VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012

2 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím usnesením školské rady. Na webu školy a v informaním systému školy na spoleném disku K: je v elektronické podob uloženo identické znní výroní zprávy. 1. vydání Stední prmyslová škola stavební, eské Budjovice, Resslova 2, 2012

3 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva OBSAH 1. Základní údaje o škole ehled obor vzdlání Zabezpeení innosti školy Personální zabezpeení innosti školy Materiáln-technické podmínky vzdlávání Údaje o pijímacím ízení Poty žák školy Žáci pijatí do 1. roníku Žáci pijati do vyšších roník Žáci cizinci Výsledky vzdlávání žák Vzdlávací programy ební plány Prh a výsledky vzdlávání, hodnocení žák Maturitní zkoušky Odborná praxe Dálkové studium Zájmové vzdlávání Školní a mimoškolní soutže edmtové komise Program EVVO Práce tídních uitel Prevence sociáln patologických jev innost výchovného poradce Prevence sociáln patologických jev Další vzdlávání pedagogických pracovník Aktivity a prezentace školy na veejnosti Výchovn vzdlávací akce Sportovn výchovné akce Prezentace školy na veejnosti Mediální prezentace školy Spolupráce školy s rodii Výsledky inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Vyizování stížností, oznámení a podn Základní údaje o hospodaení školy Rozpotové ukazatele pro rok Výsledky inventarizace majetku Prevence rizik a školní úrazy Prevence rizik Školní úrazy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních program Zapojení školy do dalšího vzdlávání v rámci celoživotního uení edložené a realizované projekty financované z cizích zdroj Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zamstnavatel a dalšími partnery pi plnní úkol ve vzdlávání Obecn prospšná spolenost íloha. 1 - Obecn prospšná spolenost SPŠ stavební íloha. 2 Sdružení rodi (pehled hospodaení) SPŠS eské Budjovice 3

4 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íloha. 3 Celostátní soutž žák stedních prmyslových škol stavebních Práce s grafickými programy na stavební prmyslovce SPŠS eské Budjovice

5 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ÚPLNÝ NÁZEV ŠKOLY Stední prmyslová škola stavební, eské Budjovice, Resslova 2 Poštovní adresa: Stední prmyslová škola stavební, Resslova 2, eské Budjovice CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Stední prmyslová škola stavební v eských Budjovicích je veejná škola. Škola umožuje studentm bezplatné tyleté studium, zakonené maturitní zkouškou. Je ureno pro chlapce a dívky, kteí ukonili devátý roník základní školy a pro uchazee po vyuení. Škola poskytuje též možnost dálkového studia. izovatelem školy jako píspvkové organizace je Jihoeský kraj. VEDENÍ ŠKOLY editel školy: RNDr. Vladimír Kostka tel..: Sekretariát editele: Marcela Pernikáová tel..: Zástupce editele (statutární zástupce): PaedDr. Alena Stachová tel..: Zástupce editele: Ing. Hana Konená tel..: Vedoucí praxí: Ing. Zdenk Horkel tel..: Hospodáské oddlení: Ing. Lenka Klabouchová tel..: íslo faxu DLEŽITÁ ÍSLA REDIZO IZO (stední škola) Bankovní úty: / /0300 SPŠS eské Budjovice 5

6 Výroní zpráva školní rok 2011/12 ID datové schránky: shckbdf Web adresy: ŠKOLSKÁ RADA edseda lenové Ing. Petr ížek Mgr. Vra ervenková Ing. Vladimír Boršek Ing. Roman Gottfried Ing. arch. Jií Mysliveek Karel Vácha Školskou radu je možno kontaktovat prostednictvím u Ing. Romana Gottfrieda 6 SPŠS eské Budjovice

7 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva 2. PEHLED OBOR VZDLÁNÍ Pro školní rok 2011/2012 má škola ve školském rejstíku zapsány tyto vzdlávací programy: M/001 Stavebnictví (dobíhající) pro denní studium pro dálkové studium M/01 Stavebnictví - školní vzdlávací program pro denní studium pro dálkové studium M/02 Geodézie a katastr nemovitostí pro denní studium SPŠS eské Budjovice 7

