Výukový předmět (průřezové téma): Hudební výchova Vyhledává a třídí informace a na základě Klíčové kompetence:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový předmět (průřezové téma): Hudební výchova Vyhledává a třídí informace a na základě Klíčové kompetence:"

Transkript

1 Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Kamila Šmůlová Výukový předmět (průřezové téma): Hudební výchova Vyhledává a třídí informace a na základě Klíčové kompetence: jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. Časová dotace: 3 hodiny (3x45min) Počet žáků: 20 Příprava Téma: Zvuk Cíl: Pochopit princip vzniku a šíření zvuku. Forma (frontální, skupinová ): skupinová, střídavě frontální Pomůcky: tyčová ladička, různé hudební a orffovské nástroje, nahrávky zvuků, 1 notebook, počítačový program GoldWave či AudaCity, mikrofón Prostorová organizace (třída, tělocvična ): Ve třídě, v PC učebně. Evokace: Kde se setkali se zvuky brainstorming (v jakých oborech): Hudební výchova: tón, hluk Přírodověda : smyslové orgány- ucho: příjem zvuku, řečové ústrojí: zdroj zvuku Český jazyk: hlásky- znělé, neznělé, samohlásky a souhlásky, párové souhlásky Fyzika: kmitání, frekvence Úvodní hodina: 1. Na začátku pokus s ladičkou. Necháme pomocí skříňové ladičky rozkmitat těleso mezi rameny ladičky. 2. Jen lehké vysvětlení teorie vzniku, šíření a příjmu zvuku. Zakreslení grafu šíření zvuku. Rozdělení na tóny a hluky. 3. Poslech nahrávek (vrzání dveří, tóny hudebních nástrojů, napouštění vany). Hádanka: Co je to za zvuk? Jedná se o tón či hluk? 4. Na notebooku ve třídě, program např. Audacity sledujeme křivku tónů a hluků. Popíšeme rozdíly. Upevnění: Další hodina v PC učebně: Rozdělení do skupin, každá jedno téma, které zpracuje. Zkoumají grafy jednotlivých zvuků v programu Audacity či GoldWave a porovnávají je. Vyhledávají v encyklopediích a odborných knihách, propojují teorii s praxí.

2 Témata: a) Zvuk z hlediska hudební výchovy zkoušejí nahrávat různé zvuky - tóny a hluky, (pravidelné nepravidelné chvění), sledují rozdíly. Další vlastnosti tónů: výška, hlasitost. b) Zvuk z hlediska českého jazyka nahrávají znělé a neznělé hlásky. Sledují rozdíl, popíší graf, rozdíl mezi hláskami. Opora o teorii z odborné literatury (encyklopedie) na jakém místě v hlasovém ústrojí se tvoří hlásky. c) Zvuk z hlediska přírodopisného popis hlasového ústrojí, sluchového ústrojí. Šíření zvuku. Jak vypadá graf zvuků,,netypických chrapot, jódlování, šeptání. Propojit s teorií: Kmitání hlasivek. d) Zvuk z hlediska fyzikálního - Frekvence (kmitočet) zvuku. Hledají nástroje, které mají stejný nebo podobný kmitočet. Rekapitulace: Poslední hodina: prezentace zadaných témat. Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Skupiny se musí při nahrávání zvuků střídat. Při poslechu využít sluchátka. Zdroj (citace, obrázky apod.) Volně dle: DVOŘÁK, Leoš. Ladička, jak ji neznáte. Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání [online]. 2006, č. 10 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/obsahy/obsah_11_autori_strucny.html>. KRČMOVÁ, Marie. Fonetika, fonologie : Ústrojí hlasové (fonační) [online]. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2008 [cit ]. Dostupný z WWW:

