Výukový předmět (průřezové téma): Hudební výchova Vyhledává a třídí informace a na základě Klíčové kompetence:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový předmět (průřezové téma): Hudební výchova Vyhledává a třídí informace a na základě Klíčové kompetence:"

Transkript

1 Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Kamila Šmůlová Výukový předmět (průřezové téma): Hudební výchova Vyhledává a třídí informace a na základě Klíčové kompetence: jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. Časová dotace: 3 hodiny (3x45min) Počet žáků: 20 Příprava Téma: Zvuk Cíl: Pochopit princip vzniku a šíření zvuku. Forma (frontální, skupinová ): skupinová, střídavě frontální Pomůcky: tyčová ladička, různé hudební a orffovské nástroje, nahrávky zvuků, 1 notebook, počítačový program GoldWave či AudaCity, mikrofón Prostorová organizace (třída, tělocvična ): Ve třídě, v PC učebně. Evokace: Kde se setkali se zvuky brainstorming (v jakých oborech): Hudební výchova: tón, hluk Přírodověda : smyslové orgány- ucho: příjem zvuku, řečové ústrojí: zdroj zvuku Český jazyk: hlásky- znělé, neznělé, samohlásky a souhlásky, párové souhlásky Fyzika: kmitání, frekvence Úvodní hodina: 1. Na začátku pokus s ladičkou. Necháme pomocí skříňové ladičky rozkmitat těleso mezi rameny ladičky. 2. Jen lehké vysvětlení teorie vzniku, šíření a příjmu zvuku. Zakreslení grafu šíření zvuku. Rozdělení na tóny a hluky. 3. Poslech nahrávek (vrzání dveří, tóny hudebních nástrojů, napouštění vany). Hádanka: Co je to za zvuk? Jedná se o tón či hluk? 4. Na notebooku ve třídě, program např. Audacity sledujeme křivku tónů a hluků. Popíšeme rozdíly. Upevnění: Další hodina v PC učebně: Rozdělení do skupin, každá jedno téma, které zpracuje. Zkoumají grafy jednotlivých zvuků v programu Audacity či GoldWave a porovnávají je. Vyhledávají v encyklopediích a odborných knihách, propojují teorii s praxí.

2 Témata: a) Zvuk z hlediska hudební výchovy zkoušejí nahrávat různé zvuky - tóny a hluky, (pravidelné nepravidelné chvění), sledují rozdíly. Další vlastnosti tónů: výška, hlasitost. b) Zvuk z hlediska českého jazyka nahrávají znělé a neznělé hlásky. Sledují rozdíl, popíší graf, rozdíl mezi hláskami. Opora o teorii z odborné literatury (encyklopedie) na jakém místě v hlasovém ústrojí se tvoří hlásky. c) Zvuk z hlediska přírodopisného popis hlasového ústrojí, sluchového ústrojí. Šíření zvuku. Jak vypadá graf zvuků,,netypických chrapot, jódlování, šeptání. Propojit s teorií: Kmitání hlasivek. d) Zvuk z hlediska fyzikálního - Frekvence (kmitočet) zvuku. Hledají nástroje, které mají stejný nebo podobný kmitočet. Rekapitulace: Poslední hodina: prezentace zadaných témat. Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Skupiny se musí při nahrávání zvuků střídat. Při poslechu využít sluchátka. Zdroj (citace, obrázky apod.) Volně dle: DVOŘÁK, Leoš. Ladička, jak ji neznáte. Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání [online]. 2006, č. 10 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/obsahy/obsah_11_autori_strucny.html>. KRČMOVÁ, Marie. Fonetika, fonologie : Ústrojí hlasové (fonační) [online]. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2008 [cit ]. Dostupný z WWW:

