VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012

2 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím usnesením školské rady. Na webu školy a v informaním systému školy na spoleném disku K: je v elektronické podob uloženo identické znní výroní zprávy. 1. vydání Stední prmyslová škola stavební, eské Budjovice, Resslova 2, 2012

3 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva OBSAH 1. Základní údaje o škole ehled obor vzdlání Zabezpeení innosti školy Personální zabezpeení innosti školy Materiáln-technické podmínky vzdlávání Údaje o pijímacím ízení Poty žák školy Žáci pijatí do 1. roníku Žáci pijati do vyšších roník Žáci cizinci Výsledky vzdlávání žák Vzdlávací programy ební plány Prh a výsledky vzdlávání, hodnocení žák Maturitní zkoušky Odborná praxe Dálkové studium Zájmové vzdlávání Školní a mimoškolní soutže edmtové komise Program EVVO Práce tídních uitel Prevence sociáln patologických jev innost výchovného poradce Prevence sociáln patologických jev Další vzdlávání pedagogických pracovník Aktivity a prezentace školy na veejnosti Výchovn vzdlávací akce Sportovn výchovné akce Prezentace školy na veejnosti Mediální prezentace školy Spolupráce školy s rodii Výsledky inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Vyizování stížností, oznámení a podn Základní údaje o hospodaení školy Rozpotové ukazatele pro rok Výsledky inventarizace majetku Prevence rizik a školní úrazy Prevence rizik Školní úrazy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních program Zapojení školy do dalšího vzdlávání v rámci celoživotního uení edložené a realizované projekty financované z cizích zdroj Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zamstnavatel a dalšími partnery pi plnní úkol ve vzdlávání Obecn prospšná spolenost íloha. 1 - Obecn prospšná spolenost SPŠ stavební íloha. 2 Sdružení rodi (pehled hospodaení) SPŠS eské Budjovice 3

4 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íloha. 3 Celostátní soutž žák stedních prmyslových škol stavebních Práce s grafickými programy na stavební prmyslovce SPŠS eské Budjovice

5 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ÚPLNÝ NÁZEV ŠKOLY Stední prmyslová škola stavební, eské Budjovice, Resslova 2 Poštovní adresa: Stední prmyslová škola stavební, Resslova 2, eské Budjovice CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Stední prmyslová škola stavební v eských Budjovicích je veejná škola. Škola umožuje studentm bezplatné tyleté studium, zakonené maturitní zkouškou. Je ureno pro chlapce a dívky, kteí ukonili devátý roník základní školy a pro uchazee po vyuení. Škola poskytuje též možnost dálkového studia. izovatelem školy jako píspvkové organizace je Jihoeský kraj. VEDENÍ ŠKOLY editel školy: RNDr. Vladimír Kostka tel..: Sekretariát editele: Marcela Pernikáová tel..: Zástupce editele (statutární zástupce): PaedDr. Alena Stachová tel..: Zástupce editele: Ing. Hana Konená tel..: Vedoucí praxí: Ing. Zdenk Horkel tel..: Hospodáské oddlení: Ing. Lenka Klabouchová tel..: íslo faxu DLEŽITÁ ÍSLA REDIZO IZO (stední škola) Bankovní úty: / /0300 SPŠS eské Budjovice 5

6 Výroní zpráva školní rok 2011/12 ID datové schránky: shckbdf Web adresy: ŠKOLSKÁ RADA edseda lenové Ing. Petr ížek Mgr. Vra ervenková Ing. Vladimír Boršek Ing. Roman Gottfried Ing. arch. Jií Mysliveek Karel Vácha Školskou radu je možno kontaktovat prostednictvím u Ing. Romana Gottfrieda 6 SPŠS eské Budjovice

7 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva 2. PEHLED OBOR VZDLÁNÍ Pro školní rok 2011/2012 má škola ve školském rejstíku zapsány tyto vzdlávací programy: M/001 Stavebnictví (dobíhající) pro denní studium pro dálkové studium M/01 Stavebnictví - školní vzdlávací program pro denní studium pro dálkové studium M/02 Geodézie a katastr nemovitostí pro denní studium SPŠS eské Budjovice 7

