VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012

2 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím usnesením školské rady. Na webu školy a v informaním systému školy na spoleném disku K: je v elektronické podob uloženo identické znní výroní zprávy. 1. vydání Stední prmyslová škola stavební, eské Budjovice, Resslova 2, 2012

3 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva OBSAH 1. Základní údaje o škole ehled obor vzdlání Zabezpeení innosti školy Personální zabezpeení innosti školy Materiáln-technické podmínky vzdlávání Údaje o pijímacím ízení Poty žák školy Žáci pijatí do 1. roníku Žáci pijati do vyšších roník Žáci cizinci Výsledky vzdlávání žák Vzdlávací programy ební plány Prh a výsledky vzdlávání, hodnocení žák Maturitní zkoušky Odborná praxe Dálkové studium Zájmové vzdlávání Školní a mimoškolní soutže edmtové komise Program EVVO Práce tídních uitel Prevence sociáln patologických jev innost výchovného poradce Prevence sociáln patologických jev Další vzdlávání pedagogických pracovník Aktivity a prezentace školy na veejnosti Výchovn vzdlávací akce Sportovn výchovné akce Prezentace školy na veejnosti Mediální prezentace školy Spolupráce školy s rodii Výsledky inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Vyizování stížností, oznámení a podn Základní údaje o hospodaení školy Rozpotové ukazatele pro rok Výsledky inventarizace majetku Prevence rizik a školní úrazy Prevence rizik Školní úrazy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních program Zapojení školy do dalšího vzdlávání v rámci celoživotního uení edložené a realizované projekty financované z cizích zdroj Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zamstnavatel a dalšími partnery pi plnní úkol ve vzdlávání Obecn prospšná spolenost íloha. 1 - Obecn prospšná spolenost SPŠ stavební íloha. 2 Sdružení rodi (pehled hospodaení) SPŠS eské Budjovice 3

4 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íloha. 3 Celostátní soutž žák stedních prmyslových škol stavebních Práce s grafickými programy na stavební prmyslovce SPŠS eské Budjovice

5 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ÚPLNÝ NÁZEV ŠKOLY Stední prmyslová škola stavební, eské Budjovice, Resslova 2 Poštovní adresa: Stední prmyslová škola stavební, Resslova 2, eské Budjovice CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Stední prmyslová škola stavební v eských Budjovicích je veejná škola. Škola umožuje studentm bezplatné tyleté studium, zakonené maturitní zkouškou. Je ureno pro chlapce a dívky, kteí ukonili devátý roník základní školy a pro uchazee po vyuení. Škola poskytuje též možnost dálkového studia. izovatelem školy jako píspvkové organizace je Jihoeský kraj. VEDENÍ ŠKOLY editel školy: RNDr. Vladimír Kostka tel..: Sekretariát editele: Marcela Pernikáová tel..: Zástupce editele (statutární zástupce): PaedDr. Alena Stachová tel..: Zástupce editele: Ing. Hana Konená tel..: Vedoucí praxí: Ing. Zdenk Horkel tel..: Hospodáské oddlení: Ing. Lenka Klabouchová tel..: íslo faxu DLEŽITÁ ÍSLA REDIZO IZO (stední škola) Bankovní úty: / /0300 SPŠS eské Budjovice 5

6 Výroní zpráva školní rok 2011/12 ID datové schránky: shckbdf Web adresy: ŠKOLSKÁ RADA edseda lenové Ing. Petr ížek Mgr. Vra ervenková Ing. Vladimír Boršek Ing. Roman Gottfried Ing. arch. Jií Mysliveek Karel Vácha Školskou radu je možno kontaktovat prostednictvím u Ing. Romana Gottfrieda 6 SPŠS eské Budjovice

7 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva 2. PEHLED OBOR VZDLÁNÍ Pro školní rok 2011/2012 má škola ve školském rejstíku zapsány tyto vzdlávací programy: M/001 Stavebnictví (dobíhající) pro denní studium pro dálkové studium M/01 Stavebnictví - školní vzdlávací program pro denní studium pro dálkové studium M/02 Geodézie a katastr nemovitostí pro denní studium SPŠS eské Budjovice 7