3 Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Kamila Řezníčková Výukový předmět (průřezové téma): Český jazyk - sloh, čtení Klíčové kompetence: Kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a interpersonální Časová dotace: 1 + 2hod následné prezentace Počet žáků: 20 Příprava Téma: pohádka O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce, Sněhurka a sedm trpaslíků, Hloupý Honza Cíl: vychází z těchto očekávaných výstupů: žák odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči Poznat, že popletená pohádka se skládá ze třech známých pohádek a ze kterých, ukázat dětem různé způsoby ztvárnění pohádky (dramatizace, rozkreslení, poslech čteného projevu, shlédnutí na DVD), převyprávění známých pohádek, tvořivá činnost - vytvoření vlastního pokračování a zápletky pohádky Hloupý Honza Forma (frontální, skupinová ): Společná práce na tabuli, diskuze, společné čtení, práce ve skupinách Pomůcky: vlastní text s popletenou pohádkou, připravená tabule, slabikář Nová škola (str. 11), kartičky s obrázky (pro každé dítě jednu) z daných pohádek, balicí papír Prostorová organizace (třída, tělocvična ): třída Evokace: Motivace: na tabuli máme napsané věty, které vycházejí z vět, které děti znají ze slabikáře, např. Kolo jede na Vaškovi. Malá máma má Emu. Kůl sedí na kosovi. Sýr jí myšku. - děti musí přijít na to, že věty jsou popletené - společně si řekneme, jak jsou věty správně - popovídáme si s dětmi o tom, jestli se jim stalo, že by také něco popletly - učitel dětem řekne, že on ale nikdy nic nepopletl a že teď si pro ně připravil pohádku, kterou jim chce přečíst, neřekne jim ale název pohádky Práce s Popletenou pohádkou - čtení: Popletená pohádka Za devatero horami a devatero řekami žil byl chlapeček jménem Smolíček. Bydlel v chaloupce, představte si, děti, ne s maminkou a tatínkem, ale se svým opatrovníkem jelenem. Každé ráno, když jelen odcházel na pastvu, nakazoval Smolíčkovi, aby nechal světničku zavřenou a nikomu neotvíral. Mohla by prý přijít velmi mazaná liška, která se

4 může tvářit jako kamarádka a bude si chtít se Smolíčkem hrát, ale ve skutečnosti by ho unesla do své nory jako hračku pro svá liščata. Jednoho rána vzal jelen s sebou Smolíčka do lesa. Smolíček si vzal džbán, že bude sbírat jahody. Jahůdky mu moc chutnaly, proto trhal a trhal a vůbec si nevšiml, že se začíná stmívat a že nikde nevidí jelena. Teprve, když už ani na jahůdky neviděl, zjistil, že se v lese ztratil. Po chvilce přemýšlení ho napadlo vylézt na nejvyšší strom, jestli někde neuvidí světýlko. Vydal by se pak tím směrem. Smolíček měl štěstí, opravdu v dálce mezi stromy probleskovalo světýlko. I vydal se tedy za ním. Když ho světýlko dovedlo až k chaloupce, vydechl Smolíček úžasem. Chaloupka byla celá z perníku. A protože Smolíčkovi dlouhým trmácením vyhládlo, opatrně si uloupl jeden perníček. Ten mu tak zachutnal, že se pustil s velkou chutí i do dalších. Byl by snad ojedl celou stěnu chaloupky, to víte, děti, jeleni takhle výborné perníčky prostě péct neumí, kdyby náhle nezaskřípala dvířka. Ozval se jemný tichý hlásek: Kdo nám to tu loupe perníček? A za ním druhý, třetí a čtvrtý, nakonec se vyčítavě ptalo všech sedm jemných hlásků: Kdo nám to tu loupe perníček? Smolíček se lekl, upustil nedojedený perníček a kouká, jak se ve dveřích perníkové chaloupky objevuje jedna malá barevná čepička za druhou, až najednou před ním stojí 7 trpaslíků. Trpaslíci byli rádi, že k nim Smolíček zabloudil a chtěli, aby u nich zůstal. A tak chodili každé ráno s písničkou do práce, rubat uhlí, stříbro a zlato, večer se s písničkou utrmácení vraceli, ale vždycky se domů moc těšili. Zatímco totiž byli pryč, Smolíček poklidil, ustlal postýlky, zametl chaloupku, postaral se zvířátka, uvařil večeři a na těšil se na trpaslíky. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Jednoho dne, kolem poledne, se u chaloupky objevila baba babizna, šátek na hlavě, v ruce s košíkem plným krásných červených jablíček. A hned jedno nejkrásnější Smolíčkovi podává. Tomu už se sliny sbíhají, představuje si, jak takové nádherné jablíčko asi chutná... Tak, milé děti, nyní už je na vás, abyste tuto popletenou pohádku rozpletly a dokončily. Hlavní část hodiny: Práce s popletenou pohádkou: - už během čtení pohádky se předpokládá, že děti budou protestovat a budou chtít do čtení zasahovat, což ale nepřipustíme a budeme chtít, aby si ji vyslechly do konce, ale nepřečteme poslední souvětí - společně s dětmi vyvodíme, že tentokrát to učitel pěkně popletl a že by se pohádka měla jmenovat Popletená - děti zkusí uhádnout, ze kterých pohádek se skládá a společně si pohádku přečteme ještě jednou, ovšem děti už budou moci opravovat hlavně jména, ale jednotlivé pohádky ještě nebudeme převypravovat celé Práce s použitými pohádkami : - učitel rozhází na jedno místo (např. na koberec) kartičky s obrázky, obrázkem dolů - pokládá dětem otázky: Ze které z těchto tří pohádek je tento předmět nebo tato postava? např. džbánek, kouzelné zrcadlo, bubínek, housličky, 2 prstíčky, lopata, pec, klec, myslivec, krumpáč, jelen, parohy, perníček, ježibaba - pokud dítě odpoví správně, může si jít vybrat kartičku, na které bude právě nějaký z těch obrázků, na které se učitel ptá - děti si tímto způsobem vyberou všechny obrázky a rozdělí se tak do 3 skupin, podle pohádek - každá skupina bude mít za úkol svou pohádku ztvárnit, zkombinovat vyprávění s obrázkem, který samy namalují na balící papír a také kousek přehrát- zdramatizovat - tato činnost bude pouze příprava, protože na předvedení pohádek by už nebyl v této hodině

