, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika školního vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluace 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy : Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Školní Březůvky Zřizovatel : Obec Březůvky Ředitelka : Mgr.Lenka Ajglová tel IČO : IZO : Platnost od :

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Poloha školy Škola se nachází v obci Březůvky, v okrese Zlín. Samotná obec je položena v údolí mezi kopcovitou krajinou Vizovických vrchů, ve valašsko-slováckém pomezí.nejbližší spojení s městy je 10 km severně vzdálený Zlín a 15 km jižně vzdálené Luhačovice. Obec svou rozlohou i počtem obyvatel patří k menším obcím v okrese Zlín. Velikost a vybavení školy Naše mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Je součástí právního subjektu, který tvoří základní škola se dvěmi třídami, jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a jedna třída mateřské školy. Sloučení ZŠ a MŠ má své výhody.umožňuje dětem, rodičům i pedagogům blíže se seznámit s dětmi, žáky,zaměstnanci i provozem obou zařízení a úzce spolupracovat.v takřka rodinném prostředí je odbourán stres z velkého neznámého prostředí, který je možný ve velkých školách.třída mateřské školy je věkově heterogenní.toto věkové složení třídy umožňuje učit děti toleranci a vzájemné pomoci. Mateřská škola je umístěna v prvním patře budovy školy. Má k dispozici menší hernu, jednu větší třídu a menší kabinet. Pohybová místnost je využívána společně se základní školou, půdní relaxační místnost slouží také jako odpočívárna.šatny a toalety se nacházejí v suterénu. Pravidelným nácvikem a seznamováním s pravidly bezpečnosti se děti samostatně naučí přecházet po schodech spojujících suterén a první patro. Školní jídelna se nachází v sousední budově, kam denně děti docházejí na oběd. Svačinky přinášejí kuchařky do budovy školy a jsou podávány ve třídě mateřské školy. K areálu školy patří přilehlá zahrada s pískovištěm a průlezkami, dále školní dvůr s travnatou plochou a malé školní hřiště. Vybavení pomůckami a hračkami je dostatečné, podle možností se je snažíme obměňovat a modernizovat.ve třídě je pro děti instalován počítač, další počítač, internet, tiskárnu a kopírku využívají učitelky.velkým přínosem je keramická pec. K nesporným kladům patří poloha školy, blízká okolní krajina a lesy, které je možno využít k vycházkám, cestám za poznáváním okolí a přírody. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně, s klinickou logopedkou, která dojíždí jedenkrát ročně na prohlídku dětí MŠ a žáků ZŠ. Dále spolupracujeme s organizacemi zabývajícími se ekologickými vzdělávacími oblastmi a zajišťují pro děti kvalitní vzdělávací a výukové programy. S MŠ a ZŠ Provodov se setkáváme při společných návštěvách kulturních akcí, výletech a při návštěvách předškoláků v 1.třídě ZŠ Provodov. Všichni zaměstnanci se podílejí na organizaci mimoškolních akcí pro děti ve spolupráci s rodiči, a to na akcích v rámci školy i celé obce. Škola nabízí zájmové útvary podle svých možností a zájmu rodičů. V rámci spolupráce s obcí vystupují děti na kulturních akcích obce - besedy s důchodci,vítání občánků,vánoční jarmark 4

