Výroční zpráva. o činnosti Základní školy v Bohutíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti Základní školy v Bohutíně"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Bohutíně za školní rok 212/213.

2 Obsah: 1. základní údaje o škole 2. přehled oborů vzdělání 3. personální zabezpečení školy 4. údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 1. základní údaje o hospodaření školy 11. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. údaje o předložených a školou realizovaných programech financovaných z cizích zdrojů 14. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. ohlédnutí ředitelky 16. přílohy 2

3 1. základní údaje o škole IČO : Identifikátor zařízení : Organizační číslo kraj: 522 Škola sdružuje : 1. Základní škola IZO : Školní družina IZO : Školní jídelna IZO : Telefon : ředitelna školní jídelna mobil Odloučené pracoviště : školní jídelna Bohutín 4 webové stránky: cz Zřizovatel : Obec Bohutín Zařazena do sítě : Ředitelka školy : Mgr. Vladimíra Melicharová Vize školy Chceme vybudovat školu vzájemného porozumění mezi dětmi, zaměstnanci školy a rodiči. Chceme vybudovat školu, která připraví děti co nejlépe pro jejich další život. Cíle školy Cílem je vybudování školy nasměrované k větší humanizaci, k dosažení všeobecné vzdělanosti přirozenou aktivitou a samostatností.vedeme děti ke slušnému a otevřenému vystupování. Posilujeme schopnost formulovat vlastní názor, rozvíjíme jejich vědomí sounáležitosti s lidmi a přírodou. Úctou k dítěti a na ni navazujícím porozuměním jeho potřebám a jejich respektováním chceme dosáhnout vnitřní transformace školy. Obsah výuky se snažíme přizpůsobit aktuálním a perspektivním potřebám žáků v konceptech cesty do Evropy a cesty celoživotního učení pro všechny. Vytváříme stále lepší podmínky pro pedagogické pracovníky, podporujeme jejich odborný růst a účinně je motivujeme ke zlepšování práce. Zkvalitňujeme materiální vybavení školy. Otevíráme školu veřejnosti, snažíme se co nejlépe spolupracovat s rodiči žáků i s obcí. 3

4 Počet žáků Školní rok jsme zahájili se 161 žáky. Průměrný počet žáků na třídu byl 17,89. Během roku se tři žáci přistěhovali, jeden odstěhoval. Počty žáků ve školním roce 212/213 Třída celkem Hoši dívky průměr , ,75 Celkem ,89 Počet tříd: I. st. 5 II. st. 4 Počet oddělení ŠD: 3 Počet zapsaných žáků ve ŠD: 75 Školská rada za zákonné zástupce žáků: paní Kateřina Hrdinová, bytem Bohutín, paní Marie Šálková, bytem Vysoká, pan Mgr. Tomáš Mosler, bytem Vysoká Pec, za pedagogické pracovníky: 4

5 paní Mgr. Lada Králová, bytem Rožmitál pod Třemšínem, paní Mgr. Lenka Malá, bytem Příbram, paní Mgr. Jitka Mrázová, bytem Bohutín. jmenováni zřizovatelem: pan Ladislav Turek, bytem Bohutín, paní Jarmila Oktábcová, bytem Bohutín, pan ing. Martin Matuna, bytem Bohutín. Předsedkyní školské rady je paní Kateřina Hrdinová. 2. přehled oborů vzdělání Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zpracovaného pro naši školu pod názvem Škola porozumění a bezpečí. Cizí jazyky: ročník: Anglický jazyk 7., 8.,9. ročník: Německý jazyk 2. cizí jazyk Volitelné předměty 7. roč. Environmentální praktika (Envp) 1h Německý jazyk (Nj2) 2h 8.roč. Informatika (Inf) 1h Německý jazyk (Nj2) 2h Ekologická praktika (Ekpr) 1h Sportovní aktivity (SA) 1h 9.roč. Ekologická praktika (Ekpr) 1h Sportovní aktivity (SA) 1h Informatika (Inf) 1h Německý jazyk (Nj2) 2h Nepovinný předmět nebyl vyučován. Učební plán 5

6 Učební plán 212/213 Ročník Český jazyk Cizí jazyk AJ cizí jazyk NJ Matematika Informatika Člověk a svět Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 2 2 Ekologický přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 1 Tělesná výchova Člověk a zdraví 2 Pracovní činnosti Dramatická výchova Volitelné předměty Celkem za týden Výuka jazyků v Základní škole Bohutín Ve školním roce 212/213 byl anglický jazyk vyučován ve třídě podle školního vzdělávacího programu s časovou dotací 3 hodiny týdně. Žáci se učili z učebnic Start with Click New, které jsou zpracované v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a vedou žáky po úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve vyučování byly kromě učebnic používány také pracovní sešity, pomocné anglické texty, audio CD a každý žák dostal k učebnici ještě audio CD se slovní zásobou a písničkami. Ve 3. a 4. třídě byla výuka zaměřena především na schopnost jednoduché komunikace, schopnost reagovat na pokyny a porozumění čtenému a mluvenému slovu. Okrajově byla vnímána znalost základů gramatiky a psaní anglického textu. V 5. třídě byla rozšiřována schopnost komunikace, porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, žáci si osvojovali základy jednoduchých gramatických jevů a více se seznamovali s grafickou podobou anglických slov a textů. Žáci se také sami hodnotili prostřednictvím miniportfolia v pracovních sešitech. Ve 4. třídě žáci vypracovali projekt na téma Halloween a v 5. třídě projekty na téma Halloween a Oblečení. 6

