Obsah Úvod...2 Slovníek pojm Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3."

Transkript

1

2 Obsah Úvod...2 Slovníek pojm Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory Popis prostedí Hlavní okno Adresáový strom Ovládací panel Generátor Menu Generátoru Panel soubor Panel pro výbr potu otázek Panel informací o souboru Panel ukázky dat Panel možností testu Panel spuštní generování Export Uložení soubor Záhlaví testu Tlaítka Editor Menu Editoru Panel nástroj Hlavika souboru Obsah souboru Prvodce generováním test...10 Krok 1 Spuštní programu...10 Krok 2 Výbr adresáe s testovými otázkami...10 Krok 3 Vybrání otázek ze soubor...11 Krok 4 Výbr možností testu...11 Krok 5 Potvrzení výbru...12 Krok 6 Nastavení uložení soubor...12 Krok 7 Volba záhlaví testu...13 Krok 8 Potvrzení exportu...14 Krok 9 Ukonení aplikace...14 Krok 10 Výsledné soubory Formát vstupních soubor...15 Požadavky na vstupní soubor s otázkami...15 Ukázka vstupního souboru

3 !"#$% Tato uživatelská píruka obsahuje popis prostedí aplikace TestMaker. V první ásti píruky jsou popsány dležité ásti jednotlivých oken aplikace. Dále píruka obsahuje struný tutoriál s názornou ukázkou jak vygenerovat test. V poslední kapitole je popsán formát vstupních soubor obsahujících otázky pro testy. &$'()*+ Editor - ást aplikace sloužící k vytváení a úprav vstupních soubor s otázkami a píslušnými odpovmi Export v tomto dokumentu znamená uložení výstupu do souboru na disku Generátor - ást aplikace zajišující náhodné vybrání otázek ze vstupních soubor a sestavení testu Hlavika souboru - úvodní ást vstupního souboru, obsahuje libovolné informace, které si uživatel peje k danému souboru poznamenat Hlavika testu - záhlaví stránky testu urené k vyplnní dalších údaj studentem pi psaní zkoušky (nap. jméno, fakulta, datum) Klí - tabulka obsahující písmena správných variant odpovdí pro píslušné otázky daného testu Název (titulek) testu - text zobrazovaný v horní ásti stránky testu Soubor s otázkami - textový soubor obsahující otázky (a píslušné nabízené odpovdi), specifikace souboru viz kapitola Formát vstupního souboru Test - v tomto dokumentu je vždy uvažován tzv. multiple choice test, tedy test nabízející ke každé otázce nkolik variant odpovdi, z nichž práv jedna je správná 2

4 ,")--&.,"!/0 %121 Aplikace je urena pro operaní systémy Windows 98, NT, 2000, XP. Hardwarové nároky aplikace odpovídají nárokm tchto operaních systém. Pro využití funkce generování testu do souboru *.doc (formátu Microsoft Word) je nutné mít nainstalovanou aplikaci MS Word. Aplikace byla testována pro použití s verzemi MS Word 2000 a MS Word 2002 (XP). Pokud nemáte na svém poítai nainstalovanou aplikaci MS Word nebo se pi generování soubor ve formátu *.doc objevují potíže, mžete použít generování do soubor *.html. Tyto soubory pak mžete otevít v prohlížeích webových stránek i textových editorech jako MS Word.,",&.)345' Aplikaci není nutné instalovat. Standardním postupem je nakopírovat dodané soubory TestMaker.exe (spustitelná aplikace) a TestMaker.chm (soubor nápovdy) na disk poítae napíklad do adresáe C:\TestMaker. Po prvním spuštní bude ve stejném adresái vytvoen ješt soubor TestMaker.ini, v kterém jsou ukládány uživatelská nastavení. Pejete-li si vrátit se k základnímu nastavení, mžete tento soubor na disku smazat. Aplikaci je možné spouštt pímo z CD nebo diskety. Pokud je ale spuštna z CD nebo z diskety uzamené proti zápisu, nebude možné uložit soubor TestMaker.ini a aplikace si tedy neuloží svá nastavení (šíka sloupc v Editoru, zadaná umístní adresá, titulek posledního testu a další). Dále je nutné upozornit, že spouštní z diskety je obecn pomalejší než z disku poítae nebo CD. Pokud není v adresái se souborem TestMaker.exe soubor nápovdy TestMaker.chm (napíklad pi spuštní z diskety), nebudou funkní položky Nápovda.,"63)'30 Vstupní soubory mžete vytvoit pomocí souásti Editor nebo mžete vytvoit soubory *.txt dle návodu v kapitole Formát vstupních soubor. Hlavní adresá se vstupními soubory mžete umístit na libovolné místo na disk poítae. 3

