ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE I. ROČNÍK Pracovní listy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE I. ROČNÍK Pracovní listy"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK MLUVNICE I. ROČNÍK Pracovní listy

2 OBECNÉ POUČENÍ O ŘEČI A JAZYCE Komunikace neverbální.. verbální verbálně-neverbální... Řeč Jazyk O vzniku jazyka existují různé teorie: interjekční.. onomatopoická. náboženská Složky komunikačního procesu: komunikační situace mluvčí sdělení posluchač (autor) dorozumívací jazykový kód (adresát) Funkce řeči: komunikativní. myšlenková expresivní apelová estetická.. Funkce jazyka: Dělení jazyků: přirozené umělé Mluvnice 2

3 Další pojmy: Národní jazyk Mateřský jazyk.. Světový jazyk Živý jazyk... Mrtvý (vymřelý) jazyk Výklad učiva: Prezentace 1 JAZYKOVÉ SKUPINY (RODINY) 1. Ugrofinské jazyky. 2. Indoevropské jazyky indické:. řečtina.. románské:. germánské: baltské: slovanské Slovanské jazyky 3 skupiny slovanských jazyků: západoslovanské:.. východoslovanské: jihoslovanské:. Mluvnice 3

4 Slované používají dvojí písmo: latinka azbuka Typologická klasifikace jazyků flexivní typ. izolační typ aglutinační typ polysyntetický typ.... Výklad učiva: Prezentace 2 Cvičení 1. Mezi umělé jazyky patří: a) znaková řeč b) esperanto c) latina d) programovací jazyky 3. Mezi románské jazyky nepatří: a) rumunština b) maďarština c) portugalština d) islandština 5. Angličtina je národním jazykem: a) Angličanů b) Američanů c) Švýcarů d) Australanů 2. Které z jazyků patří mez slovanské: a) polština b) maďarština c) lužická srbština d) běloruština 4. Dánština, holandština jsou jazyky: a) germánské b) keltské c) ugrofinské d) slovanské 6. Do indoevropských jazyků nepatří: a) běloruština b) turečtina c) litevština d) estonština 7. Z uvedených jazyků vyberte jen západoslovanské: čeština, maďarština, bulharština, slovenština, makedonština, polština, litevština, ukrajinština, slovinština, ruština, francouzština, albánština, srbština 8. Které jazyky nepoužívají azbuku? bulharština, chorvatština, běloruština, polština, srbština, ruština, ukrajinština, makedonština 9. Jak se nazývá jazyk, který byl společným základem slovanských jazyků? 10. Kde je latina úředním jazykem? Jaké využití má latina v současnosti? Mluvnice 4

5 VÝVOJ ČESTINY. Základní znaky praslovanštiny: Důležité hláskové ve vývoji češtiny: stahování samohlásek (kontrakce vokálů), st. zánik a vokalizace jerů (náhrada samohláskou), 10. st. zánik nosovek (ǫ > u, ę >ě, a), 11. stol.... délka samohlásek (kvantita), stol. přízvuk, stol. vznik ř a h ( r > ř, g >h ), 13. stol. přehlásky, (obměny kmenových hlásek po měkkých souhláskách), st. ztráta jotace - ě > e, stol. diftongizace (změna dlouhých samohlásek na dvojhlásku), 14. stol. monoftongizace (změna dvojhlásek v samohlásku), 15. stol. úžení, 15. stol. Mluvnice 5

6 změna téžeslabičného aj > ej, 15. stol. změna souhláskové skupiny šč > šť,15. stol. Nejdůležitější tvaroslovné změny zánik dvojného čísla (duálu), stol... zánik některých slovesných časů, 15. stol.... přenos koncovky m, 15. stol. rozlišení životnosti u mužského rodu, 16. stol. Výklad učiva: Prezentace 3 Vývoj českého pravopisu Bohemika.. Glosy.. Pravopis primitivní. Pravopis spřežkový Pravopis diakritický Pravopis bratrský Dobrovského analogická oprava pravopisná..... Šafaříkova pravopisná oprava skladná... Výklad učiva: Prezentace 4 Mluvnice 6

7 Cvičení Mluvnice 7

8 Jazykověda a její hlavní disciplíny Jazykověda (lingvistika). Vnitřně se lingvistika dělí podle toho, jakou složkou jazyka se zabývá: A) Gramatika (mluvnice). 1. hláskosloví... fonetika. fonologie.. ortoepie.. ortografie.. 2. morfematika.. 3. morfologie (tvarosloví).. 4. skladba (syntax) B) Lexikologie. etymologie. onomastika... sémantika.. lexikografie... frazeologie C) Stylistika D) Dialektologie. E) Historická mluvnice. F) Srovnávací mluvnice. Výklad učiva: Prezentace 5 Mluvnice 8