8 Výroní zpráva školní rok 2011/12 3. ZABEZPEENÍ INNOSTI ŠKOLY 3.1. PERSONÁLNÍ ZABEZPEENÍ INNOSTI ŠKOLY LENNÍ ZAMSTNANC PODLE VKU A POHLAVÍ k muži ženy celkem % do 20 let let let let , let ,67 61 a více let ,67 Celkem ,0 % ,0 x LENNÍ ZAMSTNANC PODLE VZDLÁNÍ A POHLAVÍ vzdlání dosažené muži ženy celkem % Základní ,7 Vyuen stední odborné úplné stední ,3 vyšší odborné Vysokoškolské Celkem ,0 LENNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE odborná kvalifikace spluje kvalifikaci nespluje kvalifikaci celkem % itel všeobecnvzdlávacích pedm itel odborných pedm itel odborného výcviku Celkem ,0 8 SPŠS eské Budjovice

9 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva PEHLED PRACOVNÍK PODLE VZDLÁNÍ A APROBOVANOSTI Pedagogití pracovníci íjmení, jméno, titul za. 1) Kostka Vladimír RNDr. rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání 1955 Univerzita J.E.Purkyn Brno Fa. írodovdeck á Numerická matematika rok ukonení 1981 RNDr v r. 2011/2012 vyuoval edmm ICT Chybí DPS Bohá Štpán Ing. U 1959 VUT Praha Fa stavební 1984 DPS 2006 POS, KOC Pozemní stavby Bohdal Bohuslav U 1952 Pedagogická MAT-FYZ pro ZŠ 1975 Doplk. MAT,FYZ Mgr. fakulta eské Budjovice stud. pro SŠ 1981 Bouek Otakar Ing. UD 1941 VUT Praha Fa stavební 1964 DPS 1977 STK Brož Vladimír Ing. arch. U 1963 VUT Praha Fa architektury 1988 ARC, ODK Chybí DPS Bubeníková Zdeka Ing. U 1961 VŠ chemickotechnologická Praha Codl Miroslav Mgr. U 1955 Pedagogická fakulta eské Budjovice Crha Miroslav Mgr. U 1979 Jihoeská Univerzita eské Budjovice Fa potravináské.a biochemické technologie MAT.- TV pro ZŠ Pedagogická fa CJ NJ pro SŠ 1984 DPS Doplk. TEV stud. pro SŠ JL,NEJ pozn. SPŠS eské Budjovice 9

10 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íjmení, jméno, titul za. 1) ková Jarmila Ing. rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání echová Vra Ing. U 1959 VŠ chemicko- U 1962 VUT Praha Fa stavební geodézie a kartografie Fa-technologie technolog. Praha paliv a vody erná Šárka Mgr. U 1975 Jihoeská Univerzita eské Budjovice ervenková Vra Mgr. Doekalová Jana Mgr. U U 1953 Universita Karlova Praha 1972 Univerzita Karlova Praha Pedagogická fakulta MAT-VT pro SŠ Fa matematickofyzik. MAT - DEG pro SŠ Fa matematickofyzik. MAT- DEG. pro SŠ Drnková Ivana Ing. U 1957 VUT Praha Fa stavební - Vodní hospod. a vodní stavby Filler Lukáš Mgr., DiS. U 1983 VOŠ pedagogická Litomyšl JU.Budjovice Pedagogika volného asu orientace TV TV-Zempis pro II.st.ZŠ Gottfried Roman Ing. U 1968 VUT Praha Fa stavební konstrukce a dopravní stavby v r. 2011/2012 rok ukonení vyuoval edmm 1990 DPS 2004 GEO, KRY 1983 CHE, BIE Chybí DPS 1998 MAT, ICT 1977 MAT,DEG, 1996 MAT,DEG 1982 DPS 1988 EKO, VOS TEV, ZEM 1994 DPS 2008 STK, SME, DOS, KOC Chybí aprobace Pro SŠ pozn. 10 SPŠS eské Budjovice