5 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiální a hygienické podmínky - vybavení pomůckami a hračkami je dostatečné, snažíme se je obměňovat a modernizovat - nábytek odpovídá požadavkům, individuální úpravy jsou realizovány podle potřeby - šatna je vybavena skříňkami s označením pro každé dítě - umývárna byla rekonstruována, je umístěna v prostorách herny a usnadňuje lepší a bezpečnější sebeobsluhu dětí - toalety jsou odděleny přepážkami, jsou umístěny v suterénu - školní zahrada je vybavena pískovištěm a různými prvky pro pohybové aktivity - pohybová místnost je společná pro MŠ i ZŠ, vybavení je dobré a odpovídá velikosti pohybové místnosti a bylo doplněno o relaxační a gymnastické míče, overbally a masážní míčky - půdní relaxační místnost využíváme k pohybově relaxačním činnostem a také k odpočinku na lehátkách nebo k společným akcím rodičů a dětí - didaktické vybavení je průběžně doplňováno, využíváme počítače pro děti i učitele, CD a DVD přehrávač, video a keramickou vypalovací pec - hrací kouty umožňují soukromí, některé je možno využít k relaxaci dětí Životospráva - dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle norem - mezi pokrmy jsou dodržovány stanovené intervaly /2 maximálně 3 hodiny/ - snažíme se, aby ve stravě byla denně zastoupena čerstvá zelenina a ovoce. Bílé pečivo postupně nahrazujeme tmavým a celozrnným pečivem, omezujeme spotřebu cukru - pitný režim je zajištěn během celého dne. Dětem jsou podávány ovocné čaje, šťávy a čistá pramenitá voda, která má očistné účinky a děti si zvykají na neslazené tekutiny - zařazujeme prvky zdravé a racionální výživy do přípravy jednotlivých pokrmů /např.zahušťování pokrmů, nové druhy pomazánek apod. / - do jídla děti zásadně nenutíme,motivujeme je však tak,aby jídlo ochutnaly a seznámily se s ním, postupně děti přivykáme na prvky zdravé výživy Psychosociální podmínky - denní řád je pravidelný a zároveň natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí, aktuální situaci a stavu - nově příchozí dítě má možnost využít postupné adaptace i za přítomnosti rodiče ve třídě, v průběhu roku mají maminky s malými dětmi možnost navštívit děti z MŠ na školní zahradě a postupně se tak seznamovat s provozem MŠ - děti jsou každodenně venku, délka pobytu je přizpůsobena aktuálním klimatickým podmínkám - při odpoledním odpočinku uplatňujeme individuální potřebu spánku. Děti, které nespí, mají možnost zapojit se do klidných zájmových činností, pracujeme s dětmi i individuálně 5

6 - je respektována individuální potřeba aktivity i odpočinku, děti mají možnost relaxovat během dne v relaxačním koutku - snažíme se vytvořit prostředí, ve kterém se dítě cítí bezpečně, jistě a spokojeně - všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i povinnosti, osobní svoboda a volnost je do určitých mezí respektována - děti jsou seznámeny s pravidly chování tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost, aby se vzájemně tolerovaly a vytvořil se kolektiv kamarádů, v němž se cítí dobře - převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme děti v samostatnosti, nebát se, důvěřovat si - je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte - vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám - snažíme se, aby poměr spontánních a řízených aktivit byl vyvážený a vyrovnaný Organizace a zajištění chodu - denní řád je pravidelný a zároveň natolik pružný a flexibilní, že umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám dětí i okamžitému stavu a situaci ve škole, třídě - do denního programu zařazujeme nejméně třikrát týdně zdravotně preventivní pohybové aktivity - v době přímé práce s dětmi se pedagogičtí pracovníci plně věnují dětem a jejich vzdělávání, a přebírají veškerou odpovědnost za bezpečnost dítěte od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce do doby předání dítěte zpět zákonnému zástupci - poměr spontánních i řízených činností v průběhu dne je vyvážený - dětem je poskytován dostatečný prostor a čas pro spontánní hru, prostor pro dokončení hry nebo možnost pokračovat v ní později - zařazovány jsou individuální, skupinové i frontální činnosti - všechny aktivity jsou organizovány tak, aby vedly děti k vlastní aktivitě, k zapojení do organizace činností, experimentování a přihlíží k individuálnímu tempu jednotlivých dětí - při plánování činností vychází pedagogové z potřeb a zájmů dětí, přihlíží k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí a pro realizaci daných činností včas a v dostatečné kvalitě připravují materiální zajištění i organizaci prostředí Řízení mateřské školy - mateřskou školu řídí ředitelka společného právního subjektu ZŠ a MŠ Březůvky - za výchovně vzdělávací práci v mateřské škole a tvorbu školního vzdělávacího programu odpovídá vedoucí učitelka - povinnosti jednotlivých pracovníků jsou vymezeny v pracovní náplni každého pracovníka - mateřská škola spolupracuje se základní školou, zřizovatelem, pedagogicko psychologickou poradnou, s klinickým logopedem 6

