Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku zpracována v souladu s ustanovení 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhl. č.15/2005 Sb. V Tlumačově 17. září 2014 Mgr. PODLAS Robert ředitel školy 1

2 Část A C h a r a k t e r i s t i k a š k o l y 1. Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace se sídlem ( Tlumačov, Masarykova č. 63 ) forma hospodaření - příspěvková organizace ( IČO ) identifikátor zařízení IZO základní školy Zřizovatel školy - Obec Tlumačov ( Tlumačov, Nádraţní č. 440 ) zastoupen současným starostou obce Ing. Antonínem JONÁŠKEM 3. Datum zřízení školy - škola zřízena a uvedena do provozu 1. září 1911 Datum zaloţení školy - usnesením zastupitelstva obce Tlumačov ze dne Datum poslední změny v zařazení do sítě škol - 1. ledna 2008 rozhodnutím MŠMT ČR č.j / Údaje o vedení školy Ředitel školy - Mgr. PODLAS Robert ( ) na základě výsledku konkurzního řízení a doporučení konkurzní komise jmenován usnesením Rady obce Tlumačov (č.j.r8/18/06/12) do funkce ředitele ZŠ Tlumačov s účinností od Zástupce ředitele školy Mgr. JIRUŠKOVÁ Leona ( ) jmenována do funkce Kontakt na zařízení : tel. kontakt ředitelna školy sborovna II. stupně sborovna I. stupně kancelář vedoucí ŠJ sekretariát školy ( fax ) ová adresa : www stránky školy : 7. Celková kapacita školy a jejich součástí : Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 194 ţáků při plánované kapacitě 600 ţáků. S určitým uspokojením mohu konstatovat, ţe došlo k zastavení trendu poklesu počtu ţáků školy, konkrétně v tomto školním roce se jedná o mírný vzestup o 7 ţáků. Pochopitelným důvodem odchodu ţáků zůstává přestěhování rodiny. Méně pochopitelným důvodem je přestup ţáků se vztahovými problémy. V drtivé většině případů si totiţ tito ţáci své problémy odnáší na nové školy, o čemţ se přesvědčujeme i my u ţáků přestupujících na naši školu. ve sledovaném školním roce se stabilizoval počet cizích strávníků ŠJ ZŠ (IZO ). ŠJ je kapacitně plánována pro přípravu jídel 2

3 ŠJ při ZŠ i v tomto šk.r. připravovala celodenní stravu pro MŠ Tlumačov : dětí + obsluţný personál 6 osob. Ve stejném reţimu pokračovala i spolupráce se spec. MŠ Klubíčko dětí, které odebírají celodenní stravu + 6 dospělých celkově tedy v současné době ŠJ naší školy připravuje denně: celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ obědů pro zaměstnance MŠ 25 obědů pro zaměstnance školy obědů pro ţáky školy obědů pro cizí strávníky (pracovníci Obce Tlumačov, důchodci a další strávníci ) škola plně vyuţívá systém evidence a objednávání obědů ( sluţba platby převodem na účet školy je vyuţívána zhruba 35% platících rodičů stravujících se ţáků, popř. dětí, zaměstnanců a dalších strávníků ) poţadavek rodičů na umístění svých dětí - ţáků 1. a 2.r. školy do ŠD byl i letos uspokojen a odpovídá reálné kapacitě aktuální jediné herny ŠD ZŠ Tlumačov ( IZO ) 30 ţáků = 1 oddělení ŠD Do budoucna očekáváme nárůst zájmu o umístění dětí ve ŠD vzhledem ke skutečnosti, ţe rodiče při své zaměstnanosti stále více hledají alternativy téměř celodenní péče o své děti, v tomto případě formou zájmového vzdělávání. Ředitel školy plánuje pro následující školní pokusné otevření 2 oddělení ŠD při respektování plánované kapacity 50 ţáků s tím, ţe oddělení II by bylo umístěno v některé z méně vyuţívaných učeben při výrazně kratší provozní době. I nadále však zůstává jediným kritériem pro přijetí do ŠD věk ţáka. 8. Základní údaje o škole a jejich součástech za období šk.r : Počet tříd Počet ţáků Počet ţáků na třídu ( odděl. ) Přepočtený počet pracovníků Počet ţáků na 1 úvazek šk.r. 2012/ / / / / / / / / / st ,40 6,00 18,13 18,67 2.st ,70 6,82 10,60 12,02 celkem ,10 12,82 14,27 15,13 ŠD ,00 1, Integr AP 1,94 AP 2,68 9. Údaje o školské radě školská rada pracovala v hodnoceném období třetím rokem svého funkčního období ve sloţení: předseda - Mgr. Aleš KOUŘIL za zřizovatele členové : Ing. Štefan HRTÚS za zřizovatele pí. Zaoralová Jitka a Konečná Blanka za rodičovskou veřejnost Mgr. Odloţilíková Lenka a RNDr. Ţelezná Martina za pedagogické pracovníky školy v průběhu roku školská rada projednala a schválila několik změn školních dokumentů, mezi které patřily zejména změny školního řádu, VZ o činnosti školy a v nezanedbatelném rozsahu se zabývala návrhem rozpočtu školy na období roku

