Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku zpracována v souladu s ustanovení 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhl. č.15/2005 Sb. V Tlumačově 17. září 2014 Mgr. PODLAS Robert ředitel školy 1

2 Část A C h a r a k t e r i s t i k a š k o l y 1. Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace se sídlem ( Tlumačov, Masarykova č. 63 ) forma hospodaření - příspěvková organizace ( IČO ) identifikátor zařízení IZO základní školy Zřizovatel školy - Obec Tlumačov ( Tlumačov, Nádraţní č. 440 ) zastoupen současným starostou obce Ing. Antonínem JONÁŠKEM 3. Datum zřízení školy - škola zřízena a uvedena do provozu 1. září 1911 Datum zaloţení školy - usnesením zastupitelstva obce Tlumačov ze dne Datum poslední změny v zařazení do sítě škol - 1. ledna 2008 rozhodnutím MŠMT ČR č.j / Údaje o vedení školy Ředitel školy - Mgr. PODLAS Robert ( ) na základě výsledku konkurzního řízení a doporučení konkurzní komise jmenován usnesením Rady obce Tlumačov (č.j.r8/18/06/12) do funkce ředitele ZŠ Tlumačov s účinností od Zástupce ředitele školy Mgr. JIRUŠKOVÁ Leona ( ) jmenována do funkce Kontakt na zařízení : tel. kontakt ředitelna školy sborovna II. stupně sborovna I. stupně kancelář vedoucí ŠJ sekretariát školy ( fax ) ová adresa : www stránky školy : 7. Celková kapacita školy a jejich součástí : Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 194 ţáků při plánované kapacitě 600 ţáků. S určitým uspokojením mohu konstatovat, ţe došlo k zastavení trendu poklesu počtu ţáků školy, konkrétně v tomto školním roce se jedná o mírný vzestup o 7 ţáků. Pochopitelným důvodem odchodu ţáků zůstává přestěhování rodiny. Méně pochopitelným důvodem je přestup ţáků se vztahovými problémy. V drtivé většině případů si totiţ tito ţáci své problémy odnáší na nové školy, o čemţ se přesvědčujeme i my u ţáků přestupujících na naši školu. ve sledovaném školním roce se stabilizoval počet cizích strávníků ŠJ ZŠ (IZO ). ŠJ je kapacitně plánována pro přípravu jídel 2

3 ŠJ při ZŠ i v tomto šk.r. připravovala celodenní stravu pro MŠ Tlumačov : dětí + obsluţný personál 6 osob. Ve stejném reţimu pokračovala i spolupráce se spec. MŠ Klubíčko dětí, které odebírají celodenní stravu + 6 dospělých celkově tedy v současné době ŠJ naší školy připravuje denně: celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ obědů pro zaměstnance MŠ 25 obědů pro zaměstnance školy obědů pro ţáky školy obědů pro cizí strávníky (pracovníci Obce Tlumačov, důchodci a další strávníci ) škola plně vyuţívá systém evidence a objednávání obědů ( sluţba platby převodem na účet školy je vyuţívána zhruba 35% platících rodičů stravujících se ţáků, popř. dětí, zaměstnanců a dalších strávníků ) poţadavek rodičů na umístění svých dětí - ţáků 1. a 2.r. školy do ŠD byl i letos uspokojen a odpovídá reálné kapacitě aktuální jediné herny ŠD ZŠ Tlumačov ( IZO ) 30 ţáků = 1 oddělení ŠD Do budoucna očekáváme nárůst zájmu o umístění dětí ve ŠD vzhledem ke skutečnosti, ţe rodiče při své zaměstnanosti stále více hledají alternativy téměř celodenní péče o své děti, v tomto případě formou zájmového vzdělávání. Ředitel školy plánuje pro následující školní pokusné otevření 2 oddělení ŠD při respektování plánované kapacity 50 ţáků s tím, ţe oddělení II by bylo umístěno v některé z méně vyuţívaných učeben při výrazně kratší provozní době. I nadále však zůstává jediným kritériem pro přijetí do ŠD věk ţáka. 8. Základní údaje o škole a jejich součástech za období šk.r : Počet tříd Počet ţáků Počet ţáků na třídu ( odděl. ) Přepočtený počet pracovníků Počet ţáků na 1 úvazek šk.r. 2012/ / / / / / / / / / st ,40 6,00 18,13 18,67 2.st ,70 6,82 10,60 12,02 celkem ,10 12,82 14,27 15,13 ŠD ,00 1, Integr AP 1,94 AP 2,68 9. Údaje o školské radě školská rada pracovala v hodnoceném období třetím rokem svého funkčního období ve sloţení: předseda - Mgr. Aleš KOUŘIL za zřizovatele členové : Ing. Štefan HRTÚS za zřizovatele pí. Zaoralová Jitka a Konečná Blanka za rodičovskou veřejnost Mgr. Odloţilíková Lenka a RNDr. Ţelezná Martina za pedagogické pracovníky školy v průběhu roku školská rada projednala a schválila několik změn školních dokumentů, mezi které patřily zejména změny školního řádu, VZ o činnosti školy a v nezanedbatelném rozsahu se zabývala návrhem rozpočtu školy na období roku