7 Personální a pedagogické zajištění - všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci v oboru předškolní pedagogiky - pedagogové se sebevzdělávají a doplňují si znalosti ve svém oboru formou vzdělávacích akcí či samostudia - pedagogové se chovají, jednají a pracují v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí - specializované služby, k nimž nemají pedagogové dostatečné vzdělání zajišťujeme ve spolupráci s odborníky ( logopedická péče klinický logoped, speciální pedagog, poradenský psycholog pedagogicko-psychologická poradna) Provoz a plynulý chod mateřské školy zajišťují : 2 kvalifikované učitelky na plný úvazek 1 školnice 1 vedoucí školní jídelny 1 kuchařka Spolupráce s rodiči - rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje /osobní kontakt s učitelkami, nástěnky v MŠ, internetové stránky školy/ - snažíme se u rodičů probudit zájem, aby se spolupodíleli při řešení případných problémů - učitelky individuálně informují rodiče o chování dětí, o pokrocích v rozvoji a učení a pomáhají rodičům případnou radou v otázkách výchovy a vzdělávání dětí - pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi - MŠ podporuje rodinu a pomáhá rodičům v péči o dítě 7

8 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Z čeho vycházíme - základním dokumentem je zákon č.561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška MŠMT č.14/2005 o předškolním vzdělávání - naše MŠ je školou jednotřídní a věkově heterogenní - do jednotřídní MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6let /při odkladu docházky do 7 let / - způsob a podmínky přijímacího řízení, způsob platby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání jsou uvedeny a/ Školním řádu MŠ b/ Kriteriích pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání c/ Směrnice k výši úplaty za předškolní vzdělávání Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání : 1. Dítě, které následující školní rok nastoupí povinnou školní docházku. 2. Trvalý pobyt dítěte v obci, kde mateřská škola sídlí. 3. Dítě zaměstnané matky nebo matky s potvrzením o nástupu do zaměstnání. 4. Dítě dovršilo ke dni nástupu do MŠ věk tří let / zákon č. 561/2004 Sb., 34/ 5. Celodenní docházka do mateřské školy. 6. mateřskou školu již navštěvuje starší sourozenec. Organizace dne v MŠ režim dne scházení dětí, hry a činnosti v hracích koutech dle vlastní volby dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, individuální, skupinové či společné činnosti, ranní svačina společné zahájení dne, komunikativní kruh, didakticky zacílená činnost ve formě spontánních i řízených činností, pohybové aktivity, hudební, výtvarné jazykové, rozumové, atd., hygiena, ovocná přesnídávka příprava na pobyt venku, pobyt venku, pohyb, hry, poznávání aj oběd, hygiena, přechod ze ŠJ do MŠ odpolední odpočinek, klidné činnosti a hry, relaxace, individuální programy s dětmi hygiena, převlékání dětí, odpolední svačinka odpolední zájmové činnosti, hry a činnosti podle vlastní volby dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou ( individuální, skupinové či společné činnosti), dokončování úkolů z dopolední činností,diagnostika, rozcházení dětí Pitný režim - zajištěn v průběhu celého dne Relaxace dětí - dítě může kdykoliv během dne odpočívat v relaxačním koutku. Hlavní relaxace je po obědě, při poslechu pohádky, respektujeme individuální potřeby dítěte, odpočinek však trvá nejméně 30 minut Stanovený režim dne - zajišťuje pravidelný a zároveň flexibilní rytmus a řád, který umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci v naší MŠ - zajišťujeme vyrovnaný poměr řízených a spontánních i pohybových činností - děti podněcujeme k vlastní aktivitě a necháváme je pracovat svým tempem. 8