8 Výroní zpráva školní rok 2011/12 3. ZABEZPEENÍ INNOSTI ŠKOLY 3.1. PERSONÁLNÍ ZABEZPEENÍ INNOSTI ŠKOLY LENNÍ ZAMSTNANC PODLE VKU A POHLAVÍ k muži ženy celkem % do 20 let let let let , let ,67 61 a více let ,67 Celkem ,0 % ,0 x LENNÍ ZAMSTNANC PODLE VZDLÁNÍ A POHLAVÍ vzdlání dosažené muži ženy celkem % Základní ,7 Vyuen stední odborné úplné stední ,3 vyšší odborné Vysokoškolské Celkem ,0 LENNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE odborná kvalifikace spluje kvalifikaci nespluje kvalifikaci celkem % itel všeobecnvzdlávacích pedm itel odborných pedm itel odborného výcviku Celkem ,0 8 SPŠS eské Budjovice

9 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva PEHLED PRACOVNÍK PODLE VZDLÁNÍ A APROBOVANOSTI Pedagogití pracovníci íjmení, jméno, titul za. 1) Kostka Vladimír RNDr. rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání 1955 Univerzita J.E.Purkyn Brno Fa. írodovdeck á Numerická matematika rok ukonení 1981 RNDr v r. 2011/2012 vyuoval edmm ICT Chybí DPS Bohá Štpán Ing. U 1959 VUT Praha Fa stavební 1984 DPS 2006 POS, KOC Pozemní stavby Bohdal Bohuslav U 1952 Pedagogická MAT-FYZ pro ZŠ 1975 Doplk. MAT,FYZ Mgr. fakulta eské Budjovice stud. pro SŠ 1981 Bouek Otakar Ing. UD 1941 VUT Praha Fa stavební 1964 DPS 1977 STK Brož Vladimír Ing. arch. U 1963 VUT Praha Fa architektury 1988 ARC, ODK Chybí DPS Bubeníková Zdeka Ing. U 1961 VŠ chemickotechnologická Praha Codl Miroslav Mgr. U 1955 Pedagogická fakulta eské Budjovice Crha Miroslav Mgr. U 1979 Jihoeská Univerzita eské Budjovice Fa potravináské.a biochemické technologie MAT.- TV pro ZŠ Pedagogická fa CJ NJ pro SŠ 1984 DPS Doplk. TEV stud. pro SŠ JL,NEJ pozn. SPŠS eské Budjovice 9

10 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íjmení, jméno, titul za. 1) ková Jarmila Ing. rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání echová Vra Ing. U 1959 VŠ chemicko- U 1962 VUT Praha Fa stavební geodézie a kartografie Fa-technologie technolog. Praha paliv a vody erná Šárka Mgr. U 1975 Jihoeská Univerzita eské Budjovice ervenková Vra Mgr. Doekalová Jana Mgr. U U 1953 Universita Karlova Praha 1972 Univerzita Karlova Praha Pedagogická fakulta MAT-VT pro SŠ Fa matematickofyzik. MAT - DEG pro SŠ Fa matematickofyzik. MAT- DEG. pro SŠ Drnková Ivana Ing. U 1957 VUT Praha Fa stavební - Vodní hospod. a vodní stavby Filler Lukáš Mgr., DiS. U 1983 VOŠ pedagogická Litomyšl JU.Budjovice Pedagogika volného asu orientace TV TV-Zempis pro II.st.ZŠ Gottfried Roman Ing. U 1968 VUT Praha Fa stavební konstrukce a dopravní stavby v r. 2011/2012 rok ukonení vyuoval edmm 1990 DPS 2004 GEO, KRY 1983 CHE, BIE Chybí DPS 1998 MAT, ICT 1977 MAT,DEG, 1996 MAT,DEG 1982 DPS 1988 EKO, VOS TEV, ZEM 1994 DPS 2008 STK, SME, DOS, KOC Chybí aprobace Pro SŠ pozn. 10 SPŠS eské Budjovice

