, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika školního vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluace 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy : Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Školní Březůvky Zřizovatel : Obec Březůvky Ředitelka : Mgr.Lenka Ajglová tel IČO : IZO : Platnost od :

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Poloha školy Škola se nachází v obci Březůvky, v okrese Zlín. Samotná obec je položena v údolí mezi kopcovitou krajinou Vizovických vrchů, ve valašsko-slováckém pomezí.nejbližší spojení s městy je 10 km severně vzdálený Zlín a 15 km jižně vzdálené Luhačovice. Obec svou rozlohou i počtem obyvatel patří k menším obcím v okrese Zlín. Velikost a vybavení školy Naše mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Je součástí právního subjektu, který tvoří základní škola se dvěmi třídami, jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a jedna třída mateřské školy. Sloučení ZŠ a MŠ má své výhody.umožňuje dětem, rodičům i pedagogům blíže se seznámit s dětmi, žáky,zaměstnanci i provozem obou zařízení a úzce spolupracovat.v takřka rodinném prostředí je odbourán stres z velkého neznámého prostředí, který je možný ve velkých školách.třída mateřské školy je věkově heterogenní.toto věkové složení třídy umožňuje učit děti toleranci a vzájemné pomoci. Mateřská škola je umístěna v prvním patře budovy školy. Má k dispozici menší hernu, jednu větší třídu a menší kabinet. Pohybová místnost je využívána společně se základní školou, půdní relaxační místnost slouží také jako odpočívárna.šatny a toalety se nacházejí v suterénu. Pravidelným nácvikem a seznamováním s pravidly bezpečnosti se děti samostatně naučí přecházet po schodech spojujících suterén a první patro. Školní jídelna se nachází v sousední budově, kam denně děti docházejí na oběd. Svačinky přinášejí kuchařky do budovy školy a jsou podávány ve třídě mateřské školy. K areálu školy patří přilehlá zahrada s pískovištěm a průlezkami, dále školní dvůr s travnatou plochou a malé školní hřiště. Vybavení pomůckami a hračkami je dostatečné, podle možností se je snažíme obměňovat a modernizovat.ve třídě je pro děti instalován počítač, další počítač, internet, tiskárnu a kopírku využívají učitelky.velkým přínosem je keramická pec. K nesporným kladům patří poloha školy, blízká okolní krajina a lesy, které je možno využít k vycházkám, cestám za poznáváním okolí a přírody. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně, s klinickou logopedkou, která dojíždí jedenkrát ročně na prohlídku dětí MŠ a žáků ZŠ. Dále spolupracujeme s organizacemi zabývajícími se ekologickými vzdělávacími oblastmi a zajišťují pro děti kvalitní vzdělávací a výukové programy. S MŠ a ZŠ Provodov se setkáváme při společných návštěvách kulturních akcí, výletech a při návštěvách předškoláků v 1.třídě ZŠ Provodov. Všichni zaměstnanci se podílejí na organizaci mimoškolních akcí pro děti ve spolupráci s rodiči, a to na akcích v rámci školy i celé obce. Škola nabízí zájmové útvary podle svých možností a zájmu rodičů. V rámci spolupráce s obcí vystupují děti na kulturních akcích obce - besedy s důchodci,vítání občánků,vánoční jarmark 4