5 čas, necháme představení na další hodinu, aby se nám podařilo vytvořit sváteční atmosféru jako v divadle, což by se nám v časové tísni určitě nepodařilo Upevnění: Závěrečná část hodiny (5 min): -děti si vezmou slabikář na str.11, kde si spojíme společně obrázky k sobě a vyjdou nám tyto 4 pohádky: O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce, Sněhurka a sedm trpaslíků (s těmi děti už pracovaly v Popletené pohádce), ale zbydou ještě další 3 obrázky z pohádky Hloupý Honza a děti dostanou jako domácí úkol vymyslet a nakreslit, jaké úkoly by ony samy Honzovi daly ke splnění, aby si vysloužil princeznu - učitel dětem slíbí, že další hodinu si ze třídy uděláme divadlo, ve kterém ony samy vystoupí se svou pohádkou a také jim slíbí, že si jednu z těch pohádek půjdou prohlédnout na video Rekapitulace: -předvedení nacvičených úryvků, převyprávění jednotlivých pohádek s ilustrací vytvořených ve skupinách, společná prezentace domácích úkolů v dalších hodinách Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): - motivace fungovala dobře, děti tyto popletené věty ze slabikáře znají, mají je rády a smějí se jim, následná diskuze o jejich popletených historkách by mohla být velmi dlouhá, protože moc rády vypravují, ale jen někdo z nich uvedl zážitek, který jsem po nich chtěla, většina vyprávěla jakýkoliv zážitek, který je napadl. Přesto jsem asi 2 příběhy mohla vypíchnout jako popletené a vyprávění jsem musela utnout. - když děti můžou soupeřit se mnou jako s učitelkou, tak jsou velice rády, pokud udělám chybu a ony mě mohou opravovat, takže tuto hru znají, a tak byly zvědavé, co přijde, když jsem se tak okatě chlubila, že jsem ještě nikdy nic nepopletla, protože už poznaly, že to není myšleno vážně - jak jsem správně předpokládala, dalo mi velkou práci udržet je potichu a bez komentářů (to se mi stejně úplně nepodařilo), při prvním čtení pohádky se smály, opravovaly mě, pak už se sice snažily, ale místy jim to prostě nedalo, aby do čtení nevstoupily (jako třída jsou totiž velmi aktivní a spontánní, v čemž je ráda podporuji, ale nese to sebou také větší hlučnost a právě takovéto situace, kdy si prostě nemohou pomoc a komentují dění) - to, že jsem tu pohádku teda pěkně popletla, jim nedělalo problém mi sdělit, právě naopak, na název pohádky přišly také snadno - pak už konečně byly ve svém živlu při druhém čtení, při kterém už mohly opravovat, což je bavilo - hra s kartičkami se jim také líbila, téměř všichni si věděli s obrázky rady, při rozdělování do skupin nastal sice trochu rozruch, ale nakonec to zvládly samy bez mé pomoci - při přípravě pohádky jsem jim ale pomáhala, jednak proto, že na práci ve skupinách si teprve zvykají, zadaný úkol nebyl vůbec snadný, je pro ně těžké se domluvit, takže s tímto jsem jim musela pomoci. Pomohla jsem jim vybrat, kterou část pohádky by mohly zdramatizovat, jak by se mohly střídat ve vyprávění. Jaké namalují obrázky si vybraly samy. Čas na přípravu byl ale krátký a tak jsem jim slíbila, že jim ještě nějaký dám tu další hodinu, kdy měly s pohádkou vystoupit. - práci ve slabikáři jsme udělali celkem snadno, zadala jsem jim domácí úkol - další hodinu se nám opravdu podařilo vytvořit slavnostní atmosféru, na dětech byla znát tréma, ale pohádku odprezentovaly podle svých schopností, nejdůležitější pro mě ale bylo, že pracovaly s chutí a byly na sebe hrdé Zdroj (citace, obrázky apod.) slabikář Nová škola

