Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a zpracováno dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy

2 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje 2. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/ Výsledky výchovy a vzdělávání 4. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6. Přehled DVPP absolvovaných ve školním roce 2012/2013: 7. Hodnocení výsledků výchovného působení 8. Údaje o významných mimoškolních aktivitách, soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti 9. Materiální vybavení, změny v materiálně technických podmínkách 10. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů, finanční zdroje 11. Zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/ Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2012/ Základní údaje o hospodaření školy za rok Spolupráce školy 15. Evaluace školy, výsledky dotazníkového šetření 16. Stížnosti, kontroly 17. Závěr výroční zprávy Přílohy: Seznam dětí v MŠ ve školním roce 2012/2013 Seznam dětí v ZŠ ve školním roce 2012/2013 Dotazník Já a moje třída I. třída Dotazník Já a moje třída II. třída Vyhodnocení dotazníku pro ZŠ

3 1. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Sazovice Mysločovice IČO: Zřizovatel: Obec Sazovice Sazovice č Mysločovice Právní forma školy: Příspěvková organizace, právní subjekt od Ředitelka školy: Mgr. Věra Velísková, jmenování od Kontaktní telefon: Základní škola: , Mateřská škola: web: Informace poskytuje ředitelka školy: Mgr. Věra Velísková Údaje o zařazení školy do sítě škol: Datum zřízení (založení) školy: Datum zařazení do sítě: Identifikační číslo ředitelství v síti škol: IZO: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity: Mateřská škola: 28 dětí IZO: Školní jídelna: 60 jídel IZO: Základní škola: 50 žáků IZO: Školní družina: 20 žáků IZO: Počet tříd- základní škola 2 Počet oddělení- školní družina 1 Počet tříd- mateřská škola 1

4 2. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje ve školním roce 2012/2013 Školská rada byla zřízena: Složení školské rady: za zástupce pedagogických pracovníků: Iva Kupská za zástupce zřizovatele: Ivana Kadlecová za zástupce zákonných zástupců: Stanislava Štromová, předsedkyně rady Vzdělávací programy školy Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni jsme kamarádi a nikdo tady není nikdy sám Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní rok 2012/2013 ročník Počet žáků 1., 2., 3., 4., 28 1 třída MŠ 27 1 oddělení ŠD 20 Údaje o zařazování dětí a žáků Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Průměrný počet dětí/žáků na třídu/oddělení Mateřská škola Základní škola 2/ /7 Školní družina Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. třídy 2013/14 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy 2013/ Bylo rozhodnuto o jednom odkladu povinné školní docházky.

5 3. Výsledky výchovy a vzdělávání ve II. pololetí 2012/2013 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem Průměrná známka za školu v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů Ročník Chování ČJ AJ PRV VL MA PŘ HV VV PV TV 1. 1, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, ,00 1,44 1,00 1,22 1,00 1,00 1,00 1, ,00 1,38 1,25 1,13 1,38 1,00 1,00 1,00 1, ,00 1,60 1,60 1,80 1,80 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 Průměr. známka celkem 1,00 1,36 1,43 1,04 1,80 1,35 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 Omluvené hodiny za školní rok celkem: hodin Z toho 1. ročník: 371 hodin 2. ročník 494 hodin 3. ročník 464hodin 4. ročník 188 hodin Průměrný počet omluvených hodin na 1 žáka: 54,18 hodin Neomluvené hodiny za školní rok celkem: 0 hodin Průměrný počet neomluvených hodin na 1 žáka: 0 hodin Další údaje Ke dni se neodhlásil ze školy žádný žák. Pochvaly a ocenění V letošním školním roce nebyla udělena žádná pochvala ředitele školy ani třídního učitele. Snaha a pracovní úsilí žáků bylo ohodnoceno pochvalným listem. Snížené stupně z chování: nebyly uděleny

