Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze. Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze. Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE"

Transkript

1 Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studenta bakalářského studia Název práce: Systém výchovy a vzdělávání firmy Baťa ve Zlíně ve 20. a 30. letech 20. století. Autor: Lenka Coufalíková

2 Praha 2011

3 Abstrakt Cílem této bakalářské práce je analýza systému výchovy a vzdělávání podniku Baťa ve Zlíně ve 20. a 30. letech 20. století. Práce vychází z hypotézy, že představiteli závodu vložené úsilí do vybudování systému podnikové výchovy bylo pro společnost Baťa ekonomicky výnosné a zvyšovalo jeho konkurenceschopnost na světovém trhu. Úvodem zkoumám, co vedlo zakladatele společnosti Baťa k vytvoření vlastního systému podnikové výchovy a vzdělávání svých zaměstnanců. Zde především zdůrazňuji trend výchovy a vzdělávání žáků v duchu Baťových závodů již od útlého mládí. V další části rozebírám podnikové školství v zahraničí. Zde jsem se zaměřila na dvě americké společnosti Ford Motor Company a Hershey Chocolate Company, které přímo inspirovaly pozdější podnikové školství firmy Baťa. Následně jsem se zabývala první podnikovou školou v Československu, Baťovou školou práce, která vychovala elitní kádry závodu. V poslední části jsem analyzovala, jak podnik zvyšoval kvalifikaci svých stávajících zaměstnanců a zda se i ve své zaměstnanecké politice inspiroval americkými podnikateli. Abstract The aim of this work is analysis of the training and education system of the Bata Company during the 1920s and 1930s in Zlin. In the first part I investigate what led the founder of Bata to create their own system of corporate education and training of their employees. Another part deals with the influence of Bata Company on the Reform Experimental Schools. Here, i want to denote the trend of education of pupils in the spirit of the Bata factories since early childhood. In the next part I examine corporate school abroad. Here I focus on two American firm Ford Motor Company and Hershey Chocolate Company, which directly inspired Bata Company in their training system. Then I looked at the first corporate school in Czechoslovakia, Bata School of Work. I focused on how the firm trained its employees, what benefits the company brought in the fight with the competition. The work is based on the hypothesis that the training and education system of the Bata Company was for the firm economically profitable and contributed its competitiveness in the global market.

4 Klíčová slova: Podniková výchova a vzdělávání, podnik Baťa, motivace zaměstnanců, JEL klasifikace: B 200, D290, D600, D830

5 Obsah Úvod Podniková výchova a vzdělávání mládeže Počátky podnikového vzdělávání Podniková výchova a vzdělávání dospělých Nový trend v podnikání vzdělávání zaměstnanců Studijní ústav...8 Závěr Zdroje... 12

6 Úvod Podnik Baťa se sídlem ve Zlíně se stal v meziválečném období jedním z nejdůležitějších průmyslových podniků v naší zemi. Díky produkci levné, ale kvalitní obuvi si podnik vybudoval dobré jméno po celém světě. I když průmysl ve 30. letech 20. století trpěl oslabením v důsledku Velké hospodářské krize, Baťovy závody vyrobily v roce ,8 milionů párů obuvi, což tvořilo 86% celkové výroby v Československu. 1 Zrychlující se tempo výrobního procesu si od zaměstnanců expandujících podniků, které ve svých továrnách zaváděly strojovou výrobu, žádalo odvedení kvalifikované práce. 2 Zde zaměstnavatelé naráželi na nedostatek odborníků na trhu práce. Školy byly postaveny pouze na teoretických základech bez doplnění poznatků z praxe. 3 Ve své práci jsem si dala za cíl zjistit, jak představitelé firmy Baťa reagovali na nedostatek vzdělaných zaměstnanců pro své provozy a zda byli ovlivněni některými teoretickými směry, jako např. taylorismem. Má práce vychází z hypotézy, že podnikem podporované výchovné a vzdělávací instituce byly pro závod velmi ekonomicky přínosné a pomáhaly mu v boji s konkurencí. Firma svým pracovníkům nabízela různé výhody a tím získávala jejich oddanost a loajalitu, čímž docílila výrazného zefektivnění chodu celé továrny. Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou hlavních celků a to na podnikovou výchovu a vzdělávání mládeže a na podnikovou výchovu a vzdělávání dospělých. Rozdělení na tyto dvě části je zvoleno tak, aby byl zdůrazněn vliv podnikové výchovy firmy Baťa jak na mládež, tedy své potenciální zaměstnance, tak na své stávající zaměstnance. V první kapitole komparuji baťovské školství s podnikovými školami v zahraničí, které založili Henry Ford 4 a Milton S. Hershey 5 v USA. Jako příklad jsem vybrala tyto dva zahraniční podniky, protože přímo ovlivnily a inspirovaly vedení firmy Baťa k vytvoření 1 KARNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky ( ), díl II., Československo a České země v krizi a v ohrožení ( ), Praha: Libri 2002, 577 s., ISBN: , s VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku IV : ( ). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN , s CEKOTA, Antonín. Geniální podnikatel Tomáš Baťa. Sixty Eight Publishers, Corp., 1981, 371 s. ISBN: GALLAGHER, Terry. University of Michigan - Dearborn, Henry Ford Trade School alul support Ford s legacy, University of Michigan Dearborn 2008, citace , internetový přístup: 5 Hershey Community Archives, Milton Hershey nad the Derry Township Public Schools, Introduction, citováno dne , přístup z internetu: 1

