UČEBNÍ OSNOVY. 1. stupeň. Platné od (Dodatekč 2) Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY. 1. stupeň. Platné od 1.9. 2013 (Dodatekč 2) Obsah:"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň Platné od (Dodatekč 2) Obsah: ČESKÝ JAZYK 2 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 23 ANGLICKÝ JAZYK 27 MATEMATIKA 39 CVIČENÍ Z MATEMATIKY 50 INFORMATIKA 53 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 56 HUDEBNÍ VÝCHOVA 72 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 84 TĚLESNÁ VÝCHOVA 103 SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA 121 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 127 1

2 Vzdělávací oblast : JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu: Předmět : ČESKÝ JAZYK - Čj - v prvním ročníku žáci užívají analyticko-syntetickou metodu učení - v psaní se naučí hůlkovým písmem všechna písmena abecedy - zároveň se naučí psát celou abecedu malým a velkým psacím písmem - rozvíjí se čtenářské dovednosti čtení s porozuměním - učí se výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky - osvojují si základní pravopisné jevy - osvojují si čtenářské návyky - důraz je kladen na práci s literárním textem - využívání pravidelných návštěv knihovny - využití výukových počítačových programů - žáci se učí spolupracovat a pracovat v týmu - návštěvy akcí MaK, divadel, kin (kulturní akce) - časová dotace:1. ročník 8 hodin týdně 3. ročník 7 hodin týdně 2. ročník 8 hodin týdně 4. ročník 7 hodin týdně 5. ročník 7 hodin týdně Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost připravujeme je na celoživotní učení ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující) rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva předkládáme žákům možnosti používání osvojených dovednosti z jazykového vzdělávání v jiných oblastech vedeme žáky k systematickému vedení a ukládání informací učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu vedeme žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování 2

3 Kompetence k řešení problémů vedeme žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy vedeme žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení podporujeme netradiční (originální) řešení problémů Kompetence komunikativní vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů pomocí literárního a gramatického učiva rozšiřujeme slovní zásobu žáků vedeme žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění klademe důraz na kulturní úroveň komunikace vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy na veřejnosti Kompetence sociální a personální vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů Kompetence pracovní vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní vedeme žáky k přípravě a dodržování jejich učebního prostoru různými formami ( exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání 3

4 Začlenění průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova tématický okruh učivo ročník Komunikace Mluvený projev Rozvoj schopností poznávání Čtení, naslouchání Kreativita Slovní zásoba a tvoření slov 2. Tvořivé činnosti s literárním textem 3. Hodnoty, postoje, etika Mluvený projev 2. Sociální rozvoj Základní literární pojmy Psychohygiena Naslouchání 3. Mezilidské vztahy Mluvený projev Seberegulace a sebeorganizace Tvořivé činnosti s literárním textem 4. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech tématický okruh učivo ročník Evropa a svět nás zajímá Tvořivé činnosti s literárním textem 3. Základní literární pojmy 4. Objevujeme Evropu a svět 5. Multikulturní výchova tématický okruh učivo ročník Lidské vztahy Zážitkové čtení a naslouchání Etnický původ 5. Princip sociálního smíru a solidarity Tvořivé činnosti s literárním textem Environmentální výchova tématický okruh učivo ročník Základní podmínky života Čtení 5. Mediální výchova ročník tématický okruh učivo Kritické čtení a vnímání Naslouchání 5. mediálního sdělení 4

5 Český jazyk 1. ročník Čtení Učivo Očekávané výstupy Vazby a přesahy Poznámky KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA o vyvození písmen celé abecedy o slabika, slovo o slovo, věta o melodizace při čtení o čtení předložkových vazeb o četba slov s měkkými a tvrdými slabikami o čtení s porozuměním o čtení souvětí s čárkou o rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova o správně spojuje písmena a slabiky o užívá vhodných spojovacích výrazů a podle potřeby je obměňuje o pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou či nedbalou výslovnost o čte a přednáší zpaměti vhodné literární texty ve vhodném tempu a frázování Doporučeno: učebnice ALTER Holas, M.: Živá abeceda Žáček, J.: Slabikář Žáček, J.: Moje první čítanka Doplňkový materiál: učebnice PRODOS Naslouchání o slabikování, hláskování o artikulace, délka hlásek o rytmizace veršů o slovní pojmy o člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky 5