3 Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Kamila Řezníčková Výukový předmět (průřezové téma): Český jazyk - sloh, čtení Klíčové kompetence: Kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a interpersonální Časová dotace: 1 + 2hod následné prezentace Počet žáků: 20 Příprava Téma: pohádka O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce, Sněhurka a sedm trpaslíků, Hloupý Honza Cíl: vychází z těchto očekávaných výstupů: žák odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči Poznat, že popletená pohádka se skládá ze třech známých pohádek a ze kterých, ukázat dětem různé způsoby ztvárnění pohádky (dramatizace, rozkreslení, poslech čteného projevu, shlédnutí na DVD), převyprávění známých pohádek, tvořivá činnost - vytvoření vlastního pokračování a zápletky pohádky Hloupý Honza Forma (frontální, skupinová ): Společná práce na tabuli, diskuze, společné čtení, práce ve skupinách Pomůcky: vlastní text s popletenou pohádkou, připravená tabule, slabikář Nová škola (str. 11), kartičky s obrázky (pro každé dítě jednu) z daných pohádek, balicí papír Prostorová organizace (třída, tělocvična ): třída Evokace: Motivace: na tabuli máme napsané věty, které vycházejí z vět, které děti znají ze slabikáře, např. Kolo jede na Vaškovi. Malá máma má Emu. Kůl sedí na kosovi. Sýr jí myšku. - děti musí přijít na to, že věty jsou popletené - společně si řekneme, jak jsou věty správně - popovídáme si s dětmi o tom, jestli se jim stalo, že by také něco popletly - učitel dětem řekne, že on ale nikdy nic nepopletl a že teď si pro ně připravil pohádku, kterou jim chce přečíst, neřekne jim ale název pohádky Práce s Popletenou pohádkou - čtení: Popletená pohádka Za devatero horami a devatero řekami žil byl chlapeček jménem Smolíček. Bydlel v chaloupce, představte si, děti, ne s maminkou a tatínkem, ale se svým opatrovníkem jelenem. Každé ráno, když jelen odcházel na pastvu, nakazoval Smolíčkovi, aby nechal světničku zavřenou a nikomu neotvíral. Mohla by prý přijít velmi mazaná liška, která se

4 může tvářit jako kamarádka a bude si chtít se Smolíčkem hrát, ale ve skutečnosti by ho unesla do své nory jako hračku pro svá liščata. Jednoho rána vzal jelen s sebou Smolíčka do lesa. Smolíček si vzal džbán, že bude sbírat jahody. Jahůdky mu moc chutnaly, proto trhal a trhal a vůbec si nevšiml, že se začíná stmívat a že nikde nevidí jelena. Teprve, když už ani na jahůdky neviděl, zjistil, že se v lese ztratil. Po chvilce přemýšlení ho napadlo vylézt na nejvyšší strom, jestli někde neuvidí světýlko. Vydal by se pak tím směrem. Smolíček měl štěstí, opravdu v dálce mezi stromy probleskovalo světýlko. I vydal se tedy za ním. Když ho světýlko dovedlo až k chaloupce, vydechl Smolíček úžasem. Chaloupka byla celá z perníku. A protože Smolíčkovi dlouhým trmácením vyhládlo, opatrně si uloupl jeden perníček. Ten mu tak zachutnal, že se pustil s velkou chutí i do dalších. Byl by snad ojedl celou stěnu chaloupky, to víte, děti, jeleni takhle výborné perníčky prostě péct neumí, kdyby náhle nezaskřípala dvířka. Ozval se jemný tichý hlásek: Kdo nám to tu loupe perníček? A za ním druhý, třetí a čtvrtý, nakonec se vyčítavě ptalo všech sedm jemných hlásků: Kdo nám to tu loupe perníček? Smolíček se lekl, upustil nedojedený perníček a kouká, jak se ve dveřích perníkové chaloupky objevuje jedna malá barevná čepička za druhou, až najednou před ním stojí 7 trpaslíků. Trpaslíci byli rádi, že k nim Smolíček zabloudil a chtěli, aby u nich zůstal. A tak chodili každé ráno s písničkou do práce, rubat uhlí, stříbro a zlato, večer se s písničkou utrmácení vraceli, ale vždycky se domů moc těšili. Zatímco totiž byli pryč, Smolíček poklidil, ustlal postýlky, zametl chaloupku, postaral se zvířátka, uvařil večeři a na těšil se na trpaslíky. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Jednoho dne, kolem poledne, se u chaloupky objevila baba babizna, šátek na hlavě, v ruce s košíkem plným krásných červených jablíček. A hned jedno nejkrásnější Smolíčkovi podává. Tomu už se sliny sbíhají, představuje si, jak takové nádherné jablíčko asi chutná... Tak, milé děti, nyní už je na vás, abyste tuto popletenou pohádku rozpletly a dokončily. Hlavní část hodiny: Práce s popletenou pohádkou: - už během čtení pohádky se předpokládá, že děti budou protestovat a budou chtít do čtení zasahovat, což ale nepřipustíme a budeme chtít, aby si ji vyslechly do konce, ale nepřečteme poslední souvětí - společně s dětmi vyvodíme, že tentokrát to učitel pěkně popletl a že by se pohádka měla jmenovat Popletená - děti zkusí uhádnout, ze kterých pohádek se skládá a společně si pohádku přečteme ještě jednou, ovšem děti už budou moci opravovat hlavně jména, ale jednotlivé pohádky ještě nebudeme převypravovat celé Práce s použitými pohádkami : - učitel rozhází na jedno místo (např. na koberec) kartičky s obrázky, obrázkem dolů - pokládá dětem otázky: Ze které z těchto tří pohádek je tento předmět nebo tato postava? např. džbánek, kouzelné zrcadlo, bubínek, housličky, 2 prstíčky, lopata, pec, klec, myslivec, krumpáč, jelen, parohy, perníček, ježibaba - pokud dítě odpoví správně, může si jít vybrat kartičku, na které bude právě nějaký z těch obrázků, na které se učitel ptá - děti si tímto způsobem vyberou všechny obrázky a rozdělí se tak do 3 skupin, podle pohádek - každá skupina bude mít za úkol svou pohádku ztvárnit, zkombinovat vyprávění s obrázkem, který samy namalují na balící papír a také kousek přehrát- zdramatizovat - tato činnost bude pouze příprava, protože na předvedení pohádek by už nebyl v této hodině