5 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiální a hygienické podmínky - vybavení pomůckami a hračkami je dostatečné, snažíme se je obměňovat a modernizovat - nábytek odpovídá požadavkům, individuální úpravy jsou realizovány podle potřeby - šatna je vybavena skříňkami s označením pro každé dítě - umývárna byla rekonstruována, je umístěna v prostorách herny a usnadňuje lepší a bezpečnější sebeobsluhu dětí - toalety jsou odděleny přepážkami, jsou umístěny v suterénu - školní zahrada je vybavena pískovištěm a různými prvky pro pohybové aktivity - pohybová místnost je společná pro MŠ i ZŠ, vybavení je dobré a odpovídá velikosti pohybové místnosti a bylo doplněno o relaxační a gymnastické míče, overbally a masážní míčky - půdní relaxační místnost využíváme k pohybově relaxačním činnostem a také k odpočinku na lehátkách nebo k společným akcím rodičů a dětí - didaktické vybavení je průběžně doplňováno, využíváme počítače pro děti i učitele, CD a DVD přehrávač, video a keramickou vypalovací pec - hrací kouty umožňují soukromí, některé je možno využít k relaxaci dětí Životospráva - dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle norem - mezi pokrmy jsou dodržovány stanovené intervaly /2 maximálně 3 hodiny/ - snažíme se, aby ve stravě byla denně zastoupena čerstvá zelenina a ovoce. Bílé pečivo postupně nahrazujeme tmavým a celozrnným pečivem, omezujeme spotřebu cukru - pitný režim je zajištěn během celého dne. Dětem jsou podávány ovocné čaje, šťávy a čistá pramenitá voda, která má očistné účinky a děti si zvykají na neslazené tekutiny - zařazujeme prvky zdravé a racionální výživy do přípravy jednotlivých pokrmů /např.zahušťování pokrmů, nové druhy pomazánek apod. / - do jídla děti zásadně nenutíme,motivujeme je však tak,aby jídlo ochutnaly a seznámily se s ním, postupně děti přivykáme na prvky zdravé výživy Psychosociální podmínky - denní řád je pravidelný a zároveň natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí, aktuální situaci a stavu - nově příchozí dítě má možnost využít postupné adaptace i za přítomnosti rodiče ve třídě, v průběhu roku mají maminky s malými dětmi možnost navštívit děti z MŠ na školní zahradě a postupně se tak seznamovat s provozem MŠ - děti jsou každodenně venku, délka pobytu je přizpůsobena aktuálním klimatickým podmínkám - při odpoledním odpočinku uplatňujeme individuální potřebu spánku. Děti, které nespí, mají možnost zapojit se do klidných zájmových činností, pracujeme s dětmi i individuálně 5

6 - je respektována individuální potřeba aktivity i odpočinku, děti mají možnost relaxovat během dne v relaxačním koutku - snažíme se vytvořit prostředí, ve kterém se dítě cítí bezpečně, jistě a spokojeně - všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i povinnosti, osobní svoboda a volnost je do určitých mezí respektována - děti jsou seznámeny s pravidly chování tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost, aby se vzájemně tolerovaly a vytvořil se kolektiv kamarádů, v němž se cítí dobře - převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme děti v samostatnosti, nebát se, důvěřovat si - je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte - vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám - snažíme se, aby poměr spontánních a řízených aktivit byl vyvážený a vyrovnaný Organizace a zajištění chodu - denní řád je pravidelný a zároveň natolik pružný a flexibilní, že umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám dětí i okamžitému stavu a situaci ve škole, třídě - do denního programu zařazujeme nejméně třikrát týdně zdravotně preventivní pohybové aktivity - v době přímé práce s dětmi se pedagogičtí pracovníci plně věnují dětem a jejich vzdělávání, a přebírají veškerou odpovědnost za bezpečnost dítěte od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce do doby předání dítěte zpět zákonnému zástupci - poměr spontánních i řízených činností v průběhu dne je vyvážený - dětem je poskytován dostatečný prostor a čas pro spontánní hru, prostor pro dokončení hry nebo možnost pokračovat v ní později - zařazovány jsou individuální, skupinové i frontální činnosti - všechny aktivity jsou organizovány tak, aby vedly děti k vlastní aktivitě, k zapojení do organizace činností, experimentování a přihlíží k individuálnímu tempu jednotlivých dětí - při plánování činností vychází pedagogové z potřeb a zájmů dětí, přihlíží k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí a pro realizaci daných činností včas a v dostatečné kvalitě připravují materiální zajištění i organizaci prostředí Řízení mateřské školy - mateřskou školu řídí ředitelka společného právního subjektu ZŠ a MŠ Březůvky - za výchovně vzdělávací práci v mateřské škole a tvorbu školního vzdělávacího programu odpovídá vedoucí učitelka - povinnosti jednotlivých pracovníků jsou vymezeny v pracovní náplni každého pracovníka - mateřská škola spolupracuje se základní školou, zřizovatelem, pedagogicko psychologickou poradnou, s klinickým logopedem 6