11 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva íjmení, jméno, titul za. 1) Buchtová Jana Mgr. U Dundová Jana Mgr. U Kurfirstová Barbora Mgr. U rok nar Jihoeská Univerzita B. nejvyšší dokonené vzdlání 1966 Univerzita Karlova Praha 1981 Jihoeská Univerzita CB Pedagogická fakulta J-ANJ Fa matematickofyzik. MAT-DEG Fa pedagogická AJ-FJ pro ZŠ Hanzal Zdenk Ing. U 1961 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Hegr Daniel Mgr. U 1977 Jihoeská Pedagogická Univerzita B fa AJ-NJ pro ZŠ Hes Karel 1952 Vojenská akademie Brno Fa - inž.pozemních vojsk Geodézie - kartografie Horkel Zdenk Ing VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Mužík Jan Mgr. U 1960 Jihoeská Pedagogická Univerzita B fa RJ D ANJ rok ukonení v r. 2011/2012 vyuoval edmm pozn ANJ Chybí aprobace pro SŠ 1989 MAT,DEG, 2007 ANJ 1985 DPS 1988 SME 2004 AJ pro SŠ ANJ 1976 DPS 1997 GEO, EKO,PRA 1987 DPS 1997 POS,KOC,CAD ANJ Klierová Mária Mgr. UD 1944 Univerzita Šafárika Košice Fa filozofická SJ - D Kronika Michal Ing. U 1963 VUT Praha Fa stavebnípozemní stavby 1968 OBN 1986 MOS, PRA, SME, STK, DEG Chybí DPS SPŠS eské Budjovice 11

12 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íjmení, jméno, titul za. 1) rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání Konená Hana Ing. U 1969 VUT Brno Fa stavební pozemní stavby Konopová Hana Ing. U 1955 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Kotrba Jií Ing. U 1958 VUT Praha Fa stavební vodní hospodáství a vodní stavby Koubová Eva Mgr. U 1950 Pedagogická Z TV pro ZŠ UD fakulta B ešniková Hana Mgr. VP 1958 Pedagogická fakulta B Kurfirst Vojtch Ing. U 1953 VŠ zemlská Brno RJ OV AJ Fa lesnická lesní inženýr technického smru Lanz Zdenk Ing. U 1958 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Lefan Robert U 1970 SPŠ stavební Pozemní stavitelství Lhotáková Lucie U 1974 Masarykova Fa Mgr. Univerzita Brno írodovdeck á MAT-DEG pro SŠ v r. 2011/2012 rok ukonení vyuoval edmm 1993 DPS 2000 POS,KOC, 1979 DPS 2001 KOC, POS 1982 DPS 1995 INS, SME, VOS, KOC, CAD 1973 Rozš.studi um pro SŠ Vých.por adce 2001 TEV ANJ, OBN 1979 DPS 2001 STS,PRA, STM 1982 DPS 1995 POS,KOC 1989 DPS 1994 STS,PRA, STM Chybí VŠ pozn RP, MD 12 SPŠS eské Budjovice

13 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva íjmení, jméno, titul za. 1) Maršíková Magdaléna Ing. Mužíková Dana Mgr. U rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání U 1955 VUT Brno Fa stavební geodézie a kartografie 1961 Jihoeská Univerzita B Pedagogická fa. RJ OV rok ukonení v r. 2011/2012 vyuoval edmm pozn EKO Chybí DPS NEJ, ANJ, OBN Mysliveek Jií Ing.arch. NJ U 1962 VUT Praha Fa architektury architektura 1987 St pedagogi ky POS, KOC, ARC, ART Návarová Vladislava U 1969 VUT Brno Fa stavební 1993 STK, SME Chybí DPS Ing. pozemní stavby Petrášková Blanka U 1960 VUT Praha Fa stavební 1984 DPS 1985 POS, KOC, TZB Ing. pozemní stavby Prem Jan Ing. U 1963 Vojenská akad. Vojenské 1988 ODK, KOC Chybí DPS A.Zapotockého pozemní stavitelství Pražáková Olga Mgr. U 1964 Pedagogická CJ - NJ 1987 NEJ,CJL fakulta B Puškáová Milada U 1954 Pedagogická CJ-VV pro ZŠ 1977 Rozš.studi CJL,ODK Mgr. fakulta B um pro SŠ 1982 Slabá Lenka Mgr. U 1958 Pedagogická MAT- FYZ MAT,FYZ, BIE fakulta B Slezák Petr Ing. UD 1940 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby 1968 DPS 1976 STK,POS,KOC, SME, Stachová Alena PaedDr UK Praha Pedagog. fa MAT-CHE 1986 Šk. manage ment 1998 MAT, ICT, BIE SPŠS eské Budjovice 13