4 10. Mimoškolní sdruţení občanů ( spolupracujících se školou ) Výbor občanského sdruţení SRPDŠ Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Tlumačov ve školním roce pracoval opět v mírně pozměněném sloţení a činnost i nadále řídila předsedkyně Bc. Lenka Hricová. Výbor sdruţení stejně jako v předchozím období pracoval ve prospěch ţáků školy a vyvíjel nadstandardní aktivity a činnosti, které zajistily moţnost finanční podpory některých vzdělávacích aktivit školy (sběry papíru a kovového odpadu, školní ples, oslava Dne dětí, projektové akce). V průběhu hodnoceného období neproběhla ţádná přímá finanční podpora školních aktivit ani čerpání poskytnutého finančního daru škole. Spolupráce, podpora a upevňování velmi dobrých vztahů vedení školy se zástupci rodičovské veřejnosti vytváří prostor pro práci, kdy si obě strany důvěřují a spolupracují při organizaci a zabezpečení nejen výchovně-vzdělávací práce školy, ale i nadstandardních školních aktivit. 11. Moţnosti dalšího vývoje školy, aspekty restrukturalizace a rozvoje Dosaţený stav počtu ţáků a naplněnosti tříd ve školním roce znamenal zastavení nepříznivého vývoje. Ve srovnání s předcházejícím školním rokem sice vzrostl počet ţáků školy, ale nepřinesl zásadní změnu dopadu na rozpočet školy. Jako příleţitost a zároveň riziko se jeví skutečnost, ţe se výrazně zvyšuje rozsah podpory ţáků se SVP zřizováním dalších asistenčních pozic. Příleţitostí je to, ţe ve třídách, kde AP pracují vzniká příznivější pracovní klima, které umoţňuje efektivněji naplňovat IVP ţáků se SVP. Rizikem je zvýšená zátěţ rozpočtu na přímé náklady (platy) vzhledem ke skutečnosti, ţe škole je poskytován pouze příspěvek na platy asistentů, které je nutno dofinancovat! Vzhledem ke skutečnosti, ţe ani v následujícím roce neočekáváme výraznější zvýšení počtu ţáků (zápis do 1.r.) vidím jedinou alternativu rozvoje školy a to ve vazbě na podporu rozšíření nového bydlení pro mladé rodiny, které by zvýšily potenciál obyvatel s dětmi školního věku. Ani v průběhu školního roku 2013/2014 nedošlo k výraznějšímu zlepšení podmínek pro pronájem tělocvičny a školního hřiště. Naprosto rozhodující podíl sportovních aktivit nájmů v nadstandardních podmínkách mají místní sloţky, čímţ se minimalizuje šance na komerční pronájem, který by mohl vylepšit výsledek hospodaření v rámci HČ. Prostor ziskového pronájmu je minimalizován i postupně se rozšiřujícími aktivitami DDM, který uţívá nájem tělocvičny bezplatně. Rok 2013/2014 byl z pohledu správy majetku rokem významnějším. V období hlavních prázdnin uskutečnil zřizovatel generální opravu střechy školy včetně výměny krytiny, coţ povaţuji za počin nesmírně prospěšný a dlouhodobě trvanlivý. Vybraný dodavatel zvládl opravu ve stanoveném termínu a ve velmi dobré kvalitě. Škola do této významné investice zapojila prostředky rezervního fondu v rozsahu ,- Kč. Jediným vlastním zásahem do objektu školy roku 2014 byla realizace rekonstrukce jedné z málo pouţívaných místností školy na 4

5 sborovnu II I.st.školy. Důvodem byla prostorová nedostatečnost sborovny I, kam se jiţ 9 pracovníků I.st. nevešlo. Přesto i v tomto školním roce došlo k realizaci nezanedbatelného rozsahu oprav a údrţby (jednalo se o malování a opravy poškozených částí interiérové výbavy školy). V následujícím období šk.r. 2014/2015 a dalších bude velmi potřebné uskutečnit některé potřebné kroky vedoucí k postupnému zlepšování funkčnosti vnitřního i venkovního vybavení školy: postupná výměna podlahových krytin ve ŠJ, na chodbě mezi I. a II.st. a v některých učebnách II.st. školy postupná rekonstrukce zdravoinstalace, rozvodů vody a odpadů ve staré části objektu odstranění vlhkosti ve sklepních prostorách původní budovy přepojení svislých odpadů WC dí, chl I.st. na novou leţatou kanalizaci v atriu školy dokončení výměny osvětlovacích těles ve třídách a v malé tělocvičně včetně dokončení výměny Alu rozvodů za nové pokračování v rozvoji školního pozemku a školní zahrady, včetně relaxačního prostoru pro výuku a aktivity ŠD zkvalitnění podmínek pro Tv a sportovní aktivity doskočiště pro skok daleky a dal. další aktuálně potřebné technické zásahy Část B Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku o C/001 Základní škola ( dobíhající obor ) o C/01 Základní škola Vzdělávací programy školy 201 3/2014 Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2013/ 2014 v ročnících počet ţáků ŠVP Škola zdravého ţivotního stylu I.st r. II.st r. 112 ţáků 82 ţáků V rámci aplikace změn RVP do vzdělávacího obsahu ŠVP se vzdělávací nabídka v období hodnoceného školního roku upravila ve vztahu k výuce cizích jazyků. Konkrétně byla ve sledovaném období posílena jeho výuka zařazení povinného 2. cizího jazyka němčiny. Nadále klademe důraz na posílení úrovně výuky odborných předmětů a na zařazení efektivních volitelných předmětů: Seminář z Čj, Finanční gramotnost (v 9.r.) 5