8 Výroní zpráva školní rok 2011/12 3. ZABEZPEENÍ INNOSTI ŠKOLY 3.1. PERSONÁLNÍ ZABEZPEENÍ INNOSTI ŠKOLY LENNÍ ZAMSTNANC PODLE VKU A POHLAVÍ k muži ženy celkem % do 20 let let let let , let ,67 61 a více let ,67 Celkem ,0 % ,0 x LENNÍ ZAMSTNANC PODLE VZDLÁNÍ A POHLAVÍ vzdlání dosažené muži ženy celkem % Základní ,7 Vyuen stední odborné úplné stední ,3 vyšší odborné Vysokoškolské Celkem ,0 LENNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE odborná kvalifikace spluje kvalifikaci nespluje kvalifikaci celkem % itel všeobecnvzdlávacích pedm itel odborných pedm itel odborného výcviku Celkem ,0 8 SPŠS eské Budjovice

9 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva PEHLED PRACOVNÍK PODLE VZDLÁNÍ A APROBOVANOSTI Pedagogití pracovníci íjmení, jméno, titul za. 1) Kostka Vladimír RNDr. rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání 1955 Univerzita J.E.Purkyn Brno Fa. írodovdeck á Numerická matematika rok ukonení 1981 RNDr v r. 2011/2012 vyuoval edmm ICT Chybí DPS Bohá Štpán Ing. U 1959 VUT Praha Fa stavební 1984 DPS 2006 POS, KOC Pozemní stavby Bohdal Bohuslav U 1952 Pedagogická MAT-FYZ pro ZŠ 1975 Doplk. MAT,FYZ Mgr. fakulta eské Budjovice stud. pro SŠ 1981 Bouek Otakar Ing. UD 1941 VUT Praha Fa stavební 1964 DPS 1977 STK Brož Vladimír Ing. arch. U 1963 VUT Praha Fa architektury 1988 ARC, ODK Chybí DPS Bubeníková Zdeka Ing. U 1961 VŠ chemickotechnologická Praha Codl Miroslav Mgr. U 1955 Pedagogická fakulta eské Budjovice Crha Miroslav Mgr. U 1979 Jihoeská Univerzita eské Budjovice Fa potravináské.a biochemické technologie MAT.- TV pro ZŠ Pedagogická fa CJ NJ pro SŠ 1984 DPS Doplk. TEV stud. pro SŠ JL,NEJ pozn. SPŠS eské Budjovice 9

10 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íjmení, jméno, titul za. 1) ková Jarmila Ing. rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání echová Vra Ing. U 1959 VŠ chemicko- U 1962 VUT Praha Fa stavební geodézie a kartografie Fa-technologie technolog. Praha paliv a vody erná Šárka Mgr. U 1975 Jihoeská Univerzita eské Budjovice ervenková Vra Mgr. Doekalová Jana Mgr. U U 1953 Universita Karlova Praha 1972 Univerzita Karlova Praha Pedagogická fakulta MAT-VT pro SŠ Fa matematickofyzik. MAT - DEG pro SŠ Fa matematickofyzik. MAT- DEG. pro SŠ Drnková Ivana Ing. U 1957 VUT Praha Fa stavební - Vodní hospod. a vodní stavby Filler Lukáš Mgr., DiS. U 1983 VOŠ pedagogická Litomyšl JU.Budjovice Pedagogika volného asu orientace TV TV-Zempis pro II.st.ZŠ Gottfried Roman Ing. U 1968 VUT Praha Fa stavební konstrukce a dopravní stavby v r. 2011/2012 rok ukonení vyuoval edmm 1990 DPS 2004 GEO, KRY 1983 CHE, BIE Chybí DPS 1998 MAT, ICT 1977 MAT,DEG, 1996 MAT,DEG 1982 DPS 1988 EKO, VOS TEV, ZEM 1994 DPS 2008 STK, SME, DOS, KOC Chybí aprobace Pro SŠ pozn. 10 SPŠS eské Budjovice