9 Vývojové tendence češtiny v současnosti posuny ve vrstvách slovní zásoby hejtman, koloniál, hasič, kampelička. holka, péct. laserová tiskárna, mobilní telefon, ikonové menu... kolchoz, pětiletka. dýdžej, kliknout, mailovat internacionalizace.. manažer, surfovat, puzzle, supermarket, boom univerbizace.. jednosměrná ulice --- jednosměrka multiverbizace rozhodnout se --- učinit rozhodnutí demokratizace intelektualizace terminologizace determinologizace Úzus, norma a kodifikace úzus.. jazyková norma (zvyklost).. kodifikace.. Zásadní příručky pro uživatele češtiny: Pravidla českého pravopisu Hůrková,J.: Česká výslovnostní norma. Praha, Scientia 1995 Akademický slovník cizích slov. Praha, Academia 2000 Filipec, J. Daneš, F. Mejstřík V.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, Academia 2002 Havránek, B. a kol.: Slovník spisovného jazyka českého I-VIII. Praha, Nakladatelství ČSAV 1989 Havránek, B. Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká. Praha, Fortuna 1998 Výklad učiva: Prezentace 6 Mluvnice 9

10 Práce s kodifikačními příručkami 1. Určete slovní druhy těchto slov: místo ( ), aby ( ), vedle ( ), pomocí ( ), možná ( ), jako ( ), každý ( ), nechť ( ) 2. Přečtěte z hesla jazyk všechna přísloví, rčení, pořekadla a vysvětlete je. 3. Určete, s jakými pády se pojí předložky vyjma, kromě a mimo. 4. Podle jakého vzoru skloňujeme podstatné jméno městys? 5. Napište správné tvary 2. a 3. pádu podstatného jména Andrea. 6. Určete, zda je slovo květináč jednoznačné, či mnohoznačné. 7. Vyhledejte ve slovníku významy slov kynout a zub. Určete, jedná-li se o homonyma, nebo o slova mnohoznačná. 8. Jak se podle Pravidel správně píší následující slova a spojení: BIBLE KRALICKÁ, ŘÍŠE ŘÍMSKÁ, LÁZNĚ BĚLOHRAD, MORAVSKÝ KRAS, POJIZEŘÍ, LATINSKÁ AMERIKA, MÁJOVCI, EVROPSKÝ PARLAMENT 9. Prostudujte v úvodní části jazykového slovníku seznam zkratek a vysvětlete, co znamenají zkratky za slovy: natolik, saxofon, pověst, lavina, filé, hnít 10. Vytvořte správně tvary slov a ověřte si je ve slovníku: a) 2. a 7. pád číslovky dvě b) 5. pád sg. podstatných jmen nájemce a synovec c) 3. os. pl. sloves stavět, umět, jíst, vědět d) příčestí minulé sloves odemknout, zhynout, napnout e) 2. os. rozkaz. způsobu sloves vědět, jíst, vidět 11. Jak zkracujeme slova a slovní spojení: to jest, například, a tak dále, severovýchodní, rukopis, firma 12. Určete podle Pravidel rod podstatných jmen: prázdniny, kníže, esej, rez, peřej 13. Ověřte si s pomocí Pravidel správnou výslovnost těchto slov: diskuse(diskuze), renesance, prezident, literatura, revue, ischias, inkoust Mluvnice 10

11 Získávání a zpracování informací Informace.. Informatika. Nejdůležitější zdroje informací: Katalogy : jmenné systematické.. předmětové. Při studiu knih využíváme: obsah.. rejstřík.. resumé. Při studiu si pořizujeme záznamy (poznámky): bibliografické údaje Horníček, Miroslav: Hovory s Janem Werichem. Panorama, Praha 1991 výpisek (excerptum).. osnova. výtah (konspekt) Výklad učiva: Prezentace 7 Mluvnice 11

12 Útvary národního jazyka Národní jazyk - společný pro celý národní kolektiv - odráží celkový vývoj společnosti Čeština jazyk mnohovrstevnatý, rozrůzňuje se na útvary národního jazyka: 1) útvary spisovné : a) spisovná čeština. b) hovorová čeština... 2) útvary nespisovné: a) obecná čeština.. b) nářečí (dialekty) c) profesní mluva (profesní slang). d) slang. e) argot.. Výklad učiva: Prezentace 8 Cvičení 1. Vydělte z následující řady slov dialektismy, historismy, archaismy, neologismy, slangová slova, profesionalismy, slova argotická, obecněčeská, hovorová: bek, kožař, asák, stolař, žufánek, eksnout, filda, duchna, pacoš, nádražák, běhy, slepák, světla, hasák, prófa, meruna, lapiduch, chmátka, bažant, kóna, fízl, šalovat, fanka, perník, anglina, chechtáky, bajle, banán, stříkačka, dépéháčko, galánka, kliknout, ouřad, kalamář, fitness, gazdovat, exministr, mukl, gorila, pako, očko, šampáňo, pasťák, hambáč, image, volačka, štěnice, story, šlojíř, bradýř 2. Uveďte slova slohově neutrální a) ke slovům knižním: nevšední, štěstěna, hoch b) ke slovům slohově zabarveným: škatule, mrňavý, dřina, kapánek Mluvnice 12