7 vlastního systému školství. 6 Svědčí o tom i zápisky z cest zaměstnanců podniku Baťa, které jsem i využila při své analýze. V tomto kontextu analyzuji vznik a chod podnikové školy, založené Tomášem Baťou v roce 1925, první svého druhu v Československu. Zabývám se zde tím, jakým způsobem byly školy vedeny, a pokouším se najít odpověď na otázku, zda přinášely podniku očekávané výsledky. V rámci druhé části jsem se zaměřila na další vzdělávání zaměstnanců podnikem Baťa. Jelikož se vedoucí představitelé závodu nechali inspirovat ve své zaměstnanecké politice americkou společností Ford Motor Company, jedna z kapitol pojednává o prvcích, které v této oblasti zaváděl majitel této automobilové výrobny Henry Ford. V poslední podkapitole se především zaměřím na tzv. Studijní ústav, který v roce 1935 založil Jan Antonín Baťa. Tato instituce pořádala pro pracovníky různé kurzy a přednášky z oboru jak obuvnického, tak obchodního, chemického atd. Ty přispívaly k profesionalizaci zaměstnanců. V práci se opírám o archivní výzkum provedený ve zlínském pracovišti Moravského zemského archivu v Brně, který sídlí přímo v bývalém baťovském průmyslovém areálu. Zde uložené archivní materiály se přímo specializují na firmu Baťa, respektive podnik Svit. Pro svou práci jsem využila zejména fond Y68 BAŤA, II/5 Osobní/školství. Nejpřínosnější se pro moji práci ukázaly zejména ročenky baťovských škol nebo korespondence mezi vedoucími podniku a řediteli vzdělávacích institucí. Také jsem čerpala z cestovních zpráv zaměstnanců Baťových závodů. Většina knih, které se zabývají tématy z historie firmy Baťa či hospodářskými dějinami města Zlín, obsahuje aspoň malou zmínku o vlivu firmy Baťa na výchovu a vzdělávání svých zaměstnanců i obyvatel žijících v okolí jejích továren. O tom, že výchova zaměstnanců hrála významnou roli v podnikové politice, svědčí i vyjádření samotných dobových aktérů v pramenech. Dosud ale bohužel neexistuje moderní monografické zpracování této problematiky, které by přímo mapovalo systém výchovy a vzdělání podniku Baťa. Svou studií k podnikovému školství ve 20. a 30. letech a jeho přínosu pro firmu Baťa bych proto chtěla přispět k částečnému zaplnění této mezery. 6 KLEGA, Vilém. Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2006, Baťovské školství. Vyd. 1. Brno: Viribus Unitis, s. ISBN , s