6 Část C Ú d a j e o p r a c o v n í c í c h š k o l y A. Údaje o pedagogických pracovnících školy : Počet fyzických osob Počet přepočtených úvazků školní rok 2012/ /2014 Vyučující I. a II.st ,00 12,82 ŠD 1 1 1,00 1,00 Ostatní ( asist. ped. ) 3 4 1,94 2,68 1. Personální obsazení školy pedagogickými pracovníky ve šk.r. 2012/2013 Pedagogičtí pracovníci Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Pedagogická odbornost PODLAS Robert, Mgr. ředitel 1,0 VŠ 1. 4.r. + TV JIRUŠKOVÁ Leona, Mgr. zást.ř.š. 1,0 VŠ ČJ,HV 6.-9r. ODLOŢILÍKOVÁ Lenka, Mgr. uč.i.st. 1,0 VŠ 1. 4.r. OPÁLKOVÁ Eva, Mgr. uč.i.st. 1,0 VŠ 1. 4.r. DESENSKÁ Irena, Mgr. uč.i.st. 1,0 VŠ učit.pro I.st., spec.ped KOLAŘÍKOVÁ Pavlína, Mgr. uč.i.st. 1,0 VŠ učit.pro I.st. HRICOVÁ Lenka, Bc. uč.i.st. 1,0 VŠ učit.pro I.st. MATULÍKOVÁ Šárka, Mgr. uč.i.a II.st. 1,0 VŠ učit.pro I.st. ŘEDINOVÁ Kamila, BcA. uč.i.a II.st. 0,82 VŠ mediální komunikace ZICHOVÁ Lenka, Mgr. uč.i. a II.st. 0,77 VŠ ČJ,D 6.-9.r. ŢELEZNÁ Martina, RNDr. uč.ii.st. 1,0 VŠ Př, Ch CHVÁTALOVÁ Marcela, Mgr. uč.ii.st. 1,0 VŠ KV, Čj HOLUBCOVÁ Marcela, Mgr. uč.ii.st. 1,0 VŠ M,Fy FORMANOVÁ Lucie, Mgr. uč.ii.st. 1,0 VŠ Z, D ŠEVELOVÁ Lotka vych. ŠD 1,0 SŠ AP CHVÁTALOVÁ Marcela asist.pdg. 0,47 VŠ KV, Čj AP HŘIB Jakub asist.pdg. 0,71 SŠ AP KÜHROVÁ Zita asist.pdg. 0,68 SŠ 6

7 AP ZACHOVÁ Petra asist.pdg. 0,82 SŠ 2. Přehled o úrovni kvalifikovanosti výuky 2012/ /2014 kvalifikovaná výuka v % nekvalifikovaná výuka v % poţadov. stupeň vzdělání (osob) poţadov. stupeň vzdělání v % 84,3% 16,7% 15 osob 88% poţadov.odb. kvalifikace ped.prac. splňuje (osob - %) poţadov.odb. kvalifikace ped.prac. nesplňuje (osob - %) 85,1% 14,9% 18 osob 100% 16 ped.prac. = 89,0% 2 ped.prac. = 11,0% o V průběhu roku 2013 nastoupila 1 vyučující II.st. MD a následně RD o Ve školním roce 2013/2014 došlo ke stabilizaci rozsahu nekvalifikované výuky I.st. 1 vyučující a II.st. 1 vyučující, kde očekáváme splnění kvalifikace na I.st. v roce o V období roku 2014 bude ředitel školy nucen se změnou zákona o pedagogických pracovnících řešit výše zmiňovanou dlouhodobou kolizi zmiňované personální záleţitosti II.st.. B. Údaje o ostatních pracovnících školy ( nepedag. pracovníci + pracovnice ŠJ ) : š k o l n í r o k 2012/ /2014 mimotopná sezóna topná sezóna mimotopná sezóna topná sezóna počet fyzických osob počet přepočt.úvazků 10 10, ,2 z toho financováno : ze státního rozpočtu ( MŠMT ) 7,5 7,5 7,9 7,9 z hospodářské činnosti 1,05 1,05 0,65 0,65 z prostředků zřizovatele 1,45 1,45 1,45 1,45 Personální zajištění školy kolektivem obsluţného personálu ve šk.r. 2013/2014 : 7

8 Obsluţný personál příjmení, jméno, titul funkce úvazek hl.č./hosp.č. úvazek prostř.zřiz vzdělání PITNER Dušan školník 1,00 vyučen PITNER Dušan topič topná 0,20 vyučen sezóna BEDNAŘÍKOVÁ Jitka uklizečka 1,00 vyučena MOUKOVÁ Lada uklizečka 0,9/0,2 vyučena MATULÍKOVÁ Jitka uklizečka 1,00 vyučena ŘEDINOVÁ Jarmila účetní 0,5/0,05 0,45 středoškolské Personál školní jídelny příjmení, jméno, titul funkce úvazek hl.č./hosp.č. vzdělání HURÁŇOVÁ Milena vedoucí ŠJ 1,0 středoškolské ŠŮSTALOVÁ Petra kuchařka 1,0 vyučena SÁCKÁ Magdalena kuchařka 1,0 vyučena MATULÍKOVÁ Jitka kuchařka 0,5/0,5 vyučena VYMĚTALÍKOVÁ Bron. kuchařka 1,0 vyučena Na úseku zajištění pořádku a hygienických norem se naplnila oprávněná obava ředitele školy, ţe v rozsahu 3 pracovních úvazků nelze školu uklidit v poţadované a očekávané kvalitě. Vzhledem k této skutečnosti vstoupil ředitel školy do jednání s ÚP Zlín s cílem vytvořit podporovanou pozici provozního pracovníka. To se mu podařilo a po dobu 6 měsíců zapojení školy do projektu pomohlo řešit významnější část rozsahu úklidu školy. I v průběhu hodnoceného školního roku došlo k dalšímu dílčímu sníţení počtu cizích strávníků. Škola jiţ nedokáţe konkurovat komerčnímu sektoru ani cenou, ani sluţbou rozvozu jídel do jednotlivých domácností. Jistě by do budoucna stálo za úvahu, jestli by např. zřizovatel nenašel ve svém rozpočtu prostor, kterým by zajistil místním cizím strávníkům rozvoz jídel domů, coţ by mohlo sluţbu zatraktivnit. Plánování velmi pestrých jídelníčků a zdravých jídel plně respektuje obsah ŠVP Škola zdravého ţivotního stylu. Pracovnice ŠJ plánují i alternativní miniprojekty, v rámci kterých se strávníci seznamují s novými produkty moderní a zdravé kuchyně ( např. Lagris a dal.) Škola výše uvedenou skutečnost doplňuje i zapojením do projektu Ovoce do škol v rámci kterého dostávají ţáci I.st. pravidelně ovoce a zeleninu jako doplněk jídelníčku. C. Údaje o realizaci DVPP pedagogických pracovníků. DVPP školy se ve šk.r. 2013/2014 začalo pomalu vracet zpět k profilaci a hledání priority dalšího vzdělávání. Dominantním záměrem roku 2013/2014 bylo vzdělávání managmentu školy Přehled vzdělávacích akcí v rámci DVPP : 8