13 3. Rozumíte radám z ukázky? Jak by mohly znít, aby jim rozuměl i běžný čtenář? K jakým útvarům národního jazyka můžeme zařadit nespisovná slova užitá v textu? Chci si koupit komp a jeden známý na mě mluví jako Í-TÝ, vůbec mu nerozumím. Přeložíš mi, co řekl? napsala mi kamarádka. Jasan, pošli mi to! odpověděl jsem suverénně. Napsal mi: Nelam si hlavu se základním železem, hlavně ať to má velkej hadr a ramku. Rozmysli si, jestli budeš utrácet za vidle, nebo si naloudíš fríverový lina. Železo v IT, napsal jsem do řádku ve vyhledávači a doufal, že všechny pojmy vygooglím. Jako první se zobrazilo: Václav Suda, kovový šrot. Lentus ocel, s. r. o., Vitamíny a železo ve výživě. Google se moc nevycajchloval. 4. Převeďte do spis. jazyka věty z brněnského hantecu ( poloargotické mluvy): To tak ráno hópne borec z betle, hodí čučku z vokna, rozlepí baterky a góme, že zoncna tvrdě rumluje, tak si vošolne šlupku, zbalí dečmana pod klepeto, dá ňákó tu chálku, pokropí dvóma škopkama a maká na prigl. 5. Odhadněte, je-li následující ukázka a) ze slangu b) z argotu c) z obecné češtiny Než ho vylili bejval kantec a tak že zbourá tvrdou ve svý bejvalý boudě. Načež ho někdo bonznul, tak ho z fleku tepli, jenomže jim hodil kecky, než ho stačili vohodit. (Než obdržel výpověď, pracoval jako učitel. Rozhodl se tedy, že vyloupí pokladnu ve svém bývalém ústavu. Někdo jej však udal, a tak byl neprodleně zadržen. Zemřel nicméně, než došlo k soudu) (P. Ouředník, Šmírbuch jazyka českého) 6. Určete, k jakým útvarům národního jazyka patří následující ukázky: a) Slunce už je za horou. Mrknu tak na jednu chvíli přes kulturu (porost). Tu stojí křižák (šesterák)! Zacílím a postrčím napínáček (spoušť). Táhnu mušku na komoru. Tisíc mastných špuntů, stočil se mi trochu na ostro. Hledám nástřel (znamení po střelené zvěři). Trochu střiře (srsti),dvě, tři, perličky barvy (krve). Přiložil jsem psa na stopu. Nalehl jedna radost. Nová barva. Tu je lože, vylomil se (zdvihl se) nedávno. Pouštím psa. Za chvilku začal vydávat (štěkat). b) Vstal, prohnul se v kříži a zaúpěl:,,hromský dílo! Oldo! Vytáhni mi to gránichem na ponk a zašponuj mně to vidlicí do fajklubny. Vidíš, že se nemůžu hejbat. c) A ten konec tos měl vidět představ si perfektní plachťák, Luboš na příjmu ho bere s klidem kolíbkou, pak hraje na kůl, Petr rychle zafintoval na kříž, a než se Dolňáci vzpamatovali, dal jim Pavel takovýho rychlíka, že ten jejich vyděšenej blokař udělal strejdu a byl šus. ( A závěr podání? Stojí za zaznamenání. Obtížné podání přijal Vích v pádu vzad a míč nasměroval k síťovému sloupu. Novotný s Píšou oklamali soupeře takovým způsobem, že naběhli k síti křížem, a než si to hráči Dolní Lhoty uvědomili, Samek po krátké a rychlé přihrávce smečoval, takže míč proletěl mezi rukama blokujícího hráče a udeřil ho do hlavy. Zápas skončil.) Mluvnice 13

14 Nářečí (dialekty) Česká nářečí - é --- í uprostřed slova (mléko mlíko) - ý --- ej (dýchat dejchat, dobrý dobrej) - vynechání spisovného koncového l (četl čet) - v na začátku slov (nebo švu složenin) (orel vorel, modrooká modrovoká) - nespisovné koncovky (se staveníma, pánama, vod tý sympatický holky) Středomoravská ( hanácká )nářečí - i/í(y/ý) ---- e/é uprostřed a na konci slov (zima zema, zelí zelé, ryby rebe, strýc stréc, dobrý dobré) - ou ó uprostřed i na konci slova (louka lóka, nesou nesó) - místo spis konc. e - -- a ( muže muža, duše duša ) - krácení dlouhých samohl. uprostřed slov ( kůň kuň, vám vam) - 7. p. ma/-ama (ženama, sósedama) - rozkaz. způsob ej -- -é ( dělej dělé ) - nespis. tvary slovesa být: já su, oni só Moravskoslovenská ( východomoravská ) nářečí - ou ---ú ( moudrý múdrý, louka lúka ) - zkracování dlouhých samohl. uprostřed slov (dát dat, být byt) - 7. pád ma/ama (ružama ) - sloveso být : ja sem (sym, som) - existence měkkého slovenského l (dělal robil, říkal povedal) Slezská ( lašská ) nářečí - existence pouze krátkých samohlásek (vyborny, krava) - odlišná výslovnost hlásky i (y tvrdě, i - měkce) - existence tvrdého l (pul, byla, malo) - 7. pád -mi/ami - být : ja sym (som) - pravidelný slov. přízvuk na předposlední slabice (polština) - specifická slovní spojení a slova (k doktorovi do doktora, kam jdeš - jak ideš, popelnice pudlice, sklep pivnice) Výklad učiva: Prezentace 9 Mluvnice 14