11 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva íjmení, jméno, titul za. 1) Buchtová Jana Mgr. U Dundová Jana Mgr. U Kurfirstová Barbora Mgr. U rok nar Jihoeská Univerzita B. nejvyšší dokonené vzdlání 1966 Univerzita Karlova Praha 1981 Jihoeská Univerzita CB Pedagogická fakulta J-ANJ Fa matematickofyzik. MAT-DEG Fa pedagogická AJ-FJ pro ZŠ Hanzal Zdenk Ing. U 1961 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Hegr Daniel Mgr. U 1977 Jihoeská Pedagogická Univerzita B fa AJ-NJ pro ZŠ Hes Karel 1952 Vojenská akademie Brno Fa - inž.pozemních vojsk Geodézie - kartografie Horkel Zdenk Ing VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Mužík Jan Mgr. U 1960 Jihoeská Pedagogická Univerzita B fa RJ D ANJ rok ukonení v r. 2011/2012 vyuoval edmm pozn ANJ Chybí aprobace pro SŠ 1989 MAT,DEG, 2007 ANJ 1985 DPS 1988 SME 2004 AJ pro SŠ ANJ 1976 DPS 1997 GEO, EKO,PRA 1987 DPS 1997 POS,KOC,CAD ANJ Klierová Mária Mgr. UD 1944 Univerzita Šafárika Košice Fa filozofická SJ - D Kronika Michal Ing. U 1963 VUT Praha Fa stavebnípozemní stavby 1968 OBN 1986 MOS, PRA, SME, STK, DEG Chybí DPS SPŠS eské Budjovice 11

12 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íjmení, jméno, titul za. 1) rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání Konená Hana Ing. U 1969 VUT Brno Fa stavební pozemní stavby Konopová Hana Ing. U 1955 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Kotrba Jií Ing. U 1958 VUT Praha Fa stavební vodní hospodáství a vodní stavby Koubová Eva Mgr. U 1950 Pedagogická Z TV pro ZŠ UD fakulta B ešniková Hana Mgr. VP 1958 Pedagogická fakulta B Kurfirst Vojtch Ing. U 1953 VŠ zemlská Brno RJ OV AJ Fa lesnická lesní inženýr technického smru Lanz Zdenk Ing. U 1958 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Lefan Robert U 1970 SPŠ stavební Pozemní stavitelství Lhotáková Lucie U 1974 Masarykova Fa Mgr. Univerzita Brno írodovdeck á MAT-DEG pro SŠ v r. 2011/2012 rok ukonení vyuoval edmm 1993 DPS 2000 POS,KOC, 1979 DPS 2001 KOC, POS 1982 DPS 1995 INS, SME, VOS, KOC, CAD 1973 Rozš.studi um pro SŠ Vých.por adce 2001 TEV ANJ, OBN 1979 DPS 2001 STS,PRA, STM 1982 DPS 1995 POS,KOC 1989 DPS 1994 STS,PRA, STM Chybí VŠ pozn RP, MD 12 SPŠS eské Budjovice

13 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva íjmení, jméno, titul za. 1) Maršíková Magdaléna Ing. Mužíková Dana Mgr. U rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání U 1955 VUT Brno Fa stavební geodézie a kartografie 1961 Jihoeská Univerzita B Pedagogická fa. RJ OV rok ukonení v r. 2011/2012 vyuoval edmm pozn EKO Chybí DPS NEJ, ANJ, OBN Mysliveek Jií Ing.arch. NJ U 1962 VUT Praha Fa architektury architektura 1987 St pedagogi ky POS, KOC, ARC, ART Návarová Vladislava U 1969 VUT Brno Fa stavební 1993 STK, SME Chybí DPS Ing. pozemní stavby Petrášková Blanka U 1960 VUT Praha Fa stavební 1984 DPS 1985 POS, KOC, TZB Ing. pozemní stavby Prem Jan Ing. U 1963 Vojenská akad. Vojenské 1988 ODK, KOC Chybí DPS A.Zapotockého pozemní stavitelství Pražáková Olga Mgr. U 1964 Pedagogická CJ - NJ 1987 NEJ,CJL fakulta B Puškáová Milada U 1954 Pedagogická CJ-VV pro ZŠ 1977 Rozš.studi CJL,ODK Mgr. fakulta B um pro SŠ 1982 Slabá Lenka Mgr. U 1958 Pedagogická MAT- FYZ MAT,FYZ, BIE fakulta B Slezák Petr Ing. UD 1940 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby 1968 DPS 1976 STK,POS,KOC, SME, Stachová Alena PaedDr UK Praha Pedagog. fa MAT-CHE 1986 Šk. manage ment 1998 MAT, ICT, BIE SPŠS eské Budjovice 13