7 Personální a pedagogické zajištění - všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci v oboru předškolní pedagogiky - pedagogové se sebevzdělávají a doplňují si znalosti ve svém oboru formou vzdělávacích akcí či samostudia - pedagogové se chovají, jednají a pracují v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí - specializované služby, k nimž nemají pedagogové dostatečné vzdělání zajišťujeme ve spolupráci s odborníky ( logopedická péče klinický logoped, speciální pedagog, poradenský psycholog pedagogicko-psychologická poradna) Provoz a plynulý chod mateřské školy zajišťují : 2 kvalifikované učitelky na plný úvazek 1 školnice 1 vedoucí školní jídelny 1 kuchařka Spolupráce s rodiči - rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje /osobní kontakt s učitelkami, nástěnky v MŠ, internetové stránky školy/ - snažíme se u rodičů probudit zájem, aby se spolupodíleli při řešení případných problémů - učitelky individuálně informují rodiče o chování dětí, o pokrocích v rozvoji a učení a pomáhají rodičům případnou radou v otázkách výchovy a vzdělávání dětí - pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi - MŠ podporuje rodinu a pomáhá rodičům v péči o dítě 7

8 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Z čeho vycházíme - základním dokumentem je zákon č.561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška MŠMT č.14/2005 o předškolním vzdělávání - naše MŠ je školou jednotřídní a věkově heterogenní - do jednotřídní MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6let /při odkladu docházky do 7 let / - způsob a podmínky přijímacího řízení, způsob platby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání jsou uvedeny a/ Školním řádu MŠ b/ Kriteriích pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání c/ Směrnice k výši úplaty za předškolní vzdělávání Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání : 1. Dítě, které následující školní rok nastoupí povinnou školní docházku. 2. Trvalý pobyt dítěte v obci, kde mateřská škola sídlí. 3. Dítě zaměstnané matky nebo matky s potvrzením o nástupu do zaměstnání. 4. Dítě dovršilo ke dni nástupu do MŠ věk tří let / zákon č. 561/2004 Sb., 34/ 5. Celodenní docházka do mateřské školy. 6. mateřskou školu již navštěvuje starší sourozenec. Organizace dne v MŠ režim dne scházení dětí, hry a činnosti v hracích koutech dle vlastní volby dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, individuální, skupinové či společné činnosti, ranní svačina společné zahájení dne, komunikativní kruh, didakticky zacílená činnost ve formě spontánních i řízených činností, pohybové aktivity, hudební, výtvarné jazykové, rozumové, atd., hygiena, ovocná přesnídávka příprava na pobyt venku, pobyt venku, pohyb, hry, poznávání aj oběd, hygiena, přechod ze ŠJ do MŠ odpolední odpočinek, klidné činnosti a hry, relaxace, individuální programy s dětmi hygiena, převlékání dětí, odpolední svačinka odpolední zájmové činnosti, hry a činnosti podle vlastní volby dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou ( individuální, skupinové či společné činnosti), dokončování úkolů z dopolední činností,diagnostika, rozcházení dětí Pitný režim - zajištěn v průběhu celého dne Relaxace dětí - dítě může kdykoliv během dne odpočívat v relaxačním koutku. Hlavní relaxace je po obědě, při poslechu pohádky, respektujeme individuální potřeby dítěte, odpočinek však trvá nejméně 30 minut Stanovený režim dne - zajišťuje pravidelný a zároveň flexibilní rytmus a řád, který umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci v naší MŠ - zajišťujeme vyrovnaný poměr řízených a spontánních i pohybových činností - děti podněcujeme k vlastní aktivitě a necháváme je pracovat svým tempem. 8