5 čas, necháme představení na další hodinu, aby se nám podařilo vytvořit sváteční atmosféru jako v divadle, což by se nám v časové tísni určitě nepodařilo Upevnění: Závěrečná část hodiny (5 min): -děti si vezmou slabikář na str.11, kde si spojíme společně obrázky k sobě a vyjdou nám tyto 4 pohádky: O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce, Sněhurka a sedm trpaslíků (s těmi děti už pracovaly v Popletené pohádce), ale zbydou ještě další 3 obrázky z pohádky Hloupý Honza a děti dostanou jako domácí úkol vymyslet a nakreslit, jaké úkoly by ony samy Honzovi daly ke splnění, aby si vysloužil princeznu - učitel dětem slíbí, že další hodinu si ze třídy uděláme divadlo, ve kterém ony samy vystoupí se svou pohádkou a také jim slíbí, že si jednu z těch pohádek půjdou prohlédnout na video Rekapitulace: -předvedení nacvičených úryvků, převyprávění jednotlivých pohádek s ilustrací vytvořených ve skupinách, společná prezentace domácích úkolů v dalších hodinách Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): - motivace fungovala dobře, děti tyto popletené věty ze slabikáře znají, mají je rády a smějí se jim, následná diskuze o jejich popletených historkách by mohla být velmi dlouhá, protože moc rády vypravují, ale jen někdo z nich uvedl zážitek, který jsem po nich chtěla, většina vyprávěla jakýkoliv zážitek, který je napadl. Přesto jsem asi 2 příběhy mohla vypíchnout jako popletené a vyprávění jsem musela utnout. - když děti můžou soupeřit se mnou jako s učitelkou, tak jsou velice rády, pokud udělám chybu a ony mě mohou opravovat, takže tuto hru znají, a tak byly zvědavé, co přijde, když jsem se tak okatě chlubila, že jsem ještě nikdy nic nepopletla, protože už poznaly, že to není myšleno vážně - jak jsem správně předpokládala, dalo mi velkou práci udržet je potichu a bez komentářů (to se mi stejně úplně nepodařilo), při prvním čtení pohádky se smály, opravovaly mě, pak už se sice snažily, ale místy jim to prostě nedalo, aby do čtení nevstoupily (jako třída jsou totiž velmi aktivní a spontánní, v čemž je ráda podporuji, ale nese to sebou také větší hlučnost a právě takovéto situace, kdy si prostě nemohou pomoc a komentují dění) - to, že jsem tu pohádku teda pěkně popletla, jim nedělalo problém mi sdělit, právě naopak, na název pohádky přišly také snadno - pak už konečně byly ve svém živlu při druhém čtení, při kterém už mohly opravovat, což je bavilo - hra s kartičkami se jim také líbila, téměř všichni si věděli s obrázky rady, při rozdělování do skupin nastal sice trochu rozruch, ale nakonec to zvládly samy bez mé pomoci - při přípravě pohádky jsem jim ale pomáhala, jednak proto, že na práci ve skupinách si teprve zvykají, zadaný úkol nebyl vůbec snadný, je pro ně těžké se domluvit, takže s tímto jsem jim musela pomoci. Pomohla jsem jim vybrat, kterou část pohádky by mohly zdramatizovat, jak by se mohly střídat ve vyprávění. Jaké namalují obrázky si vybraly samy. Čas na přípravu byl ale krátký a tak jsem jim slíbila, že jim ještě nějaký dám tu další hodinu, kdy měly s pohádkou vystoupit. - práci ve slabikáři jsme udělali celkem snadno, zadala jsem jim domácí úkol - další hodinu se nám opravdu podařilo vytvořit slavnostní atmosféru, na dětech byla znát tréma, ale pohádku odprezentovaly podle svých schopností, nejdůležitější pro mě ale bylo, že pracovaly s chutí a byly na sebe hrdé Zdroj (citace, obrázky apod.) slabikář Nová škola

