Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupený: IČ: 2. října, 02 1 Ostrava" name="description"> Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupený: IČ: 2. října, 02 1 Ostrava">

KUNSP90O7RS7 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 7 ; M; '"'

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNSP90O7RS7 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 7 ; M; '"'

Transkript

1 KUNSP0ORS MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ; M; '"' <K!., ' ' li,! < Si',!' ; ].. i i H.'í '.-\ t i -. ' Pi to/f ' WZ > Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupený: IČ: 2. října, 02 1 Ostrava Ing. Tomášem Kotyzou, ředitelem krajského úřadu 002 na straně jedné (dále jako nabyvatel"), Základní Škola a se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: Třemešná, 2 Třemešná Mgr. lanou Brodovou, ředitelkou školy 002 na straně druhé (dálejako poskytovatel"), uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2 a násl. zák. č. /20 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ"), tuto licenční smlouvu: 1. Poskytovatel prohlašuje, zeje vykonavatelem majetkových autorských práv k autorským dílům uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy (dáie jen autorské dílo"). 2. Autorské dílo bylo vytvořeno za využití finančních prostředků poskytnutých poskytovateli nabyvatelem jako dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Interaktivní cesta za poznáním", reg. č. CZ.1.0/1.1.2/02.01, Smlouvou o realizaci grantového projektu. 0/201/RRC ze dne (dále jen Smlouva").. Dílo bylo vytvořeno původním autorem na objednávku poskytovatele dle 1 autorského zákona / jakožto zaměstnanecké dílo dle autorského zákona.. Poskytovatel prohlašuje, zeje oprávněn k poskytnutí licence v celém rozsahu dle této smlouvy a že v souvislosti s tím vypořádal veškerá práva třetích osob.. Poskytovatel se zároveň zavazuje, že vypořádá vlastním jménem a na vlastní účet veškeré nároky třetích osob, které by byly vzneseny v souvislostí s poskytnutím licence dle této smlouvy a uhradí případnou škodu, která by tím vznikla nabyvateli.

2 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 1. V souladu s ust. Článku XI Smlouvy poskytuje poskytovatel touto smlouvou nabyvateli bezúplatně nevýhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít (dále jen licence") ke všem způsobům užití, které jsou ke dni nabytí účinností této smlouvy známy. 2. Smluvní strany si ujednaly, že územní rozsah licence je neomezený, resp. nabyvatel je oprávněn k užití díla s územním rozsahem celý svět.. Poskytovatel poskytuje touto smlouvou nabyvateli oprávnění užít autorské dílo po dobu trvání majetkových práv k dílu.. Smluvní strany se dohodly, že množstevní rozsah licence k autorskému dílu, poskytované podle této smlouvy, je neomezený.. Poskytovatel není povinen zdržet se užití autorského díla.. Nabyvatel není povinen licenci využít. 1. Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytované podle této smlouvy zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). 2. Nabyvateíje oprávněn poskytnout podlicenci jako nevýhradní. 1. Poskytovatel je povinen předat nabyvateli předmět licence na datovém nosiči (CD, DVD apod.) ve formátu umožňujícím řádné užití díla. V případě, že je dílem počítačový program, je poskytovatel povinen předat nabyvateli veškeré strojové a zdrojové kódy vztahující se kdílu a zároveň je povinen předat dílo ve formátu umožňujícím jeho spuštění v některém z obecně dostupných počítačových programu či prostředí. 2. Poskytovatelje povinen dílo předat nabyvateli formou určenou nabyvatelem.. Poskytovatelje povinen předat nabyvateli předmět licence způsobem umožňujícím jeho řádné užití nabyvatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.. V případě, že bude dílo předáno nabyvateli ve formátu, který neumožňuje nabyvateli řádné užití díla, je nabyvatel oprávněn požadovat opětovné předání díla ve formátu, který si sám zvolí.

3 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Nabyvatel je oprávněn vyžádat si kdykoliv v době trvání této smlouvy (maximálně do konce roku 202! ) od poskytovatele opětovné předání datového nosiče s předmětem licence ve formátu umožňujícím užití díla, a to zejména v případech, kdy dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení původního nosiče předaného nabyvateli. 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Závazkový právní vztah založený touto smiouvou se v otázkách jí výslovně neupravených řídí zákonem č. 1/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. /20 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými datovanými pořadově Číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.. Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž dvě obdrží nabyvatel a jednu poskytovatel licence. Příloha: Příloha č. 1 - Seznam výstupů grantového projektu V Ostravě dne 201 V Třemešné dne.&.:.$:. Jí?.?L 0\ - U, C Ing. Tomáš Kotyza ředitel krajského úřadu za nabyvatele Fo dobu nepřítomnosti zas zástupkyní řediíei^i, vedoucí odboru fi V./..'N. y %x 2 Třemešná 1 IČ- 002 / Mgr. Jana Brodová ředitelka školy za poskytovatele vfoíř. 1 Příručka pro příjemce, kap..1 - příjemce a partneři projektu musejí pro účely kontroly ze strany Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob uchovávat veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce.roku 202. pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší.