15 Ukázky nářečí a) Jak v Heralticích těšívají nemocné: Ježíšku zlaté, ste to vy? Vy vypadáte! Voči fpadli, bradu špičató Vás uš pámbu dloho trápid nenechá. Eno, musíme tam fšici. Každé holt má náturu inó. Negdo stune v jednom kusi a furd nařiká. Negdo nesmi ovoce a ňic kyseliho, hnej se mu uscáva chlista (pálí ho žáha). Někdo má kačeni žalódek, sežere třebas tento a zmichá fšecko dohromady. Já sem skusila ze žalótkem dost. b) Zima, zima bílyj mráz! c) Pavel Dobeš Už jste tary! Vítám vás! Hrušky My vás tary máme rádi, Za našu stodolu hruška maslova vy jste naší kamerádí, a za ňu stoji dřevjany plot po vás se nám styjskalo, Za plotem meška rodina Bušova dyž se v lítě blyjskalo! Povim vam o nich takovy hlod Pantáta šafář je panckyj taškář, Raz idu ze šichty a vidim Bušku dvě leta huž, co je vdovec, Kolera jasna nevidi plot hukrád pánom tři sta vovec. Drape se s kiblem na našu hrušku Dyž je páni chtíli zpátky, Takovy je to zgyzděny rod tak to sváděl na sedláky. Dyž je páni hledali, sedláci se nedali, Pomahej pambu hned jak ju zjavim rozběhli se na šafáře, po poli je honili červeny zlosťu ulisně pravim ha potom ho bez rychtáře do rymíka hodili. Hledatě bryle tuš to se bavim Tuš to sem přišel akorat vhod d) Je před žňama. Slúnečko sa ščúří na ten boží svět, zem je rozhicovaná jak šporhélt a nebe Napoly mrtva pod ovocnanem modrúčké jak chrpa nikde ani mráčka. ležela Buška moja oběť Strýc Kordula vyšli ze síně na dvůr, požďúrkli Všeci mysleli že ju s ňu amen širák z hlavy, utírajú zapotěné čelo a dívajú sa dokud nězačla na hubě mleť přivřenýma očima kolem sebe. (Podle Zd. Galušky) Vyškantlovala pry esli sem chory ščúří sa usmívá se; šporhélt sporák; gdyž cely svět řeši uzemni spory požďúrli posunuli mirovu cestu No braly mě mory a ozval se mi v žaludku vřed e) Zejma nebejvala vo voblibě. Dlouhý noce, a to se propálilo petrolky a spálilo topiče. I když to Povidam: Gdyby šlo enem o politiku byl jen chrůst, jehličky a koháty, byla toho škoda. to bysme spolu popili To nemluvim vo vobleči. Chasa dědila sterháty Našli bysme si drahu putyku jenno po druhym. Dyž krejčí ušil nový kvádro, a tydeň bysme řešili muselo bejť dicky vo kus věčí, aby mu vyderžalo hrůzu let, diu né do svarby. Vy stě si ale popletla pojem ( Podle J. Buchara) Tu idě o hrušky a mam taky dojem topič topení; chrůst chrastí; jehličky jehličí že to se řeši jedině bojem kohát pařez; chasa děti; sterhát starší oblečení za použiti nasili f) Každou noc se v kolony tratily kury. V jednomše Za našu stodolu hruška maslova ištoku se sumšedy domluvili, že bendóm vachovať. a za ňu stoji železny plot Francek měl vachnu do polnoci a co chvila poglondal Ostnate draty brana dubova na godinky, kedy přindě Alojs. a štyry dogy hlidaju vchod Kedy ten přišel, diví sě, Franckova šopka odevříta a Francka nigdě. Zloděje! Zavřeščal na celúm kolonie. Franckova Marjanka lamentovala, že radši mogli ukrast kury a Francka měli nechať. Rano zkozali ze špitala od Bajera, že tam Francka majó a že je v pořondku. Jak zloději ležli do jeho šopky, vyloz na chlivky, potym ze strachu zemdlol i spod na zloděje. Ty sě myšleli, že dostal infarkt, poznali go i zaněsli do špitala, že go našli na cestě. Mluvnice 15