6 Mluvený projev o základy techniky mluveného projevu o komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování, blahopřání o rozlišuje slovní pojmy : nízký, vysoký, vlevo, vpravo,řádek, sloupec o porovnává významy slov, zvláště slova opačná (protikladná) OSV - Komunikace Písemný projev o základní hygienické návyky o tvary písmen, číslic o sklon písma o velikost a tvar písmen o tiskací písmena Zvuková stránka jazyka o sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek o tempo řeči, intonace Slovní zásoba a tvoření slov o rozvíjení jednoduchých vět o větné odpovědi na otázky o ovládá hygienické návyky spojené s psaním, správné sezení, držení psacího náčiní, dodržuje i hygienu zraku o dodržuje sklon písma a velikost malých a velkých písmen o píše správné tvary písmen a číslic o správně spojuje písmena a slabiky o člení slova na hlásky o odlišuje krátké a dlouhé samohlásky JAZYKOVÁ VÝCHOVA 6

7 Základní literární pojmy o literární druhy a žánry: říkanka, báseň, pohádka o pojmy: spisovatel, čtenář, rým Poslech literárních textů o porozumění LITERÁRNÍ VÝCHOVA o čte a přednáší zpaměti vhodné literární texty ve vhodném tempu a frázování o rozumí a reprodukuje vhodné texty vlastními slovy Knihovnické lekce, exkurze do školní knihovny. Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem o dramatizace o přednes vhodných literárních textů: verše o vlastní výtvarný doprovod o zvládá základy techniky mluveného projevu dýchání, tvoření hlasu, výslovnost Divadelní scénky, relaxační hry a cvičení. 7

8 Český jazyk 2. ročník Čtení Učivo Očekávané výstupy Vazby a přesahy Poznámky KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA o slovo, slabika, hláska o dlouhé a krátké samohlásky o slovo, slovní význam o čtení s porozuměním o čtení souvětí s čárkou o čte s porozuměním o umí reprodukovat text vlastními vyjadřovacími prostředky o čte souvětí s odlišením vět o správně intonuje o čte přímou řeč se správnou hlasovou hloubkou OSV - Rozvoj schopností poznávání Učebnice ALTER: Nováková, Z. Wagnerová, Z. Čítanka další materiál podle výběru učitele. Naslouchání o melodizace vět o artikulace, délka hlásek o rytmizace veršů o slovní pojmy Mluvený projev o základy techniky mluveného projevu o komunikační žánry: pozdrav, oslovení, tykání, vykání,omluva, prosba, poděkování, blahopřání o rozlišuje druhy vět podle obsahu o umí tvořit krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků o umí vyprávět jednoduchý příběh podle dějové posloupnosti o tvoří věty vhodnými jazykovými i zvukovými prostředky o na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev o vyjadřuje své pocity z přečteného textu o snaží se použít správné tvary podstatných jmen a sloves OSV - Rozvoj schopností poznávání OSV -Komunikace -Hodnoty, postoje, praktická etika 8

9 Písemný projev o základní hygienické návyky o tvary písmen a číslic o sklon písma o velikost a tvar písmen o tiskací písmena Zvuková stránka jazyka o druhy vět o sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek o tempo řeči, intonace Slovní zásoba a tvoření slov o rozvíjení jednoduchých vět o souvětí o slabikotvorné r,l o větné odpovědi na otázky o slovo, slovní význam, slovo nadřazené, podřazené, souřadné Tvarosloví o podstatná jména o slovesa o předložky o se zdokonaluje v psaní správných tvarů písmen o píše správně velká písmena na začátku vět a ve vlastních jménech o umí napsat abecedu ve správném pořadí JAZYKOVÁ VÝCHOVA o umí vyslovit slova s ě o rozlišuje zvukově druhy vět podle významu a délky o odůvodňuje správně délky samohlásek o spojuje věty do jednodušších souvětí o používá vhodné spojovací výrazy a spojky o umí seskupovat slova podle nadřazenosti, podřazenosti, souřadnosti o rozlišuje slovní druhy v základním tvaru o používá vhodných sloves o rozlišuje graficky předložky OSV - Kreativita 9

