Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a zpracováno dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy

2 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje 2. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/ Výsledky výchovy a vzdělávání 4. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6. Přehled DVPP absolvovaných ve školním roce 2012/2013: 7. Hodnocení výsledků výchovného působení 8. Údaje o významných mimoškolních aktivitách, soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti 9. Materiální vybavení, změny v materiálně technických podmínkách 10. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů, finanční zdroje 11. Zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/ Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2012/ Základní údaje o hospodaření školy za rok Spolupráce školy 15. Evaluace školy, výsledky dotazníkového šetření 16. Stížnosti, kontroly 17. Závěr výroční zprávy Přílohy: Seznam dětí v MŠ ve školním roce 2012/2013 Seznam dětí v ZŠ ve školním roce 2012/2013 Dotazník Já a moje třída I. třída Dotazník Já a moje třída II. třída Vyhodnocení dotazníku pro ZŠ

3 1. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Sazovice Mysločovice IČO: Zřizovatel: Obec Sazovice Sazovice č Mysločovice Právní forma školy: Příspěvková organizace, právní subjekt od Ředitelka školy: Mgr. Věra Velísková, jmenování od Kontaktní telefon: Základní škola: , Mateřská škola: web: Informace poskytuje ředitelka školy: Mgr. Věra Velísková Údaje o zařazení školy do sítě škol: Datum zřízení (založení) školy: Datum zařazení do sítě: Identifikační číslo ředitelství v síti škol: IZO: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity: Mateřská škola: 28 dětí IZO: Školní jídelna: 60 jídel IZO: Základní škola: 50 žáků IZO: Školní družina: 20 žáků IZO: Počet tříd- základní škola 2 Počet oddělení- školní družina 1 Počet tříd- mateřská škola 1

4 2. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje ve školním roce 2012/2013 Školská rada byla zřízena: Složení školské rady: za zástupce pedagogických pracovníků: Iva Kupská za zástupce zřizovatele: Ivana Kadlecová za zástupce zákonných zástupců: Stanislava Štromová, předsedkyně rady Vzdělávací programy školy Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni jsme kamarádi a nikdo tady není nikdy sám Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní rok 2012/2013 ročník Počet žáků 1., 2., 3., 4., 28 1 třída MŠ 27 1 oddělení ŠD 20 Údaje o zařazování dětí a žáků Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Průměrný počet dětí/žáků na třídu/oddělení Mateřská škola Základní škola 2/ /7 Školní družina Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. třídy 2013/14 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy 2013/ Bylo rozhodnuto o jednom odkladu povinné školní docházky.

5 3. Výsledky výchovy a vzdělávání ve II. pololetí 2012/2013 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem Průměrná známka za školu v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů Ročník Chování ČJ AJ PRV VL MA PŘ HV VV PV TV 1. 1, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, ,00 1,44 1,00 1,22 1,00 1,00 1,00 1, ,00 1,38 1,25 1,13 1,38 1,00 1,00 1,00 1, ,00 1,60 1,60 1,80 1,80 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 Průměr. známka celkem 1,00 1,36 1,43 1,04 1,80 1,35 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 Omluvené hodiny za školní rok celkem: hodin Z toho 1. ročník: 371 hodin 2. ročník 494 hodin 3. ročník 464hodin 4. ročník 188 hodin Průměrný počet omluvených hodin na 1 žáka: 54,18 hodin Neomluvené hodiny za školní rok celkem: 0 hodin Průměrný počet neomluvených hodin na 1 žáka: 0 hodin Další údaje Ke dni se neodhlásil ze školy žádný žák. Pochvaly a ocenění V letošním školním roce nebyla udělena žádná pochvala ředitele školy ani třídního učitele. Snaha a pracovní úsilí žáků bylo ohodnoceno pochvalným listem. Snížené stupně z chování: nebyly uděleny