6 Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Kateřina Kašková Výukový předmět (průřezové téma): Český jazyk literatura (6.ročník ZŠ) Klíčové kompetence: Klíčová kompetence k učení Časová dotace: 45 minut Počet žáků: 26 Příprava Téma: Božena Němcová životopis (úvodní hodina) Cíl: Cílem hodiny je seznámit se s životopisem Boženy Němcové. Forma (frontální, skupinová ): Práce jednotlivců, kooperativní výuka (6 skupin) Pomůcky: Tabule + zalaminované obrázky týkající se života a děl B.Němcové, zalaminovaný portrét B.Němcové, 6 čtvrtek formátu A3, 6 lepidel, knihy B.Němcové, 6 připravených textů o B.Němcové (rozstříhaných na 5 dílů), 3x cca 50 lístečků různých barev (zelená, fialová, růžová) velikosti cca 8x5cm Prostorová organizace (třída, tělocvična ): Třída uspořádaná pro kooperativní výuku každá skupina má spojené dva stoly dohromady Evokace: Na tabuli jsou již od rána připevněny obrázky související se životem B.Němcové a na okně jsou vystaveny různé její knihy. Dnes budeme pátrat po životě jedné spisovatelky. Tyto informace využijeme v dalších hodinách literatury, kdy se budeme zabývat přímo jejími díly. Poznal někdo z tabule, o koho se jedná? Nyní připevnit na tabuli doprostřed mezi obrázky portrét B.Němcové. Dnes půjde především o vaši spolupráci, protože jedině tak můžete zjistit co nejvíce informací o jejím životě. Upevnění: 1. Brainstorming jednotlivců zezadu do sešitu B.Němcová. 2. Přečíst si práce ve dvojicích a informace, kterými si jsou jisti a na kterých se shodnou napsat na zelený lísteček (jedna informace = jeden lísteček). 3. Přečíst si lístečky v rámci celé skupiny, vyřadit stejné informace, případně doplnit dalšími. 4. Nyní vytvářejí myšlenkovou mapu. Doprostřed velké čtvrtky napsat B.Němcová a kolem rozložit lístečky s informacemi. 5. Na fialové lístečky napsat ve skupinách otázky. Co vás zajímá na jejím životě? Co myslíte, že byste měli znát? Fialové lístečky s otázkami rozmístit na čtvrtku. 6. Rozstříhané texty o B.Němcové - rozdělit si je ve skupině, přečíst, podtrhat odpovědi

7 na jejich otázky a odpovědi napsat na růžové lístečky. Na růžové lístečky napsat i informace, které jsou zajímavé. Pokud naleznou chybu na zeleném lístečku, opraví své tvrzení na růžový lísteček. 7. Nyní vyměnit fialové lístečky za růžové, chybné zelené vyhodit a vyměnit je za růžové. Na čtvrtce zůstanou pouze správné zelené, nezodpovězené fialové a růžové. 8. Vše nalepit na čtvrtku. Rekapitulace: Mluvčí z každé skupiny jde se svou čtvrtkou před tabuli, ukáže svůj výtvor ostatním a seznámí třídu s jednou informací, kterou se během hodiny dozvěděli. Zpětná vazba získání nových informací barometr (žáci zvedají ruku - lavice = nic, jsem se nedozvěděl/a, čím výše, tím více informací jsem získal/a). Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Tato metoda pochází ze semináře Kritické myšlení. Vše lze stihnout v rámci jedné vyučovací hodiny, ale je třeba si pečlivě naplánovat čas na jednotlivé úseky. Je dobré dávat žákům pomůcky postupně (nejprve zelené lístečky ), aby nedošlo k záměně. K lepší orientaci také pomůže postupně psát na tabuli funkci jednotlivých lístečků (zelená = to, co známe, fialová = to, co nás zajímá, růžová = nová informace). Text je dobré rozstříhat na tolik částí, kolik je nejvíce členů v jedné skupině. Žáci si rozdělují texty na čtení sami podle čtenářské vyspělosti. V textech si mohou dělat poznámky. Hodina je náročnější na organizaci, ale žáci veškeré informace získávají sami a mnohem déle si je pamatují. Zdroj (citace, obrázky apod.) Seminář Kritického myšlení Obrázky: ZEMPL/www.czechtourism.cz++111/Ratibo%C5%99ice%20- %20Babi%C4%8D%C4%8Dino%20%C3%BAdol%C3%AD2.JPG Text B. Němcová Ulrichová, L. Obsahy z děl české literatury. Humpolec: JAS, Dolejší, P. Školní slovník českých spisovatelů. Humpolec: Pavel Dolejší, Zalaminovaný portrét B. Němcové Trnková, J. Literární autoři v obrazové podobě - Čeští autoři I.díl. České Budějovice: Bianka, 1999.