7 Výuka anglického jazyka v třídě probíhala podle školního vzdělávacího programu s časovou dotací 3 hodiny týdně. Žáci se učili z učebnic Way to Win, které svou koncepcí odpovídají požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vedou žáky od úrovně A1 po úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Každý žák rovněž dostal k učebnici audio CD se slovní zásobou, frázemi, příběhy a písničkami pro zkvalitnění a zatraktivnění domácí přípravy. Ve vyučování byly kromě učebnic používány také pracovní sešity, pomocné anglické texty a audio CD. Žáci si také vyplňovali svá portfolia v pracovních sešitech a sami si tak hodnotili své dovednosti v poslechu, mluvení, čtení, psaní a znalosti reálií. U každé lekce v učebnici je také zařazeno několik úkolů souvisejících s mezipředmětovými vztahy, které žáci plnili za pomoci znalostí a dovedností z jiných předmětů nebo vyhledáváním na internetu. Na 2. stupni byly dále rozvíjeny komunikační schopnosti žáků, porozumění mluvenému a psanému textu a žáci byli vedeni k aktivnějšímu používání jazyka v různých situacích. Žáci si rovněž osvojovali nové gramatické jevy a učili se více vyjadřovat také písemnou formou. V 6. třídě žáci vypracovali projekt na téma Moje oblíbené zvíře. V rámci výuky anglického jazyka na 1. i 2. stupni byli žáci průběžně seznamováni s reáliemi anglicky mluvících zemí. Letos si poprvé všichni žáci v průběhu výuky anglického jazyka vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí. Prostřednictvím digitálních učebních materiálů vytvořených vyučujícím si žáci nejen procvičovali a upevňovali již probrané učivo, ale rovněž si osvojovali učivo nové. V květnu a červnu žáci 5. a 9. ročníku vypracovali celostátní srovnávací testy z anglického jazyka, které byly zaměřeny na poslech, čtení, psaní a mluvnici. Německý jazyk Hana Kočovská, vyučující Aj Německý jazyk byl ve školním roce 212/213 vyučován jako další cizí jazyk v sedmé, osmé a deváté třídě. Při výuce dalšího cizího jazyka žáci pracovali v sedmé třídě s učebnicí Deutsch mit Max Díl 1, v osmé třídě s učebnicí Deutsch mit Max Díl 1 a díl 2 a v deváté třídě Deutsch mit Max Díl 2 z nakladatelství Fraus. Učebnice celkovou koncepcí odpovídají požadavkům RVP pro základní vzdělávání, respektují dnešní trendy ve výuce, podporují vytváření a rozvoj klíčových kompetencí, posilují mezipředmětové vztahy a stimulují žáky k aktivní činnosti. Obsahují mnoho fotografií, ilustrací a svou grafickou úpravou usnadňují orientaci v učivu. Jsou současné, některé gramatické jevy upevňují prostřednictvím melodií rapu a her. Poskytují dostatek materiálu k vytváření miniprojektů a upevňování slovní zásoby. Při výuce německého jazyka byly též využity digitální učební materiály. Dramatická výchova Mgr. Pavel Hájek Dramatická výchova je předmět, který na naší škole vyučujeme již několik let. Děti se s ní setkávají od druhé třídy a v jejich rozvrhu se objevuje až do třídy sedmé. Je to předmět mnoha tváří, žáci získávají nové znalosti, které využijí ve svém životě. Učí se spolupráci ve skupině, kterou uplatní v budoucnosti v každém zaměstnání, které si vyberou. Zdokonalují své komunikační dovednosti, tak důležité pro naplnění jejich životních snů, protože své místo ve světě si budou muset vybojovat sami. Seznamují se jak 7

8 s komunikací verbální, tak s pravidly používání komunikace neverbální, což je mimika, vhodné užívání gest, správný postoj nebo vzdálenost mezi jednotlivými mluvčími. V drobných hereckých etudách prochází životními situacemi, které se snaží vyřešit jako postavy odlišného věku, vlastností, zkušeností, aby si uvědomili různost pohledu na řešení stejného problému. Žáci si také během školního roku vyzkoušeli nacvičit několik krátkých divadelních her, většinou s pohádkovým námětem. Pro zpestření zapojujeme do hodin i známou společenskou hru Activity, která přesně vystihuje cíle dramatické výchovy. Žáci při ní musí spolupracovat ve skupině, vzájemně se podporovat, bojovat za společný cíl. V jednotlivých úkolech trénují slovní projev, mimické předvádění zadaného tématu nebo zachycení situace na papír. Zařazení dramatické výchovy do rozvrhu je podle mě přínosné, protože žáci při ní získají dovednosti potřebné pro praktický život. Mgr. Petra Vondrášková, vyučující předmětu Využití počítačů na naší škole V letošním školním roce ZŠ Bohutín pokračuje v projektu EU OPVK Peníze školám a v rámci jeho plnění a vytváření tzv. DUM (digitálních učebních materiálů) získala finanční prostředky pro vybavení školy multimediální technikou. Zapojení učitelé vytvářejí ve svém volném čase sady digitálních materiálů a ověřují je ve výuce. DUMy, které postupně vytváříme a ověřujeme, budou sloužit k vzdělávacím účelům i v budoucnu. Díky zapojení do projektu jsme již mohli zakoupit dvě interaktivní tabule SMART Board vybavené dataprojektorem a potřebným softwarem. Dále jsme pro potřeby výuky pořídili vizualizér a celkem 14 nových počítačů s LCD monitory, dva dataprojektory a dotykový monitor. Ve vybavování školy multimediální technikou jsme tedy skutečně hodně pokročili. Žáci mají lépe dostupné aktuální vzdělávací poznatky i internetové zdroje. Po celé škole máme také rozvedenou počítačovou síť. Pro využití ve výuce jsme téměř do každé třídy a do školních družin postupně umístili počítač s napojením na internet. Zavádění výpočetní techniky a její využívání ve všech předmětech budeme i nadále s ohledem na finanční možnosti podporovat a vylepšovat. Většina počítačového vybavení je ovšem soustředěna v počítačové učebně. Počítačová učebna je zpřístupněna i v době mimo vyučování, a to pro děti ze školní družiny a ty, kteří navštěvují kroužky - počítačový, rybářský. Podporujeme využívání počítačů pro školní i mimoškolní činnost (referáty, samostudium, tvorba projektů). Díky výpočetní technice, kterou disponujeme a celé řadě počítačových programů, které vlastníme, mohou vyučující poskytnout dětem kvalitnější a názornou výuku a zapojit do vyučovacího procesu co nejvíce smyslů žáků. Výuku pomocí ICT využívají skutečně všichni vyučující, jak o tom svědčí nabitý rozvrh učebny informatiky. Naší snahou je aplikovat prvky moderního vyučování ve všech vyučujících předmětech, k tomu směřuje i intenzivní průběžné vzdělávání všech pedagogických pracovníků v tomto směru. Vyučovací předmět informatika se v ZŠ Bohutín vyučuje jako samostatný předmět v 5. až 8. ročníku 1 hodinu týdně, v 9. ročníku je volitelný. Výuka informatiky umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce, podmínkou profesního růstu a rozvíjení zájmové činnosti. 8