6 Napomenutí a důtky: nebyly uděleny Údaje o integrovaných žácích, mimořádně nadaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 2. 1 Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývoj. poruchami učení Mimořádně nadaní žáci Individuální vzdělávací plány Druh rozhodnutí Ročník Počet žáků Individuální vzdělávací plán 2. 1 Slovní (kombinované) hodnocení Uvolnění z vyučování Výsledky Testování žáků 3. ročníku Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Testování se zúčastnilo 796 žáků třetích tříd na 30 základních školách. V naší škole se testování zúčastnilo 8 žáků 3. ročníku. Test se skládal z následujících částí: -český jazyk -matematika -anglický jazyk -člověk a jeho svět Výsledky v jednotlivých předmětech obsahují údaje: Ú (%): Úspěšnost školy/ třídy/ žáka v daném předmětu, dovednosti P (%) : Percentil školy/třídy vzhledem k ostatním školám/třídám daného ročníku Výsledky školy v daném předmětu jsou zaneseny do tabulky a do sloupcového grafu. Vysvětlivky: Úspěšnost harmonizovaný poměr správných-špatných odpovědí žáka transformovaný na procenta. Vyšší procento znamená více zodpovězených otázek. V případě třídy a školy se jedná o aritmetický průměr úspěšnosti žáků třídy/školy. Percentil ke každému dosaženému počtu bodů je připraveno tzv. percentilové pořadí, které udává, kolik procent žáků/tříd/škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umožňuje posoudit,

7 jaké je postavení žáka/třídy/školy ve skupině, např. 95 znamená, že 95% testovaných žáků/tříd/škol dané skupiny bylo horších a pouhých 5% žáků/tříd/škol lepších. Předmět Ú(%) P Český jazyk Matematika 82,3 67 Anglický jazyk Člověk a jeho svět 76,2 40

8 Jednání, schůze, porady PEDAGOGICKÉ RADY Pedagogické rady se konaly 5krát za rok, při zahájení nového školního roku, dále pak v jednotlivých čtvrtletích, Mimořádná pedagogická rada nebyla svolána. METODICKÁ SDRUŽENÍ Metodická sdružení se scházela v průběhu celého školního roku (minimálně 5krát za rok), při zahájení nového školního roku, v jednotlivých čtvrtletích, příp. dle potřeby. Cílem schůzek byla také spolupráce s pedagogy mateřské školy, plánování společných akcí a aktivit. Důraz byl kladen zejména na soulad ŠVP PV a ŠVP ZV, inovace a společné směřování k naplňování klíčových kompetencí. Rovněž proběhlo MS se spádovou ZŠ Mysločovice (vzájemná výměna zkušeností, společné pololetní písemné práce, přestup žáků do ZŠ Mysločovice, plán společných akcí v příštím školním roce). PROVOZNÍ PORADY Provozní porady se konaly zpravidla 1x za měsíc. Během školního roku proběhlo deset provozních porad a jedna mimořádná porada z důvodu plánované rekonstrukce školy. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Ve školním roce 2012/2013 proběhla dvě jednání školské rady.

9 4. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod do výuky a vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola základ života byl ve všech ročnících naplňován v souladu s tematickým i časovým rozvržením učiva, jednotlivými průřezovými tématy, se zaměřením na požadované výstupy i na získávání klíčových kompetencí. Realizace kvalitního vzdělávání se uskutečňovala s důrazem na přirozené učení, posílení vlastní poznávací aktivity žáka, propojení teorie s praxí, na podporu sociálních vztahů ve třídě i ve skupině, na vzájemnou komunikaci školy a rodiny žáka. Dále se škola zaměřovala na podporu talentovaných žáků i žáků integrovaných či méně nadaných. Do výuky byla zařazována práce na interaktivních tabulích i na počítačích (práce s internetem, procvičování a opakování učiva, vyhledávání informací). Konzultace třídních učitelek probíhaly podle potřeby a byly zaznamenávány na pedagogických radách. Do vzdělávání byly pravidelně zařazovány projekty tématické, výchovně vzdělávací, poznatkové i prožitkové. Důraz byl kladen na celkový osobní rozvoj žáka, dále na vzájemnou spolupráci v podobě skupinové práce nebo kooperace. NAPLŇOVÁNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 SCHOPNOST KULTIVOVANĚ SE VYJADŘOVAT- vyjádření vlastní myšlenky, podpora komunikace, rozhovor, komunitní kruh, dodržování základních komunikačních pravidel, rozvíjení slovní zásoby ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI, čtení s porozuměním, práce s textem, orientace v textu, rozvoj čtenářských dovednosti, podpora čtenářství VYUŽÍVÁNÍ MATERIÁLNÍCH A DIDAKTICKÝCH PROSTŘEDKŮ ŠKOLY, práce na počítačích, práce na IA tabulích, využívání audio techniky, nových pomůcek a didaktických materiálů, práce s encyklopediemi a populárně naučnou literaturou NAPLŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU RVP-ŠVP -propojování daného učiva s reálným životem, získávání klíčových kompetencí, využívání v rámci mezipředmětových vztahů, evaluace i autoevaluace žáků, poskytování zpětné vazby ČESKÝ JAZYK V jazykové a slohové výchově dbát na osvojení učiva s přihlédnutím k výstupům daného ročníku, období, čtenářská gramotnost žáků a její rozvoj, literární a recitační soutěže, propagace půjčování knih ze školní i obecní knihovny, prezentace prací žáků na webových stránkách školy a ve školním časopise, mimoškolní prezentace. MATEMATIKA Zvládnutí a používání základních matematických operací, postupů a logaritmů. Rozvoj logického myšlení, konstruktivní řešení slovních úloh a jejich jednoduchý zápis. Matematická a finanční gramotnost. Geometrie osvojení základních dovedností při rýsování. PRVOUKA, VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA

10 Praktická pozorování přírody, využívání názorných pomůcek. Vycházky a poznávací výlety. Realizace krátkodobějších projektů. Vytváření kladného vztahu k přírodě, ochrana životního prostředí. Hledání souvislostí. CIZÍ JAZYK Při výuce je kladen důraz na osvojování základního učiva a rozvíjení slovní zásoby i základních konverzačních okruhů s využíváním různých metod a forem práce, používání názorných pomůcek, audio techniky, ICT a práce na IA tabuli. V 1. a 2. ročníku se mohli žáci s výukou cizího jazyka seznamovat formou zájmového útvaru Kroužku anglického jazyka. VÝCHOVY Využívání dostupných materiálů, prezentace prací žáků při výzdobě školy, v obci, mimo školu. Využití tradic v obci. Účast ve výtvarných i hudebních soutěžích. Podpora individuality a kreativity žáka. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY V tomto školním roce se jako nepovinný předmět vyučovalo římsko-katolické náboženství, které navštěvovalo v 1. pololetí 10 žáků a ve 2. pololetí 9 žáků. Vyučovala katechetka paní Lenka Zelinová. ŠKOLNÍ DRUŽINA Zaměření pozornosti na náplň školní družiny- akce, činnosti, kroužky. Využití volného času k pobytu a sportování v přírodě. Dovybavit ŠD novými hrami, hračkami, výtvarnými potřebami i nábytkem. ZÁJMOVÉ KROUŽKY Využití nabídky kroužků školních i mimoškolních, pestrost nabídky, náplň, prezentace práce v kroužcích. Plnění těchto úkolů bylo sledováno a kontrolováno při hospitačních činnostech, zároveň byla na pedagogických radách i metodických sdruženích hodnocena realizace výše stanovených cílů. Zájmové kroužky a nabídka zájmové činnosti ve škole: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kroužek anglického jazyka (pro 1. a 2.ročník) Mgr. Marcela Langerová Žáci se v kroužku naučí pozdravit a rozloučit se s učitelem, kamarády, poděkovat, seznamují se se základními pokyny (stand up, listen to, ), zpívají jednoduché písničky, recitují říkanky, tvoří jednoduché věty. Slovní zásoba je zaměřena na barvy, čísla, zvířata, hračky, ovoce, rodinu atd. Hodina probíhá pomocí zábavných her a činností. Žáci pracují s pracovním sešitem a pracovními listy pod vedením učitele. Využívají audio techniku a také pracují na IA tabuli. Vše je zaměřeno na poslech a správnou výslovnost. Literárně dramatický kroužek (pro 1.-4.ročník) Mgr. Věra Velísková V kroužku rozvíjejí žáci svůj mluvený projev včetně slovní zásoby, podporováno je vlastní sebevyjádření, spolupráce s ostatními pomocí her a improvizací. Prvky dramatické výchovy jsou pak využívány pro nácvik jednoduchých pohádkových hříček (O zlém kocourovi) či pásem (Ze staré školy). Náplň kroužku je věnována také rozvoji čtenářské gramotnosti i