9 - vytváříme podmínky pro individuální a skupinové činnosti - respektujeme potřeby dětí a pomáháme je uspokojovat, jednáme nenásilně, přirozeně a citlivě, navozujeme situace pohody, klidu, bezpečí, děti neúměrně nepřetěžujeme - do programu zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity /zdravotní cvičení, jógová cvičení, cvičení s overbally apod./ - děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní hru - respektujeme individuální potřebu spánku dětí - vzdělávací nabídka je obohacena o zájmové útvary Metody a formy vzdělávání V naší jednotřídní mateřské škole máme věkově heterogenní třídu, v níž jsou zařazeny děti ve věku od 3 do 6let, při odkladu školní docházky do 7 let věku.vzdělávání dětí v MŠ přizpůsobujeme věkovým a individuálním potřebám a zvláštnostem jednotlivých dětí, využíváme poznatků z oboru psychologie a pedagogiky předškolního věku. Naše MŠ je školou rodinného typu a umožňuje dětem nabídnout vlídné, vstřícné a podnětné prostředí, kde se snažíme o to, aby se dítě cítilo bezpečně a spokojeně. Nové děti se mohou postupně adaptovat na nové prostředí i za pomoci rodičů, kteří mají možnost účastnit se činností v MŠ. Metody, které využíváme k rozvoji dětí PROŽITKOVÉHO UČENÍ - zařazujeme hry a činnosti založené na přímých prožitcích, zážitcích, konkrétních poznatcích a praktických zkušenostech SITUAČNÍHO UČENÍ - využíváme skutečné i navozené situace, kdy děti při praktické ukázce i řešení určitých životních situací získávají konkrétní poznatky, dovednosti a zkušenosti přirozenou cestou a umí je použít v praktickém životě SPONTÁNNÍHO SOCIÁLNÍHO UČENÍ kdy ve všech činnostech a situacích i didakticky nezaměřených se formou přirozené nápodoby učí správným vzorům chování i životním postojům DIDAKTICKY ZACÍLENÁ ČINNOST, při níž plníme konkrétní vzdělávací cíl a je Uskutečňováno formou SPONTÁNNÍHO I ŘÍZENÉHO UČENÍ. Je založeno na aktivní účasti dítěte a probíhá zpravidla skupinově či individuálně.dítě má možnost volby, zda se dané činnosti zúčastní / přihlížíme k individuálním zvláštnostem,okamžité situaci a zdravotnímu stavu dítěte / 5. HROVÉ A TVOŘIVÉ ČINNOSTI střídající se během dne a obsahující prvky hry a tvořivosti 6. Vzdělávání probíhá na základě INTEGROVANÝCH BLOKŮ, v nichž je nabízen vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vztazích a vazbách a vychází ze života dítěte a světa, který jej obklopuje. Získané poznatky a zkušenosti jsou pro dítě lépe pochopitelné a prakticky využitelné 7. SPECIFICKÉ METODY,které využíváme a/ pozorování b/ experimentování c/ rozhovor d/ spolupráce,kooperace e/ využití médií /knihy, TV, CD, DVD, video, PC a počítačové programy určené k rozvoji dětí předškolního věku f/ hry tvořivé, námětové, didaktické, smyslové, pohybové, hudební 9

10 g/ praktické činnosti výtvarné, pracovní Omezujeme předkládání hotových informací, poznatků, snažíme se vzdělávací činnosti plánovat a organizovat tak, aby byla podporována dětská představivost, aktivita a zvídavost, řídíme se věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a pedagogickým záměrem. Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Záměry pro předškolní vzdělávání jsou pro všechny děti společné.bereme v úvahu, že při vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných je třeba vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte. Integrace těchto dětí do běžné třídy naší mateřské školy znamená pro dítě přiblížení se normálnímu prostředí a oslabení izolace dítěte od společnosti ostatních vrstevníků. Integrace dětí do podmínek naší mateřské školy má však vedle nesporných pozitiv i svá rizika. Před přijetím dítěte se proto pokusíme stanovit, co v konkrétním případě potřeby dítěte představují, jaké z nich vyplývají nároky na naši pedagogickou práci a jaké podmínky dokážeme v prostředí naší mateřské školy vytvořit / jedná se o podmínky materiální, psychosociální, personální, odborné a další). Vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením V naší mateřské škole jsme doposud neměli integrováno žádné takové dítě, škola nemá potřebné vybavení, v případě nutnosti bychom však usilovali o zajištění vzdělávacích podmínek podle potřeb dítěte. Škola nemá bezbariérový přístup a dosud ani bezbariérové podmínky ve vnitřních prostorách školy. Domníváme se však, že bychom dokázali zajistit péči o děti s nižším stupněm znevýhodnění či postižení. Zatím není v možnostech naší jednotřídní školy snížit počet dětí ve třídě. V případě přijetí takového dítěte budeme postupovat v souladu s Vyhláškou o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Rámcový program pro předškolní vzdělávání umožňuje, aby školní i třídní vzdělávací program, jeho obsah i podmínky byly podle potřeb a možností rozumně přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí.učitelky naší mateřské školy rozvíjejí tyto nadané děti nabídkou dalších aktivit podle zájmů a schopností či mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora mimořádných schopností je zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři vzdělávací nabídky. Učitelky se dětem věnují individuálně a s dětmi pracují po vyšetření v PPP a vycházejí z doporučení a závěrů tohoto vyšetření. Zabezpečení předškolního vzdělávání dětí po odkladu školní docházky Pro každé dítě s odloženou školní docházkou vypracováváme individuální plán,ve kterém vycházíme ze závěrů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.jsou zde stanoveny konkrétní oblasti a činnosti vzdělávání i jejich časový harmonogram pro daný školní rok. S dětmi pracujeme individuálně i skupinově a spolupracujeme s vyučující učitelkou 1.ročníku příslušné základní školy. 10