16 Zvuková stránka jazyka - zabývá se jí fonetika, fonologie - základní jednotky =. Soustava českých hlásek Samohlásky (vokály).. v češtině 10 fonémů (. ) - 14 grafémů ( ) dvojhlásky:. Vokalický trojúhelník Souhlásky (konsonanty) V češtině souhlásek (b, c, č, d, ď, f, g, h, ch, j, k, l, m, n, ň, p, r, ř, s, š, t, ť, v, z, ž) - foném ch = - v přejatých slovech grafémy - celkem se v češtině používá Dělení souhlásek: a) podle činnosti hlasivek:. párové souhlásky: b, v, d, ď, z, ž, g, h p, f, t, ť, s, š, k, ch nepárové ( jedinečné ) souhlásky: m, n, ň, j, l, r ř znělé (řezat, dřít), neznělé ( tříska, tvář) c, č znělé (leckde [ledzgde], léčba [lédžba]), neznělé (noc, léčit) b) podle místa tvoření: retné: obouretné: p, b, m retozubné: f, v zubodásňové: přední: t, d, n, c, s, dz, z, l, r, ř zadní: dž, č, š, ž předopatrové: ť, ď, ň, j zadopatrové: k, g, ch hrtanové: h Mluvnice 16

17 c) podle způsobu tvoření: závěrové: ústní: b, p, d, t, ď, ť, g, k nosové: m, n, ň polozávěrové: dz, dž, c, č úžinové: v, f, z, s, ž, š, j, ch, h, l, r, ř d) podle pravopisného hlediska: tvrdé: měkké.. obojetné.. Seskupování hlásek (sylaba) nejmenší mluvní jednotka - základem. - slabikotvorné souhlásky:... - slabika otevřená (rá-no).. - slabika zavřená (roz-hlas) Dělení slov na konci řádku rozdělovací znaménko klademe:.. ma lo va ti... země koule.. od dálit.. lesk lý.. sest ra, ses tra, se stra Výklad učiva: Prezentace 10 Cvičení 1. Rozdělte následující slova na slabiky: úřad, slza, zúžení, soužení, jubileum, kolonie, kamenný, pauza, muzeum, český, hlubší, nejvíce, nelze, rozohnit, přesít, nezabezpečit, soutěžme, statečný, ohnout, ohňostroj, ohromný, přišlápnout, zcukernatět, zbrousit, zmlkl 2. Z kolika slabik se skládají následující slova: pouto, auto, pouliční, rozumně, nejneobhospodařovávatelnějšími, ideou, srstmi, naučný, nejnevykrystalizovávatelnějšími, nejjednodušší 3. Vyslovujte slova po slabikách, vyhledejte dvojhlásky a slabikotvorné souhlásky: Zkouška z občanské nauky se mu vydařila. Spletla si jeden dlouhý copánek. Učitel vedl doučovací kroužky. 4. Rozlište, kdy se jedná o dvojhlásku a kdy o spojení samohlásek patřících do různých slabik: zoufalý, doučovat, poutník, douklízet, nedouk, pouze, pousmát, Eufrat, mňau, nauč se, poučka, mouka Mluvnice 17

18 Fonetická transkripce přepis zvukové podoby jazyka květina Věra děti oběd týden půl Z kolika písmen a z kolika hlásek se skládají předchozí slova? Rozdíly mezi mluvenou a psanou podobou jazyka - [i] - [vje] - [ú] - [mňe] - [bje] - [pje] Správná výslovnost (ortoepie) - soubor norem, kterými se řídí zvuková podoba mluvených projevů. Výslovnostní styly: výslovnost: zvlášť pečlivá.. základní(neutrální). hovorová (běžná) nespisovná (nedbalá) Artikulační cvičení 1. Přečtěte alespoň pětkrát za sebou: 2. Přečtěte alespoň pětkrát za sebou: láska laská mizí váza této tetě cizí sahá seli zelí hurá Růža milá Míla hádat můžu ke stromu domů na můru mává máma umí 3. Přečtěte alespoň pětkrát za sebou: sedí spolu hledí dolů 4. Přečtěte: Hou hou, krávy jdou, nesou mléko pod vodou. Houpy houpy, kočky snědly kroupy. lije vodu kryje nohu 5. Přečtěte nahlas a pečlivě tyto verše: Lampa Tam na břehu moře plá lampa v dál. Ta lampa, ta lampa, ach, kdo ji sem dal? Má reformní lajblík ze zelených řas a dlí na ostrově Neptejsenás. Ta lampa, ta lampa, och, ta pochází z Kdopakjenznátbymoh? Tam na dně dole vrak nachýlil bok a z oken mu zírá jen platýz a mlok. A vlny a vlny ji plavily sem: Teď sní, patou opřena o pevnou zem, v svém reformním šatě ze zelených řas A v pozadí tam leží Neptejsenás. (Christian Morgenstern) Mluvnice 18