4 Příloha č. 1 Licenční smlouvy sociální je IV'II MINISTERSTVO J i i_. %*J i V *_> ŠKOLSTVÍ. \J'\Wl.U. V 1 OP " - Vinte! TH.IO"«H _ vání fond V CR EVROPSKÁ UNIE F MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro k_.n ancabid_dp_dht Seznam výstupů KťgiMrjLni ú.lo projektil Sjt/v\ ptojiktii pfip.idnvlh pjitntiu..1.0/1.1.2/02.01 eraktivní cesta za poznáním ^^»^^>^_^t-^-i^ytf^^jo^-^a^^ kladní Škola a Mateřská škola Třemešná Vi/i*. 1 Geometrické tvary l.tř. Geometrické tvary 2. tř. Hranoly - objem -tř. Hranoly - povrch.tř. Krácení a rozšiřováni zlomků,tf. Lomené výrazy,tř. Matematika do 00.tř. íl Nepřímá úměra.tř. Nepřímá úměra PL.tř. Operace s lomenými vyrazv.tř. Operace se zlomky.tř. Písemná práce Procenta sk. A, B.tř. Písemná práce úměra.tř. Početní operace s mocninami.tř. Gross Mílan Počítání do desíti 1 -tř. Počítání do dvaceti 1.tř. Počítání do sedmi 1. tř. Počítání do šesti l.tř.

5 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OPVzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pra konkufenceach-pnast Pracovní list (+a-do20 s nřech.) 2.tř. Pracovní list (+a-dol00 s nfech.).tř. ícočendová Irena Procenta I..tř. Procenta II..tř. Přímá úměra.tř. Přímá úměra PL.tř. Pythagorova věta.tř. Složené lomené výrazy.tř. Statistika.tř. 2 Statistika - test.tř. Válec S.tř. Zlomky PL.ťf. Zlomky - úvod.tř. 1. světová válka v literatuře.tř. 1 Abeceda PL 2.tř. Abeceda, dělení hlásek 2.tř. 1 Autor a ilustrátor.tř. Bajky ó. tř. 1 Bob a Bobek Vladimír Jiránek PL.tř. Čtení s porozuměním 1.tř. Druhy vět 2.tř. Fantasy literatura S.tř. 1 Hláska, slovo 2.tř. Kontrolní práce 2.tř. pracovní lisí Literární moučník.tř. Párové souhlásky 2,tř. Písmena a slabiky 1.tř. Podstatná jména.tř. Podstatná jména obecná a viastní.tř.

6 . MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OPVzdSiávánt fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TiLOVÝCMOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI Pohádka 2.tř. Pohádky. tř. 20 Poměry mezi větami S.tř. 1 Předpony s, z, vz.tř. Přejatá slova S.tř. Příběhová próza S.tř. Divišová jiřina 1 Renesance S.tř. 1 Skladba, základní skladební dvojice.tř. Divišová jiřina 1 Slovní druhy.tř. Synonyma, homonyma, antonyma. tř. 1 Vedlejší věty.tř. Divišová jiřina Věta podmětná, předmětná S.tř. 2 Vyjmenovaná slova.tř. Vyjmenovaná slova B,L.tř. Z pohádky do pohádky l.tř. Zdeněk Burian PL.tř. Ciothes.tř. Food.tř. Future tenses S.tř. výukový materiái 1 Grammatical (past) tenses.tř. výukový maieriál h Grammatical tenses S.tř. Materials and things,tř. Modal verbs.tř. výukový materiái 20 Třemešná Numbers and eolours.tř. Ordinal numbers.tf. výukový materiái Past tenses.,.tř. Pets.tř. Present Perfect.tř. Present simple present Icontinuous.tř. výukový" materiál 1

7 *** je IVIM MINISTERSTVO.IJILHvJ l VV UI\*_._-UI ŠKOLSTVÍ, VI, OPVi_ěl_tv_n. "i"»j--.c_i waj_l fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro Kon n«i_bi_pm.t Some any.tř. Whaťs on TV.tř. Will won't S.tř. Afrika.tř. Alexandr Veliký.fř. 1 Amerika.tř. Athénský stát za Perikía.tř. Atmosféra.tř. Bitva u Thermopyl PL.tř. 0 Brazílie.ťř. Evropská unie S.tř. Gldizerova Alena Globus, poledníky, rovnoběžky.tř. Habsburkové.tr. Husitská tažení.tř. Hydrosféra.tř. GlÓEzerova Alena Jan Hus.tř. výukový materiái Jižní Morava.tf. Karel IV..tř. Karibik.tř. Lucemburkové.tř. Měřítko mapy.tř. výukový materiái Naše vlast - Povrch,tř. Naše vlast - Vodstvo.íř. Řecko perské války - Bitva u Marathomi. u Thermopyl Řecko perské války - Bitva u Salamínv.tř. Řecko perské války - Bitva u Thermopvl.tř. 1 1 Severní Evropa pro S.tř. Severní Morava S.tř. Střední Evropa.tř. 1

