Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze. Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze. Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE"

Transkript

1 Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studenta bakalářského studia Název práce: Systém výchovy a vzdělávání firmy Baťa ve Zlíně ve 20. a 30. letech 20. století. Autor: Lenka Coufalíková

2 Praha 2011

3 Abstrakt Cílem této bakalářské práce je analýza systému výchovy a vzdělávání podniku Baťa ve Zlíně ve 20. a 30. letech 20. století. Práce vychází z hypotézy, že představiteli závodu vložené úsilí do vybudování systému podnikové výchovy bylo pro společnost Baťa ekonomicky výnosné a zvyšovalo jeho konkurenceschopnost na světovém trhu. Úvodem zkoumám, co vedlo zakladatele společnosti Baťa k vytvoření vlastního systému podnikové výchovy a vzdělávání svých zaměstnanců. Zde především zdůrazňuji trend výchovy a vzdělávání žáků v duchu Baťových závodů již od útlého mládí. V další části rozebírám podnikové školství v zahraničí. Zde jsem se zaměřila na dvě americké společnosti Ford Motor Company a Hershey Chocolate Company, které přímo inspirovaly pozdější podnikové školství firmy Baťa. Následně jsem se zabývala první podnikovou školou v Československu, Baťovou školou práce, která vychovala elitní kádry závodu. V poslední části jsem analyzovala, jak podnik zvyšoval kvalifikaci svých stávajících zaměstnanců a zda se i ve své zaměstnanecké politice inspiroval americkými podnikateli. Abstract The aim of this work is analysis of the training and education system of the Bata Company during the 1920s and 1930s in Zlin. In the first part I investigate what led the founder of Bata to create their own system of corporate education and training of their employees. Another part deals with the influence of Bata Company on the Reform Experimental Schools. Here, i want to denote the trend of education of pupils in the spirit of the Bata factories since early childhood. In the next part I examine corporate school abroad. Here I focus on two American firm Ford Motor Company and Hershey Chocolate Company, which directly inspired Bata Company in their training system. Then I looked at the first corporate school in Czechoslovakia, Bata School of Work. I focused on how the firm trained its employees, what benefits the company brought in the fight with the competition. The work is based on the hypothesis that the training and education system of the Bata Company was for the firm economically profitable and contributed its competitiveness in the global market.

4 Klíčová slova: Podniková výchova a vzdělávání, podnik Baťa, motivace zaměstnanců, JEL klasifikace: B 200, D290, D600, D830

5 Obsah Úvod Podniková výchova a vzdělávání mládeže Počátky podnikového vzdělávání Podniková výchova a vzdělávání dospělých Nový trend v podnikání vzdělávání zaměstnanců Studijní ústav...8 Závěr Zdroje... 12

6 Úvod Podnik Baťa se sídlem ve Zlíně se stal v meziválečném období jedním z nejdůležitějších průmyslových podniků v naší zemi. Díky produkci levné, ale kvalitní obuvi si podnik vybudoval dobré jméno po celém světě. I když průmysl ve 30. letech 20. století trpěl oslabením v důsledku Velké hospodářské krize, Baťovy závody vyrobily v roce ,8 milionů párů obuvi, což tvořilo 86% celkové výroby v Československu. 1 Zrychlující se tempo výrobního procesu si od zaměstnanců expandujících podniků, které ve svých továrnách zaváděly strojovou výrobu, žádalo odvedení kvalifikované práce. 2 Zde zaměstnavatelé naráželi na nedostatek odborníků na trhu práce. Školy byly postaveny pouze na teoretických základech bez doplnění poznatků z praxe. 3 Ve své práci jsem si dala za cíl zjistit, jak představitelé firmy Baťa reagovali na nedostatek vzdělaných zaměstnanců pro své provozy a zda byli ovlivněni některými teoretickými směry, jako např. taylorismem. Má práce vychází z hypotézy, že podnikem podporované výchovné a vzdělávací instituce byly pro závod velmi ekonomicky přínosné a pomáhaly mu v boji s konkurencí. Firma svým pracovníkům nabízela různé výhody a tím získávala jejich oddanost a loajalitu, čímž docílila výrazného zefektivnění chodu celé továrny. Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou hlavních celků a to na podnikovou výchovu a vzdělávání mládeže a na podnikovou výchovu a vzdělávání dospělých. Rozdělení na tyto dvě části je zvoleno tak, aby byl zdůrazněn vliv podnikové výchovy firmy Baťa jak na mládež, tedy své potenciální zaměstnance, tak na své stávající zaměstnance. V první kapitole komparuji baťovské školství s podnikovými školami v zahraničí, které založili Henry Ford 4 a Milton S. Hershey 5 v USA. Jako příklad jsem vybrala tyto dva zahraniční podniky, protože přímo ovlivnily a inspirovaly vedení firmy Baťa k vytvoření 1 KARNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky ( ), díl II., Československo a České země v krizi a v ohrožení ( ), Praha: Libri 2002, 577 s., ISBN: , s VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku IV : ( ). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN , s CEKOTA, Antonín. Geniální podnikatel Tomáš Baťa. Sixty Eight Publishers, Corp., 1981, 371 s. ISBN: GALLAGHER, Terry. University of Michigan - Dearborn, Henry Ford Trade School alul support Ford s legacy, University of Michigan Dearborn 2008, citace , internetový přístup: 5 Hershey Community Archives, Milton Hershey nad the Derry Township Public Schools, Introduction, citováno dne , přístup z internetu: 1