11 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva íjmení, jméno, titul za. 1) Buchtová Jana Mgr. U Dundová Jana Mgr. U Kurfirstová Barbora Mgr. U rok nar Jihoeská Univerzita B. nejvyšší dokonené vzdlání 1966 Univerzita Karlova Praha 1981 Jihoeská Univerzita CB Pedagogická fakulta J-ANJ Fa matematickofyzik. MAT-DEG Fa pedagogická AJ-FJ pro ZŠ Hanzal Zdenk Ing. U 1961 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Hegr Daniel Mgr. U 1977 Jihoeská Pedagogická Univerzita B fa AJ-NJ pro ZŠ Hes Karel 1952 Vojenská akademie Brno Fa - inž.pozemních vojsk Geodézie - kartografie Horkel Zdenk Ing VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Mužík Jan Mgr. U 1960 Jihoeská Pedagogická Univerzita B fa RJ D ANJ rok ukonení v r. 2011/2012 vyuoval edmm pozn ANJ Chybí aprobace pro SŠ 1989 MAT,DEG, 2007 ANJ 1985 DPS 1988 SME 2004 AJ pro SŠ ANJ 1976 DPS 1997 GEO, EKO,PRA 1987 DPS 1997 POS,KOC,CAD ANJ Klierová Mária Mgr. UD 1944 Univerzita Šafárika Košice Fa filozofická SJ - D Kronika Michal Ing. U 1963 VUT Praha Fa stavebnípozemní stavby 1968 OBN 1986 MOS, PRA, SME, STK, DEG Chybí DPS SPŠS eské Budjovice 11

12 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íjmení, jméno, titul za. 1) rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání Konená Hana Ing. U 1969 VUT Brno Fa stavební pozemní stavby Konopová Hana Ing. U 1955 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Kotrba Jií Ing. U 1958 VUT Praha Fa stavební vodní hospodáství a vodní stavby Koubová Eva Mgr. U 1950 Pedagogická Z TV pro ZŠ UD fakulta B ešniková Hana Mgr. VP 1958 Pedagogická fakulta B Kurfirst Vojtch Ing. U 1953 VŠ zemlská Brno RJ OV AJ Fa lesnická lesní inženýr technického smru Lanz Zdenk Ing. U 1958 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby Lefan Robert U 1970 SPŠ stavební Pozemní stavitelství Lhotáková Lucie U 1974 Masarykova Fa Mgr. Univerzita Brno írodovdeck á MAT-DEG pro SŠ v r. 2011/2012 rok ukonení vyuoval edmm 1993 DPS 2000 POS,KOC, 1979 DPS 2001 KOC, POS 1982 DPS 1995 INS, SME, VOS, KOC, CAD 1973 Rozš.studi um pro SŠ Vých.por adce 2001 TEV ANJ, OBN 1979 DPS 2001 STS,PRA, STM 1982 DPS 1995 POS,KOC 1989 DPS 1994 STS,PRA, STM Chybí VŠ pozn RP, MD 12 SPŠS eské Budjovice

13 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva íjmení, jméno, titul za. 1) Maršíková Magdaléna Ing. Mužíková Dana Mgr. U rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání U 1955 VUT Brno Fa stavební geodézie a kartografie 1961 Jihoeská Univerzita B Pedagogická fa. RJ OV rok ukonení v r. 2011/2012 vyuoval edmm pozn EKO Chybí DPS NEJ, ANJ, OBN Mysliveek Jií Ing.arch. NJ U 1962 VUT Praha Fa architektury architektura 1987 St pedagogi ky POS, KOC, ARC, ART Návarová Vladislava U 1969 VUT Brno Fa stavební 1993 STK, SME Chybí DPS Ing. pozemní stavby Petrášková Blanka U 1960 VUT Praha Fa stavební 1984 DPS 1985 POS, KOC, TZB Ing. pozemní stavby Prem Jan Ing. U 1963 Vojenská akad. Vojenské 1988 ODK, KOC Chybí DPS A.Zapotockého pozemní stavitelství Pražáková Olga Mgr. U 1964 Pedagogická CJ - NJ 1987 NEJ,CJL fakulta B Puškáová Milada U 1954 Pedagogická CJ-VV pro ZŠ 1977 Rozš.studi CJL,ODK Mgr. fakulta B um pro SŠ 1982 Slabá Lenka Mgr. U 1958 Pedagogická MAT- FYZ MAT,FYZ, BIE fakulta B Slezák Petr Ing. UD 1940 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby 1968 DPS 1976 STK,POS,KOC, SME, Stachová Alena PaedDr UK Praha Pedagog. fa MAT-CHE 1986 Šk. manage ment 1998 MAT, ICT, BIE SPŠS eské Budjovice 13