8 služeb. 12 Dle Aloise Glogara, autora knihy Inspirace tří Baťů k rozvoji vzdělávání a podnikání, 1 Podniková výchova a vzdělávání mládeže 1.1 Počátky podnikového vzdělávání Po staletí ověřený způsob přípravy dorostu v cechu od učně až po mistra, byl do jisté míry funkční. 7 Ovšem, s příchodem industrializace se začala měnit struktura výroby a pracovní náplň dělníků. 8 Od pracovníka u stroje se očekávalo, že pouze vykoná úzké spektrum činností co nejrychleji. Do jeho kvalifikace se dále již neinvestovalo. Omyl, že do výroby stačí zručný, ale jinak ničeho neznalý jedinec, se ale postupně stával brzdou rozvoje továren. Dělník u mechanické práce malého rozsahu ztrácel po letech schopnost rozvoje, zájem o osobní růst a o dění v podniku. I zde lze podle některých autorů hledat počátky sociálních a politických bouří konce 19. a počátku 20. století. 9 Jak poznamenal Tomáš Baťa ve své knize Úvahy a projevy, žádná organizace nezaručí závodu budoucnost, jestliže jeho staří, zkušení lidé se nepodělí o své zkušenosti s mladými lidmi. 10 Byl si vědom důležitosti vzdělání, nadchl se ideou nabídnout nové generaci lepší podmínky pro život. 11 Historikové se shodují, že k Baťovým úspěchům v boji o místo na světovém trhu nepřispěly pouze výrobní a organizační novinky, které zavedl, ale také podnikem vyškolení zaměstnanci, kteří stáli u zrodu jeho bezkonkurenčních výrobků a lze v systému výchovy a vzdělávání pracujících podniku Baťa pozorovat prvky Taylorova vědeckého pojetí práce a její organizace. 13 Frederick Winslow Taylor byl americký strojní inženýr, který usiloval o zlepšení efektivnosti v průmyslu. 14 Za jednu z jeho stěžejních publikací lze považovat The Principles 7 ĎURĎOVÁ, Libuše. Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2006, Tomáš Baťa a jeho lidé doma a ve světě. Vyd. 1. Brno: Viribus Unitis, s. ISBN , s VACULÍK, J, Obecné dějiny novověku IV : ( ). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN , s ĎURĎOVÁ, L., Tomáš Baťa - doba a společnost, s Citace dle CEKOTA, A., Baťa- Myšlenky, činy, život a práce, Knihovna Baťovy služby veřejnosti, svazek IV., Průmyslová tiskárna v Praze 1929, s HAJNÝ, P. Batastory.net, Další pravda o Zlíně: tentokrát o jeho školství, 2005, citováno , přístup z internetu: 12 KARNÍK, Z., České země v éře První republiky ( ), Díl II., s GLOGAR, A.; CHERNEL, A., Inspirace tří Baťů (Tomáše, Jana Antonína a Tomáše jun.) k rozvoji vzdělávání a podnikání : (česká a anglická studie k vybraným aktuálním problémům rozvoje vzdělání, znalostního managementu a humanitních principů,1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, s. ISBN , s BODDEWYN, J., Frederick Winslow Taylor Revisited, The Journal of the Academy of Management, Vol. 4, No. 2 ( Aug., 1961), pp , s

9 of Scientific Management, která poprvé byla vydána v roce Taylor ve své knize poukazuje na problém, který byl přítomný v USA na začátku 20. století, a tím byla nízká efektivita práce v průmyslu. Podle něj vedoucí podniků hledali způsobilé kvalifikované pracovníky, kteří již byli někým jiným před tím zaškoleni. Autor dochází k závěru, že jediný způsob, jak docílit vyšší efektivity, je přestat hledat zkušené a někým zaškolené pracovníky, a místo toho si začít systematicky zaučovat vlastní zaměstnance. 15 Tomáš Baťa čerpal často inspiraci pro řízení svého podniku v cizině. Jednou z jeho nejdůležitějších zahraničních cest byla návštěva Fordových závodů v USA. Domů si přivezl spoustu zkušeností, které aplikoval ve svém závodě. Nebyl to pouze princip pásové výroby, který Baťa ve Zlíně zavedl, ale přivezl si i poznatky z Fordovy obchodní školy. 16 Dalším vzorem byl pro Baťu Milton Hershey. Ten žil v letech a během života se stal čokoládovým magnátem. Také ten považoval za velmi důležité vzdělávání rodin svých dělníků, a proto založil Hershey Industrial School Baťova škola práce Zájem o práci v podniku Baťa byl v první polovině 20. století opravdu enormní. Do Zlína se sjížděli lidé z celého okolí i ze všech koutů republiky, aby mohli pracovat v této obuvnické metropoli. 18 Jejich pozornost přitahovala zejména moderní, strojová, průmyslová výroba obuvi ve firmě Baťa a originální spolupráce se zaměstnanci. Už v té době vzbuzovala pozornost profesní příprava u firmy a na ni navazující průběžné profesní zdokonalování, nazývané současníky baťovské školství. 19 V roce 1925 založil Tomáš Baťa, jako vůbec první v celém státě, podnikovou školu. 20 Ta byla určena mladým chlapcům, které by si vychoval podle svých představ, jako budoucí kádry v továrně. V informačním listě pro mladé muže, tak hrdě nazýval tyto chlapce, je vyzval ke spolupráci v závodě TAYLOR, Frederick Winslow. The Principles of Scientific Management, Forgotten Books 2008, 116 s., s. vii. 16 ČR-MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/4, 46/1, Výpis cestovní zprávy pana Buršíka po USA. 17 Hershey s, Discover Hershey: Milton S. Hershey, Milton S. Hershey: The Man and His Legacy , citováno dne , přístup z internetu: 18 POKLUDA, Z., Sedm století zlínských dějin, s KLEGA, V., Tomáš Baťa - doba a společnost. s HAJNÝ, P. Batastory.net, Další pravda o Zlíně: tentokrát o jeho školství, 2005, přístup z internetu: 21 ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5,1187/5, Informační list pro mladé muže. 4