6 Napomenutí a důtky: nebyly uděleny Údaje o integrovaných žácích, mimořádně nadaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 2. 1 Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývoj. poruchami učení Mimořádně nadaní žáci Individuální vzdělávací plány Druh rozhodnutí Ročník Počet žáků Individuální vzdělávací plán 2. 1 Slovní (kombinované) hodnocení Uvolnění z vyučování Výsledky Testování žáků 3. ročníku Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Testování se zúčastnilo 796 žáků třetích tříd na 30 základních školách. V naší škole se testování zúčastnilo 8 žáků 3. ročníku. Test se skládal z následujících částí: -český jazyk -matematika -anglický jazyk -člověk a jeho svět Výsledky v jednotlivých předmětech obsahují údaje: Ú (%): Úspěšnost školy/ třídy/ žáka v daném předmětu, dovednosti P (%) : Percentil školy/třídy vzhledem k ostatním školám/třídám daného ročníku Výsledky školy v daném předmětu jsou zaneseny do tabulky a do sloupcového grafu. Vysvětlivky: Úspěšnost harmonizovaný poměr správných-špatných odpovědí žáka transformovaný na procenta. Vyšší procento znamená více zodpovězených otázek. V případě třídy a školy se jedná o aritmetický průměr úspěšnosti žáků třídy/školy. Percentil ke každému dosaženému počtu bodů je připraveno tzv. percentilové pořadí, které udává, kolik procent žáků/tříd/škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umožňuje posoudit,

7 jaké je postavení žáka/třídy/školy ve skupině, např. 95 znamená, že 95% testovaných žáků/tříd/škol dané skupiny bylo horších a pouhých 5% žáků/tříd/škol lepších. Předmět Ú(%) P Český jazyk Matematika 82,3 67 Anglický jazyk Člověk a jeho svět 76,2 40

8 Jednání, schůze, porady PEDAGOGICKÉ RADY Pedagogické rady se konaly 5krát za rok, při zahájení nového školního roku, dále pak v jednotlivých čtvrtletích, Mimořádná pedagogická rada nebyla svolána. METODICKÁ SDRUŽENÍ Metodická sdružení se scházela v průběhu celého školního roku (minimálně 5krát za rok), při zahájení nového školního roku, v jednotlivých čtvrtletích, příp. dle potřeby. Cílem schůzek byla také spolupráce s pedagogy mateřské školy, plánování společných akcí a aktivit. Důraz byl kladen zejména na soulad ŠVP PV a ŠVP ZV, inovace a společné směřování k naplňování klíčových kompetencí. Rovněž proběhlo MS se spádovou ZŠ Mysločovice (vzájemná výměna zkušeností, společné pololetní písemné práce, přestup žáků do ZŠ Mysločovice, plán společných akcí v příštím školním roce). PROVOZNÍ PORADY Provozní porady se konaly zpravidla 1x za měsíc. Během školního roku proběhlo deset provozních porad a jedna mimořádná porada z důvodu plánované rekonstrukce školy. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Ve školním roce 2012/2013 proběhla dvě jednání školské rady.