4 10. Mimoškolní sdruţení občanů ( spolupracujících se školou ) Výbor občanského sdruţení SRPDŠ Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Tlumačov ve školním roce pracoval opět v mírně pozměněném sloţení a činnost i nadále řídila předsedkyně Bc. Lenka Hricová. Výbor sdruţení stejně jako v předchozím období pracoval ve prospěch ţáků školy a vyvíjel nadstandardní aktivity a činnosti, které zajistily moţnost finanční podpory některých vzdělávacích aktivit školy (sběry papíru a kovového odpadu, školní ples, oslava Dne dětí, projektové akce). V průběhu hodnoceného období neproběhla ţádná přímá finanční podpora školních aktivit ani čerpání poskytnutého finančního daru škole. Spolupráce, podpora a upevňování velmi dobrých vztahů vedení školy se zástupci rodičovské veřejnosti vytváří prostor pro práci, kdy si obě strany důvěřují a spolupracují při organizaci a zabezpečení nejen výchovně-vzdělávací práce školy, ale i nadstandardních školních aktivit. 11. Moţnosti dalšího vývoje školy, aspekty restrukturalizace a rozvoje Dosaţený stav počtu ţáků a naplněnosti tříd ve školním roce znamenal zastavení nepříznivého vývoje. Ve srovnání s předcházejícím školním rokem sice vzrostl počet ţáků školy, ale nepřinesl zásadní změnu dopadu na rozpočet školy. Jako příleţitost a zároveň riziko se jeví skutečnost, ţe se výrazně zvyšuje rozsah podpory ţáků se SVP zřizováním dalších asistenčních pozic. Příleţitostí je to, ţe ve třídách, kde AP pracují vzniká příznivější pracovní klima, které umoţňuje efektivněji naplňovat IVP ţáků se SVP. Rizikem je zvýšená zátěţ rozpočtu na přímé náklady (platy) vzhledem ke skutečnosti, ţe škole je poskytován pouze příspěvek na platy asistentů, které je nutno dofinancovat! Vzhledem ke skutečnosti, ţe ani v následujícím roce neočekáváme výraznější zvýšení počtu ţáků (zápis do 1.r.) vidím jedinou alternativu rozvoje školy a to ve vazbě na podporu rozšíření nového bydlení pro mladé rodiny, které by zvýšily potenciál obyvatel s dětmi školního věku. Ani v průběhu školního roku 2013/2014 nedošlo k výraznějšímu zlepšení podmínek pro pronájem tělocvičny a školního hřiště. Naprosto rozhodující podíl sportovních aktivit nájmů v nadstandardních podmínkách mají místní sloţky, čímţ se minimalizuje šance na komerční pronájem, který by mohl vylepšit výsledek hospodaření v rámci HČ. Prostor ziskového pronájmu je minimalizován i postupně se rozšiřujícími aktivitami DDM, který uţívá nájem tělocvičny bezplatně. Rok 2013/2014 byl z pohledu správy majetku rokem významnějším. V období hlavních prázdnin uskutečnil zřizovatel generální opravu střechy školy včetně výměny krytiny, coţ povaţuji za počin nesmírně prospěšný a dlouhodobě trvanlivý. Vybraný dodavatel zvládl opravu ve stanoveném termínu a ve velmi dobré kvalitě. Škola do této významné investice zapojila prostředky rezervního fondu v rozsahu ,- Kč. Jediným vlastním zásahem do objektu školy roku 2014 byla realizace rekonstrukce jedné z málo pouţívaných místností školy na 4