5 6")-)7%' 6"!8&$' Adresáový strom Slouží k výbru hlavního adresáe obsahujícího soubory otázek (pípadn další podadresáe s tmito soubory). Aplikace Generátor nate z nich otázky ze všech soubor *.txt v dané podadresáové struktue. Aplikace Editor používá tento adresá jako výchozí pro funkce Otevít a Uložit Ovládací panel Obsahuje tyi základní tlaítka ke spuštní jednotlivých souástí aplikace. Generování test Editor otázek Nápovda Konec 4

6 6", Menu Generátoru Soubor o Konec Ukonení Generátoru a návrat do hlavního okna Nápovda o Obsah Zobrazení podrobné nápovdy o O programu Zobrazení základních informací o celé aplikaci Panel soubor Zde je zobrazena struktura podadresá se vstupními soubory. V levém sloupci tabulky jsou zobrazeny názvy jednotlivých soubor a adresá. V pravém sloupci je zobrazen poet vybraných otázek z daného souboru a poet dostupných otázek (otázek, které je možné z daného souboru použít). Výbr souboru se provádí kliknutím na buku zobrazující poty otázek v souboru. 5

7 3.2.3 Panel pro výbr potu otázek Zde je možné nastavit požadovaný poet otázek z vybraného souboru (viz 3.2.2). K vybrání potu otázek slouží: Jezdec poet otázek je mnn jeho posouváním doprava a doleva Textové pole poet otázek je možné zadat z klávesnice nebo použitím ovládacích šipek zadanou hodnotu zvyšovat a snižovat Panel informací o souboru Zde je zobrazena hlavika vybraného souboru (viz Formát vstupních dat) Panel ukázky dat Zde je zobrazen náhled všech otázek z vybraného souboru. Otázky nejsou editovatelné, slouží pouze pro pehled Panel možností testu Zde se volí možnosti generování testu. Tyto možnosti jsou: 1. Promíchat všechny otázky / Promíchat jen v rámci soubor a. Promíchat všechny otázky otázky budou promíchány bez ohledu na to, z jakého souboru pochází. Z každého souboru bude vybrán píslušný poet otázek, poadí všech tchto otázek pak bude náhodn promícháno. b. Promíchat jen v rámci soubor promíchají se pouze otázky, které se nachází ve stejném souboru. V testu pak tedy budou otázky teoreticky rozdleny do blok podle jednotlivých soubor (lekcí). 2. Poet variant volba kolik rzných variant test se má vygenerovat. 3. Promíchat stejné otázky / Vygenerovat rzná oddlení a. Promíchat stejné otázky vytvoí se testy se stejnými otázkami. jednotlivé varianty se budou lišit pouze poadím otázek v testu. b. Vygenerovat rzná oddlení vytvoí píslušný poet rozdílných test Panel spuštní generování V levé ásti panelu je zobrazen celkový poet otázek vybraný z jednotlivých soubor. V pravé ásti je umístno tlaítko Generovat pro zobrazení okna Exportu. Toto tlaítko je neaktivní pokud není vybrána alespo jedna otázka. 6

8 6"69) Uložení soubor Zde je nutné nastavit zpsob uložení vygenerovaných test. Nejprve je možné zadat adresá, kam budou testy uloženy, pro jednoduchost je užitené použít tlaítko Najít. Dále lze zadat zaátek názvu testu. Jména vygenerovaných soubor budou zaínat tímto textem a budou doplnna o oznaení pípadných variant, rozlišení test a klí a odpovídající koncovku (viz dále). Je nutné vybrat formát uložení soubor, nabízené možnosti jsou HTML a DOC. Je nutné, aby byla vybrána alespo jedna varianta, ale je také možné vybrat ob Záhlaví testu Zde je možné zadat textové informace, které budou zobrazeny v horní ásti stránky vygenerovaných test. Titulek testu bude zobrazen na stránce vlevo nahoe. Hlaviky testu budou zobrazeny vpravo nahoe. Je možné zvolit, zda budou zobrazovány nebo nikoliv. Text hlaviek je možné libovoln editovat, každý ádek pole s hlavikami, bude odpovídat jednomu ádku ve výsledném souboru. Každý ádek bude doplnn o dvojteku a vytekovaný prostor pro vyplnní daných údaj Tlaítka Exportuj Spustí vygenerování test na základ zadaných údaj, po úspšném vygenerování je zobrazeno informaní okno Konec Ukoní okno Exportu a zpsobí návrat do okna Generátoru. 7