9 Výuka využívá vazeb na další vzdělávací oblasti a obory na 1. i 2. stupni. Žáci si prohlubují získané vědomosti a dovednosti při práci s informačními a komunikačními technologiemi a internetem. Sledují vývojové trendy ICT, učí se využívat možností, které jim nabízejí textové, tabulkové a grafické editory, vytvářejí prezentace. Učí se ověřovat věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzují jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Možnosti výpočetní techniky žáci využijí při zpracování samostatných prací, referátů, či projektů. Ve škole tedy pracujeme již se třemi interaktivními tabulemi (jednou AktivBoard a dvěma SMART Board). Interaktivní tabuli je možno využít při frontálním i skupinovém vyučování. Učitel má možnost prezentovat učivo živě a zajímavě používá připravené prezentace, obrázky, fotografie, videa či samotné výukové programy. Prezentace do jednotlivých hodin si pak připravují v PowerPointu i sami žáci. Práce s tabulí a programy není příliš obtížná, vyžaduje však znalosti a dovednosti práce s počítačem. Pro učitele je pak velice náročná na čas věnovaný přípravě výukových objektů. Většina vyučujících absolvovala školení SMART a získala osvědčení. Práce s interaktivní tabulí se ale pro vyučování ukázala jako přínosná, efektivní a tvořivá. Pro děti je velice přitažlivá a stimuluje je k aktivní činnosti. Výchova ke čtenářské gramotnosti Mgr. Lada Králová, vyučující informatiky a koordinátor ICT Děti jsou ke čtenářské gramotnosti vychovávány již od malička. Začíná to pohádkami, které jim rodiče čtou před spaním. Už v té době se děti učí rozeznávat významy, které jsou v nich uschovány. Zatím reprodukovaná četba rozvíjí jejich slovní zásobu, kterou budou dále obohacovat se vstupem do školy. Vlastní čtenářské dovednosti získávají žáci od první třídy. Je důležité, aby byli vedeni k četbě jak ve škole, tak i doma. Každé dítě je jedinečné, má své tempo, kterým postupně dosáhne plynulého čtení. Pojem čtenářská gramotnost zahrnuje širší problematiku. Je jím myšleno porozumění textu, kdy žák dokáže vystihnout hlavní myšlenku textu. Dále sem patří vyhledávání podstatných informací, interpretování daného textu. Čtenář by si měl také umět vytvořit vlastní názor na prostudovanou ukázku a posoudit jak obsah textu, tak jeho formu. Všechny tyto funkce plní učebnice nakladatelství Fraus, s kterými se žáky v hodinách pracujeme. Součástí každého textu jsou otázky, které ověřují, zda děti text správně pochopily a zda ho dokáží samy interpretovat a zhodnotit. Žáci na prvním stupni také jednou měsíčně navštěvují příbramskou knihovnu, kde si sami vybírají knížky, které je zajímají. Vybrané knihy poté prezentují před svými spolužáky, zapisují si je do čtenářských deníků, či tvoří různé projekty, na kterých pracují i ve skupinách. Obohacují tedy nejen sebe, ale i své vrstevníky, kteří si danou knihu mohou příště také vypůjčit. Čtení není jen předmět ve škole a nejde jen o rozeznávání jednotlivých písmen. Porozumění textu je dovednost, kterou budou žáci využívat celý život, proto je velice přínosné, že je na ni v posledních letech kladen větší důraz. Matematika podle profesora Hejného Mgr. Petra Vondrášková 9

10 Již třetím rokem se v naší třídě děti učí matematiku netradičním způsobem. Učebnice autorů prof. RNDr. Milana Hejného, CS; a kol., vycházejí z přirozené potřeby dítěte, které je zvídavé a má potřebu hledat, řešit, zkoumat, objevovat a povídat si o tom s kamarády. Koncepce matematiky pana profesora Hejného je založena především na činnostním učení, které respektuje přirozený proces poznávání. Učebnice nabízejí hlavně učení zážitkové, učení prostřednictvím vlastní zkušenosti, pomocí pohybu a vlastní manipulací s různými pomůckami. Nabízejí žákům různorodé úkoly, snadnější, náročnější i velice náročné. Nastavitelná náročnost úkolů umožňuje řešit jak úlohy složité, tak ale i velmi jednoduché, které i těm nejslabším žákům dávají příležitost zažít radost z úspěchu ve své práci. Jednotlivá matematická prostředí například děda Lesoň, krokování, autobus nebo výstaviště vždy vychází z dětských zkušeností. Velice novým a netradičním prvkem v hodinách matematiky je to, že učitel dětem nic nevysvětluje, je pouze jakýmsi pomocníkem, možná rádcem pro žáky slabší, který pouze předkládá přiměřené úkoly, iniciuje, nabízí, pokládá otázky a organizuje diskusi třídy nebo skupin. Žáci sami nebo postupně s menší pomocí poznatky odhalují, formují, upřesňují a zdůvodňují. Děti například pomocí metody pokus-omyl nebo v naší třídě objevením takzvaného fíglu postupně zjišťují, jak si řešení daného typu úloh usnadnit, samy přicházejí na různé řešitelské strategie a pak na první matematická pravidla. Jestliže se rodiče chtějí zapojit do výuky matematiky jejich dětí, je pro ně nejdůležitější a z vlastní zkušenosti vím, že velice těžké, respektovat základní pravidlo: Nic dětem nevysvětlovat. Naopak nechat si od svého dítěte vyložit, jak se co řeší a projevit radost nad tím, když se chlubí, co už všechno umí a co odhalilo. Tato koncepce radikálně mění představu mnohých z nás, že matematiku se musíme učit především zpaměti násobilku, vzorečky pro výpočet obsahů, obvodů, objemů i způsob, jak vypočítat rovnice s jednou neznámou. Nikdo po nás vlastně nikdy nechtěl, abychom matematice porozuměli, a možná ani nás nenapadlo, že bychom ji porozumět mohli. Většina z nás si spíše říkala, že rozumět jí snad ani nejde. Závěrem použiji slova pana profesora Hejného: Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce naše děti v budoucnu neprodají. Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. A naše metoda učí obojí. 3. personální zabezpečení školy 1 Mgr. Miloslava Sláviková, třídní učitelka 3. třídy Ve škole vyučovalo ve školním roce 212/213 šestnáct stálých pedagogů. Pedagogičtí pracovníci Titul, příjmení a jméno Dragoun Luboš Havejová Barbora Havejová Vladimíra Kočovská Hana Mgr. Králová Lada Mgr. Krýdlová Blanka Mgr. Malá Lenka Mgr. Matunová Květuše tř. učitel VII. tř. vychovatelka, učitelka učitelka tř. učitelka VIII. tř. zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně tř. učitelka IX. tř. tř. učitelka IV. tř. tř. učitelka I. tř.