11 5.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Mateřská škola vychází z cíle od zahájení docházky dítěte do mateřské školy osvojovat si základy klíčových kompetencí a tím získat předpoklady pro další vzdělávání.snaží se o doplnění rodinné výchovy a dostatkem přiměřených podnětů přispívat k aktivnímu rozvoji a učení dětí, rozvíjet celkově osobnost dítěte, stránku tělesnou, chápání světa,motivovat k touze po dalším poznávání a učení, soužití ve společnosti ostatních a chápat normy a hodnoty společností uznávaných. Podporuje rozvoj individuality dítěte, usiluje o chápání a učení se solidaritě a sociálnímu cítění, zdravému soužití a vztahům mezi dětmi, pocitu sounáležitosti s přírodou, usiluje o vytvoření základů zdravého životního stylu a vědomí, že zdraví člověka není samozřejmostí a je třeba o něj pečovat.prostřednictvím projektu Můj region seznamuje děti s okolní krajinou, významnými zeměpisnými, kulturními i historickými místy, objekty, zvyky, prameny, pověstmi a dialektem a vedeme tak děti k sounáležitosti s krajem, odkud pochází. Co chceme a kam směřujeme : - chceme u dětí rozvíjet samostatnost a touhu po poznávání - chceme prohlubovat toleranci, respektování druhých, jejich práv, osobních názorů a podporovat spolupráci a pomoc - chceme podporovat zdravé sebevědomí dětí a prosazování se, schopnost sebehodnocení - chceme v našem působení navazovat na rodinnou výchovu a úzkou spoluprácí s rodiči zdokonalovat výchovně vzdělávací působení na dítě - chceme u dětí rozvíjet cit pro estetično prostřednictvím pracovních a výtvarných dovedností a zkrášlování prostředí a okolí školy - chceme vést děti k lásce k přírodě, svému kraji, regionu, vlasti a péčí o ně formovat základy ekologického cítění a chování - chceme prohlubovat úctu dětí k tradicím a jejich udržování - chceme rozvíjet poznatky dětí o světě kolem a o nejbližším okolí - chceme u dětí formovat vztah ke zdraví, péči o něj a základy zdravého životního stylu - chceme formovat kladný vztah k pohybu a rozvíjet pohybové schopnosti dětí - chceme dítě co nejlépe připravit na vstup do základní školy 11