9 6":% Menu Editoru Soubor o Nový (Ctrl+N) Vytvoí nový prázdný soubor otázek o Otevít (Ctrl+O) Umožní uživateli otevít již vytvoený soubor otázek o Uložit (Ctrl+S) Uloží otevený soubor otázek o Uložit jako... Umožní uživateli urit nový název souboru o Konec Ukonení Editoru a návrat do hlavního okna Nástroje o Odstranit prázdné ádky (Ctrl+D) Pokud se v tabulce nacházejí prázdné ádky, tato funkce je odstraní Nápovda o Obsah Zobrazení podrobné nápovdy o Bublinková nápovda Volba, zda zobrazovat v daném okn bublinkovou nápovdu o O programu Zobrazení základních informací o celé aplikaci Panel nástroj Zde jsou k dispozici ikony odpovídající základním položkám v menu Soubor: Nový Vytvoí nový prázdný soubor otázek Otevít Umožní uživateli otevít již vytvoený soubor otázek Uložit Uloží otevený soubor otázek 8

10 3.4.3 Hlavika souboru Zde je možné zadat poznámky k práv zpracovávanému souboru. Daný text bude uložen do souboru spolen s otázkami a bude možné ho v budoucnu dále editovat a také bude zobrazován v okn Generátoru Obsah souboru Do zobrazené tabulky se zadávají jednotlivé otázky testu. Velikost bunk tabulky je možné zmnit, zmna velikosti bude uložena do konfiguraního souboru a pi dalším spuštní Editoru bude zachována. Ve sloupci Správná možnost je nutné zvolit jednu ze zapsaných odpovdí jako správnou. Volba je zadávána píslušným písmenem sloupce A-E. Je možné zadávat nepravidelný poet možností (nap. u jedné otázky A, B, C a u další A, B, C, D apod.), ale mezi jednotlivými možnostmi nesmí zstat žádná buka prázdná. Pokud potebujete použít prázdnou odpov, vyplte prosím buku pomlkou nebo mezerou. K pesouvání mezi bukami tabulky je možné použít klávesu Tab (píp. Shift+Tab pro posun v opaném smru). 9

11 :"$%.;$'+!< )345');+3 Program spustíme pomocí poklepání na ikonu programu TestMaker.exe,<=5%7$=+->+- Po zobrazení hlavního okna nalistujeme ve stromu v levé ásti tohoto okna adresá, který obsahuje databázi otázek. Poté klikneme na tlaítko Generování test. 10

12 6<0'>>3 V levé ásti okna Generátoru je zobrazena zvolená adresáová struktura. Kliknutím na buku s potem otázek vybereme soubor, ze kterého budeme chtít použít testové otázky. V pravé horní ástí okna nastavíme požadovaný poet otázek z daného souboru. K vybrání potu otázek slouží: Jezdec poet otázek je mnn jeho posouváním doprava a doleva Textové pole poet otázek je možné zadat z klávesnice nebo použitím ovládacích šipek zadanou hodnotu zvyšovat a snižovat :<=5+?'3 Promíchat všechny otázky otázky budou promíchány bez ohledu na to, z jakého souboru pochází. Z každého souboru bude vybrán píslušný poet otázek, poadí všech tchto otázek pak bude náhodn promícháno. 11

13 Promíchat jen v rámci soubor promíchají se pouze otázky, které se nachází ve stejném souboru. V testu pak tedy budou otázky teoreticky rozdleny do blok podle jednotlivých soubor (lekcí). Poet variant volba kolik rzných variant test se má vygenerovat. Promíchat stejné otázky budou vytvoeny testy se stejnými otázkami. Jednotlivé varianty se budou lišit pouze poadím otázek v testu. Vygenerovat rzná oddlení vytvoí píslušný poet rozdílných Pokud jsme již vybrali požadovaný poet otázek (jejich souet je zobrazován v dolní ásti okna), stiskneme tlaítko Generuj. A</$'3&?'3 V okn Exportu nastavíme potebné informace, jakým zpsobem si pejeme uložit vygenerované testy. Nejprve zadáme adresá, kam budou testy uloženy, pro jednoduchost je užitené použít tlaítko Najít. 12

14 Po stisku tlaítka Najít bude zobrazen strom adresá umožují pohodlný výbr cílového adresáe. Dále zadáme zaátek názvu testu. Jména vygenerovaných soubor budou zaínat tímto textem a budou doplnna o oznaení pípadných variant, rozlišení test a klí a odpovídající koncovku (viz dále). Nyní je nutné vybrat formát uložení soubor, nabízené možnosti jsou HTML a DOC. Je nutné, aby byla vybrána alespo jedna varianta, ale je také možné vybrat ob. B<&> &$'3 Nyní mžeme zadat textové informace, které budou zobrazeny v horní ásti stránky vygenerovaných test. Zadaný titulek testu bude zobrazen na stránce vlevo nahoe. Hlaviky testu budou zobrazeny vpravo nahoe. Je možné zvolit, zda budou zobrazovány nebo nikoliv. Text hlaviek je možné libovoln editovat, každý ádek pole s hlavikami, bude odpovídat jednomu ádku ve výsledném souboru. Každý ádek bude doplnn o dvojteku a vytekovaný prostor pro vyplnní daných údaj. 13