11 Mgr. Melicharová Vladimíra Mgr. Mrázová Jitka Mgr. Nezbedová Bohumila Mgr.Hájek Pavel Mgr. Sláviková Miloslava Vondrášková Renata Mgr. Vondrášková Petra Janková Martina ředitelka školy tř. učitelka II. tř. učitelka tř. učitel VI. tř. tř. učitelka III. tř. vedoucí vychovatelka, učitelka tř. učitelka V. tř. vychovatelka Provozní zaměstnanci Šuchmanová Hana Šuchmanová Marie Křivonosková Jaroslava Šefrnová Stanislava Ing.Přibyl Vladimír školnice, kuchařka uklízečka zástupkyně ředitele pro školní stravování, kuchařka hlavní kuchařka ekonom vychovatelky ŠD: Renata Vondrášková vedoucí vychovatelka Mgr. Miloslava Sláviková Mgr. Lenka Malá Mgr. Jitka Mrázová Barbora Havejová Martina Janková výchovná poradkyně: Mgr.Lada Králová koordinátor ŠVP: Mgr. Vladimíra Melicharová metodické sdružení 1. st.: Mgr.Jitka Mrázová před. komise přírod. předmětů: Mgr.Blanka Krýdlová před. komise humanit. předmětů a jazyků: Mgr. Lada Králová koordinátor MPP: Mgr. Blanka Krýdlová koordinátor ICT: Mgr. Lada Králová, Mgr. Vladimíra Melicharová koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Blanka Krýdlová koordinátor Školy podporující zdraví: Miloslava Sláviková preventista PO: Luboš Dragoun správce FKSP: Renata Vondrášková 4. údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do první třídy Ve správním řízení v roce 213 bylo vydáno 34 rozhodnutí o přijetí do školy a tři rozhodnutí o odkladu školní docházky. Z toho jeden žák nenastoupí, odstěhoval se, naopak nastoupí tři noví prvňáčci, kteří u nás nebyli u zápisu. Zápis se Sněhurkou 11

12 V polovině ledna začínají zápisy do ZŠ. Ten náš jsme stanovili na 17. a 18. ledna 213. Letos jsme připravili pro děti netradiční, pohádkový zápis. Děti po příchodu do školy přivítaly nejen paní učitelky, ale i malí trpaslíčci, kteří se stali pomocníčky při plnění úkolů. Děti také obdržely Vysvědčení ze zápisu. Zatím tedy úplně prázdné, protože o první známky na školní půdě musely zabojovat při plnění různých úkolů. Kluky a holčičky uvítala nejprve Sněhurka, které děti přednesly básničku nebo zazpívaly písničku. Teprve pak mohly jít na návštěvu k větším trpaslíkům, kde prokázaly své znalosti geometrických tvarů a barev, ale také jak umí počítat nebo jestli poznají číslice. Za odměnu dostaly jedničku na vysvědčení a drobné dárečky. Na poslední část zápisu děti odešly z pohádky a nakreslily paním učitelkám obrázek. Kdo uměl, mohl si ho též sám podepsat. Všichni budoucí žáčkové zvládli nejen tento podpis, ale i všechny úkoly na jedničky. Byly to jejich první jedničky v naší škole a věříme, že určitě ne poslední. V září jich v žákovských knížkách bude ještě mnohem víc. Děkujeme tímto všem zapojeným žákům za pomoc při zápisu a SDH Bohutín za zapůjčení masek. Se zapsanými prvňáčky se těšíme na shledání ve školních lavicích už na podzim. Vzhledem k vysokému počtu budoucích prvňáčků budou otevřeny dvě první třídy. Budeme pracovat v našem školním vzdělávacím programu Škola porozumění a bezpečí, ve kterém mimo jiné vyučujeme matematiku podle moderní metody profesora Hejného. Přijímací řízení 212/213 Mgr. Lenka Malá Ve školním roce 212/213 vycházelo z naší školy devatenáct žáků deváté třídy. Žáci měli opět možnost podat dvě přihlášky a šance na přijetí byly více než dobré. Studijní obory zvolilo dvanáct žáků, zbylých sedm dětí se rozhodlo pro učební obor. Všichni žáci byli na vybrané školy přijati na základě průměrného prospěchu ze základní školy. Tři žáci 5. třídy a jeden žák 7. třídy uspěli v přijímacím řízení na osmileté studium Gymnázia Příbram. Doufáme, že si všichni naši žáci zvolili správně a že se jim na vybraných školách bude líbit, a přejeme jim v jejich dalším studiu jen samé úspěchy. Umístění žáků končících povinnou školní docházku: Studijní obory Učební obory Celkem 12 žáků 7 žáků 19 žáků Gymnázium Příbram Matěj Bárta (2) Anna Jurová OA a VOŠ Příbram Eliška Koloušková obchodní akademie (2) Lucie Týrová obchodní akademie SOŠ a VOŠ zdravotnická Příbram Veronika Stejkozová zdravotnický asistent (3) Kateřina Šáchová zdravotnický asistent Kateřina Holubová masér 12