7 vlastního systému školství. 6 Svědčí o tom i zápisky z cest zaměstnanců podniku Baťa, které jsem i využila při své analýze. V tomto kontextu analyzuji vznik a chod podnikové školy, založené Tomášem Baťou v roce 1925, první svého druhu v Československu. Zabývám se zde tím, jakým způsobem byly školy vedeny, a pokouším se najít odpověď na otázku, zda přinášely podniku očekávané výsledky. V rámci druhé části jsem se zaměřila na další vzdělávání zaměstnanců podnikem Baťa. Jelikož se vedoucí představitelé závodu nechali inspirovat ve své zaměstnanecké politice americkou společností Ford Motor Company, jedna z kapitol pojednává o prvcích, které v této oblasti zaváděl majitel této automobilové výrobny Henry Ford. V poslední podkapitole se především zaměřím na tzv. Studijní ústav, který v roce 1935 založil Jan Antonín Baťa. Tato instituce pořádala pro pracovníky různé kurzy a přednášky z oboru jak obuvnického, tak obchodního, chemického atd. Ty přispívaly k profesionalizaci zaměstnanců. V práci se opírám o archivní výzkum provedený ve zlínském pracovišti Moravského zemského archivu v Brně, který sídlí přímo v bývalém baťovském průmyslovém areálu. Zde uložené archivní materiály se přímo specializují na firmu Baťa, respektive podnik Svit. Pro svou práci jsem využila zejména fond Y68 BAŤA, II/5 Osobní/školství. Nejpřínosnější se pro moji práci ukázaly zejména ročenky baťovských škol nebo korespondence mezi vedoucími podniku a řediteli vzdělávacích institucí. Také jsem čerpala z cestovních zpráv zaměstnanců Baťových závodů. Většina knih, které se zabývají tématy z historie firmy Baťa či hospodářskými dějinami města Zlín, obsahuje aspoň malou zmínku o vlivu firmy Baťa na výchovu a vzdělávání svých zaměstnanců i obyvatel žijících v okolí jejích továren. O tom, že výchova zaměstnanců hrála významnou roli v podnikové politice, svědčí i vyjádření samotných dobových aktérů v pramenech. Dosud ale bohužel neexistuje moderní monografické zpracování této problematiky, které by přímo mapovalo systém výchovy a vzdělání podniku Baťa. Svou studií k podnikovému školství ve 20. a 30. letech a jeho přínosu pro firmu Baťa bych proto chtěla přispět k částečnému zaplnění této mezery. 6 KLEGA, Vilém. Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2006, Baťovské školství. Vyd. 1. Brno: Viribus Unitis, s. ISBN , s