5 sborovnu II I.st.školy. Důvodem byla prostorová nedostatečnost sborovny I, kam se jiţ 9 pracovníků I.st. nevešlo. Přesto i v tomto školním roce došlo k realizaci nezanedbatelného rozsahu oprav a údrţby (jednalo se o malování a opravy poškozených částí interiérové výbavy školy). V následujícím období šk.r. 2014/2015 a dalších bude velmi potřebné uskutečnit některé potřebné kroky vedoucí k postupnému zlepšování funkčnosti vnitřního i venkovního vybavení školy: postupná výměna podlahových krytin ve ŠJ, na chodbě mezi I. a II.st. a v některých učebnách II.st. školy postupná rekonstrukce zdravoinstalace, rozvodů vody a odpadů ve staré části objektu odstranění vlhkosti ve sklepních prostorách původní budovy přepojení svislých odpadů WC dí, chl I.st. na novou leţatou kanalizaci v atriu školy dokončení výměny osvětlovacích těles ve třídách a v malé tělocvičně včetně dokončení výměny Alu rozvodů za nové pokračování v rozvoji školního pozemku a školní zahrady, včetně relaxačního prostoru pro výuku a aktivity ŠD zkvalitnění podmínek pro Tv a sportovní aktivity doskočiště pro skok daleky a dal. další aktuálně potřebné technické zásahy Část B Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku o C/001 Základní škola ( dobíhající obor ) o C/01 Základní škola Vzdělávací programy školy 201 3/2014 Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2013/ 2014 v ročnících počet ţáků ŠVP Škola zdravého ţivotního stylu I.st r. II.st r. 112 ţáků 82 ţáků V rámci aplikace změn RVP do vzdělávacího obsahu ŠVP se vzdělávací nabídka v období hodnoceného školního roku upravila ve vztahu k výuce cizích jazyků. Konkrétně byla ve sledovaném období posílena jeho výuka zařazení povinného 2. cizího jazyka němčiny. Nadále klademe důraz na posílení úrovně výuky odborných předmětů a na zařazení efektivních volitelných předmětů: Seminář z Čj, Finanční gramotnost (v 9.r.) 5

6 Část C Ú d a j e o p r a c o v n í c í c h š k o l y A. Údaje o pedagogických pracovnících školy : Počet fyzických osob Počet přepočtených úvazků školní rok 2012/ /2014 Vyučující I. a II.st ,00 12,82 ŠD 1 1 1,00 1,00 Ostatní ( asist. ped. ) 3 4 1,94 2,68 1. Personální obsazení školy pedagogickými pracovníky ve šk.r. 2012/2013 Pedagogičtí pracovníci Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Pedagogická odbornost PODLAS Robert, Mgr. ředitel 1,0 VŠ 1. 4.r. + TV JIRUŠKOVÁ Leona, Mgr. zást.ř.š. 1,0 VŠ ČJ,HV 6.-9r. ODLOŢILÍKOVÁ Lenka, Mgr. uč.i.st. 1,0 VŠ 1. 4.r. OPÁLKOVÁ Eva, Mgr. uč.i.st. 1,0 VŠ 1. 4.r. DESENSKÁ Irena, Mgr. uč.i.st. 1,0 VŠ učit.pro I.st., spec.ped KOLAŘÍKOVÁ Pavlína, Mgr. uč.i.st. 1,0 VŠ učit.pro I.st. HRICOVÁ Lenka, Bc. uč.i.st. 1,0 VŠ učit.pro I.st. MATULÍKOVÁ Šárka, Mgr. uč.i.a II.st. 1,0 VŠ učit.pro I.st. ŘEDINOVÁ Kamila, BcA. uč.i.a II.st. 0,82 VŠ mediální komunikace ZICHOVÁ Lenka, Mgr. uč.i. a II.st. 0,77 VŠ ČJ,D 6.-9.r. ŢELEZNÁ Martina, RNDr. uč.ii.st. 1,0 VŠ Př, Ch CHVÁTALOVÁ Marcela, Mgr. uč.ii.st. 1,0 VŠ KV, Čj HOLUBCOVÁ Marcela, Mgr. uč.ii.st. 1,0 VŠ M,Fy FORMANOVÁ Lucie, Mgr. uč.ii.st. 1,0 VŠ Z, D ŠEVELOVÁ Lotka vych. ŠD 1,0 SŠ AP CHVÁTALOVÁ Marcela asist.pdg. 0,47 VŠ KV, Čj AP HŘIB Jakub asist.pdg. 0,71 SŠ AP KÜHROVÁ Zita asist.pdg. 0,68 SŠ 6