10 Tomáš Baťa měl velké vize o své Baťově škole práce. Do nového prvního ročníku chtěl přijmout 600 žáků, bohužel přihlásilo se jich pouze Ve druhém roce trvání Školy práce bylo přijato již 326 nováčků. V roce 1930 počet vzrostl na 604. Dále tato řada rychle rostla. Každý další rok se hlásilo přes hochů, takže mohl být přijat sotva každý desátý. Početní stav ve škole se pohyboval ve 30. letech mezi až mladých mužů. 23 Baťova škola práce, stejně jako zlínské měšťanské školy, využívala moderní vyučovací metody. 24 Škola měla právo školy veřejné a vysvědčení z ní bylo rovnocenné s vysvědčením škol státních. Vrchní dohled vykonávalo svými orgány Ministerstvo školství a národní osvěty. Péči o školu mělo na starosti kuratorium v čele se šéfem závodu firmy Baťa a se členy ředitelství závodu. 25 Představitelé podniku byli přesvědčeni, že snaha studentů získat vyšší životní standard bude nejlepší vzdělávací metodou k dosažení toho, aby absolventi za krátkou dobu dosáhli na zodpovědnější pozice v zaměstnání. 26 Studenti měli povinnost každý den chodit do továrny pracovat a po práci navštěvovat večerní školu. Každý týden dostávali mzdu podle výsledků odvedené práce. 27 V prvním ročníku se průměrná týdenní mzda učňů pohybovala okolo 145 Kč, v druhém 166 Kč a ve třetím 187 Kč. 28 Přitom průměrná nominální měsíční mzda dělníků v ČSR v roce 1925 činila 553,41 Kč a v roce 1930 to bylo 586,58 Kč. 29 Z uvedených mezd lze usoudit, že i když byli absolventi Baťovy školy práce považování za levnou pracovní sílu, dostávali někteří učni od podniku vyšší plat, než jaký tvořil průměr v ČSR. V případě, že studentovi zůstal z vydělaných peněz nějaký přebytek, uložil si ho na svůj osobní účet v Baťově podpůrném fondu, kde mu je firma úročila 10% úrokovou sazbou. 30 Tomáš Baťa měl velkou nedůvěru v bankovní sektor, 31 proto tyto úspory mladých můžeme považovat za jakousi malou část kapitálu, kterou měla firma k dispozici pro své další investice. 22 HAJNÝ,P. Batastory.net, Další pravda o Zlíně: tentokrát o jeho školství, 2005, citováno , přístup z internetu: 23 HRADIL, J., Výroční zpráva průmyslové školy ve Zlíně za školní rok , s BAŤA, T., BAŤA, J. A., Zlínské školství: Z názorů Tomáše Bati a J.A. Bati na výchovu, Zlín 1934, s ROSA, A., Výroční zpráva průmyslové školy ve Zlíně za školní rok , s ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV,II/5,1187/5, Informační list pro mladé muže Bata institute for young men. 27 ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5,1187/5, Mladý muži. 28 KUDZBEL, Marek. Baťa hospodársky zázrak, 1. vydání, Bratislava, Marada Capital Service, 2001, 195 s., ISBN , s KARNÍK, Z., České země v éře První republiky ( ), s Baťova škola práce, O Baťově škole práce a Klubu ABŠ, Klub ABŠ ve Zlíně 2005, citováno , přístup z internetu: 31 BARVÍŘ, M., Odborná konference Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České Republiky, Je možno využít k zdokonalení veřejné správy přístupy Tomáše Bati? Brno 2006, citováno dne , přístup z internetu: 5

11 Závěrečná zkouška, kterou učni museli na konci studia složit, se rovnala maturitě a studentovi dávala možnost se zapsat na vysokou školu. 32 Technické školy zahrnovaly opět jak složku teoretického školení, tak učební praxi v továrních dílnách. 33 Mladí muži, kteří vydrželi na této škole i přes vysoké nároky, ji opouštěli s praktickým vzděláním a se slušnými úsporami. Většina absolventů se úspěšně uplatnila v životě a mnozí z nich zastávali významné funkce v Baťových závodech, ale i v jiných oblastech hospodářského života. 34 Studenti ze Zlína jezdili studovat i do zahraničí a naopak do Zlína přijížděli cizí studenti zaučit se v Baťově škole práce. Této skutečnosti se věnovaly i mnohé novinové články. Například slovenské noviny Juh. N. Zámky ( ) č. 201 informovaly v článku Šest absolventů Baťovy školy na studium do Anglie: Koncem srpna odejde do Anglie na studia do Pitman s College šest absolventů Baťovy školy, kteří ve Zlíně absolvovali obchodní školu. V Anglii zůstanou 10 měsíců, tedy právě jeden celý rok. Cestovné a školné hradí šéf závodu p. J. A. Baťa; pobyt v Anglii, kde se jednak doučí perfektně anglicky a získají cenné zkušenosti, budou si platit ze svojich úspor. 35 Úspěchy Baťovy školy práce také dokládá počet zájemců ze zahraničí, kteří studovali ve Zlíně, a to z: Jugoslávie 136, Německa 36, Francie, Anglie 14, Indie 12, Holandska 9, Rumunska 8, Švýcarska 6, Egypta 5, Rakouska 3, Ameriky 2 a jeden z Bulharska. 36 Baťovský systém podnikové výchovy a vzdělávání se stal pro závod užitečnou zbraní v boji o přežití v době oslabení lehkého průmyslu a vysoké nezaměstnanosti během Velké hospodářské krize. 37 Jak Zdeněk Kárník uvádí, nešlo o nahodilost. Firma mohla stavit na lidech, které si vychovala Podniková výchova a vzdělávání dospělých 2.1 Nový trend v podnikání vzdělávání zaměstnanců V prvních dekádách 20. století docházelo v podstatě ve všech průmyslově vyspělých zemích k prvním soustavnějším pokusům o zavádění nového modelu výrobního procesu. 32 BRIŠ, Petr a NEISCHL Pavel. Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2006, Sociální aspekty řízení u firmy Baťa. Vyd. 1. Brno: Viribus Unitis, s. ISBN , s HRADIL, J., Výroční zpráva průmyslové školy ve Zlíně za školní rok , s KUDZBEL, M., Baťa hospodársky zázrak, s ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV,II/8, i.č BRIŠ, P.; NEISCHL, P., Tomáš Baťa - doba a společnost, s POKLUDA, Z., Ze Zlína do světa - příběh Tomáše Bati, s KARNÍK, Z., České země v éře První republiky ( ), s