14 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íjmení, jméno, titul za. 1) rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání rok ukonení v r. 2011/2012 vyuoval edmm CJ - D 1989 CJL, DEJ fakulta B Strejková Jolana Mgr. U 1964 Pedagogická Škopek Vlastimil Ing. U 1959 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby 1983 DPS 2004 CAD,POS,KOC pozn. Volný Emil Ing. UD 1947 VUT Praha Fa stavební 1973 DPS 2002 KOC,POS pozemní stavby Veselý Dalibor U 1973 Gymnázium Brno 1992 CAD Chybí VŠ Vejsada Jaroslav Mgr. UD 1944 Univerzita Karlova Praha Fa matematicko Studium pro ídící MAT, FYZ fyzik. MAT- pr FYZ. 1) editel, Z zástupce editele, U uitel, UD uitel dchodce 14 SPŠS eské Budjovice

15 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Nepedagogití zamstnanci íjmení, jméno, titul funkce rok naroz. nejvyšší dokon. vzdlání rok ukonení echová Vra Ing. knihovnice 1959 VŠ chemickotechnolog. Praha Fa-technologie paliv a vody 1983 Grillová Jaroslava etní 1956 SEŠ Vimperk 1975 pozn. Klabouchová Lenka Ing. ekonomka 1969 VŠE Praha Fa podnikohospodáská 1992 Líka Jan Ing. správce ICT 1964 VUT Praha Fa stavební 1988 DPS 1991 Pernikáová Marcela sekretáka 1957 Gymnázium CB 1976 Vojáek Jaroslav školník 1945 SPŠ stavební CB 1989 Bublavá Irena uklízeka 1965 SOU prodava erná Dana uklízeka 1967 SOU Volyn peka 1985 Frantíková Dagmar uklízeka 1955 OU Ústí n.orlicí adlena 1972 astná Anna uklízeka 1955 ZŠ SPŠS eské Budjovice 15

16 Výroní zpráva školní rok 2011/12 ZAZENÍ PRACOVNÍK DO PLATOVÝCH TÍD platová tída poet zaazených pracovník TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMRU NA ŠKOLE doba trvání poet % do 5 let do 10 let 11 18,3 do 15 let do 20 let 11 18,3 nad 20 let 11 18,4 celkem ,0 CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONENÍ PRACOVNÍHO POMRU ZAMSTNANC nástupy a odchody poet nástupy nové 3 odchody MATERIÁLN-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDLÁVÁNÍ PRACOVIŠT hlavní budova odlouené pracovišt Resslova 2, eské Budjovice Výuková hala v areálu firmy AKUTERM, Novohradská 15, eské Budjovice PROSTORY V HLAVNÍ BUDOV Suterén 1. PP ební prostory Vodohospodáská laborato Laborato mechaniky zemin Chemická laborato ebna U0 (pro studenty dálkového studia) Ostatní prostory 16 SPŠS eské Budjovice

17 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Šatny žák Tepelné hospodáství (výmníková stanice v. regulace a pípravy TUV) ízemí 1. NP ební prostory locvina (velká tlocvina, gymnastický sál, posilovna) Zázemí tlocviny (šatny, sklady náadí, sociální zaízení, kabinet pro 3 vyuující) Aula (sál s kapacitou poslucha s možností využití audiovizuální techniky Kmenové uebny (4 uebny kapacita žák: U11, U12, U13, U14) ebny výpoetní techniky (2 uebny kapacita 2x 18 žák: VYT1, VYT2) Laboratoe STK (zkušební laboratoe betonu a stavebních konstrukcí, kapacita 18 žák) Laboratoe stavebních materiál (zkušební laboratoe STM, kapacita 18 žák) Ostatní prostory Kabinety (3 místnosti celková kapacita 12 vyuujících) Denní místnost pracovnic úklidu Byt školníka Bufet (prostor bufetu je provozován samostatným subjektem v nájmu) Sociální zaízení 1.patro 2. NP ební prostory Kmenové uebny (6 ueben kapacita žák: U22, U23, U24, U25, U26, U28) ebny výpoetní techniky (2 uebny kapacita 1x x 34 žák: VYT3, VYT4) Ostatní prostory Kabinety (6 místností celková kapacita 22 vyuujících) Vedení školy, sborovna, hospodáské oddlení Místnost správce PC sít, serverovna Sociální zaízení 2.patro 3. NP ební prostory Kmenové uebny (5 ueben kapacita žák: U32, U34, U35, U36, U37) ebna fyziky (kapacita žák: UFY) Malé uebny (2 uebny kapacita 2x18 žák: U31, U33,) Rýsovna (uebna opatena rýsovacími prkny,kapacita žák: RY) Ostatní prostory Kabinety (3 místnosti celková kapacita 6 vyuujících) Sociální zaízení 3.patro 4. NP ební prostory Kmenová uebna (kapacita 34 žák: U41) Jazykové uebny (3 uebny kapacita 3x18 žák: JA1, JA2, JA3) Ateliér I (14 rýsovacích prken, 6 rýsovacích stol, 2 PC pracovišt, kapacita 18 žák) Ateliér II (14 PC pracoviš, PLOTTER A0 + tiskárna A3) Ostatní prostory SPŠS eské Budjovice 17