9 4. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod do výuky a vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola základ života byl ve všech ročnících naplňován v souladu s tematickým i časovým rozvržením učiva, jednotlivými průřezovými tématy, se zaměřením na požadované výstupy i na získávání klíčových kompetencí. Realizace kvalitního vzdělávání se uskutečňovala s důrazem na přirozené učení, posílení vlastní poznávací aktivity žáka, propojení teorie s praxí, na podporu sociálních vztahů ve třídě i ve skupině, na vzájemnou komunikaci školy a rodiny žáka. Dále se škola zaměřovala na podporu talentovaných žáků i žáků integrovaných či méně nadaných. Do výuky byla zařazována práce na interaktivních tabulích i na počítačích (práce s internetem, procvičování a opakování učiva, vyhledávání informací). Konzultace třídních učitelek probíhaly podle potřeby a byly zaznamenávány na pedagogických radách. Do vzdělávání byly pravidelně zařazovány projekty tématické, výchovně vzdělávací, poznatkové i prožitkové. Důraz byl kladen na celkový osobní rozvoj žáka, dále na vzájemnou spolupráci v podobě skupinové práce nebo kooperace. NAPLŇOVÁNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 SCHOPNOST KULTIVOVANĚ SE VYJADŘOVAT- vyjádření vlastní myšlenky, podpora komunikace, rozhovor, komunitní kruh, dodržování základních komunikačních pravidel, rozvíjení slovní zásoby ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI, čtení s porozuměním, práce s textem, orientace v textu, rozvoj čtenářských dovednosti, podpora čtenářství VYUŽÍVÁNÍ MATERIÁLNÍCH A DIDAKTICKÝCH PROSTŘEDKŮ ŠKOLY, práce na počítačích, práce na IA tabulích, využívání audio techniky, nových pomůcek a didaktických materiálů, práce s encyklopediemi a populárně naučnou literaturou NAPLŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU RVP-ŠVP -propojování daného učiva s reálným životem, získávání klíčových kompetencí, využívání v rámci mezipředmětových vztahů, evaluace i autoevaluace žáků, poskytování zpětné vazby ČESKÝ JAZYK V jazykové a slohové výchově dbát na osvojení učiva s přihlédnutím k výstupům daného ročníku, období, čtenářská gramotnost žáků a její rozvoj, literární a recitační soutěže, propagace půjčování knih ze školní i obecní knihovny, prezentace prací žáků na webových stránkách školy a ve školním časopise, mimoškolní prezentace. MATEMATIKA Zvládnutí a používání základních matematických operací, postupů a logaritmů. Rozvoj logického myšlení, konstruktivní řešení slovních úloh a jejich jednoduchý zápis. Matematická a finanční gramotnost. Geometrie osvojení základních dovedností při rýsování. PRVOUKA, VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA

10 Praktická pozorování přírody, využívání názorných pomůcek. Vycházky a poznávací výlety. Realizace krátkodobějších projektů. Vytváření kladného vztahu k přírodě, ochrana životního prostředí. Hledání souvislostí. CIZÍ JAZYK Při výuce je kladen důraz na osvojování základního učiva a rozvíjení slovní zásoby i základních konverzačních okruhů s využíváním různých metod a forem práce, používání názorných pomůcek, audio techniky, ICT a práce na IA tabuli. V 1. a 2. ročníku se mohli žáci s výukou cizího jazyka seznamovat formou zájmového útvaru Kroužku anglického jazyka. VÝCHOVY Využívání dostupných materiálů, prezentace prací žáků při výzdobě školy, v obci, mimo školu. Využití tradic v obci. Účast ve výtvarných i hudebních soutěžích. Podpora individuality a kreativity žáka. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY V tomto školním roce se jako nepovinný předmět vyučovalo římsko-katolické náboženství, které navštěvovalo v 1. pololetí 10 žáků a ve 2. pololetí 9 žáků. Vyučovala katechetka paní Lenka Zelinová. ŠKOLNÍ DRUŽINA Zaměření pozornosti na náplň školní družiny- akce, činnosti, kroužky. Využití volného času k pobytu a sportování v přírodě. Dovybavit ŠD novými hrami, hračkami, výtvarnými potřebami i nábytkem. ZÁJMOVÉ KROUŽKY Využití nabídky kroužků školních i mimoškolních, pestrost nabídky, náplň, prezentace práce v kroužcích. Plnění těchto úkolů bylo sledováno a kontrolováno při hospitačních činnostech, zároveň byla na pedagogických radách i metodických sdruženích hodnocena realizace výše stanovených cílů. Zájmové kroužky a nabídka zájmové činnosti ve škole: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kroužek anglického jazyka (pro 1. a 2.ročník) Mgr. Marcela Langerová Žáci se v kroužku naučí pozdravit a rozloučit se s učitelem, kamarády, poděkovat, seznamují se se základními pokyny (stand up, listen to, ), zpívají jednoduché písničky, recitují říkanky, tvoří jednoduché věty. Slovní zásoba je zaměřena na barvy, čísla, zvířata, hračky, ovoce, rodinu atd. Hodina probíhá pomocí zábavných her a činností. Žáci pracují s pracovním sešitem a pracovními listy pod vedením učitele. Využívají audio techniku a také pracují na IA tabuli. Vše je zaměřeno na poslech a správnou výslovnost. Literárně dramatický kroužek (pro 1.-4.ročník) Mgr. Věra Velísková V kroužku rozvíjejí žáci svůj mluvený projev včetně slovní zásoby, podporováno je vlastní sebevyjádření, spolupráce s ostatními pomocí her a improvizací. Prvky dramatické výchovy jsou pak využívány pro nácvik jednoduchých pohádkových hříček (O zlém kocourovi) či pásem (Ze staré školy). Náplň kroužku je věnována také rozvoji čtenářské gramotnosti i