8 služeb. 12 Dle Aloise Glogara, autora knihy Inspirace tří Baťů k rozvoji vzdělávání a podnikání, 1 Podniková výchova a vzdělávání mládeže 1.1 Počátky podnikového vzdělávání Po staletí ověřený způsob přípravy dorostu v cechu od učně až po mistra, byl do jisté míry funkční. 7 Ovšem, s příchodem industrializace se začala měnit struktura výroby a pracovní náplň dělníků. 8 Od pracovníka u stroje se očekávalo, že pouze vykoná úzké spektrum činností co nejrychleji. Do jeho kvalifikace se dále již neinvestovalo. Omyl, že do výroby stačí zručný, ale jinak ničeho neznalý jedinec, se ale postupně stával brzdou rozvoje továren. Dělník u mechanické práce malého rozsahu ztrácel po letech schopnost rozvoje, zájem o osobní růst a o dění v podniku. I zde lze podle některých autorů hledat počátky sociálních a politických bouří konce 19. a počátku 20. století. 9 Jak poznamenal Tomáš Baťa ve své knize Úvahy a projevy, žádná organizace nezaručí závodu budoucnost, jestliže jeho staří, zkušení lidé se nepodělí o své zkušenosti s mladými lidmi. 10 Byl si vědom důležitosti vzdělání, nadchl se ideou nabídnout nové generaci lepší podmínky pro život. 11 Historikové se shodují, že k Baťovým úspěchům v boji o místo na světovém trhu nepřispěly pouze výrobní a organizační novinky, které zavedl, ale také podnikem vyškolení zaměstnanci, kteří stáli u zrodu jeho bezkonkurenčních výrobků a lze v systému výchovy a vzdělávání pracujících podniku Baťa pozorovat prvky Taylorova vědeckého pojetí práce a její organizace. 13 Frederick Winslow Taylor byl americký strojní inženýr, který usiloval o zlepšení efektivnosti v průmyslu. 14 Za jednu z jeho stěžejních publikací lze považovat The Principles 7 ĎURĎOVÁ, Libuše. Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2006, Tomáš Baťa a jeho lidé doma a ve světě. Vyd. 1. Brno: Viribus Unitis, s. ISBN , s VACULÍK, J, Obecné dějiny novověku IV : ( ). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN , s ĎURĎOVÁ, L., Tomáš Baťa - doba a společnost, s Citace dle CEKOTA, A., Baťa- Myšlenky, činy, život a práce, Knihovna Baťovy služby veřejnosti, svazek IV., Průmyslová tiskárna v Praze 1929, s HAJNÝ, P. Batastory.net, Další pravda o Zlíně: tentokrát o jeho školství, 2005, citováno , přístup z internetu: 12 KARNÍK, Z., České země v éře První republiky ( ), Díl II., s GLOGAR, A.; CHERNEL, A., Inspirace tří Baťů (Tomáše, Jana Antonína a Tomáše jun.) k rozvoji vzdělávání a podnikání : (česká a anglická studie k vybraným aktuálním problémům rozvoje vzdělání, znalostního managementu a humanitních principů,1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, s. ISBN , s BODDEWYN, J., Frederick Winslow Taylor Revisited, The Journal of the Academy of Management, Vol. 4, No. 2 ( Aug., 1961), pp , s

9 of Scientific Management, která poprvé byla vydána v roce Taylor ve své knize poukazuje na problém, který byl přítomný v USA na začátku 20. století, a tím byla nízká efektivita práce v průmyslu. Podle něj vedoucí podniků hledali způsobilé kvalifikované pracovníky, kteří již byli někým jiným před tím zaškoleni. Autor dochází k závěru, že jediný způsob, jak docílit vyšší efektivity, je přestat hledat zkušené a někým zaškolené pracovníky, a místo toho si začít systematicky zaučovat vlastní zaměstnance. 15 Tomáš Baťa čerpal často inspiraci pro řízení svého podniku v cizině. Jednou z jeho nejdůležitějších zahraničních cest byla návštěva Fordových závodů v USA. Domů si přivezl spoustu zkušeností, které aplikoval ve svém závodě. Nebyl to pouze princip pásové výroby, který Baťa ve Zlíně zavedl, ale přivezl si i poznatky z Fordovy obchodní školy. 16 Dalším vzorem byl pro Baťu Milton Hershey. Ten žil v letech a během života se stal čokoládovým magnátem. Také ten považoval za velmi důležité vzdělávání rodin svých dělníků, a proto založil Hershey Industrial School Baťova škola práce Zájem o práci v podniku Baťa byl v první polovině 20. století opravdu enormní. Do Zlína se sjížděli lidé z celého okolí i ze všech koutů republiky, aby mohli pracovat v této obuvnické metropoli. 18 Jejich pozornost přitahovala zejména moderní, strojová, průmyslová výroba obuvi ve firmě Baťa a originální spolupráce se zaměstnanci. Už v té době vzbuzovala pozornost profesní příprava u firmy a na ni navazující průběžné profesní zdokonalování, nazývané současníky baťovské školství. 19 V roce 1925 založil Tomáš Baťa, jako vůbec první v celém státě, podnikovou školu. 20 Ta byla určena mladým chlapcům, které by si vychoval podle svých představ, jako budoucí kádry v továrně. V informačním listě pro mladé muže, tak hrdě nazýval tyto chlapce, je vyzval ke spolupráci v závodě TAYLOR, Frederick Winslow. The Principles of Scientific Management, Forgotten Books 2008, 116 s., s. vii. 16 ČR-MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/4, 46/1, Výpis cestovní zprávy pana Buršíka po USA. 17 Hershey s, Discover Hershey: Milton S. Hershey, Milton S. Hershey: The Man and His Legacy , citováno dne , přístup z internetu: 18 POKLUDA, Z., Sedm století zlínských dějin, s KLEGA, V., Tomáš Baťa - doba a společnost. s HAJNÝ, P. Batastory.net, Další pravda o Zlíně: tentokrát o jeho školství, 2005, přístup z internetu: 21 ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5,1187/5, Informační list pro mladé muže. 4