8

9

10

11

12 Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora Panklová (1820 Vídeň 1862 Praha) byla významná česká spisovatelka 19. století. Podle matriky je dítětem německého panského kočího Johanna Pankla a Terezie Novotné, české služky. Příjmení Panklová získala, až když si její matku v létě r.1820 vzal Johann Pankl. O původu Boženy Němcové i o datu narození se vedou spory. Dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice, kde rodiče sloužili u kněžny Zaháňské. Její výchovu ovlivnila babička Magdalena Novotná, která s nimi žila. V dospělosti si Božena Němcová babičku zidealizovala (byla pro ni symbolem dobra a lásky). Velký vliv na Němcovou měla i její školní léta v České Skalici a tříletý pobyt v rodině zámeckého úředníka v Chvalkovicích, kde byla na vychování. V 17ti letech jí rodiče našli o 15 let staršího ženich Josefa Němce. Ten pracoval jako komisař finanční stráže (celník). Byl to uvědomělý Čech a pro své vlastenecké smýšlení by často překládán z místa na místo a rodina se s ním stěhovala (Domažlice, Litomyšl, Polná, Praha, Nymburk). Manželství nebylo šťastné.časté stěhování bylo pro rodinu (tři synové a dcera) náročné, ale obohacovalo Boženu Němcovou o poznání různých krajů, tradic a zvyků.

13 V roce 1850 je Josef Němec přeložen do Uher. Božena Němcová se se čtyřmi dětmi stěhuje do Prahy, kde okamžitě navazuje styky s literárně činnými vlastenci (Karlem Havlíčkem Borovským, Františkem Ladislavem Čelakovským, Karlem Jaromírem Erbenem, Karolínou Světlou, později i Janem Nerudou) a začala i s literární tvorbou, básněmi a pohádkami. Roku 1853 byl Josef Němec odvolán z funkce, nejprve mu byl snížen plat na polovinu, později mu byl plat zastaven úplně. Octl se proto bez práce a Božena Němcová hledala pomoc u známých v Praze, avšak často neúspěšně. Rodina zažívala ponižující bídu, odtud pramení citlivý vztah Boženy Němcové k otázkám sociálním a romantická touha po světě spravedlivějším. Právě v této době začala psát Babičku. Ke všemu jí zemřel její nejstarší syn Hynek a pokračovaly neshody s manželem. Božena Němcová vzpomíná na dobu svého mládí a na babičku. Sama autorka dodává, že knihu psala pro úlevu vlastní zkormoucené (smutné) duše. Je to idealizovaná vzpomínka na bezstarostné dětství, na život mezi skutečností a snem. V této době se Božena Němcová stáhla do ústraní, objevila se pouze na pohřbu Karla Havlíčka Borovského, kterému dala na rakev trnovou korunu jako symbol utrpení. Zemřela předčasně ve věku 42 let na vyčerpání a podlomené zdraví. Božena Němcová prožila život v ponižující chudobě a často i hladu. Její dopisy ukazují, že byla nucena opakovaně žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích. Ne vždy ji tito lidé vyšli vstříc a pomohli. Proto je v rozporu s jejich jednáním velkolepý pohřeb, který jí vlastenci uspořádali, a s posmrtnou slávou, kterou se jí dostalo. Pohřbena je na Vyšehradě v Praze. Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Vladislava Kollmannová Výukový předmět (průřezové téma): Vlastivěda, 5. ročník Klíčové kompetence: K učení Časová dotace: 4 x 45 minut (na každý stát jedna hodina) Počet žáků: Příprava Téma: Sousední státy české republiky Cíl: Vyhledání a určení polohy, povrchu, vodstva, měst a hospodářství sousedních států ČR Forma (frontální, skupinová ): Skupinová spolupráce Pomůcky: PowerPointová prezentace, pracovní listy, příruční mapy, učebnice Vlastivěda Putování po Evropě (Alter) Prostorová organizace (třída, tělocvična ): Třída s dataprojektorem Evokace:

14 V úvodu hodiny budeme prezentovat indicie vybraného státu. Která skupina podle indicií stát odhalí, vyzvedne si pracovní list. Upevnění: Spoluprací ve skupině žáci zpracují list. Používají jak učebnici, tak i mapu. Rekapitulace: Na závěr vybraní žáci ze skupiny odprezentují vždy část zpracovaného listu, ostatní si kontrolují správnost. Případné nesrovnalosti si každý opraví. Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Zpracovaný list slouží zároveň jako zápis. Zdroj (citace, obrázky apod.) PowerPointová prezentace k jednotlivým státům Pracovní listy NĚMECKO Poloha Německo sousedí s těmito státy: Povrch nížina. vysočina. plošina. Na severu se rozkládá Ve středu země leží Jižněji se nachází V nejjižnější části zasahují do Německa.

15 hory. Při hranicích s ČR je pohoří a Vodstvo Z ČR přitéká do Německa řeka a ústí do moře. V Alpách pramení řeka, která ústí do Černého moře. V Alpách pramení také řeka, která ústí do Severního moře. Města Hlavním městem Německa je. Další významná města jsou H _ K L O D Y B N F _ T M V Průmysl Německo je hospodářsky nejvyspělejší evropskou zemí. Vyrábí se zde Zemědělství Rozhodující je výroba. Pěstuje se. RAKOUSKO

16 Poloha Rakousko sousedí s těmito státy: Povrch Nížina se rozkládá pouze v okolí hlavního města. Jmenuje se. Na většině území se rozkládá nejvyšší evropské pohoří. Vodstvo Nejvýznamnější rakouskou řekou je, který teče na severu země a protéká i hlavním městem. Ústí do moře. Města Hlavním městem Rakouska je. Další významná města jsou S K I _ K L _ C Průmysl V Rakousku je důležitá výroba a.

17 Zemědělství: Rozhodující je výroba, protože je v horských oblastech rozšířen chov. SLOVENSKO Poloha Slovensko sousedí s těmito státy: Povrch Území Slovenska je tvořeno především pohořími, která jsou součástí. Nejznámější jsou a. Na jihu při řece se rozkládá. Na východě se nachází. Vodstvo Při hranicích s Maďarskem teče řeka. Do Dunaje ústí řeky, a.

18 Na východě je vybudována přehrada. Města Hlavním městem Slovenska je. Další významná města jsou P Y T _ N Ž A N _ A K E Průmysl Slovensko má mnoho lesů, proto jsou tu závody na. Významným odvětvím je. Turistický ruch Turisté navštěvují. Zemědělství V úrodných nížinách se pěstuje. V horských oblastech je rozšířen chov. POLSKO

19 Poloha Polsko sousedí s těmito státy: Povrch Povrch Polska tvoří převážně. Na severu se nacházejí jezerní plošiny a. Jižněji se rozkládají nížiny, a. Při hranicích s Českou republikou jsou. Při hranicích se Slovenskem jsou. Vodstvo Největší polskou řekou je. Z České republiky přitéká řeka. Obě řeky ústí do. Města Hlavním městem Polska je. Další významná města jsou G K Š N L Ž K V Průmysl Na jihu Polska jsou velké zásoby. Proto tu jsou.

20 Turistický ruch Turisty lákají. Zemědělství Pěstují se zejména a. Součástí přípravy prezentace Power Point

21 Jméno vyhotovitele: Výukový předmět (průřezové téma): Klíčové kompetence: Časová dotace: Počet žáků: Blanka Trnková Český jazyk a literatura a Výtvarná výchova (1.stupeň) Kompetence k učení -> vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Kompetence komunikativní -> rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění Kompetence sociální a personální -> účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce Integrovaný celek trvá cca 90 min. Literární výchova (cca 45 min).výtvarná výchova (cca 45 min) 20 (vhodné pro 2. až 3. ročník) Příprava Téma: Nejkrásnější zahrada, jakou si umím představit. Cíl:. Cílem je prostřednictvím literárního textu a obrazového záznamu rozvíjet kreativitu a fantazii žáků, obohacovat jejich slovní zásobu a chápat přenesený význam slov, uvádět věci do souvislostí a účinně spolupracovat ve skupině. Své poznatky zaznamenat ve výtvarné podobě. Forma (frontální, skupinová ): Frontální, Skupinová, Individuální Pomůcky: DVD Zahrada, kniha Zahrada od Jiřího Trnky, báseň rozepsaná na proužky po verších, na proužcích papíru pranostiky a lidová rčení, tabule pro nácvik obtížných slov k nácviku čtení, balicí papír (nemusí být, stačí i tabule) pro zápis postřehů na téma zahrada potřebných pro VV. Potřeby pro výtvarnou činnost - voskový pastel, akvarelové barvy, kulaté a ploché štětce, čtvrtka A4, tempery, klovatina, tuš, dřívka. Prostorová organizace (třída, tělocvična ):