19 Výslovnost samohlásek a samohláskových skupin 1. nezkracujeme domů, dolů, knedlík [domu, dolu, knedlik] (pro oblast severových. Moravy a Slezska je typické krácení všech samohlásek) neprodlužujeme moře, prapor, pivo, dcera, zelí [móře, prápor, pívo, dcéra, zéli] 2.. modrooký, pootevřít, po obědě, matka a otec, neesteticky Cvičení: 1. Čtěte spisovně. Vysvětlete, co znamenají cizí slova: poučka, euforie, neurologie, kaučuk, kauce, neukáznění, kooptovat, samoobsluha, z Afriky, k inženýrovi, hierarchie, plagiát, neologismus, s Ivanou, do Anglie, mezi Italy, hygiena, myom, Ale to jsou k nám hosti! A co pořád děláš? 2. Doplňte samohlásku a určete její správnou kvantitu: Př-jď brzy dom-. Neboj se v-hr-žek. V úvoze z-stal sníh. Nezapomeň si přez-vky. Koupili si kresl-c- čtvrtky a krop-c- konev. Souhlasil s dlouhodobou v-p-jčkou peněz. Hol-c- se muž stojí u um-vadla. Je to v-j-mečný případ. N-, citr-n nechci. Koupili si l-hvové p-vo. Zdv-há se vítr. Nemá rád literat-ru. Byl to nepop-ratelný úspěch Výslovnost souhlásek Asimilace (spodoba) znělosti sbírat [ ], loďka [..], pod stolem [..] -výjimku tvoří souhláska v. svolat [..], zvolat [.], ale vztyčit [ ] - hlásková skupina sh shánět [.] [ ] - ve slovech shora, shůry, shluk, shluknout. - na konci slova.. sud [.], zpěv [.] Mluvnice 19

20 Cvičení Přepište foneticky následující slova: těžba.. svatba až jindy hned vybírá obtisk.. z tebe.. když. lebka odstředivka chodba v kuse. vklad kupme. když vezmu až někdy jindy Výslovnost souhláskových skupin Přečtěte následující slova: tkanička, tchoř, tkvět, tklivý, vrhnout se, vchrstnout, vhazovat, vrchovina, zvrtnout, prozřetelnost, mrznout, mstitel, klíšťky, Karlštejn, chřipka, chřoupat, hřbet, jablko, pijte, hřeben, švestka, kostka, jdu, sedl, hřbitov, hřát, hříbě, hříbek, dvanáctka Pravidlo: 1. Zjednodušená výslovnost. dcera [.] jsem [ ] srdce [.] prázdný [ ] ctnost [ ] Obojí výslovnost mají slova: dětský, větší, lidský, portské, kratší [ ] sedm, osm, sedmnáct, sedmdesát [..] 2. Splývavá výslovnost.. měkký [..], činnost [.], vyšší [.] Mluvnice 20

21 Zdvojeně vyslovíme a) poddůstojník, nepoddajný materiál, čtvrttónový, dvojjehlan b).. nejjasnější nejasnější racci raci poddaný podaný c)... nad domem, přes studnu, nad dráhou, bez zubů Artikulační cvičení Proneste bez přeřeknutí: Pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty šli do pštrosáčárny. Ještě štěstí, že se nesešli. Osuš si šosy. Z čeho chceš sčítat? Výklad učiva: Prezentace 11 Výslovnost přejatých slov.. hokej, teorie, rentgen, analýza, schéma, bazén, dyftýn, džíp, biftek aj... adagio [adádžo], interview [intervjú], pizza [pica], nuance [nyanse, nuance], de iure [dé júre], status quo [status kvó].. Victor Hugo [viktor igo], Jean Jacques Rousseau [žán žak rusó], New York [ňu jork] Výslovnost souhlásek: - původní s [z]: analýza, fyzika, filozofie, prezident, univerzita - slova kurz, pulz v 1. pádě [s], v dalších odvozeninách [z] - přípona ismus / -izmus: jen [izmus], [impresionizmus] - výslovnost i psaní s i z: diskuse i diskuze, disertace i dizertace, renesance i renezance, resort i rezort, režisér i režizér - předpona dis [s]: disonance - původní k jen [k]: motocykl, demokracie, dekret, lokál, cirkus, krém [k i g]: plakát, inkoust, akát - původní x: [ks] na začátku slova před samohláskou: xylofon mezi samohláskami: plexisklo, praxe [gz] v předponě ex- před samohláskou: existovat, exekuce Výslovnost slabik di, ti, ni: - vyslovujeme tvrdě: diskotéka, tinktura, titul, nikotin Výklad učiva: Prezentace 12 Mluvnice 21