9 - vytváříme podmínky pro individuální a skupinové činnosti - respektujeme potřeby dětí a pomáháme je uspokojovat, jednáme nenásilně, přirozeně a citlivě, navozujeme situace pohody, klidu, bezpečí, děti neúměrně nepřetěžujeme - do programu zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity /zdravotní cvičení, jógová cvičení, cvičení s overbally apod./ - děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní hru - respektujeme individuální potřebu spánku dětí - vzdělávací nabídka je obohacena o zájmové útvary Metody a formy vzdělávání V naší jednotřídní mateřské škole máme věkově heterogenní třídu, v níž jsou zařazeny děti ve věku od 3 do 6let, při odkladu školní docházky do 7 let věku.vzdělávání dětí v MŠ přizpůsobujeme věkovým a individuálním potřebám a zvláštnostem jednotlivých dětí, využíváme poznatků z oboru psychologie a pedagogiky předškolního věku. Naše MŠ je školou rodinného typu a umožňuje dětem nabídnout vlídné, vstřícné a podnětné prostředí, kde se snažíme o to, aby se dítě cítilo bezpečně a spokojeně. Nové děti se mohou postupně adaptovat na nové prostředí i za pomoci rodičů, kteří mají možnost účastnit se činností v MŠ. Metody, které využíváme k rozvoji dětí PROŽITKOVÉHO UČENÍ - zařazujeme hry a činnosti založené na přímých prožitcích, zážitcích, konkrétních poznatcích a praktických zkušenostech SITUAČNÍHO UČENÍ - využíváme skutečné i navozené situace, kdy děti při praktické ukázce i řešení určitých životních situací získávají konkrétní poznatky, dovednosti a zkušenosti přirozenou cestou a umí je použít v praktickém životě SPONTÁNNÍHO SOCIÁLNÍHO UČENÍ kdy ve všech činnostech a situacích i didakticky nezaměřených se formou přirozené nápodoby učí správným vzorům chování i životním postojům DIDAKTICKY ZACÍLENÁ ČINNOST, při níž plníme konkrétní vzdělávací cíl a je Uskutečňováno formou SPONTÁNNÍHO I ŘÍZENÉHO UČENÍ. Je založeno na aktivní účasti dítěte a probíhá zpravidla skupinově či individuálně.dítě má možnost volby, zda se dané činnosti zúčastní / přihlížíme k individuálním zvláštnostem,okamžité situaci a zdravotnímu stavu dítěte / 5. HROVÉ A TVOŘIVÉ ČINNOSTI střídající se během dne a obsahující prvky hry a tvořivosti 6. Vzdělávání probíhá na základě INTEGROVANÝCH BLOKŮ, v nichž je nabízen vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vztazích a vazbách a vychází ze života dítěte a světa, který jej obklopuje. Získané poznatky a zkušenosti jsou pro dítě lépe pochopitelné a prakticky využitelné 7. SPECIFICKÉ METODY,které využíváme a/ pozorování b/ experimentování c/ rozhovor d/ spolupráce,kooperace e/ využití médií /knihy, TV, CD, DVD, video, PC a počítačové programy určené k rozvoji dětí předškolního věku f/ hry tvořivé, námětové, didaktické, smyslové, pohybové, hudební 9

10 g/ praktické činnosti výtvarné, pracovní Omezujeme předkládání hotových informací, poznatků, snažíme se vzdělávací činnosti plánovat a organizovat tak, aby byla podporována dětská představivost, aktivita a zvídavost, řídíme se věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a pedagogickým záměrem. Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Záměry pro předškolní vzdělávání jsou pro všechny děti společné.bereme v úvahu, že při vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných je třeba vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte. Integrace těchto dětí do běžné třídy naší mateřské školy znamená pro dítě přiblížení se normálnímu prostředí a oslabení izolace dítěte od společnosti ostatních vrstevníků. Integrace dětí do podmínek naší mateřské školy má však vedle nesporných pozitiv i svá rizika. Před přijetím dítěte se proto pokusíme stanovit, co v konkrétním případě potřeby dítěte představují, jaké z nich vyplývají nároky na naši pedagogickou práci a jaké podmínky dokážeme v prostředí naší mateřské školy vytvořit / jedná se o podmínky materiální, psychosociální, personální, odborné a další). Vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením V naší mateřské škole jsme doposud neměli integrováno žádné takové dítě, škola nemá potřebné vybavení, v případě nutnosti bychom však usilovali o zajištění vzdělávacích podmínek podle potřeb dítěte. Škola nemá bezbariérový přístup a dosud ani bezbariérové podmínky ve vnitřních prostorách školy. Domníváme se však, že bychom dokázali zajistit péči o děti s nižším stupněm znevýhodnění či postižení. Zatím není v možnostech naší jednotřídní školy snížit počet dětí ve třídě. V případě přijetí takového dítěte budeme postupovat v souladu s Vyhláškou o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Rámcový program pro předškolní vzdělávání umožňuje, aby školní i třídní vzdělávací program, jeho obsah i podmínky byly podle potřeb a možností rozumně přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí.učitelky naší mateřské školy rozvíjejí tyto nadané děti nabídkou dalších aktivit podle zájmů a schopností či mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora mimořádných schopností je zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři vzdělávací nabídky. Učitelky se dětem věnují individuálně a s dětmi pracují po vyšetření v PPP a vycházejí z doporučení a závěrů tohoto vyšetření. Zabezpečení předškolního vzdělávání dětí po odkladu školní docházky Pro každé dítě s odloženou školní docházkou vypracováváme individuální plán,ve kterém vycházíme ze závěrů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.jsou zde stanoveny konkrétní oblasti a činnosti vzdělávání i jejich časový harmonogram pro daný školní rok. S dětmi pracujeme individuálně i skupinově a spolupracujeme s vyučující učitelkou 1.ročníku příslušné základní školy. 10