12 Charakteristickým rysem tohoto procesu byla rychle postupující profesionalizace veškerých činností spojených s rozvojem sociální péče o zaměstnance. 39 V meziválečné době si podnikatelé začínali uvědomovat důležitost lidského faktoru ve výrobním procesu. Majitelé podniků přicházeli na to, že pokud jejich dělníci budou spokojeni, prosperovat bude celá jejich společnost. Součástí strategií některých velkopodnikatelů se začaly stávat sociální programy. Ty měly sloužit dělníkům jako určité další formy odměny za odvedenou práci. Těmito průkopníky byli v USA průmyslníci Henry Ford, Milton Hershey nebo Endicott Johnson. 40 Právě jimi se nechal inspirovat ve své zaměstnanecké politice Tomáš Baťa a později i jeho nevlastní bratr Jana Antonín Baťa. Velkou inspirací Baťovi byl americký obuvnický závod Endicott Johnson Corporation, který v první třetině 20. století vešel do povědomí lidí tím, že měl jeden z nejkomplexněji propracovaných podnikových sociálních systémů. Již v roce 1890 společnost zavedla systém účasti na zisku, zřídila zdravotní oddělení, vystavila nízkonákladové domy pro své zaměstnance a nabízela svým pracovníkům bezpočet dalších služeb a bonusů. E.J. Corporation byla svými vedoucími představiteli řízena v duchu tzv. Welfare capitalism (kapitalismus blahobytu) tedy byla zde dohoda postavená na loajalitě mezi managementem a zaměstnanci. 41 Ford vytvořil unikátní program pro amerikanizaci cizinců v Detroitu, kde sídlil jeho závod. Program měl napomoci integraci cizinců v Americe. 42 Byla vytvořena škola pro imigranty pracující v továrně, kteří neuměli anglicky. 43 Tato škola byla založena v roce 1914 a nesla název Ford English School. V roce 1916 z 518 zaměstnanců navštěvujících Fordovu anglickou školu bylo 163 Poláků, 134 Rusů, 46 Rakušanů, ale také 11 Čechů. Ostatní byli příslušníci dalších nejméně 30 různých národností ŠEVEČEK, O., Zrození Baťovy průmyslové metropole: továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech , s Tamtéž, s ZAHAVI, Gerald. Negotiated Loyalty: Welfare Capitalism and the Shoeworkers of Endicott Johnson, The Journal of American History, Vol. 70, No. 3, 12/1983, s MEYER, S., Adapting the Immingrant to the Line: Americanization in the Ford Factory, , s University of Michigan Dearborn and Benson Ford Research Centrer, Ford English School, Automobile in American Life and Society , citováno dne , přístup z internetu: 44 HOOKER, Clarence. Life in the shadows of the Crystal Palace, : Ford workers in the Model T era, Bowling Green State University Poluar Press, 1997, s. 210, ISBN , s