13 SOŠ a SOU Dubno Ladislav Fabián požární technika, ochrana, prevence (3) David Mařík automechanik Petr Sýkora autotronik ISŠ Příbram Magda Binarová cestovní ruch (5) Eliška Juricová cestovní ruch Ladislav Rázga cestovní ruch Jana Peroutková cukrářka Daniela Štorkánová aranžérka VOŠ a SOŠ Březnice (1) SOU Sedlčany (1) Josef Bouše informační technologie Daniela Míčková kadeřnice SOU Hluboš Tomáš Šefrna opravář zemědělských strojů (2) David Šíma opravář zemědělských strojů Umístění žáků na osmileté gymnázium: Gymnázium Příbram Václav Bužek (3) Tomáš Havlíček Barbora Karasová Umístění žáků na šestileté gymnázium: Gymnázium Příbram Erik Kortan (1) Mgr. Lada Králová, výchovná poradkyně 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Ve vzdělávacím programu se snažíme o všestranný rozvoj osobnosti žáků. Snažíme se respektovat individualitu každého dítěte. Jak již napovídá název školního vzdělávacího programu Škola porozumění a bezpečí, stále usilujeme o vzájemné porozumění mezi všemi účastníky vzdělávání i o porozumění okolnímu světu. Společně se učíme vytvářet u žáků klíčové kompetence, aby si žáci osvojili strategii učení, byli motivováni pro celoživotní učení, uměli tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy, aby uměli všestranně a účinně komunikovat. Chceme, aby žáci uměli spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, aby se dokázali projevovat jako svobodná a zodpovědná osobnost uplatňující svá práva a plnící své povinnosti, aby poznali své reálné možnosti a uplatňovali je při rozhodování o vlastní a profesní orientaci. 13

14 Dlouhodobě se zaměřujeme na environmentální výchovu, pracujeme v programu Zdravá škola a Ekoškola, ve spolupráci se Základní uměleckou školou J.J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem se stále rozvíjí i výchova estetická. Snažíme se i o co nejširší a efektivní využití informační a výpočetní techniky. Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání ve školním roce 212/213 zachycuje jako v předchozích letech tabulka číslo 1 v příloze. Zachycuje počet žáků s vyznamenáním, počet žáků, kteří prospěli, počet výchovných opatření a pochval v součtech i v procentech. Pro srovnání odkazujeme na tabulky v minulých výročních zprávách, které zachycují tytéž údaje z předchozích let. V celkovém pohledu se stále prokazuje víceletá snaha pedagogů o pozitivní přístup k žákům v podobě počtu veřejně udělených pochval žákům, jejichž počet je srovnatelný s předchozím rokem. Opět o desítky procent převažuje procento pochval nad důtkami a sníženými známkami z chování. Následují tabulky číslo 2 a 3 zaznamenávající průměrný prospěch v jednotlivých předmětech a třídách v obou pololetích školního roku. Testování žáků V době od do proběhlo i v naší škole testování žáků ve druhé celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy prováděné v projektu NIQES ČŠI. Cílem testování není srovnávat žáky nebo školy. Základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Bohužel jsme v tomto testování podávali několik připomínek ČŠI vzhledem k nepřesnostem v zadání i vyhodnocení. Za největší nedostatky považuji nejednoznačné a chybné zadání v testu anglického jazyka pro pátý ročník a chybné zpracování hodnocení testů z matematiky v 9. ročníku, kdy několik žáků vypracovávalo II. stupeň obtížnosti, což se ale neobjevilo ve vyhodnocení. Zároveň v testu z matematiky pro 9. ročník se v II. úrovni testu objevovaly shodné otázky. Průměrná úspěšnost žáků se pohybovala v mezích od 48 do 91 procent. Nejlepších výsledků dosáhli žáci 5. ročníku v anglickém jazyce. Hodnocení práce žáků 1. třídy 14 Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy Dne 3. září 212 zasedlo do školních lavic v 1. třídě celkem 16 žáků 1 chlapců a 6 dívek. Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu Škola porozumění a bezpečí. Na začátku školní docházky se žáčci postupně seznamovali nejen se mnou třídní učitelkou, ale i se školou a s ostatními spolužáky. Během celého školního roku byli všichni žáčci velmi šikovní, zvídaví a svědomití. Nejprve se naučili číst jednotlivá písmenka, pak slabiky, později slova a celé věty. Nyní v červnu na konci školního roku již většina dětí zvládá čtení článků, pohádek a příběhů