9 o Práce s ţáky se SVP ve školní praxi vyučující I. st. 850,- Kč o Prevence šikany vyučující I. st. 890,- Kč o Inspekční činnost ve školách a ŠZ ředitel školy 300,- Kč o Finanční řízení v praxi ředitele školy ředitel školy 730,- Kč o Základy 1.pomoci 14 vyučujících I. i II.st ,- Kč o SW Bakaláři vyučující II. st. 990,- Kč o Rozvoj čtenářské gramotnosti vyučující I. st. 650,- Kč o Výuka TV a školská legislativa vyučující II. st. 490,- Kč o Nový občanský zákoník ředitel školy 1 100,- Kč o Náhrady cestovních výdajů ředitel školy 780,- Kč Celkové náklady ONIV určené na DVPP ve šk.r činily částku : ,- Kč DVPP je z pohledu vedení školy stále jednou z nejvýznamnějších oblastí, do které se škola snaţí vkládat co největší objem finančních prostředků z kapitoly ONIV. Pro následující období stanovil ředitel školy v oblasti DVPP strategii v dalším vzdělávání v oblasti - vzdělávání ţáků se SVP a vyuţívání nových výukových technologií. Část D Údaje o zápisu a následnému přijetí ţáků školy 1. Zapsaní a přijatí ţáci školy : školní rok přijatých k zákl. vzdělávání odkladů zapsaných do ŠD 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 zapsaných po odkladu 4 odklady - 1 přestup /2014 zapsaných 38 8 odkladů pro školní rok 2014/2015 z toho 4 po odkladu 1 dodatečný odklad 50 1 přestup 2. Ţáci přijatí k dalšímu studiu na SŠ, SOŠ, OU : školní rok Gymnázia 8 Gymnázia 6 Gymnázia 4 SOŠ SOU, OU letá letá letá přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. 2012/ /

10 Část E V ý s l e d k y v z d ě l á v á n í a p r e v e n t i v n í c h a k t i v i t 1. Celkový prospěch ţáků školy na konci školního roku 2013/2014 počet ţáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho hodnoceno slovně ročník 2012/ / / / / / / / / / I.st. celkem II.st. celkem škola celkem Údaje o zameškaných hodinách 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. I.st. počet prům.počet počet prům.počet počet prům.počet počet prům.počet počet prům.počet zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. 1.pol h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ 2.pol h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ celkem h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ Průměrná absence ţáka I.st. za šk. r. 2011/ zameškaných hodin/šk.r. Průměrná absence ţáka I.st. za šk. r. 2012/ zameškaných hodin/šk.r. Průměrná absence ţáka I.st. za šk.r. 2013/ zameškaných hodin/šk.r. 10

11 II.st. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. počet prům.počet počet prům.počet počet prům.počet počet prům.počet zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. zam.hod. zam.hod./ţ. 1.pol h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ 2.pol h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ celkem h/ţ h/ţ h/ţ h/ţ Průměrná absence ţáka II.st. za šk.r. 2011/ zameškaných hodin/šk.r. Průměrná absence ţáka II.st. za šk.r. 2012/ zameškaných hodin/šk.r. Průměrná absence ţáka II.st. za šk.r. 2013/ zameškaných hodin/šk.r. 3. Hodnocení výchovných a preventivních aktivit šk.r. 2013/2014 A. Problematika poradenských sluţeb na škole ve školním roce 2013/2014 vykonávaly funkci výchovného poradce Mgr. Šárka Matulíková a Mgr. Eva Opálková v rámci rozdělení kompetencí vzhledem k přesahu významu problematiky vzdělávání ţáků se SVP se dlouhodobě tímto tématem zabývá i ředitel školy, který stále nenachází optimální koncepční řešení personální změnou, která by zajistila bezproblémové vedení agendy o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hodnocení výše uvedené problematiky je naprosto zjevné, ţe Mgr. Eva Opálková je tou personální změnou, kterou ředitel školy hledal. Vyučující I.st. a speciální pedagog disponuje odborností i profesionalitou, kterou tato pozice nutně potřebuje. VP I zajišťoval komunikaci s TU a s jednotlivými vyučujícími integrovaných ţáků nejen v rámci tvorby IVP, ale i při naplňování speciálních vzdělávacích potřeb. zvýšená pozornost byla věnována integraci ţáků 2., 3., 4., 5. a 6.r. a ţákyně 8.r. školy současně se zřízením čtyř pozic AP ve prospěch speciálního vzdělávání ţáků s poruchami chování. Opakovaně se v hodnoceném školním roce ukázalo, jak významnou roli hraje v této oblasti komunikace s rodinou a zákonným zástupcem. V uplynulém školním roce lze konstatovat, ţe konečně došlo k naprosté shodě a podpoře integrace se zákonnými zástupci. Ve všech případech podpory se opravdovým cílem pro školu i pro rodiče stali ţáci, kteří by bez společné pomoci jen obtíţně zvládali vzdělávací poţadavky. V rámci individ. integrace ţáků se spec. vzděl. potřebami škola i v tomto roce organizovala dyslektický krouţek a krouţek logopedické nápravy pro ţáky I.st.školy. Při řešení významnějších výchovných problémů škola konzultovala problematiku s oddělením sociálně právní ochrany pověřené obce III. st. a bohuţel i letos v jednom případě s pracovníky Kriminální sluţby Policie ČR. Spolupráci s OSPOD Otrokovice můţeme hodnotit jako efektivní a ve prospěch výchovných potíţí jako velmi profesionální. Tématem výchovných potíţí hodnoceného roku byly vztahy mezi spoluţáky. 11