6 Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Kateřina Kašková Výukový předmět (průřezové téma): Český jazyk literatura (6.ročník ZŠ) Klíčové kompetence: Klíčová kompetence k učení Časová dotace: 45 minut Počet žáků: 26 Příprava Téma: Božena Němcová životopis (úvodní hodina) Cíl: Cílem hodiny je seznámit se s životopisem Boženy Němcové. Forma (frontální, skupinová ): Práce jednotlivců, kooperativní výuka (6 skupin) Pomůcky: Tabule + zalaminované obrázky týkající se života a děl B.Němcové, zalaminovaný portrét B.Němcové, 6 čtvrtek formátu A3, 6 lepidel, knihy B.Němcové, 6 připravených textů o B.Němcové (rozstříhaných na 5 dílů), 3x cca 50 lístečků různých barev (zelená, fialová, růžová) velikosti cca 8x5cm Prostorová organizace (třída, tělocvična ): Třída uspořádaná pro kooperativní výuku každá skupina má spojené dva stoly dohromady Evokace: Na tabuli jsou již od rána připevněny obrázky související se životem B.Němcové a na okně jsou vystaveny různé její knihy. Dnes budeme pátrat po životě jedné spisovatelky. Tyto informace využijeme v dalších hodinách literatury, kdy se budeme zabývat přímo jejími díly. Poznal někdo z tabule, o koho se jedná? Nyní připevnit na tabuli doprostřed mezi obrázky portrét B.Němcové. Dnes půjde především o vaši spolupráci, protože jedině tak můžete zjistit co nejvíce informací o jejím životě. Upevnění: 1. Brainstorming jednotlivců zezadu do sešitu B.Němcová. 2. Přečíst si práce ve dvojicích a informace, kterými si jsou jisti a na kterých se shodnou napsat na zelený lísteček (jedna informace = jeden lísteček). 3. Přečíst si lístečky v rámci celé skupiny, vyřadit stejné informace, případně doplnit dalšími. 4. Nyní vytvářejí myšlenkovou mapu. Doprostřed velké čtvrtky napsat B.Němcová a kolem rozložit lístečky s informacemi. 5. Na fialové lístečky napsat ve skupinách otázky. Co vás zajímá na jejím životě? Co myslíte, že byste měli znát? Fialové lístečky s otázkami rozmístit na čtvrtku. 6. Rozstříhané texty o B.Němcové - rozdělit si je ve skupině, přečíst, podtrhat odpovědi

7 na jejich otázky a odpovědi napsat na růžové lístečky. Na růžové lístečky napsat i informace, které jsou zajímavé. Pokud naleznou chybu na zeleném lístečku, opraví své tvrzení na růžový lísteček. 7. Nyní vyměnit fialové lístečky za růžové, chybné zelené vyhodit a vyměnit je za růžové. Na čtvrtce zůstanou pouze správné zelené, nezodpovězené fialové a růžové. 8. Vše nalepit na čtvrtku. Rekapitulace: Mluvčí z každé skupiny jde se svou čtvrtkou před tabuli, ukáže svůj výtvor ostatním a seznámí třídu s jednou informací, kterou se během hodiny dozvěděli. Zpětná vazba získání nových informací barometr (žáci zvedají ruku - lavice = nic, jsem se nedozvěděl/a, čím výše, tím více informací jsem získal/a). Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Tato metoda pochází ze semináře Kritické myšlení. Vše lze stihnout v rámci jedné vyučovací hodiny, ale je třeba si pečlivě naplánovat čas na jednotlivé úseky. Je dobré dávat žákům pomůcky postupně (nejprve zelené lístečky ), aby nedošlo k záměně. K lepší orientaci také pomůže postupně psát na tabuli funkci jednotlivých lístečků (zelená = to, co známe, fialová = to, co nás zajímá, růžová = nová informace). Text je dobré rozstříhat na tolik částí, kolik je nejvíce členů v jedné skupině. Žáci si rozdělují texty na čtení sami podle čtenářské vyspělosti. V textech si mohou dělat poznámky. Hodina je náročnější na organizaci, ale žáci veškeré informace získávají sami a mnohem déle si je pamatují. Zdroj (citace, obrázky apod.) Seminář Kritického myšlení Obrázky: ZEMPL/www.czechtourism.cz++111/Ratibo%C5%99ice%20- %20Babi%C4%8D%C4%8Dino%20%C3%BAdol%C3%AD2.JPG Text B. Němcová Ulrichová, L. Obsahy z děl české literatury. Humpolec: JAS, Dolejší, P. Školní slovník českých spisovatelů. Humpolec: Pavel Dolejší, Zalaminovaný portrét B. Němcové Trnková, J. Literární autoři v obrazové podobě - Čeští autoři I.díl. České Budějovice: Bianka, 1999.