18 Výroní zpráva školní rok 2011/12 Kabinety (2 místnosti celková kapacita 8 vyuujících) Sociální zaízení Vstupy do pdních prostor prostory na odloueném pracovišti v areálu firmy AKUTERM TECHNICKÉ VYBAVENÍ Odlouené pracovišt pro výuku praxe v 1. a 2. roníku ízemní zdná hala s ocelovou áste zateplenou stechou 12 x 30 m. Vybavení plynové sálavé vytápní, osvtlení Vybavení pro výuku: zkušební stny pro nácvik omítání, materiál pro nácvik zdní, materiál a pomcky pro nácvik montáže bednní, cviná stecha pro nácvik pokrývaských prací a další pracovní plochy Sociální zázemí Šatna, umyvárna a WC pro žáky. Kabinet vyuujících Všechny kmenové uebny jsou vybaveny síovým pipojením a osazeny PC. Celkem 6 ueben je vybaveno interaktivní tabulí 5 kmenových ueben (U13, U14, U24, U25 a U34) a jazyková uebna JA2. Poet interaktivních tabulí se plánovit zvtšuje. ebna fyziky, všechny 4 uebny výpoetní techniky a kmenová uebna U23 jsou vybaveny stabilním dataprojektorem. Rýsovna je vybavena dataprojektorem se skenerem. Dataprojektor je také ve sborovn. Všechny kabinety jsou osazeny PC. ibližn polovina vyuujících má sven notebook. Ve škole je k dispozici nkolik penosných dataprojektor Ve škole je provozována stabilní PC sí a wi-fi sí. Každý pracovník školy a každý student má možnost pimen využívat PC techniku vetn tisku v barv až do formátu A0. Laborato STK disponuje zaízením pro zjišování krychelné / válcové pevnosti betonu a tahové pevnosti betonáské výztuže. Školní budova má zastaralou výmníkovou stanici, okna na hranici životnosti a nevyhovující tepelné charakteristiky obvodových konstrukcí. Budova nemá vyešen bezbariérový pístup. TZB budovy je sice trvale udržováno, ale je již stejn jako elektrické rozvody zastaralé. ICT ehled pracovních stanic Poet žák 502 Poet pedagogických pracovník 53 Pracovní stanice umístné v poítaových uebnách 71 Pracovní stanice umístné v nepoítaových uebnách, studovnách, školních knihovnách, apod SPŠS eské Budjovice

19 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Pracovní stanice sloužící k píprav pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdlávání 35 Poet pracovních stanic celkem 150 Poet pracovních stanic na 100 žák 30 Pracovní stanice technické parametry Starší 5 let 37 Novjší nevyhovuje standardu ICT Novjší vyhovuje standardu ICT 113 Lokální poítaová sí (LAN) školy Lokální poítaová sí standard ICT skutenost Poet pípojných míst 170 Sdílení dat Ano Ano Sdílení prostedk Ano Ano ipojení do internetu Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Bezpenost dat Ano Ano Personifikovaný pístup k datm Ano Ano ipojení k internetu služba hodnota standard ICT Skutenost Rychlost 512/128 a 1024/256 30/30 Mbit Agregace Nejvýše 1:10 - Veejné IP adresy Ano Ano Neomezený pístup na internet Ano Ano Oddlení VLAN (pedagog, žák) Ano Ano QoS (vzdálená správa) Ano Ano Filtrace obsahu Ano Ano Antispam Ano Ano Antivir Ano Ano Prezentaní a grafická technika technika skutenost Dataprojektor 9 Dotyková tabule 6 Tiskárny 35 SPŠS eské Budjovice 19