10 Skladba o věta jednoduchá, souvětí o slovo, věta o druhy vět Pravopis o pravopis měkkých a tvrdých slabik o párové souhlásky na konci slov Základní literární pojmy o literární druhy a žánry: říkanka, báseň, pohádka o pojmy: spisovatel, autor, ilustrátor, čtenář, rým Poslech literárních textů o porozumění Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem o dramatizace o přednes vhodných literárních textů:verše o vlastní výt. doprovod o rozlišuje druhy vět podle délky a obsahu o odůvodňuje a píše správně i/í, y/ý o odůvodňuje a píše správně párové souhlásky na konci slov LITERÁRNÍ VÝCHOVA o vyjadřuje pocity a dojmy z přečteného textu o seřadí ilustrace podle dějové podoby o vypravuje jednoduchý příběh o převypráví přečtený děj OSV - Sociální rozvoj 10

11 Český jazyk 3. ročník Čtení Učivo Očekávané výstupy Vazby a přesahy Poznámky KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA o melodizace při čtení o čtení předložkových vazeb o čtení s porozuměním o čtení souvětí s čárkou o plynule čte a přednáší zpaměti vhodné literární texty OSV - Rozvoj schopností poznávání Respektování věkových a dispozičních schopností. Naslouchání o artikulace, délka hlásek o rytmizace veršů o slovní pojmy o pohádka o hádanky o odlišuje pohádku od ostatních žánrů Jazyková komunikacehádanky, říkadla, pohádky, básně. OSV -Psychohygiena Logopedické cviky. Knihovnické lekce. Akce MaK. Mluvený projev o základy techniky mluveného projevu o komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování, blahopřání o respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru OSV -Mezilidské vztahy -Komunikace 11

12 Písemný projev o tvary písmen a číslic o sklon písma o zdokonaluje svůj písemný projev o píše věcně i formálně jednoduchá sdělení o pracuje tvořivě s textem Zvuková stránka jazyka o sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek,souhlásek o tempo řeči, intonace o párové souhlásky uvnitř slova o abeceda JAZYKOVÁ VÝCHOVA Dvorský, L. Český jazyk Čítanka Doplňkový materiál podle výběru učitele. Slovní zásoba a tvoření slov o význam slov Tvarosloví o druhy slov o podstatná jména a jejich kategorie o pádové otázky o slovesa a jejich kategorie o infinitiv o dovede porovnat význam slov, vyhledá v textu slova příbuzná o užívá správné gramatické tvary jmen a sloves o dovede určit kategorie ( pád, číslo,rod ) o vyjmenovat pádové otázky a využít je o určí a vytvoří infinitiv sloves o žák se seznámí s pádovými otázkami o dovede vyjmenovat slovní druhy, poznává podstatná jména a slovesa o u sloves určuje osobu, číslo, čas 12

13 Skladba o věta jednoduchá, souvětí o stavba slova Pravopis o pravopis měkkých a tvrdých slabik o vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách o spojí věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy o odůvodňuje a píše správně i/í, y/ý ( měkké, tvrdé souhlásky) o seznámí se s vyjmenovanými slovy, správně píše i/y ve vyjmenovaných slovech Zážitkové čtení a naslouchání o poslech Tvořivé činnosti s literárním textem o dramatizace o přednes vhodných literárních textů: verše o vlastní výtvarný doprovod Člověk a jeho svět - pověsti EGS -Evropa a svět nás zajímá OSV -Poznávání lidí -Kreativita 13