7 AP ZACHOVÁ Petra asist.pdg. 0,82 SŠ 2. Přehled o úrovni kvalifikovanosti výuky 2012/ /2014 kvalifikovaná výuka v % nekvalifikovaná výuka v % poţadov. stupeň vzdělání (osob) poţadov. stupeň vzdělání v % 84,3% 16,7% 15 osob 88% poţadov.odb. kvalifikace ped.prac. splňuje (osob - %) poţadov.odb. kvalifikace ped.prac. nesplňuje (osob - %) 85,1% 14,9% 18 osob 100% 16 ped.prac. = 89,0% 2 ped.prac. = 11,0% o V průběhu roku 2013 nastoupila 1 vyučující II.st. MD a následně RD o Ve školním roce 2013/2014 došlo ke stabilizaci rozsahu nekvalifikované výuky I.st. 1 vyučující a II.st. 1 vyučující, kde očekáváme splnění kvalifikace na I.st. v roce o V období roku 2014 bude ředitel školy nucen se změnou zákona o pedagogických pracovnících řešit výše zmiňovanou dlouhodobou kolizi zmiňované personální záleţitosti II.st.. B. Údaje o ostatních pracovnících školy ( nepedag. pracovníci + pracovnice ŠJ ) : š k o l n í r o k 2012/ /2014 mimotopná sezóna topná sezóna mimotopná sezóna topná sezóna počet fyzických osob počet přepočt.úvazků 10 10, ,2 z toho financováno : ze státního rozpočtu ( MŠMT ) 7,5 7,5 7,9 7,9 z hospodářské činnosti 1,05 1,05 0,65 0,65 z prostředků zřizovatele 1,45 1,45 1,45 1,45 Personální zajištění školy kolektivem obsluţného personálu ve šk.r. 2013/2014 : 7

8 Obsluţný personál příjmení, jméno, titul funkce úvazek hl.č./hosp.č. úvazek prostř.zřiz vzdělání PITNER Dušan školník 1,00 vyučen PITNER Dušan topič topná 0,20 vyučen sezóna BEDNAŘÍKOVÁ Jitka uklizečka 1,00 vyučena MOUKOVÁ Lada uklizečka 0,9/0,2 vyučena MATULÍKOVÁ Jitka uklizečka 1,00 vyučena ŘEDINOVÁ Jarmila účetní 0,5/0,05 0,45 středoškolské Personál školní jídelny příjmení, jméno, titul funkce úvazek hl.č./hosp.č. vzdělání HURÁŇOVÁ Milena vedoucí ŠJ 1,0 středoškolské ŠŮSTALOVÁ Petra kuchařka 1,0 vyučena SÁCKÁ Magdalena kuchařka 1,0 vyučena MATULÍKOVÁ Jitka kuchařka 0,5/0,5 vyučena VYMĚTALÍKOVÁ Bron. kuchařka 1,0 vyučena Na úseku zajištění pořádku a hygienických norem se naplnila oprávněná obava ředitele školy, ţe v rozsahu 3 pracovních úvazků nelze školu uklidit v poţadované a očekávané kvalitě. Vzhledem k této skutečnosti vstoupil ředitel školy do jednání s ÚP Zlín s cílem vytvořit podporovanou pozici provozního pracovníka. To se mu podařilo a po dobu 6 měsíců zapojení školy do projektu pomohlo řešit významnější část rozsahu úklidu školy. I v průběhu hodnoceného školního roku došlo k dalšímu dílčímu sníţení počtu cizích strávníků. Škola jiţ nedokáţe konkurovat komerčnímu sektoru ani cenou, ani sluţbou rozvozu jídel do jednotlivých domácností. Jistě by do budoucna stálo za úvahu, jestli by např. zřizovatel nenašel ve svém rozpočtu prostor, kterým by zajistil místním cizím strávníkům rozvoz jídel domů, coţ by mohlo sluţbu zatraktivnit. Plánování velmi pestrých jídelníčků a zdravých jídel plně respektuje obsah ŠVP Škola zdravého ţivotního stylu. Pracovnice ŠJ plánují i alternativní miniprojekty, v rámci kterých se strávníci seznamují s novými produkty moderní a zdravé kuchyně ( např. Lagris a dal.) Škola výše uvedenou skutečnost doplňuje i zapojením do projektu Ovoce do škol v rámci kterého dostávají ţáci I.st. pravidelně ovoce a zeleninu jako doplněk jídelníčku. C. Údaje o realizaci DVPP pedagogických pracovníků. DVPP školy se ve šk.r. 2013/2014 začalo pomalu vracet zpět k profilaci a hledání priority dalšího vzdělávání. Dominantním záměrem roku 2013/2014 bylo vzdělávání managmentu školy Přehled vzdělávacích akcí v rámci DVPP : 8