22 Školní třída, učebna s DVD přehrávačem Evokace: Literární výchova Téma je evokováno prostřednictvím pranostik a lidových rčení s tematikou Zahrada" Vyvolaný žák čte text pranostik nahlas, po přečtení ostatní společně vyjadřují jinými slovy. Nejvýstižnější vyjádření zapisuje učitel na tabuli. Shlédnutí DVD Zahrada, kapitola O mlze Práce s textem Jiřího Trnky Zahrada- 1.kapitola o Nácvik čtení obtížných slov z připravené tabule, četba. Žáci vyhledávají v textu věty, které souvisejí s tématem. o o o o Výtvarná výchova Rozbor textu, porovnání s projekcí na DVD. Každý žák obdrží jeden verš básně napsaný na proužku papíru (text básně slyšeli na začátku kapitoly při projekci). Úkol pro skupinu (tj. třída je rozdělena na 4 skupiny po 4 dětech): Zvolte si strategii, jak budete postupovat, abyste se uspořádali do jedné řady tak, aby vznikla básnička, kterou jsme teď slyšeli. Úkol splňte co nejrychleji.. Čtyři žáci jsou určeni jako pozorovatelé práce skupin. Do plnění úkolu se nezapojují. Mají za úkol sledovat, jak skupina pracuje, jak ostatní postupovali při plnění úkolu, co zpomalovalo práci skupiny, co by přispělo k jeho rychlejšímu splnění, kdo patřil ve skupině k nejaktivnějším apd. Po splnění úkolu hodnocení práce skupin - provedou pozorovatelé. S žáky si připomeneme téma pomocí výrazů zapsaných na balicím papíře (nebo tabuli). Odpovídají na otázku: Co může člověku zahrada nabídnout, v čem je pro něj důležitá, jakou má roli v jeho životě, kdo v ní žije apd.. Žáci mohou ještě doplnit, co je k tématu napadlo.tím uzavřeme informace potřebné pro další výtvarnou práci žáků. Následuje samostatná práce žáků (pomůcky byly připravené už před začátkem hodiny). Technika je volná. Upevnění: V závěru hodiny literární výchovy žáci konzultují ve dvojici, uvádějí své postřehy z filmu i čtení. Nejvýstižnější formulace zapisují na balicí papír (nebo tabuli). Následuje společné závěrečné shrnutí. Při společné výstavě hotových maleb děti odůvodňují pojetí své práce. Rekapitulace: Tematický blok je ukončen výstavou prací žáků a postřehů na balicím papíře. Následuje (nejlépe) kladné hodnocení vyučujícího. Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Žáci byli v průběhu celého bloku aktivní. V literární části pro ně bylo nejobtížnější nahradit rčení jiným vyjádřením. Někdy bylo potřeba jim napovědět. Pochopit přenesený význam slov pro ně bylo náročné. Obrázky malíře v knize se jim velmi líbily, byli jimi motivováni pro

23 vlastní výtvarnou činnost. Pro děti bylo zajímavé i porovnání zahrady v knížce a loutkové pohádce.k sepsání odpovědí na otázky(před začátkem výtvarně tvorby) jsem pro lepší přehlednost použila myšlenkovou mapu, do které děti zapisovaly. Ze zaujaté a aktivní práce dětí se domnívám se, že se podařilo naplnit výše uvedený cíl. Zdroj (citace, obrázky apod.) DVD Zahrada, Země pohádek 2005, scénář a režie: Břetislav Pojar TRNKA. J.: Zahrada, Albatros Praha, 1990 ŠOTTNĚROVÁ. D.: Lidové tradice a zvyky, Rubico Olomouc, 2009 Básnička odposlouchaná z DVD: Byly jedny vrátka, za nimi zahrádka, V té zahrádce stromy, pojďme si hrát do ní. Pranostiky: Básničky: Přísloví: Něco z toho, co jsem použila: Byly jedny vrátka, za nimi zahrádka, V té zahrádce stromy, pojďme si hrát do ní. Je-li z jara mnoho žluté trávy, bude mokrý rok, je-li mnoho bílé trávy, bude rok deštivý. Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička. Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. Lidé se radují létu, včely květu. Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. Mráz po svatém Josefu může uškodit květu, ale již ne člověku. Březnový prach úrodu zlatí. Je-li už máj zahradníkem, není zase rolníkem. Máj a září jsou branami léta. Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. Louku seč, když je ti jí nejvíce líto.