13 2.2 Studijní ústav Jan Antonín Baťa, který řídil podnik po smrti svého bratra Tomáše Bati, si dal za cíl dále zvyšovat produktivitu práce, k čemuž mu mělo pomoci vybudování a podpora vlastních výzkumných ústavů. 45 V novinových článcích vyzýval spoluobčany, aby se zapsali do vzdělávacích kurzů, které pořádal od roku 1935 podnikový vzdělávací institut nazvaný Studijní ústav. 46 Projekt Studijního ústavu byl ve velmi krátké době připraven a již v říjnu 1935 byly zahájeny první přednášky a semináře. 47 Studijní ústav měl dát zejména zlínským pracovníkům bez rozdílu stáří a dalšího předchozího školení příležitost k dalšímu rozšiřování vzdělání a to především v technických oborech. 48 Úkolem Studijního ústavu v jeho počátcích bylo zastupovat odborné školství jak technické, tak obchodní. Díky rozvoji zlínských odborných škol koncem 30. let 20. století přešla část jeho osnov na školy odborné a ústav se zcela orientoval na vzdělávací činnost, která nebyla pokryta žádnými školami odborného zaměření. 49 Tzv. ideový plán Studijního ústavu pokryl všechny základní vědy, od matematiky po filosofii a s nimi korespondující vědy aplikované od techniky až po světové hospodářství. 50 K prvnímu ústavu z roku 1935 tzv. Studijnímu ústavu I. byl v roce 1938 zřízen tzv. Studijní ústav II. 51 V budově tzv. Studijního ústavu II. byla umístěna škola umění. 52 V obou těchto institucích byl kladen důraz na samostudium. Ekonom Alois Glogar ve své knize napsal: Pracovníci ústavu usilovali jeho organizací o rozvoj iniciativy a tvořivého zájmu, který by vedl k vynalézavosti a k umění využívat strojů a zařízení, jimž jsou závody naplněny, aby zlínský průmysl stál v čele světového pokroku. Studijní ústav sloužil mimo jiné také jako instituce, která školila mistry dílenského provozu pro svého zřizovatele - společnost Baťa. 53 Je možné souhlasit s hodnocením Aloise Glogara, podle kterého byl Studijní ústav klíčovým dokladem toho, že vedení podniku Baťa cítilo potřebu zajistit systematické vzdělávání pracujících dříve, než se stalo naprosto samozřejmou součástí podnikové kultury a hospodářské strategie v naší zemi. Již ve 30. letech ve Zlíně tak byla vybudována vzdělávací a kulturní instituce, která neměla v té době obdoby. Studijní ústav byl vzorem, přitahoval 45 ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, I/1, 29/78, Poznámky ke knize o T. Bati od pana Hodače, s BARVÍŘ, M., Odborná konference Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České Republiky, přístup z internetu :,http://barvir.miroslav.sweb.cz/Je%20mozne%20vyuzit.htm. 47 KURAŠ, M. a kol., Studijní ústav ve Zlíně (založen 1935), Tisk Zlín 1940, s ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5, 1191/37, B 477, Úkol Studijního ústavu zlínského, s Tamtéž, s GRÁC, Antonín. Zpráva o činnosti pedagogického oddělení studijního ústavu ve Zlíně v prvém tříletí ( ), Knihtiskárna B. Siegel a spol. ve Zlíně 1938, 17 s., s KURAŠ, M. a kol., Studijní ústav ve Zlíně (založen 1935), s HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati, s GLOGAR, A.; CHERNEL, A., Inspirace tří Baťů, s. 66, 68. 8

14 návštěvníky, zvedal prestiž závodu, byl reklamou, ale především řešil výzkumné, vzdělávací a kulturní úkoly, pro které byl vybudován. 54 Stejně jako se každý zájemce mohl přijít podívat do Ford Motor Company, tak i ve Studijním ústavu měl každý návštěvník dveře otevřené. 55 Studijní ústav se stal jednou z nedílných složek Baťovského systému výchovy a vzdělávání zaměstnanců. Svým širokým spektrem nabízených kurzů a přednášek dával zaměstnancům podniku Baťa možnost k rozvíjení dovedností, které následně uplatnili ve výrobní praxi. Podnik tak disponoval pracovníky, kteří se stávali kvalifikovanými odborníky ve svém oboru. Firma Baťa se také snažila své zaměstnance vést k osvojení si základních principů finanční gramotnosti. K tomu mělo napomoci zavedení systému účasti zaměstnanců na zisku a ztrátách podniku a samospráva dílen. Tyto mzdové systémy byly účelně sestaveny na co nejjednodušší bázi, aby si každý dělník byl schopen sám spočítat, kolik si při jakém pracovních nasazení vydělá peněz. Zavedení těchto metod se ukázalo pro podnik velmi přínosné, protože dělníci byli motivování vidinou vyššího platu k vysoké produktivitě GLOGAR, A.; CHERNEL, A., Inspirace tří Baťů, s ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5, 1191/37, B 477, Úkol Studijního ústavu zlínského, s KUDZBEL, M., Baťa hospodársky zázrak, s