11 5.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Mateřská škola vychází z cíle od zahájení docházky dítěte do mateřské školy osvojovat si základy klíčových kompetencí a tím získat předpoklady pro další vzdělávání.snaží se o doplnění rodinné výchovy a dostatkem přiměřených podnětů přispívat k aktivnímu rozvoji a učení dětí, rozvíjet celkově osobnost dítěte, stránku tělesnou, chápání světa,motivovat k touze po dalším poznávání a učení, soužití ve společnosti ostatních a chápat normy a hodnoty společností uznávaných. Podporuje rozvoj individuality dítěte, usiluje o chápání a učení se solidaritě a sociálnímu cítění, zdravému soužití a vztahům mezi dětmi, pocitu sounáležitosti s přírodou, usiluje o vytvoření základů zdravého životního stylu a vědomí, že zdraví člověka není samozřejmostí a je třeba o něj pečovat.prostřednictvím projektu Můj region seznamuje děti s okolní krajinou, významnými zeměpisnými, kulturními i historickými místy, objekty, zvyky, prameny, pověstmi a dialektem a vedeme tak děti k sounáležitosti s krajem, odkud pochází. Co chceme a kam směřujeme : - chceme u dětí rozvíjet samostatnost a touhu po poznávání - chceme prohlubovat toleranci, respektování druhých, jejich práv, osobních názorů a podporovat spolupráci a pomoc - chceme podporovat zdravé sebevědomí dětí a prosazování se, schopnost sebehodnocení - chceme v našem působení navazovat na rodinnou výchovu a úzkou spoluprácí s rodiči zdokonalovat výchovně vzdělávací působení na dítě - chceme u dětí rozvíjet cit pro estetično prostřednictvím pracovních a výtvarných dovedností a zkrášlování prostředí a okolí školy - chceme vést děti k lásce k přírodě, svému kraji, regionu, vlasti a péčí o ně formovat základy ekologického cítění a chování - chceme prohlubovat úctu dětí k tradicím a jejich udržování - chceme rozvíjet poznatky dětí o světě kolem a o nejbližším okolí - chceme u dětí formovat vztah ke zdraví, péči o něj a základy zdravého životního stylu - chceme formovat kladný vztah k pohybu a rozvíjet pohybové schopnosti dětí - chceme dítě co nejlépe připravit na vstup do základní školy 11