14 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íjmení, jméno, titul za. 1) rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání rok ukonení v r. 2011/2012 vyuoval edmm CJ - D 1989 CJL, DEJ fakulta B Strejková Jolana Mgr. U 1964 Pedagogická Škopek Vlastimil Ing. U 1959 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby 1983 DPS 2004 CAD,POS,KOC pozn. Volný Emil Ing. UD 1947 VUT Praha Fa stavební 1973 DPS 2002 KOC,POS pozemní stavby Veselý Dalibor U 1973 Gymnázium Brno 1992 CAD Chybí VŠ Vejsada Jaroslav Mgr. UD 1944 Univerzita Karlova Praha Fa matematicko Studium pro ídící MAT, FYZ fyzik. MAT- pr FYZ. 1) editel, Z zástupce editele, U uitel, UD uitel dchodce 14 SPŠS eské Budjovice

15 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Nepedagogití zamstnanci íjmení, jméno, titul funkce rok naroz. nejvyšší dokon. vzdlání rok ukonení echová Vra Ing. knihovnice 1959 VŠ chemickotechnolog. Praha Fa-technologie paliv a vody 1983 Grillová Jaroslava etní 1956 SEŠ Vimperk 1975 pozn. Klabouchová Lenka Ing. ekonomka 1969 VŠE Praha Fa podnikohospodáská 1992 Líka Jan Ing. správce ICT 1964 VUT Praha Fa stavební 1988 DPS 1991 Pernikáová Marcela sekretáka 1957 Gymnázium CB 1976 Vojáek Jaroslav školník 1945 SPŠ stavební CB 1989 Bublavá Irena uklízeka 1965 SOU prodava erná Dana uklízeka 1967 SOU Volyn peka 1985 Frantíková Dagmar uklízeka 1955 OU Ústí n.orlicí adlena 1972 astná Anna uklízeka 1955 ZŠ SPŠS eské Budjovice 15

16 Výroní zpráva školní rok 2011/12 ZAZENÍ PRACOVNÍK DO PLATOVÝCH TÍD platová tída poet zaazených pracovník TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMRU NA ŠKOLE doba trvání poet % do 5 let do 10 let 11 18,3 do 15 let do 20 let 11 18,3 nad 20 let 11 18,4 celkem ,0 CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONENÍ PRACOVNÍHO POMRU ZAMSTNANC nástupy a odchody poet nástupy nové 3 odchody MATERIÁLN-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDLÁVÁNÍ PRACOVIŠT hlavní budova odlouené pracovišt Resslova 2, eské Budjovice Výuková hala v areálu firmy AKUTERM, Novohradská 15, eské Budjovice PROSTORY V HLAVNÍ BUDOV Suterén 1. PP ební prostory Vodohospodáská laborato Laborato mechaniky zemin Chemická laborato ebna U0 (pro studenty dálkového studia) Ostatní prostory 16 SPŠS eské Budjovice

17 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Šatny žák Tepelné hospodáství (výmníková stanice v. regulace a pípravy TUV) ízemí 1. NP ební prostory locvina (velká tlocvina, gymnastický sál, posilovna) Zázemí tlocviny (šatny, sklady náadí, sociální zaízení, kabinet pro 3 vyuující) Aula (sál s kapacitou poslucha s možností využití audiovizuální techniky Kmenové uebny (4 uebny kapacita žák: U11, U12, U13, U14) ebny výpoetní techniky (2 uebny kapacita 2x 18 žák: VYT1, VYT2) Laboratoe STK (zkušební laboratoe betonu a stavebních konstrukcí, kapacita 18 žák) Laboratoe stavebních materiál (zkušební laboratoe STM, kapacita 18 žák) Ostatní prostory Kabinety (3 místnosti celková kapacita 12 vyuujících) Denní místnost pracovnic úklidu Byt školníka Bufet (prostor bufetu je provozován samostatným subjektem v nájmu) Sociální zaízení 1.patro 2. NP ební prostory Kmenové uebny (6 ueben kapacita žák: U22, U23, U24, U25, U26, U28) ebny výpoetní techniky (2 uebny kapacita 1x x 34 žák: VYT3, VYT4) Ostatní prostory Kabinety (6 místností celková kapacita 22 vyuujících) Vedení školy, sborovna, hospodáské oddlení Místnost správce PC sít, serverovna Sociální zaízení 2.patro 3. NP ební prostory Kmenové uebny (5 ueben kapacita žák: U32, U34, U35, U36, U37) ebna fyziky (kapacita žák: UFY) Malé uebny (2 uebny kapacita 2x18 žák: U31, U33,) Rýsovna (uebna opatena rýsovacími prkny,kapacita žák: RY) Ostatní prostory Kabinety (3 místnosti celková kapacita 6 vyuujících) Sociální zaízení 3.patro 4. NP ební prostory Kmenová uebna (kapacita 34 žák: U41) Jazykové uebny (3 uebny kapacita 3x18 žák: JA1, JA2, JA3) Ateliér I (14 rýsovacích prken, 6 rýsovacích stol, 2 PC pracovišt, kapacita 18 žák) Ateliér II (14 PC pracoviš, PLOTTER A0 + tiskárna A3) Ostatní prostory SPŠS eské Budjovice 17