22 Cvičení Přepište foneticky následující slova, napište k nim česká synonyma : ischias. schizofrenie.. česká literatura. curriculum vitae je to outsider. kurz koruny.. včerejší diskuse... resort. renesance romantismus. konsenzus designovaný. disharmonie deziluze disident. ofenzíva subtilní.. absorbovat absence runway jazz.. junta disimilace.. femininum.. Zvuková stavba souvislého projevu Slovní přízvuk (akcent) Slabika škola, žáci, tabule nenasytný, prodavačka, učebnice, nepředstavitelný.: v lese.: na zemi, po poli (výjimka:. = od zcela neznámého člověka = na nejneobvyklejším místě) mezi stromy, dle zákona a).. (mě, tě, se, mi, ti, mu, ho, ji, jí, jsem, jsi, bych, byl aj.).. Nikdo by mi neřekl pravdu. b) ( a, i, že, až, už, jak aj.) Dívka a chlapec tančili. Už dost! Můj pes stůně. Jak můžeš lhát! Mluvnice 22

23 Využití v básnictví: trochej, jamb, daktyl Výklad učiva: Prezentace 13 Cvičení 1. Určete, na kterých slabikách je hlavní přízvuk: do lesa, nad námi, podle vás, ke vchodu, místo ní, kromě neděle, na louce, pro tebe, skrz křoví, kolem nás, ku příkladu, ve sklepě 2. Určete, na kterých slabikách je přízvuk hlavní a na kterých je přízvuk vedlejší: na nejneočekávanějších místech, za nejnepříznivější situace, ve zcela neobvyklé souvislosti, dle zákona 3. Podtrhněte slova nepřízvučná (příklonky a předklonky): Neměl tam chodit. Chtěl tě tam navštívit. Já si ho velice vážím. Měl bych je pozvat. Počkám, než přijdeš. Přijdu, až zavoláš. 4. V následujícím úryvku označte slovní přízvuk, potom text přečtěte: Expozice k výročí Kralické bible Praha Čtyřstému výročí Kralické bible je věnována výstava Česká bible v průběhu staletí, přístupná do konce února 1994 v Pedagogickém muzeu Jana Ámose Komenského v Praze. Soustřeďuje ukázky desítek rukopisných i tištěných překladů bible do češtiny od desátého do dvacátého století. Expozice však především připomíná čtyřsté výročí vydání posledního, šestého dílu Kralické bible, tištěné v tajné tiskárně jednoty bratrské v Kralicích nad Oslavou postupně v letech 1579 až (Český deník, ) 5. Určete, jedná-li se trochej, jamb, daktyl: Šedaví pánové v zrcadlech kolem stěn jenom se dívali, jenom se dívali, že už je chlapeček chycen a obelstěn v té bílé zástěře kolem krku. Horo, horo, vysoká jsi, má panenko, vzdálená jsi. Vzdálená jsi za horama, vadne láska mezi náma. Byl pozdní večer, první máj, Večerní máj, byl lásky čas. Mluvnice 23

24 Zvuková podoba věty Věta..... Pro zvukovou podobu věty je rozhodující: a) Všichni očekávali netrpělivě slíbenou zprávu. b) Vyzvedněte si opravenou obuv včas.... Čert aby je vzal. Větný přízvuk má vliv i na význam sdělení: Půjčím Evě tu novou knížku. Půjčím Evě tu novou knížku. c) věty: oznamovací..... tázací otázky doplňovací - otázky zjišťovací... rozkazovací.... žádací, přací zvolací.. nekoncový úsek věty Výklad učiva: Prezentace 14 Cvičení 1) Posuďte, jak lze rozdílným členěním změnit smysl těchto rozhodnutí: Koupit ne. Prodat. Můj návrh ne. Tvůj. Koupit. Ne prodat. Můj návrh. Ne tvůj. 2) Přečtěte následující ukázku, posuďte, jak se mění intonace (melodie): Dveře se otevřely. Dveře se otevřely a stojí v nich dívka. Dveře se otevřely a stojí v nich dívka v růžových šatech. Dveře se otevřely a stojí v nich dívka v růžových šatech s kanýrkem. Dveře se otevřely a stojí v nich dívka v růžových šatech s kanýrkem, v ruce drží růži. Mluvnice 24

25 3) Přečtěte následující výpovědi a porovnejte jejich intonaci: Ty jsi Elizabetka? To chceš prodávat z nebe kradený zboží? Co tam tropíte? Kde ses, Rumcajsi, vzal na tom pomníku? Podívej se pořádně, co piješ! Ukliď, Manko, kolovrátek do jeskyně. 4) Přečtěte si uvedené věty: Kovář vyhodil radostně umazanou čepici do vzduchu. Vyzvedněte si včas opravené lyže. Lékař ošetřil zběžně poraněnou ruku. a) Kam je nutno při čtení vložit pauzu? b) Přestylizujte věty tak, aby nemohla vzniknout chyba. Jazykolamy: Text si nejprve několikrát přečtěte potichu, pak nahlas a postupně zrychlujte: Zhltl hrst zrn. Vlk zmrzl, prst zvlhl. Strýček Šusta suší švestky. Pan Kaplan plakal v kapli. Jetelem letěl jelen, jelen letěl jetelem. Šla Prokopka pro Prokopa. Tři sta třiatřicet stříbrných křepelek přeletělo přes tři sta třiatřicet stříbrných střech. Oblemujeme-li mu to či neoblemujeme-li mu to? Prut plul rychle po proudu. Mluvená a psaná forma jazyka Čeština má dvě základní formy:.... mladší jsou projevy písmo (grafika) ortografie.. grafologie. grafém.. minuskule. majuskule. Vývoj písma obrázkové (piktografické) písmo.. pojmové (ideografické) písmo.. slabičné písmo... hláskové písmo... Mluvnice 25