15 C<$>'9)3 Stisknutím tlaítka Exportuj spustíme vygenerování test na základ zadaných údaj. Po úspšném vygenerování je zobrazeno informaní okno. D<(')&-. Po úspšném vygenerování stiskneme v okn exportu tlaítko Konec. Po návratu do okna Generátoru (pokud nechceme pokraovat v generování dalších test) vybereme z menu Soubor položku Konec. V hlavním okn pak stiskneme také tlaítko Konec. Pro uzavení všech oken je také možné ovládací prvek okna nebo klávesovou zkratku Alt+F4.!E<=&%F30 Po úspšném vygenerování byly v zadaném adresái (zde C:\TestMaker) vytvoeny vygenerované soubory. Soubor test-html.html obsahuje vygenerovaný test a druhý soubor test-html-key.html obsahuje odpovídající klí k tomuto souboru. Tyto soubory nyní mžete otevít ve svém prohlížei webových stránek nebo textovém editoru (napíklad MS Word), kde si je mžete prohlédnout a pípadn vytisknout. Soubory *.html i *.doc je možné v textovém editoru dále editovat (napíklad nastavení okraj stránky, velikost písma apod.). 14

16 @"G+$3)'. 3 K píprav soubor s otázkami doporuujeme použít Editor. Pokud preferujete pípravu textových soubor jiným zpsobem, je nutné dodržet následující požadavky:?%$0$3)'3>+- Soubory budou mít koncovku *.txt. Název souboru je vcí uživatele a bude použit pi zobrazení soubor s otázkami v okn generování. Na zaátku souboru mže být uvedena informativní hlavika odlišitelná od otázek tím, že tyto ádky budou zaínat znakem %. Ped každou otázkou mže být libovolný poet prázdných ádk (pro zvýšení pehlednosti). Každá otázka bude umístna na samotném ádku a nebude zalamována. Za každou otázkou budou ihned následovat možné odpovdi. Jednotlivé odpovdi budou uvedeny na samostatných ádcích a budou zaínat znakem -, pokud pjde o špatnou odpov nebo znakem #, pokud pjde o správnou odpov. Ke každé otázce musí být k dispozici 2-5 možných odpovdí. Práv jedna odpov bude oznaena jako správná. Odpovdi nebudou v souboru oznaovány ani ísly ani písmeny. Uvedení písmena varianty bude záležitostí aplikace na základ poadí výskytu odpovdi v souboru. >$3)' 33 % Toto je informaní hlavika souboru s otázkami. % Obsahuje libovolné informace, % které si uživatel peje k danému souboru poznamenat. % Napíklad: % % Uebnice: Information Technology % Lekce: 1-5 % % V roce 2004 neprobíráno. Zatím zpracována jen polovina % otázek. % % Poslední úpravy: Milan Krystek, Toto je text první otázky nebo vty jež má být doplnna. - první ale nesprávná možnost # druhá - správná - možnost - další špatná odpov I am... to meet her. - having - look # going - go Je tato vta správn? "I buyed new car?" - ano # ne 15

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz ! "# $%&$' ' Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz Strana 1 (celkem 51) www.pp2can.wz.cz Verze dokumentu 0.90 CZ Verze dokumentu: Verze: Datum: Zmny: 0.80 9.10.2005 První

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na www.technet.cz

Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na www.technet.cz Tipy a triky Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na www.technet.cz Programátoi spolenosti Microsoft se již léta snaží nám, normálním uživatelm a firmám, nabídnout

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

1 Skype, co to je? strana 1

1 Skype, co to je? strana 1 Obsah 1 Skype, co to je?... 1 2 Instalace programu... 2 3 Spuštní programu úvodní obrazovka... 3 4 Registrace nového uživatele... 5 5 Po pihlášení... 6 6 Kontakty a jejich správa... 7 6.1 Vyhledání a pidání

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0 Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato pedloha popisuje postup vytváení 2D výkresové dokumentace k modelu. Ped zapoetím tvorby výkresu je velmi vhodné doplnit

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J

ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J ZÁKLADY SYSTÉMU V PORTAL/J UŽIVATELSKÁ A ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA Duben 09 Ing. Eva Sýkorová Příručka je určena pro potřeby školení a rutinního provozu systému PassPort v ČEZ, a. s. ČEZ a.s. 2009 I-1 Příručka

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více