18 Výroní zpráva školní rok 2011/12 Kabinety (2 místnosti celková kapacita 8 vyuujících) Sociální zaízení Vstupy do pdních prostor prostory na odloueném pracovišti v areálu firmy AKUTERM TECHNICKÉ VYBAVENÍ Odlouené pracovišt pro výuku praxe v 1. a 2. roníku ízemní zdná hala s ocelovou áste zateplenou stechou 12 x 30 m. Vybavení plynové sálavé vytápní, osvtlení Vybavení pro výuku: zkušební stny pro nácvik omítání, materiál pro nácvik zdní, materiál a pomcky pro nácvik montáže bednní, cviná stecha pro nácvik pokrývaských prací a další pracovní plochy Sociální zázemí Šatna, umyvárna a WC pro žáky. Kabinet vyuujících Všechny kmenové uebny jsou vybaveny síovým pipojením a osazeny PC. Celkem 6 ueben je vybaveno interaktivní tabulí 5 kmenových ueben (U13, U14, U24, U25 a U34) a jazyková uebna JA2. Poet interaktivních tabulí se plánovit zvtšuje. ebna fyziky, všechny 4 uebny výpoetní techniky a kmenová uebna U23 jsou vybaveny stabilním dataprojektorem. Rýsovna je vybavena dataprojektorem se skenerem. Dataprojektor je také ve sborovn. Všechny kabinety jsou osazeny PC. ibližn polovina vyuujících má sven notebook. Ve škole je k dispozici nkolik penosných dataprojektor Ve škole je provozována stabilní PC sí a wi-fi sí. Každý pracovník školy a každý student má možnost pimen využívat PC techniku vetn tisku v barv až do formátu A0. Laborato STK disponuje zaízením pro zjišování krychelné / válcové pevnosti betonu a tahové pevnosti betonáské výztuže. Školní budova má zastaralou výmníkovou stanici, okna na hranici životnosti a nevyhovující tepelné charakteristiky obvodových konstrukcí. Budova nemá vyešen bezbariérový pístup. TZB budovy je sice trvale udržováno, ale je již stejn jako elektrické rozvody zastaralé. ICT ehled pracovních stanic Poet žák 502 Poet pedagogických pracovník 53 Pracovní stanice umístné v poítaových uebnách 71 Pracovní stanice umístné v nepoítaových uebnách, studovnách, školních knihovnách, apod SPŠS eské Budjovice

19 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Pracovní stanice sloužící k píprav pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdlávání 35 Poet pracovních stanic celkem 150 Poet pracovních stanic na 100 žák 30 Pracovní stanice technické parametry Starší 5 let 37 Novjší nevyhovuje standardu ICT Novjší vyhovuje standardu ICT 113 Lokální poítaová sí (LAN) školy Lokální poítaová sí standard ICT skutenost Poet pípojných míst 170 Sdílení dat Ano Ano Sdílení prostedk Ano Ano ipojení do internetu Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Bezpenost dat Ano Ano Personifikovaný pístup k datm Ano Ano ipojení k internetu služba hodnota standard ICT Skutenost Rychlost 512/128 a 1024/256 30/30 Mbit Agregace Nejvýše 1:10 - Veejné IP adresy Ano Ano Neomezený pístup na internet Ano Ano Oddlení VLAN (pedagog, žák) Ano Ano QoS (vzdálená správa) Ano Ano Filtrace obsahu Ano Ano Antispam Ano Ano Antivir Ano Ano Prezentaní a grafická technika technika skutenost Dataprojektor 9 Dotyková tabule 6 Tiskárny 35 SPŠS eské Budjovice 19