12 Specifika školy a vzdělávání Škola s rodinným prostředím uprostřed přírody dává možnost názorného učení, které se týká mezilidských vztahů, kdy využíváme každodenního kontaktu a spolupráce se žáky a učiteli základní školy, tak poznávání obce a okolní přírody.poloha školy umožňuje přesun výuky do přírody, přímou účast na dodržování tradic, zapojení do života obce. Heterogenní věkové složení třídy umožňuje učit a vést děti k toleranci a vzájemné pomoci. Názorného učení využíváme při osvojování dovedností a poznatků prožitkem, dramatizací situace, výtvarným zpracováním, praktickou zkušeností a využíváme různých moderních metod a forem práce.činnosti dětí se během dne střídají plánovaně, ale i v závislosti na aktuální situaci a potřebách dítěte, režim dne je přizpůsobitelný momentální situaci a změnám. Děti se podílejí na tvorbě pravidel soužití kamarádů v MŠ, přiměřeně svému věku hledají možnosti, jak se o určitém problému dozvědět více, učí se vyhodnocovat své chování, jednání, vyvozovat závěry, shrnovat poznané, debatovat o problému. Snažíme se o to, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní pohybovou a herní aktivitu. Do pestré nabídky pohybových aktivit zařazujeme nové prvky a metody jako cvičení na gymnastických a balančních míčích, cvičení s overballovými, masážními míči, jógová cvičení pro děti, které podporují zdravý růst, správné držení těla, stabilizují páteř, rozvíjí správné pohybové návyky, rovnováhu, koordinaci pohybů i relaxaci a přispívají ke zdraví i vytváření návyků zdravého životního stylu. Rodinné prostředí a úzké propojení školy a školní jídelny umožňuje seznamovat děti a prakticky si vyzkoušet prvky zdravé výživy. Snažíme se zejména o každodenní zařazování čerstvého ovoce a zeleniny, omezování spotřeby bílé mouky a zařazování tmavého a celozrnného pečiva, omezování spotřeby cukru a tuků. Vzhledem k rostoucímu množství zdravotních omezení v oblasti stravování,jsme schopni po dohodě s rodiči a školní jídelnou zajistit úpravu jídelníčku s různými alergiemi (např. alergie na lepek, laktózu, dermatitida ) Naším cílem je vytvořit dětem příjemné, bezpečné prostředí, které současně nabízí pestrou a širokou vzdělávací nabídku, rozvíjet pocit sounáležitosti s krajem, regionem odkud pochází, seznamovat s kulturními i historickými skutečnostmi našeho kraje, regionu, respektovat individuální potřeby dítěte a nenásilnou formou připravovat děti na prostředí základní školy tak, aby byly osvojeny základy pracovních schopností, přistupování k řešení problému s touhou poznávat a mít z poznaného radost a byly položeny základy pro další životní i vzdělávací cestu dítěte. Výchovné a vzdělávací strategie V rámci našeho vzdělávacího programu chceme u dětí vytvářet a rozvíjet následující klíčové kompetence k dalšímu učení a osobnímu rozvoji dítěte: Kompetence k učení Dítě má elementární poznatky o světe lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí,ve kterém žije. - využíváme přímé zkoumání a pozorování při vycházkách, kulturních, sportovních a jiných zážitkových akcích ve škole i mimo ni, výukových programech - s dětmi vedeme experimentování, pokusy a jejich řešení přímo ve třídě 12

13 - využíváme všech dostupných pomůcek, knih, encyklopedií, programů na CD, DVD, počítačových programů pro předškolní děti Dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo zvládlo. - využíváme komunitního kruhu k vyjadřování názorů a pocitů dětí - jsou vedeny rozhovory a debaty k daným tématům - společná hledání řešení, vznášení různých názorů a myšlenek od dětí - řešení pracovních listů a úkolů pro předškolní děti Dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům. - námětové, tvořivé, didaktické, pohybové hry a hry s pravidly - úkoly ve skupinách, dvojicích i pro jednotlivce, které při dokončení slibují zajímavý výsledek /třídění, přiřazování, vyhledávání, rozlišování/ - dramatizace, práce s loutkou, práce s textem, písní, básní - výtvarné, pracovní činnosti, grafomotorická cvičení, řešení labyrintů a dalších úkolů Kompetence k řešení problémů Dítě řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty /má vlastní, originální nápady /, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost. - rozvoj fantazie prostřednictvím dramatizace, námětových, tvořivých, výtvarných, společenských a konstruktivních her - péče o přírodu, pokusy, experimentování, praktické činnosti Dítě při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích -určování, porovnávání, přiřazování množství, počtu, orientace v prostoru a rovině Komunikativní kompetence Dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog. - individuální i skupinové debaty, rozhovory - poslech a reprodukce čteného i mluveného projevu - popis věcí, jevů, dějů - námětové, dramatizující hry Dítě ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - uvolňování ruky, grafomotorická cvičení - práce se slovem, rozklad slova na slabiky, poznávání hlásky na začátku a konci slova 13