8

9

10

11

12 Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora Panklová (1820 Vídeň 1862 Praha) byla významná česká spisovatelka 19. století. Podle matriky je dítětem německého panského kočího Johanna Pankla a Terezie Novotné, české služky. Příjmení Panklová získala, až když si její matku v létě r.1820 vzal Johann Pankl. O původu Boženy Němcové i o datu narození se vedou spory. Dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice, kde rodiče sloužili u kněžny Zaháňské. Její výchovu ovlivnila babička Magdalena Novotná, která s nimi žila. V dospělosti si Božena Němcová babičku zidealizovala (byla pro ni symbolem dobra a lásky). Velký vliv na Němcovou měla i její školní léta v České Skalici a tříletý pobyt v rodině zámeckého úředníka v Chvalkovicích, kde byla na vychování. V 17ti letech jí rodiče našli o 15 let staršího ženich Josefa Němce. Ten pracoval jako komisař finanční stráže (celník). Byl to uvědomělý Čech a pro své vlastenecké smýšlení by často překládán z místa na místo a rodina se s ním stěhovala (Domažlice, Litomyšl, Polná, Praha, Nymburk). Manželství nebylo šťastné.časté stěhování bylo pro rodinu (tři synové a dcera) náročné, ale obohacovalo Boženu Němcovou o poznání různých krajů, tradic a zvyků.

13 V roce 1850 je Josef Němec přeložen do Uher. Božena Němcová se se čtyřmi dětmi stěhuje do Prahy, kde okamžitě navazuje styky s literárně činnými vlastenci (Karlem Havlíčkem Borovským, Františkem Ladislavem Čelakovským, Karlem Jaromírem Erbenem, Karolínou Světlou, později i Janem Nerudou) a začala i s literární tvorbou, básněmi a pohádkami. Roku 1853 byl Josef Němec odvolán z funkce, nejprve mu byl snížen plat na polovinu, později mu byl plat zastaven úplně. Octl se proto bez práce a Božena Němcová hledala pomoc u známých v Praze, avšak často neúspěšně. Rodina zažívala ponižující bídu, odtud pramení citlivý vztah Boženy Němcové k otázkám sociálním a romantická touha po světě spravedlivějším. Právě v této době začala psát Babičku. Ke všemu jí zemřel její nejstarší syn Hynek a pokračovaly neshody s manželem. Božena Němcová vzpomíná na dobu svého mládí a na babičku. Sama autorka dodává, že knihu psala pro úlevu vlastní zkormoucené (smutné) duše. Je to idealizovaná vzpomínka na bezstarostné dětství, na život mezi skutečností a snem. V této době se Božena Němcová stáhla do ústraní, objevila se pouze na pohřbu Karla Havlíčka Borovského, kterému dala na rakev trnovou korunu jako symbol utrpení. Zemřela předčasně ve věku 42 let na vyčerpání a podlomené zdraví. Božena Němcová prožila život v ponižující chudobě a často i hladu. Její dopisy ukazují, že byla nucena opakovaně žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích. Ne vždy ji tito lidé vyšli vstříc a pomohli. Proto je v rozporu s jejich jednáním velkolepý pohřeb, který jí vlastenci uspořádali, a s posmrtnou slávou, kterou se jí dostalo. Pohřbena je na Vyšehradě v Praze. Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Vladislava Kollmannová Výukový předmět (průřezové téma): Vlastivěda, 5. ročník Klíčové kompetence: K učení Časová dotace: 4 x 45 minut (na každý stát jedna hodina) Počet žáků: Příprava Téma: Sousední státy české republiky Cíl: Vyhledání a určení polohy, povrchu, vodstva, měst a hospodářství sousedních států ČR Forma (frontální, skupinová ): Skupinová spolupráce Pomůcky: PowerPointová prezentace, pracovní listy, příruční mapy, učebnice Vlastivěda Putování po Evropě (Alter) Prostorová organizace (třída, tělocvična ): Třída s dataprojektorem Evokace:

14 V úvodu hodiny budeme prezentovat indicie vybraného státu. Která skupina podle indicií stát odhalí, vyzvedne si pracovní list. Upevnění: Spoluprací ve skupině žáci zpracují list. Používají jak učebnici, tak i mapu. Rekapitulace: Na závěr vybraní žáci ze skupiny odprezentují vždy část zpracovaného listu, ostatní si kontrolují správnost. Případné nesrovnalosti si každý opraví. Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Zpracovaný list slouží zároveň jako zápis. Zdroj (citace, obrázky apod.) PowerPointová prezentace k jednotlivým státům Pracovní listy NĚMECKO Poloha Německo sousedí s těmito státy: Povrch nížina. vysočina. plošina. Na severu se rozkládá Ve středu země leží Jižněji se nachází V nejjižnější části zasahují do Německa.