14 Výroní zpráva školní rok 2011/12 íjmení, jméno, titul za. 1) rok nar. nejvyšší dokonené vzdlání rok ukonení v r. 2011/2012 vyuoval edmm CJ - D 1989 CJL, DEJ fakulta B Strejková Jolana Mgr. U 1964 Pedagogická Škopek Vlastimil Ing. U 1959 VUT Praha Fa stavební pozemní stavby 1983 DPS 2004 CAD,POS,KOC pozn. Volný Emil Ing. UD 1947 VUT Praha Fa stavební 1973 DPS 2002 KOC,POS pozemní stavby Veselý Dalibor U 1973 Gymnázium Brno 1992 CAD Chybí VŠ Vejsada Jaroslav Mgr. UD 1944 Univerzita Karlova Praha Fa matematicko Studium pro ídící MAT, FYZ fyzik. MAT- pr FYZ. 1) editel, Z zástupce editele, U uitel, UD uitel dchodce 14 SPŠS eské Budjovice

15 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Nepedagogití zamstnanci íjmení, jméno, titul funkce rok naroz. nejvyšší dokon. vzdlání rok ukonení echová Vra Ing. knihovnice 1959 VŠ chemickotechnolog. Praha Fa-technologie paliv a vody 1983 Grillová Jaroslava etní 1956 SEŠ Vimperk 1975 pozn. Klabouchová Lenka Ing. ekonomka 1969 VŠE Praha Fa podnikohospodáská 1992 Líka Jan Ing. správce ICT 1964 VUT Praha Fa stavební 1988 DPS 1991 Pernikáová Marcela sekretáka 1957 Gymnázium CB 1976 Vojáek Jaroslav školník 1945 SPŠ stavební CB 1989 Bublavá Irena uklízeka 1965 SOU prodava erná Dana uklízeka 1967 SOU Volyn peka 1985 Frantíková Dagmar uklízeka 1955 OU Ústí n.orlicí adlena 1972 astná Anna uklízeka 1955 ZŠ SPŠS eské Budjovice 15

16 Výroní zpráva školní rok 2011/12 ZAZENÍ PRACOVNÍK DO PLATOVÝCH TÍD platová tída poet zaazených pracovník TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMRU NA ŠKOLE doba trvání poet % do 5 let do 10 let 11 18,3 do 15 let do 20 let 11 18,3 nad 20 let 11 18,4 celkem ,0 CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONENÍ PRACOVNÍHO POMRU ZAMSTNANC nástupy a odchody poet nástupy nové 3 odchody MATERIÁLN-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDLÁVÁNÍ PRACOVIŠT hlavní budova odlouené pracovišt Resslova 2, eské Budjovice Výuková hala v areálu firmy AKUTERM, Novohradská 15, eské Budjovice PROSTORY V HLAVNÍ BUDOV Suterén 1. PP ební prostory Vodohospodáská laborato Laborato mechaniky zemin Chemická laborato ebna U0 (pro studenty dálkového studia) Ostatní prostory 16 SPŠS eské Budjovice

17 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Šatny žák Tepelné hospodáství (výmníková stanice v. regulace a pípravy TUV) ízemí 1. NP ební prostory locvina (velká tlocvina, gymnastický sál, posilovna) Zázemí tlocviny (šatny, sklady náadí, sociální zaízení, kabinet pro 3 vyuující) Aula (sál s kapacitou poslucha s možností využití audiovizuální techniky Kmenové uebny (4 uebny kapacita žák: U11, U12, U13, U14) ebny výpoetní techniky (2 uebny kapacita 2x 18 žák: VYT1, VYT2) Laboratoe STK (zkušební laboratoe betonu a stavebních konstrukcí, kapacita 18 žák) Laboratoe stavebních materiál (zkušební laboratoe STM, kapacita 18 žák) Ostatní prostory Kabinety (3 místnosti celková kapacita 12 vyuujících) Denní místnost pracovnic úklidu Byt školníka Bufet (prostor bufetu je provozován samostatným subjektem v nájmu) Sociální zaízení 1.patro 2. NP ební prostory Kmenové uebny (6 ueben kapacita žák: U22, U23, U24, U25, U26, U28) ebny výpoetní techniky (2 uebny kapacita 1x x 34 žák: VYT3, VYT4) Ostatní prostory Kabinety (6 místností celková kapacita 22 vyuujících) Vedení školy, sborovna, hospodáské oddlení Místnost správce PC sít, serverovna Sociální zaízení 2.patro 3. NP ební prostory Kmenové uebny (5 ueben kapacita žák: U32, U34, U35, U36, U37) ebna fyziky (kapacita žák: UFY) Malé uebny (2 uebny kapacita 2x18 žák: U31, U33,) Rýsovna (uebna opatena rýsovacími prkny,kapacita žák: RY) Ostatní prostory Kabinety (3 místnosti celková kapacita 6 vyuujících) Sociální zaízení 3.patro 4. NP ební prostory Kmenová uebna (kapacita 34 žák: U41) Jazykové uebny (3 uebny kapacita 3x18 žák: JA1, JA2, JA3) Ateliér I (14 rýsovacích prken, 6 rýsovacích stol, 2 PC pracovišt, kapacita 18 žák) Ateliér II (14 PC pracoviš, PLOTTER A0 + tiskárna A3) Ostatní prostory SPŠS eské Budjovice 17