20 Výroní zpráva školní rok 2011/12 Kopírovací stroj 4 Výukové programové vybavení a informaní zdroje (licence) Operaní systém Windows XP, Vista, Windows 7 Antivirový program AVG Textový editor Microsoft Word Tabulkový editor Microsoft Excel Editor prezentací Microsoft PowerPoint Grafický editor - rastrová grafika Zoner Grafický editor - vektorová grafika Webový prohlíže Explorer Editor webových stránek Klient elektronické pošty Outlook Programy odborného zamení ArchiCAD AutoCAD Nemetschek Geus EuroCalc Fine Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na penosné médium (disketa, CD, ) ístup pedagog ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace pístupu ze školní sít na www stránky a službu internetu, které škola urí ístup k ICT z domova pro pedagogy Poet pípojných míst pro pipojení stanice nebo notebooku v uebnách 200 MB Ano Ano Ano Ano Ano WiFi sí INFORMANÍ STEDISKO Informaní stedisko je situováno v samostatných místnostech v pízemí budovy školy. Je zde místnost knihovny, která zahrnuje jak depozitá, tak prostor pro výpní a informaní služby, dále studovna s poítai a místnost pro zázemí. Informaní centrum poskytuje žákm a pracovníkm SPŠ stavební následující služby: 20 SPŠS eské Budjovice

21 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva absenní a prezenní pování asopis, knih, CD, video a audio kazet rezervace knih bezplatný pístup k internetu kopírovací a tiskové služby skenování laminování dokument Ve studovn je 12 míst pro uživatele, kterým jsou k dispozici 2 poítae s pipojením do sít školy a na internet. Poítae jsou vybaveny všemi grafickými programy vyuovanými v rámci výpoetní techniky. Ve školním roce se poítá s rozšíením poítaového vybavení studovny. V místnosti knihovny lze krom pování knih využívat zaízení pro kroužkovou vazbu, ezaku, kopírku barevnou (do formátu A3) a ernobílou (do formátu A0), barevnou tiskárnu (do formátu A3), skener a laminovací zaízení (do velikosti A4). Všichni žáci školy mají prkazy s árovými kódy, které slouží jako identifikaní znaky pro výpní systém knihovny. Také knihy jsou oznaeny árovými kódy, které využívá knihovnický program T series. Knihovní fond obsahuje knihovních jednotek. Jde o široký výbr beletrie, nauné literatury (vetn uebnic všeobecných pedm) i odborné literatury z oblasti stavaské a architektonické. Bhem školního roku 2011/2012 byl doplnn knižní fond beletrie pedevším o tituly z povinné etby. Také bylo zakoupeno nkolik nových uebnic a odborných knih. Poet nov vydaných odborných knih je ale stále nízký, kvli finanním možnostem školy však není nyní možné tento stav zlepšit. V knihovn jsou k dispozici i odborné asopisy, v roce 2012 mají návštvníci knihovny na výbr ze tinácti periodik. SPŠS eské Budjovice 21

22 Výroní zpráva školní rok 2011/12 4. ÚDAJE O IJÍMACÍM ÍZENÍ 4.1. PTY ŽÁK ŠKOLY ída poet žák z toho chlapc z toho dívek S1A S1B S1C S1D G S2A S2B S2C S2D S3A S3B S3C S3D S4A S4B S4C D4V D1S D1Z D2S D2Z D3S D3Z D4S D5S celkem ŽÁCI PIJATÍ DO 1. RONÍKU poet prvních tíd poet žák pijatých do prvních tíd denní studium dálkové studium SPŠS eské Budjovice