11 samotného čtenářství s možností půjčování knih ze školní knihovny, besedám nad knihami. Kroužek se prezentuje také na veřejnosti (besídka ke Svátku matek, 140. výročí školy, vánoční besídka apod.). Včelařský kroužek (pro ročník) Jitka Kučerová Je určen pro všechny děti, které mají rády přírodu. V kroužku získávají děti základní informace o včelách a jejich chovu. Za školní zahradou jsou umístěny dva úly, kde se mohou děti s včelařstvím seznamovat prakticky. Kroužek se prezentuje také na veřejnosti (Bambiriáda Zlín, dále v obci a jejím okolí), opakovaně se účastní soutěže Zlatá včela, která v letošním roce proběhla v Luhačovicích. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Středisko volnočasových aktivit TYMY HOLEŠOV Hudebně-pohybový kroužek (pro MŠ i ZŠ) Náplní hudebně pohybového kroužku je rozvíjení a cílevědomé využívání hudebních schopností dětí, podpora pozitivního vztahu k hudbě, tradicím, národním lidovým písním a dětským tanečně pohybovým hrám. Barvička-výtvarný kroužek (pro MŠ i ZŠ) Kroužek je vhodný pro děti, které rády pracují s keramickou hlínou. V kroužku si děti osvojují základní techniky práce s hlínou, tvoří vlastní keramické výrobky. Učí se základy metod zdobení výrobků glazurami a engobou. Flétnička pro děti (pro MŠ i ZŠ) Dětem poskytuje kroužek základy hry na zobcovou flétnu včetně správného dýchání. VÝCHOVA A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Všichni pedagogičtí pracovníci, žáci školy a jejich zákonní zástupci byli seznámeni se Školním řádem i Klasifikačním řádem. Důraz byl kladen na: - komunikaci žáků a dospělých za dodržování zásad slušného vychování- pozdrav, omluva, prosba, poděkování - chování žáků ve vyučování i o přestávkách - posilování vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi, pomoc a spolupráci - nepořádnost a zapomínání učebních pomůcek a domácích úkolů - předcházení krádežím, ničení majetku - aktivitu žáků ve vyučování - sebehodnocení žáků, vedení žákovských portfólií - spolupráci se zákonnými zástupci žáků Metody a formy práce Ve vyučování byly využívány různé metody a formy práce: Tvořivá škola-zásady a metody činnostního učení Metody kritického myšlení Metody podporující rozvoj čtenářské gramotnosti Metody podporující rozvoj informační gramotnosti (II. třída)

12 Metody podporující rozvoj finanční gramotnosti Prvky dramatické výchovy Inovativní metody vedení žáků Projektové vyučování Skupinové vyučování Ve vyučování využívali pedagogové také metody řízené diskuse, brainstorming, tvůrčí psaní, problémové úlohy apod. ICT ve vyučování: Výukové programy pro M, JČ, AJ, PRV, VL, PŘ na PC a IA tabuli, programy Word jednoduché psaní,, vyhledávání informací, seznamování se s internetem.