11 samotného čtenářství s možností půjčování knih ze školní knihovny, besedám nad knihami. Kroužek se prezentuje také na veřejnosti (besídka ke Svátku matek, 140. výročí školy, vánoční besídka apod.). Včelařský kroužek (pro ročník) Jitka Kučerová Je určen pro všechny děti, které mají rády přírodu. V kroužku získávají děti základní informace o včelách a jejich chovu. Za školní zahradou jsou umístěny dva úly, kde se mohou děti s včelařstvím seznamovat prakticky. Kroužek se prezentuje také na veřejnosti (Bambiriáda Zlín, dále v obci a jejím okolí), opakovaně se účastní soutěže Zlatá včela, která v letošním roce proběhla v Luhačovicích. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Středisko volnočasových aktivit TYMY HOLEŠOV Hudebně-pohybový kroužek (pro MŠ i ZŠ) Náplní hudebně pohybového kroužku je rozvíjení a cílevědomé využívání hudebních schopností dětí, podpora pozitivního vztahu k hudbě, tradicím, národním lidovým písním a dětským tanečně pohybovým hrám. Barvička-výtvarný kroužek (pro MŠ i ZŠ) Kroužek je vhodný pro děti, které rády pracují s keramickou hlínou. V kroužku si děti osvojují základní techniky práce s hlínou, tvoří vlastní keramické výrobky. Učí se základy metod zdobení výrobků glazurami a engobou. Flétnička pro děti (pro MŠ i ZŠ) Dětem poskytuje kroužek základy hry na zobcovou flétnu včetně správného dýchání. VÝCHOVA A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Všichni pedagogičtí pracovníci, žáci školy a jejich zákonní zástupci byli seznámeni se Školním řádem i Klasifikačním řádem. Důraz byl kladen na: - komunikaci žáků a dospělých za dodržování zásad slušného vychování- pozdrav, omluva, prosba, poděkování - chování žáků ve vyučování i o přestávkách - posilování vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi, pomoc a spolupráci - nepořádnost a zapomínání učebních pomůcek a domácích úkolů - předcházení krádežím, ničení majetku - aktivitu žáků ve vyučování - sebehodnocení žáků, vedení žákovských portfólií - spolupráci se zákonnými zástupci žáků Metody a formy práce Ve vyučování byly využívány různé metody a formy práce: Tvořivá škola-zásady a metody činnostního učení Metody kritického myšlení Metody podporující rozvoj čtenářské gramotnosti Metody podporující rozvoj informační gramotnosti (II. třída)

12 Metody podporující rozvoj finanční gramotnosti Prvky dramatické výchovy Inovativní metody vedení žáků Projektové vyučování Skupinové vyučování Ve vyučování využívali pedagogové také metody řízené diskuse, brainstorming, tvůrčí psaní, problémové úlohy apod. ICT ve vyučování: Výukové programy pro M, JČ, AJ, PRV, VL, PŘ na PC a IA tabuli, programy Word jednoduché psaní,, vyhledávání informací, seznamování se s internetem.