12 Rozhodující částí poradenských aktivit VP II bylo i v tomto školním roce zajišťování informovanosti ţáků a jejich rodičů v oblasti profesní orientace a nabídky trhu práce, současně i se stále se měnícím modelem přijímacího řízení. V této oblasti můţe škola hodnotit úroveň zmiňovaných aktivit jako stabilní a velmi dobrou. i nadále bylo do učebního plánu 8.r. integrováno téma volba povolání B. Údaje o průběhu a výsledcích prevence sociálně patologických jevů o Ve školním roce 2013/2014 pokračovala v plnění úkolů preventisty školy Mgr. Lucie Formanová, která v duchu předchozích let zpracovala program prevence na školní rok. o Program byl z větší části uskutečněn. ( viz. - materiál - Hodnocení programu prevence za období šk.r. 2013/2014 ) o Při práci s průřezovými tématy OV byly materiály k problematice prevence průběţně aktualizovány. o Byla uskutečněna většina plánovaných přednáškových, vzdělávacích akcí s objednanými lektorskými subjekty. o Rozšířením nabídky pronájmu sportovišť, organizováním sportovně orientovaných krouţků, rozsáhlou účastí na soutěţích, turnajích a volnočasových aktivit DDM se škola soustavně aktivně podílela na ještě výraznějším zefektivnění výstupů školního programu prevence. o Přestoţe v předchozím školním roce preventista školy zpracoval značný nadstandard preventivních aktivit v rámci projektu inkluzivního vzdělávání šablon EU, musíme v rámci zpětné vazby uznat, ţe jejich efekt byl minimální. V současnosti vztahové problémy ve třídách přetrvávají a rozšiřují se do dalších tříd. Závěrem školního roku ředitel školy inicioval zaměření pozornosti na kolektiv 5.r., kde je třeba intenzivně pracovat s tématem vzájemné tolerance, uznání, respektování a dal.. V době hlavních prázdnin se potvrdilo, ţe cílová skupina je skutečně riziková a ze strany školy byla správně stanovena. C. Udělené pochvaly a ocenění práce ţáků v průběhu šk.r. 2013/2014 ( 31 zákona č. 561 / 2004 Sb. ) V průběhu uplynulého školního roku bylo TU v rámci hodnocení jednotlivých pololetíi uděleno 79 dílčích pochval třídního učitele za vzorné a svědomité plnění školních povinností, vzornou reprezentaci školy v soutěţích, za plnění úkolů nad rámec školních povinností a další aktivity podporující výchovně vzdělávací práci školy a její výsledky. Tyto pochvaly byly zaznamenány TU do deníčků a ŢK. Za období uplynulého školního roku byla ředitelem školy udělena pouze jediná významnější pochvala na vysvědčení (Z.Kadlčíková VIII.tř.) V návaznosti na předchozí dobré zkušenosti bylo 9 nejlepších ţáků jednotlivých tříd oceněno starostou obce při příleţitosti zakončení školního roku. Kritériem pro ocenění starostou obce zůstává ţákův komplexní přístup ke školní práci. Slavnostní přijetí oceněných ţáků starostou obce 12

13 proběhlo na půdě obecního úřadu v prostorách obřadní síně. Ţáci spolu s oceněním jejich kvalitní práce obdrţeli i drobné dárky na památku pro ně tak významného okamţiku. D. Výchovná opatření ( NTU, DTU, DŘŠ ) přijatá v průběhu šk.r. 2013/2014 ( 31 odst. 1 zákona č. 561 / 2004 Sb ) NTU DTU DŘŠ ročník 2012/ / / / / / r r r r r r r r r celkem školní rok NTU DTU DŘŠ 2012/ / o školní rok 2013/2014 musíme jednoznačně hodnotit jako rok výrazného nárustu o o opakovaných drobných přestupků a to přesně ve třídách, které výchovně intenzivněji sledujeme (výjimkou je 5.r.) stejně jako drobných přestupků, přibylo i těch závaţnějších výraznějším aspektem řešených výchovných problémů je nedobrý stav vztahů mezi spoluţáky a stále se prohlubující anonymnost sociálních sítí, kde dochází k hlubokému narušování mimoškolních a posléze školních vztahů mezi ţáky E. Klasifikace chování sníţeným stupněm Stupeň chování Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 počet ţáků počet ţáků hodnocených % ţáků školy hodnocených % ţáků školy 2 uspokojivé 4 0,02% 7 0,036% 3 - neuspokojivé 1 0,005% 0 0,00% 13