13 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní škola Začátek školního roku byl spojen se změnou vedení školy, nástupem nové ředitelky se čtrnáctiletou praxí učitelky na I. stupni ZŠ. Jako zástup za mateřskou dovolenou byla přijata paní učitelka s patnáctiletou praxí, která vystudovala obor speciální pedagogika a specializační studium pro metodiky prevence. Ve škole vyučuje také anglický jazyk, pracuje jako výchovná poradkyně a metodička prevence. Část úvazku učitelky I. stupně výuku výchov (HV, VV, TV, PV) zajišťuje ve škole paní vychovatelka. Během příštího roku bude nutné zajistit pro tuto výuku (pro školní rok 2014/2015) kvalifikovaného učitele na částečný úvazek. Nepovinný předmět Náboženství vyučuje externí pracovnice. Mateřská škola Personální obsazení v mateřské škole bylo stálé po celý školní rok. Výchovu a vzdělávání zajišťovaly dvě plně kvalifikované učitelky. Během roku došlo vzhledem k počtu dětí a délce provozní doby v MŠ k navýšení úvazků obou učitelek na 1,00. Školní družina Vychovatelka školní družiny je plně aprobovaná, s dlouholetou praxí.. Školní jídelna Školní jídelna organizačně zajišťuje stravování pro mateřskou školu, základní školu a zaměstnance školy. Na chodu školní jídelny se podílejí dvě pracovnice-vyučená kuchařka s dlouholetou praxí a dále vedoucí školní kuchyně a pomocná kuchařka v jedné osobě. Nepedagogičtí pracovníci všech součástí školy (školnice-uklizečka, účetní školy-pomocná kuchařka-vedoucí školní kuchyně, kuchařka,) se starají o úklid, čistotu, provoz školy a stravování dětí i zaměstnanců školy. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI počet fyzických osob Interní pracovníci počet 5 přepočtené úvazky 5,00 Externí pracovníci počet 1 přepočtený úvazek 0,10 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet pedag. pracovníků Počet žáků na ped. úvazek Mateřská škola ,00 13,5

14 Základní škola ,41 11,6 Školní družina ,59 11,8 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe Ŕeditelka 1,00 VŠ, 1. st. 15 Učitelka ZŠ 1,00 VŠ, Spec. ped. 15 Učitelka ZŠ 0,41 SŠ, ped. vychov. 18 Učitelka MŠ 1,00 SŠ, ped.předšk. věku 15 Učitelka MŠ 1,00 SŠ, ped.předšk. věku 8 Vychovatelka ŠD 0,59 SŠ, ped. vychov. 21 Celkem 5,00 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI počet fyzických osob Interní pracovníci počet 3 přepočtené úvazky 3,00 Externí pracovníci počet 0 přepočtené úvazky 0,00 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace školnice 0,50 vyučená SOU prodavačka uklízečka 0,50 vyučená SOU prodavačka kuchařka 1,00 vyučená SOU kuchařka účetní 0,50 SŠ ekonomická vedoucí kuchyně 0,30 SŠ ekonomická pomocná kuchařka 0,20 SŠ ekonomická Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti ve školním roce 2012/2013: Požadovaný stupeň vzdělání v ZŠ 81 % Požadovaný stupeň vzdělání v MŠ 100 % Aprobovanost v ZŠ 81 % Aprobovanost v MŠ 100 %

15 6. Údaje o DVPP, přehled absolvovaných akcí ve školním roce 2012/2013 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci byli vzdělávání podle Plánu DVPP a dle aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Během školního roku probíhala pravidelná školení BOZP, PO ( ). ZŠ AKCE DATUM MÍSTO V. Velísková Školení BOZP ved. pracovníků ZŠ Slovenská Zlín Lili a Vili-globální metoda čtení ZŠ Tečovice M. Langerová Setkání výchovných poradců KPPP Zlín Depistáž SPU KPPP Zlín Lili a Vili-globální metoda čtení ZŠ Tečovice Region. porada vých. poradců KPPP Zlín L. Slováková Školení zdravotníků ČČK Zlín Školení zdravotníků ČČK Zlín MŠ I. Kupská Kritéria příjímání dětí do MŠ KÚ Zlín Hody, hody, doprovody! Zpíváme jaru a mamince NIDV Zlín M. Nejezová Prevence grafomotorických obtíží u dětí předškol. a škol. věku KPPP Kroměříž ŠJ J. Brázdilová Školení vedoucích škol. jídelen Hradská Zlín Školení účetních SPŠ Zlín Porada vedoucích škol. jídelen SPŠ Zlín