10 Tomáš Baťa měl velké vize o své Baťově škole práce. Do nového prvního ročníku chtěl přijmout 600 žáků, bohužel přihlásilo se jich pouze Ve druhém roce trvání Školy práce bylo přijato již 326 nováčků. V roce 1930 počet vzrostl na 604. Dále tato řada rychle rostla. Každý další rok se hlásilo přes hochů, takže mohl být přijat sotva každý desátý. Početní stav ve škole se pohyboval ve 30. letech mezi až mladých mužů. 23 Baťova škola práce, stejně jako zlínské měšťanské školy, využívala moderní vyučovací metody. 24 Škola měla právo školy veřejné a vysvědčení z ní bylo rovnocenné s vysvědčením škol státních. Vrchní dohled vykonávalo svými orgány Ministerstvo školství a národní osvěty. Péči o školu mělo na starosti kuratorium v čele se šéfem závodu firmy Baťa a se členy ředitelství závodu. 25 Představitelé podniku byli přesvědčeni, že snaha studentů získat vyšší životní standard bude nejlepší vzdělávací metodou k dosažení toho, aby absolventi za krátkou dobu dosáhli na zodpovědnější pozice v zaměstnání. 26 Studenti měli povinnost každý den chodit do továrny pracovat a po práci navštěvovat večerní školu. Každý týden dostávali mzdu podle výsledků odvedené práce. 27 V prvním ročníku se průměrná týdenní mzda učňů pohybovala okolo 145 Kč, v druhém 166 Kč a ve třetím 187 Kč. 28 Přitom průměrná nominální měsíční mzda dělníků v ČSR v roce 1925 činila 553,41 Kč a v roce 1930 to bylo 586,58 Kč. 29 Z uvedených mezd lze usoudit, že i když byli absolventi Baťovy školy práce považování za levnou pracovní sílu, dostávali někteří učni od podniku vyšší plat, než jaký tvořil průměr v ČSR. V případě, že studentovi zůstal z vydělaných peněz nějaký přebytek, uložil si ho na svůj osobní účet v Baťově podpůrném fondu, kde mu je firma úročila 10% úrokovou sazbou. 30 Tomáš Baťa měl velkou nedůvěru v bankovní sektor, 31 proto tyto úspory mladých můžeme považovat za jakousi malou část kapitálu, kterou měla firma k dispozici pro své další investice. 22 HAJNÝ,P. Batastory.net, Další pravda o Zlíně: tentokrát o jeho školství, 2005, citováno , přístup z internetu: 23 HRADIL, J., Výroční zpráva průmyslové školy ve Zlíně za školní rok , s BAŤA, T., BAŤA, J. A., Zlínské školství: Z názorů Tomáše Bati a J.A. Bati na výchovu, Zlín 1934, s ROSA, A., Výroční zpráva průmyslové školy ve Zlíně za školní rok , s ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV,II/5,1187/5, Informační list pro mladé muže Bata institute for young men. 27 ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5,1187/5, Mladý muži. 28 KUDZBEL, Marek. Baťa hospodársky zázrak, 1. vydání, Bratislava, Marada Capital Service, 2001, 195 s., ISBN , s KARNÍK, Z., České země v éře První republiky ( ), s Baťova škola práce, O Baťově škole práce a Klubu ABŠ, Klub ABŠ ve Zlíně 2005, citováno , přístup z internetu: 31 BARVÍŘ, M., Odborná konference Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České Republiky, Je možno využít k zdokonalení veřejné správy přístupy Tomáše Bati? Brno 2006, citováno dne , přístup z internetu: 5