14 F. Neomluvené absence ţáků školy ve šk.r. 2013/2014 školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 počet ţáků počet ţáků s neoml.absencí % ţáků školy s neoml.absencí % ţáků školy 1. pololetí 1 ţák (12 hod.) 0,005% 1 ţák (6 hod.) 0,005% 2. pololetí 1 ţák (7 hod.) 0,005% 2 ţáci (po 1 hod.) 0,011% za školní rok 1 ţák (19 hod.) 0,005% 3 ţáci (8 hod.) 0,016% 4. Údaje o ţácích se speciálními vzdělávacími potřebami A. Ţáci integrovaní ve třídách ( se zvýšenými finančními náklady ) : Druh zdravotního postiţení ročník školní rok 2013/2014 počet ţáků sluchové postiţení - - zrakové postiţení - - vada řeči 1.r. 1 tělesné postiţení - - kombinované postiţení 4.r. 1 vývojové poruchy učení 3., 6. a 7.r. 5 poruchy chování 2.,3., 5., 6. a 9.r. 5 celkem 12 zdravotní znevýhodnění celkem 3.,4.,5.,6.,7., 8.r. a 9.r. 15 sociální znevýhodnění celkem 6.r. 1 B. Zajištění speciální vzdělávání ţáků školy Ve školním roce 2013/2014 škola pokračovala v masivním trendu podpory - integrace ţáků se SVP. Vzhledem dispozicím a k vzdělávacím předpokladům ţáka 4.r. s tělesným handicapem a mimořádné podpoře rodiny se ukazuje reţim speciálního vzdělávání jako velmi efektivní a účelný. Prognóza jeho vzdělávání je i do budoucna příznivá a s největší pravděpodobností i v následujících letech dojde k stabilizaci rozsahu aktuální asistenční pomoci. V tomto školním roce se rozsah pedagogické asistence opět zvýšil vzhledem k integraci 4 ţáků s výraznější poruchou chování. Nový model integrace ţáků takto zdravotně postiţených vyvolal v některých třídních kolektivech řadu nových situací. Ţáci se za podpory AP učí novým způsobům chování, komunikace a zejména adaptace na kolektiv vrstevníků, coţ občas vyvolává konflikty a vztahové problémy. V těchto třídách je třeba vysvětlovat ţákům souvislosti s problematikou zdravotních potíţí koncentrace na práci, porucha pozornosti, emoční přecitlivělost a dal.. 14

15 C. Individuální integrace v běţných třídách školy V oblasti individuální integrace ţáků se zdravotním postiţením bez zvýšených finančních nákladů zaznamenává škola v posledním období plynulý vývoj četnosti. Jedná se o soustavnou péči o ţáky s výraznějšími nápadnostmi k některým vývojovým poruchám učení. V rámci jejich vzdělávání je jim věnována individuální péče, jsou zohledňováni, ale tato nadstandardní oblast péče o ně není finančně nijak podpořena. Pro ţáky s dyslektickými nápadnostmi ve šk.r. 2013/2014 škola organizovala dyslektický logopedický krouţek, který formou nápravných cvičení a aktivit pomáhal diagnostikované vady zmírňovat a v některých případech i částečně napravovat. Škola se dlouhodobě snaţí vzdělávací potíţe výše zmiňovaných ţáků řešit a s jejich handicapem jim pomáhat. Dominantní formou podpory je poskytování individuální péče, která však komplexně problém nevyřeší. Bez následné podpory a pomoci rodičů zůstává vzdělávání ve speciálním reţimu bez skutečného efektu. D. Ţáci integrovaní ve třídách vyţadující individuální péči a zohlednění ( bez zvýšených finančních nákladů ) : Druh zdravotního znevýhodnění zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc a lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování celkem školní rok 2013/2014 ročník počet ţáků r. 12 ţáků 12 ţáků 5. Údaje o aktivitách školy v rámci soutěţí a přehlídek účast ţáků ve šk.r. 2013/2014 Oblast přírodovědně zaměřených předmětů Matematický klokan školní kolo pro ţáky II. - IX.tř. Matematická olympiáda okresní kolo 4.místo Zdeňka KADLČÍKOVÁ (VIII.tř.) Pythagoriáda M školní kolo pro ţáky V. IX.tř. ERA PAYSECCUP celostátní soutěţe se zúčastnili ţáci IX.tř. postup do PLAY OFF Poslouchejme přírodu 3.místo celoroční regionální soutěţ Bi olympiáda školní kolo 8 ţáků II.st. bez postupu Oblast humanitně zaměřených předmětů Olympiáda v Čj školní kolo zúčastnilo se 17 ţáků VIII.a IX.tř. bez postupu Recitační soutěţ pro ţáky I.a II.st. školní kolo 5 ţáků postup do okrskového kola 4 ţáci postup do okresního kola 4 ţáci (3., 5., 6. a 9.r.) dále bez postupu Ţivot na planetě Země v r ţáci II.st. bez postupu 15

16 Příběh planety literární soutěţ Oblast sportovních soutěţí Veslařský kopeček přespolní běh mikroregionální soutěţ 4. Místo druţstvo školy Halová kopaná okresní kolo 12 ţáků II.st. 4.místo Preventan Cup ve vybíjené okresní kolo zúčastnilo se 15 ţáků IV.a V.tř. 1.místo! postup do krajského kola - neúčast Vánoční zvonek aerobik 9 ţákyň OFL Otrokovická florbalová liga oblastní soutěţ celoroční soutěţ kategorie elévové 9 ţáků 2.místo OFL Otrokovická florbalová liga oblastní soutěţ celoroční soutěţ kategorie mladší ţáci 8 ţáků Vánoční turnaj ve florbalu 1. 5.r. Oblast uměleckých soutěţí Čtvero ročních období výtvarná soutěţ pro ţáky 1. a 2.r. O nejkrásnější vánoční ozdobu výtvarná soutěţ pro ţáky I.st. 25 ţáků Vánoční perníčkování školní soutěţ pro ţáky IV. VIII.tř. zdobení perníčků Ţivot na planetě Zemi výtvarná soutěţ školní kolo VII. IX.tř. o Oblast vědomostních a naukových soutěţí a olympiád představovala v úspěšnosti našich ţáků v hodnoceném školním roce ustálený stav, kdy platilo, ţe vyšší nároky a poţadavky v silném konkurenčním prostředí kolektivů i jednotlivců ze škol městských sniţují šance našich ţáků výrazněji se prosadit. o Jako pozitivní se jeví zvětšení rozsahu četnosti soutěţí a turnajů, kterých jsme se jako škola zúčastnili. Tento stav je dán příchodem pedagogů, kteří aktivně přistupují k přípravě a motivaci ţáků pro soutěţení. Výraznější propad účasti našich ţáků jsme zaznamenali v oblasti cizojazyčných soutěţí a v oblasti výtvarných soutěţí. Pro následující školní rok jsme si dali za úkol výše uvedeným oblastem věnovat zvýšenou pozornost a vrátit model dílčího srovnání výkonů našich ţáků s jejich vrstevníky do běţného normálu. o Přesto některé úspěchy, za které lze povaţovat postupy do okrskových a okresních kol, zasluhují uznání a poděkování soutěţícím ţákům a jejich vyučujícím. 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled za I.st. Dětská policie 4.r. ve spolupráci s MěÚ Otrokovice dopravní výchova DDH Otrokovice r. zdobení vánočních stromků, pečení vánočního cukroví, výroba dárků pro ţáky MŠ, výroba Betlému, společné koledování se ţáky MŠ i spec. MŠ Vánoční erníčkování 16