18 Výroní zpráva školní rok 2011/12 Kabinety (2 místnosti celková kapacita 8 vyuujících) Sociální zaízení Vstupy do pdních prostor prostory na odloueném pracovišti v areálu firmy AKUTERM TECHNICKÉ VYBAVENÍ Odlouené pracovišt pro výuku praxe v 1. a 2. roníku ízemní zdná hala s ocelovou áste zateplenou stechou 12 x 30 m. Vybavení plynové sálavé vytápní, osvtlení Vybavení pro výuku: zkušební stny pro nácvik omítání, materiál pro nácvik zdní, materiál a pomcky pro nácvik montáže bednní, cviná stecha pro nácvik pokrývaských prací a další pracovní plochy Sociální zázemí Šatna, umyvárna a WC pro žáky. Kabinet vyuujících Všechny kmenové uebny jsou vybaveny síovým pipojením a osazeny PC. Celkem 6 ueben je vybaveno interaktivní tabulí 5 kmenových ueben (U13, U14, U24, U25 a U34) a jazyková uebna JA2. Poet interaktivních tabulí se plánovit zvtšuje. ebna fyziky, všechny 4 uebny výpoetní techniky a kmenová uebna U23 jsou vybaveny stabilním dataprojektorem. Rýsovna je vybavena dataprojektorem se skenerem. Dataprojektor je také ve sborovn. Všechny kabinety jsou osazeny PC. ibližn polovina vyuujících má sven notebook. Ve škole je k dispozici nkolik penosných dataprojektor Ve škole je provozována stabilní PC sí a wi-fi sí. Každý pracovník školy a každý student má možnost pimen využívat PC techniku vetn tisku v barv až do formátu A0. Laborato STK disponuje zaízením pro zjišování krychelné / válcové pevnosti betonu a tahové pevnosti betonáské výztuže. Školní budova má zastaralou výmníkovou stanici, okna na hranici životnosti a nevyhovující tepelné charakteristiky obvodových konstrukcí. Budova nemá vyešen bezbariérový pístup. TZB budovy je sice trvale udržováno, ale je již stejn jako elektrické rozvody zastaralé. ICT ehled pracovních stanic Poet žák 502 Poet pedagogických pracovník 53 Pracovní stanice umístné v poítaových uebnách 71 Pracovní stanice umístné v nepoítaových uebnách, studovnách, školních knihovnách, apod SPŠS eské Budjovice

19 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Pracovní stanice sloužící k píprav pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdlávání 35 Poet pracovních stanic celkem 150 Poet pracovních stanic na 100 žák 30 Pracovní stanice technické parametry Starší 5 let 37 Novjší nevyhovuje standardu ICT Novjší vyhovuje standardu ICT 113 Lokální poítaová sí (LAN) školy Lokální poítaová sí standard ICT skutenost Poet pípojných míst 170 Sdílení dat Ano Ano Sdílení prostedk Ano Ano ipojení do internetu Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Bezpenost dat Ano Ano Personifikovaný pístup k datm Ano Ano ipojení k internetu služba hodnota standard ICT Skutenost Rychlost 512/128 a 1024/256 30/30 Mbit Agregace Nejvýše 1:10 - Veejné IP adresy Ano Ano Neomezený pístup na internet Ano Ano Oddlení VLAN (pedagog, žák) Ano Ano QoS (vzdálená správa) Ano Ano Filtrace obsahu Ano Ano Antispam Ano Ano Antivir Ano Ano Prezentaní a grafická technika technika skutenost Dataprojektor 9 Dotyková tabule 6 Tiskárny 35 SPŠS eské Budjovice 19