15 s porozuměním, téměř všichni správně artikulují a pěkně se vyjadřují. Souběžně se čtením si žáčci procvičovali uvolňovací cviky, snažili se pěkně psát od prvních tvarů písmenek až po delší texty. V matematice se všichni naučili pilně počítat do dvaceti. Sčítali, odčítali, porovnávali čísla, podle plánů stavěli stavby z krychlí, vyplňovali tabulky, počítali s čísly neposedy a řešili hlavolamy. Děti pracovaly samostatně, někdy ve dvojicích, jindy ve skupinách. Učily se spolupracovat a navzájem si pomáhat. Ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět, který nahradil dříve vyučovaný předmět Prvouka, se dozvěděli mnoho nového a zajímavého. Nejprve si povídali o naší škole a obci, o lidech kolem nás, a také si společně vytvořili pravidla naší třídy. Poznávali rozmanitosti přírody a v ní například první květy jara, zvířata domácí i volně žijící. Všichni hráli různé dětské hry a prováděli malé výzkumy. V ostatních předmětech také pilně pracovali. Kreslili pěkné obrázky, stříhali a skládali různé výrobky z papíru, zpívali nové i starší písničky, recitovali a soutěžili. Sledovali pohádky, dokumenty o přírodě i o české historii. V naší tělocvičně si všichni rádi zacvičili a zasportovali. Technickou novinkou, kterou jsme v letošním roce hojně využívali, se stala interaktivní tabule. Pro její využívání jsme s kolektivem učitelů naší školy vyhotovili sady digitálních učebních materiálů, pomocí nichž se děti zábavnou formou křížovek, přiřazováním obrázků k textům a spojováním kouzelným perem apod. učí. Na konci každého měsíce se děti snažily svoji práci hodnotit, říci něco pěkného o sobě, své rodině a kamarádech. Všichni prvňáčci se zapojili do školních projektů, aktivit, sběrových akcí a soutěží. Na podzim roku 212 žáci úspěšně absolvovali plavecký výcvik. V průběhu školního roku navštívili příbramské divadlo, kde shlédli divadelní hru O pračlovíčkovi. Také navštívili dětskou knihovnu ve Školní ulici v Příbrami, někteří z nich se stali pravidelnými čtenáři. V zimě jsme využili dostatek sněhu k zimním radovánkám na školní zahradě, jezdili jsme bruslit na zimní stadion do Příbrami anebo jsme chodili pozorovat přírodu do lesa. V březnu k nám do 1. třídy přijel na návštěvu odborník na zubní hygienu, který naučil děti správné péči o zuby a předcházení zubnímu kazu. V posledním měsíci školního roku v červnu jsme se vydali na turistickou vycházku a seznámení se s naší obcí a jejím okolí. Odměnou za úspěšný první školní rok byl všem prvňáčkům školní výlet do ZOO a DinoParku v Plzni. První rok školní docházky téměř všichni žáci 1. třídy zvládli výborně a po letních prázdninách se těší do druhého ročníku. Práce ve 2. třídě Mgr. Květa Matunová, třídní učitelka 1. třídy V letošním školním roce 212/213 navštěvovalo 2. třídu 21 žáků, z toho 14 dívek a 7 chlapců. V září do naší třídy přistoupila Lucka Vanišová, která se přestěhovala z Nového Knína. Myslím, že se do kolektivu žáků dobře začlenila a našla si ve třídě mnoho kamarádů. Již druhým rokem se žáci učí podle Školního vzdělávacího programu Škola porozumění a bezpečí. K výuce používáme učebnice z nakladatelství Fraus. V matematice jsme navázali na první ročník, kde se žáci učí podle metody profesora Hejného. Tato koncepce přispívá k rozvoji matematického myšlení, intelektuálních a komunikačních schopností a dovedností, tvořivosti a sociálního chování žáků. I přestože jsem považovala některé úlohy za zbytečné, anebo těžké, u dětí tomu bylo jinak. Jejich myšlení, doposud nepoznamenané jinou matematikou, je myšlení tvořivého a bádavého dítěte bez ohledu na to, zda jde o dítě talentované, či nikoli. Děti si budovaly své poznání díky 15

16 zajímavým úlohám v různých prostředích. Při řešení těchto úloh žáci využívali krokovací pás, plastové krychle, vylamovací geometrické tvary, mince Biland, ikony zvířátek, vylamovací parkety a čtvercovou síť. Velice mě překvapilo, že většinu dětí výuka matematiky bavila a na hodiny se těšily. V českém jazyce si žáci prohlubovali své komunikační dovednosti a s jazykovým systémem se seznamovali převážně prakticky, především po stránce pochopení a po stránce mluvené komunikace. Komunikační složky jazyková a slohová byly důsledně propojovány. Dále bylo rozvíjeno čtení s porozuměním. Žáci se naučili např. rozpoznat druhy vět, význam slova a některé slovní druhy. Pravopisně si poradí s měkkými a tvrdými souhláskami, psaním ú, ů a párovými souhláskami na konci a uvnitř slov. O tom, že žáci přečtou text s porozuměním, jsem se přesvědčila při kontrolách čtenářských deníků. Několik žáků přečetlo za 2. pololetí více než 4 knihy. I tato skutečnost svědčí o tom, že došlo k posunu ve čtení a že je baví. Což mi dělalo velkou radost. V tomto školním roce jsme i více využívali při výučování interaktivní tabuli. Pro tuto činnost jsem pro své žáky vytvořila několik digitálních učebních materiálů ať už z matematiky, českého jazyka nebo z předmětu člověk a svět. Kromě toho jsme využili i mnohé interaktivní učebnice. V průběhu školního roku se druháci zapojili do několika školních projektů např. Zimní radovánky, Kniha přítel člověka, Třídění odpadu a Den Země. Ke zdokonalení plavání absolvovali žáci již druhým rokem plavecký výcvik. Práce s interaktivní tabulí ve 3. třídě Mgr. Jitka Mrázová, třídní učitelka 2. třídy Již druhým rokem pracuji ve své třídě s interaktivní tabulí. Tabuli používám každý den a téměř ve všech předmětech. Tak jako v loňském roce, tak i v letošním jsme v hodinách českého jazyka, čtení a matematiky pracovali s interaktivními učebnicemi. Jejich výhodou je to, že děti vidí na interaktivní tabuli stránku tak, jak ji mají před sebou v tištěných učebnicích. Učebnice navíc obsahují velké množství doplňkového didaktického materiálu. Například různé tabulky, videa, obrázky, zvukové nahrávky, animace, fotografie, ilustrace a též je zajištěno propojení s vyhledávačem na internetu. Interaktivní učebnice též v maximální míře podporují takzvanou činnostní výuku. Bez problémů je totiž možné využívat základní panel nástrojů například psaní, kreslení, spojování, vyznačování, vše v barvách. To vše na děti působí silným motivačním dojmem. Střídání žáků u interaktivní tabule je rychlé, hodina má spád. Interaktivní tabule mají i svoji galerii (zásobník) obrázků statických, interaktivních i multimediálních. Na základě absolvování tří kurzů práce s interaktivní tabulí SMART jsem i já v letošním školním roce vytvořila pro děti několik digitálních učebních materiálů. Ve vyučovacích hodinách jsem tak mohla uplatnit zábavný styl výuky, pestrou a originální práci. Interaktivní tabule je při vyučování perspektivním pomocníkem. Hlavními cíli je nabídnout dětem zábavnější a méně stereotypní formy vyučování, a tím zvýšit jejich motivaci k učení a hlavně zapojit do procesu učení samotné žáky. Ti již nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytvářejí výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. Mgr. Miloslava Sláviková třídní učitelka 3. třídy 16