24 Jméno vyhotovitele: Köhlerová Hana Výukový předmět (průřezové téma): Anglický jazyk (4. ročník) OSV(Kooperace a kompetice) Klíčové kompetence: k. k učení Časová dotace: 2*45 min (lépe v bloku 90 min) Počet žáků: Max. 20 Příprava Téma: THE CALENDAR (kalendář) Cíl: Realizace očekávaných výstupů RVP vzdělávacího oboru Cizí jazyk -žák rozumí jednoduchým pokynům - žák rozlišuje mluvenou a grafickou podobu slova s využitím probraného učiva: názvy měsíců a ročních období instrukce ve třídě abeceda hláskování (spellig) Upevnit probrané učivo-pojmenovat roční období a všechny měsíce v anglickém jazyce, naučit žáky grafickou podobu těchto slov a výroba vlastního kalendáře. Forma vyučování: párové vyučování skupinové vyučování samostatná forma práce v lavici společná práce na koberci Pomůcky: barevné karty s názvy a obrázky ročních období a měsíců vystřižený kruh z balicího papíru (průměr cca 1m) rozdělit vždy jednou barvou na čtvrtiny (roční období) a každou čtvrtinu pak dále jinou barvou rozdělit na třetiny (měsíce v každém ročním období), po vnějším obvodě napsat anglické názvy ročních období (žáci by měli znát z předešlých hodin) SUMMER, AUTUMN, WINTER. V místě, kde by mělo být napsáno SPRING, jsou pomlčky v počtu písmen daného anglického slova, pomlčky udělat také v místě, kde budou napsány měsíce. orffovské nástroje kreslící karton A4 barvy, pastelky, fixy slovníky kopírka- nejlépe barevná laminovačka Prostorová organizace: třída zahrada školy herna školní družiny

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO OBSAH SLUNÍČKO, SLUNÍČKO... 2 NÁMOŘNÍCI CELOROČNÍ PROJEKT... 6 ŽIJEME SE ZVÍŘATY A POMÁHÁME JIM... 11 ROSTLINY... 13 MOŘE, OSTROVY A JEHO ŽIVOT... 21 I ČERNÁ BARVA JE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA.... 23 SETKÁNÍ...

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce)

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) výstup z kurzu Dramatická výchova realizovaného v rámci projektu Škola s místem pro všechny

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

www.rvp.cz výběr příspěvků Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků

www.rvp.cz výběr příspěvků Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL výběr příspěvků Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL výběr příspěvků Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz je v rámci projektu

Více

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98 1.1 RVP ZV od cílů vzdělávání přes klíčové kompetence k očekávaným výstupům předmětu a hodnocení zeměpisu, Zeměpis (Geografie) v učebních plánech a osnovách na ZŠ a SŠ, evaluace výsledků učebních činností

Více

rok 2008 ročník VIII, číslo 2 ISSN 1802-825X

rok 2008 ročník VIII, číslo 2 ISSN 1802-825X rok 2008 ročník VIII, číslo 2 ISSN 1802-825X 1 Česká mateřská škola a děti-cizinci.. 5 Učení hrou aneb Hraji si, učím se a nezlobím..18 Práce s reklamou v hodinách literární výchovy na 1. stupni základní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií Didaktické hry ve výuce Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr. Vypracoval: Patrik Koucký Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 2 Etická výchova, Metodika pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny

Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny Přípravy jsou řazeny dle ročníků tedy od první třídy po devátou. 1 Autobus PŘEDMĚT: Matematika ŠKOLA: ZŠ Družby Karviná Nové

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Marcela Fiedorová, Kateřina Štěpničková a kol. autorů ARPOK, o. p. s, Olomouc

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama č.j. ZŠU5/0315/2014 program Montessori realizovaný při ZŠ Liberec, ulice 5. května 64/49 Dokument vstupuje v platnost dnem 30.

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

Z e-mailu Kamily Randákové. Poslání Kritických listů

Z e-mailu Kamily Randákové. Poslání Kritických listů Poslání Kritických listů Kritické listy podporují otevřené společenství vzdělavatelů, kteří metodami aktivního učení dosahují všestranných a trvalých výsledků ve vzdělávání žáků, rozvíjejí u nich zvídavost

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti

MASARYKOVA UNIVERZITA. Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA katedra pedagogiky Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D. Autor práce: Jana

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV)

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Učíme se v souvislostech. Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy - Klima školy - Estetické podmínky - Učebnice a učební pomůcky - Technické

Více