20 Výroní zpráva školní rok 2011/12 Kopírovací stroj 4 Výukové programové vybavení a informaní zdroje (licence) Operaní systém Windows XP, Vista, Windows 7 Antivirový program AVG Textový editor Microsoft Word Tabulkový editor Microsoft Excel Editor prezentací Microsoft PowerPoint Grafický editor - rastrová grafika Zoner Grafický editor - vektorová grafika Webový prohlíže Explorer Editor webových stránek Klient elektronické pošty Outlook Programy odborného zamení ArchiCAD AutoCAD Nemetschek Geus EuroCalc Fine Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na penosné médium (disketa, CD, ) ístup pedagog ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace pístupu ze školní sít na www stránky a službu internetu, které škola urí ístup k ICT z domova pro pedagogy Poet pípojných míst pro pipojení stanice nebo notebooku v uebnách 200 MB Ano Ano Ano Ano Ano WiFi sí INFORMANÍ STEDISKO Informaní stedisko je situováno v samostatných místnostech v pízemí budovy školy. Je zde místnost knihovny, která zahrnuje jak depozitá, tak prostor pro výpní a informaní služby, dále studovna s poítai a místnost pro zázemí. Informaní centrum poskytuje žákm a pracovníkm SPŠ stavební následující služby: 20 SPŠS eské Budjovice

21 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva absenní a prezenní pování asopis, knih, CD, video a audio kazet rezervace knih bezplatný pístup k internetu kopírovací a tiskové služby skenování laminování dokument Ve studovn je 12 míst pro uživatele, kterým jsou k dispozici 2 poítae s pipojením do sít školy a na internet. Poítae jsou vybaveny všemi grafickými programy vyuovanými v rámci výpoetní techniky. Ve školním roce se poítá s rozšíením poítaového vybavení studovny. V místnosti knihovny lze krom pování knih využívat zaízení pro kroužkovou vazbu, ezaku, kopírku barevnou (do formátu A3) a ernobílou (do formátu A0), barevnou tiskárnu (do formátu A3), skener a laminovací zaízení (do velikosti A4). Všichni žáci školy mají prkazy s árovými kódy, které slouží jako identifikaní znaky pro výpní systém knihovny. Také knihy jsou oznaeny árovými kódy, které využívá knihovnický program T series. Knihovní fond obsahuje knihovních jednotek. Jde o široký výbr beletrie, nauné literatury (vetn uebnic všeobecných pedm) i odborné literatury z oblasti stavaské a architektonické. Bhem školního roku 2011/2012 byl doplnn knižní fond beletrie pedevším o tituly z povinné etby. Také bylo zakoupeno nkolik nových uebnic a odborných knih. Poet nov vydaných odborných knih je ale stále nízký, kvli finanním možnostem školy však není nyní možné tento stav zlepšit. V knihovn jsou k dispozici i odborné asopisy, v roce 2012 mají návštvníci knihovny na výbr ze tinácti periodik. SPŠS eské Budjovice 21

22 Výroní zpráva školní rok 2011/12 4. ÚDAJE O IJÍMACÍM ÍZENÍ 4.1. PTY ŽÁK ŠKOLY ída poet žák z toho chlapc z toho dívek S1A S1B S1C S1D G S2A S2B S2C S2D S3A S3B S3C S3D S4A S4B S4C D4V D1S D1Z D2S D2Z D3S D3Z D4S D5S celkem ŽÁCI PIJATÍ DO 1. RONÍKU poet prvních tíd poet žák pijatých do prvních tíd denní studium dálkové studium SPŠS eské Budjovice

23 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva 4.3. ŽÁCI PIJATI DO VYŠŠÍCH RONÍK roník dálkové studium poet žák ŽÁCI CIZINCI kategorie cizinc obané EU ostatní cizinci pobývající v R pechodn nebo trvale, žadatelé o udlení azylu a azylanti Poet žák v denním studiu 0 1 Poet žák v dálkovém studiu 0 1 Poet žák celkem 0 2 SPŠS eské Budjovice 23

24 Výroní zpráva školní rok 2011/12 5. VÝSLEDKY VZDLÁVÁNÍ ŽÁK 5.1. VZDLÁVACÍ PROGRAMY Ve školním roce 2011/2012 probíhalo vzdlávání podle tchto vzdlávacích program: Dobíhající program: M / 001 Stavebnictví ve 4. roníku se zamením Pozemní stavitelství Dopravní stavitelství Vodohospodáské stavby Žáci roníku se vzdlávali podle Školního vzdlávacího programu Stavebnictví se zamením na pozemní stavitelství, zpracovaného podle RVP M /01 Stavitelství. Jedna tída 1. roníku se vzdlávala podle Školního vzdlávacího programu Geodézie a katastr nemovitostí, zpracovaného podle RVP M/ UEBNÍ PLÁNY POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 4. RONÍK název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník 1 eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk odborný AJO Nmecký jazyk NEJ Nmecký jazyk odborný NJO Obanská nauka OBN Djepis DEJ Matematika MAT /1 7 Fyzika FYZ Chemie CHE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H A Deskriptivní geometrie DEG B Odborné kreslení ODK C Výpoetní technika VYT D Ekonomika EKO E Stavební materiály STM 1, F Stavební mechanika SME SPŠS eské Budjovice