13 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní škola Začátek školního roku byl spojen se změnou vedení školy, nástupem nové ředitelky se čtrnáctiletou praxí učitelky na I. stupni ZŠ. Jako zástup za mateřskou dovolenou byla přijata paní učitelka s patnáctiletou praxí, která vystudovala obor speciální pedagogika a specializační studium pro metodiky prevence. Ve škole vyučuje také anglický jazyk, pracuje jako výchovná poradkyně a metodička prevence. Část úvazku učitelky I. stupně výuku výchov (HV, VV, TV, PV) zajišťuje ve škole paní vychovatelka. Během příštího roku bude nutné zajistit pro tuto výuku (pro školní rok 2014/2015) kvalifikovaného učitele na částečný úvazek. Nepovinný předmět Náboženství vyučuje externí pracovnice. Mateřská škola Personální obsazení v mateřské škole bylo stálé po celý školní rok. Výchovu a vzdělávání zajišťovaly dvě plně kvalifikované učitelky. Během roku došlo vzhledem k počtu dětí a délce provozní doby v MŠ k navýšení úvazků obou učitelek na 1,00. Školní družina Vychovatelka školní družiny je plně aprobovaná, s dlouholetou praxí.. Školní jídelna Školní jídelna organizačně zajišťuje stravování pro mateřskou školu, základní školu a zaměstnance školy. Na chodu školní jídelny se podílejí dvě pracovnice-vyučená kuchařka s dlouholetou praxí a dále vedoucí školní kuchyně a pomocná kuchařka v jedné osobě. Nepedagogičtí pracovníci všech součástí školy (školnice-uklizečka, účetní školy-pomocná kuchařka-vedoucí školní kuchyně, kuchařka,) se starají o úklid, čistotu, provoz školy a stravování dětí i zaměstnanců školy. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI počet fyzických osob Interní pracovníci počet 5 přepočtené úvazky 5,00 Externí pracovníci počet 1 přepočtený úvazek 0,10 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet pedag. pracovníků Počet žáků na ped. úvazek Mateřská škola ,00 13,5

14 Základní škola ,41 11,6 Školní družina ,59 11,8 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe Ŕeditelka 1,00 VŠ, 1. st. 15 Učitelka ZŠ 1,00 VŠ, Spec. ped. 15 Učitelka ZŠ 0,41 SŠ, ped. vychov. 18 Učitelka MŠ 1,00 SŠ, ped.předšk. věku 15 Učitelka MŠ 1,00 SŠ, ped.předšk. věku 8 Vychovatelka ŠD 0,59 SŠ, ped. vychov. 21 Celkem 5,00 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI počet fyzických osob Interní pracovníci počet 3 přepočtené úvazky 3,00 Externí pracovníci počet 0 přepočtené úvazky 0,00 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace školnice 0,50 vyučená SOU prodavačka uklízečka 0,50 vyučená SOU prodavačka kuchařka 1,00 vyučená SOU kuchařka účetní 0,50 SŠ ekonomická vedoucí kuchyně 0,30 SŠ ekonomická pomocná kuchařka 0,20 SŠ ekonomická Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti ve školním roce 2012/2013: Požadovaný stupeň vzdělání v ZŠ 81 % Požadovaný stupeň vzdělání v MŠ 100 % Aprobovanost v ZŠ 81 % Aprobovanost v MŠ 100 %

15 6. Údaje o DVPP, přehled absolvovaných akcí ve školním roce 2012/2013 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci byli vzdělávání podle Plánu DVPP a dle aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Během školního roku probíhala pravidelná školení BOZP, PO ( ). ZŠ AKCE DATUM MÍSTO V. Velísková Školení BOZP ved. pracovníků ZŠ Slovenská Zlín Lili a Vili-globální metoda čtení ZŠ Tečovice M. Langerová Setkání výchovných poradců KPPP Zlín Depistáž SPU KPPP Zlín Lili a Vili-globální metoda čtení ZŠ Tečovice Region. porada vých. poradců KPPP Zlín L. Slováková Školení zdravotníků ČČK Zlín Školení zdravotníků ČČK Zlín MŠ I. Kupská Kritéria příjímání dětí do MŠ KÚ Zlín Hody, hody, doprovody! Zpíváme jaru a mamince NIDV Zlín M. Nejezová Prevence grafomotorických obtíží u dětí předškol. a škol. věku KPPP Kroměříž ŠJ J. Brázdilová Školení vedoucích škol. jídelen Hradská Zlín Školení účetních SPŠ Zlín Porada vedoucích škol. jídelen SPŠ Zlín