20 Výroní zpráva školní rok 2011/12 Kopírovací stroj 4 Výukové programové vybavení a informaní zdroje (licence) Operaní systém Windows XP, Vista, Windows 7 Antivirový program AVG Textový editor Microsoft Word Tabulkový editor Microsoft Excel Editor prezentací Microsoft PowerPoint Grafický editor - rastrová grafika Zoner Grafický editor - vektorová grafika Webový prohlíže Explorer Editor webových stránek Klient elektronické pošty Outlook Programy odborného zamení ArchiCAD AutoCAD Nemetschek Geus EuroCalc Fine Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na penosné médium (disketa, CD, ) ístup pedagog ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace pístupu ze školní sít na www stránky a službu internetu, které škola urí ístup k ICT z domova pro pedagogy Poet pípojných míst pro pipojení stanice nebo notebooku v uebnách 200 MB Ano Ano Ano Ano Ano WiFi sí INFORMANÍ STEDISKO Informaní stedisko je situováno v samostatných místnostech v pízemí budovy školy. Je zde místnost knihovny, která zahrnuje jak depozitá, tak prostor pro výpní a informaní služby, dále studovna s poítai a místnost pro zázemí. Informaní centrum poskytuje žákm a pracovníkm SPŠ stavební následující služby: 20 SPŠS eské Budjovice

21 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva absenní a prezenní pování asopis, knih, CD, video a audio kazet rezervace knih bezplatný pístup k internetu kopírovací a tiskové služby skenování laminování dokument Ve studovn je 12 míst pro uživatele, kterým jsou k dispozici 2 poítae s pipojením do sít školy a na internet. Poítae jsou vybaveny všemi grafickými programy vyuovanými v rámci výpoetní techniky. Ve školním roce se poítá s rozšíením poítaového vybavení studovny. V místnosti knihovny lze krom pování knih využívat zaízení pro kroužkovou vazbu, ezaku, kopírku barevnou (do formátu A3) a ernobílou (do formátu A0), barevnou tiskárnu (do formátu A3), skener a laminovací zaízení (do velikosti A4). Všichni žáci školy mají prkazy s árovými kódy, které slouží jako identifikaní znaky pro výpní systém knihovny. Také knihy jsou oznaeny árovými kódy, které využívá knihovnický program T series. Knihovní fond obsahuje knihovních jednotek. Jde o široký výbr beletrie, nauné literatury (vetn uebnic všeobecných pedm) i odborné literatury z oblasti stavaské a architektonické. Bhem školního roku 2011/2012 byl doplnn knižní fond beletrie pedevším o tituly z povinné etby. Také bylo zakoupeno nkolik nových uebnic a odborných knih. Poet nov vydaných odborných knih je ale stále nízký, kvli finanním možnostem školy však není nyní možné tento stav zlepšit. V knihovn jsou k dispozici i odborné asopisy, v roce 2012 mají návštvníci knihovny na výbr ze tinácti periodik. SPŠS eské Budjovice 21

22 Výroní zpráva školní rok 2011/12 4. ÚDAJE O IJÍMACÍM ÍZENÍ 4.1. PTY ŽÁK ŠKOLY ída poet žák z toho chlapc z toho dívek S1A S1B S1C S1D G S2A S2B S2C S2D S3A S3B S3C S3D S4A S4B S4C D4V D1S D1Z D2S D2Z D3S D3Z D4S D5S celkem ŽÁCI PIJATÍ DO 1. RONÍKU poet prvních tíd poet žák pijatých do prvních tíd denní studium dálkové studium SPŠS eské Budjovice