25 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva G Geodézie GEO H Pozemní stavitelství POS I Architektura ARC J Inženýrské stavby INS K Stavební konstrukce STK L Konstrukní cviení KOC M Praxe PRA 1, N Stavební stroje STS Cviení z matematiky CVM DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník 1 eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk odborný AJO Nmecký jazyk NEJ Nmecký jazyk odborný NJO Obanská nauka OBN Djepis DEJ Matematika MAT /1 7 Fyzika FYZ Chemie CHE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H A Deskriptivní geometrie DEG B Odborné kreslení ODK C Výpoetní technika VYT D Ekonomika EKO E Stavební materiály STM 1, F Stavební mechanika SME G Geodézie GEO H Pozemní stavitelství POS I Architektura ARC J Geologie a zaklád. staveb GZS K Vodní stavby VOS L Stavební konstrukce STK M Dopravní stavby DOS N Mostní stavby MOS O Konstrukní cviení KOC P Praxe PRA 1, Q Stavební stroje STS Cviení z matematiky CVM Cviení z fyziky CVF SPŠS eské Budjovice 25

26 Výroní zpráva školní rok 2011/12 VODOHOSPODÁSKÉ STAVBY Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník 1 eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Anglický jazyk odborný AJO Nmecký jazyk NEJ Nmecký jazyk odborný NJO Obanská nauka OBN Djepis DEJ Matematika MAT /1 7 Fyzika FYZ Chemie CHE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H A Deskriptivní geometrie DEG B Odborné kreslení ODK C Výpoetní technika VYT D Ekonomika EKO E Stavební materiály STM 1, F Stavební mechanika SME G Geodézie GEO H Pozemní stavitelství POS I Architektura ARC J Geologie a zaklád. staveb GZS K Hydrologie a hydraulika HYH L Zdravot.a vodohospod.stav. ZVS M Vodní stavby VOS N Stavební konstrukce STK O Dopravní stavby DOS P Konstrukní cviení KOC Q Praxe PRA 1, R Stavební stroje STS Cviení z matematiky CVM Cviení z fyziky CVF GEODÉZIE 1. RONÍK Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník eský jazyk a lit. CJL Anglický jazyk ANJ Nmecký jazyk NEJ Základy spoleenských vd ZSV Základy práva ZPR Seminá komunikaních dovedností SKD Djepis DEJ SPŠS eské Budjovice

27 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Zempis ZEM Biologie a ekologie ZAE Tlesná výchova - dívky TEV-D Tlesná výchova - hoši TEV-H Deskriptivní geometrie DEG Informaní a komunikaní technologie ICT Poítaová grafika PGF Kartografické rýsování KRY Geodézie GEO Geodetické výpoty GEV Mapování MAP Kartografie KAR Ekonomika EKO Praxe PRA Fotogrammetrie FOT Katastr nemovitostí KAN Geografické informaní systémy GIS Tvorba geometrického plánu TGP Základy stavitelství ZAS STAVEBNICTVÍ 1. AŽ 3. RONÍK Název Zkratka 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník Povinné vyuovací pedmty eský jazyk CJL Cizí jazyk * CIJ jepis DEJ Obanská nauka OBN Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie a ekologie BIE lesná výchova TEV Inf. a komunikaní technologie ICT Ekonomika EKO Deskriptivní geometrie DEG Odborné kreslení ODK Stavební materiály STM 2, Stavební mechanika SME Stavební konstrukce STK Geodézie GEO SPŠS eské Budjovice 27