17 Školní družina Ve školním roce 212/213 navštěvovalo školní družinu 75 žáků třídy. Děti byly rozděleny do třech oddělení. Každý den je v provozu ranní družina od 7h do 7.3h a odpolední družina od 11.2h do 15.4h. Všechny prostory jsou nově vybaveny nábytkem i pomůckami. Dvakrát ročně dětem kupujeme nové školní potřeby na výtvarné a pracovní činnosti, nové hračky, stavebnice, sportovní vybavení a didaktické pomůcky. Většinu dárků děti dostávají na Vánoce, a tak vždy pozorujeme jejich rozzářená očička, jak hledají dárky pod vánočním stromkem pro svoje oddělení. Děti, které mají rády výtvarné a pracovní činnosti, stále něco vyrábějí, aby naši družinu co nejlépe zkrášlovaly. Nyní máme třídu vyzdobenou jarními motivy. Děvčata malovala rozkvetlé louky s motýly, poskakující žabky nebo večerníčkové postavy. Chlapci postupně zhotovili celé město, kde měli modely aut, domů, záchranných stanic, hospodářských farem. Nechyběly ani vrtulníky, rozhledny nebo kostel. Velmi rádi všichni staví modely ze stavebnice Cheva, Magnetic a Lego. Jejich lodě, letadla a další modely jsou někdy obdivuhodné. Všechna oddělení ŠD odebírají časopisy Sluníčko nebo Mateřídouška. Získáváme zde stále nové náměty na pracovně technickou a esteticko výchovnou činnost. Děti si tu navíc přečtou spoustu zajímavých informací. Věnujeme se i dramatické výchově. Žáci si sami zhotovili kulisy a loutky a nyní již hrají jak známé, tak vymyšlené pohádky pro ostatní kamarády. Vždy se všichni dobře pobavíme. Společně hrajeme různé didaktické hry, při kterých se u dětí rozvíjí paměť, pozornost, slovní zásoba, postřeh nebo jemná motorika. Hravou formou si procvičují matematiku, český jazyk a přírodovědu. V dnešní době si neumíme představit svět bez počítačů. Děti jsou v tomto směru velmi šikovné a bystré. Jeden den v týdnu proto věnujeme zájmové činnosti informatika. Denně využíváme školní zahradu, a to v létě i v zimě. Nejoblíbenější jsou u dětí míčové a pohybové hry, stolní tenis, hry na pískovišti, petanque a také kroket. Máme radost, že děti chodí do naší družiny rády. Renata Vondrášková, vedoucí vychovatelka Zpráva o činnosti ŠD 1. oddělení Ve školním roce 212/13 byly do prvního oddělení zařazeny děti z první a druhé třídy. Celé září měli všichni prvňáci spoustu práce, aby se naučili, jaké mají povinnosti a jaká jsou pravidla ŠD. Většina druháků z našeho oddělení prvňákům od první chvíle se vším pomáhala, takže se děti velice rychle zapojily do běžného režimu školní družiny. Je vidět, že děti chodí do ŠD rády a hojně využívají veškeré stavebnice, stolní a karetní hry. Svoji kreativitu mají možnost vyjádřit při vyrábění různých výrobků z papíru, modelíny či při kreslení, které je nejoblíbenější. Zaměřujeme se i na zdokonalování motorických dovedností, například různými vystřihovánkami apod. Pokud počasí dovolí, snažíme se trávit čas na školní zahradě. Je vidět, že děti mají pobyt venku nejraději. Velice oblíbené je i využití vybavení školní zahrady, kde mají všichni možnost hrát si na různých prolézačkách a zároveň je tu prostor i pro příznivce kopané nebo vybíjené. Je znát, že se děti v prvním oddělení navzájem podporují, snaží se pomáhat jeden druhému a všichni vytvořili dobrý kolektiv. 17