14 Dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává /knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp./ - práce s knihami, encyklopediemi /popis, vyhledávání, seznamování / - práce s počítačem, využití různých programů pro předškolní děti - seznámení s CD, DVD přehrávačem,televizí Sociální a personální kompetence Dítě dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. - péče a pomoc starších dětí mladším, - tvořivé, námětové hry, četba vhodných příběhů, dramatizace učitelkou apod. - sebehodnocení, vyjadřování pocitů v rámci komunitního kruhu Dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje,v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. - střídání činností frontálních a skupinových, společná práce na úkolu - střídání a dělení rolí v námětových a tvořivých hrách - názorné ukázky a užití pravidel společen.chování v konkrétních situacích v rámci života dětí v MŠ / přivítání návštěvy, blahopřání, požádání, poděkování apod./ Dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim. - společná tvorba pravidel třídy - dodržování pravidel třídy a jejich samostatné hodnocení dětmi Činnostní a občanské kompetence Dítě má základní dětskou představu o tom,co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami,i co je s nimi v rozporu,a snaží se podle toho chovat. - rozhovory,debaty,řešení problému v rámci komunitního kruhu i dalších činnostech - předkládání kladných vzorů ze svého okolí - řešení konkrétních situací Dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých,učí se je hájit a respektovat,chápe,že všichni lidé mají stejnou hodnotu. - řešení každodenních situací a sporů v rámci komunitního kruhu i samostatně - zastat se mladších a slabších dětí,podat jim pomocnou ruku - pochopit,neodsuzovat a pomoci mladším,slabším a odlišným Dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí/přírodní i společenské/. - činnosti spojené s péčí o své zdraví,hygienou těla,předcházení nemocem a úrazům - praktické ukázky a námětové hry s řešením a nácvikem konkrétních situací - péče o zdraví přírody-programy s ekologickou tématikou 14

15 Při výchovně vzdělávací práci se snažíme o co nejúplnější propojení všech oblastí vzdělávání tak, aby bylo co nejpřirozenější a získané poznatky, schopnosti a dovednosti byly vzájemně propojené a předškolním dítětem prakticky využitelné. Je zde zařazeno 5 následujících oblastí : 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Jednotlivé oblasti realizujeme následujícím způsobem : DÍTĚ A JEHO TĚLO Vzdělávacím záměrem v této oblasti je podpora zdravého růstu a neurosvalového vývoje, podpora fyzické pohody, postupné zlepšování tělesné zdatnosti, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, sebeobslužné dovednosti, výchova ke zdravému životnímu stylu. Dílčí vzdělávací cíle - uvědomění si vlastního těla - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky /koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod./, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu Vzdělávací nabídka - lokomoční pohybové činnosti /hry ke zdokonalení chůze, běhu, skoků, poskoků, různých stylů házení, lezení, činnosti s tělocvičným nářadím a náčiním /lavičky, kužely, švédská bedna, žebřiny, overbalové, gymnastické a masážní míče, obruče, tyče apod./ - nelokomoční pohybové činnosti jako jóga, při níž zařazujeme cvičení přímivá, protahovací, dechová a relaxační s využitím relaxační hudby - další činnosti jako míčové hry,využití padáku pro pohybovou a zrakovou koordinaci a spolupráci, stuhy, kruhy pro ladnost pohybu - zájmová činnost cvičení na balančních a gymnastických míčích - sezónní činnosti-výlety, turistika, poznávání okolní krajiny při vycházkách, plavání, sáňkování, sportovní dny - zdravotně zaměřené činnosti jako zdravotní cvičení, jógová cvičení s dětmi, cvičení na overalech a balančních míčích, s masážními míčky a polokoulemi /obsahující vyrovnávací, přímivé, dechové a relaxační cviky / - smyslové a psychomotorické hry se zapojením čichu, hmatu, sluchu, zraku a chuti - konstruktivní činnosti a grafické činnosti s využitím různých druhů stavebnic, kostek skládaček, různé výtvarné techniky, práce s různorodým přírodním i umělým materiálem, hmotou, grafomotorická cvičení 15