11 Závěrečná zkouška, kterou učni museli na konci studia složit, se rovnala maturitě a studentovi dávala možnost se zapsat na vysokou školu. 32 Technické školy zahrnovaly opět jak složku teoretického školení, tak učební praxi v továrních dílnách. 33 Mladí muži, kteří vydrželi na této škole i přes vysoké nároky, ji opouštěli s praktickým vzděláním a se slušnými úsporami. Většina absolventů se úspěšně uplatnila v životě a mnozí z nich zastávali významné funkce v Baťových závodech, ale i v jiných oblastech hospodářského života. 34 Studenti ze Zlína jezdili studovat i do zahraničí a naopak do Zlína přijížděli cizí studenti zaučit se v Baťově škole práce. Této skutečnosti se věnovaly i mnohé novinové články. Například slovenské noviny Juh. N. Zámky ( ) č. 201 informovaly v článku Šest absolventů Baťovy školy na studium do Anglie: Koncem srpna odejde do Anglie na studia do Pitman s College šest absolventů Baťovy školy, kteří ve Zlíně absolvovali obchodní školu. V Anglii zůstanou 10 měsíců, tedy právě jeden celý rok. Cestovné a školné hradí šéf závodu p. J. A. Baťa; pobyt v Anglii, kde se jednak doučí perfektně anglicky a získají cenné zkušenosti, budou si platit ze svojich úspor. 35 Úspěchy Baťovy školy práce také dokládá počet zájemců ze zahraničí, kteří studovali ve Zlíně, a to z: Jugoslávie 136, Německa 36, Francie, Anglie 14, Indie 12, Holandska 9, Rumunska 8, Švýcarska 6, Egypta 5, Rakouska 3, Ameriky 2 a jeden z Bulharska. 36 Baťovský systém podnikové výchovy a vzdělávání se stal pro závod užitečnou zbraní v boji o přežití v době oslabení lehkého průmyslu a vysoké nezaměstnanosti během Velké hospodářské krize. 37 Jak Zdeněk Kárník uvádí, nešlo o nahodilost. Firma mohla stavit na lidech, které si vychovala Podniková výchova a vzdělávání dospělých 2.1 Nový trend v podnikání vzdělávání zaměstnanců V prvních dekádách 20. století docházelo v podstatě ve všech průmyslově vyspělých zemích k prvním soustavnějším pokusům o zavádění nového modelu výrobního procesu. 32 BRIŠ, Petr a NEISCHL Pavel. Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2006, Sociální aspekty řízení u firmy Baťa. Vyd. 1. Brno: Viribus Unitis, s. ISBN , s HRADIL, J., Výroční zpráva průmyslové školy ve Zlíně za školní rok , s KUDZBEL, M., Baťa hospodársky zázrak, s ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV,II/8, i.č BRIŠ, P.; NEISCHL, P., Tomáš Baťa - doba a společnost, s POKLUDA, Z., Ze Zlína do světa - příběh Tomáše Bati, s KARNÍK, Z., České země v éře První republiky ( ), s