23 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva 4.3. ŽÁCI PIJATI DO VYŠŠÍCH RONÍK roník dálkové studium poet žák ŽÁCI CIZINCI kategorie cizinc obané EU ostatní cizinci pobývající v R pechodn nebo trvale, žadatelé o udlení azylu a azylanti Poet žák v denním studiu 0 1 Poet žák v dálkovém studiu 0 1 Poet žák celkem 0 2 SPŠS eské Budjovice 23

24 Výroní zpráva školní rok 2011/12 5. VÝSLEDKY VZDLÁVÁNÍ ŽÁK 5.1. VZDLÁVACÍ PROGRAMY Ve školním roce 2011/2012 probíhalo vzdlávání podle tchto vzdlávacích program: Dobíhající program: M / 001 Stavebnictví ve 4. roníku se zamením Pozemní stavitelství Dopravní stavitelství Vodohospodáské stavby Žáci roníku se vzdlávali podle Školního vzdlávacího programu Stavebnictví se zamením na pozemní stavitelství, zpracovaného podle RVP M /01 Stavitelství. Jedna tída 1. roníku se vzdlávala podle Školního vzdlávacího programu Geodézie a katastr nemovitostí, zpracovaného podle RVP M/ UEBNÍ PLÁNY POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 4. RONÍK název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník 1 eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk odborný AJO Nmecký jazyk NEJ Nmecký jazyk odborný NJO Obanská nauka OBN Djepis DEJ Matematika MAT /1 7 Fyzika FYZ Chemie CHE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H A Deskriptivní geometrie DEG B Odborné kreslení ODK C Výpoetní technika VYT D Ekonomika EKO E Stavební materiály STM 1, F Stavební mechanika SME SPŠS eské Budjovice

25 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva G Geodézie GEO H Pozemní stavitelství POS I Architektura ARC J Inženýrské stavby INS K Stavební konstrukce STK L Konstrukní cviení KOC M Praxe PRA 1, N Stavební stroje STS Cviení z matematiky CVM DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník 1 eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk odborný AJO Nmecký jazyk NEJ Nmecký jazyk odborný NJO Obanská nauka OBN Djepis DEJ Matematika MAT /1 7 Fyzika FYZ Chemie CHE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H A Deskriptivní geometrie DEG B Odborné kreslení ODK C Výpoetní technika VYT D Ekonomika EKO E Stavební materiály STM 1, F Stavební mechanika SME G Geodézie GEO H Pozemní stavitelství POS I Architektura ARC J Geologie a zaklád. staveb GZS K Vodní stavby VOS L Stavební konstrukce STK M Dopravní stavby DOS N Mostní stavby MOS O Konstrukní cviení KOC P Praxe PRA 1, Q Stavební stroje STS Cviení z matematiky CVM Cviení z fyziky CVF SPŠS eské Budjovice 25

26 Výroní zpráva školní rok 2011/12 VODOHOSPODÁSKÉ STAVBY Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník 1 eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk odborný AJO Nmecký jazyk NEJ Nmecký jazyk odborný NJO Obanská nauka OBN Djepis DEJ Matematika MAT /1 7 Fyzika FYZ Chemie CHE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H A Deskriptivní geometrie DEG B Odborné kreslení ODK C Výpoetní technika VYT D Ekonomika EKO E Stavební materiály STM 1, F Stavební mechanika SME G Geodézie GEO H Pozemní stavitelství POS I Architektura ARC J Geologie a zaklád. staveb GZS K Hydrologie a hydraulika HYH L Zdravot.a vodohospod.stav. ZVS M Vodní stavby VOS N Stavební konstrukce STK O Dopravní stavby DOS P Konstrukní cviení KOC Q Praxe PRA 1, R Stavební stroje STS Cviení z matematiky CVM Cviení z fyziky CVF GEODÉZIE 1. RONÍK Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Nmecký jazyk NEJ Základy spoleenských vd ZSV Základy práva ZPR Seminá komunikaních dovedností SKD Djepis DEJ SPŠS eské Budjovice