16 7. Hodnocení výsledků výchovného působení Výsledky prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) Základní škola Sazovice ročník, počet žáků 28 školní rok 2012/2013 Hodnocení minimálního preventivního programu (MPP) Zprávu za minulý rok vypracovala: Ludmila Slováková Zaměření MPP Ve školním roce 2012/2013 byl minimální preventivní program v naší škole zaměřen na tyto oblasti: Osobnost dítěte, sociální prostředí Zdraví, výživa a hygiena Ochrana před úrazy, nebezpečí od cizích lidí Návykové látky a zdraví Prevence vandalismu a kriminality Multikulturní výchova k toleranci, etická výchova Stanovené krátkodobé cíle: vytvoření školního poradenského zařízení seznámení pedagogů s kompetencemi školního metodika prevence a výchovného poradce vytvoření internetových stránek metodika prevence zřízení nástěnky metodika prevence mapování vztahů v kolektivech tříd oslovování žáků jmény od 1. třídy zlepšování vztahů mezi žáky zlepšování sociálního klimatu ve škole týmová spolupráce učitelů zajistit odborné vzdělávání všech pedagogů v oblasti primární prevence Škola má vypracovaný minimální preventivní program, jehož cílem je předcházet sociálně patologickým jevům mezi dětmi. S touto tematikou se setkávají žáci prostřednictvím výuky, kde je součástí učiva některých vyučovacích předmětů, např. český jazyk, prvouka, vlastivěda a přírodověda. Vztahy mezi dětmi v jednotlivých třídách byly zjišťovány také prostřednictvím dotazníku Já a moje třída (příloha 1,2). Ve škole byly v průběhu roku vybudovány dva relaxační koutky. Do přízemí školy byla umístěna informační nástěnka školní metodičky prevence a schránka důvěry, která je pravidelně vybírána. Pro zlepšování školního klimatu a posilování pěkných kamarádských vztahů mezi dětmi byla v průběhu celého školního roku zařazována do vyučování řada projektů a společných aktivit žáků, při níž se děti učily vzájemné spolupráci, pomoci a komunikaci, přijetí neúspěchu, hodnocení i sebehodnocení. Při škole rovněž pracuje i několik zájmových kroužků pro děti MŠ i ZŠ. Škola spolupracuje s KPPP Zlín, SPC Zlín, OS Madio, OS Podané ruce, Policií ČR, obecním

17 úřadem i místními spolky. školní metodička prevence Mgr. Marcela Langerová konzultační hodiny úterý hodin Tabulka evidence rizikového chování Kyberšikana - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Jiné - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Kouření - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Alkohol - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Drogy - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Šikana - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Záškoláctví do 10 hodin 0 podezření nad 10 hodin počet řešení školou 0 Kriminalita - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Gamblerství - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Rasismus - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Vulgarismus - reálná zjištění 2 podezření 0 počet řešení školou 2 Aktivity podporující rozvoj osobnosti dítěte a zkvalitnění sociálního klimatu - prezentace školy na veřejnosti - kulturní vystoupení (Mikulášská besídka, besídka ke Svátku matek, vystoupení ke 140. výročí vybudování školy v obci) - recitační soutěž - literární soutěž - v rámci spolupráce s MŠ setkávání s budoucími školáky při divadelních představeních, společných aktivitách, návštěva předškoláků v 1. třídě - akce obecní knihovny beseda nad knihou, řád knihovny, pasování prváčků na čtenáře - výchovný koncert - Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně - účast ve výtvarných soutěžích - spolupráce se spádovou školou - ZŠ Mysločovice - návštěva 5. tříd - účast v matematické soutěži Klokan a Cvrček - stmelovací aktivita Noc ve škole - program OS Podané ruce - preventivní programy OS Madio - program Kamarádství, Červík Šikana třída - program Já a moje třída třída - společné celodenní vycházky, školní výlet, besedy, činnosti školní družiny Aktivity podporující zdraví a zdravý životní styl - využívání relaxačních koutků dětmi v době přestávek - pitný režim je zabezpečen přinášením vlastních nápojů z domova dětí, v MŠ je zajištěn celodenně - celoroční třídění odpadu, sběr papíru, nefukčních mobilů, PET vršků, pomerančové kůry - návštěva dopravního hřiště v Malenovicích - projekt Člověk, Zdravověda, zdravá výživa a zdravý životní styl Zdravá pětka, spolupráce se školní jídelnou - zařazování relaxačních a tělovýchovných chvilek do vyučování - pohybové aktivity školní družiny zaměřené na podporu zdravého životního stylu při pobytu venku i v tělocvičně