12 Specifika školy a vzdělávání Škola s rodinným prostředím uprostřed přírody dává možnost názorného učení, které se týká mezilidských vztahů, kdy využíváme každodenního kontaktu a spolupráce se žáky a učiteli základní školy, tak poznávání obce a okolní přírody.poloha školy umožňuje přesun výuky do přírody, přímou účast na dodržování tradic, zapojení do života obce. Heterogenní věkové složení třídy umožňuje učit a vést děti k toleranci a vzájemné pomoci. Názorného učení využíváme při osvojování dovedností a poznatků prožitkem, dramatizací situace, výtvarným zpracováním, praktickou zkušeností a využíváme různých moderních metod a forem práce.činnosti dětí se během dne střídají plánovaně, ale i v závislosti na aktuální situaci a potřebách dítěte, režim dne je přizpůsobitelný momentální situaci a změnám. Děti se podílejí na tvorbě pravidel soužití kamarádů v MŠ, přiměřeně svému věku hledají možnosti, jak se o určitém problému dozvědět více, učí se vyhodnocovat své chování, jednání, vyvozovat závěry, shrnovat poznané, debatovat o problému. Snažíme se o to, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní pohybovou a herní aktivitu. Do pestré nabídky pohybových aktivit zařazujeme nové prvky a metody jako cvičení na gymnastických a balančních míčích, cvičení s overballovými, masážními míči, jógová cvičení pro děti, které podporují zdravý růst, správné držení těla, stabilizují páteř, rozvíjí správné pohybové návyky, rovnováhu, koordinaci pohybů i relaxaci a přispívají ke zdraví i vytváření návyků zdravého životního stylu. Rodinné prostředí a úzké propojení školy a školní jídelny umožňuje seznamovat děti a prakticky si vyzkoušet prvky zdravé výživy. Snažíme se zejména o každodenní zařazování čerstvého ovoce a zeleniny, omezování spotřeby bílé mouky a zařazování tmavého a celozrnného pečiva, omezování spotřeby cukru a tuků. Vzhledem k rostoucímu množství zdravotních omezení v oblasti stravování,jsme schopni po dohodě s rodiči a školní jídelnou zajistit úpravu jídelníčku s různými alergiemi (např. alergie na lepek, laktózu, dermatitida ) Naším cílem je vytvořit dětem příjemné, bezpečné prostředí, které současně nabízí pestrou a širokou vzdělávací nabídku, rozvíjet pocit sounáležitosti s krajem, regionem odkud pochází, seznamovat s kulturními i historickými skutečnostmi našeho kraje, regionu, respektovat individuální potřeby dítěte a nenásilnou formou připravovat děti na prostředí základní školy tak, aby byly osvojeny základy pracovních schopností, přistupování k řešení problému s touhou poznávat a mít z poznaného radost a byly položeny základy pro další životní i vzdělávací cestu dítěte. Výchovné a vzdělávací strategie V rámci našeho vzdělávacího programu chceme u dětí vytvářet a rozvíjet následující klíčové kompetence k dalšímu učení a osobnímu rozvoji dítěte: Kompetence k učení Dítě má elementární poznatky o světe lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí,ve kterém žije. - využíváme přímé zkoumání a pozorování při vycházkách, kulturních, sportovních a jiných zážitkových akcích ve škole i mimo ni, výukových programech - s dětmi vedeme experimentování, pokusy a jejich řešení přímo ve třídě 12

13 - využíváme všech dostupných pomůcek, knih, encyklopedií, programů na CD, DVD, počítačových programů pro předškolní děti Dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo zvládlo. - využíváme komunitního kruhu k vyjadřování názorů a pocitů dětí - jsou vedeny rozhovory a debaty k daným tématům - společná hledání řešení, vznášení různých názorů a myšlenek od dětí - řešení pracovních listů a úkolů pro předškolní děti Dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům. - námětové, tvořivé, didaktické, pohybové hry a hry s pravidly - úkoly ve skupinách, dvojicích i pro jednotlivce, které při dokončení slibují zajímavý výsledek /třídění, přiřazování, vyhledávání, rozlišování/ - dramatizace, práce s loutkou, práce s textem, písní, básní - výtvarné, pracovní činnosti, grafomotorická cvičení, řešení labyrintů a dalších úkolů Kompetence k řešení problémů Dítě řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty /má vlastní, originální nápady /, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost. - rozvoj fantazie prostřednictvím dramatizace, námětových, tvořivých, výtvarných, společenských a konstruktivních her - péče o přírodu, pokusy, experimentování, praktické činnosti Dítě při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích -určování, porovnávání, přiřazování množství, počtu, orientace v prostoru a rovině Komunikativní kompetence Dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog. - individuální i skupinové debaty, rozhovory - poslech a reprodukce čteného i mluveného projevu - popis věcí, jevů, dějů - námětové, dramatizující hry Dítě ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - uvolňování ruky, grafomotorická cvičení - práce se slovem, rozklad slova na slabiky, poznávání hlásky na začátku a konci slova 13