12 Charakteristickým rysem tohoto procesu byla rychle postupující profesionalizace veškerých činností spojených s rozvojem sociální péče o zaměstnance. 39 V meziválečné době si podnikatelé začínali uvědomovat důležitost lidského faktoru ve výrobním procesu. Majitelé podniků přicházeli na to, že pokud jejich dělníci budou spokojeni, prosperovat bude celá jejich společnost. Součástí strategií některých velkopodnikatelů se začaly stávat sociální programy. Ty měly sloužit dělníkům jako určité další formy odměny za odvedenou práci. Těmito průkopníky byli v USA průmyslníci Henry Ford, Milton Hershey nebo Endicott Johnson. 40 Právě jimi se nechal inspirovat ve své zaměstnanecké politice Tomáš Baťa a později i jeho nevlastní bratr Jana Antonín Baťa. Velkou inspirací Baťovi byl americký obuvnický závod Endicott Johnson Corporation, který v první třetině 20. století vešel do povědomí lidí tím, že měl jeden z nejkomplexněji propracovaných podnikových sociálních systémů. Již v roce 1890 společnost zavedla systém účasti na zisku, zřídila zdravotní oddělení, vystavila nízkonákladové domy pro své zaměstnance a nabízela svým pracovníkům bezpočet dalších služeb a bonusů. E.J. Corporation byla svými vedoucími představiteli řízena v duchu tzv. Welfare capitalism (kapitalismus blahobytu) tedy byla zde dohoda postavená na loajalitě mezi managementem a zaměstnanci. 41 Ford vytvořil unikátní program pro amerikanizaci cizinců v Detroitu, kde sídlil jeho závod. Program měl napomoci integraci cizinců v Americe. 42 Byla vytvořena škola pro imigranty pracující v továrně, kteří neuměli anglicky. 43 Tato škola byla založena v roce 1914 a nesla název Ford English School. V roce 1916 z 518 zaměstnanců navštěvujících Fordovu anglickou školu bylo 163 Poláků, 134 Rusů, 46 Rakušanů, ale také 11 Čechů. Ostatní byli příslušníci dalších nejméně 30 různých národností ŠEVEČEK, O., Zrození Baťovy průmyslové metropole: továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech , s Tamtéž, s ZAHAVI, Gerald. Negotiated Loyalty: Welfare Capitalism and the Shoeworkers of Endicott Johnson, The Journal of American History, Vol. 70, No. 3, 12/1983, s MEYER, S., Adapting the Immingrant to the Line: Americanization in the Ford Factory, , s University of Michigan Dearborn and Benson Ford Research Centrer, Ford English School, Automobile in American Life and Society , citováno dne , přístup z internetu: 44 HOOKER, Clarence. Life in the shadows of the Crystal Palace, : Ford workers in the Model T era, Bowling Green State University Poluar Press, 1997, s. 210, ISBN , s

13 2.2 Studijní ústav Jan Antonín Baťa, který řídil podnik po smrti svého bratra Tomáše Bati, si dal za cíl dále zvyšovat produktivitu práce, k čemuž mu mělo pomoci vybudování a podpora vlastních výzkumných ústavů. 45 V novinových článcích vyzýval spoluobčany, aby se zapsali do vzdělávacích kurzů, které pořádal od roku 1935 podnikový vzdělávací institut nazvaný Studijní ústav. 46 Projekt Studijního ústavu byl ve velmi krátké době připraven a již v říjnu 1935 byly zahájeny první přednášky a semináře. 47 Studijní ústav měl dát zejména zlínským pracovníkům bez rozdílu stáří a dalšího předchozího školení příležitost k dalšímu rozšiřování vzdělání a to především v technických oborech. 48 Úkolem Studijního ústavu v jeho počátcích bylo zastupovat odborné školství jak technické, tak obchodní. Díky rozvoji zlínských odborných škol koncem 30. let 20. století přešla část jeho osnov na školy odborné a ústav se zcela orientoval na vzdělávací činnost, která nebyla pokryta žádnými školami odborného zaměření. 49 Tzv. ideový plán Studijního ústavu pokryl všechny základní vědy, od matematiky po filosofii a s nimi korespondující vědy aplikované od techniky až po světové hospodářství. 50 K prvnímu ústavu z roku 1935 tzv. Studijnímu ústavu I. byl v roce 1938 zřízen tzv. Studijní ústav II. 51 V budově tzv. Studijního ústavu II. byla umístěna škola umění. 52 V obou těchto institucích byl kladen důraz na samostudium. Ekonom Alois Glogar ve své knize napsal: Pracovníci ústavu usilovali jeho organizací o rozvoj iniciativy a tvořivého zájmu, který by vedl k vynalézavosti a k umění využívat strojů a zařízení, jimž jsou závody naplněny, aby zlínský průmysl stál v čele světového pokroku. Studijní ústav sloužil mimo jiné také jako instituce, která školila mistry dílenského provozu pro svého zřizovatele - společnost Baťa. 53 Je možné souhlasit s hodnocením Aloise Glogara, podle kterého byl Studijní ústav klíčovým dokladem toho, že vedení podniku Baťa cítilo potřebu zajistit systematické vzdělávání pracujících dříve, než se stalo naprosto samozřejmou součástí podnikové kultury a hospodářské strategie v naší zemi. Již ve 30. letech ve Zlíně tak byla vybudována vzdělávací a kulturní instituce, která neměla v té době obdoby. Studijní ústav byl vzorem, přitahoval 45 ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, I/1, 29/78, Poznámky ke knize o T. Bati od pana Hodače, s BARVÍŘ, M., Odborná konference Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České Republiky, přístup z internetu :,http://barvir.miroslav.sweb.cz/Je%20mozne%20vyuzit.htm. 47 KURAŠ, M. a kol., Studijní ústav ve Zlíně (založen 1935), Tisk Zlín 1940, s ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5, 1191/37, B 477, Úkol Studijního ústavu zlínského, s Tamtéž, s GRÁC, Antonín. Zpráva o činnosti pedagogického oddělení studijního ústavu ve Zlíně v prvém tříletí ( ), Knihtiskárna B. Siegel a spol. ve Zlíně 1938, 17 s., s KURAŠ, M. a kol., Studijní ústav ve Zlíně (založen 1935), s HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati, s GLOGAR, A.; CHERNEL, A., Inspirace tří Baťů, s. 66, 68. 8