18 Stalo se již téměř pravidlem, že dítě při odchodu domů prosí rodiče, aby jej ve ŠD ještě nechali a přišli později. To je pro vychovatelku ta největší odměna a známka toho, že jsou u nás děti spokojené. Školní družina 3. oddělení Martina Janková, vychovatelka Stejně jako v předchozích letech i v září 212 se pro děti z naší školy otevřela školní družina. Do třetího oddělení byly zařazeny děti nejstarší a sobě věkově blízké, čtvrťáci a páťáci. Počáteční nesoulad, způsobený tím, že obě třídy jsou plné skutečně výrazných individualit, se nám podařil překlenout, zejména díky dětem smířlivějších povah. Režim školní družiny byl přizpůsoben aktivnímu přístupu dětí k času, který ze všeho nejraději tráví při hraní her na školní zahradě, pochopitelně pokud je počasí příznivé, mnozí by nicméně za fotbalovým míčem rádi běhali i při průtrži mračen. V čase, který děti tráví ve školní družině, hrají stolní, karetní i jiné hry, hojně využívají stavebnice, které dávají jejich kreativitě potřebný prostor, vyrábějí nejrůznější věci z papíru, kartonu a podobných, dostupných materiálů podle předlohy i bez ní, vybarvují omalovánky a velice často a rády kreslí. Každý pátek chodíme s dětmi do počítačové učebny, kde se mohou společně odreagovat od celotýdenního shonu. V případě, že komukoli došlo pití, které si přinesl z domova, což se stávalo zejména při vyšších teplotách, měly děti možnost si v družině posloužit šťávou, která byla na výběr ve více druzích. Stejně jako v loňském školním roce děti soutěžily v rámci motivačního projektu Puntíkovaná. Puntíky dostávaly doslova za vše, od zalévání květin po ty nejsložitější výrobky, dobré chování, ochotu a další. Puntíky se strhávaly za prohřešky, ale počty odečteného se daly zase snadno dohnat. Děti byly v letošním školním roce ve školní družině spokojené, kreativně trávily volný čas, odpočívaly, hrály si, četly a vzájemně si zpříjemňovaly čas, který jim zbýval do odchodu domů. 6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení MPP za školní rok 212/213 Barbora Havejová, vychovatelka Protidrogová prevence na naší škole je součástí vzdělávacího procesu. Při stanovování cílů MPP se soustřeďujeme na včasné diagnostikování sociálně patologických jevů ve třídních kolektivech, na propagaci zdravého životního stylu a zdravého učení. Preferujeme zejména navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole a zažití úspěchu. Během školního roku se naše škola zapojila do dlouhodobého programu primární prevence užívání návykových látek. Poskytovatelem služby a realizátorem byla Magdaléna Příbram Centrum primární prevence. Snažíme se posilovat hodnotu nedrogového způsobu života, zvyšovat povědomí o drogové problematice, posilovat vztahy a komunikaci ve skupině, umět si naslouchat, umět říci ne. 18

19 Tento dlouhodobý program bude na druhém stupni pokračovat i v příštím školním roce. Ideální je pracovat se žáky od sedmé do deváté třídy. Na druhém stupni věnujeme velkou pozornost problematickým skupinám žáků i jednotlivcům se zaměřením na šikanu, záškoláctví, požívání alkoholu, drog, kouření, projevům rasismu a podobně. Ani v uplynulém školním roce jsme nezaznamenali výskyt drog ve škole, ale z pohovorů a prací žáků vyplývá, že se setkávají s drogami mimo školu, zejména pokud jde o alkohol a cigarety. Na druhém stupni je několik žáků, kteří mimo školu kouří. Jejich chování jsme s nimi osobně několikrát probírali, příležitostně i při výchově ke zdraví, tělesné výchově a v dalších předmětech. Také s pozvanými rodiči jsme tuto situaci ve škole řešili. Společně s ostatními žáky vyhledáváme zajímavé odkazy na internetu, snahou odradit je jsou určitě všeobecně známé kuřákovy plíce. Žákům nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit, které umožní smysluplné prožívání volného času a mohou starším žákům i napomoci při volbě povolání. Mgr. Blanka Krýdlová, metodik primární prevence Zapojení školy do dlouhodobého programu primární prevence užívání návykových látek Během školního roku 212/213 se naše škola opět zapojila do dlouhodobého programu primární prevence užívání návykových látek. Poskytovatelem služby a realizátorem je Magdaléna o.p.s. - Centrum primární prevence. Jednalo se o tři setkání v třídě, dvakrát po třech a jednou po dvou vyučovacích hodinách. Žáci 9. třídy místo poslední dvouhodinovky navštívili Centrum primární prevence v Příbrami. Setkání se zúčastňuje vždy i třídní učitel, který se zapojuje i do některých aktivit se žáky. Cílem dlouhodobého programu je posilovat hodnotu nedrogového způsobu života, zvyšovat povědomí o drogové problematice, posilovat vztahy a komunikaci ve skupině, umět říci ne a umět se samostatně a svobodně rozhodnout a zvyšovat si schopnost orientovat se v zátěžových situacích. Témata jednotlivých setkání byla například: Jak žít zdravě? Týká se to i mě? Návykové látky a zákon. Co je pro mě vlastně důležité? Žáci se aktivně zapojili do programu, podle slov lektorů prevence velmi dobře spolupracovali. Tento dlouhodobý program bude na druhém stupni pokračovat i v příštím školním roce. Mgr.Blanka Krýdlová, metodik primární. prevence 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků K prioritám letošního školního roku patřilo vzdělávání napomáhající při realizaci školního vzdělávacího programu, získávání dalších znalostí a dovedností učitelů pro aktivizaci žáků ve výuce (pro žáky zajímavých metod a forem práce), rozvoj individuální práce se žáky, získávání nových poznatků pro prohloubení odborných znalostí. Přehled akcí a seminářů 19

20 DVPP 212/213 datum počet hodin organizace cena Mgr. Pavel Hájek Rozšiřující studium anglického jazyka celoročně 4h/týden MÚVS ČVUT Jaspex 11.9 Kč Smart board začátečník AV Media Smart board - mírně pokročilý AV Media Smart board LAT AV Media Barbora Havejová Smart board začátečník AV Media Smart board - mírně pokročilý AV Media Smart board - LAT AV Media Martina Janková Studium pro asistenty pedagoga NIDV Praha Hana Kočovská SMART Board - začátečník AV Media SMART Board - mírně pokročilý AV Media SMART Board - LAT AV Media Mgr. Lada Králová Čeština nemusí být nudná VISK Příbram 6 Kč Public relations ve školství - Komunikace a propagace školy v každodenní praxi VISK Příbram 75 Kč 2

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č. j. : 305/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Projednána

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ Výroční zprávy byly projednány

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: 312 684 369 e-mail:koralek.kladno@volny.cz www.koralekkladno.cz O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 54/11 Školní vzdělávací program pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007 2008

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007 2008 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007 2008 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole..3 2. Charakteristika školy. 4 3. Materiálně technické podmínky.6 4. Vzdělávací program...8 5. Pracovníci školy......10 6. Provedené

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1. 9. 2013 30. 6. 2014 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy čj. 299/2014/ŘŠ

Více

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009)

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009) Výroční zpráva Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10 (Školní rok 2008 / 2009) 1 Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více