16 7. Hodnocení výsledků výchovného působení Výsledky prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) Základní škola Sazovice ročník, počet žáků 28 školní rok 2012/2013 Hodnocení minimálního preventivního programu (MPP) Zprávu za minulý rok vypracovala: Ludmila Slováková Zaměření MPP Ve školním roce 2012/2013 byl minimální preventivní program v naší škole zaměřen na tyto oblasti: Osobnost dítěte, sociální prostředí Zdraví, výživa a hygiena Ochrana před úrazy, nebezpečí od cizích lidí Návykové látky a zdraví Prevence vandalismu a kriminality Multikulturní výchova k toleranci, etická výchova Stanovené krátkodobé cíle: vytvoření školního poradenského zařízení seznámení pedagogů s kompetencemi školního metodika prevence a výchovného poradce vytvoření internetových stránek metodika prevence zřízení nástěnky metodika prevence mapování vztahů v kolektivech tříd oslovování žáků jmény od 1. třídy zlepšování vztahů mezi žáky zlepšování sociálního klimatu ve škole týmová spolupráce učitelů zajistit odborné vzdělávání všech pedagogů v oblasti primární prevence Škola má vypracovaný minimální preventivní program, jehož cílem je předcházet sociálně patologickým jevům mezi dětmi. S touto tematikou se setkávají žáci prostřednictvím výuky, kde je součástí učiva některých vyučovacích předmětů, např. český jazyk, prvouka, vlastivěda a přírodověda. Vztahy mezi dětmi v jednotlivých třídách byly zjišťovány také prostřednictvím dotazníku Já a moje třída (příloha 1,2). Ve škole byly v průběhu roku vybudovány dva relaxační koutky. Do přízemí školy byla umístěna informační nástěnka školní metodičky prevence a schránka důvěry, která je pravidelně vybírána. Pro zlepšování školního klimatu a posilování pěkných kamarádských vztahů mezi dětmi byla v průběhu celého školního roku zařazována do vyučování řada projektů a společných aktivit žáků, při níž se děti učily vzájemné spolupráci, pomoci a komunikaci, přijetí neúspěchu, hodnocení i sebehodnocení. Při škole rovněž pracuje i několik zájmových kroužků pro děti MŠ i ZŠ. Škola spolupracuje s KPPP Zlín, SPC Zlín, OS Madio, OS Podané ruce, Policií ČR, obecním

17 úřadem i místními spolky. školní metodička prevence Mgr. Marcela Langerová konzultační hodiny úterý hodin Tabulka evidence rizikového chování Kyberšikana - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Jiné - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Kouření - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Alkohol - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Drogy - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Šikana - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Záškoláctví do 10 hodin 0 podezření nad 10 hodin počet řešení školou 0 Kriminalita - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Gamblerství - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Rasismus - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Vulgarismus - reálná zjištění 2 podezření 0 počet řešení školou 2 Aktivity podporující rozvoj osobnosti dítěte a zkvalitnění sociálního klimatu - prezentace školy na veřejnosti - kulturní vystoupení (Mikulášská besídka, besídka ke Svátku matek, vystoupení ke 140. výročí vybudování školy v obci) - recitační soutěž - literární soutěž - v rámci spolupráce s MŠ setkávání s budoucími školáky při divadelních představeních, společných aktivitách, návštěva předškoláků v 1. třídě - akce obecní knihovny beseda nad knihou, řád knihovny, pasování prváčků na čtenáře - výchovný koncert - Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně - účast ve výtvarných soutěžích - spolupráce se spádovou školou - ZŠ Mysločovice - návštěva 5. tříd - účast v matematické soutěži Klokan a Cvrček - stmelovací aktivita Noc ve škole - program OS Podané ruce - preventivní programy OS Madio - program Kamarádství, Červík Šikana třída - program Já a moje třída třída - společné celodenní vycházky, školní výlet, besedy, činnosti školní družiny Aktivity podporující zdraví a zdravý životní styl - využívání relaxačních koutků dětmi v době přestávek - pitný režim je zabezpečen přinášením vlastních nápojů z domova dětí, v MŠ je zajištěn celodenně - celoroční třídění odpadu, sběr papíru, nefukčních mobilů, PET vršků, pomerančové kůry - návštěva dopravního hřiště v Malenovicích - projekt Člověk, Zdravověda, zdravá výživa a zdravý životní styl Zdravá pětka, spolupráce se školní jídelnou - zařazování relaxačních a tělovýchovných chvilek do vyučování - pohybové aktivity školní družiny zaměřené na podporu zdravého životního stylu při pobytu venku i v tělocvičně