18 Využití volného času žáků, mimoškolní aktivity žáků - nabídka zájmových kroužků organizovaných školou (Kroužek anglického jazyka, Literárně dramatický kroužek, Včelařský kroužek) - nabídka kroužků TYMY Holešov (Hudebně pohybový kroužek, Barvička-výtvarný kroužek, Flétnička pro děti) - nabídka činností a akcí ve školní družině (Drakiáda, beseda s veterinárním lékařem, návštěva místního muzea) - kroužky v obci a okolí (DFS Konopka, Kutílek - kroužek dovedných rukou, SDH Sazovice hasičský oddíl, TJ Sokol Mysločovice - fotbal) Výchovné poradenství ve škole Funkci výchovné poradkyně vykonávala v letošním školním roce Mgr. Marcela Langerová. Konzultační hodiny probíhaly vždy ve středu v době od do hodin. V rámci své pracovní náplně se pravidelně účastnila setkání výchovných poradců a regionálních porad v KPPP ve Zlíně. V letošním školním roce jsme neřešili žádný vážný kázeňský problém. Menší potíže v chování žáků byly řešeny okamžitě, zpravidla třídní učitelkou. Vzrůstající agresivita u dětí je problémem celé společnosti, setkáváme se s ní občasně i na naší škole. Snahou všech pedagogů je eliminovat takové chování u žáků a nabídnout jim jiné možnosti, jak se mohou vypořádat s určitým problémem v rámci pravidel slušného chování a vzájemné komunikace. Ve škole je z důvodu sluchového postižení integrován jeden žák. Na vyšetření do KPPP Zlín byli z důvodu podezření na některou ze SPU posláni dva žáci. Dva žáci byli vyšetřeni ve SPC ve Zlíně. Důraz je ve škole kladen také na práci s nadanými žáky (individuální přístup učitele, práce navíc, složitější úkoly, vysvětlování učiva ostatním spolužákům, práce na PC, účast v soutěžích apod.). V základní škole byla v rámci prevence provedena pracovnicemi KPPP Zlín depistáž SPU. O jejím výsledku bylo vedení školy informováno písemnou formou. Logopedickou depistáž v mateřské zajistila pracovnice SPC Kroměříž. Paním učitelkám poskytla i řadu užitečných rad při práci s dětmi spojené s vývojem řeči a správnou výslovností. Pro rodiče budoucích prváčků proběhla ve škole přednáška na téma Školní zralost, kterou vedly pracovnice KPPP Zlín. Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními KPPP Zlín, SPC Zlín a Kroměříž, dále s Policií ČR.

19 8. Údaje o významných mimoškolních aktivitách, soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti Mimořádné pedagogické aktivity učitelů: Spolupráce se ZŠ Mysločovice a Tečovice Spolupráce s MŠ Mysločovice, Lechotice Vytváření vlastních metodických listů a didaktických pomůcek Spolupráce se zřizovatelem, Střediskem volnočasových aktivit TYMY Holešov, kroužky v obci Vedení kroužků Příprava žáků pro veřejná vystoupení Účast a úspěchy žáků v soutěžích okresního významu Příprava žáků na soutěže Péče o místní muzeum, příprava akcí Praxe studentek L. Ondíkové v MŠ, T. Doleželové v ZŠ-vedení při praxi, hodnocení studentek Soutěže a přehlídky žáků: Název akce Školní kolo Okrskové, okresní Umístění kolo Recitační soutěž 28 3 (okrskové kolo) Pěvecká soutěž Trnečka Zlín 1 (okresní kolo) 1. místo Jana Matoušková Matematická soutěž Klokan, Cvrček Výtvarná soutěž Domácí mazlíčci Výtvarná soutěž Tečovická paleta Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Výtvarná soutěž (okrskové kolo) 2. místo Jana Matoušková 4. místo Pavel Šesták 28 Čestné uznání pro školu 28 4 Cestou dvou bratří Soutěž Zlatá včela 3 Literární soutěž 18 Významné mimoškolní aktivity žáků: Škola se prezentovala na veřejnosti vystoupením dětí na Mikulášské besídce, na besídce ke Svátku matek a v programu spojenému s oslavami 140. výročí vybudování školy v obci. Řada žáků školy navštěvuje některé kroužky, které v obci a jejím okolí pracují, např. DFS Konopka, kroužek tvořivých rukou Kutílek, SDH Sazovice, TJ Sokol Mysločovice