15 Závěr Průmyslníci Tomáš Baťa a jeho bratr Jan Antonín Baťa se svou strategií vedení podniku zapsali mezi klíčové osobnosti československých hospodářských dějin. Kromě toho firma se svým zavedeným systémem poskytovala svým zaměstnancům další výhody, které nepatřily v dané době rozhodně ke standardní nabídce zaměstnavatelů. Jednalo se především o sociální výhody, zdravotní péči, ubytování, motivační způsob odměňování. Právě tato opatření jsou považována za jednu ze základních součástí úspěšné hospodářské strategie firmy. V práci jsem se snažila dokázat svou hypotézu, že jednou z klíčových součástí tohoto systému, a tím i ekonomického úspěchu, bylo vzdělávání zaměstnanců současných i budoucích. Tomáš Baťa i jeho bratr Jan Antonín měli velký zájem na tom, aby ve svém podniku zaměstnávali jen ty nejlepší zaměstnance. Díky léta budovanému systému výchovy a vzdělávání zaměstnanců, který se zdaleka neomezoval na stávající zaměstnance, se jejich pracovníci stávali nejlepšími odborníky ve svém oboru a mohli dále přispívat k rozvoji firmy. Jedním z klíčových kroků, které Tomáš Baťa učinil v rámci výchovy mládeže, bylo založení Baťovy školy práce v roce Inspirací pro její vznik mu byly podnikové školy v zahraničí, a to především v USA. Firma Baťa vyslala své zástupce do Ford Motor Company a Hershey Chocolate Company, kde získali cenné zkušenost. Ty byly posléze uplatňovány v podnikových školách společnosti Baťa. Baťova škola práce měla status školy veřejné a vysvědčení z ní bylo rovnocenné vysvědčení státních škol. 57 Studenti své teoretické zkušenosti, nabyté ve škole, prakticky uplatňovali v továrních dílnách. Za odvedenou práci dostávali každý týden mzdu, se kterou se museli naučit hospodařit. Právě snaha vychovávat budoucí i současné zaměstnance podniku k ekonomickému myšlení a chování, které bychom mohli označit pojmem finanční gramotnost, představuje podle mého názoru další pilíř baťovského vzdělávacího systému. Baťovský systém podnikové výchovy a vzdělávání se stal pro závod významnou zbraní v konkurenčním boji a to i během Velké hospodářské krize. Díky požadavkům odpovědnosti, které byly kladeny na učně, disponoval závod uvědomělými, loajálními a vysoce profesionálními pracovníky. 58 Právě jejich vysoká kvalifikace jim byla výhodou při zavádění výrobních inovací či nových technologií, které podnik zaváděl v době krize, aby si udržel své vybudované postavení na trhu. Mladí muži, absolventi Baťovy školy práce, byli vysílání do ciziny zakládat zahraniční pobočky firmy Baťa a šířit dál své vědomosti. Od mládí 57 ROSA, A., Výroční zpráva průmyslové školy ve Zlíně za školní rok , s KARNÍK, Z., České země v éře První republiky ( ), s

16 vštěpovaná píle, neúnavnost, poctivost a profesionalita byly prezentovány jako základy úspěchu podniku. Stěžejní část systematického vzdělávání zaměstnanců představoval tzv. Studijní ústav. Ústav měl zejména zlínským pracovníkům bez rozdílu věku a předchozího školního vzdělání dát příležitost k dalšímu prohlubování svých zkušeností a znalostí. 59 Studijní ústav etabloval propracovaný systém vzdělávání pracujících, který odpovídal vysokým nárokům na kvalifikaci a byl schopen nabídnout vzdělání na odpovídající úrovni, které jinde nebylo dostupné. Zaměstnanci se stali odborníky ve svém oboru, což se projevovalo na kvalitě jimi odvedené práce, a tím následně i na kvalitě Baťových výrobků ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5, 1191/37, B 477, Úkol Studijního ústavu zlínského, s ČR -MZA - Brně, SOkA Zlín, OÚ ONV, II/5, 1190/29, Kniha novinových výstřižků o činnosti Studijního ústavu a pořádaných kurzech. 11

17 Zdroje Prameny nevydané: 1. ČR-Moravský zemský archiv v Brně (ČR-MZA Brno), pracoviště Zlín fond Baťa, a. s. Zlín (FB), - I/3, 18/29, Poznámky ke knize o T. Bati od pana Hodače. - I/4, 207/899, Výpis cestovní zprávy pana Buršíka po USA - II/5, 1187/2, Bata institute for young men - II/5,1187/2,Mladý muži - II/5,1187/2, Informační list pro mladé muže - II/5, 1190/29, Kniha novinových výstřižků o činnosti Studijního ústavu a pořádaných kurzech - II/5, 1191/37, B 477, Úkol Studijního ústavu zlínského - II/8, i.č. 215 Prameny vydané: 1. BAŤA, Tomáš a BAŤA, Jan Antonín. Zlínské školství: Z názorů Tomáše Bati a J.A. Bati na výchovu, Zlín CEKOTA, Antonín. Geniální podnikatel Tomáš Baťa. Sixty Eight Publishers, Corp., 1981, 371 s. ISBN: GALLAGHER, Terry. University of Michigan - Dearborn, Henry Ford Trade School alul support Ford s legacy, University of Michigan Dearborn 2008, citace , internetový přístup: 4. HAJNÝ, Pavel. Batastory.net, Další pravda o Zlíně: tentokrát o jeho školství, 2005, citováno , přístup z internetu: 5. Hershey s, Discover Hershey: Milton S. Hershey, Milton S. Hershey: The Man and His Legacy , citováno dne , přístup z internetu: 6. HRADIL, Jaromír. Výroční zpráva průmyslové školy ve Zlíně za školní rok , Vývoj Baťovy školy práce, Zlín, Průmyslová škola, s. 12