14 Český jazyk 4. ročník Čtení Učivo Očekávané výstupy Vazby a přesahy Poznámky KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA o praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu) o věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova) o čte s porozuměním náročné texty potichu i nahlas o rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk Člověk a jeho svět čtení textu (vytýčení důležitých informací) Práce se slovníky cizích slov a významovým slovníkem. OSV -Rozvoj schopností poznávání Naslouchání o praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem) o věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) o posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení o reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta Dokončení textu na základě přečtení. 14

15 Mluvený projev o základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci o komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu o základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) o popis Písemný projev o základní hygienické návyky o volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru o rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji používá podle komunikační situace o sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený s dodržením časové posloupnosti o vypravuje s použitím plnovýznamových sloves a využitím vhodných spojek o vyjadřuje se pomocí souvětí o vede správně dialog, telefonický rozhovor o píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché komunikační žánry o sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký písemný projev s dodržením časové posloupnosti o sestaví text telegramu o píše dopis se správným oslovením a správnou adresou Člověk a jeho svět - tvoření a přednes krátkého referátu. OSV -Komunikace 15

16 Zvuková stránka jazyka o sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) Slovní zásoba a tvoření slov o slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma o stavba slova (kořen, část předponová a příponová) JAZYKOVÁ VÝCHOVA o se spisovně vyjadřuje, mluví souvisle ( souvislé členění řeči) o porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu o rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, část příponovou o rozšiřuje svou slovní zásobu Tvarosloví o slovesa (osoba, číslo, čas), časování sloves v oznamovacím způsobu o podstatná jména (rod číslo, pád, vzor) o určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu o skloňuje podstatná jména o poznává infinitiv, časuje slovesa 16

17 Skladba o věta jednoduchá, souvětí o podmět a přísudek Pravopis o vyjmenovaná slova po b,l,m,p,s,v,z o pravopis koncovek podstatných jmen o lexikální o spisovná a nespisovná slova Poslech literárních textů o odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí o užívá vhodně spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje o píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách o skloňuje podstatná jména o rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary LITERÁRNÍ VÝCHOVA o rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Zážitkové čtení a naslouchání o vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Tvořivé činnosti s literárním textem o přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod o volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma OSV -Seberegulace sebeorganizace a 17

18 Základní literární pojmy o literární druhy a žánry: lidová slovesnost, báseň, pohádka, bajka, povídka, pověst o spisovatel, básník, kniha, čtenář o divadelní představení, herec, režisér o verš, rým, přirovnání o při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy o seznámí se s povídkou, pověstí, bajkou a lidovou slovesností EGS -Evropa a svět nás zajímá Knihovnická lekce Český jazyk 5. ročník Čtení Učivo Očekávané výstupy Vazby a přesahy Poznámky KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA o praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu) o věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova) Naslouchání o praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem) o čte s porozuměním náročné texty potichu i nahlas o rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává o posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení o reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta Člověk a jeho svět EV -Základní podmínky života MV -Kritické čtení a vnímání mediálního Práce s textem. Přednes vlastního referátu. Práce s knihou. Poslech Návštěva divadla 18

19 o věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) o rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě sdělení Mluvený projev o základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci o komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu o základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) o popis Písemný projev o základní hygienické návyky o volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru o rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji používá podle komunikační situace o sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený s dodržením časové posloupnosti o vypravuje, popisuje, rozšiřuje si slovní zásobu o užívá přídavná jména o vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku o píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché komunikační žánry Umění a kultura dechová cvičení Umění a kultura hodnocení prací dětí. Umění a kultura - seznámení se s typy Rozhovory Dramatizace Besedy o umění. Úprava sešitů 19

20 Zvuková stránka jazyka o sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) Slovní zásoba a tvoření slov o slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma o stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka) o slovotvorný základ o předpony: roz-, bez-, od-, nad-, pod-, před-, ob-, v-, s-, z-, vz- o sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký písemný projev s dodržením časové posloupnosti o užívá přídavná jména při stylistickém písemném projevu o zvládá vyplňování běžných tiskopisů JAZYKOVÁ VÝCHOVA o správně artikuluje o mluví v přiměřeném tempu a správně používá přízvuk o respektuje interpunkci i ve větších stylistických projevech o porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu o rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, část příponovou a koncovku písma Umění a kultura - práce se slovem ( plakáty), reklama Pravidla českého pravopisu Tvarosloví o slovesa (osoba, číslo, čas, o určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky 20