14 Dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává /knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp./ - práce s knihami, encyklopediemi /popis, vyhledávání, seznamování / - práce s počítačem, využití různých programů pro předškolní děti - seznámení s CD, DVD přehrávačem,televizí Sociální a personální kompetence Dítě dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. - péče a pomoc starších dětí mladším, - tvořivé, námětové hry, četba vhodných příběhů, dramatizace učitelkou apod. - sebehodnocení, vyjadřování pocitů v rámci komunitního kruhu Dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje,v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. - střídání činností frontálních a skupinových, společná práce na úkolu - střídání a dělení rolí v námětových a tvořivých hrách - názorné ukázky a užití pravidel společen.chování v konkrétních situacích v rámci života dětí v MŠ / přivítání návštěvy, blahopřání, požádání, poděkování apod./ Dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim. - společná tvorba pravidel třídy - dodržování pravidel třídy a jejich samostatné hodnocení dětmi Činnostní a občanské kompetence Dítě má základní dětskou představu o tom,co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami,i co je s nimi v rozporu,a snaží se podle toho chovat. - rozhovory,debaty,řešení problému v rámci komunitního kruhu i dalších činnostech - předkládání kladných vzorů ze svého okolí - řešení konkrétních situací Dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých,učí se je hájit a respektovat,chápe,že všichni lidé mají stejnou hodnotu. - řešení každodenních situací a sporů v rámci komunitního kruhu i samostatně - zastat se mladších a slabších dětí,podat jim pomocnou ruku - pochopit,neodsuzovat a pomoci mladším,slabším a odlišným Dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí/přírodní i společenské/. - činnosti spojené s péčí o své zdraví,hygienou těla,předcházení nemocem a úrazům - praktické ukázky a námětové hry s řešením a nácvikem konkrétních situací - péče o zdraví přírody-programy s ekologickou tématikou 14

15 Při výchovně vzdělávací práci se snažíme o co nejúplnější propojení všech oblastí vzdělávání tak, aby bylo co nejpřirozenější a získané poznatky, schopnosti a dovednosti byly vzájemně propojené a předškolním dítětem prakticky využitelné. Je zde zařazeno 5 následujících oblastí : 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Jednotlivé oblasti realizujeme následujícím způsobem : DÍTĚ A JEHO TĚLO Vzdělávacím záměrem v této oblasti je podpora zdravého růstu a neurosvalového vývoje, podpora fyzické pohody, postupné zlepšování tělesné zdatnosti, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, sebeobslužné dovednosti, výchova ke zdravému životnímu stylu. Dílčí vzdělávací cíle - uvědomění si vlastního těla - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky /koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod./, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu Vzdělávací nabídka - lokomoční pohybové činnosti /hry ke zdokonalení chůze, běhu, skoků, poskoků, různých stylů házení, lezení, činnosti s tělocvičným nářadím a náčiním /lavičky, kužely, švédská bedna, žebřiny, overbalové, gymnastické a masážní míče, obruče, tyče apod./ - nelokomoční pohybové činnosti jako jóga, při níž zařazujeme cvičení přímivá, protahovací, dechová a relaxační s využitím relaxační hudby - další činnosti jako míčové hry,využití padáku pro pohybovou a zrakovou koordinaci a spolupráci, stuhy, kruhy pro ladnost pohybu - zájmová činnost cvičení na balančních a gymnastických míčích - sezónní činnosti-výlety, turistika, poznávání okolní krajiny při vycházkách, plavání, sáňkování, sportovní dny - zdravotně zaměřené činnosti jako zdravotní cvičení, jógová cvičení s dětmi, cvičení na overalech a balančních míčích, s masážními míčky a polokoulemi /obsahující vyrovnávací, přímivé, dechové a relaxační cviky / - smyslové a psychomotorické hry se zapojením čichu, hmatu, sluchu, zraku a chuti - konstruktivní činnosti a grafické činnosti s využitím různých druhů stavebnic, kostek skládaček, různé výtvarné techniky, práce s různorodým přírodním i umělým materiálem, hmotou, grafomotorická cvičení 15

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. FILOSOFIE... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 6 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY JAKO CELKU...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. FILOSOFIE... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 6 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY JAKO CELKU... 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. FILOSOFIE... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 5 3. PRIORITY MATEŘSKÉ ŠKOLY... 6 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY JAKO CELKU... 7 4.1 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY... 8 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více