9 o Práce s ţáky se SVP ve školní praxi vyučující I. st. 850,- Kč o Prevence šikany vyučující I. st. 890,- Kč o Inspekční činnost ve školách a ŠZ ředitel školy 300,- Kč o Finanční řízení v praxi ředitele školy ředitel školy 730,- Kč o Základy 1.pomoci 14 vyučujících I. i II.st ,- Kč o SW Bakaláři vyučující II. st. 990,- Kč o Rozvoj čtenářské gramotnosti vyučující I. st. 650,- Kč o Výuka TV a školská legislativa vyučující II. st. 490,- Kč o Nový občanský zákoník ředitel školy 1 100,- Kč o Náhrady cestovních výdajů ředitel školy 780,- Kč Celkové náklady ONIV určené na DVPP ve šk.r činily částku : ,- Kč DVPP je z pohledu vedení školy stále jednou z nejvýznamnějších oblastí, do které se škola snaţí vkládat co největší objem finančních prostředků z kapitoly ONIV. Pro následující období stanovil ředitel školy v oblasti DVPP strategii v dalším vzdělávání v oblasti - vzdělávání ţáků se SVP a vyuţívání nových výukových technologií. Část D Údaje o zápisu a následnému přijetí ţáků školy 1. Zapsaní a přijatí ţáci školy : školní rok přijatých k zákl. vzdělávání odkladů zapsaných do ŠD 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 zapsaných po odkladu 4 odklady - 1 přestup /2014 zapsaných 38 8 odkladů pro školní rok 2014/2015 z toho 4 po odkladu 1 dodatečný odklad 50 1 přestup 2. Ţáci přijatí k dalšímu studiu na SŠ, SOŠ, OU : školní rok Gymnázia 8 Gymnázia 6 Gymnázia 4 SOŠ SOU, OU letá letá letá přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. 2012/ /

10 Část E V ý s l e d k y v z d ě l á v á n í a p r e v e n t i v n í c h a k t i v i t 1. Celkový prospěch ţáků školy na konci školního roku 2013/2014 počet ţáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho hodnoceno slovně ročník 2012/ / / / / / / / / / I.st. celkem II.st. celkem škola celkem Údaje o zameškaných hodinách 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. I.st. počet prům.počet počet prům.počet počet prům.počet počet prům.počet počet prům.počet zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. 1.pol h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ 2.pol h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ celkem h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ Průměrná absence ţáka I.st. za šk. r. 2011/ zameškaných hodin/šk.r. Průměrná absence ţáka I.st. za šk. r. 2012/ zameškaných hodin/šk.r. Průměrná absence ţáka I.st. za šk.r. 2013/ zameškaných hodin/šk.r. 10

11 II.st. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. počet prům.počet počet prům.počet počet prům.počet počet prům.počet zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. 1.pol h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ 2.pol h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ celkem h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ Průměrná absence ţáka II.st. za šk.r. 2011/ zameškaných hodin/šk.r. Průměrná absence ţáka II.st. za šk.r. 2012/ zameškaných hodin/šk.r. Průměrná absence ţáka II.st. za šk.r. 2013/ zameškaných hodin/šk.r. 3. Hodnocení výchovných a preventivních aktivit šk.r. 2013/2014 A. Problematika poradenských sluţeb na škole ve školním roce 2013/2014 vykonávaly funkci výchovného poradce Mgr. Šárka Matulíková a Mgr. Eva Opálková v rámci rozdělení kompetencí vzhledem k přesahu významu problematiky vzdělávání ţáků se SVP se dlouhodobě tímto tématem zabývá i ředitel školy, který stále nenachází optimální koncepční řešení personální změnou, která by zajistila bezproblémové vedení agendy o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hodnocení výše uvedené problematiky je naprosto zjevné, ţe Mgr. Eva Opálková je tou personální změnou, kterou ředitel školy hledal. Vyučující I.st. a speciální pedagog disponuje odborností i profesionalitou, kterou tato pozice nutně potřebuje. VP I zajišťoval komunikaci s TU a s jednotlivými vyučujícími integrovaných ţáků nejen v rámci tvorby IVP, ale i při naplňování speciálních vzdělávacích potřeb. zvýšená pozornost byla věnována integraci ţáků 2., 3., 4., 5. a 6.r. a ţákyně 8.r. školy současně se zřízením čtyř pozic AP ve prospěch speciálního vzdělávání ţáků s poruchami chování. Opakovaně se v hodnoceném školním roce ukázalo, jak významnou roli hraje v této oblasti komunikace s rodinou a zákonným zástupcem. V uplynulém školním roce lze konstatovat, ţe konečně došlo k naprosté shodě a podpoře integrace se zákonnými zástupci. Ve všech případech podpory se opravdovým cílem pro školu i pro rodiče stali ţáci, kteří by bez společné pomoci jen obtíţně zvládali vzdělávací poţadavky. V rámci individ. integrace ţáků se spec. vzděl. potřebami škola i v tomto roce organizovala dyslektický krouţek a krouţek logopedické nápravy pro ţáky I.st.školy. Při řešení významnějších výchovných problémů škola konzultovala problematiku s oddělením sociálně právní ochrany pověřené obce III. st. a bohuţel i letos v jednom případě s pracovníky Kriminální sluţby Policie ČR. Spolupráci s OSPOD Otrokovice můţeme hodnotit jako efektivní a ve prospěch výchovných potíţí jako velmi profesionální. Tématem výchovných potíţí hodnoceného roku byly vztahy mezi spoluţáky. 11