14 návštěvníky, zvedal prestiž závodu, byl reklamou, ale především řešil výzkumné, vzdělávací a kulturní úkoly, pro které byl vybudován. 54 Stejně jako se každý zájemce mohl přijít podívat do Ford Motor Company, tak i ve Studijním ústavu měl každý návštěvník dveře otevřené. 55 Studijní ústav se stal jednou z nedílných složek Baťovského systému výchovy a vzdělávání zaměstnanců. Svým širokým spektrem nabízených kurzů a přednášek dával zaměstnancům podniku Baťa možnost k rozvíjení dovedností, které následně uplatnili ve výrobní praxi. Podnik tak disponoval pracovníky, kteří se stávali kvalifikovanými odborníky ve svém oboru. Firma Baťa se také snažila své zaměstnance vést k osvojení si základních principů finanční gramotnosti. K tomu mělo napomoci zavedení systému účasti zaměstnanců na zisku a ztrátách podniku a samospráva dílen. Tyto mzdové systémy byly účelně sestaveny na co nejjednodušší bázi, aby si každý dělník byl schopen sám spočítat, kolik si při jakém pracovních nasazení vydělá peněz. Zavedení těchto metod se ukázalo pro podnik velmi přínosné, protože dělníci byli motivování vidinou vyššího platu k vysoké produktivitě GLOGAR, A.; CHERNEL, A., Inspirace tří Baťů, s ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5, 1191/37, B 477, Úkol Studijního ústavu zlínského, s KUDZBEL, M., Baťa hospodársky zázrak, s

15 Závěr Průmyslníci Tomáš Baťa a jeho bratr Jan Antonín Baťa se svou strategií vedení podniku zapsali mezi klíčové osobnosti československých hospodářských dějin. Kromě toho firma se svým zavedeným systémem poskytovala svým zaměstnancům další výhody, které nepatřily v dané době rozhodně ke standardní nabídce zaměstnavatelů. Jednalo se především o sociální výhody, zdravotní péči, ubytování, motivační způsob odměňování. Právě tato opatření jsou považována za jednu ze základních součástí úspěšné hospodářské strategie firmy. V práci jsem se snažila dokázat svou hypotézu, že jednou z klíčových součástí tohoto systému, a tím i ekonomického úspěchu, bylo vzdělávání zaměstnanců současných i budoucích. Tomáš Baťa i jeho bratr Jan Antonín měli velký zájem na tom, aby ve svém podniku zaměstnávali jen ty nejlepší zaměstnance. Díky léta budovanému systému výchovy a vzdělávání zaměstnanců, který se zdaleka neomezoval na stávající zaměstnance, se jejich pracovníci stávali nejlepšími odborníky ve svém oboru a mohli dále přispívat k rozvoji firmy. Jedním z klíčových kroků, které Tomáš Baťa učinil v rámci výchovy mládeže, bylo založení Baťovy školy práce v roce Inspirací pro její vznik mu byly podnikové školy v zahraničí, a to především v USA. Firma Baťa vyslala své zástupce do Ford Motor Company a Hershey Chocolate Company, kde získali cenné zkušenost. Ty byly posléze uplatňovány v podnikových školách společnosti Baťa. Baťova škola práce měla status školy veřejné a vysvědčení z ní bylo rovnocenné vysvědčení státních škol. 57 Studenti své teoretické zkušenosti, nabyté ve škole, prakticky uplatňovali v továrních dílnách. Za odvedenou práci dostávali každý týden mzdu, se kterou se museli naučit hospodařit. Právě snaha vychovávat budoucí i současné zaměstnance podniku k ekonomickému myšlení a chování, které bychom mohli označit pojmem finanční gramotnost, představuje podle mého názoru další pilíř baťovského vzdělávacího systému. Baťovský systém podnikové výchovy a vzdělávání se stal pro závod významnou zbraní v konkurenčním boji a to i během Velké hospodářské krize. Díky požadavkům odpovědnosti, které byly kladeny na učně, disponoval závod uvědomělými, loajálními a vysoce profesionálními pracovníky. 58 Právě jejich vysoká kvalifikace jim byla výhodou při zavádění výrobních inovací či nových technologií, které podnik zaváděl v době krize, aby si udržel své vybudované postavení na trhu. Mladí muži, absolventi Baťovy školy práce, byli vysílání do ciziny zakládat zahraniční pobočky firmy Baťa a šířit dál své vědomosti. Od mládí 57 ROSA, A., Výroční zpráva průmyslové školy ve Zlíně za školní rok , s KARNÍK, Z., České země v éře První republiky ( ), s

