje poţadavek počtu PC v počítačových učebnách, které ţáci vyuţívají, počítače jsou mladší 5 let. Byla zrušena 1 počítačová učebna, která jiţ svými parametry nevyhovovala. - Je splněn poţadavek počtu pracovních stanic v nepočítačových učebnách - Současný stav splňuje poţadavek, který je kladen na počet PC pouţívaných učiteli, není splněn poţadavek přípojných míst pro ţáky z důvodu zrušení nevyhovující učebny - Současný stav splňuje poţadavek prezentační techniky - Pracovní prostředí, technické a softwarové vybavení ţáků a pedagogických pracovníků splňuje daný standard - Rychlost a způsob připojení školy k internetu, přístup ke schránce elektronické pošty, prostor pro webové prezentace školy, dodrţování autorského zákona a licenčních ujednání splňují poţadavky metodického pokynu 3

4 3. Cílový stav 1. Počet ţáků ve škole Počet ţáků závisí na počtu přijatých ţáků v průběhu školního roku 2011/ Počet pedagogických pracovníků ve škole STÁVAJÍCÍ CÍLOVÝ Celkový počet pedagogů bez ŠD ke splnění ICT standardu - z toho proškolených na úrovni Z /1 modul/ /2 moduly/ /všechny moduly/ z toho proškolených na úrovni S ne - z toho proškolených na úrovni M ne 3. Počet počítačových učeben, tříd, přípojných míst, pracovních stanic STÁVAJÍCÍ CÍLOVÝ ke splnění ICT standardu Počet počítačových učeben ne Počet odborných učeben Počet kmenových učeben PC pouţívané ţáky v počítačových učebnách Z toho PC mladší 5ti let PC pouţívané učiteli PC stanice pouţívané ţáky v nepočítačových učebnách Celkový počet přípojných míst ne 4. Pracovní prostředí ţáka Pro školní rok 2011/2012 dle finančních moţností (EU peníze školám) je ţádoucí obnova zrušené učebny výpočetní techniky ve 3. patře školy. Antivirové zabezpečení stanic programem NOD 32 vyhovuje. Pracovní prostředí ţáků v 1. patře je vyhovující. 5. Pracovní prostředí pedagogických pracovníků Snahou vedení školy je vést pedagogické pracovníky k běţnému pouţívání PC a častějšímu vyuţívání multimediální techniky ve výuce. 4

5 6. Prezentační technika Škola vyuţívá 6 interaktivních tabulí s dataprojektory. V učebně fyziky je vyuţíván dataprojektor a vizualizér a v učebně přírodopisu vyučující pracují s dataprojektorem. Počítačová učebna v 1. patře je vybavena e-beam s dataprojektorem. V budově U Nových lázní 1103/12 je dále ve třídě 1.B počítač a dataprojektor. 7. Zajištění přípojných míst v budově školy Zajištění přípojných míst bude nadále prováděno strukturovu kabeláţí UTP. Rozvod bude rozšířen do dalších přípojných míst v počítačové učebně a do nově inovované učebny. 8. Rychlost a způsob připojení školy do internetu Rychlost připojení školy do internetu sice vyhovuje standardu, ale při plném zatíţení je rychlost připojení velmi nedostačující. Tento problém je nutné odstranit. Budeme reagovat na moţnost zvýšení rychlosti za výhodných finančních podmínek. 9. Zajišťované serverové sluţby Snahou je pořídit nový server s vyššími parametry. Operační systém a kancelářský software je zajišťován licencí School Agreement. Antivirové zabezpečení programem NOD 32 téţ vyhovuje. 10. Přístup ke schránce elektronické pošty, prostor pro webové prezentace školy V tomto směru bude snaha o plné vyuţívání těchto moţností ze stran vyučujících, plánujeme zapojit do webové prezentace ţáky školy. 11. Dodrţování autorského zákona a licenčních ujednání Nadále budeme pouţívat pouze legálními software. 4. Postup dosažení cílového stavu Splňování bodů ICT standardu: Zvyšování informační gramotnosti u pedagogických pracovníků v oblasti úrovně S, M. Zajišťování školení v oblasti vyuţívání interaktivních tabulí. Vyuţívání ICT ve výuce : - častější vyuţívání interaktivních tabulí, zapojení většího počtu pedagogů do práce s interaktivní tabulí, vyuţívání multimediální techniky ve výuce - vyuţívání programového vybavení učeben - bliţší seznamování s hardwarovým vybavením školy Vyuţití ICT ve volnočasových aktivitách (krouţky) Modernizace softwarového a hardwarového vybavení, nákup dalšího softwaru a hardwaru z pohledu vyuţitelnosti ve výuce. Navýšení počtu PC pouţívaných učiteli a navýšení počtu přípojných míst. Vše se odvíjí od finančních moţností školy. V Teplicích dne 1. září 2011 Mgr. Bc. Salačová Simona ředitelka školy 5

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 ICT plán 2011-2013 ZŠ Mšeno vydán 29. 12. 2010 ICT plán 2008-2010: vydán 28. 12. 2007 ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 S aktualizacemi: 1. 28.12.2005 dle metodického

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA ICT plán školy je popis stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a plán

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2. Pedagogičtí pracovníci...4 a) Celkový počet pedagogických pracovníků...4 b) Úroveň ICT vzdělání...4 c)

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová ICT plán školy 2014/2015 1 Úvod ICT plán školy popisuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole (vydaný

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 Mgr. Jana Horáčková ICT koordinátor ICT KOORDINÁTOR VE ŠKOLE ICT koordinátor je označení užívané v terminologii

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal ICT PLÁN ŠKOLY na školní roky 2012-2014 Mgr. Radek Širhal 2012 Obsah: 1 Základní údaje o škole 3 2 Popis aktuálního stav... 4 2.1 Žáci 4 2.2 Pedagogičtí pracovníci.... 4 a) Celkový počet pedagogických

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

I C T P L Á N Š K O L Y

I C T P L Á N Š K O L Y Z á k l a d n í š k o l a při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období 1.1.2006-30.6.2007 Louny, leden 2006 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, metodik ICT Schválil : Václav

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2012/2013 ( aktualizace zaří 2012)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2012/2013 ( aktualizace zaří 2012) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2012/2013 ( aktualizace zaří 2012) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více