12 Rozhodující částí poradenských aktivit VP II bylo i v tomto školním roce zajišťování informovanosti ţáků a jejich rodičů v oblasti profesní orientace a nabídky trhu práce, současně i se stále se měnícím modelem přijímacího řízení. V této oblasti můţe škola hodnotit úroveň zmiňovaných aktivit jako stabilní a velmi dobrou. i nadále bylo do učebního plánu 8.r. integrováno téma volba povolání B. Údaje o průběhu a výsledcích prevence sociálně patologických jevů o Ve školním roce 2013/2014 pokračovala v plnění úkolů preventisty školy Mgr. Lucie Formanová, která v duchu předchozích let zpracovala program prevence na školní rok. o Program byl z větší části uskutečněn. ( viz. - materiál - Hodnocení programu prevence za období šk.r. 2013/2014 ) o Při práci s průřezovými tématy OV byly materiály k problematice prevence průběţně aktualizovány. o Byla uskutečněna většina plánovaných přednáškových, vzdělávacích akcí s objednanými lektorskými subjekty. o Rozšířením nabídky pronájmu sportovišť, organizováním sportovně orientovaných krouţků, rozsáhlou účastí na soutěţích, turnajích a volnočasových aktivit DDM se škola soustavně aktivně podílela na ještě výraznějším zefektivnění výstupů školního programu prevence. o Přestoţe v předchozím školním roce preventista školy zpracoval značný nadstandard preventivních aktivit v rámci projektu inkluzivního vzdělávání šablon EU, musíme v rámci zpětné vazby uznat, ţe jejich efekt byl minimální. V současnosti vztahové problémy ve třídách přetrvávají a rozšiřují se do dalších tříd. Závěrem školního roku ředitel školy inicioval zaměření pozornosti na kolektiv 5.r., kde je třeba intenzivně pracovat s tématem vzájemné tolerance, uznání, respektování a dal.. V době hlavních prázdnin se potvrdilo, ţe cílová skupina je skutečně riziková a ze strany školy byla správně stanovena. C. Udělené pochvaly a ocenění práce ţáků v průběhu šk.r. 2013/2014 ( 31 zákona č. 561 / 2004 Sb. ) V průběhu uplynulého školního roku bylo TU v rámci hodnocení jednotlivých pololetíi uděleno 79 dílčích pochval třídního učitele za vzorné a svědomité plnění školních povinností, vzornou reprezentaci školy v soutěţích, za plnění úkolů nad rámec školních povinností a další aktivity podporující výchovně vzdělávací práci školy a její výsledky. Tyto pochvaly byly zaznamenány TU do deníčků a ŢK. Za období uplynulého školního roku byla ředitelem školy udělena pouze jediná významnější pochvala na vysvědčení (Z.Kadlčíková VIII.tř.) V návaznosti na předchozí dobré zkušenosti bylo 9 nejlepších ţáků jednotlivých tříd oceněno starostou obce při příleţitosti zakončení školního roku. Kritériem pro ocenění starostou obce zůstává ţákův komplexní přístup ke školní práci. Slavnostní přijetí oceněných ţáků starostou obce 12