17 Mikulášská nadílka Velikonoční dílny ve spolupráci s DDM Sluníčko Výchovné koncerty filharmonie B.Martinů Zlín projekty: 1. 5.r. Zdravé zuby oprojekt pro ţáky I.st r. Čarodějnický den I.st. Den s Ámosem celý I.st. Velikonoční týden velikonoční návštěva muzea F.Skopalíka v Záhlinicích Pasování prváčků na čtenáře Den otevřených dveří školy pro oba stupně matematická soutěţ Matematický klokan kategorie Klokánek, Cvrček výtvarná soutěţ ZOO Lešná Tajemný svět rejnoků 5.r. Škola v přírodě Roštín 2014 ţáci 3. a 4.r. Den dětí v Galaxii celodenní akce ke Dni dětí Celoškolní slavnostní akademie - Stroj času celá škola IKAROS program o ochraně exotických zvířat - Den dětí Preventan Cup vybíjená 4. 5.r. postup do krajského kola Návštěva předškoláků ve škole praktická hodina s předškoláky Návštěvy divadelních představení, koncertů a dal. vystoupení Přehled za II.st. o Den Země projekt lektorovaná akce Afrika a Velký třesk o Soutěţ Poslouchejme přírodu přírodovědná soutěţ o účast v soutěţi Matematický klokan, Pythagoriáda, ERA o Velikonoční dílny a Vánoční dílny ve spolupráci s DDM Sluníčko o přírodovědný krouţek projektu SPŠ Otrokovice o plnění Programu prevence na období školního roku 2013/2014 o matematická soutěţ Matematický klokan II.st. o účast v celostátní přehlídce mladých recitátorů okresní kolo M.Horková a P.Blahuš o účast ve sportovních soutěţích McDonald Cup, halová a malá kopaná, OFL Otrokovická florbalová liga mladší ţáci a elévové 2.místo o kurz základního lyţování pro nezájem se neuskutečnil o soutěţe ve sběru papíru o pravidelná účast ţáků 9.r. na divadelních představeních předplatné Městského divadla Zlín o příprava a realizace školních výletů a exkurzí (Jeseníky, Štramberk,Velehrad ) o pravidelné návštěvy divadelních představení, koncertních vystoupení a výstav Školní druţina zimní projekt Týden zimních sportů 17

18 Valentýn výtvarný projekt výroba přáníček Masopustní karneval ve školní druţině karneval spojený s výrobou masek výtvarná soutěţ O nejlepšího ilustrátora Den země soutěţ Výtvarná soutěţ - Malujeme ruku Nejvýznamnější nadstandardní aktivitou školy byla ve školním roce příprava a realizace celoškolní slavnostní akademie Stroj času EU peníze školám. Část F Ú d a j e o m i m o š k o l n í c h a k t i v i t á c h ţ á k ů, p r a c o v n í k ů a z a m ě s t n a n c ů š k o l y 1. Mimořádné mimoškolní pedagogické aktivity pracovníků školy : o zapojení pedagogických pracovníků školy jako externích vedoucí krouţků DDM Sluníčko Otrokovice (krouţky florbalu). Stejně jako v předcházejícím období, tak i ve školním roce 2013/2014 se škola podílela na organizování a realizaci volnočasových aktivit DDM Sluníčko Otrokovice pracoviště Tlumačov o v rámci mimopracovních aktivit se pracovníci školy zaměřují na sportovní alternativy pro ţáky, kterými se snaţí naplňovat motto školy: Škola zdravého ţivotního stylu o v poslední době se i další pracovníci školy účastní aktivit DDM Sluníčko např. při organizaci projektů, jako např. Vánoční a Velikonoční dílny,,, soutěţ v aerobiku O pohár starosty obce a dal. o kromě účasti na aktivitách DDM se někteří pracovníci účastní rovněţ veřejného dění v oddílu kopané místní TJ a dal. 2. Spolupráce školy a dalších subjektů : a. spolupráce školy se zřizovatelem : v hodnoceném období školního roku 2013/2014 došlo ke stabilizaci způsobu komunikace a výměny názorů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací (kontaktní osobou pro školní záleţitosti je místostarosta obce) rozpočet p.o. umoţnil v roce 2013 bezproblémový chod školy bez významnějších investic (kromě jediné opravy střechy školy) nejvýznamnější investicí zřizovatele byla v roce 2014 rekonstrukce střechy v objemu ,00 Kč, do které byly zapojeny i prostředky rezervního fondu školy. Za tento podstatný a velmi potřebný zásah ze strany zřizovatele jsme vděční a oceňujeme i velmi profesionální přípravu a realizaci této akce. řada záleţitostí týkajících se provozu školy byla průběţně analyzována a diskutována, coţ zajistilo naplnění předpokladu pro jejich případně úspěšné řešení 18