21 způsob) o podstatná jména (rod číslo, pád, vzor) o přídavná jména (druhy přídavných jmen, skloňování) o zájmena (druhy, skloňování osobních zájmen) o číslovky (význam číslovek, druhy, skloňování) o slovní druhy neohebné Skladba o základní sklad. Dvojice o podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený o přísudek holý, rozvitý, několikanásobný o souvětí správných tvarech ve svém mluveném projevu o vyhledává základní sklad. dvojici a v neúplné základ, sklad. dvojici označuje základ věty o odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí o užívá vhodně spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje o zná základní pravidla interpunkce a užívá je v praxi Pravopis o lexikální o shoda přísudku s holým podmětem (koncovky v příčestí minulém) o koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých o zvládá základní případy syntaktického pravopisu 21

22 Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání LITERÁRNÍ VÝCHOVA o rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů o vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je MKV -Lidské vztahy Tvořivé činnosti s literárním textem o přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod o volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma MKV -Etnický původ -Princip sociálního smíru a solidarity Základní literární pojmy o literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka o spisovatel, básník, kniha, čtenář o divadelní představení, herec, režisér o verš, rým, přirovnání o při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy EGS -Objevujeme Evropu a svět Návštěva knihovny, kina, divadla. 22

23 Předmět : CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA - Cčj Charakteristika předmětu: - je aplikováno v různých vyučovacích předmětech - využívá se aktuálních podnětů ze života žáků - využívají se výukové počítačové programy - vytvářejí se pracovní listy - žáci se učí spolupracovat ve skupinách - počet vyučovacích hodin je čerpán z disponibilní časové dotace: 4. ročník 1 hodina týdně, 5. ročník 1 hodina týdně Začlenění průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova tématický okruh učivo ročník Komunikace Tvořivé činnosti s literárním textem Praktické dovednosti Jazykové hry Sebepoznání, sebepojetí Jazykové hry 5. Multikulturní výchova tématický okruh učivo ročník Poznávání kultur Tvořivé činnosti s literárním textem, mezilidské vztahy 5. 23

24 Cvičení z českého jazyka 4. ročník Učivo Očekávané výstupy Vazby a přesahy Poznámky Opakování z 3. ročníku o nauka o slově o druhy slov o vyjmenovaná slova o procvičuje učivo o třídí věci a jevy o učí se vyhledávat informace v odborné literatuře o základní skladební dvojice o podstatná jména mluvnické kategorie o slovesa mluvnické kategorie o věta jednoduchá, souvětí Tvořivé činnosti s literárním textem o poslech literárních textů o tvořivé činnosti s literárním textem o upevňování základních literárních pojmů o besedy o knihách a spisovatelích o vybírá vhodné literární texty o hodnotí literární texty o posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení o tvořivě pracuje s literárním textem o orientuje se ve výběru vhodné literatury o diskutuje o přečtené literatuře OSVkomunikace Knihovnická lekce Jazykové hry o jazykové křížovky, rébusy, osmisměrky, doplňovačky o rozvíjí logické myšlení, postřeh o procvičuje pozornost a soustředěnost o nalézá řešení zkoumaných situací OSV-praktické dovednosti 24