28 Výroní zpráva školní rok 2011/12 Architektura ARC Pozemní stavitelství POS Konstrukní cviení KOC CAD systémy CAD Praxe PRA 1, Stavební stroje *** STS Stavební provoz STP Inženýrské stavby INS Volitelné pedmty Matematika I. nebo Matematika II Profilový pedmt POS Nepovinné pedmty Fyzikální seminá PH A VÝSLEDKY VZDLÁVÁNÍ, HODNOCENÍ ŽÁK Celkové hodnocení žák prospch ída prospli s prrný prospli neprospli vyznamenáním prospch S1A ,323 S1B ,212 S1C ,117 S1D ,153 G , roník celkem ,209 S2A ,351 S2B ,229 S2C ,449 S2D , roník celkem ,305 S3A ,271 S3B ,371 S3C ,591 S3D , roník celkem ,447 S4A ,497 S4B ,644 S4C ,517 DV , roník celkem ,554 Celkem denní studium ,379 ída dálkového studia prospli zanechali prospli s vyznamenáním studia D1S ,609 D1Z ,894 D2S 2 3 2, SPŠS eské Budjovice

29 Školní rok 2011/12 Výroní zpráva D2Z ,986 D3S 2 1 2,813 D3Z 1 7-1,893 D4S 3 4 2,852 D5S 2 3 2,393 Celkem dálkové studium Komentá k výsledkm vzdlávání v dálkovém studiu: Z tabulkových pehled vyplývá, že zejména ve tídách ptiletého studijního programu dochází ve velké míe k prospchovým problémm, které jsou ešeny po vzájemné dohod zpravidla perušením studia a v následujícím školním roce znovupijetím do nedokoneného roníku, což má obdobný charakter jako opakování roníku. V celé ad pípad však prospchové problémy koní zanecháním studia, zejména v prvních dvou ronících. Piny: zvlášt pro studenty v ptiletém programu bývá velmi obtížné splnit studijní povinnosti vedle svých povinností pracovních a rodinných. Dále mívá na zmnu postoje ke studiu vliv zmna zamstnavatele, zmna v rodinné situaci, ojedinle i zmna ve zdravotním stavu. Proto zpravidla nepodrobujeme studenty dálkového studia komisionálnímu ezkušování. Hodnocení výsledk vzdlávání zpsob vyjádení: všichni žáci byli hodnoceni klasifikaním stupnm. Celkové hodnocení žák zhoršené chování (na konci školního roku) ída uspokojivé chování neuspokojivé chování S1A 1 S1B S1C S1D G1 2 S2A S2B S2C S2D 1 S3A S3B S3C S3D 1 S4A S4B S4C DV4 celkem denní studium 5 D1S nesledujeme nesledujeme D1SZ nesledujeme nesledujeme D2S nesledujeme nesledujeme D2SZ nesledujeme nesledujeme D3S nesledujeme nesledujeme SPŠS eské Budjovice 29

30 Výroní zpráva školní rok 2011/12 D3SZ nesledujeme nesledujeme D4S nesledujeme nesledujeme celkem Udlená výchovná opatení: ída tka ídního itele tka editele školy pochvala ídního itele pochvala editele školy S1A S1B S1C S1D G S2A S2B S2C S2D S3A S3B S3C S3D S4A S4B S4C DV celkem denní studium Dále bylo pt žák podmíne vyloueno, tyi za vysokou absenci a pozdní omlouvání zameškaných hodin, jedna žákyn za podvod. Komisionální pezkoušení žák ída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky S1A 2 S1B 2 S1C - S1D 2 G1 S2A 4 S2B - S2C 2 S2D - S3A 6 S3B 11 S3C 10 S3D 8 S4A 1 30 SPŠS eské Budjovice

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2010/11

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2010/11 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2010/11 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 9. listopadu 2011 ESKÉ BUDJOVICE 2011 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 15. ledna 2015 ESKÉ BUDJOVICE 2014 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 9. listopadu 2010 ESKÉ BUDJOVICE 2010 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební - HORSTAV Olomouc Školní rok 2013/2014 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám. 1 779 00 Olomouc 772 00 Olomouc IČ 713 40 807 tel: 585 206

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výro ní zpráva o škole

Výro ní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2009/2010 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Výro ní zpráva o škole

Výro ní zpráva o škole Výroní zpráva o škole za školní rok 2010/2011 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262 286, 224 261 173 E mail: info@skvorecky.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006 ZPRÁVA O INNOSTI píspvkové organizace Domov penzion pro dchodce Vychodilova ZA ROK 2006 Brno, únor 2007 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Hlavní innost organizace str. 4 Rozbor innosti ošetovatelské

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava vyhlašuje výbrové ízení na dodávku výpoetní techniky v rámci realizace projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více