15 hory. Při hranicích s ČR je pohoří a Vodstvo Z ČR přitéká do Německa řeka a ústí do moře. V Alpách pramení řeka, která ústí do Černého moře. V Alpách pramení také řeka, která ústí do Severního moře. Města Hlavním městem Německa je. Další významná města jsou H _ K L O D Y B N F _ T M V Průmysl Německo je hospodářsky nejvyspělejší evropskou zemí. Vyrábí se zde Zemědělství Rozhodující je výroba. Pěstuje se. RAKOUSKO

16 Poloha Rakousko sousedí s těmito státy: Povrch Nížina se rozkládá pouze v okolí hlavního města. Jmenuje se. Na většině území se rozkládá nejvyšší evropské pohoří. Vodstvo Nejvýznamnější rakouskou řekou je, který teče na severu země a protéká i hlavním městem. Ústí do moře. Města Hlavním městem Rakouska je. Další významná města jsou S K I _ K L _ C Průmysl V Rakousku je důležitá výroba a.

17 Zemědělství: Rozhodující je výroba, protože je v horských oblastech rozšířen chov. SLOVENSKO Poloha Slovensko sousedí s těmito státy: Povrch Území Slovenska je tvořeno především pohořími, která jsou součástí. Nejznámější jsou a. Na jihu při řece se rozkládá. Na východě se nachází. Vodstvo Při hranicích s Maďarskem teče řeka. Do Dunaje ústí řeky, a.

18 Na východě je vybudována přehrada. Města Hlavním městem Slovenska je. Další významná města jsou P Y T _ N Ž A N _ A K E Průmysl Slovensko má mnoho lesů, proto jsou tu závody na. Významným odvětvím je. Turistický ruch Turisté navštěvují. Zemědělství V úrodných nížinách se pěstuje. V horských oblastech je rozšířen chov. POLSKO

19 Poloha Polsko sousedí s těmito státy: Povrch Povrch Polska tvoří převážně. Na severu se nacházejí jezerní plošiny a. Jižněji se rozkládají nížiny, a. Při hranicích s Českou republikou jsou. Při hranicích se Slovenskem jsou. Vodstvo Největší polskou řekou je. Z České republiky přitéká řeka. Obě řeky ústí do. Města Hlavním městem Polska je. Další významná města jsou G K Š N L Ž K V Průmysl Na jihu Polska jsou velké zásoby. Proto tu jsou.

20 Turistický ruch Turisty lákají. Zemědělství Pěstují se zejména a. Součástí přípravy prezentace Power Point

21 Jméno vyhotovitele: Výukový předmět (průřezové téma): Klíčové kompetence: Časová dotace: Počet žáků: Blanka Trnková Český jazyk a literatura a Výtvarná výchova (1.stupeň) Kompetence k učení -> vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Kompetence komunikativní -> rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění Kompetence sociální a personální -> účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce Integrovaný celek trvá cca 90 min. Literární výchova (cca 45 min).výtvarná výchova (cca 45 min) 20 (vhodné pro 2. až 3. ročník) Příprava Téma: Nejkrásnější zahrada, jakou si umím představit. Cíl:. Cílem je prostřednictvím literárního textu a obrazového záznamu rozvíjet kreativitu a fantazii žáků, obohacovat jejich slovní zásobu a chápat přenesený význam slov, uvádět věci do souvislostí a účinně spolupracovat ve skupině. Své poznatky zaznamenat ve výtvarné podobě. Forma (frontální, skupinová ): Frontální, Skupinová, Individuální Pomůcky: DVD Zahrada, kniha Zahrada od Jiřího Trnky, báseň rozepsaná na proužky po verších, na proužcích papíru pranostiky a lidová rčení, tabule pro nácvik obtížných slov k nácviku čtení, balicí papír (nemusí být, stačí i tabule) pro zápis postřehů na téma zahrada potřebných pro VV. Potřeby pro výtvarnou činnost - voskový pastel, akvarelové barvy, kulaté a ploché štětce, čtvrtka A4, tempery, klovatina, tuš, dřívka. Prostorová organizace (třída, tělocvična ):