25 Cvičení z českého jazyka 5. ročník Učivo Očekávané výstupy Vazby a přesahy Poznámky Opakování ze 4. ročníku o nauka o slově o stavba slova o vyjmenovaná slova o procvičuje učivo o třídí věci a jevy o učí se vyhledávat informace v odborné literatuře o podmět a přísudek o podstatná jména mluvnické kategorie o slovesa mluvnické kategorie o věta jednoduchá, souvětí o pravopis koncovek podstatných jmen o Tvořivé činnosti s literárním textem o poslech literárních textů o tvořivé činnosti s literárním textem,volná reprodukce,dramatizace textu,vystižení děje o upevňování základních literárních pojmů o besedy o knihách a spisovatelích o zážitkové čtení a naslouchání o vlastní tvorba na libovolné téma o volně reprodukuje text podle svých schopností,tvoří vlastní literární text na vlastní téma o vybírá vhodné literární texty o hodnotí literární texty o tvořivě pracuje s literárním textem o orientuje se ve výběru vhodné literatury o diskutuje o přečtené literatuře OSVkomunikace MKV-poznávání společných kultur Knihovnická lekce 25

26 Jazykové hry o jazykové křížovky, rébusy, osmisměrky, doplňovačky o herní dovednosti( vstup do role) o sociálně komunikační dovednosti o dodržování pravidel hry o rozvíjí logické myšlení, postřeh o procvičuje pozornost a soustředěnost o nalézá řešení zkoumaných situací o pracuje s pravidly hry a jejich variacemi,dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat OSVsebepoznání, sebepojetí 26

27 Předmět : ANGLICKÝ JAZYK - Aj Charakteristika předmětu : - anglický jazyk je vyučován v prvním až devátém ročníku - jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru cizí jazyk, souvisejících tématických okruhů a průřezových témat - cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem atd. - důraz klademe na rozvoj komunikačních dovedností - výuka začíná jednou hodinou v 1. ročníku a pokračuje dvěma hodinami ve 2. ročníku, od 3. ročníku do 9. ročníku se vyučují tři hodiny týdně - od 4. ročníku jsou pro nadané žáky vytvořeny jazykové skupiny, ve kterých je týdenní dotace posílena o dvě disponibilní hodiny a výuka v těchto skupinách probíhá podle samostatných osnov Výchovné a vzdělávací strategie Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk využíváme pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí zejména strategie, které mají žákům umožnit: Kompetence k učení Uvědomit si důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život Samostatně vyhledávat informace Nacházet vhodné způsoby efektivního učení Vytvořit si pozitivní vztah k učení Kompetence k řešení problémů Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, nenechat se odradit počátečním nezdarem v komunikaci Vyhledat informace vhodné k řešení problému Naučit se vyjádřit myšlenku opisem, chybí-li slovní zásoba nebo gramatický jev 27

28 Kompetence komunikativní Porozumět jednoduchému sdělení v angličtině Umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky ústně i písemně Využít dovedností osvojených ve výuce k navázání kontaktu Naučit se využívat informační a komunikační technologie ke komunikaci s lidmi z anglicky mluvících zemí Kompetence sociální a personální Spolupracovat v týmu Pochopit potřebu spolupracovat Vytvořit si pozitivní představu o sobě V případě potřeby poskytnout pomoc nebo radu i požádat o ni Kompetence občanské Získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnat s našimi Ocenit naši i evropskou tradici a kulturu Respektovat přesvědčení druhých lidí Kompetence pracovní Samostatně pracovat se slovníkem Využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 28

29 Začlenění průřezových témat: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech tématický okruh učivo ročník Svátky v anglicky mluvících zemích Evropa a svět nás zajímá Příběhy ze života britských teenagerů 8., 9. Objevujeme Evropu a svět Reálie anglicky mluvících zemí 7., 9. Styl života v britských rodinách 9. Multikulturní výchova tématický okruh učivo ročník podpora multikulturality Význam angličtiny jako prostředku k dorozumění Osobnostní a sociální výchova tématický okruh učivo ročník komunikace dialogy, žádost, poděkování, apod