16 - hudebně pohybové hry a činnosti, hudební a taneční hry, hra na orffy, hudebně pohybové improvizace, metoda dobrého startu - sebeobslužné činnosti, pracovní činnosti-stolování, osobní hygiena, oblékání, úklid - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla - výukové programy realizované učitelkami, námětové a didaktické hry, příběhy a pohádky s výukovým zaměřením-filia - činnosti k ochraně zdraví a osobního bezpečí-týdny zdravé výživy, o dopravě, o nemocích, o prevenci úrazů Očekávané výstupy - zachovávat správné držení těla - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí /zvládat překážky, házet a chytat míč,užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, na sněhu, ledu,ve vodě, písku / - koordinovat polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru - sladit pohyb se zpěvem - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů /sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné znaky, rozlišovat vůně, chutě,vnímat hmatem apod./ - zvládat jemnou motoriku /zacházet s předměty denní potřeby, drobnými pomůckami, nástroji, materiálem-tužky, barvy, nůžky, modelovací hmota, jednoduché hudební nástroje - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky /osobní hygiena, stolování, oblékání / - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony /uklidit po sobě, udržovat pořádek/ - pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, chápat vývoj a proměnu těla - rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, že neohrožuje zdraví své ani druhých - mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o jeho ochraně a mít povědomí o tom, kde hledat pomoc Konkretizované výstupy Podoblast Očekávané výstupy z RVP PV Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Zachovávat správné držení těla Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 16

17 Konkretizované výstupy - postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly - běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze - vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu - otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace - zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení - házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí - užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) - pohybovat se bezpečně ve skupině dětí - pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku) - přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů - pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více) - být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě - pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus - doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech) Podoblast Očekávané výstupy z RVP PV Jemná motorika, koordinace ruky a oka Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály Konkretizované výstupy - upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje - tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím - vést stopu tužky při kresbě, apod. - napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena - pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku) - zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírempřekládání, textilem, modelovací hmotou) - kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, 17

18 vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů - zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly) Podoblast Očekávané výstupy z RVP PV Sebeobsluha Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Konkretizované výstupy - pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník) - samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky - samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek - postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky - udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce Podoblast Očekávané výstupy z RVP PV Zdraví, bezpečí Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami 18

19 Konkretizované výstupy - pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek) - mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách - znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek - uvědomovat si, co je nebezpečné - projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám - chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě) - znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci) - vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat) - bránit se projevům násilí Klíčové kompetence Kompetence k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů a symbolů -získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - má elementární poznatky o světe lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých Kompetence k řešení problémů - řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně /na základě nápodoby či opakování/, náročnější s oporou a pomocí dospělého - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty / má vlastní, originální nápady/, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 19

20 Komunikativní kompetence - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává /knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika apod./ Sociální a personální kompetence - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje,v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim Činnostní a občanské kompetence - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně,váží si práci i úsilí druhých - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat - uvědomuje si svá práva i práva druhých,učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu - ví, že není jedno,v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí /přírodní i společenské/ Rizika - potřeba spánku a odpočinku může být ohrožena malým a nedostatečným prostorem, proto využíváme možnosti odpočinku ve třídě i odpočívárně podle počtu dětí - málo příležitostí k pohybu na venkovním nářadí zastaralá a málo vybavená zahrada.nedostatek nářadí nahrazujeme pohybovými a herními aktivitami s dostupným náčiním. - rozvoj sebeobsluhy u jednotlivých dětí nezpomalujeme nadbytečnou pomocí dospělého při sebeobsluze dítěte nebo naopak jeho lhostejností - omezování spontánního pohybu na úkor bezpečnosti dětí dáváme dětem možnost pohybu, ale s dodržováním dohodnutých pravidel - vnucování tělesných a zdravotních cvičení nezájmu a pohodlnosti předcházíme vhodnou motivací k činnosti, pochvalou 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Příloha školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek (Zpracované

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více