22 Školní třída, učebna s DVD přehrávačem Evokace: Literární výchova Téma je evokováno prostřednictvím pranostik a lidových rčení s tematikou Zahrada" Vyvolaný žák čte text pranostik nahlas, po přečtení ostatní společně vyjadřují jinými slovy. Nejvýstižnější vyjádření zapisuje učitel na tabuli. Shlédnutí DVD Zahrada, kapitola O mlze Práce s textem Jiřího Trnky Zahrada- 1.kapitola o Nácvik čtení obtížných slov z připravené tabule, četba. Žáci vyhledávají v textu věty, které souvisejí s tématem. o o o o Výtvarná výchova Rozbor textu, porovnání s projekcí na DVD. Každý žák obdrží jeden verš básně napsaný na proužku papíru (text básně slyšeli na začátku kapitoly při projekci). Úkol pro skupinu (tj. třída je rozdělena na 4 skupiny po 4 dětech): Zvolte si strategii, jak budete postupovat, abyste se uspořádali do jedné řady tak, aby vznikla básnička, kterou jsme teď slyšeli. Úkol splňte co nejrychleji.. Čtyři žáci jsou určeni jako pozorovatelé práce skupin. Do plnění úkolu se nezapojují. Mají za úkol sledovat, jak skupina pracuje, jak ostatní postupovali při plnění úkolu, co zpomalovalo práci skupiny, co by přispělo k jeho rychlejšímu splnění, kdo patřil ve skupině k nejaktivnějším apd. Po splnění úkolu hodnocení práce skupin - provedou pozorovatelé. S žáky si připomeneme téma pomocí výrazů zapsaných na balicím papíře (nebo tabuli). Odpovídají na otázku: Co může člověku zahrada nabídnout, v čem je pro něj důležitá, jakou má roli v jeho životě, kdo v ní žije apd.. Žáci mohou ještě doplnit, co je k tématu napadlo.tím uzavřeme informace potřebné pro další výtvarnou práci žáků. Následuje samostatná práce žáků (pomůcky byly připravené už před začátkem hodiny). Technika je volná. Upevnění: V závěru hodiny literární výchovy žáci konzultují ve dvojici, uvádějí své postřehy z filmu i čtení. Nejvýstižnější formulace zapisují na balicí papír (nebo tabuli). Následuje společné závěrečné shrnutí. Při společné výstavě hotových maleb děti odůvodňují pojetí své práce. Rekapitulace: Tematický blok je ukončen výstavou prací žáků a postřehů na balicím papíře. Následuje (nejlépe) kladné hodnocení vyučujícího. Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Žáci byli v průběhu celého bloku aktivní. V literární části pro ně bylo nejobtížnější nahradit rčení jiným vyjádřením. Někdy bylo potřeba jim napovědět. Pochopit přenesený význam slov pro ně bylo náročné. Obrázky malíře v knize se jim velmi líbily, byli jimi motivováni pro

23 vlastní výtvarnou činnost. Pro děti bylo zajímavé i porovnání zahrady v knížce a loutkové pohádce.k sepsání odpovědí na otázky(před začátkem výtvarně tvorby) jsem pro lepší přehlednost použila myšlenkovou mapu, do které děti zapisovaly. Ze zaujaté a aktivní práce dětí se domnívám se, že se podařilo naplnit výše uvedený cíl. Zdroj (citace, obrázky apod.) DVD Zahrada, Země pohádek 2005, scénář a režie: Břetislav Pojar TRNKA. J.: Zahrada, Albatros Praha, 1990 ŠOTTNĚROVÁ. D.: Lidové tradice a zvyky, Rubico Olomouc, 2009 Básnička odposlouchaná z DVD: Byly jedny vrátka, za nimi zahrádka, V té zahrádce stromy, pojďme si hrát do ní. Pranostiky: Básničky: Přísloví: Něco z toho, co jsem použila: Byly jedny vrátka, za nimi zahrádka, V té zahrádce stromy, pojďme si hrát do ní. Je-li z jara mnoho žluté trávy, bude mokrý rok, je-li mnoho bílé trávy, bude rok deštivý. Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička. Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. Lidé se radují létu, včely květu. Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. Mráz po svatém Josefu může uškodit květu, ale již ne člověku. Březnový prach úrodu zlatí. Je-li už máj zahradníkem, není zase rolníkem. Máj a září jsou branami léta. Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. Louku seč, když je ti jí nejvíce líto.