16 vštěpovaná píle, neúnavnost, poctivost a profesionalita byly prezentovány jako základy úspěchu podniku. Stěžejní část systematického vzdělávání zaměstnanců představoval tzv. Studijní ústav. Ústav měl zejména zlínským pracovníkům bez rozdílu věku a předchozího školního vzdělání dát příležitost k dalšímu prohlubování svých zkušeností a znalostí. 59 Studijní ústav etabloval propracovaný systém vzdělávání pracujících, který odpovídal vysokým nárokům na kvalifikaci a byl schopen nabídnout vzdělání na odpovídající úrovni, které jinde nebylo dostupné. Zaměstnanci se stali odborníky ve svém oboru, což se projevovalo na kvalitě jimi odvedené práce, a tím následně i na kvalitě Baťových výrobků ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5, 1191/37, B 477, Úkol Studijního ústavu zlínského, s ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5, 1190/29, Kniha novinových výstřižků o činnosti Studijního ústavu a pořádaných kurzech. 11

Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost. David Řepa

Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost. David Řepa Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost David Řepa Bakalářská práce 2005 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce pojednává o školství realizovaném

Více

Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989. Ing. Šárka Prokopová, DiS.

Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989. Ing. Šárka Prokopová, DiS. Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989 Ing. Šárka Prokopová, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Předmětem mé bakalářské práce je zmapování vývoje středních odborných škol ve Zlíně,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Baťa- podnikatel a manager století Bata-the entrepreneur and manager of Century Filip Kubín UnicornCollege 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS.

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část

Více

Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru

Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru Bakalářská práce Autor: Alena Kačírková Právní administrativa v podnikatelské

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 45 62 VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Petra Koudelková Abstrakt: V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

Pokusné reformní měšťanské školství ve Zlíně v období let 1928 1939. Bc. Leona Kadlčková

Pokusné reformní měšťanské školství ve Zlíně v období let 1928 1939. Bc. Leona Kadlčková Pokusné reformní měšťanské školství ve Zlíně v období let 1928 1939 Bc. Leona Kadlčková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce popisuje pokusné měšťanské školství ve Zlíně v období let 1928 1939.

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Tereza Peichlová Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Denisa Růžičková Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu Diplomová práce 2015 Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu Diplomová

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení Pavla Šaterová Bakalářská práce 2013 0 1 2 PROHLÁŠENÍ:

Více

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová Projektové řízení ve školství Bc. Martina Spitzerová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tématem práce je projektové řízení ve školství. Teoretická část je zaměřena na oblast celoživotního učení, střední

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Andrea Šváchová Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce 2015 Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Metody odměňování na pracovišti. Veronika Rotterová

Metody odměňování na pracovišti. Veronika Rotterová Metody odměňování na pracovišti Veronika Rotterová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V této bakalářské práci je věnována pozornost metodám odměňování zaměstnanců na pracovišti. V teoretické části jsou popsány

Více

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 Ra mec rozvoje vysoke ho s kolstvı do roku 2020 Obsah Obsah...1 Úvod...2 Východiska...3 Analýza stávající situace...5 Demografický vývoj... 5 Zabezpečování

Více