19 jako velmi obtíţně uchopitelnou skutečností školního roku 2013/2014 se stalo skončení spolupráce naší p.o. se zpracovatelem mezd a naším personalistou firmou Kvasar Zlín. Novou situaci jsme sice zvládli vlastními silami = zřízením pozice mzdová účetní, ale současně s tím nám vznikl nezanedbatelný mzdový náklad (hrazený z prostředků MŠMT ČR) a řada pracovních a odborných komplikací. Zjednodušeně řečeno, v současnosti neumíme nahradit profesionálně realizovanou dodavatelskou sluţbu vlastním pracovním výkonem a zodpovědností bez toho, ţe bychom věnovali personalistice a zpracování mezd řadu hodin práce nad rámec standardně stanovených povinností. naplnění rozpočtu příspěvkové organizace dokládá rozbor hospodaření za účetní období 2013 a následně zejména rozbor za období roku 2014, který bude k dispozici na přelomu měsíců leden únor 2015 jako definitivní se ukazuje přijetí role koordinátora výdajů spojených s investicemi zřizovatelem, zejména při finančně nákladnější údrţbě objektu směrem ke zřizovateli oceňujeme jeho podporu při údrţbě a to nejen finanční, ale i přímou, kterou zajišťují pracovníci technického úseku pod vedením p.m.ţáka soustavná vstřícná komunikace se všemi místními zájmovými a sportovními sloţkami stále vytváří velmi dobré předpoklady pro příznivý rozvoj a směřování zájmů ţáků naší školy v duchu ŠVP Škola zdravého ţivotního stylu b. spolupráce školy a SRPDŠ : o dlouhodobá velmi kvalitní spolupráce se stálými členkami výboru SRPDŠ měla i v hodnoceném školním roce pozitivní vliv na naplňování hlavních cílů výchovně - vzdělávací práce školy a uskutečňování nadstandardních školních aktivit o na půdě výboru sdruţení vedení školy komunikuje se zástupci rodičů otázky vzdělávací a výchovné, které se následně pokouší řešit a zapracovávat do školní práce o členky výboru SRPDŠ připravovaly řadu akcí nejen pro ţáky školy jako např. Dětský karneval, oslavu Dne dětí a Dne matek, Školní ples, sběry papíru a ţelezného odpadu a dal. o stejně jako v předchozím období i v tomto školním roce sdruţení finančně podporovalo řadu akcí pořádaných školou c. spolupráce školy a DDM Otrokovice Sluníčko pobočka Tlumačov : díky dlouhodobosti velmi dobré spolupráce školy s DDM by moţná nebylo pro následující období špatné absolvovat pokus o vyčíslení provozních nákladů DDM, čímţ by se stala podoba rozpisu rozpočtu naší p.o. ještě přehlednější přes různá provozní úskalí (nedostatek skladovacích prostor DDM) obě organizace spolupracují a komunikují velmi efektivně a ve velmi přátelském duchu stejně jako v letech předchozích někteří pracovníci školy zajišťovali odbornou metodickou i praktickou pomoc při vedení krouţků DDM 19

20 škola velmi úzce spolupracuje s DDM v rámci projektů (Vánoce, Velikonoce a dal.), kdy se ţáci učí různé netradiční výtvarné techniky a postupy, pro které není v hodinách Vv a Pkč dostatečný prostor poslední dobou se krouţky DDM orientují zejména na taneční a pohybové aktivity, o které je zájem a je velmi potěšující, jak velký počet našich ţáků je navštěvuje poslední dobou se opakovaně potvrzuje, ţe pokud škola organizuje nadstandardní aktivity s podobným zaměřením jako mají krouţky DDM (pro ţáky bezplatně), dostává se DDM do mimořádně těţkého konkurenčního prostředí Část G Údaje o výsledcích inspekční činnosti na škole realizované Českou školní inspekcí Ve šk.r. 2013/2014 proběhla ze strany ČŠI inspekční činnost šetření stíţnosti. Výsledek šetření je popsán pod č.j. ČŠIZ-727/13-Z, kdy je stíţnost ve většině bodů vyhodnocena jako nedůvodná. V březnu hodnoceného školního roku proběhla na škole kontrola dodrţování právních předpisů a veřejnoprávní kontrola podle 174 zákona č.561/200a Sb.. Výsledek kontroly jednoznačně prokázal, ţe v této oblasti škola pracuje na velmi vysoké profesionální úrovni, za coţ patří všem dotčeným pracovníkům mimořádné uznání a poděkování. Část H Údaje o výsledcích kontrolní činnosti na škole realizované pracovníky kontrolního oddělení Obce Tlumačov - zřizovatele, popř. dalších subjektů o VKS/2/2013 z dubna 2013 o roční zpráva o finanční kontrole 2013 provedená ředitelem školy v lednu 2014 o VKS/2013 z května 2013 o kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedená OSSZ Zlín srpen 2013 o kontrola podle zákona č.258/2000sb., o ochraně veřejného zdraví uskutečněná KHS Zlínského kraje o následná kontrola podle zákona č.258/2000sb., o ochraně veřejného zdraví uskutečněná KHS Zlínského kraje Část I Základní údaje o hospodaření školy příspěvkové organizace Základní škola od hospodaří formou příspěvkové organizace. Prostředky na provozní náklady poskytuje škole zřizovatel zálohově (měsíčně) na základě schváleného rozpočtu. 20

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov Ţivotice Zelená2, okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2014 2015 zpracována v souladu s ustanovení 10 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 E. Valenty 52, 796 03 Prostějov Identifikátor

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více