24 Jméno vyhotovitele: Köhlerová Hana Výukový předmět (průřezové téma): Anglický jazyk (4. ročník) OSV(Kooperace a kompetice) Klíčové kompetence: k. k učení Časová dotace: 2*45 min (lépe v bloku 90 min) Počet žáků: Max. 20 Příprava Téma: THE CALENDAR (kalendář) Cíl: Realizace očekávaných výstupů RVP vzdělávacího oboru Cizí jazyk -žák rozumí jednoduchým pokynům - žák rozlišuje mluvenou a grafickou podobu slova s využitím probraného učiva: názvy měsíců a ročních období instrukce ve třídě abeceda hláskování (spellig) Upevnit probrané učivo-pojmenovat roční období a všechny měsíce v anglickém jazyce, naučit žáky grafickou podobu těchto slov a výroba vlastního kalendáře. Forma vyučování: párové vyučování skupinové vyučování samostatná forma práce v lavici společná práce na koberci Pomůcky: barevné karty s názvy a obrázky ročních období a měsíců vystřižený kruh z balicího papíru (průměr cca 1m) rozdělit vždy jednou barvou na čtvrtiny (roční období) a každou čtvrtinu pak dále jinou barvou rozdělit na třetiny (měsíce v každém ročním období), po vnějším obvodě napsat anglické názvy ročních období (žáci by měli znát z předešlých hodin) SUMMER, AUTUMN, WINTER. V místě, kde by mělo být napsáno SPRING, jsou pomlčky v počtu písmen daného anglického slova, pomlčky udělat také v místě, kde budou napsány měsíce. orffovské nástroje kreslící karton A4 barvy, pastelky, fixy slovníky kopírka- nejlépe barevná laminovačka Prostorová organizace: třída zahrada školy herna školní družiny

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Téma: Evropské státy a jejich hlavní města

Téma: Evropské státy a jejich hlavní města Vlastivěda s využitím vzdělávacího počítačového programu ve výuce v 5.ročníku Téma: Evropské státy a jejich hlavní města Cíl: 1/Využití vzdělávacího programu k procvičování učiva. 2/Samostatné vyhledávání

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Komunikační výchova práce s odbornými texty Český jazyk

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_08 Jméno autora: Mgr. Růžena Bajerová Třída/ročník:

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV. Pes. Pes. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV. Pes. Pes. Název učební jednotky (téma) Pes Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pes Stručná anotace učební jednotky V této hodině se budeme zabývat skládáním

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: pis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Evropa Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem

Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem On-line diskuze k virtuální hospitaci ve vyučovací hodině v 7. ročníku Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka Tento Tato webinář diskuze je součástí projektu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku Vyučovací předmět: Ošetřovatelství (OSE) Škola: SZŠ EA Brno Učitel: Mgr. Alena Altmannová Třída + počet žáků: NA1 10 žáků (1/2 třídy) Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny (hodiny

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Téma: Měření délky Ročník: IV.

Téma: Měření délky Ročník: IV. Téma: Měření délky Ročník: IV. Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: - Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět - Tématický okruh: Rozmanitost přírody - Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova -

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, vytváří

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

B1 Jazyk a jazyková komunikace Za poznáním říše fantazie I.

B1 Jazyk a jazyková komunikace Za poznáním říše fantazie I. 1 Jazyk a jazyková komunikace Za poznáním říše fantazie I. Za poznáním říše fantazie I. PhDr. Kamila alharová, Praha ilustrace: Michaela Suchoňová, Třinec Obor RVP ZV: Období: Časový rámec: METODIKA Český

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Skládání přísloví a práce s textem Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Skládání přísloví a práce s textem Stručná anotace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

TÉMA: Praha hlavní město České republiky

TÉMA: Praha hlavní město České republiky TÉMA: Praha hlavní město České republiky Cíle a časové rozvržení přípravy: a) Opakování učiva o České republice b) Seznámení s učivem o našem hlavním městě formou skupinové a samostatné práce žáků s využitím

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) O lesíku (Procvičování podstatných jmen rodu ženského) Stručná anotace V této vyučovací hodině si žáci

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník Dobrodružný plán 3. týden 12. - 16. září 2016 5.ročník Dobrodruh/Dobrodružka: Co nás čeká tento týden: Milí dobrodruzi, doufám, že máte zabaleno. Vyrážíme na dobrodružnou cestu Evropou! S sebou: pomůcky,

Více

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH Seminární práce z předmětu IVZ 3 Hana Müllerová (učo: 321901) Marta Marková (učo: 13138 ) Modelová příprava pro výuku na výstavě Barevný podzim Téma: BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

Více