18 Využití volného času žáků, mimoškolní aktivity žáků - nabídka zájmových kroužků organizovaných školou (Kroužek anglického jazyka, Literárně dramatický kroužek, Včelařský kroužek) - nabídka kroužků TYMY Holešov (Hudebně pohybový kroužek, Barvička-výtvarný kroužek, Flétnička pro děti) - nabídka činností a akcí ve školní družině (Drakiáda, beseda s veterinárním lékařem, návštěva místního muzea) - kroužky v obci a okolí (DFS Konopka, Kutílek - kroužek dovedných rukou, SDH Sazovice hasičský oddíl, TJ Sokol Mysločovice - fotbal) Výchovné poradenství ve škole Funkci výchovné poradkyně vykonávala v letošním školním roce Mgr. Marcela Langerová. Konzultační hodiny probíhaly vždy ve středu v době od do hodin. V rámci své pracovní náplně se pravidelně účastnila setkání výchovných poradců a regionálních porad v KPPP ve Zlíně. V letošním školním roce jsme neřešili žádný vážný kázeňský problém. Menší potíže v chování žáků byly řešeny okamžitě, zpravidla třídní učitelkou. Vzrůstající agresivita u dětí je problémem celé společnosti, setkáváme se s ní občasně i na naší škole. Snahou všech pedagogů je eliminovat takové chování u žáků a nabídnout jim jiné možnosti, jak se mohou vypořádat s určitým problémem v rámci pravidel slušného chování a vzájemné komunikace. Ve škole je z důvodu sluchového postižení integrován jeden žák. Na vyšetření do KPPP Zlín byli z důvodu podezření na některou ze SPU posláni dva žáci. Dva žáci byli vyšetřeni ve SPC ve Zlíně. Důraz je ve škole kladen také na práci s nadanými žáky (individuální přístup učitele, práce navíc, složitější úkoly, vysvětlování učiva ostatním spolužákům, práce na PC, účast v soutěžích apod.). V základní škole byla v rámci prevence provedena pracovnicemi KPPP Zlín depistáž SPU. O jejím výsledku bylo vedení školy informováno písemnou formou. Logopedickou depistáž v mateřské zajistila pracovnice SPC Kroměříž. Paním učitelkám poskytla i řadu užitečných rad při práci s dětmi spojené s vývojem řeči a správnou výslovností. Pro rodiče budoucích prváčků proběhla ve škole přednáška na téma Školní zralost, kterou vedly pracovnice KPPP Zlín. Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními KPPP Zlín, SPC Zlín a Kroměříž, dále s Policií ČR.

19 8. Údaje o významných mimoškolních aktivitách, soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti Mimořádné pedagogické aktivity učitelů: Spolupráce se ZŠ Mysločovice a Tečovice Spolupráce s MŠ Mysločovice, Lechotice Vytváření vlastních metodických listů a didaktických pomůcek Spolupráce se zřizovatelem, Střediskem volnočasových aktivit TYMY Holešov, kroužky v obci Vedení kroužků Příprava žáků pro veřejná vystoupení Účast a úspěchy žáků v soutěžích okresního významu Příprava žáků na soutěže Péče o místní muzeum, příprava akcí Praxe studentek L. Ondíkové v MŠ, T. Doleželové v ZŠ-vedení při praxi, hodnocení studentek Soutěže a přehlídky žáků: Název akce Školní kolo Okrskové, okresní Umístění kolo Recitační soutěž 28 3 (okrskové kolo) Pěvecká soutěž Trnečka Zlín 1 (okresní kolo) 1. místo Jana Matoušková Matematická soutěž Klokan, Cvrček Výtvarná soutěž Domácí mazlíčci Výtvarná soutěž Tečovická paleta Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Výtvarná soutěž (okrskové kolo) 2. místo Jana Matoušková 4. místo Pavel Šesták 28 Čestné uznání pro školu 28 4 Cestou dvou bratří Soutěž Zlatá včela 3 Literární soutěž 18 Významné mimoškolní aktivity žáků: Škola se prezentovala na veřejnosti vystoupením dětí na Mikulášské besídce, na besídce ke Svátku matek a v programu spojenému s oslavami 140. výročí vybudování školy v obci. Řada žáků školy navštěvuje některé kroužky, které v obci a jejím okolí pracují, např. DFS Konopka, kroužek tvořivých rukou Kutílek, SDH Sazovice, TJ Sokol Mysločovice