20 fotbalový oddíl, DDM Sluníčko Tlumačov sportovní aerobic, ZUŠ Zlín Malenovice apod. Další sportovní činnosti: Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku v ZŠ Dopravní dopoledne v MŠ Soutěže ve vybíjené, fotbalu (140. výročí školy), netradičních sportovních disciplínách v ZŠ, ŠD Akce školy (vycházky, exkurze, projekty, besedy ) Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben MPP Nocování ve škole (OS Podané ruce) Kdo si hraje, nezlobí (výstava hraček v Muzeu Kroměřížska) Sazovice, svatý Václav (projekt) Lesní škola (podzimní vycházka na Hostišovou) Cvičná evakuace školy Fotografování pro výročí školy Teď mají zelenou babička s dědou (beseda s prarodiči, dotazník) Výuka na dopravním hřišti Sběr papíru Škola plná strašidel (TIV-tematicky integrovaná výuka) Dušičkový čas (TIV) Pyžamový den (TIV) Svatý Martin (TIV) OS Madio-preventivní programy pro žáky I. stupně Depistáž SPU-KPPP Zlín Vystoupení žáků na Mikulášské besídce Advent ve škole-obchůzky sv. Barbory, sv. Mikuláše, sv. Lucie, TIV Čertovská školička (TIV) Divadelní představení Princezna Rozmařilka (loutkové divadlo) Vánoce v muzeu-vánoční zvykosloví Vánoční dílny s rodiči dětí OS Madio-preventivní programy pro žáky I. stupně Návštěva předškoláků v 1. ročníku Zápis dětí do 1. ročníku Dopravní výchova Volba prezidenta Cesta do pravěku (TIV) Člověk (projekt) Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku Zdravá pětka-preventivní program ke zdravému životnímu stylu Valentýnský ples Svatý Valentýn (TIV) Recitační soutěž (školní a okrskové kolo) Pěvecká soutěž Trnečka Zlín Divadelní představení Maxipes Fík (Městské divadlo Zlín) Zdravověda, Zdravé zuby (projekty) Souvislá praxe studentky T. Doleželové Výchovný koncert v Kongresovém centru ve Zlíně Jaro, Velikonoce, Barevný týden (TIV, projekt)

21 Květen Červen Beseda v knihovně Den Země (TIV) Karel IV. (TIV) Filipojakubská noc (TIV) Sběr papíru Výuka na dopravním hřišti Vystoupení žáků na besídce ke Svátku matek Bambiriáda Zlín-účast vybraných žáků Den otevřených dveří v ZŠ Oslavy 140. výročí vybudování školy v obci, turnaj ve fotbalu Fotografování žáků Výtvarná soutěž Tečovická paleta Literární soutěž Školní výlet na Buchlov a rozhlednu Brdo Návštěva budoucích páťáků v ZŠ Mysločovice Pasování prváčků na čtenáře Testování žáků 3. tříd Zahradní slavnost Veřejně prospěšná, charitativní a ekologická činnost dětí Sběry starého papíru (2x ročně), PET vršků, mobilů, pomerančové kůry Celoroční třídění odpadu Humanitární sbírky pro Fond Sidus, Nadaci Chrpa, Kočičí útulek Jiné -pravidelné půjčování knih ze školní i obecní knihovny -projekty Školní mléko, Ovoce do škol -zubní preventivní prohlídky 2x ročně v MŠ i ZŠ -prodejní výstavka knih v MŠ -příspěvky do obecních novin, vydávání školního časopisu - pečení svatomartinských rohlíčků, perníků, cukroví -prezentace prací dětí (výtvarných a literárních) v obecní knihovně -projekt Aktivní škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33) OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / 2014

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více