13 proběhlo na půdě obecního úřadu v prostorách obřadní síně. Ţáci spolu s oceněním jejich kvalitní práce obdrţeli i drobné dárky na památku pro ně tak významného okamţiku. D. Výchovná opatření ( NTU, DTU, DŘŠ ) přijatá v průběhu šk.r. 2013/2014 ( 31 odst. 1 zákona č. 561 / 2004 Sb ) NTU DTU DŘŠ ročník 2012/ / / / / / r r r r r r r r r celkem školní rok NTU DTU DŘŠ 2012/ / o školní rok 2013/2014 musíme jednoznačně hodnotit jako rok výrazného nárustu o o opakovaných drobných přestupků a to přesně ve třídách, které výchovně intenzivněji sledujeme (výjimkou je 5.r.) stejně jako drobných přestupků, přibylo i těch závaţnějších výraznějším aspektem řešených výchovných problémů je nedobrý stav vztahů mezi spoluţáky a stále se prohlubující anonymnost sociálních sítí, kde dochází k hlubokému narušování mimoškolních a posléze školních vztahů mezi ţáky E. Klasifikace chování sníţeným stupněm Stupeň chování Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 počet ţáků počet ţáků hodnocených % ţáků školy hodnocených % ţáků školy 2 uspokojivé 4 0,02% 7 0,036% 3 - neuspokojivé 1 0,005% 0 0,00% 13

14 F. Neomluvené absence ţáků školy ve šk.r. 2013/2014 školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 počet ţáků počet ţáků s neoml.absencí % ţáků školy s neoml.absencí % ţáků školy 1. pololetí 1 ţák (12 hod.) 0,005% 1 ţák (6 hod.) 0,005% 2. pololetí 1 ţák (7 hod.) 0,005% 2 ţáci (po 1 hod.) 0,011% za školní rok 1 ţák (19 hod.) 0,005% 3 ţáci (8 hod.) 0,016% 4. Údaje o ţácích se speciálními vzdělávacími potřebami A. Ţáci integrovaní ve třídách ( se zvýšenými finančními náklady ) : Druh zdravotního postiţení ročník školní rok 2013/2014 počet ţáků sluchové postiţení - - zrakové postiţení - - vada řeči 1.r. 1 tělesné postiţení - - kombinované postiţení 4.r. 1 vývojové poruchy učení 3., 6. a 7.r. 5 poruchy chování 2.,3., 5., 6. a 9.r. 5 celkem 12 zdravotní znevýhodnění celkem 3.,4.,5.,6.,7., 8.r. a 9.r. 15 sociální znevýhodnění celkem 6.r. 1 B. Zajištění speciální vzdělávání ţáků školy Ve školním roce 2013/2014 škola pokračovala v masivním trendu podpory - integrace ţáků se SVP. Vzhledem dispozicím a k vzdělávacím předpokladům ţáka 4.r. s tělesným handicapem a mimořádné podpoře rodiny se ukazuje reţim speciálního vzdělávání jako velmi efektivní a účelný. Prognóza jeho vzdělávání je i do budoucna příznivá a s největší pravděpodobností i v následujících letech dojde k stabilizaci rozsahu aktuální asistenční pomoci. V tomto školním roce se rozsah pedagogické asistence opět zvýšil vzhledem k integraci 4 ţáků s výraznější poruchou chování. Nový model integrace ţáků takto zdravotně postiţených vyvolal v některých třídních kolektivech řadu nových situací. Ţáci se za podpory AP učí novým způsobům chování, komunikace a zejména adaptace na kolektiv vrstevníků, coţ občas vyvolává konflikty a vztahové problémy. V těchto třídách je třeba vysvětlovat ţákům souvislosti s problematikou zdravotních potíţí koncentrace na práci, porucha pozornosti, emoční přecitlivělost a dal.. 14