23 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva 4.3. ŽÁCI PIJATI DO VYŠŠÍCH RONÍK roník dálkové studium poet žák ŽÁCI CIZINCI kategorie cizinc obané EU ostatní cizinci pobývající v R pechodn nebo trvale, žadatelé o udlení azylu a azylanti Poet žák v denním studiu 0 1 Poet žák v dálkovém studiu 0 1 Poet žák celkem 0 2 SPŠS eské Budjovice 23

24 Výroní zpráva školní rok 2011/12 5. VÝSLEDKY VZDLÁVÁNÍ ŽÁK 5.1. VZDLÁVACÍ PROGRAMY Ve školním roce 2011/2012 probíhalo vzdlávání podle tchto vzdlávacích program: Dobíhající program: M / 001 Stavebnictví ve 4. roníku se zamením Pozemní stavitelství Dopravní stavitelství Vodohospodáské stavby Žáci roníku se vzdlávali podle Školního vzdlávacího programu Stavebnictví se zamením na pozemní stavitelství, zpracovaného podle RVP M /01 Stavitelství. Jedna tída 1. roníku se vzdlávala podle Školního vzdlávacího programu Geodézie a katastr nemovitostí, zpracovaného podle RVP M/ UEBNÍ PLÁNY POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 4. RONÍK název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník 1 eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk odborný AJO Nmecký jazyk NEJ Nmecký jazyk odborný NJO Obanská nauka OBN Djepis DEJ Matematika MAT /1 7 Fyzika FYZ Chemie CHE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H A Deskriptivní geometrie DEG B Odborné kreslení ODK C Výpoetní technika VYT D Ekonomika EKO E Stavební materiály STM 1, F Stavební mechanika SME SPŠS eské Budjovice

25 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva G Geodézie GEO H Pozemní stavitelství POS I Architektura ARC J Inženýrské stavby INS K Stavební konstrukce STK L Konstrukní cviení KOC M Praxe PRA 1, N Stavební stroje STS Cviení z matematiky CVM DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník 1 eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk odborný AJO Nmecký jazyk NEJ Nmecký jazyk odborný NJO Obanská nauka OBN Djepis DEJ Matematika MAT /1 7 Fyzika FYZ Chemie CHE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H A Deskriptivní geometrie DEG B Odborné kreslení ODK C Výpoetní technika VYT D Ekonomika EKO E Stavební materiály STM 1, F Stavební mechanika SME G Geodézie GEO H Pozemní stavitelství POS I Architektura ARC J Geologie a zaklád. staveb GZS K Vodní stavby VOS L Stavební konstrukce STK M Dopravní stavby DOS N Mostní stavby MOS O Konstrukní cviení KOC P Praxe PRA 1, Q Stavební stroje STS Cviení z matematiky CVM Cviení z fyziky CVF SPŠS eské Budjovice 25

26 Výroní zpráva školní rok 2011/12 VODOHOSPODÁSKÉ STAVBY Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník 1 eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk odborný AJO Nmecký jazyk NEJ Nmecký jazyk odborný NJO Obanská nauka OBN Djepis DEJ Matematika MAT /1 7 Fyzika FYZ Chemie CHE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H A Deskriptivní geometrie DEG B Odborné kreslení ODK C Výpoetní technika VYT D Ekonomika EKO E Stavební materiály STM 1, F Stavební mechanika SME G Geodézie GEO H Pozemní stavitelství POS I Architektura ARC J Geologie a zaklád. staveb GZS K Hydrologie a hydraulika HYH L Zdravot.a vodohospod.stav. ZVS M Vodní stavby VOS N Stavební konstrukce STK O Dopravní stavby DOS P Konstrukní cviení KOC Q Praxe PRA 1, R Stavební stroje STS Cviení z matematiky CVM Cviení z fyziky CVF GEODÉZIE 1. RONÍK Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Nmecký jazyk NEJ Základy spoleenských vd ZSV Základy práva ZPR Seminá komunikaních dovedností SKD Djepis DEJ SPŠS eské Budjovice