27 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Zempis ZEM Biologie a ekologie ZAE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H Deskriptivní geometrie DEG Informaní a komunikaní technologie ICT Poítaová grafika PGF Kartografické rýsování KRY Geodézie GEO Geodetické výpoty GEV Mapování MAP Kartografie KAR Ekonomika EKO Praxe PRA Fotogrammetrie FOT Katastr nemovitostí KAN Geografické informaní systémy GIS Tvorba geometrického plánu TGP Základy stavitelství ZAS STAVEBNICTVÍ 1. AŽ 3. RONÍK Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník Povinné vyuovací pedmty eský jazyk CJL Cizí jazyk * CIJ jepis DEJ Obanská nauka OBN Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BIE lesná výchova TEV Inf. a komunikaní technologie ICT Ekonomika EKO Deskriptivní geometrie DEG Odborné kreslení ODK Stavební materiály STM 2, Stavební mechanika SME Stavební konstrukce STK Geodézie GEO SPŠS eské Budjovice 27

28 Výroní zpráva školní rok 2011/12 Architektura ARC Pozemní stavitelství POS Konstrukní cviení KOC CAD systémy CAD Praxe PRA 1, Stavební stroje *** STS Stavební provoz STP Inženýrské stavby INS Volitelné pedmty Matematika I. nebo Matematika II Profilový pedmt POS Nepovinné pedmty Fyzikální seminá PH A VÝSLEDKY VZDLÁVÁNÍ, HODNOCENÍ ŽÁK Celkové hodnocení žák prospch ída prospli s prrný prospli neprospli vyznamenáním prospch S1A ,323 S1B ,212 S1C ,117 S1D ,153 G , roník celkem ,209 S2A ,351 S2B ,229 S2C ,449 S2D , roník celkem ,305 S3A ,271 S3B ,371 S3C ,591 S3D , roník celkem ,447 S4A ,497 S4B ,644 S4C ,517 DV , roník celkem ,554 Celkem denní studium ,379 ída dálkového studia prospli zanechali prospli s vyznamenáním studia D1S ,609 D1Z ,894 D2S 2 3 2, SPŠS eské Budjovice

29 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva D2Z ,986 D3S 2 1 2,813 D3Z 1 7-1,893 D4S 3 4 2,852 D5S 2 3 2,393 Celkem dálkové studium Komentá k výsledkm vzdlávání v dálkovém studiu: Z tabulkových pehled vyplývá, že zejména ve tídách ptiletého studijního programu dochází ve velké míe k prospchovým problémm, které jsou ešeny po vzájemné dohod zpravidla perušením studia a v následujícím školním roce znovupijetím do nedokoneného roníku, což má obdobný charakter jako opakování roníku. V celé ad pípad však prospchové problémy koní zanecháním studia, zejména v prvních dvou ronících. Piny: zvlášt pro studenty v ptiletém programu bývá velmi obtížné splnit studijní povinnosti vedle svých povinností pracovních a rodinných. Dále mívá na zmnu postoje ke studiu vliv zmna zamstnavatele, zmna v rodinné situaci, ojedinle i zmna ve zdravotním stavu. Proto zpravidla nepodrobujeme studenty dálkového studia komisionálnímu ezkušování. Hodnocení výsledk vzdlávání zpsob vyjádení: všichni žáci byli hodnoceni klasifikaním stupnm. Celkové hodnocení žák zhoršené chování (na konci školního roku) ída uspokojivé chování neuspokojivé chování S1A 1 S1B S1C S1D G1 2 S2A S2B S2C S2D 1 S3A S3B S3C S3D 1 S4A S4B S4C DV4 celkem denní studium 5 D1S nesledujeme nesledujeme D1SZ nesledujeme nesledujeme D2S nesledujeme nesledujeme D2SZ nesledujeme nesledujeme D3S nesledujeme nesledujeme SPŠS eské Budjovice 29

30 Výroní zpráva školní rok 2011/12 D3SZ nesledujeme nesledujeme D4S nesledujeme nesledujeme celkem Udlená výchovná opatení: ída tka ídního itele tka editele školy pochvala ídního itele pochvala editele školy S1A S1B S1C S1D G S2A S2B S2C S2D S3A S3B S3C S3D S4A S4B S4C DV celkem denní studium Dále bylo pt žák podmíne vyloueno, tyi za vysokou absenci a pozdní omlouvání zameškaných hodin, jedna žákyn za podvod. Komisionální pezkoušení žák ída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky S1A 2 S1B 2 S1C - S1D 2 G1 S2A 4 S2B - S2C 2 S2D - S3A 6 S3B 11 S3C 10 S3D 8 S4A 1 30 SPŠS eské Budjovice

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 0 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více