20 fotbalový oddíl, DDM Sluníčko Tlumačov sportovní aerobic, ZUŠ Zlín Malenovice apod. Další sportovní činnosti: Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku v ZŠ Dopravní dopoledne v MŠ Soutěže ve vybíjené, fotbalu (140. výročí školy), netradičních sportovních disciplínách v ZŠ, ŠD Akce školy (vycházky, exkurze, projekty, besedy ) Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben MPP Nocování ve škole (OS Podané ruce) Kdo si hraje, nezlobí (výstava hraček v Muzeu Kroměřížska) Sazovice, svatý Václav (projekt) Lesní škola (podzimní vycházka na Hostišovou) Cvičná evakuace školy Fotografování pro výročí školy Teď mají zelenou babička s dědou (beseda s prarodiči, dotazník) Výuka na dopravním hřišti Sběr papíru Škola plná strašidel (TIV-tematicky integrovaná výuka) Dušičkový čas (TIV) Pyžamový den (TIV) Svatý Martin (TIV) OS Madio-preventivní programy pro žáky I. stupně Depistáž SPU-KPPP Zlín Vystoupení žáků na Mikulášské besídce Advent ve škole-obchůzky sv. Barbory, sv. Mikuláše, sv. Lucie, TIV Čertovská školička (TIV) Divadelní představení Princezna Rozmařilka (loutkové divadlo) Vánoce v muzeu-vánoční zvykosloví Vánoční dílny s rodiči dětí OS Madio-preventivní programy pro žáky I. stupně Návštěva předškoláků v 1. ročníku Zápis dětí do 1. ročníku Dopravní výchova Volba prezidenta Cesta do pravěku (TIV) Člověk (projekt) Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku Zdravá pětka-preventivní program ke zdravému životnímu stylu Valentýnský ples Svatý Valentýn (TIV) Recitační soutěž (školní a okrskové kolo) Pěvecká soutěž Trnečka Zlín Divadelní představení Maxipes Fík (Městské divadlo Zlín) Zdravověda, Zdravé zuby (projekty) Souvislá praxe studentky T. Doleželové Výchovný koncert v Kongresovém centru ve Zlíně Jaro, Velikonoce, Barevný týden (TIV, projekt)

21 Květen Červen Beseda v knihovně Den Země (TIV) Karel IV. (TIV) Filipojakubská noc (TIV) Sběr papíru Výuka na dopravním hřišti Vystoupení žáků na besídce ke Svátku matek Bambiriáda Zlín-účast vybraných žáků Den otevřených dveří v ZŠ Oslavy 140. výročí vybudování školy v obci, turnaj ve fotbalu Fotografování žáků Výtvarná soutěž Tečovická paleta Literární soutěž Školní výlet na Buchlov a rozhlednu Brdo Návštěva budoucích páťáků v ZŠ Mysločovice Pasování prváčků na čtenáře Testování žáků 3. tříd Zahradní slavnost Veřejně prospěšná, charitativní a ekologická činnost dětí Sběry starého papíru (2x ročně), PET vršků, mobilů, pomerančové kůry Celoroční třídění odpadu Humanitární sbírky pro Fond Sidus, Nadaci Chrpa, Kočičí útulek Jiné -pravidelné půjčování knih ze školní i obecní knihovny -projekty Školní mléko, Ovoce do škol -zubní preventivní prohlídky 2x ročně v MŠ i ZŠ -prodejní výstavka knih v MŠ -příspěvky do obecních novin, vydávání školního časopisu - pečení svatomartinských rohlíčků, perníků, cukroví -prezentace prací dětí (výtvarných a literárních) v obecní knihovně -projekt Aktivní škola

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/2014 Ředitelka školy:. Mgr. Věra Velísková Metodička prevence:. Mgr. Marcela

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více