15 C. Individuální integrace v běţných třídách školy V oblasti individuální integrace ţáků se zdravotním postiţením bez zvýšených finančních nákladů zaznamenává škola v posledním období plynulý vývoj četnosti. Jedná se o soustavnou péči o ţáky s výraznějšími nápadnostmi k některým vývojovým poruchám učení. V rámci jejich vzdělávání je jim věnována individuální péče, jsou zohledňováni, ale tato nadstandardní oblast péče o ně není finančně nijak podpořena. Pro ţáky s dyslektickými nápadnostmi ve šk.r. 2013/2014 škola organizovala dyslektický logopedický krouţek, který formou nápravných cvičení a aktivit pomáhal diagnostikované vady zmírňovat a v některých případech i částečně napravovat. Škola se dlouhodobě snaţí vzdělávací potíţe výše zmiňovaných ţáků řešit a s jejich handicapem jim pomáhat. Dominantní formou podpory je poskytování individuální péče, která však komplexně problém nevyřeší. Bez následné podpory a pomoci rodičů zůstává vzdělávání ve speciálním reţimu bez skutečného efektu. D. Ţáci integrovaní ve třídách vyţadující individuální péči a zohlednění ( bez zvýšených finančních nákladů ) : Druh zdravotního znevýhodnění zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc a lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování celkem školní rok 2013/2014 ročník počet ţáků r. 12 ţáků 12 ţáků 5. Údaje o aktivitách školy v rámci soutěţí a přehlídek účast ţáků ve šk.r. 2013/2014 Oblast přírodovědně zaměřených předmětů Matematický klokan školní kolo pro ţáky II. - IX.tř. Matematická olympiáda okresní kolo 4.místo Zdeňka KADLČÍKOVÁ (VIII.tř.) Pythagoriáda M školní kolo pro ţáky V. IX.tř. ERA PAYSECCUP celostátní soutěţe se zúčastnili ţáci IX.tř. postup do PLAY OFF Poslouchejme přírodu 3.místo celoroční regionální soutěţ Bi olympiáda školní kolo 8 ţáků II.st. bez postupu Oblast humanitně zaměřených předmětů Olympiáda v Čj školní kolo zúčastnilo se 17 ţáků VIII.a IX.tř. bez postupu Recitační soutěţ pro ţáky I.a II.st. školní kolo 5 ţáků postup do okrskového kola 4 ţáci postup do okresního kola 4 ţáci (3., 5., 6. a 9.r.) dále bez postupu Ţivot na planetě Země v r ţáci II.st. bez postupu 15

16 Příběh planety literární soutěţ Oblast sportovních soutěţí Veslařský kopeček přespolní běh mikroregionální soutěţ 4. Místo druţstvo školy Halová kopaná okresní kolo 12 ţáků II.st. 4.místo Preventan Cup ve vybíjené okresní kolo zúčastnilo se 15 ţáků IV.a V.tř. 1.místo! postup do krajského kola - neúčast Vánoční zvonek aerobik 9 ţákyň OFL Otrokovická florbalová liga oblastní soutěţ celoroční soutěţ kategorie elévové 9 ţáků 2.místo OFL Otrokovická florbalová liga oblastní soutěţ celoroční soutěţ kategorie mladší ţáci 8 ţáků Vánoční turnaj ve florbalu 1. 5.r. Oblast uměleckých soutěţí Čtvero ročních období výtvarná soutěţ pro ţáky 1. a 2.r. O nejkrásnější vánoční ozdobu výtvarná soutěţ pro ţáky I.st. 25 ţáků Vánoční perníčkování školní soutěţ pro ţáky IV. VIII.tř. zdobení perníčků Ţivot na planetě Zemi výtvarná soutěţ školní kolo VII. IX.tř. o Oblast vědomostních a naukových soutěţí a olympiád představovala v úspěšnosti našich ţáků v hodnoceném školním roce ustálený stav, kdy platilo, ţe vyšší nároky a poţadavky v silném konkurenčním prostředí kolektivů i jednotlivců ze škol městských sniţují šance našich ţáků výrazněji se prosadit. o Jako pozitivní se jeví zvětšení rozsahu četnosti soutěţí a turnajů, kterých jsme se jako škola zúčastnili. Tento stav je dán příchodem pedagogů, kteří aktivně přistupují k přípravě a motivaci ţáků pro soutěţení. Výraznější propad účasti našich ţáků jsme zaznamenali v oblasti cizojazyčných soutěţí a v oblasti výtvarných soutěţí. Pro následující školní rok jsme si dali za úkol výše uvedeným oblastem věnovat zvýšenou pozornost a vrátit model dílčího srovnání výkonů našich ţáků s jejich vrstevníky do běţného normálu. o Přesto některé úspěchy, za které lze povaţovat postupy do okrskových a okresních kol, zasluhují uznání a poděkování soutěţícím ţákům a jejich vyučujícím. 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled za I.st. Dětská policie 4.r. ve spolupráci s MěÚ Otrokovice dopravní výchova DDH Otrokovice r. zdobení vánočních stromků, pečení vánočního cukroví, výroba dárků pro ţáky MŠ, výroba Betlému, společné koledování se ţáky MŠ i spec. MŠ Vánoční erníčkování 16

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříţ, Albertova 4062, příspěvková organizace, 767 01 Kroměříţ tel.:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 / 2013 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty ţáků str. 6 3. Personální zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 OBSAH základní údaje o škole 3-6 přehled oborů vzdělávání 6 rámcový

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více