18 7. HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati: mezinárodní konference: sborník: Zlín května Vyd. 1. Zlín: Statutární město Zlín, s. ISBN GRÁC, Antonín. Zpráva o činnosti pedagogického oddělení studijního ústavu ve Zlíně v prvém tříletí ( ), Tisk B. Siegel a spol. ve Zlíně 1938, 17 s. 9. KURAŠ, M. a kol. Studijní ústav ve Zlíně (založen 1935), Tisk Zlín ROSA, A. Výroční zpráva průmyslové školy ve Zlíně za školní rok , Dnešní organisace průmyslových škol ve Zlíně a v Baťově, Zlín, Průmyslová škola, s. 11. TAYLOR, Frederick Winslow. The Principles of Scientific Management, Forgotten Books 2008, 116 s., citováno dne , přístup z internetu: ?id=4qM7yJKC_nkC&printsec=frontcover&dq=taylor&ei=ZIQ6 TYWgA4SiUMr_2IoF&cd=1#v=onepage&q&f=false. 12. University of Michigan Dearborn and Benson Ford Research Centrer, Ford English School, Automobile in American Life and Society , citováno dne , přístup z internetu: Literatura: 1. BODDEWYN, J. Frederick Winslow Taylor Revisited, The Journal of the Academy of Management, Vol. 4, No. 2 ( Aug., 1961), pp BRIŠ, Petr a NEISCHL Pavel. Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu 1-. prosince 2006, Sociální aspekty řízení u firmy Baťa. Vyd. 1. Brno: Viribus Unitis, s. ISBN ĎURĎOVÁ, Libuše. Baťa Tomáš - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2006, Tomáš Baťa a jeho lidé doma a ve světě. Vyd. 1. Brno: Viribus Unitis, s. ISBN GLOGAR, Alois; CHERNEL, Andras. Inspirace tří Baťů (Tomáše, Jana Antonína a Tomáše jun.) k rozvoji vzdělávání a podnikání : (česká a anglická studie k vybraným aktuálním problémům rozvoje vzdělání, znalostního managementu a humanitních 13

19 principů, 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, s. ISBN HOOKER, Clarence. Life in the shadows of the Crystal Palace, : Ford workers in the Model T era, Bowling Green State University Poluar Press, 1997, 210 s., ISBN KARNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky ( ), díl II., Československo a České země v krizi a v ohrožení ( ), Praha: Libri 2002, 577 s., ISBN: KLEGA, Vilém. Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2006, Baťovské školství. Vyd. 1. Brno: Viribus Unitis, s. ISBN KUDZBEL, Marek. Baťa hospodársky zázrak, 1. vydání, Bratislava, Marada Capital Service, 2001, 195 s., ISBN POCHYLÝ, Jaroslav. Baťova průmyslová demokracie. Vyd. 1. Praha: UTRIN, s. 10. POKLUDA, Zdeněk. Sedm století zlínských dějin. Zlín: Klub novinářů, s. 11. ŠEVEČEK, Ondřej. Zrození Baťovy průmyslové metropole: továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, s. ISBN VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku IV : ( ). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN ZAHAVI, Gerald. Negotiated Loyalty: Welfare Capitalism and the Shoeworkers of Endicott Johnson, The Journal of American History, Vol. 70, No. 3, 12/1983, s

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Historie managementu

Historie managementu Historie managementu Historický vývoj managementu 1. klasická škola teorie řízení 2. škola mezilidských vztahů 3. empirická škola teorie řízení 4. škola sociálních systémů 5. nová škola teorie řízení Klasická

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Jan Zdebor proděkan pro spolupráci s praxí Setkání HR manažerů Aktuality a novinky pro HR praxi 24.11.2016, SOUE Plzeň Spolupráce VŠ s průmyslem The State of

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Dotazování podnikatelů - Slovensko

Dotazování podnikatelů - Slovensko Dotazování podnikatelů - Slovensko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo zástupce

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko

Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko Dotazování podnikatelů - Burgenlandsko dotazovaná osoba druh podniku činnost podniku branže / ekonomická klasifikace vedoucí osobního oddělení osoba s jvyššími pravomocemi v personální problematice (bo

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Tradice již od r. 1918, znovuobnoven r. 1990 (25 let) Zastupuje 27

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_23_Tomáš Baťa Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více