30 Anglický jazyk 1.ročník Učivo Očekávané výstupy Vazby a přesahy Poznámky o Nácvik výslovnosti o Pozdravy o Představení se o Souhlas a nesouhlas o Čísla do 10 Žák o vnímá zvukové odlišnosti jazyka orientuje se ve výslovnosti. o umí se přivítat i rozloučit o rozlišuje mezi formálním a neformálním pozdravem o představí se a zeptá na jméno o používá sloveso být v 1. osobě o vyjádří souhlas a nesouhlas o pojmenuje jednotlivé číslice. zvládne jednoduché početní úkony výtvarná výchova hudební výchova o Základy anglického jazyka si žák osvojuje hrou, pomocí písniček, říkanek, obrázků, zapojením všech smyslů. o Výuka se soustředí jen na verbální projev a poslech. o Bude realizováno průřezové téma Multikulturní výchova - tématický okruh Podpora multikulturality při zdůraznění angličtiny jako prostředku k porozumění o Barvy o vyjmenuje základní barvy o zvládne obrázkový diktát o Zvířata o Pojmenuje několik zvířat. 30

31 Anglický jazyk 2.ročník Učivo Očekávané výstupy Vazby a přesahy Poznámky Žák hudební výchova o je schopen správně zopakovat výtvarná výchova jednotlivá slova o Pokračování v nácviku výslovnosti o Pokyny o Základní slovní zásoba s důrazem na výslovnosttématické okruhy: škola, rodina, zvířata o Neurčitý člen o Seznámení s psanou formou jazyka o Čísla 0-10 Anglický jazyk 3.ročník o Hračky o Člen neurčitý, určitý o Přídavná jména velký o Přivlastňovací zájmena jeho, její o rozumí jednoduchým pokynům učitele a umí na ně reagovat. o se správnou výslovností ovládá základní slovní zásobu určitých témat. o umí několik písniček a říkanek na daná témata. o nakreslí obrázek podle diktátu o vytvoří jednoduchou větu a rozumí jednoduché otázce o uvědomuje si,že existuje rozdíl mezi psanou a mluvenou formou jazyka. o zaznamená telefonní číslo,řekne svoje o Nadále se důraz klade na verbální jazykové dovednosti. o Základem jsou stále písničky, říkadla, jednoduché dramatizace a scénky, zapojení všech smyslů. o Rozvíjí se fantazie a kreativita. o Bude realizováno průřezové téma Multikulturní výchova - tématický okruh Podpora multikulturality při zdůraznění angličtiny jako prostředku k dorozumění Učivo Očekávané výstupy Vazby a přesahy Poznámky Žák o se zeptá na předmět: Co je to? hudební výchova Je to? výtvarná výchova o odpoví, předmět jednoduše popíše, použije člen o Nadále se důraz klade na verbální jazykové dovednosti. o Základem jsou stále písničky, říkadla, jednoduché dramatizace a scénky, 31

32 o Popis osoby o Sloveso mít o Členové rodiny o Sloveso mít v otázce o Přivlastňovací pád o Určování směru o Oblečení o Barvy o Vazba there is o Hodiny - celé o jednoduše vyjádří odkud člověk je, jak vypadá, co má o nakreslí postavu podle popisu o vyjmenuje členy rodiny o vyžádá si informaci o vlastnictví něčeho, krátce odpoví o vyjádří směr cesty o popíše oblečení o zeptá se na barvu, odpoví o rozumí krátkému textu, najde v něm požadovanou informaci o popíše co je na obrázku o seznamuje se se základními reáliemi o zeptá se na čas o rozumí pomalému zřetelnému rozhovoru zapojení všech smyslů. Využívají se obrázky, pexesa, kvarteta, pohyb. o Žáci si začínají vytvářet své vlastní pomůcky. o Rozvíjí se fantazie, kreativita a paměť. Budou realizována průřezová témata 1.Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech tématický okruh Evropa a svět nás zajímá zejména v souvislosti se svátky v anglicky mluvících zemích 2. Multikulturní výchova - tématický okruh Podpora multikulturality při zdůraznění angličtiny jako prostředku k dorozumění 3. Osobnostní a sociální výchova tématický okruh Komunikace zejména formou rozhovorů, vyjádření žádosti, poděkování, apod. 32

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Předmět Matematika je koncipován na základě

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Obsahové, časové a organizační vymezení Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada a osa, trojciferná čísla v oboru do 1000 Žák: ČaPO: čte a píše trojciferná čísla ČaPO: vytvoří daný soubor s daným počtem prvků do 100 ČaPO: znázorní

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více