27 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Zempis ZEM Biologie a ekologie ZAE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H Deskriptivní geometrie DEG Informaní a komunikaní technologie ICT Poítaová grafika PGF Kartografické rýsování KRY Geodézie GEO Geodetické výpoty GEV Mapování MAP Kartografie KAR Ekonomika EKO Praxe PRA Fotogrammetrie FOT Katastr nemovitostí KAN Geografické informaní systémy GIS Tvorba geometrického plánu TGP Základy stavitelství ZAS STAVEBNICTVÍ 1. AŽ 3. RONÍK Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník Povinné vyuovací pedmty eský jazyk CJL Cizí jazyk * CIJ jepis DEJ Obanská nauka OBN Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BIE lesná výchova TEV Inf. a komunikaní technologie ICT Ekonomika EKO Deskriptivní geometrie DEG Odborné kreslení ODK Stavební materiály STM 2, Stavební mechanika SME Stavební konstrukce STK Geodézie GEO SPŠS eské Budjovice 27

28 Výroní zpráva školní rok 2011/12 Architektura ARC Pozemní stavitelství POS Konstrukní cviení KOC CAD systémy CAD Praxe PRA 1, Stavební stroje *** STS Stavební provoz STP Inženýrské stavby INS Volitelné pedmty Matematika I. nebo Matematika II Profilový pedmt POS Nepovinné pedmty Fyzikální seminá PH A VÝSLEDKY VZDLÁVÁNÍ, HODNOCENÍ ŽÁK Celkové hodnocení žák prospch ída prospli s prrný prospli neprospli vyznamenáním prospch S1A ,323 S1B ,212 S1C ,117 S1D ,153 G , roník celkem ,209 S2A ,351 S2B ,229 S2C ,449 S2D , roník celkem ,305 S3A ,271 S3B ,371 S3C ,591 S3D , roník celkem ,447 S4A ,497 S4B ,644 S4C ,517 DV , roník celkem ,554 Celkem denní studium ,379 ída dálkového studia prospli zanechali prospli s vyznamenáním studia D1S ,609 D1Z ,894 D2S 2 3 2, SPŠS eské Budjovice

29 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva D2Z ,986 D3S 2 1 2,813 D3Z 1 7-1,893 D4S 3 4 2,852 D5S 2 3 2,393 Celkem dálkové studium Komentá k výsledkm vzdlávání v dálkovém studiu: Z tabulkových pehled vyplývá, že zejména ve tídách ptiletého studijního programu dochází ve velké míe k prospchovým problémm, které jsou ešeny po vzájemné dohod zpravidla perušením studia a v následujícím školním roce znovupijetím do nedokoneného roníku, což má obdobný charakter jako opakování roníku. V celé ad pípad však prospchové problémy koní zanecháním studia, zejména v prvních dvou ronících. Piny: zvlášt pro studenty v ptiletém programu bývá velmi obtížné splnit studijní povinnosti vedle svých povinností pracovních a rodinných. Dále mívá na zmnu postoje ke studiu vliv zmna zamstnavatele, zmna v rodinné situaci, ojedinle i zmna ve zdravotním stavu. Proto zpravidla nepodrobujeme studenty dálkového studia komisionálnímu ezkušování. Hodnocení výsledk vzdlávání zpsob vyjádení: všichni žáci byli hodnoceni klasifikaním stupnm. Celkové hodnocení žák zhoršené chování (na konci školního roku) ída uspokojivé chování neuspokojivé chování S1A 1 S1B S1C S1D G1 2 S2A S2B S2C S2D 1 S3A S3B S3C S3D 1 S4A S4B S4C DV4 celkem denní studium 5 D1S nesledujeme nesledujeme D1SZ nesledujeme nesledujeme D2S nesledujeme nesledujeme D2SZ nesledujeme nesledujeme D3S nesledujeme nesledujeme SPŠS eské Budjovice 29

30 Výroní zpráva školní rok 2011/12 D3SZ nesledujeme nesledujeme D4S nesledujeme nesledujeme celkem Udlená výchovná opatení: ída tka ídního itele tka editele školy pochvala ídního itele pochvala editele školy S1A S1B S1C S1D G S2A S2B S2C S2D S3A S3B S3C S3D S4A S4B S4C DV celkem denní studium Dále bylo pt žák podmíne vyloueno, tyi za vysokou absenci a pozdní omlouvání zameškaných hodin, jedna žákyn za podvod. Komisionální pezkoušení žák ída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky S1A 2 S1B 2 S1C - S1D 2 G1 S2A 4 S2B - S2C 2 S2D - S3A 6 S3B 11 S3C 10 S3D 8 S4A 1 30 SPŠS eské Budjovice

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více