26 Vlastnosti písemného projevu Písemná řeč je dvojrozměrná.. Rozdíly mezi psanou a mluvenou podobou jazyka: Výklad učiva: Prezentace 15 Mluvnice 26

27 Seznam použité literatury: Brož, František, Kostečka, Jiří: Český jazyk a literatura. TAURIS, Praha 2001 Čechová, Marie a kol.: Český jazyk pro 1. roč. SOŠ. SPN, Praha 2000 Konopková, Ludmila, Krejčová, Marie: Čeština ve škole i doma. Fortuna, Praha 1998 Martinková, Věra: Český jazyk 2. Trizonia, Praha 1992 Mašková, Drahuše: Český jazyk přehled středoškolského učiva. Třebíč 2005 Mužíková, Olga a kol.: Odmaturuj z českého jazyka. DIDAKTIS 2002 Sochrová, Marie: Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ. Fragment, Praha 2008 Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce pro SŠ. Fragment, Havlíčkův Brod 2007 Mluvnice 27

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 11. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_11_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 11. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_11_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 11. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_11_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

2. Útvary českého jazyka Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, červen 2013

2. Útvary českého jazyka Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, červen 2013 2. Útvary českého jazyka Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, červen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách

Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách 21 Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Techniky práce s hlasem

Techniky práce s hlasem Mluvený verbální projev Techniky práce s hlasem paralingvistika o intenzita (hlasitost) o výraz o modulace o intonace o rychlost řeči JAZYKOVÝ PROJEV mluvený psaný Jazyková kultura jazyková správnost v

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Obecné výklady o jazyce - test

Obecné výklady o jazyce - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Obecné

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém 37. setkání AUČCJ Praha 19. 5. 2012 Jaroslav Šimek jarasimek@centrum.cz Hláska foném

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.2 Testy a cvičení z českého

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy pe agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková Cvičebnice na CD Český jazyk Český jazyk I. Kolářová, P. Hauser, K. Klímová, K. Ondrášková pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2011/2012. Český jazyk. CESKI 2012.indd 1 14.11.2011 11:26:41

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2011/2012. Český jazyk. CESKI 2012.indd 1 14.11.2011 11:26:41 Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2011/2012 Český jazyk CESKI 2012.indd 1 14.11.2011 11:26:41 Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Květa Fialová,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.18 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Jana Jízdná Vytvořeno: září 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: pravopis a výslovnost slov

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_11/01_Český jazyk 8.ročník Téma: Útvary českého jazyka, nářečí Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Krátké a dlouhé samohlásky

Krátké a dlouhé samohlásky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Krátké a dlouhé samohlásky Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

3.3 SHODA V PŘÍČESTÍ MINULÉM - PŘEHLED 35 4 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK 37 4.1 Psaní -ů- uprostřed a na konci slov 37 4.2 Psaní -ú- na začátku a

3.3 SHODA V PŘÍČESTÍ MINULÉM - PŘEHLED 35 4 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK 37 4.1 Psaní -ů- uprostřed a na konci slov 37 4.2 Psaní -ú- na začátku a Obsah NĚKOLIK SLOV ÚVODEM 17 1 HLAVNÍ ZÁSADY V HLÁSKOSLOVÍ 19 1.1 Psaná podoba slov složených 19 1.2 Pravopis při zachovávání výslovnosti zdvojených souhlásek 19 1.3 Slova s počátečním j- 19 1.4 Spodoba

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Maturita Český jazyk

Maturita Český jazyk Maturita také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Maturita Literatura e-kniha Maturita Společenské vědy e-kniha Maturita Němčina e-kniha v kostce pro SŠ e-kniha

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk - mluvnice, MO 3: Vývoj českého jazyka od počátků po současnost

Český jazyk - mluvnice, MO 3: Vývoj českého jazyka od počátků po současnost Český jazyk - mluvnice, MO 3: Vývoj českého jazyka od počátků po současnost I.Hláskoslovné změny na rozhraní praslovanského období a počátku vývoje češtiny: a)stahování samohlásek - splývání 2 samohlásek,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA Seminární práce 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Jazyky indoevropské a slovanské 3 2.1 Jazyky indoevropské 4 2.2 Jazyky slovanské 4 3. Vývojová období českého jazyka 5 3.1 Nejstarší období 5 3.2

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více