8 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ. OPV ělává_. fond V ČR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ' pro mmtaboncebchbptios. Středověká města PL2 l.tř. Středověká města PL.tř. 2 Život v českých zemích. tř. Buňka ó.tř. Cévní soustava S.tř. 1 Člověk-lidské tělo.tř. 20 Domácí zvířata 2. a S.tř. Dopravní značky PL 2.tř. Dýchací soustava S.tř. Fotosyntéza Ó.tř. Gravitační síla.tř. 1 Hmyz - včela medonosná ó.tř. 2 Jaro l.tř. Dudkova VSadimíra 2 Jaro dělá pokusy 1.tř. Krev S.tř, Kvetoucí rostliny.tř. Les 2. tř. Lidská kostra S.tř. Oběhová soustava S.tř. Ovoce a zelenina PL 2.tř. Pavoukovci Ó.tř. Pianeta Země ó.tř. elekfronická Podzim 2.tř, Podzim v zahradě a na poli i.tř. Podzim, zima.tř. 1 Primáti S.tř. 2 Ptáci a savci v zimě 1.tř. Savci - sudokopytníci S.tř. Savci - lichokopytníci S.tř. Hlaváčková Pavia 1

9 _V. MINISTERSTVO I 1 *J.»_ r t n _ l. V *_/ ŠKOLSTVÍ, Of\W.vJ i V I OP w r VídéiSvéni C U<Ci_i Yir_l_i V «- * fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pm konkuran_eo *op_m>bí Shrnutí rostliny.tř. jracovní list Svalová soustava S.tř. 1 TČlo l.tř. Zima 2.tř. Živá příroda 2.tř. Živá příroda - rostl, a živ. 2. a S.tř. 1 Život na Zemi ó.tř. Elektrický odpor S.tř. Hvězdné vzdálenosti.tř. Hvězdy.tř. Lom světla.tř. Lupa.tř. Magnetické pole S.tř. Magnety S.tř. Měsíc.tř. Odpor S.tř. Ohrnuv zákon S.tř. Optické přístroje.íř. Pohyb Země.tř. ó Sluneční soustava,tř. ó Souhvězdí.tř. Střídavé napětí S.tř. Tlak. tř. Tlak.tř. Tlak v kapalinách.tř. Transformátor S.tř. Transformátor S... Transformátor VÝPOČET Třemešná Vlnění.tř.

10 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, O. VidĚláv-é fortd V ČR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ' pro k_t_m!_*ceso. apnost Vypoeettiaku.tr. S Vztlaková síla.tř. Zvuk.tř.

evropský SOCialni^ 1 _ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost

evropský SOCialni^ 1 _ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost KUMSP08K0812 evropský SOCialni^ 1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI Licenční smlouva Moravskoslezský

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 Zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Uchazeč upraví návrh smlouvy dle pokynů zadavatele podle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává nabídku. Pro každou část

Více

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance)

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance) Smlouva o poskytování technické podpory (maintenance) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany

Více

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) Smlouva č.: 15JPO01-0023 kterou v souladu s ustanovením 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o dílo. ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE I.2 ZHOTOVITEL: I.3 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ. Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Smlouva o dílo. ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE I.2 ZHOTOVITEL: I.3 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ. Lidická 1, 742 83 Klimkovice Smlouva o dílo ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE sídlo: zastoupeno: Lidická 1, 742 83 Klimkovice Ing. Zdeněk Husťák, starosta IČ: 00298051 DIČ: CZ00298051 Bankovní spojení: Česká

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana )

(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana ) Smlouva o zajištění Individuálního poradenství č. PRN xxx/xxxx podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) uzavřená níže uvedeného

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800 KUÍ1SP08GAGS1 t -^^ 5Íli k. VY (DODATKU) Z V-al ť : :,to rok L J_. fj; r' otjb > I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. rijna 117, 702 18 Ostrava zastoupen: afeni uiaueuofeii 'UIS^AON t&sabssoat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUriSP80O?SIE. _. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, -. -.-». V OR EVřSOPSKA UNIE MIÁUEÍE A TÍLOV^CHOVY p» mmmmmimtmm INVESTICE DO -ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KUriSP80O?SIE. _. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, -. -.-». V OR EVřSOPSKA UNIE MIÁUEÍE A TÍLOV^CHOVY p» mmmmmimtmm INVESTICE DO -ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KUriSP80O?SIE _. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, -. -.-». V OR EVřSOPSKA UNIE MIÁUEÍE A TÍLOV^CHOVY p» mmmmmimtmm INVESTICE DO -ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Moravskoslezský kraj DODATEK č. 2 ke Smlouvě o financování grantového

Více

SmI2014/075110ZI.DZI č.47/3150/2014

SmI2014/075110ZI.DZI č.47/3150/2014 Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb pro 15 základních škol a 1 mateřskou školu na Praze 8 Smluvní strany Kupní smlouva SmI2014/075110ZI.DZI č.47/3150/2014 Kupující: se sídlem: IČ: Statutární

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVA o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více